Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

4. Klima

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er grundlaget for beslutninger i regionsrådet, herunder den konkretisering, der er sket i Region Syddanmarks klimastrategi.

Region Syddanmark ønsker at indtage en ambitiøs og aktiv rolle i klimaindsatsen. Regionsrådet lægger stor vægt på, at regionen bidrager til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, og dermed også selv belaster klimaet mindst muligt, samt at regionen i samarbejde med eksterne partnere bidrager til den grønne omstilling i den syddanske geografi. Målet er bl.a., at forbrug og produktion i Syddanmark baserer sig på cirkulær økonomi. Region Syddanmark understøtter dermed regeringens målsætning om at nedbringe udledningen af klimagasser med 70 pct. inden 2030. Region Syddanmark står desuden bag Danske Regioners målsætning om, at den samlede regionale CO2-udledning skal falde med hele 75 pct. senest i 2030 i forhold til 2018 på regionens sygehuse og institutioner. Vejen til at nå målene er bl.a. øget genbrug og genanvendelse, minimering af medicinspild, grønne indkøb og energioptimering.

For at fremme den grønne omstilling understøtter Region Syddanmark etableringen af innovative partner-skaber på området. Det er fx omstillingen af energi- og transportområdet, som bl.a. håndteres i partner¬skabet med Realdania og kommunerne i ”DK2020-Klimaplaner for hele Danmark”. I forhold til byggeri har Region Syddanmark inviteret de syddanske kommuner ind i et nyt netværk med henblik på at gøre det offentlige byggeri i Syddanmark mere bæredygtigt. Netværket drives i partnerskab med BYG FYN, der er den fynske klynge for private og offentlige bygherrer.

Regionsrådet orienteres løbende om fremdriften i og resultaterne af indsatserne i klimastrategien.

4.1. Fokus på klima og miljø i indkøbspolitik og byggestyringsregler

Regionens opdaterede regler for byggeri samt regionens indkøbspolitik er netop vedtaget.

I reglerne for byggeri er der betydelig vægt på at understøtte FN’s verdensmål i forhold til klima og social bæredygtighed. Dette sker bl.a. gennem certificeringskrav på guld-niveau i DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).

Regionen overvejer systematisk i alle indkøb, hvordan regionens behov kan dækkes under størst muligt hensyn til bæredygtighed uden at gå på kompromis med patientsikkerheden i form af bl.a. produktkvalitet og forsyningssikkerhed. Regionens indkøbspolitik medfører, at der i alle relevante indkøbsaftaler samt udbud af varer og tjenesteydelser indarbejdes krav vedr. klima, miljø, social ansvarlighed samt genanvendelse/cirkularitet.

4.2. Opbygning af kompetencer

Aftalepartierne er enige om styrke regionens kompetencer i forhold til dels klimaindsatsen på egne enheder, dels den grønne omstilling generelt.

Der forudsættes, at området oprustes med 2,0 årsværk i form af specialister med fx ingeniør- eller miljø-økonomiske kompetencer. Udgiften på i alt 1,5 mio. kr. finansieres ligeligt af Sundhed og Regional Udvikling. Indsatsen på Regional Udvikling målrettes afprøvning af nye udviklingstiltag. Såfremt regionens grønne omstilling hindres af lovgivningsmæssige barrierer eller andet regelsæt, orienteres regionsrådet herom i den løbende opfølgning på indsatserne i klimastrategien.

4.3. Prioritering af klimainitiativer på egne enheder

I budget 2019 og 2020 er i alt prioriteret 15 mio. kr. til projekter til implementering af klimastrategien.

Aftalepartierne er enige om, at initiativer og investeringer som led i klimaindsatsen på egne enheder systematisk indgår i prioriteringen af de råderum, som løbende frigøres som resultat af konsolideringen af regionens samlede økonomi, drift og anlæg.

4.4. Grøn transport

Der arbejdes aktuelt for med en aftale med transportministeren om klimasamarbejde og grøn transport.

Aftalepartierne er enige om, at specifikke syddanske initiativer i den forbindelse finansieres af den afsatte ramme til den regionale udviklingsstrategi eller som led i klimaindsatsen på egne enheder.

De to regionale trafikselskaber Sydtrafik og Fynbus skal i løbet af næste 4-5 år udbyde kontrakter for al den regionalt finansierede kollektive bustrafik i forbindelse med kontraktudløb. Den grønne omstilling af den regionale kollektive trafik er pt. forbundet med merudgifter samtidig med, at det ikke her og nu er klart, hvornår de mest hensigtsmæssige teknologier er til rådighed. Med henblik på at opnå størst mulig CO2-reduktion på kort sigt er aftalepartierne enige om en teknologineutral tilgang. Endemålet omfatter både CO2-frie og på sigt også emissionsfrie busser.

Aftalepartierne er enige om, at et evt. råderum i 2020 inden for Regional Udvikling overføres til trafik¬sel-skaberne med henblik på, at midlerne - frem mod kommende, langsigtede udbud vedr. den kollektive bustrafik - anvendes til gradvis omstilling til CO2-neutrale drivmidler (HVO-diesel) i eksisterende materiel.

Det er herudover aftalepartiernes forventning, at staten fortsat vil kompensere for størstedelen af merudgifterne i forbindelse med den grønne omstilling. Ud over den kortsigtede tilførsel af et evt. råderum inden for Regional Udvikling og den forventede kompensation fra staten, er det derfor forudsat, at den grønne omstilling kan rummes inden for den eksisterende ramme til kollektiv trafik.


Siden er sidst opdateret 28-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring