Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 31. august 2020

Mødedato
31-08-2020 kl. 14:00 - 16:20

Mødested
Sønderborg Sygehus

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Andrea Terp, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Program for udvalgets besøg på Sønderborg Sygehus
  2. Rapportering nr. 39 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  3. Rapportering nr. 39 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  4. Fordelingsnøgle, psykiatriens finansieringsandel Nyt OUH
  5. Ændring af forretningsorden, mulighed for foretræde, anlægs- og innovationsudvalget
  6. Forslag til mødekalender 2021
  7. Mødeplan
  8. Eventuelt
  9. LUKKET PUNKT - Licitationsresultat
  10. LUKKET PUNKT - Gangbro
  11. LUKKET PUNKT - Køkkenudstyr
  12. Underskriftsside


  Sagsnr. 20/37142
  1. Program for udvalgets besøg på Sønderborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Besøg på Sønderborg Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Besøg på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg den 31. august 2020.

   

  Det ordinære møde i anlægs- og innovationsudvalget afholdes i konferencelokalet på M44, Tårn 40 i Sønderborg.

  Mødelokale 5 (ved cafeen) er reserveret fra kl. 13-14, til formøde for formandskabet.

   

  Mødested er i M44, hvor alle samles og får en præsentation af adm. sygehusdirektør Peter Fosgrau.

   

  I tidsrummet kl.15-17 afholdes ordinært møde i anlægs- og innovationsudvalget.

   

  Program følger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

  Adm. sygehusdirektør præsenterede Sønderborg Sygehus. Oplæg vedlægges.

   

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/21072
  2. Rapportering nr. 39 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. I kvartalsrapporten er tid rapporteret som gul, det vil sige, at tid er inden for rammerne, men at der skal være ekstra opmærksomhed. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger. Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ) til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de igangværende kvalitetsfondsprojekter.

   

  Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

   

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

   

  Kvartalsrapport for 2. kvartal 2020 - status på Nyt OUH
  Økonomi og kvalitet rapporteres uændret grøn, det vil sige inden for rammerne i forhold til regionsrådets seneste beslutning med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016, samt den fremdrift som de igangværende delprojekter har.

   

  Tid rapporteres som gul for alle projektets entrepriser, da projektet vil blive påvirket af den igangværende COVID-19 krise. Der har vedr. projekterne DP03-DP08 hen over sommeren pågået drøftelser om totalentreprenørens krav om tidsfristforlængelse under den juridiske ramme af regeringens særlov jf. COVID-19. Spørgsmålet om tidsfristforlængelse forventes endeligt afklaret i 3. kvartal 2020.

   

  Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter. Revisorerklæringen indeholder en fremhævelse af forholdet omkring den øgede risiko vedr. tid.

   

  Kort om de enkelte projekter:

   

  Indledende arbejder (DP01), Byggemodning (DP02)
  De indledende arbejder (DP01) og Byggemodning (DP02) for så vidt angår byggemodning og rør, belysning og terrænregulering er afsluttet og afleveret. Signalanlægget er afleveret den 15. juni 2020 og sat i drift. 

   

  Vidensaksen (DP03), Behandlings- og sengeafsnit (DP04) og Klyngerne (DP05-08)
  Samlet for alle delprojekterne DP03-DP08 gælder nu, at alle områder er under udførsel på byggepladsen. Periodens primære aktiviteter har været beton- og stålelementmontage. Behandlings- og sengeområdet (DP04) er stademæssigt længst fremme og står med elementer i 5. sals højde.  

   

  Grundet ændrede regler fra Statens Institut for Strålebeskyttelse omhandlende dekonstruerbare konstruktioner, har det været nødvendigt at redesigne dele af Klynge Øst 1 (DP08), hvilket vil få betydning for planlægning af gennemførselsprocessen for DP08, og vil ligeledes repræsentere sig som en ekstraomkostning for projektet. Forholdet forventes afklaret i 3. kvartal 2020.

   

  Øvrige delprojekter
  Opførelsen af solcelleanlægget er påbegyndt i juli 2019. Solcelleanlægget er taget i brug den 3. juli 2020, hvilket betyder, at byggepladsen nu forsynes med grøn strøm.

   

  Logistik- og sterilcentralen(DP09) består af postmodtagelse, varemodtagelse, affaldshåndtering og sterilcentral. Der er gennemført et samlet udbud af Byggeri og Udstyr. 3 af 4 prækvalificerede entreprenører afgav tilbud. Regionsrådet udpegede på sit møde den 22. juni 2020 5E Byg A/S som vinder. Den endelige kontrakt blev underskrevet den 3. juli 2020. Totalentreprenørens færdigprojektering pågår for øjeblikket, og byggeperioden indledes i 4. kvartal 2020.

   

  Apteringsprojektet omfatter udstyrs- og rumaptering af rårum for operationsstuer, intensivafsnit, billeddiagnostik, scannerrum, traumefaciliteter, onkologisk behandlingsafsnit, nuclear og skopirum. Der er i 1. kvartal 2020 prækvalificeret 2 leverandører. Der arbejdes hen imod at regionsrådet kan godkende licitationsresultatet snarest muligt.

   

  Udbudsprocessen for Kassetransportsystem og Warehouse Management System (WMS) (DP102) er startet op i 1. kvartal 2020. Der blev modtaget en anmodning om at blive prækvalificeret. Pågældende leverandør blev prækvalificeret. Nyt OUH har på baggrund af konditionsmæssigt tilbud, indledt forhandlingsforløb. Det afgøres i løbet af 3. kvartal om tilbuddet kan godkendes som endeligt tilbud, eller om der skal indledes endnu en forhandlingsrunde. Bevillingssag og valg af entreprenør forventes at kunne forelægges regionsrådet til godkendelse december 2020.

   

  Nyt OUH projektet rapporterer i alt 13 risici i kvartalsrapporten. Top 3 risici er:

   

  1.      Grænseflader mellem delprojekter. Der er en risiko for, at totalentreprenøren ikke får koordineret tilstrækkeligt mellem delprojekter og bygherrens egne leverancer. Tiltag er at udarbejde en intern koordinerende tidsplan og at afdække grænseflader og konkret informationsbehov mellem de enkelte delprojekter.

   

  2.      Ressourcekapaciteten i projektorganisationen. Der er en risiko for, at der sker fejl på grund af samtidige opgaver i gennemførelse af udbud og tilsyn med byggeri i udførelsesfasen. Tiltag er koordinering mellem projektets hovedtidsplan og tidsplaner på delprojektniveau, samt udarbejdelse af planer for bygherres tilsyn.

   

  3.      Koordinering af grænseflader. Der er en risiko for, at der sker fejl ved koordinering af grænseflader. Tiltag er fortløbende arbejde med detaljerede kravspecifikationer til de tekniske funktioner og styring af at denne koordinering sker rettidigt.

   

  Det Tredje Øje
  Det er en forudsætning fra Sundheds- og Ældreministeriet, at risikovurderingerne kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Det foretages af ”Det Tredje Øje” (DTØ).

   

  DTØ har i 2. kvartal 2020 udarbejdet 2 nye anbefalinger.

   

  1. DTØ anbefaler, at bygherre fortsat har fokus på sit change request katalog gennem løbende opdatering og kvalificering. Dette arbejde bør pågå frem mod byggeriets aflevering.
  2. DTØ anbefaler, at bygherre analyserer og vurderer forskellige muligheder for at indhente noget af den tabte tid på forsinkelser. Herunder at bygherre tager aktive skridt til mod en klarlægning og potentiel strategi for overtagelse af delprojekterne forskudt. Samt at bygherre analyserer hvilke dele af byggeriet, som kan forceres og at der udarbejdes en strategi for dette initiativ.

   

  Nyt OUH er enige i anbefalingerne og er allerede i gang med at effektuere dem.

   

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 og DTØ rapporten for 2. kvartal 2020 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 2. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At Det Tredje Øje (DTØ) rapporteringen for 2. kvartal 2020 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/5368
  3. Rapportering nr. 39 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 2. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Nærværende kvartalsrapport skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

   

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen (ombygning af eksisterende sygehus).

   

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid og kvalitet og er uændret markeret grøn. Kvaliteten vurderes uændret, og som planlagt blev sengebygningen afleveret medio januar 2020. Sengebygningen blev indviet af HKH Kronprins Frederik den 20. februar 2020. De kliniske funktioner er flyttet ind i sengebygningen, hvilket har frigivet arealer i eksisterende bygninger med henblik på ombygning. Ombygning af dele af det eksisterende sygehus pågår og forventes afsluttet i 2. kvartal 2021.

   

  Økonomien er samlet set fortsat inden for budget. Med udgangen af 2. kvartal er der

  foretaget endelig afklaring/afregning af de krav, som hovedentreprenøren medio marts

  havde fremsat i slutopgørelsen for hovedtilbuddet. Den 19. juni blev der lavet en forligsaftale, som under ét lukkede alle åbne krav på slutopgørelsen. Med aftalen er der skabt et sikkert overblik over projektets risici og reserver, idet alt bagudrettet er afregnet.

   

  Endvidere er der i 2. kvartal foretaget en generel gennemgang af udgiftsposter i projektet, hvor det i den forbindelse er vurderet, at en række udgiftsposter, der i første omgang var

  finansieret af byggebudgettet rettelig burde være finansieret af inventarbudgettet, hvorfor disse udgifter er flyttet til inventarbudgettet. Dette har øget reserverne i byggesporet.

   

  Med afklaringen af slutopgørelsen, samt den nævnte omklassificering af omkostninger, er

  økonomien nu gået i grøn, hvilket er en forbedring i forhold til kvartalsrapporten for 1.

  kvartal 2020.

   

  På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet går ind i de sidste fire rapporteringer fra næste kvartal efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet. Ydermere vil der af rapporteringen ikke fremgå change requests eftersom projektøkonomien til ombygningsprojektet vurderes solid. Endeligt vil den fremadrettede risikorapportering afspejle projektets stade.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 2. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/16716
  4. Fordelingsnøgle, psykiatriens finansieringsandel Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Som en del af budgetrammerne/finansiering af Nyt OUH opdateres psykiatrifordelingsnøglen for projektet. Den genberegnede fordelingsnøgle udgør 12,62 % mod tidligere 10,43 %. De afledte budgetmæssige konsekvenser udgør 74,8 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrien i Nyt OUH finansieres af regionale anlægsmidler (Børne- og ungdomspsykiatri samt psykiatriens andel af fællesfunktioner) henholdsvis OPP (voksenpsykiatri). Til fordeling af udgifter mellem kvalitetsfondsprojektet og regionale anlægsfinansiering er udarbejdet en fordelingsnøgle baseret på psykiatriens andel af det samlede etageareal i Nyt OUH. På nuværende tidspunkt (august 2020) udgør fordelingsnøglen 12,62 % mod tidligere (april 2015) 10,43 %.

  De afledte økonomiske konsekvenser af ovenstående er, at de samlede forventede regionale anlægsudgifter til finansiering af Nyt OUH fællesfunktion/-arealer stiger med 74,8 mio. kr.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At den reviderede, konkret beregnede fordelingsnøgle på 12,62 % vedrørende psykiatrien i Nyt OUH godkendes.

   

  At konsekvenserne af den beregnede reviderede fordelingsnøgle på 74,8 mio. (2021-indeks 148,3) foreslås indarbejdet i investeringsbudgettet for 2021-2024.

   

  At den allerede meddelte anlægsbevilling vedr. psykiatrien i Nyt OUH forhøjes tilsvarende.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/45605
  5. Ændring af forretningsorden, mulighed for foretræde, anlægs- og innovationsudvalget
  fold dette punkt ind Resume

  I sagen foreslås, at udvalgets forretningsorden ændres således, at der indsættes en bestemmelse om foretræde samt at der tilføjes et tillæg med retningslinjer for foretræde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet den 25. maj 2020, anbefalede regionsrådet, at de stående udvalg godkender nedenstående tilføjelse til deres forretningsorden samt at de stående udvalg godkender forslag til retningslinjer for foretræde som bilag til forretningsordenen. 

   

  ”Foretræde

   

  § 11a

   

  Enkeltpersoner eller interesseorganisationer, foreninger eller private virksomheder har mulighed for at få foretræde for udvalget forud for dets ordinære møde, jf. bilag om retningslinjer for foretræde.”

   

  Formålet med foretræde for udvalget er, at enkeltpersoner eller interesseorganisationer, foreninger eller private virksomheder har mulighed for at møde op i forbindelse med et møde i udvalget og fremlægge sine synspunkter om en bestemt sag på dagsordenen eller et emne inden for udvalgets opgavefelt. Udvalget kan stille spørgsmål til borgeren m.fl., men der er ikke tale om en debat. Formålet er således, at udvalget oplyses om borgerens m.fl. synspunkter.

   

  Retningslinjerne for foretræde giver formandsskabet mulighed for undtagelsesvist at afvise foretræde.

   

  I medfør af § 14 i forretningsordenen skal ændringer i eller tillæg til forretningsordenen behandles i to ordinære møder i udvalget.

   

  Når muligheden for foretræde er indført i alle de stående udvalg, hvilket er i løbet af september 2020, vil der blive informeret herom på Facebook og på Region Syddanmarks hjemmeside. En læsevenlig udgave af de vedhæftede retningslinjer vil blive lagt på hjemmesiden.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forslag til ændring af forretningsordenen i forhold til indsættelse af § 11a samt tillæg i form af retningslinjer for foretræde behandles første gang og herefter oversendes til 2. behandling og endelig vedtagelse på udvalgets næste ordinære møde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget tiltræder indstillingen. Udvalget ønsker at ordningen evalueres efter 2 år.

   

  Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/873
  6. Forslag til mødekalender 2021
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forslag til anlægs- og innovationsudvalgets mødekalender for 2021 fremlægges til godkendelse:

   

  • Onsdag den 6. januar 2021, kl. 15.00 – ca. 18.00
  • Torsdag den 4. februar 2021, kl. 15.00 – ca. 18.00
  • Torsdag den 4. marts 2021, kl. 15.00 – ca. 18.00
  • Torsdag den 8. april 2021, kl. 15.00 – ca. 18.00
  • Torsdag den 6. maj 2021, kl. 15.00 – ca. 18.00
  • Torsdag den 3. juni 2021, kl. 14.00 – ca. 17.00
  • Onsdag den 11. august 2021, kl. 14.00 – ca. 17.00
  • Onsdag den 8. september 2021, kl. 14.00 – ca. 17.00
  • Onsdag den 6. oktober 2021, kl. 14.00 – ca. 17.00
  • Mandag den 8. november 2021, kl. 14.00 – ca. 17.00
  • Onsdag den 1. december 2021, kl. 14.00 – ca. 17.00.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At anlægs- og innovationsudvalget godkender forslag til mødekalender for 2021.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

  Godkendt.

   

  Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

   


  Sagsnr. 20/873
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Onsdag den 23. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Sygehus Lillebælt, Vejle

  Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 - regionshuset

  Onsdag den 4. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Designskolen Kolding, Kolding

  Onsdag den 25. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Odense.

   

  Mødeplanen foreslås ændret.

  Møde den 4. november foreslås flyttet til Healthcare DENMARK Besøgscenter i Forskerparken Odense, så udvalgets medlemmer kan få en rundvisning i det netop åbnede besøgscenter ”Health of Nation” ved direktør Hans Erik Henriksen.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At mødet den 4. november foreslås flyttet fra Designskolen Kolding til Healthcare DENMARK besøgscenter, Syddanske Forskerparker i Odense.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

  Godkendt.

   

  Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

   


  Sagsnr. 20/873
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

  -

   

  Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

   


  Sagsnr.
  9. LUKKET PUNKT - Licitationsresultat
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

  -

   

  Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

   


  Sagsnr.
  10. LUKKET PUNKT - Gangbro
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

  -

   

  Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

   

   


  Sagsnr.
  11. LUKKET PUNKT - Køkkenudstyr
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-08-2020

  -

   

  Karsten Uno Petersen og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

   

   

   


  Sagsnr.
  12. Underskriftsside
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 01-09-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring