Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 14. november 2018

Mødedato
14-11-2018 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Morten Weiss-Pedersen, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Sociale hensyn mv. i regionens udbud
  2. Etablering af AiB laboratorium, OUH
  3. Fejlregistrering af dødsfald på sygehus
  4. Finansiering af midlertidig forvaltning og projektaktivitet samt driftsbidrag til Telemedicinsk sårbehandling for 2018
  5. Etablering af Syddansk Universitetshospital som samlebetegnelse for samarbejdet med Syddansk Universitet om sundhedsforskning
  6. Navngivning af demensklinikker
  7. Budget for Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget (KEU) 2019
  8. Tredje afrapportering af målbilledet for udmøntning af rammepapiret for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  9. Status på responstider 3. kvartal 2018 på kommuneniveau, samt sommerhalvåret 2018 på postnummerniveau
  10. Status på drøftelse med de forpligtende samarbejder vedr. fremadrettet styring af optagelseskapacitet på de almengymnasiale uddannelser
  11. Tiltrækning af Tour de France start til Danmark med etaper i Region Syddanmark: Forlængelse af ramme
  12. Grindstedforureningerne - Udpegning af medlemmer til politisk følgegruppe
  13. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  14. Meddelelser
  15. Eventuelt
  16. LUKKET: Udbud
  17. Orientering om Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) 2018
  18. LUKKET: Status
  19. LUKKET: Godkendelse af bevilling
  20. LUKKET: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste - regionsrådsmedlem
  21. LUKKET: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste - regionsrådsmedlem


  Sagsnr. 18/55227
  1. Sociale hensyn mv. i regionens udbud
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet gives der en orientering om brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler i forbindelse med regionens udbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er i udbudsloven muligheder for at indarbejde sociale, arbejdsretlige og arbejdsmiljømæssige hensyn i regionens udbud.

   

  I udbudsloven er der hjemmel til at fastsætte særlige betingelser for gennemførelsen af en kontrakt, hvilket typisk sker i arbejdsklausuler og sociale klausuler. Ligeledes er der hjemmel til at reservere visse kontrakter til bl.a. socialøkonomiske virksomheder.

   

  Region Syddanmark har i alle relevante udbud indarbejdet arbejdsklausuler og sociale klausuler i kontraktvilkårene.

   

  Arbejdsklausuler: Her stilles krav om, at leverandøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren (og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten i Danmark) er sikret løn- arbejdstids- og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en repræsentativ kollektiv overenskomst inden for det pågældende faglige område, og som gælder på hele det danske område. Leverandøren skal endvidere sikre, at de ansatte, herunder ansatte hos eventuelle underleverandører, får oplysninger om de gældende arbejdsvilkår.

   

  Videre følger det af klausulen, at regionen kan kontrollere, om leverandøren overholder klausulen og at der pålægges en sanktion, såfremt dette ikke er tilfældet.

   

  Sociale klausuler: Der stilles praktik- og uddannelseskrav ved udbud af tjenesteydelser (eksempelvis teknisk rådgivning og bistand i form af totalrådgiverydelser) og ved bygge- og anlægsopgaver, der er egnede til at beskæftige praktikanter, dvs. entrepriser af en vis varighed og størrelse, hvor der benyttes faguddannet arbejdskraft med tilhørende erhvervsuddannelse.

  Klausulen er sanktioneret med bod eller ophævelse af kontrakten, såfremt entreprenøren/rådgiveren ikke overholder pligten til at anvende praktikanter ved opfyldelsen af kontrakten.

   

  Der er også efter udbudsloven mulighed, for i visse tilfælde, at reservere kontrakter til beskyttede værksteder eller socialøkonomiske aktører, hvis hovedformål er social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer. Ligeledes er der mulighed for at reservere visse kontrakter til organisationer, som opfylder særlige krav vedrørende organisationens formål, opgavefelt, organisering og udbytteregler.

   

  På mødet vil der være oplæg ved advokatfirmaet Horten med henblik på gennemgang og uddybning af mulighederne for i udbud at stille særlige krav samt muligheden for udbud af reserverede kontrakter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/50954
  2. Etablering af AiB laboratorium, OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges anlægssag vedrørende etablering af et AiB laboratorium på OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte i forbindelse med budgetaftalen for 2018 at reservere 9,3 mio. kr. på anlægsrammen til etablering af et AiB Laboratorium på OUH. Der foreligger nu endeligt byggeprogram. Med denne sag søges meddelt anlægsbevilling til igangsætning af projektet.

   

  Formålet med AiB laboratoriet er at muliggøre forskning i, udvikling af og behandling med avanceret cellulær terapi. Avanceret cellulær terapi består i at udtage celler, typisk fra patienten selv, og ændre deres egenskaber under dyrkning i et laboratorium, således at de får nye egenskaber, som er til gavn for patienten, når cellerne gives tilbage. Det kan bruges til at reparere genetiske fejl i cellerne ved arvelige sygdomme (genterapi), eller bruges til at udruste immunsystemets celler med kunstige receptorer/”modtagere”, som gør, at de kan opspore og dræbe kræftceller (”CAR T-celle-terapi”).

   

  Det nye celleterapi-laboratorium supplerer eksisterende funktioner og enheder, og giver mulighed for nye forskning- og behandlingsrelaterede tiltag. Etablering af AiB-laboratoriet vurderes at have strategisk betydning for OUH, herunder at opruste og være med i tide på området for cellulær terapi. Med det nye laboratorium kan man ikke blot dyrke celler til klinisk brug i laboratoriet, men også modificere dem genetisk, og dermed drage nytte af de nye muligheder, som netop har åbnet sig på området.

   

  Konkret etableres der en let bygning på taget af bygning 1, 2. sal, ”penthouse” på cirka 300 m2 med to nye celleterapilaboratorier samt øvrige nødvendige rum/birum. Der bliver direkte adgang til øvrige laboratoriefaciliteter på klinisk immunologisk afdeling. Der henvises i øvrigt til vedlagte byggeprogram for yderligere detaljer om byggeprojektet.

   

  Økonomi

  Mio.kr.

  Økonomioverslag. Bygningsarbejder AiB Lab.

   

  Arealkøb

  0

  Grundudgifter

  0

  Håndværkerudgifter Bygningsarbejder

  7.356.000

  Rengøring

  25.000

  Kunst (0,5 % i sager over 10 mio. kr.)

  0

  Uforudseelige udgifter

  772.000

  Omkostninger*

  1.147.000

  Håndværkerudgifter i alt:

  9.300.000

   

  Til ovenstående prisoverslag kommer bygherreleverancer på 5,8 mio. kr., der finansieres af OUH.

  Bygherreleverancerne omfatter inventar, udstyr, procesovervågning og færdigaptering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At byggeprogram for etablering af et AiB Laboratorium på OUH godkendes.

   

  At der meddeles anlægsbevilling på 9,300 mio. kr. (indeks 141,6) til etablering af et AiB Laboratorium på OUH.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 01-11-2018

  Indstilling tiltrådt.

   

  Henriette Schlesinger og Poul Fremmelev deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/328
  3. Fejlregistrering af dødsfald på sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Fejlregistrering af dødsfald fik i foråret stor opmærksomhed i pressen. På baggrund af medieomtalen, og et efterfølgende ønske fra regionsrådet, er der udarbejdet en opdateret og konkret retningslinje for håndtering af situationer, hvor en sundhedsperson kommer til at anmelde et dødsfald på den forkerte patient. Retningslinjen beskriver opgavefordeling og konkrete lister over væsentlige arbejdsgange for at hjælpe patienten bedst muligt med at få rullet fejlregistreringen tilbage.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fejlregistrering af dødsfald fik i foråret stor opmærksomhed i pressen, se indslag i DR Nyheder af den 28. marts 2018: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/sygehus-erklaerede-kirsten-doed-nu-forsoeger-hun-genoplive-sig-selv, og det kan være særdeles belastende for de patienter og evt. pårørende, det går ud over.

   

  Problemet med fejlregistrering af patienter er ikke nyt, men sker uhyre sjældent set i forhold til, hvor mange patienter, der reelt anmeldes til dødsregistret på sygehusene. Foranlediget af en sag i 2016, har Risikokoordineringsgruppen gennemgået aktuelle retningslinjer på området, Sydvestjysk Sygehus (SVS) har gennemført en risikoanalyse, og alle sygehuse har gennemgået og justeret arbejdsgange for håndtering af dødsfald.

   

  Fejlregistrering af dødsfald kan have uoverskuelige og meget ubehagelige konsekvenser for patienten og skader sygehusenes omdømme. Enkelte fejlregistreringer kan desværre forekomme på alle sygehuse, selv om arbejdsgange er beskrevet og grundig gennemgået. Her er der muligheder for yderligere forbedringer, men det kliniske arbejdes kompleksitet og tempo gør, at fejlregistreringer nok ikke helt kan undgås.

   

  Der er i april 2018 startet en bred gennemgang og systematisering af bestående arbejdsgange for forebyggelse af fejlregistreringer i regionen.

   

  Det ovenfor beskrevne arbejde har udmøntet sig i følgende materiale, der beskriver, hvordan vi i Region Syddanmark har en fremgangsmåde for, hvad der gøres på afdelingen, på sygehuset og hos patientvejlederne, når disse utilsigtede hændelser alligevel opstår.
   

  1. En tværgående retningslinje der beskriver, hvilke tiltag, der kan/skal foretages, hvis en patient fejlagtigt er registreret død og beskrivelse af ansvaret for disse tiltag.
  2. Et informationsbrev til patienten.
  3. Et bekræftelsesbrev, som patienten kan have med sig ved evt. tvivlstilfælde, både på dansk og på engelsk.
  4. Et officielt brev fra Patientkontoret til instanser, som evt. skal foretage manuel tilbagerulning af patients fejlagtigt registrerede dødsfald.
    

  For nuværende foretages ingen ændringer i IT systemer (tager lang tid og vil kræve yderligere kortlægning), men det er vigtigt, at der i kommende versioner af IT systemer arbejdes med mulige løsninger.

   

  Patientvejlederne kan udgøre en støttefunktion til afdelingernes personale, der kan rådføre sig med den interne retningslinje, som beskriver, hvilke instanser der indhenter oplysninger fra CPR-registret. Desuden vil afdelingerne kunne henvise patienten til patientvejlederne, og det fremhæves i retningslinjen, at patienten løbende informeres og holdes orienteret om, hvor der kan hentes yderligere hjælp.

   

  Risikokoordineringsgruppen bestående af sygehusenes risikomanagere vil fortsat arbejde for at optimere forebyggelsen af disse hændelser, og til eksempel har SVS ændret arbejdsgangen ved identifikation af afdøde for både plejepersonale, læger og portører.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At redegørelsen og den præciserede retningslinje tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-10-2018

  Indstilling tiltrådt.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet retningslinjen tilføjes en passus om, at patienten/borgeren af patientkontoret tilbydes en telefonisk opfølgning efter tre og seks måneder.

   

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/9975
  4. Finansiering af midlertidig forvaltning og projektaktivitet samt driftsbidrag til Telemedicinsk sårbehandling for 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Projektperioden for Telemedicinsk sårvurdering er blevet forlænget med henblik på at sikre en øget inklusion til Telemedicinsk sårvurdering. Samtidig har den Fællesoffentlige Forvaltning af sundheds-it afholdt udbud på det anvendte it-system (Pleje.net), hvilket har medført øgede udgifter til drift af systemet. Udgifter til forlængelse af projektperioden samt de øgede udgifter til drift i 2018 foreslås finansieret via rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Telemedicinsk sårvurdering er et nationalt udrulningsprojekt, som har til formål at udbrede telemedicinsk sårvurdering til patienter med diabetiske fodsår og venøse bensår i både regioner og kommuner over hele landet. Projektet er en del af økonomiaftalerne for 2013, indskrevet i tre nationale digitaliseringsstrategier og en del af Region Syddanmarks sundhedsaftale 2013-2017. Telemedicinsk sårvurdering er dermed en bunden opgave.

   

  Telemedicinsk sårvurdering er, når sårsygeplejersker eller hjemmesygeplejersker i kommunen tager billeder af komplicerede sår med mobiltelefonen og sender dem til vurdering hos specialister på sygehusene. Specialisterne vurderer således den videre behandling. Sårene kan fx skyldes diabetes eller dårligt blodomløb. Billederne bliver gemt i det fælles it-system (Pleje.net) sammen med en nærmere beskrivelse af såret.

   

  Det har været nødvendigt at forlænge projektperioden frem til udgangen af 2018 for blandt andet at sikre inklusionen af en tilstrækkelig andel patienter til den telemedicinske sårvurdering. Aktiviteter i perioden inkluderer en borgerrettet kommunikationskampagne, information til praksislæger, kurser i det anvendte IT-system (Pleje.net) og sårbehandling, dialog og opfølgning med kommuner og sygehuse, ledelsesinformation samt en særlig opgave i at orientere om datahåndtering grundet ny lovgivning om datasikkerhed. 

   

  Finansiering af projektaktiviteter i 2018

  Udgifterne til den forlængede projektperiode estimeres til 700.000 kr. Fordelingen af posterne fremgår af nedenstående oversigt:

   

  Budget

  Periode:

  Februar - december 2018

  Forvalter

  600.000 Kr.

  Møder og kørsel

  40.000 Kr.

  Informationsmateriale til borgere, patienter og personale

  60.000 Kr.

  I alt

  700.000 Kr.

   

  Det foreslås, at disse udgifter finansieres via rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

   

  Finansiering af drift af Telemedicinsk sårjournal (Pleje.net)

  Ud over udgifterne til den forlængede projektperiode er der behov for supplerende finansiering til det IT-system (Pleje.net), der anvendes til kommunikation angående sår mellem hospital og kommune. Systemet anvendes af alle regioner og kommuner og har været i udbud. Her indkom kun 1 tilbud, hvilket medførte en prisstigning for anvendelsen af systemet. Den prismæssige stigning har været nødvendig at godkende, idet konsekvensen af ikke at indgå kontrakten ville være, at kommuner og regioner ikke længere ville få adgang til systemet og relevante data om sårsager. Opnåelse af adgang til data ville i givet fald først kunne ske efter etablering og idriftsættelse af et nyt it-system, der formodes at have en proces på mindst 18 måneder.

   

  På den baggrund traf forretningsstyregruppen i oktober 2017 beslutning om at godkende en årlig forøgelse af den regionale medfinansiering til tilbudsgiver. Kontraktforlængelsen er indtil videre givet på en 2-årig periode og med henblik på igangsættelse af en ny udbudsproces. Denne proces forventes igangsat i efteråret 2018.

   

  Region Syddanmarks medfinansiering af den tværsektorielle løsning for Sårjournalen er oprindeligt delvist finansieret med 325.000 kr. Med indgåelsen af den nye kontrakt efter udbudsrunden er der behov for yderligere tilførsel af 1,0 mio. kr. til drift af sårjournalen for 2018.

   

  Det foreslås, at de øgede driftsudgifter for 2018 finansieres via rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

   

  Fra 2019 forventes driftsbidraget til Pleje.net at indgå i regionens forvaltningsbudget for sundheds-it-løsninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der afsættes 0,7 mio. kr. til den midlertidige forvaltning og projektaktivitet vedrørende telemedicinsk sårvurdering i 2018, finansieret af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
   

  At der afsættes 1,0 mio. kr. ekstra til driften af Telemedicinsk sårjournal i 2018, finansieret af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 30-10-2018

  Indstilling tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/23196
  5. Etablering af Syddansk Universitetshospital som samlebetegnelse for samarbejdet med Syddansk Universitet om sundhedsforskning
  fold dette punkt ind Resume

  Det foreslås, at Syddansk Universitetshospital etableres pr. 1. januar 2019 som organisatorisk ramme om samarbejdet om sundhedsforskning med Syddansk Universitet på alle regionens fem sygehuse. Etableringen har til formål at signalere tæt samarbejde og forskning af høj kvalitet. I forskningssammenhænge, eksempelvis ved fondsansøgninger, er dette er en klar fordel og kan medvirke til at fremme forskningen i Region Syddanmark yderligere i de kommende år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forskning er afgørende for en fortsat udvikling i sundhedsvæsenet og skaber grundlag for bedre, mere skånsomme metoder, organisering og behandling – til gavn for borgere og patienter.

   

  Siden regionens dannelse i 2007 har Region Syddanmark satset massivt på at fremme sundhedsforskningen i regionen. Denne satsning fortsætter i de kommende år, hvor der er en ny og ambitiøs Strategi for Sundhedsforskning undervejs i begyndelsen af 2019.

   

  Satsningen på sundhedsforskning har betydet, at samarbejdet med Syddansk Universitet er blevet tættere og udbredt til alle regionens sygehuse, hvor der nu foregår forskning i betydeligt omfang og af høj kvalitet.

   

  Som en markering af dette tætte samarbejde er der fra forskerne ønske om, at tilknytningen til Syddansk Universitet synliggøres yderligere. I forskningssammenhænge, eksempelvis ved store internationale fondsansøgninger, ved rekruttering af forskere eller publicering af forskningsresultater er det en fordel for den enkelte forsker eller et sygehus officielt at kunne vise det kvalitetsstempel, som en officiel tilknytning til et universitet ses som.

   

  Syddansk Universitet har fra deres side været velvillige over for at anerkende den sundhedsforskning, som foretages på alle regionens sygehuse med en betegnelse som universitetshospital.

   

  Det foreslås på den baggrund, at Syddansk Universitetshospital etableres pr. 1. januar 2019 som en organisatorisk samlebetegnelse for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Syddansk Universitet om sundhedsforskning.

   

  Syddansk Universitetshospital består af:

   

  • Odense Universitetshospital
  • Psykiatrisygehuset
  • Sydvestjysk Sygehus
  • Sygehus Lillebælt
  • Sygehus Sønderjylland.

   

  Betegnelsen Syddansk Universitetshospital kan, sammen med navnet på det enkelte sygehus, anvendes af forskere eller andre på sygehusene i forskningssammenhænge, hvor det vurderes relevant. Eksempelvis på brevpapir ved fondsansøgninger, på publikationer, posters m.v. Der er i bilag vedlagt eksempler på, hvordan betegnelsen anvendes på brevpapir m.v.

   

  Sygehusene vil ikke skifte navn som følge af etablering af Syddansk Universitetshospital, og betegnelsen vil alene blive anvendt i forskningssammenhænge.

   

  Med etablering af Syddansk Universitetshospital følger en forpligtelse til at udvikle og satse på sundhedsforskning i fremtiden for alle sygehusene i Region Syddanmark. Dette vil der i samarbejde med Syddansk Universitet løbende blive fulgt op på i regi af strategier og politikker på området.

   

  Den tidligere mulighed for at blive tildelt status som universitetsklinik efter ansøgning vil med etablering af Syddansk Universitetshospital blive fjernet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Syddansk Universitetshospital pr. 1. januar 2019 etableres som en samlebetegnelse for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Syddansk Universitet om sundhedsforskning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-10-2018

  Indstilling tiltrådt.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 30-10-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/16069
  6. Navngivning af demensklinikker
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af input fra psykiatrisk dialogforum og sundhedsbrugerrådet foreslås, at de fire enheder til demensudredning og behandling navngives demensklinikker.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af anbefalinger i den nationale demenshandlingsplan til organisering af demensudredning og behandling godkendte regionsrådet den 27. august 2018 et oplæg til ny organisering, hvor der etableres fire enheder.

   

  I forbindelse med godkendelsen af oplægget besluttede regionsrådet, at sundhedsbrugerrådet og psykiatrisk dialogforum inddrages, inden navnene på enhederne forelægges til endelig politisk godkendelse.

   

  Sundhedsbrugerrådet og psykiatrisk dialogforum har taget stilling til, hvorvidt enhederne bør benævnes med ”demens” eller ”hukommelse”.

   

  Begge fora har tilkendegivet, at ”demens” vil være den mest passende betegnelse.

   

  Efterfølgende er den regionale demensfølgegruppe, hvor afdelingslederne for enhederne er repræsenteret, blevet spurgt om, hvilken betegnelse de ønsker efter ”demens”, og her peges samstemmende på ”klinik”.

   

  I oplægget til regionsrådet blev der herudover forudsat, at navnet efterfølges af den geografi, enheden dækker: Fyn, Lillebælt, Sønderjylland eller Sydvestjylland.

   

  Det foreslås herefter, at navnene på enhederne bliver:

   

  -Demensklinik Fyn

  -Demensklinik Lillebælt

  -Demensklinik Sønderjylland

  -Demensklinik Sydvestjylland.

   

  Psykiatri- og socialudvalget behandlede sagen på møde den 30. oktober 2018. Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At forslag til navne på demensklinikkerne godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-10-2018

  Indstilling tiltrådt.

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/43607
  7. Budget for Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget (KEU) 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives i punktet et begrundet forslag om mulig regional økonomisk underskudsdækning for indsatsen under Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget (KEU) i 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om almen lægehjælp er det aftalt, at:
   

  • Der skal etableres klynger.
  • Klyngerne finansieres med 4,26 kr. pr. patient hos læger, der deltager i klynger.
  • Midlerne tages fra de overenskomstmæssige midler, der tilføres det regionale kvalitets- og efteruddannelsesudvalg.

   

  For Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget (KEU) i Region Syddanmark betyder det, at ca. 5 mio. kr. af en årlig tilførsel af midler på godt 10 mio. kr. skal reserveres til udbetaling til klynger. Dette har store konsekvenser for regionens muligheder for at stille konsulentbistand til rådighed for kvalitetsudvikling i almen praksis samt støtte til arbejdet i klynger og arbejdet med at stille data til rådighed for klynger.

   

  På den baggrund har KEU på sit møde den 6. september 2018 behandlet KEU’s budget for 2019. Udvalget fik på mødet fremlagt to forslag til budget.
   

  • Et budget, der balancerer med ca. 6,5 mio. kr., når der er reserveret beløb til at kunne udbetale til klynger, hvis alle regionens læger indgår i klynger.
  • Et budget, der er en fremskrivning af 2018-budgettet, hvilket resulterer i udgifter for ca. 10,8 mio. kr. og et merforbrug på op til 4,4 mio. kr.

   

  Budgettet skal efter behandling i KEU godkendes af samarbejdsudvalget for almen praksis (SU).

   

  KEU besluttede at oversende det fremskrevne budget til SU vel vidende, at der ikke er dækning for den budgetterede udgift.

   

  Når KEU træffer denne beslutning, er det fordi, udvalget ser 2019 som et overgangsår, hvor strategien for det samlede kvalitets- og samordningsarbejde på almen lægeområdet skal færdiggøres og understøtte sundhedsaftale og praksisplan, der behandles og vedtages i løbet af 2019. Samtidig er det centralt, at der ikke i 2019 tabes fremdriftskraft i en periode, hvor særligt klynger skal etableres og understøttes.

   

  Den nye overenskomst har grundlæggende ændret vilkårene for kvalitetsarbejdet på almen lægeområdet, og det er endnu uafklaret, hvordan KEU’s arbejde bedst tilrettelægges med et reduceret budget, og hvordan Region Syddanmark og PLO bedst organiserer sig omkring arbejdet. Dette skal afklares i løbet af 2019, hvor klyngerne som en helt ny organisationsform skal finde sit leje. Derfor vurderer KEU, at det er vigtigt, at der fortsat i overgangsåret 2019 findes en kvalitetsorganisation, indtil planer og budget for en ny organisering af det samlede kvalitets- og samordningsarbejde er på plads.

   

  KEU’s forventning er, at underskuddet vil blive markant mindre end 4,4 mio. kr. af følgende grunde:
   

  • Der foregår på nationalt plan forhandlinger, der kan medføre, at de regionale KEU muligvis fra Fonden for Almen Praksis tilføres midler til finansiering af konkrete eksisterende initiativer.
  • Der kan forventes tilbageløb af tidligere bevilligede midler til projekter.
  • Udvalget og sekretariatet vil udvise ekstra sparsommelighed ved tildeling af puljemidler, vakante stillinger etc.

   

  Der kan dog på nuværende tidspunkt intet siges med sikkerhed om ovenstående punkter, og SU har ikke bemyndigelse til at godkende et budget uden budgetmæssig dækning. Derfor foreslås det, at udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen over for forretningsudvalget og regionsrådet anbefaler, at Region Syddanmark beslutter at give en underskudsgaranti for 2019.

   

  I forbindelse med budgetbehandlingen har KEU af sin politiske og lægelige kreds nedsat en mindre arbejdsgruppe, der skal se på prioriteringer inden for KEU’s ansvarsområde. Denne arbejdsgruppe forventes at afrapportere på KEU’s møde den 18. december 2018.

   

  Endelig skal der udarbejdes ny strategi for KEU. En strategi, som skulle gælde fra og med 2019, men som udarbejdes, så den kan gælde fra og med 2020 set i lyset af og som konkretisering af
   

  • den nye overenskomst med klyngedannelse og usikker økonomisk situation,
  • sundhedsaftale, der skal udarbejdes i 2019, og
  • praksisplan, der forventes godkendt efteråret 2019 på baggrund af sundhedsaftalen.

   

  Der foregår i dag aktiviteter iværksat i KEU-regi, som vurderes værdifulde for kvalitets-, organisations- og kompetenceudvikling i almen praksis. Aktiviteter, som det vil være svært at reetablere, hvis de først er stoppet, idet det vil medføre tab af ekspertise og kompetencer i konsulentkorpset.

   

  På den baggrund er det KEU’s anbefaling, at 2019 betragtes som et overgangsår, hvor konsulentaktiviteter opretholdes – også under hensyn til støtte for klynger under etablering – og at Region Syddanmark på den baggrund udlægger et økonomisk sikkerhedsnet under aktiviteterne i 2019.

   

  Det foreslås, at midlerne i første omgang tages fra kvalitetspuljen under Praksis, hvor der kan findes op til 1,2 mio. kr. Såfremt det bliver nødvendigt med yderligere midler, foreslås det, at det sker fra puljen til rekruttering af praktiserende læger.

   

  Regionsrådets beslutning vil være kendt for SU, når budgettet behandles den 29. november 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmark giver en underskudsgaranti for KEU 2019 på op til 4,4 mio. kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 30-10-2018

  Indstilling tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Enhedslisten tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/16055
  8. Tredje afrapportering af målbilledet for udmøntning af rammepapiret for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 26. juni 2017 et rammepapir for arbejdet med udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udmøntningen af rammepapiret er afrapporteret første gang til regionsrådet den 27. november 2017 og anden gang den 25. juni 2018.  Dette punkt giver en orientering om tredje afrapportering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 26. juni 2017 rammepapiret om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Rammepapiret udmøntes i to hovedspor. Implementering foregår dels på de enkelte sygehuse, dels på tværs af sygehusenhederne.
   

  Samtidig har regionsrådet den 22. maj 2017 tiltrådt et målbilledekoncept, som bl.a. er knyttet til Region Syddanmarks pejlemærker. Målbilledet om nærhed og sammenhæng er en halvårlig overvejende kvalitativ temaafrapportering af rammepapirets indsatsområder og en vurdering af dets betydning for dels patienter og borgere, dels samarbejdet med kommuner og praktiserende læger.
   

  Udmøntningen af rammepapiret er afrapporteret første gang til regionsrådet den 27. november 2017 og anden gang den 25. juni 2018.  Dette punkt giver en orientering om tredje afrapportering, som giver en kort oversigt over nogle af de initiativer, der arbejdes med og deres status medio oktober 2018. Afrapporteringen findes i bilaget.
   

  Gennemgangen i bilaget viser, at arbejdet med at udmønte rammepapiret er i fortsat god udvikling, både hvad angår initiativer og samarbejdsformer og hvad angår organisering med politiske styregrupper og administrativ dialog med kommuner. Der er flere tilbud om ydelser med anvendelse af specialist-kompetencer, ligesom der er flere udgående funktioner og udvikling af modeller for samdrift. Der er få initiativer, der involverer almen praksis, ligesom der i begrænset omfang arbejdes med fælles data.

   

  Orientering til forretningsudvalget den 14. november 2018 og regionsrådet den 26. november 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 30-10-2018

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/2872
  9. Status på responstider 3. kvartal 2018 på kommuneniveau, samt sommerhalvåret 2018 på postnummerniveau
  fold dette punkt ind Resume

  Overholdelse af responstidsmålene for ambulancedrift i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. juli – 30. september 2018. Herudover rapporteres realiserede responstider på kommuneniveau for samme periode, samt på postnummerniveau for perioden 1. april – 30. september 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Realiserede responstider i 3. kvartal 2018 samt sommerhalvåret 2018

  Følgende er afrapportering af ambulanceberedskabernes responstider for 3. kvartal 2018 på delområder og kommuner, samt for sommerhalvåret 2018 (1. april- 30. september 2018) på postnummerniveau.    

   

  Regionsrådet har fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres for ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten på vagtcentralen rekvirerer et beredskab, til hjælpen er fremme ved borgeren.

   

  Responstidsmål for ambulanceberedskaber, Kørsel A

  Område

  Responstidsmål (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9

   

  Realiserede gennemsnitlige responstider for ambulanceberedskaber, Kørsel A i 2. kvartal 2018

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,7

  Sydvestjylland

  7,9

  Sønderjylland

  9,1

  Trekantsområdet

  6,9

  Region Syddanmark

  7,8

   

  Som det ses ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider på delområde niveau alle under servicemålene når det gælder 3. kvartal 2018.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men den præhospitale indsats i Region Syddanmark består også af akutbiler og akutlægebiler. Inddrages disse i beregning af responstid, fås følgende realiserede responstider for første bil på stedet:
   

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første bil på stedet i 2. kvartal 2018

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,5

  Sydvestjylland

  7,4

  Sønderjylland

  8,3

  Trekantsområdet

  6,9

  Region Syddanmark

  7,5

   

  Når responstiderne for første bil på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en kortere responstid især i Sønderjylland og Sydvestjylland.

   

  Opgørelsen over responstiderne på kommuneniveau findes i bilaget Responstider 3. kvartal 2018.

   

  Opgørelsen over responstider på postnummerniveau for sommerhalvåret 2018 findes i bilaget Responstider 1. halvår 2018. Postnumrene er opdelt efter kommuner. Det skal bemærkes, at nogle postnumre figurerer i flere kommuner.

   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-11-2018

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/4550
  10. Status på drøftelse med de forpligtende samarbejder vedr. fremadrettet styring af optagelseskapacitet på de almengymnasiale uddannelser
  fold dette punkt ind Resume

  Faldende ungdomsårgange fremadrettet foranlediger et behov for en dialog mellem regionen og de almengymnasiale ungdomsuddannelser vedrørende fremtidig kapacitetsstyring.

   

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft fik på møde den 25. oktober 2018 en status på arbejdet med fremadrettet kapacitetsstyring, herunder input fra det møde som formandsskabet for udvalget har afholdt med de forpligtende samarbejder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2030 vil der, jf. analyser fra Danske Regioner, være 25.000 færre unge mellem 16-19 år end i 2017. Det forventes, at Region Hovedstaden som den eneste region vil opleve, at der kommer flere unge til. Det forventes, at både Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Syddanmark vil opleve, at godt hver syvende unge forsvinder. Et faldende elevgrundlag kalder på en stærkere styring af kapaciteten på ungdomsuddannelserne, således at kapaciteten udnyttes på en hensigtsmæssig måde i hele regionen med henblik på at sikre en god geografisk uddannelsesdækning.

   

  Regionsrådet koordinerer optagelseskapaciteten på de almengymnasiale uddannelser, mens der i kraft af den nuværende lovgivning ikke finder en tilsvarende kapacitetsstyring sted, for så vidt angår de erhvervsgymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne.

   

  Denne problemstilling blev blandt andet drøftet i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft i marts og juni 2018. De faldende ungdomsårgange og den fremadrettede kapacitetsstyring blev ligeledes drøftet af regionsrådet i form af en temadrøftelse den 30. april 2018. På udvalgsmødet den 1. marts 2018 tiltrådte udvalget en proces, hvor formændene for de forpligtende samarbejder (rektorer fra de almengymnasiale uddannelser) inviteres til en fælles drøftelse af faldende ungdomsårgange og fremadrettet kapacitetsstyring.

   

  Der blev den 24. september 2018 afholdt møde med de forpligtende samarbejder. På mødet deltog repræsentanter fra alle af regionens fire forpligtende samarbejder samt formandsskabet for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft samt medarbejdere fra administrationen.

   

  Som et oplæg til drøftelsen havde administrationen fået udarbejdet en analyse (se bilag til punktet) af de unges geografiske søgemønstre til de almengymnasiale uddannelser i Syddanmark. Analysen dækker perioden 2009-2018 og skal være med til at skabe et fundament for regionsrådets fremadrettede beslutninger på området.

   

  Analysen konkluderer blandt andet, at:

   

  •                                          Nogle gymnasiers optageområder har udviklet sig en del i den belyste periode fra 2009-2018. Det gælder bl.a. i Trekantområdet, på Sydfyn og delvist i Odense.

   

  •                                          Nogle gymnasier, særligt i de større byer, oplever en stor tilstrømning af ansøgere, der fravælger deres nærmest liggende gymnasium. For stx gælder dette bl.a. i Vejle, Kolding, Esbjerg, Odense og Svendborg.

   

  •                                          Tilsvarende oplever andre gymnasier, særligt i landområder, at gå glip af en del ansøgere, som fravælger dem, selvom de er det nærmeste gymnasium. For stx gælder dette især i Vejen, Grindsted og Faaborg.

   

  Formændene for de forpligtende samarbejder fik på mødet lejlighed til at drøfte analysens konklusioner med formandsskabet for udvalget. Det blev bl.a. bemærket, at kapacitetsstyring er et centralt redskab for at sikre en decentral uddannelsesstruktur i en tid med faldende ungdomsårgange. Det bemærkedes yderligere, at der vil være et behov for at se på løsninger på den korte bane samt løsninger, som sikrer uddannelsesstrukturen på den lange bane frem mod 2030, hvor det forventes, at ungdomsårgangene begynder at vokse igen.

   

  Analysen blev præsenteret og drøftet på mødet i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 25. oktober 2018.

   

  Der forelægges i december 2018 en sag om kapacitet for skoleåret 2019/2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 25-10-2018

  Til orientering.

   

  Udvalget drøftede kort optagelseskapacitet på de almengymnasiale uddannelser, herunder vigtigheden af at bevare en decentral, bæredygtig uddannelsesstruktur. På udvalgsmødet den 13. december 2018 skal udvalget behandle den indberettede, foreløbige optagelseskapacitet for de almengymnasiale uddannelser for skoleåret 2019/2020. Forretningsudvalget og regionsrådet skal dernæst behandle skolernes endelige, indberettede optagelseskapacitet i januar 2019 med henblik på skriftlig besked herom til undervisningsministeriet.

   

  Kristian Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/8584
  11. Tiltrækning af Tour de France start til Danmark med etaper i Region Syddanmark: Forlængelse af ramme
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede på sit møde den 23. november 2015 som udgangspunkt at afsætte en ramme på maksimalt 5 mio. kr. til medfinansiering af et dansk Tour de France værtskab (Grand Départ). Rammen blev afsat med henblik på et bud på værtskabet i enten 2018, 2019 eller 2020.

   

  Værtskabet for 2019 og 2020 er allerede afgjort, men parterne i interessentskabet arbejder nu på, at tiltrække de indledende etaper af Tour de France til Danmark i 2021.

   

  Der er derfor behov for, at regionsrådet tager stilling til, om perioden for den afsatte ramme skal forlænges til også at omfatte et tilskud til et Tour de France værtskab i 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på sit møde den 23. november 2015 som udgangspunkt at afsætte en ramme på maksimalt 5 mio. kr. af midler fra kulturpuljen i 2015 til medfinansiering af et dansk Tour de France værtskab (Grand Départ). Rammen kan justeres som følge af, at fordelingen af de 15 mio. kr. mellem de tre regioner 8Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden) ikke er fastlagt, jf. den samlede finansieringsmodel for Tour de France værtskabet.

   

  Rammen blev afsat med henblik på et bud på værtskabet i enten 2018, 2019 eller 2020. Der blev ved beslutningen lagt vægt på, at den samlede finansiering på 90 mio. kr. tilvejebringes, og at Tour de France værtskabet giver aktiviteter og synlighed i Region Syddanmark. Midlerne udmøntes som tilskud på baggrund af en ansøgning.

   

  Værtskabet for 2019 og 2020 er allerede afgjort, men parterne i interessentskabet arbejder nu på at tiltrække de indledende etaper af Tour de France til Danmark i 2021. Det er formentlig som følge heraf, at regeringen i forslag til Finanslov 2019 har afsat 17 mio. kr. til formålet, svarende til det aftalte bidrag fra staten.

   

  Da den oprindelige beslutning i regionsrådet omhandlede et bud på Tour de France værtskabet i enten 2018, 2019 eller 2020, er der behov for, at regionsrådet tager stilling til, om perioden for den afsatte ramme skal forlænges til også at omfatte et tilskud til et Tour de France værtskab i 2021.

   

  Forhandlingerne om tiltrækningen af Tour de France starten foregår i fortrolighed, og derfor er det vanskeligt at vurdere, om forhandlingerne kan resultere i såvel den planlagte prolog i København som de to etaper fra Roskilde til Odense samt fra Vejle til Sønderborg. Dette er imidlertid forudsætningen for aftalen imellem parterne i interessentskabet, som består af Erhvervsministeriet, København, Roskilde, Sønderborg, Vejle og Odense kommuner. Den oprindelige model med 2 etaper, der går igennem Region Syddanmark, er også en forudsætning for et tilskud på 5 mio. kr. fra Region Syddanmark.

   

  Det bemærkes, at regionerne ikke har noget økonomisk ansvar og alene går ind og yder et tilskud, hvis der bliver indgået en aftale med løbsorganisationen for Tour de France. Kulturministeriet har bekræftet, at regionerne har lovhjemmel til at give det pågældende tilskud.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At beslutningen på mødet i regionsrådet den 23. november 2015 om at afsætte en ramme på 5 mio. kr. af midler i kulturpuljen i 2015 til medfinansiering af et Tour de France værtskab (Grand Départ), i enten 2018, 2019 eller 2020, forlænges til også at gælde for et eventuelt værtskab i 2021.

   

  At betingelserne for udmøntningen af midlerne, vedtaget på regionsrådsmødet den 23. november 2015, opretholdes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 08-10-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Karsten Uno Petersen, Søren Rasmussen, Preben Jensen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Enhedslisten stemte imod.

   

  Socialistisk Folkeparti tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/35422
  12. Grindstedforureningerne - Udpegning af medlemmer til politisk følgegruppe
  fold dette punkt ind Resume

  Efter løbende politiske sonderinger mellem Billund Kommune og regionen er der, for at sikre en bred forankring, enighed om, at den politiske styregruppe for Grindstedforureningerne udvides med yderligere 4 medlemmer – 2 udpeget af regionsrådet og 2 udpeget af Billund Byråd.

   

  Det indstilles, at forslag til nyt kommissorium, hvor den politiske styregruppe for Grindstedforureningerne udvides med yderligere 2 medlemmer udpeget af regionsrådet og 2 medlemmer udpeget af Billund Byråd, godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På regionsrådsmødet den 29. oktober 2018 blev det tiltrådt, at der nedsættes en politisk følgegruppe for Grindstedforureningerne. Forslag til kommissorium blev godkendt, og regionsrådet udpegede Stephanie Lose og Jørn Lehmann Petersen til den politiske følgegruppe.

   

  I henhold til det godkendte kommissorium består den politiske følgegruppe af to politikere fra henholdsvis Billund Kommune og Region Syddanmark, der udpeges efter egne regler i kommunen og regionen.

   

  Efter løbende politiske sonderinger mellem Billund Kommune og regionen er der, for at sikre en bred forankring, enighed om, at den politiske styregruppe for Grindstedforureningerne udvides med yderligere 4 medlemmer – 2 udpeget af regionsrådet og 2 udpeget af Billund byråd.

   

  Billund byråd tiltrådte på byrådsmødet den 6. november 2018, at der i alt udpeges 4 medlemmer til den politiske følgegruppe for Grindstedforureningerne: Borgmester Ib Kristensen, formand for teknik- og miljøudvalget Per Nyhus, medlem af økonomiudvalget Ole Marcussen og medlem af teknik- og miljøudvalget Arne Thomsen.

   

  Der vedlægges forslag til opdateret kommissorium, hvor den politiske styregruppe for Grindstedforureningerne udvides med yderligere 4 medlemmer - 2 udpeget af regionsrådet og 2 udpeget af Billund Byråd.

   

  Regionsrådet vil på mødet den 26. november 2018, såfremt det besluttes at udvide den politiske styregruppe for Grindstedforureningerne med yderligere 2 medlemmer udpeget af regionsrådet og 2 medlemmer udpeget af Billund Byråd, skulle udpege 2 medlemmer til den politiske følgegruppe.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At det godkendes, at den politiske styregruppe for Grindstedforureningerne udvides med yderligere 4 medlemmer, 2 medlemmer udpeget af regionsrådet og 2 medlemmer udpeget af Billund Byråd.

   

  At forslag til opdateret kommissorium godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/1624
  13. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i november måned 2018, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

   

  I november måned 2018 er der sket følgende ansættelse:

  • Christian Sauvr er ansat som administrerende direktør på Sygehus Lillebælt pr. 1. november 2018. Christian Sauvr afløser Dorthe Crüger, som har valgt at sige sin stilling op med udgangen af oktober måned 2018.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/46183
  14. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  Under punktet blev orienteret om:

  • Det planlagte møde med Folketingsmedlemmerne den 4. marts 2019 udskydes til efter Folketingsvalget.
  • Koncerndirektør Kurt Espersen orienterede om de undersøgelser, der foretages om Grindstedforureningen samt borgermødet i Grindsted den 22. oktober 2018.
    

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 17/46183
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  -

   

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  16. LUKKET: Udbud
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  17. Orientering om Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) 2018.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet gives en orientering om Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU) 2018 ved HR-direktør Lene Borregaard.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-11-2018

  Sagen blev behandlet på den åbne dagsorden.

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  18. LUKKET: Status
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  19. LUKKET: Godkendelse af bevilling
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  20. LUKKET: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste - regionsrådsmedlem
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  21. LUKKET: Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste - regionsrådsmedlem
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 15-11-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring