Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilOm Region SyddanmarkpilBudget og økonomipilBudget 2021pilBudgetaftale 2021pil5. På vej mod fremtidens sundhedsvæsen - til gavn for patienterne

5. På vej mod fremtidens sundhedsvæsen - til gavn for patienterne

Af økonomiaftalen for 2021 fremgår, at regeringen nu indleder en åben og inddragende proces frem mod en samlet sundhedsaftale om fremtidens sundhedsvæsen, som lægger klare spor for omstillingen og styrket nærhed og sammenhæng.

Aftalepartierne noterer sig, at rammen for et udspil er en videreførelse af et decentralt sundhedsvæsen, regionernes driftsansvar videreføres, og regionerne har afgørende indflydelse og medbestemmelse på sundhedsområdet.

Regionens pejlemærker sætter rammen for udviklingen af det syddanske sundhedsvæsen. Pejlemærkerne er robuste og adresserer de udviklingstrends og paradigmer, der forventes at skulle indgå i den kommende nationale sundhedsaftale.

Ultimo 2020 forelægges regionsrådet som led i sundhedsplanarbejdet forslag til indsatsområder. Forslaget vil dels indeholde indsatser som indgår i nærværende aftale, dels videreføre relevante indsatser for 2020 samt eventuelt indeholde forslag til yderligere indsatser.

For aftalepartierne er det afgørende, at det syddanske sundhedsvæsen til stadighed opnår nye resultater, søger faglig udvikling, stærke samarbejder og skaber forbedringer i dagligdagen – alt sammen til gavn for patienterne.

Aftalepartierne er derfor enige om at prioritere følgende indsatser:

5.1. Sundhed – somatik

5.1.1. Styrket indsats i forhold til senfølger efter kræft

Der findes allerede i dag en lang række tilbud rettet mod senfølger efter kræft.

Der afsættes 4,5 mio. kr. årligt, bl.a. til at synliggøre eksisterende tilbud på sygehusene, etablere senfølge-klinikker på alle fire somatiske sygehuse, ansætte psykologer på kræftafdelingerne med speciale inden for psykiske reaktioner i forbindelse med kræftsygdom samt til at oprette et kompetencecenter. Herudover prioriteres 3 årsværk, som videreuddannes til kliniske sexologer, ud af de 107 flere sygeplejersker fra 2021.

Til videreuddannelsen afsættes et engangsbeløb på 0,5 mio. kr.

Sundhedsudvalget fremlægges forslag til udmøntning heraf.

5.1.2. Børn som pårørende

I Region Syddanmark har der længe været fokus på pårørende, senest med etablering af et center for pårørendeinddragelse i psykiatrien. Tilsvarende arbejdes i psykiatrien systematisk med børn af psykisk syge, dels i regi af Psykiatrisygehuset, dels PsykInfo.

Men hvert år rammes mange børn og unge af, at en af deres forældre indlægges med sygdom. Dem skal der tages hånd om.

Aftalepartierne ønsker, at det undersøges, hvordan børn støttes som pårørende, både i somatikken og psykiatrien. På baggrund heraf stilles forslag til, hvad der kan gøres bedre i relation til børn som pårørende. Kommuner og almen praksis inviteres til at deltage i arbejdet.

Sundhedsudvalget, Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Psykiatri- og Socialudvalget fremsætter forslag hertil.

5.1.3. Styrkelse af regionens palliative tilbud – Den sidste tid

Regionens eksisterende tilbud skal styrkes. Det gælder bl.a. i forhold til tidlig opsporing af behov for palliativ støtte og behandling, bredere målgruppe, fx også patienter med hjerte-/kar-, lunge- eller neurologiske lidelser, inddragelse af og støtte til pårørende og inddragelse af frivillige.

Der afsættes 8,0 mio. kr. til formålet i 2021 og herefter 10,0 mio. kr. årligt. Herudover prioriteres 4 årsværk til opgaven ud af de 107 flere sygeplejersker fra 2021.

Sundhedsudvalget fremlægger forslag til udmøntning heraf.

I dag kan syddanske patienter blive transporteret til hospice, som regionen har driftsoverenskomst med. Ønsker patienten at benytte et hospice i en anden region efter reglerne om frit hospicevalg, kan patienten ikke transporteres vederlagsfrit til det valgte hospice, selv om afstanden kan være kortere. På grund af placeringer af hospice er denne problematik især fremtrædende henover regionsgrænsen til Midtjylland.

Det ønskes afklaret, om der på baggrund af gensidig aftale med især Region Midtjylland kan etableres en ordning, hvor patienten får mulighed for transport til det valgte hospice beliggende i en anden region, hvis afstanden til det valgte hospice er kortere end det hospice, som patienten ”hører” til i egen region.

Region Syddanmark har driftsoverenskomst med fem hospice i Syddanmark, som finansieres ud fra en fastlagt sengedøgnstakst. Der gennemføres en analyse af økonomi og gældende takster for de fem hospices. Analysen skal danne grundlag for vurdering af behov for og basis for udligning af eksisterende forskelle i taksterne mellem de enkelte hospices.

Sundhedsudvalget forelægges forslag til kommissorium for analysen.

5.1.4. Personlig medicin

I aftalen om budget 2019 er prioriteret midler til det syddanske arbejde med peronlig medicin, bl.a. med henblik på at kunne tilbyde skræddersyet behandling til kræftpatienter samt til eksperimentel kræftbehandling.

I aftalen om budget 2020 er prioriteret midler til drift af et regionalt datastøttecenter og til forskning og udvikling.

Næste skridt vil være at udarbejde en regional plan for en bredere og konkret implementering af personlig medicin i klinikken.

På vej mod denne plan afsættes 3,5 mio. kr. årligt. Dels 1,5 mio. kr. til Sygehus Lillebælt til at øge den genomiske analysekapacitet med henblik på deltagelse i eksperimentel behandling/nationale protokoller. Dels 2,0 mio. kr. årligt til Odense Universitetshospital til at understøtte nye centre.

Sundhedsudvalget fremlægger forslag til udmøntning heraf.

5.1.5. Flere opgaver samt øget kapacitet i speciallægepraksis

I aftalen om budget 2019 blev det aftalt, at muligheden for udlægning af ambulante ydelser fra sygehusene til speciallægepraksis skulle undersøges.

Udlægning af opgaver af opgaver bidrager til principperne bag nærhedsfinansieringen, som forudsætter, at flere opgaver skal løses udenfor sygehusene. Samtidig kan det sikre en bredere geografisk dækning af regionen. Endelig kan speciallægepraksis på visse områder bidrage til ekstra kapacitet, som ikke kan tilveje-bringes på sygehusene, eller som kan tilvejebringes til en lavere marginal omkostning end på sygehusene.

En nedsat en arbejdsgruppe har undersøgt mulighederne og stillet forslag til på hvilke områder, der kan ske en flytning af opgaver.

Arbejdsgruppen peger på mulighederne for opgaveflytning inden for dermatologi, gynækologi, neurologi og de kirurgiske specialer.  Områderne er præget af aktuelle kapacitetsproblemer og/eller store regionale forskelle.  Aftalepartierne er opmærksomme på, at de afgivende afdelinger skal sikres bæredygtighed og der skal tages hensyn til uddannelseselementet, når der flyttes kapacitet.

Aftalepartierne ønsker, at der inden for gynækologi arbejdes videre med forslaget til visitations-retningslinjer, der sikrer en klarere arbejdsdeling mellem sygehus og speciallægepraksis. I sammenhæng hermed etableres et ekstra fuldtidsydernummer i Sydvestjysk Sygehus’ optageområde (Grindsted eller Brørup) og et deltidsydernummer på Fyn opgraderes til fuld tid. Opgraderingen gennemføres indenfor en samlet nettoramme på 3,6 mio. kr. Hermed er taget højde for bæredygtighed på sygehusafdelingerne, den aktuelle kapacitet og ventetid i speciallægepraksis samt den geografiske tilgængelighed.

Aftalepartierne ønsker desuden, at der inden for dermatologi etableres et ekstra ydernummer på Fyn for at afhjælpe lange ventetider. Samtidig har fynske borgere langt flere kontakter til den specialiserede hudaf¬de¬ling på Odense Universitetshospital end borgere i den jyske del af regionen. Aftalepartierne vurderer, at det kan ske indenfor en nettoramme på 1,6 mio. kr.

Herudover ønsker aftalepartierne, at to eksisterende deltidspraksis indenfor neurologi opgraderes til fuld¬tids-praksis i lyset af lange ventetider og kapacitetsproblemer på området, ikke mindst i forhold til behand¬ling for hovedpine. Udgiften hertil vurderes til 2,4 mio. kr. I lyset af regionens samlede behov for kapacitet på det neurologiske område ønsker aftalepartierne, at finansieringen heraf sker via meraktivitets-puljen.

Endelig ønsker aftalepartierne, at der indgå særaftale med relevante praksis på områder, hvor der generelt er kapacitetsproblemer i regionen og/eller på områder hvor der er en umiddelbar stor forskel i honorering. Udgiften hertil på anslået 2,0 mio. kr. finansieres af meraktivitetspuljen.

Sundhedsudvalget og Udvalget for det nære sundhedsvæsen fremlægger forslag hertil.

5.1.6. Center for funktionelle lidelser

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet oplæg til specialeplan vedr. funktionelle lidelser. Formålet er at styrke indsatsen over for denne patientgruppe på hovedfunktionsniveau. I oplægget indgår, at sygehuse på hovedfunktionsniveau skal kunne tilbyde psyko-edukation til patientgruppen. Det er en ydelse, som sygehusene ikke tilbyder i dag.

Der prioriteres 5 årsværk til opgaven ud af de 107 flere sygeplejersker fra 2021, fordelt med to årsværk på Odense Universitetshospital og et på hvert af de jyske sygehuse. Endvidere afsættes 1,0 mio. kr. årligt til varig kapacitetsopbygning på Center for Funktionelle Lidelser for at nedbringe ventetiden, som pt. er på 54 uger.

5.1.7. Demens. Specialiserede og tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder

Som led i den nationale demenshandlingsplan 2025 er regionerne fra 2020 tilført midler til at etablere mere specialiserede og tværfaglige udredningsenheder vedr. demens. Enhederne skal understøtte en fortsat styrkelse af kvaliteten i udredning og behandling af demenssygdomme og bidrage til handlingsplanens mål om, at 80 pct. skal have en specifik diagnose. For Region Syddanmark drejer det sig om i alt 13 mio. kr. fordelt på perioden 2020-2023.

Aftalepartierne er enige om, at 3,8 mio. kr. heraf medgår til finansieringen af 4 uddannelsesstillinger i neuropsykologi med henblik på at sikre de rette kompetencer til udredning og behandling af demente patienter.

Aftalepartierne er derudover enige om i 2020 at afsætte 4,0 mio. kr. til at gennemføre kompetenceløft bredt blandt ansatte på regionens sygehuse. Målgruppen er ansatte på medicinske afdelinger m.m., som har den tætteste kontakt til demente patienter og pårørende. Målet er, at øge viden om demens med henblik på bl.a. at sikre et demensvenligt miljø omkring patienter med demens. Der bygges på erfaringer fra Kolding Sygehus, OUH/Svendborg sygehus og Sydvestjysk sygehus.

Sundhedsudvalget fremlægger forslag til udmøntning af ovenstående.

5.1.8. Multisygdom, herunder det syddanske overvægtsinitiativ

Danske Regioner har offentliggjort en kortlægning vedr. multisygdom. Den viser, at multisygdom er en meget stor udfordring for sundhedsvæsenet. Det gælder med hensyn til organisering af arbejdet med multisygdom i klinikken, behandlingsmæssigt samt økonomisk.

Multisygdom er samtidig en stor udfordring for den enkelte patient. Flere samtidige sygdomme hæmmer muligheden for at leve det ønskede liv og med store konsekvenser for livskvalitet. Kortlægningen viser, at svær overvægt har stærk sammenhæng til udvikling af multisygdom.

Sydvestjysk Sygehus har i september 2020 iværksat et nyt initiativ, som flytter fokus fra vægtreduktion til målrettet udredning og behandling af overvægtens alvorlige konsekvenser. Dette er ikke tidligere afprøvet i Danmark og har potentiale til at reducere forekomsten og alvoren af fedmerelateret sygdom samt ændre prognosen for mennesker med overvægt og fedme. Initiativet afprøves det næste halve år på Sydvestjysk Sygehus og evalueres efterfølgende.

Når evalueringen af det Syddanske overvægtsinitiativ foreligger, vurderes mulighederne for udbredelse til resten af regionen. Parallelt hermed igangsættes en analyse og kortlægning af multisygdom i Syddanmark, herunder i hvilket omfang rapportens initiativer enten er implementeret i Syddanmark eller kan forventes at blive det ved evt. udbredelse af det Syddanske overvægtsinitiativ.

Sundhedsudvalget fremlægger forslag hertil.

5.1.9. Lægeuddannelsen i Esbjerg

Aftalepartierne ser frem til, at den nye lægeuddannelse i Esbjerg kommer i gang.

Der afsættes en engangspulje på 2,5 mio. kr. til at understøtte opstartsudgifter i forhold til introduktion, kommunikation m.v.

Aftalepartierne er opmærksomme på, at den nye lægeuddannelse ventes at udvikle og igangsætte nye koncepter for klinisk tilknytning af studerende. Disse koncepter drøftes p.t. med Syddansk Universitet. Aftalepartierne ønsker at gøre status herpå i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

5.1.10. Patientansvarlig læge

Der udarbejdes status på ordningen med patientansvarlig læge, herunder mulighed for at inddrage patienternes oplevelse heraf og dens udbredelse, fx via spørgsmål i LUP Light. Med status skabes overblik over, om det er nødvendigt med yderligere initiativer for at nå helt i mål.

Sundhedsudvalget drøfter status og fremlægger evt. yderligere initiativer.

5.1.11. Igangsat planarbejde

I aftalen om budget 2020 indgik, at der skulle udarbejdes forslag til følgende planer:

  • Akutplan
  • Hjerteplan
  • Fødeplan.

Arbejdet er igangsat, men processen og tidsplanerne herfor er blevet påvirket af COVID-19 epidemien. Skitser til økonomi for de tre planer vil derfor nu foreligge i maj 2021.

Særligt vedr. fødsler på Fyn.

Der blev sidste år udarbejdet en faglig analyse af forskellige mulige scenarier for fremtidens fødselstilbud på Fyn. Analysen suppleres yderligere efter de indledende drøftelser i Sundhedsudvalget. Regionsrådet orienteres om den endelige analyse i efteråret. Parallelt hermed er der et arbejde i gang i Sundheds¬styrelsen både om anbefalinger for svangreomsorgen og anbefalinger for organisering af fødselstilbud. De tre rapporter vil danne grundlag for Sundhedsudvalgets videre arbejde med den fremtidige fødsels-betjening på Fyn, herunder fortsatte fødsler i Svendborg.

5.1.12. Oversigt over økonomi (mio.): Afsnit 5.1 Somatik

Oversigt over økononomi (mio.) - somatik
Afsnit Emne 2021 2022 2023 2024 Engangsbeløb 2020
5.1.1. Styrket indsats, senfølger efter kræft 4,5 4,5 4,5 4,5 0,5
5.1.3. Styrkelse af palliative tilbud 8,0 10,0 10,0 10,0 -
5.1.4. Personlig medicin 3,5 3,5 3,5 3,5 -
5.1.5. Flere opgaver og styrket kapacitet i speciallægepraksis 5,2 5,2 5,2 5,2 -
5.1.6. Funktionelle lidelser 1,0 1,0 1,0 1,0 -
5.1.7. Demens – Kompetenceudvikling - - - - 4,0
5.1.9. Lægeuddannelsen i Esbjerg - - - - 2,5

5.2. Sundhed – Psykiatri

Af økonomiaftalen for 2021 fremgår, at regeringen hurtigst muligt igangsætter arbejdet med at udarbejde en 10-årsplan for psykiatrien. Planen vil særligt fokusere på forebyggelse og bedre sammenhæng i indsatsen mellem almen praksis, hospitalspsykiatri (herunder ambulant behandling) og socialpsykiatri (herunder botilbud), ligesom der vil være et særligt fokus på børn og unge.

Aftalepartierne noterer sig, at Danske Regioner og KL som ét af de første skridt inddrages i arbejdet, som skal undersøge modeller for en ændret ansvarsfordeling for den gruppe af borgere, som lider af psykisk sygdom og samtidigt misbrug (borgere med dobbeltdiagnose).

Psykiatrien har – bl.a. med målrettede midler i økonomiaftaler og finanslove – været et særligt prioriteret område i Region Syddanmark de senere år. Med aftalen om budget 2019 blev området således tilført godt 46 mio. kr. årligt og med aftalen om budget 2020 yderligere 32 mio. kr. årligt, bl.a. til første fase af den nye psykiatriplan.

Med aftalen fra maj 2020 om udmøntning af finanslovsmidler er prioriteret yderligere 130 mio. kr. årligt til styrkelse af psykiatrien af Region Syddanmark.

Regionsrådet har i december 2019 godkendt en ny psykiatriplan for Region Syddanmark i perioden 2020-2024. Den nye psykiatriplan adresserer seks overordnede temaer og 39 konkrete anbefalinger.

En række af psykiatriplanens anbefalinger kan kun realiseres via tæt involvering af samarbejdspartnere i kommuner, almen praksis mv., som vil blive involveret i takt med implementeringsplanens fremdrift.

Som opfølgning på den nye psykiatriplan har Psykiatri- og Socialudvalget inviteret de 22 syddanske kommuner enkeltvist til opfølgende drøftelser af det videre samarbejde om psykiatriplanen og psykiatri-området generelt.

Resultaterne fra møderne med de syddanske kommuner vil overordnet skulle bidrage til den fortsatte implementering af psykiatriplanen og konkret munde ud i et samlet papir, der samler op på konklusioner og perspektiver på tværs af møderne.

5.2.1. BED (Binge Eating Disorder)

Psykiatrisygehuset er sammen med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital i gang med at afprøve behandlingskoncepter for patienter med Binge Eating Disorder (BED). BED indgår ikke i WHO’s diagnosesystem (ICD10) og er dermed ikke en del af psykiatriens målgruppe. Afprøvningen er finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet og afsluttes ved udgangen af 2021. Formålet er at pilotteste to behandlingskoncepter for patienter over 18 år med BED, der tilsammen dækker hele spekteret af sværhedsgrader indenfor BED. I behandlingskonceptet tilbydes patienterne enten ambulant eller internet-baseret behandlingstilbud.

Psykiatri- og Socialudvalget forelægges resultatet af afprøvningen, når den er afsluttet.

5.2.2. Telefonlinje til børn og unge, som er kendte i psykiatrien

Der er i dag en række muligheder for akut hjælp og rådgivning til børn og unge, der er i mistrivsel.

Ved akut behov for psykiatrisk hjælp kan børn og unge henvende sig i de psykiatriske akutmodtagelser, hvor patienter kan møde op uden henvisning. Derudover er der flere steder, hvor børn og unge kan søge rådgivning ved mistrivsel, herunder Mindhelper.dk og Headspace.

Med Psykiatriplan 2020-2024 er lagt op til at permanentgøre det hidtidige satspuljeprojekt med mobil-teams i børne- og ungdomspsykiatrien. Mobilteamene besøger dels børn og unge i hjemmet samt på bosteder. Ved besøgene er der fokus på, at de unge følger og opsøger den behandling, de har brug for, samt at understøtte medarbejderne på botilbuddene.

For yderligere at understøtte, at børn og unge kan komme trygt videre efter endt forløb i børne- og unge-psykiatrien, etableres i regi af mobilteamene en telefonlinje for børn, unge og forældre, som er kendte i psykiatrien. Fokus for denne linje skal være forebyggelse og let tilgængelig hjælp. Udvidelsen af mobil-teamenes opgaver vurderes at kunne varetages inden for eksisterende ramme.

5.2.3. Mental trivsel hos børn og unge

Med budgetaftalen for 2019 blev der afsat 1 mio. kr. til afdækning af mental sundhed hos børn og unge. Afdækningen skrider nu frem og vil have fokus på at afdække sammenhænge, der kan belyse årsagerne til den mentale mistrivsel hos børn og unge. Afdækningen inkluderer desuden interviews med unge m.fl., som kan være med til yderligere at belyse området. Undersøgelsen forventes at kunne præsenteres for psykiatri og socialudvalget og for udvalget for det nære sundhedsvæsen ultimo 2020.

I psykiatriplanen for 2020-2024 er der desuden afsat 1 mio. kr. årligt til yderligere analyse og forsknings-aktiviteter i årsager til mistrivsel blandt børn og unge. Det er hensigten at etablere et bredt samarbejde mellem forskningsmiljøerne, psykiatri, somatik, kommuner, praksissektor og civilsamfund for at finde årsagerne til problemet.

Psykiatri- og Socialudvalget forelægges status herpå.

5.2.4. Gerontopsykiatri

Der er aktuelt kapacitetsudfordringer på Gerontopsykiatrisk afsnit i Odense.

Aftalepartierne noterer sig, at der aktuelt er igangsat en proces i afdelingen, som forventes at reducere belægningen (ændret organisering af ECT behandling).  Aftalepartierne noterer sig endvidere, at afsnittet i forbindelse med Nyt OUH vil blive tilført 2-3 ekstra senge.

5.3. Lighed i Sundhed

Lighed i sundhed er et tema i såvel Sundheds-, Psykiatriplan og Sundhedsaftale som den regionale udviklingsstrategi og i socialområdets udviklingsplaner.

I 2020 er der udarbejdet en kortlægning af indsatser i regionalt regi på sygehusene m.v. I 2021 undersøges, hvordan indsatsen kan understøttes yderligere, herunder med inddragelse af det Udsatteråd, der er etableret i 2020. Det er desuden målet at gennemføre en konference og udarbejde et rammepapir for fremme af lighed i sundhed.

Sundhedsudvalget, Psykiatri- og Socialudvalget og Udvalget for det nære sundhedsvæsen fremlægger forslag til et rammepapir.

5.3.1. Socialsygeplejersker på alle sygehuse

I budget 2019 blev afsat 2 mio. til 2-årigt forsøg med socialsygeplejersker på Odense Universitetshospital. Målgruppen er patienter, der på grund af deres livsform har svært ved at gøre brug af sundhedstilbud indenfor eksisterende rammer. Midtvejsevalueringen viser, at socialt udsatte i højere grad gennemfører relevante behandlingsforløb. Det skyldes bl.a. kompetencer i forhold til misbrug og abstinensbehandling, mulighed for at følge patienten på sygehuset og fokuseret samarbejde med kommunen ift. udskrivning, fremmøde m.v.

Aftalepartierne ønsker på den baggrund at gøre ordningen permanent og udbrede denne til resten af regionens sygehuse, herunder Psykiatrisygehuset. Der prioriteres 7 årsværk ud af de 107 flere sygeplejersker fra 2021.

Sundhedsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget fremsætter forslag hertil. Ordningen evalueres efter to år.

5.4. Styrkelse af plejeområdet med 107 flere sygeplejersker fra 2021

Med finansloven for 2020 modtager Region Syddanmark midler til at ansætte i alt 214 ekstra sygeplejersker over 2 år.

Regionsrådet har i januar 2020 besluttet, at de første 107 sygeplejerskestillinger anvendes til at styrke plejen på de somatiske sengeafdelinger, der er kendetegnet af mange tværsektorielle forløb og mange ældre medicinske patienter og på fælles akutmodtagelser. De ekstra sygeplejerskeressourcer blev målrettet til at støtte op om den tværsektorielle koordination i form af udskrivningssygeplejersker og tværsektorielle koordinatorer og på den måde aflaste de øvrige sygeplejersker på afdelingerne.

Aftalepartierne er enige om, at i alt 19 årsværk af de 107 ekstra sygeplejersker fra 2021 anvendes til en styrket indsats i forhold til senfølger efter kræft (3 årsværk), styrkelse af regionens palliative tilbud (4 årsværk), funktionelle lidelser (5 årsværk) samt socialsygeplejersker på alle sygehuse (7 årsværk).

Aftalepartierne er enige om, at de øvrige 88 flere sygeplejersker fordeles forholdsmæssigt mellem de somatiske sygehuse og Psykiatrisygehuset. Dvs. 39 årsværk til Odense Universitetshospital, 18 årsværk til Sygehus Lillebælt, 11 årsværk til Sygehus Sønderjylland, 10 årsværk til Sydvestjysk Sygehus og 10 årsværk til Psykiatrisygehuset.

På de somatiske sygehuse anvendes de ekstra sygeplejerskestillinger til at understøtte sengeafdelinger med de mest komplekse patienter med stort plejebehov. I psykiatrien anvendes de ekstra sygeplejerskestillinger til at understøtte den tværsektorielle indsats, både sammenhængen mellem psykiatrien og kommunerne og sammenhængen mellem psykiatrien og somatikken. Koncept vedr. pakkeforløb i psykiatrien til patienter med gentagne indlæggelser forelægges i efteråret 2020.

Sundhedsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget fremlægger forslag til en konkret udmøntning.

5.5. Det præhospitale område

I aftalen om budget 2020 indgår, at praksis for brug af befordring og befordringsgodtgørelse til undersøgelse og behandling på skadestue og skadeklinikker undersøges. Undersøgelsen forventes afsluttet i efteråret 2020.

Det præhospitale udvalg behandler undersøgelsens resultater.

5.6. Det sammenhængende sundhedsvæsen

Omdrejningspunktet for udvikling af de nære sundhedstilbud og samarbejdet mellem sektorerne er den sundhedsaftale, som regionen og de 22 syddanske kommuner indgik i 2019 med klare og ambitiøse mål for de næste fire år. Udmøntning og konkretisering af sundhedsaftalen vil være en væsentlig indsats i de kommende år.

Regionsrådet vedtog juni 2017 ”Rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”.
I forlængelse af budgetaftalen for 2019 er igangsat udarbejdelse af yderligere to rammepapirer. Dels et rammepapir for arbejdsmarkedstilknytning for patienter med kronisk sygdom, dels et rammepair om forebyggelse. Sidstnævnte forventes bl.a. at fokusere på systematisk opsporing og henvisning til kommunale forebyggelsestilbud, tidlig opsporing i almen praksis og forebyggelse af overvægt. Disse to rammepapirer forventes godkendt af regionsrådet ultimo 2020.

Rammepapirerne udgør regionens generelle afsæt for udmøntning af sundhedsaftalerne.

Der er et godt og konstruktivt samarbejde med kommunerne, og aftalepartierne lægger til grund, at udmøntningen af sundhedsaftalen bygger oven på den lange række af gode initiativer, der allerede er igangsat.

Desuden har der i den første del af pandemien været et rigtigt godt samarbejde med kommunerne. Kommunerne omstillede hurtigt til at hjemtage patienter uden COVID-19 tidligere for at give plads til patienter med smitte fra coronavirus på sygehusene. Også i almen praksis blev der hurtigt stillet om til anvendelse af video, både med patienter og med den kommunale sygepleje og med plejecentre.

Aftalepartierne er enige om nedenstående initiativ til at styrke det nære sundhedsvæsen:

5.6.1. Profil på specialiserede sundhedshuse

Region Syddanmark har bygget sundhedshuse siden 2011, hvor de første statslige midler til området blev uddelt. Siden har regionen sammen med kommunerne søgt om yderligere midler, som har udmøntet sig i sundhedshuse i store dele af Syddanmark. I den første generation var der i høj grad fokus på læge-dækningen, mens der siden 2017 har været et fokus på, at sundhedshusene skal være en fysisk ramme for at udvikle det nære og sammenhændende sundhedsvæsen. Nogle af sundhedshusene rummer allerede specialiserede funktioner, fx Tønder, Brørup og Haderslev. Arbejdet med sundhedshuse er mange steder understøttet med politiske styregrupper.

Der er enighed om, at tiden er kommet til at opsamle viden og erfaringer om samarbejdet med kommunerne om sundhedshuse. Med afsæt heri drøftes sigtepunkter for de kommende års arbejde med både de eksisterende og evt. nye sundhedshuse, herunder mulighederne for, at nogle sundhedshuse specialiseres med henblik på yderligere at drive udviklingen af det nære og sammenhængende sundheds-væsen.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen og Psykiatri- og Socialudvalget udarbejder en opsamling af viden og erfaringer og forslag til sigtepunkter for de kommende år.


Siden er sidst opdateret 28-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring