Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

8. Sundhed - Anlæg/investeringer

Aftalepartierne noterer med tilfredshed, at det aftalte anlægsloft for 2021 er hævet med 1,0 mia. kr.

Fra 2010 har regionerne årligt hensat 1 mio. kr. (2010-pl) til egenfinansiering af byggerier med støtte fra den statslige kvalitetsfond. Da den forudsatte egenfinansiering er tilendebragt, forventes det, at regionernes anlægsramme normaliseres som led i de kommende års økonomiforhandlinger, dvs. tilbageføres til det oprindelige niveau.

De kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier udgør kun en mindre del af regionernes samlede bygnings-masse. Også i forhold til den resterende bygningsmasse er der behov for løbende investeringer, bl.a. for at understøtte omkostningseffektiv drift, nye behandlingstilbud, godt arbejdsmiljø for medarbejderne samt tidssvarende forhold for patienter og pårørende. Hertil kommer behovet for grønne investeringer, fx i form af energioptimering og klimasikring. Endelig er der behov for løbende geninvesteringer i apparatur og it, bl.a. for at undgå nedslidning af apparaturparken, driftskritiske nedbrud m.v.

Inden for regionens anlægsloft er aftalepartierne enige om at prioritere følgende projekter:

8.1. Bygning til PET/CT-scanner ved Sygehus Sønderjylland Aabenraa

Der afsættes rådighedsbeløb på 20,2 mio. kr. til formålet i 2021.

Anlægs- og Innovationsudvalget fremlægger forslag til byggeprogram.

8.2. Nyt P-hus ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Der afsættes rådighedsbeløb på i alt 71,7 mio. kr. til formålet, heraf 50,5 mio. kr. i 2021.

Anlægs- og Innovationsudvalget fremlægger forslag til byggeprogram.

8.3. Forbedrede adgangsforhold på Sygehus Lillebælt Kolding

Anlægs- og Innovationsudvalget fremlægger forslag til idéoplæg. Projektet finansieres af den afsatte prioriteringspulje, anlæg.

8.4. It-understøttelse af genbehandling på Odense Universitetshospital

Regionsrådet har i juni 2020 meddelt anlægsbevilling til udvidelse af eksisterende it-løsning til understøttelse af sterilcentralens funktioner (T-DOC). Der afsættes rådighedsbeløb på 13,1 mio. kr. i 2021 og 12,1 mio. kr. i 2022 til projektet.

8.5. To ekstra afsnit ved Nyt OUH Psykiatrien

Regionsrådet har i maj 2020 tiltrådt aftale om udmøntning af finanslovsmidler til styrket psykiatri. Heri indgår, at det igangværende projekt vedr. Voksenpsykiatrien på OUH udvides med to yderligere afsnit. Dels et fælles afsnit for spiseforstyrrelser, dels et rehabiliteringsafsnit.

Der afsættes rådighedsbeløb på i alt 72,8 mio. kr. i 2022 og 2023 til finansiering heraf.

8.6. Konkret fordeling af udgifter vedr. fællesarealer m.v. på Nyt OUH

Regionsrådet fastlagde i 2015 principper for den regionale finansiering af Børne- og Ungepsykiatrien samt de psykiatriske fællesfunktioner, der opføres som del af Nyt OUH-projektet.

Nyt OUH-projektets samlede areal er øget siden 2015 i takt med projekteringen, ligesom psykiatriens andel hidtil har været baseret på foreløbige estimater. Der er nu foretaget en konkret genberegning af psykiatriens andel og som konsekvens heraf forøges afsatte rådighedsbeløb vedr. Nyt OUH Psykiatrien med i alt 75,0 mio. kr. i 2021-2023, heraf 31,4 mio. kr. i 2021.

8.7. Forslag til Generalplan 2 for OUH Svendborg

Generalplan 1 for Svendborg Sygehus blev afsluttet i 2016. Fokus var her ambulantfaciliteter, logistik og adgangsforhold.

Aftalepartierne er enige om behovet for at modernisere og fremtidssikre de fysiske ramme på Svendborg Sygehus, herunder omlægning til en-sengsstuer, visiteret medicinsk modtagefunktion, placering af fælles-ambulatorier og udvikling af perioperativ enhed.

Anlægs- og Innovationsudvalget fremlægger forslag til proces for udarbejdelse af forslag til ny generalplan. Udgiften til planarbejde, projektering m.v. finansieres af den afsatte prioriteringspulje, anlæg.

8.8. Investeringer i nyt apparatur

Aftalepartierne er enige om at videreføre regionens langsigtede strategi for investeringer i medicoteknisk apparatur og it og fastholde et tilstrækkeligt højt geninvesteringsniveau, bl.a. i lyset af apparaturparkens samlede, aktuelle værdi på omkring 4 mia. kr.

Baggrunden er, at det er nødvendigt løbende at udskifte apparatur m.v. af hensyn til bl.a. kvaliteten i behandlingen og patientsikkerheden. Investeringsbehovet afspejler også, at visse typer udstyr har en relativt kort, teknologisk levetid. Samtidig bidrager investeringer til at optimere arbejdsgange m.v. og understøtter på den måde sygehusenes omkostningseffektivitet og realisering af teknologibidraget.

Hertil kommer behovet for investeringer i nyt apparatur/ny teknologi affødt af nye behandlingstilbud. Det gælder særligt på det onkologiske område samt i forhold til højt specialiserede områder.

Anlægs- og Innovationsudvalget fremlægger i foråret 2021 forslag til prioritering af de afsatte anlægs-rammer til medicotekniske anskaffelser. I sammenhæng hermed indgår prioritering af nyt apparatur/ny teknologi til det onkologiske område samt andre, højt specialiserede områder finansieret af rådigheds-beløb, der frigøres som konsekvens af konsolideringstiltag i 2020. 


Siden er sidst opdateret 28-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring