Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

9. Regional Udvikling

Med udkast til en ny udviklingsstrategi – ”Fremtidens Syddanmark” – er der sat en klar retning for arbejdet indenfor Regional Udvikling. Udviklingsstrategien understøtter som nævnt i afsnit 2 opfyldelsen af FN’s verdensmål og indeholder bl.a. en ny, ambitiøs satsning på klimaområdet, herunder øgede ressourcer til at gennemføre klimarigtige udbud/indkøb, jf. afsnit 3.

Af økonomiaftalen for 2020 fremgår, at regionerne spiller en central rolle, når det gælder løsningen af de udfordringer, der handler om en velfungerende infrastruktur og kollektiv trafik, ren jord og drikkevand og let adgang til gode uddannelser. Videre fremgår, at parterne er enige om, at regionerne skal have gode rammer for at udføre de regionale udviklingsopgaver, som de fortsat har ansvar for. Regeringen og Danske Regioner vil derfor undersøge, om der er behov for tilpasninger af rammerne for de regionale udviklings-opgaver, så de bedre understøtter regionernes arbejde for at skabe regional udvikling.

Aftaleparterne finder dette positivt og ser frem til, at der skabes endnu bedre rammer for et sammenhængende arbejde med Regional Udvikling.

Råderummet for 2020 og det forventede mindreforbrug i 2019 anvendes til at forberede og påbegynde implementeringen af den nye strategi og de tilhørende delstrategier samt til at imødegå særlige udfordringer på driftsområderne.

9.1 Implementering af ny regional udviklingsstrategi med tilhørende delstrategier

”Fremtidens Syddanmark” skal nu omsættes til konkrete handlinger, og aftalepartere er enige om, at udmøntningen af budget 2020 skal have som primært formål at understøtte målene i udviklingsstrategien og give mulighed for at implementere de tilhørende delstrategier, bl.a. på klimaområdet.

Aftaleparterne er enige om, at Udvalget for regional udvikling, Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Anlægs- og innovationsudvalget samt Miljøudvalget allerede i 2019 kan forelægge initiativer for regions-rådet, der støtter op om den regionale udviklingsstrategi og finansieres helt eller delvist af det forventede mindreforbrug i 2019.

Med regionernes nye rolle på regional udvikling er der mere end nogensinde før brug for at arbejde i og tænke i partnerskaber, der kan omsætte strategien fra ord til handling. Aftaleparterne er enige om at afsætte en ramme på 10,0 mio. kr. årligt til at realisere de relevante partnerskaber, fx med fokus på klima og grøn omstilling, stærke uddannelser, kultur, sundhedsinnovation mv.

Den konkrete udmøntning af rammen sker ved, at Udvalget for regional udvikling, Udvalget for uddannelse og arbejdskraft, Anlægs- og innovationsudvalget samt Miljøudvalget forelægger initiativer for regionsrådet, der løbende udmønter rammen.

9.2 Generationsforureninger

Aftaleparterne ønsker at styrke regionens indsats med at håndtere og skabe grundlag for oprensning af regionens generationsforureninger. Aftaleparterne lægger vægt på at videreudvikle indsatserne, hvis muligt i samarbejde med andre aktører, der ønsker at bidrage til at finde løsninger. Aftaleparterne noterer sig i denne forbindelse særligt det gode samarbejde med borgerne i Grindsted.

Håndtering af forureningerne efter Grindstedværket beløber sig til et større, trecifret millionbeløb i Grindsted By og godt 80 mio. kr. i Kærgård Klitplantage. Folketingets finansudvalg tiltrådte i maj 2019 et aktstykke, der bevilger 30 mio. kr. til indsatsen i 2019 og 20 mio. kr. i 2020. Regionsrådet har med udmøntningen af statsmidlerne for 2019 prioriteret indsatser, der på kortest mulige sigt reducerer miljø-belastningen fra forureningerne mest muligt, samt indsatser, der sigter mod at identificere de bedste muligheder for en langsigtet indsats over for forureningerne i Grindsted By. Aftaleparterne ser frem til primo 2020 at drøfte prioriteringen af de restende statslige midler og en samlet plan for udmøntning af den resterende del af regionsrådets bevilling på 10 mio. kr. fra budget 2019. Målet for indsatserne er at belyse en samlet plan for oprensning, herunder økonomi og tidsplan.

Regionsrådet har desuden igangsat en sundhedsundersøgelse, der forventes at foreligge primo 2020. Der er desuden afsat 3 mio. kr. i budget 2019 til anden fase af sundhedsundersøgelsen, såfremt resultaterne af fase 1-undersøgelsen giver grundlag herfor. Aftaleparterne ser frem til en grundig drøftelse af resultaterne, herunder med borgerne i Grindsted.

Regionens undersøgelser af forureningen ved Himmark Strand på Nordals er under afslutning. Meget tyder på, at forureningen er regionens tredje generationsforurening, idet omkostningerne til en oprensning formentlig vil overstige 50 mio. kr. Næste skridt er i samarbejde med Danfoss og Sønderborg Kommune at afdække relevante oprensningsscenarier, herunder omkostningerne ved disse. Aftaleparterne er enige om, at der i første omgang afsættes 0,5-1 årsværk til deltagelse i et forprojekt indenfor Regional Udviklings budget samt at indgå i en følgegruppe for forprojektet, hvor regionen repræsenteres af regionråds-formanden og formanden for Miljøudvalget.

Aftaleparterne er enige om fortsat at lægge pres på regering og Folketing for at opnå et stærkere statsligt økonomisk engagement i håndteringen af og oprensningen efter generationsforureningerne. Aftale-parterne noterer sig her, at det i regeringens politiske forståelsespapir nævnes som en politisk prioritet at håndtere og rense de store generationsforureninger i Danmark.

9.3 Pesticider 

Aftaleparterne er enige om at styrke indsatsen for rent grundvand i regionen, herunder indsatsen overfor pesticidforureningerne. Håndtering af disse forureninger er kompliceret, og opgaven er fordelt på flere myndigheder og aktører. Regionen har de senere år udviklet partnerskaber som samarbejdsform omkring pesticidforureningerne. Det bliver godt modtaget hos de øvrige aktører og giver gode resultater. Derfor bliver partnerskaberne nu en naturlig del af regionens arbejde med særligt pesticidforureningerne. Partnerskaberne følges af Miljøudvalget.

Det bliver imidlertid mere og mere tydeligt, at der mangler konkrete handlemuligheder til fx pesticid-punktkilder. På denne baggrund ønsker aftalepartierne, at regionen tager initiativ til et strategisk partner-skab med relevante vidensinstitutioner. Formålet med samarbejdet er at videreudvikle vidensgrundlaget om regionens pesticidforureninger med henblik på udvikling af metoder, der kan muliggøre og effektivisere oprensning af pesticidpunktkilder. Samarbejdet vil desuden kunne omfatte og understøtte regionens øvrige indsatser over for jordforureninger, herunder overfor fx gamle renserier og regionens generations-forureninger. Aftaleparterne ønsker derfor at afsætte i alt 3 mio. kr. over tre år til indgåelse af strategiske samarbejdsaftaler. Samarbejdsaftalerne kan suppleres med konkrete projekter efter behov. Der afrapporteres løbende til Miljøudvalget.

9.4 Paradigmeskifte på råstofområdet

Aftaleparterne noterer sig vigtigheden af et paradigmeskift mod en bæredygtig råstofforvaltning som et led i den grønne omstilling. Med afsæt i det hidtidige arbejde i Miljøudvalget ønsker aftaleparterne at kort¬lægge, hvad der har betydning for et paradigmeskifte, og hvad der kan understøtte skiftet. Endvidere ønsker aftaleparterne, at der igangsættes udviklingsprojekter i samarbejde med de store brugere af råstoffer om bl.a. substitution og øget genbrug med henblik på at mindske brugen af nye råstoffer.

9.5 Sundhedsinnovation – styrkelse af SDSI

Aftaleparterne er enige om at tilføre Syddansk Sundhedsinnovation 4,0 mio. kr. årligt, heraf 2,0 mio. kr. fra Regional udvikling og 2,0 mio. kr. fra Sundhed.

SDSI er i dag primært aktivitetsfinansieret, idet sygehusene har begrænset trækningsret på SDSI’s kompetencer. Aftaleparterne ønsker, at denne trækningsret udvides med 1 mio. kr., fordelt på sygehusene og regionhuset. Endvidere ønsker parterne, at der anvendes 1 mio. kr. til øget dækning af faste udgifter, hvorved prisen for interne køb af ydelser fra SDSI kan nedsættes.  Endelig ønsker aftaleparterne, at understøtte offentlig-privat samarbejde om innovation med afsæt i den regionale udviklingsstrategi og innovationsstrategien med 2 mio. kr.

9.6 Teknologipagt

Med økonomiaftalen for 2020 indtræder Danske Regioner nu i Teknologipagt-rådet. Region Syddanmark har i længere tid arbejdet med at sikre, at flere unger interesserer sig for STEM-uddannelserne, og at flere unge vælger uddannelserne. Aftaleparterne ønsker, at arbejdet på området gives et serviceeftersyn med henblik på, om der kan arbejdes endnu mere med en decideret teknologipagt i Region Syddanmark.

9.7 Dansk-tysk og internationalt samarbejde

Efter flere år med bevilling af midler til fejring af 100-året for Genforeningen nærmer Genforeningsåret sig. Aftaleparterne er enige om, at der skal være fokus på Genforeningsåret i 2020, herunder at projekter og markeringer udføres som planlagt, og at der bliver synlighed omkring Region Syddanmarks bidrag.

Aftaleparterne er enige om, at Udvalget for regional udvikling skal gennemføre et serviceeftersyn af det internationale samarbejde med henblik på evt. tilpasninger således, at det internationale arbejde afspejler og understøtter den nye regionale udviklingsstrategi.

9.8 Kollektiv trafik

Aftaleparterne er enige om at tilpasse tilskudsmodellen for kollektiv trafik i forbindelse med de ændrede økonomiske rammevilkår fra 2021 efter seneste udbud af driften på Vestbanen. Udbuddet indebærer, at den indgåede driftskontrakt og en forventet ny kontrakt om infrastrukturforvaltning tilsammen vil frigøre ca. 11,5 mio. kr. fra 2021. Tilskudsmodellen tilpasses, så driften af Vestbanen budgetteres særskilt, og tilskudsrammen til den regionale bustrafik fuldt ud fordeles efter objektive kriterier. I forbindelse med tilpasningen tilføres området 1,0 mio. kr. årligt til fordeling mellem de to selskaber.

Dette betyder en forøgelse af det årlige tilskud til regional bustrafik fra 2021 til FynBus med 2,0 mio. kr. og til Sydtrafik med 7,4 mio. kr. Da Sydtrafik pt. anvender en del af busrammen til finansiering af Vestbanen, indebærer ændringerne alt andet lige, at der i Sydtrafik frigøres ca. 10,5 mio. kr. i alt ekstra til buskørsel fra 2021.

FynBus er i særlig grad ramt af letbanebyggeriet, som har betydet tab af passagerer samt ekstra-omkostninger på grund af store ruteomlægninger i Odense. Hvis der må gennemføres rutelukninger som følge af letbanebyggeriet, risikerer FynBus’ driftssituation at blive permanent forværret som følge af en midlertidig situation. I 2018 fik FynBus et midlertidig tilskud på 9,3 mio. kr. mod, at budgetrammen i 2019-2021 nedsættes med et tilsvarende beløb. Aftaleparterne er enige om, at midlerne forbliver i FynBus som et engangsbidrag til at sikre driftssituationen under letbanebyggeriet.

Aftaleparterne er enige om, at konsolideringsmidler ultimo 2019 fordeles som engangstilskud til trafik-selskaberne efter fordelingsnøglen. Tilskuddet skal bidrage til, at trafikselskaberne sikres bedre muligheder for at håndtere de mere langsigtede tilpasninger, som begge selskaber forventeligt står overfor.

Som noget nyt er rejsekortdata for hele regionen nu tilgængelige, og en ny mobilitetsstrategi er på trapperne. På denne baggrund ønsker aftaleparterne, at der sker en ajourføring af de regionale principper for bustrafik og dermed rammerne for det regionale rutenet. De ajourførte principper vil sammen med de nu tilgængelige rejsekortdata være pejlemærker for de løbende tilpasninger i begge trafikselskaber. Her er det fortsat helt afgørende, at betjeningen af uddannelsessøgende har høj prioritet og om muligt understøttes endnu mere, end de nuværende principper lægger op til.

Regionsrådet har tidligere fremsat ønske om fusion af de to trafikselskaber.

Trafikselskaberne har på baggrund af regionsrådets ønske netop fremsendt en opdateret rapport med en analyse vedr. mulighederne for samdrift og samarbejde mellem selskaberne.  Der er enighed om, at rapporten drøftes med selskabernes politiske og administrative ledelser i Udvalget for Regional Udvikling med henblik på at vurdere potentialerne for at optimere driften af de to trafikselskaber.

Trafikselskaberne udbyder den regionale bustrafik med relativt lange kontraktperioder, som matcher afskrivningsperioden for busser og materiel. Ved kommende udbud af regionale busser skal nationale og EU-krav overholdes, og det forventes, at busserne skal være CO2-frie og på sigt også emissionsfrie. Realistisk set vil den teknologiske omstilling i en periode betyde, at den regionale busdrift fordyres. Aftale-parterne er enige om at arbejde for, at der indgås en aftale med staten herom. Endvidere vil Region Syddanmark følge teknologiudviklingen og bidrage til, at trafikselskaberne bedst muligt kan igangsætte omstillingen.

 

 

Afsnit Initiativ 2020 2021 2022 2023 Engangs 2019
3. Miljøkompetencer, klimarigtige udbud  0,8 0,8 0,8 0,8  
9.1 Udviklingsstrategi, udmøntningspulje 10,0 10,0 10,0 10,0  
9.3 Pesticider, Jordforurening 1,0 1,0 1,0 -  
9.5 Syddansk Sundhedsinnovation 2,0 2,0 2,0 2,0  
9.8 Kollektiv trafik 1,0 1,0 1,0 1,0 Konsolidering


 


Siden er sidst opdateret 23-10-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |