Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 09. juni 2020

Mødedato
09-06-2020 kl. 15:00 - 17:21

Mødested
Regionsrådssalen

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Poul Andersen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Annette Blynel, F (midlertidigt medlem)
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om økonomien vedr. COVID-19
  2. Budgettilpasning
  3. Orientering om status på budgetaftale 2020
  4. Redegørelse vedrørende resultatafhængigt tilskud mv. 2019
  5. Håndtering af ventelister i forbindelse med COVID-19
  6. Orientering om risikovurdering vedrørende Work Flows for indkøb
  7. Energi- og Miljøredegørelse 2019
  8. Implementering af MR-scanning til akut udredning af apopleksi
  9. Drøftelse af Region Hovedstadens forslag om at øge antallet af reagensglasbehandlinger
  10. App til visitation af akutte patienter
  11. Evaluering af og forslag til idrifttagning af telemedicinsk hospiceplads på Ærø
  12. Etablering af klinikker for seksuel sundhed i Odense
  13. Revision af "Regler for byggeri i Region Syddanmark"
  14. Psykiatrien i Nyt OUH, som OPP
  15. Etablering af regionalt lager på Nyt OUH
  16. Renovering af den tidligere sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  17. Rapportering nr. 38 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  18. Rapportering nr. 38 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  19. Totalrådgivning til funktioner i underetage, SHS Sønderborg
  20. Svar til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Rigsrevisionens beretning om ændringer i sygehusbyggerierne
  21. Nyt psykiatrisk sengeafsnit i Vejle og flytning af særlige pladser til Odense
  22. Udbygning af intensivkapaciteten på psykiatriområdet
  23. Fremtidens Syddanmark - FN’s verdensmål
  24. Fremtidens Syddanmark - Forslag til Klimaindsats
  25. Fremtidens Syddanmark - Forslag til Unge og Trivsel i Fællesskaber
  26. Publikation om FN's Verdensmål og Fremtidens Syddanmark
  27. Ajourføring af de regionale principper for bustrafik
  28. Ansøgninger til kulturpuljen marts 2020
  29. Nye ansøgningspuljer på kulturområdet - efteråret 2020
  30. Opfølgning på serviceeftersyn af det internationale samarbejde
  31. Samarbejde med Det Syddanske EU-kontor 2020-2021
  32. KONTUR 2019 Syddanmark
  33. Ansøgninger til uddannelsespuljen marts 2020
  34. Udmøntning af midler til forureningerne efter Grindstedværket
  35. Proces for udvælgelse af indsatsområder for sundhedsområdet for 2021
  36. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (2. afrapportering 2020)
  37. Årsrapport om databeskyttelse
  38. Den gode og attraktive arbejdsplads
  39. Ansatte på særlige vilkår
  40. Orientering om ansættelse og afskedigelser
  41. Status på Psykiatrisk Afdeling Vejle
  42. Forretningsudvalgets mødeplan for 2021
  43. Meddelelser
  44. Eventuelt
  45. LUKKET: Nedlukning af projekt
  46. LUKKET: It-understøttelse
  47. LUKKET: Nyt OUH
  48. LUKKET: Erstatningslejemål


  Sagsnr. 20/24525
  1. Orientering om økonomien vedr. COVID-19
  fold dette punkt ind Resume

  De særlige indsatser i forbindelse med Corona-pandemien har til dato medført store merudgifter vedr. anskaffelse af værnemidler og udstyr i øvrigt, og der vil fortsat være et forhøjet udgiftsniveau som følge af pandemien.

   

  Aftalen med regeringen om regionernes økonomi for 2021 omfatter også aftale om håndtering af udgifterne til indsatsen mod COVID-19 i 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I vedlagte notat orienteres om håndteringen af de ekstraordinære økonomiske udfordringer i 2020 som følge af COVID-19.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Til orientering.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/23246
  2. Budgettilpasning
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasningen omfatter budgettilpasning på sundhedsområdet og Regional Udvikling.

   

  Sundhedsområdet

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter foreløbig afregning og permanentgørelse af aktivitetsafregningen for 2019 til de somatiske sygehuse. Budgettilpasningen indeholder desuden regulering af Odense Universitetshospitals saldooverførsel fra 2019 samt en række andre budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

   

  Regional udvikling

  I forbindelse med sammenlægning af Ledelsessekretariatet og Råds og direktionssekretariatet flyttes 0,54 mio. kr. i 2020 og frem fra Regional Udvikling til den nye fællesafdeling Regionssekretariat og jura under Fælles formål og Administration.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsområdet

  Overgangen til nyt landspatientregister primo 2019 har medført, at der endnu ikke foreligger valide DRG-grupperede aktivitetsdata fra marts 2019 og frem for Region Syddanmark. Dette betyder, at det er problematisk at lave valide prognoser for aktiviteten og dermed aktivitetsafregningen internt i Region Syddanmark.

   

  De somatiske sygehuse har udarbejdet deres bedste bud på prognoser for aktivitetsafregningen for 2019, og det indstilles, at aktivitetsmidler på i alt 89,633 mio. kr., svarende til disse prognoser, tilføres sygehusene i 2020 og frem. Aktivitetsafregningen vil blive reguleret, når der foreligger valide aktivitetsdata.

   

  Med henblik på at reducere det samlede overførselsomfang fra 2019 til 2020, og de deraf afledte styringsmæssige udfordringer, foreslås at reducere Odense Universitetshospitals overførsel til 2020 med 30 mio. kr. mod en reduktion af effektiviseringskravet i 2024 og 2025.

   

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Klinisk immunologi
  • Udmøntning af forskningspuljer 
  • Budgettilpasning Regionssekretariat og jura
  • Drift af Designportalen
  • Ekstraordinære investeringer 2019
  • Digitaliseringsstrategi
  • Korrektion af budget til Fælles Formål og Administration.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  Sundhedsområdet:

  At de somatiske sygehuse tilføres foreløbig aktivitetsafregning for 2019 med en bevilling på 89,633 mio. kr. i 2020 og frem, finansieret af somatikkens puljer til meraktivitet og særlig dyr medicin.

   

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes

   

  Regional udvikling:

  At der flyttes 0,54 mio. kr. i 2020 og frem fra Regional Udvikling til den nye fællesafdeling Regionssekretariat og jura under Fælles formål og Administration.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/20799
  3. Orientering om status på budgetaftale 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres i denne sag om status på budgetaftale 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med vedtagelsen af budget 2020 besluttede regionsrådet igangsætning af en række nye indsatser og tilbud.

   

  En række af disse indsatser forudsætter inddragelse af bl.a. sygehusene og eksterne parter, både i forhold til planlægning og implementering. Prioriteringen har dog i et par måneder entydigt været på at håndtere covid19, og herunder sikre det nødvendige beredskab og leve op til de sundhedsfaglige anbefalinger. Som konsekvensens heraf har planlagte arbejdsprocesser ikke kunne gennemføres, og en række af budgetaftalens indsatsområder er blevet forsinket. For de flestes indsatsers vedkommende er der tale om få måneders forsinkelse i forhold til den oprindelige plan, men for mere komplicerede planlægningsopgaver med tværsektorielt perspektiv og en længere planlægningshorisont er det pt. forventningen, at disse først kan gennemføres i 2021.

   

  Status for implementering af budgetaftalen, og herunder forventet politisk proces fremgår af bilaget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Til orientering.

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/23635
  4. Redegørelse vedrørende resultatafhængigt tilskud mv. 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal senest den 1. september 2020 afgive en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet samt kommunalbestyrelserne i Region Syddanmark vedrørende indberettet aktivitet i sundhedsvæsnet for år 2019. Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor.

   

  Udarbejdelsen af redegørelsen sker som del af det regelgrundlag, der er for modtagelsen af det resultatafhængige tilskud samt kommunal medfinansiering og kommunal finansiering af regionerne. Vedlagte notat er Region Syddanmarks redegørelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Denne redegørelse handler om de resultatafhængige og aktivitetsbestemte tilskud, Region Syddanmark får fra henholdsvis staten og kommunerne i Region Syddanmark for aktivitetsåret 2019. For staten handler det om den resultatafhængige pulje. For kommunerne drejer det sig om opgørelsen af den kommunale finansiering og den kommunale medfinansiering.

   

  Denne redegørelse har således flere formål. Dels skal den opgøre og beskrive Region Syddanmarks aktivitet i forhold til den statslige resultatafhængige pulje, den kommunale finansiering og den kommunale medfinansiering. Herunder skal det sikres, at den aktivitet, der er registreret i Region Syddanmarks elektroniske patientjournaler, indberettes korrekt til Landspatientregistret (LPR). Dels skal redegørelsen beskrive det grundlæggende arbejde, Region Syddanmark udfører for at sikre, at de indberettede data er korrekte. Endelig skal den beskrive, hvad både Region Syddanmark og leverandøren af Region Syddanmarks PAS/EPJ-system COSMIC gør for at sikre, at data behandles på en forsvarlig måde.

   

  Samlet konkluderes, at Region Syddanmark har opfyldt betingelserne for at modtage tilskud.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forretningsudvalget oversender redegørelsen til regionsrådet med henblik på afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/46781
  5. Håndtering af ventelister i forbindelse med COVID-19
  fold dette punkt ind Resume

  Det fremgår af økonomiaftalen, at regionerne fra den 1. januar 2021 planlægger at genindføre patientrettighederne, herunder retten til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg. Planlægningen for genindførslen af patientrettighederne er med forbehold for, at COVID-19 pandemien ikke blusser op igen.

   

  Det fremgår ligeledes af økonomiaftalen, at regionerne pr. 1 september 2020 bestræber sig på at leve op til udrednings- og behandlingsretten inden for psykiatrien.

   

  Psykiatriens funktioner har været opretholdt under pandemien. Det vurderes derfor, at det inden for de nuværende rammer er muligt at reaktivere patientrettighederne.

   

  Nærværende sag adresserer behovet for særlige initiativer inden for somatikken, med henblik på at regionen er klar til reaktivering af patientrettigheder pr. 1 januar 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Corona- krisen har i 2020 skabt et pres på sygehusene og forskydninger af aktiviteten. Håndteringen af coronasituationen har betydet, at sygehusene i en periode har droslet kraftigt ned på den ikke akutte aktivitet for at kunne håndtere coronapatienter. Dette har givet anledning til en række aflyste og skubbede behandlinger, som skal håndteres efterfølgende. Der ses derfor en nedgang i aktiviteten i en periode på en lang række afdelinger efterfulgt af et øget aktivitetspres. Antallet af henvisninger til sygehusene har været markant lavere i perioden, hvor Corona epidemien har været på sit højeste som følge af, at der også har været stor patientnedgang hos de praktiserende læger. Med overgangen til en mere normaliseret situation stiger aktiviteten hos de praktiserende læger igen, og antallet af henvisninger til sygehusene stiger hermed også.

   

  Det er endnu for tidligt at sige, hvorvidt der i en periode vil være langt flere henvisninger til sygehusene for at indhente det forsømte, eller om der sker en mere langstrakt normalisering af henvisningsmønsteret, så aktiviteten udjævner sig over en længere periode. Ligeledes vil der være aktivitet, som er bortfaldet og ikke umiddelbart venter på at blive håndteret. Det vil være forskelligt for de enkelte sygdomsområder, hvorledes presset på aktiviteten kommer til at fordele sig.  

   

  Med henblik på reaktivering af patientrettighederne pr. 1. januar 2021 er det afgørende, at de patienter, der har måttet vente, og de venterlister, der er skabt af Corona, bliver håndteret. Det får regionen hjælp til fra privatsygehusene, men der er også behov for at geare egne sygehuse og give dem mulighed for at komme i gang med at håndtere de ventende patienter. Hertil er det nødvendigt med klare retningslinjer for visitationen af patienterne samt de økonomiske rammer for at gøre dette.

   

  Ligeledes er der behov for at justere den aftalte finansieringsmodel for sygehusene i 2020 i forhold til de aktivitetsafregnede områder og garantiafdelinger, som har oplevet en mindreaktivitet i Corona perioden uden et tilsvarende fald i udgifterne.

   

  Endelig skal der ses på garantiafdelingernes vilkår herunder budgetansvar i forhold til aktivitet, der sendes ud i det private, samt sikring af forsyningssikkerheden til garantiafdelingerne i perioden, hvor patientrettighederne er trådt ud af kraft.

   

  Forslag til model for omvisitering af patienter til det private og til garantiklinikker inden for områder med lang ventetid samt justering af finansieringsmodellen for de somatiske sygehuse i 2020 er beskrevet i vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forslag til håndtering af ventelisteafvikling og genindførsel af patientrettigheder inden for somatikken godkendes, jf. beskrivelse i vedhæftede bilag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/51421
  6. Orientering om risikovurdering vedrørende Work Flows for indkøb
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalget er tidligere orienteret om, at administrationen i foråret 2020 har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at foretage en gennemgang af Work Flows vedrørende bestilling, modtagelse og godkendelse m.v. af varer og services.

   

  Arbejdsgruppens opgave har været at identificere evt. risici i de enkelte Work Flows og i givet fald komme med anbefalinger til forbedringer.

   

  Der er ikke fundet generelle udfordringer i de afdækkede Work Flows, men der er fundet konkrete forhold, som foreslås forbedret. Samtidig anbefales det, at regionen fastholder, at det er den enkelte budgetansvarlige, som, inden for gældende regelsæt, målrettet tilrettelægger sit ledelsestilsyn og sine sikkerhedsprocedurer ud fra konkrete vurderinger af væsentlighed og risiko.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen har foretaget en risikoanalyse af en række potentielle risici i Work Flows, hvor der foretages indkøb i regionen. Arbejdsgruppen har herefter vurderet, om der skulle være behov for ændringer i regionens regelsæt.

   

  Arbejdsgruppen har gennemgået 30 relevante Work Flows, hvor en eller flere potentielle risici er blevet identificeret og vurderet i forhold til sandsynlighed og konsekvens. De konkrete risici vedrører såvel økonomiske og materielle tab som tab af omdømme/generel tillid.

   

  Arbejdsgruppen anbefaler, at krav til funktionsadskillelse fortsat bør ske efter en konkret vurdering af væsentlighed og risiko, og at denne risikovurdering indgår i beskrivelsen af ledelsestilsynet. Arbejdsgruppen peger endvidere på en række punkter, hvor der bør være særlig opmærksomhed på, at gældende regelsæt efterleves. Arbejdsgruppen anbefaler derudover alene en justering af regionens regelsæt på to punkter:

  -          En lempelse af reglerne vedrørende ”attestation og varemodtagelse” når varerne leveres direkte til patienterne. Her anbefales i stedet statistiske kontroller.

  -          En stramning af attestationsreglerne, således, at en budgetansvarlig ikke må stå for bestilling, varemodtagelse, godkendelse til betaling og ledelsestilsyn af samme disposition uden, at der er en anden person inde over.

   

  Arbejdsgruppens analyse og anbefalinger har været drøftet med Region Syddanmarks eksterne revisor, som ikke har haft bemærkninger hertil.

   

  På mødet vil økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen give en kort gennemgang af arbejdsgruppens vurderinger og anbefalinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Til orientering.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 20/19065
  7. Energi- og Miljøredegørelse 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet behandler hvert år en Energi- og miljøredegørelse, der omfatter energiforbruget og miljøaftrykket, der følger af driften af regionen som virksomhed. Energi- og miljøredegørelse 2019 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” skal der årligt udarbejdes en samlet Energi- og miljøredegørelse for regionen som virksomhed.

   

  Energi- og miljøredegørelsen er en årlig afrapportering af, hvordan virksomheden Region Syddanmark præsterer på parametrene ”energi” og ”miljø”, herunder forbrugsregistrering af el, vand og varmeforbrug samt affald og transport.

   

  I forbindelse med udarbejdelse af den regionale udviklingsstrategi, har regionsrådet besluttet at prioritere arbejdet med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, hvoraf særligt 4 adresseres gennem Energi- og miljøredegørelsen.

   

  Prioriteringen af FN’s Verdensmål betyder, at Region Syddanmark som virksomhed ønsker at sætte et markant højere ambitionsniveau for at medvirke til, at regionen aktivt bidrager til at sikre en bæredygtig udvikling. Dette afspejles også i Klimastrategi 2020, som er godkendt af regionsrådet på møde den 25. maj 2020. For at understøtte det interne klimaarbejde er der nedsat en tværgående strategisk styregruppe, der gennem inddragelse af enhederne sikrer, at der skabes et bredt og fælles ejerskab for mål og indsatser.

   

  Dette arbejde er indarbejdet i Klimastrategi 2020. Energi- og miljøredegørelsen vil fremadrettet følge op på de indsatser og mål, der er opstillet for den interne indsats og vil indeholde flere temaer og cases.

   

  Da Klimastrategien først er godkendt den 25. maj 2020, og Energi- og miljøredegørelse 2019 retter sig mod regionens energi og miljøregnskab i 2019, er der ikke taget udgangspunkt i Klimastrategiens nye mål.

   

  Til gengæld er der truffet politisk beslutning om, at der fremadrettet skal udarbejdes en halvårlig Energi- og miljøredegørelse. Den halvårlige Energi- og miljøredegørelse kommer i et mindre format end den helårlige Energi- og miljøredegørelse, og har i første ombæring fokus på udvikling i energiforbruget, men vil i takt med, at det bliver muligt, også inddrage udviklingen inden for flere temaer. Den halvårlige afrapportering kommer første gang i september 2020, hvor der første gang adresseres målene fra Klimastrategi 2020.

   

  Overordnet er det konklusionen i Energi- og miljøredegørelsen, at der er god fremdrift. Målet for CO2-reduktionen i 2020 er nået med redegørelsen i 2019 med 56,3%. Det flotte resultat for CO2-udledningen skal ses i tæt sammenhæng med den nationale omlægning af energiforsyningen til en øget andel vedvarende energi.

   

  I perioden er det samtidig lykkedes at opnå flotte besparelser på el-, varme- og vandforbruget, der er sænket med henholdsvis 8,3%, 19,9% og 12,3% siden 2011. Forklaringerne skal her findes i bl.a. energieffektiviseringer af bygningerne (klimaskærmen – vinduer, facader, isolering etc.) LED, energioptimerede ventilationsanlæg og en stigende grad af indkøbt energioptimeret medicoteknisk udstyr m.m., ligesom en række nye bygninger er taget i brug og gamle frasolgt. Der har samtidig været fokus på vandbesparende installationer i forbindelse med byggeri og renoveringer. En stor del af vandbesparelserne hænger dog sammen med, at der ikke længere er så mange døgnpatienter.

   

  Med Energi- og miljøredegørelse 2019 præsenteres der for anden gang opgørelser over sygehusenhedernes affaldsmængder og fordeling. Undersøgelsen viser bl.a., at 82% af det affald, der sendes til forbrænding fra sygehusenhederne kommer fra fraktionen ”dagrenovation”. Det skal derfor undersøges, hvad denne fraktion indeholder, og hvordan fraktionen i fremtiden bedre kan opsorteres.

   

  Med Energi- og miljøredegørelsen følger et bilag som er mere detailorienteret og behandler de enkelte områder hver for sig, samt de metoder der anvendes.

   

  Sagen har været forelagt miljøudvalget og udvalget for regional udvikling til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Energi- og Miljøredegørelse 2019 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/42349
  8. Implementering af MR-scanning til akut udredning af apopleksi
  fold dette punkt ind Resume

  Der er i aftale om budget 2020 for Region Syddanmark afsat 5,0 mio. kr. i 2020, 9,5 mio. kr. i 2021 og herefter 9,3 mio. kr. årligt til at indføre MR-scanning til patienter med blodprop i hjernen (apopleksi). Der forelægges hermed forslag til udmøntning heraf.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ny forskning har vist, at man ved MR-scanning af patienter med blodprop i hjernen kan afklare, om det er muligt at behandle med blodpropopløsende medicin, selvom symptomstart ikke er kendt. Endvidere vil man kunne se mindre og meget tidlige blodpropper bedre, og derigennem få disse patienter behandlet rigtigt med det samme.

   

  Hvis dette indføres ved trombolysecentrene i Region Syddanmark, kan det forventes, at 17 – 18 patienter årligt i Region Syddanmark vil komme gennem blodproppen helt uden efterfølgende problemer.

   

  På baggrund af arbejdet i en faglig arbejdsgruppe fik sundhedsudvalget i foråret 2019 forelagt et forslag om at indføre akut MR-scanning ved trombolysecentrene i Odense, Kolding, Sønderborg (flytter til Aabenraa i 2020) og Esbjerg.

   

  Efterfølgende besluttede regionsrådet følgende i budgetforlig for 2020:

   

  MR-scanning af patienter med blodprop i hjernen vurderes at kunne afklare, om det er muligt at behandle patienterne med blodpropopløsende medicin. Akut MR-scanning er ikke i dag et døgndækkende tilbud til denne patientgruppe i Region Syddanmark.

   

  Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2020, 9,5 mio. kr. i 2021 og herefter 9,3 mio. kr. årligt til at indføre akut MR-scanning til patienter med blodprop i hjernen. Sundhedsudvalget fremlægger forslag hertil.

   

  I oplægget fra foråret 2019 til sundhedsudvalget blev det anbefalet, at tilbuddet om akut MR startes op som en mulighed i tidsrummet 8:00 til 22:00 og senere udvides til hele døgnet.

   

  Selvom der etableres mulighed for at kunne tage MR-scanning akut, vil der fortsat være patienter, hvor der af sikkerhedsmæssige grunde skal vælges CT-scanning. Der arbejdes endvidere sideløbende på at forbedre CT-diagnostikken.

   

  For at kunne tilbyde akut MR-scanning af patienter med blodprop i hjernen ved alle regionens trombolyse­centre, skal der oplæres radiografer til at indgå i vagtlagene. Sygehusene kan være klar med denne oplæring til den 1. oktober 2020. Disse medarbejdere skal tages ud af andre opgaver i oplæringsperioden, og det vil derfor betyde en udgift på sygehusene, før ordningen kan starte.

   

  Der skal desuden etableres en fælles vagtordning i Region Syddanmark, så en kvalificeret neuroradiolog vurderer MR-scanningsbillederne inden beslutning om den videre behandling tages. I starten vil neuroradiologerne på OUH Odense dække den fælles vagtordning udenfor almindelig arbejdstid. Fra oktober 2021 vil alle neuroradiologer i regionen kunne indgå i denne fælles vagtordning. Vagten vil være organiseret og finansieret fra OUH Odense, selvom neuroradiologer fra andre sygehuse deltager i vagten.

   

  Der etableres i en opstartsperiode en særskilt mulighed for, at radiologvagten i Odense kan se scanninger foretaget på andre sygehuse. Fra oktober 2021 vil alle sygehusene i Region Syddanmark være koblet op på et fælles røntgeninformations-system (RIS) og digitalt billedarkiv (PACS). Til den tid vil alle radiologiske afdelinger kunne få adgang til at læse og beskrive billeder fra andre sygehuse.

   

  Fælles faglige retningslinjer for scanningssekvenser og flow i den akutte fase udarbejdes forud for opstart.

   

  Med baggrund i nævnte implementeringstiltag anbefales det at indføre MR-scanning i den akutte udredning af apopleksi i tidsrummet kl. 8.00 til kl. 22.00 på alle trombolysecentrene fra den 1. oktober 2020.

   

  Når fælles RIS/PACS er etableret på alle sygehuse i regionen, anbefales det, at tidsrummet for akut MR-scanning udvides til at dække hele døgnet. Dette forventes at være tilfældet pr. 1. oktober 2021.

   

  Udgifterne til implementering af MR-scanning i den akutte udredning af apopleksi vil være:

   

  Opstartsudgifter

   

  Oplæring af MR-radiografer over 6 mdr.

  1,088 mio. kr.

  IT-løsninger til opstart

  0,600 mio. kr.

   

  Udgifter til fuld døgndækning

   

  Radiografvagtlag hele døgnet

  7,004 mio. kr.

  Vagtlag af neuroradiologer hele døgnet 

  2,243 mio. kr.

  I alt

  9,247 mio. kr.

    

  Ovenstående midler til dækning af sygehusenes merudgifter vil, jf. nedenfor, udmøntes forskudt i forhold til beslutningen i budgetaftalen.

   

  Midlerne fordeles på baggrund af de nuværende åbningstider af MR-scannerne på de enkelte sygehuse. Radiologvagten udgår fra OUH, hvorfor finansieringen placeres her. Fordelingen vil herefter være, som det fremgår af skema nedenfor.

   

  Beløb i 1.000 kr.

  2020

  2021

  2022

  2023 - frem

  OUH

           748    

        2.653    

        3.882    

        3.882    

  SLB

           376    

           698    

        1.440    

        1.440    

  SVS

           750    

        1.175    

        2.000    

        2.000    

  SHS

           687    

        1.100    

        1.925    

        1.925    

  IT-løsninger

           400    

           200    

   

   

  I alt

        2.961    

        5.826    

        9.247    

        9.247    

   

  Administrativ tilføjelse

  Efter sagens behandling i sundhedsudvalget er administrationen blevet opmærksom at i alt beløbet i ovenstående tabel for 2021 ved en fejl var angivet til 5.825. Beløbet er retligt 5.826. Det er nu tilrettet i tabel og indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At akut MR-scanning i udredning af akut apopleksi i tidsrummet kl.8.00 til kl. 22.00 indføres på alle trombolysecentrene i Region Syddanmark fra 1. oktober 2020.

   

  At tidsrummet for akut MR- scanning udvides til at dække hele døgnet fra den 1. oktober 2021.

   

  At der udmøntes 2,961 mio. kr. i 2020, 5,826 mio. kr. i 2021 og 9,247 mio. kr. i 2022 og fremover til dækning af udgifterne ved optræning og vagt m.v.

   

  At bevillingen fordeles på sygehusene efter skemaet i sagsfremstillingen.

   

  At udgiften finansieres af de afsatte midler i budget 2020 til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-05-2020

  Sundhedsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/18431
  9. Drøftelse af Region Hovedstadens forslag om at øge antallet af reagensglasbehandlinger
  fold dette punkt ind Resume

  Region Hovedstadens sundhedsudvalg har fremlagt forslag til øget antal reagensglasbehandlinger. Danske Regioners sundhedsudvalg har drøftet forslaget, og opfordrer alle regioner til at drøfte forslaget og herefter melde tilbage til Danske Regioner. Herefter vil Danske Regioners sundhedsudvalg drøfte forslaget igen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Hovedstadens sundhedsudvalg rettede i efteråret 2020 henvendelse til Danske Regioner med et ønske om, at regionerne øger antallet af reagensglasbehandlinger fra 3 til 6 pr. kvinde.

   

  Baggrunden for dette ønske er, at Region Hovedstaden har vurderet, at sandsynligheden for at få et barn vil stige fra 64 % til 83 %, hvis antallet af reagensglasbehandlinger stiger fra 3 til 6.

   

  Baggrunden for denne vurdering er, at internationale studier viser, at graviditetsraterne er uændrede eller kun svagt faldende gennem de første 6 reagensglas behandlingsforsøg (Malizia et al. "Cumulative Live-Birth Rates after In Vitro Fertilization" NEJM 2009). I Region Hovedstaden gennemførtes i 2017 i alt 2.310 behandlinger, hvor der blev udtaget æg fra kvinden. Med et gennemsnitlig antal behandlinger på 2,3 pr. patient svarer dette til en kapacitet i Region Hovedstaden på 1.008 nye patienter årligt. Med udgangspunkt i antallet af patienter behandlet i 2017 vil der under det eksisterende behandlingstilbud kunne forventes 643 fødsler. Dette betyder, at 64 % af de startede patienter vil opnå fødsel efter et samlet forløb med det eksisterende tilbud. Et udvidet behandlingstilbud med op til 6 behandlinger, hvor det er medicinsk/biologisk indiceret at fortsætte behandling, vil der med det samme antal patienter kunne forventes 838 fødsler Dette betyder, at 83 % af de startede patienter vil opnå fødsel efter et samlet forløb.

   

  Region Hovedstaden har lavet en foreløbig økonomisk beregning, som viser, at det vil koste Region Hovedstaden 13,5 mio. kr. om året at øge antallet af reagensglasforsøg. I Region Syddanmark vil det svare til en årlig udgift på ca. 9 mio. kr.

   

  I dag er praksis i alle regioner, at ufrivilligt barnløse tilbydes maksimalt tre reagensglas-behandlinger. En reagensglasbehandling er oplægning af et befrugtet æg. Der gives kun hjælp til ét barn. Dog kan man få frosset overskydende befrugtede æg ned fra de tre reagensglasbehandlinger, og kvinden kan få oplagt de frosne befrugtede æg inden for fem år. Gennemsnitsalderen for fertilitetspatienter er 33 år, og patienterne har dermed også en reduceret graviditetschance. Hvis de tre forsøg ikke resulterer i en graviditet, vil yderligere behandling ske mod egenbetaling på privatklinikker.

   

  Tilbuddet om tre behandlinger afspejler de accepterede vilkår for behandlingstilbuddet i det offentlige sygehusvæsen. Det er således ikke lovreguleret, hvor mange reagensglasbehandlinger der tilbydes. Det er et serviceniveau, som er blevet fastlagt i regionerne. Det fremgår af lovens bemærkninger, at efter Folketingets opfattelse, er denne mangeårige praksis en god rettesnor for indsatsen i det offentlige sygehusvæsen.

   

  Danske Regioners sundhedsudvalg drøftede Region Hovedstadens sundhedsudvalgs forslag den 28. november 2019. Danske Regioners sundhedsudvalg var enige om, at det er et vigtigt område, og opfordrede til, at forslaget drøftes i de enkelte regioner. Danske Regioners sundhedsudvalg opfordrer til, at drøftelserne bør ske med udgangspunkt i, at finansieringen af opgaven ikke bliver regional, men at det evt. kan bringes ind i finanslovsforhandlingerne. Danske Regioners sundhedsudvalg lagde desuden vægt på vigtigheden af, at infertilitet forebygges. Når regionerne har drøftet Region Hovedstadens forslag ønsker Danske Regioners sundhedsudvalg at drøfte sagen igen.

   

  Vedlagt er sagsfremstilling og referat fra Danske Regioners sundhedsudvalgsmøde omkring sagen. Der findes ikke yderligere bilag i sagen.

   

  Umiddelbart før udsendelse af dagsorden til sundhedsudvalget modtog Region Syddanmark et brev fra Dansk Fertilitetsselskab. I brevet bliver der givet udtryk for en række forbehold i forhold til Region Hovedstadens forslag. Brevet er vedlagt som bilag til sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-05-2020

  Sundhedsudvalget drøftede sagen og anbefaler regionsrådet at meddele Danske Regioner, at forslaget om at øge antallet af reagensglasbehandlinger fra tre til seks pr. kvinde på det foreliggende grundlag ikke kan støttes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Sagen sendes tilbage til sundhedsudvalget til yderligere belysning inden sagen forelægges forretningsudvalget og regionsrådet.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/26544
  10. App til visitation af akutte patienter
  fold dette punkt ind Resume

  Sagen vedrører forslag til anskaffelse af en app-baseret løsning, der vil hjælpe reddere og læger med hurtigere at træffe beslutning om, hvor akutte patienter skal transporteres hen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftalen 2019 indgik aftalepartnerne en aftale om styrkelse af den præhospitale indsats i Region Syddanmark. Under den del af aftalen, der vedrører innovation og udvikling med inspiration fra andre, blev det besluttet, at præhospitaludvalget, med baggrund i Region Sjællands erfaringer, skulle undersøge muligheden for at anskaffe en app til visitation af akutte patienter.

   

  På baggrund af en idé fra en redder, har Region Sjælland siden 1. september 2017 anvendt en app til at bistå reddere og læger med at transportere patienter til det rette sygehus. Efter indførslen har Region Sjælland vundet Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris i kategorien ”Forandringer og ny teknologi” for at have udviklet en app, som både har skabt forbedringer i arbejdsmiljøet og som sparer kostbar tid for ambulancerederne og patienter, idet der hurtigere kan træffes den korrekte beslutning om, hvor akutpatienter skal transporteres hen.

   

  App’en virker på den måde, at den kombinerer patientens opholdssted (via GPS position), de gældende visitationsretningslinjer for det aktuelle postnummer samt patientens forventede behandlingsbehov og på den baggrund foreslår, hvilket sygehus patienten skal køres til.

   

  Ved at indarbejde papirudgaven af visitationsretningslinjerne i en app kombineret med patientens position, skabes et hurtigere overblik over relevante behandlingssteder og usikkerheden omkring patientens bestemmelsessted reduceres. Dette skaber mere tid til kerneopgaven og et bedre arbejdsmiljø for reddere og læger.

   

  Det foreslås, at Region Syddanmark tilkøber yderligere funktionalitet til den allerede udviklede løsning i Region Sjælland. Samlet set vil tilkøbene optimere processen med hurtigt og korrekt visitation af patienter:

   

  -          Deldøgnsvisitation: tager højde for, at visitation af patienter hen over døgnet, ugen, måneden og året ikke nødvendigvis er ens.

   

  -          Akutte ændringer: giver mulighed for at tage højde for pludseligt opståede ændringer, f.eks. når afdelinger midlertidigt lukker for modtagelse af patienter grundet overbooking.

   

  -          Push-beskeder: giver mulighed for at sende beskeder ved pludselig opståede ændringer i visitationen.

   

  Teknisk baseres løsningen på den allerede udviklede app til Region Sjælland og leveres som en ”full-service” online løsning, som AMK Vagtcentralen kan koble sig på og tilpasse via et administrationsmodul. For at sikre stabilitet bliver systemet tilgængelig offline, hvorved redderne ikke er afhængige af at være på nettet for at kunne bruge systemet. Leverandøren, Onlimited ApS, er ansvarlig for hosting, drift og vedligehold af løsningen mod et månedligt servicevederlag.

   

  Etableringsudgifterne udgør kr. 392.000 kr. og de forventede årlige driftsudgifter ca. 75.000 kr. Udgifterne i forbindelse med anskaffelse, implementering og drift af løsningen kan afholdes inden for den eksisterende præhospitale ramme.

  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at indgå kontrakt om levering af app til visitationsretningslinjer.

   

  At udgiften til anskaffelse, kr. 392.000, samt drift af systemet, kr. 75.000 årligt, afholdes fra eksisterende ramme til liggende og akut patientbefordring.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 19-05-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 18/7679
  11. Evaluering af og forslag til idrifttagning af telemedicinsk hospiceplads på Ærø
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte på møde den 22. januar 2018 dels fase 1 af en projektbeskrivelse vedr. etablering af en telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø og dels, at der blev afsat i alt 3,556 mio. kr. til projektet. Ved samme lejlighed blev det besluttet, at der i forbindelse med en evaluering af fase 1 skulle træffes beslutning om, hvorvidt en fase 2 skulle igangsættes.

   

  Mens fase 1 omhandlede etablering af en telemedicinsk hospiceplads, omhandlede projektets fase 2, at patienter i eget hjem og på plejecentre skulle få adgang til specialiseret rådgivning med personale fra Hospice Sydfyn, herunder sygeplejersker, præst og socialrådgiver samt de tilknyttede læger fra Palliativt Team Fyn.

   

  Der foreligger nu en evaluering af projektets fase 1. Evalueringsrapporten belyser etableringen af og arbejdet i den telemedicinske hospiceplads fra flere perspektiver og giver afslutningsvist en række konkrete anbefalinger til, hvilke udfordringer der skal tages hånd om. Undervejs i og efter projektperioden er udfordringerne håndteret via tæt opfølgning fra ledelsen og personalemøder.

   

  Der foreligger nu et forslag om, at den telemedicinske hospiceplads overgår til drift under samme rammer som i fase 1 i projektperioden.

   

  Forslag til en eventuel fase 2 af projektet forelægges ikke.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i regionsrådet den 22. januar 2018 behandledes et forslag om at indrette et telemedicinsk hospiceområde på Sygehusenheden Ærø. Projektet tog afsæt i arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og havde til formål at afprøve nye muligheder for øget samarbejde om den specialiserede behandling. En yderligere begrundelse var, at borgerne på Ærø har særlige udfordringer med at benytte tilbud om hospiceplads, selv om de har behov for en palliativ indsats på specialiseret niveau og opfylder kriterierne for at komme på hospice, idet nærmeste hospice er Hospice Sydfyn i Svendborg. Mange døende patienter og deres pårørende gav udtryk for, at de ønskede at forblive i nærmiljøet, og det var derfor formodningen, at transporttiden kunne være medvirkende til, at patienter oftere fravalgte tilbuddet om hospice.

   

  Med projektet blev etableret en telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø, hvor det var ønsket at afdække mulighederne for og brugen af telemedicin og specialiseret rådgivning, samtidig med den patientoplevede kvalitet og tryghed kunne øges.

   

  Organisering i projektperioden

  De involverede parter i projektet er Sygehusenheden Ærø, Hospice Sydfyn, Palliativt Team Fyn og Ærø Kommune.

   

  Som tilbuddet har været bygget op i projektperioden, tilbydes der i den telemedicinske hospiceplads palliation på basalt niveau med tilgængelig specialiseret rådgivning. Både patienter og personale har haft adgang til virtuel specialiseret rådgivning hos Hospice Sydfyn og de tilknyttede læger fra Palliativt Team Fyn.

   

  Hospice Sydfyn har to vigtige roller i tilbuddet om den telemedicinske hospiceplads på Sygehusenheden Ærø:

   

  1. Understøtte læger og sygeplejersker i den daglige behandling og pleje gennem rådgivning og vejledning. I praksis er opgaverne således:
   • Visitation
   • Indledende telemedicinsk konsultation, hvor læger og sygeplejersker deltager fra Hospice Sydfyn og Sygehusenheden Ærø samt evt. patient og/eller pårørende
   • Aftalte telemedicinske konsultationer i patientens forløb
   • Faglige sparringsmøder.

   

  1. Tilbud om udvikling og vedligehold af kompetencer for personalet på Sygehusenheden Ærø og hjemmesygeplejen i Ærø Kommune.

   

  Evalueringsrapport

  Den telemedicinske hospiceplads blev indviet den 2. november 2018. Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) har udarbejdet en evaluering af fase 1 vedr. den telemedicinske hospiceplads efter en projektperiode på 13 måneder. Rapporten er vedlagt til orientering sammen med et tillægsdokument, der adresserer håndteringen af rapportens væsentligste bemærkninger.

   

  Af rapporten fremgår det, at der i den formelle projektperiode på 13 måneder har været indlagt seks patienter med en gennemsnitlig liggetid på 13 dage. Fra projektets formelle afslutning 31. december og til dags dato har der været indlagt yderligere fire patienter.

   

  Evalueringsrapporten viser, at personalet har oplevet sparringen med Hospice Sydfyn som fagligt givende. Hospice Sydfyn har givet konkrete forslag til behandlingsmuligheder og smertelindring.

   

  Jævnfør evalueringsrapporten har Hospice Sydfyn oplevet ressourcemæssige udfordringer forbundet med den telemedicinske rådgivning. I projektperioden var videokonsultationerne placeret mellem kl. 8.00 og 10.00, hvilket påvirkede de daglige opgaver på Hospice Sydfyn uhensigtsmæssigt. I dag aftales videokonsultationen fra gang til gang mellem Sygehusenheden Ærø og Hospice Sydfyn, så det passer ind i dagligdagen hos både Hospice Sydfyn og Sygehusenheden Ærø.

   

  Personalet på Sygehusenheden Ærø har oplevet vanskeligheder i forhold til at tilpasse sig den nye dagligdag og de opgaver, der fulgte med etableringen af hospicepladsen. De indledende uddannelsesforløb, som blev givet i forbindelse med projektets opstart, har dog givet dem et godt indblik i, hvordan der arbejdes inden for det specialiserede palliative felt. Det har dog været en udfordring at opnå rutine i opgaverne, da sengen har været brugt i varierende grad.

   

  I evalueringsrapporten fylder personalets bekymringer en del. Undervejs i projektperioden er der taget hånd om dette, bl.a. ved brug af værktøjet ”tænkehatte” fra Den Syddanske Forbedringsmodel. Bekymringer og udfordringer er blevet og bliver løbende håndteret ved bl.a. tæt ledelsesmæssig opfølgning. Første konkrete tiltag vil være et personalemøde med deltagelse fra CIMT, hvor ledelsen faciliterer en dialog om den fremtidige drift, såfremt dette besluttes.

   

  I evalueringsperioden har der ikke været patienter eller pårørende, der har haft kræfter til at indgå i interviews. Derfor har CIMT hentet perspektiver fra pårørende til døende patienter, som tidligere har været indlagt på Sygehusenheden Ærø. De mener alle, at deres familiemedlem ville have haft gavn af et tilbud som den telemedicinske hospiceplads.

   

  Det er personalets indtryk, at både patienter og pårørende har haft gavn af at deltage i de telemedicinske konsultationer og derigennem øge den patientoplevede kvalitet og tryghed.

   

  Fremtidig drift

  Der er blandt alle involverede parter et ønske om, at tilbuddet om en telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø skal bibeholdes med de få ændringer, som er nævnt ovenfor og med indarbejdelsen af de anbefalinger, der fremgår af evalueringsrapporten.

   

  I forhold til driftsomkostningerne er det parternes vurdering, at dette indrulles i almindelig drift under forudsætning af, at patientantallet og den gennemsnitlige liggetid forbliver i det niveau, der er gældende pt.

   

  Såfremt tilbuddet bibeholdes, vil der fortsat blive afviklet kompetenceudvikling mellem Palliativt Team Fyn, Hospice Sydfyn, Ærø Kommune og Sygehusenheden Ærø, herunder fire temaeftermiddage om året udviklet i et samarbejde mellem Palliativt Team Fyn, palliativt sengeafsnit og Hospice Sydfyn samt Hospice Fyn. Dertil afvikles også studiebesøg af sundhedsprofessionelle fra Sygehusenheden Ærø på Hospice Sydfyn.

   

  Såvel den administrative som den politiske styregruppe for samarbejdet mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark har behandlet evalueringsrapporten og anbefaler, at tilbuddet fortsætter.

   

  Tillægsdokumentet uddyber evalueringen og adresserer samtidig håndteringen af rapportens væsentligste bemærkninger.

   

  Fase 2

  Det er pt. ikke muligt at forelægge et forslag af en eventuel fase 2 af projektet, idet der pt. pågår en afklaring af, hvorvidt og i så fald hvordan en fase 2 skal sammensættes med udgangspunkt i de indsigter, der er opnået i fase 1 gennem de sidste halvandet års arbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At idrifttagning af den telemedicinske hospiceplads på Sygehusenheden Ærø som forelagt godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 02-06-2020

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/18604
  12. Etablering af klinikker for seksuel sundhed i Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Odense Kommune og Region Syddanmark ønsker i fællesskab at etablere to klinikker for seksuel sundhed i henholdsvis Odense Centrum og i bydelen Vollsmose. Den fælles afprøvningsperiode løber fra den 1. september 2020 til og med august 2023, hvorefter der tages stilling til en videre drift. Projektet planlægges som et tværsektorielt samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kommune og Checkpoint, som er en del af AIDS-Fondet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Odense Kommune drev fra 2009 til 2014 en præventionsklinik i samarbejde med Region Syddanmark og Center for Sex og Sundhed. Samarbejdet blev i 2014 opsagt af Odense Kommune grundet besparelser.

   

  Siden lukningen af præventionsklinikken er det erfaringen fra både Odense Universitetshospital og Odense Kommune, at der blandt andet i samarbejdet omkring sårbare gravide mangler et godt alternativt til den særligt udsatte målgruppe, der sjældent benytter egen læge. På denne baggrund besluttede Sundhedsudvalget i Odense Kommune i januar 2020 at finde midler til drift af disse fælles klinikker og henvendte sig til Region Syddanmark. Der har derfor været afholdt et møde mellem formanden for udvalget for det nære sundhedsvæsen og rådmanden for børn og unge i Odense Kommune.

   

  Etableringen af klinikkerne i Odense trækker blandt andet på erfaringer fra lignende tilbud i Halsenæs og Herning, hvor der er gode erfaringer med arbejdet. Ligeledes skal det bemærkes, at Region Syddanmark samarbejder med henholdsvis Vejle og Fredericia Kommuner om klinikker for seksuel sundhed. Klinikkerne i Vejle og Fredericia er etableret i løbet af 2019 og drives i dag som projekter i et fællesskab mellem Region Syddanmark og de to kommuner. Klinikkerne er er finansieret af puljemidler frem til udgangen af 2021.

   

  Som det fremgår af projektbeskrivelsen (se bilag 1) er det overordnede formål med klinikkerne i Odense at forbedre den seksuelle sundhed blandt borgere i Odense Kommune. Når man har problemer af seksuel karakter, kan det af forskellige årsager (socialt, økonomisk eller kulturelt) være svært eller tabubelagt at henvende sig til sin egen læge og/eller navigere rundt i sundhedsvæsenets tilbud. Klinikkerne skal imødekomme denne ulighed.

   

  Der opstilles følgende konkrete mål inden for projektperioden:

  • Færre uønskede graviditeter
  • Færre provokerede aborter
  • Flere testes for kønssygdomme og herunder modtager relevant behandling

   

  Hvor klinikken i Odense Centrum primært henvender sig til unge i Odense Kommune, henvender klinikken i Vollsmose sig til alle kvinder/par. Klinikken i Vollsmose skal ses i lyset af Odense Kommunes plan for at udvikle bydelen.

   

  De nye klinikker i Odense Centrum og Vollsmose tilbyder blandt andet:

   

  • Rådgivning og vejledning – borgere tilbydes personlig rådgivning og vejledning, fx i forbindelse med det at blive voksen og have forståelse for sin krop, udvikling og grænsesætning og derudover om familieplanlægning og beskyttelse mod graviditet og kønssygdomme
  • Tests og undersøgelser – test for klamydia og gonorré, graviditetstest, gynækologisk undersøgelse, gratis og hurtig etablering af prævention
  • Udlevering af gratis prævention – P-piller, kondomer, spiral og p-stav
  • Undervisning – for alle kommunens 9. klasses elever. Der er mulighed for, at ungdomsuddannelser i Odense Kommune kan tilkøbe undervisning

   

  Der etableres en tværsektoriel styregruppe, der løbende skal følge klinikken. Derudover etableres en følgegruppe for seksuel sundhed, der skal vidensdele om udviklingen på området.

   

  Der arbejdes på et uddybende evalueringsdesign i forhold til at evaluere klinikkernes tilbud og deres effekt/virkning. Evalueringen skal danne grundlag for den videre vurdering i forhold til driften af klinikkerne, når projektperioden udløber. Evalueringen forventes at foreligge medio/ultimo 2022. Derudover foretages en løbende monitorering af klinikkernes aktivitet.

   

  Klinikkerne for seksuel sundhed etableres og drives i et fællesskab mellem Region Syddanmark og Odense Kommune. Se tabel 1 for overordnet budget for etablering, drift (pr. år) og evaluering.

   

  Tabel 1 – overordnet budget for drift (pr. år), etablering og evaluering:

   

  Udgiftspost

  Samlet for begge klinikker

   

  Region Syddanmark

  Odense Kommune

  Lønmidler

  530.400,00 kr.

  451.520,00 kr.

  Prævention og tests

  575.000,00 kr.

  575.000,00 kr.

  Løbende drift + øvrige udgifter

  93.000,00 kr.

  276.000,00 kr.

  Kommunikation og formidling

  0,00 kr.

  75.000,00 kr.

   

   

   

  Samlede udgifter for drift

  1.198.400,00 kr.

  1.377.520,00 kr.

   

   

   

  Etableringsudgifter

  0,00 kr.

  336.000,00 kr.

   

   

   

  Evalueringsudgifter

  250.000,00 kr.

  0,00 kr.

   

   

  I forhold til finansieringen lægges der op til, at klinikkerne afprøves i en tre-årig projektperiode, og at Region Syddanmarks andel finansieres af udmøntningsrammen for det nære sundhedsvæsen. Se tabel 2 nedenfor med hensyn til regionens finansiering:

   

  Tabel 2 – finansiering fordelt på år:

   

   

      2020

  2021

  2022

  2023

  Drift

  399.467

  1.198.400

  1.198.400

  798.933

  Evaluering

   

   

          250.000

   

  I alt

  495.467

  1.198.400

  1.448.400

  798.933

   

  Som det fremgår af tabellen ovenfor, løber den fælles afprøvningsperiode fra 1. september 2020 til og med august 2023. Dog afhænger den endelige åbningsdato af endelig afklaring i forhold til lokaler og ansættelse af personale.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At etableringen af klinikker for seksuel sundhed i samarbejde med Odense Kommune, jf. projektbeskrivelsen, godkendes.

   

  At udmønte midler til OUH til etablering, drift og evaluering, jf. tabellen i sagsfremstillingen ovenfor, fra udmøntningsrammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 02-06-2020

  Indstillingen godkendt med den præcisering, at driftsudgiften i 2020 er på 399.467 kr.

   

  Marianne Mørk Mathiesen, Liberal Alliance, stemmer imod. Thies Mathiasen, Dansk Folkeparti, tager forbehold. Meho Selman, Socialdemokratiet, tager forbehold.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen fra udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefales over for regionsrådet.
   

  1 medlem, Liberal Alliance, stemte imod.

   

  1 medlem, Thies Mathiasen Dansk Folkeparti, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet. 

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/21934
  13. Revision af "Regler for byggeri i Region Syddanmark"
  fold dette punkt ind Resume

  Som følge af FN’s verdensmål er klimaet kommet yderligere på den politiske dagsorden. Der har derfor været et politisk ønske om en ny klimastrategi og derigennem også revidering af byggestyringsreglerne. 

   

  Der forelægges derfor forslag til revidering af ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” (Byggestyringsreglerne).

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Klimaet er som følge af FN’s verdensmål kommet yderligere på den politiske dagsorden. Der har derfor været et politisk ønske om en ny klimastrategi og derigennem også reviderede ”Regler for byggeri i Region Syddanmark”. Med dette udgangspunkt revideres ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” (Byggestyringsreglerne) fra 2007, så regionens ”Bygherrepolitik” og ”Byggeregulativ” samstemmes med og understøtter de mål, der opstilles i Klimastrategien, samt opdateres til situationen i 2020.

   

  Byggestyringsreglerne består af ”Bygherrepolitik” og ”Byggeregulativ” samt en række paradigmer, der operationaliserer reglerne og samles i en ”Byggehåndbog”. Paradigmerne består af en række operationelle dokumenter/hjælpeværktøjer, der inden for rammerne af de godkendte regler revideres fortløbende ved behov.

   

  Byggestyringsreglerne er første gang udarbejdet sammen med alle sygehusenhederne i anden halvdel af 2006 i forbindelse med forberedelsen af Region Syddanmark og efterfølgende godkendt i forbindelse med etableringen af regionen i 2007.

   

  For at byggestyringsreglerne er tilstrækkeligt opdaterede og bl.a. afspejler klimastrategiens ambitioner for udviklingen hen imod en mere bæredygtig og cirkulær regional virksomhed, er der derfor gennemført en revision sammen med alle sygehusenheder i foråret 2020.

   

  Revisionen af byggestyringsreglerne omfatter revision af følgende dokumenter:

   

  • Bygherrepolitik
  • Byggeregulativ
  • Udvendig bygningsvedligeholdelse
  • Energi- og miljøstyring.

   

  Revisionen af byggestyringsreglerne er gennemført med fokus på, at de understøtter og samstemmes med klimastrategien og bæredygtighed generelt.

   

  De væsentligste ændringer er foretaget i bygherrepolitikken og omhandler:

   

  • Klimastrategi og FN’s verdensmål
  • DGNB-certificering
  • Social bæredygtighed.

   

  Klimastrategi og FN’s verdensmål
  Hovedformålet med revisionen er at sikre, at bygherrepolitikken understøtter den til enhver tid gældende klimastrategi, samt koble Bygherrepolitikken op på FN’s verdensmål. Med afsæt i Klimastrategiens 3 hovedfokusområder skal bygherrepolitikken bidrage til opnåelse af målsætningerne i klimastrategien på følgende måder:

   

  Nedbringe CO2 udledninger; Nedbringelse af udledningen af CO2 og andre drivhusgasser, som følge af energiforbrug i driften af Region Syddanmarks bygningsmasse, samt som følge af nybyggeri, ombygninger og bygningsvedligeholdelse.

   

  Omstilling til cirkulær økonomi; Mere effektiv brug – og genbrug – af byggematerialer i forbindelse med nybyggeri, ombygninger og bygningsvedligeholdelse.

   

  Klimatilpasning; Sikring af Region Syddanmarks bygningsmasse mod vand nedefra og oppefra, særligt som led i bygningsvedligeholdelse og driften for den eksisterende bygningsmasse og fokuspunkt i forbindelse med nybyggerier.

  DGNB-certificering
  For at understøtte klimastrategiens målsætninger om nedbringelse af CO2-udledninger, cirkulær økonomi og klimatilpasning, så peges der på, at der fremadrettet skal arbejdes med DGNB-certificering. Denne model sikrer yderligere fokus på bæredygtighed gennem hele byggeprocessen via en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, som sikrer at både byggeri og den efterfølgende bygningsdrift bliver bæredygtig. Et af de områder, der særligt løftes i forhold til regionens nuværende arbejde med bæredygtighed i byggerier er materialevalget, idet der stilles krav til bl.a. livscyklusanalyser, genanvendelighed og miljø.

   

  DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – Tysk Selskab for Bæredygtigt Byggeri – og er en tyskudviklet frivillig certificeringsordning for bæredygtighed i byggerier og udvikling af byområder.

   

  ”Formålet med DGNB er at koble den globale dagsorden om bæredygtighed med lokale samfundsmæssige vilkår og hensyn, og på den måde gøre arbejdet med bæredygtighed meningsfyldt og håndgribeligt i en daglig praksis.” fra GBC-DK´s hjemmeside.

  Bæredygtigheden i DGNB hviler på 5 ben:

   

  • Økonomi – totaløkonomi, fleksibilitet, m.v.
  • Miljø – klima, energi, materiale(gen)anvendelse, m.v.
  • Social – brugerkomfort, sikkerhed, tryghed, tilgængelighed, m.v.
  • Teknik – brandsikkerhed, tekniske installationer, klimaskærm, m.v.
  • Proces – bæredygtighedsaspekter i udbuddet, byggeproces, commissioning, m.v.

   

  Den holistiske tilgang til bæredygtighed sikrer, at et emne ikke bliver uforholdsvist nedprioriteret for at sikre et højt niveau af et andet emne.

   

  Ved en DGNB-certificering kan der opnås medalje til et af tre niveauer, henholdsvis sølv, guld eller platin, hvor projektet anses for mest bæredygtigt ved platin-medaljen.

   

  Ordningen er dynamisk, forstået på den måde at kravene løbende udvikles, forstærkes og skærpes i stil med det danske bygningsreglement. F.eks. vil byggeriet, der har fået en guldmedalje i dag, ikke nødvendigvis kunne opnå en guldmedalje om 5 år.

   

  For at understøtte klimastrategiens formål er der, ud over de allerede anvendte bæredygtighedsvurderinger, indarbejdet krav om DGNB-certificering som minimum på guldniveau af alle nybyggerier og ombygninger over 2,5 mio. kr., og hvor det er teknisk muligt og giver en relevant værdiforøgelse (se bilag 1 for yderligere omkring DGNB-certificering). Teknisk mulige projekter er defineret ved at alle følgende emner som minimum skal berøres i forbindelse med projektet:

   

  • Ventilation, varme (og evt. køl)
  • Belysning og dagslys
  • Udskiftning af overflader (gulve og lofter)
  • Flytning af vægge.

   

  Ved teknisk mulige projekter gælder også, at det er nødvendigt, at projekterne løber over mere end et budgetår, da en fornuftig DGNB-proces i forbindelse med et byggeri ikke vurderes at kunne gennemføres inden for et budgetår. F.eks. vil DGNB-processen for konsolideringsprojekter, der godkendes og igangsættes i april, maj, juni og skal afsluttes inden for samme budgetår, ikke kunne gennemføres på en god og ordentlig måde.

   

  Ved teknisk mulige projekter gælder også, at hensynet til funktionalitet og brugeroplevelse vægter højere end kravet om at opnå en DGNB-certificering. F.eks. hvis kravene til funktionalitet fjerner en række centrale greb for at opnå en DGNB-certificering.

   

  I alle tilfælde, hvor et nybyggeri eller ombygning ikke vurderes at skulle certificeres, skal der foreligge en forklaring i den politiske indstilling – en såkaldt ”følg-eller-forklar” model.

   

  Forslaget om at sætte ambitionsniveauet om certificering til guld er baseret på, at vi til dels næsten kan leve op til kravet om energirigtigt byggeri og til dels bliver motiveret til at have endnu mere fokus på miljø i forbindelse med anlægsprojekter. For Regionens anlægsprojekter (som i forvejen bygges efter bygningsklasse 2020 og har skærpede tekniske standarder), vurderes det at de tilnærmelsesvist ville kunne opnå en sølvcertificering. For at opnå guld skal der derfor gøres yderligere en indsats i forhold til at skærpe de tekniske standarder yderligere samt have endnu mere fokus på miljøet, bl.a. i forhold til materialevalg igennem cirkulær økonomi og livscyklusanalyser af byggematerialer.

   

  Hvis der vælges platin-niveau, vil der opnås endnu højere grad af bæredygtighed i anlægsprojekterne, både for energiforbruget og miljøet, hvilket vil aflede økonomiske omkostninger som følge af forøgede kvalitetskrav og funktionelle konsekvenser i valg af byggematerialer. F.eks. bør omfanget af beton, stål og mineraluld kraftigt reduceres og erstattes med træ og papiruld eller alternativt kan der investeres ekstra i valg er særligt fremstillet CO2-neutralt beton, stål, mineraluld, m.v.

   

  Idet omkostningerne fra guld til platin vil være stærkt afhængige af den konkrete sag, lægges der op til at det vurderes på sagsbasis, hvorvidt der skal indhentes optionspris på platincertificering på baggrund af en vurdering om det enten er opnåeligt uden en væsentlig merudgift eller er vigtigt for regionens klimabelastning.

   

  Dette ambitionsniveau vurderes til at ligge på et højt niveau i forhold til de øvrige regioner, der stiller krav om DGNB-certificering. Alle regioner arbejder allerede, eller planlægger at arbejde, med DGNB-certificering.

   

  Social bæredygtighed
  Regionen har altid haft fokus på ordentlige arbejdsvilkår, uddannelse og sikkerhed for bygningsarbejderne på regionens byggepladser. I den nye udgave fremgår det nu også mere direkte af bygherrepolitikken, herunder bl.a. med fokus på det kædeansvar regionen stiller overfor rådgivere og entreprenører. Det fremgår bl.a. at:

   

  Arbejdsklausul; Sikring af gode løn- og ansættelsesforhold for regionens byggearbejder ved at sikre overenskomstmæssige forhold, samt et sundt og sikkert arbejdsmiljø på regionens byggepladser via arbejdsmiljølovgivningen.

   

  Praktik- og lærlingeklausul; Sikring af at regionen også påtager sig sin del af ansvaret for at uddanne og oplære håndværkere og bygningsarbejdere.

   

  Sikre byggepladser; Regionen arbejder systematisk for at planlægge, tilrettelægge arbejdet i projekteringsfasen og udføre arbejdet i byggefasen, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og der er herunder også fokus på at have en god dialog og et godt samarbejde med arbejdstilsynet.

   

  Kædeansvar; I alle aftaler og kontrakter er der indarbejdet et kædeansvar, så regionens krav om social bæredygtighed følger med til underentreprenører, disses underentreprenører og så videre.

   

  Økonomi
  Hovedparten af ændringerne i byggestyringsreglerne vurderes ikke at have afledte økonomiske konsekvenser. Forslaget om DGNB-certificering indebærer udgifter til medlemskab og certificeringsopgaven i form af auditering. Auditoromkostninger er det element, der har den største afledte økonomi, idet det erfaringsmæssigt udgør 1,0-1,5 % af anlægssummen for et byggeri ved brug af eksterne auditorer.

   

  Ved f.eks. anlægsprojekter på 400 mio. kr. udgør det ca. 4-6 mio. kr.

   

  Alternativt til brug af eksterne auditorer kan regionen vælge at ansætte og/eller uddanne egne auditorer. Det vurderes, at udgifterne til certificering er væsentlig lavere ved brug af interne/egne auditorer, men størrelsen på besparelsen vil være afhængig af antal af og størrelse på anlægsprojekter, der skal certificeres årligt, det vil sige hvor effektivt auditeringsarbejdskraften udnyttes.

   

  Det vurderes, at arbejdsomfanget udgør 2 årsværk pr. år i normalsituationen. Udgangspunktet er intern audit med mulighed for afvigelse i de tilfælde, hvor projektets omfang eller karakter kan tilsige det. I de pågældende tilfælde forklares, hvorfor der indstilles til ekstern audit, projektansættelse af ekstra intern auditor eller anden model for certificering. Det skal afklares om de ekstra normeringer skal finansieres via drifts- eller anlægsrammen.

   

  Meromkostninger som følge af kvalitetskrav i DGNB vil svinge på sagsbasis, men vurderes som udgangspunkt at være udgiftsneutrale, da kvalitetsniveauet i Region Syddanmarks anlægsprojekter i forvejen er højt. Meromkostninger til henholdsvis medlemskab og certificeringsgebyr er mindre beløb, der fremgår af bilaget.

   

  Udvendig bygningsvedligeholdelse; Det øgede fokus på klima og bæredygtighed, der er indarbejdet i byggestyringsreglerne i forbindelse med udvendig bygningsvedligeholdelse, vurderes at medføre forøgede omkostninger. Det ekstra fokus vil medføre forøgede omkostninger til projekterne, men vil være så afhængigt at de konkrete projekter, at der ikke kan fastlægges et generelt niveau her.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At godkende revisionen af ”Regler for byggeri i Region Syddanmark”.

   

  At der afsættes ekstra normering, som estimeres til 1,5 mio. kr. årligt, til 2 ekstra medarbejdere, der skal forestå DGNB-auditeringen af Regionens normale byggeprojekter.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet med den tilføjelse, at reglerne evalueres efter 5 år.

   

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen fra anlægs- og innovationsudvalget anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/20036
  14. Psykiatrien i Nyt OUH, som OPP
  fold dette punkt ind Resume

  I april 2015 traf regionsrådet principbeslutning om, at psykiatriklyngen (voksenpsykiatri) skal etableres som OPP-projekt. I juni 2019 blev denne beslutning bekræftet og det blev endvidere besluttet at afgrænse den kommende driftskontrakt til at indeholde udvendig bygningsdrift og –vedligehold (klimaskærm).

   

  Tiden er nu kommet til at tage stilling til udbudsmaterialet herunder;

  -          Funktionsbeskrivelse

  -          Valg af OPP model

  -          Længden af driftskontrakt

  -          Udbudsform

  -          Tildelingskriterier

  -          Økonomi.

   

  Til den forestående forhandlingsfase forhandles med afsæt i de indledende tilbud, der udarbejdes på baggrund af regionens udbudsmateriale, der indstilles til beslutning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I april 2015 traf regionsrådet en principbeslutning om, at Psykiatrien i Nyt OUH etableres som OPP projekt. Denne beslutning blev bekræftet i regionsrådet i juni 2019, hvor resultaterne af inspirationsfase, herunder de første skitser til projektet, blev forelagt og det endvidere blev besluttet at afgrænse driftskontrakten i projektet til udvendig bygningsdrift og –vedligehold (klimaskærm).

   

  Siden juni 2019 er der arbejdet videre med indholdet af projektet i form af en funktionsbeskrivelse, valg af OPP-model, kontraktudkast og udbudsbetingelser, herunder tildelingskriterier. Det er samlet set mundet ud i udkast til kontrakt og udbudsbetingelser, der samlet udgør udbudsmaterialet.

   

  Inden udbudsmaterialet kan offentliggøres skal der træffes beslutning om nedenstående punkter:

  -          Funktionsbeskrivelse - hvad skal bygges?

  -          Valg af OPP model.

  -          Kontraktens længde.

  -          Udbudsform.

  -          Tildelingskriterier.

  -          Økonomi.

   

  Udbudsmaterialet udgøres overordnet af henholdsvis udbudsbetingelser, der bl.a. beskriver indhold af projektet, udbudsstrategi og tildelingskriterier og et kontraktudkast. Begge dokumenter har en lang række underliggende tekniske og juridiske dokumenter.

  Udbudsbetingelser og kontraktudkast ligger på sagen. De underliggende tekniske og juridiske dokumenter vil undergå en sidste kvalitetssikring i løbet af juni 2020.

   

  De mest centrale elementer, der understøtter sagens beslutningspunkter, gennemgås kort i sagsfremstillingen. For en uddybende beskrivelse henvises til vedlagte notat, der er et resume af de mest centrale strategiske elementer i materialet og et notat med rammer og målsætninger fra funktionsbeskrivelsesmaterialet med henblik på den politiske drøftelse af sagen.

   

  Funktionsprogram – hvad skal bygges?

  Projektet som det bydes ud udgør forventeligt ca. 20.000 kvm. og indeholder 142 sengepladser, et telepsykiatrisk center, forskningsenhed, ECT-funktion m.m. De estimerede anlægsudgifter til etablering af psykiatriklyngen er på 472 mio. kr. Siden det foreløbige overslag i 2015-sagen og til nu er projektet øget med 8.000 kvm. og 175 mio. kr.

  Det skyldes primært de politiske beslutninger i psykiatriplanen om udvidelse på Nyt OUH med afsnit med særlige pladser og nyt spiseforstyrrelsesafsnit og senest med et nyt rehabiliteringsafsnit, som en del af udmøntning af finanslovsmidler til psykiatrien. 

   

  Samlet set en udvidelse med 41 senge (mere end 40 % udvidelse). Herudover er der siden 2015 sket ændringer i kvm-priser, indregning af logistikarealer, større telepsykiatrisk center og nye behandlingsformer. Der henvises til vedlagte notat, der nærmere forklarer udviklingen i areal og økonomi.

   

  Funktionsprogrammet er udviklet med afsæt i de 7 temaer, der blev fastlagt i inspirationsfasen:

  -          Tema 1: Deeskalerende miljøer anno 2022, patientens og medarbejderens perspektiv.

  -          Tema 2: Principperne for integrerede afsnit

  -          Tema 3: Enestue med eget bad/toilet

  -          Tema 4: Patientophold og aktivitet (Ønskede aktivitetsmuligheder)

  -          Tema 5: Personaleområdet

  -          Tema 6: Det gode lys og den gode akustik

  -          Tema 7: One size fits all – afdække specialbehov.

   

  De 7 temaer adresserer således en række af de udfordringer og løsninger, der fremgår af psykiatriplanen 2020-2024. De fysiske rammer i den kommende psykiatrisk afdeling skal dermed etableres så de understøtter den psykiatriske behandling bedst muligt.

   

  Implementeringen af temaerne sker under hensyntagen til, at psykiatrien er en del af ét samlet Nyt OUH. Det indebærer at psykiatribyggeriet, som udgangspunkt anvender de samme principper og paradigmer, som også anvendes i kvalitetsfondsprojektet med mindre, at særlige psykiatriske behandlings- og sikkerhedsmæssige hensyn begrunder en afvigelse. Eksempler på principper/paradigmer, der adopteres fra kvalitetsfondsprojektet til psykiatriprojektet, er logistikkoncept og arbejdspladskonceptet. Tilsvarende implementeres bespisningskonceptet også i psykiatrien. Omvendt er en central afvigelse indretning af sengestuer, der afviger væsentligt fra den somatiske sengestue i kvalitetsfondsprojektet begrundet i sikkerhedsniveauet, krav til materialer m.v.

   

  Viderebearbejdningen af de 7 temaer i funktionsprogrammet viser dermed tilbudsgiverne, hvordan projektet knyttes til både den nye Psykiatriplan 2020-2024, psykiatriens generalplan og kvalitetsfondsprojektet og sikrer dermed psykiatriens integration i Nyt OUH.

   

  Ud fra en forventning om, at det vil fremgå af regionens kommende Byggestyringsregler (se andet punkt på dagsorden), at alle anlægsprojekter over en vis størrelse som udgangspunkt certificeres med DGNB-guld, er dette krav også indarbejdet som en forudsætning i Funktionsprogrammet for Psykiatrien i Nyt OUH. Med det store fodaftryk projektet får (alle sengestuer og væsentlige funktioner skal ligge i stueetage), de store krav til ventilation, glasarealer, sikkerhed m.v, der indgår i projektet, er det et meget ambitiøs mål, men vurderes muligt.

   

  Valg af OPP model
  Der findes overordnet set to OPP modeller. Én model med privat finansiering hvor bygningen er privat ejet gennem driftsperioden (som med OPP-Vejle), og én model hvor det offentlige betaler hele anlægssummen ved ibrugtagning, og hvor bygningen således er offentligt ejet gennem driftsperioden. OPP med offentlig finansiering findes i forskellige former, herunder også helt eller delvis kombineret med leasing, som f.eks. køkkenet ved Nyt OUH.

   

  I forhold til projektet i Odense indstilles det, at der vælges OPP med privat finansiering (a la OPP Vejle), da denne udbudsform ikke påvirker regionens anlægsrammer– og hvor der er mulighed for deponeringsfritagelse og dermed i minimal grad påvirker regionens likviditet.

   

  Kontraktens længde
  Længden på kontrakten indstilles til at være 20 år. Det er umiddelbart vurderet, at det er den korteste kontraktlængde som vil have interesse for pensionskasserne og som samtidig vurderes at have det laveste afkastkrav.

   

  Den årlige merudgift ved en 20-årig aftale i forhold til en 25-årig (som i OPP Vejle) vurderes at være marginal set i lyset af en 5-årig kortere bindingsperiode og hurtigere overtagelse af bygningerne. Samtidig vurderes det også, at kontraktperioden ikke skal være længere, idet en 20-årig kontrakt vil sikre den laveste nutidsværdi af samtlige betalinger.

   

  Udbudsform
  Udbud med forhandling giver mulighed for en drøftelse af den udbudte opgave og mulige løsninger med de prækvalificerede selskaber. Forhandlingsrunden afsluttes ved, at de prækvalificerede aktører opfordres til at afgive tilbud på baggrund af et revideret udbudsmateriale. På baggrund af en evaluering af de afgivne tilbud, indstilles det, at regionen vil tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. nedenfor. Forhandlingerne sker på baggrund af de indledende tilbud, som de prækvalificerede selskaber afgiver.

   

  Tildelingskriterier – bedste forhold mellem pris og kvalitet
  Det anbefales, at kontrakten tildeles som det bedste forhold mellem pris og kvalitet, med følgende 3 underkriterier, som hvert tilbud vurderes og evalueres ud fra:

   

  1. Kvalitet i løsningsforslaget (funktionalitet) 50 %
  2. Pris 40 %
  3. Samarbejdsorganisation 10 %.

   

  Ovenstående prioritering af de 3 kriterier afspejler, at tilbudsgiverne skal have et stærkt fokus på kvaliteten/funktionalitet, men samtidig også er nødt til at være skarpe i deres prissætning, hvis de skal vinde opgaven.

   

  I forhold til kvalitet i løsningen er der især fokus på, hvordan tilbuddene løser de psykiatrispecifikke krav, og dermed, hvordan byggeriet understøtter anbefalingerne i Psykiatriplan 2020-2024. Dette gør sig både gældende i forhold til tilbuddenes plandisponeringer samt i forhold til materialevalg. Som en del af vurderingen indgår også, hvordan tilbuddene lykkes med at integrere sikkerhed og godt indeklima i løsningerne.

   

  I forhold til kriteriet pris, konkurreres der på nutidsværdien af de samlede betalinger i hele kontraktperioden. Det vil sige, ud over anlægspris konkurreres der også på afkastkravet.

   

  Vedrørende kriteriet samarbejdsorganisation skal tilbudsgiverne bl.a. vise hvilke kompetencer, de byder ind med, og hvordan de vil involvere Region Syddanmark i de kommende faser.

   

  Økonomi
  Med et OPP-projekt med privat finansiering betales der samlet for anlæg og drift gennem årlige enhedsbetalinger igennem kontraktperioden.

   

  På baggrund af de vedtagne standarder og prisniveauer i Nyt OUH er det estimeret at anlægsdelen på ca. 20.000 kvm. skal kunne gennemføres for 472 mio. kr. i 2020 niveau (indeks 146,8), som OPP-leverandøren omregner til en årlig husleje.

  Hertil kommer der en driftsudgift til udvendig vedligehold (klimaskærmen) i den samlede OPP-kontrakt.

   

  Til at finansiere den seneste udvidelse af projektet med et rehabiliteringsafsnit og et nyt spiseforstyrrelsesafsnit er der i aftale om udmøntning af finanslovsmidler for 2020 afsat 72 mio.kr.

   

  Konkret foreslås de at udgøre en udbetaling, der lægges ved ibrugtagning af den nye afdeling og dermed sænker de årlige huslejebetaling for hele anlægget. Enhedsbetalingerne (både husleje og driftskontrakten på udvendig vedligehold) skal finansieres af driftsmidler. I lighed med de andre større psykiatribyggerier i regionen (senest OPP Vejle) forudsættes, at der realiseres en effektiviseringsgevinst hos psykiatrisygehuset. Beregningen heraf sker med udgangspunkt i tidligere vedtagne og anvendte principper for effektiviseringsgevinster vedstationære psykiatribyggerier.

   

  Ligesom enhedsbetalingens størrelse er forbundet med stor usikkerhed på dette tidspunkt i processen, så vil størrelsen af effektiviseringsgevinsterne først kunne fastsættes endeligt på et senere tidspunkt, når indretning og omfang af byggeriet ligger helt fast. Det står dog klart, at effektiviseringsgevinsterne ikke vil kunne tilvejebringe fuld finansiering af enhedsbetalinger. Det supplerende finansieringsbehov forventes maksimalt at udgøre 15-20 mio. kr. årligt i kontraktperioden.

   

  Med vedtagelse af punktet, forpligter regionsrådet sig således til at finde supplerende finansiering fra det år, hvor de første OPP-ydelser skal betales i 2023 og med helårsvirkning i 2024.

   

  Den videre proces
  Efter regionsrådets behandling af sagen 22. juni 2020 kan udbudsbekendtgørelsen offentliggøres med henblik på prækvalifikation af selskaber, der skal afgive deres indledende tilbud og efterfølgende deltage i forhandlinger. Der prækvalificeres 4 selskaber i september 2020.

   

  Indledende tilbud forventes modtaget ultimo 2020, hvorefter der gennemføres en forhandlingsrunde i første kvartal 2021. Efter afslutningen af forhandlingsfasen udarbejdes de endelige tilbud på anlæg og efterfølgende udvendig bygningsdrift og -vedligehold. Endelig tilbud forventes modtaget i maj 2021.

   

  Anlægs- og innovationsudvalget vil få forelagt status på projektet løbende gennem forhandlingerne.

   

  Desuden vil valg af OPP-selskab på baggrund af de fremsendte endelige tilbud blive forelagt regionsrådet til godkendelse forventeligt i juni 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At funktionsprogrammet godkendes.

   

  At projektet udbydes som en OPP model med privatfinansiering.

   

  At der i forslag til investeringsbudget 2021-2024 indarbejdes 72 mio. kr. (indeks 146,8) vedrørende udbetaling i forbindelse med ibrugtagning, jf. aftale om udmøntning af midler på finansloven 2020 til styrkelse af psykiatrien.

   

  At projektet gennemføres med udbud med forhandling.

   

  At kontrakten tildeles efter bedste forhold mellem pris og kvalitet.

   

  At kontraktlængden fastlægges til 20 år.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp og Kurt Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  1 medlem, Enhedslisten, stemte imod.

  Stephanie Lose, Villy Søvndal og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/21081
  15. Etablering af regionalt lager på Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Situationen omkring corona-virus har ført til et akut behov for større lagerkapacitet og et større behov for at koordinere vareforsyningen i Region Syddanmark. Derfor fremrykkes planerne om at etablere et regionalt varelager, og der forelægges derfor nu idéoplæg for etablering af regionalt lager med opstart i 2020 til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på mødet i maj 2020 plan for fremrykkede investeringer. I samme forbindelse fremgik det, at der vil blive udarbejdet særskilt sag om etablering af regionalt lager på matriklen for Nyt OUH. Derfor forelægges nu idéoplæg for etablering af regionalt lager med opstart i 2020 til regionsrådets godkendelse.

   

  Situationen omkring corona-virus, og de krav håndteringen af COVID-19 har stillet til sygehusene i Region Syddanmark, har ført til et øget behov for en større regional robusthed i form af en forøgelse af den samlede lagerkapacitet i regionen. Coronasituationen har betydet et betydeligt større lagerbehov og et større behov for at koordinere vareforsyningen på tværs af regionens sygehuse. For at imødegå disse trusler på kort sigt fremrykkes planerne om et centrallager i Region Syddanmark til umiddelbar igangsætning.

   

  Kravene til lagerkapaciteten, som følge af coronasituationen, har medført at Region Syddanmark har fremrykket planerne om at opføre et regionalt centrallager fra tidligere 2024 -2025. Aktuelt har det været nødvendigt at tilkøbe ekstern lagerkapacitet for sikkert at opbevare den mængde af især desinfektions- og værnemidler, som er forudsat med henblik på den løbende forsyningssikkerhed i forbindelse med en epidemi/pandemi.

   

  Et regionalt centrallager vil bidrage til en effektiv logistikhåndtering, samt udgøre en ekstra forsyningssikkerhed på tværs af regionens sygehuse.

   

  Placeringen ved Nyt OUH er aktuel, fordi regionen allerede råder over en grund, hvor der er plads til opførelse af et regionalt centrallager. Placeringen tæt på motorvejen giver mulighed for en god forbindelse til regionens øvrige sygehuse og ikke mindst med umiddelbar nærhed til Nyt OUH, som bliver regionens største sygehus.

   

  At regionen allerede råder over grunden betyder at opstart af byggeriet er mulig allerede i år.

   

  Projektet planlægges med centrallagerfunktion for alle regionens sygehuse for relevante lagervarer og med lokallagerfunktion for Nyt OUH. Bygningen placeres i tilknytning til Nyt OUH, hvor der skabes bygningsfysisk sammenhæng til logistikkorridoren, der forbinder funktionen til Nyt OUH´s logistik- og sterilcentral, der er tunnelforbundet med Nyt OUH.  Placeringen giver mulighed for at høste den synergi, der er forbundet med at kunne koble logistik- og lagerfunktion sammen regionalt og lokalt for regionens største sygehus.

   

  Projektet gennemføres etapevis hvor denne sag udgør 1. etape med byggemodning og etablering af de bygningsmæssige faciliteter. Etape 1 gennemføres i perioden 2. kvartal 2020 frem til marts 2021.

   

  2. etape omfatter installation af lagerfunktioner og inventar. Etape 2 kan gennemføres i umiddelbar forlængelse af etape 1, men kræver en mere dybdegående analyse i forhold til endelig fastlæggelse af behovet for specifikke lagersystemer. De specifikke reol- og opmagasineringsløsninger vil tage afsæt i områdets øvrige logistikforudsætninger og vil blive tilpasset i et samspil med Nyt OUH og behovet for leverancer til øvrige sygehusenheder. Ved bestykningsplanlægningen skal det undersøges, hvorvidt det er muligt at genanvende dele af inventaret fra OUH´s nuværende lagerfunktion. Den samlede udgift til inventar- og udstyrsbestykning vil blive fastlagt i 4 kvartal 2020.

   

  Der budgetteres med en anlægssum på 50 mio. kr. (indeks 146,8), fordelt på 37,5 mio. kr. i 2020 og 12,5 mio. kr. i 2021.

   

  Etablering af regionalt lager er en del af planen for ekstraordinær fremrykning af anlægs- og renoveringsarbejder, der blev vedtaget af regionsrådet i maj 2020 med henblik på at understøtte danske virksomheder og dansk økonomi. Med regionernes fritagelse for anlægsloftet i år er der en mulighed for at fremrykke projektet til umiddelbar igangsætning.

   

  Region Syddanmarks byggestyringsregler er, jf. andet punkt på dagsordenen, revideret, således at nybyggerier og ombygninger over 2,5 mio. kr., hvor det er teknisk muligt, jf. kriterierne i DGNB, som minimum skal bæredygtighedscertificeres til DGNB guld.

   

  På grund af denne sags hastekarakter er det ikke muligt at gøre særlige tiltag med henblik på at opnå en guldcertificering, dermed omfattes sagen ikke af de netop vedtagne byggestyringsregler. Dog indbygges der, som en del af det endelige projektmateriale, krav om energioptimerede tekniske anlægsdisponeringer, således at der sikres bæredygtige løsninger for energikrævende procesanlæg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Idéoplæg for etablering af regionalt lager på Nyt OUH godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 50,0 mio. kr. (indeks 146,8) til etablering af regionalt lager.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb til formålet på 37,5 mio. kr. i 2020, finansieret af de likvide midler, og 12,5 mio. kr. i 2021 af prioriteringspuljen, anlæg.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/3307
  16. Renovering af den tidligere sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  På Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg planlægges, som en del af generalplanen, at renovere den tidligere sengebygning, herunder forberede etage 4 til at kunne rumme kandidatuddannelsen i medicin på Esbjerg Sygehus med start fra august/september 2022. Der forelægges nu idéoplæg til regionsrådets godkendelse vedrørende renovering af bygning 02, tidligere sengebygning på Esbjerg Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus blev vedtaget af regionsrådet i marts 2010 med det formål at etablere Esbjerg Sygehus som et af regionens 4 akutsygehuse.

   

  Udbygningen af Esbjerg Sygehus sker i et sygehus i drift. Derfor gennemføres generalplanen som en række successive projekter samlet i 3 faser. Fase 1 er afsluttet. Fase 2, som primært består af den ny sengebygning, er afsluttet med indflytning hen over årsskiftet 2019/2020. Dermed kan det næste projekt, som omfatter renovering af den eksisterende sengebygning, igangsættes.

   

  Regionsrådet meddelte i oktober 2019 anlægsbevilling til finansiering af indledende projektering af renoveringsprojektet.

   

  De fraflyttede etager skal moderniseres og ombygges til henholdsvis ambulante formål, undervisning, kontorer, forskning m.v. Desuden indrettes halvdelen af etage 2 til at rumme 32 medicinske senge overflyttet fra Grindsted Sygehus.

   

  Region Syddanmarks byggestyringsregler er, jf. andet punkt på dagsordenen, revideret således at nybyggerier og ombygninger over 2,5 mio. kr., hvor det er teknisk muligt, jf. kriterierne i DGNB, som minimum skal bæredygtighedscertificeres til DGNB guld.

   

  Idet renoveringen af sengebygningen ikke rører ved klimaskærmen, kan der ikke certificeres efter reglerne for ”Nybyggerier og omfattende renovering”. Den tidligere sengebygning har undergået større moderniseringer inden for de seneste 3 år (bl.a. ny klimaskærm) og er derfor heller ikke omfattet af reglerne for ”Bygninger i drift”.

   

  Sydvestjysk Sygehus har foretaget bæredygtighedsvurdering, som fremgår af Idéoplægget. Konklusionen er, at renoveringen giver mulighed for mere energieffektive løsninger, fjernelse af miljøskadelige stoffer (omfattende miljøsanering), bedre koordinerede patientforløb og en mere effektiv arealudnyttelse, som betyder en bedre ressourceanvendelse.

   

  Med ombygningen sikres en generel og fleksibel udnyttelse af lokalerne – bl.a. vil de tekniske installationer for sug, ilt m.v. blive bevaret. Desuden suppleres bygningen med sprinkling overalt, så lokalerne fleksibelt kan benyttes til flere formål som ambulatorier, sengestuer, kontorer m.m. Sydvestjysk Sygehus har netop anvendt den fraflyttede sengebygning til indlæggelse af COVID-19 patienter. Denne mulighed for fleksibel anvendelse af de enkelte rum bevares, således at sygehusdriften med kort varsel kan omstilles efter behov.

   

  Uddannelse og forskning placeres på 4. etage, som er første etape af renoveringsprojektet. 4. etage forberedes til, at kandidatuddannelsen i medicin kan starte i august/september 2022. Placeringen af et lærings- og forskningsmiljø i nærheden af den kliniske aktivitet muliggør en tæt dialog mellem de kliniske funktioner, forskning og uddannelse. Det er hensigten, at kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg skal have en særlig praksisrettet vægtning med tilknytning til stamafdeling/stamklinik over en længere periode. Dette kan opnås ved at placere lokalerne til kandidatuddannelsen i Esbjerg netop her.

   

  Undersøgelser har afdækket, at det er muligt at etablere egnede lokaler til undervisning i både større klasserum, mindre grupperum og færdighedslaboratorier. Generelt foregår renoveringen i tidligere ensengs- og flersengsstuemiljøer uden flytning af bærende, stabiliserende vægge, hvilket reducerer ombygningsniveauet for at holde omkostningerne nede, men giver en ringere arealudnyttelse. Facaderne, der nyligt er renoveret, bibeholdes ligeledes.

   

  På 3. etage etableres som udgangspunkt ambulatorier og daghospital, ligeledes i de tidligere ensengs- og flerstuemiljøer. Arealet til daghospitalet indrettes tæt på elevatorkernen, hvor der er mest trafik. Det indrettes således, at det nemt via foldevægge kan omstilles ekstra ambulatorier – eller omvendt. Etablering af ambulatorier og daghospitalsfunktioner vil fremme mere effektive akutforløb i den Fælles Akut Modtagelse (FAM), idet patientforløb i Dagshospitalet og FAM planlægges i sammenhæng. Det vil ofte være de samme læger, der betjener begge enheder, dermed er den fysiske placering tæt på hinanden og elevatorkernen optimal.

   

  På 2. etage etableres ambulatorier og daghospital i den ene side af etagen med funktioner som beskrevet ovenfor, mens den anden side bliver renoveret og indrettes som et medicinsk sengeafsnit med 32 sengepladser indflyttet fra Grindsted Sygehus.

   

  Planlægningen gennemføres fuldt ud frem til dispositionsforslag for den samlede renovering for at sikre et samlet overblik. Herefter splittes projektet op i deletaper, det samlede projekt forventes afsluttet i 2025, som forudsat i budgetaftalen for 2019.

   

  Som led i fremrykning af anlægsinvesteringer, jf. regionsrådets møde i maj 2020, vil Sydvestjysk Sygehus parallelt med den fortsatte projektering starte på det forberedende bygningsarbejde, som bl.a. omfatter etablering af byggeplads og adgangsveje, miljøsanering og opsættelse af interimsvægge for at adskille byggeri og sygehusdrift.

   

  I oktober 2019 meddelte regionsrådet anlægsbevilling til rådgivning vedr. renovering af tidligere sengebygning på Esbjerg Sygehus på 11,5 mio. kr. (indeks 144,0). De samlede omkostninger blev budgetteret til 135,0 mio. kr. (indeks 144,0). Dette budget fastholdes, således indstilles tillægsbevilling på 125,4 mio. kr. (indeks 146,8) til renovering af tidligere sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Idéoplæg for vedrørende renovering af den tidligere sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.

   

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 125,4 mio. kr.(indeks 146,8) til renovering af tidligere sengebygning, som en del af generalplanens Fase 3 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

   

  At der af allerede afsatte rådighedsbeløb til generalplanens Fase 3 i 2020-2025 frigives tilsvarende beløb fordelt på år ifølge idéoplægget. Rådighedsbeløbet i 2020 forøges med 6,5 mio. kr., finansieret af den afsatte ramme til fremrykning af anlægsprojekter. Rådighedsbeløbet i 2021 reduceres tilsvarende

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for de enkelte deletaper inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/5368
  17. Rapportering nr. 38 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 1. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Nærværende kvartalsrapport skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

   

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen.

   

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid og kvalitet og er uændret markeret grøn. Kvaliteten vurderes uændret, og som planlagt blev sengebygningen afleveret medio januar 2020. Sengebygningen blev indviet af HKH Kronprins Frederik den 20. februar 2020. De kliniske funktioner er flyttet ind i sengebygningen, hvilket har frigivet arealer i eksisterende bygninger, således at ombygningsprojektet kan igangsættes.

   

  I forhold til tid er denne fortsat markeret grøn, dog med en bemærkning om, at byggearbejderne siden medio marts 2020 har været præget af særlige arbejdsvilkår for håndværkerne, grundet de udmeldte retningslinjer for reduktion af smitterisiko i forbindelse med COVID-19. Det er endnu for tidligt, at konkretisere den tidsmæssige konsekvens som følge af COVID-19 situationen.

   

  Status på økonomi er, som ved sidste rapportering, fortsat gul. Økonomien forventes samlet set at kunne holdes inden for budgettet, men den er presset på grund af vækst i uforudsete udgifter i de tre første kvartaler i 2019. I 1. kvartal 2020 har omfanget af nye uforudsete udgifter været mindre end de forudgående kvartaler. Der er fortsat stort fokus på udviklingen af økonomi til ekstraarbejder, herunder særligt afklaring/afregning af krav, som er medtaget i slutopgørelsen af hovedtilbuddet, som projektorganisationen modtog ultimo marts.

   

  Med de igangsatte initiativer i projektet og planen for håndtering af yderligere udfordringer, vurderer den uvildige rådgiver fortsat, at der bør være mulighed for at håndtere de kendte økonomiske udfordringer inden for budgettet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 1. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/21072
  18. Rapportering nr. 38 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. I kvartalsrapporten er tid rapporteret som gul, det vil sige, at tid er inden for rammerne, men at der skal være ekstra opmærksomhed. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger. Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ) og faseskifte rapport til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de igangværende kvalitetsfondsprojekter.

   

  Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

   

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

   

  Kvartalsrapport for 1. kvartal 2020 - status på Nyt OUH
  Økonomi og kvalitet rapporteres uændret grøn, det vil sige inden for rammerne i forhold til regionsrådets seneste beslutning med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016, samt den fremdrift som de igangværende delprojekter har.

   

  Tid rapporteres som gul for alle projektets entrepriser, da projektet kan blive påvirket af den igangværende COVID-19 krise. Der er risiko for, at tiden bliver påvirket af blandt andet manglende fremmøde af ansatte på byggepladsen, nedsat bevægelighed på byggepladsen, mangel på materialer, kørselsforbud, hjemsendelse af ansatte i projektorganisationen, vanskelige forhold for udøvelse af tilsyn af fremdrift og arbejdsmiljøforhold. Det er vurderingen, at den samlede tidsplan holder på trods af mulige påvirkninger af COVID-19, men at der er en øget risiko for, at færdiggørelsen forsinkes. Tidspunktet for færdiggørelsen af Nyt OUH er ultimo 2022. En eventuel forsinkelse vil kunne medføre ekstra omkostninger til forlænget drift af byggeplads og lignende.

   

  Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter. Revisorerklæringen indeholder en fremhævelse af forholdet omkring den øgede risiko vedr. tid.

   

  Kort om de enkelte projekter:

   

  Indledende arbejder (DP01), Byggemodning (DP02)
  De indledende arbejder (DP01) og Byggemodning (DP02) for så vidt angår byggemodning og rør, belysning og terrænregulering er afsluttet og afleveret. Signalanlægget var tidligere forventet klar i februar. Der har været mindre forsinkelser, sådan at anlægget nu forventes klar til ibrugtagning ultimo maj 2020. 

   

  Vidensaksen (DP03), Behandlings- og sengeafsnit (DP04) og Klyngerne (DP05-08)
  Samlet for alle delprojekterne DP03-DP08 gælder nu, at alle områder er under udførsel på byggepladsen. Tidsplanen, kvalitetsniveauer og økonomi er overholdt i forhold til rammebetingelserne. I relation til den usikkerhed, der i øjeblikket er forbundet med COVID-19, vurderes det, at der er en forøget risiko for, at delprojekterne kan komme under tidsmæssigt pres.

   

  Arbejderne for DP03 - DP08 har grundet vejrliget oparbejdet en række aktivitetsforskydninger. Entreprenøren planlagde i marts 2020 en forøgelse af bemandingen, der på grund af COVID-19 ikke viste sig mulig. Samtidig er yderligere planlagte aktiviteter blevet påvirket af entreprenørens bemandingsudfordringer. Der er endnu ikke dokumenteret reelle forsinkelser med betydning for projektets milepæle. Entreprenøren har dog varslet fremsendelse af opgørelse over de tidsmæssige konsekvenser.

   

  Øvrige delprojekter
  Opførelsen af solcelleanlægget er påbegyndt i juli 2019. Panelerne er nu færdigmonteret, men endnu ikke koblet til forsyningen. Solcelleanlægget forventes afsluttet i juni 2020. Solcelleanlægget har krævet ekstra dræn og bliver derfor færdigt senere end oprindeligt planlagt. Dette har ikke indvirkning på det samlede Nyt OUH projekts kritiske vej.

   

  Udbudsbekendtgørelse for Logistik- og Sterilcentralen blev udsendt den 17. januar 2020. De fire prækvalificerede tilbudsgivere afgiver tilbud i maj 2020. I anden sag på dagsordenen forelægges bevillingssag og licitationsresultat til godkendelse.

   

  Apteringsprojektet omfatter udstyrs- og rumaptering af rårum for operationsstuer, intensivafsnit, billeddiagnostik, scannerrum, traumefaciliteter, onkologisk behandlingsafsnit, nuclear og skopirum. Der er i 1. kvartal 2020 prækvalificeret 2 leverandører. Der arbejdes hen imod en forelæggelse af bevillingssag og godkendelse af licitationsresultat i september 2020.

   

  Nyt OUH projektet rapporterer i alt 13 risici i kvartalsrapporten. Top 3 risici er:

   

  1.      Grænseflader mellem delprojekter. Der er en risiko for, at totalentreprenøren ikke får koordineret tilstrækkeligt mellem delprojekter og bygherrens egne leverancer. Tiltag er at udarbejde en intern koordinerende tidsplan og at afdække grænseflader og konkret informationsbehov mellem de enkelte delprojekter.

   

  2.      Ressourcekapaciteten i projektorganisationen. Der er en risiko for, at der sker fejl på grund af samtidige opgaver i gennemførelse af udbud og tilsyn med byggeri i udførelsesfasen. Tiltag er koordinering mellem projektets hovedtidsplan og tidsplaner på delprojektniveau, samt udarbejdelse af planer for bygherres tilsyn.

   

  3.      Koordinering af grænseflader. Der er en risiko for, at der sker fejl ved koordinering af grænseflader. Tiltag er fortløbende arbejde med detaljerede kravspecifikationer til de tekniske funktioner og styring af at denne koordinering sker rettidigt.

   

  Det Tredje Øje
  Det er en forudsætning fra Sundheds- og Ældreministeriet, at risikovurderingerne kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Det foretages af ”Det Tredje Øje” (DTØ).

   

  DTØ har i 1. kvartal 2020 udarbejdet 4 nye anbefalinger.

   

  1. At bygherre har fokus på Totalentreprenørens arbejde med en konsekvensrettet tidsplan og i den forbindelse har fokus på forskellige udfaldsscenarier.
  2. At bygherre gennem dialog med totalentreprenøren er særlig opmærksom på leverancerisici.
  3. At bygherre er opmærksom på risici i forbindelse med det igangværende udbud vedr. aptering og kasse- og WMS system.
  4. At bygherre har fokus på risici vedr. grænseflader imellem forskellige leverancer.

   

  Nyt OUH er enige i anbefalingerne og er allerede i gang med at effektuere dem.

   

  Faseskifte rapport
  Regionerne skal hvert 1½ år fremsende en faseskiftrapport til Sundheds- og Ældreministeriet. Rapporteringen består af skema F1 til F4 og omhandler rapportering på areal, behandlings-kapacitet og udnyttelsesgrader på det færdige hospital. Seneste faseskifterapport er godkendt af regionsrådet i december 2018.

   

  Arealskemaet F1 viser, at bruttoarealet siden seneste rapport er vokset fra 248.640 m2 til 251.884 m2. Dette skyldes primært, at der i henhold til regionsrådets beslutning i december 2018 er tilkøbt en logistiktunnel, som medregnes i det samlede areal.

   

  Skema F2 viser, at antallet af sengepladser, operationsstuer og ambulatorierum i kvalitetsfondsprojektet er uændret siden seneste rapport. Der rapporteres en nettotilgang af 22 psykiatriske senge, der opføres i OPP projektet, som ikke er en del af kvalitetsfondsprojektet.

   

  Skema F3 og F4 er ikke ændret siden seneste rapportering, idet forudsætningerne stadig er gældende.

   

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2020, DTØ rapporten for 1. kvartal 2020 og Faseskifte rapporten pr. 28. april 2020 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 1. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At Det Tredje Øje (DTØ) rapporteringen for 1. kvartal 2020 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At faseskifterapporten godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/22050
  19. Totalrådgivning til funktioner i underetage, SHS Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med realisering af helhedsplanen for Sygehus Sønderjylland, nærmere bestemt Specialsygehus Sønderborg, forelægges ideoplæg med henblik på frigivelse af midler til totalrådgivning til Ombygning og renovering af underetagen på sygehuset i Sønderborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i juni 2018 en helhedsplan for Sygehus Sønderjylland. Det indbefatter, at de fysiske rammer på Specialsygehus Sønderborg skal moderniseres igennem en større renovering samt ombygning. Med henblik på den fortsatte tranformation af sygehuset til hovedsageligt ambulant behandling, forelægges ideoplæg (bilag) for ombygning og renovering af funktioner i underetagen af Sønderborg Sygehus.

   

  Med henblik på udarbejdelse af byggeprogram, projektforslag samt afholdelse af brugermøder i forbindelse med ombygning af underetagen, er det nødvendigt at tilknytte en rådgiver. Det forventes, at kommende rådgiver, i samråd med bygherre, udarbejder materiale til udbud af funktioner i undertagen på Specialsygehus Sønderborg.

   

  Renovering og ombygningen af underetagen indbefatter følgende funktioner:

   

  • Ny Medicinsk Modtagelse
  • Ny Skadeklinik
  • Akutbilsfunktion med ambulanceport, velfærdslokaler og vagtværelser
  • Akutsekretariat som en del af modtagelsesfunktionen i Medicinsk Modtagelse (herunder brandalarmering for hele matriklen)
  • AGV-rum
  • Nyt Cytostatika laboratorie
  • Hjælpemiddeldepot med ind- og udlevering samt vaskefunktion
  • Sengecentral med sengevask og værkstedsfunktion via nyindkøbt sengevaskemaskine
  • Portørcentral
  • CaseCart-distribution med kimfrit sterildepot
  • Indbygning af kabinetvasker i Sterilcentral via indkøbt dobbelt kabinetvasker
  • Sterildepot
  • Depoter og toiletfunktioner.

   

  Ombygningen og indretningen af underetagen ønskes bearbejdet som én opgave, som dog med fordel forventes udført i 4 etaper for at tilgodese sygehuset i drift samt anvendelse af areal til midlertidige funktioner, for at skabe rum til selve ombygningsfasen.

   

  Ombygningen af underetagen vil bidrage til, at transformationen til et dagkirurgisk/ambulant sygehus vil tage form i endnu højere grad. Transformationen vil indebære, at antallet af senge vil falde fra ca. 250 senge til 70 senge, mens antallet af ambulatorierum omvendt stiger fra 55 til 100. Helhedsplanen sikrer, at Specialsygehus Sønderborg bliver et ambulant sygehus med en høj effektivitet til gavn for regionens patienter.

   

  Ifølge de nye regler for byggerier i regionen (se anden sag på dagsordenen) er udgangspunkt for alle større byggeprojekter i regionen, at de skal kunne certificeres til DGNB guld. Der er dog en række undtagelser for den regel. Da ombygning samt renovering af underetagen på Specialsygehus Sønderborg er tiltag i eksisterende bygningsmasse, og der ikke ændres på klimaskærm, vil det ikke være muligt at opnå en DGNB guldcertificering af ombygningsprojektet. Dog vil der i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale ske en bæredygtighedsvurdering, herunder en klimavurdering.

   

  Økonomi
  Den samlede udgift til totalrådgivning for ombygning og renovering af underetagen udgør i alt 10,7 mio. kr. i årene 2020-2022.

   

  Dette fordeler sig med 5 mio. kr. i 2020, 3,7 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022. 

   

  Tid
  Byggeprogram samt tilhørende materiale forventes at blive forelagt regionsrådet i februar 2021.

  Ombygningen af underetagen påbegyndes i februar 2021 og forventes afsluttet i marts 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At idéoplæg til ombygning og renovering af underetage på Specialsygehus Sønderborg godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 10,7 mio. kr. (indeks 146,8) til formålet.

   

  At der frigives tilsvarende beløb i årene 2020-2023 af de allerede afsatte rådighedsbeløb vedr. Renovering af tårn 2 og 3, Sygehus Sønderjylland Sønderborg.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte, økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/23612
  20. Svar til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Rigsrevisionens beretning om ændringer i sygehusbyggerierne
  fold dette punkt ind Resume

  Sundheds- og Ældreministeriet har bedt om Region Syddanmarks bidrag til ministerredegørelse vedrørende Rigsrevisionens beretning om ændringer i sygehusbyggerierne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rigsrevisionen offentliggjorde den 21. februar 2020 beretning om ændringer i sygehusbyggerierne. Region Syddanmark har nu modtaget anmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet med anmodning om regionens bidrag til ministerredegørelse i forlængelse af Rigsrevisionens beretning.

   

  Vedlagt er udkast til bidrag fra Region Syddanmark til ministerredegørelsen.

   

  Rigsrevisionens beretning forefindes på sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udkast til bidrag fra Region Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/5927
  21. Nyt psykiatrisk sengeafsnit i Vejle og flytning af særlige pladser til Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Med afsæt i Psykiatriplan 2020-2024 og Aftale om udmøntning af finanslovsmidler til styrket psykiatri forelægges sag vedrørende de driftsøkonomiske konsekvenser ved etablering af nyt afsnit i Psykiatrisk Afdeling Vejle samt flytning af de særlige pladser til Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 16. december 2019 ”Psykiatriplan 2020-2024”, som indeholder 39 anbefalinger, der skal implementeres i planperioden.

   

  Denne sag vedrører implementering af dele af anbefaling 29 vedrørende opjustering og reorganisering af sengekapaciteten, som tilsammen skal sikre den nødvendige sengekapacitet samt en bedre fordeling mellem kapacitet og population for de enkelte afdelinger. Den nødvendige sengekapacitet er en vigtig forudsætning for psykiatriplanens mål om at tilbyde et rettidigt, tilstrækkeligt, sammenhængende og recovery-orienteret patientforløb af høj kvalitet.

   

  Konkret omfatter anbefaling 29 fire sager:

  • De særlige pladser flyttes fra Vejle til Odense i eksisterende bygninger, der tilpasses formålet (forventeligt oktober 2020).
  • Der etableres et nyt døgnafsnit i Vejle (forventeligt november 2020).
  • Opstart af retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg ved at omdanne et alment afsnit til formålet (forventeligt efter sommerferien 2021).
  • Særlige pladser flytter ind på nyt OUH sammen med resten af afdelingen (forventeligt 2023).

   

  Anlægssagen vedr. Esbjerg og Odense blev godkendt på regionrådets møde den 27. januar 2020. Anlægsdelen i forhold til de særlige pladser på nyt OUH integreres i udbudsmaterialet for Psykiatriens OPP-projekt, Nyt OUH.

   

  Med denne sag håndteres de driftsmæssige konsekvenser vedr. de to første pinde: Flytning af de særlige pladser og etablering af nyt døgnafsnit. Regionsrådet forelægges senere i 2020 sag vedrørende de driftsøkonomiske konsekvenser ved etablering et retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg.

   

  Vedlagt som bilag er udmøntningsplan for den samlede kapacitetsjustering, som skitserer de anlægsmæssige processer, personaleprocesser, introduktion af personale, information af samarbejdspartnere mv. Processen er planlagt med fokus på at understøtte gode overgange for både patienter og personale samt at sikre robusthed i Psykiatrisygehuset samlet set. 

   

  Økonomi

  Som en del af psykiatriplanen er der tidligere udarbejdet et budgetoverslag for implementeringen, hvor de økonomiske konsekvenser ved etablering af et nyt sengeafsnit i Vejle og flytning af de særlige pladser til Odense indgår med 4,7 mio. kr. i 2020 og 16,4 mio. kr. i 2021.

   

  Budgetoverslaget baserede sig på en antagelse om, at det nye afsnit blev etableret som del af et duoafsnit med fælles afsnitsledelse mv. og tog beregningsmæssigt udgangspunkt i den budgetreduktion, der blev indarbejdet i forbindelse med nedlæggelsen af et sengeafsnit og etablering af de særlige pladser i Vejle i 2018.

   

  Efterfølgende har forudsætningerne ændret sig, så afsnittet nu planlægges etableret som selvstændigt afsnit, ligesom der med baggrund i budgetaftalen for 2019 i mellemtiden er igangsat nye initiativer vedr. udgående funktioner. Begge dele påvirker muligheden for samdrift i den samlede afdeling. Det vurderes derfor mest hensigtsmæssigt i stedet at lave et opbygningsbudget, hvor udgangspunktet er en grundbudgettering i forhold til fremmødeplan, nødvendig lægedækning og konkrete vurderinger på driftsudgifterne mv., baseret på faktiske udgifter på tilsvarende afsnit. Beregningsgrundlaget fremgår af bilaget Budget til nyt afsnit Psykiatrisk Afdeling Vejle.

   

  Samtidig er der revurderet på driftsudgifterne vedr. flytningen af de særlige pladser til Odense, hvor der i psykiatriplanens budgetoverslag hidtil er indgået en midlertidig merudgift til husleje. Efter revurdering bortfalder merudgiften, idet huslejen i Odense kan afholdes inden for den samlede finansieringsramme til pladserne.

   

  Herudover medfører flytningen er række engangsudgifter, som hidtil ikke er indgået i psykiatriplanens budgetoverslag. Det drejer sig bl.a. om udgifter til mindre fysiske ændringer i de midlertidige lokaler i Odense, flytteudgifter samt udgifter til indkøb af senge til det nye sengeafsnit i Vejle, i alt 1,4 mio. kr. Hertil kommer en midlertidig husleje på 37.000 kr. årligt frem til indflytningen i nyt OPP-byggeri.

   

  Den samlede nettoeffekt af genberegningen i forhold til psykiatriplanens budgetoverslag er en merudgift på 1,1 mio. kr. i 2020, 1,9 mio. kr. i 2021-2022 og ca. 3,6 mio. kr. varigt herefter.

   

  Det foreslås, at Psykiatrisygehuset tilføres budget svarende til genberegningen.

   

  Driftsøkonomien til afdelingen i Vejle udgør hermed 17,468 mio. kr. til løn og 1,3 mio. kr. til øvrig drift ved fuld indfasning. Bevillingen har to måneders effekt i 2020, hvor der endvidere afsættes 0,2 mio. kr. til introduktionsforløb.

   

  Driftsøkonomien til flytning af pladserne omfatter 2,3 mio. kr. i engangsudgifter til bl.a. flytning, introduktion, senge og mindre renoveringsarbejder, samt midlertidige udgifter til husleje på 0,021 mio. kr. i 2020 samt 0,037 mio. kr. årligt 2021 og 2022.

   

  Med Aftale om udmøntning af finanslovmidler til styrket psykiatri er der afsat midler til en styrkelse af den retspsykiatriske kapacitet. Etableringen af nyt døgnafsnit i Vejle og flytning af de særlige pladser indgår i den del af udmøntningsaftalen, og udgifterne foreslås således finansieret herfra.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Psykiatrisygehuset til drift af afdelingen i Vejle tilføres 3,487 mio. kr. i 2020 og 18,768 mio. kr. i 2021 og følgende år.

   

  At Psykiatrisygehuset til flytning af de særlige pladser til Odense tilføres 2,321 mio. kr. i 2020 og 0,037 mio. kr. i 2021 og 2022.

   

  Bevillingerne finansieres af finanslovsmidler til styrket psykiatri.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 27-05-2020

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/22448
  22. Udbygning af intensivkapaciteten på psykiatriområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Med afsæt i Psykiatriplan 2020-2024 og Aftale om udmøntning af finanslovsmidler til styrket psykiatri forelægges sag vedrørende udvidelse af den intensive kapacitet i psykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 16. december 2019 ”Psykiatriplan 2020-2024”, som indeholder 39 anbefalinger, der skal implementeres i planperioden.

   

  Denne sag vedrører implementering af dele af anbefaling 30 Implementering af model for intensive senge, samt den udvidelse af den intensive kapacitet, der er besluttet som en del af Aftale om udmøntning af finanslovsmidler til styrket psykiatri.

   

  Regionsrådet afsatte, som en del af budgetaftalen for 2019, midler til etablering af 12 intensive senge i Region Syddanmark. Pladserne blev etableret med den præmis, at der afventedes konkrete anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen omkring intensive senge, og at der derfor efterfølgende ville være behov for at indarbejde de nationale retningslinjer. Sengene er fordelt på de højt specialiserede funktioner på Psykiatrisk Afdeling Odense, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense og Retspsykiatrisk Afdeling Middelfart.

   

  Sundhedsstyrelsen har efterfølgende offentliggjort de faglige anbefalinger for etablering af intensive senge i psykiatrien, hvoraf det fremgår, at målgruppen er patienter på hovedfunktionsniveau med alvorlig psykisk lidelse, som er svært behandlelige og ikke har opnået et tilfredsstillende behandlingsresultat.

   

  Anbefalingen er overordnet, at den intensive behandling består i et højere observationsniveau, som giver mulighed for løbende justering af behandlingen i form af øget kvalitet og intensitet i interventionen. Indsatsen skal ske inden for den eksisterende sengemasse, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at intensive senge skal være tilgængelig for alle patienter på hovedfunktionsniveau, herunder også B&U-området.

   

  Med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger er der i psykiatriplanens anbefaling 30 vedrørende intensiv kapacitet lagt op til, at indholdet i de nuværende senge vurderes op imod Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger.

   

  Dette arbejde er afsluttet med en konklusion om, at de nuværende intensive pladser i Region Syddanmark indholdsmæssigt matcher anbefalingerne, men at bemandingen ikke helt er på niveau med det anbefalede. For at leve op til anbefalingen skal der opnormeres yderligere, svarende til en årlig merudgift på 247.000 kr. pr. plads. Samtidig konkluderes det, at merudgifterne til etablering af yderligere intensivpladser udgør 1,247 mio. kr. pr. plads, jf. beskrivelse i bilag.

   

  Med Aftale om udmøntning af finanslovsmidler til styrket psykiatri er der afsat 25,4 mio. kr. årligt til etablering af intensive pladser. Det sikrer, at de eksisterende 12 pladser kan opnormeres svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og giver mulighed for etablering af yderligere 18 intensivpladser, således at det samlede antal intensive pladser udgør 30 pladser.

   

  Midlerne skal sikre, at alle pladser lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, herunder at der i dag- og aftentimerene er bemanding med en sygeplejerske (eller anden relevant faggruppe) pr. intensiv patient, at patienten tilses minimum en gang i døgnet af en speciallæge, og at der etableres et tværfagligt team, der mødes minimum en gang i døgnet, bestående af speciallæge, specialsygeplejeske og specialpsykolog, samt fysio- og ergoterapeuter og socialrådgivere efter behov.

   

  Det foreslås endvidere, at pladserne etableres på alle afdelinger, jf. anbefalingerne, hvilket medfører behov for en mindre rokade på de eksisterende pladser, jf. nedenstående:

   

  Afdeling

  Antal senge

  Bemærkning

  Psykiatrisk Afdeling Odense

  4

  Konvertering af de nuværende intensive senge til Sundhedsstyrelsens model

  Psykiatrisk Afdeling Svendborg

  3

   

  Psykiatrisk Afdeling Middelfart

  5

  Heraf 1 på det almenpsykiatriske afsnit + konvertering af de 4 nuværende intensive senge til Sundhedsstyrelsens model

  Psykiatrisk Afdeling Vejle

  4

   

  Psykiatrisk Afdeling Aabenraa

  4

   

  Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

  4

   

  Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

  3

   

  Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

  3

  Konvertering af de nuværende 4 intensive senge til 3 senge jf. Sundhedsstyrelsens model

  I alt

  30

   

   

  Pladserne forventes etableret pr. 1. juli 2020.

   

  Vedlagt som bilag er beskrivelse af de intensive pladser inkl. økonomiberegninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Psykiatrisygehuset til opnormering af eksisterende intensive pladser samt etablering af 18 nye intensive pladser tilføres 12,705 mio. kr. i 2020 og 25,41 mio. kr. i 2021 og følgende år.

   

  Bevillingen finansieres af rammen til styrket psykiatri.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 27-05-2020

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/18805
  23. Fremtidens Syddanmark - FN’s verdensmål
  fold dette punkt ind Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2020, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som et af initiativerne foreslås, at der bevilges 0,5 mio. kr. til at udvikle værktøjer til visualisering og formidling af arbejdet med FN’s verdensmål i forbindelse med den regionale udviklingsstrategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2020, at ”Fremtidens Syddanmark” skal omsættes til konkrete handlinger, og aftalepartere er enige om, at udmøntningen af budget 2020 skal have som primært formål at understøtte målene i udviklingsstrategien og give mulighed for at implementere de tilhørende delstrategier, bl.a. på klimaområdet. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at aftaleparterne er enige om, at der for 2020 (og af bilaget for overslagsårene 2021, 2022 og 2023) afsættes en ramme på 10,0 mio. kr. årligt til at realisere relevante initiativer, fx med fokus på klima og grøn omstilling, stærke uddannelser, kultur, sundhedsinnovation mv. Videre fremgår det, at den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger initiativer for regionsrådet, der løbende udmønter rammen.

   

  Til delvis udmøntning af rammen på 10 mio. kr. i 2020 har administrationen udarbejdet forslag til en pakke med 4 initiativer til en samlet volumen på 7,8 mio. kr. De 4 initiativer vurderes at kunne få realiseringen af den nye udviklingsstrategi og delstrategier godt fra start og danne afsæt for yderligere initiativer hen ad vejen. Udvalget for regional udvikling vil drøfte anvendelsen af den resterende del af rammen i 2020 på ca. 2 mio. kr. i forbindelse med behandlingen af nærværende dagsordenspunkt. På baggrund af drøftelsen vil der blive forelagt forslag i de relevante udvalg til særskilt behandling.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken af initiativer for 2020 bevilges 0,5 mio. kr. til at udvikle metoder og værktøjer, som skal styrke arbejdet med FN’s verdensmål som ramme for den regionale udviklingsstrategi. Der vil særligt blive fokuseret på arbejdet med verdensmålene i forhold til klima og grøn omstilling, sårbare unge og mental mistrivsel samt sunde levevilkår, som er centrale indsatsområder i udviklingsstrategien.

   

  Midlerne afsættes til udvikling og brug af flere forskellige typer af metoder og værktøjer, der bl.a. skal benyttes i den årlige opfølgning på udviklingsstrategien.

   

  Værktøjerne kan være grafiske programmer eller metoder, der bl.a. kan frembringe animations- og videografik og let forståelige infografikker, der også kan bruges digitalt, bl.a. på sociale midler som Facebook og Twitter. Desuden kan der være tale om værktøjer, som udvikles på baggrund af avancerede geodata, der bl.a. kan frembringe interaktive kort og storymaps, der som ”film” kan vise udviklingen forskellige steder i regionen. Desuden kort og forskellige figurer, grafer m.v., som kan integreres på hjemmesider. Udvikling af nye værktøjer og metoder vil kunne skærpe kvaliteten af den måde data for verdensmålene bearbejdes og illustreres på og samtidig øge synliggørelsen og forståelsen af arbejdet med verdensmålene. Desuden kan brugen af værktøjerne på nye måder vise, hvor der effektivt skal sættes ind for at nå ét eller flere mål.

   

  Initiativet bidrager derved til et fælles videns- og diskussionsgrundlag for arbejdet med verdensmålene og vil indgå i den løbende opfølgning på strategiarbejdet samt i en bredere formidlingsindsats om verdensmålene i Region Syddanmark.

   

  En nærmere uddybning af initiativet fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af initiativer fremgår af bilag 2.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bevilge 0,5 mio. kr. til udvikling af værktøjer i forbindelse med arbejdet med FN’s verdensmål af de afsatte 10 mio. kr. til implementering af den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-05-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/18770
  24. Fremtidens Syddanmark - Forslag til Klimaindsats
  fold dette punkt ind Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2020, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som et af initiativerne foreslås, at der udmøntes 3,8 mio. kr. til implementering af indsatser i regionsrådets klimastrategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2020, at ”Fremtidens Syddanmark” skal omsættes til konkrete handlinger, og aftalepartere er enige om, at udmøntningen af budget 2020 skal have som primært formål at understøtte målene i udviklingsstrategien og give mulighed for at implementere de tilhørende delstrategier, bl.a. på klimaområdet. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at aftaleparterne er enige om, at der for 2020 (og af bilaget for overslagsårene 2021, 2022 og 2023) afsættes en ramme på 10,0 mio. kr. årligt til at realisere relevante initiativer, fx med fokus på klima og grøn omstilling, stærke uddannelser, kultur, sundhedsinnovation mv. Videre fremgår det, at den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger initiativer for regionsrådet, der løbende udmønter rammen.

   

  Til delvis udmøntning af rammen på 10 mio. kr. i 2020 har administrationen udarbejdet forslag til en pakke med 4 initiativer til en samlet volumen på 7,8 mio. kr. De 4 initiativer vurderes at kunne få realiseringen af den nye udviklingsstrategi og delstrategier godt fra start og danne afsæt for yderligere initiativer hen ad vejen. Udvalget for regional udvikling vil drøfte anvendelsen af den resterende del af rammen i 2020 på ca. 2 mio. kr. i forbindelse med behandlingen af nærværende dagsordenspunkt. På baggrund af drøftelsen vil der blive forelagt forslag i de relevante udvalg til særskilt behandling.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken af initiativer for 2020 udmøntes samlet 3,8 mio. kr. til implementering af indsatser i regionsrådets klimastrategi.

   

  Der udmøntes 3,0 mio. kr. til tre indsatser i DK2020-partnerskabet. DK2020 er et partnerskab mellem regionen, Realdania, Concito og KKR/KL, hvor der samarbejdes om at udarbejde og implementere kommunale klimaplaner, der lever op til Parisaftalens mål om CO2 reduktion. Indsatserne dækker primært analyser og viden både inden for reduktion af klimagasser og klimatilpasning, som er efterspurgt i partnerskabet, herunder kommunerne.

   

  Der udmøntes 0,5 mio. kr. til et projekt om fremtidens ladeinfrastruktur til elbiler i Region Syddanmark. Projektet skal kortlægge behov for forstærkning af elnettet, i forbindelse med omstillingen af personbiler til el. Projektet skal også undersøge, hvilke forretningsmodeller, der muliggør en bæredygtig finansiering af netforstærkningen. Resultaterne af projektet vil også kunne bruges af Region Syddanmark som virksomhed i regionens enheder. 

   

  Der udmøntes 0,3 mio. kr. til et udviklingsprojekt til elektrificering af ambulancetjenestens minibusser. Projektet skal undersøge og afprøve udskiftning af fossilt drevne minibusser til el-minibusser. Omstillingen skal testes i et udviklingsprojekt, som afprøver teknikken, ladetid, ruteplaner, betjening osv.

   

  I tillæg til den primært eksterne indsats vil regionsrådets Klimastrategi blandt andet også blive understøttet ved, at der udarbejdes klimaplaner på regionens enheder.

   

  En nærmere uddybning af initiativerne fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af initiativer fremgår af bilag 2.

   

  Miljøudvalget blev orienteret om sagen på møde den 13. maj 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udmønte 3,8 mio. kr. til implementering af klimaindsatser inden for klimastrategien af de afsatte 10 mio. kr. til implementering af den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-05-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/18280
  25. Fremtidens Syddanmark - Forslag til Unge og Trivsel i Fællesskaber
  fold dette punkt ind Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2020, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som et af initiativerne foreslås, at der afsættes 500.000 kr. til et projekt om ”Unge og trivsel i fællesskaber”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2020, at ”Fremtidens Syddanmark” skal omsættes til konkrete handlinger, og aftalepartere er enige om, at udmøntningen af budget 2020 skal have som primært formål at understøtte målene i udviklingsstrategien og give mulighed for at implementere de tilhørende delstrategier, bl.a. på klimaområdet. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at aftaleparterne er enige om, at der for 2020 (og af bilaget for overslagsårene 2021, 2022 og 2023) afsættes en ramme på 10,0 mio. kr. årligt til at realisere relevante initiativer, fx med fokus på klima og grøn omstilling, stærke uddannelser, kultur, sundhedsinnovation mv. Videre fremgår det, at den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger initiativer for regionsrådet, der løbende udmønter rammen.

   

  Til delvis udmøntning af rammen på 10 mio. kr. i 2020 har administrationen udarbejdet forslag til en pakke med 4 initiativer til en samlet volumen på 7,8 mio. kr. De 4 initiativer vurderes at kunne få realiseringen af den nye udviklingsstrategi og delstrategier godt fra start og danne afsæt for yderligere initiativer hen ad vejen. Udvalget for regional udvikling vil drøfte anvendelsen af den resterende del af rammen i 2020 på ca. 2 mio. kr. i forbindelse med behandlingen af nærværende dagsordenspunkt. På baggrund af drøftelsen vil der blive forelagt forslag i de relevante udvalg til særskilt behandling.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken af initiativer for 2020 bevilges 500.000 kr. til et projekt, som skal videreudvikle og afprøve koncepter og metoder, der kan fremme unges trivsel gennem fællesskaber. På baggrund af projektet forventes det, at der vil igangsættes yderligere initiativer, fx på ungdomsuddannelserne, i regi af regionsrådets uddannelsespulje.

   

  Projektet vil teste, om uddannelsesmiljøer kan understøtte trivsel og sundhed ved:

  -          At udvikle fællesskabende aktiviteter, der fremmer trivsel i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

  -          At skabe nye fællesskaber der er forankret i uddannelsesmiljøerne, og hvor natur og kulturaktiviteter er centrale.

  -          At bygge bro til allerede eksisterende fællesskaber for unge i forenings- og fritidslivet.

   

  Projektet bygger videre på eksisterende viden og erfaringer. Midlerne vil give mulighed for at afprøve metoderne i større skala på unge i uddannelse og på tværs af sektorer i samarbejde mellem bl.a. forskningsinstitutioner, kommuner, organisationer og foreninger.

   

  Projektet understøtter målet om at fremme unges trivsel og sundhed samt målet om at fremme borgernes mentale og fysiske trivsel, som fremgår af den regionale udviklingsstrategi samt Uddannelsesstrategien og Innovationsstrategien. Projektet bidrager desuden til FNs Verdensmål 3 og 17.

   

  En nærmere uddybning af initiativet fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af initiativer fremgår af bilag 2.

   

  Anlægs- og innovationsudvalget blev orienteret om sagen på møde den 5. maj 2020 og udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 26. maj 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bevilge 500.000 kr. til projektet ”Unge og trivsel i fællesskaber”. Midlerne udmøntes som et tillæg til Region Syddanmarks samarbejdsaftale med Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik og Designskolen Kolding om forprojekt ”Sundhed, Kultur og Natur”,

   

  At det forudsættes, at ungdomsuddannelsesinstitutioner og eventuelt andre relevante parter inkluderes i samarbejdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-05-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/50040
  26. Publikation om FN's Verdensmål og Fremtidens Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Administrationen har udarbejdet et udkast til en publikation om den kommende regionale udviklingsstrategis bidrag til FN’s verdensmål.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har besluttet, at FN’s verdensmål skal danne den overordnede ramme for den regionale udviklingsstrategi 2020-2023, Fremtidens Syddanmark, og de tilhørende delstrategier.


  Der er i den forbindelse udpeget 12 verdensmål, som lægger sig særligt tæt op ad centrale opgaveområder, og som dermed har størst relevans for regionens arbejde. De 12 verdensmål er indarbejdet i udviklingsstrategien og delstrategierne, som blev godkendt af regionsrådet i maj 2020. Verdensmålene er ”oversat” til en dansk og syddansk kontekst.

   

  Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til en publikation med fokus på, hvordan udviklingsstrategien og de tilhørende delstrategier bidrager til de udpegede verdensmål i en syddansk kontekst. Publikationen er struktureret, så hvert verdensmål har sit eget afsnit og ledsages af udsagn fra medarbejdere og regionale samarbejdspartnere, uddannelsesinstitutioner, kommuner m.v., som illustrerer betydningen af arbejdet med verdensmålene i praksis.

   

  Udkast til publikationen er vedlagt som bilag. Dette udkast redigeres løbende frem til møde i henholdsvis forretningsudvalget den 9. juni 2020 og regionsrådet den 22. juni 2020.

  Publikationen forventes færdiggjort og trykt i en papirversion ultimo juni 2020.

   

  Administrativ tilføjelse

  Siden mødet i udvalget for regional udvikling den 11. maj 2020 er der lavet en række mindre rettelser i FN publikationen. Den nyeste udgave af FN publikationen er vedlagt som bilag. Denne udgave erstatter den ældre udgave, som var vedlagt som bilag til møde i udvalget for regional udvikling.

   

  Frem til møde i regionsrådet den 22. juni 2020 gøres FN publikationen færdig. Regionsrådet får således den endelige version af publikationen til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-05-2020

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Til orientering.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/9296
  27. Ajourføring af de regionale principper for bustrafik
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget for regional udvikling havde på mødet den 26. februar 2020 en indledende drøftelse af de regionale principper for bustrafik. Der blev især lagt vægt på en gennemgang af de tidligere principper fra 2008 og 2012. Der forelægges nu et forslag til ajourførte regionale principper for bustrafik.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftalen for 2020, at der skal ske en ajourføring af de regionale principper for bustrafik og dermed rammerne for det regionale rutenet.

   

  På mødet i februar 2020 blev der lagt op til, at principperne ajourføres på en måde, der afspejler ansvarsfordelingen mellem Region Syddanmark som bestiller og trafikselskaberne. Ansvaret er ifølge loven fordelt, så regionen fastlægger selve busnettet (hvilke ruter, der ønskes betjent), mens trafikselskabet har ansvaret for fastlæggelse af linjeføring og køreplaner (herunder stoppesteder og den enkelte rutes frekvens) samt koordinering af lokal og regional busbetjening.

   

  Principperne udgør rammen for tilrettelæggelsen af den regionale buskørsel, og det er trafikselskabernes ansvar, at den regionale busbetjening lever op til principperne.

   

  Regionens bestilling af regional kørsel har to væsentlige dele: En fast økonomisk ramme (som er besluttet af regionsrådet) samt det busnet, der ønskes betjent.

   

  Den økonomiske ramme

  Den faste økonomiske ramme er en vigtig del af regionens bestilling af regional kørsel. Det betyder, at trafikselskabet skal løfte sit ansvar for linjeføring og køreplaner under hensyn til, at den økonomiske ramme skal holdes. I praksis anvendes en budgetudligningsmodel, så der sker en løbende tilpasning mellem kørslens omfang og budgetrammen. Så længe udsvingene er begrænsede, sker tilpasningen administrativt. Det enkelte trafikselskab kan på denne måde ramme en smule skævt i forhold til den faste ramme, uden at det har umiddelbare konsekvenser, men der vil være krav om, at kørslen løbende tilpasses den økonomiske ramme.

   

  Fordelingen af rammen mellem FynBus og Sydtrafik følger af den grundlæggende fordelingsmodel, som blev vedtaget af regionsrådet i 2012. Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2020 sket en tilpasning af modellen således, at finansieringen af Vestbanen fremover sker særskilt i forhold til fordelingsnøglen for den regionale bustrafik.

   

  Region Syddanmark ønsker en grøn omstilling af den regionale kollektive transport, herunder de regionale busser og Vestbanen. Den grønne omstilling skal ses i sammenhæng med den økonomiske ramme.

   

  Busnettet

  I forhold til busnettet lægges der op til, at alle byer over 5.000 indbyggere samt den største by i kommuner uden byer af denne størrelse indgår i nettet af regionale busser. De regionale busruter skal dog passere en kommunegrænse. Der henvises til bemærkninger til Lov om Trafikselskaber, hvor de regionale busser udgør et busnet, ”der forbinder bycentre uden banebetjening i hver sin kommune”.

   

  Som udgangspunkt er det byens centrum/trafikcenter, der betjenes. På vej ind mod bycentret kan øvrige større rejsemål (sygehuse, arbejdspladskoncentrationer, turistmål m.v.) betjenes, hvis det kan foregå på en fornuftig vis, det vil sige så ruteøkonomien ikke forringes afgørende og så køretiden kun forlænges i ubetydeligt omfang. Ruter, der fungerer som uddannelsesruter, har dog uddannelsesinstitutioner som det mål, der først køres til; senere kan bussen så søge mod trafikcentret.

   

  Foruden byer over 5.000 indbyggere fastlægger principperne øvrige rejsemål, der skal betjenes af regionale busser. Det foreslås, at :

   

  • Give også udpeges som regionalt rejsemål, selv om byen kun er på ca. 4.600 indbyggere. Det har den effekt, at der kan indsættes regionale busser mellem Billund Lufthavn og Give Station, hvilket åbner for lufthavnstrafikken mod dele af Midt- og Vestjylland.
  • En række større byer uden for regionens grænse også opfattes som byer af regional betydning. Det drejer sig om Flensborg, Horsens, Herning, Silkeborg og Skjern.
  • Billund Lufthavn også udpeges som regionalt rejsemål, alene i kraft af det transportbehov, der er i forbindelse med lufthavnen.

   

  Det foreslås også, at de regionale busser i et vist omfang fortsat kan løfte transportopgaver parallelt med togstrækninger, som toget ikke varetager. Det kan være ved at øge frekvensen, fx fra 2-times-frekvens til timesfrekvens, hvor hver anden transportmulighed er toget og de øvrige er med bussen. 

   

  I forhold til rejsemål bemærkes, at visse større virksomheder, turistmål, akutsygehuse, samt passagerfærgehavne (Bøjden, Fynshav, Spodsbjerg og Ærøfærgen i Svendborg) nævnes som rejsemål i principperne fra 2008. De har dog hidtil ikke reelt fungeret som rejsemål (forstået som start/slut for en regional busrute), men har disse rejsemål ligget på eller ved en regional rute, har de som oftest været betjent med et stoppested. Lovens omtale af byer af regional betydning omfatter heller ikke disse rejsemål, som derfor foreslås at udgå af principperne som selvstændige rejsemål.

   

  Det bemærkes endvidere, at ovenstående rejsemål fortsat kan betjenes af regionale ruter, hvis de i byer af regional betydning ligger hensigtsmæssigt på vejen til trafikterminalen. Det vil sige jævnfør oven for, at sådanne rejsemål kan betjenes, hvis det kan foregå på en fornuftig vis, det vil sige så ruteøkonomien ikke forringes afgørende og så køretiden kun forlænges i ubetydeligt omfang:

   

  I forhold til natbusser bemærkes, at det ofte er oplandsbusser, og altså ikke betjener byer af regional betydning i ”begge ender”, og således ikke er omfattet af lovens beskrivelse af regional busdrift. Natbusbetjening har således lav prioritet i forhold til at sikre betjening af uddannelsessøgende og pendlere i dagtimerne, og eventuel natbuskørsel foreslås kun iværksat, hvis der er en begrundet forventning om, at natbuskørsel er udgiftsneutralt.

   

  Opsummering af de væsentligste ændringer i forhold til de tidligere principper

  I forhold til tidligere principper er følgende ajourført:

   

  • Det slås fast, at det er trafikselskabernes ansvar at leve op til principperne.
  • Omtalen af den faste økonomiske ramme har ikke tidligere været omtalt i selve principperne. Herunder er regionens ønske om grøn omstilling præciseret, hvilket også er nyt.
  • Byer, der er rejsemål, er uændret, men det er præciseret, hvilke mål i byen, der som hovedregel betjenes. Frekvenskravene fra 2008 bortfaldt allerede i 2012; det har også til konsekvens, at der ikke længere er nogen grund til at skelne mellem A-, B- og C-rejsemål.
  • Akutsygehuse, større virksomheder, passagerfærgehavne og turistmål udgår af principperne som selvstændige rejsemål. De kan dog betjenes, hvis de ligger hensigtsmæssigt på eller ved en regional rute. Det forventes, at den reelle forskel, dette vil medføre, er meget begrænset.
  • Natbusser var ikke omtalt i de tidligere principper, men der henvises nu til en tidligere beslutning i regionsrådet.

   

  Det forventes ikke, at det foreliggende forslag til principper umiddelbart giver anledning til større ændringer i det regionale busnet. Der har løbende været foretaget tilpasninger i den regionale betjening, når fald i passagertallet og andre hændelser har medført, at den økonomiske ramme ikke var tilstrækkelig. Sådanne tilpasninger vil formentlig stadig vise sig nødvendige. I den udstrækning, principperne vil føre til, at ruter ikke længere oppebærer regionalt tilskud, skal der være en passende tidsfrist, så den pågældende kommune om ønsket får mulighed for at overtage finansieringen eller dele deraf.

   

  Administrativ tilføjelse

  I vedlagte ”Forslag til regionale principper for bustrafik” er der tilføjet ny tekst i overensstemmelse med beslutning i Udvalg for Regional Udvikling den 11. maj 2020. Tilføjelserne er dels 1½ linje sidst i første afsnit, dels et nyt 3. afsnit.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forretningsudvalget anbefaler de reviderede principper over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-05-2020

  Udvalget anbefaler de reviderede principper over for regionsrådet, idet det konstateres, at der ikke er lagt op til, at de reviderede principper i sig selv indebærer ændringer i det regionale busnet.

   

  Udvalget anbefaler, at trafikselskabernes eventuelle forslag til nedlæggelse af ruter eller væsentlig ændret frekvens, herunder i forbindelse med natbusbetjening, forelægges regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen fra udvalget for regional udvikling anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/18136
  28. Ansøgninger til kulturpuljen marts 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Der var ansøgningsfrist til Kulturpuljen den 1. marts 2020. Der skal tages stilling til 24 ansøgninger om tilskud fra Kulturpuljen. Der ansøges i alt om 6.049.000 kr. 7 ansøgninger indstilles til tilsagn. Der foreslås tildelt 2.000.000 kr. i tilskud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det samlede beløb i Kulturpuljen til ansøgningsrunden den 1. marts 2020 er 2.000.000 kr. Midlerne blev afsat af regionsrådet på mødet 16. december 2020. Samtidigt besluttede regionsrådet en forlængelse af den hidtidige handlingsplan for kultur, indtil en ny delstrategi er vedtaget, og en forlængelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Den nye delstrategi for kulturområdet forventes godkendt af regionsrådet den 25. maj 2020 samtidig med den regionale udviklingsstrategi.

   

  Der er indkommet 24 ansøgninger om støtte fra Kulturpuljen, og i alt er der ansøgt om 6.049.000 kr.

   

  Ansøgningerne er på baggrund af regionsrådets beslutning vurderet ud fra kriterierne i ”Kulturhandlingsplan 2018-2019”. Heraf fremgår det, at kulturprojekter, der kan modtage støtte, skal tage afsæt i de særlige syddanske, kulturelle, historiske og naturgivne styrker og særpræg, grænseregionen og internationalt anerkendte kulturtilbud. Målet med at støtte kulturprojekter er at understøtte, at Syddanmark skal være en spændende og attraktiv region at besøge og bo i.

   

  Kulturprojekter skal ifølge kriterierne bidrage til at:

   

  • Styrke implementeringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
  • Skabe synlighed og attraktivitet for Region Syddanmark.
  • Samle aktører om koordinerede satsninger.
  • Styrke eller skabe innovative kulturmiljøer.
  • Øge internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark.
  • Skabe synergi med områdets andre oplevelsestilbud, natur- og kulturressourcer.
  • Udvikle og afholde kulturarrangementer med stort besøgspotentiale.

   

  Der lægges vægt på, at et kulturprojekt er nyskabende og originalt, og giver merværdi til målgruppens oplevelse af området, og rækker ud over en enkelt kommune.

   

  Administrationen har vurderet, at følgende ansøgninger i særlig grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud: 

   

  • Nr. 5 ”Egtvedpigen 1921-2021” ansøgt af VejleMuseerne, som indstilles til tilskud på 600.000 kr. som ansøgt.

   

  • Nr. 6 ”Fejring af Nationalpark Vadehavets 10 års fødselsdag” ansøgt af Nationalpark Vadehavet, som indstilles til tilskud på 325.000 kr. som ansøgt.

   

  • Nr. 12 ”Sommercamp 2020” ansøgt af Aabenraa Kommune, som indstilles til tilskud på 100.000 kr. som ansøgt.

   

  • Nr. 18 ”Danmarks Østersfestival september til april” ansøgt af Danmarks Spisekammer, som indstilles til tilskud på 150.000 kr. (det ansøgte beløb er 250.000 kr.).

   

  • Nr. 22 ”Sprogense – ordet er dit” ansøgt af Nordfyns Erhverv og Turisme, som indstilles til tilskud på 300.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.375.000 kr.).

   

  • Nr. 23 ”Verden er vores – De unges Klimatopmøde” ansøgt af Efterskoleforeningen, som indstilles til tilskud på 325.000 kr. (det ansøgte beløb er 500.000 kr.).

   

  • Nr. 24 ”Skyggestrukturer i parken” ansøgt af Trekantområdet, som indstilles til tilskud på 200.000 kr. (det ansøgte beløb er 300.000 kr.).

   

  Administrationens vurderinger og indstilling til fordeling af tilskud fremgår af bilag 1, ”Ansøgninger til kulturpuljen marts 2020”.

   

  Det bemærkes, at der må tages forbehold for evt. ændringer af projekternes afholdelsestidspunkter pga. Covid-19.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ansøgning nr. 5 ”Egtvedpigen 1921-2021”, ansøgt af VejleMuseerne, modtager tilsagn om tilskud på 600.000 kr.

   

  At ansøgning nr. 6 ”Fejring af Nationalpark Vadehavets 10 års fødselsdag”, ansøgt af Nationalpark Vadehavet, modtager tilsagn om tilskud på 325.000 kr.

   

  At ansøgning nr. 12 ”Sommercamp 2020”, ansøgt af Aabenraa Kommune, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr.

   

  At ansøgning nr. 18 ”Danmarks Østersfestival september til april”, ansøgt af Danmarks Spisekammer, modtager tilsagn om tilskud på 150.000 kr.

   

  At ansøgning nr. 22 ”Sprogense – ordet er dit”, ansøgt af Nordfyns Erhverv og Turisme, modtager tilsagn om tilskud på 300.000 kr.

   

  At ansøgning nr. 23 ”Verden er vores – de unges klimatopmøde”, ansøgt af Efterskoleforeningen, modtager tilsagn om tilskud på 325.000 kr.

   

  At ansøgning nr. 24 ”Skyggestrukturer i parken”, ansøgt af Trekantområdet, modtager tilsagn om tilskud på 200.000 kr.

   

  At de resterende 17 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-05-2020

  Udvalget anbefaler regionsrådet

  • At ansøgning nr. 5 ”Egtvedpigen 1921-2021”, ansøgt af VejleMuseerne, modtager tilsagn om tilskud på 600.000 kr.

   

  • At ansøgning nr. 6 ”Fejring af Nationalpark Vadehavets 10 års fødselsdag”, ansøgt af Nationalpark Vadehavet, modtager tilsagn om tilskud på 325.000 kr.

   

  • At ansøgning nr. 12 ”Sommercamp 2020”, ansøgt af Aabenraa Kommune, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr.

   

  • At ansøgning nr. 16 ”Johan Theiles Matthæus-Passion med Hamburger Ratsmusik og Christian IV's Vokalensemble”, ansøgt af Chr. IVs Vokalensemble, modtager tilsagn om tilskud på 21.000 kr.

   

  • At ansøgning nr. 18 ”Danmarks Østersfestival september til april”, ansøgt af Danmarks Spisekammer, modtager tilsagn om tilskud på 129.000 kr.

   

  • At ansøgning nr. 22 ”Sprogense – ordet er dit”, ansøgt af Nordfyns Erhverv og Turisme, modtager tilsagn om tilskud på 300.000 kr.

   

  • At ansøgning nr. 23 ”Verden er vores – de unges klimatopmøde”, ansøgt af Efterskoleforeningen, modtager tilsagn om tilskud på 325.000 kr.

   

  • At ansøgning nr. 24 ”Skyggestrukturer i parken”, ansøgt af Trekantområdet, modtager tilsagn om tilskud på 200.000 kr.

   

  • At de resterende 16 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen fra udvalget for regional udvikling anbefales over for regionsrådet.
   

  1 medlem, Liberal Alliance, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/18903
  29. Nye ansøgningspuljer på kulturområdet - efteråret 2020
  fold dette punkt ind Resume

  I forlængelse af forslag til ny delstrategi for kulturområdet fremlægges et forslag til tema for den første tematiserede ansøgningsrunde i efteråret 2020. Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. af kulturmidlerne til en kommende ansøgningsrunde til temaet ”Bevægelse i hele regionen”. Derudover foreslås der afsat 3 mio. kr. til en ny ansøgningsrunde til kulturpuljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med den nye kulturstrategi, ”En attraktiv og oplevelsesrig region”, kan midlerne på kulturområdet dels udmøntes gennem ansøgningsrunder til kulturpuljen, dels gennem ansøgningsrunder, der udmønter tematiske indsatser, som besluttes af regionsrådet.

   

  Som noget nyt i regionens kulturindsats indeholder kulturstrategien et mål om at styrke borgernes trivsel og aktive liv, og der sættes fokus på sammenhængen imellem kultur, sundhed og trivsel. Baggrunden er bl.a., at Sundhedsprofilen for Region Syddanmark for 2017 viser, at flere syddanskere er stillesiddende i deres fritid. Samtidig er der en betydelig stigning i antallet af borgere, der giver udtryk for dårligt mentalt helbred.

   

  Regionsrådet har allerede besluttet at understøtte to store begivenheder i Region Syddanmark i 2021, nemlig Tour de France og DGI landsstævnet i Svendborg. De to begivenheder kommer til at sætte fokus på bevægelse og sociale fælleskaber og understøtter målet om at styrke borgernes trivsel og aktive liv.

   

  Det foreslås på den baggrund, at der igangsættes en første tematiseret ansøgningsrunde i efteråret 2020 under temaet ”Bevægelse i hele regionen”. Det foreslås, at der inden for temaet kan søges midler til projekter, som med afsæt i de to store begivenheder sætter fokus på bevægelse i hele regionen og bidrager til at styrke borgernes trivsel og aktive liv – særligt i de kommuner, der ikke er direkte berørt af de to begivenheder.

   

  Både i Svendborg Kommune, hvor DGI landsstævnet finder sted, og i de kommuner, hvor Tour de France kører igennem, er der afsat midler til andre aktiviteter i forbindelse med de store begivenheder. Et tema om bevægelse i hele regionen kan være med til yderligere at styrke borgernes aktive liv og udbrede ejerskabet til de to store begivenheder i hele regionen, så der ikke alene vil være aktiviteter i de dele af regionen, hvor begivenhederne finder sted.

   

  De generelle kriterier for udmøntningen at kulturmidlerne lægges til grund for vurderingen af initiativerne. Herudover foreslås, at aktiviteterne skal afholdes i foråret 2021 og senest i forbindelse med de to begivenheder i juli 2021, at der skal være et partnerskab bag projektet, der består af minimum én kulturaktør og én idrætsorganisation eller lignende, og at der vil blive set positivt på projekter, der arbejder med at nå nye målgrupper for bevægelse og kultur.

   

  Derudover foreslås der udmeldt en ansøgningsrunde til kulturpuljen. Midlerne kan ifølge den nye kulturstrategi søges til initiativer, der understøtter målet om at videreudvikle og anvende syddanske styrker inden for kultur, natur og kreativitet, fx syddansk verdensarv og grænseområdets særlige historie og egenart. Initiativerne vil blive vurderet ud fra de generelle kriterier for udmøntning af kulturmidlerne.

   

  Ansøgere til såvel kulturpuljen som den tematiserede pulje vil blive opfordret til at tænke i nye metoder, bl.a. grundet den nuværende situation vedrørende Covid19. Dette kan eksempelvis være brug af digitalisering med henblik på at øge tilgængeligheden til kulturoplevelser i regionen. Dermed kan initiativerne også bidrage til det tværgående tema om digitalisering, som fremgår af den regionale udviklingsstrategi, ”Fremtidens Syddanmark”.

   

  Ansøgningsfristen for den nye kulturpulje vil være den 1. september 2020, og ansøgningsfristen til temapuljen er den 15. september 2020. Der planlægges afholdt et inspirationsarrangement om temapuljen i august 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der afsættes 2 mio. kr. fra kulturmidlerne til en tematiske ansøgningsrunde med temaet ”Bevægelse i hele regionen”.

   

  At der afsættes 3 mio. kr. til en ansøgningsrunde til kulturpuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-05-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  1 medlem, Liberal Alliance, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/1908
  30. Opfølgning på serviceeftersyn af det internationale samarbejde
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2020 at foretage et serviceeftersyn af det internationale samarbejde. Udvalget for Regional Udvikling har drøftet de forskellige elementer i det internationale samarbejde, hhv. det Syddanske EU-kontor, det dansk-tyske samarbejde og øvrigt internationalt samarbejde. På baggrund af disse drøftelser foreslås tilpasning af det internationale samarbejde, så det understøtter den nye regionale udviklingsstrategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har som en del af budgetforliget for 2020 besluttet at ”gennemføre et serviceeftersyn af det internationale samarbejde med henblik på evt. tilpasninger således, at det internationale arbejde afspejler og understøtter den nye regionale udviklingsstrategi”.

   

  Udvalget for Regional Udvikling besluttede i januar 2020 at opdele eftersynet i tre elementer. Den indledende drøftelse af det Syddanske EU-kontor fandt sted på mødet i februar, drøftelsen af de dansk-tyske samarbejder, herunder Interreg A-programmet, i april og drøftelsen af det øvrige internationale samarbejde i maj.

   

  Som opfølgning på udvalgets drøftelser af det fremtidige samarbejde om det Syddanske EU-kontor er der fremlagt et separat dagsordenspunkt med anbefaling til regionsrådet om at afsætte midler til medfinansiering af kontoret i 2021. Der er som grundlag for medfinansieringen udarbejdet et forslag til en ny resultatkontrakt, som beskriver kontorets opgaver i perioden 1. juli 2020 – 31. december 2021, herunder bl.a. omstilling af kontorets arbejde efter erhvervsfremmereformen og tilpasning af opgaverne, så de understøtter den nye regionale udviklingsstrategi, Fremtidens Syddanmark. Forslaget er udarbejdet i dialog med kommunerne og inddrager konklusionerne fra en ekstern evaluering af kontoret.

   

  Som opfølgning på udvalgets drøftelser af det dansk-tyske samarbejde, som omhandlede samarbejdsaftalen med delstaten Slesvig-Holsten, Interreg Deutschland-Danmark samt Region Sønderjylland-Slesvig er der aftalt en tidsplan, hvorefter der arbejdes videre med en ny partnerskabsaftale med Slesvig-Holsten med udgangspunkt i parternes nye strategier. Ligeledes arbejdes der videre med et samlet programforslag for Interreg 6A Deutschland-Danmark, der sendes videre til nationale og europæiske beslutningstagere i maj 2021. Ift. Region Sønderjylland-Slesvig gennemføres evalueringer af samarbejdet i efteråret 2020 - foråret 2021. På baggrund af resultaterne af disse evalueringer indgås en aftale med virkning fra januar 2022.

   

  De øvrige internationale samarbejder blev drøftet på udvalgets møde i maj. Konklusionen på drøftelserne blev, at udvalget anbefaler regionsrådet at fortsætte engagementet i de organisationer, hvor Region Syddanmark i forvejen er repræsenteret. Medlemsskabet af CPMR – Konferencen af Perifere Maritime Regioner, Nordsøkommissionen, Nordsøkommissionens Transportgruppe samt Nordisk Transportpolitisk Netværk understøtter strategisporet ”Mobilitet for alle” i den nye regionale udviklingsstrategi. Derudover undersøges mulighederne for, at samarbejdet i disse organisationer kan understøtte indsatserne inden for andre strategispor, som fx ”Grøn omstilling, klima og ressourcer”.

   

  Samarbejdet i regi af det Europæiske Innovations Partnerskab for Sund og Aktiv Aldring (EIP

  on AHA) anbefales ligeledes videreført med henblik på at understøtte strategisporet ”Sunde Levevilkår”.

   

  Derudover anbefaler udvalget, at regionen bliver medlem af STRING-netværket, hvor Region Syddanmark hidtil har været observatør. Dette kan øge Region Syddanmarks indflydelse på EU’s dagsorden for infrastruktur og grøn omstilling samt forstærke samarbejdet med delstatsregeringen i Slesvig-Holsten, Hamborg, Norge og Sverige på klima-, transport- og infrastrukturområdet. Medlemskab af STRING kan således understøtte strategisporet ”Grøn omstilling, klima og ressourcer” samt strategisporet ”Mobilitet for alle”. Medlemsgebyret udgør 74.000 € pr år (ca. 547.000 kr.). Det bemærkes herudover, at administrationen er i dialog med STRING-sekretariatet og delstaten i Slesvig-Holsten om en foranalyse forud for et potentielt brint-projekt.

   

  I forhold til samarbejdet i Jyllandskorridoren, hvor aktiviteterne og resultaterne er begrænsede, anbefaler udvalget, at ressourceanvendelsen og engagementet tilpasses i overensstemmelse dermed.   

   

  For at styrke det internationale samarbejde inden for strategisporet ”En attraktiv og oplevelsesrig region” anbefaler udvalget et øget engagement i - og et egentligt medlemskab af - det trilaterale samarbejde i Vadehavsforum, der er en organisation bestående af repræsentanter fra kommuner, regioner og nationale organisationer fra Holland, Tyskland og Danmark. Medlemskab beløber sig til 10.000 € pr. år (ca. 74.000 kr.).

   

  Endeligt anbefaler udvalget, at perspektiverne i at deltage i ENCORE, som er et europæisk netværk på miljøområdet, undersøges nærmere.

   

  Samarbejdsmulighederne med Guangdong-provinsen i Kina er blevet begrænsede som følge erhvervsfremmereformen og bortfald af regionens opgaver på erhvervsområdet. På nuværende tidspunkt er der alene etableret et konkret samarbejdsprojekt på psykiatriområdet, som ikke direkte udspringer af samarbejdsaftalen med Guangdong. I lyset af de begrænsede, fælles samarbejdsområder og de praktiske udfordringer i samarbejdet anbefales det, at udfordringerne og mulighederne i samarbejdet med Guangdong-provinsen belyses nærmere i en særskilt proces med henblik på efterfølgende politisk stillingtagen til det fremadrettede samarbejde med provinsen. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At de foreslåede tilpasninger af det internationale samarbejde godkendes, herunder

   

  -          At Region Syddanmarks tegner medlemskab i STRING-netværket under forudsætning af, at STRING kan understøtte Regions Syddanmarks mobilitets- og klimastrategi. Medlemsgebyret udgør 74.000 € pr år (ca. 547.000 kr.),

  -          At Region Syddanmark tegner medlemskab i det trilaterale samarbejde om Vadehavsforum med et egentligt medlemskab, der beløber sig til 10.000 € pr år (ca. 74.000 kr.)

  -          At der igangsættes en særskilt proces, der belyser udfordringer og muligheder i samarbejdet med Guangdong-provinsen i Kina.

   

  Medlemskaberne foreslås finansieret af puljen til implementering af Region Syddanmarks regionale udviklingsstrategi.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 08-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet der efter nærmere vurdering kan ske en forhøjelse af medlemsbidraget til Det trilaterale samarbejde for Vadehavsforum til 15.000 euro. 

   

  Der forelægges en sag om medlemskab af Encore på det kommende møde i udvalget.

   

  Vicky Bender Lorenzen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen fra udvalget fra regional udvikling anbefales over for regionsrådet.
   

  1 medlem, Enhedslisten, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/6572
  31. Samarbejde med Det Syddanske EU-kontor 2020-2021
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med det aftalte serviceeftersyn af det internationale samarbejde skal regionsrådet tage stilling til det fremadrettede samarbejde med Det Syddanske EU-kontor. Det foreslås, at der afsættes midler til medfinansiering af kontoret i 2021, og der er vedlagt et forslag til en ny resultatkontrakt, der beskriver samarbejdet i Det Syddanske EU-kontor, herunder omstilling af kontorets arbejde efter erhvervsfremmereformen i perioden 1. juli 2020 – 31. december 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har som en del af budgetforliget for 2020 besluttet at ”gennemføre et serviceeftersyn af det internationale samarbejde med henblik på evt. tilpasninger således, at det internationale arbejde afspejler og understøtter den nye regionale udviklingsstrategi”. Udvalget for Regional Udvikling har i februar 2020 indledningsvist drøftet samarbejdet med Det Syddanske EU-kontor.

   

  På den baggrund er der med afsæt i den nye regionale udviklingsstrategi, Fremtidens Syddanmark, udarbejdet et forslag til en ny resultatkontrakt, som udgør grundlaget for medfinansiering af kontoret i 2021. Forslaget er udarbejdet i dialog med kommunerne og inddrager konklusionerne fra en ekstern evaluering af kontoret.

   

  EU-kontoret er organiseret som en forening – ”Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark” og ejes og drives af Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner. Ifølge  vedtægterne er foreningens formål ”at danne ramme for et fælles syddansk EU-kontor i Bruxelles, som understøtter implementeringen af kommunale og regionale strategier”. Kontoret skal ”udføre opgaver for medlemmerne i henhold til en resultatkontrakt, der præciserer arten og omfanget af opgaverne, som skal være til gavn for en åben kreds af virksomheder og institutioner i regionen og må ikke være i konkurrence med private virksomheder”.

   

  Bestyrelsen for kontoret udpeges af ejerkredsen. Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af 4 kommunale repræsentanter og 4 repræsentanter fra regionsrådet. Herudover kan kommunerne og regionen hver især udpege 2 observatører. Finansieringen af kontoret er delt mellem kommunerne og regionen, og jf. vedtægterne fastlægges det kommunale kontingent efter kommunernes indbyggertal, mens regionen betaler samme bidrag pr. indbygger som kommunerne ift. regionens indbyggertal.

   

  Region Syddanmark har indtil nu været medejer af og medfinansieret EU-kontoret med hjemmel i erhvervsfremmeloven og efter indstilling fra Vækstforum. Den nuværende resultatkontrakt er gældende for 2018-2020, og er udarbejdet med afsæt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019. Resultatkontrakten har derfor også primært haft fokus på erhvervsområdet med virksomhederne som en vigtig målgruppe.

   

  Den regionale medfinansiering har ligget nogenlunde stabilt, dog med årlig fremskrivning i forhold til pris- og lønudviklingen som brugt i aftalen for kommunernes og regionernes økonomi de konkrete år. Medfinansieringen er i 2020 på 4.753.564 kr. Kommunerne har medfinansieret med tilsvarende beløb. SDU har særskilt medfinansieret kontorets arbejde på baggrund af deres egen resultatkontrakt, men besluttede i 2019 at stoppe deres engagement i kontoret.

   

  Bevillingen for 2018-2020 blev givet under forudsætning af, at ”kontoret også anvender forlængelsen af kontrakten til at omstille organisationen til de nye forhold i det kommende erhvervsfremmesystem, herunder også ændringerne i det fremtidige samarbejde med Region Syddanmark og SDU”. På den baggrund har bestyrelsen for EU-kontoret løbende det sidste år drøftet omstillingen. Dette har blandt andet ført til ændringer i vedtægterne, herunder at formålet er blevet bredere af hensyn til regionens engagement i kontoret. Desuden har regionsrådet fået Vækstforums plads i bestyrelsen og udpeget repræsentanter fra Syddansk Universitet og Welfare Tech som observatører. Bestyrelsen har udarbejdet et pejlemærkenotat, der beskriver omstillingen af kontorets arbejde, bl.a. at kontoret fremover skal eksekvere de regionalt og kommunalt fastsatte strategiske prioriteringer og i særlig grad fællesmængden heraf.

   

  Herudover er der i april 2020 foretaget en afsluttende ekstern evaluering af kontorets arbejde fra 2018 og frem, som også kommer med anbefalinger til det fremadrettede samarbejde, bl.a. omstillingen til regionens nye opgaveportefølje. Evalueringen peger blandt andet på, at kontoret på langt de fleste punkter allerede på nuværende tidspunkt har realiseret målene i den gældende resultatkontrakt. Evaluator peger endvidere på, at omstillingen af kontoret til nye opgaver og samarbejdsformer med fordel kan tilrettelægges således, at der anvendes færre aktivitetsmål end i den gældende kontrakt og flere udviklingsmål, som i kombination med styrende principper, giver retning og større metodefrihed. Evalueringen er vedlagt.

   

  Der er på den baggrund i samarbejde med kommunerne og KKR Syddanmark udarbejdet vedlagte forslag til resultatkontrakt for samarbejdet med EU-kontoret for perioden 1. juli 2020 – 31. december 2021. Den etårige bevilling med en resultatkontrakt, der sætter fokus på omstillingen, vil sikre kontorets drift og arbejde i 2020-21 med henblik på at bibeholde kontorets ekspertise i omstillingsperioden. Samtidigt arbejdes der med omstilling af kontorets opgaver og afprøvning af nye samarbejdsmodeller, herunder også økonomiske muligheder. Medfinansiering af kontoret efter 2021 og en konkret model herfor foreslås at indgå i regionsrådets drøftelser af budget 2021.

   

  Forslaget til resultatkontrakt er bygget op om en række fælles indsatsområder i kommuner og region, og den omfatter alle seks spor i den regionale udviklingsstrategi 2020-2023, internationalisering samt erhvervsområdet. Det fremgår af kontraktudkastet, at regionen ikke kan medfinansiere aktiviteter på erhvervsområdet. Kontraktudkastet understøtter omstillingen af kontoret og beskriver principper og mål for kontorets arbejde, herunder aktiviteter der tegner omstillingen af kontoret til nye regionale opgaver. Principperne beskriver blandt andet, at SDEO skal have tættere kendskab til og indsigt i kommunale og regionale strategier, at SDEO skal arbejde strategisk og resultatorienteret, herunder med særligt fokus på at udvikle signaturprojekter, at SDEO skal intensivere indsatsen for at synliggøre konkrete EU-muligheder, og at SDEO skal undersøge mulighederne for at minimere udgifterne og forøge indtægterne. Det kan desuden fremhæves, at der i resultatkontrakten lægges op til, at kontoret styrker indsatsen inden for sundhed, klima, uddannelse og kultur, og at der oparbejdes kompetencer inden for mobilitet samt vand og jord.

   

  Det foreslås, at Region Syddanmarks medfinansiering af kontoret i 2021 er med samme beløb som i 2020, hvor der dog tages højde for pris- og lønudviklingen (Jf. aftalen for kommunernes og regionernes økonomi for 2021).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At regionsrådet godkender resultatkontrakten med Det Syddanske EU-kontor for perioden 1. juli 2020 - 31. december 2021.

   

  At regionsrådet bevilger, anslået ud fra forventet prisudvikling, 4,9 mio. kr. fra bevillingsområdet Øvrige udgifter under Regional Udvikling til Region Syddanmarks andel af finansieringen af Det Syddanske EU-kontor i 2021 under forudsætning af, at de syddanske kommuner bevilger et tilsvarende beløb.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-05-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  1 medlem, Enhedslisten, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/9684
  32. KONTUR 2019 Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet en KONTUR 2019 for Syddanmark. Publikationen er vedlagt til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks publikation KONTUR indeholder nøgletal for de 22 syddanske kommuner og for regionen som helhed. Publikationen biddrager til at give et billede af udviklingen inden for udvalgte temaer som sundhed, uddannelse og klima. For 2019 er der desuden udarbejdet KONTUR 2019 Storbyregion Esbjerg. KONTUR 2019 Syddanmark er vedlagt som bilag og de øvrige 23 udgaver af KONTUR for 2019 findes her: Detgodeliv.regionsyddanmark.dk.

   

  KONTUR 2019 Syddanmark viser bl.a., at der i regionen har været en befolkningstilvækst på 1,8 pct. i perioden 2014-2019. Befolkningstilvæksten er dog, med undtagelse af Nordjylland, større i de øvrige danske regioner. I Syddanmark er det især de største kommuner og de større byområder, der tiltrækker flest indbyggere.

   

  Det fremgår desuden, at 40 pct. af syddanskerne i den erhvervsaktive alder har en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket er markant over landsgennemsnittet på 35 pct. Omvendt er der relativt færre syddanskere med en lang videregående uddannelse sammenlignet med de øvrige danske regioner.

   

  Af klimaafsnittet fremgår det bl.a., at Region Syddanmark har et relativt stort energiforbrug og en relativ stor udledning af klimagasser pr. indbygger, hvilket primært kan forklares af den syddanske erhvervsstruktur og regionens store landsbrugsproduktion. Både energiforbrug og udledning af klimagasser har dog, i lighed med den generelle udvikling i Danmark, været faldende igennem det sidste årti.

   
  KONTUR 2019 Syddanmark har været forelagt til orientering på møde i Udvalget for Regional Udvikling den 11. maj 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Til orientering.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 20/7810
  33. Ansøgninger til uddannelsespuljen marts 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Der er to ansøgningsfrister til Region Syddanmarks Uddannelsespulje i 2020. Til fristen den 22. marts 2020 indkom otte ansøgninger, der har ansøgt om i alt 16.458.985,24 kr. Syv ansøgninger indstilles til at modtage sammenlagt 12.922.114,92 kr. i støtte. De syv ansøgninger fordeler sig således, at to ansøgninger adresserer regionsrådets prioritering af indsatser, der styrker unges interesse for science og teknologi, to ansøgninger adresserer regionsrådets indsatsområde om at gøre erhvervsuddannelserne bedre og mere attraktive, og to ansøgninger adresserer regionsrådets indsatsområde om at give unge faglige og sociale forudsætninger til at kunne gennemføre en uddannelse. Den sidste ansøgning adresserer indsatsområdet sprogkompetencer.

   

  Der er således en bred variation i ansøgningernes indsatsområder. To af ansøgningerne adresserer desuden et indsatsområde i den kommende uddannelsesstrategi ”Kompetencer til fremtiden”. En ansøgning indstilles til afslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet i Region Syddanmark råder over en uddannelsespulje til udviklingsaktiviteter på uddannelsesområdet. Der afsættes ca. 20 mio. kr. årligt til puljen og dertil kommer tilbageløb af midler fra afsluttede projekter. 

   

  Uddannelsespuljen kan støtte aktiviteter, der bidrager til at indfri målsætningerne i regionens handlingsplan på uddannelsesområdet. Der kan gives støtte fra uddannelsespuljen på op til 75 % af de ansøgte projekters støtteberettigede udgifter. Der er i 2020 to ansøgningsfrister, hvoraf den første var den 22. marts 2020.

   

  De indkomne ansøgninger er vurderet på baggrund af Region Syddanmarks handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019, der, jævnfør regionsrådets beslutning den 24. oktober 2019, også omfatter ansøgningsfristen 22. marts 2020.

   

  Handlingsplanen 2018-2019 fokuserer på syv overordnede mål:

   

  • Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • Flere skal have tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.
  • Flere skal gennemføre en videregående uddannelse.
  • Flere faglærte.
  • Flere med STEM kompetencer (Science, Technology (inkl. IT), Engineering og Math).
  • Øget opkvalificering af arbejdsstyrken.
  • Bedre sprogkompetencer.

   

  Derudover er der i handlingsplanen defineret ni indsatsområder, som omfatter: Forudsætningerne på plads, Tilgængelighed til uddannelser, Bedre overgang til ungdomsuddannelser, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, Bedre overgang til videregående uddannelser, Nye kompetencer hele livet, Science og teknologi, Digitalisering og digitale kompetencer samt Sprogkompetencer. Ansøgningerne til uddannelsespuljen skal primært rette sig mod ét af målene og ét af indsatsområderne i handlingsplanen.

   

  Til fristen den 22. marts 2020 indkom otte ansøgninger, der i alt har ansøgt om 16.458.985,24 kr. Der er på nuværende tidspunkt i alt 22.323.586 kr. i uddannelsespuljen (inklusiv tilbageløb fra projekter afsluttet i 2020), der kan bevilges til denne ansøgningsfrist.

   

  Ansøgningerne er blevet vurderet i forhold til uddannelsespuljens krav og kriterier. På den baggrund indstiller administrationen følgende:

   

  Projekt

  Mål

  Ansøgt beløb

  Indstilling

  Succesfulde overgange i FGU uddannelse og beskæftigelse

  Flere unge skal have tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked

  2.226.040,50 kr.

  2.226.040,50 kr.

  Større trivsel gennem fællesskaber

   

  Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse

  1.322.912,16 kr.

  1.322.912,16 kr.

  Bæredygtighed lokalt og globalt

   

  Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse

  2.459.592,00 kr.

  2.459.592,00 kr.

  Den didaktiske podcast

   

  Flere faglærte

   

  1.939.743,00 kr.

   

  1.939.743,00 kr.

   

  Bæredygtigt Byggeri

   

  Flere med STEM kompetencer

  2.724.348,60 kr.

  2.724.348,60 kr.

  STEM4CLIMATE

   

  Flere med STEM kompetencer

  386.568,00 kr.

  386.568,00 kr.

  Engineering i gymnasiet

   

  Flere med STEM kompetencer

  3.536.870,32 kr.

  0 kr.

  Forandringsprojekt Sprog og samskabelse

  Bedre sprogkompetencer

  1.862.910,66 kr.

  1.862.910,66 kr.

   

   

  16.458.985,24 kr.

  12.922.114,92 kr.

   

   

  Som det fremgår af ovenstående, indstilles syv ansøgninger til at modtage i alt 12.922.114,92 kr. i støtte, mens en ansøgning indstilles til afslag.

   

  De syv ansøgninger vurderes i tilstrækkelig grad at leve op til uddannelsespuljens krav og kriterier og indstilles derfor til tilsagn. Ud af de syv ansøgninger vurderes særligt to ansøgninger endvidere at bidrage til den kommende uddannelsesstrategi ”Kompetencer til fremtiden” med et øget fokus på henholdsvis bæredygtighed og mistrivsel.

   

  I bilaget findes en uddybning af de enkelte ansøgninger og administrationens vurdering, herunder konkrete begrundelser for indstillingerne.

   

  I øjeblikket evalueres alle uddannelsespuljeprojekter af en ekstern evaluator efter samme evalueringskoncept. Det anbefales, at det som udgangspunkt kun er projekter med et støttebeløb på over 1 mio. kr., der vil blive eksternt evalueret. Projekter på under 1 mio. i støttebeløb vil stadig skulle indlevere halvårsrapporter om fremdriften i projektet og regnskab påtegnet af ekstern revisor.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ansøgningen ”Succesfulde overgange i FGU uddannelse og beskæftigelse” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.226.040,50 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Større trivsel gennem fællesskaber” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.322.912,16 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Bæredygtighed lokalt og globalt” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.459.592,00 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Den didaktiske podcast” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.939.743,00 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Bæredygtigt Byggeri” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.724.348,60 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”STEM4CLIMATE” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 386.568,00 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  At ansøgningen ”Engineering i gymnasiet” om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.536.870,32 kr. ikke imødekommes.

   

  At ansøgningen ”Forandringsprojekt Sprog og samskabelse” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.862.910,66 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 71,04 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 26-05-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/7173
  34. Udmøntning af midler til forureningerne efter Grindstedværket
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet afsatte 10 mio. kr. i budgetaftalen for 2019 til forureningerne i Grindsted efter det tidligere Grindstedværket. Endvidere har Folketingets Finansudvalg afsat 30 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020 til indsatser over for forureningerne i Grindsted By og Kærgård Klitplantage.

   

  Regionsrådet vedtog i juni 2019 udmøntning af en væsentlig del af de statslige midler til igangsætning af en række indsatser over for forureningerne efter det tidligere Grindstedværket.

   

  Der forelægges en plan for udmøntning af de resterende regionale og statslige midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forureningerne efter Grindstedværket i Grindsted By og i Kærgård Klitplantage belaster Grindsted Å henholdsvis Vesterhavet og giver anledning til utryghed blandt borgere og turister.

   

  Det bærende princip for den tidligere udmøntning af de statslige midler var at prioritere indsatser, der på kortest mulige sigt reducerer miljøbelastningen fra forureningerne mest muligt. Samtidig prioriteredes indsatser, der, i tråd med regionsrådets tidligere beslutninger, sigter mod at identificere de bedste muligheder for en langsigtet indsats over for forureningerne i Grindsted By (se bilag). Denne sag giver en status for de prioriterede indsatser og indeholder forslag til udmøntning af de resterende statslige og regionale midler.

   

  Parallelt med ovenstående har Danske Regioner udarbejdet en national plan for indsatsen over for generationsforureninger. Den nationale plan omfatter forureningen fra fabriksgrunden samt forureningen i Kærgård Klitplantage, mens forureningen fra lossepladsen ikke er omfattet på nuværende tidspunkt, da det ikke er afklaret, hvorvidt den udgør en risiko for Grindsted Å/Engsøen. Hvis lossepladsen udgør en risiko for Grindsted Å/Engsøen, vil den – som nævnt i den nationale plan - være en generationsforurening på lige fod med forureningen fra fabriksgrunden og forureningen i Kærgård Klitplantage.

   

  De foreslåede indsatser følger anbefalingerne i den nationale plan så langt som finansieringen rækker. Derudover forventes de foreslåede indsatser på lossepladsen afsluttet i 2023, hvor regionerne har foreslået staten en ny forhandling om fase to i den nationale plan.

   

  I forhold til Kærgård Klitplantage vil de foreslåede indsatser betyde, at der er installeret oprensningsanlæg i alle de fire gruber, der skal renses op, men driften af anlæggene i gruberne 1, 2 og 4 afhænger af, at der bevilges yderligere finansiering, og driften i grube 3 finansieres af regionale midler, i det omfang der viser sig mulighed for det. Hvis der samlet set er midler i overskud i denne plan, omfordeles disse til videreudvikling og drift af oprensningsanlæggene i Kærgård.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At de statslige og regionale midler udmøntes i tråd med regionsrådets tidligere beslutninger og prioriteringer, der peger frem mod fuldskalaoprensninger af de forureninger fra det tidligere Grindstedværket, der udgør en risiko for mennesker og miljø.

   

  At tidsplanen for indsatser over for forureningsfanen fra fabriksgrunden samt forureningen i Kærgård Klitplantage følger Danske Regioners plan for generationsforureninger, så langt som finansieringen rækker, hvorfor midlerne for disse to lokaliteter derfor udmøntes til og med 2023 til disse indsatser:

   

  • Etablering og drift af pilot-renseanlæg ved Grindsted Å.
  • Forberedende undersøgelser til identificering af afværgemetoder til fuldskala-oprensning af forureningsfanen fra fabriksgrunden.
  • Etablering af fuldskala oprensningsanlæg i grube 2 i Kærgård Klitplantage, hvormed fuldskalaoprensning i alle fire gruber kan iværksættes med få måneders varsel.
  • Videreførelse af regionsrådets handleplan for Kærgård Klitplantage, herunder drift af demonstrationsanlæg i grube 3 samt formidling til skoler og uddannelsesinstitutioner.

   

  At midler udmøntes til:

   

  • Afklaring af, om forureningen på lossepladsen udgør en risiko for Grindsted Å/Engsøen. Såfremt forureningsfanen viser sig at udgøre en risiko for Grindsted Å/Engsøen, udarbejdes en plan for oprensning, der kan inddrages i forhandlingerne med staten i 2023.

   

  At hvis der samlet set er midler i overskud, omfordeles disse til videreudvikling og drift af oprensningsanlæggene i Kærgård.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 13-05-2020

  Preben Friis-Hauge stillede et ændringsforslag om, at 1. indstillingspunkt om ”At de statslige og regionale midler udmøntes i tråd med regionsrådets tidligere beslutninger og prioriteringer, der peger frem mod fuldskalaoprensninger af de forureninger fra det tidligere Grindstedværket, der udgør en risiko for mennesker og miljø” udgik af udvalgets anbefaling over for regionsrådet.

  1 medlem, Preben Friis-Hauge (V) stemte for. 5 medlemmer, Jørn Lehmann (A), Olfert Krog (O), Michael Nielsen (C), Bent Olsen (F) og Vibeke Syppli Enrum (Ø) stemte imod.

  Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

   

  Herefter blev der stemt om administrationens indstilling.

   

  Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Mads Skau deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/20196
  35. Proces for udvælgelse af indsatsområder for sundhedsområdet for 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges forslag til proces for udvælgelse af indsatsområder for sundhedsområdet for 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en sundhedsplan for Region Syddanmark. Sundhedsplanen beskriver den måde, hvorpå regionale pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, som der skal sættes særligt fokus på i det kommende år.

   

  Der fremlægges hermed forslag til tidsplan for processen for udvælgelse af indsats områder for 2021 og statusafrapportering for indsatsområderne i 2020. Det foreslås heri, at indsatsområderne behandles to gange i løbet af 2. halvår 2020: Én gang med primært fokus på status for nuværende indsatsområder, og én gang med fokus på udvælgelse af indsatsområder for 2021 med henblik på, at regionsrådet ultimo 2020 kan vedtage Indsatsområderne for 2021.

   

  Forslag til tidsplan

   

  Udvalg

  Dato

  Indhold

  Juni 2020

   

   

  Forretningsudvalget

  9. juni 2020

   

  Drøftelse af procesplan

  Regionsråd

  22. juni 2020

   

  Godkendelse af procesplan

  August

   

   

  Udvalget for det nære Sundhedsvæsen

  10. august 2020

  Status for 2020 samt inputs til 2021

  Sundhedsudvalget

  11. august 2020

   

   

  Digitaliseringsudvalget

  17. august 2020

  Status for 2020 samt inputs til 2021

   

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft

  25. august 2020

  Status for 2020 samt inputs til 2021

  Præhospitaludvalget

  25. august 2020

  Status for 2020 samt inputs til 2021

   

  Psykiatrisk Dialogforum

  26. august 2020

   

  Bemærkninger

  September

   

   

  Kontaktforum for handicap

  2. september 2020

  Bemærkninger

   

  Anlægs- og Innovationsudvalget

  3. september 2020

  Status for 2020 samt inputs til 2021

   

  Psykiatri- og Socialudvalget

  7. september 2020

  Status for 2020 samt inputs til 2021

   

  Oktober

   

   

  Udvalg for det nære sundhedsvæsen

  5. oktober 2020

  Forslag til indsatsområder 2021

  Psykiatri- og socialudvalget

  6. oktober 2020

   

  Forslag til indsatsområder 2021

  Sundhedsbrugerråd

  8. oktober 2020

  Bemærkninger

   

  Digitaliseringsudvalget

  19. oktober 2020

   

  Forslag til indsatsområder 2021

  Præhospitaludvalget

  20. oktober 2020

   

  Forslag til indsatsområder 2021

  Anlægs- og innovationsudvalget

  22. oktober 2020

   

  Forslag til indsatsområder 2021

   

  Sundhedsudvalget

  27. oktober 2020

   

  Forslag til indsatsområder 2021

  Udvalg for uddannelse og arbejdskraft

  29. oktober 2020

  Forslag til indsatsområder 2021

  November

   

   

  Forretningsudvalg

  11. november 2020

   

   

  Regionsråd

  23. november 2020

  Beslutning om indsatsområder 2021

   

   

  Regionsrådet vedtog nedenstående indsatsområder for 2020 i december 2019.

   

  Pejlemærke

  Indsatsområde

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region

  1) Patientinddragelse:

  Tilfredshed med inddragelse i behandling

  2) Udbredelse af kommunikationskoncept ”Klar Tale”

  3) Lighed i sundhed

   

  4) Patientens ønsker i den sidste tid

   

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter

  5) Patientrettigheder 90 % opfyldelse af udredningsret

  6) Sundhedstjek for borgere på de sociale centre

  7) Forslag til organisation omkring senfølger for kræftpatienter

  8) Hygiejneindsats – særligt fokus på anvendelsen af antibiotika i 2020

  9) Psykiatriplan

  (implementering)

  10) Reduceret brug af tvang

  11) Kliniske kvalitets databaser

  12) Akutplan

  13) Hjerteplan

  14) Fødeplan

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  15) Ny sundhedsaftale

  16) Sygehusenes understøttelse af almen praksis

  17) Tværsektorielle indsatser for ældre patienter, primært i forbindelse med udskrivelse

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

  18) Personlig Medicin.

   (Etablering af datastøttecenter, pulje til forskning og Vestdansk samarbejde.)

  Region Syddanmarks enheder drives i sammenhæng og med gensidige forpligtigelser

   

  19) Skalering – udbredelse af fælles løsninger

   

  Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler, samt stabil og decentral drift

  20) Proaktiv indsats målrettet patienter med gentagne indlæggelser

  21) ”Samme dag under samme tag” – tilbud om flere ambulante ydelser på én og samme dag.

  22) Telemedicin

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads

  23) Rette kompetence til rette opgave

  24) Fuld tid

  25) Uddannelse af plejepersonale – styrke infrastruktur

  26) Lægelig videreuddannelse

  27) Digitale kompetencer

  (Ledere og medarbejdere)

   

  En del af indsatsområderne fra 2020 er langsigtede indsatser, som evt. kan videreføres i 2021, hvilket også skal ses i lyset af, at en del indsatser er blevet forsinket pga. Covid-19. Derudover kan også fx nationale indsatsområder og indsatser aftalt i budgetaftalen indgå i den politiske prioritering af indsatsområderne for 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At tidsplanen for udvælgelse af indsatsområder for 2021 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/10869
  36. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (2. afrapportering 2020)
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftalen for Region Syddanmark for 2017 blev det beskrevet, at der skal udarbejdes et forslag til opfølgning på nationale og regionale mål. Regionsrådet godkendte en model for denne afrapportering på regionsrådsmødet i maj 2017.

   

  Afrapporteringen tager afsæt i de pejlemærker for regionens samlede drift- og udviklingsarbejde, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016.

   

  Der forelægges nu 2. afrapportering i 2020 af udvalgte målbilleder og indikatorer til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet forelægges hermed 2. afrapportering i 2020 af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark. Formålet med afrapporteringen er at danne et billede af regionens status i forhold til målopfyldelsen på udvalgte indikatorer med afsæt i de vedtagne pejlemærker.

   

  Modellen blev tiltrådt af regionsrådet på mødet den 22. maj 2017. Udgangspunktet er, at nationale mål, der måtte være retningsgivende på Region Syddanmarks respektive opgaveområder, som udgangspunkt indgår i konceptet. Konceptet er udarbejdet med sigte på at give overblik og vise sammenhæng i forhold til de pejlemærker, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016.

   

  I forbindelse med 2. afrapportering i 2019 blev der gennemført en forenkling af de datapræsentationer, der indgår i Nemlis. Formålet er at skabe en mere overskuelig grafisk fremstilling og en forenkling af de informationer, der indgår i målbillederne og i de enkelte præsentationer. Samtidig indgår der i oversigten lidt færre indikatorer. Baggrunden er, at en række indikatorer kun sjældent opdateres. Disse indgår ikke i den kvartalsmæssige oversigt, da de har været afrapporteret af flere omgange. Når der foreligger nye data, vil de indgå igen.

   

  Flere af de nationale indikatorer er opgjort på årsbasis, og der vil derfor ikke fremgå nye data for disse indikatorer i hver opgørelse. I denne afrapportering er der kun medtaget indikatorer, hvor nyeste data er fra 2018 og fremefter. Alle opgørelserne er fortsat tilgængelige i Nemlis

   

  Indførelsen af den nye version af Landspatientregistret (LPR3) betyder, at der ikke udkommer nye data i en periode. Derfor blev de fleste nationale indikatorer ikke opdateret i det meste af 2019. Regionsrådet vil derfor forventeligt først få nye resultater for de nationale indikatorer, når der foreligger ny data.

   

  Konceptet er baseret på to typer af afrapportering:

   

  1) Der vil være faste kvartalsvise, kvantitative afrapporteringer. Afrapporteringen indeholder både indikatorer for nationale mål og indikatorer, der er udvalgt for Region Syddanmark. Det er denne afrapportering, der forelægges nu. Indikatorerne er fordelt på områderne sundhed, socialområdet og regional udvikling. Indikatorerne afrapporteres i Nemlis, som er et IPad-baseret afrapporteringssystem. Regionsrådet fik i løbet af marts 2018 tilbud om introduktion til installation og anvendelse af Nemlis. Der er vedlagt en udskrift fra Nemlis af de tilgængelige data.

   

  Der er vedlagt et notat, der beskriver de overordnede tendenser, som de udvalgte indikatorer viser. Indikatorerne vil kunne justeres løbende, hvis der eksempelvis er fokusområder fra de årlige budgetaftaler, som ønskes fulgt via specifikke indikatorer, eller hvis der er indikatorer, der stabiliseres over lang tid på det ønskede niveau, og derfor ikke længere behøver følges kvartalsvis.

   

  2) Temaafrapporteringer: I forbindelse med konceptet vil der også løbende være temaafrapporteringer til regionsrådet på områder, hvor der med fordel kan være en mere kvalitativ afrapportering om status og fremdrift. Der er tale om temaerne sygehusbyggeri, forbedringskultur, nærhed og sammenhæng, attraktiv arbejdsplads samt patientsamarbejde og kvalitet i sociale tilbud.

   

  Dette er begrundet i, at der kan være temaer og særlige emner, som det med passende intervaller giver god mening at give uddybende orientering om. Samtidig er det ikke alle områder, der kan afrapporteres meningsfuldt med korte intervaller, ligesom ikke alle aspekter af pejlemærkerne kan kvantificeres meningsfuldt med løbende data, men forudsætter en kvalitativ afrapportering. 

   

  Der forventes følgende temaafrapporteringer i 2020: 

   

  Tema

  Beskrivelse

  Forventet afrapportering

  Sammenhæng til pejlemærker

  Sygehusbyggeri

  Afrapporteringen vil fokusere på eksempler på den innovation, der direkte eller indirekte sker i sammenhæng med sygehusbyggerierne, den læring der kan trækkes ud fra byggerierne og byggeprocesserne, de forbedringer og muligheder nye moderne fysiske rammer giver på sygehusene, de teknologiske tiltag, der sker i sammenhæng med byggerierne og udviklingen generelt mv.

  Afrapporteringen vil ske i december 2020, med henblik på forudgående forelæggelse i Anlægs- og Innovationsudvalget.

   

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning innovation og udvikling.

   

   

  Forbedringskultur

  Afrapporteringen vil give en status på den organisation, der er bygget op til at understøtte forbedringsarbejdet i Region Syddanmark og på de emner og problemområder, der har været behandlet på de workshops, der gennemføres.

  Afrapporteres i december.

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

  Nærhed og sammenhæng

  Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i rammepapir vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Afrapporteres i december.

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Attraktiv arbejdsplads

  Frekvens: En årlig afrapportering.

  Afrapporteres i maj

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads.

  Patientsamarbejde

  Afrapporteringen vil tage afsæt i strategierne for patientinddragelse og patientsamarbejde, og i den politiske beslutning om at etablere et regionalt Center for Fælles Beslutningstagning. Der fremdrages eksempler fra sygehusenes arbejde med patientinddragelse og gives en status på arbejdet med patientrapporterede oplysninger (PRO).

  Afrapporteres i december.

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region.

  Kvalitet i de sociale tilbud

  Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i tilsynsrapporterne fra Det Sociale Tilsyn. Der vil blive fokuseret på de borgerrettede indikatorer.

  2 afrapporteringer i 2020.

   

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

   

  Sammenhæng til budgetproces og sundhedsplan

  Afrapporteringen af målbilleder er tænkt sammen med den proces, der er for budgetlægningen. Den løbende opfølgning er med til at kvalificere og understøtte den proces, hvor der udvælges temaer til budgetprocessen og fokusområder for indsatsen i regionens arbejde i det kommende år.

   

  Sammenhængen mellem de to processer kan bidrage til at sikre, at de temaer, der allerede er udvalgt og prioriteret i de foregående års budgetprocesser, følges og afrapporteres. På sundhedsområdet kan temaer fra budgetprocessen ligeledes indgå i de indsatsområder, der en gang årligt skal vedtages i regionsrådet som en del af den nye sundhedsplan. Indsatsområderne forelægges på regionsrådsmødet i december.

   

  Samlet set understøtter processen, at de temaer der arbejdes med:

  • Har sammenhæng til pejlemærkerne.
  • Tager bestik af den løbende udvikling på økonomi og aktivitetsområdet.
  • Sikrer sammenhæng til temaer, som foreslås prioriteret ud fra en driftsmæssig synsvinkel.
  • Integrerer de elementer, som regionen er forpligtiget til, som følge af de årlige økonomiaftaler.

   

  Det forventes, at målbillederne vil blive afrapporteret i marts, juni, september og december i 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Til orientering.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/242
  37. Årsrapport om databeskyttelse
  fold dette punkt ind Resume

  Årsrapport fra databeskyttelsesrådgiveren forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks databeskyttelsesrådgiver skal understøtte, at regionen overholder kravene i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

   

  Databeskyttelsesrådgiveren skal rapportere til den øverste ledelse i regionen. Rapporteringen foregår løbende til regionsdirektøren. Dertil udarbejder databeskyttelsesrådgiveren en årsrapport, som rapporteres til regionsrådet. Årsrapporten forelægges hermed til orientering.

   

  Årsrapporten indeholder en beskrivelse af databeskyttelsesrådgiverens rolle og opgaver og væsentlige resultater for 2019. Dertil indeholder årsrapporten konkrete anbefalinger til Region Syddanmarks arbejde med databeskyttelse for 2020. Der arbejdes allerede på implementering af de konkrete anbefalinger.

   

  Databeskyttelsesrådgiveren skal udøve sine opgaver på uafhængig vis.

   

  Databeskyttelsesrådgiveren må derfor ikke modtage instrukser vedrørende udførelsen af en opgave, ligesom databeskyttelsesrådgiveren ikke må afskediges eller sanktioneres for sin tolkning af databeskyttelsesforordningen. Årsrapporten forelægges således uden den sædvanlige udvalgsbehandling, men derimod til orientering i såvel de administrative som politiske led.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 18-05-2020

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Til orientering.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/18332
  38. Den gode og attraktive arbejdsplads
  fold dette punkt ind Resume

  I 2020 er den årlige arbejdsmiljøredegørelse og afrapporteringen af pejlemærket ”Region Syddanmark en god arbejdsplads” slået sammen til et fælles billede af Region Syddanmark med titlen: ”Den gode og attraktive arbejdsplads 2020 – medarbejdere, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling”, som indeholder beskrivelser af regionale indsatser, god praksis samt relevante nøgletal og statistikker.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som noget nyt er den årlige arbejdsmiljøredegørelse og afrapporteringen af pejlemærket ”Region Syddanmark en god arbejdsplads” slået sammen til et fælles billede af Region Syddanmark med titlen: ”Den gode og attraktive arbejdsplads 2020 – medarbejdere, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling”.

   

  Det fælles billede skitserer en række tværgående indsatser i Region Syddanmark, som understøtter Region Syddanmarks pejlemærke omkring den gode arbejdsplads, Hovedudvalgets fokusområder på arbejdsmiljøområdet og den politiske målsætning om at nedbringe sygefraværet. I rapporteringen er der også små cases og beskrivelser af god praksis, som viser, hvordan man løbende arbejder med at skabe gode og attraktive arbejdspladser.

   

  ”Den gode og attraktive arbejdsplads 2020 – medarbejdere, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling” er vedlagt som bilag.

   

  Hvad viser det fælles billede?

  Personaleomsætningen i Region Syddanmark var i 2019 på 10 %, hvilket er det laveste niveau siden 2014. 

   

  Hvert år starter omkring 3500 unge mennesker på en uddannelse, som indebærer praktikophold på arbejdspladser i Region Syddanmark. For nogle uddannelser udgør praktikken en stor del af den samlede uddannelsestid – for sygeplejersker svarer det til ca. 42 % af den 3,5 årige uddannelse. Region Syddanmark bidrager med omkring 70 % af praktikken til sygeplejerskestuderende.

   

  Tabellen nedenunder viser nogle indikatorer for den gode og attraktive arbejdsplads i Region Syddanmark. Det fremgår, at Sydvestjysk Sygehus og regionhuset pr. 7. januar 2020 lever op til ambitionen om en grøn smiley. Desuden viser tabellen, at det samlede sygefravær i Region Syddanmark var 4,4 % ved udgangen af 2019, hvilket er 0,3 % fra den politiske målsætning.

   

  Ulykkesfrekvensen er på 11,1, hvilket er en stigning på 0,8 ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer i forhold til 2018. Ulykkesfrekvensen varierer fra 4,0 i regionhuset til 27,1 i de sociale centre.

   

  Pr. 1. januar 2020 er der ansat 551 personer på særlige vilkår. Heraf er 484 ansat i fleksjob, hvilket er 22 fleksjobbere mere end i 2010.  

   

   

   

   

  Enhed

   

  Antal gule og røde smileyer af alle

  p-enheder

  Sygefravær

   

   

  Ulykkesfrekvens

  (pr. 1 mio. arbejdstimer)

  Ansatte på særlige vilkår

  Pct.

  Antal

  sygedage pr. medarbejder pr. år

   

  Fleksjob

  Øvrige ekstraordinære ansatte

  Odense Universitets-hospital

  1 af 13

  4,2

  11,0

  7,9

  167

  11

  Sygehus Lillebælt

  1 af 4

  4,0

  10,5

  8,5

  92

  10

  Sygehus Sønderjylland

  1 af 10

  4,2

  11,0

  9,7

  49

  0

  Sydvestjysk Sygehus

  0 af 4

  4,0

  10,4

  7,3

  48

  6

  Ambulance Syd

  1 af 37

  5,8

  15,1

  19,8

  4

  0

  Psykiatrien

  2 af 30

  4,9

  12,8

  24,2

  73

  0

  Sociale centre

  2 af 39

  7,1

  18,5

  27,1

  26

  0

  Regionshuset

  0 af 15

  3,2

  8,4

  4,0

  22

  0

  Region Syddanmark total

  8 af 165

  4,4

  11,4

  11,1

  484*

  27

  *Øvrig sundhed fremgår ikke af tabellen, men man har ansat 3 personer, som indgår i det samlede antal for regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At ”Den gode og attraktive arbejdsplads 2020” tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/1052
  39. Ansatte på særlige vilkår
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i 2017 en strategi for ansatte på særlige vilkår og afsatte i budgetaftalen 2019 en pulje på 6,0 mio. kr. i alt over tre år til at realisere strategien. Der gives en status og udmøntning af midler for 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har fokus på de mange mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet. Mennesker, der har ressourcer, og som aktivt kan sættes i spil på Region Syddanmarks arbejdspladser og være med til at skabe værdi for patienter og borgere.

   

  Regionsrådet vedtog i 2017 en strategi for ansatte på særlige vilkår og afsatte i budgetaftalen 2019 en pulje på 6,0 mio. kr. i alt over tre år til at realisere strategien. Det vil sige 2,0 mio. kr. årligt.

  Status for udviklingen i ansatte på særlige vilkår ser således ud:

   

   

  Antallet af ansatte i fleksjob ligger nu over niveauet for 2010, hvilket er målsætningen i strategien. Antallet af øvrige ekstraordinært ansatte ligger fortsat betydeligt under niveauet for 2010, hvilket hænger sammen med ændringer i lovgivningen.

  Udmøntning af tilskud for 2019

  For 2019 udmøntes tilskuddet, når den enkelte enhed har øget med over halvdelen af de ekstra ansatte i forhold til måltallet. Puljen understøtter således ansættelsen af de resterende med et fast tilskud på kr. 19.139 pr. ekstra ansat på særlige vilkår.

  Udmøntning af tilskud for 2019 ser således ud:

   

   

  Med henblik på at få sat de afsatte midler bedre i spil, og dermed understøtte indsatsen bedre, besluttede regionsrådet den 16. december 2019, at midlerne fordeles til sygehusene og øvrige enheder efter enhedernes måltal. Det vil sige, at sygehusene og øvrige enheder kan disponere over midlerne med henblik på at opnå størst mulig effekt. Enhederne afrapporter en gang årligt i forhold til midlernes anvendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udmøntningen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/1089
  40. Orientering om ansættelse og afskedigelser
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i april måned 2020, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

   

  I april måned 2020 er der sket følgende ansættelse:

  • Thomas Larsen er ansat som lægelig direktør på Sygehus Lillebælt fra 1. juli 2020. Thomas Larsen afløser Mads Koch Hansen, som har valgt at stoppe 30. juni 2020.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Til orientering.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/48753
  41. Status på Psykiatrisk Afdeling Vejle
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalget orienteres om udvikling og status på Psykiatrisk Afdeling Vejle. Status er en opfølgning på seneste status, som blev givet på mødet i forretningsudvalget den 15. januar 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet modtog onsdag den 20. november 2019 en redegørelse fra psykiatrisygehuset om situationen på Psykiatrisk Afdeling Vejle, som herefter blev drøftet på regionsrådsmødet den 25. november 2019.

   

  Beslutningen på mødet blev følgende:

  ”Regionsrådet har modtaget en redegørelse vedrørende forholdene på Psykiatrisk Afdeling Vejle. Regionsrådet ser med alvor på problemerne og bakker op om, at der bliver arbejdet videre med de relevante tiltag vedrørende arbejdsmiljø, rekruttering og patientbehandling og -sikkerhed, der allerede er taget, og som er beskrevet i redegørelsen. Regionsrådet lægger bl.a. vægt på, at der er taget kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, der som ekstern part kan bidrage i forhold til patientsikkerhed og -behandling og imødeser åben og tæt dialog om og tilbagemelding på de trufne foranstaltninger. Samtidig lægger regionsrådet vægt på løbende inddragelse af MED-systemet. Regionsrådet beder psykiatri- og socialudvalget følge sagen tæt, herunder løbende vurdere, om der er brug for yderligere tiltag. Forretningsudvalget holdes orienteret.”

   

  Siden regionsrådsmødet den 25. november 2019 har psykiatri- og socialudvalget fulgt sagen tæt og forretningsudvalget er ligeledes blevet orienteret på mødet den 15. januar 2020.

   

  Der er i perioden gennemført en lang række tiltag på afdelingen for at forbedre lægesituationen, forbedre rekrutteringen og arbejdsmiljøet samt styrke behandlingskvaliteten.

   

  Blandt andet er der ansat ny ledende overlæge og rekrutteret flere overlæger til afdelingen. Der er gennemført ugentlige auditeringer af kvaliteten af patientbehandlingen indtil udgangen af marts måned, og herefter auditeres månedligt. Auditeringerne viser en tilfredsstillende udvikling på de auditerede parametre. Der har været iværksat en række indsatser omkring forbedring af arbejdsmiljøet, ligesom der løbende rekrutteres medarbejdere til de ledige stillinger i afdelingen.

   

  På mødet redegør psykiatrisygehusets ledelse ved for status. Administrerende sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen, sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov og lægefaglige direktør Anders Meinert Pedersen deltager således i mødet fra kl 16.30.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Til orientering.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/13280
  42. Forretningsudvalgets mødeplan for 2021
  fold dette punkt ind Resume

  Godkendelse af forretningsudvalgets mødeplan for 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forretningsudvalget holder som udgangspunkt møder onsdage 12 dage før et regionsrådsmøde, dog under hensyntagen til ferieperioder og helligdage. Regionsrådets mødeplan for 2021 blev godkendt på møde den 27. april 2020.

   

  Med dette som udgangspunkt er der udarbejdet følgende forslag til mødedatoer for forretningsudvalget i 2021. Alle dage med mødestart kl. 15.00.

   

  • Onsdag den 13. januar
  • Onsdag den 10. februar
  • Onsdag den 10. marts (i forlængelse af regionsrådets budgetseminar)
  • Onsdag den 14. april
  • Onsdag den 19. maj
  • Onsdag den 9. juni (i forlængelse af regionsrådets budgetseminar)
  • Onsdag den 18. august (i forlængelse af regionsrådets budgetseminar)
  • Onsdag den 15. september
  • Onsdag den 13. oktober
  • Onsdag den 10. november
  • Onsdag den 8. december.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forretningsudvalgets mødeplan for 2021 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Indstillingen godkendt.
   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/51500
  43. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  Under punktet blev orienteret om:

   

  • Afvikling af det kommende regionsrådsmøde.

   

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/51500
  44. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 09-06-2020

  -

  Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  45. LUKKET: Nedlukning af projekt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  46. LUKKET: It-understøttelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  47. LUKKET: Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  48. LUKKET: Erstatningslejemål
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 10-06-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring