Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

6. Medarbejderne - Region Syddanmark som arbejdsplads

Medarbejdernes store viden, engagement og indsats er helt afgørende for, at patienterne og borgerne oplever, at Region Syddanmark gør det bedste for dem.

COVID-19 har i foråret 2020 stillet ekstraordinære krav til regionens ledere og medarbejdere, men også i den kommende tid vil COVID-19 fortsat påvirke hverdagen på regionens arbejdspladser på mange måder. Der er derfor særlig grund til at have ekstra fokus på arbejdsmiljøet og trivslen for regionens medarbejdere og på at udvikle Region Syddanmark som arbejdsplads. På trods af COVID-19 arbejdes der videre med at realisere de mange udviklingsinitiativer på personaleområdet, som indgår i aftalen om budget 2020, hvoraf en del er blevet forsinket som følge af COVID-19.

6.1. Brug for alle kompetencer

Sundhedsvæsenet får stadig flere opgaver i takt med, at befolkningen bliver ældre, og teknologi og viden udvikler sig. Der er derfor brug for alle medarbejdere og deres fagligheder, så regionen fortsat kan gøre det bedste for patienterne.

Det er vigtigt både ledelsesmæssigt og i MED-systemet løbende og systematisk at vurdere, om regionen anvender de rette medarbejdergrupper og -kompetencer til at løse de enkelte opgaver. I aftalen om budget 2020 indgik, at ”Rette kompetencer til rette opgave” skulle være emnet for den årlige temadrøftelse mellem regionsrådet og Hovedudvalget. Temadrøftelsen måtte dog aflyses som følge af COVID-19, men gennemføres i stedet i 2021.

Regionsrådet har vedtaget en strategi for at øge antallet af ansatte på særlige vilkår og har afsat midler for at understøtte indsatsen.

Aftalepartierne lægger vægt på, at der arbejdes videre med at sikre, at Region Syddanmark er en rummelig arbejdsplads og får flere medarbejdere på særlige vilkår. Der er fokus på en god introduktion af de nyansatte medarbejdere på særlige vilkår, herunder tilknytning af en mentor i forbindelse med opstarten.

6.2. Fuld tid

Når befolkningen bliver ældre og ungdomsårgangene mindre, er der behov for alle hænder, og at flere arbejder på fuld tid. Regionsrådet vedtog i januar 2020 en strategi for fuld tid, som har til formål at give flere mulighed for at gå på fuld tid. Alle stillinger skal som udgangspunkt opslås på fuld tid, og der er indført en ret til fuld tid for plejepersonalet på sygehusene og for personale med patientkontakt i psykiatrien.

Forretningsudvalget forelægges i 2021 en status for initiativet.

6.3. Livsfasepolitik

Alle medarbejdere er vigtige for den fortsatte opgaveløsning i Region Syddanmark uanset, hvor de er i deres liv. Fleksibel arbejdstilrettelæggelse og individuelle arbejdsvilkår kan være måder at imødekomme medarbejdere, når deres livsfaser og ønsker til balance mellem arbejdsliv og privatliv ændrer sig.

Hovedudvalget vedtog i 2008 en livsfasepolitik og arbejder løbende med temaet, herunder seniorer og rammerne for at fastholde seniorer længere på arbejdspladsen.

Forretningsudvalget forelægges i 2021 en orientering om arbejdet med at fastholde seniorer på arbejdspladsen.

6.4. Fremtidens medarbejdere

Regionens arbejdspladser uddanner fremtidens sundhedspersonale i praktikforløb og uddannelsesstillinger.  Et godt og attraktivt uddannelsesmiljø er derfor afgørende for at kunne tiltrække og udvikle fremtidens medarbejdere.

I aftalen om budget 2020 er afsat midler til at styrke uddannelsesindsatsen i forhold til fremtidens pleje-personale ved at styrke de kliniske vejledere og praktikvejlederne med kompetenceudvikling, supervision eller andre tiltag, der bidrager til kvalitetsudvikling i uddannelserne.

Aftalepartierne er i den forbindelse opmærksomme på, at de mellemlange uddannelser gennem en årrække er blevet mere teoretiske og med mindre praktik. Det er vigtigt for kvaliteten i uddannelsen, at praktikken er forankret i den praktiske hverdag på sygehusene. Aftalepartierne ønsker, at der igangsættes et arbejde, der ser på mulighederne for at styrke indsatsen for at ruste medarbejdere bedst muligt til den hverdag, de møder efter uddannelsen.

Det kunne være: 

  • Obligatorisk færdighedstræning eller fokuserede ophold som supplement, der hvor den studerende i sit konkrete praktikforløb ikke har været omkring bestemte opgaver/funktioner.
  • En styrket og tidligere indsats omkring sårbare studerende/elever

Der er ligeledes afsat midler til at styrke uddannelsesmiljøet for den lægelige videreuddannelse med kompetenceudvikling af de uddannelsesansvarlige overlæger.

Selvom universiteterne uddanner flere kandidater i medicin, er der fortsat lægelige specialer, der har rekrutteringsproblemer. Der er brug for, at flere læger uddanner sig til speciallæger i almen medicin, så vi også fremover har praktiserende læger til alle borgere i Region Syddanmark.

Aftalepartierne ønsker derfor at gøre det mere attraktivt for yngre læger at søge en hoveduddannelses-stilling i almen medicin. Der igangsættes derfor et pilotprojekt, hvor de yngre læger i introduktionsstillinger i almen medicin i lægedækningstruede områder tilbydes et særligt supervisionsforløb med henblik på at styrke den faglige udvikling og interessen for almen medicin.

Ligeledes udvikles et tilbud til yngre læger i introduktionsstillinger i andre specialer, der i en periode har oplevet rekrutteringsudfordringer. Det kan være øget supervision eller andre tiltag, der kan understøtte den faglige og personlige udvikling for lægen.

Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt til at styrke rekrutteringen til lægelige specialer med rekrutterings-udfordringer.

Sundhedsudvalget fremlægger forslag til udmøntning.

6.5. God introduktion til de nyuddannede

Som ny medarbejder i regionen er det afgørende at få en god og tryg start. Det har stor betydning for trivslen og engagementet. Samtidigt er en grundig introduktion til opgaverne, afdelingen og kollegaer med til at give de nye medarbejdere de bedste forudsætninger for at løse opgaverne med høj kvalitet til gavn for patienterne.

I aftalerne om budget 2019 og 2020 er afsat midler til introduktion af nyuddannede medarbejdere. Ordningerne omfatter plejepersonale i vagtbelastede afdelinger (i ansættelsens første to måneder), jordemødre (i ansættelsens første måned) og KBU-læger (i de første to uger).

Aftalepartierne er enige om at udvide introduktionsordningen og afsætter derfor 5,4 mio. kr. årligt, så også bioanalytikere omfattes (i ansættelsens første to måneder), mens den for jordemødre udvides (fra en til to måneder).
Forretningsudvalget fremlægger forslag til udmøntning.

Aftalepartierne ønsker at opsamle og lære af erfaringerne med introduktionsordningen. Der igangsættes derfor en erfaringsopsamling herfra, herunder af hvordan nyansatte oplever introduktionen.

Resultatet forelægges forretningsudvalget.

6.6. Arbejdsmiljø

Det er vigtigt, at Region Syddanmarks medarbejdere føler sig trygge og sikre – både psykisk såvel som fysisk – når de løser de daglige opgaver i tæt samspil med kollegaer og patienter. Regionens arbejdspladser arbejder løbende med at styrke og udvikle arbejdsmiljøet.

I aftalen om budget 2020 er afsat en pulje på 5 mio. kr. til at forebygge vold og trusler om vold på sundhedsområdet. Midlerne anvendes til lokale initiativer, som skal forebygge potentielle konflikt-situationer, som kan udvikle sig til mere alvorlige hændelser. Udmøntningen af puljen er forsinket på grund af Covid-19, men forelægges regionsrådet i efteråret 2020.

Forretningsudvalget følger indsatsen og modtager en foreløbig afrapportering medio 2021.

Den gode daglige dialog mellem ledere og medarbejdere er afgørende for det gode arbejdsmiljø, så regionen fortsat er en arbejdsplads med høj trivsel, og så trivslen kan øges yderligere. Der gennemføres i 2021 en medarbejdertilfredshedsundersøgelse på alle regionens arbejdspladser. Medarbejdertilfredsheds-undersøgelsen er et godt redskab til at følge udviklingen og til at bruge i dialogen om, hvordan ledelse og medarbejdere sammen kan arbejde med trivslen på arbejdspladsen.

6.7. Kompetenceudvikling

I aftalen om budget 2020 er afsat midler til en række større kompetenceudviklingsinitiativer på tværs af regionen. Der er således afsat midler, så alle sundhedsprofessionelle med patientkontakt tilbydes et tredages kursus i patientkommunikation. Ligeledes er afsat midler til styrkelse af medarbejdernes basale færdigheder til at kunne anvende eksisterende digitale løsninger og initiativer, der letter det kliniske personale for administrative opgave og giver tid til kerneopgaven.

Indsatserne er forsinket som følge COVID-19, men er under opstart.

Simulationstræning understøtter i stadigt højere grad kompetenceudvikling og efteruddannelse i sundheds-væsenet, og det stiller krav til kapaciteten. Der udarbejdes en status for udbredelsen og anvendelsen af faciliteter til simulationstræning.

6.8. Forenkling af administrative opgaver

Der er de senere år udviklet en række automatiseringsmuligheder, der aflaster såvel det kliniske som det administrative personale for administrative rutineopgaver. Digitaliseringsstrategien sætter fokus på yderligere udvikling og spredning af disse muligheder.

I aftalen om budget 2020 indgår, at det undersøges, om der er administrative procedurer og registreringer, der ikke nødvendigvis skal videreføres, så arbejdet med afbureaukratisering kan fortsætte. Projektforslaget blev godkendt på regionsrådets møde i maj 2020. Undersøgelsen gennemføres på en udvalgt klinisk afdeling, men blev forsinket på grund af COVID-19. I det omfang der konstateres uhensigtsmæssige forhold, som beror på lovgivning eller nationale retningslinjer m.v., vurderes det, om disse skal bringes videre til nationale myndigheder. Undersøgelsen afsluttes i 2020.

6.9. Oversigt over økonomi (mio.): Afsnit 6. Medarbejderne

Oversigt over økonomi (mio) - medarbejdere
Afsnit Emne 2021 2022 2023 2024 Engangsbeløb 2020
6.4. Fremtidens medarbejdere 1,0 1,0 1,0 1,0 -
6.5. God introduktion til nyuddannede 5,4 5,4 5,4 5,4 -

Siden er sidst opdateret 28-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring