Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforum - Referat - 06. december 2018

Mødedato
06-12-2018 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
mødelokale 7

Deltagere
 • Hinrich Jürgensen
 • Ib Kristensen
 • Dan Holmgaard Rasmussen
 • Karsten Uno Petersen
 • Erik Lauritzen
 • Henrik Dam
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Morten Andersen
 • Stephanie Lose
 • Thomas Hauge
 • Kjeld Breum Søberg
 • Allan Jylov
 • Birgitte Ladefoged
 • Søren Rasmussen
 • Mads Bonde Hansen
 • Lene Duholm Nielsen
 • Leif Friis Jørgensen
 • Erik Knudsen
 • Søren Windell
 • Johannes Lundsfryd Jensen
 • Peter Rahbæk Juel
 • Ole Kjær
 • Per Diget

 • Afbud
 • Hinrich Jürgensen
 • Karsten Uno Petersen
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Kjeld Breum Søberg
 • Søren Rasmussen
 • Mads Bonde Hansen
 • Leif Friis Jørgensen
 • Søren Windell
 • Ole Kjær

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums skriftlige behandling oktober 2018
  3. Økonomioversigt
  4. Oversigt over indkomne ansøgninger
  5. Ansøgning: STEM: kvalificeret arbejdskraft gennem AMU
  6. Ansøgning: Fremtidens Virksomhed: Opkvalificering af medarbejdere i SMV-virksomheder i Sydvestjylland
  7. Ansøgning: Uddannelse af civilingeniører til Trekantområdets produktionsvirksomheder
  8. Ansøgning: Tillægsbevilling til Vækstrettet kompetenceudvikling
  9. Ansøgning: Handlekompetente unge
  10. Ansøgning: Overblik, annoncering: Syddansk Fødevarehub
  11. Ansøgning: Etablering af en syddansk Fødevarehub
  12. Ansøgning: Fremtidens Fødevarer
  13. Ansøgning: Forretningsmodeller for SMV’er
  14. Ansøgning: Fødevareindsats (etablering af en syddansk hub)
  15. Ansøgning: Food Hub South
  16. Ansøgning: Vækstforløb (fødevarer)
  17. Ansøgning: Tillægsbevilling Industriel Elektronik Innovation
  18. Ansøgning: De erhvervsmæssige potentialer i genanvendelse af overskudsvarme fra datacentre
  19. Ansøgning: Medfinansiering af Interreg-projekt PE:Region Platform
  20. Ansøgning: Medfinansiering af Interreg-projekt Digital Valley
  21. Ansøgning: VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme (VISE)
  22. Ansøgning: Medfinansiering Interreg 5A Access and Acceleration
  23. Ansøgning: Forprojekt Fodbold som Sundheds- og Velfærdsinnovator
  24. Ansøgning: Kontingent til Healthcare DENMARK
  25. Ansøgning: En national robotklynge, supplerende bevilling til innovationsnetværk
  26. Ansøgning: Odense Robotics Startup Programme
  27. Ansøgning: Tillægsbevilling til Digital Omstilling, Vækstplaner
  28. Ansøgning: Tillægsbevilling til Digital Omstilling, Innovationssamarbejder
  29. Ansøgning: Tillægsbevilling til Growth by Design
  30. Ansøgning: Tillægsbevilling til Growth Catalyst
  31. Ansøgning: Tillægsbevilling til Design Innovation
  32. Ansøgning: Place Making Fyn
  33. Ansøgning: Tillægsbevilling til Styrket erhverv i gadeplan
  34. Ansøgning: Vækst til ERHVERV i gadeplan i Billund Kommune
  35. Ansøgning: Tillægsbevilling til Ferieturismen i Syddanmark FOMARS 2020-2021
  36. Ansøgning: Tillægsbevilling til Living Design Lab
  37. Ansøgning: Tillægsbevilling til det syddanske EU-kontor
  38. Ansøgning: Etablering af ny Syddansk OPI-pulje 2019-2021
  39. Orientering: Konjunkturanalyse 4. kvartal 2018
  40. Orientering: Afrapportering på den særlige ramme til sekretariatet 2018
  41. Orientering: Yderområdeindsats: Afrapportering 2018
  42. Orientering: Afsluttende status på Vestdansk erhvervssamarbejde
  43. Orientering: Afsluttende status på erhvervspartnerskabsaftaler med de tværkommunale samarbejder
  44. Orientering: Nedlæggelse af Vækstforum, udpegninger m.m.
  45. Eventuelt


  Sagsnr. 18/4504
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  At Vækstforum godkender dagsordenen.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  Herudover orienterede Stephanie Lose om lovprocessen i Folketinget ift. erhvervsfremmereformen samt om to konkrete problemstillinger:

  1)      Formandskabet har sammen med de to andre vestdanske vækstforumformandskaber sendt et brev til erhvervsministeren omkring den uheldige geografiske skævvridning af erhvervsfremmeindsatsen, der lægges op til, særligt på turisme og investeringsfremme.

  2)      Region Syddanmark og Schleswig-Holstein har sammen med SDU og tre tyske universiteter sendt et brev til erhvervsministeren for at gøre opmærksom på bekymringerne i forhold til bevarelsen af det eksisterende samarbejde i grænseregionen.

   

  De to breve samt ministerens svar eftersendes til Vækstforum.

   


  Sagsnr. 18/4504
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums skriftlige behandling oktober 2018
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Referatet fra Vækstforums skriftlige behandling i oktober 2018 er udsendt den 10. oktober 2018, og kan læses på dette link: https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm508291

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Vækstforum godkender referatet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/7255
  3. Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum har efter den gældende lovgivning indstillingsret for anvendelse af de regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020. Der orienteres i punktet om det aktuelle forbrug af de forskellige midler, såfremt de foreliggende indstillinger i dagsordenen følges. Endvidere indstilles det, at tidligere hensatte midler tilbageføres.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionale erhvervsudviklingsmidler, 2018

  På nuværende tidspunkt kan det konstateres, at nogle af de indsatser, som Vækstforum tidligere har hensat midler til, helt eller delvist ikke kan nå at blive realiseret. Derfor indstilles det, at følgende midler tilbageføres:

   

  • Ramme på 4 mio. kr. til regional medfinansiering af indsatser, der skal hjælpe SMV’er til at blive mere energi- og ressourceeffektive.
  • Restramme på 2.935.530 kr. til regional medfinansiering af indsatser indenfor Social inklusion. 
  • Pulje på 375.000 kr. til regional medfinansiering af et call under AAL-programmet, ’Smart Solutions for Ageing Well’.

   

  Dermed kan der her og nu tilbageføres i alt 7.310.530 kr. Det betyder, at Vækstforum i 2018 i alt har 119,0 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Hvis de foreliggende indstillinger følges, er alle midler, der er til rådighed den 6. december 2018, disponeret efter dette møde.

   

  Når den nye lovgivning vedtages, bliver der flere midler til disposition. Der er p.t. afsat 6,1 mio. kr. i Vækstforums investeringsplan for 2018 til basisfinansiering af DKNT og Meet Denmark i 2019 og 2020. Da den nye lovgivning indebærer, at Erhvervsministeriet fremover skal videreføre indsatsene, kan de afsatte midler disponeres til anden side.

   

  Endvidere indstillede Vækstforum den 20. juni 2018 til regionsrådet, at der skulle reserveres 7,1 mio. kr. til kontingent for 2019 og 2020 til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme og indstillingen blev givet med en forudsætning om, at den ville bortfalde, såfremt der vedtages lovgivning, der indebærer, at staten overtager den økonomiske forpligtigelse.

   

  Dermed kan samlet set yderligere 13,2 mio. kr. disponeres til anden side, når den nye lovgivning vedtages, hvilket forventeligt sker den 13. december 2018.

   

  Hvis de foreliggende indstillinger følges, indstiller Vækstforum derfor til regionsrådet, at FOMARS modtager tilsagn på op til 24,4 mio. kr., mens der den 6. december 2018 dog kun er 8,9 mio. kr. til rådighed. De 13,2 mio. kr. kan derfor bevirke, at FOMARS indstilles et tilsagn på 22,1 mio. kr. 

   

  Derudover kan der frem til regionsrådets møde komme tilbageløb fra projekter, der af forskellige årsager får reduceret deres bevilling, eller ikke anvender deres bevilling fuldt ud. Disse tilbageløbsmidler vil også indebære, at indstillingen til FOMARS kan forøges. Dog således, at den maksimalt udgør 24,4 mio. kr.

   

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020

  Vækstforum har 629 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond i programperioden 2014-2020. Efter dette møde er der 26,2 mio. kr. tilbage på Socialfonden og 43,8 mio. kr. tilbage på Regionalfonden, hvis de foreliggende indstillinger følges.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller, at regionsrådet ophæver reservationen på 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat til regional medfinansiering af indsatser, der skal hjælpe SMV’er til at blive mere energi- og ressourceeffektive.
  • at Vækstforum indstiller, at regionsrådet ophæver den resterende reservation på 2.935.530,00 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat til regional medfinansiering af indsatser indenfor Social inklusion. 
  • at Vækstforum indstiller, at regionsrådet ophæver reservationen af puljen på 375.000,00 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat til regional medfinansiering af et konkret call under AAL-programmet, ’Smart Solutions for Ageing Well’.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/4504
  4. Oversigt over indkomne ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som er til behandling i Vækstforum den 6. december 2018.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er i alt indkommet 33 ansøgninger til behandling i Vækstforum den 6. december 2018. Nogle af ansøgningerne behandles samlet, jf. nedenfor.

   

  Ansøger

  Projekt

  Forretnings­område

  EUC Syd

  (2 ansøgninger)

  STEM: kvalificeret arbejdskraft gennem AMU

  Bred indsats - kvalificeret arbejdskraft

  Business Region Esbjerg

  (2 ansøgninger)

  Fremtidens Virksomhed: Opkvalificering af medarbejdere i SMV-virksomheder i Sydvestjylland

  Bred indsats - kvalificeret arbejdskraft

  Trekantområdet Danmark

  Uddannelse af civilingeniører til Trekantområdets produktionsvirksomheder

  Bred indsats - kvalificeret arbejdskraft

  Væksthus Syddanmark

  Tillægsbevilling til Vækstrettet kompetenceudvikling

  Bred indsats - kvalificeret arbejdskraft

  Jobcenter Langeland

  Handlekompetente unge

  Bred indsats – social inklusion

  Væksthus Syddanmark og Trekantområdet

  (5 ansøgninger i alt)

  Etablering af Syddansk Fødevarehub

  Bred indsats - fødevarer

  CLEAN

  Tillægsbevilling Industriel Elektronik Innovation

  Bæredygtig energi – energieffektive teknologier

  SEP Sønderjylland

  De erhvervsmæssige potentialer i genanvendelse af overskudsvarme fra datacentre

  Bæredygtig energi – energieffektive teknologier

  SDU Sønderborg

  Medfinansiering Interreg-projekt PE:Region Platform

  Bæredygtig energi – energieffektive teknologier

  CLEAN Sønderborg

  Medfinansiering af Interreg-projekt Digital Valley

  Bæredygtig energi – energieffektive teknologier + Robotteknologi

  Foreningen Welfare Tech

  VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme (VISE)

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  SDU Mads Clausen Instituttet

  Medfinansiering Interreg-projekt Access & Acceleration

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  SDU Institut for Idræt og Biomekanik

  Forprojekt Fodbold som Sundheds- og Velfærdsinnovator

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Healthcare Denmark

  Kontingent til Healthcare Denmark

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Udvikling Fyn

  En national robotklynge

  Robotteknologi

  Udvikling Fyn

  Odense Robotics Startup Programme

  Robotteknologi

  Væksthus Syddanmark

  Tillægsbevilling til Digital Omstilling, Vækstplaner

  Robotteknologi samt Bred indsats – digitalisering

  Væksthus Syddanmark

  Tillægsbevilling til Digital Omstilling, Innovationssamarbejder

  Robotteknologi samt Bred indsats – digitalisering

  D2i

  Tillægsbevilling til Growth by Design

  Oplevelseserhverv – design og kreative erhverv

  D2i

  Tillægsbevilling til Growth Catalyst

  Oplevelseserhverv – design og kreative erhverv

  D2i

  Tillægsbevilling til Design Innovation

  Oplevelseserhverv – design og kreative erhverv

  Dansk Kyst og Naturturisme

  Place Making Fyn

  Oplevelseserhverv - turisme

  Svendborg Kommune

  Tillægsbevilling til Styrket erhverv i gadeplan

  Oplevelseserhverv - turisme samt Vækst i yderområderne

  Billund Erhvervsfremme

  Vækst til ERHVERV i gadeplan i Billund Kommune

  Oplevelseserhverv - turisme

  FOMARS

  Tillægsbevilling til Ferieturismen i Syddanmark FOMARS

  Oplevelseserhverv - turisme

  SDU Kolding

  Tillægsbevilling til Living Design Lab

  Tværgående

  SDEO

  Tillægsbevilling til det syddanske EU-kontor

  Tværgående

   

  Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale, dvs. om projekterne lever op til Vækstforums strategi og handlings- og investeringsplan og formålet og intentionerne med Erhvervsudviklingsloven. Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt, jf. Vækstforums Handlings- og investeringsplan 2018-19.

   

  Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats og i forhold til krav og kriterier i de konkrete annonceringer/puljer.

   

  Effektvurderingen fremgår af vedlagte bilag.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller, 

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/49736
  5. Ansøgning: STEM: kvalificeret arbejdskraft gennem AMU
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  STEM - kvalificeret arbejdskraft gennem fleksibel AMU

  Forretningsområde

  Bred indsats – kvalificeret arbejdskraft

   

  Ansøger

  EUC Syd

  Økonomiske partnere

  Syddansk Erhvervsskole

  Formål

  At udvikle fleksible og målrettede AMU-kurser til industrien og herigennem skabe øget opkvalificering og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og dermed realisere deres vækstpotentiale.

  Indstilles til tilsagn fordi

  De digitale AMU-kurser bidrager til et mere fleksibelt og målrettet udbud af AMU-kurser på industriområdet, som vil gøre det mere attraktivt og lettere for virksomheder i industrien at få opkvalificeret deres medarbejdere og dermed kunne få kvalificeret arbejdskraft med de STEM-kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  500 medarbejdere har fået et kompetenceløft 

   

  50 nye digitale AMU-kurser til industrien

   

  5 nye AMU-kurser til industrien og særligt målrettet digitaliserings- og automatiseringsområdet

   

  Anslået skabt omsætning i projektperioden: 22,5 mio. kr.

   

  Heraf anslået skabt eksport i projektperioden: 4,5 mio. kr

  Efter projektperioden

  Anslået skabt omsætning i alt 2 år efter projektperioden: 67,5 mio. kr.

   

  Heraf anslået skabt eksport i alt 2 år efter projektperioden: 13,5 mio. kr.

   

  Anslået skabte jobs 2 år efter projektperioden: 120

   

  Et mere fleksibelt og målrettet udbud af AMU-kurser på industriområdet, særligt i form af digitale AMU-kurser, som forventes at medføre at der gennemføres betydeligt flere AMU-kurser inden for industrien.

  Økonomi (del 1)

  Samlet budget: 6.395.505,60 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 4.793.505,60 kr.

  Egenfinansiering: 1.602.000,00 kr.

  Økonomi (del 2)

  Samlet budget: 6.791.777,60 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 3.395.888,80 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.595.888,80 kr.

  Egenfinansiering: 1.800.000,00 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet retter sig mod annonceringen ”Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer”. Da Socialfondens prioritet 1 ikke giver mulighed for at udvikle uddannelsestilbud, blev det beskrevet i annonceringen, at det samlede projekt skulle opsplittes i to ansøgninger: Del 1 og del 2. Del 1 skal omfatte udvikling af målrettede og fleksible efteruddannelsestilbud inden for STEM-området. Del 2 skal omfatte afprøvning og gennemførelse af de vækstrettede efteruddannelsesforløb. Samlet skal de to dele bidrage til at overkomme barrierer for øget efteruddannelse inden for STEM-området.

   

  Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet ansøgninger fra to leadpartnere: Business Region Esbjerg med projekt ”Fremtidens virksomhed” og EUC Syd med projekt ”STEM - kvalificeret arbejdskraft gennem AMU”. De to leadpartnere søger hver især om de i alt 10 mio. kr., som Vækstforum har afsat til indsatsen.

   

  Formålet med projekt ”STEM - kvalificeret arbejdskraft gennem fleksibel AMU” (del 1 og del 2) er at udvikle og gennemføre fleksible og målrettede AMU-kurser til virksomheder i industrien i hele Syddanmark.

   

  Projektet retter sig mod maskinindustrien, der leverer produktionsapparatet til fremstillingsindustrien lige såvel som de virksomheder, der fremstiller selve produkterne.

   

  Projektet beskriver flere barrierer for øget opkvalificering. Blandt andet at efteruddannelsestilbuddene udbydes for sjældent og ikke nødvendigvis på et tidspunkt, der passer ind i virksomhedernes produktion. Hertil er efteruddannelsestilbuddene ikke tilstrækkeligt målrettet virksomhedernes behov.

   

  For at overkomme disse barrierer vil projektet i samarbejde med virksomheder digitalisere 50 AMU-kurser. De digitale kurser skal gøre det mere fleksibelt at tage kurserne på det tidspunkt, som det passer virksomhederne, og hvor det passer dem geografisk. Det digitale udbud af efteruddannelse skal således bidrage til at få flere virksomheder til at deltage i efteruddannelse og herigennem få adgang til den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for, for at kunne realisere deres vækststrategier.

   

  I del 1 af projektet udvikles der i et samarbejde mellem to erhvervsskoler og minimum 10 industrivirksomheder 50 digitale AMU-kurser (eksisterende AMU-kurser gøres digitale) samt 5 helt nye AMU-kurser inden for digitaliserings- og automatiseringsområdet.

   

  De 50 AMU-kurser, der skal digitaliseres er inden for følgende fælles kompetencebeskrivelser (FKB’er): 1. Automatik og procestekniske områder, 2. Arbejdets organisering ved produktion i industrien, 3. Maskin- og værktøjsområdet, 4. Bygningers elinstallationer og antennemontage samt 5. ATEX, anvendelse, sikring og alarmteknik. Der er ca. 500 AMU-kurser i alt på disse områder.

   

  Skoler i resten af landet, der er godkendt til at udbyde kurserne i AMU-regi, vil blive orienteret om de udviklede kurser og vil få de udviklede forløb/kursusmaterialer stillet frit til rådighed.

   

  I del 2 af projektet udbredes de udviklede kurser til minimum 50 virksomheder. Der afprøves kurser af to omgange. Indimellem justeres kurserne. Ved deltagelsen i kurserne opnår virksomhedernes medarbejdere et kompetenceløft, som er afgørende for, at virksomhederne kan realisere deres vækststrategier.

   

  500 medarbejdere får et kompetenceløft i projektet, og virksomhederne får en årlig øget omsætning på 33,75 mio. kr. Dertil forventes der at blive skabt 120 nye jobs.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektet i høj grad lever op til kravene, og at dette projekt er den af de to indsendte ansøgninger, som bedst opfylder kriterierne i Vækstforums annoncering ”Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer”. Projektet bidrager således til at overkomme barrierer for øget opkvalificering inden for STEM-kompetencer. Hertil bidrager projektet også til øget beskæftigelse og værdiskabelse i virksomhederne.

   

  Det vurderes, at projektet tager afsæt i områder, som mangler kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer.

   

  Det vurderes, at de digitale kurser rummer et betydeligt potentiale i forhold til at overkomme virksomhedernes barrierer overfor øget opkvalificering, idet de i højere grad vil kunne gennemføres uafhængigt af tid og sted og derved lettere kan passes ind i en travl hverdag.

   

  Samtidig vurderes det, at kurserne i højere grad end det nuværende udbud vil matche virksomhederne behov, idet de er udviklet i samarbejde med virksomhederne. Herved vil det være mere attraktivt for virksomhederne at deltage i opkvalificering.

   

  Det vurderes, at projektet lever op til kravene om, at udviklingen af kurser skal ske i samarbejde mellem grupper af virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og at der skal udvikles konkrete og afgrænsede efteruddannelsesforløb.

   

  Det vurderes også, at projektet lever op til kravene om, at kurserne efterfølgende kan forankres i det eksisterende formelle efteruddannelsessystem, idet der er tale om AMU-kurser, og at læringsudbyttet kan dokumenteres.

   

  Det vurderes, at projektet bidrager til øget opkvalificering, jobskabelse og vækst hos de deltagende virksomheder.

   

  Det vurderes, at projektet er additionelt, fordi udvikling og afprøvning af 55 nye kurser, hvoraf de 50 kurser er digitale, er supplerende i forhold til de aktiviteter, som projektets partnere normalt gennemfører uden medfinansieringen fra EU.

   

  Projektet indstilles til tilsagn, da projektet i høj grad lever op til kravene og er den af de to indsendte ansøgninger, der bedst opfylder kriterierne i Vækstforums annoncering ”Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer” og dermed bidrager til at overkomme barrierer for øget opkvalificering inden for STEM-området og skaber kompetenceløft, flere jobs og øget omsætning for de deltagende virksomheder.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektets del 1 (REM alene) modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 4.793.505,60 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 74,95 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektets del 2 (REM og Socialfond) modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 3.395.808,80 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektets del 2 (REM og Socialfond) modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 1.595.888,80 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 23,50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/49741
  6. Ansøgning: Fremtidens Virksomhed: Opkvalificering af medarbejdere i SMV-virksomheder i Sydvestjylland
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  C: Afslag

  Projektpræsentation

  Fremtidens virksomhed

  Forretningsområde

  Bred indsats – kvalificeret arbejdskraft

   

  Ansøger

  Business Region Esbjerg

  Økonomiske partnere

  Erhvervsakademi Sydvest

  AMU-Vest

  Rybners

  Fredericia Maskinmesterskole Esbjerg

  Tønder Handelsskole

  Dansk Fagcenter For Biogas

  Esbjerg Erhvervsudvikling

  ProVarde

  Tønder Erhvervsråd

  Udvikling Vejen

  Formål

  Projektets formål er at udvikle virksomhedstilpassede opkvalificerings- og efteruddannelsesforløb, der skal være med til at sikre målrettet efteruddannelse af medarbejdere inden for STEM-området.

  Indstilles til afslag fordi

  Projektet er en af to indsendte ansøgninger til Vækstforums annoncering ”Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer. Projektet lever kun i mindre grad op til kravene og er den af de to ansøgninger, der i mindre grad opfylder kriterierne og bidrager kun i begrænset omfang til at overkomme barrierer for øget opkvalificering inden for STEM-området.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  380 medarbejdere har fået et kompetenceløft 

   

  16 kurser er blevet tilpasset

   

  Anslået skabt omsætning i projektperioden: 44 mio. kr.

  Efter projektperioden

  Anslået skabt omsætning i projektperioden i alt 2 år efter projektperioden: 150 mio. kr.

   

  Anslået skabte jobs 2 år efter projektperioden: 300

   

  Økonomi (del 1)

  Samlet budget: 7.825.760,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 5.000.000,00 kr.

  Egenfinansiering: 2.825.760,00 kr.

  Økonomi (del 2)

  Samlet budget: 6.784.028,00 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 3.392.014,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.607.917,45 kr.

  Egenfinansiering: 1.784.096,55 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet retter sig mod annonceringen ”Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer”. Da Socialfondens prioritet 1 ikke giver mulighed for at udvikle uddannelsestilbud, blev det beskrevet i annonceringen, at det samlede projekt skulle opsplittes i to ansøgninger. Del 1 skal omfatte udvikling af målrettede og fleksible efteruddannelsestilbud inden for STEM-området. Del 2 skal omfatte afprøvning og gennemførelse af de vækstrettede efteruddannelsesforløb. Samlet skal de to dele bidrage til at overkomme barrierer for øget efteruddannelse inden for STEM-området.

   

  Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet ansøgninger fra to leadpartnere: EUC Syd med projekt ”STEM - Kvalificeret arbejdskraft gennem fleksibel AMU” og Business Region Esbjerg med projekt ”Fremtidens virksomhed”. De to leadpartnere søger hver især om de i alt 10 mio. kr., som Vækstforum har afsat til indsatsen.

   

  Formålet med projekt Fremtidens virksomhed (del 1 og del 2) er at udvikle virksomhedstilpassede og fleksible opkvalificerings- og efteruddannelsesforløb til virksomheder inden for følgende tre brancher i Sydvestjylland:

  • Industri
  • Energi, herunder offshorebranchen og biogasbranchen
  • IT-Digital infrastruktur herunder datacenterbranchen.

   

  Projektet beskriver, at der er flere barrierer for øget opkvalificering, blandt andet at virksomhederne pga. travlhed primært fokuserer på den daglige drift og sekundært på medarbejdernes kompetenceudvikling, og at det kan være vanskeligt at motivere særligt ufaglærte medarbejdere til at deltage i efteruddannelse, da de tidligere har haft mindre gode erfaringer med uddannelsessystemet.

   

  Derfor vil projektet arbejde med at forankre uddannelse og opkvalificering strategisk i virksomhederne samt nytænke og tilpasse eksisterende kurser, så de bliver mere fleksible og matcher virksomhedernes behov og medarbejdernes læringsstile.

   

  I del 1 af projektet gennemføres der en række aktiviteter, der skal klæde virksomhederne på til at arbejde strategisk med uddannelse og opkvalificering. Der udvælges metoder til udarbejdelse af vækststrategier, der afholdes workshops for ledere om uddannelse og der tilpasses vækststrategier i virksomhederne. Efterfølgende udvælges der kurser, som tilpasses til virksomhedernes behov.

   

  Hertil laves der en analyse i forhold til IT-service til datacentre, der skal belyse SMV’ernes muligheder inden for servicering og udvikling af den digitale infrastruktur, og der gennemføres i mindre omfang opkvalificering af underviserne på uddannelsesinstitutionerne.

   

  I del 2 af projektet rekrutteres der 50 virksomheder, der afholdes informationsmøder og medarbejderworkshops på virksomhederne, medarbejderne kompetenceafklares igennem samtaler, og til sidst gennemføres opkvalificeringsforløbene af medarbejderne.

   

  Ved deltagelsen i opkvalificeringsforløbene opnår virksomhedernes medarbejdere et kompetenceløft, som er afgørende for, at virksomhederne kan realisere deres vækststrategier.

   

  380 medarbejdere får et kompetenceløft i projektet, og virksomhederne har fået en øget omsætning på 150 mio. kr. 2 år efter projektperioden. Dertil forventes der at blive skabt 300 nye jobs.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektet i mindre grad lever op til kravene i Vækstforums annoncering ”Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer”, og kun i begrænset omfang bidrager til at overkomme barrierer for øget opkvalificering inden for STEM-kompetencer, som var sigtet med annonceringen.

   

  Det vurderes, at projektet tager afsæt i tre brancher i Sydvestjylland, som mangler kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer.

   

  Det vurderes, at der kun i mindre grad udvikles konkrete og afgrænsede efteruddannelsesforløb, da der ikke udvikles nye kurser, men alene sker en tilpasning af forholdsvis få eksisterende kurser (16 kurser), og uden at det tydeligt er angivet, hvilken tilpasning, der forventes at foregå. Det kan være alt fra fleksibelt afholdelsessted, varighed, e-læring og tilpasning af undervisningens form og indhold til den enkelte medarbejders læringsstil.

   

  Det vurderes, at kurserne kun i mindre grad kan forankres efterfølgende i det eksisterende formelle efteruddannelsessystem, da der fokuseres en del på at tilpasse kurser til den enkelte virksomhed og til medarbejdernes læringsstile. Derved mister kurserne relevans for virksomheder generelt.

   

  Det vurderes, at vægtningen i projektet er uhensigtsmæssig i forhold til at bidrage med permanente løsninger til at overkomme barrierer for øget opkvalificering. Der bruges mange ressourcer både i del 1 og del 2 på andre aktiviteter end at udvikle og afprøve kurser. Langt de fleste ressourcer bruges således på at hjælpe virksomhederne med at udarbejde vækststrategier og arbejde strategisk med uddannelse og opkvalificering, på medarbejderworkshops og kompetenceafklaringer for medarbejderne samt på en behovsanalyse inden for datacenterbranchen samt på projektledelse. Der bruges kun begrænsede ressourcer på at udvikle og afprøve nye kurser, som var hensigten med annonceringen.

   

  Effektkæden vurderes derfor at være mindre sammenhængende.  Projektet bidrager kun i mindre grad med fleksible og målrettede efteruddannelsesforløb, som kan forankres i det offentlige efteruddannelsessystem og bagefter direkte bruges af virksomheder, der ikke deltager i projektet. 

   

  Projektet indstilles til afslag, da det kun i mindre grad lever op til kravene og opfylder kriterierne i Vækstforums annoncering ”Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer og dermed kun i begrænset omfang bidrager til at overkomme barrierer for øget opkvalificering inden for STEM-området.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager afslag fra Den Europæiske Socialfond, da projektet kun i mindre grad lever op til kravene og opfylder kriterierne i Vækstforums annoncering ’Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer’ og dermed kun i begrænset omfang bidrager til at overkomme barrierer for øget opkvalificering inden for STEM-området.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager afslag fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, da projektet kun i mindre grad lever op til kravene og opfylder kriterierne i Vækstforums annoncering ’Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer’ og dermed kun i begrænset omfang bidrager til at overkomme barrierer for øget opkvalificering inden for STEM-området.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/45243
  7. Ansøgning: Uddannelse af civilingeniører til Trekantområdets produktionsvirksomheder
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Uddannelse af civilingeniører i Trekantområdet

  Forretningsområde

  Bred indsats – kvalificeret arbejdskraft

  Ansøger

  Trekantområdet Danmark

  Økonomiske partnere

  Syddansk Universitet – Det Tekniske Fakultet

  Formål

  Formålet er at tiltrække og opkvalificere diplomingeniører til produktionsvirksomheder i Trekantområdet og herved bidrage til at imødekomme manglen på kvalificeret arbejdskraft i Trekantområdet.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi projektet kan bidrage til at tiltrække ingeniører til produktionsvirksomhederne i Trekantområdet på både kort og langt sigt.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Ny erhvervskandidatuddannelse i Operations Management er udviklet og etableret

   

  Deltagere, der er i gang med en erhvervskandidatuddannelse: 37

   

  Anslået skabt omsætning: 26,8 mio. kr.

   

  Anslået skabte job: 27

  Efter projektperioden

  30 nye kandidater er startet på erhvervskandidatuddannelsen 0-2 år efter projektperioden

   

  Anslået skabt årlig omsætning: 0-2 år efter projektperioden: 12 mio. kr.

   

  Anslået skabte job 0-2 år efter projektperioden: 12

  Økonomi

  Samlet budget: 4.466.300,00 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 2.233.150,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.982.403,00 kr.

  Egenfinansiering: 250.747,00 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Formålet med projektet er at tiltrække produktionsingeniører til virksomheder i Trekantområdet. Der er en stor mangel på ingeniører i Trekantområdet, som blandt andet skyldes, at der ingen ingeniøruddannelser er i Trekantområdet og færdiguddannede kandidater ofte søger job tæt på uddannelsesstedet.

   

  Projektet vil tiltrække ingeniører til Trekantområdet ved at etablere en ny såkaldt erhvervskandidatuddannelse i Operations Management på Syddansk Universitet, men med et særligt fokus på virksomhederne i Trekantområdet. En erhvervskandidatuddannelse er karakteriseret ved, at den varer 4 år, og at de studerende skal være ansat i en virksomhed minimum 25 timer om ugen og studere resten af tiden.

   

  Erhvervskandidatuddannelser er en forsøgsordning og Uddannelses- og Forskningsministeriet skal give tilladelse til, at SDU må udbyde uddannelsen. SDU forventer at få svar på sin ansøgning om at udbyde den nye uddannelse inden jul.

   

  Det særlige fokus på Trekantområdet kommer blandt andet til udtryk ved en målrettet indsats for at sikre, at de nye studerende på erhvervskandidatuddannelsen får deltidsjob i virksomheder i Trekantområdet. Derved får de en naturlig tilknytning til Trekantområdet og fortsætter evt. deres ansættelse i virksomheden efter uddannelsen.

   

  Projektet rekrutterer således virksomheder i Trekantområdet, der vil ansætte de studerede i et deltidsjob, og ligeledes rekrutteres der studerende, der er indstillet på at arbejde i virksomheder i Trekantområdet. Hertil gøres der en målrettet indsats for at matche virksomhedernes deltidsjob med de bedst egnede studerende. 

   

  Målgruppen for den nye erhvervskandidatuddannelse er primært diplomingeniører uddannet inden for Produktion og Global Management og Manufacturing (GMM) på Syddansk Universitet i Odense. Hertil er der en mindre målgruppe, som kommer fra andre universiteter og ingeniørhøjskoler i ind- og udland samt en målgruppe blandt diplomingeniører, der allerede er i beskæftigelse.

   

  Udover at de studerende ansættes i en virksomhed i Trekantområdet, tilrettelægges uddannelsen også, så mest muligt foregår i Trekantområdet, eksempelvis igennem obligatoriske virksomhedsprojektforløb, som udelukkende foregår fysisk i virksomhederne, ligesom der evt. kan være delaktiviteter på Syddansk Universitets campus i Kolding.

   

  Det er målet, at 37 nye erhvervskandidatstuderende i Operations Mangament vil få deltidsansættelse i en virksomhed i Trekantområdet, samtidig med at de uddanner sig til civilingeniører i Operations Management på Syddansk Universitet.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektet bidrager til at håndtere udfordringerne med ingeniørmangel i Trekantområdet. Herved bidrager projektet både til Vækstforums brede indsats for kvalificeret arbejdskraft og understøtter samtidig Erhvervspartnerskabsaftalen mellem Syddansk Vækstforum og Trekantområdet Danmark, hvori det fremgår, at parterne vil arbejde for, at produktionsvirksomhederne i Trekantområdet har adgang til den nødvendige kompetente arbejdskraft fremover.

   

  Projektet opfylder Vækstforums krav og kriterier for den åbne pulje, da projektet bidrager til, at virksomhederne kan få adgang til en kvalificeret arbejdskraft, der er en dokumenteret efterspørgsel efter, og fordi forankring af indsatsen er en integreret del af projektet.

   

  Det vurderes, at effektkæden er logisk og sammenhængende, da det er velkendt, at mange studerende bliver boende i det område, hvor de gennemfører deres videregående uddannelse. Derfor er der behov for en særlig indsats for at få ingeniører til Trekantområdet, hvor der i dag ingen ingeniøruddannelser er. Det vurderes, at en ny erhvervskandidatuddannelse, hvor de studerende ansættes i virksomheder i Trekantområdet har potentiale for at kunne tiltrække ingeniører til Trekantområdet, hvis det kombineres med en målrettet rekrutteringsindsats overfor både virksomheder og studerende, hvilket projektet gør.

   

  Det vurderes også, at den ny erhvervskandidatuddannelse kan bidrage til at øge søgningen til ingeniøruddannelserne på langt sigt, idet den kan tiltrække en ny gruppe af unge, som motiveres af uddannelser, der kombinerer teori og praksis.

   

  Det vurderes, at projektet er additionelt. Tilrettelæggelsen af den nye erhvervskandidatuddannelse med et ekstra virksomhedsnært fokus, hvor halvdelen af aktiviteterne skal foregå fysisk i Trekantområdet, er således supplerende i forhold til de aktiviteter, der normalt indgår i at tilrettelægge en erhvervskandidatuddannelse. Hertil er rekrutteringen af studerende og virksomheder, samt matchningen af dem, supplerende i forhold til de aktiviteter, som projektets partnere normalt gennemfører uden medfinansieringen fra EU.

   

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi projektet vil kunne bidrage med flere ingeniører til Trekantområdet både på kort og langt sigt.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 2.233.150,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 1.982.403,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 44,39 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • Det er en forudsætning for bevillingen, at Uddannelses- og Forskningsministeriet giver SDU tilladelse til at udbyde uddannelsen.

   

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam, Johannes Lundsfryd Jensen og Ib Kristensen erklærede sig inhabile.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12301
  8. Ansøgning: Tillægsbevilling til Vækstrettet kompetenceudvikling
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Vækstrettet kompetenceudvikling

  Forretningsområde

  Bred indsats – kvalificeret arbejdskraft

  Ansøger

  Væksthus Syddanmark

  Økonomiske partnere

  Væksthus Syddanmark, Udvikling Fyn, Byg til Vækst.

  Formål

  At sikre private virksomheder inden for byggebranchen kvalificeret arbejdskraft gennem kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Branchepartnerskabet og -akademiet rummer et potentiale i forhold til at kunne bidrage med nye løsninger til øget opkvalificering og kvalificeret arbejdskraft.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Anslået skabt omsætning: 20 mio. kr., heraf eksport 8 mio. kr.

   

  Deltagere med forøget kompetenceniveau: 170, heraf forventes de 17 personer at gennemføre KU forløb med anden kildefinansiering

  Efter projektperioden

  Anslået skabt omsætning i alt 2 år efter projektperioden 86 mio. kr. heraf eksport 34 mio. kr.

   

  Jobskabelse i deltagende

  virksomheder 2 år efter projektperioden: 85

  Økonomi

  Samlet budget: 10.276.096,24 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 5.138.048,12 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.116.220,00 kr.

  Egenfinansiering: 4.021.828,12 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Formålet med tillægsansøgningen til projekt Vækstrettet kompetenceudvikling er at sikre kvalificeret arbejdskraft til byggebranchen samt at søge om flere midler til de tre andre brancher i det eksisterende projekt: Robotbranchen, stålbranchen og fødevarebranchen.

   

  Med tillægsansøgningen vil projektet etablere et nyt branchepartnerskab og brancheakademi inden for byggebranchen med henblik på at efteruddanne og opkvalificere virksomhedernes egne medarbejdere. Akademiet inden for byggebranchen skal forankres i MiljøForum Fyn Byggeri. Brancheakademiet er ikke et fysisk akademi, men skal ses som et forum med en ankerperson, som skal være kontaktperson for virksomhederne og repræsentere virksomhederne i forhold til kompetenceudviklingsaktiviteter. I det nye brancheakademi inden for byggeri vil der blive et særligt fokus på kompetenceudvikling i relation til det digitale byggeri, og særligt på to områder: Ledelse af det digitale byggeri og bygningsautomatik.

   

  Som i det oprindelige projekt er tænkningen i projektet, at hvis virksomheder får opkvalificeret deres egne medarbejdere til at løfte nye opgaver, så får virksomhederne kompetencerne til at realisere deres vækststrategi samtidig med, at der skabes rum til en bredere rekruttering af nye medarbejdere, der ikke endnu har de nødvendige kompetencer, men som vil kunne opkvalificeres og dermed på sigt blive relevant arbejdskraft for virksomhederne.

   

  For at udnytte de faglige miljøer og kursustilbud i det eksisterende offentlige voksen- og efteruddannelsessystem vil projektet starte med at afdække, om der er uddannelsesinstitutioner, der kan levere et målrettet og fleksibelt tilbud, og kun når det ikke kan lade sig gøre, afsøges det private marked.

   

  I det oprindelige projekt var der en forventning om, at en del af kurserne ville være fælles kurser, der gennemføres af uddannelsesinstitutionerne på ordinære vilkår. Efter projektets opstart er de første indikationer fra de tre eksisterende brancheakademier imidlertid, at en del af kurserne ikke vil blive gennemført med uddannelsesinstitutionerne som partnere til kostpris, dvs. på ordinære vilkår, men derimod som indtægtsdækket virksomhed. Hvorvidt uddannelsesinstitutionerne efterfølgende udbyder kurserne er formentlig afhængigt af, om der er et behov.

   

  Der etableres advisory board, som skal give sparring til projektledelsen og branchepartnerskaberne om bl.a. uddannelsesinstitutionernes tilbud og kompetencefonde.

   

  I det oprindelige projekt var der en forventning om, at mere end 50 % af kursusforløbene vil være fælles forløb med deltagelse af medarbejdere fra mere end en virksomhed. Projektets budget afspejlede samme fordeling. I tillægsansøgningen er der ikke samme forventning. Her angiver projektet, at det er svært på forhånd at sige noget om andelen af fælles forløb.

   

  Tillægsbevillingens budget afspejler endvidere, at ansøger ikke forventer, at nogle uddannelsesinstitutioner vil indgå som partnere i projektet og dermed levere til kostpris.

   

  Der er færre (170) der bliver opkvalificeret i det nye brancheakademi i forhold til de tre andre brancher (273 i gennemsnit). Det giver en lavere effekt i forhold til pris.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  I Vækstforums oprindelige annoncering blev der efterlyst nye løsninger, der gør det attraktivt for virksomhederne i højere grad at opkvalificere deres medarbejdere, og der blev givet særlig prioritet til projekter, der etablerer branchepartnerskaber, fordi forpligtende samarbejder mellem virksomheder i branchepartnerskaber vurderes at kunne sikre tilstrækkeligt med volumen til holddannelse, så kompetenceudvikling rent faktisk kan gennemføres.

   

  Annonceringen er ikke længere åben, men det vurderes, at projektet med etableringen af et branchepartnerskab og -akademi inden for byggeri, der så vidt muligt tilrettelægger fælles kurser for virksomhederne i branchen, rummer et potentiale i forhold til at kunne bidrage med nye løsninger i forhold til øget opkvalificering.

   

  Endvidere vurderes det, at byggebranchen er en branche i vækst og en branche, der dels efterspørger kvalificeret arbejdskraft og dels har et stort behov for, at deres medarbejdere opkvalificeres på digitaliserings- og på automatikområdet. Der er dog tvivl om, hvorvidt byggebranchen pga. travlhed vil benytte sig af kurserne. Derfor er der behov for yderligere dokumentation af virksomhedernes efterspørgsel efter kurser.

   

  Det igangværende projekt er først startet op den 1. april 2018 og er stadig i en opbygningsfase. Det var afgørende for Vækstforums beslutning om støtte til det oprindelige projekt, at der med brancheakademierne ikke blev opbygget parallelle systemer og tilbud, men derimod, at projektet anvender det eksisterende uddannelsessystem, dér hvor det er muligt. For at sikre dette blev der vedtaget en bevillingsforudsætning om, ”at projektet ved hver halvårlig afrapportering skal give en status på, hvordan det går med at inddrage det eksisterende uddannelsessystem og deres tilbud og med at samordne virksomhedernes kompetencebehov og etablere fælles uddannelsesforløb”.

   

  Her et halvt år efter projektstart er projektet i gang med at tilrettelægge fælles processer for inddragelse af det eksisterende uddannelsessystem og arbejder på at udvikle en model for samordning af virksomhedernes kompetencebehov. Det er derved ikke muligt at vurdere, om projektet lever op til bevillingsforudsætningerne.

   

  En del af de kurser, som uddannelsesinstitutionerne gennemfører, forventer ansøger imidlertid bliver gennemført som indtægtsdækket virksomhed og ikke på ordinære vilkår. Derfor er der en risiko for, at de kurser, der afholdes, kun bliver gennemført i projektet, fordi projektet medfinansierer det med 50 %, og ikke fremadrettet vil kunne gennemføres i det offentlige efteruddannelsessystem efter projektperioden, fordi der ikke er volumen nok.

   

  Det vurderes, at der er potentiale for at sikre samordning og koordinering med det eksisterende uddannelsessystem.

   

  Det vurderes, at effektkæden er sammenhængende i forhold til at levere kompetenceudviklingsforløb nu og her til virksomheder i byggebranchen, men at det er usikkert, om projektet efter projektperioden rent faktisk har bidraget med løsninger, der gør det attraktivt for virksomhederne i højere grad at opkvalificere deres medarbejdere.

   

  Dertil kommer, det er et meget omkostningstungt projekt. Det nye brancheakademi er betydeligt dyrere end de første tre brancheakademier set i forhold til antal medarbejdere, der opkvalificeres.

   

  Det vurderes, at der er et relevant partnerskab bag projektet, og at der er grundlag for et samarbejde med uddannelsesinstitutioner om relevante kursustilbud.

   

  Det vurderes, at projektet er additionelt, da etablering af et branchepartnerskab og -akademi er supplerende aktiviteter i forhold til de aktiviteter, som projektets partnere normalt gennemfører uden medfinansieringen fra EU.

   

  Projektet indstilles til tilsagn, da branchepartnerskabet inden for byggeri rummer et potentiale til at bidrage til øget opkvalificering og dermed til kvalificeret arbejdskraft, men at der er behov for yderligere dokumentation af virksomhedernes efterspørgsel efter kurser.

   

  Det indstilles, at tilsagnet vil være reduceret, da det nye brancheakademi skal kunne fungere på samme økonomiske vilkår som de øvrige brancheakademier.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 5.138.048,12 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 1.116.220 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 10,86 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at det også er en forudsætning for tillægsbevillingen, at projektet ved hver halvårlig afrapportering giver en status på, hvordan det går med at inddrage det eksisterende uddannelsessystem og deres tilbud og med at samordne virksomhedernes kompetencebehov og etablere fælles uddannelsesforløb, samt hvordan projektet vil imødekomme eventuelle udfordringer hermed.

   

  • at det også er en forudsætning for tillægsbevillingen, at projektet løbende og mindst hvert halve år orienterer alle relevante uddannelsesinstitutioner om projektets aktiviteter og erfaringer mhp., at uddannelsesinstitutionerne får bedre mulighed for at byde ind med deres ordinære tilbud. Endvidere tilbydes repræsentanter for de relevante voksen-, efter- og videreuddannelsesinstitutioner plads i de nu fire advisory boards. Det bemærkes, at det som følge af udbudslovgivningen kan indebære, at de uddannelsesinstitutioner, der indgår i advisory board, ikke kan levere ydelser til projektet på markedsvilkår.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/45383
  9. Ansøgning: Handlekompetente unge
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Handlekompetente Unge

  Forretningsområde

  Bred indsats – social inklusion

  Ansøger

  Jobcenter Langeland, Langeland Kommune

  Økonomiske partnere

  • Lokalpsykiatri Svendborg
  • Alkoholbehandlingscentret Svendborg

  Formål

  Projektet har til formål at hjælpe unge med særlige udfordringer i gang med uddannelser på en måde, som øger deres sandsynlighed for at gennemføre disse uddannelser.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Det vurderes samlet set, at projektet vil bidrage til Vækstforums målsætning om at øge erhvervsfrekvensen ved at sikre, at flere sår-bare unge påbegynder en ungdomsuddannelse (herunder en Forberedende Grunduddannelse, FGU) og får bedre forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og på sigt indgå på arbejdsmarkedet.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Antal deltagere, der påbegynder en uddannelse, herunder den kommende FGU: 29

  Efter projektperioden

  Antal deltagere der gennemfører en uddannelse, herunder den kommende FGU: 25

  Økonomi

  Samlet budget: 8.350.000 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 4.175.000 kr.

  Egenfinansiering: 1.691.000 kr.

  Finansiering via deltagerunderhold: 2.484.000 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøgningen er til puljen til social inklusion og vurderes ud fra de krav og kriterier, som fremgår af puljematerialet.

   

  Projektet retter sig mod Vækstforums brede indsats vedr. social inklusion. Projektet ønsker på sigt at bidrage til målet om at øge beskæftigelsen for personer, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Det skal ske ved at få flere unge med særlige udfordringer, til at gennemføre en ungdomsuddannelse. For mange af de unge er der umiddelbart lang vej til dette mål, og en del af dem har tidligere været på vej, men har lidt mange nederlag undervejs. For en del af de unge begynder vejen til en ungdomsuddannelse med den FGU, som er planlagt til at begynde i august 2019, og som er et samlet tilbud til næsten alle unge, der ikke påbegynder en ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen.

   

  Deltagerne i projektet er unge i Langeland Kommune, der ikke på starttidspunktet kan inkluderes i samfundet gennem en uddannelse, fordi de ikke umiddelbart er i stand til at starte på en uddannelse. Tilbuddet til de unge på Langeland består af 5 underordnede aktiviteter, der er flettet ind i hinanden, men hvor der indbygget en progression imod opstart på – og gennemførsel af – uddannelse. Da der er tale om en gruppe unge med særlige udfordringer, som gør, at de er vurderet til ikke at kunne påbegynde en uddannelse inden for et år, og som alle har udfordringer i forhold til sociale, psykiske eller misbrugsrelaterede forhold, er der behov for en særlig indsats for overhovedet at få de unge i tale.

   

  Projektet er derfor bygget op omkring en model, hvor der først arbejdes med inklusion i fællesskaber, dernæst med individuelle strategier for håndtering af forskellige udfordringer og endelig med en opstart for den unge, hvor de to tidligere principper føres videre. Det vil sige, at de unge, der påbegynder en uddannelse gør dette i en gruppe, som de er inkluderet i, samtidig med at de har de personlige redskaber og ressourcer til at håndtere de udfordringer, der dukker op under selve uddannelsen, uanset om de er af faglig eller personlig karakter.

   

  Samlet forventes indsatsen på kort sigt føre til, at 29 ud af 80 deltagere har påbegyndt en uddannelse.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes samlet set, at projektet vil bidrage til Vækstforums målsætning om at øge erhvervsfrekvensen ved at sikre, at flere sår-bare unge påbegynder en ungdomsuddannelse (herunder en Forberedende Grunduddannelse, FGU) og får bedre forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og på sigt indgå på arbejdsmarkedet.

   

  Det vurderes, at aktiviteterne og sammenhængen til output og effekter er logisk opbygget, og at det er sandsynliggjort, at effekterne på kort sigt kan realiseres.

   

  Det vurderes ligeledes, at projektet lever op til kravet om forankring som en integreret del af indsatsen både i forhold til udbredelse af metoder og erfaringer til andre kommuner og i forhold til fortsættelsen af de effektive aktiviteter efter projektperiodens udløb.

   

  Ansøgningen indstilles på den baggrund til et tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 4.175.000,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/34712
  10. Ansøgning: Overblik, annoncering: Syddansk Fødevarehub
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforums annoncering efter en operatør til at etablere en syddansk fødevarehub har ikke resulteret i en ansøgning, der imødekommer alle krav. Sekretariatet foreslår derfor en model, der skal sikre, at det sker. Med modellen etableres en struktur, der gør det muligt at få udarbejdet en løsning, der imødekommer de syddanske fødevareerhvervs behov og forventninger.

   

  Punktet giver et overblik over denne model, hvorefter behandling af de enkelte ansøgninger og indstillinger på de enkelte sager ses i de følgende 6 punkter på dagsorden.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforums annoncering efter en operatør, der kan løfte opgaven med at etablere en levedygtig syddansk fødevarehub med forankring i den nationale klynge, har vist sig ikke at munde ud i en ansøgning, der imødekommer Vækstforums krav og forventninger. Sekretariatet foreslår derfor en model og proces, der skal sikre, at dette sker.

   

  Baggrund
  På baggrund af Vækstforums beslutninger på møderne i henholdsvis september og december 2017 annoncerede sekretariatet i marts 2018 efter en aktør, der kunne løfte en tredelt opgave med at etablere en fødevarehub og gennemføre aktiviteter inden for innovationssamarbejder og udvikling af forretningsmodeller i smv´er. Den helt overordnede målsætning er … ”tre indsatser, der skal adressere dels syddanske fødevarevirksomheders vækstudfordringer, dels sikre etablering af en syddansk hub, som en sammenhængende del af en samlet national klyngestruktur på fødevareområdet. De tre indsatser skal ses i sammenhæng og indsatsen skal varetages af én operatør (ét partnerskab)”...

   

  For så vidt angår kravene til en hub, er de vigtigste krav i annonceringsmaterialet, at

  • det er dokumenteret, at fødevarevirksomhederne efterspørger de planlagte aktiviteter.
  • en eventuel syddansk specialisering på fødevareområdet er dokumenteret.
  • den syddanske hub etableres i tilknytning til et stærk fødevarefagligt miljø og er i stand til at servicere fødevarevirksomheder i hele regionen.
  • den syddanske hub tilrettelægges således, at den overfor virksomhederne fungerer som en integreret del af den nationale fødevareklyngestruktur.
  • den syddanske hub fungerer som brobygger og formidler af tilbud fra den nationale fødevareklynge til syddanske virksomheder, og at hub’ens eventuelle specialisering indgår i den landsdækkende klynges tilbud til fødevarevirksomheder i hele landet.
  • der etableres virksomhedsdrevet styregruppe.
  • hub’en forankres i en bæredygtig struktur, som sikrer, at projektets resultater videreføres udover projektperioden.

   

  Vækstforum vedtog i den forbindelse at reservere 8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 14 mio. kr. fra Regionalfonden til at løse den samlede opgave.

   

  Ansøgninger
  Der var ved annonceringens udløb indkommet ansøgninger fra hhv. et konsortium af aktører fra Trekantområdet og et konsortium med Væksthuset som ansøger.

   

  Overordnet set er det sekretariatets vurdering, at ingen af de to ansøgere har formuleret en model, der både løfter aktiviteterne og etableringen af en levedygtig hub.

   

  Væksthuset har ikke indgivet en egentlig ansøgning om at løfte opgaven med en hubfunktion, men har i stedet søgt at integrere funktionen i de to strukturfondsprojekter. Det er efter sekretariatets vurdering problematisk i forhold til at sikre en kompetent og levedygtig hub. Det er til gengæld sekretariatets vurdering, at Væksthuset på det tekniske plan har kompetencerne til at løfte de to strukturfondsprojekter. Ansøgningen mangler dog at forholde sig til eventuelle fødevarespecialiseringer, Trekantområdet er ikke en del af ansøgningen og hub-funktionen varetages af medarbejdere, der fysisk placeres i de deltagende tværkommunale selskaber.

   

  Ansøgningen fra Food Innovation House har den udfordring, at den på ansøgningstidspunktet reelt kun dækker Trekantområdet. I lighed med Væksthuset mangler Food Innovation House at forankre sin ansøgning i en faktisk viden om syddanske specialiseringer og har derfor samme udfordring med, at indsatsen derfor kommer til at fremstå ufokuseret og spredt. For så vidt angår de to strukturfondsaktiviteter er det derudover sekretariatets vurdering, at der ikke er en tilstrækkeligt sandsynliggjort sammenhæng mellem de beskrevne aktiviteter, outputs og effekter. Særligt effekterne vurderes at være for optimistiske. I og omkring partnerskabskredsen er der dog fødevarefaglige kompetencer og viden til stede.

   

  Dialog med de to parter

  Med udgangspunkt i, at ingen af de to ansøgere alene løfter den samlede opgave, men at de omvendt i fællesskab er i besiddelse af kompetencer til at gøre det, har sekretariatet haft en løbende dialog med ansøgerne med opfordring til at formulere en fælles ansøgning og nedsætte en interimbestyrelse for hub’en og aktivitetsporteføljen.

   

  Begge parter har i udgangspunktet taget godt imod forslaget. Det har imidlertid ikke vist sig muligt for de to at blive enige om organisering og fordeling af ressourcer, og de har derfor hver især fremlagt modificerede oplæg til, hvordan de selvstændigt vil kunne imødekomme Vækstforums krav.

   

  Det er dog sekretariatets opfattelse, at disse oplæg ikke løser de grundlæggende udfordringer ved de to ansøgninger.

   

  Oplæg til løsning
  Sekretariatet anbefaler, at der fortsat arbejdes på en fælles løsning. Det er vigtigt for det syddanske fødevareerhverv, at der findes en model, der kan understøtte erhvervets fortsatte udvikling og sikre en sammenhæng til det nationale innovationsnetværks aktiviteter. Derudover fastholder sekretariatet vurderingen af, at de to ansøgere i fællesskab besidder de nødvendige kompetencer.

   

  Udgangspunktet for nedenstående model er, at den først og fremmest skal sikre, at erhvervet selv får videst mulig indflydelse på det endelige resultat, og at den derudover gør det muligt at gennemføre processen på et tidspunkt, hvor Vækstforum ikke længere kan påvirke den eller tage stilling til resultatet.

   

  Med afsæt i at Væksthusets ansøgning på de to strukturfondsaktiviteter ligger tæt på at opfylde kravene, foreslår sekretariatet, at Væksthuset modtager den samlede bevilling, men at den betinges af, at der fremlægges en ny ansøgning, der imødekommer følgende krav:

  • En tilbundsgående analyse af syddanske styrkepositioner, herunder en angivelse af deres geografiske tyngde.
  • En beskrivelse af én samlet hub og de funktioner, der skal til for at understøtte et syddansk fødevareerhverv. Herunder ikke mindst funktioner, der understøtter udviklingen af styrkepositionerne.
  • Aktiviteter i hubben – som de to tilhørende strukturfondsprojekter - skal primært rettes mod virksomheder inden for de identificerede styrkepositioner, sekundært andre typer af fødevarevirksomheder.
  • Der skal foreligge en klar strategi for, hvordan hubben videreføres efter udløbet af strukturfondsmidlerne.
  • En klar beskrivelse af forholdet til og sammenhængen med det nationale innovationsnetværks strategi og målsætninger.
  • Opfylde de betingelser, der ellers er formuleret i annonceringsmaterialet side 2-3.
  • Det af erhvervshusene, der overtager opgaven efter Væksthuset, skal dokumentere kompetencerne til at løfte opgaven.
  • Der skal være indgået en forpligtende samarbejdsaftale med ansøgerkredsen omkring Food Innovation House, der beskriver rollefordelingen i forhold til ovenstående.

   

  Der er i annonceringsmaterialet afsat 1 mio. kr. i regionale erhvervsudviklingsmidler til etablering af hubfunktionen. Væksthuset har i sin ansøgning valgt at bruge disse midler i forbindelse med strukturfondsaktiviteterne. Sekretariatet foreslår i forlængelse af ovenstående, at bevillingen til strukturfondsaktiviteterne justeres, så der fortsat er reserveret 1 mio. kr. i regionale erhvervsudviklingsmidler til etablering af hub’en.

   

  Til at sikre fremgangen i processen og vurdere, hvorvidt kriterierne er nået nedsættes en bestyrelse for hub’en. Bestyrelsen får således retten til at indstille til den kommende nationale erhvervsfremmebestyrelse, hvorvidt kravene er opfyldt. Sekretariatet foreslår, at bestyrelsen sammensættes efter følgende model:

  • 8 virksomhedsrepræsentanter udpeget af DI, Dansk Erhverv, Horesta og Landbrug og Fødevarer. Formanden findes blandt disse.
  • 2 repræsentanter fra vidensinstitutioner.
  • 1 repræsentant fra innovationsnetværkets bestyrelse.

   

  Sekretariatet foreslår, at det nationale innovationsnetværk for fødevareområdet – i praksis Agro Business Park A/S, der formelt tegner netværket – kommer til at fungere som sekretariat for bestyrelsen.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen og regionsrådet,
   • at der gives en betinget bevilling til Væksthus Syddanmark på maksimalt 22 mio. kr. fordelt på 14 mio. kr. i Regionalfondsmidler og 8 mio. kr. i Regionale Erhvervsudviklingsmidler, afsat i 2017.
   • at betingelsen for at udløse midlerne er en dokumentation af, at Væksthuset lever op til ovenstående krav og betingelser senest den 1. juni 2019. Det er bestyrelsen for hub’en, der indstiller til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, når bestyrelsen vurderer, at kravene er opfyldt og dokumenteret.

   

  Se desuden de konkrete indstillinger på de enkelte ansøgninger i punkterne 11-16.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  Desuden gjorde administrationen opmærksom på, at der ved en fejl var faldet et afsnit ud vedr. sammensætningen af bestyrelsen for hub’en. Der var enighed om at tilføje det manglende afsnit, dvs. at der ud over de 8 virksomhedsrepræsentanter, 2 repræsentanter fra vidensinstitutioner, 1 repræsentant fra innovationsnetværkets bestyrelse også indgår 2 repræsentanter fra kommunerne i bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/34712
  11. Ansøgning: Etablering af en syddansk Fødevarehub
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn (betinget)

  Projektpræsentation

  Etablering af en syddansk Fødevarehub

  Forretningsområde

  Syddansk Vækstforums særlige fødevaresatsning

  Ansøger

  Den Erhvervsdrivende Fond Væksthus Syddanmark

  Økonomiske partnere

  -

  Formål

  Der er tale om varetagelse af den af Vækstforum annoncerede opgave med at etablere en syddansk fødevarehub.

  Indstilles til betinget tilsagn fordi

  Opgaven er en integreret og nødvendig del af den udbudte opgave. Partnerskabet har ansøgt om at løse opgaven ”opbygning af hub” som en del af budgettet for henholdsvis ”innovationssamarbejder for syddanske fødevarevirksomheder” og ”vækstforløb for syddanske fødevarevirksomheder”. Hvis disse ansøgninger meddeles tilsagn følger en forventning om, at der i den samme partnerkreds også arbejdes med etablering af en hub. Imidlertid vurderes det ikke at være hensigtsmæssigt at nedprioritere opgaven ved at fjerne et særskilt budget for den. Derfor tages opgaven ud af disse ansøgninger og lægges i stedet i nærværende indstilling.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Den forventede effekt af projektet er på kort sigt etableringen af en fødevarehub, der kan servicere hele det syddanske område.

  Efter projektperioden

  Den langsigtede forventning til effekt er et fødevarehub, der er levedygtig efter ophøret af de to tilknyttede regionalfondsprojekter.

  Økonomi

  Samlet budget: 1.333.333,33 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.000.000 kr.

  Egenfinansiering: 333.333,33 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet er en del af en samlet satsning for at styrke det syddanske fødevareerhverv, som Syddansk Vækstforum har annonceret efter en aktør til at løse.

   

  Hub’en skal som udgangspunkt udbrede nationale aktiviteter forankret i den nationale fødevareklyngestruktur og igangsætte projekter rettet mod syddanske specialiseringer og behov.

   

  Hub’en skal forankres i en bæredygtig struktur som sikrer, at projektets resultater videreføres udover projektperioden.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det er vurderingen, at funktionen med at etablere en hub er essentiel for den opgavevaretagelse Vækstforum har udbudt. Det er samtidig vurderingen, at den nødvendige prioritering af indsatsen fordrer en særskilt bevilling.

   

  Derfor er der her tale om en indstilling af et projekt, som det tilsagnsmodtagende partnerskab kun indirekte har ansøgt om. Der foreligger derfor ingen vurdering af opgaveløsningen, kun betingelser for denne.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 1.000.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at bevillingen dog gøres betinget af, at Væksthuset opfylder de betingelser, der fremgår af dagsordenspunkt 10 på denne dagsorden, der behandler det samlede ansøgningskompleks for den syddanske fødevarehub. Heraf følger:

   

  • At der udarbejdes en tilbundsgående analyse af syddanske styrkepositioner, herunder en angivelse af deres geografiske tyngde.
  • At der udarbejdes en beskrivelse af ét samlet hub og de funktioner, der skal til for at understøtte et syddansk fødevareerhverv.
  • At det sikres, at aktiviteter i hubben – og i de to tilhørende strukturfondsprojekter –primært rettes mod virksomheder inden for de identificerede styrkepositioner, sekundært andre typer af fødevarevirksomheder.
  • At der foreligger en klar beskrivelse af forholdet til og sammenhængen med det nationale innovationsnetværks strategi og målsætninger.
  • At dét af de nye erhvervshuse, der overtager opgaven efter Væksthus Syddanmark, skal dokumentere kompetencer til at løfte opgaven.
  • At der skal være indgået en forpligtende samarbejdsaftale med ansøgerkredsen omkring Food Innovation House, der beskriver rollefordelingen i forhold til ovenstående.
  • At der udfærdiges en klar strategi for, hvordan hub’en videreføres efter udløb af strukturfondsmidlerne.
  • At betingelsen for at udløse midlerne er en dokumentation af, at Væksthuset lever op til de fremlagte krav og betingelser senest den 1. juni 2019. Det er bestyrelsen for hub’en, der indstiller til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, når bestyrelsen vurderer, at kravene er opfyldt og dokumenteret.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/34712
  12. Ansøgning: Fremtidens Fødevarer
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn (betinget)

  Projektpræsentation

  Fremtidens Fødevarer

  Forretningsområde

  Syddansk Vækstforums særlige fødevaresatsning

  Ansøger

  Den Erhvervsdrivende Fond Væksthus Syddanmark

  Økonomiske partnere

  Business Region Esbjerg, Udviklingsråd Sønderjylland og Udvikling Fyn.

  Formål

  Der er tale om ansøgning om at varetage den af Vækstforum udbudte opgave med at tilbyde aktiviteten innovationssamarbejder til syddanske fødevarevirksomheder.

  Indstilles til betinget tilsagn fordi

  Ansøgning dokumenterer, at Væksthuset, trods mangler i forhold til målgruppe og organiseringen af arbejdet i hele regionen, har de tekniske forudsætninger for at løfte den udbudte opgave.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Samlede omsætning i hele projektperioden ved projektafslutning: 3.600.000

   

  Samlede jobskabelse i hele projektperioden ved projektafslutning: 6

  Efter projektperioden

  Samlede omsætning i hele perioden år 5 efter projektophør: 51.600.000 kr.

   

  Samlede jobskabelse år i hele perioden 5 efter projektets ophør: 54

  Økonomi

  Samlet budget: 14.000.000 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 7.000.000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.500.000 kr.

  Egenfinansiering: 3.500.000 kr.

   

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet er en del af en samlet satsning for at styrke det syddanske fødevareerhverv, som Syddansk Vækstforum har annonceret efter en aktør til at løse.

   

  Aktiviteten ”Innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner” har specifikt til formål at øge antallet af innovative virksomheder gennem samarbejder med vidensinstitutioner.

   

  Det er en fondsteknisk forudsætning, at ansøgningen i det følgende behandles selvstændigt. Den skal dog samtidig ses ud fra en sammenhæng, hvor Vækstforum, for at sikre maksimal effekt af fødevareindsatsen, har stillet som betingelse, at kun én operatør kan komme i betragtning til at varetage den samlede opgave.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Væksthusets ansøgning er en reaktion på Vækstforums annoncering efter en operatør til at varetage en samlet indsats for det syddanske fødevareerhverv, hvor blandt andet den opgave, ansøgningen beskriver en løsningsmodel for, blev efterspurgt.

   

  Ansøgningen forsøger derfor at løse fødevareerhvervets udfordringer, som de er set af Vækstforum. Den adresserer derfor også efter sekretariatets vurdering på det formelle plan, de behov, annonceringen efterspørger.

   

  Det er sekretariatets vurdering, at ansøgningen dokumenterer, at Væksthuset teknisk set har betydelig erfaring med at gennemføre lignende typer af projekter. Ansøgers kritiske antagelser i forhold til at føre virksomheder gennem projektet og beskrivelsen af det set-up, der skal til at gennemføre det, forekommer sammenhængende og velgennemtænkt. Effektmålene på såvel omsætning som jobskabelse forekommer på samme måde realistiske.

   

  Med det som afsæt er det sekretariatets vurdering, at Væksthuset har kompetencerne til at gennemføre projektet.

   

  Set i sammenhæng med det samlede ansøgningskompleks er der imidlertid også udfordringer i ansøgningen.

   

  Væksthuset har i sin ansøgning ikke i tilstrækkelig grad formået at dokumentere særlige syddanske specialiseringer inden for fødevareområdet. Derfor afspejler partnerskabs- og interesseerklæringerne også en, efter sekretariatets opfattelse, lidt spredt tilgang, der rejser spørgsmålstegn ved, om projektet reelt kommer til at fungere som et instrument for et brancheløft.

   

  Organisatorisk er der efter sekretariatets opfattelse i for høj grad en fokus på en geografisk ligedeling af indsats og ressourcer i og med, at man ønsker at udstationere medarbejdere i forbindelse med de enkelte subregionale selskaber. Det kan give god mening for de involverede organisationer, men risikerer at ende i en spredt indsats. Samtidig nødvendiggør det, at man opbygger parallelle kompetencer i hub´en i stedet for at anvende ressourcerne til at skabe et hubsekretariat med forskellige kompetencer.

   

  Sekretariatet vurderer endelig, at hvis Væksthuset ønsker at basere sin model på et nært samarbejde med de subregionale selskaber, er det en svaghed, at der kun er opnået en aftale med tre ud af fire.

   

  For så vidt angår de ansøgte midler, har Væksthuset i sin samlede ansøgning argumenteret for at anvende den ene million kroner i regionale erhvervsudviklingsmidler, der er afsat til etablering af en fødevarehub i dette projekt og den sideløbende aktivitet forretningsmodeller for SMV´er.

   

  Sekretariatet anbefaler, at det fastholdes, at der anvendes midler til etableringen af hub’en, og ansøger derfor bedes om at justere projektets økonomi efter dette.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 7.000.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 3.500.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet dermed gives delvist afslag, idet et ansøgt tilskud på 500.000 kr. overføres til projektet ’Etablering af en syddansk fødevarehub’, som det var beskrevet i Vækstforums annonceringsmateriale.

   

  • at bevillingen dog gøres betinget af, at Væksthuset opfylder de betingelser, der fremgår af dagsordenspunkt 10 på denne dagsorden, der behandler det samlede ansøgningskompleks for den syddanske fødevarehub. Heraf følger:

   

  • At der udarbejdes en tilbundsgående analyse af syddanske styrkepositioner, herunder en angivelse af deres geografiske tyngde.
  • At der udarbejdes en beskrivelse af ét samlet hub og de funktioner, der skal til for at understøtte et syddansk fødevareerhverv.
  • At det sikres, at aktiviteter i hubben – og i de to tilhørende strukturfondsprojekter –primært rettes mod virksomheder inden for de identificerede styrkepositioner, sekundært andre typer af fødevarevirksomheder.
  • At der foreligger en klar beskrivelse af forholdet til og sammenhængen med det nationale innovationsnetværks strategi og målsætninger.
  • At dét af de nye erhvervshuse, der overtager opgaven efter Væksthus Syddanmark, skal dokumentere kompetencer til at løfte opgaven.
  • At der skal være indgået en forpligtende samarbejdsaftale med ansøgerkredsen omkring Food Innovation House, der beskriver rollefordelingen i forhold til ovenstående.
  • At der udfærdiges en klar strategi for, hvordan hub’en videreføres efter udløb af strukturfondsmidlerne.
  • At betingelsen for at udløse midlerne er en dokumentation af, at Væksthuset lever op til de fremlagte krav og betingelser senest den 1. juni 2019. Det er bestyrelsen for hub’en, der indstiller til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, når bestyrelsen vurderer, at kravene er opfyldt og dokumenteret.

   

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/34712
  13. Ansøgning: Forretningsmodeller for SMV’er
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn - betinget

  Projektpræsentation

  Forretningsmodeller for SMV’er

  Forretningsområde

  Syddansk Vækstforums særlige fødevaresatsning

  Ansøger

  Den erhvervsdrivende Fond Væksthus Syddanmark

  Økonomiske partnere

  Business Region Esbjerg, Udviklingsråd Sønderjylland og Udvikling Fyn A/S

  Formål

  Der er tale om ansøgning om at varetage den af Vækstforum udbudte opgave med at tilbyde aktiviteten vækstforløb til syddanske fødevarevirksomheder.

  Indstilles til betinget tilsagn fordi

  Ansøgning dokumenterer, at Væksthuset, trods mangler i forhold til målgruppe og organiseringen af arbejdet i hele regionen, har de tekniske forudsætninger for at løfte den udbudte opgave.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Samlede omsætning ved projektet ophør: 60.000.000 kr.

   

  Samlede jobskabelse ved projektets ophør: 60

  Efter projektperioden

  Samlede omsætning år 5 efter projektophør: 220.000.000 kr.

   

  Samlede jobskabelse år 5 efter projektets ophør: 220

  Økonomi

  Samlet budget: 14.000.000 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 7.000.000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.500.000 kr.

  Egenfinansiering: 3.500.000 kr.

   

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet er en del af en samlet satsning for at styrke det syddanske fødevareerhverv, som Syddansk Vækstforum har annonceret efter en aktør til at løse.

   

  Projektet Vækstplaner for SMV’er har specifik til formål at screene en række virksomheder, der anslås til at have særlige vækstforudsætninger inden for en tidshorisont af maksimalt to år efter indtrædelse i forløbet. Projektet udruster disse virksomheder med en vækstplan, der hjælper med til at forløse potentialet.

   

  Det er en fondsteknisk forudsætning, at ansøgningen i det følgende behandles selvstændigt. Den skal dog samtidig ses ud fra en sammenhæng, hvor Vækstforum, for at sikre maksimal effekt af fødevareindsatsen, har stillet som betingelse, at kun én operatør kan komme i betragtning til at varetage den samlede opgave.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Væksthusets ansøgning er en reaktion på Vækstforums annoncering efter en operatør til at varetage en samlet indsats for det syddanske fødevareerhverv, hvor blandt andet den opgave, ansøgningen beskriver en løsningsmodel for, blev efterspurgt.

   

  Ansøgningen forsøger derfor at løse fødevareerhvervets udfordringer, som de er set af Vækstforum. Den adresserer derfor også efter sekretariatets vurdering på det formelle plan, de behov, annonceringen efterspørger.

   

  Overordnet set viser Væksthusets ansøgning, at den tekniske kapacitet er til stede for at gennemføre opgaven. Beskrivelsen af de enkelte trin i udvælgelsen af virksomheder og den efterfølgende indsats med at formulere vækstplaner for de udvalgte er sammenhængende og velargumenteret. Estimatet af effekterne bygger på erfaringer fra lignende indsatser og forekommer derfor troværdige.

   

  Med det som afsæt er det sekretariatets vurdering, at Væksthuset har kompetencerne til at gennemføre projektet.

   

  Set i sammenhæng med det samlede ansøgningskompleks er der imidlertid også udfordringer i ansøgningen.

   

  Væksthuset har i sin ansøgning ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret særlige syddanske specialiseringer inden for fødevareområdet. Derfor afspejler partnerskabs- og interesseerklæringerne også en efter sekretariatets opfattelse lidt spredt tilgang, der rejser spørgsmålstegn ved, om projektet reelt kommer til at fungere som et instrument for et brancheløft.

   

  Organisatorisk er der efter sekretariatets opfattelse i for høj grad fokus på en geografisk ligedeling af indsats og ressourcer i og med, at man ønsker at udstationere medarbejdere i forbindelse med de enkelte subregionale selskaber. Det kan give god mening for de involverede organisationer men risikerer at ende i en spredt indsats. Samtidig nødvendiggør det, at man opbygger parallelle kompetencer i hub’en i stedet for at anvende ressourcerne til at skabe et hub-sekretariat med forskellige kompetencer.

   

  Organiseringen udfordrer derudover kravet om, at hub’en integreres i det nationale innovationsnetværk.

   

  Sekretariatet vurderer endelig, at hvis Væksthuset ønsker at basere sin model på et nært samarbejde med de subregionale selskaber, er det en svaghed, at der kun er opnået en aftale med tre ud af fire, og at ansøgningen således har et hul i forhold til at dække virksomheder i Trekantområdet.

   

  For så vidt angår de ansøgte midler, har Væksthuset i sin samlede ansøgning argumenteret for at anvende den ene million kroner i regionale erhvervsudviklingsmidler, der er afsat til etablering af en fødevarehub i dette projekt og den sideløbende aktivitet forretningsmodeller for SMV’er.

   

  Sekretariatet anbefaler, at det fastholdes, at der anvendes midler til etableringen af hub’en, og ansøger derfor bedes om at justerer projektets økonomi efter dette.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 7.000.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 3.500.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet dermed gives delvist afslag, idet et ansøgt tilskud på 500.000 kr. overføres til projektet ’Etablering af en syddansk fødevarehub’, som det var beskrevet i Vækstforums annonceringsmateriale.

   

  • at bevillingen dog gøres betinget af, at Væksthuset opfylder de betingelser, der fremgår af dagsordenspunkt 10 på denne dagsorden, der behandler det samlede ansøgningskompleks for den syddanske fødevarehub. Heraf følger:

   

  • At der udarbejdes en tilbundsgående analyse af syddanske styrkepositioner, herunder en angivelse af deres geografiske tyngde.
  • At der udarbejdes en beskrivelse af ét samlet hub og de funktioner, der skal til for at understøtte et syddansk fødevareerhverv.
  • At det sikres, at aktiviteter i hubben – og i de to tilhørende strukturfondsprojekter –primært rettes mod virksomheder inden for de identificerede styrkepositioner, sekundært andre typer af fødevarevirksomheder.
  • At der foreligger en klar beskrivelse af forholdet til og sammenhængen med det nationale innovationsnetværks strategi og målsætninger.
  • At dét af de nye erhvervshuse, der overtager opgaven efter Væksthus Syddanmark, skal dokumentere kompetencer til at løfte opgaven.
  • At der skal være indgået en forpligtende samarbejdsaftale med ansøgerkredsen omkring Food Innovation House, der beskriver rollefordelingen i forhold til ovenstående.
  • At der udfærdiges en klar strategi for, hvordan hub’en videreføres efter udløb af strukturfondsmidlerne.
  • At betingelsen for at udløse midlerne er en dokumentation af, at Væksthuset lever op til de fremlagte krav og betingelser senest den 1. juni 2019. Det er bestyrelsen for hub’en, der indstiller til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, når bestyrelsen vurderer, at kravene er opfyldt og dokumenteret.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/34712
  14. Ansøgning: Fødevareindsats (etablering af en syddansk hub)
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  C: Afslag

  Projektpræsentation

  Fødevareindsats - etablering af en syddansk hub

  Forretningsområde

  Syddansk Vækstforums særlige fødevaresatsning

  Ansøger

  Food Innovation House ApS

  Økonomiske partnere

  Der er på ansøgningstidspunkt ikke angivet økonomiske partnere

  Formål

  Der er tale om ansøgning om at varetage den af Vækstforum udbudte opgave med at etablere en syddansk fødevarehub.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Ansøgningen indstilles til afslag, da det er sekretariatets vurdering, at ansøger samlet set ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret evnen til at løfte de krav til en hub, som fremgår af annonceringen.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Den forventede effekt af projektet er på kort sigt etableringen af en fødevarehub, der kan servicere hele det syddanske område.

  Efter projektperioden

  Den langsigtede forventning til effekt er en fødevarehub, der er levedygtig efter ophøret af de i udgangspunktet to tilknyttede regionalfondsprojekter.

  Økonomi

  Samlet budget: 1.500.000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.000.000 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Der er tale om en ansøgning som reaktion på Vækstforums annoncering efter en operatør, der sammen med to regionalfondsaktiviteter kan varetage opgaven med at etablere en syddansk fødevarehub.

   

  Hub’en skal som udgangspunkt udbrede nationale aktiviteter forankret i den nationale fødevareklyngestruktur og igangsætte projekter rettet mod syddanske specialiseringer og behov.

   

  Hub’en skal forankres i en bæredygtig struktur, som sikrer, at projektets resultater videreføres ud over projektperioden.

   

  Det er en fondsteknisk forudsætning, at ansøgningen i det følgende behandles selvstændigt. Den skal dog samtidig ses ud fra en sammenhæng, hvor Vækstforum, for at sikre maksimal effekt af fødevareindsatsen, har stillet som betingelse, at kun en operatør kan komme i betragtning til at varetage den samlede opgave.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Ansøgningen er en reaktion på en Vækstforums annoncering efter en operatør til at varetage en samlet indsats for det syddanske fødevareerhverv, hvor blandt andet den opgave, ansøgningen beskriver en løsningsmodel for, blev efterspurgt.

   

  Ansøgningen søger derfor at løse fødevareerhvervets udfordringer, som de er set af Vækstforum. Den adresserer derfor også efter sekretariatets vurdering på det formelle plan, de behov, annonceringen efterspørger.

   

  Det er sekretariatets vurdering, at der i ansøgerkonsortiet bestående af Food Innovation House, Culinary Institute by Vejle Erhverv, Udvikling Vejen og Trekantområdet Danmark er en lang række stærke fødevarefaglige kompetencer til stede. Samtidig indeholder ansøgningen i form af kontor- og innovationsmiljøet Food Innovation House i Vejle et naturligt fysisk centrum for etableringen af en hub.

   

  Ansøgningen har imidlertid på andre områder en udfordring med at imødekomme annonceringens krav til en fødevarehub.

   

  For det første mangler der, som efterspurgt, en tilbundsgående analyse af de regionale specialiseringer og styrkepositioner inden for fødevareområdet. Det efterlader de påtænkte indsatser uden en egentlig fokusering, og der er dermed fare for, at indsatsen bliver for spredt til egentlig at have en effekt.

   

  For det andet viser kredsen bag ansøgningen og de vedlagte interessetilkendegivelser fra virksomheder, at der er tale om en meget stærk forankring i Trekantområdet. Denne forankring mangler i forhold til resten af regionen, og det er sekretariatets vurdering, at ansøger med sin sammensætning vil have svært ved at løfte opgaven i hele området.

   

  For det tredje mangler ansøgningen som forudsat at redegøre klart for, hvordan man tænker den syddanske hub integreret i den nationale fødevareklyngestruktur.

   

  Sekretariatet har været i dialog med ansøger og blandt andet berørt ovenstående problemstillinger. Som konsekvens af det har Food Innovation House revideret sin oprindelige ansøgning og forsøgt at imødekomme kritikken. Det er sekretariatets vurdering, at den reviderede version på nogle punkter tager fat i udfordringerne, men at den samlet set ikke lever op til ønskerne i annonceringen. Fx er der koordinering med det nationale innovationsnetværk, og der er forslag til regional spredning og forankring, men forankringen er ikke til stede som forpligtende tilsagn om deltagelse fra aktører udenfor Trekantområdet.

   

  Samlet set er det derfor sekretariatets vurdering, at skønt der bag ansøgningen står kompetente fødevarefaglige aktører, er det ikke i tilstrækkelig grad sansynliggjort, at der på det foreliggende grundlag vil kunne opbygges en hub, der kan varetage opgaven i hele det syddanske område.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager afslag fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, da projektet kun i mindre grad opfylder kriterierne i Vækstforums annoncering ”Fødevareindsats, etablering af syddansk hub og aktiviteter”.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/34712
  15. Ansøgning: Food Hub South
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  C: Afslag

  Projektpræsentation

  Food Hub South

  Forretningsområde

  Syddansk Vækstforums særlige fødevaresatsning

  Ansøger

  Food Innovation House ApS

  Økonomiske partnere

  Der er på ansøgningstidspunkt ikke angivet økonomiske partnere

  Formål

  Der er tale om ansøgning om at varetage den af Vækstforum udbudte opgave med at tilbyde aktiviteten innovationssamarbejder til syddanske fødevarevirksomheder.

  Indstilles til afslag fordi

  Ansøgningen indstilles til afslag, da det er sekretariatets vurdering, at ansøger samlet set ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret de fornødne kompetencer til at løfte opgaven og heller ikke har sandsynliggjort at kunne løfte den i hele regionen.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Samlede omsætning i projektperioden ved projektafslutning: 95.100.000 kr.

   

  Samlede jobskabelse i projektperioden ved projektafslutning: 70

  Efter projektperioden

  Samlede omsætning i hele perioden år 5 efter projektophør: 2.017.100.000 kr.

   

  Samlede jobskabelse i hele perioden 5 efter projektets ophør: 124

  Økonomi

  Samlet budget: 14.000.000 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 7.000.000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.500.000 kr.

  Egenfinansiering: 3.500.000 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet er en del af en samlet satsning for at styrke det syddanske fødevareerhverv, som Syddansk Vækstforum har annonceret efter en aktør til at løse.

   

  Aktiviteten ”Innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner” har specifikt til formål at øge antallet af innovative virksomheder gennem samarbejder med vidensinstitutioner.

   

  Det er en fondsteknisk forudsætning, at ansøgningen i det følgende behandles selvstændigt. Den skal dog samtidig ses ud fra en sammenhæng, hvor Vækstforum, for at sikre maksimal effekt af fødevareindsatsen, har stillet som betingelse, at kun en operatør kan komme i betragtning til at varetage den samlede opgave.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Ansøgningen er en reaktion på en Vækstforumannoncering efter en operatør til at varetage en samlet indsats for det syddanske fødevareerhverv, hvor blandt andet den opgave, ansøgningen beskriver en løsningsmodel for, blev efterspurgt.

   

  Ansøgningen søger derfor at løse fødevareerhvervets udfordringer, som de er set af Vækstforum. Den adresserer derfor også efter sekretariatets vurdering på det formelle plan, de behov, annonceringen efterspørger.

   

  Konsortiet bag ansøgningen dokumenterer efter sekretariatets opfattelse, at de besidder en række fødevarefaglige kompetencer, der vil kunne styrke udviklingen af branchen i Syddanmark og kan også fremvise en stærk virksomhedsopbakning til projektet i Trekantområdet.

   

  Ansøgningen har imidlertid efter sekretariatets vurdering tre alvorlige udfordringer i relation til at løse opgaven i overensstemmelse med Vækstforums forventninger. Den ene knytter sig til den overordnede tanke bag annonceringen, mens de to andre ligger i forhold til ansøgningen isoleret set.

   

  Vækstforum har i sit annonceringsmateriale efterspurgt en dokumentation af særlige specialiseringer på det syddanske fødevareområde. Det har ansøgningen haft svært ved at levere, og det bevirker, at innovationsindsatsen ikke bliver forankret i en fokuseret indsats, men retter sig mod et bredt spektrum af virksomheder, der falder ind under betegnelsen fødevareerhverv.

   

  Isoleret betragtet er det sekretariatets vurdering, at ansøger ikke overbevisende argumenterer for sammenhængen mellem de beskrevne aktiviteter, det forventedes output og de endelige effekter.  Eksempelvis vurderes det, at ansøgers estimat af effekterne af indsatsen er alt for høje. Sekretariatet stiller sig særligt skeptisk over for antagelsen om, at 20 innovationssamarbejder fem år efter projektophør har genereret en samlet omsætning på godt 2 milliarder kroner.

   

  Endelig når ansøger kun ud til fødevarevirksomheder i Trekantområdet, og det er sekretariatets vurdering, at partnerskabet bag ansøgningen med sin sammensætning vil få svært ved at ændre på det i projektperioden. Ansøger vil derfor få en udfordring med at leve op til Vækstforums forventning om, at en syddansk fødevaresatsning dækker hele regionen.

   

  Samlet set vurderer sekretariatet, at ansøger ikke på fornøden vis har løst den opgave med at etablere en struktur for at udbyde innovationssamarbejder, som Vækstforum har beskrevet i sit annonceringsmateriale.

   

  Sekretariatet vil derfor anbefale, at ansøger ikke modtager tilsagn.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager afslag fra Den Europæiske Regionalfond, da projektet kun i mindre grad opfylder kriterierne i Vækstforums annoncering ”Fødevareindsats, etablering af syddansk hub og aktiviteter”.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager afslag fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, da projektet kun i mindre grad opfylder kriterierne i Vækstforums annoncering ”Fødevareindsats, etablering af syddansk hub og aktiviteter”.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/34712
  16. Ansøgning: Vækstforløb (fødevarer)
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  C: Afslag

  Projektpræsentation

  Vækstforløb

  Forretningsområde

  Syddansk Vækstforums særlige fødevaresatsning

  Ansøger

  Food Innovation House ApS

  Økonomiske partnere

  Der er i ansøgningen ikke angivet navne på økonomiske partnere, men der foreligger 18 partnerskabserklæringer.

   

  Formål

  Der er tale om ansøgning om at varetage den af Vækstforum udbudte opgave med at tilbyde aktiviteten vækstforløb til syddanske fødevarevirksomheder.

   

  Indstilles til afslag fordi

  Ansøgningen indstilles til afslag, da det er sekretariatets vurdering, at ansøger samlet set ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret de fornødne kompetencer til at løfte opgaven og heller ikke har sandsynliggjort at kunne løfte den i hele regionen.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

   

  Samlede omsætning ved projektet ophør: 19.000.000 kr.

   

  Samlede jobskabelse ved projektets ophør: 39

  Efter projektperioden

   

  Samlede omsætning år 5 efter projektophør: 433.588.716 kr.

   

  Samlede jobskabelse år 5 efter projektets ophør: 434

  Økonomi

  Samlet budget: 14.000.000 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 7.000.000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.500.000 kr.

  Egenfinansiering: 3.500.000 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet er en del af en samlet satsning for at styrke det syddanske fødevareerhverv, som Syddansk Vækstforum har annonceret efter en aktør til at løse.

   

  Projektet Vækstplaner for SMV´er har specifikt til formål at screene en række virksomheder, der anslås til at have særlige vækstforudsætninger inden for en tidshorisont af maksimalt to år efter indtrædelse i forløbet. Projektet udruster disse virksomheder med en vækstplan, der hjælper med til at forløse potentialet.

   

  Det er en fondsteknisk forudsætning, at ansøgningen i det følgende behandles selvstændigt. Den skal dog samtidig ses ud fra en sammenhæng, hvor Vækstforum, for at sikre maksimal effekt af fødevareindsatsen, har stillet som betingelse, at kun en operatør kan komme i betragtning til at varetage den samlede opgave.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Ansøgningen er en reaktion på en Vækstforumannoncering efter en operatør til at varetage en samlet indsats for det syddanske fødevareerhverv, hvor blandt andet den opgave, ansøgningen beskriver en løsningsmodel for, blev efterspurgt.

   

  Ansøgningen forsøger derfor at løse fødevareerhvervets udfordringer, som de er set af Vækstforum. Den adresserer derfor også efter sekretariatets vurdering på det formelle plan, de behov, annonceringen efterspørger.

   

  Konsortiet bag ansøgningen dokumenterer efter sekretariatets opfattelse, at de besidder en række fødevarefaglige kompetencer, der vil kunne styrke udviklingen af branchen i Syddanmark og kan også fremvise en stærk virksomhedsopbakning til projektet i Trekantområdet.

   

  Ansøgningen har imidlertid efter sekretariatets vurdering tre alvorlige udfordringer i relation til at løse opgaven i overensstemmelse med Vækstforums annoncering. Den ene knytter sig til det overordnede formål bag annonceringen, mens de to andre ligger i forhold til ansøgningen isoleret set.

   

  Vækstforum har i sit annonceringsmateriale efterspurgt en analyse af særlige specialiseringer på det syddanske fødevareområde. Det har ansøgningen haft svært ved at sandsynliggøre og det bevirker, at innovationsindsatsen ikke bliver forankret i en fokuseret indsats, men retter sig mod et bredt og lidt diffust spektrum af virksomheder, der falder ind under betegnelsen fødevareerhverv.

   

  Isoleret betragtet er det sekretariatets vurdering, at ansøger ikke overbevisende argumenterer for sammenhængen mellem de beskrevne aktiviteter, det forventedes output og de endelige effekter.  Eksempelvis vurderes det, at ansøgers estimat af effekterne af indsatsen er alt for høje. Sekretariatet stiller sig særligt skeptisk over for antagelsen om, at 14 virksomheder, der gennemløber et vækstplanforløb, fem år efter projektets ophør har genereret en samlet omsætning på godt 433 mio. kr. og skabt 434 arbejdspladser.

   

  Endelig når ansøger ikke ud til fødevarevirksomheder udenfor Trekantområdet og det er sekretariatets vurdering, at partnerskabet bag ansøgningen med sin sammensætning vil få svært ved at ændre på det i projektperioden. Ansøger vil derfor få en udfordring med at leve op til Vækstforums forventning om, at en syddansk fødevaresatsning dækker hele regionen.

   

  Samlet set vurderer sekretariatet, at ansøger ikke på fornøden vis har løst opgaven med at etablere en struktur for at udbyde innovationssamarbejder, som Vækstforum har beskrevet i sit annonceringsmateriale.

   

  Sekretariatet vil derfor anbefale, at ansøger ikke modtager tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager afslag fra Den Europæiske Regionalfond, da projektet kun i mindre grad opfylder kriterierne i Vækstforums annoncering ”Fødevareindsats, etablering af syddansk hub og aktiviteter”.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager afslag fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, da projektet kun i mindre grad opfylder kriterierne i Vækstforums annoncering ”Fødevareindsats, etablering af syddansk hub og aktiviteter”.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/4598
  17. Ansøgning: Tillægsbevilling Industriel Elektronik Innovation
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Tillægsbevilling og forlængelse til Industriel Elektronik Innovation

  Forretningsområde

  Bæredygtig Energi - Energieffektive teknologier

  Ansøger

  CLEAN

  Økonomiske partnere

  CLEAN

  SDU, Sønderborg

  Foreningen Sønderborg Vækstråd

  Yderligere 12 (18) SMV’er – navngives i løbet af projektet. Tal i parentes henviser til måltal i det igangværende projekt.

  Formål

  Projektets formål er at gennemføre innovationsforløb i samarbejde med i alt mindst 30 SMV’er og SDU inden for området energieffektive teknologier. Projektets primære mål er at skabe innovative virksomheder, der udvikler nye produkter og løsninger med store vækstpotentialer.

   

  Tillægsbevillingen vil give mulighed for at gennemføre yderligere 4 forløb (6) og inddrage yderligere 12 SMV’er (18).

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi det understøtter forretningsområdet, bidrager til opbygningen af CIE og har sandsynliggjort effektskabelse i form af øget omsætning samt interesse fra virksomhederne for projektets resultater.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden - i () output tal fra den oprindelige bevilling.

   

  25 (40) virksomheder har fået indgående vejledning om projektet med afsæt i konkrete projektideer.

   

  12 (18) virksomheder - 4 (6) innovationssamarbejder, med min. 3 deltagende virksomheder i hver, gennemfører innovationssamarbejde.

   

  8,4 (23) mio. kr. i øget omsætning

   

  3,37 (9,2) mio. kr. øget eksport

   

  4 (13) skabte jobs

  Efter projektperioden  - i () resultater/effekter fra den oprindelige bevilling

   

  0-2 år efter projektperioden:

  15,66 (22,9) mio. kr. i øget omsætning

   

  6,26 (9,16) mio. kr. øget eksport

   

  8 (13) skabte jobs

   

  +2 år efter projektperioden:

  36,5 (55) mio. kr. i øget omsætning

   

  8 (22) mio. kr. øget eksport

   

  20 (31) skabte jobs

  Økonomi, ansøgt

  Samlet budget: 15.784.800,00 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 4.426.250,30 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 4.962.548,70 kr.

  Egenfinansiering: 6.396.001,00 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  CLEAN søger i samarbejde med SDU og Sønderborg Vækstråd om midler til at gennemføre yderligere 4 (6) innovationsforløb i samarbejde med yderligere 12 (18) SMV’er og SDU inden for området energieffektive teknologier. Projektets primære mål er at skabe innovative virksomheder, der udvikler nye produkter og løsninger med store vækstpotentialer.

   

  Projektet skal ses som en del af Center for Industrial Electronics (CIE) og skal understøtte forskningen på CIE og bringe den i anvendelse i konkrete innovationsforløb i samspil med virksomheder.

   

  De i alt 10 innovationsprojekter vælges ud fra forretningsidé/vækst-potentiale og forskningsmæssig relevans. Projektet har etableret et bevillingsnævn, bestående af repræsentanter for industrien og SDU, som udvælger de konkrete projekter.

   

  Resultatet af projektet er flere innovative virksomheder og nye teknologier, som resulterer i øget omsætning og eksport samt styrkelse af den anvendelsesorienterede forskning på CIE. Projektet vil desuden resultere i et tættere samarbejde mellem CIE og virksomhederne.

   

  Der er pt. igangsat 3 konkrete innovationssamarbejder. Yderligere 3 forventes igangsat oktober/november 2018. Igangsættelse af yderligere forløb har været udskudt med henblik på at koordinere med udviklingen af CIE, herunder ansættelse af relevant personale. Projektet er i dialog med en række SMV’er, som har interesse i at ansøge om et innovationssamarbejde, og der er således efterspørgsel efter projektets aktiviteter.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet understøtter forretningsområdets udfordringer og mål om at skabe øget eksport samt at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. Projektet skal primært sikre innovation i SMV’erne, men har desuden som formål at understøtte anvendt forskning og koblingen mellem SDU og virksomheder.

   

  Det igangværende projekt forløber som planlagt. Det er sekretariatets vurdering, at ansøger har sandsynliggjort, at der er virksomhedsefterspørgsel efter yderligere 4 innovationssamarbejder. Endvidere at projektets forventede effekter på 8,4 (23) mio. kr. i øget omsætning (og de deraf afledte effekter vedr. eksport og job) i projektperioden er realistiske og sandsynliggjorte.

   

  Gennemsnitsprisen pr. innovationssamarbejde er lavere i tillægsansøgningen end i det indeværende projekt. Endvidere foregår en væsentlig andel af projektets aktiviteter i virksomhederne. 12,2 mio. kr. af tillægsansøgningens samlede budget på 15,8 mio. kr. vil gå til afholdelse af virksomhedernes udgifter ifm. produktudvikling i innovationssamarbejderne.

   

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi det

  •          Understøtter forretningsområdet

  •          Bidrager til opbygningen af CIE

  •          Har sandsynliggjort virksomhedsefterspørgsel og effektskabelse

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond 5.076.092,06 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 32,16 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 4.312.706,94 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 27,32 % af de godkendte støtteberettigede udgifter

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/50676
  18. Ansøgning: De erhvervsmæssige potentialer i genanvendelse af overskudsvarme fra datacentre
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Vækst gennem eksport af teknologiløsninger til udnyttelse af overskudsvarme

  Forretningsområde

  Energieffektive Teknologier

   

  Ansøger

  SEP Sønderjylland (Strategisk EnergiPlanlægning Sønderjylland).

  Juridisk ansvarlig: Aabenraa Kommune

  Økonomiske partnere

  Clean

  Øvrige partnere: Odense, Fredericia og Esbjerg kommuner

  Formål

  Der er tale om et forprojekt, hvis formål er at tilvejebringe grundlag for virksomhedernes afklaring af eksportmuligheder og herunder beskrive yderligere initiativer med henblik på udvikling og eksport.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet imødekommer anbefalinger fra den regionale analyse, ’Afdækning af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer forbundet med etableringen af hyperscale-datacentre i Vestdanmark’ og afdækker både de teknologiske og infrastrukturmæssige udfordringer i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarme. Projektet har et regionalt perspektiv, dels via inddragelse af alle hjem-kommuner for de planlagte hyper-scale datacentre, dels via den nationale klyngeorganisation CLEAN.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

   

  Der er tale om et forprojekt, og derfor forventes der ikke effekter i projektperioden.

   

  Det forventes, at projektet opnår følgende resultater:

  -         Viden og analyser, som giver grundlag for virksomhedernes afklaring af eksportmuligheder og dermed afsæt til yderligere initiativer med henblik på udvikling og eksport

  -         Afdækning af barrierer giver viden om mulighederne for, at fjernvarmeselskaber og virksomheder kan gennemføre et storskala projekt om genanvendelse af overskudsvarme fra datacentre

  Efter projektperioden

   

  På længere sigt forventes projektet at bidrage til:

  -         Øget omsætning og eksport

  -         Nye produkter og løsninger

  -         Reduceret energiforbrug i Region Syddanmark

  Økonomi

  Samlet budget: 2.674.960 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 2.000.000 kr.

  Egenfinansiering: 674.960 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Baggrunden for projektet er de potentialer, der er forbundet med etableringen af de p.t. 5 planlagte hyperscala datacentre i Region Syddanmark.

   

  Oxford Research har for Region Syddanmark udarbejdet rapporten: ”Afdækning af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer forbundet med etableringen af hyperscale-datacentre i Vestdanmark”. En af konklusionerne i rapporten er, at ”….et af de mest oplagte potentialer på den lidt kortere bane er udnyttelse af overskudsvarme”.

   

  Dette forprojekt tilvejebringer viden og analyser, som giver grundlag for virksomhedernes afklaring af eksportmuligheder og dermed afsæt til yderligere initiativer med henblik på udvikling og eksport.

   

  Samtidig giver analyserne og undersøgelserne af en række barrierer viden om mulighederne for, at fjernvarmeselskaber og virksomheder kan gennemføre et storskala-projekt om genanvendelse af overskudsvarme fra de planlagte datacentre i hele regionen.

  Vækstforumsekre-tariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet vurderes at bidrage til yderligere afdækning og konkretisering af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer forbundet med hyperscale datacentre og overskudsvarme.

   

  Der er tale om et forprojekt, og dermed er der en betydelig usikkerhed forbundet med realiseringen af eksportpotentialet.

   

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi det vurderes at imødekomme de regionale udfordringer og potentialer forbundet med etableringen af datacentre.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.000.000 kr., som regionsrådet afsatte i oktober 2018 til et forprojekt om genanvendelse af overskudsvarme. Bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at det er en forudsætning for bevillingen, at de støttede aktiviteter ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, og den offentlige støtte til projektpartnerne udelukkende anvendes til at gennemføre generelle, åbne og gratis aktiviteter til gavn for en bred kreds af virksomheder og andre aktører.

   

  • at det forudsættes, at de øvrige interesserede hjemkommuner for hyper-scale datacentre inddrages i projektet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/45328
  19. Ansøgning: Medfinansiering af Interreg-projekt PE:Region Platform
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  PE:Region Platform - Grænseoverskridende platform for energieffektiv effektelektronik (medfinansiering af Interreg 5A-projekt)

  Forretningsområde

  Energieffektive Teknologier

   

  Ansøger

  SDU - Sønderborg

  Økonomiske partnere

  Foreningen Sønderborg Vækstråd

   

  Formål

  Målet er at fastholde styrkepositionen i grænseregionen indenfor udvikling og fremstilling af effektelektronik gennem ny effektelektronisk forskning og demonstratorudvikling samt etablering af en varig innovations-platform, der understøtter det regionale økosystem.

  Der er tale om et projekt, der søger midler fra Interreg 5A, og med denne ansøgning søger de danske partnere om medfinansiering.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet formår at etablere behovsdrevet forsknings- og virksomhedssamarbejde på tværs af grænsen indenfor et område med stort, globalt potentiale

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Grænseoverskridende platform etableret

   

  Antal nye forskerstillinger: 7

   

  Antal udviklede demonstratorer: 3

  Efter projektperioden

  Anslået skabt årlig omsætning 0-2 år efter projektperioden: 10 mio.kr.

   

  Anslået antal virksomheder, der udvikler koncepter til nye produkter 0 – 2 år efter projektperioden: 2

  Økonomi

  Samlet budget: 13.222.461,97 kr.

  Interreg 5A: 7.933.477,18 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.983.369,30 kr.

  Egenfinansiering: 3.305.615,49 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektets formål er at fastholde grænseregionens styrkeposition indenfor effektelektronik. Dette vil projektet opnå gennem tre primære aktiviteter:

  1. Etablering af en grænseoverskridende innovationsplatform
  2. Anvendelsesorienteret forskning
  3. Udvikling af demonstratorer

   

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og skaber en platform for samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner på tværs af grænsen.

   

  Projektet skal skabe ny viden på højt, internationalt niveau og etablere nye samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner med det mål at skabe innovation og nye teknologier.

   

  På sigt er det målet, at projektet skal bidrage til at skabe øget omsætning og eksport blandt virksomhederne indenfor styrkepositionen.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det er sekretariatets vurdering, at projektet bidrager til at styrke forretningsområdet Energieffektive teknologier i form af øget viden, innovation og vækst i grænseregionen.

   

  Projektet bygger videre på erfaringerne fra det igangværende projekt PE:Region. Et supplerende mål er at etablere en grænseoverskridende innovationsplatform.

   

  En ekstern evaluering af PE:Region viser, at projektet opnår de forudsatte resultater, og at virksomhederne efterspørger fortsat samarbejde.

   

  Det er derfor sekretariatets samlede vurdering, at projektet indstilles til tilsagn. Endeligt tilsagn forudsætter, at projektet opnår tilsagn fra Interreg 5A.

   

  Sekretariatet gør opmærksom på, at projektets indsats i forhold til etablering af en innovationsplatform skal koordineres og samordnes med det planlagte initiativ i projektet Digital Valley – den digitale superregion, som også arbejder for at etablere en strategisk, grænseoverskridende samarbejdsplatform. Dette projekt forventer at indsende ansøgning til Interreg 5A i januar 2019.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 1.983.369,30 kr.

   

  • at bevillingen er betinget af, at det samlede projekt ”PE:Region Platform” modtager tilsagn fra Interreg 5A.

   

  • at bevillingen er betinget af, at innovationsplatformen koordineres og samordnes med den planlagte strategiske platform i ’Digital Valley – den digitale superregion’, såfremt denne modtager tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/45508
  20. Ansøgning: Medfinansiering af Interreg-projekt Digital Valley
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Digital Valley- den digitale superregion (Medfinansiering af Interreg 5A-projekt)

  Forretningsområde

  Robotteknologi og Energieffektive Teknologier

  Ansøger

  CLEAN - Sønderborg

  Økonomiske partnere

  Odense Robotics og RoboCluster

  Formål

  At styrke vækst og udvikling indenfor grænseregionens styrkepositioner: robotteknologi, industriel elektronik, digitalisering og transportteknologi.

   

  Der er tale om et delprojekt (arbejdspakke 7) i et forventet kommende Interreg 5A-projekt, Digital Valley, og der søges alene om medfinansiering af dette delprojekt.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Sekretariatet vurderer, at projektet vil skabe udvikling og vækst indenfor grænseregionens styrkepositioner: robotteknologi, industriel elektronik, digitalisering og transportteknologi.

   

  Det vurderes, at projektet vil styrke det grænseoverskridende samarbejde indenfor styrkepositionerne og være et væsentligt element i Digital Valley-projektet. Dette vil bidrage til at gøre projektet bæredygtigt udover projektperioden. Projektet bygger videre på eksisterende dansk-tyske samarbejder og styrker nye cross-cluster samarbejder væsentligt, fx mellem Robocluster-Odense Robotics og CLEAN.

   

  Det vurderes, at de danske klyngeorganisationers deltagelse i projektet forudsætter regional medfinansiering.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Antal virksomheder, der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger: 10

  Efter projektperioden

  Anslået skabt årlig omsætning:

  0-2 år efter: 10 mio.kr.

   

  Antal virksomheder, der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger:

  0-2 år efter projektperioden: 20

  Økonomi

  Det samlede budget for Digital Valley – den digitale superregion er endnu usikkert, men der forventes et budget omkring 15-19 mio. kr.

   

  Samlet budget, arbejdspakke 7, Styrkepositioner og innovation: 4.019.750 kr.

  Samlet budget, arbejdspakke 7, danske parter: 2.008.750 kr.

  Interreg 5A, danske parter: 1.205.250 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 803.500 kr.

  Egenfinansiering, danske parter: 0 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  En arbejdsgruppe bestående af bl.a. Danfoss, UdviklingsRåd Sønderjylland, Udvikling Fyn, klyngeorganisationer (Odense Robotics, Robocluster og CLEAN), SDU og Region Syddanmark har besluttet at udarbejde en ansøgning til Interreg 5A: Digital Valley – den digitale superregion.

   

  Digital Valley har til formål at skabe en stærk grænseoverskridende samarbejdsplatform mellem aktører i Schleswig-Holstein og Region Syddanmark, og formålet er at skabe et kraftcenter for vækst og udvikling på tværs af den dansk-tyske grænse. Med den strategiske platform som overligger, vil der blive arbejdet inden for 4 forskellige temaer:

  • Kvalificeret arbejdskraft og kompetencer,
  • Forskningskompetencer og -infrastruktur,
  • Grøn omstilling og digitale løsninger
  • Innovation og erhvervsmæssige styrkepositioner

   

  Der vil blive knyttet en ”strategisk styregruppe” til Platformen. Denne styregruppe vil bestå af ledende repræsentanter fra erhvervsliv og offentlige parter i de to regioner og vil udgøre et nøgleelement i platformen.

   

  Platformen skal bl.a. bygge bro mellem styrkepositionerne nord og syd for grænsen og derigennem i højere grad binde regionen sammen samt styrke og udnytte vækst- og innovation. Projektet koncentrerer sig i første omgang om følgende styrkepositioner:

  • Transportteknologi (skibs- og luftfart),
  • Industriel elektronik og energieffektive teknologier,
  • Robotteknologi,
  • Digitalisering, data og datacentre

   

  Denne ansøgning om medfinansiering fra klyngeorganisationerne CLEAN, Odense Robotics og RoboCluster omhandler projektets arbejdspakke om innovation og erhvervsmæssige styrkepositioner, og den er målrettet virksomheder i grænseregionen indenfor styrkepositionerne. Gennem strategiudvikling, forskning, matchmaking og innovation er målet at understøtte virksomhedernes udvikling og vækst.

   

  Det kan bemærkes, at delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark arbejder sammen om den samlede ansøgning ”Digital Valley – den digitale superregion” til Interreg 5A på vegne af flere aktører. Region Syddanmark deltager ikke i denne ansøgning, da delprojektet er målrettet erhvervsområdet.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det er sekretariatets vurdering, at denne ansøgning, som omhandler de direkte virksomhedsrettede aktiviteter i projektet ”Digital Valley – den digitale superregion”, bidrager til at opnå Vækstforums mål om øget beskæftigelse og omsætning indenfor områderne.

   

  Der er en lang effektkæde, og det betyder, at effekterne først kommer på lidt længere sigt. Aktiviteterne er dog velbeskrevne, og det er erfarne og kompetente partnere, der står bag ansøgningen.

   

  Sekretariatet vurderer, at projektet vil skabe udvikling og vækst indenfor grænseregionens styrkepositioner: robotteknologi, industriel elektronik, digitalisering og transportteknologi.

   

  Det vurderes, at projektet vil styrke det grænseoverskridende samarbejde indenfor styrkepositionerne og være et væsentligt element i Digital Valley-projektet. Dette vil bidrage til at gøre projektet bæredygtigt udover projektperioden. Projektet bygger videre på eksisterende dansk-tyske samarbejder og styrker nye cross-cluster samarbejder  væsentligt, fx mellem Robocluster-Odense Robotics og CLEAN.

   

  Det vurderes, at de danske klyngeorganisationers deltagelse i projektet forudsætter regional medfinansiering.

   

  Det samlede projekt ’Digital Valley – den digitale superregion’ vurderes at have stort, strategisk potentiale. Derfor har regionsrådet i Region Syddanmark også afsat midler på budget 2019 til at støtte projektet for så vidt angår de aktiviteter, der ikke vedrører erhvervsområdet.

   

  Ansøgningen om støtte til arbejdspakke 7 indstilles til tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 803.500 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 40 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at bevillingen er betinget af, at det samlede projekt ”Digital Valley” modtager tilsagn fra Interreg 5A eller fra en anden relevant finansieringskilde.

   

  • at bevillingen gøres betinget af, at innovationsplatformen koordineres og samordnes med den planlagte strategiske platform i ’PE:Region Platform”, såfremt denne modtager tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/45476
  21. Ansøgning: VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme (VISE)
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme (VISE)

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

   

  Ansøger

  Foreningen Welfare Tech

  Økonomiske partnere

  Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital, Syddansk Sundhedsinnovation

  Formål

  At etablere offentlig-private innovationspartnerskaber, der har til formål at skabe og teste løsninger, der understøtter øget effektivitet og bedre livskvalitet for borgere. Det endelige mål er at styrke danske virksomheder inden for sundheds- og velfærdsområdet.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Sekretariatet vurderer, at ansøgningens 5 innovationspartnerskaber er målrettet virksomhedernes efterspørgsel og sundhedsvæsenets behov for nye sundheds- og velfærdsløsninger. Partnerskabet bag har relevant netværk, metoder og den erfaring, der skal til for at opnå det virksomhedsengagement, der kan føre til de angivne effekter.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Partnerskabet vil i løbet af projektperioden etablere 5 innovationspartnerskaber med deltagelse af min. 3 SMV’er i hvert partnerskab.

   

  Partnerskabet vil i løbet af projektperioden skabe 1 ny innovativ virksomhed.

  Efter projektperioden

  Antal nye innovative virksomheder: 4

   

  Anslået skabt årlig omsætning:

  0-2 år efter: 2 mio. kr.

  2-5 år efter: 6 mio. kr.

  5- år efter: 24 mio. kr.

  I alt: 32 mio. kr.

   

  Anslået øget årlig eksport:

  0-2 år efter: 0 mio. kr.

  2-5 år efter: 1 mio. kr.

  5- år efter: 3,5 mio. kr.

  I alt: 4,5 mio. kr.

   

  Anslået skabte job

  0-2 år efter: 2

  2-5 år efter: 6

  5- år efter: 24

  I alt : 32

  Økonomi

  Samlet budget: 15.959.190,25 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 7.979.595,13 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.989.773,85 kr.

  Egenfinansiering: 3.989.821,27 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekre-tariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøgningen er modtaget til Vækstforums annoncering om etablering af innovationspartnerskaber på tværs af virksomheder, sundhedsvæsenet og relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner inden for Sundheds- og velfærdsinnovation. Annonceringen var en del af investerings- og handlingsplanen for 2018-19, og i juni 2018 besluttede Vækstforum at anvende 8 mio. kr. fra Regionalfondens prioritet 1a og 4 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til annonceringen.

   

  Der er tale om et kompetent og velafprøvet partnerskab, der vil samle 5 innovationspartnerskaber inden for forretningsområdet med det formål at styrke danske virksomheder inden for feltet ved, at virksomhederne kommer på markedet med nye løsninger til gavn for borgeren/patienten.

   

  Èt partnerskab, der handler om at skabe en effektiv servicemodel for velfærdsteknologi i borgerens eget hjem, er beskrevet som et eksempel på ansøgningstidspunktet. I ansøgningen er der beskrevet en proces forud for igangsætning af innovationspartnerskaber, der også gør brug af afprøvede metoder, der er nyttige for tidlig afklaring af løsningernes skalerbarhed og potentiale for kommercialisering til gavn for borgeren/patienten, omsorgs- og sundhedsvæsenet samt de private virksomheder. Baseret på konkret efterspørgsel fra virksomheder og valideret erfaring fra Danmarks største forsknings- og innovationsprojekt inden for området, Patient@home, oplyser partnerskabet, at der tegner sig tre spor for innovationspartnerskaber, som man ønsker at forfølge: Det første handler om servicemodeller for effektiv og tryg understøttelse af borgeres brug af velfærdsteknologi i eget hjem. Det andet handler om, hvordan SMV’er kan udvikle forretningsmodeller for hurtigere adgang til kunder gennem digitale økosystemer, mens det tredje handler om konkurrencefordele fra dataanalyse.

   

  Partnerskabet har relevant erfaring fra såvel det nu afsluttede Patient@home-projekt samt innovationspartnerskabsprojektet inden for sundhedsdata, VelværdsInnovation med Nyttige Data, VIND.

  Vækstforumsekre-tariatets sammenfattede vurdering og konklusion:

  Projektet lever op til kravene i annonceringsmaterialet, og det understøtter forretningsområdets udfordringer og mål om at øge virksomheders vækst samt øge offentlig-privat samarbejde med afsæt i behov, innovation og test med henblik på en mere succesfuld implementering og udrulning af velfærdsteknologiske løsninger på sygehuse og i den kommunale drift.

   

  Projektet bidrager til at udnytte muligheder, der knytter sig til serviceløsninger inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation.

   

  Partnerskabet har, baseret på konkret efterspørgsel fra virksomheder og valideret erfaring fra projekter, identificeret potentielle emner for de kommende samarbejder. Eksempelvis et samarbejde som adresserer efterspørgselssidens behov for en servicemodel for, at alle kommuner kan tilbyde en teknisk service, så borgere med KOL kan understøttes i eget hjem.

   

  Partnerskabet har erfaring med at rekruttere og igangsætte innovationspartnerskaber og gør brug af afprøvede metoder til at vælge samarbejder med potentiale for kommerciel succes.

   

  Ansøger har redegjort for en fornuftig effektkæde, og dermed sandsynliggjort de forventede effekter.

   

  Det er således sekretariatets vurdering, at projektet skal indstilles til tilsagn.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 7.979.595,13 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 3.989.773,85 kr. fra de 4 mio. kr., som regionsrådet reserverede til annonceringen den 27. august 2018 – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at bevillingen er betinget af, at de 5 leadvirksomheder, dvs. de virksomheder i innovationspartnerskaberne, som forventes at markedsintroducere nye varer og tjenesteydelser som følge af samarbejdet, skal være beliggende i Region Syddanmark.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam og Erik Knudsen erklærede sig inhabile.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/45487
  22. Ansøgning: Medfinansiering Interreg 5A Access and Acceleration
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Access & Acceleration

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

   

  Ansøger

  SDU Mads Clausen Instituttet - Sønderborg

  Økonomiske partnere

  Økonomiske partnere ifm. REM-ansøgning:

  Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT)

   

  Andre økonomiske partnere i Interreg-ansøgningen:

  Foreningen Welfare Tech

  Cambio Healthcare Systems A/S

  Universität zu Lübeck

  Stryker Trauma GmbH

  Christian Albrechts Universität zu Kiel: Institut for Innovation Research Area: Technology Management

  Formål

  Projektet etablerer en strategisk innovationsplatform på tværs af den dansk-tyske grænse og inddrager sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder, serviceydere i sundhedssektoren samt forskningsinstitutioner i forskellige faser i innovationsprocessen.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet relaterer sig til de udfordringer, der er inden for sundheds- og velfærdsinnovation, især på tværs af den dansk-tyske grænse og viderefører arbejdet med innovations- og formidlingsaktiviteter, der kan skabe værdi for virksomhederne.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Antal virksomheder, der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger: 4

   

  Antal nye innovative virksomheder: 5

  Efter projektperioden

  Anslået skabt årlig omsætning efter projektperioden:

  0-2 år: 5 mio.

  2-5 år: 10 mio. kr.

  5+ år: 100 mio. kr.

  Økonomi

  Samlet budget: 13.054.021,81 kr.

  Interreg 5a: 7.832.413,09 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.958.103,27 kr.

  Egenfinansiering: 3.263.505,45 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet vil etablere en innovationsplatform for sundhedsrelaterede erhverv på tværs af grænsen, muliggøre adgang til innovationspartnere, skabe synergier i programregionen og udvikle en fælles serviceydelsesportefølje. Det vil inddrage virksomheder, serviceydere i sundhedssektoren samt forskningsinstitutioner i forskellige faser i innovationsprocessen.

   

  Projektet har fokus på grænseoverskridende netværksskabelse og bidrager derved til at udvikle internationale aktiviteter og gensidigt kendskab til hinandens markeder og sundheds- og velfærdsstruktur.

   

  Projektet vil gennem samarbejdet med OUH og Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) og Welfare Tech inddrage erfaringer fra Danmarks største velfærdsteknologiprojekt Patient@home, hvis innovationsmodel og evalueringsmetode kan supplere projektets aktiviteter.

   

  Welfare Tech har gennem DEMANTEC-projektet erfaring med, hvordan det grænseoverskridende samarbejde mellem relevante aktører kan skabe værdi for private virksomheder i hele INTERREG 5A-regionen.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Der er behov for at styrke kendskabet, relationerne og samarbejdet mellem de tyske og danske private aktører inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Disse aktører arbejder under forskellige rammevilkår og forudsætninger nord og syd for den dansk-tyske grænse. Derfor er virksomhederne forholdsvis forskellige, og mulighederne for at udvide markederne er begrænsede. Hvis rammebetingelser og interesse for brugen af teknologier skal nærme sig hinanden på tværs af grænsen, er der behov for strukturer, der kan inddrage og skabe relationer mellem offentlige og private aktører til gavn for patienter og borgere.

   

  Projektet etablerer en ramme for samarbejde og innovationsprocesser for relevante virksomheder, etablerer viden om fremtidige kommercielle muligheder og kontakter til markedet. Det forventes, at projektet kan integrere de samarbejder, som er etableret i Interreg 5A-projekterne DEMANTEC og HealthCAT og det danske Innovationsfondsprojekt Patient@home.

   

  Det vurderes, at projektet relaterer sig til de udfordringer, der er inden for sundheds- og velfærdsinnovation, især på tværs af den dansk-tyske grænse, og at der er en god sammenhæng mellem de beskrevne aktiviteter, output og effekter. Projektet indstilles derfor til tilsagn.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 1.958.103,27 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at bevillingen er betinget af, at det samlede projekt ”Access & Acceleration” modtager tilsagn fra Interreg 5A.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/45354
  23. Ansøgning: Forprojekt Fodbold som Sundheds- og Velfærdsinnovator
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Fodbold som sundheds- og velfærdsinnovator

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

   

  Ansøger

  SDU Institut for Idræt og Biomekanik

  Økonomiske partnere

  Welfare Tech

  Formål

  Forprojektet skal udvikle et koncept for innovationssamarbejder mellem forskere, fodboldpraktikere og relevante virksomheder inden for sundheds- og velfærdsteknologi, som kan bidrage til det kommende nationale fodboldcenters funktion som vækstmotor for initiativer centreret om fodbold.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet forventes at føre til udvikling af et antal nye digitale og analoge produkter og løsninger inden for sundheds- og velfærdsteknologi, der kan kommercialiseres og dermed skabe økonomisk vækst i de medvirkende virksomheder.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Antal virksomheder, der udvikler koncepter til nye produkter:6

   

  Anslået antal årligt skabte jobs: 1

   

  Efter projektperioden

  Antal virksomheder, der udvikler koncepter til nye produkter:

  0-2 år: 3

  2-5 år: 5

  5- år: 8

   

  Anslået skabte job

  0-2 år: 2

  2-5 år: 4

  5- år: 6

   

  Antal nye, innovative virksomheder:

  2-3 år: 2

  Økonomi

  Samlet budget: 2.666.667,67 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 2.000.000 kr.

  Egenfinansiering: 666.667,67 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  SDUs Institut for Idræt og Biomekanik råder over en af verdens førende forskningsenheder indenfor fodbold og boldspil. Der planlægges etableret et nationalt fodboldcenter, som udover forskningen bygger på de fodboldfaglige kompetencer, som fodboldens organisationer bringer ind i samarbejdet.

   

  Forprojektet har til formål at udvikle de erhvervsmæssige potentialer i relation til fodboldcentret. Forprojektet skal identificere relevante virksomheder, gennemføre pilotprojekter og udvikle en innovationsplatform til fælles idé-, koncept- og produktudvikling for forskere, fodboldpraktikere og virksomheder. Endvidere tilknyttes SDU’s inkubatormiljø.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Formålet er at udvikle og designe et koncept for innovationssamarbejder mellem virksomheder inden for sundheds- og velfærdsteknologi, fodboldpraktikere og forskere med sigte på integrering i det nationale fodboldcenter.

   

  Projektet vil udnytte de erhvervsmæssige potentialer i fodbold som sundheds- og velfærdsinnovator, med specielt fokus på forebyggelse og helbredelse gennem fysisk og social aktivitet. Det vil kunne bane vejen for nye samarbejder om produktudvikling af innovative løsninger, og dermed potentielt styrke et nyt markedsområde for sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder.

   

  Sport/idræt placerer sig kommercielt som et område med potentiale til vækst, specielt inden for beklædning, design og arkitektur. Der vurderes at være et stort eksportpotentiale i de nye innovative produkter og løsninger. Konsortiet har stærke internationale relationer og har specielt gode relationer til Kina. DBU har en samarbejdsaftale med det kinesiske fodboldforbund, og DBU og SDU deltog i DI’s seneste delegationsrejse til Beijing Design Week i oktober 2018, bl.a. som oplægsholdere.

   

  Forprojektet vurderes på sigt at kunne opnå de beskrevne effekter og bidrage til at styrke udviklingen og løse udfordringer med at udnytte digitale muligheder på forretningsområdet. Projektet indstilles derfor til tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 2.000.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at det er en forudsætning for bevillingen, at de støttede aktiviteter ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, og at den offentlige støtte til projektpartnerne udelukkende anvendes til at gennemføre generelle, åbne og gratis aktiviteter til gavn for en bred kreds af virksomheder og andre aktører.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/45799
  24. Ansøgning: Kontingent til Healthcare DENMARK
  fold dette punkt ind Resume

  Healthcare DENMARK anmoder om bevilling af kontingent for en ny treårig periode for i alt 1 mio. kr. til fortsat markedsføring af syddanske kompetencer inden for Sundheds- og Velfærdsteknologi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforum i Region Syddanmark har siden Healthcare DENMARK (HCD) blev stiftet i 2012 været partner sammen med bl.a. Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Regioner, erhvervs-, udenrigs-, sundheds- og ældreministeriet samt virksomheder. HCD har til formål at markedsføre danske kompetencer inden for Sundheds- og Velfærdsteknologi og nu også for Life Science.

   

  HCD har i den seneste periode fortsat væksten i aktiviteter og tiltrækning af delegationer. I 2017 var HCD involveret i 62 delegationer og den samlede eksport-effekt, udtrykt som summen af forventede eksportordrer, kunne opgøres til kr. 143,8 mio. kr. Herudover har HCD i 2017 genereret international presseomtale, som kan værdisættes til 6,2 mio. kr., sådan at den samlede værdiskabelse udgør 150 mio. kr. eller en faktor 30 i forhold til HCDs årlige basisbudget.

   

  HCD vil i de kommende år fortsætte væksten, og med en stigende efterspørgsel er det også muligt konstant at tiltrække internationale delegationer på meget højt niveau (ministre og top beslutningstagere). Syddansk Vækstforum har bevilget et tilskud til konceptudvikling af et internationalt besøgscenter i Odense og til etablering af et midlertidigt besøgscenter. HCD ansøger om fondsbevilling fra bl.a. Industriens Fond, hvilket yderligere vil accelerere denne udvikling.

   

  Den positive udvikling bekræftes også af en interviewundersøgelse, som netop er foretaget af COWI, hvor virksomheder indenfor sundheds- og velfærdsområdet udtrykker en meget positiv evaluering af HCD’s arbejde. Virksomheder på Fyn og i Jylland understreger betydningen af, at HCD er lokaliseret i Odense og dermed bidrager til at tiltrække international opmærksomhed til Fyn og Jylland.

   

  Den seneste bevilling fra Vækstforum til Healthcare DENMARK-partnerskabskontingent udløber ved udgangen af 2018. HCD anmoder derfor om bevilling af kontingent til en ny treårig periode, hvilket totalt udgør 1 mio. kr. jf. HCD’s vedtægter.

   

  Det vurderes, at HCD har stor betydning i forhold til markedsføringen af syddanske kompetencer og produkter inden for sundheds- og velfærdsinnovation. For at sikre fortsat international opmærksomhed om syddanske virksomheders løsninger, foreslås det at afsætte midler til en ny treårig periode.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 1.000.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til kontingent til Healthcare DENMARK for perioden 2019-2021.
  • at kontingentet betinges af, at Healthcare DENMARK i perioden 2019-2021 fortsat er placeret i Forskerparken i Odense.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/45358
  25. Ansøgning: En national robotklynge, supplerende bevilling til innovationsnetværk
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  En national robotklynge – supplerende bevilling til innovationsnetværk

  Forretningsområde

  Robotteknologi

  Ansøger

  Udvikling Fyn (Odense Robotics og UAS Denmark) CVR: 34206228

  Forskerparken 10E

  5230 Odense M

  Økonomiske partnere

  Syddansk Universitet – Innovationsnetværket RoboCluster

  Foreningen Sønderborg Vækstråd

  Klyngeorganisationen Brainsbusiness

  Formål

  Innovationsnetværket RoboCluster har påbegyndt en proces for national konsolidering. Med den supplerende ansøgning vil innovationsnetværkets partnere, gennem en stærk og åben proces og ved inddragelse af private virksomheder, skabe grundlaget for at konsolidere en national klynge inden for robot-, automations- og droneteknologi med epicenter i Region Syddanmark.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektets aktiviteter vil styrke det samlede nationale økosystem for robotteknologi med et epicenter i Region Syddanmark og herigennem bidrage til at skabe rammerne for de bedst mulige vækstvilkår for virksomhederne inden for forretningsområdet.

  Væsentligste output og effekter

  Output i projektperioden

  1. Fælles vision for fremtidens nationale klynge
    
  2. Scenarier for organisering af fremtidens nationale klynge
    
  3. Principper og aftalegrundlag for en veldefineret national klynge
    
  4. Input til en national robotstrategi.

   

  Resultater efter projektperioden

  Med udgangspunkt i virksomhedernes ønsker og behov, at samle partnerskabet og etablere en national robot-, automations- og droneklynge med udgangspunkt i Odense, Syddanmark.

   

  Indsatsen vil ikke blive målt på effekter, men målt på gennemførte aktiviteter jf. aktivitetsplanen i ansøgningsmaterialet, som vil danne udgangspunkt for en resultatkontrakt, som Innovationsnetværket RoboCluster indgår med Syddansk Vækstforum

  Økonomi

  Samlet budget: 3.466.667,67kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 2.600.000,00 kr.

  Egenfinansiering: 866.667,67 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Vækstforum har i oktober 2018 besluttet at medfinansiere innovationsnetværket RoboCluster, som har modtaget national bevilling for 2019-2020. Den supplerende ansøgning – ”Én national klynge” tegnes af innovationsnetværkets partner Odense Robotics, der sammen med andre partnere vil styrke processen omkring en national konsolidering af klyngen.

   

  Hovedaktiviteterne i projekt ”Én national robotklynge” er, gennem virksomhedsinterview, dialogmøder, workshops og analyser, at afdække virksomhedernes ønsker og behov for erhvervsrettede tilbud i en national robotklynge, herunder behovet for internationalt klyngesamarbejde mhp. at styrke internationaliseringen af virksomhederne.

   

  Projektet skal føre til, at der etableres én national robot-, automations- og droneklynge med international gennemslagskraft, og som har afsæt i de eksisterende forsknings- og erhvervsmæssige styrker i Region Syddanmark. Endvidere skal projektets output føre til, at der kan udarbejdes en national robotstrategi, der kan sætte retning for virksomhedernes vækst og udvikling.

   

  I den forbindelse skal projektets aktiviteter sikre det rette grundlag for en sådan klynge. Den dertilhørende fælles vision for fremtidens nationale klynge skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov. Dette sker bl.a. ved at afdække kravspecifikationer og kritiske succesfaktorer, herunder udarbejde interessent- og behovsanalyser samt undersøge forskellige scenarier for en organisering. Organiseringen og etableringen af én national klynge vil bygge på udarbejdede principper samt et aftalegrundlag.

   

  For at styrke internationaliseringen arrangeres der fact-finding missions hos internationale klynger, med det formål at etablere nye klynge-til-klynge samarbejder.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Tillægsansøgningen giver mulighed for at sikre en behovsdrevet videreudvikling af innovationsnetværkets innovationsaktiviteter i en fremtidig national organisering. I forlængelse heraf sikrer ansøgningen ressourcer til at gennemføre den igangværende konsolidering af regionale og nationale klynger, der arbejder med robotteknologi, intelligent automationsudstyr og droner.

   

  Projektets aktiviteter vurderes at være virksomhedsrettede og bidrage til, at virksomhederne i en ny national organisering har de bedst mulige vækstvilkår og med erhvervsrettede tilbud som matcher behov og ønsker. Samtidig vil aktiviteterne have en åben og involverende karakter.

   

  Sammenfattende vurderes det, at projektets aktiviteter er relevante og vil styrke det samlede økosystem samt bidrage til at skabe vækst for virksomheder inden for forretningsområdet, om end effekterne er langsigtede.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum beslutter, at projektet modtager de resterende midler fra de 20 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der i december 2017 blev reserveret til medfinansiering af innovationsnetværk, og som Vækstforum blev bemyndiget til at udmønte. I oktober 2018 disponerede Vækstforum 18.051.668 kr. af disse midler. Der tilgår således projektet 1.948.332 kr. fra puljen.
    
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet herudover modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 651.668 kr. – den samlede bevilling udgør 2.600.000 kr. og kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
    
  • at det er en forudsætning for bevillingen, at ansøger indgår en tillægsresultatkontrakt med Vækstforumsekretariatet. Kontrakten danner afsæt for den løbende halvårlige evaluering, hvor der følges op på aktiviteter og output.

   

  • at det er en forudsætning for bevillingen, at de støttede aktiviteter ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, og at den offentlige støtte til projektpartnerne udelukkende anvendes til at gennemføre generelle, åbne og gratis aktiviteter til gavn for en åben og bred kreds af virksomheder og andre aktører i klyngens økosystem.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/45245
  26. Ansøgning: Odense Robotics Startup Programme
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Odense Robotics Startup Programme

  Forretningsområde

  Robotteknologi

  Ansøger

  Udvikling Fyn A/S

  Økonomiske partnere

  Odense Kommune, Borgmesterforvaltningen, Invest in Odense,

  Syddansk Universitet

  Formål

  Formålet med programmet er at skabe flere nye levedygtige robot- og dronevirksomheder med stort vækstpotentiale.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet bidrager til at løfte udfordringerne indenfor forretningsområdet Robotteknologi samt bidrager til at styrke økosystemet og skabe kommende store virksomheder. Endvidere forventes det, at omkring 20 % af de deltagende virksomheder vil være dronevirksomheder, der får udviklet vækst- og forretningspotentiale gennem deltagelse i programmet.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  20 nystartede robotvirksomheder med i alt 50 deltagere vil deltage i programmet.

   

  45 deltagere fuldfører rådgivnings- og vejledningsforløb og får forbedret deres iværksætterkompetencer.

   

  Der forventes skabt en omsætning i projektperioden på i alt 70 mio. kr. i den samlede projektperiode.

   

  Der forventes en eksportandel på 70 % svarende på en eksport på i alt 49 mio. kr. i den samlede projektperiode.

  Efter projektperioden

  16 virksomheder (80 %) har overlevet to år efter deltagelsen og 45 deltagere er selvstændige to år efter deltagelsen.

   

  To år efter projektet afslutning forventes virksomheder at have i alt 112 ansatte og en årlig omsætning på i alt 157,5 mio. kr., hvoraf der forventes en årlig eksport på 110 mio. kr. 

  Økonomi

  Samlet budget: 26.546.452,00 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 9.556.722,72 kr.

  Egenfinansiering: 16.989.729,28 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Formålet med projektet er at skabe flere nye levedygtige robot- og dronevirksomheder med stort vækstpotentiale.

   

  Målgruppen er nystartede virksomheder indenfor robotområdet (inkl. droner).

   

  Projektet vil tiltrække de bedste unge robotvirksomheder, som screenes med henblik på at udvælge de bedste til et forløb af gennemsnitligt 14 måneders varighed. I forløbet understøttes virksomhedernes udvikling professionelt blandt andet via adgang til fysiske faciliteter i et robotfagligt innovationsmiljø. Der vil være fokus på prototypeudvikling, forretningsudvikling, etablering af partnerskaber samt adgang til funding på et tidligt tidspunkt - alt sammen faciliteret af eksterne rådgivere med specialkompetencer i forhold til robotområdet.

   

  Derudover vil der i projektet blive gennemført specialiseret robot-business iværksætter kompetenceudvikling for studerende på Syddansk Universitet med henblik på at skabe en stærk pipeline til Startup programmet.

   

  I alt vil 20 udvalgte virksomheder (svarende til 50 personer) blive optaget i Startup programmet, og 60 universitetsstuderende indenfor robotteknologi vil modtage specialiseret iværksætterundervisning.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet bidrager til et attraktivt syddansk robot start-up miljø, hvor kompetencetilførsel understøtter økosystemet, blandt andet ved at der skabes nye virksomheder med stort vækstpotentiale. Endvidere bidrager projektet til at løfte drone-området, da 20 % af de deltagende iværksættervirksomheder forventes at være indenfor dette område.

  Det vurderes, at effektkæden og effekterne er realistiske, da de bagvedliggende forudsætninger bygger på erfaringer opsamlet i det forudgående Odense Robotics start-up initiativ. Projektet vurderes dog at være relativt dyrt set i forhold til antallet af deltagere og deltagende virksomheder. Til gengæld er det vurderingen, at de deltagende virksomheder i høj grad vil kunne bidrage til fremtidens vækst indenfor forretningsområdet.

   

  I forhold til Vækstforums tværgående kriterier vurderes det, at projektet som helhed bidrager positivt til flere kriterier, herunder blandt andet til samordning og koordinering, fokusering og samfinansiering.

   

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi det bidrager til at løfte udfordringerne indenfor forretningsområdet Robotteknologi samt bidrager til at styrke økosystemet og skabe kommende store virksomheder. Projektet kan ikke gennemføres i det ansøgte omfang uden støtte fra Syddansk Vækstforum.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 9.556.722,72 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 36 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  Henrik Dam og Peter Rahbæk Juel erklærede sig inhabile.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/10316
  27. Ansøgning: Tillægsbevilling til Digital Omstilling, Vækstplaner
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Tillægsbevilling til Digital Omstilling, Vækstplaner

  Forretningsområde

  Bred indsats – digitalisering samt forretningsområdet robotteknologi

  Ansøger

  Den erhvervsdrivende fond Væksthus Syddanmark

  Økonomiske partnere

  Udvikling Fyn (Odense Robotics og UAS Denmark), Trekantområdet Danmark, Sønderborg Vækstråd, Udviklingsråd Sønderjylland,

  Design2Innovate.

  Formål

  At skabe vækstvirksomheder ved at udarbejde vækstplaner for syddanske SMV’er, som får viden om, hvordan deres vækstpotentiale kan indfries gennem innovative og digitale forretningsmodeller. Tilbuddet målrettes aktivt dronevirksomheder.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Det vurderes, at ansøger kan redegøre for, at der er et virksomhedsbehov for yderligere 50 vækstplanforløb. Der gøres en særlig indsats for inddragelse af dronevirksomheder, hvorved projektet kan erstatte Vækstforums planlagte annoncering. Endvidere vurderes det, at projektet er godt tilrettelagt og med en realistisk og logisk effektkæde.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden for tillægsbevillingen

  Ingen effekter i projektperioden

   

  * De oprindelige og samlede nye effekter kan findes i det uddybende bilag.

  Efter projektperioden (2-5 år) for tillægsbevillingen

  Anslået antal nye vækstvirksomheder: 25

   

  Anslået omsætning: 100 mio. kr.

   

  Anslåeksport: 60 mio. kr.

   

  Anslået jobskabelse: 100

  Økonomi

  Samlet budget for tillægsbevilling: 20.979.999,98 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 10.489.999,99 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.510.000,01 kr.

  Egenfinansiering: 8.980.000,98 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Vækstforum annoncerede i foråret 2017 en indsats målrettet digital omstilling. Inden for denne annoncering, besluttede Vækstforum på mødet den 27. september 2017 at give tilsagn til to projekter ”Digital Omstilling – Innovationssamarbejder” (DOI) og ”Digital Omstilling - Vækstplaner” (DOV).

   

  Ansøger søger om tillægsbevilling til både DOI og DOV, og i begge tillægsansøgninger inddrages og fremhæves dronebranchen. Derved erstatter de to tillægsbevillinger Vækstforums planlagte annoncering på droneområdet, jf. investeringsplanen for 2018. Denne ansøgning vedrører vækstplaner, som handler om at få lagt en vækstplan med afsæt i digitale forretningsmodeller og intelligent produktion.

   

  Ansøger oplyser, at projektet på få måneder har godkendt 29 af 30 planlagte vækstplanforløb, som bl.a. skal handle om digitalisering af ordrehåndtering, digitale produktionsstrategier, e-handelsstrategier og e-commerce strategier. Således er 96 % af de oprindelige budgetmidler disponeret.

   

  Derfor ansøges om tillægsbevilling på 12 mio. kr., og således fordobles projektets fondsmidler fra 12 til 24 mio. kr. Nye midler vil kunne gå primært til virksomhedsrettede aktiviteter, og for 12 mio. kr. gennemføres yderligere 50 forløb, så man samlet når 80 vækstplaner.

   

  Der gøres en særlig indsats for at inddrage dronevirksomheder, som varetages af organisationen for droner ”UAS Denmark”. Da dronevirksomheder kan have et andet behov end allerede optagede virksomheder, udvides projektets aktiviteter, så dronevirksomheder kan gennemføre forløb som bl.a. kigger på analyser og strategi inden for kapitalrejsning, værdikæde, produktion, markedsføring og personale. Konkret forventer ansøger at gennemføre 5 vækstplanforløb i dronevirksomheder.

   

  Pba. den store efterspørgsel efter projektets tilbud, er der endnu ikke gjort en stor indsats for at screene efter virksomheder og markedsføre tilbuddet. Derfor vurderer ansøger, at det er realistisk at gennemføre yderligere 50 vækstplanforløb, hvoraf dronevirksomheder forventes at stå for 5-10 vækstplaner.

   

  Projektets effekter følger effektvurderingen fra den oprindelige ansøgning, så effekterne skaleres fra de oprindelige 30 vækstplaner til 80 vækstplaner, svarende til 166 % forøgede effekter.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  SMV’er har kunnet søge optag i projektet siden den 4. juni 2018, og sekretariatet bemærker, at det er usædvanligt, at der søges om tillægsbevilling så kort tid inde i et projektforløb. Dette skyldes delvist, at tillægsbevillingen sammen med en tillægsbevilling til DOI kan erstatte Vækstforums planlagte annoncering inden for droneteknologi. Der søges desuden om tillægsbevilling, da ansøger oplever en uventet ekstraordinær høj efterspørgsel efter projektets tilbud. Herudover henviser sekretariatet til det oprindelige tilsagn fra Vækstforums møde i september 2017, hvoraf det fremgår, at såfremt projektet kan vise gode resultater, kan projektet søge om yderligere midler.
   

  Ved at have aftaler om 29 af 30 vækstplanforløb, vurderes det, at projektet har demonstreret gode resultater i forhold til at tiltrække små og mellemstore syddanske industri-, produktions- og servicevirksomheder. Da der endnu ikke er screenet i projektet, og da ansøger kan fremvise, at yderligere SMV’er står klar til optagelse, finder sekretariatet det realistisk, at projektet kan tiltrække yderligere 50 SMV’er.

   

  Endvidere vurderes det, at ansøger kan efterleve målet om at gennemføre 5 vækstplanforløb med udgangspunkt i dronevirksomheder. Vurderingen beror bl.a. på inddragelsen af organisationen for droner ”UAS Denmark”.

   

  Projektet er godt tilrettelagt og dimensioneret, og sekretariatet finder det sandsynligt, at projektet opnår de opstillede output og effekter. I den sammenhæng bør nævnes, at en væsentlig andel af projektets aktiviteter foregår i virksomhederne, hvorfor projektet nu vil gennemføre flere forløb til en lavere gennemsnitspris pr. vækstplan.

   

  Ansøgningen indstilles på den baggrund til et tilsagn.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager yderligere tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 10.489.999,99 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 % af de samlede støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 1.510.000,01 kr. Tilskuddet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler kan maksimalt udgøre 7,20 % af de støtteberettigede udgifter.

   

  • at det er et vilkår for tillægsbevillingen, at minimum 5 af de ekstra 50 vækstplanforløb reserveres til dronebranchen. Projektet forventes således at orientere om realiseringen af dette måltal ifm. de halvårlige afrapporteringer. Hvis måltallet ikke kan realiseres, og projektet ikke kan fremvise dokumentation for gennemgribende og målrettet screeningsarbejde inden for dronebranchen, kan projektet blive indstillet til en reduktion.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/10319
  28. Ansøgning: Tillægsbevilling til Digital Omstilling, Innovationssamarbejder
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Tillægsbevilling og forlængelse til Digital Omstilling: Innovationssamarbejder

  Forretningsområde

  Bred indsats – digitalisering samt forretningsområdet robotteknologi

  Ansøger

  Den erhvervsdrivende fond Væksthus Syddanmark

  Økonomiske partnere

  Syddansk Universitet (RoboCluster), Udvikling Fyn (Odense Robotics og UAS Denmark), Erhvervsakademi Lillebælt, Designskolen Kolding, Odense Robotics, Teknologisk Institut, Trekantområdet, Sønderborg Vækstråd, CLEAN, Design2Innovate.

  Formål

  At øge antallet af innovative syddanske SMV’er gennem innovationssamarbejder, hvor der udvikles konkrete koncepter til nye produkter eller løsninger indenfor digitalisering, og med et særligt fokus på droneteknologi.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Det vurderes, at ansøger kan redegøre for, at der er et virksomhedsbehov for yderligere 8 samarbejder. Desuden gøres en særlig indsats for inddragelse af dronevirksomheder, hvorved projektet kan erstatte Vækstforums planlagte annoncering. Endvidere vurderes det, at projektet er godt tilrettelagt og med en realistisk og logisk effektkæde.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden for tillægsbevilling

  Anslået antal skabte jobs: 4

   

  Anslået skabt omsætning:
  10,5 mio. kr.

   

  * De oprindelige og samlede nye effekter kan findes i det uddybende bilag.

  Efter projektperioden for tillægsbevilling

  Antal nye innovative virksomheder: 6

   

  Anslået skabt omsætning i kr.: 180 mio.

   

  Anslået øget eksport i kr.: 90 mio.

   

  Anslået antal skabte jobs: 60

  Økonomi

  Samlet budget for tillægsbevilling: 17.190.000 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 8.595.000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.405.000 kr.

  Egenfinansiering: 5.190.000 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Vækstforum annoncerede i foråret 2017 en indsats målrettet digital omstilling. Inden for samme annoncering, besluttede Vækstforum på mødet den 27. september 2017 at give tilsagn til to projekter ”Digital Omstilling – Vækstplaner” (DOV) og ”Digital Omstilling - Innovationssamarbejder” (DOI).

   

  Ansøger søger om tillægsbevilling til både DOV og DOI, og i begge tillægsansøgninger inddrages og fremhæves dronebranchen. Derved kan de to tillægsbevillinger erstatte Vækstforums planlagte annoncering på droneområdet. Denne ansøgning vedrører innovationssamarbejder og er en tillægsansøgning og ansøgning om tidsforlængelse på 10 måneder af det oprindelige projekt, som handler om, med udgangspunkt i digitale teknologier, at udvikle innovative koncepter og løsninger i innovationspartnerskaber af minimum 3 SMV’er og én vidensinstitution.

   

  Ansøger oplyser, at projektet få måneder efter opstart har etableret 12 af de 16 oprindeligt ansøgte innovationssamarbejder, som bl.a. skal handle om kunstig intelligens til overvågning via droner, en kollaborativ robot til byggebranchen, samt anvendelsen af big data i byggebranchen. Således er 62 % af de oprindelige budgetmidler disponeret.

   

  Ansøgers liste over potentielle nye innovationssamarbejder ligger på over 30 nye innovationsideer, og alene til næste ansøgningsfrist for optag i projektet kender man 6-8 innovationssamarbejder, som vil ansøge om optagelse. Derfor ansøges om en tillægsbevilling på 12 mio. kr., hvor de nye midler primært vil gå til virksomhedsrettede aktiviteter og til at markedsføre indsatsen for at hæve kendskabet til programmets tilbud hos droneaktører og virksomheder i den jyske del af programregionen. For 12 mio. kr. etableres yderligere 8 samarbejder, hvoraf 6 forventes at munde ud i nye innovative produkter. Samlet når projektet 24 etablerede innovationssamarbejder, hvoraf 18 forventes markedsmodnet.

   

  Der gøres en særlig indsats for at inddrage dronevirksomheder. UAS Denmark, der er projektpartner og organisation for droner, vil være behjælpelig med at finde leads til samarbejder samt varetage en projektmæssig konsulentrolle i de samarbejder, der omhandler droneteknologi. I dronebranchen vurderer UAS Denmark, at der er et stort behov for at støtte produktudviklingsforløb, hvor potentialet pt. ligger på 10-15 idéer, der endnu ikke er udviklet. Da SDU er partner i projektet, vil man desuden kunne inddrage SDU Dronecenter som videnspart i samarbejderne.

   

  Svarende til 50 % forøgede effekter, følger effektvurderingen den oprindelige ansøgning, og således skaleres effekterne, så de samlede nye effekter (gamle effekter + nye effekter) giver en méromsætning på 529,5 mio. kr., en øget eksport på 264,75 mio. kr., og

  169 nye jobs på baggrund af 18 nye produkter, løsninger eller

  koncepter.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet optog de første innovationssamarbejder den 6. april 2018, hvorfor sekretariatet bemærker, at det er usædvanligt, at der søges om tillægsbevilling så kort tid inde i et projektforløb. Dette skyldes delvist, at tillægsbevillingen sammen med tillægsbevillingen for DOV kan erstatte Vækstforums planlagte annoncering inden for droneteknologi. Der søges desuden om en tillægsbevilling, da ansøger oplever stor søgning til projektet.
   

  Ved at have etableret 12 af 16 innovationssamarbejder, vurderes det, at projektet har demonstreret den høje efterspørgsel til projektets tilbud. Ligeledes vurderes det sandsynligt, at projektet vil formå at etablere yderligere 8 samarbejder, da ansøger har 6-8 konkrete samarbejder, der vil søge om optag til næste optagelsesrunde. I den sammenhæng bør det bemærkes, at søgningen til projektet er højest på Fyn, men med tillægsansøgningen gøres en ekstra indsats for at tiltrække virksomheder med idéer til nye innovative løsninger fra den jyske del af regionen.

   

  Endvidere vurderer sekretariatet, at tillægsansøgningen i høj grad kan komme droneudviklere til gavn, og sekretariatet finder det sandsynligt, at adskillige af de 10-15 droneideer, som UAS Denmark kender til, vil kunne blive optaget i projektet. I den forbindelse vurderes det vigtigt, at droneudviklerne sikres fortrinsret til projektet, såfremt der er et potentiale i det konkrete projekt.

   

  Projektet er godt tilrettelagt og dimensioneret, og sekretariatet finder det sandsynligt, at projektet opnår de opstillede output og effekter, der bl.a. bygger på erfaringer fra det tidligere projekt AutomationsBoost, som i midtvejsevalueringen er blevet evalueret særdeles positivt. I den sammenhæng bør det nævnes, at en væsentlig andel af projektets aktiviteter foregår i virksomhederne, og 12,2 mio. kr. af tillægsansøgningens samlede budget på 17,2 mio. kr. vil gå til afholdelse af udgifter ifm. produktudvikling i innovationssamarbejderne.

   

  Ansøgningen indstilles på den baggrund til et tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager yderligere tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 8.595.000 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 % af de samlede støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 3.405.000 kr. Tilskuddet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler kan maksimalt udgøre 19,81 % af de støtteberettigede udgifter.

   

  • at det er et vilkår for tillægsbevillingen, at minimum 4 af de ekstra 8 innovationssamarbejder reserveres til dronebranchen. Projektet forventes således at orientere om realiseringen af dette måltal ifm. de halvårlige afrapporteringer. Hvis måltallet ikke kan realiseres, og projektet ikke kan fremvise dokumentation for gennemgribende og målrettet screeningsarbejde inden for dronebranchen, kan projektet blive indstillet til en reduktion

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/8504
  29. Ansøgning: Tillægsbevilling til Growth by Design
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Growth by Design

  Forretningsområde

  Oplevelseserhverv – Design og Kreative Erhverv

  Ansøger

  D2i – Design to innovate

  Økonomiske partnere

  Designskolen Kolding

  Syddansk Universitet (SDU)

  Capital of Children

  Formål

  Formålet med Growth by Design er at styrke virksomheders innovations- og konkurrenceevne gennem tematiserede designdrevne innovationsforløb.

   

  Aktiviteterne finder sted i Kolding og Billund med Designskolen Kolding og Syddansk Universitet som videnpartnere.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Tillægsbevillingen vurderes at være særdeles relevant for forretningsområdet, og projektaktiviteterne er efterspurgte af virksomhederne. COWI-evalueringen fra efteråret 2017 påpeger endvidere, at deltagerne oplever en gennemgående høj kvalitet i forløbene.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Projektets væsentligste effekter finder sted efter projektperioden.

  Væsentligste effekter (tillægsbevilling)

  Anslået antal nye innovative virksomheder 0-2 år efter projektperioden: 15

   

  Anslået skabt omsætning 0-2 år efter projektperioden: 13.738.492 kr.

   

  Anslået skabte job 0-2 år efter projektperioden: 19

  Økonomi

  Samlet budget: 5.605.000 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 2.802.500 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.401.250 kr.

  Egenfinansiering: 1.401.250 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Growth by Design er et ud ad tre projekter inden for design i regi af D2i – Design to innovate, der søger om tillægsbevilling. Projektet har siden opstart i efteråret 2015 gennemført innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner med henblik på at øge virksomhedernes innovationsevne.

   

  Projektet vil i tillægsbevillingsperioden på 16 måneder styrke 32 virksomheders innovations- og konkurrenceevne gennem design-drevne innovationssamarbejder med Designskolen Kolding og Syddansk Universitet.

   

  Projektet består af følgende delaktiviteter:

  Play User Lab – Innovationsforløb målrettet virksomheder, der producerer produkter til børn. Aktiviteterne gennemføres af Børnenes Hovedstad i Billund med Designskolen Kolding som videnspartner.

   

  Sustainability Lab – Innovationsforløb med formål om at identificere vækstpotentiale gennem bæredygtige forandringer i SMV’er. Designskolen Kolding er projektholder og videnspartner.

   

  Value Chain Innovation A – Fokuserede workshops med virksomheder, der gennem designmetoder nytænker værdikæden inden for relevant forretningsområde. Syddansk Universitet er projektholder og videnspartner.

   

  Value Chain Innovation B – Fokuserede workshops der med baggrund i designmetoder styrker virksomheders udvikling i ejer- og generationsskifteprocesser. Aktiviteten er afløser for ”Reframe the Future”, der efter opstart ikke fandt den nødvendige erhvervsmæssige opbakning. Syddansk Universitet er projektholder og videnspartner.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det fremgår af COWIs midtvejsevaluering af indeværende projekt, at projektets ”Målopnåelse” blev vurderet til ”gul”. Effektvurdering blev vurderet ”grøn” med bemærkning om, at effekt-måltallene er realistiske, og at virksomhedernes forventning til stigning i årlig omsætning ligger betydeligt over projektets målsætning.

   

  Projektet har, siden COWI-midtvejsevalueringen i november 2017, indhentet en stor del på målopnåelsen, og flere delaktiviteter har p.t. virksomheder på venteliste til deltagelse.

   

  Samlet set vurderes det, at tillægsbevillingen vil bidrage til yderligere at styrke virksomheders anvendelse af design som innovationsmetode i forretningsudvikling.

   

  Projektet indstilles til tilsagn, da tillægsbevillingen vurderes at være særdeles relevant for forretningsområdet, og da de angivne mål og effekter vurderes at være underbyggede og sandsynliggjorte.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 2.802.500 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 1.401.250 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  Henrik Dam og Ib Kristensen erklærede sig inhabile.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/8527
  30. Ansøgning: Tillægsbevilling til Growth Catalyst
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Growth Catalyst – tillægsansøgning og forlængelse

  Forretningsområde

  Oplevelseserhverv – Design og Kreative erhverv

  Ansøger

  D2i – Design to innovate

  Økonomiske partnere

  D2i – Design to innovate

  Formål

  Projektet giver 7 virksomheder støtte til indkøb af eksterne designkonsulenter med henblik på at udarbejde individuelle vækstplaner med afsæt i design som innovationsmetode.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Det vurderes, at projektet adresserer relevante udfordringer på forretningsområdet ved at knytte mindre virksomheder sammen med udbydere af design og kreative kompetencer. Growth Catalyst vil konkret bidrage til at realisere vækstpotentialet i de deltagende virksomheder.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Antal virksomheder der gennemgår rådgivningsforløb: 7

  Efter projektperioden

  Antal nye vækstvirksomheder efter projektperioden: 2

   

  Anslået antal skabte jobs efter projektperioden: 13

   

  Anslået årlig omsætning efter projektperioden: 10.316.000 kr.

  Økonomi

  Samlet budget: 2.100.000 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 1.050.000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 387.542,83 kr.

  Egenfinansiering: 662.457,17 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Growth Catalyst er et ud af tre projekter i regi af D2i – Design to innovate, der søger om tillægsbevilling. Growth Catalyst har de seneste 3 år understøttet strategisk samarbejde mellem mindre virksomheder og eksterne designkonsulenter med henblik på udarbejdelse af konkrete vækstplaner.

   

  Projektet vil med tillægsbevillingen løbe i yderligere 16 måneder fra september 2019, hvor igangværende projekt udløber. 7 virksomheder vil gennemgå individuelle vækstforløb, hvor de får økonomisk støtte til udarbejdelse af vækstplaner. Virksomheder får dækket 50% af udgifterne til indkøb af strategiske konsulentydelser. Virksomheden skal selv finansiere de resterende 50%.

   

  Vækstplanerne vil give virksomhederne konkret strategisk retning i forhold til et eller flere af disse emner:

   

  • Fokus for udvikling af nye produkter og/eller services
  • Udnyttelse af muligheder i ny teknologi
  • Potentiale i eksport og nye markeder
  • Indsigt i eksisterende og nye kundesegmenter
  • Realisering af forretningspotentialet i nye ideer

   

  På baggrund af den konkrete vækstplan, vil virksomheden have defineret strategisk retning på det fremtidige innovationsinnovations- og udviklingsarbejde.

   

  Vækstplanerne udarbejdes af eksterne designkonsulenter.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet indstilles til tilsagn, da det vurderes at ligge inden for forretningsområdet og bidrager til at styrke virksomheders anvendelse af strategiske designkompetencer i forretningsudvikling.

   

  Det vurderes, at ansøger har sandsynliggjort sammenhængen i projektets effektkæde.

   

  Erfaringer fra det igangværende projekt viser, at der er en lang ”indsalgs-periode”, som har givet udfordringer med rekruttering af relevante virksomheder. Projektet fik en utilfredsstillende COWI-midtvejsevaluering i oktober 2017. Særligt målopnåelsen var under forventet niveau og blev vurderet ”rød” som følge af en lav succesrate ved rekrutteringen af virksomheder.

   

  Det vurderes dog, at ansøger har formået at håndtere disse udfordringer, blandt andet ved at forbedre forventningsafstemningen omkring ressourcekrav til virksomhedernes deltagelse samt ved støtte fra eksterne konsulenter til screening af relevante virksomheder. Disse tiltag har forbedret målopfyldelsen betydeligt. Endelig styrker projektet D2i’s rolle som klyngeorganisation og komplementerer den samlede virksomhedsrettede projektportefølje omkring økosystemet.

   

  Det vurderes samlet, at projektets effekter er sandsynliggjort, og at projektet vil have en mindre men forholdsvis sikker positiv effekt for forretningsområdet.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 1.050.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager yderligere tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 387.542,83 kr. – den samlede bevilling til projektet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler kan maksimalt udgøre 19,06 % af de samlede støtteberettigede udgifter.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/8508
  31. Ansøgning: Tillægsbevilling til Design Innovation
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Design Innovation

  Forretningsområde

  Oplevelseserhverv – Design og kreative erhverv

  Ansøger

  D2i – Design to innovate

  Økonomiske partnere

  Designskolen Kolding

  Formål

  Formålet med projektet er at gennemføre kompetenceudviklingsforløb inden for design som innovationsmetode. Projektet er i tillægsansøgningen delt op i to aktiviteter: forløb målrettet ledere og udviklingsansvarlige og forløb målrettet medarbejdere.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Der søges om tillægsbevilling til to velfungerende aktiviteter, der p.t. oplever stor efterspørgsel fra virksomhederne med venteliste til forløbene.

   

  Det vurderes, at de to delaktiviteter vil bidrage til at styrke virksomheders anvendelse af design som innovationsmetode, og at de angivne mål og effekter er sandsynliggjorte.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Antal deltagere med forøget kompetenceniveau umiddelbart efter deltagelsen: 80

  Efter projektperioden

  Anslået skabt omsætning 0-2 år efter projektperioden: 2.466.000 kr.

   

  Økonomi

  Samlet budget: 2.620.000 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 1.310.000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 655.000 kr.

  Egenfinansiering: 655.000 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Design Innovation er ét ud ad tre projekter inden for design i regi af D2i – Design to innovate, der søger om tillægsbevilling. Design Innovation har siden 2015 gennemført kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere med fokus på design som innovationsmetode. Projektet vil løbe i 16 måneder fra september 2019.

   

  Projektet består af to delaktiviteter:

  Design Thinking – Forløb for medarbejdere der giver indsigt i designtænkning samt træning i at anvende konkrete designmetoder og redskaber.

   

  Design Driven Innovation – Kompetenceudviklingsforløb inden for strategisk anvendt design målrettet ledere og udviklingsansvarlige

   

  Det igangværende projekt har en tredje aktivitet Design Network som klyngeorganisationen D2i – Design to Innovate er operatør på.  D2i har haft udfordringer med manglende opbakning til aktiviteten. Dette har medført en, samlet set, mindre god COWI-midtvejsevaluering af projektet Design Innovation.

   

  Design Driven Innovation og Design Thinking-forløbene gennemføres af Designskolen Kolding. På baggrund af større interesse for forløb for ledere end for medarbejdere, har Designskolen Kolding fået godkendt en omprioritering af antallet af deltagere på de to forløb.

   

  Der søges om tillægsbevilling til Design Driven Innovation og Design Thinking-forløbene, der er henvendt til henholdsvis ledere og medarbejdere. Design Network søges der ikke yderligere midler til.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  COWI-evalueringen fra november 2017 peger på en række udfordringer med Design Innovation-projektet og begrænset fremdrift i forhold til outputmål. I denne tillægsbevilling søges der dog alene om yderligere midler til de velfungerende aktiviteter Design Driven Innovation målrettet ledere og Design Thinking målrettet medarbejdere.

   

  I COWI-evalueringen fremgår det, at deltagerne vurderer kvaliteten af projektets aktiviteter som god. Endvidere fremhæves underviserne som professionelle og kompetente med en høj faglighed.

   

  Det vurderes som positivt, at projektet har oplevet stor interesse for kompetenceudviklingsforløbene for ledere, da designkompetencer på lederniveau vurderes særligt relevante i forhold til at skabe erhvervsmæssig vækst. Endvidere har projektet p.t. virksomheder på venteliste til deltagelse i flere forløb.

   

  Projektet indstilles til tilsagn, da projektets aktiviteter vurderes at være særdeles relevante for forretningsområdet og de angivne mål og effekter at være sandsynliggjorte.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 1.310.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 655.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/45501
  32. Ansøgning: Place Making Fyn
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Place Making Fyn

  Forretningsområde

  Oplevelseserhverv – turisme

  Ansøger

  Fonden Dansk Kyst- og Naturturisme

  Økonomiske partnere

  Destination Fyn (under Udvikling Fyn), Nyborg Kommune, Food Fyn (under Udvikling Fyn), Kold College, Institut for Marketing & Management, SDU.

  Formål

  Projektet vil styrke væksten i turismen på Fyn ved en videreudvikling og professionalisering af samarbejdet i destinationsselskabet samt udvikling af de gastronomiske og kulturhistoriske tilbud.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet er baseret på en grundig afdækning af udfordringer og potentialer, og der er tale om et stærkt partnerskab, som vurderes at kunne sikre opnåelsen af de beskrevne effekter.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Anslået årlig skabt overnatning:

  11.000

   

  Anslået skabt årlig omsætning:

  11 mio. kr.

  Efter projektperioden

  Anslået årlig skabt overnatning (5 år efter projekt afslutning):

  70.000

   

  Anslået skabt årlig omsætning (5 år efter projekt afslutning):

  83 mio. kr.

   

  Antal virksomheder, der udvikler nye koncepter til nye produkter eller løsninger (5 år efter projekt afslutning):

  40

  Økonomi

  Samlet budget: 4.700.000,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.000.000,00 kr.

  Egenfinansiering: 3.700.000 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ifm. yderligere afdækning af Vækstforums planlagte annoncering inden for turisme blev det konkluderet, at behovet ikke var stort lige nu. Det Syddanske Koordinationsudvalg for turisme pegede i stedet for på behovet for et fynsk vækstprojekt. Dansk Kyst- og Naturturisme søger på den baggrund om midler til et vækstprojekt på Fyn, og sekretariatet har ikke arbejdet videre med den planlagte annoncering. Projektet tager afsæt i, at Fyn af Dansk Kyst- og Naturturisme er udpeget som ét af 8 områder i Danmark med særligt turismepotentiale.

   

  Projektet har til formål at indfri områdets vækstpotentiale igennem tre indsatser, som er udpeget på baggrund af et omfattende analysearbejde: Videreudvikling og professionalisering af Destination Fyn Klyngen, udvikling af det gastronomiske udbud på Fyn samt udviklingen af Nyborg som stærkt feriested.

   

  Projektets primære målgruppe vil være turismeerhvervet og det oplevelsesrelaterede erhverv på Fyn, mens projektet i sidste ende skal gøre destinationen mere attraktiv for potentielle turister, herunder særligt ”livsnydersegmentet”, som bl.a. efterspørger kulinariske og kulturhistoriske oplevelser.

   

  I projektet vil samarbejdet i turismeerhvervet, i regi af Destination Fyn Klyngen, blive styrket og professionaliseret, bl.a. med en mere systematisk inddragelse af videninstitutioner. Som et resultat heraf forventes erhvervet at kunne bidrage til udviklingen af flere nye turismeprodukter i de kommende år.

   

  Den indsats, der er rettet imod det gastronomiske udbud i destinationen, vil gennem vidensdeling og samarbejde imellem turismeaktørerne danne grundlag for øget produktudvikling. Dette suppleres af et udarbejdet koncept for en fynsk gastronomi-rute, som skal tiltrække turister med interesse i gastronomi og kobles op på markedsføringen over for cykelturister. 

   

  Endelig vil projektet bidrage med udviklingsaktiviteter, som med afsæt i den omfattende restaurering af Nyborg Slot skal styrke Nyborg som en kulturhistorisk attraktion og et fyrtårn for turismen i regionen igennem nye koncepter for oplevelser, nye tilbud og synliggørelse af disse over for turisterne.

   

  Ansøger forventer, at projektet vil bidrage til at øge antallet af udenlandske overnatninger og det gennemsnitlige døgnforbrug blandt turisterne.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektets aktiviteter vil kunne bidrage til et mere professionaliseret arbejde om turismeudvikling på Fyn samt styrke kvaliteten af fødevare- og kulturoplevelser i regionen.

   

  Professionaliseringen af turismeerhvervet vil sammen med udviklingen af nye og bedre tilbud til turisterne kunne bidrage til at øge både antallet af udenlandske ferieovernatninger og det turismeskabte forbrug. På grund af det beskrevne partnerskab i destinationen vurderes indsatserne samtidig at være meget bæredygtige og dermed også med effekter et stykke ud i fremtiden.

   

  Det vurderes, at ansøger ved gennemførelse af aktiviteterne i projektet kan opnå de af ansøger oplyste output. Derudover vurderes det, at der er en troværdig sammenhæng mellem projektets output og effekter, herunder at ansøger kan skabe flere overnatninger og et større turistforbrug ved gennemførelse af de beskrevne aktiviteter. Indfrielsen af de beskrevne effektmål forudsætter dog, at aktørerne på baggrund af projektet vil udvikle nye oplevelser og produkter, der vil bidrage til at øge døgnforbrug og antallet af overnattende turister. Effektkæden vurderes på den baggrund at være forholdsvis lang. Forholdet imellem output og effekter er derfor også vanskeligt at estimere og behæftet med en vis usikkerhed.

   

  Sammenfattende vurderes effekterne dog som værende troværdige og sammenlignelige med andre turismeprojekter.

   

  Projektet indstilles til tilsagn, da det adresserer forretningsområdets udfordringer og er baseret på en grundig analyse af behovet for udviklingsindsatser, et godt partnerskab og velbeskrevne aktiviteter med troværdige effekter. 

   

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 1.000.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 21,28 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/6853
  33. Ansøgning: Tillægsbevilling til Styrket erhverv i gadeplan
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Tillægsbevilling til Styrket erhverv i gadeplan

  Forretningsområde

  Vækst i yderområderne, Helhedsorienteret tilgang til vækst og udvikling samt Oplevelseserhverv - turisme.

  Ansøger

  Svendborg Kommune

  Økonomiske partnere

  Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Ærø Kommune, og yderligere seks partnere.

  Formål

  At tilbyde kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering og e-handel til SMV’er (under 250 medarbejder og under 50 mio. EUR i årlig omsætning), som via deres beliggenhed som erhverv i gadeplan har relation til oplevelseserhverv/turisme og som har potentiale for at hente en større del af omsætningen via e-handel.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Der er tale om et projekt, der adresserer udfordringen med butiksdød i yderområderne og den negative effekt, det har på turismebranchen i området. Samtidig viser den store efterspørgsel, at projektet har fat i et aktuelt behov.

   

  Væsentligste effekter

  I projektperioden (i parentes fremgår tallene fra det igangværende projekt)

   

  80 (100) virksomheder deltager.

   

  61 (139) deltagere har forøget deres kompetenceniveau umiddelbart efter deltagelsen.

  Efter projektperioden (i parentes fremgår tallene fra det igangværende projekt)

   

  Anslået skabt årlig omsætning: 19,2 (26,7) mio. kr.

   

  Jobskabelse i deltagende virksomheder 2 år efter deltagelsen: 19 (25)

  Økonomi

  Samlet budget: 4.048.140 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 2.024.070 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.012.035 kr.

  Egenfinansiering: 1.012.035 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Der er tale om en tillægsansøgning til projektet Styrket erhverv i gadeplan, som Vækstforum indstillede til støtte i juni 2017.

   

  Styrket erhverv i gadeplan handler om at tilbyde kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering og e-handel til SMV’er med relation til oplevelseserhverv/turisme og med potentiale for at hente en større del af omsætningen via e-handel. Øget andel af omsætningen via e-handel vil understøtte fastholdelse og etablering af flere special-detailhandlende i de fire kommuner, end det lokale marked inkl. turister i sig selv giver grundlag for. Det vil styrke den turismemæssige attraktivitet.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet er, som planlagt, i en tidlig fase. Projektets 1. periode (frem til udgangen af februar 2018) har været en opstartsfase, som har haft fokus på at få de administrative processer, ansættelse af projektleder (ansat pr. 1. februar 2018) mv. på plads. I perioden er der planmæssigt gennemført aktiviteter for knap 300.000 kr. De virksomhedsrettede aktiviteter er således gået i gang i marts 2018.

   

  Projektet har indsendt afrapportering til Erhvervsstyrelsen, som viser, at projektet pt. har flere deltagere end budgetteret. Således var der planlagt 33 virksomheder (partnere) og 40 deltagere, og status er ifølge afrapporteringen 44 virksomheder og 52 deltagere. Derudover angiver ansøger, at der er tilsagn om deltagelse fra yderligere 41 virksomheder. Yderligere 70 virksomheder har ifølge ansøger udtrykt interesse for deltagelse. Der er således umiddelbart interesse fra virksomheder.

   

  Det er sekretariatets vurdering, at projektet har anlagt en meget bred definition af målgruppen for projektet, og at der som nævnt er begrænsede resultater at fremvise.

   

  Omvendt er der tale om et projekt, der adresserer udfordringen med butiksdød i yderområderne og den negative effekt, det har på turismebranchen i området. Samtidig viser den store efterspørgsel, at projektet har fat i et aktuelt behov.

   

  Projektet indstilles derfor til tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 2.024.070 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 1.012.035 kr. - bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/45139
  34. Ansøgning: Vækst til ERHVERV i gadeplan i Billund Kommune
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  C: Afslag

  Projektpræsentation

   

  Vækst i Erhverv i gadeplan i Billund Kommune

  Forretningsområde

  Oplevelseserhverv - Turisme

  Ansøger

  Billund ErhvervsFremme

  Økonomiske partnere

  Billund Kommune

  Formål

  Projektet skal bidrage til at øge turisternes forbrug i erhverv i gadeplan i byerne Billund og Grindsted.

  Indstilles til afslag fordi

  Projektet indstilles til afslag, da projektets effekter vurderes at være begrænsede og usikre, og fordi det ikke lever op til de tværgående kriterier om fokusering, samordning og koordinering.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Anslået skabt årlig omsætning i kr.: 6 mio. kr.

  Efter projektperioden

  Der er ingen yderligere effekter efter projektperioden.

  Økonomi

  Samlet budget: 1.559.856 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.013.856 kr.

  Egenfinansiering: 546.000 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet har til formål at øge turisternes forbrug i handels- og serviceerhverv i Billund og Grindsted med afsæt i det potentiale, der ligger i de mange turister, som besøger Lalandia, Legoland og Lego-house. Ansøgningen sker, ifølge ansøger, på baggrund af en generel nedgang i omsætningen i den lokale detailhandel.

   

  Projektet er inspireret af det sydfynske projekt, Styrket erhverv i gadeplan. Det består af tre delaktiviteter, hvoraf de to første gennemføres i allerede bevilligede og igangsatte projekter, Turismebranchen – fra potentiale til vækst samt Danske Turismekompetencer, begge drevet af DKNT og medfinansieret af Vækstforum (EU’s Socialfond og regionale erhvervsudviklingsmidler).

  Begge projekter blev indstillet til tilsagn af Syddansk Vækstforum den 18. marts 2016. Delaktivitet 3, New Smart Shops, består af en række ”laboratorier”, som skal understøtte virksomhedernes arbejde med nye produkter og løsninger med afsæt i udviklede vækstplaner og kompetencer i delaktivitet 1 og 2. Der søges støtte til gennemførelse af delaktivitet 3, herunder etablering af netværkssamarbejde og monitorering af resultaterne med henblik på forberedelse af et nationalt projekt.

   

  I projektet forventes 50 virksomheder at opnå nye færdigheder samt udvikle koncepter til nye produkter eller løsninger, og herigennem skabes en forventet årlig fremgang i omsætningen på 6 mio. kr.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet bidrager i mindre grad til at løse udfordringerne i Vækstforums strategi med lavt uddannelsesniveau, lav produktivitet og lav kvalitet i forhold til prisniveauet inden for turismebranchen. Der er tale om et mindre bidrag, og det vurderes, at effekterne primært opnås som følge af samspillet med de allerede eksisterende projekter i DKNT-regi.

   

  Det er således vanskeligt at vurdere de selvstændige effekter, som hidrører fra de aktiviteter, der søges om støtte til. Desuden vurderes det, at effekterne primært kommer fra aktiviteter, som indebærer statsstøtte og ikke vil kunne finansieres af regionale erhvervsudviklingsmidler. Effekterne vurderes således at være overvurderede og usikre.

   

  Projektet er ikke koordineret med Destination Legoland-Billund Resort, og partnerskabet er generelt meget lokalt, dog med DKNT i en rolle i delaktiviteterne 1 og 2, som allerede er finansierede af EU’s Socialfonds-midler og regionale erhvervsudviklingsmidler. Der mangler en indikation af virksomhedsengagementet ud over ansøgers egen vurdering. Ansøger oplyser dog, at flere virksomheder i Grindsted og Billund ønsker at deltage i projektet, ligesom Haderslev Erhvervsråd skal have udtrykt interesse.

   

  Projektet indstilles til afslag, idet effekterne vurderes at være begrænsede og usikre, og fordi projektet ikke lever op til de tværgående kriterier om fokusering, samordning og koordinering.

   

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager afslag, idet effekterne vurderes at være begrænsede og usikre, og fordi projektet ikke lever op til de tværgående kriterier om fokusering, samordning og koordinering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  Ib Kristensen erklærede sig inhabil.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/6391
  35. Ansøgning: Tillægsbevilling til Ferieturismen i Syddanmark FOMARS 2020-2021
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Ferieturismen i Syddanmark - FOMARS

  Forretningsområde

  Oplevelseserhverv – Turisme

   

  Ansøger

  Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Syddanmark (FOMARS)

  Økonomiske partnere

  Mange større og mindre private, primært syddanske, turismeaktører deltager i årlige kampagner, oftest gennem destinationerne. Mere end 480 mindre og mellemstore private partnere i Region Syddanmark, repræsenterende hele værdikæden, deltager, ifølge ansøger, løbende i markedsføringsprojekterne med konkrete bidrag.

  Formål

  At fortsætte og forstærke den positive udvikling i turismeomsætning og overnatninger for internationale turister i hele Region Syddanmark gennem markedsføringssamarbejder.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Det vurderes, at FOMARS skaber markante effekter, og at der fortsat er et udviklingspotentiale i at få flere virksomheder med i samarbejdet og i de nyere markedsføringssamarbejder.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden, ansøgt

  Øget antal overnatninger i Syddanmark (målt på VDK model påvirkede overnatninger): 2.912.000

   

  Vækst i turisternes døgnforbrug ( målt på VDKs model for turismeomsætning): 2%

  Jobskabelse i turismeerhvervet (målt på VDK model påvirkede jobs): 1.880

  Efter projektperioden

   

  Økonomi

  Der er pt. ikke REM-midler til at imødekomme den fulde FOMARS-ansøgning. Det foreslås derfor, at FOMARS indstilles til tilsagn på det beløb, der kan rummes af de resterende REM-midler plus eventuelle yderligere tilbageløb frem til den 17. december 2018 (op til det ansøgte beløb). Det samlede indstillede beløb må således forventes at blive større pr. 17. december 2018, end de 6.495.171,76 kr., der er angivet nedenfor.

   

  Samlet budget: Op til 104 mio. kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: Op til 24,44 mio. kr.,

  pt. indstillet til 8.868.608,29 kr.

  Egenfinansiering: Op til 79,56 mio. kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøgningen er en tillægsansøgning til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Syddanmark (FOMARS).

   

  Foreningen til Markedsføring af ferieturismen i Syddanmark (FOMARS) søger 24,44 mio. kr. til medfinansiering af markedsføringskampagner til gennemførelse i 2020 og 2021. Dermed søges der også om en forlængelse af projektperioden, som udløber ved udgangen af 2019. FOMARS søger ikke yderligere midler til administration i perioden. 

   

  FOMARS yder tilskud til markedsføring af Region Syddanmark som turismedestination i udlandet. FOMARS må udelukkende støtte den del af markedsføringsprojekterne, som er ikke-kommerciel (dvs. der ydes ikke støtte til markedsføring af private virksomheder). Støtten fra FOMARS kan højst udgøre 25 % af projekternes samlede budget ift. den nuværende bevilling. Ansøger foreslår medfinansieringsprocenten sænket til 24 % i 2020 og 23 % i 2021.

   

  De FOMARS-støttede markedsføringskampagner udføres af de syddanske destinationer med deltagelse af offentlige og private aktører i form af attraktioner, overnatningssteder, operatører mv., som alle betaler til markedsføringskampagnernes egenfinansiering.

   

  Markedsføringskampagnerne sikrer, at kendskabet til Region Syddanmark bliver udbredt i udlandet, hovedsageligt på nærmarkederne i Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Det øgede kendskab vil ifølge ansøger sikre, at antallet af udenlandske overnatninger stiger med øget omsætning i det syddanske turismeerhverv til følge.

   

  Med projektets samlede budget på 104 millioner kroner (uddybet i bilaget) forventer ansøger at skabe 2.912.000 påvirkede overnatninger, hvilket vil medføre en omsætning på cirka 1,6 milliarder kroner og en påvirket jobskabelse på 1.880 jobs.

   

  FOMARS vil i projektperioden afdække mulighederne for at videreføre aktiviteterne i foreningen i nationalt regi.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Siden 2011 har FOMARS modtaget ca. 70,6 mio. kr. i medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

   

  Markedsføringsindsatsen i FOMARS blev i juni 2017 midtvejsevalueret af COWI, som gav tre gange grønt lys og understregede den stærke virksomhedsrepræsentation og betydningen for samarbejdet imellem turismeaktørerne i Syddanmark. Netop den sammenhængende markedsføringsindsats, hvor internationalt kendte fyrtårne sætter sig i spidsen (fx Legoland, HC Andersen), har stor værdi for de deltagende mindre og mellemstore aktørers mulighed for eksponering.

   

  Det samlede antal udenlandske overnatninger i Region Syddanmark har været stigende i den periode, hvor FOMARS har modtaget støtte fra Vækstforum, med en vækst på 22,8 % fra 2012 til 2017, ifølge tal fra Danmarks Statistik.

   

  Det vurderes, at FOMARS igennem foreningens aktiviteter har bidraget markant til denne udvikling, og at FOMARS gennem støtte fra Vækstforum vil kunne bidrage til forsat at skabe effekter, men at der dog er usikkerhed om effekternes eksakte størrelse og varighed.

   

  Den begrænsede varighed af effekterne betyder, at der vedvarende skal investeres i markedsføring. Med den forventede nedlæggelse af Vækstforum, er det således en forudsætning for opretholdelsen af de angivne effekter, at foreningen i fremtiden vil kunne finde anden medfinansiering.

   

  Vækstforum forudsatte ved behandlingen af ansøgningen fra FOMARS den 12. juni 2017, at der skulle ske en øget geografisk udbredelse af samarbejdet, og at andelen af egenfinansiering øges. Andelen af egenfinansiering blev i den forbindelse øget fra 70 % til 75 % og er igen øget i den aktuelle ansøgning. Samtidig er der over tid sket en bedre geografisk udbredelse af samarbejdet og dermed også af midlerne.

   

  Sekretariatet vurderer samlet set, at FOMARS fortsat vil kunne skabe markante effekter, og at der stadig er et udviklingspotentiale i samarbejdet, med særlig vægt på de nyere markedsføringssamarbejder og involvering af flere virksomheder.

   

  Det foreslås, at FOMARS indstilles til tilsagn på det beløb, der kan rummes af de resterende REM-midler plus eventuelle yderligere tilbageløb frem til den 17. december 2018 (op til det ansøgte beløb). De midler, der er til rådighed på tidspunktet for Vækstforummødet udgør i alt 8.868.608,29 kr.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på op til 24,4 mio. kr.– bevillingen kan maksimalt udgøre 23,5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter i.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at den endelige bevilling udgøres af de pt. tilbageværende regionale erhvervsudviklingsmidler samt tilbageløb af regionale erhvervsudviklingsmidler frem til den 17. december 2018.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/9974
  36. Ansøgning: Tillægsbevilling til Living Design Lab
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  C: Afslag

  Projektpræsentation

  Tillægsbevilling og forlængelse til Living Design Lab (OPI - LDL)

  Forretningsområde

  Tværgående ift. de syddanske styrkepositioner Energieffektive Teknologier, Sundheds- og velfærdsinnovation samt Design

  Ansøger

  Syddansk Universitet  (SDU) - Kolding

  Økonomiske partnere

  Fonden Business Kolding og Kolding Kommune

  Formål

  OPI LDL har til formål at etablere innovationssamarbejder fra idé-stadiet til udvikling af raffinerede prototyper på nye velfærdsløsninger via håndholdt procesledelse, der understøttes af designmetoder. Innovationssamarbejder etableres mellem kommune og minimum tre virksomheder med det mål, at prototyperne, efter projektperioden, kan blive til et forretningsgrundlag for SMV’er.

  Indstilles til afslag fordi

  Det vurderes, at projektets forventede effekter er lave og usikre. Endvidere er projektets aktiviteter forholdsvis dyre, hvorfor projektets forventede effektskabelse pr. investeret krone er lav.   

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Partnerskabet ønsker med en forlængelse at etablere yderligere to innovationspartnerskaber med deltagelse af min. 3 SMV’er i hvert partnerskab.

   

  Projektet forventer ikke at skabe effekt i form af omsætning eller jobvækst i løbet af projektperioden.

  Efter projektperioden

  Projektet forventer at skabe to nye innovative virksomheder 0-2 år efter projektperioden.

   

  Projektet forventer 0-2 år efter at have skabt en meromsætning på 2,25 mio. kr.

   

  Projektet forventer 5 år efter at have skabt en meromsætning på 3,8 mio. kr.

   

  Projektet forventer 0-2 år efter at have skabt yderligere 1 job

   

  Projektet forventer 5 år efter at have skabt yderligere 6 job

  Økonomi

  Samlet budget: ansøgt: 5.186.960 kr., indstillet 0 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: ansøgt 2.593.480 kr., indstillet 0 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: ansøgt 1.296.740 kr., indstillet 0 kr.

  Egenfinansiering: ansøgt 1.296.740 kr., indstillet 0 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Det igangværende projekt ”Offentlig Privat Innovation via Living Design Lab” (herefter OPI LDL) har fokus på vha. designmetoder og håndholdte processer at etablere innovationssamarbejde mellem offentlige parter og min. tre virksomheder. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem SDUs institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (projektholder) og SDUs Designcenter, kommunerne Kolding, Billund og Haderslev samt deres tre erhvervskontorer. De to sidstnævnte kommuner ønsker ikke at fortsætte i en evt. forlængelse af projektet.

   

  SDU søger om en tillægsbevilling, der vil forlænge projektet med 16 måneder. Projektet blev første gang behandlet af Vækstforum den 18. marts 2016. Ansøger ansøgte om midler til at igangsætte 8 innovationssamarbejder, men da der blev identificeret væsentlige kritiske faktorer, som kunne udfordre projektets muligheder for at realisere effektforventninger og omsætte indsatserne til vækst, blev projektet indstillet til støtte til at gennemføre halvdelen, svarende til 4 innovationssamarbejder.

   

  Status er, at projektet har igangsat 4 innovationspartnerskaber, ét inden for Energieffektive teknologier og tre inden for Sundheds- og velfærdsinnovation.

   

  Midtvejsevalueringen har afdækket et projekt med godt samarbejde mellem SDU og de tre kommuner. Projektet vurderes at opnå målet om at involvere i alt 12 virksomheder og scores grøn, om end evaluator giver udtryk for, at samarbejderne er i så tidlige faser, at det er forbundet med en vis usikkerhed, om prototyperne efterfølgende kan indgå i et kommercialiseringsforløb. Projektet scores gul mht. implementering og effekt. Processen er tilrettelagt, så den tager afsæt i en større behovsafdækningsproces på tværs af de tre kommuner, mens det endelige virksomhedskonsortium først etableres relativt sent i processen. Virksomhederne kvitterer på den ene side for det betydelige behovsafdækningsarbejde, men vurderer samtidigt, at der er en risiko for, at indsigten ikke vil blive udnyttet til at fremme kommerciel succes.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Sekretariatet vurderer, at etableringsaktiviteterne i den allerede gennemførte del af projektet både har været forholdsmæssigt dyre og tidskrævende i forhold til selve gennemførslen af selve innovationssamarbejderne (udviklings- og testfaser, hvor virksomheder afholder udgifter til udvikling af prototyper), som jf. logikken for indsatsen, skal være omdrejningspunktet. Dette ses både i projektets regnskab og budget, hvor tyngden af udgifter ligger hos andre end virksomhederne, dvs. hos offentlige partnere og SDU.  

   

  Derudover er projektet i forvejen dyrere end andre innovationssamarbejder, som Vækstforum har støttet med samme type midler (Regionalfondens prioritet 1A), idet projektets innovationspartnerskaber gennemføres ”håndholdt”, dvs. de hver især får tilkoblet en designkonsulent, der skal styre og facilitere innovationsprocessen.

   

  Undervejs i projektet har der været behov for en tæt dialog med projektet for at opnå en fælles forståelse for vægtningen mellem offentlige behov og vækstpotentiale samt forståelse for forretningsområderne.

   

  Hertil kommer, at projektets midtvejsevaluering fra COWI konkluderede, at der var plads til forbedringer i projektet. I evalueringen blev det bl.a. konkluderet, at det var usikkert, om projektet kunne nå projektets effektmål.

   

  Opsummerende er projektet forholdsmæssigt dyrt ift. lignende projekter støttet af regionalfondens prioritet A, projektets effektkæde er lang, og projektets forventede effektskabelse er usikker. Dette er den samme vurdering, som betød, at projektet oprindeligt blev beskåret fra 8 innovationssamarbejder til 4.

   

  Set i lyset af, at der samtidig er begrænsede midler til rådighed på den regionalfondsprioritet, der ansøges, er det sekretariatets vurdering, at projektet indstilles til afslag.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager afslag fra Den Europæiske Regionalfond, idet det fortsat vurderes, at projektets forventede effekter er lave og usikre, og at projektets aktiviteter er forholdsvis dyre, hvorfor projektets forventede effektskabelse pr. investeret krone er lav.   

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager afslag fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, idet det vurderes, at projektets forventede effekter er lave og usikre, og at projektets aktiviteter er forholdsvis dyre, hvorfor projektets forventede effektskabelse pr. investeret krone er lav.   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/45510
  37. Ansøgning: Tillægsbevilling til det syddanske EU-kontor
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum godkendte i december 2018 en resultatkontrakt med Det Syddanske EU-kontor for 2018-19. Det syddanske EU-kontor søger om forlængelse af resultatkontrakten til og med 2020 og det indstilles, at ansøgningen imødekommes. Der er udarbejdet et udkast til ny resultatkontrakt for 2018-2020, hvori målene er opjusteret svarende til et ekstra års finansiering i forhold til den nuværende resultatkontrakt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I december 2017 blev der indgået en resultatkontrakt med Det Syddanske EU-kontor for 2018-2019. Der er tale om en fælles kontrakt med Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark, KKR og Syddansk Universitet. Det Syddanske EU-kontor søger om forlængelse af den nuværende resultatkontrakt, så den kommer til at gælde til og med 2020 med en tilsvarende opjustering af målene. Udkast til resultatkontrakt for 2018-2020 fremgår af vedhæftede bilag.

   

  Det syddanske EU-kontor leverer fortsat gode resultater. Kontoret har således i de sidste kontraktperioder udført alle opgaver og har generelt leveret resultater over de opstillede resultatmål. I seneste afsluttede resultatperiode 2016-2017 formåede kontoret f.eks. at hjælpe med at hente ca. 73 mio. kr. fra EU’s støtteprogrammer til EU-projekter med Syddansk deltagelse – hvor målet i kontrakten var 40 mio. kr. I indeværende kontraktperiode 2018-2019 har man indtil nu (september 2018) bidraget til indsendelsen af 31 syddanske projektansøgninger og sikret hjemtagelse af 22,65 mio. kr. til syddanske partnere. En uddybende status fremgår af vedhæftede bilag.

   

  Den nuværende bevilling fra Vækstforum udløber i 2019. Forlængelsen søges med henvisning til at kunne fastholde Det Syddanske EU-kontors stærke udvikling og resultater i overgangsfasen med den nye organisering af erhvervsfremmesystemet i Danmark. Der er behov for, at EU-kontoret tilpasser sin organisation og opgavevaretagelse til de ændrede behov i ejerkredsen og til de ændrede rammer for indsatsen.

   

  Aktiviteter

  Det Syddanske EU-kontor vil i 2020 fortsat gennemføre følgende aktiviteter:

  • Rådgive og vejlede om projektudvikling og udarbejdelse af EU-ansøgninger.
  • Opbygge og facilitere syddanske aktørers adgang til europæiske netværk og partnerskaber.
  • Bidrage til at syddanske interesser bliver varetaget, og at Syddanmark og Det Syddanske EU-Kontor er synlige i EU.
  • Dele information, viden og opbygge kompetencer i Syddanmark om EU og europæisk samarbejde.

   

  Ansøgningen om forlængelse af resultatkontrakten er godkendt af KKR den 14. november 2018. KKR medfinansierer som i 2018 og 2019. SDU har valgt at omlægge sin EU-indsats og opsiger derfor deres særskilte kontrakt med EU-kontoret fra 1. januar 2019. SDU vil dog fortsat støtte op om det regionale-kommunale samarbejde om europæisk samarbejde i regi af SDEO.

   

  Region Syddanmark/Syddansk Vækstforums medlemskontingent er på 4.518.720 kr. i 2018, og det er på samme niveau i 2019 og 2020, hvor der dog tages højde for pris- og lønudviklingen som anvendt i aftalen for kommunernes og regionernes økonomi for 2019 og 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet godkender en forlængelse af resultatkontrakten til og med 2020.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 4.700.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til Region Syddanmarks andel af finansieringen af det Syddanske EU-kontor i 2020.

   

  • at bevillingen gives under forudsætning af, at kontoret også anvender forlængelsen af kontrakten til at omstille organisationen til de nye forhold i det kommende erhvervsfremmesystem, herunder også ændringerne i det fremtidige samarbejde med Region Syddanmark og SDU.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/8849
  38. Ansøgning: Etablering af ny Syddansk OPI-pulje 2019-2021
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Syddansk OPI-pulje 2019-2021

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Ansøger

  Welfare Tech

  Økonomiske partnere

  Syddansk Universitet (SDU) – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

  Væksthus Syddanmark

  Virksomheder, der modtager tilsagn fra puljen

  Formål

  Formålet med Syddansk OPI-pulje 2019-2021 er at understøtte syddanske virksomheder indenfor forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation i at få flere produkter over vejen fra prototype til markedet og derigennem bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport i syddanske virksomheder.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi det bidrager til øget vækst i syddanske virksomheder indenfor forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation. Samtidig vurderes det sandsynligt, at projektet kan opnå de angivne effekter. Evalueringen af de tidligere puljer viser, at virksomhederne får stor gavn af støtten fra Syddansk OPI-pulje og i høj grad opnår de forventede effekter.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

   

  I alt 6 nye innovative virksomheder i projektperioden.

   

  Anslået i alt 1,5 mio. kr. i øget omsætning

  Efter projektperioden

   

  Anslået 4 nye innovative virksomheder efter projektperioden. I alt 10 innovative virksomheder.

   

  Anslået i alt 3 mio. kr. i øget omsætning 0 til 2 år efter projektafslutning og 19,5 mio. kr. i øget omsætning 2 til 5 år efter projektafslutning.

  I alt 24 mio. kr. i øget omsætning.

   

  Anslået i alt 3 mio. kr. i øget eksport 2 til 5 år efter projektafslutning

   

  Anslået i alt 24 skabte årsværk frem til 5 år efter projektafslutning

  Økonomi

  Samlet budget: 18.571.428,51 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 1.300.000,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 13.908.428,51 kr.

  Egenfinansiering: 3.363.000,00 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Vækstforum besluttede i oktober 2018 at afsætte midler til en ny Syddansk OPI-pulje. Vækstforum besluttede desuden at fokusere puljen, således at kun projekter inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation kan modtage støtte. Det blev begrundet i, at evalueringen af de tidligere puljer viser, at det er her virksomhedernes efterspørgsel efter og effekt af støtte fra puljen er størst.

   

  Syddansk OPI-pulje 2019-2021 vil være en videreudvikling af tidligere initiativer, hvor der siden 2012 har været lignende puljer.

   

  Formålet med den nye Syddanske OPI-pulje er at understøtte syddanske virksomheder indenfor forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation i at få flere produkter over vejen fra prototype til markedet – også kaldet ”dødens dal” – da mange løsninger ikke når fra udviklingsstadiet til markedet. Puljen skal således bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske virksomheder.

  OPI-puljens midler fordeles til mindre samarbejdsprojekter, hvor minimum én privat virksomhed og én offentlig partner samarbejder om test af produkter og servicekoncepter inden for forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation. På baggrund af test af produkterne tilpasses produkterne til kundernes og brugernes behov, således at produkterne kan kommercialiseres og virksomheden opnår et salg samt dermed en vækst i omsætningen og i antal ansatte. Samarbejdsprojekterne indgår i vejlednings- / samarbejdsforløb med SDU - Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER). IER bidrager med viden om forretningsudvikling, kommercialisering, OPI-samarbejder mv. Ved de workshops, som IER afholder for virksomhederne, vil der være mulighed for videndeling, sparring og samarbejde mellem flere virksomheder.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektet adresserer virksomhedernes udfordringer med at få produkter / servicekoncepter fra udviklingsstadiet til markedet og at projektet dermed bidrager til at skabe vækst og arbejdsplader i virksomhederne.

   

  I forhold til globalisering vurderes det, at projektet vil styrke virksomhedernes muligheder på det globale marked, da et forudgående salg til danske offentlige organisationer kan fungere som referencesalg.

  Hvad angår finansiering, er det endvidere vurderingen, at der vil være en høj grad af samfinansiering. Samtidig er initiativet additionelt, da det supplerer de aktiviteter, som Welfare Tech, Væksthuset og SDU i øvrigt gennemfører.

  I forhold til effekter, så vurderes disse at være realistiske og opnåelige.

   

  Disse vurderinger set i sammenhæng med de positive erfaringer fra og evaluering af de tidligere OPI-puljer betyder, at ansøgningen indstilles til tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 1.300.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 7 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum beslutter (jf. bemyndigelse fra regionsrådet fra mødet den 29.10.2018 til at udmønte den afsatte ramme til en ny Syddansk OPI-pulje), at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 13.908.428,51 kr. ud af de 14 mio. kr, som regionsrådet reserverede den 29. oktober 2018 – bevillingen kan maksimalt udgøre 74,89 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   

  Erik Knudsen erklærede sig inhabil.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/56376
  39. Orientering: Konjunkturanalyse 4. kvartal 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark laver hvert kvartal en rapport om vækstforventningerne til det kommende kvartal i de små og mellemstore virksomheder i regionen. Rapporten for 4. kvartal 2018 viser, at der er en overvægt af virksomheder, der forventer flere ansatte, større omsætning, større eksport og flere investeringer i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Samtlige brancher i Syddanmark forventer fremgang i omsætning og antal ansatte. Det viser de nyeste konjunkturer for 4. kvartal, som Region Syddanmark har udarbejdet. Dog stiger andelen af virksomheder, der har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

   

  37 pct. af de adspurgte virksomheder forventer flere ansatte, mens kun 12 pct. forventer færre. Det er især bygge- og anlægsbranchen, der har store forventninger til fremtiden. Her er der 36 pct. flere virksomheder, der har positive forventninger til omsætningen, end der er virksomheder med negative forventninger.

   

  48 pct. af virksomhederne forventer større omsætning, mens kun 13 pct. forventer tilbagegang. Tidligere har landbrug- og fødevarebranchen haft negative forventninger til fremtiden, men nu ser også den branche lyst på fremtiden. Her er der 10 pct. flere virksomheder, der har positive forventninger til omsætningen, end der er virksomheder, der har negative forventninger.

   

  Den stigende vækst og efterspørgsel efter nye ansatte giver dog også udfordring. 65 pct. af de adspurgte virksomheder, der har søgt nye medarbejdere, svarer, at de i høj eller nogen grad har oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft inden for det seneste halve år. Det er den højeste andel, siden Region Syddanmark begyndte at opgøre konjunkturer i 2008.

   

  Forventningerne til investering, finansiering og ordrebeholdning er faldende i forhold til samme tid sidste år – dog fortsat klart positive.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  40. Orientering: Afrapportering på den særlige ramme til sekretariatet 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum har i de forløbne år afsat en årlig ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. Der gives en status på anvendelsen af midlerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Vækstforums møde den 4. december 2016 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2018. Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet efter 1 år skulle afrapportere om anvendelsen af denne ramme. Rammen forventes på nuværende tidspunkt ikke fuldt disponeret jf. nedenstående tabel.

   

  Aktivitet

  Forventet beløb

  Bistand til udmøntning af Vækstforums OPI-pulje

  4.500 kr.

  Analyse: Økosystemanalyse på robotområdet v. Pluss/SDU

  300.000 kr.

  WHINN – Weak of health and innovation

  15.500 kr.

  Industriens uge i Trekantområdet, medfinansiering

  50.000 kr.

  Healthcare Denmark – Hospital + Innovation-konference på WHINN

  83.000 kr.

  I alt

  453.000 kr.

   

  Den del af rammen, der ikke anvendes i 2018, vil blive tilbageført til den generelle ramme af REM-midler i 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  ?         at Vækstforum tager punktet om anvendelsen af midlerne til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/51981
  41. Orientering: Yderområdeindsats: Afrapportering 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i indsatsen for udvikling af yderområderne har Vækstforum siden 2007 årligt afsat en pulje til projektudvikling i yderområderne. Der afrapporteres om puljens anvendelse. Med baggrund i den fremsatte lov om erhvervsfremme foreslås det ikke, at puljen videreføres i 2019.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforum har siden 2007 afsat en særlig pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med midlerne er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne. I Vækstforums Handlings- og Investeringsplan for 2018-19 har Vækstforum afsat 3,3 mio. kr. til projektudvikling i yderområderne for 2018.

   

  Der er pr. 27. november 2018 bevilget 3.288.395kr til otte projekter.

   

  Nedenfor gives en kort beskrivelse af de støttede projekter.

   

  MaritimSyd

  Det overordnede formål med MaritimSYD er at formulere og beskrive potentialer og scenarier for, hvordan maritime miljøer i Sønderjylland kan øge deres attraktionsværdi og udvikle de dertil-knyttede forretningsmuligheder. I fokus er oplevelsesøkonomiske værdikæder, som bl.a. omfatter lystsejlads, lystfiskeri, overnatning og fødevareoplevelser. Sigtet er at skabe inspiration og grundlag for etablering af en udviklingsindsats, hvor en række virkemidler bliver anvendt til at tiltrække flere gæster og skabe et øget turistmæssigt døgnforbrug i de (yder)områder, som de maritime miljøer ligger i.

   

  eCampus Syd

  Projektet vil undersøge uddannelsesinstitutionernes mulighed for gennem e-læringsforløb at imødekomme virksomhedernes individuelle behov for fleksibel efter- og videreuddannelse. Projektet skal ligeledes afsøge erhvervslivets behov for at der etableres én samlet indgang til uddannelsesinstitutionernes e-læringstilbud.

   

  Der vil i projektforløbet i samarbejde med 2-3 udvalgte virksomheder indgå en afprøvning af et muligt koncept for fleksible e-læringsforløb.

   

  Alle forprojektets aktiviteter udføres i tæt samarbejde og dialog med landsdelens virksomheder inden for styrkepositionerne. Kvalificeringen af behovet sker ved en interviewrunde og en dialogrunde der tager afsæt i de sønderjyske erhvervs styrkepositioner; energiteknologi/produktionsteknologi, landbrug og fødevarer samt logistik og transport.

   

  Afsætningsnetværk for sønderjyske fødevarer

  Projektet forsøger dels at tilvejebringe en model for en markedsdialog mellem små fødevareproducenter, afsætningsled og andre interessenter i branchen og dels at formulere en bæredygtig forretningsmodel for et afsætningsnetværk for små fødevareproducenter.

   

  Energieffektiv fødevareproduktion

  Forprojektets formål er, at undersøge og forbedre det forhold at dansk landbrugs energiforbrug ligger relativt højt, og udgør 7-10 % af en bedrifts gennemsnitlige omkostninger – svarende til 300.000 kr. i gennemsnit pr. bedrift. Forprojekt vil derfor indsamle viden om hvorfor fødevareproduktionen i landbruget trods års fokus på energieffektivisering i andre brancher, stadig halter bagud. På den baggrund vil projektets parter udarbejde et grundlag for hvordan en ny indsats for energieffektiv ledelse og adfærd kan etableres i URS området.

   

  Grøn og Digital Lufthavn

  Det overordnede formål med projektet ”Grøn og Digital Lufthavn” er at identificere og beskrive muligheder og potentialer for, at den forestående udbygning og modernisering af Sønderborg Lufthavn kan anvendes som demonstratorium for syddanske virksomheders kompetencer inden for energieffektivisering i forhold til etableringen af bæredygtig lufthavnsbyggeri.

   

  Vækst gennem individuel varmeløsning

  Forprojektets formål er at etablere den nødvendige viden for at den grønne omstilling i bebyggelser udenfor fjernvarmeområder fremrykkes og kvalificeres. De sydjyske kommuner og i særlig grad Sønderborg har en erhvervsmæssig styrkeposition indenfor energieffektive teknologier. Men på trods af eksisterende teknologier og lokale og nationale mål om at varmeforsyningen i høj grad skal omlægges til el, så sker denne udvikling for langsomt, og samtidig sker en stor del af omlægningen til biomasse-baserede løsninger.

   

  I forprojektet vil parterne indsamle viden om tilgængelige løsninger, erfaringer fra området og rammebetingelser og på den baggrund udvikle metoder og værktøjer, som på sigt vil fremrykke og kvalificer omstillingen i områder udenfor fjernevarme, hvilket alt andet lige vil styrke væksten indenfor energieffektive teknologier.

   

  Kulturturisme i det Sydfynske

  Projektets formål er at få belyst potentialet for øget kulturturisme på Langeland og Sydfyn. Projektet vil resultere i konkrete anbefalinger til koordinering og styrkelse af sammenhængen mellem kulturoplevelser på Langeland og Sydfyn med henblik på at tiltrække turister med interesse for kultur og kulturhistorie. Herudover vil projektet også give retning for lokale aktørers produktudvikling til kulturturister samt konkret input til den videre udvikling af faciliteterne på områdets største kulturturistattraktion Langelandsfortet.

   

  Acceleration af overgangen til elektrisk maritim drift

  Projektets formål er at bruge det store Horizon2020 projekt E-Ferry til at sætte skub i overgangen fra konventionel til elektrisk maritim drift med særligt fokus på udvikling af regionale kompetencer og markedspotentialet i Region Syddanmark.

   

  Oversigt over yderområdeprojekter i 2018 pr. 27. november 2018

  Projekt

  Ansøger

  Bevilget beløb kr.

  MaritimSyd

  Destination Sønderjylland

  380.550

  eCampus Syd

  Udviklingsråd Sønderjylland

  442.500

  Afsætningsnetværk for Sønderjyske Fødevarer

  Business Aabenraa

  496.662

  Energieffektiv Fødevareproduktion

  Udviklingsråd Sønderjylland

  227.887

  Grøn og Digital Lufthavn

  CLEAN

  343.823

  Vækst gennem individuel varmeløsning

  SEP Sydjylland

  488.520

  Kulturturisme i det Sydfynske

  Langeland Kommune

  508.875

  Acceleration af overgangen til elektrisk maritim drift

  Ærø Kommune

  399.578

  I alt bevilget

   

  3.288.395

  Rest i puljen pr. 27. november 2018

   

  11.605

   

  Da erhvervsfremmeopgaven fra 1. januar 2019 overføres fra Vækstforum til den Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsluttes den regionale yderområdeindsats i sin nuværende form med udgangen af 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet om anvendelsen af midlerne til projektudvikling i yderområderne i 2017 til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/4499
  42. Orientering: Afsluttende status på Vestdansk erhvervssamarbejde
  fold dette punkt ind Resume

  Som følge af ny lov om erhvervsfremme, som betyder at de regionale vækstfora nedlægges, ophører Vestdansk Erhvervssamarbejde med udgangen af 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De tre vækstfora i Vestdanmark indgik i 2016 en samarbejdsaftale, Vestdansk Erhvervssamarbejde, der satte rammerne for et styrket samarbejde omkring et forenklet erhvervsfremmesystem på tværs af regionsgrænserne med de primære mål at forenkle strukturer og at sikre virksomhedernes adgang til specialiseret viden og innovationssamarbejder.

  Som led i samarbejdet har formandskaberne for de tre vækstfora mødtes to gange årligt for at drøfte fælles tiltag.

   

  Et af de væsentligste elementer i samarbejdet har været at udbygge samarbejdet om og styrke de vestdanske klynger og innovationsnetværk inden for de vestdanske styrkepositioner energiteknologi, sundhedsteknologi, fødevarer, design og robotter. Samarbejdet og indsatserne har derigennem bidraget til Syddansk Vækstforums langsigtede strategi om at styrke og samle virksomheder, der har stort globalt vækstpotentiale, i landsdækkende erhvervsklynger.

   

  Vestdansk Erhvervssamarbejde har på den baggrund resulteret i, at de vestdanske regioner i fællesskab har styrket, samlet og forenklet de vestdanske klynger inden for energiteknologi, sundhedsteknologi, fødevarer, design og robotter. Dermed står de vest- og syddanske klynger godt rustet til fremtiden og til den konsolideringsproces af klynge- og netværksindsatsen, som der lægges op til i regi af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

   

  Som følge af reformen af erhvervsfremmesystemet og ny lov om erhvervsfremme, som betyder at de regionale vækstfora nedlægges, ophører Vestdansk Erhvervssamarbejde med udgangen af 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/51918
  43. Orientering: Afsluttende status på erhvervspartnerskabsaftaler med de tværkommunale samarbejder
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en overordnet status på Vækstforums fire erhvervspartnerskabsaftaler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforum har indgået erhvervspartnerskabsaftaler med de fire organisationer:

  • UdviklingsRåd Sønderjylland
  • Trekantområdet Danmark
  • Business Region Esbjerg
  • Udvikling Fyn.

   

  Aftalerne blev indgået i løbet af 2016 og 2017 og afsluttes ifølge aftalerne alle i løbet af 2019.

   

  Status på erhvervspartnerskaberne er, at der i alle aftaler er sat konkrete initiativer i gang indenfor de fire aftaleparters erhvervsstyrker og indsatsområder. Samlet set er der igangsat indsatser indenfor: kvalificeret arbejdskraft, automatisering, robotteknologi, maritim- og offshoreindustri, sundheds- og velfærdsinnovation, design, fødevarer, logistik, dansk-tysk samarbejde, havnesamarbejde og oplevelseserhverv.

   

  Som eksempel på nogle af de konkrete initiativer kan følgende nævnes: Der er udarbejdet analyser indenfor fødevareerhvervet, indenfor robot- og automatiseringsindustrien og indenfor designerhvervet. Projektet Industrien som karrierevej er sat i gang i regi af Regionsrådets uddannelsespulje, og projektet Vækstrettet Kompetenceudvikling er støttet af Vækstforum i december 2017. Desuden er projektet Co-Create sat i gang på Sydfyn, og der er skabt grundlag for at sikre etableringen af en syddansk hub i sammenhæng med en kommende national konsolidering af innovationsindsatsen på fødevareområdet. Herudover behandler Vækstforum på dette møde projektansøgning om tiltrækning af ingeniører til Trekantområdet ved at etablere en ny såkaldt erhvervskandidatuddannelse i Operations Management på Syddansk Universitet med et særligt fokus på virksomhederne i Trekantområdet.

   

  Da Syddansk Vækstforum forventes nedlagt pr. 1. januar 2019, må erhvervspartnerskabsaftalerne også formelt ophøre ved udgangen af 2018. Region Syddanmark fortsætter dog sit arbejde med regional udvikling og skal fortsat beskæftige sig med eksempelvis uddannelsesområdet, og derfor vil de fire tværkommunale samarbejder stadig være relevante samarbejdspartnere for Region Syddanmark i 2019 og fremefter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/4503
  44. Orientering: Nedlæggelse af Vækstforum, udpegninger m.m.
  fold dette punkt ind Resume

   

  Punktet giver en status på Forslag til lov om erhvervsfremme, overdragelsen af opgaver til Erhvervsstyrelsen, betydningen for Vækstforums udpegninger til forskellige hverv mv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen har fremsat L73, Forslag til lov om erhvervsfremme, der skal træde i kraft 1. januar 2019, og som medfører, at de regionale vækstfora nedlægges. Lovforslaget er 1. behandlet den 8. november 2018 og forventes vedtaget den 13. december 2018.

   

  Indeværende dagsorden er derfor den sidste til Syddansk Vækstforum, og sekretariatet arbejder fortsat på at gøre Vækstforums projekter klar til overdragelse til Erhvervsstyrelsen, der skal sekretariatsbetjene den kommende Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse pr. 1. januar 2019 og varetage administrationen af de projekter, der er igangsat af Syddansk Vækstforum.

   

  Der vedlægges en opdateret oversigt over den projektportefølje, der overdrages til Erhvervsstyrelsen. Oversigten kan fortsat ændre sig frem mod overdragelsen, fx som følge af udløb og afslutning af projekter.

   

  Nedlæggelsen af Syddansk Vækstforum vil desuden få konsekvenser for nogle af de indstillinger/ udpegninger til bestyrelser mv., som Syddansk Vækstforum har besluttet. Se vedlagte bilag for konsekvenserne for de enkelte udpegninger pr. 1. januar 2019. Sekretariatet vil inden 1. januar 2019 informere de berørte personer og organisationer om konsekvenser for de enkelte udpegninger.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 06-12-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/4504
  45. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 17-12-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring