Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 04. juni 2020

Mødedato
04-06-2020 kl. 14:00 - 17:00
 
Mødested
Regionshuset/video
 
Deltagere
 
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Andrea Terp, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud
   
 • Andrea Terp, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Etablering af regionalt lager på Nyt OUH
  2. Rapportering nr. 38 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  3. Udbudsstrategi for tekniske anlæg i teknikbyen, Nyt OUH
  4. Renovering af den tidligere sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  5. Rapportering nr. 38 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  6. Totalrådgivning til funktioner i underetage, SHS Sønderborg
  7. Revision af "Regler for byggeri i Region Syddanmark"
  8. Svar til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Rigsrevisionens beretning om ændringer i sygehusbyggerierne
  9. Forpladsen, Kolding Sygehus
  10. Psykiatrien i Nyt OUH, som OPP, kl. 16.00
  11. Mødeplan
  12. Eventuelt
  13. LUKKET PUNKT, It-understøttelse
  14. LUKKET PUNKT, Licitationsresultat


  Sagsnr. 20/21081
  1. Etablering af regionalt lager på Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Situationen omkring corona-virus har ført til et akut behov for større lagerkapacitet og et større behov for at koordinere vareforsyningen i Region Syddanmark, derfor fremrykkes planerne om at etablere et regionalt varelager. Derfor forelægges nu idéoplæg for etablering af regionalt lager med opstart i 2020 til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på mødet i maj plan for fremrykkede investeringer. I samme forbindelse fremgik det, at der vil blive udarbejdet særskilt sag om etablering af regionalt lager på matriklen for Nyt OUH. Derfor forelægges nu idéoplæg for etablering af regionalt lager med opstart i 2020 til regionsrådets godkendelse.

   

  Situationen omkring corona-virus og de krav håndteringen af COVID-19 har stillet til sygehusene i Region Syddanmark har ført til et øget behov for en større regional robusthed i form af en forøgelse af den samlede lagerkapacitet i regionen. Coronasituationen har betydet et betydeligt større lagerbehov og et større behov for at koordinere vareforsyningen på tværs af regionens sygehuse. For at imødegå disse trusler på kort sigt fremrykkes planerne om et centrallager i Region Syddanmark til umiddelbar igangsætning.

   

  Kravene til lagerkapaciteten, som følge af coronasituationen, har medført at Region Syddanmark har fremrykket planerne om at opføre et regionalt centrallager fra tidligere 2024 -2025. Aktuelt har det været nødvendigt at tilkøbe ekstern lagerkapacitet for sikkert at opbevare den mængde af især desinfektions- og værnemidler, som er forudsat med henblik på den løbende forsyningssikkerhed i forbindelse med en epidemi/pandemi.

   

  Et regionalt centrallager vil bidrage til en effektiv logistikhåndtering, samt udgøre en ekstra forsyningssikkerhed på tværs af regionens sygehuse.

   

  Placeringen ved Nyt OUH er aktuel, fordi regionen allerede råder over en grund, hvor der er plads til opførelse af et regionalt centrallager. Placeringen tæt på motorvejen giver mulighed for en god forbindelse til regionens øvrige sygehuse og ikke mindst med umiddelbar nærhed til Nyt OUH, som bliver regionens største sygehus.

   

  At regionen allerede råder over grunden betyder at opstart af byggeriet er mulig allerede i år.

   

  Projektet planlægges med centrallagerfunktion for alle regionens sygehuse for relevante lagervarer og med lokallagerfunktion for Nyt OUH.  Bygningen placeres i tilknytning til Nyt OUH, hvor der skabes bygningsfysisk sammenhæng til logistikkorridoren, der forbinder funktionen til Nyt OUH´s logistik- og sterilcentral, der er tunnelforbundet med Nyt OUH.  Placeringen giver mulighed for at høste den synergi, der er forbundet med at kunne koble logistik- og lagerfunktion sammen regionalt og lokalt for regionens største sygehus.

   

  Projektet gennemføres etapevis hvor denne sag udgør 1. etape med byggemodning og etablering af de bygningsmæssige faciliteter. Etape 1 gennemføres i perioden 2. kvartal 2020 frem til marts 2021.

   

  2. etape omfatter installation af lagerfunktioner og inventar. Etape 2 kan gennemføres i umiddelbar forlængelse af etape 1, men kræver en mere dybdegående analyse i forhold til endelig fastlæggelse af behovet for specifikke lagersystemer. De specifikke reol- og opmagasineringsløsninger vil tage afsæt i områdets øvrige logistikforudsætninger og vil blive tilpasset i et samspil med Nyt OUH og behovet for leverancer til øvrige sygehusenheder. Ved bestykningsplanlægningen skal det undersøges, hvorvidt det er muligt at genanvende dele af inventaret fra OUH´s nuværende lagerfunktion. Den samlede udgift til inventar- og udstyrsbestykning vil blive fastlagt i 4 kvartal 2020.

   

  Der budgetteres med en anlægssum på 50 mio. kr. (indeks 146,8), fordelt på 37,5 mio. kr. i 2020 og 12,5 mio. kr. i 2021.

   

  Etablering af regionalt lager er en del af planen for ekstraordinær fremrykning af anlægs- og renoveringsarbejder, der blev vedtaget af regionsrådet i maj med henblik på at understøtte danske virksomheder og dansk økonomi. Med regionernes fritagelse for anlægsloftet i år er der en mulighed for at fremrykke projektet til umiddelbar igangsætning.

  Region Syddanmarks byggestyringsregler er, jf. andet punkt på dagsordenen, revideret, således at nybyggerier og ombygninger over 2,5 mio. kr., hvor det er teknisk muligt, jf. kriterierne i DGNB, som minimum skal bæredygtighedscertificeres til DGNB guld.

   

  På grund af denne sags hastekarakter er det ikke muligt at gøre særlige tiltag med henblik på at opnå en guldcertificering, dermed omfattes sagen ikke af de netop vedtagne byggestyringsregler. Dog indbygges der, som en del af det endelige projektmateriale, krav om energioptimerede tekniske anlægsdisponeringer, således at der sikres bæredygtige løsninger for energikrævende procesanlæg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Idéoplæg for etablering af regionalt lager på Nyt OUH godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 50,0 mio. kr. (indeks 146,8) til etablering af regionalt lager.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb til formålet på 37,5 mio. kr. i 2020, finansieret af de likvide midler, og 12,5 mio. kr. i 2021 af prioriteringspuljen, anlæg.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/21072
  2. Rapportering nr. 38 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. I kvartalsrapporten er tid rapporteret som gul, det vil sige at tid er inden for rammerne, men at der skal være ekstra opmærksomhed. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger. Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ) og faseskifte rapport til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de

  igangværende kvalitetsfondsprojekter.

   

  Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

   

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

   

  Kvartalsrapport for 1. kvartal 2020 - status på Nyt OUH
  Økonomi og kvalitet rapporteres uændret grøn, det vil sige inden for rammerne i forhold til regionsrådets seneste beslutning med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016, samt den fremdrift som de igangværende delprojekter har.

   

  Tid rapporteres som gul for alle projektets entrepriser, da projektet kan blive påvirket af den igangværende COVID-19 krise. Der er risiko for at tiden bliver påvirket af blandt andet manglende fremmøde af ansatte på byggepladsen, nedsat bevægelighed på byggepladsen, mangel på materialer, kørselsforbud, hjemsendelse af ansatte i projektorganisationen, vanskelige forhold for udøvelse af tilsyn af fremdrift og arbejdsmiljøforhold. Det er vurderingen at den samlede tidsplan holder på trods af mulige påvirkninger af COVID-19, men at der er en øget risiko for, at færdiggørelsen forsinkes. Tidspunktet for færdiggørelsen af Nyt OUH er ultimo 2022. En eventuel forsinkelse vil kunne medføre ekstra omkostninger til forlænget drift af byggeplads og lignende.

   

  Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter. Revisorerklæringen indeholder en fremhævelse af forholdet omkring den øgede risiko vedr. tid.

   

  Kort om de enkelte projekter:

   

  Indledende arbejder (DP01), Byggemodning (DP02)
  De indledende arbejder (DP01) og Byggemodning (DP02) for så vidt angår byggemodning og rør, belysning og terrænregulering er afsluttet og afleveret. Signalanlægget var tidligere forventet klar i februar. Der har været mindre forsinkelser, sådan at anlægget nu forventes klar til ibrugtagning ultimo maj 2020. 

   

  Vidensaksen (DP03), Behandlings- og sengeafsnit (DP04) og Klyngerne (DP05-08)
  Samlet for alle delprojekterne DP03-DP08 gælder nu, at alle områder er under udførsel på byggepladsen. Tidsplanen, kvalitetsniveauer og økonomi er overholdt ift. rammebetingelserne. I relation til den usikkerhed, der i øjeblikket er forbundet med COVID-19, vurderes det, at der er en forøget risiko for at delprojekterne kan komme under tidsmæssigt pres.

   

  Arbejderne for DP03 - DP08 har grundet vejrliget oparbejdet en række aktivitetsforskydninger. Entreprenøren planlagde i marts 2020 en forøgelse af bemandingen, der på grund af COVID-19 ikke viste sig mulig. Samtidig er yderligere planlagte aktiviteter blevet påvirket af entreprenørens bemandingsudfordringer. Der er endnu ikke dokumenteret reelle forsinkelser med betydning for projektets milepæle. Entreprenøren har dog varslet fremsendelse af opgørelse over de tidsmæssige konsekvenser.

   

  Øvrige delprojekter
  Opførelsen af solcelleanlægget er påbegyndt i juli 2019. Panelerne er nu færdigmonteret, men endnu ikke koblet til forsyningen. Solcelleanlægget forventes afsluttet i juni 2020. Solcelleanlægget har krævet ekstra dræn og bliver derfor færdigt senere end oprindeligt planlagt. Dette har ikke indvirkning på det samlede Nyt OUH projekts kritiske vej.

   

  Udbudsbekendtgørelse for Logistik- og Sterilcentralen blev udsendt den 17. januar 2020, de fire prækvalificerede tilbudsgivere afgiver tilbud i maj 2020. I anden sag på dagsordenen forelægges bevillingssag og licitationsresultat til godkendelse.

   

  Apteringsprojektet omfatter udstyrs- og rumaptering af rårum for operationsstuer, intensivafsnit, billeddiagnostik, scannerrum, traumefaciliteter, onkologisk behandlingsafsnit, nuclear og skopirum. Der er i 1. kvartal 2020 prækvalificeret 2 leverandører. Der arbejdes hen imod en forelæggelse af bevillingssag og godkendelse af licitationsresultat i september 2020.

   

  Nyt OUH projektet rapporterer i alt 13 risici i kvartalsrapporten. Top 3 risici er:

   

  1.      Grænseflader mellem delprojekter. Der er en risiko for, at totalentreprenøren ikke får koordineret tilstrækkeligt mellem delprojekter og bygherrens egne leverancer. Tiltag er at udarbejde en intern koordinerende tidsplan og at afdække grænseflader og konkret informationsbehov mellem de enkelte delprojekter.

   

  2.      Ressourcekapaciteten i projektorganisationen. Der er en risiko for, at der sker fejl på grund af samtidige opgaver i gennemførelse af udbud og tilsyn med byggeri i udførelsesfasen. Tiltag er koordinering mellem projektets hovedtidsplan og tidsplaner på delprojektniveau, samt udarbejdelse af planer for bygherres tilsyn.

   

  3.      Koordinering af grænseflader. Der er en risiko for, at der sker fejl ved koordinering af grænseflader. Tiltag er fortløbende arbejde med detaljerede kravspecifikationer til de tekniske funktioner og styring af at denne koordinering sker rettidigt.

   

  Det Tredje Øje
  Det er en forudsætning fra Sundheds- og Ældreministeriet, at risikovurderingerne kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Det foretages af ”Det Tredje Øje” (DTØ).

   

  DTØ har i 1. kvartal 2020 udarbejdet 4 nye anbefalinger.

   

  1. At bygherre har fokus på Totalentreprenørens arbejde med en konsekvensrettet tidsplan og i den forbindelse har fokus på forskellige udfaldsscenarier.
  2. At bygherre gennem dialog med totalentreprenøren er særlig opmærksom på leverancerisici.
  3. At bygherre er opmærksom på risici i forbindelse med det igangværende udbud .vedr. aptering og kasse- og WMS system.
  4. At bygherre har fokus på risici vedr. grænseflader imellem forskellige leverancer.

   

  Nyt OUH er enige i anbefalingerne og er allerede i gang med at effektuere dem.

   

  Faseskifte rapport
  Regionerne skal hvert 1½ år fremsende en faseskiftrapport til Sundheds- og Ældreministeriet. Rapporteringen består af skema F1 til F4 og omhandler rapportering på areal, behandlings-kapacitet og udnyttelsesgrader på det færdige hospital. Seneste faseskifterapport er godkendt af regionsrådet i december 2018.

   

  Arealskemaet F1 viser, at bruttoarealet siden seneste rapport er vokset fra 248.640 m2 til 251.884 m2.  Dette skyldes primært at der i henhold til regionsrådets beslutning i december 2018 er tilkøbt en logistiktunnel, som medregnes i det samlede areal.

   

  Skema F2 viser, at antallet af sengepladser, operationsstuer og ambulatorierum i kvalitetsfondsprojektet er uændret siden seneste rapport. Der rapporteres en nettotilgang af 22 psykiatriske senge, der opføres i OPP projektet, som ikke er en del af kvalitetsfondsprojektet.

   

  Skema F3 og F4 er ikke ændret siden seneste rapportering, idet forudsætningerne stadig er gældende.

   

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2020, DTØ rapporten for 1. kvartal 2020 og Faseskifte rapporten pr. 28. april 2020 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 1. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At Det Tredje Øje (DTØ) rapporteringen for 1. kvartal 2020 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At faseskifterapporten godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/14706
  3. Udbudsstrategi for tekniske anlæg i teknikbyen, Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges orientering om udbudsstrategi for etablering af tekniske anlæg i teknikbyen Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Nyt OUH skal der etableres en Teknikby, der kan forsyne det samlede sygehus med strøm, styring af strøm, køleforsyning og rensning af spildevand.

   

  Konkret drejser det sig om følgende anlæg:

  • Rensningsanlæg

  • Køleforsyning

  • Generator for nødstrøm

  • 10 kV koblingsstation og infrastruktur

  En nærmere beskrivelse af anlæggene findes i vedlagte bilag.

   

  Projektorganisationen for Nyt OUH har, i samarbejde med BDS (Bygningsdrift og service) på OUH, udviklet de teknologiske løsninger, der i udstrakt grad også har fokus på klima, energieffektivitet og bæredygtighed, og udbudsmodeller for de enkelte tekniske anlæg, der tager afsæt i muligheder på markedet. Projektorganisationen for Nyt OUH har gennemført en markedsdialog og på den baggrund er der formuleret en samlet udbudsstrategi for de fire anlæg under udarbejdelse.

   

  Den overordnede udbudsmodel der arbejdes på for de tekniske anlæg (teknikbyen på Nyt OUH), og som vil blive forelagt til godkendelse i august, er at de etableres efter en forbrugsfinansieret model.  Det vil sige forudsætningen er, at leverandøren etablerer anlægget og gennemfører driften i en årrække på baggrund af en forbrugsfinansieret model efter nærmere fastlagte finansieringsvilkår. Region Syddanmark s (Nyt OUH) betaling vil således helt eller delvist afhænge af forbruget af anlæggene.

   

  Det er allerede godkendt af regionsrådet tilbage i oktober 2016, at tilslutningsafgifter for forsyningsområderne forbrugsfinansieres. Det skete som en del af en større omkostningsreduktion på Nyt OUH-projektet. Forslaget om forbrugsfinansiering af forsyningsanlæggene skal anskues på samme vis, nemlig et forsøg på at reducere omkostninger til alt andet end mursten til etablering af sygehusbehandlingsfunktionerne, der udgør et fuldt funktionsdygtig sygehus.

   

  Der er en interesse fra tilbudsgiverne i markedet for udbud ved en forbrugsfinansieret model. Det er dog ikke en model, de er fuldt ud bekendt med, hvilket gør, at de skal finde finansielle partnere, som vil kunne acceptere de betingelser bygherren stiller op. Projektorganisationen for Nyt OUH vil lægge stor vægt på, at udbuddene tager hensyn til den fremtidige driftsøkonomi. 

   

  Arbejdet med udbud af de fire anlæg er desværre blevet forsinket pga. COVID-19 krisen. For at kunne overholde tidsplanen og sikre den nødvendige koordinering med øvrige arbejder og delprojekter på Nyt OUH, er det derfor, undtagelsesvist nødvendigt forud for den politiske godkendelse af strategien allerede nu, at igangsætte indledende faser af udbudsprocessen for to af de fire tekniske anlæg: køleforsyning, 10 kV net og koblingsstation.

   

  Den samlede udbudsstrategi vil ligge klar til politisk behandling i august og vil derfor være afklaret inden der indgås nogen form for bindende aftaler med forsyningsselskaber. Politisk behandling i august vil fordre et ekstraordinært udvalgsmøde i anlægs- og innovationsudvalget primo august. Der er pt. ingen planlagte møder i perioden 4. juni til 3. september.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At anlægs- og innovationsudvalget tager nærværende orientering om udbudsstrategi for de tekniske anlæg på Nyt OUH til efterretning.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020
   

  Til orientering.

   

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 09/3307
  4. Renovering af den tidligere sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg planlægges, som en del af generalplanen, at renovere den tidligere sengebygning, herunder forberede etage 4 til at kunne rumme kandidatuddannelsen i medicin på Esbjerg Sygehus med start fra august/september 2022. Der forelægges nu idéoplæg til regionsrådets godkendelse vedrørende renovering af bygning 02, tidligere sengebygning på Esbjerg Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus blev vedtaget af regionsrådet i marts 2010 med det formål at etablere Esbjerg Sygehus som et af regionens 4 akutsygehuse.

   

  Udbygningen af Esbjerg Sygehus sker i et sygehus i drift. Derfor gennemføres generalplanen som en række successive projekter samlet i 3 faser. Fase 1 er afsluttet. Fase 2, som primært består af den ny sengebygning er afsluttet med indflytning hen over årsskiftet 2019/2020. Dermed kan det næste projekt, som omfatter renovering af den eksisterende sengebygning, igangsættes. Regionsrådet meddelte i oktober 2019 anlægsbevilling til finansiering af indledende projektering af renoveringsprojektet.

   

  De fraflyttede etager skal moderniseres og ombygges til henholdsvis ambulante formål, undervisning, kontorer, forskning m.v. Desuden indrettes halvdelen af etage 2 til at rumme 32 medicinske senge overflyttet fra Grindsted Sygehus

   

  Region Syddanmarks byggestyringsregler er, jf. andet punkt på dagsordenen, revideret således at nybyggerier og ombygninger over 2,5 mio. kr., hvor det er teknisk muligt, jf. kriterierne i DGNB, som minimum skal bæredygtighedscertificeres til DGNB guld.

   

  Idet renoveringen af sengebygningen ikke rører ved klimaskærmen, kan der ikke certificeres efter reglerne for ”Nybyggerier og omfattende renovering”. Den tidligere sengebygning har undergået større moderniseringer inden for de seneste 3 år (bl.a. ny klimaskærm) og er derfor heller ikke omfattet af reglerne for ”Bygninger i drift”.

   

  Sydvestjysk Sygehus har foretaget bæredygtighedsvurdering, som fremgår af Idéoplægget. Konklusionen er at renoveringen giver mulighed for mere energieffektive løsninger, fjernelse af miljøskadelige stoffer (omfattende miljøsanering), bedre koordinerede patientforløb og en mere effektiv arealudnyttelse, som betyder en bedre ressourceanvendelse.

   

  Med ombygningen sikres en generel og fleksibel udnyttelse af lokalerne – bl.a. vil de tekniske installationer for sug, ilt m.v. blive bevaret. Desuden suppleres bygningen med sprinkling overalt, så lokalerne fleksibelt kan benyttes til flere formål som ambulatorier, sengestuer, kontorer m.m. Sydvestjysk Sygehus har netop anvendt den fraflyttede sengebygning til indlæggelse af COVID-19 patienter. Denne mulighed for fleksibel anvendelse af de enkelte rum bevares, således at sygehusdriften med kort varsel kan omstilles efter behov.

   

  Uddannelse og forskning placeres på 4. etage, som er første etape af renoveringsprojektet. 4. etage forberedes til at kandidatuddannelsen i medicin og kan starte i august/september 2022. Placeringen af et lærings- og forskningsmiljø i nærheden af den kliniske aktivitet muliggør en tæt dialog mellem de kliniske funktioner, forskning og uddannelse. Det er hensigten, at kandidatuddannelsen i medicin i Esbjerg skal have en særlig praksisrettet vægtning med tilknytning til stamafdeling/stamklinik over en længere periode, dette kan opnås ved at placere lokalerne til kandidatuddannelsen i Esbjerg netop her.

   

  Undersøgelser har afdækket, at det er muligt at etablere egnede lokaler til undervisning i både større klasserum, mindre grupperum og færdighedslaboratorier. Generelt foregår renoveringen i tidligere ensengs- og flersengsstuemiljøer uden flytning af bærende, stabiliserende vægge, hvilket reducerer ombygningsniveauet for at holde omkostningerne nede, men giver en ringere arealudnyttelse. Facaderne, der nyligt er renoveret, bibeholdes ligeledes.

   

  På 3. etage etableres som udgangspunkt ambulatorier og daghospital ligeledes i de tidligere ensengs- og flerstuemiljøer. Arealet til daghospitalet indrettes tæt på elevatorkernen, hvor der er mest trafik. Det indrettes således, at det nemt via foldevægge kan omstilles ekstra ambulatorier – eller omvendt. Etablering af ambulatorier og daghospitalsfunktioner vil fremme mere effektive akutforløb i den Fælles Akut Modtagelse (FAM), idet patientforløb i Dagshospitalet og FAM planlægges i sammenhæng. Det vil ofte være de samme læger, der betjener begge enheder, dermed er den fysiske placering tæt på hinanden og elevatorkernen optimal.

   

  På 2. etage etableres ambulatorier og daghospital i den ene side af etagen med funktioner som beskrevet ovenfor, mens den anden side bliver renoveret og indrettes som et medicinsk sengeafsnit med 32 sengepladser indflyttet fra Grindsted Sygehus.

  Planlægningen gennemføres fuldt ud frem til dispositionsforslag for den samlede renovering for at sikre et samlet overblik. Herefter splittes projektet op i deletaper, det samlede projekt forventes afsluttet i 2025, som forudsat i budgetaftalen for 2019.

   

  Som led i fremrykning af anlægsinvesteringer, jf. regionsrådets møde i maj 2020 vil Sydvestjysk Sygehus parallelt med den fortsatte projektering starte på det forberedende bygningsarbejde som bl.a. omfatter etablering af byggeplads og adgangsveje, miljøsanering og opsættelse af interimsvægge for at adskille byggeri og sygehusdrift.

   

  I oktober 2019 meddelte regionsrådet anlægsbevilling til rådgivning vedr. renovering af tidligere sengebygning på Esbjerg Sygehus på 11,5 mio. kr. (indeks 144,0). De samlede omkostninger blev budgetteret til 135,0 mio. kr. (indeks 144,0). Dette budget fastholdes, således indstilles tillægsbevilling på 125,4 mio. kr. (indeks 146,8) til renovering af tidligere sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Idéoplæg for vedrørende renovering af den tidligere sengebygning på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg godkendes.

   

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 125,4 mio. kr.(indeks 146,8) til renovering af tidligere sengebygning, som en del af generalplanens Fase 3 på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

   

  At der af allerede afsatte rådighedsbeløb til generalplanens Fase 3 i 2020-2025 frigives tilsvarende beløb fordelt på år ifølge idéoplægget. Rådighedsbeløbet i 2020 forøges med 6,5 mio. kr., finansieret af den afsatte ramme til fremrykning af anlægsprojekter. Rådighedsbeløbet i 2021 reduceres tilsvarende

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet for de enkelte deletaper inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/5368
  5. Rapportering nr. 38 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 1. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Nærværende kvartalsrapport skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

   

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen.

   

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid og kvalitet og er uændret markeret grøn. Kvaliteten vurderes uændret, og som planlagt blev sengebygningen afleveret medio januar 2020. Sengebygningen blev indviet af HKH Kronprins Frederik den 20. februar 2020. De kliniske funktioner er flyttet ind i sengebygningen, hvilket har frigivet arealer i eksisterende bygninger, således at ombygningsprojektet kan igangsættes.

   

  I forhold til tid er denne fortsat markeret grøn, dog med en bemærkning om, at byggearbejderne siden medio marts 2020 har været præget af særlige arbejdsvilkår for håndværkerne, grundet de udmeldte retningslinjer for reduktion af smitterisiko i forbindelse med COVID-19. Det er endnu for tidligt, at konkretisere den tidsmæssige konsekvens som følge af COVID-19 situationen.

   

  Status på økonomi er, som ved sidste rapportering, fortsat gul. Økonomien forventes samlet set at kunne holdes inden for budgettet, men den er presset på grund af vækst i uforudsete udgifter i de tre første kvartaler i 2019. I 1. kvartal 2020 har omfanget af nye uforudsete udgifter været mindre end de forudgående kvartaler. Der er fortsat stort fokus på udviklingen af økonomi til ekstraarbejder, herunder særligt afklaring/afregning af krav, som er medtaget i slutopgørelsen af hovedtilbuddet, som projektorganisationen modtog ultimo marts.

   

  Med de igangsatte initiativer i projektet og planen for håndtering af yderligere udfordringer, vurderer den uvildige rådgiver fortsat, at der bør være mulighed for at håndtere de kendte økonomiske udfordringer inden for budgettet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 1. kvartal 2020 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/22050
  6. Totalrådgivning til funktioner i underetage, SHS Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med realisering af helhedsplanen for Sygehus Sønderjylland, nærmere bestemt Specialsygehus Sønderborg, forelægges udvalget for ideoplæg, med henblik på frigivelse af midler til totalrådgivning til Ombygning og renovering af underetagen på sygehuset i Sønderborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog i juni 2018 en helhedsplan for Sygehus Sønderjylland. Det indbefatter at de fysiske rammer på Specialsygehus Sønderborg skal moderniseres igennem en større renovering samt ombygning. Med henblik på den fortsatte tranformation af sygehuset til hovedsageligt ambulant behandling, forelægges udvalget ideoplæg (vedhæftet) for ombygning og renovering af funktioner i underetagen af Sønderborg Sygehus.

   

  Med henblik på udarbejdelse af byggeprogram, projektforslag samt afholdelse af brugermøder i forbindelse med ombygning af underetagen er det nødvendigt at tilknytte en rådgiver.  Det forventes, at kommende rådgiver, i samråd med bygherre, udarbejder materiale til udbud af funktioner i undertagen på Specialsygehus Sønderborg.

   

  Renovering og ombygningen af underetagen indbefatter følgende funktioner:

   

  • Ny Medicinsk Modtagelse
  • Ny Skadeklinik
  • Akutbilsfunktion med ambulanceport, velfærdslokaler og vagtværelser
  • Akutsekretariat som en del af modtagelsesfunktionen i Medicinsk Modtagelse (herunder brandalarmering for hele matriklen)
  • AGV-rum
  • Nyt Cytostatika laboratorie
  • Hjælpemiddeldepot med ind- og udlevering samt vaskefunktion
  • Sengecentral med sengevask og værkstedsfunktion via nyindkøbt sengevaskemaskine
  • Portørcentral
  • CaseCart-distribution med kimfrit sterildepot
  • Indbygning af kabinetvasker i Sterilcentral via indkøbt dobbelt kabinetvasker
  • Sterildepot
  • Depoter og toiletfunktioner.

   

  Ombygningen og indretningen af underetagen ønskes bearbejdet som én opgave, som dog med fordel forventes udført i 4 etaper for at tilgodese sygehuset i drift samt anvendelse af areal til midlertidige funktioner, for at skabe rum til selve ombygningsfasen.

   

  Ombygningen af underetagen vil bidrage til transformationen til et dagkirurgisk/ambulant sygehus tage form i endnu højere grad. Transformationen vil indebære, at antallet af senge vil falde fra ca. 250 senge til 70 senge, mens antallet af ambulatorierum omvendt stiger fra 55 til 100. Helhedsplanen sikrer, at Specialsygehus Sønderborg bliver et ambulant sygehus med en høj effektivitet til gavn for regionens patienter.

   

  Ifølge de nye regler for byggerier i regionen (se anden sag på dagsordenen) er udgangspunkt for alle større byggeprojekter i regionen at de skal kunne certificeres til DGNB guld. Der er dog en række undtagelser for den regel. Da ombygning samt renovering af underetagen på Specialsygehus Sønderborg er tiltag i eksisterende bygningsmasse, og der ikke ændres på klimaskærm, vil det ikke være muligt at opnå en DGNB guldcertificering af ombygningsprojektet. Dog vil der i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale ske en bæredygtighedsvurdering, herunder en klimavurdering.

   

  Økonomi
  Den samlede udgift til totalrådgivning for ombygning og renovering af underetagen udgør i alt 10,7 mio. kr. i årene 2020-2022.

   

  Dette fordeler sig med 5 mio. kr. i 2020, 3,7 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022. 

   

  Tid
  Byggeprogram samt tilhørende materiale forventes at blive forelagt regionsrådet i februar 2021.

  Ombygningen af underetagen påbegyndes i februar 2021 og forventes afsluttet i marts 2022.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At idéoplæg til ombygning og renovering af underetage på Specialsygehus Sønderborg godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 10,7 mio. kr. (indeks 146,8) til formålet.

   

  At der frigives tilsvarende beløb i årene 2020-2023 af de allerede afsatte rådighedsbeløb vedr. Renovering af tårn 2 og 3, Sygehus Sønderjylland Sønderborg.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte, økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/21934
  7. Revision af "Regler for byggeri i Region Syddanmark"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som følge af FN’s verdensmål er klimaet kommet yderligere på den politiske dagsorden. Der har derfor været et politisk ønske om en ny klimastrategi og derigennem også revidering af byggestyringsreglerne. 

   

  Der forelægges derfor forslag til revidering af ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” (Byggestyringsreglerne).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Klimaet er som følge af FN’s verdensmål kommet yderligere på den politiske dagsorden. Der har derfor været et politisk ønske om en ny klimastrategi og derigennem også reviderede ”Regler for byggeri i Region Syddanmark”.  Med dette udgangspunkt revideres ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” (Byggestyringsreglerne) fra 2007, så regionens ”Bygherrepolitik” og ”Byggeregulativ” samstemmes med og understøtter de mål, der opstilles i Klimastrategien, samt opdateres til situationen i 2020.”

   

  Byggestyringsreglerne er første gang udarbejdet sammen med alle sygehusenhederne i anden halvdel af 2006 i forbindelse med forberedelsen af Region Syddanmark og efterfølgende godkendt i forbindelse med etableringen af regionen i 2007.

   

  For at byggestyringsreglerne er tilstrækkeligt opdaterede og bl.a. afspejler klimastrategiens ambitioner for udviklingen hen imod en mere bæredygtig og cirkulær regional virksomhed, er der derfor gennemført en revision sammen med alle sygehusenheder i foråret 2020.

   

  Revisionen af byggestyringsreglerne omfatter revision af følgende dokumenter:

   

  • Bygherrepolitik
  • Byggeregulativ
  • Udvendig bygningsvedligeholdelse
  • Energi- og miljøstyring

   

  Revisionen af byggestyringsreglerne er gennemført med fokus på, at de understøtter og samstemmes med klimastrategien og bæredygtighed generelt.

  De væsentligste ændringer er foretaget i bygherrepolitikken og omhandler:

   

  • Klimastrategi og FN’s verdensmål
  • DGNB-certificering
  • Social bæredygtighed

   

  Klimastrategi og FN’s verdensmål
  Hovedformålet med revisionen er at sikre at bygherrepolitikken understøtter den til enhver tid gældende klimastrategi, samt koble Bygherrepolitikken op på FN’s verdensmål. Med afsæt i Klimastrategiens 3 hovedfokusområder skal bygherrepolitikken bidrage til opnåelse af målsætningerne i klimastrategien på følgende måder:

   

  Nedbringe CO2 udledninger; Nedbringelse af udledningen af CO2 og andre drivhusgasser, som følge af energiforbrug i driften af Region Syddanmarks bygningsmasse, samt som følge af nybyggeri, ombygninger og bygningsvedligeholdelse.

   

  Omstilling til cirkulær økonomi; Mere effektiv brug – og genbrug – af byggematerialer i forbindelse med nybyggeri, ombygninger og bygningsvedligeholdelse.

   

  Klimatilpasning; Sikring af Region Syddanmarks bygningsmasse mod vand nedefra og oppefra, særligt som led i bygningsvedligeholdelse og driften for den eksisterende bygningsmasse og fokuspunkt i forbindelse med nybyggerier.

   

  DGNB-certificering
  For at understøtte klimastrategiens målsætninger om nedbringelse af CO2-udledninger, cirkulær økonomi og klimatilpasning, så peges der på at der fremadrettet skal arbejdes med DGNB-certificering. Denne model sikrer yderligere fokus på bæredygtighed gennem hele byggeprocessen via en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, som sikrer at både byggeri og den efterfølgende bygningsdrift bliver bæredygtig. Et af de områder, der særligt løftes i forhold til Regionens nuværende arbejde med bæredygtighed i byggerier er materialevalget, idet der stilles krav til bl.a. livscyklusanalyser, genanvendelighed og miljø.

   

  DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – Tysk Selskab for Bæredygtigt Byggeri – og er en tyskudviklet frivillig certificeringsordning for bæredygtighed i byggerier og udvikling af byområder.

   

  ”Formålet med DGNB er at koble den globale dagsorden om bæredygtighed med lokale samfundsmæssige vilkår og hensyn, og på den måde gøre arbejdet med bæredygtighed meningsfyldt og håndgribeligt i en daglig praksis.” fra GBC-DK´s hjemmeside.

  Bæredygtigheden i DGNB hviler på 5 ben:

   

  • Økonomi – totaløkonomi, fleksibilitet, m.v.
  • Miljø – klima, energi, materiale(gen)anvendelse, m.v.
  • Social – brugerkomfort, sikkerhed, tryghed, tilgængelighed, m.v.
  • Teknik – brandsikkerhed, tekniske installationer, klimaskærm, m.v.
  • Proces – bæredygtighedsaspekter i udbuddet, byggeproces, commissioning, m.v.

   

  Den holistiske tilgang til bæredygtighed sikrer, at et emne ikke bliver uforholdsvist nedprioriteret for at sikre et højt niveau af et andet emne.

   

  Ved en DGNB-certificering kan der opnås medalje til et af tre niveauer, henholdsvis sølv, guld eller platin, hvor projektet anses for mest bæredygtigt ved platin-medaljen.

   

  Ordningen er dynamisk, forstået på den måde at kravene løbende udvikles, forstærkes og skærpes i stil med det danske bygningsreglement. F.eks. vil byggeriet der har fået en guldmedalje i dag ikke nødvendigvis kunne opnå en guldmedalje om 5 år.

   

  For at understøtte klimastrategiens formål er der, ud over de allerede anvendte bæredygtighedsvurderinger, indarbejdet krav om DGNB-certificering som minimum på guldniveau af alle nybyggerier og ombygninger over 2,5 mio. kr., og hvor det er teknisk muligt og giver en relevant værdiforøgelse.[1] Teknisk mulige projekter er defineret ved at alle følgende emner som minimum skal berøres i forbindelse med projektet:

   

  • Ventilation, varme (og evt. køl)
  • Belysning og dagslys
  • Udskiftning af overflader (gulve og lofter)
  • Flytning af vægge

   

  Ved teknisk mulige projekter gælder også at det er nødvendigt at projekterne løber over mere end et budgetår, da en fornuftig DGNB-proces i forbindelse med et byggeri ikke vurderes at kunne gennemføres inden for et budgetår. F.eks. vil DGNB-processen for konsolideringsprojekter, der godkendes og igangsættes i april, maj, juni og skal afsluttes inden for samme budgetår, ikke kunne gennemføres på en god og ordentlig måde.

   

  Ved teknisk mulige projekter gælder også, at hensynet til funktionalitet og brugeroplevelse vægter højere end kravet om at opnå en DGNB-certificering. F.eks. hvis kravene til funktionalitet fjerner en række centrale greb for at opnå en DGNB-certificering.

   

  I alle tilfælde hvor et nybyggeri eller ombygning ikke vurderes at skulle certificeres skal der foreligge en forklaring i den politiske indstilling – en såkaldt ”følg-eller-forklar” model.

   

  Forslaget om at sætte ambitionsniveauet om certificering til guld er baseret på, at vi til dels næsten kan leve op til kravet om energirigtigt byggeri og til dels bliver motiveret til at have endnu mere fokus på miljø i forbindelse med anlægsprojekter. For Regionens anlægsprojekter (som i forvejen bygges efter bygningsklasse 2020 og har skærpede tekniske standarder), vurderes det at de tilnærmelsesvist ville kunne opnå en sølvcertificering. For at opnå guld skal der derfor gøres yderligere en indsats i forhold til at skærpe de tekniske standarder yderligere samt have endnu mere fokus på miljøet, bl.a. i forhold til materialevalg igennem cirkulær økonomi og livscyklusanalyser af byggematerialer.

   

  Hvis der vælges platin-niveau, vil der opnås endnu højere grad af bæredygtighed i anlægsprojekterne, både for energiforbruget og miljøet, hvilket vil aflede økonomiske omkostninger som følge af forøgede kvalitetskrav og funktionelle konsekvenser i valg af byggematerialer. F.eks. bør omfanget af beton, stål og mineraluld kraftigt reduceres og erstattes med træ og papiruld eller alternativt kan der investeres ekstra i valg er særligt fremstillet CO2-neutralt beton, stål, mineraluld, m.v.

   

  Idet omkostningerne fra guld til platin vil være stærkt afhængige af den konkrete sag, lægges der op til at det vurderes på sagsbasis, hvorvidt der skal indhentes optionspris på platincertificering på baggrund af en vurdering om det enten er opnåeligt uden en væsentlig merudgift eller er vigtigt for regionens klimabelastning.

   

  Dette ambitionsniveau vurderes til at ligge på et højt niveau i forhold til de øvrige regioner, der stiller krav om DGNB-certificering. Alle regioner arbejder allerede, eller planlægger at arbejde, med DGNB-certificering.

   

  Social bæredygtighed
  Regionen har altid haft fokus på ordentlige arbejdsvilkår, uddannelse og sikkerhed for bygningsarbejderne på regionens byggepladser. I den nye udgave fremgår det nu også mere direkte af bygherrepolitikken, herunder bl.a. med fokus på det kædeansvar regionen stiller overfor rådgivere og entreprenører. Det fremgår bl.a. at:

   

  Arbejdsklausul; Sikring af gode løn- og ansættelsesforhold for regionens byggearbejder ved at sikre overenskomstmæssige forhold, samt et sundt og sikkert arbejdsmiljø på regionens byggepladser via arbejdsmiljølovgivningen.

   

  Praktik- og lærlingeklausul; Sikring af at regionen også påtager sig sin del af ansvaret for at uddanne og oplære håndværkere og bygningsarbejdere.

   

  Sikre byggepladser; Regionen arbejder systematisk for at planlægge, tilrettelægge arbejdet i projekteringsfasen og udføre arbejdet i byggefasen, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, og der er herunder også fokus på at have en god dialog og et godt samarbejde med arbejdstilsynet.

   

  Kædeansvar; I alle aftaler og kontrakter er der indarbejdet et kædeansvar, så regionens krav om social bæredygtighed følger med til underentreprenører, disses underentreprenører og så videre.

   

  Økonomi
  Hovedparten af ændringerne i byggestyringsreglerne vurderes ikke at have afledte økonomiske konsekvenser. Forslaget om DGNB-certificering indebærer udgifter til medlemskab og certificeringsopgaven i form af auditering. Auditoromkostninger er det element, der har den største afledte økonomi, idet det erfaringsmæssigt udgør 1,0-1,5 % af anlægssummen for et byggeri ved brug af eksterne auditorer.

   

  Ved f.eks. anlægsprojekter på 400 mio. kr. udgør det ca. 4-6 mio. kr.

   

  Alternativt til brug af eksterne auditorer kan regionen vælge at ansætte og/eller uddanne egne auditorer. Det vurderes at udgifterne til certificering er væsentlig lavere ved brug af interne/egne auditorer, men størrelsen på besparelsen vil være afhængig af antal af og størrelse på anlægsprojekter, der skal certificeres årligt, det vil sige hvor effektivt auditeringsarbejdskraften udnyttes.

   

  Det vurderes at arbejdsomfanget udgør 2 årsværk pr. år i normalsituationen. Udgangspunktet er intern audit med mulighed for afvigelse i de tilfælde, hvor projektets omfang eller karakter kan tilsige det. I de pågældende tilfælde forklares, hvorfor der indstilles til ekstern audit, projektansættelse af ekstra intern auditor eller anden model for certificering. Det skal afklares om de ekstra normeringer skal finansieres via drifts- eller anlægsrammen.

  Meromkostninger som følge af kvalitetskrav i DGNB vil svinge på sagsbasis, men vurderes som udgangspunkt at være udgiftsneutrale, da kvalitetsniveauet i Region Syddanmarks anlægsprojekter i forvejen er højt. Meromkostninger til henholdsvis medlemskab og certificeringsgebyr er mindre beløb, der fremgår af bilaget.

   

  Udvendig bygningsvedligeholdelse; Det øgede fokus på klima og bæredygtighed, der er indarbejdet i byggestyringsreglerne i forbindelse med udvendig bygningsvedligeholdelse, vurderes at medføre forøgede omkostninger. Det ekstra fokus vil medføre forøgede omkostninger til projekterne, men vil være så afhængigt at de konkrete projekter, at der ikke kan fastlægges et generelt niveau her.

   

   


  [1] Se bilag ”Uddybende omkring DGNB-certificering” for yderligere omkring DGNB-certificering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At godkende revisionen af ”Regler for byggeri i Region Syddanmark”.

   

  At der afsættes ekstra normering, som estimeres til 1,5 mio. kr. årligt, til 2 ekstra medarbejdere, der skal forestå DGNB-auditeringen af Regionens normale byggeprojekter.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet med den tilføjelse, at reglerne evalueres efter 5 år.

   

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/23612
  8. Svar til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Rigsrevisionens beretning om ændringer i sygehusbyggerierne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sundheds- og Ældreministeriet har bedt om Region Syddanmarks bidrag til ministerredegørelse vedrørende Rigsrevisionens beretning om ændringer i sygehusbyggerierne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rigsrevisionen offentliggjorde den 21. februar 2020 beretning om ændringer i sygehusbyggerierne. Region Syddanmark har nu modtaget anmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet med anmodning om regionens bidrag til ministerredegørelse i forlængelse af Rigsrevisionens beretning.

  Vedlagt er udkast til bidrag fra Region Syddanmark til ministerredegørelsen.

  Rigsrevisionens beretning forefindes på sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udkast til bidrag fra Region Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/17455
  9. Forpladsen, Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges modeller for tilpasning af adgangsforholdene ved hovedindgangen på Kolding Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Anlægs- og innovationsudvalget drøftede på sit møde i januar 2020 adgangsforholdene på Kolding Sygehus omkring forpladsen/hovedindgangen.

   

  Baggrunden for drøftelsen var utilfredsheden hos medlemmer i Kontaktforum for Handicap med stejl hældning og lang adgangsvej, der for de sværest handicappede volder udfordringer i forhold til at bevæge sig fra handicap p-plads/afsætningsplads til hovedindgangen og ind på Kolding Sygehus. På mødet blev der præsenteret en alternativ adgangsmulighed for dem der er udfordret på adgangen til den nye hovedindgang. Det drejer sig om indgang ved den gamle hovedindgang.

   

  Anlægs- og innovationsudvalget anerkendte den alternative mulighed som minimum en midlertidig løsning, men ønskede at få præsenteret bud på hvordan man eventuelt kunne tilpasse adgangsforholdene til den nye hovedindgang, så det væsentligt reducerede de oplevede udfordringer omkring den lange afstand og store hældning og samtidige krængning.

   

  Indledningsvis har Sygehus Lillebælt bedt 3 forskellige arkitekt-/rådgivningsfirmaer om et første bud på løsning af de oplevede udfordringer. De modtagne løsningsmodeller, der på forskellig vis adresserer de beskrevne udfordringer med forpladsen/hovedindgangen på Kolding Sygehus, er forelagt brugerne og sygehuset. På baggrund af deres bemærkninger og opmærksomhedspunkter er der arbejdet videre med løsningsmodellerne som Rambøll præsenterede, og som nu forelægges udvalget.

   

  Løsningsmodellerne skal ses som eksempler på samlede løsninger på de oplevede udfordringer. Der henvises til vedlagte bilag med visualisering af løsningsmodellerne.

   

  Løsningsmodellerne foreslås brugt som afsæt for en drøftelse i udvalget om der skal arbejdes videre med et mere konkret ombygningsprojekt af forpladsen og efterfølgende afsætning af anlægsmidler til projektet.

   

  De seneste udarbejdede løsningsmodeller er forelagt brugerne og sygehuset med henblik på indhentning af deres bemærkninger. Brugernes og sygehusets bemærkninger vil foreligge på mødet.

   

  Endelig er der lavet den første grove vurdering af økonomien, realiserbarheden og overordnet tidsplan for de enkelte løsningsmodeller. Der henvises til vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020
   

  Drøftet. Administrationen arbejder videre ud fra udvalgets bemærkninger. Forslag til modeller forelægges udvalget på et kommende møde.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Andrea Terp og Kurt Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 19/20036
  10. Psykiatrien i Nyt OUH, som OPP, kl. 16.00
  fold dette punkt ind Resume
   

  I april 2015 traf regionsrådet principbeslutning om, at psykiatriklyngen (voksenpsykiatri) skal etableres som OPP-projekt. I juni 2019 blev denne beslutning bekræftet og det blev endvidere besluttet, at afgrænse den kommende driftskontrakt til at indeholde udvendig bygningsdrift og –vedligehold (klimaskærm).

  Tiden er nu kommet til at tage stilling til udbudsmaterialet herunder;

  -          Funktionsbeskrivelse

  -          Valg af OPP model

  -          Længden af driftskontrakt

  -          Udbudsform

  -          Tildelingskriterier

  -          Økonomi.

   

  Til den forestående forhandlingsfase forhandles med afsæt i de indledende tilbud, der udarbejdes på baggrund af regionens udbudsmateriale der indstilles til beslutning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I april 2015 traf regionsrådet en principbeslutning om, at Psykiatrien i Nyt OUH etableres som OPP projekt. Denne beslutning blev bekræftet i regionsrådet i juni 2019, hvor resultaterne af inspirationsfase, herunder de første skitser til projektet, blev forelagt og det endvidere blev besluttet at afgrænse driftskontrakten i projektet til udvendig bygningsdrift og –vedligehold (klimaskærm).

   

  Siden juni 2019 er der arbejdet videre med indholdet af projektet i form af en funktionsbeskrivelse, valg af OPP-model, kontraktudkast og udbudsbetingelser, herunder tildelingskriterier. Det er samlet set mundet ud i udkast til kontrakt og udbudsbetingelser, der samlet udgør udbudsmaterialet.

   

  Inden udbudsmaterialet kan offentliggøres skal der træffes beslutning om nedenstående punkter.

  -          Funktionsbeskrivelse-hvad skal bygges??

  -          Valg af OPP model

  -          Kontraktens længde

  -          Udbudsform

  -          Tildelingskriterier

  -          Økonomi

   

  Udbudsmaterialet udgøres overordnet af henholdsvis udbudsbetingelser, der bl.a. beskriver indhold af projektet, udbudsstrategi og tildelingskriterier og et kontraktudkast. Begge dokumenter har en lang række underliggende tekniske og juridiske dokumenter.

  Udbudsbetingelser og kontraktudkast ligger på sagen. De underliggende tekniske og juridiske dokumenter vil undergå en sidste kvalitetssikring i løbet af juni.

   

  De mest centrale elementer, der understøtter sagens beslutningspunkter, gennemgås kort i sagsfremstillingen. For en uddybende beskrivelse henvises til vedlagte notat, der er et resume af de mest centrale strategiske elementer i materialet og et notat med rammer og målsætninger fra funktionsbeskrivelsesmaterialet med henblik på den politiske drøftelse af sagen.

   

  Funktionsprogram – hvad skal bygges?

  Projektet som det bydes ud udgør forventeligt ca. 20.000 kvm. og indeholder 142 sengepladser, et telepsykiatrisk center, forskningsenhed, ECT-funktion m.m. De estimerede anlægsudgifter til etablering af psykiatriklyngen er på 472 mio. kr. Siden det foreløbige overslag i 2015-sagen og til nu er projektet øget med 8.000 kvm. og 175 mio. kr.

  Det skyldes primært de politiske beslutninger i psykiatriplanen om udvidelse på Nyt OUH med afsnit med særlige pladser og nyt spiseforstyrrelsesafsnit og senest med et nyt rehabiliteringsafsnit, som en del af udmøntning af finanslovsmidler til psykiatrien. 

   

  Samlet set en udvidelse med 41 senge (mere end 40 % udvidelse). Herudover er der siden 2015 sket ændringer i kvm-priser, indregning af logistikarealer, større telepsykiatrisk center og nye behandlingsformer. Der henvises til vedlagte notat der nærmere forklarer udviklingen i areal og økonomi.

   

  Funktionsprogrammet er udviklet med afsæt i de 7 temaer, der blev fastlagt i inspirationsfasen:

  -          Tema 1: Deeskalerende miljøer anno 2022, patientens og medarbejderens perspektiv.

  -          Tema 2: Principperne for integrerede afsnit

  -          Tema 3: Enestue med eget bad/toilet

  -          Tema 4: Patientophold og aktivitet (Ønskede aktivitetsmuligheder)

  -          Tema 5: Personaleområdet

  -          Tema 6: Det gode lys og den gode akustik

  -          Tema 7: One size fits all – afdække specialbehov.

   

  De 7 temaer adresserer således en række af de udfordringer og løsninger, der fremgår af psykiatriplanen 2020-2024. De fysiske rammer i den kommende psykiatrisk afdeling skal dermed etableres så de understøtter den psykiatriske behandling bedst muligt.

   

  Implementeringen af temaerne sker under hensyntagen til, at psykiatrien er en del af ét samlet Nyt OUH. Det indebærer at psykiatribyggeriet, som udgangspunkt anvender de samme principper og paradigmer, som også anvendes i kvalitetsfondsprojektet med mindre at særlige psykiatriske behandlings- og sikkerhedsmæssige hensyn begrunder en afvigelse.  Eksempler på principper/paradigmer der adopteres fra kvalitetsfondsprojektet til psykiatriprojektet er logistikkoncept og arbejdspladskonceptet. Tilsvarende implementeres bespisningskonceptet også i psykiatrien. Omvendt er en central afvigelse indretning af sengestuer, der afviger væsentligt fra den somatiske sengestue i kvalitetsfondsprojektet begrundet i sikkerhedsniveauet, krav til materialer m.v.

   

  Viderebearbejdningen af de 7 temaer i funktionsprogrammet viser dermed tilbudsgiverne hvordan projektet knyttes til både den nye Psykiatriplan 2020-2024, psykiatriens generalplan og kvalitetsfondsprojektet og sikrer dermed psykiatriens integration i Nyt OUH.

   

  Ud fra en forventning om, at det vil fremgå af regionens kommende Byggestyringsregler (se andet punkt på dagsorden), at alle anlægsprojekter over en vis størrelse som udgangspunkt certificeres med DGNB-guld, er dette krav også indarbejdet som en forudsætning i Funktionsprogrammet for Psykiatrien i Nyt OUH. Med det store fodaftryk projektet får (alle sengestuer og væsentlige funktioner skal ligge i stueetage), de store krav til ventilation, glasarealer, sikkerhed m.v, der indgår i projektet, er det et meget ambitiøs mål, men vurderes muligt.

   

  Valg af OPP model
  Der findes overordnet set to OPP modeller. Én model med privat finansiering hvor bygningen er privat ejet gennem driftsperioden (som med OPP-Vejle), og én model hvor det offentlige betaler hele anlægssummen ved ibrugtagning, og hvor bygningen således er offentligt ejet gennem driftsperioden. OPP med offentlig finansiering findes i forskellige former, herunder også helt eller delvis kombineret med leasing, som er køkkenet ved Nyt OUH.

   

  I forhold til projektet i Odense indstilles det, at der vælges OPP med privat finansiering (a la OPP Vejle), da denne udbudsform ikke påvirker regionens anlægsrammer– og hvor der er mulighed for deponeringsfritagelse og dermed i minimal grad påvirker regionens likviditet.

   

  Kontraktens længde
  Længden på kontrakten indstilles til at være 20 år. Det er umiddelbart vurderet, at det er den korteste kontraktlængde som vil have interesse for pensionskasserne og som samtidig vurderes at have det laveste afkastkrav.

   

  Den årlige merudgift ved en 20-årig aftale i forhold til en 25-årig (som i OPP Vejle) vurderes at være marginal set i lyset af en 5-årig kortere bindingsperiode og hurtigere overtagelse af bygningerne. Samtidig vurderes det også, at en kontraktperioden ikke skal være længere, idet en 20-årig kontrakt vil sikre den laveste nutidsværdi af samtlige betalinger.

   

  Udbudsform
  Udbud med forhandling giver mulighed for en drøftelse af den udbudte opgave og mulige løsninger med de prækvalificerede selskaber. Forhandlingsrunden afsluttes ved, at de prækvalificerede aktører opfordres til at afgive tilbud på baggrund af et revideret udbudsmateriale. På baggrund af en evaluering af de afgivne tilbud, indstilles det, at regionen vil tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. nedenfor. Forhandlingerne sker på baggrund af de indledende tilbud, som de prækvalificerede selskaber afgiver.

   

  Tildelingskriterier – bedste forhold mellem pris og kvalitet
  Det anbefales, at kontrakten tildeles som det bedste forhold mellem pris og kvalitet, med følgende 3 underkriterier, som hvert tilbud vurderes og evalueres ud fra:

  1. Kvalitet i løsningsforslaget (funktionalitet), 50 %
  2. Pris, 40 %
  3. Samarbejdsorganisation, 10 %

   

  Ovenstående prioritering af de 3 kriterier afspejler, at tilbudsgiverne skal have et stærkt fokus på kvaliteten/funktionalitet, men samtidig også er nødt til at være skarpe i deres prissætning, hvis de skal vinde opgaven.

   

  I forhold til kvalitet i løsningen er der især fokus på, hvordan tilbuddene løser de psykiatrispecifikke krav og dermed hvordan byggeriet understøtter anbefalingerne i Psykiatriplan 2020-2024. Dette gør sig både gældende i forhold til tilbuddenes plandisponeringer samt i forhold til materialevalg. Som en del af vurderingen indgår også hvordan tilbuddene lykkes med at integrere sikkerhed og godt indeklima i løsningerne.

   

  I forhold til kriteriet pris, konkurreres der på nutidsværdien af de samlede betalinger i hele kontraktperioden. Det vil sige ud over anlægspris konkurreres der også på afkastkravet.

   

  Vedrørende kriteriet samarbejdsorganisation skal tilbudsgiverne bl.a. vise hvilke kompetencer de byder ind med og hvordan de vil involvere Region Syddanmark i de kommende faser.

   

  Økonomi
  Med et OPP-projekt med privat finansiering betales der samlet for anlæg og drift gennem årlige enhedsbetalinger igennem kontraktperioden.

   

  På baggrund af de vedtagne standarder og prisniveauer i Nyt OUH er det estimeret at anlægsdelen på ca. 20.000 kvm. skal kunne gennemføres for 472 mio. kr. i 2020 niveau (indeks 146,8), som OPP-leverandøren omregner til en årlig husleje.

  Hertil kommer der en driftsudgift til udvendig vedligehold (klimaskærmen) i den samlede OPP-kontrakt.

   

  Til at finansiere den seneste udvidelse af projektet med et rehabiliteringsafsnit og et nyt spiseforstyrrelsesafsnit er der i aftale om udmøntning af finanslovsmidler for 2020 afsat 72 mio.kr.

   

  Konkret foreslås de at udgøre en udbetaling, der lægges ved ibrugtagning af den nye afdeling og dermed sænker de årlige huslejebetaling for hele anlægget.

  Enhedsbetalingerne (både husleje og driftskontrakten på udvendig vedligehold) skal finansieres af driftsmidler. I lighed med de andre større psykiatribyggerier i regionen (senest OPP Vejle) forudsættes at der realiseres en effektiviseringsgevinst hos psykiatrisygehuset. Beregningen heraf sker med udgangspunkt i tidligere vedtagne og anvendte principper for effektiviseringsgevinster vedstationære psykiatribyggerier.

   

  Ligesom enhedsbetalingens størrelse er forbundet med stor usikkerhed på dette tidspunkt i processen, så vil størrelsen af effektiviseringsgevinsterne først kunne fastsættes endeligt på et senere tidspunkt når indretning og omfang af byggeriet ligger helt fast. Det står dog klart, at effektiviseringsgevinsterne ikke vil kunne tilvejebringe fuld finansiering af enhedsbetalinger. Det supplerende finansieringsbehov forventes maksimalt at udgøre 15-20 mio. kr. årligt i kontraktperioden.

  Med vedtagelse af punktet, forpligter regionsrådet sig således til at finde supplerende finansiering fra det år, hvor de første OPP-ydelser skal betales i 2023 og med helårsvirkning i 2024.

   

  Den videre proces
  Efter regionsrådets behandling af sagen 22. juni 2020 kan udbudsbekendtgørelsen offentliggøres med henblik på prækvalifikation af selskaber, der skal afgive deres indledende tilbud og efterfølgende deltage i forhandlinger. Der prækvalificeres 4 selskaber i september 2020.

  Indledende tilbud forventes modtaget ultimo 2020, hvorefter der gennemføres en forhandlingsrunde i første kvartal 2021. Efter afslutningen af forhandlingsfasen udarbejdes de endelige tilbud på anlæg og efterfølgende udvendig bygningsdrift og -vedligehold. Endelig tilbud forventes modtaget i maj 2021.

   

  Anlægs- og innovationsudvalget vil få forelagt status på projektet løbende gennem forhandlingerne.

   

  Desuden vil valg af OPP-selskab på baggrund af de fremsendte endelige tilbud blive forelagt regionsrådet til godkendelse forventeligt i juni 2021.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At funktionsprogrammet godkendes.

   

  At projektet udbydes som en OPP model med privatfinansiering.

   

  At der i forslag til investeringsbudget 2021-2024 indarbejdes 72 mio. kr. (indeks 146,8) vedrørende udbetaling i forbindelse med ibrugtagning, jf. aftale om udmøntning af midler på finansloven 2020 til styrkelse af psykiatrien.

   

  At projektet gennemføres med udbud med forhandling.

   

  At kontrakten tildeles efter bedste forhold mellem pris og kvalitet.

  At kontraktlængden fastlægges til 20 år.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020
   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Andrea Terp og Kurt Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 20/873
  11. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Torsdag den 3. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

  Onsdag den 23. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Sygehus Lillebælt, Vejle

  Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 - regionshuset

  Onsdag den 4. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Designskolen Kolding, Kolding

  Onsdag den 25. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Odense.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020
   

  Der afholdes et ekstraordinært møde i anlægs- og innovationsudvalget onsdag den 12. august 2020 kl. 13.30 – 14.30 ang. udbudsstrategi for tekniske anlæg i teknikbyen, Nyt OUH.

   

  Andrea Terp og Kurt Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/873
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020
   

  Orientering om møde med 3F.

   

  Orientering om samarbejde med BYG FYN.

   

  Andrea Terp og Kurt Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr.  
  13. LUKKET PUNKT, It-understøttelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020
   

  -


  Sagsnr.  
  14. LUKKET PUNKT, Licitationsresultat
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 04-06-2020
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 09-06-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring