Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 12. september 2018

Mødedato
12-09-2018 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Pia Tørving, A
 • Søren Rasmussen, O
 • Bo Libergren, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Drøftelse af forslag til budget 2019-2022
  2. 2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2018
  3. Pris- og lønregulering af budget 2018
  4. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2018
  5. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  6. Ny finansieringsmodel for sygehusene i 2019
  7. Opdatering af Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis
  8. SANO Middelfart
  9. Rapportering nr. 31 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  10. Rapportering nr. 31 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  11. Etablering af heliport på Esbjerg Sygehus
  12. Regionalt datacenter, Kolding
  13. Modernisering af Psykiatrisk Afdeling i Svendborg
  14. Etablering af forening til fremme af kliniske forsøg i Danmark
  15. Udkast til Strategi for sikring af lægedækningen efter høring
  16. Evaluering af brobyggerordning i Lægevagten
  17. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (3. afrapportering 2018)
  18. Kommissorium for fælles politisk styregruppe med Sønderborg Kommune
  19. Status på ambulanceresponstider 2. kvartal 2018 på kommuneniveau samt 1. halvår 2018 på postnummerniveau
  20. Retspsykiatri, sikkerhed og forebyggelse af rømninger
  21. Låddenhøj - nybyggeri og ombygning
  22. Etablering af særlige pladser som en del af Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
  23. Etablering af 17 særlige pladser på psykiatrisk afdeling i Esbjerg - anlægssagen
  24. Rammeaftalen 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
  25. Henvendelse fra Tietgen vedr. ansøgning om "Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne"
  26. Tilskud til ungdomsuddannelser i forbindelse med fusioner
  27. Status på WHINN 2018
  28. Dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen
  29. Hjemtagning af ESA driftskontrakt
  30. Status på sygefravær 2018
  31. Patienterstatninger - ankepraksis
  32. Orientering om status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-medarbejdere
  33. Ændring af mødedato - forretningsudvalgets møde i juni 2019
  34. Meddelelser
  35. Eventuelt
  36. LUKKET: Kontrakt
  37. LUKKET: Ansøgning om praksisflytning
  38. LUKKET: Status
  39. LUKKET: Salg af ejendom
  40. LUKKET: Licensaftale
  41. LUKKET: Godkendelse


  Sagsnr. 18/41367
  1. Drøftelse af forslag til budget 2019-2022
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til budget 2019-2022 forelægges til drøftelse med henblik på oversendelse til 2. behandlingen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet oversendte den 27. august 2018 forslag til budget til 2. behandling som grundlag for budget 2019-2022.

   

  Til brug for 2. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres bl.a. kort for status for budgetforslaget. Desuden indgår forslag til investeringsbudget 2019-2022.

   

  Der pågår forhandlinger om en aftale om budget 2019. En budgetaftale forelægges forretningsudvalget som ændringsforslag til budget 2019 på et ekstraordinært møde den 24. september 2018 forud for regionsrådets 2. behandling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forretningsudvalget drøfter forslag til budget med henblik på oversendelse til 2. behandling som grundlag for budget 2019-2022.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Forretningsudvalget drøftede forslag til budget med henblik på oversendelse til 2. behandling i regionsrådet som grundlag for budget 2019 – 2022.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/29061
  2. 2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2018
  fold dette punkt ind Resume

  2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2018 forelægges til orientering, parallelt med 2. behandlingen af forslag til budget 2019.

   

  Overordnet forventes fortsat budget- og aftaleoverholdelse for alle områder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet ajourførte forventninger til årsresultat 2018 for Sundhed, Social, Regional Udvikling samt Fælles formål.

   

  Sundhed: Overordnet forventes fortsat budget- og aftaleoverholdelse i 2018.

   

  Der er fortsat en betydelig, men i al væsentlighed forudset og dermed også budgetteret vækst i udgifterne på flere områder. Det gælder især udgifterne til særligt dyr sygehusmedicin, afregning for meraktivitet på sygehusene samt almen praksis efter indgåelse af ny overenskomst for området.

   

  Merudgifterne håndteres inden for eksisterende rammer, da der samtidig konstateres midlertidige råderum på andre udgifter inden for det samlede sundhedsområde, fx lavere udgifter til medicintilskud end forudsat ved budgetlægningen samt behandling i andre regioner.

   

  Rapporteringen peger ikke på større, negative afvigelser, samtidig med at indarbejdede ”budgetværn” til dækning af uforudset/uforudsigelig udgiftsvækst i et ét-årigt perspektiv er frigivet med regionsrådets prioritering af ekstra midler til dels medicotekniske anskaffelser, dels påtrængende renoveringer m.v., jf. særskilte punkter på møderne i juni og august 2018.

   

  Social: Der forventes en belægning lidt over det budgetterede måltal.

   

  Efter 2. kvartal forventes fortsat et tilfredsstillende resultat; aktuelt således et forventet akkumuleret overskud på 8,7 mio. kr

   

  Regional Udvikling: På baggrund af forbruget i årets første syv måneder forventes fortsat budget- og aftaleoverholdelse i forhold til det ajourførte udgiftsloft for 2018. I den løbende planlægning og økonomiske styring vil blive taget de nødvendige skridt i den resterende del af året for at sikre dette, fx via tilpasning af aktivitetsniveauet.

   

  Fælles formål: Omkostninger vedr. Fælles formål og administration fordeles til og finansieres af de tre hovedområder. Der forventes fortsat balance i forhold til budgettet.

   

  I rapporteringen indgår tillige oversigt over direktionens udgifter, herunder til eksterne leverandører og tværgående initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At 2. økonomi- og aktivitetsrapportering 2018 tages til orientering.

   

  At rapportering vedr. direktionens udgifter, herunder til eksterne leverandører, tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/43971
  3. Pris- og lønregulering af budget 2018
  fold dette punkt ind Resume

  For at fastholde uændret købekraft foretages en regulering af budgetterne for 2018 på baggrund af dels den faktiske pris- og lønudvikling i 2017, dels nye skøn for den forventede udvikling i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budget 2018 bygger fremskrivningen af priser og lønninger på skøn fra juni 2017 vedr. den forventede udvikling i 2017 og 2018.

   

  Der foreligger nu tal for den faktiske udvikling i 2017 samt nye skøn for udviklingen i 2018.

   

  Især lønudviklingen i indeværende år er lavere end oprindeligt skønnet. Det skyldes for det første, at sidste års skøn for 2018 havde beregningsteknisk karakter, da overenskomstperioden udløb pr. marts 2018. Hertil kommer lavere, generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2018, da den opgjorte virkning af reguleringsordningen er negativ og større end tidligere skønnet.

   

  Hertil kommer, at der nu forventes en lavere prisudvikling i indeværende år, hvilket dog delvist opvejes af, at der også korrigeres for den faktiske udvikling i 2017, hvor priserne steg mere end tidligere skønnet.

   

  For at fastholde uændret købekraft foretages på den baggrund pris- og lønregulering af budgetterne i indeværende år. Tilsvarende foretages indeksering af rådighedsbeløb vedr. anlæg i 2018.

   

  Da reguleringen først gennemføres i 2. halvår, foreslås, at den negative prisregulering – som i de senere år – kun indarbejdes med halv effekt i 2018 af hensyn til mulighederne for sygehuse, centre m.fl. for at kunne foretage de nødvendige tilpasninger.

   

  I fremskrivningen af budget 2019 er der taget højde for den fulde virkning af de reviderede pris- og lønskøn for 2017 og 2018.

   

  Aftalte driftslofter for 2018 for Sundhed og Regional Udvikling nedjusteres som følge af det lavere pris- og lønskøn.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At driftsbudgettet i 2018 vedr. Sundhed reduceres med 89,6 mio. kr. og vedr. Regional Udvikling med 0,5 mio. kr. med henvisning til en lavere pris- og lønudvikling end oprindeligt forudsat. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget. Reduktionen tilgår de likvide midler.

   

  At rådighedsbeløb i 2018 vedr. Sundhed reduceres med 6,1 mio. kr., vedr. Social og Specialundervisning med 0,5 mio. kr. og vedr. Fælles formål med 0,05 mio. kr. Reduktionen tilgår de likvide midler.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/43961
  4. Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Regionernes finansiering for 2018 vedr. Sundhed reguleres med henvisning til mer-/mindreudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser (DUT) samt initiativer på finansloven m.v.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionernes samlede finansiering for 2018 for Sundhed reguleres med henvisning til mer-/mindreudgifter som følge af nye eller ændrede love og bekendtgørelser (DUT). Ved reguleringen bringes tillige finansiering på plads vedr. initiativer på finansloven for 2018 m.v.

   

  Som konsekvens forøges driftsbudgettet for Sundhed i 2018 med 20,2 mio. kr., svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser af punkter på lov- og cirkulæreprogrammet m.v., inkl. kommunal medfinansiering. Tilsvarende forøges anlægsbudgettet med 19,3 mio. kr.

   

  Konsekvenserne heraf indgår i de ajourførte udgiftslofter (drift og anlæg) for Sundhed i 2018.

   

  I lov- og cirkulæreprogrammet indgår ikke punkter vedr. Regional Udvikling med virkning i 2018.

   

  Bloktilskuddene for 2019-2022 for Sundhed og Regional Udvikling er indarbejdet i forslag til budget 2019. Ligeledes er indarbejdet udgiftsmæssige konsekvenser fra 2019 og frem af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT), initiativer på finanslove for 2018 m.v.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At bloktilskuddet i 2018 vedr. Sundhed forhøjes med 39,1 mio. kr. og den kommunale medfinansiering forhøjes med 0,4 mio. kr.

   

  At der for Sundhed i 2018 meddeles tillægsbevilling vedr. driften på 20,2 mio. kr. og vedr. anlæg på 19,3 mio. kr. Fordelingen på bevillingsområder fremgår af bilaget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/44825
  5. Budgettilpasning på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasning omfatter budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forlængelse af den 2. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2018, jævnfør andet punkt på dagsordenen, foreslås flere bevillingsændringer bragt på plads inden for den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 2. økonomi- og aktivitetsrapportering.

   

  Budgettilpasningen omfatter følgende budgetneutrale reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

   

  Drift:

  • Forsinkelse af etablering af implantatregister IRS.
  • Samdrift mellem Ambulance Syd og AMK-vagtcentralen.
  • Uddannelse af paramedicinere.
  • Apparaturudskiftninger Sygehus Lillebælt.

   

  Anlæg:

  • Meddelelse af anlægsbevilling til EPJ SYD Harmonisering.
  • Meddelelse af anlægsbevillinger til fire it-projekter vedr. synlighed og åbenhed om resultater.
  • Tilpasning af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.
  • Anlægsbevilling til afledt anlæg i forbindelse med apparaturanskaffelse.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt netto 0 kr. til de anførte formål, jf. bilaget, finansieret som foreslået.

   

  At der meddeles anlægsbevillinger på i alt 14,111 mio. kr. netto til de nævnte formål (indeks 141,6).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/42883
  6. Ny finansieringsmodel for sygehusene i 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har, som en del af indsatsområderne på sundhedsområdet for 2018, besluttet, at der på baggrund af erfaringerne med det iværksatte forsøg med ny finansieringsmodel for sygehusene i 2017 og 2018, og på baggrund af økonomiaftalen 2019, skal udarbejdes et forslag til ny samlet finansieringsmodel for regionens sygehuse.

   

  Der fremlægges her forslag til ny finansieringsmodel for sygehusene i 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i budget 2017 et forsøg med en ny finansieringsmodel for sygehusene.

  Ønsket var at udvikle en finansieringsmodel, som gør op med det hidtidige stærke fokus på aktivitet, som nøgle til at håndtere det pres, sundhedsvæsenet både historisk, aktuelt og forventeligt også fremover vil være udsat for.

   

  Forsøget indebar, at ca. 1/3 af regionens sygehusafdelinger blev rammefinansieret med ansvar for den population, som tilhører sygehuset/afdelingen.

   

  Evalueringen af forsøget, som er gennemført i foråret 2018, viser at den generelle oplevelse på sygehusene er, at den nye finansieringsmodel understøtter et paradigmeskifte fra fokus på aktivitet til et større fokus på kvalitet. Dog har der været kort tid til implementering og drift af forsøgsordningen. Dette har haft betydning for selve evalueringsdesignet og for mulighederne for at afdække langsigtede effekter.

   

  Det foreslås, at det grundlæggende finansieringsprincip for de syddanske sygehuse er rammestyring med populationsansvar.

   

  Populationsansvar indebærer, at sygehusene har en forpligtigelse til at tilrettelægge driften således, at der ikke opstår lange ventelister, og således at patientrettighederne overholdes.

  Modellen indebærer, at sygehusene har sikkerhed for de økonomiske rammer, og dermed også mulighed for og ansvar for at disponere ressourcerne efter værdi for patienten uden risiko for (negative) økonomiske konsekvenser.

   

  Selvom der styres på populationsansvar, og der er en gensidig forpligtigelse mellem sygehusene, kan der opstå situationer, hvor sygehuse/afdelinger har vanskeligt ved at levere de nødvendige ydelser. Det kan bl.a. skyldes rekrutteringsvanskeligheder, eller at der er udsving i henvisningsmønstret. Disse udsving foreslås fortsat håndteret af garantiklinikkerne. Det foreslås også, at garantiklinikkernes opgaver i forbindelse med ferieafvikling og koordination fastholdes.

   

  På garantiklinikkerne foreslås fortsat aktivitetsafregning. Der afregnes fortsat til en takst på 55 pct. af DRG-værdien for aktivitet over/under baseline. Garantiklinikkerne har fortsat økonomisk ansvar for aktivitet, der sendes ud i det private, og finansierer således forskellen mellem de 55 % og afregning til private sygehuse.

   

  Der kan også være områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt at aktivitetsfinansiere som konsekvens af, at området ikke er i balance. Det kan være områder, hvor man er usikker på aktiviteten, områder der er under opbygning m.v. Det foreslås, at dette løses ved, at regionsrådet specifikt beslutter, at det pågældende område aktivitetsfinansieres. Aktivitetsfinansiering vil gælde med helårsvirkning fra årets start.

  Der vil hen over efteråret 2018, i samarbejde med sygehusene, blive lavet et konkret oplæg med forslag til områder, der fortsat skal aktivitetsafregnes. Dette forelægges til politisk beslutning inden udgangen af 2018.

   

  I økonomiaftalen for 2019 er introduceret et teknologibidrag og en nærhedsfinansiering.

   

  Teknologibidrag er en samlet betegnelse for effektiviseringsmuligheder som følge af ny teknologi, ændrede arbejdsgange, indkøbsbesparelse og øvrige rationaliseringsmuligheder.

  Det foreslås, at teknologibidraget – som for Region Syddanmarks vedkommende er i størrelsesordenen 100 mio. kr. - som udgangspunkt ikke kapitaliseres, men forbliver på de enkelte sygehusenheder. De muligheder, der ligger i teknologibidraget, skal således understøtte sygehusenes muligheder for at kunne håndtere populationsansvaret og herunder opdrift som følge af demografipresset og øvrige opdriftsområder.

   

  Der lægges dog op til, at en vis del af teknologibidraget kapitaliseres. Det er nødvendigt for at sikre finansiering af potentiel vækst i garantiklinikkerne og finansiering af de områder, som regionsrådet herudover beslutter skal aktivitetsfinansieres.

   

  I 2019 er indkøbsbesparelser således en del af budgetgrundlaget, og det foreslås, at der i forbindelse med budgetlægningen tages stilling til, hvor stor en del af teknologibidraget der er behov for at kapitalisere.

   

  Opsamling af teknologibidrag vil skulle ske særskilt for henholdsvis somatik og psykiatri.

  Afhængig af muligheder i økonomiaftaler, overordnede besparelsesmuligheder m.v. vurderes, at der kan blive behov for at opsamle mellem 0,25 og 0,3 % af sygehusenes bruttobudgetter, svarende til mellem 40-48 mio. kr. om året.

   

  Nærhedsfinansiering er betegnelse for de 5 mål, som Region Syddanmark skal leve op til for at opnå fuld finasiering af budgettet. Nærhedsfinansieringen udgør for Region Syddanmark 320 mio. kr. Region Syddanmark skal leve op til 4 af 5 af målene for at opnå fuld finasiering.

   

  Målene er følgende:

   

  1. Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger (retning).
  2. Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker med KOL og Diabetes 2 (retning).
  3. Reduktion i andel indlæggelser, der fører til en genindlæggelse (retning).
  4. Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb (retning).
  5. Implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienterne (implementeringsplan for systemtilpasninger til datadeling).

   

  Det foreslås, at modellen for nærhedsfinansiering ikke føres direkte ud på sygehusene, men at der arbejdes med mere konkrete initiativer, som der er en (begrundet) forventning om trækker i den ønskede retning.

   

  I det omfang manglende regional målopfyldelse vurderes at give finansierings-/likviditetsproblemer, kan det være nødvendigt at skabe sammenhæng mellem manglende målopfyldelse og sygehusenes budgetter. Dette vil i givet fald være en særskilt vurdering og særskilt politisk beslutning.

   

  I tilhørende bilag præsenteres forslag til fremtidig finansieringsmodel. Forslaget gælder såvel psykiatri som somatiske sygehuse.

   

  Herudover vedlægges evaluering af forsøgsmodellen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At den foreslåede finansieringsmodel for 2019 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten undlod at stemme.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/34579
  7. Opdatering af Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks Kasse- og Regnskabsregulativ, kaldet Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis, fastlægger de overordnede regler og retningslinjer for den løbende økonomiske forvaltning i Region Syddanmark.

   

  Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis med tilhørende bilag skal opdateres løbende i det omfang, det er nødvendigt som følge af ændret lovgivning, nye behov eller lignende.

   

  Økonomistaben har foretaget en generel opdatering af Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis med bilag samt en række specifikke ændringer. Samtidig er der foretaget redaktionelle ændringer i forhold til sprogbrug og layout.

   

  Regionens eksterne revision har gennemset det reviderede materiale, som vurderes positivt, herunder tilrettelæggelsen af regionens ledelsestilsyn.

   

  Derudover har en række aktører, herunder sygehusenes økonomiafdelinger, i relevant omfang været involveret i arbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til § 29 i regionsloven, jf. § 42 stk. 7 i lov om kommunernes styrelse, skal regionsrådet fastsætte de nærmere regler for indretning af regionens kasse- og regnskabsvæsen og underrette regionens eksterne revision, inden ændringer sættes i kraft. Det hidtil gældende regelsæt er grundlæggende ikke ændret siden 2007. Regelsættet er derfor blevet gennemgået og foreslås politisk behandlet i sin helhed i den opdaterede udgave.

   

  Materielle ændringer ud over sprog og layout:

  Samlet udgør Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis 24 særskilte dokumenter, som er vedlagt som bilag. Det vil sige det overordnede regelsæt og 23 tilhørende bilag.

   

  Med henblik på at lette gennemgangen af det samlede materiale, er der udarbejdet et sammenfatningsnotat med gennemgang af regelsættet og de tilhørende bilag, hvoraf det fremgår, hvilke materielle ændringer, der er foretaget og som derfor skal godkendes. Se bilag til sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At det samlede regelsæt med bilag inklusiv ændringerne i disse godkendes.

   

  At det samlede reviderede regelsæt fremsendes til regionens eksterne revision.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/43007
  8. SANO Middelfart
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark indgår ifølge Sundhedsloven overenskomst med SANO Middelfart. I den forbindelse skal regionen godkende centerets revisionspåtegnede regnskab samt budget og sengedagstakst for centeret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  SANO Middelfart behandler forskellige led-, ryg og muskelsygdomme og er godkendt til at modtage patienter fra hele Danmark efter reglerne om frit sygehusvalg inden for en fastsat økonomisk ramme.

   

  Da Region Syddanmark er beliggenhedsregion for SANO Middelfart, skal regionen godkende centerets revisionspåtegnede regnskab samt budget og sengedagstakst.

   

  Af nedenstående tabel fremgår regnskaberne og udviklingen fra 2016 til 2017.

   

  1.000 kr.

  2016

  2017

  Driftsudgifter

  15.627

  16.028

  Driftsindtægter (ekskl. betalinger fra regionerne)

  1.510

  2.654

  Betaling fra regionerne

  14.331

  14.514

  Samlet regnskab

  214

  1.099

   

  Regnskabet er blevet revideret, og der har ikke været anledning til forbehold.

   

  Gigtforeningen har fremsendt budgetforslag, herunder forslag til ny sengedagstakst vedr. 2018 for SANO Middelfart.

   

  Den samlede fritvalgsramme er i budgettet fremskrevet med en fremskrivningsprocent på 1,3 til 13,797 mio. kr. Sammen med de forventede indtægter for ophold, hvortil regionerne giver kaution (0,990 mio. kr.), udgør de forventede indtægter for ophold 14,787 mio. kr. i 2018.

   

  Budgetforslaget indebærer forventede nettodriftsudgifter på 13,797 mio. kr. og aktivitet på 8.187 sengedage, hvilket svarer til antallet i budget 2017. Den foreslåede takst for 2018 er beregnet til at stige fra 1.783 kr. til 1.806 kr., hvilket svarer til en stigning på 1,3 procent fra 2017 til 2018.

   

  Godkendelse af det fremlagte budgetforslag betyder en samlet driftsudgift i 2018 på 17,793 mio. kr., som dels dækkes af betalinger fra regionerne på 14,787 mio. kr. og dels driftsindtægter på 3,820 mio. kr. Driftsindtægterne dækker over bl.a. bassin lejeindtægter og indtægter fra selvbetalende patienter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At regnskab 2017 for SANO Middefart godkendes.

   

  At budgettet for SANO Middefart for 2018 på 17,793 mio. kr. godkendes.

   

  At sengedagstaksten for 2018 på 1.806 kr. godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/12156
  9. Rapportering nr. 31 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 2. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ) for Nyt OUH til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

   

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

   

  Kvartalsrapport for 2. kvartal 2018 - status på Nyt OUH
  Økonomi, tid og kvalitet rapporteres uændret grøn, det vil sige inden for rammerne i forhold til regionsrådets seneste beslutning, med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016, samt den fremdrift som de igangværende delprojekter har.

   

  Indledende arbejder (DP01), Byggemodning (DP02), Øvrigt terrænarbejde og Byggeplads fælles

  Der er den 25. juni 2018 givet anlægsbevilling til øvrigt terrænarbejde (klar til byggeri) til etablering af støttemur til heliport. Desuden har anlægs- og innovationsudvalget indstillet til regionsrådet, at der gives anlægsbevilling til etablering af fælles byggeplads. Sammen med den endelige færdiggørelse af indledende arbejder (DP01) og byggemodning, rør og belysning (DP02) i 3. kvartal 2018 sikres klargøring for totalentreprenørerne til byggestart i 2019.

   

  Vidensaksen (DP03) og behandlings- og sengeafsnit (DP04)

  Regionsrådet valgte den 18. december 2017 det italienske konsortium JV CMB / Itinera som totalentreprenør for vidensaksen (DP03) og behandlings- og sengeafsnit (DP04). Konsortiet skal færdigprojektere og bygge DP03 og DP04. I 2. kvartal 2018 er byggeriet blevet yderligere optimeret og standardiseret, totalentreprenøren har udarbejdet forslag, der øger bygbarheden og dermed kan gøre byggeriet billigere. Optimeringsperioden er afsluttet primo juli og har resulteret i et optimeret projektgrundlag.

   

  Det optimerede projektgrundlag indstilles til regionsrådets godkendelse og fremgår af separat punkt på dagsordenen.

   

  Klyngerne (DP05-08)

  I forlængelse af regionsrådets beslutning den 27. november 2017 om prækvalifikation er udbudsprocessen gået i gang. Anden dialogrunde i den konkurrenceprægede dialog er gennemført i maj 2018 med de tre tilbageværende totalentreprenører, JV CMB / Itinera og We Care (M.T. Højgaard m.fl.), som er prækvalificeret til at byde på alle 4 klynger, og 5E Byg A/S, som er prækvalificeret til at byde på DP05 og DP08. Det endelige udbudsmateriale er udsendt den 26. juni 2018 med svarfrist 27. august 2018. Fremdriften i klyngerne sker således i overensstemmelse med tidsplanen.

   

  Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter.  

   

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at fremsende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  Det Tredje Øje
  Det er en forudsætning fra Sundheds- og Ældreministeriet, at risikovurderingerne kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Det foretages af ”Det Tredje Øje (DTØ)”.

   

  DTØ-rapporten har haft fokus på at gennemgå processen for projektoptimering, dialog- og udbudsprocess vedrørende DP05-DP08, vurdering af anvendelse af bygherrerådgivning samt arbejdet med risikostyring.

   

  Ud fra gennemgangen giver DTØ fire nye anbefalinger til projektet:

  • Granskning af projektmaterialet: DTØ anbefaler, at der sikres et entydigt vurderingsgrundlag for granskningen.
  • Risici og tidsplan: DTØ anbefaler at bygherre frem mod kontraktindgåelse for DP03 og DP04 har fokus på at identificere de overordnede projektkritiske risici.
  • Projektoverblik: DTØ anbefaler, at der udarbejdes et overordnet executive summery af projektet.
  • Behov i forhold til bygherrerådgivning: DTØ anbefaler, at bygherre foretager en kompetencekortlægning for at identificere, hvor man får brug for hjælp fra bygherrerådgivere.

   

  Ledelsen på Nyt OUH anerkender og er opmærksom på anbefalingerne og er, som det fremgår af svarene fra Nyt OUH,  i gang med at implementere anbefalingerne.

   

  DTØ-rapporten indeholdende projektdirektørens kommentarer til anbefalingerne er vedlagt til godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 2. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  At Det Tredje Øje (DTØ) rapporteringen godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 29-08-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/19993
  10. Rapportering nr. 31 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 2. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

   

  Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen.

   

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid, økonomi og kvalitet.

   

  Byggeriet af den nye sengebygning blev igangsat i sommeren 2017. I 2. kvartal 2018 er der konstateret tidsmæssige udfordringer og forsinkelser, og hovedentreprenøren har efter nærmere afklaring og forhandling fået anerkendt en fristforlængelse på i alt 35 arbejdsdage. Fristforlængelsen kan henføres til projektændringer, uforudseelige forhold ved udgravning af byggegrube og et stort antal vejrligsdage i hele vinterperioden frem til april. Tidsfristforlængelsen betyder, at afleveringsterminen for sengebygningen er skubbet 35 arbejdsdage fra primo september 2019 til ultimo november 2019, og ligeledes er de efterfølgende ombygninger i eksisterende sengebygninger skubbet 35 arbejdsdage. Dette fremgår af bilag 1 i kvartalsrapporten.

   

  Hovedentreprenøren har i 2. kvartal rejst et nyt krav om tidsfristforlængelse med henvisning til for lidt disponeret krankapacitet samt for lidt afsat tid til beton- og elementmontagearbejdet. Bygherre og totalrådgiver har afvist det nye krav, men er samtidig gået i dialog med hovedentreprenøren for at finde en løsning på at få lukket sengebygningen så hurtigt som muligt og gerne inden vinter.

   

  Det præciseres, at det samlede kvalitetsfondsprojekt fortsat er inden for den overordnede tidsmæssige ramme godkendt af regionsrådet i februar 2016.

   

  Økonomien er fortsat inden for budgettet, og kvaliteten er uforandret. Statusmarkeringen i kvartalsrapporten for tid, økonomi og kvalitet er derfor fortsat grøn.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At rapporteringen for 2. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 29-08-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/33083
  11. Etablering af heliport på Esbjerg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Med en donation fra A.P. Møller Fonden på 10 mio. kr. muliggøres etableringen af en heliport på Esbjerg Sygehus. Der foreligger nu idéoplæg til etablering af heliport på Esbjerg Sygehus, som indstilles til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftalerne for 2017 og 2018 indgår at, der i partnerskab med Esbjerg Kommune, indledes en dialog med lokale og nationale fonde for at afsøge mulighederne for ekstern finansiering af en heliport på Esbjerg Sygehus. Eventuel regional medfinansiering heraf sker inden for eksisterende rammer, når eksterne finansieringsmuligheder er afklaret.

   

  Dette arbejde har ført til at Region Syddanmark nu kan modtage en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 10 mio. kr. til etablering af en helikopterlandingsplads på Esbjerg Sygehus.

   

  Formålet med at etablere en heliport på Esbjerg Sygehus er at sikre hurtig og effektiv transport af kritisk syge og alvorligt tilskadekomne patienter også til Esbjerg Sygehus. Forholdene for den landsdækkende akutlægehelikopterordning forbedres dermed i det sydvestjyske område. Dermed fremmes den samlede patientsikkerhed i lighed med landets øvrige akutsygehuse.

   

  Ved Generalplanen for udbygning af Esbjerg Sygehus udformning og vedtagelse i 2010 var en heliport ikke omfattet. Donation fra A.P. Møller Fonden, samt regionens egne anlægsmidler muliggør nu etableringen af en heliport på Esbjerg Sygehus.

   

  A.P. Møller Fondens donation omfatter finansiering af heliport og tilhørende bærende konstruktion placeret på taget af den gamle sengebygning (bygning 02). Beløbet er inklusive rådgivning og uforudsigelige udgifter for fondens arbejder.

   

  Region Syddanmark bekoster de afledte udgifter, det vil sige at forstærke bygningen til at kunne bære platformen, byggeri af modtagestation for akutte patienter og rum til varetagelse af flyvelederopgave, samt at føre el, vand og varme op til heliporten. Region Syddanmarks udgifter budgetteres til 16,675 mio. kr. Hertil kommer allerede afholdte forberedende udgifter, som indtil videre er afholdt inden for Generalplanens rammer til fase 1 og 2. Med det nuværende risikobillede for Generalplanens faser forventes det muligt at kunne rumme disse ekstra udgifter.

   

  Platformen placeres ovenpå den gamle sengebygning (bygning 02). En placering på terræn er ikke mulig på grund af Esbjergs Sygehus beliggenhed i bymæssig bebyggelse. En placering på den gamle sengebygning muliggør, at landingerne kan gennemføres centralt og sikkert på matriklen og samtidig reduceres støj-, vind- og skyggepåvirkning af nabobygningerne. Placeringen giver en god adgangsvej til traumecenteret i stueetagen af bygning 01. Modtagelse af akutpatienterne sker via et modtagecenter placeret over en elevatorkerne mellem den gamle og den ny sengebygning. Der etableres en traumerute mellem elevator og traumecenter. Placeringen er godkendt af Esbjerg Kommune ved godkendelse af lokalplan den 4. maj 2015. Illustration af placering og størrelse på platformen fremgår af illustrationerne på side 2 og 5 i vedlagte idéoplæg.

   

  Heliporten opføres med diameter på 28,6 meter og forberedes med en bæreevne. Det betyder, at den kan bære den tungeste helikoptertype, der bruges til redning af akutte patienter. Platformen kan således modtage både civile helikoptere og forsvarets redningshelikoptere. Den planlagte heliport overholder kravene til akutlægehelikopteren.

   

  Helikopterlandingspladsen forventes etableret i efteråret 2019, således at den står klar til brug samtidig med den nye sengebygning.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At idéoplæg for Etablering af heliport på Esbjerg Sygehus godkendes.

   

  At den meddelte bevilling til generalplanens Fase 2 på Sydvestjysk Sygehus forhøjes med 26,675 mio. kr. (indeks 141,6) til etablering af helikopterlandingsplads.

   

  Ar der meddeles anlægsindtægtsbevilling på -10 mio. kr. ved donation fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 26,675 mio. kr. i 2018 til formålet, finansieret af dels donationen på 10 mio. kr., dels 16,675 mio. kr. fra konsolideringsrammen, Somatik (anlæg).

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 29-08-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/756
  12. Regionalt datacenter, Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet bevilgede den 26. februar 2018 25,0 mio. kr. til etablering af regionalt datacenter i Kolding. Sagen forelægges igen, idet den gennemførte licitation i totalentreprise medfører behov for øget bevilling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet bevilgede den 26. februar 2018 25,0 mio. kr. (indeks 143,1) til etablering af regionalt datacenter i Kolding.

   

  Bevillingen på 25,0 mio. kr. indbefatter bygherreleverancer, rådgiverhonorar samt uforudsete udgifter.

   

  Der er i juni 2018 gennemført en totalentreprise licitation, hvor Region Syddanmark modtog tilbud fra fire firmaer. Efter gennemgang af licitationsresultat, genberegning af de øvrige udgiftsposter og forsøg på at finde besparelser i projektet, viser det sig nu, at det samlede anlægsprojekt med den nødvendige funktionalitet forventes at koste 30,62 mio.kr., hvilket er 5,62 mio. kr. mere end den allerede meddelte anlægsbevilling. Regionsdirektøren har derfor ikke kunnet godkende licitationsresultatet inden for den nuværende bevilling. De bydende er derfor bedt om, og har accepteret, at vedkende sig deres tilbud frem til udgangen af september måned 2018, så afklaringen omkring en mulig tillægsbevilling kan ske.

   

  Den forventede overskridelse har rod i grundlaget for den oprindelige ansøgning, der beroede på en rådgivningsrapport udarbejdet af Rambøll. Mankoen skyldes primært et mangelfuldt grundlag i den af Rambøll udførte indledende sondering omkring placering og størrelse af datacentret, herunder også overslagspriser på etableringen.

   

  På to væsentlige områder er der fejlvurderinger:

  Dels har Rambøll undervurderet størrelsen på datacentret, hvilket har medført en nødvendig bygningsudvidelse på 25 % (ca. 125 m2), og dels har Rambøll undervurderet prisniveauet på de tekniske installationer.

   

  Projektet er løbende blevet trimmet undervejs i processen, og der hvor projektet er nu, vurderes det ikke muligt at skære yderligere i projektet, hvis funktionaliteten skal fastholdes. Derfor søges der om en tillægsbevilling på 5,624 mio. kr. Merudgifterne til etablering af regionalt datacenter i Kolding foreslås finansieret af prioriteringspuljen.

   

  Tidsplanen for projektet forskydes således, at totalentreprenøren tidsmæssigt kompenseres for forsinkelsen som følge af tillægsbevillingssagen. Det vil medføre en ca. 3 måneders forsinkelse, med en ny aflevering ved udgangen af juni 2019. Dette dog med forbehold for, at en hård vinter eventuelt kan påvirke tidsplanen i negativ retning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget  anbefaler regionsrådet:

   

  At den meddelte bevilling til regionalt datacenter i Kolding forhøjes med 5,624 mio. kr. (indeks 144,5).

   

  At der afsættes og frigives yderligere rådighedsbeløb på 5,624 mio. kr. i 2019 til formålet, finansieret af prioriteringspuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 29-08-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/23218
  13. Modernisering af Psykiatrisk Afdeling i Svendborg
  fold dette punkt ind Resume

  Med henblik på gennemførelse af en gennemgribende modernisering af de tre sengeafsnit på Psykiatrisk Afdeling Svendborg, så afdelingen herefter i vidt omfang lever op til Psykiatriplanens og Generalplanens principper og intentioner for gode rammer til den psykiatriske døgnbehandling, indstilles det, at byggeprogram samt de budget- og bevillingsmæssige konsekvenser godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatribyggerierne i Region Syddanmark læner sig op af den politisk vedtagne psykiatriplan ”Fremtidens Psykiatri” fra december 2007, som beskriver, at behandlingen i døgnfunktionen skal ske i afsnit, som er opbygget som åbne/lukkede afsnit. Det giver mulighed for skærmning af patienten i perioder af indlæggelsen, samtidig med at der fastholdes et åbent miljø. Det giver desuden mulighed for, at relationen mellem kontaktperson og patient kan bibeholdes under hele indlæggelsen.

   

  Generalplanen fra 2009 (udmøntningsplan) beskriver med udgangspunkt i psykiatriplanen de politisk ønskede principper for psykiatribyggerierne. Overordnet set kan nævnes: Alle sengestuer skal være 1-sengsstuer, fleksibilitet i indretningen, ret til privatliv, tryghed og overskuelighed, mulighed for aktivitet og emotionsdæmpende indretning. Konkret kan følgende principper og standarder fra Generalplanen desuden nævnes: Minimering af institutionspræg, gode orienteringsmuligheder i bygningen, kvalitet i materialevalg, gode lyd- og lysforhold, sikkerhed via normalitet, fleksibel indretning og høje udnyttelsesgrader af rum – gerne på tværs af afsnit, afsnitsstørrelse ca. 16 senge, udearealer gerne som lukkede gårdrum, sammenhæng mellem inden- og udendørs aktivitetsmuligheder, mindste skærmningsenhed på 2 senge, brede gangforløb og behandlerkontorer i afsnittene.

   

  Moderniseringen vil i vidt omfang betyde, at de nævnte principper og standarder vil blive opfyldt, og vil især betyde et løft på følgende områder:

   

  • 100 % enestuer m. eget bad/toilet (før 58 %) og fleksible muligheder for skærmning.
  • Motions- og aktivitetsrum med adgang fra såvel åben og lukket del.
  • Sanseintegrationsrum med adgang fra såvel åben og lukket del.
  • Differentierede og varierede patientophold.
  • Øget overblik og transparens, ikke mindst i lukket del.
  • Forbedret indeklima.
  • Fysisk forbindelse mellem afsnittene.

   

  Med moderniseringen af Psykiatrisk Afdeling Svendborg ydes et væsentligt bidrag til, at samtlige psykiatriske afdelinger inden for en kortere årrække herefter fremstår nybyggede eller moderniserede, og dermed tilbyder gode og moderne rammer for levering af kerneydelsen, den psykiatriske behandlingsindsats på døgnområdet.

   

  Samlet moderniseres og ombygges ca. 2000 m² af den eksisterende bygningsmasse på ca. 6000 m² samt tilbygges ca. 300 m² forbindelsesgang og aktivitetshal.

   

  Det tidligere præsenterede skøn på 30 mio. kr. for ombygningen blev givet ud fra en forventning om, at moderniseringsopgaven kunne løses via mere simple konstruktionsændringer, og dermed holdes på en begrænset kvm-pris. Den nærmere projektering har vist, at større ændringer i vitale dele i bygningsfysikken er uundgåelig for den ønskede modernisering til fx enestuer med eget bad og toilet. Ændringerne af vitale dele i bygningsfysikken er både ganske indgribende og ganske omfattende. Derfor er skønnet hævet til ca. 44 mio. kr. for bygningsprojektet.

   

  Som afledt konsekvens har genhusning i byggeperioden vist sig at være en nødvendighed. I det tidligere skøn på 30 mio. kr. var der ikke afsat midler til genhusning. Det var forudsat, at det qua de begrænsede konstruktionsændringer, der lå i projektet, var muligt at undgå genhusning i større omfang.

   

  Økonomi og praktik ved forskellige genhusningsløsninger har været undersøgt. F.eks. pavillonløsning til to sengeafsnit på sygehusmatriklen i umiddelbar nærhed af psykiatrisk afdeling, midlertidig udflytning til nedlagt plejehjem i omegnskommune, eller en gennemførelse af byggeriet i mere findelte etaper med genhusning i mindre omfang i Odense. Alt i alt vurderes genhusning i lejede pavilloner i ca. 18 måneder på matriklen som både den billigste, mest nænsomme og mest realistiske genhusningsløsning. Genhusning i pavilloner kan, som det er illustreret i bilag, ske i umiddelbar nærhed af psykiatrisk afdeling. Den begrænsede lejeperiode betyder, at der ikke skal ske deponering, jf. lånebekendtgørelsen.

   

  De 2 andre alternativer har ved nærmere bearbejdning vist sig at rumme massive udfordringer af forskellig karakter, f.eks. patient- og personalerettede støjgener, store økonomiske, arbejdsmiljømæssige, rekrutteringsmæssige, kapacitetsmæssige og logistiske udfordringer.

   

  Udgifterne til genhusning med pavillonløsning er beregnet til 15 mio. kr. samlet for perioden. Udgifterne kan finansieres indenfor psykiatriens driftsrammer. 

  Det samlede opjusterede projekt omfatter herefter således:

   

  Anlægssum, byggeri

  43,65 mio.kr.

  Udgifter, genhusning

  15 mio.kr.

  Udgifter forbundet med projektet, i alt

  58,65 mio.kr.

   

  Anlægssum fordelt på overslagsår:

  2018

  3,00

  2019

  17,40

  2020

  20,25

  2021

  3,00

  Samlet anlægssum

  43,65

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At byggeprogram for Modernisering af Psykiatrisk Afdeling Svendborg godkendes.

   

  At der meddeles en anlægsbevilling på 43,65 mio. kr. (indeks 144,5) til modernisering af Psykiatrisk Afdeling Svendborg.

   

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 43,65 mio. kr. i årene 2018-2021 til formålet, finansieret af Psykiatrien konsolideringsramme.

   

  At udgifterne til genhusning finansieres indenfor psykiatriens driftsrammer. 

   

  At regionsdirektør Jane Kraglund bemyndiges til, indenfor den meddelte bevilling, at godkende:

  • icitationsresultatet for bygherrerådgivning
  • licitationsresultatet for pavillonløsning
  • licitationsresultatet for totalentreprise.
  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 29-08-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/38004
  14. Etablering af forening til fremme af kliniske forsøg i Danmark
  fold dette punkt ind Resume

  Med regeringens vækstplan for life science fra marts 2018 blev det besluttet at styrke indsatsen for at få flere industriinitierede kliniske forsøg til Danmark.

  Som et led i denne indsats skal der etableres et tættere samarbejde med industrien, hvor der etableres en forening med repræsentation af staten, de fem regioner, industrien og andre relevante interessenter. Etableringen af foreningen sker som en fusion af to allerede eksisterende nationale initiativer, nemlig NEXT og Én Indgang.

  Udkast til vedtægter for denne forening forelægges hermed til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med regeringens vækstplan for life science fra marts 2018 blev det besluttet at styrke indsatsen for at få flere industriinitierede kliniske forsøg til Danmark, hvor der i en periode har været et fald i antallet af disse forsøg på de danske hospitaler. 

   

  Kliniske forsøg bidrager til at forbedre danske patienters adgang til den nyeste medicin og medicinske teknologi. Derudover skaber de kliniske forsøg indtægter, der kan understøtte anden forskning på de enkelte kliniske afdelinger, og kommer således patienterne til gavn på flere måder.

   

  Der er allerede fra 2012 og frem igangsat initiativer, der har til formål at øge antallet af kliniske forsøg i Danmark.

   

  Etableringen af denne nye ”Forening til fremme af kliniske forsøg” er alene en fusion af de eksisterende initiativer (National Experimental Therapy Partnership (NEXT) og dele af Én Indgang for Industrien). Fusionen har til formål at forenkle organiseringen – både for virksomheder og for de deltagende kliniske afdelinger.

   

  Foreningens formål er at tiltrække flere investeringer i kliniske forsøg til Danmark og fremme virksomhedssamarbejder, for herved at øge Danmarks andel af industrifinansierede kliniske forsøg i Europa. Foreningen fungerer som en samlet indgang for både virksomheder og forskere.

   

  Eksisterende initiativer – hvem er de fusionerende parter?

  NEXT er et offentligt-privat partnerskab inden for klinisk forskning bestående af offentlige institutioner og en række lægemiddelproducenter, som er etableret i 2014 med finansiering fra Innovationsfonden. NEXT har haft til formål at gøre Danmark til et foretrukket land for virksomhedsfinansierede kliniske forsøg. NEXT-initiativet bygger på etablering af sygdomsspecifikke netværk på tværs af kliniske afdelinger i hele landet, hvoraf der for nuværende er 4 netværk. Alle regioner deltager i NEXT-samarbejdet, som finansieres af staten (Innovationsfonden) samt af regionerne til og med 2019.

   

  Samarbejdet om ”Én indgang” blev igangsat af regionerne i 2012. Samarbejdet har til formål at lette industriens adgang til at finde samarbejdsparter til kliniske forsøg. Konkret blev adgangen for virksomhederne forenklet ved, at der er én kontaktperson pr. region, som tager sig af at videreformidle henvendelser og skabe kontakt til relevante samarbejdsparter på de kliniske afdelinger.

   

  Regionerne har desuden igangsat tilsvarende ”én indgang” for de medicotekniske og velfærdsteknologiske virksomheder. I Region Syddanmark blev denne indgang samt en koordinatorfunktion etableret i 2016. Funktionen varetages af Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI). Denne del vil regionen fortsat selv skulle administrere, da der i den nye forening kun er fokus på kliniske forsøg.

   

  Ny ’Forening til fremme af kliniske forsøg i Danmark’

  Den nye forening organiseres med to udførende led:

  1. De etablerede sygdomsspecifikke ’NEXT’-netværk, hvortil virksomheder henvises, hvis de falder inden for et af de dækkede områder. Der eksisterer 4 sygdomsspecifikke netværk med en målsætning om 8 i 2021.
  2. De tidligere Én Indgang-koordinatorer, der vil håndtere de henvendelser, som ikke passer i et netværk. Foreningen vil dermed dække henvendelser vedrørende samtlige sygdomsområder.

   

  Selve den bagvedliggende organisation etableres som en såkaldt ’ideel’ forening, med en bestyrelse bestående af 2 statslige repræsentanter (Erhvervsministeriet og Sundhedsministeriet), 1 repræsentant fra hver af de 5 regioner, samt 5 repræsentanter fra life science industrien. Formanden vælges blandt industriens repræsentanter, og der vælges derudover 2 næstformænd blandt de regionale repræsentanter.

   

  Foreningen vil udarbejde en plan, der fastlægger mål og resultater, som vil ligge til grund for udmøntning af finansieringen.

   

  Det fremadrettede navn for foreningen forventes at blive ’Trial Nation’.

   

  Økonomi

  Med etableringen af Forening til fremme af kliniske forsøg forventes der at blive en samlet merudgift for Region Syddanmark på 2,7 mio. kr. årligt i 2020 og 2021, derefter 2,4 mio. kr. årligt. Det indarbejdes senere i oplæg til budget 2020.

   

  Der vil desuden fortsat være behov for de eksisterende funktioner i regionerne.

   

  Proces
  Af tidsmæssige årsager og øvrig proces, har det ikke været muligt at behandle sagen i Psykiatri- og socialudvalget, Sundhedsudvalget og Anlægs- og innovationsudvalget. Udvalgene er orienteret herom.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udkast til vedtægter for Forening til fremme af kliniske forsøg i Danmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Enhedslisten stemte imod.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21223
  15. Udkast til Strategi for sikring af lægedækningen efter høring
  fold dette punkt ind Resume

  Udkast til Strategi for sikring af lægedækningen har efter behandling i udvalget for det nære sundhedsvæsen den 8. maj 2018 været i høring hos PLO Syddanmark, kommunerne i regionen samt i sundhedsbrugerrådet/patientinddragelsesudvalget. Udkast til strategi fremlægges med henblik på godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter behandling i udvalget for det nære sundhedsvæsen den 8. maj 2018 blev udkast til Strategi for sikring af lægedækningen sendt i høring hos PLO Syddanmark, de syddanske kommuner samt i sundhedsbrugerrådet/patientinddragelsesudvalget.

   

  Høringsfristen udløb den 27. juni 2018. Der indkom høringssvar fra PLO Syddanmark, Middelfart Kommune, Ærø Kommune, et fælleskommunalt høringssvar på vegne af alle syddanske kommuner samt fra formændene for hhv. sundhedsbrugerrådet og patientinddragelsesudvalget.

   

  Høringssvarene vedlægges tillige med et bilag, som gennemgår høringsbemærkningerne og foreslår eventuelle ændringer i strategiudkastet som følge af bemærkningerne. På baggrund af høringssvarene er udarbejdet endeligt udkast til strategien, som ligeledes er vedlagt med henblik på anbefaling over for regionsrådet.

   

  Administrativ tilføjelse

  I forlængelse af mødet i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 14. august 2018 henleder administrationen opmærksomheden på, at det med godkendelsen af strategien for sikring af lægedækningen samtidig godkendes, at regionens rekrutteringsindsats forlænges med 3 år (1.1.2019-31.12.2021) med en samlet årlig økonomi på 2,7 mio. kr. indenfor rammerne af de midler, der allerede er afsat til sikringen af lægedækningen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At vedlagte reviderede udkast til Strategi for sikring af lægedækningen i Region Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 14-08-2018

  Indstilling tiltrådt.

   

  Meho Selman, Jørn Lehmann Petersen, Morten Brixtofte Petersen og Annette Blynel tog forbehold.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Der blev fremsat følgende to ændringsforslag til sagen:

   

  Socialistisk Folkeparti og Jørn Lehmann Petersen, Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag:

  At bemærkninger fra høringssvaret fra de 22 syddanske kommuner (5. afsnit under generelle bemærkninger) ”Strategien adresserer desværre overvejende geografiske udfordringer – bl.a. som følge af yderkantsproblematikker samt generationsskiftet i eksisterende klinikker. Det har været ønskeligt, om strategien også tog højde for de sundhedsmæssige udfordringer, som præger udsatte boligområder”, sikres indarbejdet inden strategien endelig færdiggøres.

   

  Venstre fremsatte følgende ændringsforslag:
   

  At det i lægedækningsstrategien indskrives, at der i arbejdet med praksisplanen skal tages højde for geografiske udfordringer på kommuneplan samt for socialt udsatte boligområder.

   

  Venstres ændringsforslag blev, som det mest vidtgående forslag, sat til afstemning først.

   

  For Venstres ændringsforslag stemte 6 medlemmer: Venstre, Dansk Folkeparti og Løsgænger Marianne Mørk Mathiesen.

  Imod stemte 7 medlemmer: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

  1 medlem, Enhedslisten, undlod at stemme.

   

  Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

   

  Herefter blev ændringsforslaget fra Socialistisk Folkeparti og Jørn Lehmann Petersen, Socialdemokratiet sat til afstemning.
   

  For ændringsforslaget stemte 8 medlemmer: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten.

  Imod stemte 6 medlemmer: Venstre, Dansk Folkeparti og Løsgænger Marianne Mørk Mathiesen.

   

  Ændringsforslaget blev således vedtaget og anbefales dermed over for regionsrådet.

   

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/36114
  16. Evaluering af brobyggerordning i Lægevagten
  fold dette punkt ind Resume

  Brobyggere er sygehusansatte, som arbejder med at sikre sammenhæng mellem lægevagt og sygehusenes akutfunktioner. På baggrund af en forsøgsordning på Kolding Sygehus gives der en redegørelse for status på de enkelte sygehuse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden 2012 har brobyggerordningerne været en del af akutberedskabet i Region Syddanmark.

   

  I lægevagtsaftalen fra den 1. december 2014 mellem Region Syd og PLO-Syd fremgår det, at brobyggerordningen permanentgøres.

   

  Brobyggeren er en person ansat på sygehus (FAM) og er typisk uddannet som SOSU-assistent eller sygeplejerske. Brobyggeren skal medvirke til at skabe gnidningsfri forløb for patienter, der skal skifte spor mellem lægevagt og FAM. Brobyggeren skal tillige hjælpe patienter, der har brug for praktisk bistand. Endelig skal brobyggeren i et vist omfang bistå vagtlægerne i deres arbejde og herigennem medvirke til en effektivisering af lægevagten.

   

  Der er på nuværende tidspunkt etableret brobyggerordninger på seks sygehusmatrikler, hvor både Lægevagten og Akutmodtagelsen er til stede på samme sygehus. Der er således etableret en brobyggerordning i Aabenraa, Sønderborg, Odense, Kolding, Vejle og Esbjerg.

   

  I Odense, hvor brobyggerordningen begyndte, er brobyggeren til stede i lægevagten i hele åbningstiden og arbejder udelukkende i relation til lægevagten og forbindelsen til sygehuset. De øvrige steder er der tale om reducerede ordninger i forskellig grad, hvor brobyggeren er til stede i begrænsede tidsrum og eventuelt også har funktioner i sygehusets akutfunktion.

   

  De samlede udgifter til brobyggerordningerne årligt er på ca. 3 mio. kr.

   

  Brobyggerordningen har været vurderet som en stor succes i Odense, hvorimod det har været sværere at finde den rette model på de øvrige sygehuse. Dette skyldes formentligt, at aktivitetsniveauet i lægevagten er mindre, og at der først skal opbygges traditioner for og erfaringer med et udbygget samarbejde mellem lægevagt og sygehus.

   

  I efteråret 2017 vedtog regionsrådet en 6 måneders forsøgsordning, hvor brobyggerordningen i Kolding blev opnormeret i timeantal med henblik på at opnå et større udbytte af ordningen. Tanken var, at brobyggeren fuldt ud, ligesom i Odense, skulle være til rådighed for lægevagten i hele åbningstiden. Forsøget startede den 1. januar 2018. Forsøget blev forlænget til den 1. oktober 2018 med henblik på at færdiggøre evalueringen og den politiske behandling. Udgifterne til forsøget har været 0,39 mio. kr.

   

  I forbindelse med evalueringen af forsøgsordningen er brobyggernes daglige aktiviteter blevet registreret i juni måned 2018. Foruden i Kolding er der foretaget måling af aktivitet i Odense.

   

  Der er vedlagt et notat, hvor der fremgår en nærmere beskrivelse af de eksisterende brobyggerordninger og forsøget i Kolding.

   

  Det fremgår af notatet, at det må konkluderes, at der ikke på Kolding Sygehus er grundlag for en fuldt udbygget brobyggerordning. Der er således ikke til en strækkelig aktivitet til at beskæftige en brobygger, som udelukkende arbejder i lægevagten. Og der har ikke været noget vundet ved at udvide åbningstiden.

   

  Det kunne tyde på, at der – på nær i Odense – bør være en ordning, hvor brobyggeren fleksibelt har opgaver i både lægevagten og sygehusets akutfunktion.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der ikke er grundlag for en fortsættelse af den udvidede ordning, som er forsøgt i Kolding.

   

  At der inden for de nuværende rammer arbejdes videre med, i samarbejde med vagtlægerne og sygehusenes akutfunktioner, at finde den rette og effektive model for brobygning mellem lægevagt og sygehus med henblik på at sikre et sammenhængende og effektivt tilbud til patienterne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 04-09-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Det blev desuden aftalt, at administrationen evaluerer brobyggerordningen via et spørgeskema til vagtbærende læger.

   

   

  Anja Lund og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/10933
  17. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (3. afrapportering 2018)
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftalen for Region Syddanmark for 2017 blev det beskrevet, at der skal udarbejdes et forslag til opfølgning på nationale og regionale mål. Regionsrådet godkendte en model for denne afrapportering på regionsrådsmødet i maj 2017.

   

  Afrapporteringen tager afsæt i de pejlemærker for regionens samlede drift- og udviklingsarbejde, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016.

   

  Der forelægges 3. afrapportering i 2018 af udvalgte målbilleder og indikatorer til regionsrådet. Første afrapportering i 2018 blev forelagt for regionsrådet i marts og anden afrapportering i juni.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet forelægges hermed 3. afrapportering i 2018 af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark. Formålet med afrapporteringen er at danne et billede af regionens status i forhold til målopfyldelsen på udvalgte indikatorer med afsæt i de vedtagne pejlemærker.

   

  Modellen blev tiltrådt af regionsrådet på mødet den 22. maj 2017. Udgangspunktet er, at nationale mål, der måtte være retningsgivende på Region Syddanmarks respektive opgaveområder, som udgangspunkt indgår i konceptet. Konceptet er udarbejdet med sigte på at give overblik og vise sammenhæng i forhold til de pejlemærker, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016. Afrapportering vil ske til regionsrådet sideløbende med henholdsvis aflæggelse af årsrapport og afrapportering af økonomi og aktivitet. Det forventes, at den sidste afrapportering i 2018 vil foregå på regionsrådsmødet i december. De enkelte udvalg vil som hidtil løbende få den afrapportering på deres respektive områder, som er fastlagt og vedtaget i udvalgene.

   

  Konceptet er baseret på to typer af afrapportering:

   

  1) Der vil være faste kvartalsvise, kvantitative afrapporteringer. Afrapporteringen indeholder både indikatorer for nationale mål og indikatorer, der er udvalgt for Region Syddanmark. Det er denne afrapportering, der forelægges nu. Indikatorerne er fordelt på områderne sundhed, socialområdet og regional udvikling. Indikatorerne afrapporteres i Nemlis, som er et IPad-baseret afrapporteringssystem. Regionsrådet fik i løbet af marts tilbud om introduktion til installation og anvendelse af Nemlis. Der er vedlagt en udskrift fra Nemlis af de tilgængelige data.

   

  Der er vedlagt et notat, der beskriver de overordnede tendenser, som de udvalgte indikatorer viser. Indikatorerne vil kunne justeres løbende, hvis der eksempelvis er fokusområder fra de årlige budgetaftaler, som ønskes fulgt via specifikke indikatorer, eller hvis der er indikatorer, der stabiliseres over lang tid på det ønskede niveau, og derfor ikke længere behøver følges kvartalsvis.

   

  2) Temaafrapporteringer: I forbindelse med konceptet vil der også løbende være temaafrapporteringer til regionsrådet på områder, hvor der med fordel kan være en mere kvalitativ afrapportering om status og fremdrift. Der er tale om temaerne sygehusbyggeri, forbedringskultur, nærhed og sammenhæng, attraktiv arbejdsplads samt patientsamarbejde og kvalitet i sociale tilbud.

   

  Dette er begrundet i, at der kan være temaer og særlige emner, som det med passende intervaller giver god mening at give uddybende orientering om. Samtidig er det ikke alle områder, der kan afrapporteres meningsfuldt med korte intervaller, ligesom ikke alle aspekter af pejlemærkerne kan kvantificeres meningsfuldt med løbende data, men forudsætter en kvalitativ afrapportering. 

   

  Der forventes følgende temaafrapporteringer i resten af 2018: 

   

  Tema

  Beskrivelse

  Forventet afrapportering 2018

  Sammenhæng til pejlemærker

  Sygehusbyggeri

  Afrapporteringen vil fokusere på eksempler på den innovation, der direkte eller indirekte sker i sammenhæng med sygehusbyggerierne, den læring der kan trækkes ud fra byggerierne og byggeprocesserne, de forbedringer og muligheder nye moderne fysiske rammer giver på sygehusene, de teknologiske tiltag, der sker i sammenhæng med byggerierne og udviklingen generelt mv.

  November eller december

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning innovation og udvikling.

   

   

  Forbedringskultur

  Afrapporteringen vil give en status på den organisation, der er bygget op til at understøtte forbedringsarbejdet i Region Syddanmark og på de emner og problemområder, der har været behandlet på de workshops, der gennemføres.

  Efterår

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

  Nærhed og sammenhæng

  Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i rammepapir vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  December

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Attraktiv arbejdsplads

  Frekvens: En årlig afrapportering.

  November eller december

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads.

  Patientsamarbejde.

  Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i strategierne for patientinddragelse og patientsamarbejde og i ”Borgernes sundhedsvæsen”.

  4. kvartal

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region.

  Kvalitet i de sociale tilbud

  Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i tilsynsrapporterne fra Det Sociale Tilsyn. Der vil blive fokuseret på de borgerrettede indikatorer.

  2. halvår

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

   

  Sammenhæng til budgetproces og sundhedsplan

  Afrapporteringen af målbilleder er tænkt sammen med den proces, der er for budgetlægningen. Den løbende opfølgning er med til at kvalificere og understøtte den proces, hvor der udvælges temaer til budgetprocessen og fokusområder for indsatsen i regionens arbejde i det kommende år.

   

  Sammenhængen mellem de to processer kan bidrage til at sikre, at de temaer, der allerede er udvalgt og prioriteret i de foregående års budgetprocesser, følges og afrapporteres. På sundhedsområdet kan temaer fra budgetprocessen ligeledes indgå i de indsatsområder, der en gang årligt skal vedtages i regionsrådet som en del af den nye sundhedsplan. Indsatsområderne forelægges på regionsrådsmødet i december.

   

  Samlet set understøtter processen, at de temaer der arbejdes med:

  • Har sammenhæng til pejlemærkerne.
  • Tager bestik af den løbende udvikling på økonomi og aktivitetsområdet.
  • Sikrer sammenhæng til temaer, som foreslås prioriteret ud fra en driftsmæssig synsvinkel.
  • Integrerer de elementer, som regionen er forpligtiget til, som følge af de årlige økonomiaftaler.  
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Til orientering.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/44225
  18. Kommissorium for fælles politisk styregruppe med Sønderborg Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Formanden for regionsrådet og borgmesteren i Sønderborg Kommune mødtes den 25. april 2018 for at drøfte det fremadrettede samarbejde i forbindelse med videreudvikling af Sønderborg Sygehus som specialsygehus.
   

  Regionsrådet vedtog den 25. juni 2018 konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjyllands sygehuse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Visionen for det styrkede samarbejde er at udvikle og styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i et fællesskab på tværs af region og kommune med udgangspunkt i profilen for Sønderborg Sygehus.
   

  Den politiske styregruppes opgaver og ansvar er:

   

  • At drøfte emner af relevans for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
  • At godkende forslag til initiativer, der bidrager til at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder tids- og procesplaner samt eventuelt pege på finansiering.
  • At godkende forslag til overordnede planer for dokumentation og evaluering af initiativer, herunder opsamling af erfaringer og understøttelse af iværksættelse af forskning samt formidling af resultater m.m.
  • At følge og understøtte fremdriften i udviklingen af initiativerne.

   

  Beslutninger i den fælles politiske styregruppe vil i visse tilfælde skulle følges op med beslutninger i henholdsvis by- og regionsråd. Styregruppen søger så vidt muligt at indstille fælles oplæg til beslutninger i de respektive politiske organer.

   

  Med den endelige profil for Sønderborgs Sygehus vil den nuværende hovedbygning være fyldt op af klinisk aktivitet. Derudover vil der være en række ledige arealer, som ikke skal anvendes til sygehusaktiviteter. Det ligger inden for arbejdsgruppens kommissorium at drøfte mulig fremtidig anvendelse af disse arealer. Fremtidigt ejerskab og anvendelse af bygningerne skal ligge i tråd med kommunale og regionale strategier og visioner.

   

  Gigthospitalet og eventuelle andre aktører inviteres med i arbejdsgrupper mv., hvor det er relevant. Nærheden mellem de kliniske funktioner på Sønderborg Sygehus og Gigthospitalet vil skabe sammenhæng til gavn for patienterne. Heri vil der være gode muligheder for at skabe en stærkere tværfaglig sammenhæng i kliniske tilbud og borgernære løsninger i samspillet mellem kommune, sygehus og Gigthospitalet. 

   

  Praksissektoren, herunder de praktiserende læger, skal involveres i udviklingen af samarbejdet. Det sker gennem deltagelse i konkrete indsatser og løbende dialog i relevante mødefora.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At kommissoriet for den politiske styregruppe godkendes.

   

  At der udpeges 3-5 regionsrådsmedlemmer til den politiske styregruppe.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 04-09-2018

  Indstilling tiltrådt.

   

  Anja Lund og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/2872
  19. Status på ambulanceresponstider 2. kvartal 2018 på kommuneniveau samt 1. halvår 2018 på postnummerniveau
  fold dette punkt ind Resume

  Overholdelse af responstidsmålene for ambulancedrift i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. april – 30. juni 2018. Herudover rapporteres realiserede responstider på kommuneniveau for samme periode, samt på postnummerniveau for perioden 1. januar – 30. juni 2018. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Realiserede responstider i 2. kvartal 2018 samt 1. halvår 2018

  Følgende er afrapportering af ambulanceberedskabernes responstider for 2. kvartal 2018 på delområder og kommuner, samt for 1. halvår 2018 (1. januar- 30. juni 2018) på postnummerniveau.
   

  Regionsrådet har fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres for ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten på vagtcentralen rekvirerer et beredskab, til hjælpen er fremme ved borgeren.

   

  Responstidsmål for ambulanceberedskaber, Kørsel A

  Område

  Responstidsmål (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9

   

  Realiserede gennemsnitlige responstider for ambulanceberedskaber, Kørsel A i 2. kvartal 2018

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,7

  Sydvestjylland

  7,8

  Sønderjylland

  8,9

  Trekantsområdet

  6,9

  Region Syddanmark

  7,8

   

  Som det fremgår ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider på delområde niveau alle under servicemålene, når det gælder 2. kvartal 2018.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men den præhospitale indsats i Region Syddanmark består også af akutbiler og akutlægebiler. Inddrages disse i beregning af responstid, fås følgende realiserede responstider for første bil på stedet:
   

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første bil på stedet i 2. kvartal 2018

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,6

  Sydvestjylland

  7,3

  Sønderjylland

  8,2

  Trekantsområdet

  6,9

  Region Syddanmark

  7,5

   

  Når responstiderne for første bil på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en kortere responstid især i Sønderjylland og Sydvestjylland.

   

  Opgørelsen over responstiderne på kommuneniveau findes i bilaget Responstider 2. kvartal 2018 på kommuneniveau.
   

  Opgørelsen på kommuneniveau viser, at Fredericia havde den korteste responstid i 2. kvartal 2018 efterfulgt af Odense og Esbjerg Kommune, mens Langeland Kommune havde den længste responstid.

   

  Opgørelsen over responstider på postnummerniveau for 1. halvår 2018 findes i bilaget Responstider 1. halvår 2018 på postnummerniveau. Postnumrene er opdelt efter kommuner. Det skal bemærkes, at nogle postnumre figurerer i flere kommuner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 13-08-2018

  Til orientering.

   

  Lene Thiemer Hedegaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Til orientering.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/20487
  20. Retspsykiatri, sikkerhed og forebyggelse af rømninger
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset har på baggrund af en ekstern bygningsgennemgang udarbejdet forskellige modeller for at højne sikkerheden og forebyggelsen af rømninger i Retspsykiatri Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisygehuset har på baggrund af et antal rømninger fra Retspsykiatri Syddanmark haft iværksat en grundig analyse af sikkerheden. Der er i den forbindelse bl.a. foretaget en bygningsgennemgang ved en ekstern ekspert, som har påpeget en række forbedringsmuligheder i forhold til de fysiske rammer. 

   

  Psykiatri- og socialudvalget fik på mødet den 19. juni 2018 præsenteret en række generelle tiltag på afdelingen som helhed og tre modeller for forbedring af de fysiske rammer på de enkelte akutte retspsykiatriske afsnit. Alle tre modeller tager udgangspunkt i Danske Regioners anbefalinger for standardiserede sikkerhedskrav i retspsykiatrien, herunder anbefalingen om to sikringslag. Dette princip indebærer, at en indlagt patient som udgangspunkt altid vil skulle forcere to bygningsmæssige forhindringer (dør/vindue/væg), og at de enkelte forhindringer skal leve op til en vis høj standard (modstå et vist pres). I vedlagte bilag er principperne om sikringslag nærmere beskrevet.

   

  Fælles for de tre modeller er, at døre, vinduer, rammer og låse i en række områder i de akutte retspsykiatriske afsnit opgraderes, således at afsnittene som helhed i endnu højere grad lever op til anbefalingerne fra Danske Regioner om styrken i de enkelte sikringslag, så de fysiske rammer kan modstå en endnu større påvirkning end i dag.

   

  Desuden forbedres Servicevagtens udstyr og perimetersikringen, som indgår i det 3. sikringslag. En samlet oversigt over modellerne og de indeholdte tiltag fremgår af bilaget ”Forbedring af sikkerheden og de fysiske rammer i retspsykiatrien”.

   

  Der er lagt vægt på at udvælge standardiserede løsninger, som både understøtter sikkerheden og et hensigtsmæssigt arbejdsmiljø, hvor personalet ikke skal forholde sig til mange forskellige låsesystemer mm.  Arbejdsmiljøgrupper i afdelingen har været inddraget i drøftelser omkring valg af løsninger.  

   

  Psykiatriledelsen, projektorganisation for byggeri og afdelingen har gennemgået de tre modeller, og der er foretaget en vurdering af modellens bidrag til:

   

  • Fokus på patienthensyn, herunder mulighed for rehabilitering.
  • Understøttelse af effektive arbejdsgange, herunder en afvejning mellem sikring via procedurer og sikring via de fysiske rammer.
  • Sikring af et godt arbejdsmiljø.

   

  På baggrund af ovenstående er model 1 samlet set vurderet mest hensigtsmæssig. I den model etableres en fast lukket del og mulighed for en mindre åben del i hvert af afsnittene, når der er brug for det.

   

  Anlægsudgiften til denne model er 10,4 mio. kr. og anbefales finansieret af psykiatriens konsolideringsramme på investeringsbudgettet.

   

  Anlægs- og innovationsudvalget behandlede sagen på møde den 28. august 2018. Udvalget tiltrådte indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At model 1 for ændring af de fysiske rammer i retspsykiatrien i Middelfart godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 28-08-2018

  Indstilling tiltrådt. Oplæg vedhæftet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/9498
  21. Låddenhøj - nybyggeri og ombygning
  fold dette punkt ind Resume

  På investeringsbudget 2018 er der afsat 25,0 mio. kr. i 2018 til ny- og ombygning af afdeling Låddenhøj under Handicapcenter Storebælt.

  Regionsrådet har tidligere truffet beslutning om en forundersøgelse vedr. ombygning af Låddenhøj, og nu forelægges sag vedrørende selve byggeprojektet, meddelelse af anlægsbevilling mv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i Region Syddanmarks helhedsplan for bo- og aktivitetstilbuddene på Østfyn, skal aktivitetslokaler til Handicapcenter Storebælts afdeling Låddenhøj renoveres og tilbygges. Byggeriet er en del af den langsigtede plan for modernisering af boliger og andre bygninger på socialområdet i Region Syddanmark, som blev godkendt i regionsrådet den 23. november 2009.

  Den 22. juni 2015 godkendte regionsrådet, at der blev meddelt en anlægsbevilling på 0,825 mio. kr. til forundersøgelse, adgangsvej mv. med henvisning til en efterfølgende forelæggelse af sag vedrørende selve byggeprojektet. Projektet har sidenhen været sat i bero med henblik på endelig afklaring af behov mv. 

  Låddenhøj er et aktivitets- og samværstilbud for voksne mennesker med psykiske og fysiske handicap. Målgruppens handicap varierer. Der er således tale om multihandicappede kørestolsbrugere og udviklingshæmmede med autisme og andre personlighedsforstyrrelser.

  Den nye ny- og ombygning skal derfor kunne tilgodese en lang række forskellige behov hos en sammensat brugergruppe, hvorfor der er tale om et fleksibelt byggeri bestående af et større aktivitets- og fællesrum, hvor det er muligt at henholdsvis skærme og åbne op. Herved imødekommes også fremtidige og ukendte behov, herunder relevante velfærdsteknologiske løsninger samt gode arbejdsforhold for personalet.

  Ny- og ombygningen består af en eksisterende bygning, ca. 1200 m², herunder renovering og efterisolering af tag, en nybygning på ca. 600 m² og endelig en nedrivning af ca. 800 m².

   

  Formål, funktionelle krav mv. er beskrevet i vedlagte resumé af byggeprogram, hvori det er kalkuleret, at de samlede anlægsudgifter vil andrage 23,1 mio. kr. svarende til 23,949 mio. kr. i 2019 indeks. Udgiften foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Ny- og ombygningen forventes at kunne tages i brug i sommeren 2020. Projektet forventes gennemført uden forhøjelse af den gældende takst.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At resumé af byggeprogram godkendes, og at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til ny- og ombygningen.

   

  At resumé af byggeprogram vedrørende ny- og ombygning af afdeling Låddenhøj godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 23,949 mio. kr. (indeks 144,5).

  At der frigives 23,949 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til formålet, fordelt med 3,1 mio. kr. i 2018, 16,7 i 2019 og 4,2 i 2020.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den fastsatte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 29-08-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/11537
  22. Etablering af særlige pladser som en del af Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  Den 2. juni 2017 besluttede Folketinget, at der skal oprettes særlige pladser på psykiatriske afdelinger, og Region Syddanmark skal således samlet etablere 32 særlige pladser. Det er tidligere besluttet, at der etableres 15 pladser i Vejle og 16 pladser i Esbjerg. Der er siden oktober 2017 arbejdet for at sikre mulighed for at etablere endnu en plads i Esbjerg. Efter indhentning af de nødvendige dispensationer fra kommunen, er det nu muligt at etablere 17 pladser på afsnittet i Esbjerg. Således kan Region Syddanmark etablere samtlige af de 32 pladser.

   

  De 17 pladser i Esbjerg forventes etableret og taget i brug i to etaper, hvor de første 7 pladser forventeligt kan tages i brug 1. januar 2019, mens de sidste 10 pladser forventeligt er klar til brug 1. maj 2019.

   

  Der redegøres for driftsøkonomien til de særlige pladser i Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Den 2. juni 2017 vedtog Folketinget ændring til psykiatriloven om oprettelse af særlige pladser i psykiatrien. Nationalt skal der oprettes 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Beregnet ud fra bloktilskudsandel skal Region Syddanmark stile efter etablering af 32 pladser.

   

  Forudsætningen i økonomiaftalen og den nye lovgivning er, at der skal tages udgangspunkt i eksisterende fysiske rammer, og at pladserne skal etableres på psykiatriske afdelinger. Under de forudsætninger er der reelt kun én mulighed for at etablere de særlige pladser i Region Syddanmark. Det er ved at etablere henholdsvis et afsnit på 15 pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle og et afsnit på 16-17 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

   

  Beslutning om placering af de særlige pladser i hhv. Vejle og Esbjerg og håndtering af de kapacitetsmæssige konsekvenser for Psykiatrisygehuset blev godkendt af regionsrådet i oktober 2017.

   

  Der er siden oktober 2017 arbejdet for at sikre mulighed for at etablere samtlige 17 pladser i Esbjerg. Der er pt. 16 sengestuer i afsnittet i Esbjerg, men efter indhentning af de nødvendige dispensationer fra kommunen, er det nu muligt at udvide afsnittet i Esbjerg med én sengestue.

   

  Det er senest i økonomiaftalen for 2019 præciseret over for regionerne, at alle særlige pladser skal være åbnet inden udgangen af 2018. Det hurtigst mulige opstarts-scenarie i Esbjerg er en åbning af de første pladser 1. januar 2019. Behovet for en række anlægsmæssige tilpasninger af afsnittet til formålet, herunder etablering af 1 ekstra plads, betyder, at opstart af pladserne vil falde i 2 etaper. De første 7 pladser er klar til 1. januar 2019 og de sidste 10 pladser 1. maj 2019, når anlægsprojektet er færdigt.

   

  Driftsdelen

  I vedlagte notat redegøres for driftsøkonomien til de særlige pladser i Esbjerg ved drift af 17 pladser. På baggrund af dette redegøres ligeledes for driftsøkonomien ved trinvis indfasning med henholdsvis 7 pladser pr. 1. januar 2019 og de resterende 10 pladser pr. 1. maj 2019. 

   

  Beregningerne viser, at der ved drift af alle 17 pladser er balance mellem budgetbehov og finansiering fra kommunerne, andel af bloktilskud og egenfinansiering fra sygehuset.

   

  Idet pladserne åbnes trinvist, vil det i 2019 kræve et højere driftsbudget, end der er finansieringsgrundlag til, da mindre enheder er forholdsmæssigt dyrere at drifte. Når de resterende 10 pladser åbnes, vil budgettet være i balance. Konstruktionen i 2019 giver samlet set en manglende finansiering på ca. 1,794 mio. kr. i 2019, set ud fra budgetbehov, finansiering fra kommunerne, andel af bloktilskud og egenfinansiering fra sygehuset.

   

  Der henvises til bilag for mere detaljeret gennemgang af driftsøkonomi og finansiering.

   

  Anlægsdelen

  De anlægsmæssige konsekvenser fremlægges i særskilt anlægssag, jf. næste sag på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At der etableres 17 særlige pladser som en del af Psykiatrisk Afdeling Esbjerg med forventelig ibrugtagning af 7 pladser den 1. januar 2019 og yderligere 10 pladser 1. maj 2019.

   

  At grundbudgettet til henholdsvis 7 og 17 særlige pladser godkendes.

   

  At der til Psykiatrisygehuset udmøntes 4,911 mio. kr. i 2019 og 6,109 mio. kr. årligt (2018-niveau) fra 2020 og frem af de til formålet reserverede midler på psykiatriområdets centrale rammer.

   

  At Psykiatrisygehuset bevilges 0,8 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. i 2019 (2018-niveau), i alt 2,6 mio. kr. til etableringsomkostninger fra psykiatriområdets centrale rammer.

   

  At Psykiatrisygehuset bevilges 1,794 mio. kr. i 2019 (2018-niveau) til dækning af manglende finansiering til driften af pladserne i 2019, fra psykiatriområdets centrale rammer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 28-08-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  3 medlemmer, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/1538
  23. Etablering af 17 særlige pladser på psykiatrisk afdeling i Esbjerg - anlægssagen
  fold dette punkt ind Resume

  Den 2. juni 2017 besluttede Folketinget, at der skal oprettes særlige pladser på psykiatriske afdelinger og Region Syddanmark skal således samlet etablere 32 særlige pladser. Regionsrådet har i oktober 2017 besluttet, at pladserne placeres i Vejle (15 pladser) og i Esbjerg (16-17 pladser). De 15 pladser i Vejle er etableret og ibrugtaget.

   

  De 17 pladser i Esbjerg forventes etableret og klar til ibrugtagning i to etaper, hvor de første 7 pladser kan tages i brug senest 1. januar 2019, mens de sidste 10 pladser er klar til brug i maj 2019, jf. anden sag på dagsordenen. Denne sag vedrører anlægssagen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Den 2. juni 2017 vedtog Folketinget loven om oprettelse af særlige pladser i psykiatrien. Nationalt skal der oprettes 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Beregnet ud fra bloktilskudsandel skal Region Syddanmark stile efter etablering af 32 pladser.

   

  Forudsætningen i økonomiaftalen og den nye lovgivning er, at der skal tages udgangspunkt i eksisterende fysiske rammer, og at pladserne skal etableres på psykiatriske afdelinger. Under de forudsætninger er der reelt kun én mulighed for at etablere de særlige pladser. Det er ved at etablere henholdsvis et afsnit på 15 pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle og et afsnit på 17 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Dette indebærer samtidig, at afsnittet i Esbjerg, som en del af tilpasningen, skal udvides med én sengestue, idet der pt. er 16 sengestuer i afsnittet i Esbjerg.

   

  Beslutning om placering af de særlige pladser i henholdsvis Vejle og Esbjerg og håndtering af de kapacitetsmæssige konsekvenser for Psykiatrisygehuset blev godkendt af regionsrådet i oktober 2017. I beslutningen indgik også, at sagen om den konkrete udmøntning af pladserne i Esbjerg skulle forelægges regionsrådet senere med henblik på afsætning af de nødvendige anlægs og driftsmidler, hvilket sker med denne sag for så vidt angår anlægsdelen.

   

  Driftsdelen
  De driftsøkonomiske konsekvenser fremlægges i særskilt, jf. foregående sag på dagsordenen.

   

  Anlægsdelen
  Der er samlet afsat 100 mio. kr. i ekstra bloktilskud til etablering af samtlige 150 særlige pladser. Baseret på bloktilskudsnøglen udgør Region Syddanmarks andel ca. 21 mio. kr.

   

  De foreløbige undersøgelser i Esbjerg peger på, at der skal gennemføres følgende elementer for at kunne rumme patientgruppen og leve op til kravene om sikkerhed, aktivitetsmuligheder og rehabilitering:

   

  Bygningsfysiske tiltag: Tilbygning med én sengestue samt multirum og opholdsareal, ændret funktion af forskellige rum, forbedret funktionalitet af eksisterende rum m.v. (4,3 mio. kr.).

  Inventar: Indrette sanseintegrationsrum, vaskerum, nye senge m.v. (i alt 1,9 mio. kr.).

  Hertil kommer omkostninger til rådgivning, uforudsete udgifter m.v. (afsat 0,6 mio. kr.).

   

  Det er ikke muligt at etablere samtlige ændringer med tilpasninger inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer, idet der eksempelvis skal etableres en ekstra sengestue. Dette gøres ved at forlænge bygningen/afsnittet. Forlængelse af bygningen giver også mulighed for etablering af et ekstra multirum til samtaler, aktiviteter m.v., der også efterspørges til de særlige pladser.

   

  Forlængelse af bygningen giver endelig mulighed for at udvide det fælles opholdsområde i tilknytning til udvidelsen. Samlet set er det dermed muligt at etablere udvidelsen, så den giver en større grad af fleksibilitet i bygningens udnyttelse til gavn for målgruppen.

  Det bemærkes, at der er indhentet de nødvendige dispensationer fra kommunen i forhold til en udvidelse af arealet.

    

  Inden for den eksisterende bygningsfysik foretages endvidere ændringer i forhold til optimering af skærmningsprincippet - ved at flytte en række døre - samt etablering af grupperum og træningskøkken. Endvidere opgraderes personalarmanlæggets dækning uden for afsnittet, så det er i højere grad er muligt at inkludere områder uden for afsnittet i behandlingen.

   

  Samlet vurderes det, at budgettet for etablering af de 17 pladser i Esbjerg andrager 6,8 mio. kr. For yderligere information om anlægsprojektet henvises til bilaget ”Resumé af byggeprogram”.

   

  Sammen med anlægsudgifterne til de 15 pladser i Vejle forventes de samlede anlægsudgifter for de to projekter at kunne rummes inden for det modtagne bloktilskud på ca. 21 mio. kr. til etablering af de særlige pladser.

   

  Tid
  Det er et krav, at pladserne kan åbne hurtigst muligt og senest ved udgangen af 2018. De større anlægsmæssige tilpasninger, som vil kræve nedlukning af en del af afsnittet, kan først være færdige ved udgangen af april 2019. Derfor bliver der tale om en etapevis ibrugtagning. Det er således muligt at tage de første 7 pladser i brug senest 1. januar 2019. De resterende 10 pladser kan tages i brug i maj 2019, når de sidste anlægsmæssige tilpasninger er gennemført.

   

  Administrativ tilføjelse

  På møde i Anlægs- og innovationsudvalget den 29. august 2018 besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes en status for implementering angående oprettelse af særlige pladser i de øvrige regioner samt statistik over belægning m.v. i Region Syddanmark.

   

  De to notater er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet.

   

  At byggeprogrammet for de anlægsmæssige tilpasninger til de særlige pladser godkendes.

   

  At der afsættes 6,8 mio. kr. (indeks 143,1) i 2018 til anlægsmæssige tilpasninger, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

   

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 6,8 mio. kr. (indeks 143,1) til formålet.

   

  At koncerndirektør Jørgen Bjelskou bemyndiges til at indgå de relevante aftaler inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 29-08-2018

  Indstilling tiltrådt. Karsten Fogde tog forbehold.

   

  Inden sagens behandling i forretningsudvalget udarbejder administrationen en status for implementering angående oprettelse af særlige pladser i de øvrige regioner. Endvidere udarbejder administrationen statistik over belægning m.v. i Region Syddanmark. Materialet vedlægges dagsordenspunkt til forretningsudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  3 medlemmer, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21087
  24. Rammeaftalen 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Rammeaftalen beskriver de overordnede rammer og principper for samarbejdet mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark.

   

  Kommunerne er ansvarlige for koordineringen på området, herunder udarbejdelse af rammeaftalen. KKR Syddanmark godkendte den 19. juni 2018 Rammeaftalen for 2019-2020, som nu er sendt til godkendelse ved regionsrådet og de 22 kommunalbestyrelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rammeaftalen 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark er udarbejdet af kommunerne i regi af Socialdirektørforum. Her deltager Region Syddanmarks socialdirektør sammen med de 22 syddanske socialdirektører.

   

  Rammeaftalen beskriver blandt andet, hvordan køb og salg af pladser skal afregnes imellem kommunerne og imellem kommunerne og regionen, samt hvordan takster udregnes. Det er også i rammeaftalen, at regler for nedlukning af tilbud reguleres.

   

  Indsatser i Rammeaftalen 2019–2020

  Rammeaftale for 2018 havde fokus på tre områder:

   

  • Øget fokus på effekt.
  • Fokus på hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet.
  • Øget fokus på koordinerende socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

   

  Indsatserne vil fortsat være i fokus i 2019-2020. Derudover vil samarbejdet om følgende konkrete projekter ligeledes fortsætte:

   

  • ”Sammen om psykiatri”. Projekt i mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i Syddanmark. Målet er at finde bedre metoder til samarbejde om de enkelte borgere
  • SATS-puljeprojekt ”Vi bygger bro” – fælles undervisning for medarbejdere i behandlingspsykiatrien og kommunerne med fokus på borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug
  • SATS-puljeprojekt ”Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatri”
  • ”Sammen om Velfærd”. Tværsektorielt, tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde mellem de 22 kommuner i Syddanmark, Region Syddanmark, SDU, UCL, UCSyd og de 4 SOSU-skoler. Projektet dækker social- og sundhedsområdet og fokuserer på udvikling af grunduddannelser, efter-/videreuddannelser og udvikling i egen organisation.

   

  Ud over de allerede igangsatte projekter, vil der i 2019-2020 være fokus på sektorovergange, på hvordan der samarbejdes bedst med borgerne i fokus, samt at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til året forinden. 

   

  Rammeaftalen for 2019-2020 er vedlagt som bilag. Øvrige bilag til Rammeaftalen kan findes på: www.socialsekretariatet.dk/index.php?id=67

   

  BDO har lavet en analyse af rammeaftalesamarbejdet i Syddanmark. I analysen lægges der blandt andet op til at overveje ens regler for kommuner og region ved lukning af tilbud samt en bagatelgrænse, inden for hvilken den enkelte kommune eller region uden behandling i Socialdirektørforum kan oprette nye pladser. Disse forslag er ikke indarbejdet i Rammeaftalen for 2019-2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Rammeaftalen for 2019-2020 godkendes med en bemærkning om, at regionen ser frem til den videre udvikling af rammeaftalesamarbejdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 28-08-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/42917
  25. Henvendelse fra Tietgen vedr. ansøgning om "Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne"
  fold dette punkt ind Resume

  Uddannelsesinstitutionen Tietgen har henvendt sig til Region Syddanmark vedrørende en ansøgning til Undervisningsministeriet om, at Tietgen bliver ”Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne”. Der lægges op til, at regionsrådet udtrykker opbakning til, at centret placeres i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af regeringens aftale af 26. februar 2018 om strategi for Danmarks digitale vækst, blev der afsat midler til at etablere et ”Center for anvendelse af IT i undervisningen på erhvervsuddannelserne”. Centret skal have til formål at understøtte erhvervsskolernes arbejde med it i undervisningen på praksisniveau inden for erhvervsuddannelserne og understøtte, at skolerne opbygger kapacitet inden for alle skolens organisatoriske niveauer, det vil sige hos elever, lærere, ledere og bestyrelser.

   

  Centret skal være relevant for alle erhvervsuddannelsesområder. Centrets arbejde skal således i sidste ende føre til, at elever på erhvervsuddannelserne opnår større læring gennem god anvendelse af it i undervisningen og hurtigere bliver mere fortrolige med de digitale aspekter af deres uddannelse og branche.

   

  Undervisningsministeren har besluttet, at et ”Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne” skal placeres på en erhvervsskole, således at centret forankres tæt på skolernes praksis. Undervisningsministeriet har i den forbindelse pr. 20. juni 2018 indkaldt ansøgninger fra de erhvervsskoler, som ønsker at varetage opgaven. Der er frist for ansøgning den 31. august 2018, hvorefter undervisningsministeren træffer beslutning om centrets placering.

   

  Uddannelsesinstitutionen Tietgen i Odense har henvendt sig til Region Syddanmark for at få opbakning til deres kommende ansøgning til Undervisningsministeriet om, at Tietgen bliver ”Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne”.

   

  Region Syddanmark har igangsat en række initiativer, som dels understøtter erhvervsuddannelserne i regionen og dels understøtter fokusområdet digitalisering og digitale kompetencer. Regionsrådets handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft for 2018-2019 indeholder blandt andet en målsætning om, at 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Samtidig indeholder handlingsplanen indsatser vedrørende både ”bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” samt ”digitalisering og digitale kompetencer”.

   

  Udover Region Syddanmarks satsninger inden for uddannelsesområdet, har regionen stærke vidensmiljøer indenfor it, digitalisering og automatisering – både hos uddannelsesinstitutioner og virksomheder. I den forbindelse kan eksempelvis nævnes robotklyngen i Odense, videnscentret for automation og robotteknologi på Syddansk Erhvervsskole samt Center for Industriel Elektronik ved Syddansk Universitet i Sønderborg. Administrationen bemærker hertil, at det foreslåede konsortium i Tietgens ansøgning fremstår meget fagligt velfunderet med deltagelse fra Syddansk Erhvervsskole, Syddansk Universitet og Erhvervsakademi og Professionshøjskole Lillebælt.

   

  Etableringen af et center i Syddanmark vil således kunne være med til at understøtte regionens mål om, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse, samtidig med at centret kan bidrage til den synergi mellem uddannelsesinstitutioner og stærke erhvervsmiljøer (såsom robotklyngen i Odense), som skal til for at skabe kvalificeret arbejdskraft indenfor regionens styrkepositioner.

   

  Der er ikke tildelt regionerne en rolle som høringspart i forbindelse med ansøgningsprocessen til centret. Administrationen bemærker i den forbindelse, at regionen ligeledes ikke har haft mulighed for at vurdere andre eventuelle ansøgninger fra uddannelsesinstitutioner i regionen. Det vurderes således, at regionsrådet ikke kan afgive et specifikt høringssvar til Tietgen vedrørende deres konkrete ansøgning.

   

  Regionsrådet kan dog vælge at udtrykke opbakning til, at et center placeres i Syddanmark, jf. regionens ovenstående styrkepositioner. Eftersom der er ansøgningsfrist hos Undervisningsministeriet den 31. august 2018, vil en udtalelse til Tietgen skulle fremsendes med forbehold for endelig godkendelse af regionsrådet. Sagen vil blive behandlet i regionsrådet den 24. september.

   

  Udkast til udtalelse til Tietgen er vedlagt som bilag.

   

  Administrativ tilføjelse

  Efter ønske fra udvalget for uddannelse og arbejdskraft er der i forslaget til brevet til Tietgen tilføjet, at konsortiet i Tietgens påtænkte ansøgning fremstår fagligt meget velfunderet. Det er ligeledes tilføjet, at regionsrådet ser frem til, at erfaringerne fra det nye center formidles bredt såvel landsdækkende som i regionen til gavn for elever, erhvervsuddannelsesinstitutioner og virksomheder.

   

  Det er således det tilrettede svarudkast, der fremgår af sagens bilag.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udkast til udtalelse til Tietgen vedrørende ansøgning om tildeling af "Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne" godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 22-08-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med udvalgets bemærkninger indarbejdet i udkast til udtalelse. 

  Udvalget udtrykte opbakning til, at centret placeres på en uddannelsesinstitution i Syddanmark. Udvalget udtrykte ydermere, at konsortiet i Tietgens påtænkte ansøgning fremstår fagligt meget velfunderet. 

  Det reviderede udkast sendes til udvalget til kommentering før forelæggelse for regionsrådet.

   

  Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen fra Udvalget for uddannelse og arbejdskraft anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/37082
  26. Tilskud til ungdomsuddannelser i forbindelse med fusioner
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft har, bl.a. på baggrund af udvalgets besøg på Nyborg Gymnasium, udtrykt ønske om en nærmere gennemgang af tilskudsreglerne, når ungdomsuddannelsesinstitutioner fusionerer. Samlet set er det administrationens vurdering, at der kan være behov for at give tilskudsreglerne et samlet eftersyn med henblik på at sikre, at de i tilstrækkelig grad understøtter opretholdelsen af en bred geografisk uddannelsesdækning.

   

  Der skal træffes beslutning om fremsendelse af breve herom til Undervisningsministeren og Folketingets undervisningsudvalg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 25. juni 2018 blev der udtrykt ønske om, bl.a. på baggrund af udvalgets besøg på Nyborg Gymnasium, at få en nærmere gennemgang af grundtilskud og udkantstilskud, når ungdomsuddannelsesinstitutioner fusionerer.

   

  I vedlagte baggrundsnotat (bilag 1) redegør administrationen for en række grundtilskudstyper, som påvirkes, når ungdomsuddannelsesinstitutioner fusionerer.

   

  Tilskudstyperne er blevet indført på forskellige tidspunkter under skiftende regeringer og undervisningsministre hen over en årrække. Tilskuddene har samtidig ophæng i forskellige politiske aftaler, og de er blevet til under skiftende uddannelsespolitiske omstændigheder.

   

  Der er to gange siden 2016 blevet indført nye tiltag, som har haft til hensigt at gøre det mere økonomisk attraktivt at gennemføre campusdannelser og fusioner mellem skoler. Det drejer sig dels om indførelsen af det geografiske grundtilskud, og dels om forhøjelsen af det videreførelsesbare basisgrundtilskud ved fusioner på tværs af institutionstyper.

   

  Påvirkningen af de forskellige grundtilskud ved fusioner må ses i lyset af, at det må formodes, at fusioner mellem uddannelsesinstitutioner uanset type, alt andet lige, må kunne give mulighed for stordriftsfordele, fx hvad angår administrative besparelser, optimering af bygningskapaciteten og bedre udnyttelse af lærernes ressourcer. Endvidere bemærkes, at sammenligninger af beløbsstørrelsen på de enkelte grundtilskud på tværs af de to institutionstyper bør foretages med forsigtighed. I en eventuel sammenligning, vil man således også skulle inddrage størrelsen på taxametertilskuddene for de to institutionstyper.

   

  På bagrund af en dialog med flere af regionens gymnasier og erhvervsskoler, har administrationen erfaret, at der flere steder hersker den opfattelse, at de nuværende grundtilskudsregler ikke i tilstrækkelig grad harmonerer med den virkelighed, som skolerne befinder sig i, og den fremtid med fortsat faldende ungdomsårgange, som skolerne står overfor.

   

  Vedlagt som bilag 2 er en række tidligere besvarede ministerspørgsmål angående forskellige udfordringer ved de nuværende grundtilskudsregler.

   

  På baggrund af dialogen med skolerne og med afsæt i administrationens notat om de forskellige grundtilskudstyper (årlige beløb), kan det bl.a. fremhæves, at:

   

  • Almene gymnasier, der fusionerer med erhvervsskoler, mister et basisgrundtilskud på knap 950.000 kr. efter en overgangsperiode på fire år. Før indførelsen af en særbestemmelse i 2017, var der imidlertid tale om et mistet basisgrundtilskud på knap 1,7 mio. kr.
  • Ved en fusion mellem to typer erhvervsskoler, f.eks. en handelsskole og en teknisk skole, mistes der et basisgrundtilskud på knap 1,7 mio. kr., men til gengæld kan der opnås et kombinationsskoletillæg på knap 1,9 mio. kr. Den fusionerede skole opnår herigennem en forøgelse af det samlede grundtilskud på ca. 200.000 kr.
  • To almene gymnasier, der fusionerer, mister både et basisgrundtilskud på knap 950.000 kr. og uddannelsestypetilskuddet for det ene gymnasium, svarende til mindst 1,65 mio. kr.
  • Institutioner, der fusionerede før 1. januar 2016, kan kun opnå geografisk grundtilskud for én institution (1 mio. kr.). Ved fusioner gennemført efter 1. januar 2016 er der derimod mulighed for, at institutionerne kan opnå et geografisk grundtilskud svarende til summen af de fusionerede institutioners geografiske grundtilskud (2 mio. kr. eller mere).
  • De mindre merkantile erhvervsskoler opnår et væsentligt lavere udkantstilskud end almene gymnasier af tilsvarende størrelse. Der kan være tale om forskelle på op til knap 1,9 mio. kr. for hhv. almene gymnasier og merkantile erhvervsskoler af samme størrelse.
  • Ved fusioner mellem erhvervsskoler af forskellige typer opretholdes udkantstilskuddet for begge skoler, mens dette ikke gælder for en fusion mellem et alment gymnasium og en erhvervsskole, hvor udkantstilskuddet for erhvervsskoledelen bortfalder efter 4 år.

   

  Samlet set er det administrationens vurdering, at der kan være behov for at give tilskudsreglerne et samlet eftersyn med henblik på at sikre, at de i tilstrækkelig grad understøtter opretholdelsen af en bred geografisk uddannelsesdækning. Dette er særligt vigtigt i en tid med fortsat faldende ungdomsårgange, hvor der forventes et stigende behov for bl.a. campusdannelser samt fusioner inden for samme institutionstype og på tværs af institutionstyper.

   

  Administrationen foreslår derfor, at regionsrådet retter henvendelse til undervisningsministeren og Folketingets undervisningsudvalg for at opfordre til, at grundtilskudsreglerne til uddannelsesinstitutionerne gentænkes, set i lyset af de fortsat faldende ungdomsårgange i store dele af landet, og de udfordringer, dette giver for uddannelsesinstitutionerne.

   

  Vedlagt som bilag 3 og 4 er udkast til disse breve.

   

  Administrativ tilføjelse

  Efter ønske fra udvalget for uddannelse og arbejdskraft, er der i udkast til breve til hhv. ministeren og undervisningsudvalget tilføjet en sætning med en invitation om at komme på besøg i Syddanmark for at drøfte problemstillingerne vedrørende tilskudsreglerne til ungdomsuddannelserne. Det er således de tilrettede udkast til breve, der er vedlagt som sagens bilag 3 og 4.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At udkast til breve til undervisningsministeren og Folketingets undervisningsudvalg godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 22-08-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Det tilføjes i udkast til breve, at regionsrådet gerne vil invitere undervisningsministeren og Folketingets undervisningsudvalg på besøg i Syddanmark for at drøfte problemstillinger vedr. grundtilskudsregler til ungdomsuddannelser.

   

  Carsten Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen fra Udvalget for uddannelse og arbejdskraft anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/2524
  27. Status på WHINN 2018
  fold dette punkt ind Resume

  I sagen gives en status på WHINN 2018, herunder rammer og muligheder for politisk deltagelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  WHINN (Week of Health and INNovation) er en international konferenceuge med fokus på velfærdsteknologi og innovation. Målet med WHINN er blandt andet at opnå erhvervsrettede resultater, herunder erhvervsturisme og virksomhedskontakter med potentiale for investering i Odense/Syddanmark.

   

  WHINN medfinansieres af Regional Udvikling i Region Syddanmark sammen med Odense Kommune og arrangeres på tværs af syddanske aktører herunder Region Syddanmark ved Odense Universitetshospital, Syddansk Sundhedsinnovation, Regional Udvikling og Telepsykiatrisk Center, Odense Kommune, Syddansk Universitet, Welfare Tech samt Healthcare Denmark.

   

  WHINN afholdes den 9. – 11. oktober 2018. Det er 4. gang WHINN afholdes, og målet er 1000 betalende deltagere, hvoraf en væsentlig andel er udenlandske deltagere. Temaerne i år er blandt andet indenfor emnerne digital sundhed, det sammenhængende sundhedsvæsen, telepsykiatriske løsninger og flere andre områder med relevans for udviklingen af sundhedsvæsenet.

   

  Der er i alt 12 forskellige konferencer, der gennemføres den 10. og 11. oktober 2018 i Odense Congress Center. Dertil kommer udstilling, matchmaking, plenumsessioner, WHINN DINNER, WHINN Pitchfire, guidede ture i udstillingen med videre. Op til konferencedagene gennemføres den 9. oktober mindre, lokale events, delegationsbesøg med videre.

   

  Mere information findes på: www.whinn.dk

   

  Region Syddanmarks politiske involvering

  Der arbejdes på at involvere Region Syddanmarks politikere indenfor en række områder. Nedenfor følger de foreløbige programelementer, der arbejdes med.

   

  Regionsrådet

  Alle medlemmer af regionsrådet inviteres til at deltage i WHINNs konferencer, udstilling og WHINN DINNER (social sammenkomst). Der arrangeres i den forbindelse guidede ture i udstillingen særligt for regionsrådet samt mulighed for at deltage i en frokost med oplæg omkring WHINN, hvor byrådet i Odense Kommune ligeledes inviteres.

   

  Forretningsudvalget

  Region Syddanmarks forretningsudvalg holder møde i forbindelse med WHINN onsdag den 10. oktober. Inden mødet tilbydes mulighed for at deltage i frokosten med det øvrige regionsråd, en guidet tur i udstillingen, og efter mødet er der mulighed for at deltage i WHINN DINNER.

   

  Øvrig deltagelse

  Regionsrådsformanden åbner WHINN sammen med Odense Kommunes borgmester og innovationsministeren (der afventes svar på invitation). Derudover åbner regionsrådsformanden konference vedrørende Leadership and change in healthcare samt deltager i paneldebat om fremtidens styring af sundhedsvæsenet i samme spor.

   

  Formanden for digitaliseringsudvalget åbner konferencen Digital Health, og formanden for anlægs- og innovationsudvalget åbner WHINN Pitchfire samt deltager i et panel, der skal vurdere virksomheders forretningsideer rettet mod det offentlige sundhedsvæsen. Formanden for udvalget for det nære sundhedsvæsen åbner konferencen Connected Health. Endelig er Uddannelses- og Forskningsministeren inviteret som hovedtaler ved iværksætterkonkurrencen WHINN Pitchfire (der afventes også svar på denne invitation).

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Til orientering.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/11575
  28. Dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen
  fold dette punkt ind Resume

  Der opleves udfordringer med rekruttering af sygeplejersker. I et samarbejde mellem region, uddannelsesinstitutioner og kommuner er der fundet mulighed for at øge dimensionering og optag til sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, Vejle, Odense og Esbjerg. Herudover indledes en tilsvarende dialog om optaget på sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark oplever, at der bliver færre ansøgere til ledige sygeplejerskestillinger, og at kommunerne i stigende omfang ansætter sygeplejersker. Derfor har Region Syddanmark taget initiativ til at undersøge mulighederne for at uddanne flere sygeplejersker.

   

  Sygeplejerskeuddannelsen er omfattet af en dimensioneringsaftale, som sætter rammerne for uddannelsen. Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der godkender ændringer i denne dimensionering. Hensynet bag godkendelsen handler både om at sikre, at dimensioneringen tager udgangspunkt i aftagernes behov i forhold til den pågældende faggruppe, og at der er en aftale om praktikpladser til uddannelsen.

   

  Allerede i 2016 og 2017 blev optaget øget indenfor rammerne af den tidligere dimensionering med afsæt i en fortolkning af, at meritstuderende (sygeplejerskestuderede som har en baggrund som social- og sundhedsassistent) tæller som 2/3 af en dimensioneret plads. Det betød, at man i 2017 kunne optage 747 studerende, selvom den formelle dimensionering var 715.

   

  Med henblik på at øge optaget yderligere, har der i 2018 været dialog med kommunerne for at finde fælles løsninger omkring praktikpladser til et øget optag. 

   

  UC Syd og UC Lillebælt har med udgangspunkt heri ansøgt om en øget dimensionering, som Uddannelses- og forskningsministeriet har godkendt under forudsætning af, at de konkrete praktikpladser kan tilvejebringes. Der er i alt søgt om følgende øgning: Esbjerg: 20 pladser årligt (10 pladser forår og efterår), Vejle: 46 pladser årligt (23 pladser forår og efterår), Odense: 56 pladser (28 pladser forår og efterår), Svendborg: 20 pladser årligt (10 pladser forår og efterår).

   

  I Esbjerg og Svendborg øges som ansøgt med 10 ekstra studerende fra februar 2019.

  I Vejle og Odense er der aftalt en gradvis indfasning, således at kommunerne og regionen har tid til at tilvejebringe de nødvendige praktikpladser og øge kapaciteten af uddannede praktikvejledere. I Vejle øges med 11 ekstra studerende fra februar 2019 og i Odense 14 ekstra fra februar 2019. Skolerne, kommunerne og regionen aftaler yderligere øgning i takt med, at praktikpladserne etableres.

   

  De ekstra studerende til februar 2019 er optaget. Der har været gode muligheder for at finde kvalificerede studerende også til det øgede optag.

   

  Endelig er der indledt dialog med Sygehus Sønderjylland og UC Syd i forhold til optaget på sygeplejerskeskolen i Aabenraa. I dialogen inddrages også Psykiatrien og de tilhørende sønderjyske kommuner i forhold til at undersøge mulighederne for at øge optaget fra efteråret 2019. Dette arbejde går i gang henover efteråret 2018.

   

  Udvalget for uddannelse og arbejdskraft er orienteret pr. mail, da det planlagte udvalgsmøde den 18. september 2018 er aflyst. Sundhedsudvalget og Psykiatri-og socialudvalget er ligeledes orienteret pr. mail, da deres respektive møder holdes efter forretningsudvalgets møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Til orientering.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/41956
  29. Hjemtagning af ESA driftskontrakt
  fold dette punkt ind Resume

  Kontrakten på regionens drift af Effektiv Systemadgang (ESA) udløber i maj 2019. Efter at have undersøgt mulighederne for at indgå en ny kontrakt, anbefaler administrationen, at driften hjemtages. En hjemtagning forventes at medføre et overskud på 4,475 mio. kr. fra 2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Læger, sygeplejersker og andre faggrupper har siden 2013 kunnet benytte blandt andet kortlæsere til at logge på deres kliniske it-arbejdspladser ved hjælp af løsningen Effektiv Systemadgang (ESA). Med løsningen kan brugerne logge på en række systemer på under 20 sekunder og skifte mellem arbejdspladser på under fire sekunder. Løsningen håndterer i dag op til 5.000 samtidige brugere, og i alt 14.000 klinikere anvender ESA. Med ESA får brugerne en meget bedre oplevelse af log-on tider og skifte mellem enheder.

   

  ESA-løsningen er anskaffet i 2012, og den hidtidige driftskontrakt med leverandøren (KMD) er blevet forlænget i 2018 og udløber i maj 2019. Af hensyn til konkurrencelovgivningen er det ikke tilladt at forlænge kontrakten yderligere.

   

  Administrationen har afsøgt markedet for mulige driftsleverandører. Denne markedsafklaring viser, at der pt. kun er et meget lille antal leverandører, der har den fornødne kapacitet og tilstrækkeligt fagligt niveau til at løfte opgaven. Da regionens løsning udgør et kerneelement i it-understøttelsen af arbejdsgangene på sygehusene, er der meget store krav til tilgængelighed (oppetid).

   

  Markedsafklaringen viser også, at de øvrige regioner har valgt at drive deres lignende løsninger med egne ressourcer, ofte kombineret med supportaftaler hos konsulenthuse.

   

  På den baggrund har administrationen gennemført en vurdering af omkostningerne ved at hjemtage driften af ESA-løsningen. Beregningerne viser, at regionen selv vil kunne varetage driftsopgaven billigere end den nuværende kontrakt. Således vurderes det, at det årlige omkostningsniveau kan reduceres med 4,475 mio. kr., når hjemtagningen er endeligt gennemført med udgangen af 2019.

   

  Endvidere peges på en række fordele ved at hjemtage driften:

   

  •          Øget fleksibilitet ved udbygning af ESA platformen – herunder adgang for flere samtidige brugere og et øget antal systemer på platformen.

   

  •          Svartider kan løbende holdes nede gennem udbygning og opdatering af platformen uden meromkostninger til leverandøren.

   

  •          Afhængighed af ekstern leverandør bortfalder.

   

  •          Bedre sammenhæng til regionens it-organisering, herunder udnyttelse af eksisterende kompetencer og eksisterende support.

   

  •          8 arbejdspladser etableres i Region Syddanmark.

   

  •          Stordriftsfordele i den tekniske infrastruktur, der bl.a. også anvendes af Ambulance Syd.

   

  Samlet vurderes en hjemtagning både økonomisk og fagligt mest fordelagtig, idet regionen dermed opnår en driftsbesparelse i forhold til leverandøren og samtidig skaber synergi mellem opgaverne i relation til ESA og den øvrige drift.

   

  Regionen har god erfaring med hjemtagning af COSMIC driftskontrakten i 2017. Erfaringerne herfra vil indgå i den foreslåede hjemtagning.

  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At hjemtagning af driftskontrakten for Effektiv Systemadgang (ESA) godkendes.

   

  At en reduktion i driftsmidlerne til ESA på 4,475 mio. kr. indarbejdes i overslagsårene for budget 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 10-09-2018

  Indstilling tiltrådt.

   

  Præsentation vedlagt.

   

  Meho Selman deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/36225
  30. Status på sygefravær 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Der er fortsat en politisk ambition om et måltal på 4,1 % for Region Syddanmark samlet set.

   

  Prognosen for 2018 er på nuværende tidpunkt på 4,4 %.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er fortsat en politisk ambition om et måltal på 4,1 % for Region Syddanmark samlet set. Det samlede sygefravær er reduceret fra 5,1 % i 2009 til 4,2 % i udgangen af 2017.

   

  Jævnfør budgetaftalen 2018 skal der være skærpet ledelsesmæssig fokus på arbejdsmiljø, sygefravær og trivsel. Indsatserne koncentreres særligt om de arbejdspladser, hvor der konstateres et forhøjet sygefravær.

   

  I nedenstående tabel fremgår status samt prognosen i perioden januar til juli 2018. Af tabellen fremgår det, at Region Syddanmark har et sygefravær på 4,4 %, hvilket er 0,3 % højere end i samme periode i 2017.

   

  Prognosen for 2018 er på nuværende tidpunkt på 4,4 %.

   

  Der er stor variation på tværs af driftsenhederne på de aktuelle sygefraværstal. Fra 2,7 % i regionshuset til 7,2 % på de sociale centre. Blandt sygehusene varierer det fra 3,8 % på Sydvestjysk Sygehus til 4,8 % på Sygehus Sønderjylland.

   

   

  Af vedlagte bilag fremgår det, at det sammenlignet med samme periode sidste år, er det korte sygefravær, der har været stigende i 2018.


  Der arbejdes fortsat med ledelsesmæssigt fokus på sygefraværsindsatsen via rammesætning, systematiske opfølgninger og ledelsesudvikling. Samtidigt arbejdes der med forskellige indsatser på de enkelte arbejdspladser, som understøtter ambitionen om en god og attraktiv arbejdsplads.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Til orientering.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/512
  31. Patienterstatninger - ankepraksis
  fold dette punkt ind Resume

  Nærværende sag om patienterstatninger omhandler følgende to delområder, nemlig:

   

  Spørgsmålet om Region Syddanmarks fremtidige ankepraksis i patienterstatninger – efter de ændringer af lovgivningen, der har medført, at tilbagebetalingssager fremover som udgangspunkt vil ophøre.

   

  En orientering om status på regionens tilbagebetalingssager efter to principielle højesteretsdomme om tilbagebetaling afsagt i 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks fremtidige ankepraksis

  I budgetaftalen for 2018 for Region Syddanmark fremgik følgende om ankepraksis i forhold til patienterstatninger:

   

  ”Aftalepartierne konstaterer, at der på nationalt niveau pt. foregår en drøftelse af patienterstatninger med særlig fokus på ankepraksis. Der er enighed om, at partierne bag budgetaftalen træder sammen og drøfter en eventuel revideret ankepraksis i Region Syddanmark, når der foreligger en afslutning på de nationale drøftelser.”

   

  Gennem længere tid havde der været stor opmærksomhed på den praksis, som lovgivningen hidtil foreskrev om, at patienten skulle have udbetalt en erstatning straks efter Patienterstatningens afgørelse, også selvom afgørelsen blev anket med risiko for en efterfølgende omgørelse af Ankenævnet.

   

  Da en omgørelse hidtil har betydet, at patienten skulle tilbagebetale det uberettiget modtagne beløb, gav det i medierne anledning til en del historier om patienter, som havde lidt en utilsigtet skade i forbindelse med en behandling, men samtidig blev forpligtet til at betale det modtagne erstatningsbeløb tilbage.

   

  For at imødegå denne problematik vedtog Folketinget en ændring af klage – og erstatningsadgangsloven, som trådte i kraft pr. 1. juli 2018 - hvorefter patienter først får udbetalt erstatningen, når deres ankesag er endelig afgjort.

   

  Som reglerne var før 1. juli 2018 skulle regionen udbetale erstatningen senest 30 dage efter Patienterstatningens afgørelse - også selvom patienten eller regionen ankede sagen.

   

  De nye regler har således medført, at patienten - ved en anke - først får udbetalt sin eventuelle erstatning på et senere tidspunkt, når der foreligger en endelig afgørelse.

   

  På den måde undgås de uheldige sager om tilbagebetalinger, hvis sagen omgøres af Ankenævnet.

   

  Orientering om de nye regler er tidligere udsendt til regionsrådet den 6. marts 2018.

   

   

   

   

   

  Nuværende retstilstand

  Efter nævnte ændring af klage – og erstatningsadgangsloven samt to højesteretsdomme fra 2017 kan retstilstanden vedrørende patienterstatninger generelt opregnes således:

   

  Patienter har ret til erstatning, hvis de bliver behandlet fejlagtigt på sygehuset.

   

  Det er ikke alle behandlinger, som kan betegnes som fejlagtige, selvom behandlingen ikke fik det ønskede forløb eller resultat. For at patienter kan få erstatning kræves, at en erfaren specialist ville have handlet anderledes, og skaden derved kunne være undgået. Det vil sige, at tilkendelse af patienterstatning ikke er betinget af, der er sket egentlige fejl og/eller forsømmelser.  

   

  Den vurdering kan umiddelbart være vanskelig at foretage, da der er mange skønselementer i en sådan vurdering.

   

  Derfor indbringes mange sager af patienten for Ankenævnet for Patienterstatningen, der alene for Region Syddanmarks vegne behandler ca. 700 ankesager årligt. Til sammenligning anker Region Syddanmark ca. 20 sager om året.

   

  Langt størstedelen af de ankesager der behandles, er således patientens egne anker – og ikke Regionens anker.

   

  Med den nye lov vil ingen patienter, uanset hvem der anker en sag, kunne risikere at få udbetalt en erstatning, som efterfølgende skal tilbagebetales.

   

  Regionens ankepraksis – som tidligere er godkendt af regionsrådet – er meget forsigtig. Regionen anker kun, hvis det er overvejende sandsynligt - enten ud fra en lægefaglig vurdering eller ud fra en juridisk vurdering - at Patienterstatningens afgørelse er forkert.

   

  Regionen har således fået medhold i over 60% af regionens ankesager. Til sammenligning ligger Ankenævnets omgørelsesprocent på cirka 7 %. Når regionen anker en sag, som med overvejende sandsynlighed vurderes forkert, bidrager regionen dels til at sikre en retvisende retspraksis dels at sikre, at regionens sygehuse ikke som konsekvens af en afgørelse må indrette patientbehandlingen efter en forkert afgørelse.

   

  Da den ændrede lovgivning forhindrer, at en patient, i forbindelse med nye afgørelser fra Patienterstatningen, kommer i en situation, hvor en allerede ubetalt erstatning skal tilbagebetales, og ankepraksis i øvrigt er forsigtig og bidrager til at sikre korrekte afgørelser, er det administrationens anbefaling, at regionens nuværende ankepraksis opretholdes.

   

  Man skal dog være opmærksom på, at den nye lov gælder for afgørelser truffet af Patienterstatningen efter den 1. juli 2018.

   

  Derfor kan der - i en periode - stadig forekomme enkelte tilbagebetalingssager, hvor patienten typisk selv har anket en tidligere afgørelse. Hvis der her er udbetalt erstatning, skal der således tages stilling til tilbagebetalingsspørgsmålet, hvis Patienterstatningens afgørelse omgøres.

   

  Status på genoptagelse af tilbagebetalingssager

  Kort forinden lovændringen af klage – og erstatningsadgangsloven - hvorefter patienter først får udbetalt erstatningen, når en eventuel ankesag er endelig afgjort - trådte i kraft pr. 1. juli 2018 - blev de to højesteretsdomme, som også omhandlede tilbagebetalingsproblematikken, afsagt.

   

  Højesteret kunne i disse sager ikke godkende regionens tilbagebetalingskrav, hvis ikke regionen havde taget et meget præcist forbehold i forbindelse med udbetaling af erstatning efter den gamle lov.

   

  Alle fem regioner besluttede på baggrund af disse to højesteretsdomme at genoptage alle deres tilbagebetalingssager - undtagen de sager, der er åbenlyst forældede - for at vurdere, om der i den konkrete sag var taget det nødvendige forbehold.

   

  Praksisbeskrivelse om genoptagelse af tilbagebetalingssager blev behandlet og godkendt af forretningsudvalget den 18. april 2018 og af regionsrådet den 30. april 2018.

   

  Forretningsudvalget tilkendegav, at udvalget ønskede en orientering om nævnte tilbagebetalingssager, når de alle var afgjort.

   

  Arbejdet med at genoptage tilbagebetalingssagerne blev i Region Syddanmark afsluttet primo juni 2018 med følgende resultat:

   

  Samlet oversigt

  Sager hvor patienten selv har henvendt sig og bedt om genoptagelse og regionen på den baggrund har afgjort spørgsmålet om tilbagebetaling:                          

  17

  Sager, hvor der er sket nyt i sagen, og Regionen derfor har behandlet tilbagebetalingsspørgsmålet:                                                                                                            

  3

   

  Sager Regionen ikke genoptager af egen drift, fordi patientens tilbagebetalingskrav mod Regionen er åbenlyst forældet m.v.                                                              

  20

  Regionens egne ankesager som Regionen ikke genoptager af egen drift, fordi der er taget forbehold for tilbagebetaling i tilfælde af anke i samtlige sager:      

  26

   

  Sager Regionen har genoptaget af egen drift:  

  32

   

  Sager i alt

  98

  Samlet beløb, hvor Regionen frafalder tilbagebetalingskravet:                       

  kr. 3.689.537,70

   

  Samlet beløb Regionen har tilbagebetalt

  kr. 670.300,73

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At Region Syddanmark bibeholder den nuværende ankepraksis.

   

  At orienteringen om status på genoptagelse af tilbagebetalingssager tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/45016
  32. Orientering om status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-medarbejdere
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalget orienteres i denne sag om status for arbejdet med opgørelsen af lønsagerne for de overførte medarbejdere fra BIOS til Ambulance Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde den 15. august 2018 blev forretningsudvalget orienteret om status pr. 1. august 2018, hvor der var afsluttet 256 sager og fremsendt yderligere 339 sager til de faglige organisationer.

   

  Status pr. 31. august 2018
  Der er ikke afsluttet yderligere sager siden sidste orientering.

   

  Status pr. 31. august 2018 er således, at der er afsluttet 256 sager. Supplerende kan oplyses, at 339 sager er fremsendt til de faglige organisationer og således under behandling. I alle 339 sager afventer regionen tilbagemeldinger fra de faglige organisationer.

   

  Om de 256 afsluttede sager kan oplyses, at:

   

  172 sager er afsluttet med, at medarbejderen modtager et beløb til udbetaling. Det samlede beløb til udbetaling udgør 1.638.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.

   

  84 sager er afsluttet med et resultat, hvor medarbejderen skal tilbagebetale et beløb. Det samlede beløb til tilbagebetaling udgør 491.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.

   

  Regionens samlede merudgift til de 256 afsluttede sager udgør 3.637.000 kr. (før skat).

   

  Forretningsudvalget og regionsrådet vil på de kommende møder tilsvarende blive orienteret om status for arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Til orientering.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/14532
  33. Ændring af mødedato - forretningsudvalgets møde i juni 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Det foreslås, at forretningsudvalgets møde den 12. juni 2019 med mødestart kl. 15.00 flyttes til et tidligere tidspunkt pga. mulig mødeaktivitet i forbindelse med Folkemødet på Bornholm.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2019 afvikles Folkemødet fra torsdag den 13. juni til og med søndag den 16. juni i Allinge på Bornholm.

   

  Det foreslås, at det planlagte forretningsudvalgsmøde onsdag den 12. juni 2019 med mødestart kl. 15.00 flyttes til et andet tidspunkt grundet mulig mødeaktivitet i forbindelse med Folkemødet samme dag.

   

  Det foreslås, at mødet flyttes til et af følgende tidspunkter:

  • Tirsdag den 11. juni fra kl. 18.00.
  • Onsdag den 12. juni fra kl. 9.00.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At forretningsudvalget beslutter, om udvalgets møde den 12. juni 2019 med mødestart kl. 15.00 flyttes til tirsdag den 11. juni kl. 18.00 eller onsdag den 12. juni kl. 9.00.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Forretningsudvalget besluttede, at udvalgets planlagte møde den 12. juni 2019 flyttes til tirsdag den 11. juni kl. 18.00.

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/46183
  34. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Intet.

   

  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr. 17/46183
  35. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 12-09-2018

  Intet.


  Pia Tørving, Bo Libergren og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Sagsnr.
  36. LUKKET: Kontrakt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  37. LUKKET: Ansøgning om praksisflytning
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  38. LUKKET: Status
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  39. LUKKET: Salg af ejendom
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  40. LUKKET: Licensaftale
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  41. LUKKET: Godkendelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 12-09-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring