Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilBudget og økonomipilBudget 2020pilBudgetforlig 2020pil6. Medarbejdere - Region Syddanmark som arbejdsplads

6. Medarbejdere - Region Syddanmark som arbejdsplads

Medarbejderne er regionens vigtigste aktiv, og deres viden og engagement er fundamentet for, at regionen kan gøre det bedste for patienterne og borgerne. Det er således afgørende for høj kvalitet i patient-behandlingen, at medarbejderne har kompetencerne til at løse deres opgaver og trives. Gode introduktions¬forløb, løbende kompetenceudvikling, faglig sparring og trivsel på arbejdspladsen er vigtige faktorer i forhold til at rekruttere og fastholde medarbejdere – hvad enten det er læger, plejepersonale eller andre faggrupper.

For at Region Syddanmarks arbejdspladser kan rekruttere og fastholde kvalificerede merarbejdere er, jf. særskilt delaftale om uddannelse og introduktionsforløb, prioriteret 20 mio. kr. årligt fra 2020 til at styrke dels introduktionen af nye medarbejdere, dels uddannelsesindsatsen i forhold til plejepersonalet.

Aftaleparterne er enige om herudover at prioritere følgende indsatser:

6.1 Brug for alle hænder

6.1.1 Rette kompetencer til rette opgave

Der er brug for alle personalegrupper og deres fagligheder. Den aldrende befolkning og udviklingen i øvrigt betyder stadig flere opgaver til sundhedsvæsenet. Samtidig er der udfordringer med at rekruttere medarbejdere, og ungdomsårgangene er små. Der er derfor behov for, at det ledelsesmæssigt og i MED-systemet systematisk vurderes, om regionen anvender de rette medarbejderkompetencer til at løse den enkelte opgave, eller om andre medarbejdergrupper og -kompetencer skal bringes i spil. Dette arbejde vil være temaet for regionsrådets årlige drøftelse med Hovedudvalget på budgetseminaret i marts 2020.

6.1.2 Strategi for fuld tid

I økonomiaftalen for 2020 er aftalt, at regeringen og Danske Regioner nedsætter en fælles taskforce, der skal arbejde med forskellige veje til at sikre, at social- og sundhedssektoren i de kommende år har de medarbejdere, der er behov for. Et af temaerne i dette arbejde er, at flere medarbejdere skal have mulighed for at gå på fuld tid. Aftaleparterne ønsker at arbejde for at realisere denne ambition. Derfor opslås alle stillinger i Region Syddanmark som udgangspunkt som fuldtidsstillinger. Desuden udarbejdes en strategi for at øge andelen af medarbejdere, der ønsker at arbejde på fuld tid. I den forbindelse overvejes det, om der kan indføres ret til fuld tid. Forretningsudvalget fremlægger forslag til en strategi.

6.1.3 Ansatte på særlige vilkår

Der er mange mennesker udenfor arbejdsmarkedet, som aktivt kan bringes i spil på regionens arbejds-pladser og være med til at skabe værdi for patienter og borgere.

Regionsrådet har derfor vedtaget en strategi for at øge antallet af ansatte på særlige vilkår og afsatte i forbindelse med budgetaftalen for 2019 midler til at understøtte denne indsats. Indsatsen fortsættes i de kommende to år, og der er fokus på en god introduktion af de nyansatte medarbejdere på særlige vilkår, herunder ved tilknytning af en mentor i forbindelse med opstarten. Aftaleparterne forudsætter desuden, at det enkelte sygehus sikrer den fornødne rådgivning og vejledning af afdelingerne i forhold til at ansætte medarbejdere på særlige vilkår, herunder hvor det er relevant at bistå med til at sikre ekstra mentorbistand efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Ultimo 2019 forelægges en status på de midler, regionsrådet har afsat til at understøtte indsatsen, sammen med et oplæg til, hvordan resterende midler kan anvendes til at understøtte indsatsen yderligere.

6.2 Kompetenceudvikling

Medarbejderne skal have de rette kompetencer til at mestre deres opgaver, og det kræver en aktiv og målrettet indsats med løbende kompetenceudvikling.

Med udgangspunkt i regionens ”Politik for kompetenceudvikling” arbejder Region Syddanmark systematisk og målrettet med strategisk kompetenceudvikling. Arbejdet er forankret lokalt og suppleres med en række strategiske kompetenceudviklingsindsatser: fælles beslutningstagning, nyt EPJ-system, den syddanske forbedringsmodel og den forbedring af kommunikationskompetencerne, der er nævnt nedenfor.

6.2.1 Bedre kommunikationskompetencer

Patientinddragelse har været et indsatsområde i 2019. Derfor intensiveres fokus på personalets kommunikationskompetencer, så de bliver bedre klædt på til dialogen med patienterne, og så patienternes oplevelse heraf forbedres.

Den evidensbaserede og internationalt anvendte metode, der er afprøvet og i brug på bl.a. Sygehus Lillebælt – ”Klar tale” – udbredes derfor til regionens fire øvrige sygehuse. Ved en bred implementering ventes forbedret patientoplevet kvalitet i forhold til inddragelse og kommunikation samt færre klager omhandlende kommunikationsbrist.

Der afsættes 5,9 mio. kr. årligt i 2020 og 2021, 5,35 mio. kr. i 2022 og herefter 4,3 mio. kr. årligt, så alle sundhedsprofessionelle med patientkontakt tilbydes et tredages kursus. Sundhedsudvalget fremlægger forslag hertil. Konceptet indgår også i den kommende psykiatriplan.

6.2.2 Digitale kompetencer

Sundhedsvæsenet udfordres af den teknologiske udvikling: digitalisering og højteknologiske løsninger understøtter en stadigt større del af opgaveløsningen på alle arbejdsområder i regionen. Samtidigt er patienternes og borgernes forventninger til digitale løsninger på sundhedsområdet stigende. Det stiller større krav til medarbejdernes digitale kompetencer, og der er behov for fortsat at udvikle medarbejdernes basale brugerkompetencer med fokus på anvendelse af teknologi og it-systemer i hverdagen.

Der afsættes derfor 10,0 mio. kr. som ekstraordinær indsats samt 10,0 mio. kr. årligt til udvikling af digitale kompetencer. Indsatsen målrettes uddannelse eller træning, der kan styrke medarbejdernes basale færdigheder til at kunne anvende eksisterende digitale løsninger, samt initiativer, der letter det kliniske personale for administrative opgaver for at give tid til kerneopgaven og patientbehandlingen, så deres kompetencer udnyttes bedst muligt.

Den digitale transformation stiller nye krav til lederne om at kunne arbejde med såvel potentialerne som udfordringerne med digitalisering. Bl.a. inspireret af initiativer i Region Nordjylland undersøges det, om der er mulighed for at tilbyde et kompetenceudviklingsforløb i forhold til digitale transformation.

6.2.3 Simulationstræning

Kravet til simulationstræning er stigende i de kliniske uddannelser. Simulationstræning er medvirkende til at øge patientsikkerheden, da læger, sygeplejersker og andre personalegrupper har opnået et højere fagligt niveau inden en procedure eller operativt indgreb foretages selvstændigt. Simulationstræningen under-støtter også i stadigt højere grad efteruddannelse og generel kompetenceudvikling. Træningen udbredes til flere faggrupper, som med træningen får virkelighedstro træning i patientforløb, der tager afsæt i konkrete kliniske problemstillinger.

Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til at udvikle brugen af simulationstræning. Sundhedsudvalget fremlægger forslag hertil.

6.2.4 Styrkelse af den lægelige videreuddannelse

Region Syddanmark uddanner fremtidens speciallæger. Et attraktivt uddannelsesmiljø er afgørende for at kunne tiltrække, udvikle og fastholde fremtidens speciallæger.

Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og herefter 2,0 mio. kr. årligt til at understøtte uddannelses-miljøet for den lægelige videreuddannelse. Midlerne anvendes til at styrke de uddannelsesansvarlige overlæger og den Pædagogisk Udviklende Funktion gennem kompetenceudvikling.

6.2.5 Arbejdsmiljø

Region Syddanmark skal fortsat være en god og attraktiv arbejdsplads, hvor det skal være sundt og sikkert at gå på arbejde. Regionen har bl.a. i en årrække haft en ambition om at reducere antallet af arbejds-ulykker. Den samlede ulykkesfrekvens har for Region Syddanmark ligget stabilt, hvorimod der er store forskelle på tværs af regionens enheder.  Vold og trusler om vold er årsag til flest anmeldelser af arbejds-ulykker i regionen. Arbejdspladserne i Region Syddanmark oplever dermed en stigning i vold og trusler om vold fra patienter, borgere og pårørende, hvilket belaster personalets daglige arbejde og arbejdsmiljø.

Derfor afsættes i alt 5,0 mio. kr. over to år til forebyggelse af vold og trusler om vold. Midlerne skal anvendes til lokale initiativer, der skal være med til at forebygge farlig adfærd, fjerne risikofaktorer og understøtte sikre vaner med opmærksomhed på både nye og mere erfarne medarbejdere. Forretnings-udvalget følger indsatsen.

6.2.6 Fokuseret administration

Jf. økonomiaftalen for 2020 er det en fælles ambition for regeringen og Danske Regioner at fokusere ressourcer til patientbehandlingen. Det kliniske personale skal afløftes for administrative opgaver for at give tid til kerneopgaven og patientbehandlingen. I Syddanmark skal indsatsen med at aflaste klinisk personale for administrative funktioner, som andre kan varetage, fortsætte. Forretningsudvalget følger udviklingen.

Aftaleparterne noterer sig, at administrationen i Region Syddanmark, sammenlignet med øvrige regioner, har en relativ decentral opbygning, bl.a. med henblik på at understøtte den kliniknære drift bedst muligt med de administrative opgaver. Samtidig understøtter regionens digitaliseringsstrategi bl.a. udbredelse af automatisering som led i en aflastning af såvel kliniske som administrative arbejdsgange.

Fra 2019 opgøres regionernes omkostninger til dels administration, dels IT efter en ny, fælles metode. Der gøres status, når der i 2020 foreligger en opgørelse efter denne metode.

6.2.7 Forenkling af administrative opgaver

Aftaleparterne noterer sig, at der de senere år er udviklet en række automatiseringsmuligheder, der aflaster såvel det kliniske som det administrative personale for administrative opgaver. Digitaliserings-strategien sætter fokus på yderligere udvikling og spredning af disse muligheder.

Aftaleparterne ønsker, at Sundhedsudvalget og Digitaliseringsudvalget i forlængelse heraf undersøger, om der er administrative procedurer og registreringer, der ikke nødvendigvis skal videreføres, så arbejdet med afbureaukratisering kan fortsætte. Undersøgelsen gennemføres på en udvalgt klinisk afdeling. I det omfang der konstateres uhensigtsmæssige forhold, som beror på lovgivning eller nationale retningslinjer m.v., vurderes det, om disse skal bringes videre til nationale myndigheder. Der afsættes 0,5 mio. kr. hertil i 2020.

6.2.8 Oversigt over økonomi (mio.) i afsnit  ”6.2  Kompetenceudvikling” 

Afsnit Emne  2020    2021    2022    2023   Engangs 2019 
6. Uddannelse & Introforløb, 1. delaftale 20,0 20,0 20,0 20,0  
6.2.1 Kommunikationskompetencer 5,9 5,9 5,4 4,3  
6.2.2 Digitale løsninger, herunder uddannelse 10,0 10, 10,0 10,0 10,0
6.2.3 Uddannelse, Simulationstræning 2,5 2,5 2,5 2,5  
6.2.4 Styrkelse af lægelig videreuddannelse 4,0 4,0 2,0 2,0  
6.2.5 Arbejdsmiljø 2,5 2,5 - -  
6.2.7 Adm. aflastning af klinisk personale 0,5 - - -  

 


Siden er sidst opdateret 23-10-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |