Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

1. Indledning

Aftale om budget 2020

mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Marianne Mørk Mathiesen, indgået den 21. oktober 2019.

1. Indledning

Med denne aftale om budget 2020 for Region Syddanmark bygger aftaleparterne videre på regionens stabile fundament og den udvikling og retning, som regionsrådet har fremmet i tidligere aftaler, beslutninger og budgetforlig, og som også kommer til udtryk i regionens pejlemærker.

Aftaleparterne lægger vægt på, at Region Syddanmark bidrager til opfyldelsen af FN’s Verdensmål, både som organisation, som ansvarlig for driften af en meget stor del af det samlede sundhedsvæsen og som vigtig spiller indenfor regional udvikling. Indenfor regional udvikling er verdensmålene tæt integreret i den kommende udviklings-strategi, “Fremtidens Syddanmark”.

Som led i arbejdet med FN’s verdensmål er Syddanmarks klima- og bæredygtighedsindsats særlig vigtig. Det vil manifestere sig i den kommende klimastrategi, der vil udgøre regionens fremadrettede ramme for en ambitiøs klima- og bæredygtighedsindsats.

Aftaleparterne lægger vægt på, at budgetaftalen på en række punkter på sundhedsområdet særligt sigter på at opfylde regionens pejlemærker:

Region Syddanmark er borgernes og patienternes region

Det betyder bl.a.:

 • at der med budgetaftalen prioriteres flere indsatser, der skal bidrage til øget lighed i sundhed
 • at der afsættes finansiering til første fase af den kommende psykiatriplan
 • at der ansættes frivillighedskoordinatorer til at styrke samarbejdet med frivillige.

Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

Derfor er aftaleparterne bl.a. enige om:

 • at indføre MR-scanning ved akut apopleksi for at styrke udredning og behandling ved blodprop i hjernen
 • at arbejde med styrkede indsatser og planer på en række områder som fx akutplan, hjerteplan, ”den sidste tid” og hovedpineområdet.

Region Syddanmark prioriterer udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Det betyder bl.a.:

 • at sygehusenes understøttelse af praksis kortlægges med henblik på vurdering af udbredelses-muligheder og yderligere initiativer
 • at de tværsektorielle indsatser i forbindelse med udskrivning af ældre medborgere kortlægges, og der indhentes inspiration fra andre regioner med henblik på at vurdere, om der er potentialer for større/ mere ensartet indsats
 • at der afsættes midler til at udbrede nye IV-pumper, bl.a. med henblik på at det bliver lettere for kommunerne at varetage opfølgning
 • at der afsættes midler til at udbrede gode løsninger, både tværsektorielt, men også internt mellem sygehusene.

Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

Derfor beslutter aftaleparterne bl.a.:

 • at Syddansk Sundhedsinnovation styrkes
 • at der afsætter midler til skalering af innovative og nye teknologiske løsninger på tværs af regionen
 • at prioritere regionens arbejde med personlig medicin.

Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler samt stabil og decentral drift

Derfor indgår det bl.a. i aftalen:

 • at Region Syddanmarks finansieringsmodel med populationsansvar, suppleret med målrettet aktivitets-finansiering, fastholdes
 • at teknologibidraget forbliver på de syddanske sygehuse som bidrag til, at disse kan håndtere deres populationsansvar i lyset af den udgiftsopdrift, der følger af den demografiske udvikling m.v. Bidraget kapitaliseres altså som udgangspunkt ikke, men indebærer, at de syddanske sygehuse årligt forudsættes at udvikle og optimere drift og patientbehandling m.v.
 • at videreføre en langsigtet økonomisk planlægning og konsolidering
 • at sikre finansiering til demografisk betinget udgiftsvækst på 206 mio. kr.

Region Syddanmark er en god arbejdsplads

Med budgetaftalen sættes gang i en række nye tiltag, der skal sikre:

 • kompetenceudvikling til medarbejderne, bl.a. i forhold til digitale kompetencer og kommunikation
 • en stærkere uddannelsesindsats, herunder i forhold til simulationstræning og styrkelse af uddannelses-ansvarlige overlæger.
 • at fokus på at ansætte medarbejdere på særlige vilkår fastholdes.

Derudover har parterne bag vaskeriudbuddet indgået aftale om uddannelse og introduktionsforløb.

Budgetaftalen er indgået indenfor rammerne af økonomiaftalen for 2020. Økonomiaftalen indebærer et samlet løft for de fem regioner på 1,5 mia. kr. i 2020. Heraf er 1,0 mia. kr. givet som bidrag til at håndtere de øgede udgifter, der følger af den demografiske udvikling, fx øget behandlingsbehov på sygehusene såvel som i praksis, stigende udgifter til medicin m.v.

I Region Syddanmarks budget for 2020 er der med aftalen:

 • afsat 206 mio. kr. til demografisk betinget udgiftsvækst
 • afsat ekstra 50 mio. kr. til apparatur
 • prioriteret nye initiativer indenfor Sundhed for i alt 80 mio. kr., hvoraf 24 mio. kr. er særskilt øremærket psykiatriområdet (oveni 23 mio. kr. fra finansloven 2019)
 • prioriteret engangsudgifter for i alt 65 mio. kr. indenfor råderummet i driften i 2019
 • prioriteret personalerettede initiativer for 20 mio. kr. finansieret af merbesparelsen fra det gennemførte udbud af vaskeriydelser, jf. særskilt aftale.

Hertil kommer udmøntning af midler, afsat på finansloven for 2019, primært til psykiatrien.

På Regional Udvikling prioriteres en række nye indsatser for i alt 15 mio. kr., bl.a. til at understøtte den kommende regionale udviklingsstrategi. Samtidig er der et råderum i 2019 til at påbegynde implementeringen af udviklingsstrategien samt til håndtering af særlige udfordringer på driftsområderne inden for Regional Udvikling.

Regeringen har i starten af oktober fremlagt sit forslag til finanslov for 2020. Aftaleparterne er enige om at gøre status i forlængelse af finanslovens vedtagelse. Skulle der heri være afsat midler til initiativer eller indsatser, som allerede er prioriteret med nærværende aftale, er der enighed om i fællesskab at prioritere de derved frigjorte midler.


Siden er sidst opdateret 23-10-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |