Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Revision af Råstofplan 2016

Regionsrådet gennemgår råstofplanen hvert fjerde år, for at vurdere om der er behov for justeringer eller revision. I december 2018 har regionsrådet besluttet at Råstofplan 2016 skal revideres.

Proceduren for en revision af råstofplanen er fastlagt i råstoflovens § 6a . Processen består af en række høringer og politiske behandlinger af materiale der er udarbejdet af regionen. Under høringerne har entreprenører, erhvervsliv, lodsejere, borgere og relevante myndigheder mulighed for at komme med forslag og idéer og andre bemærkninger. De bidrag, regionen modtager under høringerne, indgår i det videre arbejde.

Planprocessen er listet herunder.  De enkelte punkter er nærmere beskrevet nederst på siden.
 1. Høring af redegørelse om den eksisterende råstofplan (frem til 26. september 2018)
 2. Regionsrådet tager stilling til, om råstofplanen skal revideres (17. december 2018)'
 3. Indkaldelse af idéer og forslag (januar-marts 2019)
 4. Udarbejdelse af planforslag (sommer 2019-efterår 2020)
 5. Høring af planforslag (vinter-forår 2021)
 6. Udarbejdelse af justeret forslag (forår 2021)
 7. Regionsrådet tager stilling til justeret forslaget til ny råstofplan (medio 2021)


Hvis regionsrådet stemmer ja til den nye råstofplan: 

 1. Offentliggørelse af Råstofplan 2020
 2. Klagemulighed
 3. Råstofplanen træder i kraft
   
Proces for revision af råstofplan 2016

Hvis du har spørgsmål til planprocessen, er du velkommen til at kontakte Miljø og Råstoffer på miljoe-raastoffer@rsyd.dk eller på telefon 7663 1917

 


Nærmere forklaring til de enkelte punkter:

1.      Høring af redegørelse

Regionen udarbejder en redegørelse om status på råstofområdet. Redegørelsen indeholder bl.a. en opgørelse af de råstofressourcer, der er udlagt i planens graveområder, samt forventninger til de kommende års råstofbehov og en beskrivelse af regionens tiltag på råstofområdet. Redegørelsen sendes herefter i offentlig høring i 8 uger, hvor alle kan komme med bemærkninger og synspunkter, i forhold til om råstofplanen bør revideres.

 

2.       Beslutning om revision

På baggrund af redegørelsen og indkomne bemærkninger beslutter regionsrådet, om der er behov for at udarbejde en ny råstofplan. Hvis det besluttes ikke at revidere planen, fortsætter den eksisterende råstofplan med at gælde (den nuværende råstofplan er som udgangspunkt gyldig til 2028). Regionsrådet har den 17. december 2018 besluttet at udarbejde en ny råstofplan.

 

3.       Indkaldelse af idéer og forslag

Når regionsrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny råstofplan, starter regionen med at indkalde idéer og forslag til indholdet. Indkaldelsen af idéer og forslag annonceres offentligt på regionens hjemmeside. Fra annonceringsdagen kan alle komme med idéer og forslag i en periode på 8 uger. Det er i denne periode, regionen tager imod forslag til bl.a. nye graveområder, til indsatser i planperioden og til strategi og retningslinjer. Regionsrådet indkaldte idéer og forslag fra d. 4. februar til 1.april

 

4.       Udarbejdelse af planforslag

Regionen udarbejder et planforslag på baggrund af den seneste kortlægning af råstoffer og analyse af råstofbehovet samt indkomne forslag og idéer. I planforslaget indgår også overordnet strategi for råstofforsyningen i regionen og retningslinjer for ressourcebeskyttelse, indvinding og efterbehandling.

 

Planforslaget indeholder to typer af arealreservationer: Graveområder, hvor råstofgravning forventes i løbet af den kommende planperiode, og interesseområder, der er en reservation af mulige fremtidige graveområder. Samtidig med udarbejdelsen af planforslaget foretages der miljøvurderinger, for at sikre at væsentlige miljømæssige indvirkninger identificeres, beskrives og vurderes med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger. Både planen som helhed og de konkrete forslag til nye graveområder skal miljøvurderes. Miljøforhold, der kan blive berørt af de konkrete forslag til nye graveområder, beskrives i særskilte miljørapporter for hvert foreslået graveområde.

 

5.       Høring af planforslag

Regionsrådet sender forslaget til råstofplanen i offentlig høring i mindst 8 uger. Samtidig sendes forslaget i partshøring. Parter er enhver med en væsentlig individuel interesse i planens udformning, fx lodsejere og nærmeste naboer til nye graveområder. I høringsperioden har alle mulighed for at komme med kommentarer til både planens tekstdel, de arealer der udpeges og til indholdet i miljøvurderingerne.

 

6.       Justering af planforslag

Efter høringsfasen gennemgår regionen de indkomne høringssvar, for at se om svarene giver anledning til, at planforslaget skal justeres. Det kan fx være nye oplysninger, der giver anledning til en anden afgrænsning af et graveområde. Hvis der er tale om så væsentlige ændringer, at der i realiteten er tale om et nyt planforslag, skal det ændrede forslag igen udsendes i offentlig høring i 8 uger.

 

7.       Vedtagelse af ny råstofplan

Det justerede planforslag fremlægges for regionsrådet sammen med miljøvurderingerne og de indkomne høringssvar. På baggrund heraf beslutter regionsrådet, om det justerede forslag kan vedtages, eller om der er behov for yderligere justeringer.

 

8.    Offentliggørelse af Råstofplan 2020

        Når råstofplanen er vedtaget, annonceres regionsrådets afgørelse på regionenshjemmeside.

  

9.    Klagemulighed

Efter annonceringen af vedtagelsen er der mulighed for at klage over afgørelsen i 4 uger til Miljø- og Fødevareklagenævnet, dog kun vedrørende retlige spørgsmål. Man kan altså ikke påklage, at et specifikt område er udlagt til råstofgravning, men alene om processen har fulgt de juridiske spilleregler. Klager over regionsrådets vedtagelse af råstofplanen har kun opsættende virkning, hvis klagenævnet beslutter det.
 

10.  Planens ikrafttræden

Først når klagefristen er udløbet, kan planen træde i kraft. Klager har kun opsættende virkning, hvis klagenævnet beslutter det. Det betyder, at den nye råstofplan som udgangspunkt gælder 4 uger efter, at vedtagelsen er annonceret – også selvom der er kommet klager, der behandles af klagenævnet.


Siden er sidst opdateret 03-02-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring