Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 05. maj 2020

Mødedato
05-05-2020 kl. 14:00 - 15:45

Mødested
Regionshuset/video

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Andrea Terp, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Forslag til opdateret Innovationsstrategi samt delstrategi for Sunde Levevilkår
  2. Ekstraordinær fremrykning af renoverings- og anlægsprojekter
  3. Medicotekniske anskaffelser 2020
  4. Samarbejde med en landsdækkende klynge for life science og velfærdsteknologi
  5. Unge og Trivsel i Fællesskaber
  6. Forslag til klimastrategi
  7. Indvielse solcelleanlæg Nyt OUH og facadeløsning Nyt OUH
  8. Særlige regionale innovationsindsatser i relation til Corona-situationen
  9. Mødeplan
  10. Eventuelt
  11. LUKKET PUNKT, Nyt OUH


  Sagsnr. 19/38378
  1. Forslag til opdateret Innovationsstrategi samt delstrategi for Sunde Levevilkår
  fold dette punkt ind Resume

  Der er vedlagt forslag til opdateret Innovationsstrategi samt delstrategi for Sunde Levevilkår, der beskriver konkrete initiativer under strategisporet ”Sunde Levevilkår”. Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet at godkende den opdaterede Innovationsstrategi samt delstrategi for Sunde Levevilkår.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget for Regional Udvikling blev den 2. december 2019 orienteret om at strategisporet Sunde Levevilkår i den regionale udviklingsstrategi Fremtidens Syddanmark ikke konkretiseres i en ny selvstændig delstrategi, men gennem en opdatering af Innovationsstrategien, så den fremadrettet også omfatter mål og indsatser inden for strategisporet Sunde Levevilkår i den regionale udviklingsstrategi.

   

  På denne måde vil rammerne for Region Syddanmarks samlede indsats inden for sundhedsinnovation fortsat være fastlagt i Innovationsstrategien, og indsatsen vil være koordineret med øvrige strategier, planer og aftaler på sundhedsområdet.

   

  Med afsæt i det foreliggende forslag til den regionale udviklingsstrategi 2020-2023 ”Fremtidens Syddanmark” er Innovationsstrategien indholdsmæssigt opdateret, så den også omfatter forslag til delstrategi for Sunde Levevilkår. Innovationsstrategien er herudover blevet faktuel opdateret bl.a. på baggrund af ny erhvervsfremmelov, bortfald af indsatser m.v. 

   

  Udkast til delstrategi for Sunde Levevilkår bygger videre på de tre regionale mål, der fremgår af forslag til den regionale udviklingsstrategi:

   

  • Fremme borgernes mentale og fysiske trivsel
  • Styrke sunde levevilkår gennem viden om lokale og socioøkonomiske forskelle
  • Fremme nye løsninger gennem offentlig- privat innovation.

   

  Forslaget til delstrategi er bygget op om de tre mål og indeholder konkrete forslag til initiativer, der bidrager til at realisere målene. Nogle af initiativerne er der allerede truffet beslutning om i regionsrådet, andre skal udvikles.

   

  Forslaget til den opdaterede Innovationsstrategi samt delstrategi for Sunde Levevilkår indeholder også forslag til, hvilke af FN´s mål delstrategien adresserer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At godkende den opdaterede Innovationsstrategi samt delstrategi for Sunde Levevilkår.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-05-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/18504
  2. Ekstraordinær fremrykning af renoverings- og anlægsprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  Med afsæt i aftale mellem regeringen og Danske Regioner om tiltag, der kan understøtte danske virksomheder og dansk økonomi fremlægges plan for ekstraordinær fremrykning af anlægs- og renoveringsarbejder mv. på sygehuse for 272 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen og Danske Regioner har marts 2020 indgået aftale om tiltag, der kan understøtte danske virksomheder og dansk økonomi i lyset af COVID-19. Med aftalen er regionerne fritaget for anlægsloftet i 2020, og Danske Regioner har tilkendegivet, at regionerne i størst mulig udstrækning vil søge at gennemføre allerede planlagte investeringer og i øvrigt fremrykke investeringer, der ellers først var planlagt udført i de kommende år. Investeringer skal udføres under hensyntagen til, at det ikke påvirker hospitalsdriften.

   

  På den baggrund har regionsrådet på mødet april 2020 meddelt en anlægsbevilling på 50 mio. kr. til ekstraordinær fremrykning af anlægsprojekter m.v., herunder klimatiltag.

   

  Med budgetaftalerne for 2019 og 2020 er aftalt de langsigtede pejlemærker for den langsigtede økonomiske planlægning og styring i Region Syddanmark. Et centralt element i strategien er i videst mulig udstrækning at anvende frigjorte midler ved den løbende konsolidering i året til langsigtede investeringer i vedligeholdelse af bygningsmasse, it, apparatur m.v. Strategien skal samtidig sikre, at der i forbindelse med ibrugtagningen af Nyt OUH er det nødvendige økonomiske råderum på centrale rammer m.v. til finansiering af engangsudgifter til flytningen og medicotekniske genanskaffelser til sygehuset. Det forudsættes, at investeringerne gennemføres med afsæt i FN´s verdensmål, regionens klimastrategi samt øvrigt politisk højt prioriterede indsatsområder.

   

  Med afsæt heri blev der i 2019 ekstraordinært investeret ca. 440 mio. kr. i renoverings- og ombygningsarbejder på regionens sygehuse, medicotekniske genanskaffelser, pulje til understøttelse af klimastrategi m.v. Midlerne blev prioriteret på baggrund af sygehusenes flerårsplaner for nødvendige/påtrængende renoveringsarbejder og finansieret af midler frigjort ved konsolideringen i 2018, f.eks. fremrykning af medicinindkøb, genforsikring af tjenestemænd.

   

  På tilsvarende vis har sygehusene i 2020 ajourført de langsigtede planer for renovering af teknisk infrastruktur m.v. Mulighederne for at understøtte planerne – ud over rammerne afsat i budget 2019 og 2020 til formålet – er dog markant reduceret i 2020. Det har sammenhæng med, at overførselsomfanget i driften er steget med ca. 250 mio. kr. til 2020, og at frigjorte midler ved fremrykning af indkøb af medicin, lægelige implantater m.v. fra 2020 til 2019 på den baggrund ”forlods” har måttet reserveres til inddæmning af den styringsmæssige risiko ved forøgelsen af overførselsomfanget.

   

  Aftalen med regeringen om fritagelse for anlægsloftet i 2020 forbedrer mulighederne for iværksættelse af sygehusenes langsigtede investeringsplaner, men omvendt er det heller ikke muligt at realisere dem i fuld udstrækning. Det har dels sammenhæng med, at flere af projekterne vil give forstyrrelse i klinisk drift, dels har det sammenhæng med, at hovedparten af projekterne er mindre renoveringsarbejder, der i henhold til gældende konteringsregler skal bogføres i driften. 

   

  Da mindre renoveringsarbejder som udgangspunkt kan effektueres hurtigere og således har større konjunkturvirkning på kort sigt end større anlægsarbejder, er det fortsat væsentligt at se på muligheder for fremrykninger inden for rammerne af det aftalte driftsloft for 2020. I genbevillingssagen forelagt for regionsrådet i april indgår derfor aftale med Sydvestjysk Sygehus om en reduktion af overførslen til 2020 med 30 mio. kr. mod en reduktion af effektiviseringskravet ved nye sygehusbyggerier på 10 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023. Beløbs- og indholdsmæssigt er der indgået en tilsvarende aftale med OUH, som indarbejdes i den budgettilpasning, der forelægges regionsrådet i juni 2020.

   

  På baggrund af disse aftaler, og at det i øvrigt i lyset af COVID-19 kan vise sig vanskeligt i 2020 at indhente de forsinkelser i planlagte aktiviteter m.v. som er en af årsagerne til forøgelsen i overførselsomfanget, vurderes det nu muligt at frigive en del af konsolideringsvirkningen for 2020 til fremrykning af renoveringsarbejder m.v. på regionens sygehuse.

   

  Med henblik på at understøtte dansk økonomi og beskæftigelse er de langsigtede renoveringsbehov i samarbejde med sygehusene ajourført, bl.a. for at sikre, at projekterne kan gennemføres hurtigst muligt inden udgangen af året og ikke vil medføre kliniske forstyrrelser i hospitalsdriften. På den baggrund foreslås anlægs- og renoveringsprojekter for i alt ca. 272 mio. kr. fremrykket som sammenfattet i nedenstående tabel:

   

  Projekt/område

  Sted/formål

  Udgift/finansiering

  Udbygning af solcelleanlæg

  Esbjerg, Aabenraa, Kolding

  Psyk: Esbjerg, Aabenraa; Middelfart

  Udgiftsoverslag:35-40 mio. kr.

  Finansiering: Anlæg

   

  Pulje udover klimapulje – udskiftning til elbiler

  Alle. Fra puljen dækkes evt. merudgift ved overgang til elbil samt etablering af nødvendig ladestruktur

  Udgiftsoverslag:10 mio. kr.

  Finansiering: Primært anlæg

  Investeringens omfang vil bero på leveringsmulighederne

  Fremrykning af anlægsarbejder

  Renovering Grindsted

  Ombygning af tidl. vaskeri OUH mhp. aflastning af arealer på selve sygehuset

  Indretning til lægeuddannelse, Esbjerg

  Ombygning Stærmosegårdsvej Odense mhp. mammografiscreening (jf. RR 26/8 2019)

  7 mio. kr.

  7,5 mio. kr.

   

  6,5 mio. kr.

  8,3 mio. kr.

  It-anskaffelser

  Nyt hardware til ESA, nye Cisco-servere, nøddatacenter Kolding, patientrettede videoløsninger (psyk), T-Doc (genbehandling) m.v. 

  Udgiftsoverslag: 37 mio. kr.

  Finansiering: Anlæg

   

  Udvendig vedligeholdelse

  Facadeudskiftning Nyborg

  Udgiftsoverslag: 4 mio. kr.

   

  Renovering af læge- og sundhedshuse

  Varde, Ølgod, Tønder, Middelfart (etablering af erstatningslægeboliger)

  Udgiftsoverslag: 5-6 mio. kr.

   

  Ordinære renoveringer

  Renovering elevatorer (Vejle, Sønderborg, Esbjerg, Grindsted)

  Udskiftning køleanlæg (Vejle, Aabenraa, Odense, Svendborg)

  El-renovering (Vejle, Kolding, Sønderborg)

  Udgiftsoverslag:60,7 mio. kr.

  Finansiering: Genanskaffelsespulje+opsparing Nyt OUH

  Øvrige  renoveringsarbejder

  Renovering af kloakker, brandsikring, ventilation, anskaffelse senge og sengeborde m.v.

  SVS:

  OUH:

  SHS:

  SLB:

   

   

   

  25 mio. kr.

  24 mio. kr.

  18 mio. kr.

  18 mio. kr.

  I alt

   

  Udgiftsoverslag:272 mio. kr

  Heraf anlæg: ca. 125 mio. kr.

  Heraf drift: ca. 147 mio. kr.

   

  I forbindelse med den aktuelle COVID-19 situation lejer Region Syddanmark supplerende lagerfaciliteter hos logistikvirksomhed i Horsens, og den nuværende pandemi-situation med COVID-19 har aktualiseret, at regionens forsyningssikkerhed i fremtiden bør styrkes væsentligt bl.a. gennem øgede lagerbeholdninger. Dette medfører behov for øget lagerkapacitet, idet nuværende logistik er baseret på relativ kort lagertid på regionens sygehuse. 

   

  Det vurderes muligt på relativt kort sigt at etablere en regional lagerbygning i tilknytning til regionens arealer beliggende ved Nyt OUH og tæt på motorvejen. Lagerbygningen er ikke en del af kvalitetsfondsprojektet. Det skønnes, at opførelse af lagerbygning vil andrage ca. 50 mio. kr., hvoraf en stor del i givet fald kan realiseres i 2020. Sag herom er under udarbejdelse til særskilt politisk forelæggelse.

   

  På psykiatriområdet er der tilsvarende mulighed for at fremrykke projekter for op til 30 mio. kr., som har fokus på renovering og klimarelaterede investeringer, herunder udskiftning til LED-belysning, udskiftning af radiatorer, klimasikring (grundvandsænkning i Esbjerg), anskaffelse af sikkert inventar til retspsykiatrien i Middelfart m.v.

   

  Projekterne på psykiatriområdet forøger fremrykningsinitiativerne ud over projekterne i ovenstående tabel. Finansieringen heraf indarbejdes i forbindelse med udmøntningen af finanslovsmidler til styrket psykiatri, hvor indfasning af nye indsatser giver mulighed for at finansiere engangsudgifter vedrørende renovering og vedligeholdelse. Fremrykkede initiativer på psykiatriområdet forventes derfor som udgangspunkt tilgodeset via de kommende forhandlinger om udmøntningen af finanslovsmidler. Alternativt vil finansiering af projekter på psykiatriområdet blive indarbejdet i kommende investeringsforslag, jf. nedenstående.

   

  Jf. tidligere forventes, at projekterne kan afsluttes inden udgangen af 2020 eller kort tid herefter. Enkelte projekter må anses som 1. fase af flerårigt renoverings- eller anskaffelsesbehov, og det forudsættes derfor, at der i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2021 tages stilling til de videre faser i projekterne. Det gælder renovering i Grindsted, fremrykning af indretning i forbindelse med lægeuddannelsen i Esbjerg samt genbehandling på Nyt OUH (T-doc).

   

  Mulighederne for øvrige fremrykninger afdækkes fortsat, og der kan således senere på året blive fremlagt nye investeringsforslag.

   

  Økonomi og proces
  Af den samlede investeringsplan på foreløbig 272 mio. kr. forventes pt. ca. 125 mio. kr. afholdt som anlæg og 147 mio. kr. afholdt i regionens driftsregnskab. Den fortsatte kvalificering af indhold og økonomi i de enkelte projekter kan ændre fordelingen mellem drift og anlæg, ligesom fordelingen mellem sygehuse m.v. kan ændres. De eksakte bevillingsmæssige konsekvenser af investeringsplanen vil derfor blive indarbejdet i de tilbagevendende budgettilpasninger. 

   

  Til finansiering af anlægsprojekterne i planen indgår den anlægsbevilling på 50 mio. kr., der blev meddelt på regionsrådets møde april 2020. Med den foreliggende sag anbefales bevillingen opskrevet med yderligere 75 mio. kr.

   

  Til finansiering af de elementer i planen, der forudsættes afholdt i regionens driftsregnskab, indgår ramme på 50 mio. kr. til genanskaffelser, vedligeholdelse m.v. afsat i budget 2020 samt OUH’s løbende opsparing i årene 2019-2021 til dækning af flytteudgifter ved ibrugtagning af Nyt OUH. Dele af opsparingen er anvendt til udvendig bygningsvedligeholdelse, jf. forretningsudvalgets møde marts 2020, men der resterer fortsat ca. 20 mio. kr. på rammen i 2020. Det forudsættes, at opsparingen disponeres på en måde, der frigør midler på centrale rammer m.v. i flytteårene.

   

  Jf. tidligere vurderes det herudover muligt at frigøre midler på konsolideringsrammen. Grundlaget for den vurdering er fortsat behæftet med betydelig usikkerhed, primært som en følge af COVID-19. Frigivelsen af midlerne på konsolideringsrammen vil derfor ske gradvist hen over året i takt med indhentelsen af de eksakte tilbud på opgaverne og med afsæt i ajourførte udgiftsprognoser for 2020.

   

  Afledte besparelser ved gennemførelsen af investeringsplanen forudsættes indarbejdet i forslag til budget 2021 og frem, bl.a. i lyset af en kommende økonomiaftale for 2021 og regionens samlede økonomiske udfordringer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At samlet plan for fremrykkede investeringer for 272 mio. kr. i 2020 godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på yderligere 75 mio. kr. (indeks146,8) til ramme til ekstraordinære anlægsprojekter, investeringer m.v.

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2020 til formålet, i første omgang finansieret af de likvide midler.

   

  At afsættes driftsbevilling på 147 mio. kr., finansieret af ramme til genanskaffelser/renoveringer, opsparing Nyt OUH samt konsolideringsrammen (drift).

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at udmønte ovennævnte anlægs- og driftsrammer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-05-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   


  Sagsnr. 20/16073
  3. Medicotekniske anskaffelser 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Sagen forelægges regionsrådet med henblik på udmøntning af de afsatte rammer i 2020 til større medicotekniske anskaffelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Løbende investeringer i medicoteknisk apparatur m.v. er en væsentlig forudsætning for, at sygehusene fortsat kan forbedre bl.a. kvaliteten i diagnostikken og behandlingen samt patientsikkerheden. Investeringer i apparatur bidrager samtidig til mere effektive arbejdsgange og understøtter derved sygehusenes omkostningseffektivitet. Den løbende vedligeholdelse af regionens samlede apparaturpark mindsker desuden risikoen for akutte/driftskritiske nedbrud og/eller øgede udgifter til service ved en levetidsforlængelse af eksisterende apparatur.

   

  Forud for indflytningen til Nyt OUH i 2022/2023 er der et særligt behov for et væsentligt øget genanskaffelsesniveau på OUH. Det har bl.a. sammenhæng med, at der i en periode er behov for at opretholde klinisk drift, inkl. apparatur, på to matrikler, at kalibreringen af noget af apparaturet vil strække sig over længere tid og at udgifterne til flytningen af apparaturet i nogle situationer ville overstige apparaturets beregnede restværdi/restlevetid.

   

  Hertil kommer behovet for at investere i egentlige nyanskaffelser, bl.a. afledt af ibrugtagningen af ny teknologi samt ambitioner om at sikre en relativt stor spredning af ny teknologi på alle regionens sygehuse. Ny teknologi understøtter således også ensartede behandlingstilbud samt udviklingen af attraktive faglige miljøer og selvbærende decentrale sygehusenheder, hvor behandlingen foregår tæt på patientens bopæl.

   

  I regionens langsigtede investeringsstrategi har det til og med 2018 været lagt til grund, at der årligt prioriteres 300 mio. kr. til løbende genanskaffelse og fornyelse af medicoteknisk apparatur. I det enkelte år har investeringsomfanget afveget fra dette måltal, bl.a. som en følge af fremrykning af anskaffelser fra tidligere år, gennemførelse af nationale initiativer (f.eks. Kræftplan IV) samt anskaffelse af nyt apparatur finansieret af nye byggerier.

   

  Regionens samlede apparaturpark har i dag en samlet værdi på godt 4 mia. kr. Med en gennemsnitlig teknisk og teknologisk levetid for apparaturet på 10 år, skal der årligt investeres ca. 400 mio. kr. i medicoteknisk apparatur alene for at opretholde værdien af apparaturet, det vil sige 100 mio. kr. mere end de aktuelt afsatte anlægsrammer til medicoteknisk apparatur.

   

  Årlige geninvesteringer i dette omfang ville i givet fald forlods lægge beslag på 70-80 pct. af regionens aktuelle anlægsloft. Ud over de ca. 300 mio. kr., der årligt prioriteres på regionens anlægs- og investeringsrammer til medicoteknisk apparatur, har det på den baggrund været nødvendigt i et betydeligt omfang også at finansiere apparaturanskaffelser via driften (som leasing), bl.a. i sammenhæng med den løbende konsolidering af regionens økonomi inden for de samlede rammer – drift og anlæg – og i et flerårigt perspektiv.

   

  Med henblik på at vedligeholde funktionalitet og værdien af apparaturparken m.v. blev der i regionens budget for 2019 afsat en ny driftsramme på 50 mio. kr. årligt til at understøtte investeringer i apparatur, it, løst apparatur, vedligeholdelsesarbejder m.v. I budget 2020 er rammen tilført yderligere 50 mio. kr. årligt, således at det er muligt at gen- og nyanskaffe apparatur for årligt ca. 400 mio. kr.

   

  På regionsrådets møde i januar 2019 blev godkendt leasing af medicotekniske genanskaffelser for i alt 300 mio. kr., svarende til en årlig leasingydelse på 50 mio. kr. i perioden 2019-2024. 2019-rammen er således disponeret, og derfor skal der i 2020 alene tages stilling til anvendelsen af de nye 50 mio. kr. afsat i budget 2020.

   

  Årets leasingydelse beregnes på baggrund af afsluttede anskaffelser inden 1. juni 2020. Inden denne skæringsdato vurderes det ikke realistisk at lease medicoteknisk apparatur i et omfang, der vil indebære en leasingbetaling for 2020 i noget større omfang. På den baggrund anbefales, at de 50 mio. kr. i 2020 anvendes til renoveringsprojekter m.v. på sygehusene, jf. anden sag på dagsordenen, og at der samtidig leases apparatur i 2020 for 100 mio. kr., svarende til at den nye ramme herefter er disponeret til ydelsesbetaling i 2021 og 2022. Ved leasing af apparatur for yderligere 100 mio. kr. fastholdes det langsigtede mål om årlige investeringer i medicoteknisk apparatur for ca. 400 mio. kr. Samtidig sikres det, at der i 2022/2023 er de nødvendige økonomiske rammer til at understøtte det særlige genanskaffelsesbehov ved ibrugtagningen af Nyt OUH.

   

  Rammerne til større medicotekniske anskaffelser er herefter sammensat af 236 mio. kr. på regionens investeringsbudget samt yderligere 100 mio. kr. finansieret via leasing. Hertil kommer lokale investeringsrammer til mindre apparaturanskaffelser mv. på ca. 80 mio. kr. De lokale investeringsrammer er frigivet ved godkendelsen af budget 2020, og skal således ikke prioriteres i den foreliggende sag.

   

  Inden for disse rammer har sygehusene bl.a. prioriteret udskiftning af strålekanoner i Vejle og Odense, nye CT-skannere i Odense og Svendborg samt udstyr til laboratorie-, røntgen og ultralydsundersøgelser.

   

  I vedlagte bilag er nærmere redegjort for principperne for udmøntningen af de medicotekniske rammer samt den konkrete anvendelse af rammerne i 2020. Det bemærkes, at COVID-19-relaterede apparaturanskaffelser, f.eks. respiratorer, er blevet undtaget fra udgiftslofterne af finansministeren, og derfor ikke er medtaget i denne sag.

   

  For at sikre en optimal anvendelse af årets samlede udgiftsrammer til drift og anlæg kan det komme på tale senere på året evt. at leasingfinansiere en større del af årets apparaturanskaffelser. De afledte bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil blive forelagt i kommende sager vedr. budgettilpasninger.

   

  I udmøntningen er indregnet forventede rabatter på 8 procent forbundet med gunstige udbudsforretninger m.v.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At de beskrevne principper for prioritering af de medicotekniske investeringsmidler for 2020 godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 236,0 mio. kr. (indeks 146,8) til medicotekniske anskaffelser 2020.

   

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2020 på den afsatte ramme til medicotekniske anskaffelser i 2020.

   

  At der meddeles en leasingramme på 100 mio.kr. til yderligere medicotekniske anskaffelser, finansieret af afsatte driftsmidler til genanskaffelser mv.

   

  At økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midlerne til medicoteknisk apparatur, herunder godkender licitationsresultater vedr. afledt anlæg inden for den meddelte økonomiske ramme.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-05-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/11045
  4. Samarbejde med en landsdækkende klynge for life science og velfærdsteknologi
  fold dette punkt ind Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2020, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi Fremtidens Syddanmark. Som en af handlingerne i 2020 foreslås, at der afsættes 3 mio. kr. til samarbejde med en ny landsdækkende klynge for life science og velfærdsteknologi.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2020, at ”Fremtidens Syddanmark” skal omsættes til konkrete handlinger, og aftalepartere er enige om, at udmøntningen af budget 2020 skal have som primært formål at understøtte målene i udviklingsstrategien og give mulighed for at implementere de tilhørende delstrategier, bl.a. på klimaområdet. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at aftaleparterne er enige om, at der for 2020 (og af bilaget for overslagsårene 2021, 2022 og 2023) afsættes en ramme på 10,0 mio. kr. årligt til at realisere relevante initiativer, f.eks. med fokus på klima og grøn omstilling, stærke uddannelser, kultur, sundhedsinnovation m.v. Videre fremgår det, at den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger initiativer for regionsrådet, der løbende udmønter rammen.

   

  Til delvis udmøntning af rammen på 10 mio. kr. i 2020 har administrationen udarbejdet forslag til en pakke med 4 initiativer til en samlet volumen på 7,8 mio. kr. De 4 initiativer vurderes at kunne få realiseringen af den nye udviklingsstrategi og delstrategier godt fra start og danne afsæt for yderligere initiativer hen ad vejen. Udvalget for Regional Udvikling vil drøfte anvendelsen af den resterende del af rammen i 2020 på ca. 2 mio. kr. i forbindelse med behandlingen af nærværende dagsordenspunkt. På baggrund af drøftelsen vil der blive forelagt forslag i de relevante udvalg til særskilt behandling.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken af initiativer for 2020 afsættes 3 mio. kr. til at indgå en strategisk partnerskabsaftale med en ny landsdækkende klynge for life Science og velfærdsteknologi. Klyngen har til formål at udvikle nye sundheds- og velfærdsløsninger gennem offentlig-privat innovation til gavn for borgere og samfund.

   

  Initiativet understøtter målet om at fremme nye løsninger gennem offentlig-privat innovation i den regionale udviklingsstrategi og delstrategien for Sunde Levevilkår, som er indarbejdet i Innovationsstrategien. Initiativet bidrager særligt til FN’s Verdensmål 9 og 17.

   

  Ved at indgå samarbejde med den landsdækkende klynge for life science og velfærdsteknologi bliver der adgang for regionale parter til landsdækkende tilbud og aktiviteter, viden, innovationssamarbejde, finansiering m.v. Desuden sikres en stærk regional forankring gennem en regional filial/hub, hvilket er afgørende for at sikre et tæt samarbejde mellem virksomhederne og de centrale partnere på sundheds- og velfærdsområdet – hospitalerne, praksisområdet og kommunerne.

   

  De konkrete leverancer for Region Syddanmark aftales i forbindelse med indgåelse af den strategiske partnerskabsaftale med klyngen. Aftalen forelægges til godkendelse i regionsrådet.

   

  En nærmere uddybning af initiativet fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af initiativer fremgår af bilag 2.

   

  Sagen forelægges Udvalget for Regional Udvikling til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Region Syddanmark afsætter 3 mio. kr. til samarbejde med en ny landsdækkende klynge for life science og velfærdsteknologi.

   

  At midlerne udmøntes gennem en strategiske partnerskabsaftale med Region Syddanmark, som beskriver konkrete leverancer.

   

  At det er en forudsætning for finansieringen, at der bygges videre på de syddanske styrker, og at klyngeorganisationen opnår ekstern finansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-05-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/18280
  5. Unge og Trivsel i Fællesskaber
  fold dette punkt ind Resume

  Det er fastlagt i budgetaftale 2020, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. årligt til at realisere konkrete handlinger i den regionale udviklingsstrategi ”Fremtidens Syddanmark”. Som et af initiativerne foreslås, at der bevilges 500.000 kr. til et projekt om Unge og Trivsel i Fællesskaber.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftale 2020, at ”Fremtidens Syddanmark” skal omsættes til konkrete handlinger, og aftalepartere er enige om, at udmøntningen af budget 2020 skal have som primært formål at understøtte målene i udviklingsstrategien og give mulighed for at implementere de tilhørende delstrategier, bl.a. på klimaområdet. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at aftaleparterne er enige om, at der for 2020 (og af bilaget for overslagsårene 2021, 2022 og 2023) afsættes en ramme på 10,0 mio. kr. årligt til at realisere relevante initiativer, f.eks. med fokus på klima og grøn omstilling, stærke uddannelser, kultur, sundhedsinnovation m.v. Videre fremgår det, at den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at udvalget for regional udvikling, udvalget for uddannelse og arbejdskraft, anlægs- og innovationsudvalget samt miljøudvalget forelægger initiativer for regionsrådet, der løbende udmønter rammen.

   

  Til delvis udmøntning af rammen på 10 mio. kr. i 2020 har administrationen udarbejdet forslag til en pakke med 4 initiativer til en samlet volumen på 7,8 mio. kr. De 4 initiativer vurderes at kunne få realiseringen af den nye udviklingsstrategi og delstrategier godt fra start og danne afsæt for yderligere initiativer hen ad vejen. Udvalget for Regional Udvikling vil drøfte anvendelsen af den resterende del af rammen i 2020 på ca. 2 mio. kr. i forbindelse med behandlingen af nærværende dagsordenspunkt. På baggrund af drøftelsen vil der blive forelagt forslag i de relevante udvalg til særskilt behandling.

   

  Det foreslås, at der som led i pakken af initiativer for 2020 bevilges 500.000 kr. til et projekt, som skal videreudvikle og afprøve koncepter og metoder, der kan fremme unges trivsel gennem fællesskaber. På baggrund af projektet forventes det, at der vil igangsættes yderligere initiativer, f.eks. på ungdomsuddannelserne, i regi af regionsrådets uddannelsespulje.

   

  Projektet vil teste, om uddannelsesmiljøer kan understøtte trivsel og sundhed ved:

   

  At udvikle fællesskabende aktiviteter, der fremmer trivsel i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

   

  At skabe nye fællesskaber der er forankret i uddannelsesmiljøerne, og hvor natur og kulturaktiviteter er centrale.

   

  At bygge bro til allerede eksisterende fællesskaber for unge i forenings- og fritidslivet.

   

  Projektet bygger videre på eksisterende viden og erfaringer. Midlerne vil give mulighed for at afprøve metoderne i større skala på unge i uddannelse og på tværs af sektorer i samarbejde mellem bl.a. forskningsinstitutioner, kommuner, organisationer og foreninger.

   

  Projektet understøtter målet om at fremme unges trivsel og sundhed samt målet om at fremme borgernes mentale og fysiske trivsel, som fremgår af den regionale udviklingsstrategi samt Uddannelsesstrategien og Innovationsstrategien. Projektet bidrager desuden til FNs Verdensmål 3 og 17.

   

  En nærmere uddybning af initiativet fremgår af bilag 1. En oversigt over den samlede pakke af initiativer fremgår af bilag 2.

   

  Sagen forelægges udvalget for regional udvikling med indstilling om, at udvalget anbefaler regionsrådet at afsætte 500.000 kr. til initiativet Unge og Trivsel, og at det forudsættes, at ungdomsuddannelsesinstitutioner og eventuelt andre relevante parter inkluderes i samarbejdet.
  Sagen forelægges desuden Udvalget for uddannelse og arbejdsmarked til orientering.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-05-2020

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/10436
  6. Forslag til klimastrategi
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forslag til regional klimastrategi fremlægges til orientering for anlægs- og innovationsudvalget. Strategien skal ses som et samlet bud på, i hvilken retning Region Syddanmark ønsker at lægge den regionale klimaindsats. I den syddanske geografi og i regionen som virksomhed.

   

  Strategien foreslår, at Region Syddanmark opnår dette ved at arbejde på tre måder.

   

  • Regionen sætter en politisk dagsorden både regionalt og nationalt.
  • Regionen samler Syddanmark om en fælles klima- og ressourceindsats.
  • Regionen som virksomhed nedbringer sit eget klimaaftryk og ressourceforbrug.

   

  Strategien er således i høj grad en invitation til omverdenen og ikke mindst de syddanske kommuner om at samarbejde om klimadagsordenen. Men samtidig også rammesættende for Region Syddanmarks interne indsatser.

   

  Strategien indeholder derfor også mål og indsatser for både eksterne og interne aktiviteter.

   

  Strategiens mål
  Strategien er struktureret efter de tre overordnede regionale mål for klimaområdet, der fremgår af den regionale udviklingsstrategi. For hver af de tre områder definerer forslaget til strategi mere detaljerede mål samt indsatser for såvel den eksterne som den interne del. De tre overordnede mål og detaljerede mål er.

   

  1) Nedbringe CO2-udledning i Region Syddanmark gennem partnerskaber om blandt andet strategisk energiplanlægning samt mindske CO2-udledning i egen virksomhed.

  Eksterne mål
  Udledning af klimagasser i Region Syddanmark skal nedbringes med 70 % inden 2030 og Region Syddanmark skal være CO2-neutral i 2050.

   

  Interne mål
  Energiforbruget skal reduceres med mindst 20 % i forhold til 2018.

   

  Udledningen af klimagasser fra el og varme skal reduceres med mindst 40 % i 2030 forhold til 2018.

   

  2) Omstilling til mere cirkulær økonomi med mere effektiv brug af ressourcer, herunder råstoffer.

   

  Eksterne mål
  I 2050 er forbrug og produktion i Syddanmark baseret på cirkulær økonomi.

   

  Interne mål
  Den samlede affaldsmængde skal reduceres med mindst 10 % i år 2030 – svarende til mindst 1 % årligt – og den genanvendte andel af den samlede affaldsmængde skal øges til mindst 40 % i 2030.

   

  Der udarbejdes en række målsætninger og principper for indkøb, der har til formål at maksimere cirkulariteten i det regionale forbrug.

   

  3) Mindske negative konsekvenser ved forhøjede vandstande og ekstremvejr.

   

  Eksterne mål
  Skadesomkostningerne som følge af ekstremvejr skal minimeres gennem en sammenhængende klimatilpasningsindsats i Region Syddanmark.

   

  Interne mål
  Region Syddanmarks håndtering af klimasikringen af regionale bygninger – ikke mindst sygehusene og øvrige institutioner – vil blive nærmere beskrevet i den regionale bygherrepolitik.

   

  Udvikling af forslag til klimastrategi
  Klimastrategien tager som nævnt afsæt i de tre regionale mål formuleret i den regionale udviklingsstrategi. Disse er formuleret på baggrund af en række møder med kommuner og interesseorganisationer i foråret 2019.

   

  De eksterne mål og indsatser i forslaget til klimastrategien er derudover udviklet i dialog med blandt andet kommunale medarbejdere på klima- og miljøområdet og har i udkast været drøftet i Kontaktudvalget for den regionale udviklingsstrategi.

   

  De interne mål og indsatser er udarbejdet ud fra de input, der er kommet fra regionsrådet, politiske udvalg, regionens enheder, arbejdsgrupper m.v. og har været behandlet af den strategiske styregruppe, der består af ledelsesrepræsentanter fra alle regionens enheder og relevante chefer for afdelinger i regionshuset.

   

  Vedtagelse af forslag til klimastrategi
  Forslaget til klimastrategi vil efter planen blive behandlet i forretningsudvalget den 13. maj 2020 og sammen med forslaget til regional udviklingsstrategi i regionsrådet den 25. maj 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-05-2020

  Til orientering.

   

  Administrationen udarbejder et faktaark ang. klimamål og baselines, som indgår i den videre politiske proces.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/55946
  7. Indvielse solcelleanlæg Nyt OUH og facadeløsning Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  I sommeren 2020 vil der være to større begivenheder på Nyt OUH – godkendelse af facade mock-up samt indvielse af solcellepark. Anlægs- og innovationsudvalget orienteres i nærværende om status.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede 17. december 2018 at opføre et solcelleanlæg i tilknytning til Nyt OUH.

  Solcelleanlægget skal bidrage til, at hospitalet kan opfylde bygningsreglementets BK2020 krav for energiforbrug. Solcelleanlægget er nu etableret og klar til at forsyne Nyt OUH med tilhørende funktioner med strøm fremadrettet og her og nu levere strøm til byggeriet.

   

  Der er store energimæssige og klimamæssige gevinster ved solcelleanlægget:

  -          Om sommeren vil anlægget producere over 45 % af det daglig forbrug af strøm til Nyt OUH. På årsbasis ca. omkring 20 %.

  -          Ca. 35 % af det årlig strømforbrug til byggepladsen vil blive dækket af solcellerne. Svarende til en samlet besparelse på ca. 9 mio. kr. i byggeperioden.

  -          Klimapåvirkning: estimeret reduktion af drivhusgasser på 1,3 ton/år (eller 3,3 ton i byggeperioden) i byggeperioden (Note: beregningsgrundlag: elproduktion via kulkraftværk).

  -          Samlet årlige produktion 4.650.780 kWh. Svarende til ca. 1.100 husstande.

   

  Det arbejdes hen imod, at anlægget indvies ultimo maj 2020. Det forudsætter, at anlægget er endelig tilkoblet og et drænprojekt rundt om anlægget er gennemført. Under normale omstændigheder vil det være muligt at gennemføre frem mod slutningen af maj, men i den nuværende situation kan det ikke garanteres. Udmelding om indvielsesdato afventer derfor. 

   

  Facadeløsning på Nyt OUH
  Med henblik på godkendelse af facadeløsning på Nyt OUH, opsættes en 1:1 mock-up af facadeløsning med forskellige udtryk. Det forventes at facade mock-up er klar til besigtigelse i juni 2020. I den forbindelse er det planlagt at regionsrådet skal inviteres til at besigtige samt kommentere mock-up af facaden. Regionsrådet vil i samme ombæring blive præsenteret for baggrunden for de arkitektoniske hovedgreb med henblik på, at få et helhedsindtryk af facadeløsningen. Nærmere dato meldes ud senere.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-05-2020

  Til orientering.

   


  Sagsnr. 20/9545
  8. Særlige regionale innovationsindsatser i relation til Corona-situationen
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet vil udvalget blive orienteret omkring særlige regionale innovations- og implementeringsindsatser, der er igangsat i relation til Corona-situationen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet vil udvalget blive orienteret omkring særlige regionale innovations- og implementeringsindsatser, der er igangsat i relation til Corona-situationen inden for særligt det digitale område. Det er blandt andet eksisterede indsatser, der er blevet udrullet hurtigere og nye aktiviteter, der sættes i gang.

   

  Konkret drejer det sig bl.a. om:

   

  Accelereret udbredelse af Genoptræn|dk
  Genoptræn|dk er en web-baseret platform fokuseret på genoptræning via hjemmesiden www.genoptræn.dk, hvor sundhedsfaglige kan tilgå løsningen samt en app til borgerne. Der er ca. 600 øvelses-videoer på platformen, som er udvalgt på baggrund af behov hos kommuner og sygehuse. Det er besluttet i den tværsektorielle Corona-taskforce, at Region Syddanmark, Odense Kommune og Sønderborg Kommune tilbyder de syddanske kommuner gratis adgang til platformen i et år, og 10 kommuner anvender nu løsningen.

   

  Support af videoløsninger
  Kort tid efter at Corona-krisen ramte Danmark indgik Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation aftale om, at Region Syddanmarks forsøgsordning med videokonsultation mellem praktiserende læger og patienter skulle lynimplementeres i hele landet for at bremse coronavirus. På få uger er antallet af videokonsultationer steget markant.

   

  Virtuel fødselsforberedelse
  Der er ca. 60.000 fødsler årligt i Danmark, og i øjeblikket er den typiske fødselsforberedelse i grupper ikke muligt at gennemføre på sædvanlig vis.  Der opleves således et øget pres på de øvrige kommunikationskanaler på fødestederne. Derfor er der i et samarbejde mellem alle fødesteder i Region Syddanmark samt Amager og Hvidovre Hospital søgt og opnået bevilling til initiativet hos Trygfonden til anvendelse af såkaldte webinarer (webbaseret undervisning og dialog) til fødselsforberedelse.

   

  Der er oplæg på mødet ved Inge Bendixen, vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-05-2020

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/873
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Torsdag den 4. juni 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – OUH, Svendborg Sygehus

  Torsdag den 3. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

  Onsdag den 23. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Sygehus Lillebælt, Vejle

  Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 - regionshuset

  Onsdag den 4. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Syddanske Forskerparker, Odense

  Onsdag den 25. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Designskolen Kolding, Kolding.

   

  Mødeplanen foreslås ændret

  Møde den 4. juni foreslås afholdt i regionshuset fremfor OUH, Svendborg Sygehus, da dagsordenen forventes at få et omfang, som ikke levner plads til rundvisning og introduktion til Psykiatrisk Afdeling Svendborg, og da det er usikkert om sygehuset må danne ramme om et eksternt møde.

   

  Det foreslås at bytte om på lokationerne for møderne den 4. samt den 25. november, så udvalget den 25. november kan deltage i dette års Week of Health and Innovation (WHINN 2020) i Odense, som de øvrige år.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At mødet den 4. juni foreslås flyttet fra Svendborg Sygehus til regionshuset.

   

  At mødet den 4. november foreslås flyttet fra Syddanske Forskerparker i Odense til Designskolen Kolding i Kolding.

   

  At mødet den 25. november foreslås flyttet til Odense (WHINN 2020).

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-05-2020

  Udvalget godkendte forslag til mødeplan.

   


  Sagsnr. 20/873
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-05-2020

  Orientering om:

   

  -          Adgangsforhold på Kolding Sygehus: Sagen drøftes på kommende møde i anlægs- og innovationsudvalget.

  -          Kontrol af sociale klausuler.

   


  Sagsnr.
  11. LUKKET PUNKT, Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 05-05-2020

  -


  Siden er sidst opdateret 06-05-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring