Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforum - Referat - Oktober 2018 (Skriftlig behandling)

Mødedato
02-10-2018 kl. 00:00 - 00:00
 
Mødested
skriftlig behandling
 
Deltagere
 
 • Hinrich Jürgensen
 • Ib Kristensen
 • Dan Holmgaard Rasmussen
 • Karsten Uno Petersen
 • Erik Lauritzen
 • Henrik Dam
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Morten Andersen
 • Stephanie Lose
 • Thomas Hauge
 • Kjeld Breum Søberg
 • Allan Jylov
 • Birgitte Ladefoged
 • Søren Rasmussen
 • Mads Bonde Hansen
 • Lene Duholm Nielsen
 • Leif Friis Jørgensen
 • Erik Knudsen
 • Søren Windell
 • Johannes Lundsfryd Jensen
 • Peter Rahbæk Juel
 • Ole Kjær
 • Per Diget

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Økonomioversigt
  4. Oversigt over ansøgninger vedr. konsolidering af klynge- og netværksindsatsen
  5. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Smart Energy
  6. Klynger og netværk: Tillægsbevilling til CLEAN 3.0
  7. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster
  8. Klynger og netværk: Tillægsbevilling til Offshoreklynge 2.0
  9. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Danish Healthtech
  10. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster
  11. Klynger og netværk: Udvikling og konsolidering af designklyngen D2i
  12. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket RoboCluster
  13. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Danish Food Innovation
  14. Indkomne ansøgninger
  15. Ansøgning: Digitalisering i faget
  16. Ansøgning: Tillægsbevilling til Smart Energy til markedet
  17. Ansøgning: Tillægsbevilling til Medstrøm
  18. Ansøgning: Tillægsbevilling til Erhvervsrettet OPI, Triple Helix OPI
  19. Ansøgning: Tillægsbevilling til Business Training: Social inklusion
  20. Etablering af ny Syddansk OPI-pulje 2019-2021
  21. Porteføljestyring: Opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  22. Midtvejsevaluering af Scale-Up Denmark
  23. Analyse af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer i datacentre
  24. Orientering: REG LAB fokusanalyse: Succesfuld digital transformation af SMV'er
  25. Orientering: Ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  26. Orientering: Tilbudt optag på de videregående uddannelser 2018
  27. Orientering: Lovforslag og overdragelse af Vækstforums opgaver
  28. Eventuelt


  Sagsnr. 18/4503
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Dagsordenen blev godkendt.

   


  Sagsnr. 18/4503
  2. Godkendelse af referat
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Referatet fra Vækstforum møde den 20. juni 2018 er udsendt den 28. juni 2018, og kan læses på dette link: https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm508291

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender referatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Referatet blev godkendt.

   


  Sagsnr. 18/7255
  3. Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har efter den gældende lovgivning indstillingsret for anvendelse af de regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020. Der orienteres i punktet om det aktuelle forbrug af de forskellige midler, såfremt de foreliggende indstillinger i dagsordenen følges. Herudover skitseres Vækstforums økonomiske handlemuligheder i resten af 2018.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler, 2018

  I 2018 har Vækstforum i alt 110,1 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Heraf er 61,4 mio. kr. disponeret pr. 2. oktober 2018 hvis indstillingerne til mødet godkendes, og 27,1 mio. kr. er øremærket til indsatser, der er beskrevet i Vækstforums Investeringsplan for 2018, men som endnu ikke er udmøntet. Hvis de foreliggende indstillinger følges, udgør de ikke disponerede midler således 21,6 mio. kr. efter dette møde.

   

  Imidlertid bliver nogle af Vækstforums planlagte indsatser i Vækstforums investeringsplan for 2018 ikke udmøntet. Enten fordi midlerne er afsat til aktiviteter, der ikke kan nå at blive gennemført i den resterende del af 2018, eller fordi midlerne er afsat til indsatser, som staten fremover skal finansiere.

   

  Derfor vil der være flere ”ikke disponerede midler” til rådighed på Vækstforums sidste møde, end tabel 1 viser. Beløbet kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, da det afhænger af flere ukendte og uafklarede faktorer, herunder om, og i hvilket omfang, der indkommer ansøgninger til Vækstforums sidste annoncering ”Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer”.

   

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020

  Kommissionen har den 10. august 2018 godkendt, at Vækstforum Midtjylland og Syddansk Vækstforum kan få overført i alt 50 mio. kr. fra Socialfondens prioritet 4 til Socialfondens prioritet 1. De 6,3 % af midlerne frigives dog først, når resultatreserven udmøntes, hvilket forventes at ske medio 2019. Det betyder, at den syddanske andel af overførelsen til Socialfondens prioritet 1 her og nu udgør 21,8 mio. kr.

   

  Vækstforum har 634 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond i programperioden 2014-2020. Vækstforum har efter dette møde 41,2 mio. kr. til rådighed på Socialfonden og 55,2 mio. kr. til rådighed på Regionalfonden, hvis de foreliggende indstillinger følges.

   

  Status på ansøgninger indkommet til ansøgningsfristen den 3. september 2018

  Til orientering indkom der 24 ansøgninger til Vækstforums seneste og sidste ansøgningsfrist den 3. september 2018 og til annonceringen om ”Innovationssamarbejder inden for Sundheds- og velfærdsinnovation”. Der blev søgt om i alt 32,1 mio. kr. fra Socialfonden, 31,3 mio. kr. fra Regionalfonden og 71,3 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler. Ansøgningsfristen for annonceringen ”Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer” er den 27. september 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Vækstforum tog punktet til orientering.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/4503
  4. Oversigt over ansøgninger vedr. konsolidering af klynge- og netværksindsatsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver et overblik over de ansøgninger, der skal bidrage til konsolidering og forenkling af den danske klynge- og netværksindsats, herunder ansøgninger om medfinansiering af innovationsnetværk og ansøgninger om tillægsbevillinger/supplerende bevillinger fra syddanske klynger i forbindelse med de nye kommende innovationsnetværk.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionerne har i fællesskab arbejdet for at konsolidere og forenkle den danske klynge- og netværksindsats inden for energiområdet, sundhedsteknologi, fødevareområdet og designområdet. Herudover har Region Syddanmark været i dialog med RoboCluster om konsolidering inden for robotteknologi.

   

  De tre vestdanske vækstfora har desuden tidligere besluttet kun at ville medfinansiere én landsdækkende klynge med et stærkt virksomhedsengagement inden for hver styrkeposition.

   

  Klynger og netværk er på den baggrund blevet opfordret til at finde sammen i landsdækkende organisationer med regionale hubs, såfremt virksomhedernes behov eller særlige faglige specialiseringer danner grundlag for det.

   

  Det har resulteret i seks konsoliderede innovationsnetværksansøgninger inden for de ovennævnte områder samt foreløbigt tre ansøgninger om tillægsbevillinger/supplerende bevillinger, som yderligere understøtter de syddanske klynger og innovationsnetværk inden for Region Syddanmarks styrkepositioner. Ansøgningerne fremlægges for Vækstforum i de kommende punkter på dagsordenen. Det vurderes, at ansøgningerne er udtryk for, at den ønskede konsolidering og forenkling enten er gennemført eller er på vej til at blive det.

   

  Innovationsnetværksordningen udgør et centralt redskab for udvikling af klyngerne og bidrager til at understøtte samordning og forenkling. Vækstforum reserverede derfor i december 2017 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af de nationale innovationsnetværk. Herudover blev Vækstforum bemyndiget af regionsrådet til at udmønte reservationen.

   

  Det er sekretariatets vurdering, at der er behov for at styrke de syddanske styrkepositioner yderligere gennem de fire ansøgninger fra de syddanske klynger. Det understøttes af den første eksterne COWI-evaluering af denne type indsatser.

   

  Ansøgningerne om konsolidering og forenkling af klynge- og netværksindsatsen foreslås alle finansieret af de reserverede 20 mio. kr. til medfinansiering af innovationsnetværk.

   

  Det er aftalt mellem de vestdanske regioner, at alle som udgangspunkt indstiller, at den regionale medfinansiering af de fem innovationsnetværk, der er omfattet af det tværregionale forenklingsarbejde deles ligeligt mellem de vestdanske regioner. Dog således at Region Nordjylland ikke medfinansierer Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster. RoboCluster har alene ansøgt Syddansk Vækstforum om medfinansiering, da robotområdet ikke har været omfattet af det tværregionale forenklingsarbejde.

   

  I de efterfølgende dagsordenpunkter skal Vækstforum således tage stilling til følgende ansøgninger:

   

  Energiområdet

  • Medfinansiering af Innovationsnetværket Smart Energy
  • Tillægsansøgning CLEAN 3.0
  • Medfinansiering af Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster
  • Tillægsansøgning OEDK 2.0

   

  Sundhedsteknologiområdet

  • Medfinansiering af Innovationsnetværket Danish Healthtech
  • Medfinansiering af Innovationsnetværket Danish Healthtech - Syddansk Indsats

   

  Designområdet

  • Medfinansiering af Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster
  • Udvikling og konsolidering af designklyngen

   

  Robotområdet

  • Medfinansiering af Innovationsnetværket RoboCluster

   

  Fødevareområdet

  • Medfinansiering af Innovationsnetværket Danish Food Innovation

   

  Samlet set indstilles på dette møde ca. 18,1 mio. kr. af de 20 mio. kr., som Vækstforum har reserveret.

   

  Der er desuden i september modtaget en ansøgning om bevilling til styrkelse af klyngen RoboCluster, der kommer til behandling på Vækstforums møde den 6. december 2018.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   
  1. Vækstforum tog punktet til orientering.

   


  Sagsnr. 18/32494
  5. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Smart Energy
  fold dette punkt ind Resume
   

  I punktet foreslås det, at Innovationsnetværket Smart Energy medfinansieres med op til 1.340.334 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der søges om i ca. 4 mio. kr. i samlet regional medfinansiering ud af et samlet budget på ca. 30,1 mio. kr.

   

  Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) har eksisteret siden juli 2014. Den nuværende bevilling løber frem til udgangen af 2018. Nærværende ansøgning er en videreførelse af netværket for de kommende to år (2019-2020). Inno-SE er forankret hos klyngeorganisationen CLEAN.

   

  Innovationsnetværk for Smart Energy (Inno-SE) har som det overordnede formål at fremme innovation i den danske energiteknologiske sektor, med særligt fokus på SMV’er, ved at:

  • Styrke energiteknologisk innovation hos medlemmer og myndigheder
  • Styrke viden og indsigt i innovationsbehov og -barrierer
  • Fremme samarbejde med henblik på udvikling af konkrete energi-teknologiske løsninger med forretnings- og eksportpotentiale

   

  Inno-SE har i perioden fra 2014 og frem til 2018 etableret og drevet seks fokusområder. Fokusområderne har taget afsæt i danske virksomheders styrkepositioner inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer. På baggrund af medlemmernes respons og ønsker sker der i 2019-2020 konsolidering af fem tilrettede fokusområder, der i endnu højere grad end tidligere matcher virksomhedernes efterspørgsel på forskningsbaseret viden. 

   

  De fem fokusområder ledes af de førende forskere inden for de respektive områder. Inno-SEs arbejde sikrer gennem koordinering af aktiviteter, at der opnås synergier med relevante projekter. De fem fokusområder er:

  • Integrerede energisystemer og digitalisering
  • Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd
  • Effektelektronik
  • Energilagring
  • Varmepumpe og køleteknologi

   

  Derudover er der i budgettet afsat midler til et eller to nye fokusområder, som Inno-SEs styregruppe kan sætte i gang, hvis den skønner, at der er behov herfor på baggrund af input fra virksomheder og videninstitutioner.

   

  Videnpartnere i Inno-SE er:

  • Aalborg Universitet (AAU) Aalborg og København
  • Alexandra Instituttet (AI) Aarhus og København
  • Aarhus Universitet Aarhus, Herning
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Kgs. Lyngby og Risø
  • FORCE Technology Brøndby og 15 andre steder
  • Syddansk Universitet (SDU) Odense, Sønderborg, Esbjerg
  • Teknologisk Institut (TI) Taastrup og Aarhus

   

  Budget og finansiering (ansøgt):

  Udgifter

   

  Løn sekretariat

  2.910.000 kr.

  Løn faglige aktiviteter

  5.440.000 kr.

  Ufordelte midler faglig aktiviteter

  5.834.000 kr.

  Rejse, konsulent, formidling mv.

  1.900.000 kr.

  Privat/anden offentlig løn (medgået tid)

  14.000.000 kr.

  Udgifter i alt

  30.084.000 kr.

  Finansiering

   

  Uddannelses- og forskningsministeriet (SIU bevilling)

  12.063.000 kr.

  Privat (medgået tid)

  14.000.000 kr.

  Ansøgt regional medfinansiering

  • Region Syddanmark 1.340.334 kr.
  • Region Midtjylland 1.340.333 kr.
  • Region Nordjylland 1.340.333 kr.

  4.021.000. kr.

  I alt

  30.084.000 kr.

   

  Det vurderes samlet, at aktiviteterne i Innovationsnetværket Smart Energy understøtter virksomhedernes behov og lever op til ønsket om forenkling.

   

  Ansøgningen om medfinansiering af Inno-SE 2019-2020 skal ses som en videreudvikling/videreførelse det eksisterede (2014-2018) Innovationsnetværk Smart Energy, som Vækstforum også har medfinansieret.

   

  Det vurderes, at den fortsatte medfinansiering af innovationsnetværkets aktiviteter adresserer virksomhedernes behov og styrker det samlede økosystem samt bidrager til at skabe vækst for virksomheder inden for forretningsområdet energieffektive teknologier.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beslutter, at Innovationsnetværket Smart Energy får tilsagn om medfinansiering på op til 1.340.334 kr. fra de 20 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der i december 2017 blev reserveret til medfinansiering af innovationsnetværk.
  • at det forudsættes at den øvrige medfinansiering til Innovationsnetværket Smart Energy tilvejebringes, herunder
   • at Region Midtjylland og Region Nordjylland medfinansierer Innovationsnetværket Smart Energy med hver op til 1.340.333 kr.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt, dog således at vilkåret om, at bevillingen afhænger af, at de andre regioners medfinansiering tilvejebringes, fjernes. 

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/4587
  6. Klynger og netværk: Tillægsbevilling til CLEAN 3.0
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  CLEAN 3.0 - tillægsbevilling

  Forretningsområde

  Bæredygtig energi - Energieffektive Teknologier

   

  Ansøger

  CLEAN

  Økonomiske partnere

  -

  Formål

  Facilitering og videreudvikling af samarbejde mellem aktører i økosystemerne (virksomheder, videninstitutioner, offentlige organisationer og andre) inden for energieffektive teknologier.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet er på rette vej i forhold til effektrealisering, og det vurderes, at projektets aktiviteter fortsat er relevante og vil styrke det samlede økosystem samt bidrage til at skabe vækst for virksomheder inden for forretningsområdet.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  I parentes de oprindelige output mål for det eksisterende projekt.

   

  15 (10) nye innovative løsninger kommercialiseres/klar til markedsintroduktion

   

  28 (20) innovations- og kommercielle samarbejder etableret

  Efter projektperioden

  I parentes de oprindelige effektmål for det eksisterende projekt.

   

  48 (42,5) mio. kr. i årlig omsætningsforøgelse

   

  20 (17) mio. kr. årlige øget eksport

   

  40 (30) nye arbejdspladser

  Økonomi

  Samlet budget: 1.333.333 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.000.000 kr.

  Egenfinansiering: 333.333 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Der er tale om en tillægsansøgning, som forlænger aktiviteterne i CLEAN 3.0 med ét år (2020).

   

  Projektet faciliterer samarbejde mellem aktører i økosystemet (virksomheder, videninstitutioner, offentlige organisationer og andre) inden for energieffektive teknologier. Målet er at styrke klyngens funktion som samlingspunkt og samarbejdsmiljø, hvor ideer og innovation kan opstå og udvikles af virksomheder og andre aktører i fællesskab. Aktiviteterne adresserer virksomhedernes behov og består primært af netværks- og relationsskabende aktiviteter, videndeling, internationalisering og matchmaking.

   

  Hovedaktiviteterne i CLEAN 3.0 er at styrke ydelserne til virksomhederne gennem facilitering af samarbejder, matchmaking, projektudvikling og internationalisering af virksomheder.

   

  Målet er, at virksomhederne i højere grad kan realisere det store potentiale, der er for vækst og udvikling inden for energieffektive teknologier.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Tillægsansøgningen CLEAN 3.0 giver mulighed for fortsat udvikling og understøttelse af økosystemet indenfor energieffektive teknologier i 2020.

   

  Projektets aktiviteter vurderes at være velbegrundede og efterspurgt af virksomheder.

   

  Der er gennemført ekstern midtvejsevaluering. Evalueringen er positiv (grøn) vedr. projektets implementering og målopfyldelse og (gul) vedr. projektets dokumenterede effektskabelse på nuværende tidspunkt.

   

  Sammenfattende vurderes det, at projektets aktiviteter er relevante og vil styrke det samlede økosystem samt bidrage til at skabe vækst for virksomheder inden for forretningsområdet, om end effekterne er langsigtede.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beslutter, at projektet modtager tilsagn på 1.000.000 kr. fra de 20 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der i december 2017 blev reserveret til medfinansiering af innovationsnetværk – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de samlede godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det er en forudsætning for bevillingen, at ansøger indgår en tillægsresultatkontrakt med Vækstforumsekretariatet. Kontrakten danner afsæt for den løbende halvårlige evaluering, hvor der følges op på aktiviteter og output.
  • at det er en forudsætning for bevillingen, at de støttede aktiviteter ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv og at den offentlige støtte til CLEAN udelukkende anvendes til at gennemføre generelle, åbne og gratis aktiviteter til gavn for en åben og bred kreds af virksomheder og andre aktører i klyngens økosystem.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   
  1. Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/32197
  7. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster
  fold dette punkt ind Resume
   

  I punktet foreslås det, at Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster medfinansieres med op til 1.666.667 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Offshoreenergy.dk søger Syddansk Vækstforum om regional medfinansiering af Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster. Der søges om i alt 5 mio. kr. i regional medfinansiering ud af et samlet budget på 30,2 mio. kr.

   

  Vind- og olie & gas-industrien i Danmark repræsenterer en stærk erhvervsmæssig styrkeposition og har en væsentlig betydning for dansk økonomi. Industrien i Danmark bidrager tilsammen med over 40.000 arbejdspladser og genererer årligt 150 mia. kr. i omsætning og 80 mia. kr. i eksport.

   

  Den hidtidige innovationsindsats på offshoreenergiområdet har været samlet i klyngen offshoreenergy.dk, men flere andre organisationer har også udbudt innovationsaktiviteter inden for bl.a. landvind. Energy Innovation Cluster er resultatet af regionernes samarbejde om at forenkle og konsolidere sammen med en dedikeret indsats fra virksomhederne Siemens Gamesa, Vestas, MHI Vestas, Semco Maritime, Bladt Industries, Ørsted, TOTAL E&P Danmark A/S og Vattenfall. Disse virksomheder har ønsket at samle innovationsaktiviteter for SMVer, store virksomheder og videninstitutioner i én klyngeorganisation. Region Syddanmark har, sammen med de øvrige vestdanske regioner, bidraget bl.a. ved at samle parterne.

   

  Den nuværende guldcertificerede klyngeorganisation og innovationsnetværk Offshorenergy.dk bliver det organisatoriske udgangspunkt, som forandres til den nye konsoliderede klyngeorganisation Energy Innovation Cluster. Innovationsaktiviteter fra Vindmølleindustrien, Olie Gas Danmark og House of Energy i Nordjylland overdrages til Energy Innovation Cluster pr. 1. januar 2019.  

   

  Den nye klyngeorganisation og innovationsnetværk arbejder indenfor fremtidens energiproduktion og skal bidrage til Danmarks målsætning om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050.

   

  Som følge af konsolideringsindsatsen er netværkets faglige fokusområder udvidet i forhold til Offshoreenergy.dk’s faglige områder i dag. Udvidelsen består i, at netværket fremover omfatter innovationsaktiviteter på både offshore og onshore energiproduktion samt vindenergiens indpasning i energisystemet. Udvidelsen af netværkets faglige fokus er efterspurgt af industrien.

   

  Netværket Energy Innovation Cluster skal arbejde med følgende fire fagområder:

  • Onshore og Offshore vindenergi
  • Olie og gasudvinding
  • Integrationen af vedvarende energi i energisystemet og energilagring:
  • Nye energiproduktionsteknologier

   

  De danske universiteter og GTS-institutter spiller en afgørende og central rolle i netværket. Universiteterne og GTS-institutterne bidrager med ny viden og forskning, hvilket overføres til industrien igennem innovationsnetværkets videnbroaktiviteter.

   

  Der er indgået aftaler med følgende universiteter: Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet. Der er indgået aftaler med følgende GTS-institutter: FORCE Technology, Dansk Fundamental Metrologi, DHI (Dansk Hydraulisk Institut).

   

  Indtil nu har 399 virksomheder deltaget i innovationsnetværksaktiviteterne hos Offshorenergy.dk. Efter konsolideringen og udvidelsen af det faglige scope, er det forventningen, at Energy Innovation Cluster vil engagere endnu flere virksomheder. 

   

  Budget og finansiering (Ansøgt):

  Udgifter

   

  Løn sekretariat

  2.400.000 kr.

  Løn faglige aktiviteter

  7.860.000 kr.

  Ufordelte midler faglig aktiviteter

  6.000.000 kr.

  Rejse, konsulent, formidling mv.

  2.740.000 kr.

  Privat/anden offentlig løn (medgået tid)

  11.200.000 kr.

  Udgifter i alt

  30.200.000 kr.

  Finansiering

   

  Uddannelses- og forskningsministeriet (SIU bevilling)

  14.000.000 kr.

  Privat (medgået tid)

  8.150.000 kr.

  Privat (kontant)

  2.500.000 kr.

  Anden offentlig finansiering – medgået tid/rejser

  550.000 kr.

  Ansøgt regional medfinansiering

  • Region Syddanmark 1.666.666 kr.
  • Region Midtjylland 1.666.667 kr.
  • Region Nordjylland 1.666.667 kr.

  5.000.000. kr.

  I alt

  30.200.000 kr.

   

  Offshoreenergy.dk har siden 2009 været udpeget som nationalt offshore innovationsnetværk og fik som den første danske klyngeorganisation i 2012 et EU Gold Label for Cluster management.

   

  Ansøgningen indstilles til tilsagn, fordi aktiviteterne i Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster adresserer hovedudfordringerne i offshorebranchen, lever op til virksomhedernes behov samt ønsket om forenkling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beslutter, at Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster får tilsagn om medfinansiering på 1.666.666 kr. fra de 20 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der i december 2017 blev reserveret til medfinansiering af innovationsnetværk.
  • at det forudsættes, at den øvrige medfinansiering til Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster tilvejebringes, herunder
   • at Region Midtjylland og Region Nordjylland medfinansierer Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster med hver 1.666.667 kr.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt, dog således at vilkåret om, at bevillingen afhænger af, at de andre regioners medfinansiering tilvejebringes, fjernes. 

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/4928
  8. Klynger og netværk: Tillægsbevilling til Offshoreklynge 2.0
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Offshoreklynge 2.0 - tillægsbevilling

  Forretningsområde

  Bæredygtig energi - Offshore

   

  Ansøger

  Offshoreenergy.dk

  Formål

  Facilitering og videreudvikling af samarbejde, konsolidering og innovationsaktiviteter mellem aktørerne i offshore- og onshore vind industrien (virksomheder, videninstitutioner, offentlige organisationer m.fl.). Tillægsansøgningen skal understøtte den igangværende konsolidering af innovationsaktiviteter i den kommende klyngeorganisation Energy Innovation Cluster (EIC).

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet er godt i gang med at gennemføre de planlagte aktiviteter med succes. Endvidere har COWI netop færdiggjort en midtvejsevaluering af projektet, hvor projektets aktiviteter og effekter vurderes positivt. Det er derfor vurderingen, at en udvidelse af projektets aktiviteter fortsat er relevante og vil styrke det igangværende arbejde med at samle økosystemerne indenfor onshore og offshore vind, samt bidrage til at skabe vækst for virksomheder inden for forretningsområdet.

  Aktiviteter og effekter

  Aktiviteter ud over de allerede planlagte

  1 årlig bruttoliste (idékatalog) over branchens udfordringer

  1 årlig udfordringskatalog som indeholder udfordring på tværs af olie/gas og vind.

  5 CRIF-projekter identificeres med engageret problemejer

  4 CRIF workshops/problemejer workshops

  2 LOI indgået imellem danske og udenlandske virksomheder.

  15 konkrete match imellem danske og udenlandske virksomheder

  1 samarbejdsprojekt med minimum en udenlandsk klynge identificeres.

  1 EU ansøgning indsendt med dansk virksomhedsinvolvering

  1 succesfuld inddragelse af onshore vind værdikæde i klyngen

  1 CRIF Excellence projektstyringsværktøj udarbejdet

  Effekter

   

  Indsatsen vil ikke blive målt på effekter, men målt på gennemførte aktiviteter jf. aktivitetsplanen i ansøgningsmaterialet, som vil danne udgangspunkt for en resultatkontrakt, som Offshoreenergy.dk har indgået med Syddansk Vækstforum.

  Økonomi

  Samlet budget: 4.002.560,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.000.000 kr.

  Egenfinansiering: 1.002. 560,00 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Der er tale om en tillægsansøgning, som forlænger aktiviteterne i Offshoreklynge 2.0 med ét år – til udgangen af 2020.

   

  Ansøger ønsker at videreudvikle deres innovationsmetode kaldet CRIF (Cost Reduction and Innovation Forum) til en projektledelsesmodel kaldet CRIF Excellence. Dette tiltag understøttes af anbefalingerne i COWIs midtvejsevaluering. Desuden skal tillægsbevillingen bidrage til at sikre en succesfuld integration af onshore vind industrien i den kommende nye klyngeorganisation Energy Innovation Cluster (EIC), som er samling og videreudvikling af blandt andet Offshoreenergy.dk og Vindmølleindustriens innovationsaktiviteter. 

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Tillægsansøgningen Offshoreklynge 2,0 giver Offshoreenergy.dk mulighed for at sikre en efterspurgt videreudvikling af deres innovationsaktiviteter samt at sikre ressourcer til at gennemføre den igangværende integration af hele onshore vind-værdikæden i klyngen. Desuden styrkes arbejdet med at forenkle adgangen for SMVer til innovationsaktiviteter med etableringen af den kommende landsdækkende klyngeorganisation for energiproduktion Energy Innovation Cluster (EIC).

   

  Aktiviteterne i tillægsansøgningen vurderes at være velbegrundede i erfaringerne med de nuværende projektaktiviteter. Anbefalingerne fra COWIs midtvejsevaluering understøtter endvidere behovet for de nye projektaktiviteter.

   

  Sammenfattende vurderes det, at tillægsansøgningens aktiviteter er relevante og vil styrke udviklingen og konsolideringen af økosystemet samt bidrage til at skabe vækst for virksomheder inden for forretningsområdet.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beslutter, at projektet modtager tilsagn på 3.000.000 kr. fra de 20 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der i december 2017 blev reserveret til medfinansiering af innovationsnetværk– bevillingen kan maksimalt udgøre 74,98 % af de samlede støtteberettigede udgifter.
  • at det er en forudsætning for bevillingen, at ansøger indgår en tillægsresultatkontrakt med Vækstforumsekretariatet. Kontrakten danner afsæt for den løbende halvårlige evaluering, hvor der følges op på aktiviteter og output.
  • at det er en forudsætning for bevillingen, at de støttede aktiviteter ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, og at den offentlige støtte til Offshoreenergy.dk udelukkende anvendes til at gennemføre generelle, åbne og gratis aktiviteter til gavn for en åben og bred kreds af virksomheder og andre aktører i klyngens økosystem.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/30718
  9. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Danish Healthtech
  fold dette punkt ind Resume
   

  I punktet foreslås, at Innovationsnetværket Danish Healthtech medfinansieres med 933.334 kr., og at Welfare Techderudover bevilges 3,3 mio. kr. til medfinansiering af organisationens arbejdsopgaver i forbindelse med samling af aktørerne nationalt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Welfare Tech søger Syddansk Vækstforum om regional medfinansiering af Innovationsnetværket Danish Healthtech. Der ansøges om 2,8 mio. kr. i samlet regional medfinansiering ud af et samlet budget på 28 mio. kr.

   

  Partnerkreds

  Innovationsnetværket Danish Healthtech bygger på et tæt samarbejde mellem de fire regionale klynger for sundhedsteknologi - LifeScience Innovation (LSI) i Region Nordjylland, Medtech Innovation Consortium i Region Midtjylland, Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) i Region Hovedstaden (CHC dækker Greater Copenhagen, herunder Region Sjælland) samt Welfare Tech i Region Syddanmark og er samtidig en sammenlægning af de to nationale innovationsnetværk MedTech Innovation (MTI) og Welfare Tech Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi (ISV).

   

  Innovationsnetværkets dedikerede kernepartnerkreds suppleres også af fem universiteter samt to GTS-institutter, og partnerkredsen udgør tilsammen de fremmeste forsknings- og videnkompetencer i Danmark inden for netværkets genstandsfelt.

   

  Organisering

  Kernepartnernes samarbejde er også udtryk for en forenkling og konsolidering af klyngelandskabet indenfor Sundheds- og velfærdsteknologi, idet partnerne ikke blot går sammen omkring et innovationsnetværk, men også har aftalt at danne en fælles, landsdækkende forening, Danish Health Tech, som skal bestå af de regionale klyngeorganisationer Life Science Innovation North Denmark, MedTech Innovation Consortium, Copenhagen HealthCare Consortium og Welfare Tech. Partnerne har endvidere udarbejdet og underskrevet en hensigtserklæring, som fastlægger rammerne for en oprettelse af den fælles forening.

   

  Aktiviteter

  Hovedformålet for innovationsnetværket er at skabe videnbro mellem virksomhederne og videninstitutionerne og følger således Retningslinjerne for Innovationsnetværk, som anført af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

  Aktiviteterne i Danish Healthtech vægtes som følger:

  • Videnspredning og kompetenceudvikling (vægt 30 %)
  • Matchmaking (vægt 30 %)
  • Samarbejdsprojekter (vægt 25 %)
  • Internationaliseringsprojekter (vægt 15 %)

   

  Effektmål for Innovationsnetværket

  Målet er, at indsatserne skal føre til nye samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner samt kompetenceudvikling, der øger innovationsgraden og internationaliseringen af de danske sundhedsteknologiske SMV’er.

  Effektmål er for perioden 2019-2020 at:

  • 500 virksomhedspersoner har deltaget i vidensprednings-, kompetenceudviklings- og matchmaking- aktiviteter
  • 20 virksomheder har indgået i samarbejdsprojekter, heraf 15 virksomheder med forskergrupper de ikke tidligere har samarbejdet med
  • 15 virksomheder har opnået nye internationale samarbejdskontakter
  • 100 virksomheder har opnået nye internationaliseringskompetencer
  • 100 virksomheder har opnået nye regulatoriske kompetencer
  • netværket bidrager til dannelsen af 2 konsortier af enten national eller international karakter.

   

  Ansøgt beløb

  Der er søgt om 2,8 mio. kr. i regional medfinansiering, hvilket er 10 % af det samlede budget for innovationsnetværket i perioden 2019-2020. Den syddanske andel udgør 933.333 kr.

  Det vurderes samlet, at aktiviteterne i Innovationsnetværket Danish Healthtech adresserer virksomhedernes behov og lever op til ønsket om forenkling.

   

  Budget og finansiering (ansøgt):

   

  Udgifter

   

  Løn sekretariat

  6.360.000 kr.

  Løn faglige aktiviteter

  4.800.000 kr.

  Ufordelte projektpulje

     940.000 kr.

  Rejse, konsulent, formidling mv.

  1.900.000 kr.

  Privat/anden offentlig løn (medgået tid)

  11.200.000 kr.

  Andre omkostninger

  2.800.000

  Udgifter i alt

  28.000.000 kr.

  Finansiering

   

  Uddannelses- og forskningsministeriet (SIU bevilling)

  14.000.000 kr.

  Privat (medgået tid)

  11.200.000 kr.

  Ansøgt regional medfinansiering

  Region Syddanmark 933.334 kr.

  Region Midtjylland 933.333 kr.

  Region Nordjylland 933.333 kr.

  (såfremt Region Hovedstaden beslutter at medfinansiere bliver beløbet 700.000 pr. region)

  2.800.000. kr.

  I alt

  28.000.000 kr.

   

  Derudover har Welfare Tech ansøgt om 3,3 mio. kr. til medfinansiering af organisationens arbejdsopgaver ifm. samlingen af de mange aktører i en national klynge og  til at styrke internationale aktiviteter.

   

  Beskrivelse af aktiviteter

  Der er behov for, at Welfare Tech som leder af innovationsnetværket kan være en stærk partner i samarbejdet med netværkets mange aktører.

   

  Det nye innovationsnetværk er bygget op omkring en kerne af fire selvstændige klynger. De tre af disse er regionale, mens Welfare Tech er national klynge. I det nye innovationsnetværk vil alle aktørerne skulle arbejde sammen som et nationalt netværk, hvilket blandt andet betyder, at der vil skulle være tilbud til virksomheder, uanset hvor i landet de ligger. For Welfare Tech vil det som leder af netværket betyde, at der er behov for betydelige ressourcer i forhold til at være den samlende aktør, der konsoliderer netværket og skaber tæt samarbejde og koordination med de øvrige klynger samt alle de andre aktører i netværket. 

   

  Med en styrkelse af ressourcerne vil Welfare Tech fortsat kunne sætte klyngen i spil som syddansk styrkeposition.

   

  Endvidere ønsker Welfare Tech at supplere de internationale aktiviteter, som allerede ligger i innovationsnetværket. Dette vil bl.a. ske gennem klynge til klynge aktiviteter med især Norden, Storbritannien og Tyskland, hvor der allerede er gode kontakter til gavn for virksomhederne. Welfare Tech ønsker at det internationale samarbejde udnyttes mere kommercielt til gavn for virksomhederne, der vokser gennem eksport.

   

  Budget

  Aktivitets budget

  Styrkelse af Welfare Techs rolle som leder af netværket

  1.300.000 kr.

  29,5 %

  Gennemførelse af supplerende internationale aktiviteter

  3.100.000 kr.

  70,5 %

  I alt 

  4.400.000 kr.

  100 %

  Finansieringsbudget

  Regional medfinansiering

  3.300.000 kr.

  75 %

  Privat medfinansiering*

  1.100.000 kr.

  25 %

  I alt

  4.400.000 kr.

  100 %

  *Den private medfinansiering kommer fra virksomhedernes deltagelse i internationale aktiviteter. I alt 2.445 timer af 450,- kr.

   

  Effekt- og resultatforventninger vedrørende den internationale indsats:

  International matchmaking

  Aktivitet: 150 deltagere med 50% udenlandsk deltagelse

  Resultat: 200 matchmøder

  Effekt: 15 virksomheder bliver mere eksportaktive

   

  International fact finding

  Aktivitet: fact finding ture til udvalgte markeder

  Resultat: 20 virksomheder deltager

  Effekt: 4 virksomheder bliver mere eksportaktive

   

  International konsortiedannelse

  Aktivitet: triple helix samarbejde om internationalt samarbejde

  Resultat: 15 virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige deltager

  Effekt: 3 virksomheder bliver mere eksportaktive

   

  Internationalt klyngesamarbejde

  Aktivitet: klynge-klynge samarbejde i udvalgte markeder

  Resultat: 30 virksomheder har deltaget

  Effekt: 6 virksomheder bliver mere eksportaktive

   

  International videndeling og videnhjemtag

  Aktivitet: Opsøge international markedsviden og sprede danske virksomhedscases

  Resultat: 50 virksomheder har fået bedre markedsforståelse og 5 virksomhedscases er delt

  Effekt:  10 virksomheder bliver mere eksportaktive

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beslutter, at Innovationsnetværket Danish Healthtech får tilsagn om medfinansiering på op til 933.334 kr. fra de 20 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der i december 2017 blev reserveret til medfinansiering af relevante innovationsnetværk.
  • at det forudsættes, at den øvrige medfinansiering til innovationsnetværket Danish Healthtech tilvejebringes, herunder
   • at Region Midtjylland og Region Nordjylland medfinansierer innovationsnetværket med hver op til 933.333 kr.
  • at Vækstforum beslutter, at Welfare Tech herudover bevilges i alt 3.300.000 kr. til perioden 2019-2020 fra de 20 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der i december 2017 blev reserveret til medfinansiering af relevante innovationsnetværk. Den samlede regionale støtte kan maksimalt udgøre 75 % af projektets samlede budget.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt, dog således at vilkåret om, at bevillingen afhænger af, at de andre regioners medfinansiering tilvejebringes, fjernes. 

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/43150
  10. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster
  fold dette punkt ind Resume
   

  I punktet foreslås det, at Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster medfinansieres med op til 600.000 kr. ud af et samlet budget på godt 32 mio. kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den regionalt forankrede klyngeorganisation D2i – Design to innovate (D2i) er én ud af tre konsortiepartnere i det nationale innovationsnetværk Lifestyle & Design Cluster. D2i er ansvarlig for hovedtemaet ”Design og iværksætteri”. Partnerskabet er udtryk for en styrkelse og forenkling af de nationale virksomhedsrettede designtilbud og understøtter en øget konsolidering af klynge- og netværksorganisationer inden for designfeltet.

   

  Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster har eksisteret som klyngeorganisation siden 2002. Netværket har været innovationsnetværk siden 2009 under navnet Livsstil, Bolig og Beklædning. I 2013 blev netværket, som en af de første danske klyngeorganisationer, ECEI guld certificeret. I 2016 ændrede netværket navn til Lifestyle & Design Cluster.

   

  Den nuværende bevilling for innovationsnetværket løber frem til udgangen af 2018.

  Nærværende ansøgning er en videreførelse af netværket for de kommende to år (2019-2020), og der søges om i alt 1,2 mio. kr. i samlet regional medfinansiering ud af et samlet budget på over 32 mio. kr.

   

  Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster har til formål at styrke og understøtte danske virksomheder inden for bolig- og beklædningsbrancher samt de kreative industrier i at blive de mest innovative i verden. Virksomheder inden for disse brancher udgør tilsammen Danmarks fjerde største eksporterhverv med flere end 80.000 ansatte i mere end 15.000 virksomheder.

   

  Gennem brobygningsaktiviteter, innovationssamarbejder og netværk mellem virksomheder samt uddannelses- og forskningsinstitutioner arbejder Lifestyle & Design Cluster for at skabe vidensbaseret vækst og udvikling for virksomhederne i hele landet.

   

  Med udgangspunkt i regeringens Forsk 2025 målsætninger, FNs 17 Verdensmål samt Lifestyle & Design Clusters egen indsigt i målgruppens behov, fokuserer innovationsnetværket fremadrettet aktiviteterne inden for tre partnerskaber under temaerne:

   

  • Cirkulær økonomi (Aalborg Universitet - Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling)
  • Digitalisering og nye teknologier (Alexandra Instituttet)
  • Design og iværksætteri (D2i - Design to innovate)

   

  Innovationsnetværket hjælper virksomheder med at adressere, arbejde med og udvikle sig inden for disse tre hovedtemaer, som alle vil have afgørende betydning for deres overlevelse, konkurrenceevne og for at fremme vækst og beskæftigelse.

   

  Herudover vil der inden for hvert tema være et strategisk partnerskab bestående af relevante videnspartnere, brancheorganisationer, virksomheder og andre relevante aktører igangsætte og følge op på relevante aktiviteter.

   

  Øvrige konsortiepartnere i netværket er:

  • Aarhus Universitet
  • Headstart Fashion
  • VIA University College Design
  • Designskolen Kolding
  • Syddansk Universitet
  • Teknologisk Institut
  • KEA - Københavns Erhvervsakademi
  • Kunstakademiets Designskole
  • DTU
  • CBS

   

   

  Udgifter

   

  Løn sekretariat

  7.200.000 kr.

  Løn faglige aktiviteter

  3.387.500 kr.

  Ufordelte midler faglig aktiviteter

  6.030.000 kr.

  Rejse, konsulent, formidling mv.

  1.977.500 kr.

  Privat/anden offentlig løn (medgået tid)

  14.250.000 kr.

  Udgifter i alt

  32.845.000 kr.

  Finansiering

   

  Uddannelses- og forskningsministeriet (SIU bevilling)

  14.000.000 kr.

  Privat (medgået tid)

  17.645.000 kr.

  Ansøgt regional medfinansiering

  • Region Syddanmark 600.000 kr.
  • Region Midtjylland 600.000 kr.

  1.200.000 kr.

  I alt

  32.845.000 kr.

   

  D2i – Design to innovate er ansvarlig for hovedtemaet ”Innovation, Design og Iværksætteri”, hvor der gennemføres innovationsaktiviteter inden for emner som: Bæredygtige forretningsmodeller for designbranchen og livsstilsvirksomhederne, designtænkning i udvikling og produktion, nye produktionsformer, ressourceoptimering og øget digitalisering. Innovationsaktiviteterne gennemføres i et bredt partnerskab af relevante virksomheder, vidensinstitutioner og brancheorganisationer.

   

  D2i’s partnerskab med Lifestyle & Design Cluster understøtter en væsentlig konsolidering blandt klynge- og netværksorganisationer inden for virksomhedsrettet designdrevet innovation.

   

  Samlet set vurderer sekretariatet, at aktiviteterne i Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster adresserer virksomhedernes behov og lever op til ønsket om forenkling.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beslutter, at Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster får tilsagn om medfinansiering på op til 600.000 kr. fra de 20 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der i december 2017 blev reserveret til medfinansiering af relevante innovationsnetværk.
  • at det forudsættes at den øvrige medfinansiering til Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster tilvejebringes, herunder
   • at Region Midtjylland medfinansierer Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster med 600.000 kr.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

   Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/32486
  11. Klynger og netværk: Udvikling og konsolidering af designklyngen D2i
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Udvikling og konsolidering af designklyngen D2i – Design to innovate

  Forretningsområde

  Oplevelseserhverv - Design og kreative erhverv

  Ansøger

  D2i – Design to innovate

  Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding

  CVR: 33548737

  Økonomiske partnere

  -

  Formål

  Formålet med ”Udvikling og konsolidering af designklyngen” er fremadrettet at sikre virksomheder adgang til relevante og værdiskabende ydelser i et stærkt nationalt setup inden for designdrevet innovation.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet vil bidrage væsentligt til identificering og udvikling af erhvervsrettede tilbud med udgangspunkt i virksomheders konkrete behov. Projektet vil endvidere understøtte den fortsatte udvikling af designklyngen D2i – Design to innovate (D2i) og styrke aktiviteterne i design-økosystemet.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

   

  Antal SMV’ere der har opnået forbedret kendskab til design og designmetoder: 108

   

  Antal opdateringer af ydelseskataloget: 2

   

  Antal aftaler om nye samarbejdsstrukturer med designaktører i Danmark: 2

   

   

  Efter projektperioden

   

  Projektets aktiviteter bidrager til at styrke sammenhængen i økosystemet og understøtter den langsigtede vækst og udvikling på forretningsområdet. Effektkæden er lang og behæftet med en vis usikkerhed.

   

  Ansøger indikerer selv følgende langsigtede effekter:

   

  Anslået skabt årlig omsætning i. kr.: 26.244.000 efter 2 år.

   

  Anslået antal årligt skabte jobs: 29 efter 2 år.

  Økonomi

  Samlet budget: 3.304.000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 2.478.000 kr.

  Egenfinansiering: 826.000 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Klyngeorganisationen D2i – Design to innovate (D2i) har siden 2011 hjulpet flere end 600 virksomheder i gang med designdrevet innovation. D2i har over de senere år modnet og udviklet sig til en medlemsbaseret og guldcertificeret vidensklynge, der repræsenterer det stærke syddanske økosystem inden for design, i regionale, nationale og internationale innovationspartnerskaber.

   

  Med projektet ”Udvikling og konsolidering af designklyngen” vil D2i identificere og styrke udviklingen af relevante tilbud til virksomheder samt gennemføre målrettede og tematiserede erhvervsrettede arrangementer.

   

  Hovedaktiviteterne i projektet vil bidrage til at styrke forenklingen og samarbejdet yderligere mellem virksomheder, vidensinstitutioner, øvrige designaktører og andre relevante aktører i økosystemet.

   

  Projekt ”Udvikling og konsolidering af designklyngen” vil bl.a.:

  • Involvere virksomheder i videreudvikling af erhvervsrettede tilbud og ydelser i D2i
  • Gennemføre virksomhedsrettede tematiserede arrangementer med fokus på design som innovationsmetode
  • Sikre synlighed og profilering af syddanske kreative kompetencer og af det regionale design-økosystem
  • Understøtte udviklingen af en bæredygtig forretningsmodel for klyngeorganisationen

   

  Aktiviteterne tager udgangspunkt i virksomheders konkrete behov og har til formål at realisere potentialet for vækst og designdrevet udvikling blandt klyngens virksomheder.

   

  Projekt ”Udvikling og konsolidering af designklyngen” vil endvidere styrke koordinering og samarbejde mellem de nationale aktører og sikre virksomheder adgang til værdiskabende og relevante nationale designydelser fremover. Derved understøttes D2i’s fortsatte udvikling og position som en væsentlig aktør i det danske erhvervsrettede innovationslandskab.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  D2i vil med denne indsats kunne styrke virksomhedernes involvering i klynge- og netværksaktiviteter og derved bidrage til erhvervsmæssig vækst og udvikling i økosystemet.

   

  Projektet vurderes at være centralt og en væsentlig forudsætning for at D2i kan fastholde og videreudvikle relevante tilbud og ydelser til virksomhederne. Projektets aktiviteter understøtter øget synlighed og styrket sammenhæng i det samlede økosystem og bidrager til den langsigtede vækst på forretningsområdet.

   

  Projektets aktiviteter vurderes at være velbegrundede og relevante for at styrke og videreudvikle økosystemet. Projektet bidrager endvidere til at profilere og synliggøre syddanske designkompetencer nationalt.

   

  Udover eksisterende tilbud og aktiviteter i klyngen, bør projekt ”Udvikling og konsolidering af designklyngen” ses i sammenhæng med innovationsnetværksansøgningen fra Lifestyle & Design Cluster, hvor D2i er konsortiepartner. Projektet ”Udvikling og konsolidering” vil supplere og understøtte D2i’s rolle i innovationsnetværket, hvor D2i er er ansvarlig for hovedtemaet ”Innovation, design og iværksætteri”.

   

  Ydermere blev D2i for nyligt projektudførende på det nationale initiativ Sprint:Digital sammen med Dansk Design Center. Sprint:Digital har til formål at styrke SMV’ers digitale omstilling gennem strukturerede designforløb.

   

  Sammenfattet er D2i indgået i partnerskab og involveret i projektaktiviteter med de to øvrige markante, nationale, designaktører. Med baggrund i forenklingen af det danske erhvervsfremmesystem, vil projektet bidrage til at sikre D2i og det syddanske økosystem en relevant position i det fremtidige nationale klyngelandskab.

   

  Det er således sekretariatets vurdering, at projektet vil bidrage til at styrke det samlede design-økosystem og understøtte virksomhedernes fremtidige adgang til relevante og erhvervsrettede ydelser inden for designdrevet innovation. Med dette projekt som afsæt vil designklyngen være bedre rustet til også fremover at bidrage med erhvervsmæssige effekter på forretningsområdet.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beslutter, at projektet modtager tilsagn på 2.478.000 kr. fra de 20 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der i december 2017 blev reserveret til medfinansiering af relevante innovationsnetværk – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/31997
  12. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket RoboCluster
  fold dette punkt ind Resume
   

  I punktet foreslås det, at Innovationsnetværket RoboCluster medfinansieres med op til

  2,8 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler i 2019-20.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der søges om i alt 2,8 mio. kr. i regional medfinansiering ud af et samlet budget på over 32 mio. kr.

   

  Syddansk Vækstforum har i en lang årrække understøttet væksten inden for robotteknologi og igangsat indsatser, der har styrket både udvikling og anvendelse af automation og robotter i private virksomheder. Senest viser en række analyser, at Danmark har en styrkeposition inden for robotteknologi, hvor styrker som droner, fleksible og mobile robotter, m.v. er koncentreret i Region Syddanmark. I forlængelse heraf har Vækstforum besluttet, at robotteknologi er blevet et selvstændigt forretningsområde i Vækstforums Handlings- og investeringsplan for 2018-19.

   

  Innovationsnetværket RoboCluster

  RoboCluster har eksisteret som innovationsnetværk i 10 år. Den nuværende bevilling løber frem til udgangen af 2018. Nærværende ansøgning er en videreførelse af netværket for de kommende to år (2019-2020). RoboCluster er forankret hos Syddansk Universitet med base på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved det Tekniske Fakultet.

   

  Innovationsnetværk for RoboCluster sikrer, at danske robot- og dronevirksomheder har adgang til forskningsbaseret viden fra de førende danske og internationale videnscentre. I centrum er nye og uudforskede anvendelsesdomæner for robotteknologi, men også øget viden omkring anvendelsen af robotter i danske SMV’er, jf. regeringens digitaliseringsstrategi, er i fokus.  Således er innovationsnetværkets mission, med robotindustriens virksomheder og videninstitutioner i centrum, at styrke forskning og innovation inden for robotteknologi i velkendte og nye anvendelsesdomæner gennem landsdækkende vidensdelings- og netværksaktiviteter og samarbejdsprojekter.

   

  I udviklingen af fysiske robotter ses fire tendenser, der fremadrettet forventes at kunne bidrage positivt til den danske styrkeposition inden for robotteknologi. Disse fire tendenser danner grundlaget for fire indsatsområder i innovationsnetværket, som beskrevet neden for:

   

  1. Automation i intelligent produktion og processer: Afprøvning og validering af de nyeste teknologier indenfor intelligent robotbaseret produktionsteknologi, således at teknologierne er klar til uptake i danske SMV’er og hos danske robotintegratorer.

   

  1. Kollaborative robotter: Styrke og videreudvikle virksomheders muligheder for at anvende robotter i samarbejde med mennesker, særligt fremme brugen af kollaborative robotter indenfor nye anvendelsesområder.

   

  1. Mobile robotter: Fokus på nye innovative anvendelser af udendørs professionelle mobile servicerobotter med det mål at sikre en reel dansk styrkeposition. Der vurderes at være et markant innovationspotentiale, der dækker både teknologileverandører, (nye) robotproducenter og løsningsintegratorer.

   

  1. Droner: Fokus på innovationsbehov, hvor danske dronevirksomheder kan realisere potentialet for droners anvendelse under komplekse og vanskelige forhold. Det dækker alt fra dronens robusthed i vind og vejr, størrelse, manøvredygtighed, præcision og evne til at kommunikere med andre systemer og teknologier.

   

  De fire fokusområder ledes af førende forskere inden for de respektive områder. På tværs af indsatsområderne, arbejdes der med følgende faglige temaer:

   

  • Design: Skabe nye integrerede løsninger ved at bringe brugerperspektiv, teknologi og forretning sammen
  • Internationalisering: Inddrage international viden og erfaringer
  • Sikkerhed: Øget sikkerhed på robotter og periferi-udstyr
  • Simulering: Nye innovative løsninger i virksomheder vha. 3D simuleringer af robotbevægelser
  • ROS netværk: Nye innovative løsninger i virksomheder vha. Robot Operating System

   

  Ansøgningen om medfinansiering af RoboCluster 2019-2020 skal ses som en videreudvikling/videreførelse af det eksisterede Innovationsnetværk RoboCluster (2014-2018). I den forbindelse har man reorganiseret partnerskabet mhp. at forenkle og samordne ved at tilføje de to klyngeorganisationer ”UAS Denmark” og Odense Robotics” som partnere. Videninstitutioner og vidensformidlingsorganisationer i RoboCluster er:

  • Aalborg Universitet
  • Aarhus Universitet
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  • FORCE Technology
  • Syddansk Universitet
  • Teknologisk Institut
  • Designskolen Kolding
  • Udvikling Fyn (UAS Denmark og Odense Robotics)

   

  Budget og finansiering (ansøgt):

  Udgifter

   

  Løn sekretariat

  4.400.000 kr.

  Løn faglige aktiviteter

  2.200.000 kr.

  Ufordelte midler faglig aktiviteter

  7.040.000 kr.

  Rejse, konsulent, formidling mv.

  1.600.000 kr.

  Privat/anden offentlig løn (medgået tid)

  17.000.000 kr.

  Udgifter i alt

  32.240.000 kr.

  Finansiering

   

  Uddannelses- og forskningsministeriet (SIU bevilling)

  14.000.000 kr.

  Privat (kontant og medgået tid)

  15.240.000 kr.

  Ansøgt regional medfinansiering

  Medfinansiering Syddansk Universitet

  2.800.000 kr.

  200.000 kr.

  I alt

  32.240.000 kr.

   

  Det vurderes samlet set, at aktiviteterne i Innovationsnetværket RoboCluster adresserer virksomhedernes behov og lever op til ønsket om forenkling og prioritering af strategisk vigtige nationale innovationsnetværk inden for syddanske erhvervsmæssige styrkepositioner.

   

  På baggrund af den innovationsnetværksansøgning, som RoboCluster har indsendt til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, ansøges Vækstforum om 2,8 mio. kr. Regionale Erhvervsudviklingsmidler til at medfinansiere innovationsnetværket. Det vurderes, at medfinansieringen af innovationsnetværkets aktiviteter adresserer virksomhedernes behov og styrker det samlede økosystem samt bidrager til at skabe vækst for virksomheder inden for forretningsområdet robotteknologi.

   

  Der er desuden indkommet en tillægsansøgning til styrkelse af den regionale styrkeposition til behandling på mødet i Vækstforum i december 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beslutter, at innovationsnetværket RoboCluster får tilsagn om medfinansiering på maksimalt 2.800.000 kr. fra de 20 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der i december 2017 blev reserveret til medfinansiering af relevante innovationsnetværk.
  • at det forudsættes, at den øvrige medfinansiering til Innovationsnetværket RoboCluster tilvejebringes.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/41861
  13. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Danish Food Innovation
  fold dette punkt ind Resume
   

  I punktet foreslås det, at Innovationsnetværket Danish Food Innovation medfinansieres med op til 933.334 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der søges om i alt 2,8 mio. kr. i regional medfinansiering ud af et samlet budget på 28 mio. kr.

   

  Innovationsnetværket for Fødevarer er et nationalt netværk med en vision om at udbygge og styrke Danmarks position som internationalt centrum for nye løsninger på hele verdens fødevareudfordringer og på FNs verdensmål. Innovationsnetværket har fokus på vækstlaget i den danske fødevareklynge - de små og mellemstore virksomheder, som skal klædes på til at udvikle fremtidens fødevarer gennem ny viden, nye partnerskaber og internationale alliancer.

   

  Aktiviteter

  Danish Food Innovation vil prioritere internationalisering højt i aktivitetsplanen. Positionen som en globalt ledende fødevare-klynge skal videreudvikles gennem nye produkter, ny viden og nye koncepter, der adresserer de globale udfordringer samt bidrage til opnåelse af FN's bæredygtighedsmål. I den sammenhæng er samarbejdsprojekter et centralt virkemiddel, som skal bruges til at binde virksomheder og vidensinstitutioner tættere sammen i konkrete udviklingsforløb.

   

  Partner i innovationsnetværket Danish Food Innovation er:

  • Københavns Universitet
  • Teknologisk Institut
  • Erhvervsakademiet Aarhus
  • Aarhus Universitet- MAPP Centret/Institut for Fødevarer
  • FORCE Technology
  • Erhvervsakademiet Lillebælt
  • Syddansk Universitet - Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
  • Erhvervsakademi MidtVest
  • Aalborg Universitet - Institut for materialer og produktion
  • Erhvervsakademi Sjælland
  • DTU - Fødevareinstitutet
  • Professionshøjskolen Absalon
  • University College Lillebælt
  • University College Syddanmark
  • VIA University College
  • Landbrug & Fødevarer
  • Agro Business Park (ABP)
  • Dansk Industri
  • Danish Food Cluster (DFC)
  • Danish Seafood Association
  • Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU)
  • HORESTA

   

  Budget og finansiering (ansøgt):

  Udgifter

   

  Løn sekretariat

  2.835.000 kr.

  Løn faglige aktiviteter

  8.095.000 kr.

  Ufordelte midler faglig aktiviteter

  5.150.000 kr.

  Rejse, konsulent, formidling mv.

  720.000 kr.

  Privat/anden offentlig løn (medgået tid)

  11.200.000 kr.

  Udgifter i alt

  28.000.000 kr.

  Finansiering

   

  Uddannelses- og forskningsministeriet (ansøgt SIU bevilling)

  14.000.000 kr.

  Privat (medgået tid)

  11.200.000 kr.

  Ansøgt regional medfinansiering

  • Region Syddanmark 933.334 kr.
  • Region Midtjylland 933.333 kr.
  • Region Nordjylland 933.333 kr.

  (såfremt Region Sjælland beslutter at medfinansiere bliver beløbet 700.000 pr. region)

  2.800.000. kr.

  I alt

  28.000.000 kr.

   

  Det er sekretariatets vurdering, at Innovationsnetværket Danish Food Innovation er en forenkling inden for fødevareområdet, som peger i retning af én samlet national klyngestruktur på fødevareområdet. Som sådan skal innovationsnetværket på fødevareområdet ses i sammenhæng med etablering af den syddanske fødevarehub, hvor Vækstforum som forudsætning for støtte til denne, blandt andet har stillet som krav at:  

  • Den syddanske hub tilrettelægges organisatorisk, indholdsmæssigt mv. således at den overfor virksomhederne fungerer som en integreret del af den landsdækkende fødevareklyngestruktur
  • Den syddanske hub fungerer som brobygger og formidler mv. af services og aktiviteter (herunder kommende aktiviteter i et nyt innovationsnetværk inden for fødevareområdet) fra den nationale fødevareklynge til de syddanske virksomheder

   

  Med midler afsat til etablering af en syddansk hub, som en del af én sammenhængende national fødevareklyngestruktur vil Vækstforum samlet understøtte fødevareerhvervet med 22,7 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beslutter, at Innovationsnetværket Danish Food Innovation får tilsagn om medfinansiering på op til 933.334 kr. fra de 20 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der i december 2017 blev reserveret til medfinansiering af relevante innovationsnetværk.
  • at det forudsættes, at den øvrige medfinansiering til Innovationsnetværket Danish Food Innovation tilvejebringes, herunder
   • at Region Midtjylland, Nordjylland og evt. Sjælland medfinansierer Innovationsnetværket Danish Food Innovation.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/4503
  14. Indkomne ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som er til behandling i Vækstforum den 2. oktober 2018.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i alt indkommet 5 ordinære ansøgninger, hvoraf 2 både søger EU-strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler, 2 alene søger strukturfondsmidler og 1 alene søger regionale erhvervsudviklingsmidler.

   

  Ansøger

  Projekt

  Forretnings­område

  Campus Vejle

  Digitalisering i faget

  Kvalificeret arbejdskraft – bred indsats

  Welfare Tech

  Tillægsbevilling til Erhvervsrettet OPI, Triple Helix OPI

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Green Tech Center

  Tillægsbevilling til Smart Energy til Markedet

  Bæredygtig energi

  Fremtidsfabrikken, Svendborg

  Tillægsbevilling og forlængelse af Medstrøm

  Oplevelseserhverv

  Integrationsnet – Kolding

  Tillægs bevilling til Business Training – Social inklusion af udsatte flygtninge

  Bred indsats – social inklusion

   

   

   

   

  Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale, dvs. om projekterne lever op til Vækstforums strategi og handlings- og investeringsplan og formålet og intentionerne med Erhvervsudviklingsloven. Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt.

   

  Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og i forhold til krav og kriterier i de konkrete annonceringer/puljer.

   

  Effektvurderingerne fremgår af vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller, 

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Vækstforum tog punktet til orientering.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/27213
  15. Ansøgning: Digitalisering i faget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Digitalisering i Faget

  Forretningsområde

  Bred indsats – kvalificeret arbejdskraft

  Ansøger

  Campus Vejle

  Økonomiske partnere

  Business College Syd Mommark & Sønderborg Handelsskole

  Hansenberg

  Haderslev Handelsskole

  Tønder Handelsskole

  IBC International Business College

  Social- og sundhedsskolen i Esbjerg

  Social- og Sundhedsskolen Syd

  Dalum Landbrugsskole

  Grindsted Landbrugsskole

  Gråsten Landbrugsskole

  Kjærgård Landbrugsskole

  Formål

  Formålet er at uddanne flere og dygtige faglærte med teknologiske og digitale kompetencer, som matcher virksomhedernes kompetencebehov ved at løfte det faglige niveau, mindske frafaldet og øge erhvervsuddannelsernes prestige. Fokus er på elever inden for det merkantile område, landbrugsområdet og Sosu-området.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi projektet bidrager til, at der uddannes flere dygtige faglærte med de digitale og teknologiske kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Herved bidrager projektet til at sikre de syddanske virksomheder kvalificeret faglært arbejdskraft både nu og fremover.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

   

  Deltagere der er i gang med en erhvervsuddannelse: 3.145

   

  Elevernes digitale og teknologiske kompetencer forbedres.

  Det forventes at:

  - 100% af de deltagende elever vil have kendskab til de præsenterede digitale teknologier

  - 50% vil kunne anvende de præsenterede teknologier

  - 10% behersker de præsenterede teknologier

   

  Frafaldet på de deltagende erhvervsuddannelser forventes at blive reduceret med 5%-point fra ca. 20% til ca. 15% i forholdet til året før. Det betyder at 185 flere elever bliver fastholdt i forhold til, hvis projektet ikke var blevet gennemført.

  Efter projektperioden

   

  Der uddannes løbende flere dygtige faglærte med digitale og teknologiske kompetencer, da de digitalt og teknologisk orienterede undervisningsforløb fortsætter efter projektperioden.

   

  Flere folkeskoleelever forventes at søge erhvervsuddannelserne som følge af det digitale og teknologiske fokus på erhvervsuddannelserne.

  Økonomi

  Samlet budget: 14.799.560,00 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 7.399.780,00 kr.

  Søger regionens Uddannelsespulje: 3.107.907,60 kr.

  Egenfinansiering: 4.291.872,40 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Formålet med projektet er at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft ved at bidrage til, at eleverne på de merkantile erhvervsuddannelser og på landbrugsområdet har de fornødne teknologiske og digitale kompetencer til at kunne løse de nye opgaver, som følger med den øgede digitalisering. Butiksansatte skal eksempelvis både kunne håndtere fysiske kunder og nethandel. Faglærte landmænd skal kunne anvende ny teknologi blandt andet til registrering og overvågning af foderforbrug.

   

  Formålet er også at udvikle erhvervsuddannelserne, så de bliver mere attraktive, både for de unge der allerede går der, og for folkeskoleelever der skal vælge ungdomsuddannelse. De mere attraktive erhvervsuddannelser skal få flere af eleverne til at gennemføre erhvervsuddannelsen og få flere folkeskoleelever til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen. Samlet set giver det flere og dygtigere faglærte.

   

  Konkret vil projektet udvikle og gennemføre nye undervisningsforløb på erhvervsuddannelserne, som tager afsæt i og afspejler den nye teknologiske og digitale hverdag i virksomhederne. Der bliver dels tale om særlige tværfaglige teknologidage og projektuger på erhvervsuddannelserne, hvor teknologi og digitalisering er omdrejningspunktet. Og dels vil obligatoriske fag som eksempelvis markedsføring blive gennemgået og opdateret, så det matcher den nye digitale og teknologiske arbejdsdag i virksomhederne. 

   

  Som en del af projektet opdateres underviserne i ny teknologi og digitalisering eksempelvis gennem praktik i virksomheder, så de er klædt på til at udvikle og gennemføre en mere teknologiorienteret undervisning.

   

  I løbet af projektperioden vil ca. 3700 erhvervsuddannelseselever deltage i en eller flere teknologiorienterede undervisningsforløb og herved tilegne sig teknologiske og digitale kompetencer.

   

  Hertil vil 140 undervisere blive opdateret inden for ny teknologi og digitalisering og der vil blive udarbejdet nye undervisningsforløb med uddannelsesmål for teknologiske og digitale kompetencer, således at det bliver muligt at følge op på, om eleverne tilegner sig de teknologiske og digitale kompetencer.

   

  Som et resultat af projektet forventes frafaldet på grundforløb 2 på erhvervsuddannelserne at blive reduceret med 5 %-point svarende til at yderligere 185 elever fastholdes i forhold til året før. Dertil forbedres elevernes digitale kompetencer, så alle elever har opnået kendskab til relevante digitale teknologier og halvdelen kan anvende dem, og ca. 10 % behersker teknologierne.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektet bidrager til Vækstforums brede indsats for kvalificeret arbejdskraft, ved at der uddannes flere dygtige faglærte på det merkantile og landbrugsmæssige område med forbedrede digitale og teknologiske kompetencer.

   

  Det vurderes, at en målrettet indsats for at styrke elevernes digitale og teknologiske kompetencer allerede mens de går på erhvervsuddannelserne er afgørende for at sikre dygtige faglærte med de digitale og teknologiske kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Det vurderes også, at en mere teknologisk og digitalt orienteret undervisning vil kunne tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne på sigt.

   

  Det vurderes, at der er et betydeligt virksomhedsengagement, da en række virksomheder og organisationer har udtrykt deres interesse i og opbakning til projektet. I udtalelserne understreges vigtigheden af, at fremtidens faglærte medarbejdere (EUD-eleverne) er klædt på til at løse mere og mere digitale jobfunktioner. 

   

  Det vurderes, at projektet er additionelt, da projektets aktiviteter er supplerende i forhold til de aktiviteter, som gennemføres i det merkantile videncenter ”Databaseret service og forretningsudvikling”. I projektet involveres en langt større gruppe af undervisere, og de får praktiske erfaringer med, hvordan den ny teknologi anvendes i virksomhederne, hvilket ikke er tilfældet i videncentret. På landbrugsområdet er der ikke etableret teknologiske videncentre, så her er der få aktiviteter i forvejen, der er rettet mod at gøre erhvervsuddannelserne mere teknologisk og digitalt orienterede.

   

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi projektet vil kunne bidrage til, at der uddannes flere dygtige faglærte med de digitale og teknologiske kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Herved bidrager projektet til at sikre de syddanske virksomheder kvalificeret faglært arbejdskraft både nu og fremover.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 7.399.780,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • Det er en forudsætning for bevillingen, at projektet modtager tilsagn fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 3.107.907,60 kr.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/4527
  16. Ansøgning: Tillægsbevilling til Smart Energy til markedet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Smart Energy til markedet – tillægsbevilling og forlængelse

  Forretningsområde

  Energieffektive Teknologier

   

  Ansøger

  Green Tech Center

  Økonomiske partnere

  VIA University College

  CLEAN

  Roulunds Energy

  VIFIN (Vejle Kommune)

  Formål

  Smart Energy til markedet har en gældende bevilling til at gennemføre 7 forløb med systemløsninger og søger en tillægsbevilling til at gennemføre yderligere 6 forløb. Projektet samler 3-5 virksomheder i et konsortium om en ny, innovativ systemløsning, der skal øge omsætning og eksport.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet har vist gode resultater og effekter i det nuværende projekt, og det vurderes ud fra midtvejsevalueringen og yderligere oplysninger fra projektet:

  -         At projektet har dokumenteret, at metoden til udvikling af systemløsninger fungerer og herunder at prisen pr. forløb er reduceret fra 1.914.000 kr. til 1.457.000 kr.

  -         At projektet har dokumenteret stor effekt i projektperioden i forhold til de tre forløb, der er gennemført

  -         At der er stor sandsynlighed for, at projektet kan udvikle yderligere 6 systemløsninger med stor effekt

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Antal nye innovative virksomheder: 19

  Øget omsætning: 9 mio. kr.

  Heraf øget årlig eksport: 2,6

  Antal skabte jobs: 10

  5 år efter projektperioden

  Anslået skabt omsætning: 120 mio. kr.

  Heraf øget årlig eksport: 58 mio. kr.

  Anslået skabte jobs: 100

  Økonomi

  Samlet budget: 8.741.813 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 4.370.906 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 2.185.453 kr.

  Egenfinansiering: 2.185.453 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet Smart Energy til Markedet søger om tillægsbevilling og forlængelse af projektperioden.

   

  Projektet har til formål at øge omsætning og eksport blandt virksomheder inden for energieffektive teknologier ved at samle 3-5 virksomheder i et konsortium, som sammen udvikler en systemløsning, der kan sælges som ’turn-key-løsninger’ til kunderne, dvs. samlede løsninger.

   

  Målet i det eksisterende projekt er at etablere 7 konsortier, som hver udarbejder vækstplaner, herunder bl.a. juridisk grundlag, finansieringsmodel, markedsmodning af teknologien samt service og garanti for produktet.

   

  Projektet har gennemført 3 forløb, som ifølge ansøger allerede har vist effekter, herunder øget omsætning på 36 mio. kr. og 16 skabte jobs. Projektet har desuden igangsat yderligere 6 forløb og har 4 under udvikling. Målet med tillægsansøgningen er at gennemføre yderligere 6 forløb.

   

  Green Tech Center er projektleder og gennemfører projektet i samarbejde med CLEAN, vidensinstitutioner og virksomheder.

   

  Målsætningen for forlængelse af projektet er at opnå en supplerende effekt i projektperioden på 9 mio. kr. i øget omsætning, heraf 2,6 mio. kr. i øget årlig eksport samt 10 skabte jobs blandt de deltagende virksomheder.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Sekretariatet vurderer, at tillægsansøgningens mål om at etablere yderligere 6 systemløsninger samt at arbejde for en bæredygtig forretningsmodel er rettet mod de strategiske udfordringer på forretningsområdet samt at det eksisterende projekt har dokumenteret, at aktiviteterne i projektet medfører en sikker effekt i form af øget omsætning, øget eksport og jobskabelse.

   

  Sekretariatet indstiller ansøgningen til tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 4.370.906 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 2.185.453 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/8577
  17. Ansøgning: Tillægsbevilling til Medstrøm
  fold dette punkt ind Resume
   

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Medstrøm (oprindeligt Kreativitet og Iværksætteri) - tillægsbevilling og forlængelse

  Forretningsområde

  Oplevelseserhverv

  Ansøger

  Fremtidsfabrikken, Svendborg

  Økonomiske partnere

  Fremtidsfabrikken, Svendborg

  Spinderihallerne, Vejle

  Business Kolding

  IER Udvikling, SDU

  Formål

  Formålet med projekt Medstrøm er at fremme iværksætteri og jobskabelse inden for de kreative erhverv gennem forløb tilpasset deltagernes iværksætterniveau og modenhed.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet er en forlængelse af et igangværende projekt, der vurderes som velfungerende og med høj kvalitet i aktiviteterne. I COWI-evalueringen fra marts 2017 fremgår det endvidere at deltagerne oplever aktiviteterne som værdiskabende.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

   

  Anslået akkumuleret meromsætning i projektperioden: 36.116.877 kr.

  Efter projektperioden

   

  Anslået antal deltagervirksomheder som er blevet til vækstiværksættere 2 år efter projektperioden: 5

   

  Anslået antal skabte arbejdspladser 0-2 år efter projektperioden: 10

  Økonomi

  Samlet budget: 18.259.260 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 7.851.482 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.925.741 kr.

  Egen- og deltagerfinansiering: 6.482.037 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet er en fortsættelse af det igangværende projekt Medstrøm, som har været aktivt siden efteråret 2015.

   

  Projekt Medstrøm har til formål at øge andelen af iværksættere inden for kreative erhverv samt at sikre overlevelsen af etablerede iværksættere. Partnerskabet bag projektet sikrer geografisk udbredelse af projektaktiviteterne på Sydfyn og i Trekantområdet. Hertil vil der blive gennemført projektaktiviteter i Sønderjylland, målrettet potentielle og etablerede iværksættere fra Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommuner.

   

  Projektaktiviteterne er fordelt på fire supplerende forløb:

  • Tankestrøm – idéfasen. Målrettet kommende eller nystartede iværksættere, der har brug for at afprøve og udvikle forretningsideen.
  • Power Up – etableringsfasen. For iværksættere der har et CVR-nummer der er mellem 0-1 år gammelt. Forløbet har fokus på at opbygge virksomhedsidé og koncept.
  • Strømstyrke – vækstfasen. For iværksættere der har haft virksomhed i mellem 1-5 år. Målet er at styrke den fortsatte vækst og udvikling af virksomheden.
  • Højspænding – Ekspansionsfasen. Individuelle og målrettede forløb for iværksættere, der har potentiale til markant vækst.

   

  Projektet har til formål at forbedre de deltagende iværksætteres kompetencer og øge antallet af deltagere, der starter egen virksomhed.

   

  Projektet vil desuden bidrage til øget omsætning i de deltagende virksomheder samt vækst i antallet af arbejdspladser og vækstiværksættere.

   

  Ansøger har indsendt en supplerende, mindre ansøgning om en ”Medstrøm Voucher”, der har til formål at tilbyde udvalgte deltagende virksomheder et tilskud til individuelle rådgivningsforløb.

   

  Ansøger har valgt at trække ansøgningen til "Medstrøm voucher", idet en del af rådgivningen vil kunne indeholdes i det eksisterende, individuelle ”Højspændingsforløb”, mens resten kan dækkes af andre eksisterende ordninger.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Medstrøm fik en særdeles positiv midtvejsevaluering i marts 2017, der blandt andet fremhæver et velfungerende samarbejde mellem projektpartnere og aktiviteter i høj kvalitet, der udføreres af kompetente og professionelle undervisere.

   

  Deltagerne oplever projektet som værdiskabende og fleksibelt i forhold deres specifikke behov.

   

  Projektet har haft deltagere fra store dele af regionen med en naturlig overvægt i hjemkommunerne for projektpartnerne (Svendborg, Vejle og Kolding). I forlængelsesperioden vil projektet styrke aktiviteterne i Sønderjylland og derved opnå en større geografisk spredning af aktiviteterne.

   

  Projektet indstilles til tilsagn, da projektet samlet set vurderes at være relevant for forretningsområdet, og da de angivne mål og effekter vurderes at være sandsynliggjorte.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 7.851.482 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 43 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 3.925.741 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 21,5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt, idet det blev besluttet at ændre finansieringssammensætningen således,

  • at projektet indstilles til at modtage tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 9.129.630 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter, og
  • at projektet indstilles til at modtage tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.647.593 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 14,5 % af godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/27221
  18. Ansøgning: Tillægsbevilling til Erhvervsrettet OPI, Triple Helix OPI
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Triple Helix OPI (oprindeligt Erhvervsrettet OPI) - tillægsbevilling og forlængelse

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

   

  Ansøger

  Welfare Tech, Odense

  Økonomiske partnere

  Welfare Tech, Odense

  Væksthus Syddanmark, Odense

  Formål

  Initiativet tilbyder relevante værktøjer, guides og vejledning om OPI til både private virksomheder og offentlige aktører over hele landet indenfor forretningsområdet sundheds- og velfærdsteknologi.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Erhvervsrettet OPI er netop blevet slutevalueret af COWI. COWI vurderer projektets implementering og målopfyldelse grøn. Projektet adresserer væsentlige barrierer for igangsættelse af OPI-samarbejder, omend projektets effektkæde ifølge COWI er lang og forbundet med usikkerhed, hvorfor denne del vurderes gul.

   

  Projektet leverer således relevante værktøjer, som hjælper til succesfuldt OPI-samarbejde. Det vil sige, at projektets aktiviteter kan betragtes som bagvedliggende, og som noget der understøtter virksomhedernes forudsætninger for og kompetence til at udvikle, teste og samarbejde med den offentlige sektor.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Udvikling af nye værktøjer og opdatering af de eksisterende. Skabelse af 40 match mellem offentlige og private virksomheder heraf 12 mellem offentlige og private virksomheder og videninstitutioner.

  Gennemførelse af 8 tematiske seminarer, events, workshops og webinarer med 280 virksomhedsdeltagere.

  I forhold til det nordiske samarbejde vil der blive gennemført 6 vidensdelingsworkshops, konferencer, symposium, webinarer, hvor 10 virksomhedscases præsenteres og der vil blive gennemført 2 studie- og inspirationsture, hvor 15 virksomhedsdeltagere opnår indsigt i nordiske markeder.

  Efter projektperioden

  Generelt er de direkte effekter vanskeligt målbare.

  Det forventes, at 18 virksomheder vil have udviklet koncepter til nye produkter eller løsninger 5 år efter projektperioden.

  Der forventes endvidere en øget årlig omsætning på 12 mio. kr. og 12 nye jobs efter 5 år.

  Økonomi

  Samlet ansøgt budget: 6.900.000,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 6.000.000,00 kr.

  Egenfinansiering: 900.000,00 kr.

   

  Samlet indstillet budget: 5.172.413,80 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 4.500.000,00 kr.

  Egenfinansiering: 672.413,80 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Welfare Tech har søgt om medfinansiering på 6 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Det drejer sig om en forlængelse og tillægsbevilling til projektet Erhvervsrettet OPI, der afsluttes ved årets udgang. Erhvervsrettet OPI har været en videreudvikling af OPIguide.dk, som blev etableret med nationale midler. Welfare Tech overtog opgaven i 2015 med midler fra Syddansk Vækstforum og Erhvervsstyrelsen. Projektet vil fremadrettet hedde Triple Helix OPI og vil være endnu en videreudvikling af det oprindelige projekt, som afsluttes med udgangen af 2018.

   

  Erhvervsrettet OPI tilbyder relevante værktøjer, guides og vejledning om OPI til både private virksomheder og offentlige aktører over hele landet indenfor forretningsområdet sundheds- og velfærdsteknologi.

   

  Projektet Triple Helix OPI vil bygge ovenpå det, der er udviklet i Erhvervsrettet OPI bl.a. ved at videreudvikle, kvalificere og opdatere de værktøjer, som blev udviklet på et meget tidligt tidspunkt, således at de modsvarer de behov og udfordringer, der i dag er hos offentlige og private aktører, når det drejer sig om OPI. Triple Helix OPI vil blandt andet inddrage videninstitutioner i dette arbejde.

   

  Endvidere vil fokus blive justeret fra primært produktinnovation og -udvikling til mere fokus på implementering, skalering og udbredelse samt anvendelse af eksisterende teknologier på nye måder. Det betyder, at projektet også vil udvikle nye værktøjer, der kan anvendes med det fokus.

   

  Endvidere vil der blive udviklet værktøjer, som tager hånd om aftagerorganisationernes, dvs. det offentliges, evne og parathed til at implementere og anvende velfærdsteknologiske løsninger.

   

  Samlet set vil Triple Helix OPI:

  • Finde og udvikle nye kvalitetssikrede og tidssvarende værktøjer og cases.
  • Udvikle generiske værktøjer til brugerinddragelse, implementering og samarbejde med videninstitutioner.
  • Vejlede og videreformidle om anvendelsen af OPI værktøjer.
  • Opsamle, promovere, dele og distribuere værktøjer og erfaringer med OPI.
  • Udvikle nordisk videndeling og netværk med fokus på OPI.

   

  Der er tale om et initiativ, hvor effektkæden er lang og relativt usikker. Fra virksomhederne besøger hjemmesiden, bruger værktøjer og til der er målbar erhvervseffekt kan der gå lang tid, hvilket også betyder, at det er vanskeligt at måle initiativets direkte erhvervseffekt.

   

  Ifølge COWIs evaluering har der fra starten af 2015 til medio 2018 været 25.900 brugere af platformen, og mere end 6.000 har brugt værktøjerne, hvilket har resulteret i 135 OPI-match og 12 konkrete samarbejder.

   

  De virksomheder, som er gået videre med et OPI-samarbejde efter brug af guiden og sparring fra projektet, har således en positiv forventning til stigning i omsætning og jobs.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektet tilbyder nødvendige og relevante værktøjer, guides og vejledning om OPI til både private virksomheder og offentlige aktører over hele landet indenfor forretningsområdet sundheds- og velfærdsteknologi.

   

  Projektets aktiviteter kan betragtes som bagvedliggende, og som noget der understøtter virksomhedernes kompetence til at udvikle, teste og samarbejde med den offentlige sektor.

   

  Projektet leverer således værktøjer, som hjælper til succesfuldt OPI-samarbejde, hvilket er af afgørende betydning indenfor netop det forretningsområde.

   

  Der er dog ansøgt relativt flere midler til aktiviteterne i Triple Helix OPI, end det Erhvervsrettet OPI blev støttet med.

   

  Vækstforumsekretariatet vurderer, at der ikke er særlige forhold, som taler for, at Triple Helix OPI bør være dyrere at drive. Der er allerede etableret en infrastruktur omkring initiativet, og selvom der vil komme et supplerende fokus ind i initiativet, og der vil skulle udvikles nye værktøjer, vurderes det, at initiativet vil kunne drives på samme økonomiske niveau som tidligere.

   

  Det indstilles derfor, at projektet støttes med maksimalt 4,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i en to-årig periode. Med denne tidsramme vil Welfare Tech også have mulighed for at udarbejde en plan for en mere permanent løsning for OPI-guidens videreførelse under de nye rammer for erhvervsfremme.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

   At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 4.500.000,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 87 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
  • at projektets aktiviteter ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder bl.a., at projektets aktiviteter udelukkende gennemføres til fordel for en åben kreds af både offentlige og private aktører, og at der ikke gennemføres individuelle forløb med private virksomheder, som har karakter af traditionel rådgivning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/1506
  19. Ansøgning: Tillægsbevilling til Business Training: Social inklusion
  fold dette punkt ind Resume
   

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Business Training – Social inklusion af udsatte flygtninge – tillægsbevilling

  Forretningsområde

  Bred indsats – social inklusion

  Ansøger

  Integrationsnet – Kolding

  Økonomiske partnere

  Kolding Kommune
  Kolding Erhvervsråd
  Odense Kommune
  Haderslev Kommune
  Vejen Kommune

  Formål

  At søge om en udvidelse af projektet i form af flere deltagere i en lettere udvidet geografi i kombination med et supplerende efterværn på baggrund af anbefalinger i midtvejsevalueringen med henblik på at få flere i målgruppen af flygtninge tættere på/i beskæftigelse. Projektet søger hertil om en forlængelse af projektet med godt 1 år.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet har leveret og forventes fortsat at levere konkrete resultater for en svær målgruppe af udsatte flygtninge, og det vurderes, at det supplerende efterværn og det øgede omfang af indsatsen vil bidrage til validere metoden og dermed understøtte potentialet for forankring. 

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Antal deltagere, der gennemfører et indslusningsforløb: 170

  Antal deltagere i ordinær beskæftigelse, umiddelbart efter deltagelse: 25

  Antal deltagere i støttet beskæftigelse, umiddelbart efter deltagelse: 43

  Efter projektperioden

  Antal deltagere i ordinær beskæftigelse, 6 måneder efter deltagelse: 66

  Økonomi

  Samlet budget: 13.422.965,80 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 6.711.482,40 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 0,00 kr.

  Egenfinansiering: 827.988,40 kr.

  Finansiering via deltagerunderhold: 5.883.494,00 kr.

   

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Vækstforum besluttede på mødet den 13. juni 2016 at give tilsagn til projekt ”Business Training – inklusion af udsatte flygtninge”. På mødet den 20. juni 2018 fik projektet endvidere tilsagn på en tillægsbevilling i form af REM-midler.

   

  Nærværende ansøgning er en tillægsansøgning til det oprindelige projekt, som handler om at inkludere udsatte flygtninge på arbejdsmarkedet via place-and-train forløb.

   

  Tillægsansøgningen indebærer en øget volumen af deltagere i Odense Kommune samt inddragelse af Vejen som ny kommune. Samtidig indarbejdes et efterværn på baggrund af anbefalinger i midtvejsevalueringen, hvor den enkelte deltager følges i op til 3 måneder efter deltagelse i projektet og således understøttes i et fortsat fokus på at komme i job og/eller at fastholde beskæftigelse.

   

  Med merbevillingen omfatter projektet 4 kommuner og får 100 flere flygtninge ind i et forløb. Det forventes i forhold til nuværende effektmål, at yderligere 13 som følge af deres deltagelse i projektet opnår ordinær beskæftigelse, yderligere 20 kommer i støttet beskæftigelse, yderligere 2 ansættes i en socialøkonomisk virksomhed og yderligere 30 er aktivt jobsøgende.

   

  Den øgede volumen i antal deltagere samt involveringen af 4 kommuner skal sikre, at der via projektet kan sikres valide data i forhold til den afprøvede metode, og derved understøtte muligheden for udbredelse og forankring heraf til gavn for målgruppen af udsatte flygtninge.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektet har sandsynliggjort og dokumenteret, at de har og forsat vil levere konkrete resultater for en svær målgruppe af udsatte flygtninge, samt at de med de udvidede aktiviteter vil kunne validere metoden og øge sandsynligheden for forankring.

   

  Det vurderes endvidere sandsynliggjort, at de supplerende aktiviteter tager udgangspunkt i anbefalingerne i midtvejsevalueringen, der i øvrigt viser, at projektet er veldrevet og i et tæt samarbejde med kommunerne og virksomhederne gør en forskel for målgruppen.

   

  Ansøgningen indstilles på den baggrund til et tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 6.711.482,40 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/8849
  20. Etablering af ny Syddansk OPI-pulje 2019-2021
  fold dette punkt ind Resume
   

  Midtvejsevalueringen af Syddansk OPI-pulje 2015-2019 (Offentlig Privat Innovation) viser, at det overordnet går godt med de virksomheder, der får støtte fra puljen, særligt inden for Sundheds- og velfærdsteknologi. Vækstforum har i handlings- og investeringsplanen for 2018 ønsket at prioritere en ny OPI-pulje, og i punktet foreslås rammerne for puljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden 2012 har Vækstforum givet støtte til, at mindre syddanske virksomheder i samarbejde med offentlige parter og Syddansk Universitet kan teste og videreudvikle deres produkter og serviceydelser. Formålet har været, at flere produkter udvikles fra prototype til at være klar til salg på markedet. Det er en væsentlig del af puljens konstruktion, at virksomhedernes administrative byrde er så lille som mulig. For eksempel vejleder sekretariatet virksomhederne om overholdelse af EU-reglerne og modtager og kvalitetssikrer virksomhedernes regnskabsbilag inden regnskabsaflæggelse til Erhvervsstyrelsen. Puljen har kunnet søges inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi og Oplevelseserhverv. Den nuværende pulje har tildelt de sidste midler til projekter i 3. kvartal 2018.

   

  COWI har gennemført en midtvejsevaluering af den igangværende Syddanske OPI-pulje 2015-2019. Evalueringen viser, at det overordnet går godt for de virksomheder, der har fået støtte. Virksomhedernes effektforventninger ligger således væsentligt over det niveau, som forventedes ved puljens start. Derfor foreslås det, at der etableres en ny OPI-pulje.

   

  Evalueringen viser også, at der er forskelle i resultaterne indenfor Vækstforums prioriterede indsatsområder. Indenfor Sundheds- og velfærdsinnovation styrker test og udviklingsforløbene med offentlige partnere mulighederne for vækst i virksomhederne, idet produkterne i højere grad matcher de offentlige partneres behov. Samtidig oplever deltagervirksomhederne inden for dette område OPI-samarbejde som en central forudsætning for produktudvikling og markedsintroduktion. Et konkret eksempel er virksomheden Mobile Industrial Robots, der under Syddansk OPI-pulje har testet MiR Fleet 2,0 i samarbejde med Sygehus Sønderjylland. Virksomheden har stor succes med salg af logistikrobotter og styringssystemer, og er for nylig blevet solgt til det amerikanske Teradyne for op mod 1,7 mia. kr. 

   

  Værdien af OPI-samarbejderne inden for de andre områder er ifølge COWI begrænset. Evalueringen viser dog, at OPI-projekterne indenfor Energieffektive teknologier giver effekt, men her er der i højere grad tale om testsamarbejder mellem offentlige og private parter fremfor egentlige samarbejder om innovation.

   

  Der har ikke været nævneværdig efterspørgsel efter udviklingsprojekter sammen mellem offentlige og private parter indenfor de øvrige regionale prioriterede indsatsområder.

   

  Forslag til rammer for en ny OPI-pulje

  Da der i de hidtidige OPI-puljer både har været størst efterspørgsmål efter og størst effekt af projekter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, foreslås det, at en kommende pulje alene kommer til at kunne søges indenfor Sundheds- og velfærdsinnovation inklusiv robotteknologi til sundhedsvæsnet. OPI-projekterne skal medvirke til, at virksomhedernes produkter bliver tilpasset behovene hos de potentielle offentlige kunder. Formålet er overordnet kommercialisering og understøttelse af vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark.

   

  I Vækstforums handlings- og investeringsplan for 2018 er der disponeret 19 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 1,3 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond til en ny OPI-pulje.

   

  Idet puljen foreslås begrænset til at yde støtte til projekter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, foreslås det samtidig, at denne ramme reduceres.

   

  Således foreslås det, at Vækstforum afsætter en ramme på 14 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 og 1,3 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond til Syddansk OPI-pulje 2019-2021. Vækstforum vil på decembermødet 2018 få forelagt et konkret forslag til udmøntning af puljen.

   

  Det skal bemærkes, at det på grund af forenklingen af erhvervsfremmesystemet på nuværende tidspunkt er tvivlsomt, om Region Syddanmark vil kunne påtage sig opgaven med at være operatør og kontraktansvarlig partner på en ny OPI-pulje. Den kommende operatør kan alene få dækket de faktiske omkostninger til administrationen og vil ikke selv kunne deltage i projekter i puljen. Vækstforumsekretariatet vil frem mod mødet i Vækstforum i december afklare mulighederne for at videreføre puljen i det nye erhvervsfremmesystem med henblik på, at den kan foreligge en ansøgning til behandling på mødet. En mulighed er, at administrationsopgaven varetages af Welfare Tech, der er nationalt innovationsnetværk og har stor faglig indsigt i området. Det betyder, at Welfare Tech ikke selv kan være partner og søge midler i puljen, men klyngens medlemsvirksomheder har fortsat mulighed for at søge tilskud fra puljen.

   

  Midtvejsevalueringen kan læses her

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionrådet, at der afsættes en ramme på 14 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til Syddansk OPI-pulje 2019-2021 inden for Sundheds- og velfærdsinnovation - bevillingen kan makismalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum reserverer en ramme på 1,3 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond til projektet, bevillingen kan maksimalt udgøre 7 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen på 14 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til Syddansk OPI-pulje 2019-2021.
  • at Vækstforum i december 2018 vil få forelagt et konkret forslag til udmøntning af puljen.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 17/44601
  21. Porteføljestyring: Opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har besluttet, at der som led i porteføljestyringen af Vækstforumprojekter arbejdes med løbende eksterne midtvejs- og slutevalueringer af projekter og halvårlig intern opfølgning på alle igangværende projekter. Der gives status og fremdriftsrapport på igangsatte projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ekstern evaluering af projekter

  Denne evalueringsrunde vedrører ekstern evaluering af 13 projekter, som kan ses i bilag ”Eksterne evalueringer 3. kvartal 2018”. Evalueringsrapporterne viser 12 projekter i fremdrift med fornuftige resultater, som ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

   

  Midtvejsevalueringen af projektet Clean Green Plan viser, at projektet scorer rød på målopnåelse og effektvurdering. Projektet har haft vanskeligt ved at rekruttere virksomheder. Det betyder, at antallet af gennemførte virksomhedsforløb er lavere end forventet. Samtidig har de virksomheder, som har gennemført forløb, haft vanskeligt ved at realisere de forventede reduktioner i energi- og materialeforbrug. Evaluator vurderer dog, at en mere målrettet rekrutteringsindsats kan sikre større fremdrift i sidste del af projektet.

   

  Intern opfølgning på projekter

  Sekretariatet har fulgt op på forbrug, milepæle og effektrealisering på alle projekter, som har været i gang i mere end et halvt år, og som ikke netop har fået eller er i gang med en ekstern midtvejs- eller slutevaluering. Sekretariatet har scoret projekterne på de tre ovenstående parametre på en ”trafiklysskala”.

   

  Der er i denne runde 45 projekter til intern opfølgning (se bilag). Ud af de 45 er der 2, der scorer rødt på en eller flere af de tre parametre. Det ene projekt, Pre Scale-Up, har på trods af mere end 400 screeninger af virksomheder haft betydelige udfordringer med at rekruttere deltagere til de planlagte aktiviteter. Ansøger arbejder derfor hen mod, at projektet lukkes ned. Det andet projekt Vestkystens Turismevækstklynge scorer rødt på forbruget. Det skyldes at flere afholdte udgifter ikke er afregnet. Det vil ske i den nærmeste fremtid, og det samlede budget forventes forbrugt inden for projektperioden.

   

  Projektændringer

  Projektet Danske turismekompetencer:

  Projektet har anmodet Vækstforum og Erhvervsstyrelsen om en reduktion af projektets budget og effektmål på 41 % på tværs af alle deltagende regioner. Anmodningen skyldes, at projektet er stødt ind i uforudsete udfordringer. Herunder er Region Sjælland og Region Hovedstanden, imod forventning, aldrig indtrådt i projektet, hvilket har medvirket til at forsinke opstarten. Nedjusteringen svarer til en samlet nedskrivning af projektets budget på 15,3 mio. Den syddanske finansiering af projektet består af socialfondsmidler, som falder fra 6,7 mio. til 4,0 mio.

   

  Nedjusteringen af Danske Turismekompetencer betyder samtidigt, at støtten fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet Turismebranchen - Fra potentiale til vækst via kompetencer, nedjusteres fra 0,9 mio. kr., til 0,6 mio. kr., da projektet højst kan udgøre 15 % af de socialfondsmidler, der anvendes i den syddanske del af Danske Turismekompetencer. Projektet Turismebranchen - Fra potentiale til vækst via kompetencer er støttet med regionale erhvervsudviklingsmidler, hvori der udarbejdes vækstplaner i samarbejde med virksomheder, som ønsker at indtræde i Danske Turismekompetencer. Forholdet imellem budget og effekter for de to projektet forbliver, ifølge ansøger, uændret.

   

  Projektet ’Kvalicare’:

  Virksomheden Kvalicare (nu benævnt Selskabet af 24. april 2018 ApS) har fået tilsagn om støtte fra Syddansk OPI-pulje til projektet ”Kvalicare”. I projektet testede og videreudviklede virksomheden i samarbejde med OUH en e-læringsplatform inden for ernæringsvurdering. Projektet sluttede pr. 30.4.2018. Efterfølgende er virksomheden blevet begæret konkurs, og konkursdekretet er udstedt den 2.7.2018. Der er etableret et nyt selskab (også benævnt Kvalicare), som arbejder videre med produktet og vil forsøge at introducere det på markedet.

   

  Projektet Smart Trolley:

  Virksomheden bag Smart Trolley-projektet er gået konkurs. I december 2014 indstillede Syddansk Vækstforum en støtte på ca. 4,2 mio. kr. i Regionalfondsstøtte og en REM-medfinansiering på ca. 1,1 mio. kr. til projektet Smart Trolley i Sønderborg. I årene 2015, 2016 og 2017 har iværksættervirksomheden bag projektet arbejdet med innovation af virksomhedens produkter: versioner af en multifunktionel, batterielektrisk sættevogn. Projektet er gennemført i samarbejde med lokale virksomheder og med SDU-Sønderborg som forskningspartner, og har tilført virksomhedens grundprodukt forskellige ”smarte” funktioner. Imidlertid lykkedes det ikke virksomheden at opnå et tilstrækkeligt salg af produkterne. Der blev indgivet konkursbegæring i februar 2018. Det har ikke været muligt at rekonstruere virksomheden eller afslutte projektet på anden måde. Der er udbetalt en Regionalfondsstøtte på ca. 2,16 mio. kr. Erhvervsstyrelsen har fremsat et krav på tilbagebetaling af beløbet, da projektet principielt er mislykket. Midlerne må imidlertid anses for tabt. Til gengæld er restbeløbet på ca. 2,04 mio. kr. ført tilbage til Vækstforums ramme under Regionalfondens prioritet 1. På tilsvarende vis har Region Syddanmark udbetalt REM-midler på ca. 0,93 mio. kr., hvoraf ca. 0,36 mio. kr. var forskud. Region Syddanmark har fremsat krav om tilbagebetaling af forskuddet, men også disse midler må anses for tabt. Ca. 0,17 mio. kr. er ført tilbage til Vækstforums ramme af regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum godkender status og fremdrift på projekterne generelt.
  • at Vækstforum tager nedjusteringen af projektet Danske Turismekompetencer til orientering.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at støtten fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet Turismebranchen - Fra potentiale til vækst via kompetencer nedjusteres til 579.188,92 kr.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/4390
  22. Midtvejsevaluering af Scale-Up Denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  COWI har i forbindelse med en temaevaluering af Regionalfondens prioritet ”Flere vækstvirksomheder” gennemført en midtvejsevaluering af Scale-Up Denmark. Alle 12 elitetræningscentre samt fællesfunktionen er blevet evalueret. COWI vurderer, at Scale-Up Denmark er lykkedes med at etablere et 'elitetræningsprogram', som er mere ambitiøst end de typiske indsatser indenfor dette område. COWI påpeger også en række udfordringer og forbedringspotentialer og giver anbefalinger til håndtering af disse.

   

  I forlængelse af midtvejsevalueringen har Region Midtjylland efter dialog med de involverede aktører bedt om en et-årig forlængelse af projektet. Erhvervsstyrelsen har godkendt forlængelsen, der også skal godkendes af Vækstforaene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  COWI vurderer i midtvejsevalueringen, at det er lykkedes for Scale-Up Denmark at etablere et elitetræningsprogram, som er mere ambitiøst end de typiske indsatser, som sigter på at skabe flere vækstvirksomheder og som gør brug af nye virkemidler, der opleves som værdiskabende af de deltagerne. Blandt disse virkemidler er især koblingen til økosystemer, herunder inddragelse af større virksomheder inden for de pågældende økosystemer samt fokus på investeringsmodning af virksomhederne.

   

  COWI påpeger dog også en række udfordringer og forbedringspotentialer og giver anbefalinger til håndtering af disse. Blandt de væsentligste bemærkninger er, at programmet præges af intern diversitet som følge af, at operatørrollen for de 12 underliggende centre varetages af meget forskelligartede aktører med forskellige forretningsmodeller og tilgange til virksomhedsforløbene.

   

  Dette betyder, at brugen af virkemidler og målgruppe-fokus varierer markant på tværs af centrene og på denne måde svækker muligheden for at kommunikere og sælge programmet gennem ét klart værditilbud til virksomhederne. Samlet set vanskeliggør dette opbygningen af Scale-up Denmark som et samlet brand. Ydermere peger COWI på utilstrækkelig integration og koordination med det øvrige erhvervsfremmesystem.

   

  Ser man på de 5 centre, som bygger på de syddanske styrkepositioner: Velfærdsteknologi, Offshore, Energieffektive Teknologier, Oplevelseserhverv samt Robotteknologi, påpeger COWI udfordringer med elitetræningscentret for Robotteknologi. Centret havde ved udgangen af februar 2018 kun 2 deltagende virksomheder, hvilket er meget lavt i forhold til at partnerskabets egne forventninger om 10 deltagende virksomheder på dette tidspunkt. Til sammenligning har centeret for Oplevelseserhverv, som startede samtidigt, 10 deltagende virksomheder igennem forløbet.  COWI anbefaler, at konsortiet styrker værditilbuddet i forløbet og fokuserer på inddragelse af investorer og flere store virksomheder.

   

  Herudover bør betalingsmodellen for virksomhederne revurderes fx med inspiration i, hvordan de øvrige centre håndterer dette. Desuden anbefales, at man revurderer konsortiets sammensætning, så der i større grad trækkes på kompetencer, der i praksis kan facilitere samarbejde mellem aktørerne i klyngen.

   

  Sekretariatet for Syddansk Vækstforum har sammen med Region Midtjylland, der er projektleder for det samlede initiativ, holdt møde med det partnerskab, der er operatør på elitetræningscentret for robotteknologi med henblik på, at der rettes op på forholdene. Partnerskabet har orienteret om, at der er ændret på arbejdsdelingen i konsortiet, og at tilbuddet er blevet tilpasset og gjort mere fleksibelt, så det bedre passer med det, som virksomhederne efterspørger. Status er den, at der pt. er 3 virksomheder i gang i centret, 4 virksomheder er i gang med at skrive ansøgning om optagelse og derudover er der dialog med yderligere 3. Målet om i alt 20 deltagere over 2 år vil dog ikke kunne nås. Det er aftalt med partnerskabet, at måltallet og finansieringen halveres. Derudover er det aftalt, at partnerskabet hver måned afrapporterer om status på virksomhedsdeltagelse. Såfremt det ikke rykker sig som planlagt, må Vækstforum til december 2018 overveje centrets forsættelse.

   

  Endvidere har Region Midtjylland mødtes med de øvrige operatører og fællesfunktionen med henblik på at følge op på COWIs anbefalinger og drøfte muligheden for projektforlængelse, indenfor den givne økonomiske ramme for projektet. Efterfølgende har Region Midtjylland anmodet Erhvervsstyrelsen om en etårig forlængelse af projektet frem til 30. juni 2020. Forlængelsen er imødekommet. Forlængelsen forudsætter godkendelse af de regionale vækstfora.

   

  Forlængelsen sker indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Forlængelsen betyder, at de centre, der halter lidt efter måltallet, får bedre tid til at nå målene, mens de centre der har præsteret godt, vil have mulighed for at rekruttere flere deltagere.

   

  Den samlede midtvejsevaluering kan findes her: https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm454971 .

   

  Der vil blive udarbejdet en kort version af evalueringens konklusioner. Opfølgningen på samtlige anbefalinger er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum tager midtvejsevalueringen og opfølgningen til orientering, og
  • at Vækstforum godkender, at Scale-Up Denmark indenfor den eksisterende økonomiske ramme forlænges med et år frem til 30. juni 2020.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt, og Vækstforum tog evaluering og midtvejsevalueringen til orientering.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/3553
  23. Analyse af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer i datacentre
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har bedt Oxford Research om at afdække de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer forbundet med etableringen af foreløbigt op til fem hyperscale-datacentre i Vest- og Syddanmark. På baggrund af analysen og dens anbefalinger foreslås der igangsat en række tiltag, der kan bidrage til at indfri potentialerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Oxford Research har med afsæt i en analyse af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer i forbindelse med etableringen af foreløbigt op til fem hyperscale-datacentre i Vestdanmark udarbejdet en række anbefalinger til, hvad Region Syddanmark bør fokusere på for at realisere potentialerne.

   

  Der har i forbindelse med analysearbejdet været tilknyttet en følgegruppe med repræsentanter fra de relevante kommuner, SDU, Region Midtjylland, Invest in Denmark samt brancheforeningen Datacenter Industrien.

   

  Analysen, der tager udgangspunkt i internationale erfaringer med etablering af hyperscale-datacentre, peger på, at det mest umiddelbare potentiale ligger i udviklingen af grønne energiløsninger, herunder genanvendelse af overskudsvarme som allerede i dag er et fokusområde. Analysen peger desuden på, at der på lidt længere sigt vurderes at være et yderligere potentiale i udviklingen af nye automatiseringsløsninger til datacentre. Derudover vurderes det, at etableringen af hyperscale-datacentre og transatlantiske datakabler i Vestjylland rummer et potentiale for, at Danmark kan videreudvikle sig som et internationalt datahub. Endelig kan datacentrene og tilstedeværelsen af store, internationale tech-virksomheder i regionen bidrage til at øge interessen for it og tekniske uddannelser.

   

  Oxford Research anbefaler på den baggrund, at:

   

  • Relevante aktører samles med henblik på at styrke en fælles dialog med datacentrene og sikre en løbende videns- og erfaringsudveksling mellem kommuner, regionale og lokale uddannelses- og vidensinstitutioner, forsyningsselskaber, klynger, virksomheder m.v.

   

  • Der sikres løbende overvågning af arbejdskraft- og kompetencebehovet i relation til datacentrene i et samarbejde mellem region, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd, og repræsentanter for de relevante uddannelsesinstitutioner. Overvågningen af arbejdskraft- og kompetencebehovet kan også være en delopgave for et bredere forum jf. ovenstående anbefaling.

   

  • Mulighederne for yderligere projekter inden for genanvendelse af overskudsvarme undersøges, og evt. understøttes, og at muligheden for tiltrækning af yderligere midler til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, samt til erfarings- og vidensoverførsel mellem de involverede aktører, undersøges.

   

  • Der igangsættes et feasibility-studie af potentialer og muligheder for at etablere et data-testcenter i Danmark. Studiet bør klarlægge de reelle og mere præcise behov ved at etablere et test- og demonstrationscenter og skabe klarhed over finasieringsbehov, finansierings- og forretningsmodeller samt opbakning, interesse og betalingsvillighed fra relevante virksomheder og vidensinstitutioner.

   

  • Der indledes dialog med de regionale uddannelsesinstitutioner om, hvordan interessen for STEM-uddannelser kan øges, herunder særligt hvordan potentialerne ved tilstedeværelsen af de store datacentre kan udnyttes.

   

  • Dialogen til tyske udviklings- og erhvervsfremmeaktører bør styrkes med henblik på at etablere et stærkere grænseoverskridende samarbejde inden for industriel elektronik og energieffektive teknologier.

   

  Vækstforumsekretariatet foreslår på baggrund af analysen og dialog med de regionale interessenter, at:

   

  • det undersøges nærmere, hvorvidt der blandt de regionale aktører er interesse for at etablere et forum for videns- og erfaringsudveksling, samt for overvågning af arbejdskraft- og kompetencebehov i relation til datacentrene.

   

  • de Regionale Arbejdsmarkedsråd opfordres til at følge arbejdskraft- og kompetencebehovet i forbindelse med datacentrene tæt

   

  • der afsættes midler til et regionalt forprojekt om genanvendelse af overskudsvarme fra datacentrene og de erhvervsmæssige perspektiver heri, som ifølge analysen indeholder det mest oplagte og nærliggende potentiale på kort sigt. Den regionale styrkeposition indenfor energieffektive teknologier giver her en unik mulighed for at udvikle nye løsninger, som kan demonstrere en effektiv udnyttelse af overskudsvarmen fra datacentrene, og som har et betydeligt eksportpotentiale.

   

  • der afsættes midler til et feasibility study af potentialet i et demonstrations- og testcenter, som bl.a. vil undersøge efterspørgsel, muligheder og udfordringer nærmere, samt komme med bud på økonomi og finansieringsbehov, vision og koncept. I tilknytning hertil afsøges mulighederne for at inddrage yderligere vestdanske parter i et samarbejde om og i finansieringen af et sådant feasibility-studie.

   

  • Region Syddanmark opfordres til at undersøger mulighederne for at stimulere interessen for STEM-uddannelser, særligt hvordan potentialerne ved tilstedeværelsen af de store datacentre kan udnyttes. Eksempelvis gennem undervisningsforløb og kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering og digitale kompetencer i samarbejde med datacenterejerne og uddannelsesinstitutioner. Initiativerne kan for eksempel igangsættes i regi af Uddannelsespuljen og Teknologipagten.

   

  • sekretariatet afsøger muligheden for et styrket grænseoverskridende samarbejde om datacentre, som tager udgangspunkt i de regionale kompetencer inden for industriel elektronik og energieffektive teknologier.

   

  Der vil på mødet i Vækstforum blive givet en kort præsentation af analysen.

   

  Analysen kan desuden findes på Vækstforums hjemmeside på dette link: https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm454971

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beder sekretariatet om at afdække muligheder og undersøge interessen for et fælles forum om datacentre for syddanske interessenter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 2 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til et forprojekt om genanvendelse af overskudsvarme.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til et feasibility study af grundlaget for et test- og demonstrationscenter.
  • at Vækstforum anbefaler regionsrådet, at tilstedeværelsen af datacentrene søges udnyttet til at styrke interessen for STEM- og IT-uddannelser gennem konkrete initiativer og indsatser under regionens uddannelsespulje.
  • at Vækstforum opfordrer De Regionale Arbejdsmarkedsråd til at følge arbejdskraft- og kompetencebehov tæt.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  For at sikre gennemførelsen af indstillingen om et feasibility-studie, blev det desuden besluttet at indstille til regionsrådet, at sekretariatet bemyndiges til at udmønte initiativet og indhente tilbud om gennemførelse af feasibility-studiet. 

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/12454
  24. Orientering: REG LAB fokusanalyse: Succesfuld digital transformation af SMV'er
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark og Vækstforum har medfinansieret og medvirket til udarbejdelsen af REG LAB’s fokusanalyse om ”Succesfuld digital transformation af SMV’er”, som blev offentliggjort den 30. maj 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  REG LAB’s fokusanalyse 2018 sætter fokus på ”Succesfuld digital transformation af SMV’er”. Analysen er medfinansieret af og gennemført i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Region Syddanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Akademikerne, DTU, Guldborgsund Kommune, Viborgegnens Erhvervsråd og Vejle kommune.

   

  Analysen sætter fokus på danske SMV'er, som har haft succes med at digitalisere, og på den læring, der kan uddrages af deres tilgang til omstillingen og af den måde, som de har overvundet udfordringer på. Der er udført dybdegående interviews med 40 SMV'er på tværs af brancher, størrelse, geografi og teknologier.

   

  Analysen tager udgangspunkt i en trappemodel for digital omstilling med fem trin, som SMV’ere typisk gennemgår i en digital omstillingsproces, og som kan foregå på forskellige niveauer og have forskellige mål i forhold til merværdiskabelse eller effektiviseringsgevinster. Derudover kortlægges og analyseres forudsætninger, drivere og afgørende forhold i de succesfulde digitale omstillingsprocesser.

   

  Analysen er opdelt i fire forskellige dele:

   

  • Del 1 belyser centrale nøglefaktorer og drivere for SMV’ers succesfulde digitale transformation og de fem trin i virksomhedernes digitale modenhedstrappe beskrives og analyseres.

   

  • Del 2 fokuserer på SMV’ernes kompetencebehov på ledelses- og medarbejderniveau i forhold til en digital transformation, samt på deres strategier for at sikre de rette kompetencer.

   

  • Del 3 af analysen består af et inspirationskatalog, der indeholder anbefalinger til, hvordan offentlige aktører kan understøtte det digitale vækstpotentiale i SMV’er samt fem internationale policy-initiativer, som kan tjene til inspiration.

   

  • Del 4 af analysen består af et casekatalog med dybdegående beskrivelser af 17 SMV’ers digitale rejse.

   

  En af de overordnede konklusioner i analysen er, at ledelsens mindset er en afgørende faktor for at påbegynde en digital transformation. Virksomhedsledere, der har taget beslutning om digitalisering, er således kendetegnet ved et udviklingsorienteret mindset. De har typisk en vis forståelse for de digitale muligheder, men er ikke nødvendigvis digitale eksperter. De er derimod modtagelige for input og inspiration fra mange forskellige kilder og er i stand til at gennemføre forandringsprocesser og få medarbejdernes opbakning hertil.

   

  En anden konklusion er, at de succesfulde SMV'er ofte har taget ét skridt og én standardløsning ad gangen, fremfor at starte med en egentlig digitaliseringsstrategi. De har ofte ikke lavet en grundig business case, men har derimod haft en velbegrundet tro på, at den digitale løsning er en værdifuld investering.

   

  I forhold til trappemodellen viser analysen, at de første trin er relativt nemme for virksomhederne at gå til. Der findes på disse trin mange standardløsninger, og der er normalt ikke behov for væsentlige ændringer i organisation og kompetencer, da medarbejdere primært opkvalificeres via efteruddannelse og "learning by doing". De øverste trin på modellen er til gengæld markant vanskeligere at gå op ad, da de indebærer komplekse digitale teknologier, som skal specialudvikles, og stiller krav om digitale kompetencer og markante ændringer i organisationen.

   

  Analysens resultater blev offentliggjort og præsenteret på RegLabs årskonference, torsdag den 31. maj 2018.

   

  Analysen kan findes her: http://reglab.dk/erhvervsservice-og-ivaerksaetteri/succesfuld-digital-transformation-smver/

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Vækstforum tog punktet til orientering.

   


  Sagsnr. 18/1383
  25. Orientering: Ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 9. april 2018 bemyndigede Vækstforum Formandskabet til at træffe afgørelse om ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

   

  Der er indkommet 6 ansøgninger til ansøgningsfristen den 14. maj 2018. Formandskabet har taget stilling til de 6 projekter, hvoraf 2 er godkendt til tilsagn og 4 blev afvist.

   

  Projekt

  Forretningsråde

  Indstilling

  Ernæring af gravide kvinder og deres ufødte børn med henblik på nedbringelse af risiko for tidlig fødsel v. Skarø Is / Biosynergy A/S

  Sundheds- og Velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Støttende Borger-Bobler - SBB v. Bobleberg Shark Inc ApS

  Sundheds- og Velfærdsinnovation

  Tilsagn

  TIPP - Teledialog Inddrager Patienter og Pårørende v. Life-Partners A/S

   

  Sundheds- og Velfærdsinnovation

  Afslag

  FaldGUIDEN v/ ED Advice

  Sundheds- og Velfærdsinnovation

  Afslag

  Ostomy Extender m. tilbehør v/ Multilock ApS

  Sundheds- og Velfærdsinnovation

  Afslag

  SmartGrid enabled Public Buildings - SEPB v. S.C. Nordic

  Bæredygtig Energi – Energieffektive teknologier

  Afslag

   

  Projekterne er vurderet i forhold til, om de lever op til formålet og kriterierne i Syddansk OPI-pulje.

   

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner om afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi samt Oplevelseserhverv.

   

  I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på en række kriterier, bl.a. potentialet for at skabe vækst i omsætning og arbejdspladser, at der er et behov for produktet i den offentlige sektor, et internationalt salgspotentiale og at der foreligger en velbeskrevet forretningsplan.

   

  Der er i alt afsat 27,5 mio. kr. til puljen, og der gennemføres ikke flere ansøgningsrunder. Efter godkendelsen af tilsagn til de to projekter fra septembermødet i formandskabet, er der godt 600.000 kr. tilbage i puljen. Disse midler forventes tilbageført på Vækstforums ramme, så midlerne kan fordeles til andre ansøgninger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Vækstforum tog punktet til orientering.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/41963
  26. Orientering: Tilbudt optag på de videregående uddannelser 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2018 på de videregående uddannelser i Syddanmark er på samme niveau som i 2017. Der tilbydes optagelse til flere studerende på uddannelserne inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab, mens det tilbudte optag på samfundsvidenskab og særligt på humaniora er faldet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2018 på de videregående uddannelser i Syddanmark er på næsten samme niveau som i 2017. Det samlede antal er faldet med 0,1 %, hvilket svarer til 10 studerende. På landsplan er det samlede optagelsestal for de videregående uddannelser faldet med 0,3%.

   

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af ansøgere, der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 28. juli 2018 sammenlignet med samme tidspunkt i 2015, 2016 og 2017. De endelige optagelsestal opgøres først den 1. oktober 2018, og her viser tidligere års erfaringer, at i perioden mellem 1. og 2. runde optag, vil nogle ansøgere vælge at takke nej til tilbudte pladser, mens andre vil søge ledige pladser. Det endelige optag af studerende pr. 1. oktober 2018 vil derfor typisk afvige fra tallene i nedenstående tabel.

   

  Tilbudt optag på de videregående uddannelser i Syddanmark 2015-2018

  Uddannelsesinstitution

  2015

  2016

  2017

  2018

  Procentvis ændring 2017-18

  Syddansk Universitet*

     5.029

     5.176

     4.977

     5.002

  1%

  Aalborg Universitet Esbjerg

        138

        127

          91

          97

  7%

  UC Lillebælt

     2.028

     2.190

     2.194

     2.247

  2%

  UC Syddanmark

     1.789

     1.874

     1.894

     1.848

  -2%

  Erhvervsakademi Sydvest

        649

        602

        577

        510

  -12%

  Erhvervsakademi Kolding

        629

        541

        398

        399

  0%

  Erhvervsakademi Lillebælt

     1.487

     1.585

     1.400

     1.413

  1%

  SIMAC

        150

        160

        139

        131

  -6%

  Fredericia Maskinmesterskole

        105

        113

          96

          97

  1%

  Designskolen Kolding

          81

          69

          70

          85

  21%

  Den Frie Lærerskole

          69

          69

          73

          70

  -4%

  I alt

  12.154

  12.506

  11.909

  11.899

  0%

  *) SDU"s uddannelser i Slagelse er ikke indregnet i optagelsestallene.

  Kilde: KOT tal opgjort pr. 28/7 2018

   

  I vedlagte bilag ses en række tabeller med uddybende oversigter over det tilbudte optag fordelt på institutioner og uddannelser. I tråd med tidligere år er der bl.a. udarbejdet en oversigt over det tilbudte optag på de tekniske mellemlange og lange videregående uddannelser på SDU og AUC Esbjerg (tabel 7). Udviklingen i optaget kan potentielt få en betydning for virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft ift. efterspørgslen efter teknisk- og it-uddannede samt regionens indsats i forhold til at ruste regionen til bedre at udvikle og udnytte de nye teknologiske og digitale muligheder. Samlet set viser det tilbudte optag på de belyste uddannelser en fremgang fra 1.426 studerende i 2017 til 1.512 i 2018 (6%). Dette står i kontrast til udviklingen fra 2016 til 2017, hvor det samlede tilbudte optag på de belyste uddannelser faldt.

   

  Det tilbudte optag på de tekniske uddannelser og IT-uddannelserne på erhvervsakademierne er dog faldet i 2018, sammenlignet med 2017, hvilket er en fortsættelse af tendensen fra perioden 2016 til 2017, hvor udviklingen også var faldende.

   

  Det tilbudte optag på SDUs naturvidenskabelige uddannelser er steget med 10% (45 flere studerende), og på sundhedsvidenskab på SDU er det tilbudte optag steget med 9% i forhold til 2017 (68 flere studerende). De klassiske universitetsfag indenfor humaniora og samfundsvidenskab på SDU har oplevet et fald på henholdsvis 10% (129 færre studerende) og 1% (9 færre studerende) i forhold til 2017.

   

  Set i forhold til Syddansk Vækstforums indsats inden for bæredygtig energi bemærkes det, at det tilbudte optag på AUC’s ingeniøruddannelser i Esbjerg er steget med 7% (6 flere studerende), mens det tilbudte optag på SDUs ingeniøruddannelser i Odense er steget med 4% (37 flere studerende). På SDU’s ingeniøruddannelser i Sønderborg er det tilbudte optag steget med 15% (13 flere studerende). Dette skyldes bl.a. optagelsen af 19 studerende på civilingeniøruddannelsen og diplomingeniøruddannelsen inden for electronics, som er to nyoprettede uddannelser på det nye Center for Industriel Elektronik (CIE) i Sønderborg.

   

  Blandt de videregående uddannelser med relevans for sundheds- og velfærdsinnovation er der flere steder tale om et stigende tilbudt optag. Dette gælder eksempelvis uddannelsen i folkesundhedsvidenskab (8% svarende til 5 flere studerende) og biomedicin (15% svarende til 14 flere studerende). Omvendt gælder det, at det tilbudte optag på civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi falder med 10 studerende (20%).

   

  Hvad angår robotteknologi kan det bl.a. fremhæves, at SDU har tilbudt optagelse til 77 studerende på diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi, hvilket er 1 færre studerende end i 2017. Til gengæld er der 9 flere studerende på civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 

   

  I relation til indsats inden for oplevelseserhverv skal det bemærkes, at det tilbudte optag på uddannelsen til designer (Designskolen Kolding) er steget med 21% (15 flere studerende), mens det tilbudte optag på SDU’s uddannelse i Designkultur og økonomi i Kolding er faldet med 6% (5 færre studerende). Ydermere er der i år tilbudt optagelse til i alt 19 flere studerende på erhvervsakademiernes serviceøkonomuddannelser, hvilket svarer til en stigning på 13%.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  Vækstforum tog punktet til orientering.

   

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/4501
  27. Orientering: Lovforslag og overdragelse af Vækstforums opgaver
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den politiske aftale af 24. maj 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet er udmøntet i en række lovforslag, der er sendt i høring henover sommeren med henblik på fremsættelse i Folketinget i oktober 2018. Formandskabet har, på grund af den korte tidsfrist for høringen, afgivet et kort høringssvar.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forslag til lov om erhvervsfremme m.fl. er sendt i høring af Erhvervsstyrelsen den 2. juli 2018, som udmøntning af den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

   

  Lovforslagene udmønter den politiske aftale samt økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Det betyder bl.a., at de regionale vækstfora nedlægges pr. 1. januar 2019 og erstattes af en ny Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som får ansvaret for at udarbejde en strategi for den decentrale vækstindsats samt for at igangsætte og finansiere decentrale vækstindsatser.

   

  Der var frist for afgivelse af høringssvar den 13. august 2018. Da høringsperioden har ligget henover sommeren, er der afgivet et høringssvar efter skriftlig behandling i Vækstforums Formandskab. Høringssvar vedlægges til orientering.

   

  Region Syddanmark har således fra 1. januar 2019 ikke egen erhvervsfremmeindsats, og Syddansk Vækstforum nedlægges. De berammede møder den 2. oktober og 6. december 2018 bliver derfor som udgangspunkt de sidste møder i Syddansk Vækstforum.

   

  Regionernes og de regionale vækstforas indsats opretholdes indtil årsskiftet, herunder i forhold til hjemtagning af strukturfondsmidler, og Syddansk Vækstforum kan således fortsat disponere over de regionale udviklingsmidler, der er afsat i 2018. Sekretariatet er i dialog med Erhvervsstyrelsen om udpegninger til råd, bestyrelser mv.

   

  Vækstforums opgaver skal overdrages til den kommende Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervsstyrelsen, og sekretariatet er i dialog med Erhvervsstyrelsen om overdragelsen.

   

  Der er vedlagt en oversigt over de sager, som Vækstforum pt. forventer at skulle overdrage til Erhvervsstyrelsen. Der er tale om et foreløbigt dokument, som sekretariatet løbende arbejder videre med frem mod selve overdragelsen pr. 1. januar 2019.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   
  1. Vækstforum tog punktet til orientering.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/4503
  28. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 02-10-2018
   

  -


  Siden er sidst opdateret 15-10-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring