Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilBudget og økonomipilBudget 2020pilBudgetforlig 2020pil5. Region Syddanmark er klar til fremtidens sundhedsvæsen

5. Region Syddanmark er klar til fremtidens sundhedsvæsen

Aftaleparterne noterer sig, at det af økonomiaftalen fremgår, at der skal laves en national aftale om fremtidens sundhedsvæsen.

Aftaleparterne konstaterer med tilfredshed, at rammen for regeringens kommende udspil til en sundheds-aftale er et decentralt sundhedsvæsen, hvor regionernes driftsansvar videreføres, og regionerne har afgørende indflydelse og medbestemmelse på sundhedsområdet.

Regionens pejlemærker sætter rammen for udviklingen af det syddanske sundhedsvæsen. Pejlemærkerne er robuste og adresserer de udviklingstrends og paradigmer, der forventes at skulle indgå i den kommende nationale sundhedsaftale.

Aftalen om budget 2020 udmønter en række konkrete indsatser, der bidrager til, at sundhedsvæsenet i Region Syddanmark udvikler sig indenfor de enkelte pejlemærker.

Det syddanske sundhedsvæsen står på et stabilt fundament, og aftaleparterne noterer sig, at den over-ordnede kurs, der har været gennem flere år, har ført til gode resultater. Der er en generel god patient-tilfredshed og en generel god medarbejdertilfredshed, ligesom Region Syddanmark ligger i top i forhold til mange af de nationale indikatorer og mål samt flere andre nationale målinger.

De syddanske pejlemærker flugter med de nationale mål.  Og nationale mål og strategier – hvad enten de er en del af økonomiaftalerne eller formuleres af Danske Regioner – er og skal være en del af det strategiske grundlag for videreudvikling af det syddanske sundhedsvæsen. I nærværende aftale igangsættes således en række opgaver, inspireret af nationale aftaler og strategier.

Styrket sammenhæng og det nære sundhedsvæsen er et af regions pejlemærker og en gennemgående prioritering i en lang række udspil og strategier – både i Region Syddanmark og i en række nationale udspil.

Aftaleparterne glæder sig over, at der i Region Syddanmark er indgået en ny sundhedsaftale med de 22 syddanske kommuner, som sætter klare og ambitiøse mål for de næste fire år.

Aftaleparterne lægger herudover vægt på, at fremtidens sundhedsvæsen medvirker til reduktion af ulighed i sundhed og til at forbedre børn og unges trivsel. Både den vedtagne sundhedsaftale og udkastet til ny psykiatriplan støtter op herom. Sundhedsaftalen sætter således konkrete mål for reduktion af ulighed, og udkastet til psykiatriplan forventes herudover at igangsætte en række initiativer, som reducerer ulighed i sundhed. I Sundhedsaftalen og den tværsektorielle aftale på børne- og ungeområdet foreligger der anbefalinger og indsatser målrettet sårbare børn og unge.

Aftaleparterne er desuden opmærksomme på, at digitalisering har og vil få stigende betydning i de kommende år. Digitalisering tænkes i denne sammenhæng ikke kun i forhold til nye it-systemer, men også i høj grad i forhold til digitalisering af arbejdsgange og ydelser. Telemedicin, automatisering, kunstig intelligens og data er nogle af nøgleordene i denne sammenhæng. Den vedtagne digitaliseringsstrategi er en god ramme om denne udvikling samtidig med, at nærværende aftale også understøtter udvikling af digitale kompetencer og it-sikkerhed.  Ligeledes sikrer aftalen bedre muligheder for at skalere gode løsninger.

Ultimo 2019 forelægges regionsrådet – som led i sundhedsplanarbejdet – forslag til indsatsområder. Forslaget vil dels indeholde indsatser som indgår i nærværende aftale, dels videreføre relevante indsatser for 2019 samt evt. forslag til yderligere indsatser herudover.

5.1 Sundhed

5.1.1 Personlig medicin

Udviklingen og anvendelsen af personlig medicin i behandlingen er i fuld gang. Med personlig medicin målrettes behandlingen til den enkelte patient ved at kombinere et omfattende, patientspecifikt videns-grundlag med detaljeret forskningsviden om patientgrupper.

Region Syddanmark ønsker at være på forkant med udviklingen og kunne anvende de nye muligheder indenfor personlig medicin til gavn for patienterne i regionen.

For at sikre udbredelse af personlig medicin skal den daglige, kliniske anvendelse og de lokale aktiviteter i forhold til udvikling, forskning og implementering understøttes af et regionalt datastøttecenter. Centret skal være omdrejningspunkt for viden og fagligt samarbejde om personlig medicin i patientbehandlingen og således bistå relevant sundhedspersonale i anvendelsen af resultaterne i den kliniske dagligdag.

Der afsættes 5,0 mio. kr. årligt til driften af et regionalt datastøttecenter med en centerleder og relevante fagfolk (molekylærbiolog, jurist m.fl.). Desuden afsættes i alt 10,0 mio. kr. over to år til forsknings- og udviklings¬udgifter. Sundhedsudvalget fremlægger forslag til udmøntninger heraf.

5.1.2 MR-scanning ved akut udredning af apopleksi

MR-scanning af patienter med blodprop i hjernen vurderes at kunne afklare, om det er muligt at behandle patienterne med blodpropopløsende medicin. Akut MR-scanning er ikke i dag et døgndækkende tilbud til denne patientgruppe i Region Syddanmark.

Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2020, 9,5 mio. kr. i 2021 og herefter 9,3 mio. kr. årligt til at indføre akut MR-scanning til patienter med blodprop i hjernen. Sundhedsudvalget fremlægger forslag hertil.

5.1.3 Hepatitis C

Ny og billigere medicin gør det muligt at behandle og kurere for Hepatitis C, inden den bliver en alvorlig leversygdom. WHO har et mål om, at 90 pct. af alle HCV-smittede i 2030 skal være diagnosticerede og 80 pct. i behandling.

Danske Regioner har anbefalet en række indsatser. Infektionsmedicinske funktioner i Syddanmark er allerede godt på vej. Der afsættes 2,7 mio. kr. over to år til at opspore og behandle 200-400 HCV-smittede via udkørende enhed til de miljøer, som typisk ikke selv opsøger behandling (Linje C). Herudover afsættes 0,4 mio. kr. til etablering og 0,2 mio. kr. årligt til drift af en national database. Sundhedsudvalget fremlægger forslag hertil.

5.1.4 Frivillighedskoordinator og -politik

Regionsrådet behandler i oktober forslag til Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab.  Politikken har forinden været i en bred høring. Heri lægges op til at styrke mulighederne for at inddrage frivillige samt sikre ordnede og trygge forhold for alle involverede.

Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt til koordinatorer og aktiviteter på de fem sygehuse. Sundhedsudvalget fremlægger forslag hertil.

5.1.5 Styrket indsats til patienter med senfølger efter kræftbehandling

Behandlingen for kræftsygdomme er de seneste år blevet bedre og i takt med, at flere patienter overlever, er der behov for viden om, hvordan man bedst håndterer og evt. behandler senfølger. Ved senfølger forstås sædvanligvis blivende forandringer som følge af kræftsygdommen eller behandlingerne. For mange kræft-patienter er der tale om vedvarende senfølger med både fysiske, psykiske og psykosociale funktionssvigt, som kan være svært invaliderende i hverdagen. Senfølger viser sig op til flere år efter, at behandlingerne er afsluttet, og for mange kræftoverlevere bliver senfølgerne kroniske.
Der udarbejdes forslag til, hvordan indsatsen over for patienter med senfølger efter kræft kan styrkes, herunder hvordan opgaven kan organiseres og understøttes forskningsmæssigt for forskellige kræftformer. Sundhedsstyrelsens ”Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne” kan danne grundlag for dette arbejde, og arbejdet skal søges koordineret med eksisterende senfølgeklinikker i øvrige regioner, fx Region Midtjylland. Sundhedsudvalget fremlægger forslag hertil.

5.1.6 Hovedpine

Sundhedsstyrelsen har i september 2019 udsendt anbefalinger for mennesker med hovedpinesygdomme. Formålet er at bidrage til udvikling af en faglig og organisatorisk ensartet praksis i udredning, diagnostik, behandling, forebyggelse og opfølgning.

Der udarbejdes en handleplan for, hvorledes anbefalingerne kan implementeres og bidrage til det arbejde, der allerede er igangsat i regionen. Samtidigt beskrives mulige initiativer for at nedbringe ventetiderne på området. Sundhedsudvalget fremlægger forslag hertil.

5.1.7 Rystesyge

Aktuelt finder Sundhedsstyrelsen ikke, at der er patienter nok til et tilbud i Danmark om behandling mod ”rystesyge” via fokuseret ultralyd.

Sundhedsudvalget undersøger området nærmere, herunder mulighederne for placering af et tilbud på Odense Universitetshospital. I undersøgelsen indgår dialog med relevante fagfolk fra OUH og fra Sundheds-styrelsen.

5.1.8 Den sidste tid

Aftaleparterne ønsker at styrke mulighederne for at imødekomme patientens ønsker i den sidste tid og give de sundhedsprofessionelle de nødvendige værktøjer til at understøtte dette.

Der udarbejdes en samlet plan for ”den sidste tid”. Planen skal bl.a. undersøge mulighederne for justering af de palliative teams arbejdsområder og opgaver og vurdere, hvordan borgernes livs-/behandlings-testamente bedst muligt understøttes. Endelig skal planen vurdere, om der er behov for yderligere indsatser, der understøtter borgernes/patienternes ønsker i den ”sidste tid”, herunder evt. behov for koordinering af den frivillige indsats på området. Sundhedsudvalget og Udvalget for det nære sundheds-væsen fremlægger forslag hertil.

5.1.9 Knogleskørhed

Erfaringer fra andre regioner/sygehuse og Sundhedsstyrelsens afdækning i 2018 viser, at der er potentiale i en øget forebyggelses- og opsporingsindsats i forhold til knogleskørhed. Sundhedsudvalget undersøger mulighederne for at styrke indsatsen på området.

5.1.10 Enhed for særligt sårbare patienter og komplekse problemstillinger

I budget 2015 blev afsat 1 mio. kr. årligt i tre år til at udbrede de gode erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik til andre patientgrupper. På baggrund af erfaringerne er der enighed om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt til etablering af en enhed for særligt sårbare patienter og komplekse problemstillinger.

Bevillingen kan bl.a. bidrage til at styrke kompetenceudvikling både i Region Syddanmark og på nationalt plan, styrke det kliniske arbejde med patientsikkerhed og sårbarhedsforståelse samt videreudvikle viden om og formidling af sårbarhed. Ligeledes bidrager bevillingen til, at funktionen opretholder en førende position på nationalt plan.

Aktuelt arbejdes der med etablering af en fælles sundhedsklinik med tilknytning af både praksislæger, Indvandrermedicinsk Klinik og Odense Kommune i Vollsmose. Såfremt planerne realiseres, forudsætter aftaleparterne, at funktionen kan etableres indenfor den samme budgetramme og integreres i det kommende arbejde på OUH for særligt sårbare patienter. Det forventes, at det i forbindelse med den personalemæssige oprustning i enheden er muligt at etablere kombinationsstillinger således, at to læger tillknyttes halv tid på centret og derudover tildeles to halvtidsydernumre i Vollsmose.

5.1.11 Akutplan

Sundhedsstyrelsen ventes i 2019 at afslutte arbejdet med gennemgang af og formulering af anbefalinger for styrket akut behandling, herunder anbefalinger vedr. det præhospitale område, akutmodtagelserne (somatik og psykiatri), almen praksis, og den akutte indsats i kommunerne. Danske Regioner har formuleret udspillet ”Når du har brug for os”, som bl.a. indeholder forslag om ét fælles landsdækkende akutnummer og ideer til let og tilgængelig adgang til skadesbehandling.

Der udarbejdes forslag til en akutplan for Region Syddanmark, som bl.a. skal omsætte de nationale udspil og anbefalinger til konkrete regionale tiltag. I forslaget til akutplan skal potentialet for øget sammenhæng på tværs af og mellem sektorer undersøges med henblik på, at borgere med akut opstået sygdom eller skade får rette tilbud, uanset om det er hjælp til egenomsorg, hjælp fra kommunal akutfunktion, besøg hos eller af egen læge eller vagtlæge, akut ambulant besøg på sygehus eller indlæggelse. I arbejdet skal også indgå erfaringer fra fx Region Midtjylland, som viser, at kvalificeret ”fast track” for hjertepatienter – via FAM eller udenom FAM – kan give færre og kortere indlæggelser for hjertepatienter.

Sundhedsudvalget, Psykiatri- og Socialudvalget, Udvalget for det nære sundhedsvæsen samt Præhospital-udvalget bidrager med konkrete tiltag til forslag til akutplan.

5.1.12 Fødeplan

Jf. aftalen om budget 2019 skal der udarbejdes en ny fødeplan i Region Syddanmark, indeholdende bl.a. dimensionering i forhold til den demografiske udvikling.

Planen forudsættes udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens kommende anbefalinger dels for svangreomsorgen, dels fremtidens organisering af fødetilbud samt Danske Regioners udspil ”Godt fra start – fremtidens omsorg for nye familier”. Erfaringer fra andre regioner vedr. indretning af fødestuer inddrages. Arbejdet har i 2019 afventet Sundhedsstyrelsens udmeldinger, som forventes at komme ultimo 2019. Sundhedsudvalget fremlægger forslag til ny fødeplan.

5.1.13 Hjerteplan

Danske Regioner har formuleret udspillet ”20 slag for hjerterne”. Udspillet indeholder forslag til såvel nationale som regionale initiativer, herunder forslag til diagnostik, telemedicin og decentrale tilbud.

Der udarbejdes forslag til en Hjerteplan for Region Syddanmark. Anbefalingerne fra Danske Regioner udspil indarbejdet i relevant omfang heri. Sundhedsudvalget fremlægger forslag til Hjerteplan.

5.1.14 Det præhospitale område

I aftale om det præhospitale område i februar 2019 blev der fastsat nye servicemål, hvor minimum 95 pct. af A-kørslerne skal søges nået inden for 15 min. på Fyn, i Sønderjylland, i Sydvestjylland og i Trekants-området og i regionen som helhed. Aftalen styrkede beredskabet en række steder i regionen. Aftale-parterne er fortsat enige om løbende at følge behovet for yderligere styrkelse af beredskabet set i lyset af de nye servicemål.
Det præhospitale udvalg følger i forbindelse med de årlige responstids- og servicemålsopgørelser også antallet af og den geografiske fordeling på postnummerniveau af A-kørsler med responstider over henholdsvis 15 og 20 minutter. Dette opgøres på årskort, der viser alle postnumre i regionen. Det sker for første gang i starten af 2020.

Endelig er aftaleparterne enige om, at praksis for brug af befordring og befordringsgodtgørelse til undersøgelse og behandling på skadestuer og skadeklinikker undersøges. Det præhospitale udvalg følger op.

5.1.15 Kost og ernæring på sygehusene

I budgetaftalen for 2019 blev det aftalt, at kostområdet skulle følges de kommende år. I aftalen lægges vægt på, at køkkenerne tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens officielle anbefalinger, ”Anbefalinger for den danske institutionskost”, og at køkkenerne tilrettelægger patienternes kost i dialog med regionens ca. 50 diætister.

Der blev ligeledes lagt vægt på patienternes valgmuligheder, tilbud om indbydende og ernæringsrigtig kost, brug af lokale og/eller økologiske råvarer samt reduktion af madspild. Sundhedsudvalget drøftede med afsæt heri den aktuelle status på kost og ernæringsområdet i august 2019.

Aftaleparterne ønsker at fastholde fokus på kost- og ernæringsområdet, særligt i forhold til øget bære-dygtighed (køb af lokale/årstidsbestemte og/eller økologiske råvarer) og i forhold til samspillet mellem ernæring og behandling.  Sundhedsudvalget følger området.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen følger op på anvendelsen af og udgifterne til proteinberigede ernæringsprodukter, jf. tidligere kampagne.

 

5.1.16 Oversigt over økonomi (mio.) i afsnit ”5.1 Sundhed”

Afsnit Emne 2020 2021 2022 2023 Engangs 2019
5.1.1 Personlig medicin, datastøttecenter 10,0 10,0 5,0 5,0  
5.1.2 MR-scanning ved akut apopleksi 5,0 9,5 9,3 9,3  
5.1.3 Hepatitis C 1,6 1,6 0,2 0,2 0,4
5.1.4 Frivillighedspolitik 3,0 3,0 3,0 3,0  
5.1.10 Enhed for særligt sårbare patienter … 1,5 1,5 1,5 1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Psykiatri

Af økonomiaftalen fremgår, at regeringen vil igangsætte et arbejde med at udarbejde en 10-årsplan for psykiatrien. Aftaleparterne noterer sig, at Danske Regioner og KL vil blive inddraget i arbejdet for at sikre lokal forankring og ejerskab.

Aftaleparterne ønsker jf. nedenfor at igangsætte en række initiativer specifikt indenfor psykiatri. Herudover igangsættes en række initiativer på tværs af somatik og psykiatri; det gælder i forhold til personaleområdet, digitalisering, det tværsektorielle område samt forskning og udvikling/personlig medicin.

5.2.1 Ny psykiatriplan for Region Syddanmark

Med aftalen om budget 2019 blev prioriteret 43 mio. kr. til styrkelse af såvel den akutte indsats som indsatsen for de psykisk mest syge, retspsykiatriske patienter og børn og unge. Det omfattede bl.a. mobile skadestuer, akut udrykningstjeneste, etablering af intensive senge, intensiveret forebyggende indsats og indsats i forhold til misbrug samt intensiveret udgående indsats indenfor børne- og ungdomspsykiatrien.

Samtidig blev igangsat arbejdet med at udvikle en ny plan, som sætter den overordnede kurs for psykiatrien i Region Syddanmark.

I 2019 er gennemført en bred og involverende proces, hvor patient- og pårørenderepræsentanter, medarbejdere, kommuner, praktiserende læger og øvrige samarbejdsparter har givet input til planen. Planen er pt. i høring.

Planen tager udgangspunkt i en målsætning om, at mennesker med psykisk sygdom skal mødes som ligeværdige parter med indflydelse på egen behandling og tilbydes et rettidigt, tilstrækkeligt, sammenhængende og recovery-orienteret patientforløb af høj kvalitet.

Den nye psykiatriplan ventes vedtaget af regionsrådet i december 2019 og vil herefter gælde for perioden 2020-2024.

Samlet omfatter udkastet til plan 38 anbefalinger til indsatser, som kan forbedre psykiatrien i Region Syddanmark. Indsatserne er grupperet i temaerne Patienter og pårørende, Lighed i sundhed, Sammenhæng og forebyggelse, Bedre behandling – forskning, kvalitet og udvikling, Kapacitet og organisering samt Fastholdelse, rekruttering og kompetencer.

Aftaleparterne ser frem til at modtage indspark, forslag til ændringer eller nye forslag, når høringsperioden slutter.

Aftaleparterne noterer med tilfredshed, at bl.a. følgende områder indgår i udkastet til psykiatriplan:  

 • udvikling af flere meningsfyldte aktiviteter under indlæggelse. Udviklingen skal ske sammen med patienter, pårørende, kommunerne og de frivillige organisationer. I planudkastet er afsat 5 mio. kr. til indsatsen
 • permanentgørelse af fremskudt funktion og fælles sparringsteams på børne- og ungeområdet. I plan-udkastet er afsat 4,5 mio. kr. til indsatsen fra 2022 (udløb af satspuljeprojekt). Formålet er at forebygge, at psykisk sårbare børn og unge står uden hjælp, fordi de ikke tilhører målgruppen for psykiatrien
 • videreførelse af undervisning for lærere i grundskolens ældste klasser (folkeskoler og efterskoler). I planudkastet er afsat 0,6 mio. kr. til indsatsen
 • permanentgørelse af styrket samarbejde med institutioner for unge under 20 år. I planudkastet er afsat 3,2 mio. kr. til indsatsen fra 2021 (udløb af satspuljeprojekt)
 • yderligere forskning i årsager til mental mistrivsel blandt børn og unge. Der er viden om grund-læggende risikofaktorer for mistrivsel, men direkte årsagssammenhænge mangler fortsat. Regions-rådet har allerede afsat 1,0 mio. kr. til en analyse af årsagerne med en engangsbevilling i budget-aftalen for 2019. I udkastet til psykiatriplan 2020-2024 er der varigt afsat en årlig driftsramme på 1 mio. kr. til yderligere analyse og forskningsaktiviteter indenfor feltet
 • øget tilgængelighed i den ambulante behandling. Mulighederne for yderligere styrkelse af det nære sundhedsvæsen gennem fx flere satellitfunktioner skal undersøges.

De foreslåede anbefalinger indebærer fuldt indfaset en varig forøgelse af driftsudgifterne i størrelses-ordenen 62 mio. kr. årligt og afledte investeringer på ca. 125 mio. kr.

Psykiatri- og Socialudvalget fremlægger forslag til implementeringsplan. Aftaleparterne ønsker, at implementeringen af psykiatriplanen påbegyndes umiddelbart efter vedtagelse i regionsrådet. Der afsættes en ramme (drift) på 24 mio. kr. årligt til formålet.  Aftaleparterne er opmærksomme på, at der vil være yderligere finansieringsbehov i overslagsårene, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen i de kommende år.

Aftaleparterne er opmærksomme på, at regeringen ønsker at igangsætte en 10-årsplan for psykiatrien. Aftaleparterne forventer, at der på en række områder vil være sammenfald mellem anbefalingerne i 10-årsplanen og regionens egen psykiatriplan. Aftaleparterne er enige om at gøre status i forlængelse af 10-årsplanen og i forlængelse af en national aftale om finansiering af 10-årsplanen.

5.2.2 Retspsykiatri, Middelfart

Regionsrådet besluttede i efteråret 2018 en plan for at forebygge rømninger fra Retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Planen blev udarbejdet på baggrund af en ekstern bygningsgennemgang og tog udgangspunkt i Danske Regioners anbefalinger for standardiserede sikkerhedskrav i retspsykiatrien. Samlet set koster planen 18 mio. kr.

Planen er færdigimplementeret foråret 2020. Der har ikke været rømninger fra lukket gårdhave siden 7. oktober 2018. Såfremt der fortsat er problemer med rømninger, efter planen er gennemført, vurderes behovet for at lægge net henover udendørsarealerne.

5.2.3 Brobygning mellem sektorerne

Aftaleparterne vurderer, at der er behov for at forstærke den nuværende indsats i overgangen mellem sektorerne. Det kan gøres ved udvikling af de eksisterende indsatser, socialsygeplejersker, brobygger-sygeplejerker e.lign.

Aftaleparterne noterer sig, at der i de aktuelle finanslovsforhandlinger arbejdes med forslag om at tilføre regionerne midler til at ansætte flere sygeplejersker. Aftaleparterne finder, at behovet for øget brobygning mellem sektorerne på det psykiatriske område bør ses i sammenhæng hermed.

Når finansloven er vedtaget, og præmisserne for de ekstra sygeplejersker er klarlagt, er aftaleparterne enige om at gøre status.

5.2.4 Veteraner

Aftaleparterne er opmærksomme på, at der allerede er sat en række initiativer i gang både regionalt og kommunalt, målrettet patienter med PTSD, herunder veteraner. Der er dog fortsat udfordringer med at hjælpe denne gruppe af personer. Området analyseres nærmere med henblik på forslag til justering af indsatsen i tæt samarbejde med de syddanske kommuner. Psykiatri- og Socialudvalget og Udvalget for det nære sundhedsvæsen fremsætter forslag hertil. 

5.3 Det sammenhængende sundhedsvæsen

Omdrejningspunktet for udvikling af de nære sundhedstilbud og samarbejdet mellem sektorerne er den sundhedsaftale, som regionen og de 22 syddanske kommuner indgik i 2019 med klare og ambitiøse mål for de næste fire år. Udmøntning og konkretisering af sundhedsaftalen vil være en væsentlig indsats i de kommende år.

Regionsrådet vedtog juni 2017 ”Rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”.
I forlængelse af budgetaftalen for 2019 er igangsat udarbejdelse af yderligere to rammepapirer. Dels et rammepapir for arbejdsmarkedstilknytning for kroniske patienter, dels et rammepair om forebyggelse. Sidstnævnte forventes bl.a. at fokusere på systematisk opsporing og henvisning til kommunale forebyggelsestilbud, tidlig opsporing i almen praksis og forebyggelse af overvægt.  Disse to rammepapirer forventes godkendt af regionsrådet ultimo 2019
Rammepapirerne udgør regionens generelle afsæt for udmøntning af sundhedsaftalerne.
Der er et godt og konstruktivt samarbejde med kommunerne, og aftaleparterne lægger til grund, at udmøntningen af sundhedsaftalen bygger ovenpå den lange række af gode initiativer, der allerede er igangsat. Her kan bl.a. nævnes:

 • videokonferencer, virtuelt ambulatorium og telemedicinske løsninger. Fx multidisciplinære konferencer i Fredericia Sundhedshus, virtuelle udskrivningskonferencer og videokonsultationer på OUH samt telemedicinsk hospiceplads på Ærø.
 • anvendelse af speciallægers og andres specialistkompetencer til fx kommunale sygeplejersker. Fx indenfor geriatri, hygiejne, sårpleje, demens m.v.
 • udkørende funktioner. Fx palliativt team, mobile skadestuer og udrykningstjeneste i psykiatrien
 • etablering af nye sundhedshuse og videreudvikling af eksisterende
 • afprøvning af samdrift og nye samarbejdsformer. Fx Samdrift Tønder, Akutteam i Esbjerg og Fremskudt kommunal visitation på OUH
 • fælles kompetenceudvikling fra sygehus til kommuner. Fx Fælles Skolebænk
 • ansættelse af fælles koordinatorer i Tønder, Haderslev, Sønderborg, Fredericia og Ærø (fra 1. november 2019).
 • Intensivt arbejde gennem flere år med indsatser målrettet sårbare børn og unge.

I såvel udkast til psykiatriplan 2020-2024, Sundhedsaftalen 2019-2023 og den tværsektorielle aftale på børne- og ungeområdet foreligger der anbefalinger og indsatser, målrettet sårbare børn og unge. Fx er i sundhedsaftalen sammen med de 22 kommuner aftalt at implementere partnerskabsprojektet ”ABC for mental sundhed” med det formål at nedbringe andelen af unge, der mistrives. Ligeledes skal der udarbejdes samarbejdsaftale i forhold til overvægtige børn, og der pågår en fælles indsats målrettet at reducere unges rygning.

Aftaleparterne er enige om række yderligere initiativer til at styrke det nære sundhedsvæsen, jf. nedenfor:

5.3.1 Samarbejde med Røde Kors’ omsorgscenter for hjemløse, der udskrives fra sygehusene

Røde Kors planlægger i samarbejde med kommunerne et omsorgscenter, placeret i Trekantsområdet, som kan hjælpe hjemløse fra hele regionen, som udskrives fra sygehuset som færdigbehandlede, eller syge, der opholder sig på gaden.

Som led i indsatsen for at mindske ulighed i sundhed, skabe bedre sundhedstilstand for de hjemløse samt reducere antallet af genindlæggelser indgår Region Syddanmark i et samarbejde med Røde Kors og de syddanske kommuner. Samarbejdet skal bl.a. sikre, at relevante borgere kan nyde godt af omsorgscentrets tilbud, at sygehusene evt. bidrager med relevante kompetencer og sparring til omsorgscentret.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til samarbejdet til ansættelse af en socialsygeplejerske. Sundhedsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget fremlægger forslag hertil.

5.3.2 Sygehusenes understøttelse af almen praksis

En af forudsætningerne for, at almen praksis er stærk, er, at de praktiserende læger har den nødvendige adgang til sygehusene med hensyn til faglig sparring samt (sub-akutte) diagnostiske undersøgelser og ambulatorietider.

Sygehusene i Syddanmark har forskellige samarbejder med almen praksis og tilbyder i forskellig fra adgang til sygehusets specialiserede kompetencer og undersøgelser. Med henblik på at give almen praksis de bedst mulige (og ensartede) forudsætninger for at kunne hjælpe patienterne er aftaleparterne enige om at kortlægge

 • hvilke former for sparring – via hotlines og lignende – almen praksis tilbydes fra sygehusenhederne, og i hvilket omfang de benyttes
 • hvordan de enkelte sygehusenheder giver adgang til diagnostiske undersøgelser som fx røntgen, scanning og ultralyd og til fx sub-akutte ambulatorietider
 • om muligt i hvilket omfang almen praksis oplever, at henvisninger m.v. afvises.

Kortlægningen skal efterfølgende bruges til at vurdere, om der er brug for yderligere indsatser og/eller spredning og skalering af allerede eksisterende indsatser. Udvalget for det nære sundhedsvæsen fremlægger forslag hertil.

5.3.3 Tværsektorielle indsatser for ældre patienter, primært i forbindelse med udskrivelse

I Region Syddanmark tilbydes en lang række indsatser til ældre borgere, der enten har været eller er i risiko for indlæggelse. Der arbejdes fx med stuegang på plejehjemmet fra medicinsk afdeling, udgående geriatriske funktioner, særlige aftaler med de praktiserende læger om opfølgende hjemmebesøg, geri-kuffert, geriatri i døren og meget mere.
Et forskningsprojekt i Region Midtjylland peger på vigtige elementer i tilrettelæggelsen af indsatsen, hvis den skal forebygge indlæggelser/genindlæggelser. Også erfaringer fra andre regioner og kommuner, bl.a. fra Odsherred Kommunes samarbejde med Holbæk Sygehus i Region Sjælland, kan give nyttig inspiration.

Aftaleparterne er enige om at kortlægge de mange indsatser i Syddanmark og inddrage relevant forskning og evidens med henblik på at vurdere, om og hvor der er potentiale for en større indsats og/eller en mere ensartet indsats i Region Syddanmark. Udvalget for det nære sundhedsvæsen fremlægger kortlægningen og evt. forslag til igangsættelse af forsøg.

Aftaleparterne noterer sig, at der i de aktuelle finanslovsforhandlinger arbejdes med forslag om at tilføre regionerne midler til at ansætte flere sygeplejersker. Aftaleparterne finder, at behovet for at styrke de tværsektorielle indsatser for ældre patienter bør ses i sammenhæng hermed.

Styrkelse af de tværsektorielle indsatser kan ske ved videreudvikling af de initiativer, der allerede findes, eller ved styrkelse af særlige kompetencer, herunder socialsygeplejersker og brobyggersygeplejersker.

Når finansloven er vedtaget, og præmisserne for de ekstra sygeplejersker er klarlagt, er aftaleparterne enige om at gøre status.

5.3.4 Skalering

Aftaleparterne ønsker, at Region Syddanmark lærer af de fire andre regioner. Aftaleparterne finder, at det nationale innovationsboard, nedsat af Danske Regioner, er et godt redskab til at sikre, at de gode ideer breder sig på tværs af regionerne

Aftaleparterne er opmærksomme på, at der gennem flere år været sat fokus på at skabe rammer, der gør det muligt at skabe læring på tværs af regionens sygehuse. Fx via tværgående innovationsgrupper, tema-dage, styregrupper, koncernledelse m.v.

I nærværende budgetaftale er lagt op til skalering/udbredelse af løsninger til at understøtte almen praksis og tværsektorielle indsatser for ældre patienter.

Der vil være yderligere potentialer i at udbrede gode løsninger, hvorfor aftaleparterne ønsker, at der årligt udvælges 1-3 (innovations)løsninger, der skal udbredes på tværs af regionens enheder.

Nogle initiativer handler om digitalisering og ny teknologi, andre er ”bare” gode gedigne tværsektorielle samarbejder. Nogle initiativer sikrer, at opgaverne kan løses mere effektivt, og frigør dermed ressourcer (økonomi, hænder) til patienterne, andre initiativer giver patienterne et bedre og mere sammenhængende patientforløb

Både udbredelse af nationale løsninger og skalering af regionale løsninger vil være forbundet med implementeringsudgifter. Der afsættes en engangspulje på 20,0 mio. hertil.

5.3.5 Sundhedshuse mv.

Udvalget for det nære sundhedsvæsen arbejder løbende med overblik over sundhedshusene i regionen, herunder sundhedshusenes funktioner og deres samspil med de øvrige sundhedstilbud i området. Regionen bidrager til videndeling på tværs af regionen og er jf. ovenstående opmærksom på “skalering” af gode tiltag indenfor regionens driftsområder.

I forbindelse med en række initiativer til understøttelse af det nære sundhedsvæsen kan der være øgede udgifter, fx til husleje og andre driftsudgifter, transport m.v. Aftaleparterne er enige om at afsætte en driftsramme på 3,0 mio. kr. årligt til finansiering heraf. Udvalg for det nære sundhedsvæsen fremlægger forslag til anvendelse af puljen.

5.3.6 IV behandling

På hæmatologiske afdelinger, bl.a. på Rigshospitalet, har man anskaffet IV-pumper, der ikke hænger på stativ, men kan bæres som rygsæk. Pumperne kan programmeres, så der ikke er (så stort) behov for kommunal opfølgning, når patienterne udskrives til behandling i eget hjem, aflaster også plejepersonalet på afdelingerne.

Aftaleparterne ønsker, at det undersøges, om der er potentiale for at udbrede sådanne pumper til andre områder/patientgrupper. Der afsættes en engangspulje på 10,0 mio. kr. hertil. Sundhedsudvalget og Udvalget for det nære sammenhængende sundhedsvæsen fremsætter forslag hertil.

5.3.7 Oversigt over økonomi (mio.) i afsnit ”5.3 Det sammenhængende sundhedsvæsen”

Afsnit Emne 2020 2021 2022 2023 Engangs 2019
5.3.1 Røde Kors, omsorgscenter 0,5 0,5 0,5 0,5  
5.3.4 Skalering, pulje - - - - 20,0
5.3.5 Understøttelse af det nære sundhedsvæsen 3,0 3,0 3,0 3,0  
5.3.6 Udbredelse af mobile IV pumper - - - - 10,0

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 23-10-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |