Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 16. september 2020

Mødedato
16-09-2020 kl. 15:00 - 16:15

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Poul Andersen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Ida Damborg, F

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forslag til budget 2021-2024 - 2. behandling
  2. Økonomi- og aktivitetsrapportering (sep. 2020)
  3. Regnskabsafslutningen for 2020
  4. Håndtering af ventelister som følge af COVID-19 - status august 2019
  5. Pris- og lønregulering af budget 2020 m.v.
  6. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2020
  7. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  8. Årsregnskab 2019 for Amgros
  9. Fordelingsnøgle, psykiatriens finansieringsandel Nyt OUH
  10. Rapportering nr. 39 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  11. Rapportering nr. 39 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  12. Videreførelse af Den Regionale Handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner
  13. Høringssvar til Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for organisering af fødeområdet”
  14. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer 1. opslag 2020
  15. Rammepapir for arbejdsmarkedstilknytning for borgere med kronisk sygdom
  16. Udrulning af kommunikationskursus for medarbejdere
  17. Udkast til ny regionsdækkende § 66-aftale om hurtig psykiatrisk vurdering
  18. Kommissorium for en fælles politisk styregruppe for et moderne sundhedshus og udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Nyborg Kommune
  19. Servicemål for C- og D-kørsel
  20. Konvertering af alment afsnit til retspsykiatrisk afsnit, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
  21. Midtvejsevaluering af socialsygeplejerskeordningen ved Odense Universitetshospital
  22. Ansættelse af socialsygeplejerske til samarbejdet med Røde Kors' omsorgscenter
  23. Redegørelse vedrørende brug af magt på de sociale centre for 2. kvartal 2020
  24. Høringssvar vedr. VVM for strækningen E45 Vejle – Skanderborg
  25. Opfølgning på serviceeftersyn af internationalt samarbejde: Nye medlemsskaber
  26. Partnerskabsaftale, "DK2020 - klimaplaner for hele Danmark"
  27. Dit og mit grænseland
  28. Forslag til ændringer som konsekvens af udsættelse af Grand Depart Denmark
  29. Udsættelse af DGI Landsstævnet i Svendborg fra 2021 til 2022
  30. Klimacamp for unge
  31. Udbredelse af telemedicin - status august 2020
  32. Status på planlægning af WHINN 2020 under hensyn til COVID-19
  33. Sundhedsundersøgelsen i Grindsted
  34. Ligestillingsredegørelse 2020
  35. Rigsrevisionens beretning om revisionen af statens forvaltning 2019
  36. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (3. afrapportering 2020)
  37. Rapportering vedr. whistleblowerordning 1. halvår 2020
  38. Meddelelser
  39. Eventuelt
  40. LUKKET - Etablering
  41. LUKKET - Licitationsresultat
  42. LUKKET - Udbud
  43. LUKKET - Mageskifte
  44. Underskriftsside


  Sagsnr. 20/33705
  1. Forslag til budget 2021-2024 - 2. behandling
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til budget 2021-2024 forelægges med henblik på oversendelse til 2. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har den 24. august 2020 oversendt forslag til 2. behandling som grundlag for budget 2021-2024.

   

  Til brug for 2. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres bl.a. kort for status for budgetforslaget. Desuden indgår forslag til investeringsbudget 2021-2024.

   

  Der pågår politiske forhandlinger om en aftale om budget 2021. Aftalen forventes indgået den 15. september 2020 og forelægges i så fald for forretningsudvalget på mødet med henblik på anbefaling over for regionsrådet som ændringsforslag til budget 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forretningsudvalget oversender forslag til budget til 2. behandling i regionsrådet som grundlag for budget 2021-2024.

   

  At forretningsudvalget over for regionsrådet anbefaler de ændringsforslag til budget 2021-2024, der er indeholdt i aftalen om budget 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Forretningsudvalget oversender forslag til budget til 2. behandling i regionsrådet som grundlag for budget 2021-2024.

   

  Et flertal bestående af 15 medlemmer (Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance) anbefaler aftalen om budget 2021 som ændringsforslag til budget 2021-2024 over for regionsrådet. 

   

  1 medlem, Vibeke Syppli Enrum (Enhedslisten), stemte imod.

   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/21467
  2. Økonomi- og aktivitetsrapportering (sep. 2020)
  fold dette punkt ind Resume

  Denne økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges med forventninger til årsresultat 2020 for henholdsvis: ”Sundhed”, ”Socialområdet”, ”Regional Udvikling” og ”Fælles formål”.

   

  For alle områder forventes, ligesom tidligere år, budget- og aftaleoverholdelse. Det vil sige overholdelse af både regionens budget og udgiftsloftet i økonomiaftalen med regeringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hermed redegøres kort for overordnede forventninger og udvikling i forhold til økonomi og aktivitet for 2020. Yderligere rapportering fremgår af vedlagte bilag.

   

  Sundhed

  Overordnet forventes der, ligesom tidligere år, fortsat budget- og aftaleoverholdelse i 2020.

   

  Sygehusene forventer samlet et mindreforbrug, under forudsætning af, at de kompenseres for de udgifter, der relaterer sig til COVID-19 indsatsen. 

   

  Sygehusene har i varierende omfang udfordringer med at få balance på afdelingsniveau, og alle sygehuse har afdelinger, hvor effektueringer af handleplaner og økonomisk genopretning får særlig opmærksomhed fra sygehusdirektionerne, samtidig med at usikkerheden omkring aktivitetsdata og COVID-19 situationen vanskeliggør økonomisk styring.

   

  Denne rapportering viser fortsat en markant vækst i regionens udgifter til tilskudsmedicin. For det samlede praksisområde forventes dog et mindreforbrug i størrelsesordenen 86 mio. kr.

   

  Generelt gælder, at der på fire områder forventes mindreforbrug som følge af COVID-19, bl.a. fordi det ikke har været muligt at få fuld udgiftsvirkning af planlagte projekter, herunder investeringsplanen for 2020, samt nye prioriterede indsatsområder i budget 2020 og finansloven for 2020.

   

  Samlet peger prognosen på, at der også i 2020 vil være et råderum der kan anvendes til konsolidering, for at aflaste regionens drifts- og anlægsrammer for 2021 og frem.

   

  Konkret planlægges fremrykning af indkøb af medicin og øvrige lægelige artikler, bl.a. for at tilgodese hensynet til forsyningssikkerhed, leasingindfrielse på niveau med tidligere år samt genforsikring af tjenestemænd og lignende, jf. regionens konsolideringsplaner.

   

  Helt frem mod årsafslutningen vil der være betydelig usikkerhed i den samlede prognose, og dermed også den eksakte størrelse af råderummet til fremrykninger mv. i 2020.

   

  For at sikre optimal anvendelse af årets udgiftsramme for 2020, der på kort sigt sikrer den nødvendige finansiering til den aftalte vækst i budget 2021, og samtidig bidrager til de mere langsigtede udfordringer, fremlægges på mødet samtidig sag vedr. bemyndigelse til at fremrykke indkøb mv., der ellers først var planlagt gennemført i 2021.

   

  Socialområdet

  Forventningerne til årets resultat viser efter 2. kvartal, samlet set et tilfredsstillende resultat. Aktuelt forventes et mindre overskud i forhold til budgettet.

   

  Prognosen for belægning på regionens sociale centre i 2020 forventer en lille underbelægning i forhold til budgetteret. Der er fortsat, overordnet set, balance mellem budgettet og den forventede belægning.

   

  Regional Udvikling

  Der forventes fortsat budget – og aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomistyring vil blive taget de nødvendige skridt til at sikre dette.

   

  Fælles formål

  Fælles formål og administration omfatter den politiske organisation og den tværgående administration (fællesstabe). Omkostninger hertil fordeles og finansieres af de tre områder, Sundhed, Socialområdet og Regional Udvikling.

   

  For området forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i forhold til budgettet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Økonomi- og aktivitetsrapportering (sep. 2020) tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/41613
  3. Regnskabsafslutningen for 2020
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftalen for 2020 indgår, at midlertidige råderum, der løbende måtte opstå, fortsat anvendes til at konsolidere regionens samlede økonomi. Med henblik på at sikre en optimal konsolidering i 2020 indstilles, at regionsrådsformanden – i lighed med tidligere år - bemyndiges til forud for regnskabsafslutningen at godkende fremrykning til 2020 af planlagte indkøb mod fuld tilbagebetaling i 2021 eller efterfølgende år. I 2020 omfatter bemyndigelsen også adgang til at kompensere sygehusene for nettomerudgifter forbundet med COVID-19

   

  Under Regional Udvikling omfatter bemyndigelsen godkendelse af udbetaling af tilskud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden 2012 har regionerne været underlagt budgetloven. Denne indebærer bl.a., at overskridelser af de ét-årige udgiftslofter for driften udløser økonomiske sanktioner. Evt. overskridelser af udgiftsloftet med henvisning til rene tidsforskydninger mellem år – fx mindreforbrug i tidligere år, forsinkelser i projekter m.v. - fritager ikke regionerne for budgetlovens sanktioner.

   

  Budgetloven nødvendiggør et skærpet fokus på udgiftsstyringen i et ét-årigt perspektiv. Det gælder ikke kun fokus på at undgå overskridelser i forhold til den aftalte udgiftsramme, men også at anvende denne optimalt i forhold til de langsigtede økonomiske udfordringer.

   

  For at sikre en regional udgiftsstyring, der reducerer risikoen for overskridelse af de aftalte udgiftslofter, og samtidig fastholder et flerårigt perspektiv på løbende konsolidering, er der siden 2013 arbejdet med ny praksis i økonomistyringen. Denne har bl.a. medført tilpasninger af overførselsadgangen, etablering af intern forsikringsordning vedr. patientskader samt leasingfinansiering af medicotekniske anskaffelser. Desuden indgår fremrykning (eller udskydelser) af indkøb af mere strategisk karakter indenfor IT, medicoteknisk apparatur, medicin mv. som redskaber, der kan anvendes til udgiftsstyringen i et snævert ét-årigt perspektiv.

   

  I aftalen om budget 2020 indgår, at der er ”enighed om at anvende midlertidige råderum, der måtte opstå inden for årets udgiftsloft, til at konsolidere regionens samlede økonomi”.

   

  Jævnfør økonomi- og aktivitetsrapportering september 2020 forventes også aftale- og budgetoverholdelse i indeværende år, jf. anden sag på dagens møde. Opfølgningen viser samtidig, at der forventeligt er grundlag for det forudsatte konsolideringsomfang på niveau med tidligere år. 

   

  Helt frem mod årsafslutningen vil der fortsat være en betydelig usikkerhed i prognoserne for årets resultat, og dermed også den eksakte størrelse af råderummet for 2020. Det skyldes bl.a. manglende aktivitetsdata for egne og fremmede sygehuse efter overgangen til LPR3, men skyldes også usikkerhed om den fortsatte udvikling af COVID-19-pandemien og indvirkningen heraf på øvrigt planlagte aktiviteter, herunder afviklingen af ventelister mv.

   

  For at sikre en optimal anvendelse af årets udgiftsramme indstilles, at regionsrådsformanden - i lighed med tidligere år - bemyndiges til i 2020 at godkende planlagte fremrykninger af aftaler og indkøb m.v. samt sikre bevillingsmæssig dækning herfor inden afslutningen af regnskab 2020.

   

  I bemyndigelsen indgår følgende forudsætninger:

   

  • Der er tale om indkøb m.v., der ellers skulle afholdes af budgetterne for 2021 eller efterfølgende år.
  • Der sker fuld tilbagebetaling heraf. En positiv bevilling til indkøbene i 2020 modsvares altså af en tilsvarende negativ bevilling i 2021 eller senere år.
  • Indkøb mv. prioriteres efter tilbagebetalingstid. Dispositioner med fuld tilbagebetaling i 2021 prioriteres altså før indkøb m.v., hvor tilbagebetalingen fordeler sig over flere år.

   

  Bemyndigelsen tager alene sigte på at ændre tidspunktet for, hvornår udgifterne afholdes mellem år, og giver dermed ikke adgang til at prioritere nye indkøb eller initiativer. Bemyndigelsen svarer til den bemyndigelse, regionsrådet har meddelt i forbindelse med afslutningen af regnskaberne for tidligere år. I 2019 blev bemyndigelsen således bl.a. anvendt til at fremrykke medicinindkøb, lægelige artikler og genforsikre pensionsforpligtigelsen i forhold til tjenestemandsansatte. 

   

  Regionsrådet orienteres om dispositionerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2020, og det eventuelle råderum, det giver i 2021. Det bemærkes i den sammenhæng, at en del af råderummet skal anvendes til finansiering af den forventede vækst i budget 2021.

   

  Det anbefales samtidig, at regionsrådsformanden meddeles en bemyndigelse til at kompensere sygehusene for COVID-19-relaterede udgifter, og dermed sikre, at den ekstraordinære indsats ikke påvirker sygehusenes resultater negativt. Det er aftalt med regeringen, at regionerne kompenseres for de samlede nettomerudgifter ved COVID-19.

   

  Tilsvarende forventes der på Regional Udviklings område aftale- og budgetoverholdelse.

  For at sikre optimal anvendelse af f.eks. tilbageløb fra projekter, der måtte indgå sidst på året, indstilles, at regionsrådsformanden i lighed med tidligere år bemyndiges til ultimo 2020 at godkende fremrykning af indkøb eller udbetaling af tilskud samt sikre bevillingsmæssig dækning herfor inden afslutningen af regnskab 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende planlagte fremrykninger af aftaler og indkøb m.v. til 2020 inden for årets samlede udgiftsramme.

   

  At regionsrådsformanden bemyndiges til at meddele sygehuse m.v. bevillingsmæssig dækning herfor i 2020, mod en tilsvarende reduktion af bevillingerne i 2021 og efterfølgende år.

   

  At regionsrådsformanden bemyndiges til at kompensere sygehusene for COVID-19-relaterede merudgifter.

   

  At regionsrådet orienteres om dispositionerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   


  Sagsnr. 19/46781
  4. Håndtering af ventelister som følge af COVID-19 - status august 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Med henblik på at sikre håndteringen af de ventende patienter og de pukler, der er skabt af COVID-19, er der, jf. beslutning i regionsrådet den 22. juni 2020, iværksat en række initiativer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er på sygehusene iværksat en række pukkelafviklingsprojekter, hvor sygehusene har taget særlige initiativer til at øge aktiviteten og håndtere de ventende patienter. Alle sygehuse har budt ind med områder, og det forventes, at der vil komme yderligere projekter til. Af vedhæftede bilag ”Oversigt over fremsendte ansøgninger om pukkelafvikling” fremgår en status på, hvilke pukkelafviklingsprojekter, der er igangsat på sygehusene.

   

  Hovedparten af garantiklinikkerne har nu så lave ventetider, at de har mulighed for at tage imod nyhenviste patienter, således at de øvrige sygehuse kan viderevisitere patienter hertil. Kun to garantiklinikker har endnu ikke korte nok ventetider til at tage imod patienter viderehenvist fra andre sygehuse. Det drejer sig om Demensklinikken på Odense Universitetshospital (OUH), som forventes at kunne genoptage sin funktion som garantiklinik den 1. januar 2021, og Endokrinologisk afd. Sygehus Sønderjylland (SHS) som forventes at kunne genoptage sin funktion som garantiklinik den 1. oktober 2020. Af vedhæftede bilag ”Status garantiklinikker – august 2020” gives en status på garantiklinikkernes ventetider.

   

  På psykiatriområdet er der ikke som sådan garantiklinikker, men alle afdelinger er nu i normal drift igen og hermed forberedt på genindførelse af udredningsretten pr 1. september 2020. Den aktuelle målopfyldelse på udredningsretten er ca. 90 pct. svarende til målsætningen i Region Syddanmark. 

   

  Jævnfør regionsrådets beslutning af 25. maj har Region Syddanmark den 26. maj indgået aftale med fire privathospitaler beliggende i regionen, hhv. Privathospitalet Mølholm, Privathospital Kollund, Aleris-Hamlet, Esbjerg og Capio CFR, Odense.

   

  Med baggrund i aftalerne er udgangspunktet, at ventende patienter skal tilbydes udvisitering til privatsygehusene, hvis disse har et relevant behandlingstilbud. Visitationen sker ud fra en lægefaglig vurdering af patientens udredning- eller behandlingsbehov, og vurderingen skal først og fremmest tage udgangspunkt i patientens behov for en hurtig tid.

   

  I vedhæftede bilag ”Oversigt over udvisiteringer fra Region Syddanmark – august 2020” gives en status på udvisiteringer til det private. Heraf ses, hvor mange patienter, der har fået tilbudt behandling i det private, og hvor mange der har taget imod dette. Ligeledes fremgår estimeret forbrug på privathospitalerne fordelt på henholdsvis de henvisende afdelinger og fordelt på privathospitalerne Det har vist sig, at andelen af patienter, der tager imod tilbud om behandling i det private, set i forhold til antallet, der får det tilbudt, ikke er så højt som forventet. På OUH har kun 15 pct. af de patienter, der har fået tilbud i det private, taget imod, på Sygehus Lillebælt 23 pct., på Sygehus Sønderjylland 27 pct. og på Sydvestjysk Sygehus har kun 11 pct. taget imod tilbuddet om at komme ud i det private.

   

  Samlet set har kun 18 pct. af de patienter, der har fået tilsendt brev om tilbud i det private, taget imod dette tilbud. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Til orientering.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/39901
  5. Pris- og lønregulering af budget 2020 m.v.
  fold dette punkt ind Resume

  For at fastholde uændret købekraft foretages en regulering af budgetterne for 2020 på baggrund af dels den faktiske pris- og lønudvikling i 2019, dels nye skøn for den forventede udvikling i 2020.

   

  I sagen indgår tillige håndtering af ekstraordinær tilbageførsel i 2020 af opsparede AUB- (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) og VEU-midler (Voksen-, efter- og videreuddannelse) samt særlig feriegodtgørelse, april 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budget 2020 bygger fremskrivningen af priser og lønninger på skøn fra august 2019 vedr. den forventede udvikling i 2019 og 2020.

   

  Der foreligger nu tal for den faktiske udvikling i 2019 samt reviderede skøn for udviklingen i 2020.

   

  Lønningerne er steget lidt mindre end oprindeligt skønnet, i al væsentlighed som følge af en negativ udmøntning fra reguleringsordningen i lyset af den faktiske lønudvikling på det private arbejdsmarked. Virkningen heraf modregnes i de aftalte, generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2020.

   

  Hertil kommer, at prisudviklingen både sidste år og i år er markant lavere end oprindeligt skønnet.

   

  Da reguleringen først gennemføres i 2. halvår, indstilles, at den negative prisregulering – som i de senere år – kun indarbejdes med halv effekt i 2020 af hensyn til mulighederne for at sygehus m.fl. kan foretage nødvendige tilpasninger.

   

  Vedr. Regional Udvikling indstilles, at tilskudsrammen til Kollektiv trafik nedreguleres, svarende til forskellen mellem den oprindelige fremskrivning og det nye, negative skøn herfor, altovervejende som følge af det store fald i brændstofpriserne. Det bemærkes, at der i trafikselskabernes kontrakter med vognmændene på samme vis indgår en løbende indeksering på baggrund af prisudviklingen. Trafikselskaberne er orienteret og indforståede med, at reguleringen af tilskudsrammen indgår i den stående mellemregning med regionen.

   

  Aftalte driftslofter for 2020 for Sundhed og Regional Udvikling nedjusteres som følge af det lavere pris- og lønskøn, jf. andet punkt på dagsordenen vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddene for 2020.

   

  I fremskrivningen af budget 2021 er der taget højde for den fulde virkning af de reviderede pris- og lønskøn for 2019 og 2020.

   

  Særlig feriegodtgørelse

  Den særlige feriegodtgørelse, der er udbetalt i april 2020, er mindre end vanligt/budgetteret, da den optjente, særlige feriegodtgørelse for de fire sidste måneder i 2019 er indefrosset som led i overgangen til nye ferielov.

   

  Det indstilles, at sygehusenes driftsbudgetter i 2020 reduceres, svarende til den reducerede udbetaling af særlig feriegodtgørelse, april 2020.

   

  Ekstraordinær tilbageførsel i 2020 af opsparede AUB- og VEU-midler

  Gennem flere år er oparbejdet en større opsparing, da opkrævningerne hos private og offentlige arbejdsgivere til dels Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), dels Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) har oversteget de løbende udbetalinger.

   

  Der er i maj 2020 indgået to trepartsaftaler herom. I forlængelse heraf får regionerne ”ekstraordinært tilbageført overskud på 0,2 mia. kr. i 2020 som et ekstraordinært tilskud i lyset af COVID-19 situationen, herunder til at understøtte, at regionerne kan opretholde praktikpladser og dermed understøtte rekrutteringen af velfærdsmedarbejdere”.

   

  Den ekstraordinære tilbageførsel i 2020 sker i form af reducerede bidrag pr. fuldtidsansat. Det indstilles, at sygehusenes driftsbudgetter reduceres, svarende til mindreudgiften i forhold til budgetterede bidrag til AUB og VEU i 2020.

   

  Provenuet herfra medgår til at finansiere ekstraordinære initiativer i 2020, herunder initiativer til at understøtte dansk økonomi.

   

  I trepartsaftalerne indgår tillige en ny bonusordning i 2020 vedr. elever samt forhøjet lønrefusion vedr. elever og lærlinge i resten af 2020. Den ekstraordinære bonus hhv. refusion tilfalder praktikstederne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At driftsbudgettet i 2020 vedr. Sundhed reduceres med 118,1 mio. kr. og vedr. Regional Udvikling med 9,2 mio. kr. med henvisning til en lavere pris- og lønudvikling end oprindeligt forudsat. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget. Reduktionen tilgår de likvide midler.

   

  At rådighedsbeløb i 2020 vedr. Sundhed reduceres med 2,7 mio. kr., vedr. Social og Specialundervisning med 0,1 mio. og vedr. Fælles formål med 0,02 mio. kr. Reduktionen tilgår de likvide aktiver

   

  At sygehusenes driftsbudgetter i 2020 reduceres med 19,8 mio. kr. med henvisning til lavere udgifter til særlig feriegodtgørelse, april 2020.

   

  At sygehusenes driftsbudgetter i 2020 reduceres med 25,2 mio. kr. med henvisning til ekstraordinær tilbageførsel i 2020 af opsparede AUB- og VEU-midler.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/35356
  6. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regionernes finansiering for 2020 vedr. Sundhed og Regional Udvikling reguleres med henvisning til mer-/mindreudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser (DUT), initiativer på finansloven for 2020 m.v.

   

  Hertil kommer konsekvenser af et nyt, lavere pris- og lønskøn end oprindeligt forudsat. Endelig indgår et likviditetstilskud som foreløbig kompensation for afholdte COVID-19 relaterede udgifter til indkøb af værnemidler m.v.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionernes samlede finansiering for 2020 for Sundhed og Regional Udvikling reguleres med henvisning til mer-/mindreudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser (DUT). Ved midtvejsreguleringen bringes tillige finansiering på plads vedr. initiativer på finansloven for 2020 m.v.

   

  Som konsekvens forøges driftsbudgettet for Sundhed i 2020 med 185,2 mio. kr., svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser af punkter på lov- og cirkulæreprogrammet, finansloven for 2020 m.v. Herudover forøges anlægsbudgettet med 32,2 mio. kr.

   

  Driftsbudgettet for Regional Udvikling reguleres med 0,3 mio. kr.

   

  De aftalte udgiftslofter for 2020 for Sundhed og Regional Udvikling ajourføres tilsvarende. I ajourføringen indgår tillige konsekvenser af et revideret pris- og lønskøn, som er lavere end det oprindelige skøn, der lå til grund for budget 2020, jf. andet punkt på dagsordenen.

   

  Bloktilskuddet vedr. Sundhed opreguleres med i alt 306,3 mio. kr. Ud over konsekvenserne af et lavere pris- og lønskøn indgår heri også et likviditetstilskud på 197,8 mio. kr. som foreløbig kompensation for afholdte COVID-19 relaterede udgifter til indkøb af værnemidler m.v.

   

  Bloktilskuddet vedr. Sundhed nedreguleres med 8,9 mio. kr., primært med henvisning til et nyt, lavere pris- og lønskøn for 2020.

   

  Bloktilskuddene for 2021-2024 er indarbejdet i forslag til budget 2021, jf. andet punkt på dagsordenen. Heri indgår ligeledes udgiftsmæssige konsekvenser fra 2021 og frem af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), initiativer på finansloven for 2020 m.v.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bloktilskuddet i 2020 vedr. Sundhed forhøjes med 306,3 mio. kr.

   

  At der for Sundhed i 2020 meddeles tillægsbevilling vedr. driften på 185,2 mio. kr. og 32,2 mio. kr. vedr. anlæg. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget.

   

  At bloktilskuddet i 2020 vedr. Regional Udvikling reduceres med 8,9 mio. kr.

   

  At der for Regional Udvikling i 2020 meddeles tillægsbevilling vedr. driften på 0,3 mio. kr. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/40508
  7. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet tilfører budget til sygehusene i form af udmøntning til investeringsplan 2020 og udmøntning af innovationspuljen vedrørende kunstig intelligens. Ligeledes udmøntes budget til gennemførelse af de aftalte initiativer i digitaliseringsstrategien. 

  Desuden indeholder tilpasningen en række budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Investeringsplan 2020, som blev godkendt på regionsrådsmødet i maj 2020, omfatter fremrykning af renoverings- og anlægsarbejder for ca. 147 mio. på driften. Sygehusene bliver i denne budgettilpasning tilført 50,8 mio. kr. svarende til de projekter, som er godkendt på nuværende tidspunkt. Den resterende del af investeringsplanen forudsættes udmøntet senere på året.

   

  Sygehusene får endvidere tilført 15 mio. kr., fordelt over 2020 til 2024 fra innovationspuljen til støtte af projekter og initiativer, der kan understøtte automatisering og fortsat udvikling af kunstig intelligens m.v.

   

  Digitaliseringsstrategien blev senest ajourført på regionsrådets møde august 2020. I budgettilpasningen udmøntes midlerne fra de afsatte driftsrammer til de sygehuse mv., der er ansvarlige for udmøntning af initiativerne.

   

  Budgettilpasningen omfatter endvidere følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

   

  • Forbedringsprisen 2019
  • Økonomi vedr. Service Delivery Manager
  • Udmøntninger fra centrale forskningspuljer
  • Anlægsbevilling til revideret projekt vedr. AiB-laboratorium, OUH
  • Anlægsbevillinger til afledt anlæg i forbindelse med apparaturanskaffelser
  • Anlægsbevilling til visse, ekstraordinære investeringer i 2019
  • Tilpasning af medicotekniske rammer m.v.
  • Tilbageførsel af rådighedsbeløb vedr. it-projekt.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt -66,664 mio. kr. netto (indeks 146,3) til de angivne formål.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 0 kr. netto til de angivne formål, finansieret som foreslået, jf. bilaget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/35296
  8. Årsregnskab 2019 for Amgros
  fold dette punkt ind Resume

  Årets resultat for Amgros I/S viser et overskud på 76 mio. kr., der udloddes til regionerne efter deres andele af lægemiddelomsætningen ved Amgros. Region Syddanmarks andel af overskuddet for 2019 er 16,514 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Amgros er et politisk ledet interessentselskab, der er ejet af landets fem regioner. Amgros fungerer som medicingrossist og koordinator for indkøb af og handel med lægemidler, samt indkøb af høreapparater og medicinsk udstyr. Amgros er desuden indehaver af markedsføringstilladelsen for de registrerede lægemidler, som produceres på fire af landets apoteker. Amgros fungerer også som rådgiver for regionerne, og bistår f.eks. Danske Regioner i forbindelse med økonomiforhandlingerne, monitorering og fremskrivning af lægemiddelforbrug, udredning af lægemiddelfaglige problemstillinger mv.

   

  Amgros omsatte i 2019 for samlet 9,0 mia. kr., inkl. høreapparater, svarende til et mindre fald på 0,4 pct. sammenholdt med omsætningen i 2018. Det er første gang siden etableringen af regionerne, at udgifterne til sygehusmedicin er faldet.

   

  Udviklingen skal bl.a. ses i sammenhæng med stigninger i omsætningen målt i mængder på ca. 2 pct. (definerede døgndoser), der modsvares af faldende priser. Hovedårsagen hertil er introduktion af billigere alternativ til lægemidlet Humira.

   

  Årets resultat viser et overskud på 76 mio. kr., ekskl. fradrag for lovpligtig fradrag af reserve for udviklingsomkostninger. Sammenholdt med regnskab 2018 er overskuddet faldet med ca. 25 mio. kr. Faldet skal bl.a. ses i sammenhæng med, at tidligere godkendt reduktion af administrationsgebyret fra 2,0 pct. til 1,5 pct. har fuldt effekt i regnskab 2019.

   

  Overskuddet fordeles mellem interessenterne efter regionernes andel af lægemiddelomsætningen i 2019. Region Syddanmarks andel af lægemiddelomsætningen udgjorde i 2019 21,60 pct., svarende til en udlodning på 16,514 mio. kr.

   

  I regionens budget for 2020 og frem er der budgetteret med indtægt på 11,353 mio. kr. Den budgetterede indtægt for 2021 ligger på niveau med Region Syddanmarks andel af Amgros´s budgetterede overskud for 2020. Det bemærkes, at Amgros i lyset af COVID-19 er blevet bedt om at øge medicinlagrene. Afhængig af aftale om den statslige kompensation herfor kan resultatet for 2021 blive påvirket heraf.

   

  Resultat og udlodningsprincipper er godkendt af bestyrelsen for Amgros I/S.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At regnskab 2019 for Amgros I/S godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/16716
  9. Fordelingsnøgle, psykiatriens finansieringsandel Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Som en del af budgetrammerne/finansiering af Nyt OUH opdateres psykiatrifordelingsnøglen for projektet. Den genberegnede fordelingsnøgle udgør 12,62 % mod tidligere 10,43 %. De afledte budgetmæssige konsekvenser udgør 74,8 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrien i Nyt OUH finansieres af regionale anlægsmidler (Børne- og ungdomspsykiatri samt psykiatriens andel af fællesfunktioner) henholdsvis OPP (voksenpsykiatri). Til fordeling af udgifter mellem kvalitetsfondsprojektet og regionale anlægsfinansiering er udarbejdet en fordelingsnøgle baseret på psykiatriens andel af det samlede etageareal i Nyt OUH. I august 2020 udgør fordelingsnøglen 12,62 % mod tidligere (april 2015) 10,43 %.

   

  De afledte økonomiske konsekvenser af ovenstående er, at de samlede forventede regionale anlægsudgifter til finansiering af Nyt OUH fællesfunktion/-arealer stiger med 74,8 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At den reviderede, konkret beregnede fordelingsnøgle på 12,62 % vedrørende psykiatrien i Nyt OUH godkendes.

   

  At konsekvenserne af den beregnede reviderede fordelingsnøgle på 74,8 mio. (2021-indeks 148,3) foreslås indarbejdet i investeringsbudgettet for 2021-2024.

   

  At den allerede meddelte anlægsbevilling vedr. psykiatrien i Nyt OUH forhøjes tilsvarende.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   


  Sagsnr. 20/21072
  10. Rapportering nr. 39 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. I kvartalsrapporten er tid rapporteret som gul, det vil sige, at tid er inden for rammerne, men at der skal være ekstra opmærksomhed. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger. Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ) til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de igangværende kvalitetsfondsprojekter.

   

  Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

   

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

   

  Kvartalsrapport for 2. kvartal 2020 - status på Nyt OUH
  Økonomi og kvalitet rapporteres uændret grøn, det vil sige inden for rammerne i forhold til regionsrådets seneste beslutning med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016, samt den fremdrift som de igangværende delprojekter har.

   

  Tid rapporteres som gul for alle projektets entrepriser, da projektet vil blive påvirket af den igangværende COVID-19 krise. Der har vedr. projekterne DP03-DP08 hen over sommeren pågået drøftelser om totalentreprenørens krav om tidsfristforlængelse under den juridiske ramme af regeringens særlov, jf. COVID-19. Spørgsmålet om tidsfristforlængelse forventes endeligt afklaret i 3. kvartal 2020.

   

  Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter. Revisorerklæringen indeholder en fremhævelse af forholdet omkring den øgede risiko vedr. tid.

   

  Kort om de enkelte projekter:

   

  Indledende arbejder (DP01), Byggemodning (DP02)
  De indledende arbejder (DP01) og Byggemodning (DP02) for så vidt angår byggemodning og rør, belysning og terrænregulering er afsluttet og afleveret. Signalanlægget er afleveret den 15. juni 2020 og sat i drift. 

   

  Vidensaksen (DP03), Behandlings- og sengeafsnit (DP04) og Klyngerne (DP05-08)
  Samlet for alle delprojekterne DP03-DP08 gælder nu, at alle områder er under udførelse på byggepladsen. Periodens primære aktiviteter har været beton- og stålelementmontage. Behandlings- og sengeområdet (DP04) er stademæssigt længst fremme og står med elementer i 5. sals højde.  

   

  Grundet ændrede regler fra Statens Institut for Strålebeskyttelse omhandlende dekonstruerbare konstruktioner, har det været nødvendigt at redesigne dele af Klynge Øst 1 (DP08), hvilket vil få betydning for planlægning af gennemførselsprocessen for DP08, og vil ligeledes repræsentere sig som en ekstraomkostning for projektet. Forholdet forventes afklaret i 3. kvartal 2020.

   

  Øvrige delprojekter
  Opførelsen af solcelleanlægget er påbegyndt i juli 2019. Solcelleanlægget er taget i brug den 3. juli 2020, hvilket betyder, at byggepladsen nu forsynes med grøn strøm.

   

  Logistik- og sterilcentralen(DP09) består af postmodtagelse, varemodtagelse, affaldshåndtering og sterilcentral. Der er gennemført et samlet udbud af Byggeri og Udstyr. 3 af 4 prækvalificerede entreprenører afgav tilbud. Regionsrådet udpegede på sit møde den 22. juni 2020 5E Byg A/S som vinder. Den endelige kontrakt blev underskrevet den 3. juli 2020. Totalentreprenørens færdigprojektering pågår for øjeblikket, og byggeperioden indledes i 4. kvartal 2020.

   

  Apteringsprojektet omfatter udstyrs- og rumaptering af rårum for operationsstuer, intensivafsnit, billeddiagnostik, scannerrum, traumefaciliteter, onkologisk behandlingsafsnit, nuclear og skopirum. Der er i 1. kvartal 2020 prækvalificeret 2 leverandører. Der arbejdes hen imod, at regionsrådet kan godkende licitationsresultatet snarest muligt.

   

  Udbudsprocessen for Kassetransportsystem og Warehouse Management System (WMS) (DP102) er startet op i 1. kvartal 2020. Der blev modtaget en anmodning om at blive prækvalificeret. Pågældende leverandør blev prækvalificeret. Nyt OUH har på baggrund af konditionsmæssigt tilbud, indledt forhandlingsforløb. Det afgøres i løbet af 3. kvartal om tilbuddet kan godkendes som endeligt tilbud, eller om der skal indledes endnu en forhandlingsrunde. Bevillingssag og valg af entreprenør forventes at kunne forelægges regionsrådet til godkendelse december 2020.

   

  Nyt OUH projektet rapporterer i alt 13 risici i kvartalsrapporten. Top 3 risici er:

   

  1.      Grænseflader mellem delprojekter. Der er en risiko for, at totalentreprenøren ikke får koordineret tilstrækkeligt mellem delprojekter og bygherrens egne leverancer. Tiltag er at udarbejde en intern koordinerende tidsplan og at afdække grænseflader og konkret informationsbehov mellem de enkelte delprojekter.

   

  2.      Ressourcekapaciteten i projektorganisationen. Der er en risiko for, at der sker fejl på grund af samtidige opgaver i gennemførelse af udbud og tilsyn med byggeri i udførelsesfasen. Tiltag er koordinering mellem projektets hovedtidsplan og tidsplaner på delprojektniveau, samt udarbejdelse af planer for bygherres tilsyn.

   

  3.      Koordinering af grænseflader. Der er en risiko for, at der sker fejl ved koordinering af grænseflader. Tiltag er fortløbende arbejde med detaljerede kravspecifikationer til de tekniske funktioner og styring af at denne koordinering sker rettidigt.

   

  Det Tredje Øje
  Det er en forudsætning fra Sundheds- og Ældreministeriet, at risikovurderingerne kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Det foretages af ”Det Tredje Øje” (DTØ).

   

  DTØ har i 2. kvartal 2020 udarbejdet 2 nye anbefalinger.

   

  1. DTØ anbefaler, at bygherre fortsat har fokus på sit change request katalog gennem løbende opdatering og kvalificering. Dette arbejde bør pågå frem mod byggeriets aflevering.
  2. DTØ anbefaler, at bygherre analyserer og vurderer forskellige muligheder for at indhente noget af den tabte tid på forsinkelser. Herunder at bygherre tager aktive skridt til en klarlægning og potentiel strategi for overtagelse af delprojekterne forskudt. Samt at bygherre analyserer hvilke dele af byggeriet, som kan forceres og at der udarbejdes en strategi for dette initiativ.

   

  Nyt OUH er enige i anbefalingerne og er allerede i gang med at effektuere dem.

   

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 og DTØ rapporten for 2. kvartal 2020 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 2. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At Det Tredje Øje (DTØ) rapporteringen for 2. kvartal 2020 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/5368
  11. Rapportering nr. 39 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 2. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Nærværende kvartalsrapport skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

   

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen (ombygning af eksisterende sygehus).

   

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid og kvalitet og er uændret markeret grøn. Kvaliteten vurderes uændret, og som planlagt blev sengebygningen afleveret medio januar 2020. Sengebygningen blev indviet af HKH Kronprins Frederik den 20. februar 2020. De kliniske funktioner er flyttet ind i sengebygningen, hvilket har frigivet arealer i eksisterende bygninger med henblik på ombygning. Ombygning af dele af det eksisterende sygehus pågår og forventes afsluttet i 2. kvartal 2021.

   

  Økonomien er samlet set fortsat inden for budget. Med udgangen af 2. kvartal er der

  foretaget endelig afklaring/afregning af de krav, som hovedentreprenøren medio marts

  havde fremsat i slutopgørelsen for hovedtilbuddet. Den 19. juni blev der lavet en forligsaftale, som under ét lukkede alle åbne krav på slutopgørelsen. Med aftalen er der skabt et sikkert overblik over projektets risici og reserver, idet alt bagudrettet er afregnet.

   

  Endvidere er der i 2. kvartal foretaget en generel gennemgang af udgiftsposter i projektet, hvor det i den forbindelse er vurderet, at en række udgiftsposter, der i første omgang var

  finansieret af byggebudgettet rettelig burde være finansieret af inventarbudgettet, hvorfor disse udgifter er flyttet til inventarbudgettet. Dette har øget reserverne i byggesporet.

   

  Med afklaringen af slutopgørelsen, samt den nævnte omklassificering af omkostninger, er

  økonomien nu gået i grøn, hvilket er en forbedring i forhold til kvartalsrapporten for 1.

  kvartal 2020.

   

  På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet går ind i de sidste fire rapporteringer fra næste kvartal efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet. Ydermere vil der af rapporteringen ikke fremgå change requests eftersom projektøkonomien til ombygningsprojektet vurderes solid. Endeligt vil den fremadrettede risikorapportering afspejle projektets stade.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 2. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/11686
  12. Videreførelse af Den Regionale Handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner
  fold dette punkt ind Resume

  Den Regionale Handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner (SEI-handleplanen) blev vedtaget i regionsrådet i 2017 med det formål at fremme rationel brug af antibiotika samt reducere forekomsten af sygehuserhvervede infektioner. Handleplanen indeholder en række indsatser i perioden 2017-2020 og nogle langsigtede reduktionsmål, som det sigtes på at indfri inden 2023. SEI-handleplanen udløber i september 2020, men vi er endnu ikke i mål med de langsigtede mål, som ønskes nået inden 2023. Regionsrådet forelægges derfor resultaterne af SEI-handleplanen med henblik på en anbefaling af, at handleplanen videreføres frem til 2023.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den Regionale Handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner (SEI-handleplanen) blev vedtaget i regionsrådet i 2017 med det formål at fremme rationel brug af antibiotika samt reducere forekomsten af sygehuserhvervede infektioner (se bilag). Handleplanen indeholder en række indsatser i perioden 2017-2020 og nogle langsigtede reduktionsmål, som det sigtes på at indfri inden 2023.

   

  Handleplanens indsatser og reduktionsmål er inden for fire fokusområder, og der følges løbende op på målopfyldelsen på disse fokusområder:

  • Sygehuserhvervede bakteriæmier
  • Sygehuserhvervede Clostridium difficile infektioner
  • Sundhedssektorerhvervede infektioner i forbindelse med hjemmebehandling
  • Antibiotikaresistente bakterier.

   

  I et tæt samarbejde med klinikken er der arbejdet på at indfri reduktionsmålene gennem forbedringsindsatser, der fremmer rationel brug af antibiotika samt nedsætter sygehuserhvervede infektioner.

   

  Handleplanen udløber til september i år, men vi er endnu ikke i mål med de langsigtede mål, som ønskes nået inden 2023.

   

  Som det fremgår af resultatoversigten for SEI-handleplanen (bilag), ligger sygehuserhvervede infektioner på et forholdsvis stabilt niveau. Der er sket en positiv udvikling på antibiotikaområdet, hvor forbruget af kritisk antibiotika er faldet. Derudover er den lave forekomst af resistente bakterier bibeholdt.

   

  Det er centralt at fastholde det gode forbedringsarbejde, som handleplanen har igangsat, for at kunne indfri handleplanens reduktionsmål frem mod 2023. Det understøttes af den nuværende situation med COVID-19, hvor der er kommet særlig fokus på hygiejne og afbrydelse af smitteveje. Derfor forelægges Den Regionale Handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner med henblik på anbefaling af, at handleplanen videreføres frem til 2023.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Den Regionale Handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner videreføres frem til 2023.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-08-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 07-09-2020

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/647
  13. Høringssvar til Sundhedsstyrelsens ”Anbefalinger for organisering af fødeområdet”
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstyrelsen har sendt ”Anbefalinger for organisering af fødeområdet” i høring. Der er udarbejdet forslag til høringssvar fra Region Syddanmark, som fremlægges regionsrådet til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen igangsatte i 2018 et arbejde omkring ”Anbefalinger til organisering af fødeområdet”. Formålet med anbefalingerne er at sikre et fagligt grundlag for Sundhedsstyrelsens rådgivning til regionerne i forhold til deres opgave i forbindelse med fødslen. Hensigten er, at der med anbefalingerne etableres en fælles faglig ramme for organisering af fødeområdet, og de forskellige fødetilbud, der er i Danmark. Derudover ønsker Sundhedsstyrelsen med anbefalingerne at skabe en national ramme for indholdet i den information, der gives til de gravide således, at den gravide samt hendes partner på det bedst mulige grundlag kan træffe beslutning om valg af fødested.

   

  I foråret 2019 udsendte Sundhedsstyrelsen anbefalingerne i høring. Anbefalingerne blev mødt af stor kritik og gav anledning til, at Sundhedsstyrelsen genbesøgte evidensgrundlaget på området og gennemskrev anbefalingerne. Den 2. juli 2020 fremsendte Sundhedsstyrelsen de gennemskrevne anbefalinger i en 2. høringsrunde. Svarfristen er den 28. september 2020. Region Syddanmark er høringspart, og der er udarbejdet forslag til høringssvar fra regionsrådet.

   

  Høringssvaret er overordnet positiv over for de nye anbefalinger på området. Anbefalingerne er i tråd med de specialevejledninger, der allerede er på området, og understøtter således den nuværende organisering. Dog fremhæves det bl.a. i høringssvaret, at det vil være ønskeligt, at Sundhedsstyrelsen præciserer, hvornår der i forhold til de pædiatriske funktioner på fødeafdelingerne kan gøres undtagelser grundet ”ø- og ø- lignende forhold”. Derudover fremgår det i anbefalingerne, at på sygehuse, der varetager regionsfunktioner inden for neonatologi, skal der være pædiatriske kompetencer inden for neonatologi, og det skal være muligt at få umiddelbar assistance fra speciallæge i pædiatri inden for minutter. Denne formulering er meget problematisk, da Region Syddanmark dermed risikerer, at de jyske sygehuse skal afgive deres regionsfunktion til OUH. Det vil ikke være hensigtsmæssig, hvilket også støttes af pædiatrisk specialeråd. I høringsbrevet opfordres Sundhedsstyrelsen til, at ”speciallæge” erstattes af ”læge med godkendte neonatale kompetencer”.

   

  Når de endelige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen foreligger, vil sundhedsudvalget få rapport vedrørende ”Organisering af fødeområdet på Fyn” til drøftelse. Derudover vil der efter regionsrådsmødet i oktober 2020 blive givet en orientering omkring organisering af fødeområdet på Fyn.  

   

  Høringsmaterialet har været sendt til kommentering ved regionens sygehuse og relevante specialeråd. Deres bemærkninger er blevet samlet i et bilag, som foreslås fremsendt til Sundhedsstyrelsen sammen med regionsrådets høringssvar.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-09-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Michael Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  1 medlem, Vibeke Syppli Enrum (Enhedslisten), tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/30952
  14. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer 1. opslag 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler støtte af ansøgninger til Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb, Region Syddanmarks Ph.d.-pulje samt Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning, som har været i 1. opslag 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har siden 2008 etableret en række forskningspuljer, der støtter forskningen på regionens sygehuse, praksissektoren og kommunerne i regionen. I januar 2020 blev puljestrukturen ændret, hvor Region Syddanmarks Forskningspulje 1, 2 og 3 blev ændret til Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning samt enkelte administrative justeringer blev foretaget på Region Syddanmarks Ph.d.-pulje og på Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb. De tre puljer har nu været i 1. opslag i år, og bedømmelsesudvalgenes indstillinger til støtte er blevet godkendt af det regionale strategiske forskningsråd.

   

  Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb
  Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb understøtter klinisk forskerkarriereudvikling fra ph.d.-niveau til seniorforskerniveau. Puljen skal medvirke til oprettelse af flere kliniske stillinger med dedikeret og væsentlig tid til forskning og støtter derfor frikøb af forskningstid i kliniske kombinationsstillinger.

   

  I 1. opslag 2020 er der 5,1 mio. kr. til uddeling, hvor ansøger maksimalt kan tildeles 600.000 kr. pr. bevilling.

   

  Der indkom 13 ansøgninger til puljen. Ansøgningerne blev vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg, som fandt 5 ansøgninger støtteegnede til sammenlagt 3 mio. kr.

  Dermed er der restmidler på 2,1 mio. kr., der kan overføres til 2. opslag for puljen, som har frist 15. september 2020.

   

  I bilag 1 er der en samlet oversigt over indstillingerne til Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb 1. opslag 2020.

   

  Region Syddanmarks Ph.d.-pulje
  Region Syddanmarks Ph.d.-pulje har til formål at sikre, at en større del af sundhedspersonalet i regionen får mulighed for at tage en forskeruddannelse og dermed skabe et stærkt rekrutteringsgrundlag, hvor Region Syddanmarks sundhedsydelser konstant udvikles.

   

  I 1. opslag 2020 er der 13,72 mio. kr. til uddeling svarende til, at der kan uddeles op til 23 ph.d. stipendier á 578.000 kr. pr. stipendie.

   

  Der indkom 69 ansøgninger til puljen. Ansøgningerne blev vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg, som fandt 22 ansøgninger støtteegnede til sammenlagt 12,716 mio. kr.

  Dermed er der restmidler på 1,004 mio. kr., der kan overføres til 2. opslag for puljen, som har frist 15. september 2020.

   

  I bilag 2 er der en samlet oversigt over indstillingerne til Region Syddanmarks ph.d. pulje 1. opslag 2020.

   

  Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning
  Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning har med den ændrede puljestruktur erstattet den tidligere forskningspulje 1, 2 og 3. Puljen har til formål at sikre udvikling af tværgående forskningsresultater af væsentlig interesse og relevans for Region Syddanmarks patienter og sundhedsvæsen. Resultaterne skabes ved at støtte forskning, der foregår på tværs af sygehuse, fag og sektorer.

   

  I puljen er der to spor, hvor man har mulighed for at søge:

  -          Støtte til et tværgående forskningsmiljø på internationalt niveau inden for de strategiske indsatsområder på op til 2,5 mio. kr. Der uddeles i udgangspunktet maksimalt 2 bevillinger á op til 2,5 mio. kr. pr. år.

  -          Støtte til et tværgående forskningsprojekt på op til 1 mio. kr. enten til fri forskning eller inden for de strategiske indsatsområder.

   

  I 1. opslag 2020 er der 16,2 mio. kr. til uddeling svarende til, at der kan uddeles 5 mio. kr. til bevillinger op til 2,5 mio. kr. samt 11,2 mio. kr. til bevillinger op til 1 mio. kr.

   

  Tværgående forskningsmiljøer (bevilling < 2,5 mio. kr.)
  Der indkom 4 ansøgninger til puljen, som søgte om støtte til et tværgående forskningsmiljø. Ansøgningerne blev vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg, som fandt 2 ansøgninger støtteegnede til i alt 4,925 mio. kr. Dertil fandt bedømmelsesudvalgt en af ansøgningerne støtteegnet til et reduceret beløb på 500.000 kr., hvorfor denne blev flyttet over i < 1 mio. kr. puljen. 

   

  Tværgående forskningsprojekter (bevilling < 1 mio. kr.)
  Der indkom 51 ansøgninger til puljen, som søgte støtte til et tværgående forskningsprojekt på op til 1 mio. kr. Heraf var 36 inden for de strategiske indsatsområder og 15 var til fri forskning. Ansøgningerne blev vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg, som fandt 23 ansøgninger støtteegnede til i alt 10,157 mio. kr., heraf var 17 inden for de strategiske indsatsområder og 6 til fri forskning.

   

  Dermed er der restmidler på 1,118 mio. kr., der kan overføres til 2. opslag af puljen, som har frist 15. september 2020.

   

  I bilag 3 er der samlet en oversigt over indstillingerne til Region Syddanmarks pulje for fri og strategisk forskning 1. opslag 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At indstillingen om støtte til 5 ansøgninger i Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb godkendes.

   

  At restmidler fra 1. opslag for Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb på 2,1 mio. kr. overføres til 2. opslag i efteråret 2020.

   

  At indstillingen om støtte til 22 ph.d. projekter i Region Syddanmarks Ph.d.-pulje godkendes.

   

  At restmidler fra 1. opslag for Region Syddanmarks Ph.d.-pulje på 1,004 mio. kr. overføres til 2. opslag i efteråret 2020.

   

  At indstillingen om støtte til 2 ansøgninger i Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning < 2,5 godkendes.

   

  At indstillingen om støtte til 23 ansøgninger i Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning < 1 mio. kr. godkendes.

   

  At restmidler fra 1. opslag for Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning på 1,118 mio. kr. overføres til 2. opslag 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-08-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/11097
  15. Rammepapir for arbejdsmarkedstilknytning for borgere med kronisk sygdom
  fold dette punkt ind Resume

  Med baggrund i budgetforlig 2019 samt et indsatsområde i Sundhedsplanen er der udarbejdet et rammepapir for arbejdsmarkedstilknytning til borgere med kronisk sygdom. I foråret 2019 var der indledende politiske drøftelser i udvalget for det nære sundhedsvæsen, psykiatri- og socialudvalget og sundhedsudvalget. I tilblivelsen af rammepapiret er der desuden indhentet input fra sygehusene og kommunale samarbejdspartnere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med baggrund i budgetforlig 2019 samt et indsatsområde i Sundhedsplanen er der udarbejdet et rammepapir for arbejdsmarkedstilknytning til borgere med kronisk sygdom.

   

  Baggrunden for at fokusere på arbejdsmarkedstilknytning er, at denne har en tæt gensidig sammenhæng med borgerens/patientens sundhed samt en betydning for udvikling og forværring af sygdom.

   

  At fastholde eller at få et arbejde, uanset om det er på ordinære eller særlige vilkår, har en positiv indflydelse på borgerens sygdomsforløb samt for borgerens muligheder for at komme sig efter et sygdomsforløb.

   

  Flere erhvervsaktive borgere får kroniske sygdomme, og ses dette sammen med den demografiske udvikling, hvor der bliver flere ældre og færre borgere i den erhvervsaktive alder, er det vigtigt, at borgere i den erhvervsaktive alder med en eller flere kroniske sygdomme bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det er gavnligt ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, men særligt er det gavnligt for borgerens sygdoms- og behandlingsforløb samt for borgerens livskvalitet. 

   

  I foråret 2019 var der indledende politiske drøftelser i udvalget for det nære sundhedsvæsen, psykiatri- og socialudvalget og sundhedsudvalget. I tilblivelsen af rammepapiret er der desuden indhentet input fra sygehusene og kommunale samarbejdspartnere.

   

  Formål med rammepapiret

  Rammepapiret for arbejdsmarkedstilknytning for borgere med kronisk sygdom har til formål at inspirere til nye initiativer lokalt. Rammepapiret er ikke udtømmende, men kan fungere som kilde til lokale drøftelser om både nye indsatser og udbredelse af allerede eksisterende indsatser.

   

  Eksempelvis er der i psykiatrien gjort mange gode erfaringer med samarbejde med kommuner på arbejdsmarkedsområdet, som kan skaleres til det somatiske område også. Afsnittene om indsatser er struktureret således, at hvert initiativ indeholder en beskrivelse af, hvad der foregår nu, samt hvad der med fordel kan igangsættes. Således kan rammepapiret også fungere som vidensdeling og erfaringsudveksling.

   

  Rammepapiret skal blandt andet også synliggøre regionale opgaver i forbindelse med realisering af arbejdsmarkedsorienterede indsatsområder i sundhedsaftalen 2019-2023.

   

  Opfølgning

  Rammepapiret implementeres i to spor, dels i de fem sygehusenheder, dels på tværs af disse, hvor afdelinger i regionshuset er tovholder. Sygehusenhederne arbejder lokalt tæt sammen med kommunerne og praksisområdet om implementeringen. Rammepapiret forankres i udvalget for det nære sundhedsvæsen, der årligt får en afrapportering af initiativerne, der herefter forelægges regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rammepapir for arbejdsmarkedstilknytning for borgere med kronisk sygdom godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 04-08-2020

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 10-08-2020

  Udvalget for det nære sundheds anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Vibeke Syppli Enrum tager forbehold.

   

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-08-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 25-08-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Morten Weiss-Pedersen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  1 medlem, Vibeke Syppli Enrum (Enhedslisten), tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/3816
  16. Udrulning af kommunikationskursus for medarbejdere
  fold dette punkt ind Resume

  God og tydelig kommunikation med patienten og patientens pårørende kan være med til at styrke patientsikkerheden og patientinddragelsen, og det kan være med til at øge den patientoplevede kvalitet. Regionsrådet har med budgetaftalen 2020 besluttet, at alle sundhedsprofessionelle med patientkontakt i Region Syddanmark skal tilbydes et kommunikationskursus. Nedenstående forslag til projektplan, med henblik på etablering og drift af kurset, skal godkendes af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Pejlemærket ”Region Syddanmark er borgernes og patienternes region” betyder bl.a., at patientinddragelsen skal højnes via intensiveret fokus på medarbejdernes kommunikationskompetencer.

   

  Med udgangspunkt i den metode og de erfaringer, der har været på Sygehus Lillebælt med kurset ”Klar Tale med patienterne” samt kommunikationskurset for læger i klinisk basisuddannelse i Region Syddanmark, har regionsrådet med budgetaftalen besluttet at tilrettelægge et kommunikationskursus for alle sundhedsprofessionelle med patientkontakt i regionen.

   

  Opbygning

  Det er i første omgang læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der undervises, og herefter kan kurset udrulles til øvrige relevante medarbejdere og nyansatte. For at sikre fortsat brug af de tillærte kompetencer, skal sygehusene løbende sikre brush-up kurser for medarbejdere, der har gennemført kurset.

   

  Der uddannes ca. 200-240 lokale undervisere, der er klinikere fra eget sygehus. De bliver sammen med 22-26 instruktører undervist i at gennemføre kurset for medarbejdere på egen afdeling/sygehus (se bilag 2). Undervisningen af instruktørerne etableres regionalt, dette sker for at sikre regional robusthed, i forhold til at sygehusene nu og fremadrettet kan få uddannet instruktører.

   

  Proces- og tidsplan

  Det første hold instruktører forventes at gå i gang i efteråret/vinteren 2020/2021 afpasset i forhold til udpegningen af instruktører fra sygehusene.

   

  Der er afsat 5,9 mio. kr. årligt i 2020 og 2021, 5,35 mio. kr. i 2022 og herefter 4,3 mio. kr. årligt. Hovedudvalget drøftede sagen i juni 2020, og referatet er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At projektplanen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 04-08-2020

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 11-08-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/34592
  17. Udkast til ny regionsdækkende § 66-aftale om hurtig psykiatrisk vurdering
  fold dette punkt ind Resume

  I Region Syddanmarks budgetaftale for 2019 blev det aftalt, at udvalget for det nære sundhedsvæsen samt psykiatri- og socialudvalget skulle undersøge mulighederne for at udbrede den såkaldte § 66-aftale om ”Hurtig psykiatrisk udredning i Odense Kommune” til hele regionen. Aftalen giver de praktiserende læger mulighed for at henvise en afgrænset gruppe patienter til privat praktiserende psykiatere til vurdering inden for to uger. På møde den 3. marts 2020 blev psykiatri- og socialudvalget orienteret om en evalueringsrapport fra VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd). Her fremlægges et udkast til en ny regionsdækkende § 66-aftale vedrørende hurtig psykiatrisk vurdering i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Region Syddanmarks budgetaftale for 2019 blev det aftalt at udbrede den såkaldte § 66-aftale om ”Hurtig psykiatrisk udredning i Odense Kommune” til hele regionen. Aftalen giver de praktiserende læger mulighed for at henvise en afgrænset gruppe patienter (primært stress, angst og depression) til privat praktiserende psykiatere til vurdering inden for to uger. I forbindelse med implementering af regionsrådets beslutning er der peget på tre væsentlige elementer: 1) Udarbejdelse af en forskningsbaseret evaluering af forsøgsprojektet i Odense Kommune. 2) Indgåelse af en ny regionsdækkende § 66-aftale til afløsning af den nuværende § 66-aftale samt 3) Udvikling af et elektronisk bookingsystem til almen praksis.

   

  Psykiatri- og socialudvalget blev på møde den 3. februar 2020 præsenteret for det første implementeringselement: En evalueringsrapport fra VIVE. Evalueringsrapporten anbefalede entydigt en udbredelse af forsøgsordningen til hele Region Syddanmark, idet der blev påvist en positiv effekt for patienten – og for samfundet.

   

  I det følgende fremlægges det andet implementeringselement, et udkast til ny regionsdækkende § 66-aftale om hurtig psykiatrisk vurdering i Region Syddanmark.

   

  Brug af § 66-aftaler

  En § 66-aftale (også kaldet en råderumsaftale eller 80/20 aftale) indgås mellem den enkelte region og FAPS-regionalt (Foreningen for praktiserende speciallæger). § 66-aftaler giver regionen mulighed for at udnytte op til 20 procent af speciallægernes kapacitet til opgaver, som regionen har behov for at få løftet. Regionen indestår for, at den enkelte speciallæge sikres uændret omsætning inden for den friholdte kapacitet. Den økonomi, der udløses af en § 66-aftale, ligger inden for den afsatte økonomiramme for speciallægehjælp. Der påhviler både speciallæge og region en initiativpligt, såfremt den aftalte friholdte kapacitet ikke benyttes i henhold til aftalen.

   

  På baggrund af ovenstående blev der i 2014 indgået en § 66-aftale i Region Syddanmark (den første af sin art i Danmark) om et forsøgsprojekt i Odense Kommune, hvor de praktiserende læger kunne henvise (primært) patienter med let-moderat stress, angst og depression til een hurtig (inden for 14 dage) udredningssamtale hos privatpraktiserende psykiater. Formålet var at give den praktiserende læge og patienten et godt afsæt for det videre udrednings- og behandlingsforløb. Konkret forpligtigede § 66-aftalen hver af de fem praktiserende psykiatere i Odense Kommune til at tage tre henviste § 66-patienter ind til én længevarende konsultation pr. uge.

   

  Udkast til ny regional § 66-aftale om hurtig psykiatrisk vurdering hos praktiserende psykiatere

  I forbindelse med udarbejdelsen af en ny regional § 66-aftale blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Region Syddanmark samt regionale praktiserende psykiatere.

   

  Udgangspunktet for en ny regional § 66-aftale har været, at hovedelementerne fra den nuværende § 66-aftale skulle bevares. For det andet skulle de såkaldte opmærksomhedspunkter fra VIVE – rapporten også indgå i arbejdet med en ny regional aftale. Som det tredje har der været enighed om, at en ny aftale skal være en obligatorisk ordning, som omfatter alle de praktiserende psykiatere i Region Syddanmark. Endelig som det fjerde var der enighed om, at overskriften på en ny regional § 66-aftale ændres til ”Hurtig psykiatrisk vurdering hos praktiserende psykiatere”, idet ordet ”udredning”, som indgår i den nuværende aftale, er for snæver og misvisende.

   

  Opmærksomhedspunkter fra VIVE – evalueringen

  Nedenfor er VIVE´s opmærksomhedspunkter kort oplistet:

  • Udarbejdelse af kort skriftligt informationsmateriale, som udleveres til patienten.
  • Fokus på at sikre patienten en forståelse af formålet med konsultationen samt afslutningsvis, at patienten inddrages i psykiaterens konklusion på konsultationen.
  • Indføjelse af patienter i målgruppen med mistanke om personlighedsforstyrrelser.
  • Mere præcis tolkning af inklusionskriteriet (til målgruppen) for nyopstået sygdom.
  • Størst mulig geografisk nærhed mellem patienten og psykiateren for at mindske frafald og manglende fremmøde.
  • Fremsendelse af påmindelses – SMS til patienten forud for konsultationen.

   

  Den nedsatte arbejdsgruppe var enige om at indskrive ovenstående opmærksomhedspunkter i den nye aftale.

   

  Arbejdsgruppen var ligeledes enige om at bibeholde det nuværende honoreringsstruktur.

   

  Også omkring indholdet i den praktiserende læges § 66-henvisning samt indholdet i psykiaterens epikrise var der enighed om, at de nuværende regler anses for fyldestgørende. Vedrørende sidstnævnte var der også enighed om at bibeholde den nuværende ydelsesbeskrivelse af, hvad den praktiserende psykiaters ydelser forventes at indeholde.

   

  Arbejdsgruppen nåede frem til at ville anbefale nedenstående to nye elementer i en regional aftale.

   

  Målgruppen

  Arbejdsgruppen havde en længere drøftelse af, hvilke patienter der skal falde ind under målgruppen i aftalen. I den nuværende § 66-aftale er der en længere oplistning af patientgrupper, som dels falder ind under målgruppen, dels falder uden for målgruppen. Arbejdsgruppen drøftede, hvorvidt målgruppen kunne defineres mere kort og mere præcist – også af hensyn til den praktiserende læges overblik. Diskussionen om målgruppen blev i arbejdsgruppen kædet sammen med en diskussion om, hvad almen praksis ønskede af aftalen. På baggrund af ovenstående drøftelse nåede arbejdsgruppen frem til at anbefale følgende målgruppe:

   

  Målgruppen er patienter med nyopstået eller aktuelt forværret psykisk lidelse, hvor egen læge er i tvivl om, hvilken lidelse der er tale om og/eller har brug for vurdering, rådgivning og vejledning om behandlings- og henvisningsmulighed.

   

  Den primære målgruppe for ordningen er patienter med stress, angst og depression.

   

  Målgruppen omfatter ikke patienter, hvor egen læge har mistanke om psykotisk tilstand, svær personlighedsforstyrrelse, patienter hvor egen læge er bekendt med, at der er et behov for tværsektoriel eller tværfaglig indsats eller patienter med misbrugsproblem.

   

  Antal patienter pr. praktiserende psykiater

  Det andet nye element vedrører antallet af § 66-patienter pr. praktiserende psykiater. Aftalen i dag forpligtiger den enkelte psykiater til at afsætte tre stk. § 66-tider pr. uge. I arbejdsgruppen var der enighed om, at den enkelte praktiserende psykiater fremover – efter eget valg – i en eller flere uger, kan tage en ekstra § 66-patient ind, således at der i en eller flere uger kan behandles op til fire henviste § 66-patienter pr. uge.

   

  Økonomi

  Aftalen vil ikke have økonomiske konsekvenser for Region Syddanmark. I forhold til økonomiprotokollatet inden for Overenskomsten for Speciallægehjælp vil aftalen være en del af den afsatte økonomiramme for speciallægehjælp.

   

  Elektronisk bookingsystem til almen praksis

  Det sidste element der mangler efter en ny underskrevet regional § 66-aftale er at færdiggøre udviklingen af et elektronisk bookingsystem til almen praksis. Herefter vil ordningen være klar til at blive udbredt i hele Region Syddanmark. På grund af corona-krisen er førnævnte projekt blevet forsinket. I øjeblikket er planlagt en test af systemet i efteråret 2020. Herefter er planlagt en opfølgning på testen. Et forventet starttidspunkt i øjeblikket er således ultimo 2020. Det elektroniske bookingsystem vil efterfølgende blive indarbejdet i den regionale § 66-aftale – forventeligt som et bilag.

   

  Til orientering kan det oplyses, at Region Midt og Region Nord begge over for Region Syddanmark har udtrykt interesse i at indgå i en lignende aftale som Region Syddanmark. Der vil derfor på et senere tidspunkt eventuelt skulle tages stilling til, om det vil få nogle implikationer i forhold til det elektroniske bookingsystem, herunder hvorvidt de henviste § 66-patienter skal kunne bevæge sig på tværs af regionsgrænser.

   

  Samarbejdsudvalget vedr. Speciallægehjælp har behandlet vedlagte udkast til ny § 66-aftale og anbefaler aftalen over for regionsrådet.

   

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen behandlede sagen på møde den 10. august 2020. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At vedlagte udkast til en ny § 66-aftale om hurtig psykiatrisk vurdering i Region Syddanmark godkendes.

   

  At ordningen sættes i drift i hele Region Syddanmark, så snart det elektroniske bookingsystem er implementeret i almen praksis samt psykiatripraksis.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 04-08-2020

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Bente Gertz og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/36369
  18. Kommissorium for en fælles politisk styregruppe for et moderne sundhedshus og udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Nyborg Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Nyborg Kommune har inviteret Region Syddanmark til at indgå i en fælles politisk styregruppe omkring et moderne sundhedshus og udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i kommunen. I nærværende punkt forelægges et udkast til kommissorium for den politiske styregruppe til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark og Nyborg Kommune har siden 2018 været i dialog om mulighederne for at etablere et sundhedshus i kommunen.

   

  I forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse ansøgte Nyborg Kommune i foråret 2019 om midler til etablering af et sundhedshus. Regionsrådsformanden eftersendte til ministeriet en tilkendegivelse om at ville samarbejde med kommunen om sundhedshuset. Nyborg Kommune fik bevilliget ca. 16,7 mio. kr. til etableringen og finansierer selv den resterende del for at kunne realisere planerne om sundhedshuset, der forventes at stå færdigt i 2023.

   

  Nyborg Kommune formulerer, at formålet med sundhedshuset er at skabe et omdrejningspunkt for et stærkere samarbejde på tværs af sektorer – særligt med fokus på kronikere og ældre medicinske patienter. Med udgangspunkt i det har borgmesteren i Nyborg Kommune inviteret politikere fra Region Syddanmark til et samarbejde i en politisk styregruppe.

   

  Region Syddanmark og Nyborg Kommune har på den baggrund formuleret et udkast til et kommissorium for en politisk styregruppe, der hermed forelægges til godkendelse – se bilag.

   

  Som det fremgår i kommissoriet, er formålet med den politiske styregruppe at styrke det tværsektorielle samarbejde, så der skabes sammenhæng, helhed og værdi for borgerne i Nyborg Kommune. Der vil ligeledes være fokus på, at erfaringer fra samarbejdet deles og videreudvikles til gavn for borgerne på tværs af Syddanmark. Med dette afsæt taler samarbejdet ind i målsætninger i Sundhedsaftalen 2019-2023, Rammepapiret for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt Nyborg Kommunes Sundhedspolitik.

   

  Som det fremgår i kommissoriet, vil styregruppen have til opgave:

  • At udarbejde en vision for det samarbejde, der udspringer af sundhedshuset i Nyborg.
  • At sikre, at visionen konkretiseres gennem et antal indsatsområder og evt. et indsatskatalog.
  • At sikre fremdrift i det udviklende samarbejde med udgangspunkt i indsatsområderne eller indsatskataloget.

   

  Det forventes, at styregruppen mødes to gange årligt.

   

  Nyborg Kommune har udpeget fem politikere, der indgår i styregruppen. Såfremt regionsrådet på mødet den 28. september 2020 godkender kommissoriet for den politiske styregruppe, skal regionsrådet udpege 5 regionsrådsmedlemmer til at indgå i styregruppen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At kommissoriet for den politiske styregruppe godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 01-09-2020

  Udvalget for det nære sundheds anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen, Morten Brixtofte Petersen, Anja Lund, Gitte Frederiksen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/21066
  19. Servicemål for C- og D-kørsel
  fold dette punkt ind Resume

  I forlængelse af aftaleteksten i Budgetaftalen 2019, skulle behovet for ændrede eller nye servicemål for de fire hastegrader for kørsel på det præhospitale område (A, B, C og D) undersøges. Der forelægges forslag til rammer og kriterier for servicemål for kørsler med hastegrad C og D.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forlængelse af aftaleteksten i Budgetaftalen 2019, skulle behovet for ændrede eller nye servicemål for de fire hastegrader for kørsel på det præhospitale område (A, B, C og D) undersøges. 

   

  Regionsrådet har 25. marts 2019 fastsat mål for A- og B-kørsel, der er ens for alle fire delområder og opgøres for første sundhedsprofessionelle bil på stedet.

   

  Af aftaleteksten fremgår: ”Der har tidligere været regionale servicemål for D-kørsler, men ikke for C-kørsler. Der igangsættes en monitorering af servicetider for C og D kørsler, således at servicetiderne for borgere, som skal transporteres hyppigt til og fra sygehuset (stråle/kemo- og dialyse patienter) opgøres særskilt. Disse kørsler betegnes som CQ og DQ-kørsler. Det præhospitale udvalg stiller på baggrund af monitoreringen primo 2020 forslag om servicemål for C og D kørsler og vurderer samtidig kapaciteten”.

   

  Monitoreringen af C- og D-kørsler på det præhospitale område har vist, at det kun er 1% af C-kørslerne og 8% af D-kørslerne for 2019, der vil indgå i den særskilte opgørelse for Q-kørsler. Der er derfor kigget på andre former for servicemål, der vil kunne ramme bredere.

   

  Et forslag til servicemål er regionens tidligere model for servicemål for D-kørsler, hvor man opdelte D-kørsler i kategorierne ”Aflevering” og ”Afhentning”.

   

  Præhospitaludvalget blev på mødet den 19. maj 2020 præsenteret for to modeller til servicetider, og administrationen blev bedt om at arbejde videre med model nr. 1.

   

  Rammer og kriterier for servicemålopgørelserne for modellerne kan læses i vedlagte notat ”Forslag til præhospitale servicemål for C- og D-kørsel”.

   

  Forslag til servicemål for kørsler af patienter til og fra sygehusene med hastegrad C og D er gengivet i nedenstående oversigt:

   

   

  Model 1

  Aflevering C + D

  80% ankommer max 60 min. før aftale

  Afhentning C

  80% afhentes max 60 min. efter aftale

  Afhentning D

  80% afhentes max 120 min. efter aftale

   

  Det skal bemærkes, at modellen vil betyde kortere ventetider for patienter set i forhold til ventetiderne i 2019.

   

  Der vil derfor skulle ske en optimering af kapacitetsudnyttelsen, såfremt antallet af beredskaber/biler skal forblive uændret. Det forventes muligt - med en længere implementeringsperiode - at kunne realisere de foreslåede servicemål med den nuværende kapacitet.

   

  I overensstemmelse med aftale om styrkelse af den præhospitale indsats (budget 2019) følges responstider og servicemål i det præhospitale udvalg. De nye servicetider på C- og D-kørsler opgøres første gang for 1. kvartal 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der opstilles servicemål som angivet i model 1 for aflevering og afhentning af patienter til sygehusene med C- og D-kørsel.

   

  At præhospitaludvalget får forelagt målopfyldelsen for C- og D-kørsel første gang fra 1. kvartal 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 25-08-2020

  Ida Damborg stiller ændringsforslag om at servicemål i forhold til afhentninger ved D-kørsel ændres til max 90 minutter efter aftale.

   

  1 medlem (Ida Damborg) stemte for. 6 medlemmer stemte imod (Mads Skau, Bente Gertz, Lene Thiemer Hedegaard, Olfert Krog, Tage Petersen, Ulrik Sand Larsen).

   

  Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

   

  Herefter blev der stemt om indstillingen i sagen. 6 medlemmer stemte for (Mads Skau, Bente Gertz, Lene Thiemer Hedegaard, Olfert Krog, Tage Petersen, Ulrik Sand Larsen). 1 medlem (Ida Damborg) stemte imod, og afgav mindretalsudtalelse, om at hun stemte imod, da hun ønsker at servicemålet for afhentninger ved D-kørsel ændres til max 90 minutter.

   

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  1 medlem, Villy Søvndal (Socialistisk Folkeparti), stemte imod, og afgav mindretalsudtalelse, om at han stemte imod, da han ønsker at servicemålet for afhentninger ved D-kørsel ændres til max 90 minutter.


  1 medlem, Vibeke Syppli Enrum (Enhedslisten), tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/5927
  20. Konvertering af alment afsnit til retspsykiatrisk afsnit, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges sag vedrørende de driftsøkonomiske konsekvenser ved konvertering af et alment afsnit til et retspsykiatrisk afsnit, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 16. december 2019 ”Psykiatriplan 2020-2024”, som indeholder 39 anbefalinger, der skal implementeres i planperioden.

   

  Denne sag er en del af den samlede kapacitetsplan i psykiatriplanen (anbefaling 29), der skal sikre den nødvendige sengekapacitet, flere retspsykiatriske senge samt en bedre fordeling mellem kapacitet og population for de enkelte afdelinger.

   

  Konkret omfatter kapacitetsplanen fire elementer:

  • De særlige pladser flyttes fra Vejle til Odense i eksisterende bygninger, der tilpasses formålet (forventeligt oktober 2020).
  • Der etableres et nyt døgnafsnit i Vejle (forventeligt november 2020).
  • Opstart af retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg ved at omdanne et alment afsnit til formålet (forventeligt juni 2021).
  • Særlige pladser flytter ind på nyt OUH sammen med resten af afdelingen (forventeligt 2023).

   

  Regionsrådet godkendte i januar anlægssagen vedr. retspsykiatrien i Esbjerg og på mødet den 26. juli 2020 de første to elementer i anbefaling 29: Flytning af de særlige pladser og etablering af nyt døgnafsnit. Denne sag omhandler det tredje punkt: Opstart af retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg ved at omdanne et alment afsnit til formålet.

   

  Herefter udestår sag om indflytning af særlige pladser på nyt OUH, hvilket sker sammen med flytning af resten af afdelingen (forventeligt 2023).

   

  Målgruppen

  Med konvertering af afsnittet i Esbjerg øges antallet af retspsykiatriske senge i Region Syddanmark fra 84 til 99. Det nye afsnit i Esbjerg vil modtage retspsykiatriske patienter på hovedfunktionsniveau fra Psykiatrisk Afdeling Esbjergs vanlige område: Esbjerg, Varde og Vejen. Fordelingen af retspsykiatriske patienter i det nye afsnit i Esbjerg vil løbende blive monitoreret og evt. justeret. Den løbende opfølgning på fordeling af retspsykiatriske patienter foregår i samråd mellem de ledende overlæger.

   

  Økonomi

  Budgettet til det retspsykiatriske afsnit i Esbjerg tager udgangspunkt i budgetterne for de øvrige retspsykiatriske afsnit på sygehuset. Driftsøkonomien til afsnittet kommer hermed til at udgøre 9,436 mio. kr. i 2021 (5 måneders effekt) og herefter 21,926 mio. kr. årligt. I budgettet for 2021 er der indregnet engangsudgifter på 0,3 mio. kr. til introduktionsforløb. I udmøntningen modregnes sygehusets eksisterende finansiering bestående af afdelingens nuværende afsnit samt afbødningspuljen således, at der til drift af retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg tilføres 3,186 mio. kr. i 2021 og 6,926 mio. kr. i 2022 og følgende år.

   

  Den videre proces

  Opstart af ombygningen af afsnittet er i gang, og afdelingen i Esbjerg forbereder overgangen til retspsykiatri i det pågældende afsnit. Patienter fra Billund Kommune overgår fra at være tilknyttet Psykiatrisk Afdeling Esbjerg til Psykiatrisk Afdeling Vejle. Det er fokus på, at overdragelsen af patienter foregår på en god måde og med størst mulig kontinuitet i forløbet.

   

  Fra 1. september vil nye henvisninger på ambulant behandling af borgere fra Billund gå til Psykiatrisk Afdeling eller Børne- og Ungdomspsykiatri i Vejle. Voksne patienter fra Billund, der har et igangværende ambulant forløb i Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, og som ikke forventes afsluttet inden udgangen af januar 2021, vil fra 1. november bliver overdraget til Psykiatrisk Afdeling Vejle.

   

  Vedlagt som bilag er notat, der bl.a. mere detaljeret beskriver projektets driftsøkonomi samt processen frem mod omdannelse af afsnittet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Psykiatrisygehuset til drift af retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg tilføres 3,186 mio. kr. i 2021 og 6,926 mio. kr. i 2022 og følgende år

   

  Bevillingerne finansieres af rammen vedr. budgetaftale 2020, psykiatri.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 07-09-2020

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/56630
  21. Midtvejsevaluering af socialsygeplejerskeordningen ved Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume

  Med afsæt i budgetaftalen for 2019 har Odense Universitetshospital fået midler til at gennemføre et toårigt forsøg med en socialsygeplejerskeordning. Ordningen løber frem til og med juli 2021. I punktet præsenteres midtvejsevalueringen til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev der afsat 2 mio. kr. til et toårigt forsøg med en socialsygeplejerskeordning på Odense Universitetshospital. Projektet er opstartet august 2019 og løber frem til og med juli 2021. Der er ansat to socialsygeplejersker på OUH, der dækker matriklerne i både Odense og Svendborg. Ordningen er udviklet med inspiration fra Aarhus Universitetshospital og i samarbejde med Odense og Svendborg kommuner.

   

  Målgruppen er patienter, som ofte har samtidige komplekse problemstillinger af såvel somatisk, psykiatrisk og social karakter. Det kan være patienter, som er hjemløse, har et misbrug og som både har en somatisk og en psykisk sygdom. Kendetegnende for målgruppen er, at patienterne ofte har vanskeligt ved at gøre brug af eksisterende sundhedstilbud, og at det derfor er nødvendigt at finde mere fleksible løsninger for at hjælpe patienten bedst muligt.

   

  Som det fremgår af midtvejsevalueringen er der gode erfaringer med socialsygeplejerskeordningen. Siden august 2019 har det været 579 kontakter fordelt på 166 patienter. Evalueringen peger blandt andet på, at ordningen bidrager til, at de socialt udsatte i højere grad gennemfører relevante behandlingsforløb, hvilket blandt andet skyldes, at patienten får den rette hjælp til abstinensbehandling.

   

  Forsøget med socialsygeplejerskeordningen løber frem til og med juli 2021. I resten af projektperioden vil der blandt andet være fokus på at øge samspillet med øvrige relevante aktører på sygehuset, kommunale ordninger samt Røde Kors’ omsorgscenter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 01-09-2020

  Til orientering.

   

  Marianne Mørk Mathiesen, Morten Brixtofte Petersen, Anja Lund, Gitte Frederiksen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 07-09-2020

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-09-2020

  Til orientering.

  Udvalget påpeger, at der kan være et behov for socialsygeplejersker i weekenden.

   

  Michael Nielsen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Til orientering.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/32969
  22. Ansættelse af socialsygeplejerske til samarbejdet med Røde Kors' omsorgscenter
  fold dette punkt ind Resume

  Røde Kors åbner et omsorgscenter for hjemløse i Middelfart til september 2020. I budgetforliget for 2020 afsatte aftaleparterne 0,5 mio. kr. årligt til ansættelse af en socialsygeplejerske, der skal samarbejde med omsorgscenteret. Der præsenteres et oplæg til udmøntning af disse midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med åbningen af Røde Kors’ omsorgscenter i Middelfart har sygehusene i Region Syddanmark mulighed for at henvise relevante patienter til et 14-dages ophold på centeret. Formålet med opholdet er, at den hjemløse får den nødvendige somatiske pleje og psykosociale rådgivning efter endt udskrivelse. Røde Kors driver i dag omsorgscentre i København og Aarhus, hvor der er gode erfaringer med tilbuddet.

   

  Etableringen af omsorgscenteret forudsætter et godt samarbejde med sygehusene i regionen. Derfor er der i budgetforliget fra 2020 afsat 0,5 mio. kr. årligt til ansættelse af en socialsygeplejerske, der skal samarbejde med omsorgscenteret:

   

  ”Som led i at mindske ulighed i sundhed, skabe bedre sundhedstilstand for de hjemløse samt reducere antallet af genindlæggelser indgår Region Syddanmark i et samarbejde med Røde Kors og de syddanske kommuner. Samarbejdet skal blandt andet sikre, at relevante borgere kan nyde godt af omsorgscentrets tilbud, at sygehusene evt. bidrager med relevante kompetencer og sparring til omsorgscenter. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til samarbejdet til ansættelse af en socialsygeplejerske.”

   

  Omsorgscenteret er finansieret af Røde Kors og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD). Røde Kors finansierer selv etableringsfasen, mens bevillingen fra FEAD sikrer finansieringen til at drive omsorgscenteret frem til den 31. december 2021. Det betyder, at alle ophold er fuldt finansieret i denne periode. Der arbejdes på at permanentgøre tilbuddet efter projektperioden.

   

  I forlængelse af budgetforliget for 2020 har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af oversygeplejersker fra de fem sygehuse i Region Syddanmark, der har givet input til vedlagte notat vedr. udmøntning af midler til ansættelse af en socialsygeplejerske til samarbejdet med Røde Kors. Notatet tager blandt andet afsæt i erfaringer fra socialsygeplejerskeordningen på Odense Universitetshospital, der har været i gang siden primo august 2019. Notatet forelægges hermed til politisk behandling.

   

  I notatet lægges der op til, at der ansættes én socialsygeplejerske ved Sygehus Lillebælt, der forankres organisatorisk ved Akutmodtagelsen på Kolding Sygehus. Socialsygeplejersken

   

  • er nøgleperson i forhold til at udvikle og understøtte samarbejdet med omsorgscenteret, og vil derfor være i løbende dialog med lederen af omsorgscenteret,
  • skal sikre henvisning fra alle sygehusene i Syddanmark, idet der findes hjemløse i hele regionen,
  • skal sikre vidensdeling på tværs af sygehusene i forhold til omsorgscentrets målgruppe, tilbud og muligheder for ophold dér,
  • skal efter behov rådgive og supervisere frivillige på omsorgscentret i forhold til at arbejde med målgruppen.

   

  Omsorgscenteret i Syddanmark adskiller sig fra de øvrige omsorgscentre i København og Aarhus ved, at alle sygehuse i regionen, inkl. Psykiatrisygehuset, har mulighed for at henvise patienter til centeret. For at understøtte dette brede samarbejde anbefales det i notatet derfor, at:

   

  • Alle sygehuse udpeger relevant personale, der kan henvise til omsorgscenteret. Socialsygeplejersken kan bidrage med sparring i forhold til henvisning af patienter til centeret. 
  • Der etableres et netværk på tværs af sygehusene, hvor der er fokus på vidensdeling samt kompetenceudvikling i forhold til omsorgscenterets målgruppe og tilbud. Socialsygeplejerskeren er tovholder for dette netværk.

   

  Det skal understreges, at arbejdet med at formulere vedlagte notat har været påvirket af situationen med COVID-19. Derfor beskriver notatet primært den overordnede organisering omkring ansættelsen af socialsygeplejersken samt samarbejdet med Røde Kors. Frem mod åbningen af omsorgscentret og ansættelsen af socialsygeplejersken skal samarbejdet uddybes (heriblandt henvisningsprocedure).

   

  Socialsygeplejersken ansættes hurtigst muligt, efter regionsrådets behandling af sagen (forventet december 2020). Udvalget for det nære sundhedsvæsen, psykiatri- og socialudvalget og sundhedsudvalget orienteres om status på samarbejdet med omsorgscenteret i løbet af sommeren 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At godkende udmøntningen af midler til ansættelse af en socialsygeplejerske ved Sygehus Lillebælt, finansieret af de afsatte midler til formålet i Budget 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 01-09-2020

  Udvalget for det nære sundheds anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Marianne Mørk Mathiesen, Morten Brixtofte Petersen, Anja Lund, Gitte Frederiksen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 07-09-2020

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-09-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Michael Nielsen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/22758
  23. Redegørelse vedrørende brug af magt på de sociale centre for 2. kvartal 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives et overblik over udviklingen i antallet af indberettede indgreb om magtanvendelse foretaget på social- og specialundervisningstilbud hørende under socialområdet i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Brug af magt påvirker trivslen på et tilbud, både for borgerne og for medarbejderne. For borgere kan brugen af magt føles som overgreb, og for medarbejderne kan brug af magt føles både fysisk og psykisk opslidende. Brug af magt skal derfor minimeres mest muligt, og et konstant fokus på brug af magt er en nødvendig forudsætning for det arbejde, der kan og skal gøres for at forebygge brugen af magt i videst muligt omfang.

   

  Der gives et overblik over udviklingen i antal indberettede magtanvendelser foretaget på regionens social- og undervisningstilbud. Grundlaget for rapporteringen er de indberetninger, der er modtaget fra de sociale centre.

   

  For 2. kvartal 2020 viser udviklingen en stigning i antallet af indberettede indgreb fra voksentilbuddene, mens der sker et fald i antallet af indberettede indgreb fra børne- og unge institutionerne. Dette er lige modsat 1. kvartal 2020, hvor der skete et fald i antallet af indberettede indgreb fra voksentilbuddene og en stigning i antallet af indberettede indgreb fra børne- og ungeinstitutionerne.

   

  Administrativ tilføjelse

  Psykiatri- og socialudvalget blev på møde den 27. maj 2020 orienteret om redegørelse vedr. brug af magt på de sociale centre for 1. kvartal 2020. Ved en fejl blev forretningsudvalget og regionsrådet ikke orienteret i forlængelse heraf. Derfor forelægges forretningsudvalget og regionsrådet også redegørelsen for 1. kvartal 2020.

   

  Redegørelsen for 2. kvartal 2020 er korrigeret i forhold til to indberetninger, der blev indberettet for sent.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 07-09-2020

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Til orientering.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/29021
  24. Høringssvar vedr. VVM for strækningen E45 Vejle – Skanderborg
  fold dette punkt ind Resume

  Vejdirektoratet har den 12. juni 2020 offentliggjort VVM for udvidelse af E45 mellem Vejle og Skanderborg fra 4 til 6 spor. VVM-undersøgelsen er i offentlig høring indtil den 27. september 2020. Motorvejsstrækningen løber få hundrede meter i Region Syddanmark på den sydligste del af strækningen. Det indstilles, at det vedlagte forslag til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med aftale om Finansloven for 2018 blev det besluttet at gennemføre en VVM for udvidelse af E45 mellem Vejle og Randers fra 4 til 6 spor. VVM undersøgelsen er opdelt i tre delstrækninger: Vejle/Hornstrup-Skanderborg S, rundt om Aarhus og Aarhus N-Randers N. Strækningen syd for Hornstrup hen over Vejlefjordbroen og strækningen mellem Skanderborg S og Motorvejskryds Aarhus S er allerede udvidet til 6 spor. VVM for alle tre delstrækninger er offentliggjort den 12. juni 2020, med høringsfrist den 27. september 2020. Det er alene VVM for den sydligste delstrækning Hornstrup – Skanderborg, der forløber i Region Syddanmark. Det drejer sig om de sydligste få hundrede meter af delstrækningen - fra lige syd for tilslutningsanlæg Hornstrup til få hundrede meter nord for.

   

  Udvidelsen af E45 nord for Vejle er i overensstemmelse med Mobilitetsstrategiens mål om at begrænse trængslen på det overordnede vejnet i Syddanmark, herunder særligt på bl.a. E45. Hele E45 udgør en vigtig del af Jyllands-korridoren fra grænsen til færgehavnene i Hirtshals/Frederikshavn, som Region Syddanmark har en stor interesse i at have som en velfungerende trafikforbindelse. Specielt på strækningerne fra Vejle til Randers har der de senere år været konstateret mange uheld, øgede fremkommelighedsproblemer og kødannelser.

   

  På den korte del af E45 strækningen, der forløber gennem Region Syddanmark. er udvidelsen forholdsvis ukompliceret. Begge sider udvides med ca. 7 m - heraf er ca. 4,5 m ny asfaltbelægning. Broen, der fører Juelsmindevej over E45 ved Hornstrup, er bred nok til at kunne rumme den udvidede motorvej, og den bevares derfor som en af de få broer på strækningen. Der ændres lidt ved ramperne på tilslutningsanlægget ved Hornstrup, og en samkørselsplads flyttes til Ny Solskovvej.

   

  De samlede anlægsudgifter, inkl. usikkerhedstillæg, er beregnet til ca. 3,6 mia. kr. for strækningen Hornstrup-Skanderborg. Den samfundsøkonomiske forrentning af investeringen er beregnet til 3,8%, hvilket betyder, at projektet netop er samfundsøkonomisk rentabelt.

   

  Udvidelsen fra 4 til 6 spor vil betyde, at der i 2030 selv i myldretiden kun vil være lav til moderat belastning på motorvejen mellem Hornstrup og Skanderborg og acceptabel afvikling af trafikken i alle tilslutningsanlæg. Udvidelsen vil i sig selv kun medføre en forøgelse af trafikken på 1800 biler i døgnet ved Hornstrup, og der vil her primært være tale om overflytning af biler fra det kommunale vejnet. På Vejlefjordbroen vil udvidelsen kun medføre en trafikforøgelse på ca. 300 biler på et hverdagsdøgn. Den beskedne trafikforøgelse på Vejlefjordbroen skyldes, at den under alle omstændigheder i 2030 vil være fyldt og præget af kritisk trængsel, så der vil ganske enkelt i de fleste timer ikke være plads til flere biler. Det har trafikalt kun begrænset betydning for E45, om der samtidig er anlagt en midtjysk motorvej fra Haderslev til Give.

   

  Der er ifølge VVM’en ikke konstateret natur-, miljø- eller støjproblemer på den korte strækning, der forløber i Region Syddanmark. Klimamæssigt vil en udvidelse mellem Hornstrup og Skanderborg S betyde, at den samlede CO2 udledning fra vejtransport vil stige med 0,13% i 2030 sammenlignet med en motorvej i 2030, som ikke er udbygget. I VVM’en anføres det, at det forventes, at udledning af bl.a. CO2 vil blive reduceret væsentligt de kommende årtier, da en stor del af bilparken vil blive udskiftet til elbiler og opladningshybrider, og at udledningen fra benzin- og dieselbiler reduceres på grund af nye krav til motorer.

   

  VVM’en forholder sig til råstofforbruget ved projektet, men vurderer samtidig, at påvirkningen er af mindre betydning. Store anlægsprojekter indebærer imidlertid et forbrug af råstoffer, der er af et mærkbart omfang i den regionale forsyning. Uanset, at Vejdirektoratet ”indtil videre” ikke betragter råstoffer som en knap ressource, bør de miljømæssige konsekvenser af, at der bliver behov for at inddrage større arealer til råstofindvinding, inddrages i miljøvurderingen.

   

  Med udgangspunkt i sammenfatningen er der udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forslag til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-08-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Vicky Bender Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/1908
  25. Opfølgning på serviceeftersyn af internationalt samarbejde: Nye medlemsskaber
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede den 22. juni 2020, som opfølgning på serviceeftersyn af det internationale samarbejde, at der skulle forelægges en sag om medlemskab af miljønetværket ENCORE.

   

  Det blev derudover besluttet, at der efter nærmere vurdering kan ske en forhøjelse af medlemsbidraget til Det trilaterale samarbejde for Vadehavsforum fra 10.000 euro til 15.000 euro. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  ENCORE

  Miljøudvalget besluttede i 2018, at drøftelsen af evt. medlemskab af ENCORE skulle afvente en samlet vurdering af medlemskab af relevante organisationer og netværk i relation til den nye regionale udviklingsstrategi. I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at udvalget for regional udvikling skulle gennemføre et serviceeftersyn af det internationale samarbejde, som er blevet fremlagt for regionsrådet på mødet den 22. juni 2020. Som opfølgning på serviceeftersynet blev det besluttet at forlægge en sag om medlemskab af ENCORE.

   

  ENCORE er et netværk af europæiske regioner, hvor embedsmænd og politikere gennem tætte kontakter mødes og udvikler den miljøpolitiske dagsorden i EU gennem dialog regionerne imellem og med EU’s relevante direktorater. Formålet er af bidrage til udvikling og implementering af europæisk miljølovgivning samt at bidrage til bæredygtig udvikling i de europæiske regioner.

   

  Hvert andet år afholdes en konference (150-400 deltagere), hvor aktuelle klima- og miljøpolitiske emner drøftes. Formålet med konferencerne er at skabe et forum, hvor politikere og embedsfolk drøfter miljøspørgsmål af regional interesse, fx. klimatilpasning, cirkulær økonomi og biodiversitet. Desuden har konferencerne til formål at forbedre regionernes fælles position til formulering af miljøpolitik i EU. I netværket deltager ca. 30 regioner fra hele Europa.

   

  Der betales ikke medlemsbidrag for deltagelse i netværket, men medlemsregionerne afholder selv omkostninger til rejser og ophold i forbindelse med deltagelse i konferencerne samt ved deltagelse i arbejdsgruppemøder mv. Værterne for konferencerne afholder udgifter til planlægning og mødelokaler.

   

  Der er flere europæiske netværk, der arbejder med temaer inden for bæredygtighed for klima og grøn omstilling, som fx ICLEI, Covenant of Mayors og Under2Coalition. ENCORE er et netværk af regioner og har udpeget emner som cirkulær økonomi, klimatilpasning og biodiversitet som centrale emner i denne to-årige periode.

   

  Det vurderes derfor, at samarbejdet i ENCORE kan understøtte regionens nye udviklingsstrategi, specielt strategisporet vedr. ”Grøn omstilling, klima og ressourcer”. Den seneste ENCORE-konference blev afholdt i Region Midtjylland, som har gode erfaringer med medlemsskabet.

   

  Såfremt regionsrådet på mødet den 28. september 2020 beslutter at tegne medlemskab i ENCORE, skal regionsrådet udpege en repræsentant til ENCORE.

   

  Det trilaterale samarbejde i Vadehavsforum

  Regionsrådet besluttede på mødet den 22. juni 2020, at Region Syddanmark tegner medlemskab i Det trilaterale samarbejde om Vadehavsforum med et egentligt medlemskab, der beløber sig til 10.000 euro pr. år (ca. 74.000 kr.). Regionsrådet besluttede desuden, at der efter en nærmere vurdering kan ske en forhøjelse af medlemsbidraget til 15.000 euro. 

   

  Vadehavsforum har til formål at fremme miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig udvikling i Vadehavsområdet. Vadehavsforum holder to årlige generalforsamlinger, hvori der deltager interessenter fra erhvervsliv, naturbeskyttelsesforeninger, kommuner, regioner og repræsentanter fra statslige miljømyndigheder. Derudover har Vadehavsforum etableret arbejdsgrupper og organiserer workshops og møder om temaer, der er centrale for vadehavsområdet, som fx klimatilpasning, lys- og plasticforurening, skibsfart og sikkerhed samt forvaltning af verdensarv. Senest er udarbejdet et policy paper om tilpasning til klimaændringer i Vadehavsregionen på baggrund af en workshop i Hamborg.

   

  Organisationen har ikke en fast kontingentstruktur, men de danske kommuner betaler hver 5.000 euro og den danske stat 10.000 euro pr. år. Region Syddanmark har deltaget i Vadehavsforum siden 2007, men har ikke betalt kontingent.

   

  Der er indhentet oplysninger fra Vadehavsforum om regnskab fra 2019, som viser et underskud på ca. 13.300 euro. Indtægterne udgjordes af medlemsbidrag fra kommuner, regioner etc. og beløb sig til 116.000 euro. Udgifterne udgjordes primært af lønninger til de to ansatte i sekretariatet og beløb sig i alt til 134.000 euro. Efter regulering af skat m.v., var der i alt et underskud på ca. 13.000 i 2019.

   

  Budgettet for 2020 viser et underskud på ca. 15.000 euro. Der er taget skridt til at mindske underskuddet, da lønudgifterne til sekretariatet fremover bliver reduceret grundet ændringer i medarbejderstaben.

   

  På baggrund af vurderingen af regnskab og budget foreslås det, at Region Syddanmark forhøjer medlemsbidraget til Vadehavsforum fra 10.000 euro til 15.000 euro. Et medlemsbidrag fra Region Syddanmark på 15.000 euro vil kunne bidrage til at bringe balance i organisationens økonomi.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At tegne medlemskab i ENCORE.

   

  At medlemskontingent til Vadehavsforum forhøjes fra 10.000 euro til 15.000 euro.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-08-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Vicky Bender Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/27777
  26. Partnerskabsaftale, "DK2020 - klimaplaner for hele Danmark"
  fold dette punkt ind Resume

  Realdania, regionerne og KL har i fællesskab udarbejdet et oplæg til Partnerskabsaftale om ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark”.

   

  Projektets formål er at udbrede og accelerere kommunernes klimaarbejde i et strategisk samarbejde, hvor de kommuner, der tilslutter sig, forpligter sig til at udarbejde kommunale klimaplaner, som lever op til Paris-aftalens klimamål.

   

  Partnerskabsaftalen indgås mellem Realdania, KL og de fem regioner. Desuden indgår CONCITO og C40-byerne i projektet.

   

  ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark” er et regionalt fyrtårnsprojekt, der vil understøtte realiseringen af regionens Klimastrategi. Projektet har været til behandling og orientering på tidligere møder i udvalget for regional udvikling, senest på udvalgsmøde den 8. juni 2020, miljøudvalget og regionsrådet. Der er afsat 6,5 mio.kr. til initiativet.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I den nye regionale udviklingsstrategi, Fremtidens Syddanmark, og Klimastrategien, sættes der mål for klimaudfordringerne i et regionalt, geografisk perspektiv. For at opnå strategiens mål, er det afgørende, at Region Syddanmark indgår i forpligtende partnerskaber med relevante aktører, herunder kommuner, tværregionale organisationer, nationale myndigheder mv.

   

  Projektets formål er at fremme grøn omstilling, styrke klimaindsatsen og den bæredygtige udvikling. Projektet bidrager dermed til opfyldelse af FN’s verdensmål 7 ’Bæredygtig energi’, 11 ’Bæredygtige byer og bysamfund’, 12 ’Ansvarligt forbrug og produktion’ og 13 ’Klimaindsats’.

   

  ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark” bygger videre på det nuværende DK2020 projekt og inviterer alle kommuner i Danmark til at deltage. Alle deltagende kommuner forpligter sig til at udarbejde en samlet klimahandlingsplan, der blandt andet skal beskrive, hvordan kommunen kan opnå netto-nuludledning af klimagasser i 2050, og hvordan kommunen kan tilpasse sig de kommende klimaforandringer. Projektet vil særligt bidrage til at finde løsninger på klimaudfordringer, der enten er enslydende og/eller går på tværs af kommunegrænser.

   

  Der ligger nu et forslag til partnerskabsaftale, som er godkendt af KLs og Realdanias bestyrelser og nu fremlægges til regionsrådets godkendelse. Partnerskabet og den regionale organisering behandles på møde i KKR den 8. september 2020.

   

  Om partnerskabet

  I partnerskabet ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark” indgår Realdania, KL og de fem regioner. Projektet gennemføres i samarbejde med Concito og C40.

   

  Realdania, KL og regionerne medfinansierer hver med 15 mio. kr., og det samlede budget er således på 45 mio. kr. Regionsrådet afsatte i december 2019 3 mio. kr. til projektet. Disse indgår i de samlede 15 mio. kr. fra regionerne og vil være rettet mod aktiviteter i Syddanmark.

   

  Projektet organiseres med:

  -          En politisk partnerskabsgruppe 

  -          En administrativ styregruppe

  -          En projektstyregruppe

  -          Projektledelse/sekretariatsfunktion

  -          Fem regionale organiseringer.

   

  Regionerne har udpeget koncerndirektør Jørgen Bjelskou til at varetage det regionale mandat i den administrative styregruppe samt afdelingschef Anna Marie Rasmussen til at varetage det regionale mandat i projektstyregruppen.

   

  Den regionale organisering og budget aftales mellem den enkelte region og det regionale KKR. Det er en forudsætning, at Partnerskabsaftalen samt de regionale samarbejdsaftaler mellem det regionale KKR og regionen godkendes af parterne.

   

  KKR og Region Syddanmark har udarbejdet et forslag til samarbejdsaftale, se bilag. 

   

  Det er administrativt aftalt, at partnerskabsaftale samt regionale samarbejdsaftaler skal være godkendt af alle partnere senest 16. september 2020, således at projektet ved godkendelse kan lanceres 17. september 2020.

   

  Region Syddanmarks deltagelse i projektet vil naturligvis afhænge af regionsrådets beslutning, uanset om projektet lanceres 17. september 2020.

   

  Ved regionsrådets behandling af denne sag vil der samtidig være en indstilling om at udpege dels et regionsrådsmedlem til den politiske partnerskabsgruppe for det landsdækkende DK2020-partnerskab, dels regionsrådsformanden og ét - to medlemmer af regionsrådet til den politiske styregruppe for det regionale DK2020-partnerskab.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At partnerskabsaftalen for ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark” godkendes.

   

  At samarbejdsaftale med KKR-Syddanmark om den regionale organisering af ”DK2020 – klimaplaner for hele Danmark” godkendes.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/30683
  27. Dit og mit grænseland
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget for Regional Udvikling behandlede på mødet den 26. februar 2020 et forslag til plan for gennemførelse af to dialogmøder i grænselandet 2020. 

   

  På grund af den efterfølgende Corona-pandemi har dele af forberedelsesarbejdet måttet udskydes, ligesom der har været usikkerheder om forsamlingsregler i Danmark og Tyskland, rejseregler og sikkerhedsbestemmelser. Derfor vil det ikke være muligt at gennemføre møderne i september/oktober 2020 som oprindeligt planlagt. Der forelægges et revideret forslag til plan for gennemførsel af dialogmøderne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrunden for ”Dit og mit grænseland” er en beslutning i regionsrådet den 26. august 2019 hhv. i udvalget for regional udvikling den 23. september 2019. Initiativet skal skabe større viden om, hvad borgerne nord og syd for den dansk-tyske landegrænse er optaget af.

   

  Projektet består bl.a. af to dialogmøder, der har form af aftenmøder på hhv. dansk og tysk side, som foreslås gennemført i januar 2021. Her får interesserede regionsrådspolitikere mulighed for at indgå i en dialog om mulige konkrete tiltag, der adresserer de behov, som har direkte betydning for borgerne i grænselandet. Ved hvert møde forventes 30-50 borgere at deltage. Det danske dialogmøde foreslås afholdt på Folkehjem i Aabenraa den 14. januar 2021. Det tyske dialogmøde foreslås afholdt på Nordsee Akademie i Leck den 21. januar 2021. Nordsee Akademie er en højskolelignende organisation godt placeret i forhold til at involvere især borgere fra den vestlige del af Syddanmark og Schleswig-Holstein. Til begge møder inviteres borgere både nord og syd for grænsen.  

   

  Som afsæt for dialogmøderne, er der i foråret 2020 gennemført en repræsentativ undersøgelse af livet i grænselandet. Her er 500 borgere syd for og 500 borgere nord for grænsen blevet stillet en række spørgsmål, som på enslydende vis blev stillet i 2012. Herudover er der stillet spørgsmål med relation til det grænseoverskridende aspekt i Region Syddanmarks nye udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Undersøgelsen præsenteres på de to dialogmøder, hvor der lægges op til drøftelse af resultaterne. Desuden opfordres deltagerne til at bidrage med deres synspunkter på grænselandets udfordringer og muligheder og dermed bidrage til  at præge udviklingen i  grænseområdet. På baggrund af diskussionerne udarbejdes et inspirationskatalog, som opsamler de vigtigste pointer fra møderne, så de kan indgå i den videre udvikling af samarbejdet i grænseområdet.

   

  Administrationen vil som forberedelse til møderne arbejde for, at en så bred målgruppe som muligt får kendskab til møderne, så de forskellige dele af befolkningen i grænseområdet i videst mulig omfang vil være repræsenteret.

   

  I hvert dialogmøde forventes både danskere og tyskere at deltage. Af denne årsag vil møderne blive simultantolket, ligesom pressen vil blive inviteret til begge møder.

   

  Dialogmøderne bygges op omkring følgende struktur:

   

  • Velkomst – ved regionsrådspolitiker
  • Præsentation af hovedindholdet i den afholdte borgerundersøgelse
  • Diskussion af borgerundersøgelsen
  • Dialog mellem borgere og politikere
  • Skitsering af næste skridt.

   

  Møderne forventes afholdt mellem kl. 19 – 21. Der vil være ankomst og mulighed for let forplejning fra kl. 18.30.

   

  Det samlede budget for projekt ”Dit og mit grænseland” beløber sig til ca. 109.000 kr.

   

  En forslag til revideret aktivitets- og tidsplan med budget er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At tids-  og handlingsplan samt budget for borgerinddragelsesprojektet ”Dit og mit Grænseland” godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-08-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Vicky Bender Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/8584
  28. Forslag til ændringer som konsekvens af udsættelse af Grand Depart Denmark
  fold dette punkt ind Resume

  Det danske Tour de France værtsskab er udsat fra 2021 til 2022. De tidligere beslutninger i regionsrådet vedrørende det danske Tour de France værtsskab gælder til og med værtsskab i 2021. Det foreslås derfor, at det tilsagn der er blevet givet til konsortiet bag den danske tour start ændres således, at regionen har mulighed for at støtte Tour de France værtsskabet i 2022.

   

  Ligeledes foreslås det, at den tematiserede kulturpulje ”Bevægelse i hele regionen”, som bl.a. har tilknytning til Tour de France, justeres således, at der også kan søges til aktiviteter i 2022.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 3. august 2020 offentliggjorde konsortiet bag den danske tourstart, at de er blevet enige med de franske arrangører bag Tour de France om at udskyde den danske start af løbet til 2022. Udskydelsen skyldes forskydning af andre store sportsbegivenheder som følge af COVID-19 pandemien.

   

  Regionsrådet besluttede den 23. november 2015 at afsætte en ramme på maksimalt 5 mio. kr. af midler fra kulturpuljen til medfinansiering af et eventuel dansk Tour de France værtskab i 2018, 2019 eller 2020. Denne ramme blev i regionsrådet den 26. november 2018 udvidet til også at omfatte 2021. Regionsrådet besluttede desuden den 16. december 2019 at udmønte midlerne til en dansk tourstart i 2021 på baggrund af en ansøgning fra parterne bag Grand Départ.

   

  På baggrund af de tidligere beslutninger har Region Syddanmark ikke mulighed for at støtte det danske Tour de France værtsskab i 2022.

   

  Grundet udsættelsen af det danske Grand Départ forventes budgettet for det danske værtsskab at blive forøget, blandt andet da sekretariatet skal driftes et år længere end oprindeligt planlagt. Dette vil dog ikke få økonomiske konsekvenser for regionernes bidrag.

   

  De danske tour-arrangører forventer ikke ændringer af de tre danske etaper og har oplyst, at der er opbakning til udskydelsen fra de fem danske mål- og startbyer. På den baggrund vurderes det, at en dansk tourstart i 2022 fortsat vil leve op til de kriterier om aktivitet og synlighed i Region Syddanmark, som var betingelser for at støtte værtsskabet.

   

  Herudover har regionsrådet på møde den 22. juni 2020 besluttet at afsætte 2 mio. kr. til en tematiske ansøgningsrunde under kulturpuljen med temaet ”Bevægelse i hele regionen”. Puljen har tæt tilknytning til Tour de France og DGI Landstævnet i Svendborg 2021. Det foreslås derfor, at ansøgere, som modtager tilsagn gennem regionens nye tematiserede kulturpulje, får forlænget muligheden for at gennemføre projektaktiviteter fra juli 2021, hvor både Tour de France og landsstævnet efter planen skulle have fundet sted, frem til 2022.

   

  Sammenfattende foreslås det således, at medfinansieringen af Tour de France værtsskabet udvides til at gælde i 2022, at konsortiet bag den danske tour modtager et nyt tilsagn om medfinansiering af Tour de France værtsskabet i 2022, og at den tematiserede kulturpulje ”Bevægelse i hele regionen” udvides, således at der også kan søges til aktiviteter i 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At beslutningen om at medfinansiere et Tour de France værtsskab (Grand Départ) forlænges til også at omfatte værtsskab i 2022, med henblik på at udstedes et revideret tilsagn til Grand Depart 2022 idet det forudsættes, at etaperne gennemføres som planlagt.

   

  At der kan søges midler fra den tematiserede kulturpulje ”Bevægelse i hele regionen” til aktiviteter i både 2021 og 2022.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-09-2020

  Karsten Fogde og Marianne Thomsen, SF, stillede et ændringsforslag om, at 1. indstillingspunkt vedr. ”At beslutningen om at medfinansiere et Tour de France værtsskab (Grand Départ) forlænges til også at omfatte værtsskab i 2022, med henblik på at udstedes et revideret tilsagn til Grand Depart 2022, idet det forudsættes, at etaperne gennemføres som planlagt” blev erstattet af, ”At der i stedet for et tilskud til medfinansiering af et Tour de France værtsskab (Grand Départ) i 2022 ydes tilskud til lokale initiativer”.

   

  2 medlemmer, Karsten Fogde og Marianne Thomasen, SF, stemte for ændringsforslaget.

   

  Et flertal bestående af de øvrige 7 medlemmer stemte imod ændringsforslaget.

   

  Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

   

  Herefter blev der stemt om administrationens 1. indstillingspunkt.

   

  Karsten Fogde og Marianne Thomasen, SF, stemte imod 1. indstillingspunkt.

   

  Et flertal bestående af de øvrige 7 medlemmer anbefaler 1. indstillingspunkt over for regionsrådet.

   

  Udvalget anbefaler 2. indstillingspunkt i administrationens indstilling over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  3 medlemmer, Villy Søvndal (Socialistisk Folkeparti), Vibeke Syppli Enrum (Enhedslisten) og Morten Weiss-Pedersen (Det Konservative Folkeparti), stemte imod.

   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   


  Sagsnr. 18/61162
  29. Udsættelse af DGI Landsstævnet i Svendborg fra 2021 til 2022
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet at medfinansiere DGI Landsstævnet 2021 i Svendborg med 1,5 mio. kr. Da landsstævnet nu er blevet udsat til 2022 på baggrund af de usikkerheder, som den aktuelle COVID-19-pandemi forårsager, foreslås det, at tilsagnet om støtte forlænges til 2022.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede den 30. september 2019 at reservere 1,5 mio. kr. til medfinansiering af DGI Landsstævnet 2021 i Svendborg. Herefter besluttede regionsrådet den 25. november 2019, på baggrund af en ansøgning fra DGI og Svendborg Kommune, at give tilsagn om tilskud på 1,5 mio. kr. fra Kulturpuljen i 2019 til indgåelse af en partnerskabsaftale med DGI og Svendborg Kommune om afholdelse af DGI Landsstævnet i Svendborg i 2021.

   

  Landsstævnebestyrelsen har den 2. september 2020 besluttet, at DGI Landsstævnet 2021 udskydes til 2022. Udskydelsen sker på grund af de store usikkerheder, som den aktuelle COVID-19-pandemi har medført for planlægningen af landsstævnet.

   

  Udsættelsen forventes alene at have betydning for afholdelsestidspunktet og forventes således ikke at berøre andre dele af partnerskabsaftalen med Region Syddanmark. Den indgåede partnerskabsaftale er af overordnet karakter, og de konkrete detaljer i forhold til Region Syddanmarks involvering aftales først med DGI og Svendborg Kommune på et senere tidspunkt.

   

  DGI Landsstævnet har tilknytning til den tematiske pulje ”Bevægelse i hele regionen”, som er på dagsordenen i punktet ”Forslag til ændringer som konsekvens af udsættelse af Grand Depart Denmark”. Det indstilles i punktet, at der gives mulighed for, at der under temapuljen kan gennemføres projektaktiviteter i både 2021 og 2022. Det gælder også aktiviteter i tilknytning til DGI Landsstævnet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At beslutningen om at medfinansiere DGI Landsstævnet i Svendborg i 2021 forlænges til også at omfatte afholdelse af landsstævnet i 2022 med henblik på udstedelse af et revideret tilsagn til Svendborg Kommune. Det forudsættes, at de øvrige elementer i partnerskabsaftalen er uændrede.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 07-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   


  Sagsnr. 19/46440
  30. Klimacamp for unge
  fold dette punkt ind Resume

  Som en del af regionsrådets arbejde med øget borgerinddragelse blev der den 4. september 2020 afholdt klimacamp for unge i Middelfart i forbindelse med klimafolkemødet. På klimacampen udviklede de unge ideer til klimavenlige løsninger inden for transport og forbrug og gik efterfølgende i dialog med de deltagende regionsrådspolitikere herom. Der afrapporteres her fra klimacampen med forslag til det videre arbejde med ideerne som en del af implementeringen af den regionale udviklingsstrategi og klimastrategien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af regionsrådets arbejde med øget borgerinddragelse blev der den 4. september 2020 afholdt klimacamp for unge i Middelfart i forbindelse med klimafolkemødet. Formålet med klimacampen var at få de unges bud på, hvordan transport og forbrug kan blive mere klimavenligt som input til det videre arbejde med implementeringen af den regionale udviklingsstrategi og klimastrategien.

   

  Form

  Klimacampen blev afholdt på Milling Hotel Park i Middelfart fra kl. 9.00-16.00. Der deltog 17 unge fra ungdomsuddannelserne i Syddanmark og følgende 8 regionsrådsmedlemmer: Carsten Sørensen, Karsten Uno Petersen, Karsten Fogde, Mads Skau, Bent Olsen, Jørn Lehmann Petersen, Lene Thiemer Hedegaard og Poul Fremmelev.

   

  Klimacampen var inddelt i tre sessioner og blev faciliteret af den grønne tænketank CONCITOs ungdomsenhed ”Klimaambasaden”. Som opstart på dagen holdt CONCITO to videnoplæg om klimavenligt forbrug og transport. Herefter faciliterede CONCITO gruppearbejde i mindre grupper, hvor de unge udviklede ideer til klimavenlige løsninger. Til slut præsenterede de unge deres løsninger og diskuterede dem med politikerne.

   

  De unges ideer til løsninger

  Temaet for klimacampen var klimavenlige transport- og forbrugsvaner. De unge blev inddelt i fire mindre grupper, som hver skulle udvikle en ide til en mere klimavenlig løsning inden for enten transport eller forbrug. De unges ideer til løsninger var følgende:

   

  Klimavenlig mad

  Gruppen havde valgt at arbejde med udfordringen, at der mangler viden om klimavenlig mad, og at de møder fordomme hos folk i forhold til det at være vegetar eller veganer. Gruppen foreslog derfor, at klimavenlig mad skulle være en obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Det kunne eksempelvis være i faget biologi eller i en emneuge, hvor der blev arbejdet med den klimavenlige kost. Konkurrencer mellem skolerne kunne også bidrage til et øget fokus på mere klimavenlig mad. Hvis de unge voksede op med ny viden om klimavenlig kost, ville det også kunne smitte af på forældrene.

   

  Grønne studieture

  Gruppen havde valgt at arbejde med udfordringen, at mange studieture er til udflugtsmål langt væk og at rejsen derfor er med fly, der udleder meget CO2. Gruppen foreslog i stedet grønne studieture til destinationer tættere på, hvor det er muligt at tage tog eller bus. Den længere rejsetid kunne bruges til ophold og læring undervejs fx med en overnatning på vejen fra Middelfart til Milano. Hertil kunne rejsetiden give mulighed for mere socialt samvær i klassen fx brætspil i toget. På selve destinationen foreslog gruppen også, at der i stedet for dagsudflugter langt fra destinationen, blev fokuseret lokale udflugter, og at klassen eksempelvis lejede cykler til at komme rundt.

   

  Samkørselsordning for unge

  Gruppen havde valgt at arbejde med transportudfordringen, at der er mange personbiler på vejene. Konkret fokuserede de på, at der er nogle unge, der kører alene i bil til og fra uddannelse. En mere optimal kollektiv trafik ville ifølge de unge ikke gøre den store forskel – med mindre der er tale om flere afgange morgen og eftermiddag - da det snarere ville flytte unge fra cyklen over i den kollektive trafik. For at få flere unge til at køre sammen og dermed udnytte kapaciteten i bilerne bedre, foreslog gruppen i stedet for, at der etableres en overskuelig platform for samkørsel mellem unge. Hertil vil der være brug for, at de unge på lokalt plan motiveres af både skolen og gerne af regionen. Kampagner og konkurrencer vil også kunne bidrage til at opretholde engagementet i samkørselsordningen.

   

  Universel elektronik

  Gruppen havde valgt at arbejde med udfordringen, at meget elektronik ikke er standardiseret. Eksempelvis er der forskellige stik, kabler, ladere mm. til forskellige mærker af computere og mobiler. Det giver en overproduktion af elektronik og meget elektronikaffald. Derfor foreslog gruppen, at der blev stillet krav om en standardisering af elektronikprodukter, og at der blev indført en smiley-ordning, hvoraf holdbarhed, bæredygtighed og funktionskapacitet fremgik. Det vil gøre det lettere for forbrugeren at vælge kvalitet, der holder længere samt mere bæredygtige elektronikprodukter.

   

  Regionens videre arbejde med de unges ideer til løsninger

  Der var en efterfølgende god diskussion mellem de unge og politikerne med meget anerkendelse af de unges idéer. Forslagene er gode input til regionens videre arbejde med implementeringen af delstrategierne i den regionale udviklingsstrategi Fremtidens Syddanmark og klimastrategien. Forslagene kan være relevante både i implementeringen af klimastrategien, men også af uddannelsesstrategien og mobilitetsstrategien.

   

  Forslaget om at klimavenlig kost skal være en obligatorisk del af undervisningen på ungdomsuddannelserne, vil evt. kunne indgå i implementeringen af uddannelsesstrategien. Forslaget er relevant i forhold til målet: Kompetencer til et bæredygtigt samfund. Her kan regionen invitere ungdomsuddannelserne til et samarbejde om at udvikle et uddannelsespuljeprojekt, der skal udvikle og afprøve undervisningsmateriale om klimavenlig kost på ungdomsuddannelserne. Ungdomsuddannelserne vil kunne søge regionens uddannelsespulje om støtte til projektet.

   

  Forslaget om grønne studieture vil primært være et emne, som der kan arbejdes med på ungdomsuddannelserne. Men det kan være et emne som udvalget for uddannelse og arbejdskraft vil kunne drøfte med ungdomsuddannelserne på et møde i Syddansk Uddannelsesforum.

   

  Forslaget om samkørselsordning for unge vil kunne indgå i arbejdet med implementeringen af mobilitetsstrategien. Særligt i forhold til indsatsområdet Grøn omstilling. Der vil kunne arbejdes med pilotprojekter, der afprøver og tilskynder til øget samkørsel i Syddanmark. De unge på ungdomsuddannelserne kunne være en særlig målgruppe i den forbindelse.

   

  Det konkrete forslag om en smiley-ordning for elektronik, der kan resultere i mere holdbare og bæredygtige elektronikprodukter, ligger umiddelbart uden for regionens indflydelse. Men regionen vil kunne bidrage til at påvirke markedet for elektronikprodukter ved at fokusere på at gøre regionens eget forbrug af elektronikprodukter mere holdbart og bæredygtigt. Eventuelt kan der afsøges muligheder for at indgå innovationssamarbejder med kommuner eller andre offentlige aktører om at stille krav om og afprøve mere holdbare og bæredygtige elektronikløsninger. Det vil være i tråd med den nye indkøbspolitik.

   

  Det foreslås, at udvalget for regional udvikling anmodes om at arbejde videre med resultaterne og idéerne fra klimacampen, da klimacampen er en af indsatserne i klimastrategien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udvalget for regional udvikling anmodes om at arbejde videre med resultaterne og idéerne fra klimacampen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/60914
  31. Udbredelse af telemedicin - status august 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Digitaliseringsstrategien fastslår, at borgeren skal have ret til og mulighed for digital kontakt, når det er fagligt muligt, og fastlægger et overordnet mål om, at 30 % af alle ambulante kontakter skal være virtuelle (telemedicin, telefon eller lignende). Dette mål flugter med ”nærhedsfinansieringsmodellen”, som blev aftalt i Økonomiaftalen for 2019. Med nærhedsfinansieringen er opstillet fem mål, som regionerne skal leve op til. Et af disse mål er vækst i telemedicinske ydelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af digitaliseringsstrategien, at borgere og patienter i Syddanmark skal have mulighed for at vælge virtuel adgang eller telefonisk kontakt til sygehusene, hvis det er fagligt muligt. Målet er, at 30 % af ydelserne skal være telemedicinske. Arbejdet er forankret på de enkelte sygehuse med udarbejdelse af lokale strategier og handleplaner.

   

  En opgørelse over telemedicinske kontakter i perioden januar-juni 2019 og 2020 viser følgende:
   

   

   

  Fordelt på måneder ser aktivitetsudviklingen i telemedicinske kontakter således ud:

   

   

  Andelen af telemedicinske kontakter fremgår af nedenstående.

   

  For somatikken ses andelen af telemedicinske kontakter i forhold til antallet af 1 dags kontakter.

   

  For psykiatrien ses andelen af telemedicinske kontakter i forhold til det samlede antal kontakter.

   

   

  Som det ses er der sket en positiv udvikling i anvendelsen af telemedicinske løsninger.

   

  I 2020 er der som følge af COVID-19 situationen sket en markant udvikling i brugen af telemedicin, og sygehusene har udvist en evne til hurtigt at omstille sig i en situation, hvor fysisk kontakt ikke har været hensigtsmæssigt eller muligt.

   

  På alle sygehusene er der aktuelt stort ledelsesmæssigt fokus på, hvordan erfaringerne fra COVID-19 kan fastholdes. Der er således behov for at forankre muligheden for telemedicinsk kontakt i de enkelte patientforløbsbeskrivelser og i de konkrete arbejdsgange. Sygehusene gør i den forbindelse opmærksom på, at mange kroniske patienter ikke alene kan varetages virtuelt, men også har brug for fysisk fremmøde. Dette forhold gør, at flere af de kroniske patienter, som kunne varetages virtuelt under COVID-19, er tilbudt fysisk fremmøde efter, at restriktionerne er lettet.

   

  Regionsrådet besluttede desuden den 25. maj 2020 at udmønte 10 mio. kr. varigt til understøttelse af digitale kompetencer samt 10 mio. kr. til engangsudgifter. Indsatsen er rettet mod såvel udvikling af digitale kompetencer i specifikke løsninger (implementering i bund) som mod generelle digitale kompetencer og digital kommunikation.

   

  Udvikling af generelle kompetencer handler bl.a om kompetencer i forhold til virtuelle konsultationer. Erfaringerne fra COVID-19 i foråret peger på, at der er behov for at understøtte personalets kompetencer i forhold til anvendelse af telemedicin. Det kommende indsats i forhold til understøttelse af digitale kompetencer vil derfor også understøtte udbredelse af telemedicin.

   

  Af vedhæftede bilag ”Udviklingen i telemedicinske kontakter – januar 2019 til juni 2020” ses data for udviklingen i telemedicin for de enkelte sygehuse.

   

  Digitaliseringsudvalget orienteres på møde den 14. september 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 07-09-2020

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 08-09-2020

  Til orientering.

   

  Michael Nielsen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 14-09-2020

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Til orientering.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/18134
  32. Status på planlægning af WHINN 2020 under hensyn til COVID-19
  fold dette punkt ind Resume

  I lyset af COVID-19 gøres der i sagen rede for status på WHINN 2020, herunder en anbefaling af fortsat planlægning og afholdelse af konferencen i et tilpasset format.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste udgave af WHINN er planlagt til at foregå den 25.- 26. november 2020 med afholdelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense. Hovedtemaet for årets konference er ”WHINN Bridges Tech Needs With Tech Knowledge”.

   

  WHINN 2020 medfinansieres af Odense Kommune med 750.000 kr. og Regional Udvikling, Region Syddanmark med 337.500 kr. Derudover har såvel Odense Kommune som Region Syddanmark en aftale om en underskudsgaranti på op til 150.000 kr. Region Syddanmarks beslutning om medfinansiering af WHINN i perioden 2018 – 2020 forudsætter medfinansiering fra Odense Kommune.

   

  Partnerskabet bag WHINN 2020 består af Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense, Healthcare DENMARK, Welfare Tech, Odense Kommune og Region Syddanmark. Region Syddanmark er repræsenteret i WHINN ved OUH og Syddansk Sundhedsinnovation.

   

  Ændrede præmisser for planlægning og afholdelse af WHINN
  Som en konsekvens af situationen vedrørende COVID-19 har dialog med Fyns Politi vedr. retningslinjer for fysiske arrangementer samt rådføring med Odense Kommunes sundhedsfaglige beredskab medført, at en fysisk konference vil være underlagt restriktive myndighedskrav, herunder en betydelig begrænsning i antal deltagere.

   

  En reduktion i antal deltagere vil medføre en betydelig reduktion i deltagerindtægter, og afledt heraf mindre salg af udstillingspladser og sponsoraftaler. I tillæg hertil vil planlægning af en fysisk konference være forbundet med usikkerhed knyttet til COVID-19, jf. forsamlingsbegrænsninger og lokale smitteudbrud. Dermed vil der være risiko for yderligere reduktion i deltagertilmeldinger og/eller aflysning. Samlet set vurderes afholdelse af en fysisk konference således uegnet.

   

  Anbefaling af hybrid-model med fysiske og/eller digitale tiltag
  Der er i WHINN partnerskabet velvilje og fælles opbakning til en fortsat afvikling af WHINN 2020, forudsat der kan opnås aftale om nye rammer og vilkår. Med afsæt i gældende COVID-19 retningslinjer anbefales det at afholde en tilpasset WHINN 2020 konference i hybrid-format koncentreret i november måned.

   

  Hybridformatet indebærer flere mindre, forskelligartede fysiske og/eller digitale tema-arrangementer kombineret med supplerende digitalt indhold. Formen på disse arrangementer kan bestå af henholdsvis gå-hjem-møder, netværksmøder, workshops eller lignende samt podcasts, webinarer, virtuelle paneldebatter og interviews.

   

  En sådan model er fleksibel og med de digitale elementer kan der opnås sikkerhed for en ansvarlig afvikling uafhængigt af COVID-19-udviklingen. Samtidig muliggør det tilpassede format, at WHINN partnerskabet producerer fysisk og/eller digitalt indhold, der har potentiale til eventuel genanvendelse efterfølgende.

   

  Modellen bidrager til, at Region Syddanmark så vidt muligt opfylder formålene for afholdelse af WHINN 2020. Endelig vil afholdelsen af WHINN bidrage til fortsat at understøtte og synliggøre den syddanske styrkeposition inden for sundhedsinnovation samt understøtte Welfare Tech i klyngekonsolideringen, idet der er lagt op til, at WHINN videreføres i den nye, landsdækkende sundhedsklynge, som er under etablering.

   

  De væsentligt ændrede præmisser for planlægning og afholdelse af WHINN 2020 betyder, at en beslutning herom er til afklaring i både Region Syddanmark og Odense Kommune.

   

  Det er en forudsætning for Region Syddanmarks medfinansiering af WHINN, at Odense Kommune også medfinansierer. En forudsætning for at gennemføre WHINN i et tilpasset koncept er således, at Odense Kommune også tilslutter sig gennemførelsen i det tilpassede koncept. I modsat fald anbefales en aflysning af WHINN 2020.

   

  Økonomi
  Tilpasning af konceptet for WHINN 2020 i denne fremskredne fase vil medføre en væsentlig reduktion i budgetterede indtægter i forhold til både deltager-, sponsor- og udstillingsindtægter. Reduktioner som det ikke vurderes muligt at finde tilsvarende alternative indtægter til. Samtidig er det ikke muligt at nedjustere udgiftssiden i samme omfang. Derfor vil afvikling af WHINN 2020 være forbundet med et samlet underskud.

   

  En hybrid-model bestående af fysiske og/eller digitale tema-arrangementer kombineret med supplerende digitalt indhold forventes at være forbundet med et samlet underskud på ca. 300.000 kr. En aflysning af WHINN på nuværende tidspunkt forventes ligeledes at medføre et samlet underskud på 300.000 kr.

   

  Et samlet underskud på 300.000 kr. i WHINN 2020 vil medføre aktivering af Region Syddanmarks underskudsgaranti på op til 150.000 kr. Det vil tilsvarende være tilfældet for Odense Kommune, som ligeledes har aftale om en underskudsgaranti på op til 150.000 kr. WHINN sekretariatet er forankret hos Welfare Tech, hvorfor et evt. samlet underskud over 300.000 kr. bliver Welfare Techs ansvar.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At godkende en fortsat planlægning og afholdelse af WHINN 2020 i et tilpasset format med en serie af mindre, fysiske og/eller digitale arrangementer afholdt over en koncentreret periode i november 2020.

   

  At godkende en aflysning af WHINN 2020 såfremt Odense Kommune ikke tilslutter sig det tilpassede koncept.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 14-09-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp deltog ikke i punktet.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   


  Sagsnr. 18/24885
  33. Sundhedsundersøgelsen i Grindsted
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede den 26. juni 2018 at iværksætte en registerbaseret sundhedsundersøgelse for borgerne i Grindsted. Beslutningen blev truffet på baggrund af fornyede bekymringer om sundhedsrisikoen ved at bo i Grindsted. Regionsrådet besluttede samtidig at reservere 3 mio. kr. til en eventuel dyberegående sundhedsundersøgelse (fase 2).

   

  Statens Institut for Folkesundhed offentliggjorde den 13. maj 2020 resultaterne fra undersøgelsen, som ikke viste en generelt øget sygdomsforekomst i byen.

   

  På baggrund af brede og grundige drøftelser af resultaterne med borgere og eksperter er det vurderingen, at der aktuelt ikke er grundlag for at iværksætte yderligere sundhedsundersøgelser blandt borgerne i Grindsted.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af en rapport fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der dokumenterede udsivning af kemikalier i Grindsted Å fra det tidligere Grindstedværket, opstod der fornyet bekymring for sundhedstilstanden blandt borgerne i Grindsted.

   

  Derfor besluttede regionsrådet på møde den 26. juni 2018, at der skulle gennemføres en registerbaseret sundhedsundersøgelse af borgerne i Grindsted. Undersøgelsen havde til formål at give et svar på, om borgerne i Grindsted er mere syge end borgere i andre byer.

   

  Statens Institut for Folkesundhed, som er en del af Syddansk Universitet (SDU), udførte opgaven for Region Syddanmark. Undersøgelsen sammenligner sundheden og levetiden blandt befolkningen i Grindsted med befolkningen i sammenlignelige byer i Danmark og er udført på baggrund af eksisterende danske registre, eksempelvis landspatientregistret, dødsårsagsregistret og ATP-registret.

   

  Undersøgelsen kan ikke sige noget om sammenhængen mellem forureningen i byen og forekomst af sygdomme.

   

  Der har i forbindelse med undersøgelsen været nedsat en styregruppe med repræsentation fra borgere i Grindsted, Billund Kommune, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Institut for Folkesundhed og Region Syddanmark. Undersøgelsen blev ad flere omgange forsinket på grund af udfordringer med adgang til vigtige registerdata.

   

  Resultaterne af undersøgelsen blev den 13. maj 2020 præsenteret for og drøftet i forretningsudvalget.

   

  Efterfølgende blev der afholdt først et pressemøde og i umiddelbar forlængelse heraf et virtuelt borgermøde, som var tilgængelig via regionens hjemmeside og Facebook.

   

  Hovedkonklusionen i sundhedsundersøgelsen med titlen ”Sygdomsforekomst blandt borgere i Grindsted” er, at der overordnet set ikke er en forøget forekomst af sygdomme i Grindsted, ligesom der heller ikke er en øget dødelighed sammenlignet med andre byer – snarere tværtimod.

   

  Der er generelt ingen forskel i forekomsten af kræft, neurologiske sygdomme (eks. demens, parkinson, ALS), autoimmune sygdomme (eks. tarmsygdom, gigt, sklerose), psykiske sygdomme og komplikationer ved fødsler i Grindsted. Der er generelt flere med hjertekarsygdomme, men færre med luftvejslidelser.

   

  Helt som forventet i denne type undersøgelser er der enkeltsygdomme, hvor der kan spores en forskel:

  • 14% flere tilfælde af prostatakræft i Grindsted. Forskellen var størst i 40’erne og 50’erne, mens der ingen sikker forskel er efter år 2000.
  • 33% færre tilfælde af nyrekræft i Grindsted. Forskellen er tydeligst i 1980 – 2000.
  • 3% færre med luftvejslidelser (eksempelvis KOL og astma) i Grindsted.
  • 5% flere tilfælde af hjertekarsygdomme i Grindsted. Forskellen er tydeligst frem til 2010.
  • En tendens (ikke statistisk sikker) til flere slagtilfælde (3 %) i Grindsted. Særligt i perioden 1950 – 1970. Herefter er forskellen ikke så tydelig.
  • 6 % færre tilfælde af iskæmisk hjertesygdom (forsnævringer af blodårer i hjertet). Tydeligst i 70’erne og 80’erne samt efter 2011.
  • 6 % færre blodpropper i hjertet i Grindsted. Tydeligst i 70’erne og 80’erne.
  • En tendens (ikke statistisk sikker) til flere tilfælde af skjoldbruskkirtelkræft i Grindsted (26% flere). Forskellen er størst i perioden 1950 – 1970 (68 – 74% flere).

   

  Se vedlagte bilag for yderligere detaljer.

   

  Forretningsudvalgets vurderede på mødet den 13. maj 2020, at der på det foreliggende grundlag ikke skal igangsættes en fase 2 af undersøgelsen. Forretningsudvalget ønskede, at regionen skulle gå i dialog med bl.a. borgerne, kommunen og fagfolk for at lytte til refleksioner og reaktioner på resultaterne med henblik på en efterfølgende drøftelse i forretningsudvalget.

   

  Regionens dialog med de centrale parter omkring sundhedsundersøgelsen, blandt andet borgerne, kommunen, eksperter, forskere og Styrelsen for Patientsikkerhed har givet følgende billede:

   

  Der blev i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten arrangeret et virtuelt borgermøde, hvor alle borgere havde mulighed for at streame præsentationen samt stille spørgsmål gennem Facebook til panelet, der bestod af Statens Institut for Folkesundhed, Styrelsen for Patientsikkerhed samt regionsrådsformand Stephanie Lose og koncerndirektør Kurt Espersen. Der var gennem hele præsentationen over 300 personer, som fulgte med over Facebook samt hjemmesider. Der blev stillet mange spørgsmål og indkom mange kommentarer.

   

  Det overordnede billede er, at spørgsmål og kommentarer fokuserede på at få uddybet og forklaret resultaterne samt glæde sig over, at resultaterne ikke viser en forøget forekomst af sygdom i Grindsted.

   

  Efterfølgende har repræsentanter fra Region Syddanmark afholdt møde med borgergruppen i Grindsted for at drøfte undersøgelsens resultater. Borgergruppen gav her udtryk for tilfredshed med og lettelse over resultaterne. Borgergruppen tilkendegav desuden, at de ikke ser et behov for yderligere undersøgelser af sundheden i byen.

   

  Regionen har desuden været i dialog med førende forskere og andre eksperter inden for bl.a. miljømedicin, neurologi, miljøteknologi og kræftområdet. Her fra er det generelt vurderingen, at der på baggrund af registerundersøgelsens resultater ikke er grundlag for at igangsætte yderligere undersøgelser. Forskerne begrunder denne indstilling med, at undersøgelsens resultater ikke giver anledning til at tro, at borgerne i Grindsted generelt er mere syge end i sammenlignelige byer. Desuden er det vurderingen, at der ikke er kendte sammenhænge mellem de kendte forureningsstoffer i Grindsted og de få enkeltsygdomme, som er overrepræsenteret blandt borgerne i byen.

   

  Samlet set tegner der sig et billede af, at undersøgelsens resultater har givet bl.a. borgerne i Grindsted et værdifuldt svar på bekymringer om sundhed og sygdom. Samtidig er der ikke tilkendegivet behov for yderligere analyser på baggrund af sundhedsundersøgelsen. Dette bakkes op af førende forskere på området.

   

  Vurderingen er derfor, at sundhedsundersøgelsen har tilgodeset det formål, som regionsrådet lagde til grund for igangsættelse af undersøgelsen. Desuden har registerundersøgelsens resultater og den efterfølgende dialog ikke givet anledning til at anbefale yderligere analyser af sundheden i Grindsted.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At sundhedsundersøgelsens resultater tages til efterretning.

   

  At der på baggrund af sundhedsundersøgelsens resultater ikke iværksættes yderligere analyser af sundhed og sygdom i Grindsted.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Ida Damborg deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/7271
  34. Ligestillingsredegørelse 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsredegørelsen med fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder skal fremsendes til regionsrådet til endelig godkendelse. Redegørelsen fremsendes efter endelig godkendelse til Miljø- og Fødevareministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal hvert tredje år indberette ligestillingsredegørelse til Miljø- og Fødevareministeriet.

   

  Redegørelsen har fokus på ligestilling mellem kvinder og mænd, både på personaleområdet og på vores kerneydelser.

   

  Formålet med ligestillingsredegørelsen er:

  • At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige.
  • At synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører.
  • At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

   

  Ligestillingsredegørelsen beskriver perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.

   

  Der er indhentet oplysninger om arbejdet med at fremme ligestilling mellem kønnene fra alle Region Syddanmarks arbejdspladser. På baggrund heraf er der udarbejdet et udkast til besvarelse af redegørelsen.

   

  Af ligestillingsredegørelsen fremgår det bl.a., at Region Syddanmark har flest kvinder på topchefniveau 1, og at Odense Universitetshospital og Svendborg sygehus påtænker at fremme ligestilling yderligere via konkrete indsatser på personaleområdet.

   

  Udkastet til besvarelsen findes i bilaget.

   

  Det anbefales, at forretningsudvalget fremsender ligestillingsredegørelsen til regionsrådet til endelig godkendelse 28. september 2020, hvorefter redegørelsen vil blive fremsendt til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At redegørelsen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg og Villy Søvndal deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/39052
  35. Rigsrevisionens beretning om revisionen af statens forvaltning 2019
  fold dette punkt ind Resume

  I sagen forelægges udkast til regionsrådets udtalelse på baggrund af Rigsrevisionens beretning om revision af statens forvaltning 2019. Efter regionsrådets godkendelse sendes udtalelsen til Social- og Indenrigsministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rigsrevisionen udførte fra april til juli 2019 en juridisk-kritisk revision af vagtplanlægning og arbejdstidsbestemte ydelser i Region Syddanmark omfattende besøg på henholdsvis Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt. Rigsrevisionen oplyste, at formålet med revisionen er at opnå høj grad af sikkerhed for, at der ikke forekommer væsentlige regelbrud i forhold til regionens løn- og ansættelsesmæssige dispositioner.

   

  Overordnet er Rigsrevisionens konklusion på den gennemførte revision, at der ikke forekommer væsentlige regelbrud i forhold til de to sygehusenheders løn- og ansættelsesmæssige dispositioner.

   

  Udtalelse fra regionsrådet til Rigsrevisionens beretning

  Social- og Indenrigsministeriet har den 25. august 2020 bedt om regionsrådets udtalelse om Rigsrevisionens beretning vedr. Region Syddanmark afgivet til Statsrevisorerne i august 2020.

   

  I udtalelsen er indeholdt, at regionsrådet tager Rigsrevisionens rapport og vurderinger til efterretning, samt at der er fokus på implementering af ændringer på baggrund af rapporten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udkast til ”Udtalelse fra regionsrådet vedrørende Rigsrevisionens beretning afgivet til Statsrevisorerne i august 2020 om Region Syddanmark” godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Ida Damborg og Villy Søvndal deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/10869
  36. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (3. afrapportering 2020)
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftalen for Region Syddanmark for 2017 blev det beskrevet, at der skal udarbejdes et forslag til opfølgning på nationale og regionale mål. Regionsrådet godkendte en model for denne afrapportering på regionsrådsmødet i maj 2017.

   

  Afrapporteringen tager afsæt i de pejlemærker for regionens samlede drift- og udviklingsarbejde, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016.

   

  Der forelægges nu 3. afrapportering i 2020 af udvalgte målbilleder og indikatorer til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet forelægges hermed 3. afrapportering i 2020 af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark. Formålet med afrapporteringen er at danne et billede af regionens status i forhold til målopfyldelsen på udvalgte indikatorer med afsæt i de vedtagne pejlemærker.

   

  Modellen blev tiltrådt af regionsrådet på mødet den 22. maj 2017. Udgangspunktet er, at nationale mål, der måtte være retningsgivende på Region Syddanmarks respektive opgaveområder, som udgangspunkt indgår i konceptet. Konceptet er udarbejdet med sigte på at give overblik og vise sammenhæng i forhold til de pejlemærker, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016.

   

  I forbindelse med denne afrapportering er der lavet en revision af hvilke indikatorer der tages med, så det kun er indikatorer, der er opdaterede data for, som medtages i afrapporteringen.

   

  Årsagen er, at en række indikatorer kun sjældent opdateres, samt at indførelsen af den nye version af Landspatientregistret (LPR3) betyder, at der ikke udkommer nye data i en periode. Derfor indgår disse ikke i den kvartalsmæssige oversigt, da de har været afrapporteret af flere omgange. Når der foreligger nye data, vil de indgå igen. Alle opgørelserne er fortsat tilgængelige i Nemlis, samt fremgår i afrapporteringen fra juni. 

   

  Konceptet er baseret på to typer af afrapportering:

   

  1) Der vil være faste kvartalsvise, kvantitative afrapporteringer. Afrapporteringen indeholder både indikatorer for nationale mål og indikatorer, der er udvalgt for Region Syddanmark. Det er denne afrapportering, der forelægges nu. Indikatorerne er fordelt på områderne sundhed, socialområdet og regional udvikling. Indikatorerne afrapporteres i Nemlis. Der er vedlagt en udskrift fra Nemlis af de tilgængelige data.

   

  Der er vedlagt et notat, der beskriver de overordnede tendenser, som de udvalgte indikatorer viser. Indikatorerne vil kunne justeres løbende, hvis der eksempelvis er fokusområder fra de årlige budgetaftaler, som ønskes fulgt via specifikke indikatorer, eller hvis der er indikatorer, der stabiliseres over lang tid på det ønskede niveau, og derfor ikke længere behøver følges kvartalsvis.

   

  2) Temaafrapporteringer: I forbindelse med konceptet vil der også løbende være temaafrapporteringer til regionsrådet på områder, hvor der med fordel kan være en mere kvalitativ afrapportering om status og fremdrift. Der er tale om temaerne sygehusbyggeri, forbedringskultur, nærhed og sammenhæng, attraktiv arbejdsplads samt patientsamarbejde og kvalitet i sociale tilbud.

   

  Dette er begrundet i, at der kan være temaer og særlige emner, som det med passende intervaller giver god mening at give uddybende orientering om. Samtidig er det ikke alle områder, der kan afrapporteres meningsfuldt med korte intervaller, ligesom ikke alle aspekter af pejlemærkerne kan kvantificeres meningsfuldt med løbende data, men forudsætter en kvalitativ afrapportering. 

   

  Der forventes følgende temaafrapporteringer i 2020: 

   

  Tema

  Beskrivelse

  Forventet afrapportering

  Sammenhæng til pejlemærker

  Sygehusbyggeri

  Afrapporteringen vil fokusere på eksempler på den innovation, der direkte eller indirekte sker i sammenhæng med sygehusbyggerierne, den læring der kan trækkes ud fra byggerierne og byggeprocesserne, de forbedringer og muligheder nye moderne fysiske rammer giver på sygehusene, de teknologiske tiltag, der sker i sammenhæng med byggerierne og udviklingen generelt mv.

  Afrapporteringen vil ske i december 2020, med henblik på forudgående forelæggelse i Anlægs- og Innovationsudvalget.

   

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning innovation og udvikling.

   

   

  Forbedringskultur

  Afrapporteringen vil give en status på den organisation, der er bygget op til at understøtte forbedringsarbejdet i Region Syddanmark og på de emner og problemområder, der har været behandlet på de workshops, der gennemføres.

  Afrapporteres i december.

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

  Nærhed og sammenhæng

  Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i rammepapir vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Afrapporteres i december.

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Attraktiv arbejdsplads

  Frekvens: En årlig afrapportering.

  Afrapporteres i maj

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads.

  Patientsamarbejde

  Afrapporteringen vil tage afsæt i strategierne for patientinddragelse og patientsamarbejde, og i den politiske beslutning om at etablere et regionalt Center for Fælles Beslutningstagning. Der fremdrages eksempler fra sygehusenes arbejde med patientinddragelse og gives en status på arbejdet med patientrapporterede oplysninger (PRO).

  Afrapporteres i december.

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region.

  Kvalitet i de sociale tilbud

  Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i tilsynsrapporterne fra Det Sociale Tilsyn. Der vil blive fokuseret på de borgerrettede indikatorer.

  2 afrapporteringer i 2020.

   

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

   

  Sammenhæng til budgetproces og sundhedsplan

  Afrapporteringen af målbilleder er tænkt sammen med den proces, der er for budgetlægningen. Den løbende opfølgning er med til at kvalificere og understøtte den proces, hvor der udvælges temaer til budgetprocessen og fokusområder for indsatsen i regionens arbejde i det kommende år.

   

  Sammenhængen mellem de to processer kan bidrage til at sikre, at de temaer, der allerede er udvalgt og prioriteret i de foregående års budgetprocesser, følges og afrapporteres. På sundhedsområdet kan temaer fra budgetprocessen ligeledes indgå i de indsatsområder, der en gang årligt skal vedtages i regionsrådet som en del af den nye sundhedsplan. Indsatsområderne forelægges på regionsrådsmødet i december.

   

  Samlet set understøtter processen, at de temaer der arbejdes med:

  • Har sammenhæng til pejlemærkerne.
  • Tager bestik af den løbende udvikling på økonomi- og aktivitetsområdet.
  • Sikrer sammenhæng til temaer, som foreslås prioriteret ud fra en driftsmæssig synsvinkel.
  • Integrerer de elementer, som regionen er forpligtiget til, som følge af de årlige økonomiaftaler.

   

  Fjerde afrapportering af målbillederne i 2020 vil blive forelagt regionsrådet i december.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Til orientering.
   

  Ida Damborg og Villy Søvndal deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/3366
  37. Rapportering vedr. whistleblowerordning 1. halvår 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om henvendelserne i whistleblowerordningen for 1. halvår 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I relation til whistleblowerordningen er det besluttet, at der sker halvårlig rapportering med angivelse af henvendelsernes antal og karakter.

   

  Regionsrådet har i forbindelse med revurdering af ordningen besluttet, at anonymiteten over for den eksterne administrator som udgangspunkt ophæves, således at den eksterne administrator (Deloitte Forensic) kan have mulighed for at følge op på henvendelsen med henblik på evt. yderligere konkretisering.

   

  Der vedlægges oversigt fra Deloitte Forensic og opfølgningsliste fra Region Syddanmark over de enkelte henvendelser i perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2020.

   

  Heraf fremgår det, at der i perioden er indkommet i alt tre unikke henvendelser.

   

  Alle henvendelser er af Deloitte Forensic vurderet at være uden for ordningen, heraf to henvendelser vedrørende personaleforhold og en henvendelse vedrørende udveksling af patientinformationer. Det er konstateret, at sidstnævnte er håndteret korrekt i rette fora, hvorfor der ikke foretages yderligere opfølgning på sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  Til orientering.
   

  Ida Damborg og Villy Søvndal deltog ikke under behandling af sagen.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/51500
  38. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  -
   

  Ida Damborg og Villy Søvndal deltog ikke under behandling af sagen.


  Sagsnr. 19/51500
  39. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-09-2020

  - Status Covid-19


  Ida Damborg og Villy Søvndal deltog ikke under behandling af sagen.

   


  Sagsnr.
  40. LUKKET - Etablering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  41. LUKKET - Licitationsresultat
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  42. LUKKET - Udbud
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  43. LUKKET - Mageskifte
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  44. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 17-09-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring