Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 09. marts 2020

Mødedato
09-03-2020 kl. 14:00 - 16:30

Mødested
Telepsykiatrisk Center, Odense

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Pia Tørving, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud
 • Pia Tørving, A
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. Mødested og tema
  2. Fremtidens Operationsstue på Nyt OUH, Resultat af pilottest, kl. 15.00
  3. Etablering af bygning til PET/CT scanner, SHS Aabenraa
  4. Rapportering nr. 37 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  5. Rapportering nr. 37 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  6. Placering af parkeringshus i Esbjerg
  7. 32. rapportering for udbygning af Esbjerg Sygehus
  8. Status på byggerier 4. kvt. 2019
  9. Orientering om høringssvar til regional udviklingsstrategi 2020-2023, Fremtidens Syddanmark, Sunde Levevilkår
  10. Mødeplan
  11. Eventuelt
  12. LUKKET PUNKT, Rapportering Kolding Sygehus


  Sagsnr. 20/9545
  1. Mødested og tema
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet afholdes hos Telepsykiatrisk Center, og mødets tema er centerets arbejde med digitale forebyggelses- og behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser, herunder virtual reality som nyt værktøj i psykiatrien.

   

  Telepsykiatrisk Center arbejder med udvikling, implementering og forskning i digitale forebyggelses- og behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser. Centeret driver blandt andet websitet Mindhelper målrettet unge i hele landet og psykologstøttet internetbehandling ved depression og angst med landsdækkende funktion. Senest er Telepsykiatrisk Center blevet bedt om at drive en national pilotafprøvning af en appguide, der anbefaler kvalitetssikrede apps til borgere med angst, depression, muskelskeletsygdom og diabetes.

   

  Telepsykiatrisk Center undersøger i forskningsregi det kliniske potentiale ved anvendelsen af virtual reality til behandling af social angst og som værktøj til afledning og beroligelse i døgnbehandling. På mødet får anlægs- og innovationsudvalget en introduktion til centerets arbejde med fokus på virtual reality, og der bliver mulighed for at prøve centerets virtual reality udstyr.

   

  Program

   

  14.00 – 14.15 Introduktion til Telepsykiatrisk Center - Marie Paldam Folker, afdelingschef

   

  14.15 – 14.40 Virtual reality i psykiatrien – Lisbeth Thisted Andersen, teamleder

   

  14.40 – 15.00 Spørgsmål og demonstration af virtual reality – Thomas Binzer, konsulent

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-03-2020

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/40860
  2. Fremtidens Operationsstue på Nyt OUH, Resultat af pilottest, kl. 15.00
  fold dette punkt ind Resume

  Konceptet for fremtidens operationsstuer på Nyt OUH er blevet afprøvet i praksis på Odense Universitetshospital, og resultaterne af denne pilottest foreligger nu. Sagen gennemgår kort  baggrunden for den gennemførte pilottest og resultaterne herfra.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektorganisationen for Nyt OUH og Odense Universitetshospital har gennemført pilottest af konceptet for de 52 operationsstuer, der skal stå klar til at modtage patienter, når Nyt OUH går i drift.

   

  Operationsstuerne er centrale i en stor del af de behandlinger, som gennemføres på et

  universitetshospital. Stuerne er det sted, hvor patienterne opereres og i nogle tilfælde kan

  tilbringe mange timer, men samtidig er stuerne også stedet, hvor operationspersonalet

  tilbringer størstedelen af deres hverdag.

   

  På Nyt OUH vil omkring 1.000 personer have deres daglige arbejdsdag i og omkring stuerne,

  og ca. 70.000 operationer vil blive gennemført hvert år fordelt på 10 forskellige kirurgiske

  specialer.

   

  Tankerne bag de nye operationsstuer er anderledes, end man kender det i dag. Stuerne på Nyt OUH vil bl.a. på et basisniveau blive indrettet og bestykket med samme inventar og grundudstyr på tværs af de kirurgiske specialer - dog selvfølgeligt uden at gå på kompromis med de enkelte specialers behov. Dette sikrer bl.a. fleksibilitet og genkendelighed på operationsstuerne.

   

  Samtidig er der fokus på de personale- og patientmæssige vilkår, som tænkes ind i forhold til arbejdsmiljø og design af stuen. Der kommer eksempelvis dagslys på alle stuer, og gener fra ledninger på gulve og kabeltræk minimeres.

   

  Om pilottesten
  Pilottesten af konceptet er gennemført i perioden januar 2017 til december 2019 på OUH. Konceptet for de fremtidige operationsstuer på Nyt OUH er et resultat af en omfattende brugerproces afviklet i 2015/2016.

   

  En ny operationsstue, svarende 1:1 til konceptet for de kommende operationsstuer på Nyt OUH, blev opført ved OUH. Den nye operationsstue stod færdig 1. september 2018 og er navngivet Fremtidens Operationsstue. Fra september 2018 frem til oktober 2019 har Fremtidens Operationsstue været genstand for en grundig afprøvning både udenfor og i klinisk drift.

   

  Alle kirurgiske og anæstesiologiske specialer har arbejdet på stuen i testperioden for med deres specialespecifikke syn at give input til deres fremtidige arbejdsplads. Service- og tekniske afdelinger har ligeledes deltaget. Syddansk Sundhedsinnovation har igennem hele projektet understøttet den overordnede projektledelse bl.a. i forbindelse med gennemførsel af test- og evalueringsdelen og samling af input til evalueringsrapporten.

   

  Test og evaluering af Fremtidens Operationsstue har fokuseret på fire overordnede evalueringsparametre:

   

  1) Fleksibilitet, 2) Funktionalitet, 3) Tekniske løsninger og 4) Design. De fire parametre er fokusområder, som blev udpeget af klinisk personale og servicemedarbejdere under den indledende brugerproces.

   

  Resultater
  Pilottesten er nu afsluttet. Den overordnede konklusion på pilotprojektet er, at konceptet

  for Fremtidens Operationsstue holder i praksis.

   

  Det vil overordnet sige, at operationsstuen er:

  • Fleksibel og på 1-2 dage kan tilpasses det enkelte speciale/operation.
  • Funktionel og tekniske løsninger fungerer for alle kirurgiske specialer og anæstesien.
  • Designmæssigt en æstetisk forbedring fra de eksisterende operationsstuer med positiv indvirkning på medarbejdernes arbejdsmiljø.
  • Lys, ny, stor, imødekommende og pæn vurderet ud fra patienter og pårørendes generelle oplevelse.

   

  Pilotprojektet har dog også identificeret mange udfordringer og opmærksomhedspunkter, som man skal arbejde videre med og afklare, så konceptet kan justeres til på detailniveau.

   

  Videre proces og perspektiver
  Evalueringsrapportens konklusioner, anbefalinger og opmærksomhedspunkter er blevet opsummeret i en fokusliste med 178 punkter. Denne liste giver et overblik over hvert enkelt opfølgningspunkt i evalueringsrapporten og alle relevante interessenter. Listen skal sikre en efterfølgende håndtering og opfølgning på resultaterne af pilotprojektet. Opfølgning på denne liste forankres i OUH-regi.

   

  Frem mod indflytning på Nyt OUH vil Fremtidens Operationsstue indgå i daglig klinisk drift med afvikling af operationer.

   

  På mødet deltager direktør Torben Hedegaard Jensen og projektleder Mogens Rasmussen fra Projektorganisationen for Nyt OUH, med en præsentation af udvalgte resultater og emner fra evalueringsrapporten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-03-2020

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/5387
  3. Etablering af bygning til PET/CT scanner, SHS Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i at sikre en mere robust projektøkonomi for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, anbefaler Styregruppen for SHS Fase 2 projektet, at lade PET/CT scanner bygningen udgå af kvalitetsfondsprojektet. Der er imidlertid fortsat behov for at opføre en PET/CT scanner bygning, hvorfor udvalget bliver præsenteret for en regional finansieringsmodel.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 25. juni 2018, at etablere en PET/CT scanner bygning på Aabenraa Sygehus, som en del af den fremtidige strategi for Sygehus Sønderjylland. Det indgik ikke fra starten i kvalitetsfondsprojektet at bygge til en PET/CT scanner, men tilbage i juni 2018 vurderedes reserverne i kvalitetsfondsprojektet til at være tilstrækkelige robuste til også at kunne finansiere denne tilbygning.  Selve scanneren skulle finansieres af apparaturpuljen under kvalitetsfondsprojektet.

   

  Siden starten af 2019 har der været et større træk på reserverne i kvalitetsfondsprojektet, således at det nu er nødvendigt at tage PET/CT scannerbygningen ud af kvalitetsfondsprojektet igen for med større sikkerhed, at kunne styre kvalitetsfondsprojektet i mål inden for den økonomiske ramme. Selve scanneren vil fortsat kunne finansieres af kvalitetsfondsmidler via apparaturrammen.

   

  Behovet for en PET/CT scanner i Sygehus Sønderjylland er uændret med henblik på at opfylde plan for konsolidering og skarp profil på Sygehus Sønderjyllands sygehuse vedtaget den 25. juni 2018 i regionsrådet. Der er dermed fortsat behov for at opføre en bygning til PET/CT scanneren.

   

  Etablering af bygning til PET/CT scanner

  Den nuværende billeddiagnostiske afdeling ligger på etage 2 i et område, hvor det ikke er muligt at udvide afdelingen inden for de bestående fysiske rammer. Det er derfor nødvendigt med en ny bygning i direkte tilslutning til den billeddiagnostiske afdeling i det eksisterende sygehus. Af hensyn til patienter og personale skal bygningen placeres tæt på afdelingens reception og venteområde samt i samme niveau. Den planlagte PET/CT scannerbygning er i to plan, da terrænet, som støder op til nuværende billeddiagnostiske afdeling, springer i to niveauer. Dette medfører, at nybyggeriet skal udføres i to plan, for at imødekomme ønsket om en samlet afdeling på én etage.

   

  PET/CT scanner bygningen skal på niveau 2 indeholde rum til PET/CT scanner med tilhørende optrækkerrum, hvilerum, beskriverum og nødvendige teknikarealer. Niveau 1, som i nærværende forslag henstår som råhus, vil på sigt kunne rumme en evt. fremtidig kapacitetsudvidelse med yderligere en PET/CT scanner (eller lignende). Der er i bygningen derfor forberedt endnu et PET/CT scannerrum, men aptering (herunder løst og fast inventar, IT udstyr og andet udstyr) er ikke med i nærværende projektøkonomi.

   

  I tilknytning til den nye scannerbygning anbefales det, at skabe mulighed for diskret patienttransport mellem den nye sengebygning og billeddiagnostisk afdeling, herunder scannerbygningen, hvilket kræver etablering af en forbindelsesgang mellem sengebygningen og billeddiagnostisk afdeling. Uden en særskilt forbindelsesgang vil patienter skulle transporteres igennem halvoffentlige områder fra sengebygningen til billeddiagnostisk afdeling.

   

  Forbindelsesgangen er et element der ikke har indgået i kvalitetsfondsprojektet.

   

  Tilbygningen bliver på 1.062 kvm. fordelt på to plan, hvortil kommer et lukket teknikhus på 200 kvm. placeret på taget. Der er vedlagt foreløbige skitser og oversigtstegninger, der illustrerer byggeplanerne.

   

  Det første økonomiske overslag regionsrådet blev præsenteret for tilbage i juni 2018 lød på 13 mio. kr. Vurderingen i dag, efter en dybdegående projekteringsfase, lyder på 24 mio. kr. til scannerbygningen og 6 mio. kr. til en forbindelsesgang, hvis man ønsker den.

   

  Årsagen til de væsentligt øgede anlægsomkostninger til scannerbygningen er hovedsageligt, at bygningsarealet er fordoblet i forhold til tidligere udspil. Dette er dels på grund af byggetekniske udfordringer med terrænspringende grund (eksisterende støttemur skal flyttes med henblik på, at skabe plads til et fuldt udbygget niveau 1), hvorfor arealet i niveau 1 er fordoblet. Dels er arealerne på flere funktionsrum øgede efter nærmere vurdering. Ydermere var teknikarealet i det tidligere udspil integreret i selve bygningen. Dette er nu placeret på taget, hvilket muliggør en fremtidig kapacitetsudvidelse i bygningen i niveau 1.

   

  Det vil være hensigtsmæssigt, at byggeriet af scannerbygningen sker snarest muligt og parallelt med kvalitetsfondsprojektet. Udgifterne til scannerbygningen på 24 mio. kr. fordeler sig på følgende måde i 2020 og 2021:

   

  2020

  2021

  4.000.000

  20.000.000

   

  Prioriteres derudover en forbindelsesgang til sikring af diskret patienttransport bliver anlægssummen 30 mio. kr. fordelt med 5 mio.kr. i 2020 og 25 mio.kr. i 2021

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At etablering af bygning til PET/CT scanner ved Sygehus Sønderjylland Aabenraa udgår af kvalitetsfondsprojektet og i stedet sker inden for regionens anlægsloft.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. (indeks 146,8) til projektering heraf.

   

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2020, finansieret af prioriteringspuljen, anlæg.

   

  At finansieringen af udgiften til bygningen på i alt 24,0 mio. kr. i 2020-2021, inkl. projektering indgår i budgetlægningen for 2021.

   

  At der i tillæg til bygning til PET/CT scanner samtidig kan indgå etablering af forbindelsesgang mellem sengebygning og billeddiagnostisk afdeling, overslag 6,0 mio. kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-03-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/5368
  4. Rapportering nr. 37 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 4. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Nærværende kvartalsrapport skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering, årsrapport, faseskiftrapport, effektiviseringsrapport samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

   

  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen.

   

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid og kvalitet og er uændret markeret grøn. Kvaliteten vurderes uændret, og som planlagt blev sengebygningen teknisk afleveret den 16. december 2019. Der har dog været fortsat været byggeaktivitet i sengebygningen på grund af aftalte ændringer i projektet samt færdiggørelse af bygning til indflytning. Det vil dog ikke forsinke gennemførelse af planlagte indflytningsdatoer.  

   

  Status på økonomi er, som ved sidste rapportering, fortsat gul. Økonomien forventes samlet set at kunne holdes inden for budgettet, men den er presset på grund af vækst i uforudsete udgifter i de tre første kvartaler i 2019. I 4. kvartal har omfanget af nye uforudsete udgifter været mindre end de forudgående kvartaler. Der er brug for et særligt skærpet fokus i den kommende tid på økonomien i projektet. Derfor er der sat en række tiltag i værk for yderligere at bremse væksten i uforudsete udgifter, herunder reducere omfanget af ekstraarbejde samt aktivering af change request katalog, jf. særskilt sag på dagsordenen vedr. PET/CT scanner bygning.

   

  Voldgiftsretten afsagde kendelse i december 2019 vedr. rådgivertvist fra fase 1. Kendelsen var i sit indhold som forventet det vil sige hovedsageligt til regionens fordel. De nærmere økonomiske konsekvenser og påvirkning af kvalitetsfondsprojektets økonomi af dommen er under afklaring og vil efterfølgende blive indarbejdet i projektets budget.

   

  Med de igangsatte initiativer i projektet og planen for håndtering af yderligere udfordringer vurderer den uvildige rådgiver fortsat, at der bør være mulighed for at håndtere de kendte økonomiske udfordringer inden for budgettet.

   

  Årlig rapportering
  Udover den kvartalsvise rapportering skal der hvert år fremsendes en årlig rapportering, der indeholder opdaterede oplysninger vedr. de specifikke forudsætninger, som lå til grund for regeringens endelige tilsagn.

  Den årlige rapportering består af prioriterings- og besparelseskatalog samt skema med ramme for IT, udstyr og apparatur fordelt på år. Rapporteringen viser, at projektet lever op til tilsagnsbetingelsen med planlagt anvendelse af 200 mio. kr.(2009-pl) til IT, udstyr og apparatur.

   

  Effektiviseringsrapport
  Ved endeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til projektet i Aabenraa blev der opstillet en tilsagnsbetingelse om effektivisering af sygehusdriften på Sygehus Sønderjylland på årligt 103,1 mio. kr. (2010-pl), svarende til 117 mio. kr. (2020-pl). Den årlige effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus. Endeligt ibrugtagningstidspunkt er fastsat til medio 2021 (inkl. risikotid). Rapporteringen viser blandt andet, at der pr. 1. januar 2020 er realiseret 70,2 mio. kr. ud af den samlede forventede effektiviseringsgevinst på 117 mio. kr.

   

  Faseskifterapport
  Kvalitetsfondsprojekterne skal hvert 1½ år fremsende en faseskiftrapportering. Rapporteringen indeholder informationer om udviklingen i projektets kapacitet og status på afhændelse af ejendomme. Forrige faseskiftrapportering blev godkendt af regionsrådet den 25. juni 2018. Der er ikke sket ændringer i faseskiftrapporteringen i forhold til juni 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 4. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At bygning til PET/CT scanner udgår af kvalitetsfondsprojektet.

   

  At den årlige rapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At rapporteringen på effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At faseskifterapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-03-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/18693
  5. Rapportering nr. 37 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 4. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten viser, at projektet fortsat vurderes at være inden for de aftalte økonomiske, tids- og kvalitetsmæssige rammer. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger. Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ) og den årlige rapportering til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de

  igangværende kvalitetsfondsprojekter.

   

  Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

   

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

   

  Kvartalsrapport for 4. kvartal 2019 - status på Nyt OUH
  Økonomi, tid og kvalitet rapporteres uændret grøn, det vil sige inden for rammerne i forhold til regionsrådets seneste beslutning med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016, samt den fremdrift som de igangværende delprojekter har.

   

  Kort om de enkelte projekter:

   

  1. Indledende arbejder (DP01), Byggemodning (DP02)

   

  De indledende arbejder (DP01) og Byggemodning (DP02) for så vidt angår byggemodning og rør, belysning og terrænregulering er afsluttet og afleveret. Den endelige aflevering af signalanlæg er nu myndighedsgodkendt og sker ultimo februar 2020.

   

  1. Vidensaksen (DP03), Behandlings- og sengeafsnit (DP04) og Klyngerne (DP05-08)

   

  Samlet for alle delprojekterne DP03-DP08 gælder at projektoptimeringen er gennemført inden for den økonomiske ramme og tidsplan.

   

  Der er nu opnået byggetilladelse for delprojekterne DP03-DP08, idet den samlede byggetilladelse for DP03 og DP04 blev modtaget den 27. september 2019 og den samlede byggetilladelse for klyngerne blev modtaget den 18. december 2019.

   

  Totalentreprenøren er fortsat i proces med indgåelse af kontrakter med underleverandører og mobilisering af byggeplads som planlagt. Opsætning af bærende konstruktionssøjler og betondæk er for DP04 i områderne både øst og vest for letbanen nået op til 2. etage.

   

  1. Øvrige delprojekter

   

  Opførelsen af solcelleanlægget er påbegyndt i juli 2019. Panelerne er nu færdigmonteret, men endnu ikke koblet til forsyningen.

   

  Udbudsbekendtgørelsen vedr. opførelse af køkken på Nyt OUH blev udsendt i november måned 2019, prækvalifikation er gennemført og 4 tilbudsgivere er prækvalificeret.

   

  Udbudsbekendtgørelse vedr. serviceby incl. sterilcentral er udsendt den 17. januar 2020, med forventet behandling af licitationsresultatet i regionsrådet den 22. juni 2020.

   

  Aptering omfatter udstyrs- og rumaptering af rårum for operationsstuer, intensivafsnit, billeddiagnostik, scannerrum, traumefaciliteter, onkologisk behandlingsafsnit og skopirum. Udbudsbekendtgørelsen for apteringen er udsendt den 17. december 2019.

   

  Udbudsbekendtgørelsen ved kassetransportsystem og Warehouse Management System (WMS) er udsendt den 22. januar 2020.

   

  Der er i 4. kvartal 2019 foretaget den årlige revision af budgettet. Resultatet af budgetrevisionen er at de samlede reserver er øget med 35,0 mio. kr.  Som en del af budgetrevisionen er der sket en omklassificering af bygherreleverancerne vedr. SCADA, adgangskontrolsystem og patientkaldeanlæg fra byggeomkostninger til at være IT, apparatur og inventar ud fra en konkret vurdering af karakteren af disse leverancer. Samtidig er reserverne under IT, apparatur og inventar ændret til at følge principperne fastlagt af regionsrådet den 30. september 2019. Det betyder, at reserverne under IT, apparatur og udstyr er reduceret og at reserverne under byggeudgifter er steget.

   

  Nyt OUH projektet rapporterer i alt 13 risici i kvartalsrapporten, her nævnes top 3:

   

  1. Grænseflader mellem delprojekter. Der er en risiko for at totalentreprenøren ikke får koordineret tilstrækkeligt mellem delprojekter og bygherrens egne leverancer. Tiltag er at udarbejde en intern koordinerende tidsplan og at afdække grænseflader og konkret informationsbehov mellem de enkelte delprojekter.

   

  1. Ressourcekapaciteten i projektorganisationen. Der er en risiko for at der sker fejl på grund af samtidige opgaver i gennemførelse af udbud og tilsyn med byggeri i udførelsesfasen. Tiltag er koordinering mellem projektets hovedtidsplan og tidsplaner på delprojektniveau, samt udarbejdelse af planer for bygherres tilsyn.

   

  1. Koordinering af grænseflader. Der er en risiko for at der sker fejl ved koordinering af grænseflader. Tiltag er fortløbende arbejde med detaljerede kravspecifikationer til de tekniske funktioner og styring af at denne koordinering sker rettidigt.

   

  Nyt OUH er enige i anbefalingerne og er allerede i gang med at effektuere dem.

   

  Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter.  

   

  Det Tredje Øje
  Det er en forudsætning fra Sundheds- og Ældreministeriet, at risikovurderingerne kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Det foretages af ”Det Tredje Øje” (DTØ).

   

  DTØ har i 4. kvartal 2019 fulgt op på deres rapport for 3. kvartal, der blev udarbejdet efter aftale med Sundheds- og Ældreministeriet. DTØ har ud fra deres analyse udarbejdet 4 nye anbefalinger.

  1. Principper for nedskrivning af reserver.
  2. Fokus på totalentreprenørens overholdelse af økonomi og tid, f.eks. ved konkrete forventninger til bemanding og kontrahering.
  3. Udarbejdelse af en regnskabsmæssig vurdering af omklassificeringen af SCADA, patientkaldeanlæg og adgangskontrol.
  4. Eventuelle uoverensstemmelser mellem farvemarkeringer (projektstatus) mellem månedsrapport og kvartalsrapporter bør tydeligt begrundes for styregruppen.

   

  Nyt OUH er enige i anbefalingerne og er allerede i gang med at effektuere dem.

   

  Årlig rapportering
  Den årlige rapportering indeholder opfølgning på projektets prioriterings- og besparelseskatalog, anskaffelser af IT, udstyr og apparatur og realisering af effektiviseringsgevinster. 

   

  Den årlige rapportering viser et prioriterings- og besparelseskatalog med en samlet værdi på 358

  mio. kr. (skema 3), hvor den senest mulige besparelse er reduktion af landskabsarbejder med en værdi på i alt 131 mio. kr. udløber primo 2022. I skema 4 rapporteres der på tilsagnsrammen for IT, udstyr og apparatur, som viser at Nyt OUH lever op til regnskabsinstruksens krav om, at minimum 1,2 mia. kr. (09-pl) skal anvendes til IT, udstyr og apparatur, samt at 70 % skal være patientrettet. 

   

  Som en forudsætning for bevilling af Nyt OUH, delvist finansieret via statens kvalitetsfondsmidler, er opstillet krav om effektivisering af sygehusdriften med 348 mio. kr. i 2010-p/l, svarende til 385 mio. kr. i 2019-p/l. Rapporteringen viser at effektiviseringsgevinsterne forventes realiseret.

   

  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2019, DTØ rapporten for 4. kvartal 2019 og årlig rapportering vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 4. kvartal 2019 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At Det Tredje Øje (DTØ) rapporteringen for 4. kvartal 2019 godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At den Årlige rapportering incl. rapporteringen vedr. effektiviseringsgevinster godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-03-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/21105
  6. Placering af parkeringshus i Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  I forlængelse af regionsrådets aftale om budget for 2020, hvor der blev besluttet at udvide parkeringskapaciteten ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, forelægges der nu en analyse af parkeringspladsbehovet og forslag til placering af den udvidede parkeringsplads kapacitet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i oktober 2019 aftale om budget for 2020. Aftalen indeholdt en beslutning om Forbedring af parkeringsforhold ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Konkret er det besluttet at:

  Anlægs- og Innovationsudvalget fremlægger beskrivelse af behovet samt mulige løsninger herpå, evt. etapeopdelt. Såfremt det ikke er muligt at prioritere projektet indenfor regionens anlægsrammer, undersøges samtidig mulighederne for etablering heraf som OPP-projekt.

  Med denne sag præsenteres en analyse af parkeringspladsbehovet og to løsningsscenarier med henblik på beslutning om placering af den udvidede parkeringskapacitet.

   

  På baggrund af valg af placering igangsættes lokalplanarbejde og der projekteres et konkret forslag til form og størrelse på p-hus løsning, samt finansieringsmodel. Det forventes at foreligge til godkendelse i 2. halvår 2020.

   

  Parkeringsbehovet ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
  Rambøll har i samarbejde med Sydvestjysk Sygehus og Esbjerg Kommune udarbejdet vedlagte analyse af parkeringsbehovet på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg frem mod 2030.

   

  Rapporten beskriver, at der ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg er en parkeringskapacitet på 1.081 pladser. Kapaciteten er pt. lavere på grund af byggeriet af den ny sengebygning.

   

  Parkeringsbehovet forventes frem mod 2030 at stige, som følge af:

   

  • Udvidelse af området med beboerparkering (80 p-pladser)
  • Nedlæggelse af parkeringspladser i Nørrebrogade (30 p-pladser)
  • Nyttiggørelse af ledige etager i tidligere sengebygning (120 p-pladser)
  • Øget bilejerskab blandt patienter, pårørende og personale (200 p-pladser)
  • Flere ambulante behandlinger på sygehuset (50 p-pladser).

  Det giver behov for samlet set 480 p-pladser for at håndtere de forskellige opdriftsområder. Hertil kommer at Rambøll anbefaler en maksimal belægningsgrad på ca. 85% for at reducere den parkeringssøgende trafik i områderne tæt på sygehuset. En trafik der er meget generende for beboerne i områderne.

   

  Samlet set anbefales en udvidelse af parkeringskapaciteten på ca. 600 pladser, som der er arbejdet videre med i de to nedenstående forslag til placering af den ekstra parkeringskapacitet.

  Placering af ekstra parkeringskapacitet på op til 600 pladser
  På baggrund af sondering af mulighederne på eller i umiddelbar nærhed til sygehusets matrikler og i samarbejde med Esbjerg Kommune og Rambøll peges der på 2 områder, hvor der vil kunne skabes den fornødne kapacitet. Kapaciteten kan kun skaffes gennem placering af parkeringspladserne i p-huse. Det drejer sig om:

  Løsning A: En udvidelse af det eksisterende parkeringshus på Nørrebrogade

  Der tiltænkes bygget 3 etager oven på det eksisterende parkeringshus på remisegrunden svarende til ca. 600 pladser. Parkeringshuset planlægges med et visuelt løft, så det kommer til at syne både funktionelt og interessant i forhold til omgivelserne.

   

  Løsning B: Et nybygget parkeringshus på hjørnet af Frodesgade og Østergade

  Der tiltænkes etableret et nyt parkeringshus på sygehusgrunden syd for sygehuset. Projektet er visualiseret som et rundt 10-etagers p-hus med 600 pladser. Udformningen tager afsæt i et lignende projekt i Vejle, men udformningen skal nærmere analyseres.

   

  I vedlagte notat og overbliksskema er de 2 løsninger beskrevet og vurderet på en række relevante parametre. Der er desuden vedlagt visualiseringer af hvordan de 2 løsninger kunne se ud, hvilket ikke skal tages som udtryk for hvordan det ender med at se ud, når projekteringen er færdig.

   

  Helt overordnet vurderes begge løsninger at koste mellem 75-85 mio. kr. Tidsmæssigt vil begge kunne være færdige senest i 1. kvartal 2023. Begge løsninger vil kunne etapeopdeles i f.eks.  400 + 200 pladser, men det skønnes at indebære en merudgift på ca. 10 mio. kr., hvis der bygges af 2 omgange.

   

  De to løsninger adskiller sig på:

  • Risikoprofil – Løsning B forventes at blive særlig vanskelig i lokalplanprocessen (mange interessenter/beboere, der berøres - ikke mindst Hospice) og mange ting der skal falde på plads bl.a. mageskifte af 1-2 ejendomme, lov til nedrivning af bevaringsværdige ejendomme mv. For Løsning A bliver det primært vanskeligt i udførelsesfasen, når der skal bygges oven på et p-hus i maksimal drift og under hensyntagen til BaneDanmark (selvom lokalplan heller ikke bliver enkelt).
  • Trafikforhold – udbygning med Løsning A vil kunne håndteres inden for den nuværende trafikale infrastruktur, mens Løsning B vil kræve væsentlige ændringer i tilkørselsveje og trafikregulering – forhold der skal løses og finansieres af kommunen – men Løsning B vil også udfordre trafikforholdene på sygehusets matrikel (mere krydsende trafik mellem bløde og hårde trafikanter, mere pres på adgang som ambulancer også bruger m.v.)
  • Udvidelsesmuligheder for sygehuset – Løsning B vil indskrænke fremtidige udbygningsmuligheder på sygehusmatriklen.
  • Behandlingskapacitet på matriklen – Løsning B vil indebære nedrivning af den tidligere datacentral, som sygehuset gerne vil have adgang til at bruge til behandlingsaktiviteter, hvis ikke alle aktiviteter viser sig at kunne være i den gamle og pt delvist forladte sengebygning.
  • Brugervenlighed – alle erfaringer peger på at et rundt p-hus som i Løsning B er en betydelig bedre oplevelse end et rektangulært p-hus med ramper.
  • Afstand til sygehuset – flere vil få kortere til den gamle hovedindgang med Løsning B mens afstand til ny hovedindgang er den samme i de 2 løsninger. Det er dog forventningen at en stor del af de ambulante aktiviteter vil flytte til den nye hovedindgang, hvorfor andelen af besøgende der mest oplagt vil bruge den gamle hovedindgang vil falde væsentligt i fremtiden.
  • Oplevelse af sygehuset – der er ingen tvivl om at et Nyt P-hus på hjørnet med beboelse og sygehus meget tæt på som i Løsning B er voldsomt og vil dominere oplevelsen af sygehuset/lukke sygehuset af (se visualiseringerne af Løsning B).
  • Sygehusets anbefaling – sygehusledelsen på Sydvestjysk Sygehus peger på Løsning A, som det mest optimale scenarie af de 2, da det sikrer mest mulig fleksibilitet for den fremtidige udvikling af sygehuset og sikrer en størst mulig bygningsmasse (undlade at nedrive datacentral). Samtidig vil Løsning B blive alt for voldsom og vil lukke sygehuset inde og give større trafikale udfordringer i området.

  Begge forslag kræver ændring af lokalplanen for de berørte områder. For at gennemføre lokalplanprocessen inklusive den dertil hørende høringsrunde så tids- og omkostningseffektivt og med mindst mulig gene for de involverede borgere og interessenter som muligt bedes regionsrådet på baggrund af det udarbejdede materiale udpege den foretrukne placering for udvidelse af parkeringskapaciteten på Sydvestjysk Sygehus.

   

  Den videre proces
  Med en beslutning om placering kan arbejdet med lokalplan til udvidelse af parkeringskapaciteten med 600 pladser igangsættes. Arbejdet vil dels ske med interne ressourcer og dels eksterne rådgivere. Derfor indstilles det, at der meddeles anlægsbevilling til rådgivning i forbindelse med forberedelse af lokalplansændringen og indledende projektering på 4,0 mio. kr. (indeks 146,8) i 2020.

   

  Der vil desuden blive arbejdet videre med fastlæggelse af den endelige størrelse af kapacitetsudvidelsen, herunder en eventuel etapeopdeling. Det deraf følgende finansierings- behov og model, det vil sige traditionel anlægsfinansiering eller OPP vil blive lagt frem sammen med anlægssagen, når der forelægger en lokalplan, der muliggør kapacitetsudvidelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der vælges en placering for udvidelse af parkeringskapaciteten på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. (indeks 146,8) til rådgivning i forbindelse med udvidelse af parkeringskapaciteten på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2020 hertil finansieret af prioriteringspuljen, anlæg.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-03-2020

  I forhold til indstillingspunkt 1 anbefaler anlægs- og innovationsudvalget over for regionsrådet, at løsning A vælges som placering for udvidelse af parkeringskapaciteten på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  1 medlem, Carsten Sørensen, Dansk Folkeparti stemte imod, idet han ønsker løsning B.

   

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingspunkt 2-4 over for regionsrådet, med den tilføjelse, at der i den videre proces er fokus på at sikre ordentlige og trygge trafikforhold for både borgere og personale.
   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/20780
  7. 32. rapportering for udbygning af Esbjerg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en kvartalsvis rapportering til anlægs- og innovationsudvalget om udbygningen af Esbjerg Sygehus. Denne sag indeholder rapporteringen for 4. kvartal 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra Kvalitetsfonden.

   

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

   

  Fase 2 – ny sengebygning
  Projektet blev afleveret af totalentreprenør MT Højgaard den 30. august 2019. Omfanget af mangler/fejl ved aflevering var stadig stort. Bygherreorganisationen har siden aflevering arbejdet med at gøre byggeriet klart til sygehusdrift.

  Indflytningen er gennemført som planlagt med første flytning 29. oktober 2019. De første patienter flyttede 19. november 2019 og den sidste flytning af patienter og senge skete 18. februar 2020. Dermed er samtlige patientflytninger gennemført som planlagt.

  Blodprøvetagning og EKG flytter ind 6. marts 2020.

   

  Der er siden seneste rapportering indgået og gensidigt underskrevet forlig med totalentreprenør MT Højgaard omkring de sidste væsentlige udeståender.

   

  Heliport
  Projektet er stort set afsluttet. Der har været nogle udfordringer med færdiggørelse af overfladen på disken, som er vejrafhængigt og derfor har forsinket projektets tidsplan med nogle måneder.

  Det forventes, at heliporten er fuldt driftsklar maj 2020. 

   

  Fase 3
  Fase 3 omfatter bl.a. udvidelse og tilpasning af dagkirurgisk center, forventes fortsat etableret og færdiggjort medio 2020.

   

  Renoveringen af eksisterende sengebygning
  Idéoplæg for planlægningen blev godkendt af regionsrådet den 28. oktober 2019. Den første etape, som skal huse den kommende kandidatuddannelse i medicin, efteruddannelse og forskning, skal stå klar senest medio 2022, hvor de første kandidatstuderende fra Syddansk Universitet starter. Byggeriet af denne etape forventes igangsat ultimo 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-03-2020

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/10690
  8. Status på byggerier 4. kvt. 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status til anlægs- og innovationsudvalget på byggerier i 4. kvartal 2019

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er aftalt, at der udarbejdes status på projekter, der er på mere end 15 mio. kr.

  Projekterne er både somatiske, psykiatriske, sociale og andre projekter. Status forelægges anlægs- og innovationsudvalget kvartalsvis.

   

  I vedlagte notat er der opgørelse pr. 3. kvartal 2019 for følgende byggerier:

   

  Somatiske sygehuse:

  • Generalplan Vejle, Fase 2
  • P-hus i Vejle
  • Generalplan, Sønderborg

   

  Psykiatriske sygehuse:

  • Nyt OUH - Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling
  • Nyt OUH - (Voksen) Psykiatrien som OPP
  • Sundhedshus – Haderslev
  • Lokalpsykiatri – Kolding
  • Psykiatrisk afdeling Svendborg

   

  Sociale byggerier:

  • Udby Behandlingscenter i Nr. Aaby
  • Socialbyggeri Låddenhøj i Nyborg

   

  Andre projekter:

  • Etablering af Regionalt Datacenter.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-03-2020

  Til orientering.

   

  Næste gang der gøres status på byggerier vil AiB laboratorium på Stæremosegårdsvej også være på listen.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/38378
  9. Orientering om høringssvar til regional udviklingsstrategi 2020-2023, Fremtidens Syddanmark, Sunde Levevilkår
  fold dette punkt ind Resume

  Den regionale udviklingsstrategi for 2020-2023, Fremtidens Syddanmark, har været i offentlig høring i perioden fra 9. oktober 2019 til 17. januar 2020. Der er modtaget i alt 43 høringssvar. Der gives en kort orientering om de modtagne høringssvar med betydning for strategisporet Sunde Levevilkår.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den regionale udviklingsstrategi for 2020-2023, Fremtidens Syddanmark, har været i offentlig høring i perioden fra 9. oktober 2019 til 17. januar 2020. Der er modtaget i alt 43 høringssvar, herunder fra KKR, 18 syddanske kommuner, Udviklingsråd Sønderjylland, Byregion Fyn, de regionale Arbejdsmarkedsråd, Region Midtjylland, Sjælland og Nordjylland, SDU og andre uddannelsesinstitutioner, lokalafdelinger fra Danmarks Naturfredningsforening samt tyske samarbejdspartnere og flere andre.

   

  Der udtrykkes i høringssvarene generelt opbakning til udkastet til udviklingsstrategi, herunder til arbejdet med FN’s verdensmål som ramme for strategien og regionens invitation til samarbejde. Herudover er der en række bemærkninger og kommentarer til forskellige elementer i de seks strategispor. Disse handler bl.a. om muligheder for samarbejde inden for de forskellige strategispor eller for konkrete indsatser, samt forslag og anbefalinger til justeringer i strategien.

   

  Udvalget for Regional Udvikling behandler høringssvarene og det endelige forslag til den regionale udviklingsstrategi på møde den 25. marts 2020.

   

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

   

  I forhold til strategisporet Sunde Levevilkår, indeholder høringssvarene bl.a. følgende input:

  • Sundhedsaftalen 2019-2023 bør fremhæves den regionale udviklingsstrategi (Kolding, Haderslev, Odense, Faaborg-Midtfyn, Esbjerg og Sønderborg Kommuner samt KKR).
  • Søjlediagram bør medtage ”svær overvægt” (Vejen Kommune).
  • Udviklingsstrategien bør også omhandle gastro-turisme (Odense Kommune).
  • Regionen opfordres til at genoptage strålesamarbejde med St. Franziskus Hospital (Aabenraa Kommune og Slesvigsk Parti).
  • Behov for at tydeliggøre opgavernes placering i enten kommunen eller region med hensyn til håndtering af psykiske udfordringer blandt børn og unge (Aabenraa Kommune).
  • Udviklingsstrategien mangler beskrivelse af, hvordan Region Syddanmark vil sikre lægedækningen i regionen (Esbjerg Kommune).
  • Udviklingsstrategien mangler beskrivelse af, hvordan Region Syddanmark vil udvikle psykiatrien i fremtiden (Esbjerg Kommune).
  • Udviklingsstrategien mangler beskrivelse af, hvordan Region Syddanmark vil udvikle regionens sygehuse (Esbjerg Kommune).
  • Ønsker om at forsætte og udvide samarbejdet, herunder det fælles dansk-tyske brand- og redningssamarbejde (Flensborg By).
  • Forslag om at erstatte ordet ”ulighed” med ”lighed” (Faaborg-Midtfyn Kommune).
  • Efterspørger partnerskab med regionen, bl.a. med fokus på fremme af sundere arbejdspladser (LO Region Syddanmark).
  • Efterspørger udveksling af viden med hensyn til børn og unges motorik, adfærd, sprog og overvægt (Kreis Schleswig Flensburg).

   

  På mødet vil administrationen give en kort mundtlig redegørelse for den påtænkte håndtering af forslag, hvad angår forslag til justeringer og præciseringer i strategisporet Sunde Levevilkår i den regionale udviklingsstrategi Fremtidens Syddanmark.

   

  Da den regionale udviklingsstrategi udarbejdes med hjemmel i erhvervsfremmeloven, er der ikke hjemmel til at arbejde med driftsopgaver på sundhedsområdet. Derfor er der for så vidt indkomne høringssvar vedr. emner som eksempelvis hospitalsbyggeri, lægedækningen og udbygningen af psykiatrien samt erhvervsfremmeforslag ikke lagt op til ændringer i den regionale udviklingsstrategi. I stedet vil de blive henvist til de respektive planer og aftaler på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-03-2020

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/873
  10. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Tirsdag den 31. marts 2020, kl. 15 - ca. kl. 17 - regionshuset

  Torsdag den 5. maj 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – OUH, Svendborg Sygehus

  Torsdag den 4. juni 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 - regionshuset

  Torsdag den 3. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

  Onsdag den 23. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Sygehus Lillebælt, Vejle

  Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 - regionshuset

  Onsdag den 4. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Syddanske Forskerparker, Odense

  Onsdag den 25. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Designskolen Kolding, Kolding.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-03-2020

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/873
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-03-2020

  Forslag om studietur for udvalget til Gødstrup Sygehus.

  Administrationen undersøger muligheden nærmere.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

   

   

   


  Sagsnr.
  12. LUKKET PUNKT, Rapportering Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 09-03-2020

  -

   

  Anne-Marie Palm-Johansen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 10-03-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring