Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

8. Sundhed Anlæg og investeringer

Siden 2010 har regionerne af deres anlægsramme årligt hensat 1 mia. kr. (2010-pl) til egenfinansiering af byggerierne med støtte fra den statslige kvalitetsfond.

Da den forudsatte egenfinansiering er ved at være tilendebragt, forventes det, at den regionale anlægs-ramme gradvist normaliseres som led i de kommende års økonomiforhandlinger, dvs. tilbageføres til det oprindelige niveau.

8.1 Forbedring af parkeringsforhold ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Det aktuelle pres på parkeringsmuligheder ved Sydvestjysk Sygehus ventes at blive større i de kommende år, dels i takt med det øgede antal patienter/pårørende, dels den kommende lægeuddannelse i Esbjerg.

Anlægs- og Innovationsudvalget fremlægger beskrivelse af behovet samt mulige løsninger herpå, evt. etapeopdelt. Såfremt det ikke er muligt at prioritere projektet indenfor regionens anlægsrammer, undersøges samtidig mulighederne for etablering heraf som OPP-projekt.

8.2 Afledte, bygningsmæssige konsekvenser af den kommende psykiatriplan

Anbefalingerne vedr. dels bedre behandling, dels kapacitet og organisering i udkast til ny psykiatriplan vil kræve bygningsmæssige ændringer over de næste fire år for anslået i alt ca. 125 mio. kr., heraf 71 mio. kr. i relation til OPP-projektet vedr. Voksenpsykiatrien i Odense.

Projekterne omfatter flytning af særlige pladser fra Vejle til Odense, nyindretning af døgnafsnit (”front office”) samt etablering af retspsykiatriske pladser i Esbjerg. Finansieringen hertil tilvejebringes fra en række kilder, fx restrammen vedr. særlige pladser, mindreforbrug ved afsluttede lokalpsykiatri-byggerier samt psykiatriens konsolideringsramme og lokale investeringsramme. Grundet deres karakter vil en del af udgifterne dog skulle afholdes over driften. Anlægs- og Innovationsudvalget fremlægger forslag til bygge-programmer samt finansiering.

8.3 Apparatur og it m.v.

Aftaleparterne er enige om at videreføre regionens langsigtede strategi for investeringer i medicoteknisk apparatur og it og fastholde et tilstrækkeligt højt investeringsniveau, bl.a. i lyset af apparaturparkens samlede, aktuelle værdi på omkring 4 mia. kr.

Baggrunden er, at det er nødvendigt løbende at udskifte eller nyanskaffe apparatur m.v. af hensyn til bl.a. kvaliteten i behandlingen og patientsikkerheden. Investeringsbehovet afspejler også, at visse typer udstyr har en relativt kort, teknologisk levetid. Også nye behandlingstilbud afføder behov for nye investeringer. Samtidig bidrager investeringer til at optimere arbejdsgange m.v. og understøtter på den måde sygehusenes omkostningseffektivitet og realisering af teknologibidraget.

Fremadrettet skal de samlede investeringer i apparatur og it m.v. tillige vurderes i lyset af behovet for at sikre en høj genanvendelsesgrad i forbindelse med indflytningen på Nyt OUH.

Derfor afsættes på driftsbudgettet en pulje på 50 mio. kr. årligt til nye investeringer i apparatur, inventar o.lign.
 


Siden er sidst opdateret 23-10-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |