Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilOm Region SyddanmarkpilBudget og økonomipilBudget 2021pilBudgetaftale 2021pil3. Politiske valg er grundlag for en stabil, økonomisk situation

3. Politiske valg er grundlag for en stabil, økonomisk situation

De seneste års stabile retning og positive udvikling i Region Syddanmark skal fastholdes.

Der er i Region Syddanmark truffet konkrete, politiske valg om den måde, regionen arbejder med langsigtet og holdbar økonomisk planlægning, og om den måde, regionen styres på. Som konsekvens heraf har regionen en stabil, økonomisk situation, som skaber forudsigelighed og tryghed om rammerne på vores driftsenheder.

Aftalepartierne noterer sig, at medarbejdersiden i Hovedudvalget tilsvarende finder det vigtigt at fortsætte og fastholde denne linje med økonomisk stabilitet.

Aftalepartierne lægger afgørende vægt på at fastholde denne tilgang til budgetlægningen. Budgettet skal være robust, så det i det enkelte år er muligt at håndtere uforudsete/uforudsigelige udsving i udgifterne, bl.a. som værn mod uhensigtsmæssige ”stop-and-go” situationer og sparerunder. Endvidere skal der løbende være fokus på den løbende konsolidering som bidrag til investeringer i apparatur, it og inventar, bygningsvedligeholdelse samt energioptimering, klimasikring, grøn omstilling og lignende.

Aftalepartierne er enige om at fastholde:

  • at regionen centralt finansierer de stigende udgifter til sygehusmedicin, og at vi budgetterer, så vi er sikre på, at regningen kan dækkes.
  • at konsolidering løbende skal aflaste driften i de kommende år og sikre, at byggeprojekterne på sygehusene gennemføres på trods af et presset anlægsbudget.
  • at regionen målrettet arbejder på at skabe rum til – på den måde det nu engang kan gøres indenfor budgetlovens rammer – bedst muligt at håndtere de store engangsudgifter, der er forbundet med indflytningen på Nyt OUH.
  • at  medicinsk udstyr m.v. løbende udskiftes og fornys på et tilstrækkeligt niveau. Der er tilført 100 mio. kr. årligt til investeringer i udstyr i de to seneste budgetter. Det skal sikre, at regionen ikke skubber et efterslæb på vedligehold og fornyelse foran sig.
  • at regionens finansieringsmodel fastholdes. Den løbende meraktivitetspulje sikrer garantiklinikkernes finansiering – og at der dermed er fokus på at overholde patientrettighederne, og sikrer, at vi kan adressere områder med væsentlig opdrift og øgede udgifter til implantater m.v.
  • at teknologibidraget i vid udstrækning fastholdes på afdelingerne som bidrag til at løfte deres populationsansvar og imødegå det demografiske pres.

Aftalepartierne er derfor enige om i 2020 at konsolidere regionens drifts- og anlægsrammer som minimum svarende til tidligere års konsolidering, bl.a. ved fremrykning af indkøb af medicin, indfrielse af leasing-forpligtelser, genforsikring af pensionsforpligtelsen over for tjenestemandsansatte m.v. Formålet hermed er at sikre balance i regionens budget for 2021 og råderum til politiske prioriteringer i 2021 – uden at nødvendiggøre effektiviseringer/besparelser ud over, hvad der er forudsat i økonomiaftalen – og herudover bidrage til at skabe råderum til at håndtere engangsudgifter frem mod indflytningen på Nyt OUH.

3.1. Dækning af stigende udgifter som følge af demografi på 323 mio. kr.

Hele det råderum, der følger af økonomiaftalen – og mere til – går til at dække udgiftsvækst, der i vid udstrækning er demografisk betinget udgiftsvækst.

Det drejer sig fx om øget aktivitet på praksisområdet og afregning for meraktivitet, bl.a. for at leve op til patientrettighederne. For Region Syddanmark drejer det sig om i alt 323 mio. kr. årligt, hvoraf stigende udgifter til medicin alene tegner sig for ca. 250 mio. kr., ikke mindst i form af et markant forøget udgiftsniveau vedr. tilskud til receptpligtig medicin.

3.2. Håndtering af engangsflytteudgifter m.v.

Indflytningen på Nyt OUH vil være forbundet med meget betydelige engangsudgifter på anslået ca. 530 mio. kr. Udover selve flytningen drejer det sig fx om udgifter til dobbeltdrift i en periode, træning af personale, commissioning og indkøring/validering af systemer.

Jf. aftale om budget 2019 er der med Odense Universitetshospital aftalt en løbende opsparing til dækning af flytterelaterede udgifter. Herudover beholder OUH effektiviseringsgevinsterne på knapt 400 mio. kr. i indflytningsåret.

Aftalepartierne noterer sig, at såvel OUH som Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus som forudsat er i gang med at realisere betydelige effektiviseringsgevinster i forbindelse med ibrugtagning af nye sygehusbyggerier. Sygehusene råder over effektiviseringsgevinsterne i indflytningsåret, bl.a. til dækning af engangsudgifter ved ibrugtagning og indflytning. Disse udgifter er af en størrelse, som sygehusene ikke enkeltvis kan håndtere i et enkelt budgetår. Som nævnt er et element i den økonomiske planlægning derfor via regionens centrale rammer at sikre en systematisk konsolidering af økonomien på sundhedsområdet samt en periodisering af sygehusenes udgifter, så der på den måde tilvejebringes råderum over flere år til de respektive flytteudgifter.

3.3. Finansieringsmodel – sundhed

Aftalepartierne er enige om at videreføre regionens finansieringsmodel i 2021. Modellen indebærer, at sygehusene i udgangspunkt er rammestyrede med populationsansvar.

Med økonomiaftalen for 2019 er introduceret et årligt teknologibidrag, som er forudsat tilvejebragt via løbende gevinster ved at modernisere og udvikle opgaveløsningen, bl.a. via ny teknologi, nye behandlings-metoder og forbedrede arbejdsgange samt effektive indkøb. For Region Syddanmark svarer det i 2021 til 86 mio. kr.

Jf. økonomiaftalen for 2021 fastholdes gevinsterne på sundhedsområdet som et bidrag til prioritering af bedre behandling og kapacitet og tages dermed ikke ud af det regionale udgiftsloft. Samtidig slås fast, at der er fulde frihedsgrader for regionerne til at tilvejebringe teknologibidraget gennem realisering af de løbende gevinster ved at modernisere og udvikle opgaveløsningen, bl.a. via ny teknologi, nye behandlings-metoder og forbedrede arbejdsgange, herunder for lokale løsninger, og at gevinster ofte realiseres over en flerårig periode.

Aftalepartierne er enige om at fastholde teknologibidraget på de syddanske sygehuse som bidrag til, at disse kan håndtere deres populationsansvar i lyset af den udgiftsopdrift, der følger af den demografiske udvikling m.v. Bidraget ”høstes” altså som udgangspunkt ikke, men indebærer, at de syddanske sygehuse forventes løbende at udvikle og optimere patientbehandlingen og arbejdsgangene.

I finansieringsmodellen indgår, at der fortsat afregnes for meraktivitet på udvalgte områder. Udover afregning til de såkaldte garantiklinikker af hensyn til overholdelse af retten til hurtig udregning og behandling. er det fx områder med usikkerhed om aktiviteten og områder under opbygning. Endelig afdækkes stigningen i sygehusenes udgifter til implantater m.v. Sygehusenes indkøbsbesparelser, der udgør en del af teknologibidraget, medgår til finansiering af afregningen for meraktivitet.

Regionsrådet fastlægger i december 2020, hvilke områder der i 2021 er omfattet af aktivitetsafregning.

Teknologibidraget omhandler også mulighed for administrative besparelser. Aftalepartierne er enige om at realisere administrative besparelser på 4,4 mio. kr. årligt til finansiering af de aftalte initiativer. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt på Regionshuset og sygehusene efter administrationsandele.

Aftalepartierne noterer sig, at der i økonomiaftalen for 2021 herudover indgår, at regionerne på landsplan kan reducere udgifterne til eksterne konsulenter med 100 mio. kr. De frigjorte midler anvendes til at styrke behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet.

Den hidtidige statslige aktivitetspulje er fra 2019 afløst af en ny nærhedsfinansiering. For at beholde den fulde finansiering skal den enkelte region leve op til mindst tre af de fire mål, der er aftalt i økonomiaftalen Opfyldes færre end tre, skal regionen for hvert manglende mål aflevere 1/3 af finansieringen. For Region Syddanmark svarer dette til ca. 110 mio. kr.

Aftalepartierne noterer sig, at der er igangsat initiativer, som bidrager til, at der i Region Syddanmark arbejdes i den rigtige retning for at opfylde de opstillede mål for nærhedsfinansieringen.

3.4. Likviditet

De årlige aftaler om regionernes økonomi er ikke fuldt finansierede.

Samtidig indebærer overgangen til ny ferielov, at opsparede feriemidler er indefrosset. Den løbende, årlige udbetaling heraf repræsenterer et markant likviditetstræk for såvel regioner som kommuner.

Aftalepartierne forudsætter, at håndtering heraf indgår i næste års økonomiforhandlinger med regeringen.


Siden er sidst opdateret 28-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring