Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2020pilAnlægs- og innovationsudvalgetpilAnlægs- og innovationsudvalget - Referat - 20. februar 2020

Anlægs- og innovationsudvalget - Referat - 20. februar 2020

Mødedato
20-02-2020 kl. 11:00 - 12:30

Mødested
Aabenraa Sygehus

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Anja Lund, V
 • Pia Tørving, A
 • Poul Fremmelev, A
 • Karsten Fogde, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Carsten Sørensen, O
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Afbud
 • Henriette Schlesinger, V
 • Kurt Jensen, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Udvalgsmøde på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  2. Status vedrørende AiB laboratorium, Odense Universitetshospital
  3. Udvendig bygningsvedligehold 2020
  4. Forslag om opdateret Innovationsstrategi samt delstrategi for Sunde Levevilkår
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 20/873
  1. Udvalgsmøde på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Anlægs- og innovationsudvalgsmødet den 20. februar 2020 afholdes på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Administrerende sygehusdirektør Peter Fosgrau deltager på mødet med henblik på at præsentere udvalget for byggeprojektet, herunder blandt andet indflytning i den nye sengebygning.

   

  Program

  Kl. 11.00-11.30: Oplæg ved Peter Fosgrau

  Kl. 11.30-13.30: Ordinært møde

   

  Udvalget inviteres i øvrigt til at deltage i den officielle indvielse af Sønderjyllands nye akutsygehus som løber af stablen samme dag kl. 14-18.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-02-2020

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen, Henriette Schlesinger og Kurt Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/50954
  2. Status vedrørende AiB laboratorium, Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume

  Budgetaftalen for 2018 prioriterede rådighedsbeløb til etablering af et AiB-laboratorium på OUH. Placeringen af AiB laboratoriet blev sidenhen koblet sammen med etablering af Plasmafaresecenter på Stærmosegårdsvej. Der fremlægges nu en status for etableringen af AiB laboratoriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  I budgetaftalen 2018 blev afsat rådighedsbeløb til etablering af et AiB-laboratorium på OUH. AiB-laboratoriet var oprindeligt tænkt etableret som en let bygning på taget ud for Klinisk Immunologisk Afdeling.

   

  Med erhvervelsen af ejendommen på Stærmosegårdsvej med henblik på etablering af et Plasmafaresecenter opstod der mulighed for en bedre bygningsmæssig og geografisk placering, jf. orientering på anlægs- og Innovationsudvalgets møde i juni 2019, idet der ved denne indplacering vil være tale om en mere langtidsholdbar løsning og investering, der rækker ud over ibrugtagningen af Nyt OUH i 2023.

   

  Status
  Da der er tale om etablering af to funktioner i samme bygning og i øvrigt henhørende under samme kliniske afdeling, er det besluttet rent udførelsesmæssigt at håndtere de to projekter i sammenhæng.

   

  Det samlede overslag til de to projekter lød på 35,1 mio. kr. Totalrådgivningen har derfor været i EU-udbud. Niras blev valgt som totalrådgiver, og kontrakten blev indgået i juli 2019.

   

  Umiddelbart herefter blev indledt brugerprocesser for de to projekter med henblik på færdigprojektering og efterfølgende udbud af de håndværksmæssige ydelser.

   

  Færdigprojekteringen er nu under udarbejdelse med henblik på udbud medio april 2020. Licitationsresultatet kan foreligge medio maj 2020, hvorefter det egentlige byggearbejde kan starte ultimo maj 2020.

   

  Udgifterne til etableringen af selve Plasmaferesecentret forventes fortsat at være på niveau med den godkendte bevilling til projektet.

   

  Det forventede udgiftsniveau til AiB-laboratoriet er derimod steget væsentligt.

   

  Samspillet imellem faglige og kvalitetsmæssige krav samt de deraf afledte virkninger for arealer og teknik og økonomi er først blevet helt tydelige i den endelige projekteringsfase. Nedenfor gennemgås de mest centrale udgiftsdrivende forhold.

   

  For AiB-laboratoriet er der som led i færdigprojekteringen taget kontakt til Lægemiddelstyrelsen for at sikre, at laboratoriet etableres og indrettes på en måde, så styrelsen efterfølgende kan godkende de produkter, der vil blive fremstillet i laboratoriet. Lægemiddelstyrelsen godkender således ikke laboratoriet, men styrelsens vurderinger er retningsgivende for specifikationer for og krav til AiB-laboratoriet.

   

  Lægemiddelstyrelsen har i den sammenhæng gjort opmærksom på, at myndighedskravene i EU til fremstilling af produkter i AiB-laboratorium er skærpet og vil blive yderligere skærpet i en kommende revision af regler for og guidelines på området.

   

  Skærpelsen af kravene til laboratoriet betyder bl.a. særligt øgede krav til ventilation og køling, herunder øgede krav til slusesystem, ventilation m.v. Dette sidste betyder ligeledes behov for et samlet øget areal.

   

  Alle disse forhold har været omkostningsdrivende for projektet i betydelig grad.

   

  Placeringen af laboratoriet kræver desuden etablering af to støttelaboratorier til kvalitetssikring af de fremstillede produkter. Dette forhold har også medvirket til at øge de samlede anlægsudgifter og er først blevet tydeliggjort efter beslutningen om indplaceringen på Stærmosegårdsvej.

   

  Samlet set vurderes udgifterne til etablering af AiB-laboratoriet at blive 10 mio. kr. højere end tidligere beregnet. Heraf vedrører ca. 2 mio. kr. dog fra en investering i styrkelse af forsynings- og øvrige tekniske systemer på Stærmosegårdsvej, så systemerne er gearet til evt. yderligere kliniske funktioner, der er plads til i huset.

  Det vil alt andet lige være oplagt at gøre det som en del af anlægsprojektet nu.

   

  Processen med Lægemiddelstyrelsen har samtidig indebåret en længere proces med specifikationen af AiB-laboratoriet og dermed en ændret tidsplan både for etablering af Plasmaferesecentret og AiB-laboratoriet.

   

  Ibrugtagningen af Plasmaferesecentret må således ændres fra ultimo juni 2020 til 2. november 2020, mens tidspunktet for ibrugtagning af AiB-laboratoriet må ændres fra efteråret 2020 til 1. februar 2021.

   

  Samlet behov for justering af bevilling
  Samlet overslag for etablering af dels Plasmafaresecenter dels AiB-laboratorium var som nævnt i alt 35,1 mio. kr.

   

  Med øgede udgifter til etablering af AiB-laboratoriet samt forslag om teknisk forberedelse af den pt. resterende del af bygningen til yderligere kliniske funktioner er der behov for en yderligere bevilling på i alt 10 mio. kr., heraf vedrører 2 mio. kr. til teknisk forberedelse af den resterende del af bygningen.

   

  Merudgifterne finansieres af mindre forbrug på sygehusets lokale investeringsramme.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At godkende det i sagsfremstillingen omtalte reviderede projekt for AiB-laboratoriet, herunder den indarbejdede tekniske forberedelse af den resterende del af bygningen til øvrige kliniske funktioner.

   

  At merudgifterne på 10 mio. kr. til det reviderede projekt om AiB-laboratoriet, inkl. teknisk forberedelse af den resterende del af bygningen, finansieres inden for Odense Universitetshospitals økonomiske rammer. De budget- og bevillingsmæssige forhold bringes på plads i forbindelse med budgettilpasningen, juni 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-02-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen, Henriette Schlesinger og Kurt Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/5926
  3. Udvendig bygningsvedligehold 2020
  fold dette punkt ind Resume

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. Udmøntningen af puljen i 2020 på 15 mio. kr. forelægges til regionsrådets godkendelse.

   

  Endvidere er det muligt i 2020 at igangsætte/fremrykke øvrige vedligeholdelsesarbejder for i alt 34 mio. kr., der understøtter reduktioner i energiforbruget på regionens sygehuse. Herved kan frigøres en del af det nødvendige råderum på centrale rammer i 2022-2024 til finansiering af flytteudgifter m.v. ved ibrugtagningen af Nyt OUH. Dette indstilles også til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udmøntning ordinær ramme

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. Regionens bygninger på sundhedsområdet udgør ca. 933.320 m².

  I samarbejde med de tekniske chefer på sygehusene har regionens bygningsafdeling foretaget den årlige bygningsgennemgang med henblik på at udmønte puljen for 2020. Den ordinære pulje udgør ca. 30 mio. kr., men er i 2020 reduceret til 15 mio. kr. med baggrund i tidligere års fremrykninger på området.

   

  Ved den konkrete bygningsgennemgang og prioritering er der i henhold til gældende retningslinjer fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner. Der udføres så vidt muligt konstruktionsforbedringer, således at nye bygningsdele opfylder nugældende isoleringskrav m.v. Retningslinjerne for arbejdet med den systematiske vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm fremgår af ”Oplæg til organisering af udvendig vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm”, som er godkendt af regionsrådet i februar 2007.

   

  Forretningsudvalget godkendte den 16. januar 2019, at der arbejdes videre med udvalgte verdensmål / FNs verdensmål. De enkelte stående udvalg har til opgave at sikre den konkrete forankring og implementering af arbejdet med målene inden for udvalgenes respektive opgaveområder, herunder revision af Region Syddanmarks byggestyringsregler, klimastrategi m.v.

   

  I forhold til rammen for udvendig vedligehold, omhandler denne indsatser i forhold til de løbende udvendige vedligeholdelsesopgaver på Region Syddanmarks matrikler. Det vil sige mindre vedligeholdelsesopgaver bestående i at opretholde den bygningsmæssige standard. Heri indgår diverse arbejder i forbindelse med vinduesudskiftning, tagarbejde m.v. Disse løbende vedligeholdelsesopgaver er med til at mindske energiforbug og forbedrer bygningernes klimaaftryk.

   

  I forhold til større konkrete projekter er der her tale om projekter med et direkte formindsket klimaaftryk. Projekterne består i særlig grad af udskiftning til vinduer med høj energiklasse for optimering af energiforbrug og indeklima. Hertil kommer projekter omhandlende facaderenovering og isolering med deraf direkte afledt positiv effekt for indeklima, energiforbrug og klimaskærm. Slutteligt omhandler projekterne udskiftning af utæt og nedslidt tagbelægning til ny tagbelægning incl. efterisolering. Også dette har en direkte positiv effekt på indeklima og energiforbrug.

   

  Ovenstående er vurderet inden for eksisterende politik og bygningsreglement. Men fremadrettet suppleres dette i endnu højere grad med vurderinger i forhold til klima og bæredygtighed, i tråd med den forestående klimastrategi for Region Syddanmark.

   

  På ovenstående baggrund er der udarbejdet en prioriteret liste over behovene for udvendig bygningsvedligeholdelse i 2020. Overordnet set foreslås puljen udmøntet således:

   

  Pulje, udvendig bygningsvedligeholdelse

  Mio. kr.

  Almindelig bygningsvedligeholdelse

  4,0

  Større vedligeholdelsesopgaver

  9,0

  Uforudsigelige udgifter & 5-års eftersyn

  2,0

  I alt

  15

   

  Større vedligeholdelsesopgaver omfatter eksempelvis udskiftning af vinduer, døre, tagarbejde m.v. Almindelig bygningsvedligeholdelse omfatter malerarbejde, murerarbejde og øvrige arbejder.

  Det afsatte beløb på i alt 15,0 mio. kr. er jævnt fordelt på de 5 sygehusenheder (somatik / psykiatri), jf. vedlagte oversigt.

   

  Det vurderes, at puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig vedligeholdelse af sundhedsområdets bygninger, og at ca. 90 % af bygningsmassen vil have et middel vedligeholdelsesniveau eller derover ved udgangen af 2020.

   

  Fremrykning af øvrige projekter
  I budget 2019 er der indgået aftale med Odense Universitetshospital om håndteringen af den løbende opsparing til dækning af flytterelaterede udgifter forbundet med ibrugtagningen af Nyt OUH. Aftalen indebærer, at OUH i perioden 2018-2021 skal opspare ca. 145 mio. kr., der skal stilles til disposition for sygehuset ved indflytningen, primært i 2023 og 2024.

   

  Udgifterne til flytningen skal håndteres inden for regionens ét-årige udgiftslofter og nødvendiggør derfor en ændret periodisering på centrale rammer. Med andre ord medfører flytningen behov for at fremrykke andre udgifter til perioden 2019-2021, herunder f.eks. udgifter til udvendig bygningsvedligehold, for at sikre råderum til flytteudgifter i 2023-2024 samt evt. uforudsete udgifter i forbindelse hermed.

   

  Med henblik på at understøtte den langsigtede økonomiske planlægning i relation til ibrugtagningen af Nyt OUH, vil der i 2020 og efterfølgende år blive fremlagt sager, der fremrykker udgifter på centrale rammer og derigennem sikrer råderum til håndteringen af flytteudgifterne i flytteperioden for Nyt OUH, samt sikrer en høj genanvendelsesgrad vedr. apparatur m.v.

   

  Som en del af denne strategi er det i lighed med 2019 muligt at prioritere yderligere projekter vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse for i alt 34 mio. kr. Der er tale om projekter, der i efterfølgende år skulle håndteres inden for regionens investeringsrammer på drift eller anlæg. Projekterne er fordelt med 21,5 mio.kr. i 2020 og 12,5 mio.kr. i 2021.

   

  Inden for denne ramme anbefales det, at udskifte ældre nedslidte vinduer på sygehusene i Kolding og Svendborg. På Ærø Sygehus ønskes gennemført efterisolering af tag samt udskiftning af nedslidt glasfacade. Ligeledes ønskes nedslidt tag i Esbjerg udskiftet og efterisoleret samt nedslidte ruder i forhal udskiftet.

   

  Afslutningsvis planlægges gennemført facaderenovering af bygning 1 i Middelfart, som skal sikre en ny tæt klimaskærm og samtidig via en efterisolering sikre bedre indeklima.

  Der pågår dog pt. supplerende undersøgelse i forhold til løsning med omfugning og imprægnering af facade (ca. budget 3,0 mio. kr.). Hvis denne løsning totaløkonomisk viser sig fordelagtig i stedet for budgetsat efterisolering af facade, tilpasses rammen tilsvarende.  

   

   

  I bilagene findes en oversigt over indholdet af de samlede, prioriterede større og almindelige vedligeholdelsesprojekter.

   

  Finansiering
  I budget 2019 er afsat en ny driftsramme på 50 mio. kr. årligt til større anskaffelser, løst inventar og udvendig bygningsvedligeholdelse. Rammen er i 2019 anvendt til leasing af medicoteknisk apparatur for samlet ca. 300 mio. kr., og er således disponeret til betaling af leasingydelsen de kommende år. Ajourførte prognoser for betalingen af regionens samlede leasingforpligtelse viser, at der i 2023/2024 igen vil være grundlag for prioritering af den afsatte ramme på 50 mio. kr. Det anbefales, at en del af rammen til den tid afsættes til finansiering af flytteudgifter m.v. vedr. Nyt OUH.

   

  De bevillingsmæssige konsekvenser ved fremrykningen af øvrige projekter for 34 mio. kr. fremgår nedenfor:

   

  Mio.kr.

  2020

  2023/2024

  I alt

  Udvendig vedligeholdelse

  +34

  0

  +34

  Opsparing flytteudgifter Nyt OUH

  -34

  +34

  0

  Genanskaffelsespulje, ny ramme i budget 2019

  0

  -34

  -34

  I alt

  0

  0

  0

   

  Den eksakte fordeling af budgetreguleringerne mellem 2023 og 2024 ajourføres i takt med den løbende revision af udgiftsprofilen for flytteudgifterne vedr. Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at anlægs- og innovationsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udmøntningen af puljen på 15 mio. kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2020 godkendes.

   

  At der fremrykkes projekter for 34,0 mio. kr., finansieret af den løbende opsparing i årene 2020-2021 til dækning af flytteudgifter ved ibrugtagning af Nyt OUH.

   

  At konto vedr. Opsparing til flytteudgifter Nyt OUH i 2023/2024 tilføres 34 mio. kr., finansieret af ny ramme i budget 2019 til genanskaffelser, udvendig vedligeholdelse m.v.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-02-2020

  Anlægs- og innovationsudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen, Henriette Schlesinger og Kurt Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/38378
  4. Forslag om opdateret Innovationsstrategi samt delstrategi for Sunde Levevilkår
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget har tidligere godkendt, at strategisporet Sunde Levevilkår i den regionale udviklingsstrategi ikke konkretiseres i en ny, selvstændig delstrategi, men at Region Syddanmarks Innovationsstrategi opdateres med mål og indsatser inden for Sunde Levevilkår.

   

  Opdateret Innovationsstrategi med forslag til delstrategi for Sunde Levevilkår forelægges til drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget godkendte den 20. november 2019, at strategisporet Sunde Levevilkår i den regionale udviklingsstrategi ikke konkretiseres i en ny, selvstændig delstrategi, men gennem en opdatering af Innovationsstrategien, så den fremadrettet også omfatter mål og indsatser inden for strategisporet Sunde Levevilkår i den regionale udviklingsstrategi.

   

  På denne måde vil rammerne for Region Syddanmarks samlede indsats inden for sundhedsinnovation fortsat være fastlagt i Innovationsstrategien, og indsatsen vil være koordineret med øvrige strategier, planer og aftaler på sundhedsområdet.

   

  Med afsæt i det foreliggende forslag til den regionale udviklingsstrategi 2020-2023 ”Fremtidens Syddanmark” er Innovationsstrategien indholdsmæssigt opdateret, så den også omfatter forslag til delstrategi for Sunde Levevilkår. Innovationsstrategien er herudover blevet faktuel opdateret bl.a. på baggrund af ny erhvervsfremmelov, bortfald af indsatser m.v.  

   

  Udkast til delstrategi for Sunde Levevilkår bygger videre på de tre regionale mål, der fremgår af forslag til den regionale udviklingsstrategi:

   

  • Fremme borgernes mentale og fysiske trivsel
  • Styrke sunde levevilkår gennem viden om lokale og socioøkonomiske forskelle
  • Fremme nye løsninger gennem offentlig- privat innovation.

   

  Forslaget til delstrategi er bygget op om de tre mål og indeholder konkrete forslag til initiativer, der bidrager til at realisere målene. Nogle af initiativerne er der allerede truffet beslutning om i regionsrådet, andre skal udvikles.

   

  Udkastet indeholder også forslag til, hvilke af FN´s mål delstrategien adresserer.

   

  Punktet indledes med et oplæg ved afdelingschef Dorthe Kusk, Sundhedsinnovation og Kultur.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-02-2020

  Drøftet.

  Anlægs- og innovationsudvalgets input indgår i det videre arbejde.

   

  Oplæg vedlægges.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen, Henriette Schlesinger og Kurt Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 20/873
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Anlægs- og innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan for 2020:
   

  Mandag den 9. marts 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Odense, Telepsykiatrisk Center

  Tirsdag den 31. marts 2020, kl. 15 - ca. kl. 17 - regionshuset

  Torsdag den 5. maj 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – OUH, Svendborg Sygehus

  Torsdag den 4. juni 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 - regionshuset

  Torsdag den 3. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

  Onsdag den 23. september 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Sygehus Lillebælt, Vejle

  Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 - regionshuset

  Onsdag den 4. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Syddanske Forskerparker, Odense

  Onsdag den 25. november 2020, kl. 14 - ca. kl. 17 – Designskolen Kolding, Kolding.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-02-2020

  Til orientering.

   

  Anne-Marie Palm-Johansen, Henriette Schlesinger og Kurt Jensen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 20/873
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og innovationsudvalget den 20-02-2020

  Orientering om status for sociale klausuler.

   

  Orientering om adgang til byggeplads, Nyt OUH.

   

  Formanden orienterede om, at der er sendt invitation til 3F ang. møde om opstart af Nyt OUH byggeri og samarbejde med 3F.

   

  Henriette Schlesinger og Kurt Jensen deltog ikke sagens behandling.

   

   


  Siden er sidst opdateret 24-02-2020
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring