Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 31. marts 2020

Mødedato
31-03-2020 kl. 15:00 - 17:10

Mødested
Regionshuset/videomøde

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Pia Tørving, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Fremtidens klyngesamarbejde inden for life science og velfærdsteknologi
  2. Byggemodning af Teknikbyen - DP21
  3. Tiltrækning af international konference til Region Syddanmark
  4. Bygherrepolitikken
  5. Evaluering af WHINN 2019 og rammer for WHINN 2020
  6. Mødeplan
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 20/11045
  1. Fremtidens klyngesamarbejde inden for life science og velfærdsteknologi
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet, at der fremover kun kan være én offentligt finansieret klyngeindsats på de erhvervs- og teknologiområder, som klyngeindsatsen skal fokusere på. På sundheds- og velfærdsområdet betyder det, at der fremover skal være én landsdækkende klynge inden for life science og velfærdsteknologi.

   

  Allerede i 2018 blev der igangsat en proces, som skulle forenkle klyngesamarbejdet på sundheds- og velfærdsområdet. Processen resulterede i, at fire organisationer gik sammen i et samlet nationalt innovationsnetværk, Danish Healthtech, som har fået tildelt midler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og fra flere regioner, bl.a. Region Syddanmark. Welfare Tech, som har hovedkontor i Odense, er tovholder på innovationsnetværket, som derudover omfatter MedTech Innovation Consortium i Midtjylland, Life Science Innovation North Denmark i Nordjylland og Copenhagen Healthtech Cluster i Hovedstaden

   

  Som følge af udmeldingen om, at der fremover kun skal være én landsdækkende klynge inden for life science og velfærdsteknologi, arbejder Danish Healthhtech nu på at samle alle parter - herunder også farmaområdet - i en landsdækkende klyngeorganisation med fire regionale filialer. Parterne sigter på i fællesskab at indsende ansøgning om midler fra klyngeprogrammet Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024, som er annonceret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet med frist den 27. maj 2020.

   

  Ved at samle aktiviteterne inden for life science og velfærdsteknologi i én landsdækkende organisation bliver det lettere for virksomhederne at få adgang til viden og de rette tilbud. Samtidig skal den landsdækkende klyngeorganisation styrke samspillet mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner, virksomheder og det offentlige om at udvikle nye løsninger, som er til gavn for borgerne og patienterne og skaber vækst i virksomhederne.

   

  En stærk regional forankring og tilstedeværelse gennem regionale filialer er helt afgørende for at sikre et tæt samarbejde mellem virksomhederne og de centrale partnere på sundheds- og velfærdsområdet – hospitalerne, praksisområdet og kommunerne. Det sikrer adgang til viden og behov fra klinikere og kommunale praktikere samt adgang til testmiljøer og samspil om offentlig-privat innovation til gavn for såvel sundhedssektoren som virksomhederne.

   

  Konstitueret direktør for Welfare Tech, Troels Bierman Mortensen, giver på mødet en mundtlig orientering om arbejdet med at samle parterne i en landsdækkende klynge for life science- og velfærdsteknologi, herunder de forventede gevinster for regionen og behovet for regional opbakning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-03-2020

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Kurt Jensen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/3614
  2. Byggemodning af Teknikbyen - DP21
  fold dette punkt ind Resume

  På Nyt OUH planlægges, som en del af det samlede projekt, opførelse af en Teknikby udenfor Hospitalsringen. Der foreligger indledende projektbeskrivelse for byggemodning for Teknikbyen til godkendelse med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste etape af byggemodning på arealer udenfor Hospitalsringen handler om arealerne til opførelsen af Teknikbyen. Teknikbyen har til formål at forsyne Nyt OUH med vand, strøm, varme m.v.

   

  Teknikbyen består hovedsageligt af følgende tekniske anlæg

  • Rensningsanlæg for spildevand
  • Køleforsyning
  • El-forsyningsanlæg, herunder koblingsstation (fordeling af strøm) og nødgeneratorbygning.

   

  Forud for etablering af Teknikbyen skal grunden først byggemodnes. Byggemodningen består dels af nedrivning af eksisterende bygninger, dels etablering af veje, parkeringspladser og fortov, dels etablering af tilslutninger af ledninger i jord for fjernvarme, brugsvand, kølevand, spildevand og regnvand.

   

  Byggemodningen af Teknikbyen udbydes som offentlig licitation. Udbudsbekendtgørelsen planlægges udsendt ultimo april 2020. Byggemodning af Teknikbyen forventes at pågå fra september 2020 til maj 2021.

   

  Budgettet for Teknikbyen udgør 10 mio. kr., hvoraf 7,5 mio. kr. er til håndværkerudgifter og rådgivning i forbindelse med byggemodningen og 2,5 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med udbudsgrundlaget til de tekniske anlæg til teknikbyen.

   

  2020-PL

  2020

  2021

  I alt

  Total

  5.000.000 kr.

  5.000.000 kr.

  10.000.000 kr.

  Somatik

  4.478.500 kr.

  4.478.500 kr.

  8.957.000 kr.

  Psykiatri

  521.500 kr.

  521.500 kr.

  1.043.000 kr.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs-og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At indledende projektbeskrivelse for byggemodning af Teknikby på Nyt OUH godkendes.

   

  Vedr. Nyt OUH
  At der til byggemodning af Teknikby meddeles tillæg til anlægsbevilling vedr. Øvrigt terrænarbejde, Klar til byggeri på 8,957 mio. kr. (indeks 119,07).

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb til formålet, fordelt på 2020 og 2021, finansieret af den afsatte restramme vedr. Nyt OUH.

   

  Vedr. Nyt OUH – Psykiatrien
  At der til psykiatriens andel af byggemodning af Teknikby meddeles tillæg til anlægsbevilling på 1,043 mio. kr. (indeks 146,8).

   

  At der af de allerede afsatte rådighedsbeløb frigives tilsvarende til formålet, fordelt på 2020 og 2021.

   

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-03-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Kurt Jensen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/10042
  3. Tiltrækning af international konference til Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Healthcare DENMARK ønsker i samarbejde med Inspiring DENMARK at tiltrække den internationale konference ”ICIC - 22nd International Conference for Integrated Care” til Odense i 2022 og ansøger derfor om tilskud fra Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Healthcare DENMARK (HCD) er i samarbejde med Inspiring Denmark i dialog med International Foundation for Integrated Care om at tiltrække konferencen ”ICIC - 22nd International Conference for Integrated Care” til Odense i 2022.  

   

  International Foundation for Integrated Care er et non-profit uddannelses- og medlemsbaseret netværk med det formål at fremme viden, forskning og implementering af politikker og praksis for integrated care/tværsektorielt sundhedssamarbejde. Dette er den 22. ICIC-konference, som normalt tiltrækker 800-1.000 deltagere fra hele verden. Målgruppen er primært forskere, klinikere og beslutningstagere inden for tværsektorielt samarbejde.

   

  For at komme i betragtning skal værten dokumentere finansiel opbakning til konferencen. Der foreligger tilsagn fra Odense Kommune vedr. in-kind ydelser (leje af lokaler på konferencestedet Odeon samt en velkomstreception) til en samlet værdi af € 81.430/ca. 600.000 kr.  ICIC-organisationen har derudover anmodet om, at der af likviditetsmæssige årsager tilføres yderligere € 75.000/ca. 555.000 kr. som bidrag til konferencen. HCD forventer sponsorindtægter fra udstillere, men anmoder om et tilskud fra Region Syddanmark.

   

  HCD har motiveret ansøgningen om tiltrækning af ICIC-konferencen med det stærke samarbejde mellem parterne i Campus Odense: Odense Kommune, Region Syddanmark, OUH og Nyt OUH, Syddansk Universitet, UC Lillebælt og Forskerparken. Udover at synliggøre kompetencerne inden for uddannelse, forskning og offentlig-privat innovation, kan der arrangeres besøg for konferencedeltagerne i Campus Odenses institutioner, testmiljøer og relevante virksomheder samt besøg i HCD’s nye nationale besøgscenter for sundheds- og velfærdsteknologi i Odense.

  Konferencen kan således medvirke til at synliggøre det attraktive forsknings-, viden-, test- og udstillingsmiljø i Campus Odense og profilere Region Syddanmark for et internationalt publikum.  

   

  Konferencen finder normalt sted i foråret, men det vil være oplagt at lægge ICIC konferencen i efteråret for at skabe synergi med WHINN. HCD’s bud skal præsenteres på en ICIC’s konference i april 2020.

   

  Det foreslås, at Region Syddanmark bidrager med et finansielt tilskud til afvikling af konferencen på 100.000 kr. fra Regional Udviklings konto vedr. øvrige omkostninger. Det forudsættes, at konferencen afholdes i forbindelse med WHINN.

   

  Sagen forelægges Udvalget for Regional Udvikling til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bidrage med et finansielt tilskud til afvikling af konferencen på 100.000 kr. fra Regional Udviklings konto vedr. øvrige omkostninger. Det forudsættes, at konferencen afholdes i forbindelse med WHINN.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-03-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Kurt Jensen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 19/52013
  4. Bygherrepolitikken
  fold dette punkt ind Resume

  Det er besluttet den 9. januar 2020 i anlægs- og innovationsudvalget, at igangsætte et arbejde med at revidere ”Regler for byggeri i Region Syddanmark”, så Bygherrepolitikken og Byggeregulativet samstemmes med de mål, der opstilles i Klimastrategien.

   

  Anlægs- og innovationsudvalget forelægges Bygherrepolitikken til drøftelse på mødet 31. marts 2020. Udvalget forelægges de samlede ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” til beslutning pr. 05. maj 2020. Der er altså tale om en foreløbig status på arbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” består af Bygherrepolitik og Byggeregulativ samt en række paradigmer. Paradigmerne består af en række operationelle dokumenter/hjælpeværktøjer, der revideres fortløbende ved behov.

   

  Revisionen af ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” foregår med involvering af alle sygehusenhederne, Projektorganisationen for Byggeri og Regional Udvikling.

   

  Formålet med Bygherrepolitikken er at sikre velfungerende og bæredygtige bygninger, en grønnere bygningsprofil i såvel det eksisterende byggeri som i det fremtidige byggeri, hvor der skabes sammenhæng mellem arbejdet med regionens bygningsmasse og de nationale og globale målsætninger, som f.eks. FN’s verdensmål.

   

  Bygherrepolitikken skal afspejle de høje ambitioner, som regionen har for en bæredygtig udvikling, ligesom Bygherrepolitikken samtidig skal medvirke til, at de mål der fastlægges i Klimastrategien, opfyldes.

   

  Administrationen giver et oplæg på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-03-2020

  Drøftet. Udvalgets input indgår i det videre arbejde.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Kurt Jensen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/11269
  5. Evaluering af WHINN 2019 og rammer for WHINN 2020
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  WHINN blev, som årligt tilbagevendende konferenceuge inden for sundhed og innovation, afholdt for femte gang i november 2019. Som noget nyt i forhold til tidligere år blev WHINN i 2019 afholdt i Campus Odense-faciliteterne hos Syddansk Universitet, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Syddanske Forskerparker/Videnbyen herunder lokaler i Teknologisk Institut, Syddansk Sundhedsinnovation og Welfare Tech. Ændring i faciliteter samt andre tiltag var et resultat af den eksterne evaluering, der blev foretaget i forlængelse af WHINN 2018.

   

  Hovedtemaet for WHINN 2019 var Better Healthcare Through Future Technology, og der blev afviklet 5 konference-spor med temaerne: Access to Care, Digital Health, Home Based Health, Fremtidens sundhedsprofessionelle, Robots and Drones in the Future. Derudover afholdte Danske Regioner og Dansk Industri en heldagskonference med temaet ”HealthTech and data driven innovation – the solution to our future challenges in healthcare?”

   

  Partnerskabet bag WHINN består af Odense Kommune, SDU, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Healthcare DENMARK, Welfare Tech og Region Syddanmark.

   

  Evaluering 2019
  På WHINN 2019 var der  godt 860 deltagere, heraf 590 betalende deltagere. Måltallet var 1.000 deltagere, heraf 800 betalende deltagere. Deltagerne har generelt givet en positiv evaluering af WHINN 2019 (3,7 på en skala fra 1-5) både i forhold til udbytte og afvikling. For første gang har udstillende virksomheder på WHINN givet en meget positiv evaluering af WHINN, hvilket særligt knytter sig til, at de nye faciliteter er inspirerende og understøtter en løbende dialog. Således var 88 % af virksomhederne tilfredse eller meget tilfredse. Økonomisk er WHINN 2019 i balance, således er regnskabet afsluttet med et lille overskud.

  En uddybende evaluering af WHINN 2019 er vedlagt som bilag.

   

  Rammer for 2020
  WHINN afholdes den 24.-26. november 2020.

   

  Overskriften for WHINN 2020 bliver ”WHINN Bridges Tech Needs with Tech Knowledge” (WHINN bygger bro mellem teknologibehov og teknologividen). Der arbejdes herunder med 4 konferencespor med de foreløbige arbejdstitler:

   

  • Uddannelse, rekruttering og digitale kompetencer. 2 dages konference på dansk.
  • Hjemmebehandling – borgerens perspektiv. 1 dags konference på dansk.
  • Datadrevet innovation. 2 dages konference på engelsk.
  • Telemedicin og healthcare. 1 dags konference på engelsk.

   

  For hvert konferencespor udpeges en faglig spydspids på området som såkaldt chair, der skal sikre det faglige niveau i planlægningen af konferencerne.

   

  Økonomi 2020
  De økonomiske rammer for WHINN 2020 består af aftaler om medfinansiering fra Odense Kommune og Region Syddanmark (Regional Udvikling) på i alt 1,1 mio. kr. Heraf bidrager Odense Kommune med 750.000 kr. og Region Syddanmark med 337.500 kr. Bevillingen til WHINN 2020 er for begge parter reduceret med 25 % sammenlignet med 2019. Efter 2020 er der ikke indgået aftaler om medfinansiering af WHINN.

   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-03-2020

  Til orientering.

   

  Kurt Jensen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/873
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Torsdag den 5. maj 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – OUH, Svendborg Sygehus

  Torsdag den 4. juni 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 - regionshuset

  Torsdag den 3. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

  Onsdag den 23. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Sygehus Lillebælt, Vejle

  Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 - regionshuset

  Onsdag den 4. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Syddanske Forskerparker, Odense

  Onsdag den 25. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Designskolen Kolding, Kolding.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-03-2020

  Møde den 5. maj 2020 kl. 14 til ca. kl.17 afholdes i regionshuset.

  Møde den 4. juni 2020 kl. 14 til ca. kl.17 forventes flyttet til Svendborg Sygehus.

   

  Kurt Jensen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

   


  Sagsnr. 20/873
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 31-03-2020

  Orientering om:

  -          Ophævelse af anlægsloft og ramme til vedligeholdelsesprojekter.

  -          Implikationer af COVID-19 i forhold til igangværende byggeprojekter.

  -          Solcelleanlæg på Nyt OUH og mock-up af facadeløsning, Nyt OUH.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Kurt Jensen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 01-04-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring