Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

4. Økonomi

4.1 Langsigtet økonomisk planlægning

Aftaleparterne lægger afgørende vægt på at fastholde en tilgang til budgetlægningen, der er baseret på en holdbar og langsigtet økonomisk planlægning for fortsat at sikre Region Syddanmark en stabil økonomi.

Et centralt mål er at undgå kortsigtede og uhensigtsmæssige ”stop-and-go”-situationer og sparerunder. Budgettet skal være robust, så uforudsete/uforudsigelige udsving i udgifterne i det enkelte år kan håndteres.

Aftaleparterne noterer sig, at medarbejdersiden i regionens Hovedudvalg ligeledes finder det vigtigt at fortsætte og fastholde denne linje med økonomisk stabilitet.

Der er enighed om at anvende midlertidige råderum, der måtte opstå indenfor årets udgiftsloft, til at konsolidere regionens samlede økonomi. Regionsrådet forelægges forslag til prioritering heraf – fx til uforudsete udgiftsstigninger, aflastning af driftsbudgettet i kommende år og/eller investeringer i apparatur, it og inventar, klimaforbedringer samt bygningsvedligeholdelse – i forlængelse af de løbende økonomi-rapporteringer.

I 2019 er der et ekstraordinært råderum som følge af forliget med Falck og Bios, hvilket dels giver mulighed for i denne aftale at finansiere en række ekstraordinære initiativer i 2019-budgettet, og dels bidrager til den generelle konsolidering af regionens økonomi, herunder håndtering af udgifter frem mod indflytning på Nyt OUH.

 

4.2 Håndtering af engangsflytteudgifter m.v.

Indflytningen på Nyt OUH vil være forbundet med meget betydelige engangsudgifter på anslået ca. 530 mio. kr. Udover selve flytningen drejer det sig fx om udgifter til dobbeltdrift i en periode, træning af personale, commissioning og indkøring/validering af systemer.

Jf. aftalen om budget 2019 er med Odense Universitetshospital aftalt en løbende opsparing til dækning af flytterelaterede udgifter. Herudover beholder OUH effektiviseringsgevinsterne på 376 mio. kr. i indflytningsåret.

Aftaleparterne noterer sig, at OUH, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus er i gang med at realisere betydelige effektiviseringsgevinster som forudsat i forbindelse med ibrugtagning af nye sygehus-byggerier. Sygehusene råder over effektiviseringsgevinsterne i indflytningsåret, bl.a. til dækning af engangsudgifter ved ibrugtagning og indflytning. Disse udgifter er af en størrelse, som sygehusene ikke enkeltvis kan håndtere i et enkelt budgetår. I den økonomiske planlægning indgår derfor, at der via regionens centrale rammer sikres en systematisk konsolidering af økonomien på sundhedsområdet samt en periodisering af sygehusenes udgifter for på den måde at tilvejebringe råderum over flere år til de respektive flytteudgifter.

4.3 Dækning af stigende udgifter som følge af demografi, 206 mio. kr.

En væsentlig del af det råderum, der følger af økonomiaftalen, går til at dække demografisk betinget udgiftsvækst. Det gælder fx øget aktivitet på praksisområdet, afregning for meraktivitet på sygehusene, bl.a. for at leve op til patientrettighederne, samt stigende udgifter til medicin på sygehusene og tilskud til receptpligtig medicin. For Region Syddanmark drejer det sig om i alt 206 mio. kr. årligt.

4.4 Finansieringsmodel

Aftaleparterne er enige om at videreføre regionens finansieringsmodel i 2020. Modellen indebærer, at sygehusene i udgangspunkt er rammestyrede med populationsansvar. I kraft af dette har sygehusene ansvar for at sikre udrednings- og behandlingsrettighederne for de patienter (specialevis) i de kommuner, de betjener. Herudover dækkes væksten i udgifter til særlig dyr medicin.

Med økonomiaftalen for 2019 er introduceret et teknologibidrag på 500 mio. kr. på landsplan, som er forudsat tilvejebragt via løbende gevinster ved at modernisere og udvikle opgaveløsningen, bl.a. via ny teknologi, nye behandlingsmetoder og forbedrede arbejdsgange samt effektive indkøb. For Region Syddanmark svarer det til 107 mio. kr.

Jf. økonomiaftalen for 2020 fastholdes gevinsterne på sundhedsområdet som et bidrag til prioritering af bedre behandling og kapacitet og tages dermed ikke ud af det regionale udgiftsloft. Samtidig slås fast, at der er fulde frihedsgrader for regionerne for realiseringen af gevinsterne, herunder for lokale løsninger, at gevinsterne ofte realiseres over en flerårig periode, og at den regionale realisering sker på en hensigtsmæssig måde.

Aftaleparterne er enige om at fastholde teknologibidraget på de syddanske sygehuse som bidrag til, at disse kan håndtere deres populationsansvar i lyset af den udgiftsopdrift, der følger af den demografiske udvikling m.v. Bidraget ”høstes” altså som udgangspunkt ikke, men indebærer, at de syddanske sygehuse årligt forudsættes at udvikle og optimere driften, patientbehandlingen m.v.

I finansieringsmodellen indgår, at der fortsat afregnes for meraktivitet på udvalgte områder. Udover de såkaldte garantiklinikker af hensyn til patientrettighederne er det fx områder med usikkerhed om aktiviteten, områder under opbygning o.lign. Sygehusenes indkøbsbesparelser, der udgør en del af teknologibidraget, medgår til finansiering heraf.

Aftaleparterne noterer sig, at der på finansloven for 2019 er afsat midler i perioden 2019-2022 til at nedbringe ventetider på høreapparatbehandling. Regionens andel heraf udgør 5,5 mio. kr. årligt, som indgår i merktivitetspuljen til finansiering af den stigende aktivitet på området, hvor det fortsat er et mål, at der kan gives et tilbud indenfor tre måneder, evt. på regionens garantiklinik.

Regionsrådet fastlægger i december 2019, hvilke områder der i 2020 er omfattet af aktivitetsafregning.

Den hidtidige statslige aktivitetspulje er fra 2019 afløst af en ny nærhedsfinansiering. For at beholde den fulde finansiering skal den enkelte region leve op til mindst tre af de fire mål, der er aftalt i økonomiaftalen Opfyldes færre end tre, skal regionen for hvert manglende mål aflevere 1/3 af finansieringen. For Region Syddanmark svarer dette til ca. 110 mio. kr.

Aftaleparterne noterer sig, at der iværksat følgende initiativer, som bidrager til, at der i Region Syddanmark arbejdes i den rigtige retning for at opfylde de opstillede mål for nærhedsfinansieringen.

  • Samme dag under samme tag
  • Mulighed for flere ydelser i speciallægepraksis
  • Flere telemedicinske ydelser
  • Særligt fokus på patienter med gentagne indlæggelser
  • Nedbringe antallet af ambulante besøg (KOL og diabetes).

Effekten heraf kendes dog aktuelt ikke som følge af manglende aktivitetsdata efter overgang til det nye landspatientregister LPR3. Jf. økonomiaftalen for 2020 foretages der derfor ikke efterregulering af den udbetalte nærhedsfinansiering for 2019.

Aftaleparterne er enige om at fremme det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder øget grad af behandling i eget hjem frem for indlæggelse samt etablering af decentrale sundhedstilbud tættere på borgeren.

Aftaleparterne noterer sig, at dette ikke indebærer lavere udgifter indenfor det samlede sundhedsvæsen, men bedre service overfor patienterne.


Siden er sidst opdateret 23-10-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |