Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilBudget og økonomipilBudget 2020pilAftale om uddannelse og introduktionsforløb

Aftale om uddannelse og introduktionsforløb

Mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og
Marianne Mørk Mathiesen. (Partierne bag udbuddet af vaskeriydelser i Region Syddanmark)


I forbindelse med konkurrenceudsættelse og udbud af de samlede vaskeriydelser i Region Syddanmark er
der opnået et provenu på 20 mio. kr. ud over det, som var forudsat i budgettet.

Parterne bag vaskeriudbuddet er enige om at anvende merprovenuet til at styrke Region Syddanmark som
en attraktiv arbejdsplads ved at styrke uddannelsen af regionens potentielle, fremtidige medarbejdere og
ved at styrke introduktionen af nyuddannede og nyansatte medarbejdere.

Dygtige og engagerede medarbejdere er Region Syddanmarks vigtigste aktiv og en forudsætning for at sikre
en høj kvalitet i patientbehandlingen og -plejen.
Det er derfor vigtigt, at Region Syddanmarks arbejdspladser kan rekruttere og fastholde kvalificerede
medarbejdere. Denne opgave bliver mere udfordrende i de kommende år, hvor de store årgange går på
pension, mens de små ungdomsårgange kommer ud på arbejdsmarkedet. Befolkningsudviklingen resulterer
samtidig i en stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser, der betyder, at medarbejderne i
sundhedsvæsenet ofte oplever, at dagligdagen er travl.

Introduktionsforløb

Når de nyuddannede får deres første job i Region Syddanmark, er introduktionen til opgaverne og den
første tid på arbejdspladsen afgørende for, om den nye medarbejder kommer til at fungere godt og trives i
sit arbejde.

Regionsrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget for 2019 midler til introduktionsforløb for
nyuddannede sygeplejersker i FAM og på medicinske afdelinger, samt nyuddannede sygeplejersker og
social- og sundhedsassistenter i PAM. Med forløbene indgår de nyuddannede medarbejdere ikke i
vagtnormeringen i de første to måneder af deres ansættelse. Ordningen sikrer både en bedre introduktion
af den nye medarbejder og et mindre pres på afdelingerne, når de tager i mod nyansatte medarbejdere,
ligesom en god introduktion på sigt er en investering i fastholdelse. Erfaringerne har været meget positive,
og aftaleparterne ønsker derfor at udbrede initiativet til andre vagtbelastede afdelinger og faggrupper,
både i somatikken og psykiatrien. Samtidig benyttes lejligheden til at undersøge, om introduktionens
indhold kan justeres eller arrangeres anderledes for at imødegå, at mange arbejdsulykker finder sted blandt
medarbejdere, der har været ansat under 2 år. (jf. seneste arbejdsmiljøredegørelse)

Aftaleparterne afsætter derfor 15 mio. kr. årligt til en yderligere styrkelse af introduktionen af
nyuddannede medarbejdere. Midlerne anvendes - efter en konkret udmøntning - til at udbrede
friholdelsen af nyuddannet plejepersonale fra vagtnormeringen i de første to måneder til flere
vagtbelastede afdelinger, ligesom nyuddannede jordemødre friholdes fra at indgå i vagtnormeringen i den
første måned af deres ansættelse, og der sikres vagtdublering og supervision af KBU-læger i de første 2
uger i klinik. Sundhedsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget fremlægger forslag til udmøntning af
midlerne.

Styrkelse af uddannelsesindsatsen i forhold til plejepersonalet

Regionens kommende sygeplejersker og SOSU-assistenter møder Region Syddanmark i praktikophold under
deres uddannelse. Praktikopholdet er et vigtigt element i uddannelsen og medvirker til at sikre, at de
uddannelsessøgende har de grundlæggende kliniske kompetencer, når de starter i deres første job.
Samtidig er praktikopholdet deres første oplevelse af Region Syddanmark som arbejdsplads.

Dimensioneringen på uddannelserne er øget, og med denne følger en udvidelse af opgaven som
uddannelsessted med flere praktikpladser til både social- og sundhedsassistentelever og
sygeplejerskestuderende.

Det er vigtigt, at Region Syddanmark er en organisation med et attraktivt uddannelsesmiljø, hvor vores
uddannelsessøgende bliver klædt godt på til deres fremtidige profession og får en god oplevelse af
arbejdspladsen.

Aftaleparterne ønsker at understøtte denne indsats og afsætter derfor 5 mio. kr. årligt til at understøtte et
attraktivt uddannelsesmiljø for plejeuddannelserne. Midlerne anvendes til at styrke praktikvejlederne og de
kliniske vejledere med kompetenceudvikling, supervision eller andre tiltag, der bidrager til
kvalitetsudvikling i uddannelserne. Forretningsudvalget følger løbende indsatsen.
Aftaleparterne er klar over, at regionen også på lægeområdet løfter en vigtig uddannelsesopgave, som også
bliver større i de kommende år efterhånden som universiteternes øgede dimensionering slår igennem i den
lægelige videreuddannelse. Aftaleparterne ønsker i forbindelse med den kommende budgetproces at
drøfte mulighederne for også på dette område at understøtte kvalitetsudviklingen af uddannelsen.

Partier, der står udenfor aftalen om vaskeriudbuddet, har mulighed for at tilslutte sig denne aftale, når den
kommer til behandling i Forretningsudvalg og Regionsråd sammen med budget 2020 mandag den 28.
oktober.


Siden er sidst opdateret 25-10-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap