Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

1. Covid-19 har gjort 2020 til et helt særligt år

COVID-19 har gjort 2020 til et helt særligt år, og ikke mindst foråret har stillet Region Syddanmarks medarbejdere overfor helt særlige udfordringer. Hverdagen på regionens sygehuse, sociale institutioner, Ambulance Syd, administrationen mv. måttes på meget kort tid lægges om til nye vilkår og nye opgaver i den ubetinget største omstilling af regionens virksomhed nogensinde.

Og omstillingen lykkedes! Det skyldes en kæmpe og ekstraordinær indsats fra regionens ledere og med-arbejdere. Der blev på kort tid stillet beredskaber, uddannet medarbejdere til at kunne indgå i COVID-opgaven, der blev lukket ned for drift, stillet betydelig testkapacitet til rådighed, skaffet og anvendt værne-midler i et helt andet omfang end normalt, omlagt fra tilstedeværelse til distancearbejde og meget andet.

Det har været en særdeles udfordrende tid for medarbejderne med nye opgaver og vilkår, som ligger lagt fra hverdagens trygge og relativt forudsigelige rammer.

Aftalepartierne ønsker at sige en stor tak til regionens medarbejdere for den kæmpe indsats, de har ydet, og den dedikation og fleksibilitet, de har udvist under COVID-krisen. Det har været helt afgørende for, at Region Syddanmark kunnet gøre det bedste for borgerne og patienterne – også i denne kritiske situation. Det gælder naturligvis det kliniske personale, medarbejdere involveret i testindsatsen, redderne og medarbejderne på de sociale institutioner, men også de mange supportfunktioner: medarbejdere i sygehusenes tekniske afdelinger, indkøbsmedarbejdere, HR-medarbejdere, planlæggere, IT-folk og mange, mange flere.

Aftalepartierne påskønner også, at syddanskerne hurtigt ændrede deres vaner og adfærd. Dels for ikke selv at blive smittet, dels for at undgå at bære smitten videre til særligt sårbare grupper samt for at bidrage til, at sundhedsvæsenet ikke blev overbelastet.

Samtidig påskønner aftalepartierne ikke mindst den store forståelse og tålmodighed, som vores patienter har udvist i forbindelse med, at det har været nødvendigt at aflyse eller udskyde deres undersøgelser og behandlinger på sygehusene.

I aftalen om budget 2020 blev igangsat en række initiativer og udlagt trædesten til fremtidens sundheds-væsen – og til opfyldelse af regionens pejlemærker.

Aftalepartierne noterer med tilfredshed, at regionen på trods af Covid-19 er lykkedes – eller forventes at kunne lykkedes – med at realisere en lang række af de aftalte initiativer i 2020. Aftalepartierne er imidlertid også opmærksomme på, at en lang række af de i budget2020 aftalte initiativer på grund af Covid-19 først kan realiseres i 2021.

Udover forsinkelse af en række initiativer har Covid-19 også sat sit eget aftryk på dels de udfordringer, der skal løses i sundhedsvæsenet, dels på de omstillingsmuligheder, der er.

Aftalepartierne er enige om følgende nedslag:

Afvikling af ventelister og tilbagevenden til patientrettighederne

Sundhedsvæsenet har kørt med kraftig nedsat aktivitet under første del af epidemien, og tusindvis af undersøgelser og behandlinger er blevet udskudt som følge heraf.
Der er sat gang i afviklingen af ventelister. Der er enighed om, at det er afgørende, at ventelisterne afvikles så hurtigt som muligt. Dels af hensyn til de patienter, der allerede nu venter på hjælp, dels for at sikre, at det er muligt at vende tilbage til patientrettighederne pr. 1. januar 2021. Regionsrådet modtager løbende status på ventetider, garantiklinikker, brug af privathospitaler, pukkelafviklingsprojekter m.v. Er der områder, der særligt skiller sig ud, skal der være særlig opmærksomhed på at finde løsninger. Økonomien forudsættes håndteret inden for de rammer for håndtering af COVID-19, der er aftalt i økonomiaftalen for 2021.

Ventetiden til udlevering af høreapparatbehandling er aktuelt mellem 8 og 26 uger. Med henblik på at nedbringe ventetiden til den i budget 2019 aftalte målsætning på 3 måneder forudsætter aftalepartierne, at området i 2021 fortsat er aktivitetsfinansieret. Aftalepartierne er opmærksom på, at nogle af høre-klinikkerne er udfordret af de fysiske venteforhold (afstandskrav i forbindelse med Covid-19). De fysiske begrænsninger kan delvist afhjælpes ved indkøb af flere hørebokse, der som udgangspunkt placeres decentralt. Der afsættes en ramme på 1 mio. kr. til indkøb af hørebokse. Indkøbet søges i videst muligt omfang realiseret i 2020.

Laboratorieområdet

Medarbejderne på laboratorierne har ydet en kæmpe indsats og knoklet, siden epidemien brød ud. De har ikke fået en ”pause” fra epidemien i takt med faldet i indlæggelser – tværtimod. Testtallet er højere end nogensinde før og yderligere på vej op. Der bliver investeret i udstyr og ansat ekstra medarbejdere.

Aftalepartierne er enige om, at det er afgørende, at der løbende træffes de nødvendige beslutninger om investeringer. Det kan være udstyr, dedikeret til COVID-19 test, men kan også omfatte investeringer i automatisering af andre arbejdsgange i laboratoriet for at mindske arbejdspresset på medarbejderne. Der er derfor enighed om:

  • at Sundhedsudvalget og regionsrådet får en opdateret status på investeringer og ansættelser på de klinisk mikrobiologiske afdelinger/laboratorierne, herunder at der overvejes potentiale for yderligere automatisering af opgaver, der ikke direkte er relateret til COVID-19 test, men som kan lette belastningen af medarbejderne. Økonomien forudsættes håndteret via den aftalte håndtering af COVID-19 relaterede nettomerudgifter.
  • at bioanalytikerne som den næste faggruppe fra 2021 inkluderes i regionens introduktionsordning for nyuddannede og nyansatte medarbejdere, jf. afsnit 6.5.

Virtuelle løsninger m.v.

Der sættes maksimalt fokus på – også i sammenhæng til regionens digitaliseringsstrategi – at udnytte erfaringerne med virtuelle løsninger, fx videokonsultationer, jf. afsnit 7, og videomøder i kølvandet på COVID-19.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen følger op på anvendelsen af virtuelle løsninger i speciallægepraksis, herunder erfaringerne fra Covid-19.

Senfølger efter Covid-19

Aftalepartierne er opmærksomme på, at der er stigende fokus på senfølger efter COVID-19. Aftalepartierne ønsker, at Region Syddanmark følger og bidrager til den nationale vidensopsamling, som sammen med international forskning skal danne grundlag for, at der nationalt kan arbejdes med, hvordan relevante behandlingstilbud kan indarbejdes i den fremtidige kliniske praksis. Sundhedsudvalget følger udviklingen.


Siden er sidst opdateret 28-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring