Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforums formandskab - Referat - 07. september 2018

Mødedato
07-09-2018 kl. 09:30 - 11:00

Mødested
formandens kontor

Deltagere
 • Henrik Dam
 • Stephanie Lose
 • Johannes Lundsfryd Jensen
 • Mads Bonde Hansen

 • Afbud
 • Johannes Lundsfryd Jensen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat
  3. Økonomioversigt
  4. Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  5. OPI ansøgning: Ernæring af gravide kvinder
  6. OPI ansøgning: Støttende Borger-Bobler
  7. OPI ansøgning: Teledialog Inddrager Patienter og Pårørende (TIPP)
  8. OPI ansøgning: Faldguiden ED Advice
  9. OPI ansøgning: Ostomy Extender med tilbehør
  10. OPI ansøgning: SmartGrid Enabled Public Buildings
  11. Oversigt over ansøgninger vedr. konsolidering af klynge- og netværksindsatsen
  12. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Smart Energy
  13. Klynger og netværk: Tillægsbevilling til CLEAN 3.0
  14. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster
  15. Klynger og netværk: Tillægsbevilling til Offshoreklynge 2.0
  16. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Danish Healthtech
  17. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster
  18. Klynger og netværk: Udvikling og konsolidering af designklyngen D2i
  19. Klynger og netværk: Medfinansiering af innovationsnetværket RoboCluster
  20. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Danish Food Innovation
  21. Indkomne ansøgninger
  22. Ansøgning: Digitalisering i faget
  23. Ansøgning: Tillægsbevilling til Smart Energy til markedet
  24. Ansøgning: Tillægsbevilling til Medstrøm
  25. Ansøgning: Tillægsbevilling til Erhvervsrettet OPI, Triple Helix OPI
  26. Etablering af ny Syddansk OPI-pulje 2019-2021
  27. Analyse af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer i datacentre
  28. REG LAB fokusanalyse: Succesfuld digital transformation af SMV'er
  29. Midtvejsevaluering af Scale-Up Denmark
  30. Tilbudt optag på de videregående uddannelser 2018
  31. Lovforslag og overdragelse af Vækstforums opgaver
  32. Eventuelt


  Sagsnr. 18/4503
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Dagsordenen blev godkendt.

   


  Sagsnr. 18/4503
  2. Godkendelse af referat
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Referatet fra Vækstforums Formandskabs møde den 23. maj 2018 er udsendt den 31. maj 2018, og kan læses på dette link: https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm508291  

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet godkender referatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Referatet blev godkendt.

   


  Sagsnr. 18/7255
  3. Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum har efter den gældende lovgivning indstillingsret for anvendelse af de regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020. Der orienteres i punktet om det aktuelle forbrug af de forskellige midler, såfremt de foreliggende indstillinger i dagsordenen følges. Herudover skitseres Vækstforums økonomiske handlingsmuligheder i 2018.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionale erhvervsudviklingsmidler, 2018

  I 2018 har Vækstforum i alt 110 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Heraf er 61,4 mio. kr. disponeret pr. 2. oktober 2018, og 27,1 mio. kr. er øremærket til indsatser, der er beskrevet i Vækstforums Investeringsplan for 2018, men som endnu ikke er udmøntet. Hvis de foreliggende indstillinger følges, udgør de ikke disponerede midler 21,6 mio. kr. efter dette møde.

   

  Imidlertid vil nogle af de i disponeringsplanen planlagte, men ikke udmøntede indsatser, ikke blive udmøntet i 2018. Enten fordi de er afsat til aktiviteter, der ikke kan nå at blive gennemført i den resterende del af 2018, eller fordi de er afsat til indsatser i 2019 og 2020, som regionen ikke længere kan medfinansiere, jf, aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Endvidere er der tidligere år reserveret midler til aktiviteter, der helt eller delvist ikke kan nå at blive udmøntet i 2018. Derfor vil der være flere ikke disponerede midler til rådighed på Vækstforums sidste møde, end tabel 1 viser. Beløbet kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, da der er flere ukendte og uafklarede faktorer, herunder hvilke ansøgninger, der indgår til Vækstforums sidste ansøgningsfrist den 3. september 2018 og til de to annonceringer Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer og Innovationssamarbejder inden for sundhed- og velfærdsinnovation.

   

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020

  Vækstforum er blevet forhåndsorienteret om, at Kommissionen den 10. august 2018 har godkendt, at Vækstforum Midtjylland og Syddansk Vækstforum kan få overført i alt 50 mio. kr. fra Socialfondens prioritet 4 til Socialfondens prioritet 1. De 6,3 % midlerne frigives dog først, når resultatreserven udmøntes, hvilket forventes at ske medio 2019. Den syddanske andel af overførelsen her og nu udgør derfor ca. 21,8 mio. kr.

   

  Vækstforum har 634 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond i programperioden 2014-2020. Vækstforum har efter dette møde 41,2 mio. kr. til rådighed på Socialfonden og 55,2 mio. kr. til rådighed på Regionalfonden, hvis de foreliggende indstillinger følges.

   

  På Vækstforummødet vil der blive givet en status på, hvilke ansøgninger, der kan forventes til det sidste møde i december 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Stephanie Lose orienterede om status på udmøntning af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/1383
  4. Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  fold dette punkt ind Resume

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet den 9. april 2018 bemyndigede Vækstforum Formandskabet til at træffe afgørelse om ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

   

  Der er indkommet 6 ansøgninger til ansøgningsfristen den 14. maj 2018, hvoraf 2 er indstillet til tilsagn, 1 til drøftelse og 3 til afslag.

   

  Projekt

  Forretningsråde

  Indstilling

  Ernæring af gravide kvinder og deres ufødte børn med henblik på nedbringelse af risiko for tidlig fødsel v. Skarø Is / Biosynergy A/S

  Sundheds- og Velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Støttende Borger-Bobler - SBB v. Bobleberg Shark Inc ApS

  Sundheds- og Velfærdsinnovation

  Tilsagn

  TIPP - Teledialog Inddrager Patienter og Pårørende v. Life-Partners A/S

   

  Sundheds- og Velfærdsinnovation

  Drøftelse

  FaldGUIDEN v/ ED Advice

  Sundheds- og Velfærdsinnovation

  Afslag

  Ostomy Extender m. tilbehør v/ Multilock ApS

  Sundheds- og Velfærdsinnovation

  Afslag

  SmartGrid enabled Public Buildings - SEPB v. S.C. Nordic

  Bæredygtig Energi – Energieffektive teknologier

  Afslag

   

  Projekterne er vurderet i forhold til, om de lever op til formålet og kriterierne i Syddansk OPI-pulje.

   

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner om afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi samt Oplevelseserhverv.

   

  I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på en række kriterier, bl.a. potentialet for at skabe vækst i omsætning og arbejdspladser, at der er et behov for produktet i den offentlige sektor, et internationalt salgspotentiale og at der foreligger en velbeskrevet forretningsplan.

   

  Der er afsat 27,5 mio. kr. til puljen frem til august 2019. Hvis indstillingerne til tilsagn følges, og hvis ansøgningen indstillet til drøftelse opnår tilsagn og de tre indstillinger til afslag følges, er der ca. 1,66 mio. kr. tilbage i puljen inkl. tilbageløb.

   

  Hvis der derimod kun gives tilsagn til de to projekter, der er indstillet til tilsagn, er der ca. 2,15 mio. kr. tilbage i puljen.

   

  Kritisk antagelse for effekter i puljen

  Det er en kritisk antagelse, at der er behov for grundig test af produkterne blandt brugere og videreudvikling af produkterne i forhold til brugernes feedback.

   

  Særligt omkring potentialevurderingen

  Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

  • Tid og pris: Projektet vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten.
  • Samlet forventet effekt: Projektet vurderes i forhold til forventet effekt og bidrag til at indfri formål og kriterier under Syddansk OPI-pulje.

   

  Det bemærkes, at effektvurderingen ikke kan sammenlignes med effektvurderingen af Vækstforums øvrige projekter, da der anvendes en simpel udgave af effektvurderingsværktøjet, der er tilpasset OPI-puljen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at Formandskabet tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Punktet blev taget til orientering.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/27209
  5. OPI ansøgning: Ernæring af gravide kvinder
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Ernæring af gravide kvinder og deres ufødte børn med henblik på nedbringelse af risiko for tidlig fødsel

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

   

  Ansøger

  Biosynergy A/S – brand-navn: Skarø Is

  Økonomiske partnere

  Biosynergy A/S, Gynækologisk-obstetrisk afd. D Odense Universitetshospital samt SDU – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

  Formål

  At teste om et ernæringsprodukt dels har en effekt på gravide kvinder med komplikationer med hensyn til at mindske risiko for svangerskabsforgiftning, dels at mindske risiko for tidlig fødsel.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Sundhedsvæsenet efterspørger forebyggelse af tidlig fødsel og andre komplikationer i forbindelse med graviditet, og erhvervseffekten vurderes realistisk.

  Effekter

  Efter projektperioden

  (0-3 år efter)

  Anslået skabt omsætning: 18 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport:8 mio. kr.

  Nye skabte job: 2

  Efter projektperioden

  (4-5+ år efter)

  Anslået skabt omsætning: 19 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 12 mio. kr.

  Nye skabte job: 3

  Økonomi

  Samlet budget: 1.000.049,10 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 750.036,82 kr.

  Egenfinansiering: 250.012,28 kr.

   

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Virksomheden Skarø Is søger støtte til test og videreudvikling af et ernæringsprodukt i samarbejde med Odense Universitetshospital. I projektet vil ernæringsproduktet blive testet for, om det har en forebyggende virkning på kvinder med komplikationer i forbindelse med deres graviditet. Det er målet, at 25-50 risikogravide skal indtage produktet gennem deres graviditet. Partnerkredsen vil med projektet indhente kvalitative og kvantitative målinger mht. at finde indikationer på produktets effekt i forhold til at forebygge eksempelvis svangerskabsforgiftning og for tidlig fødsel.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Der har været stort fokus på - og man er blevet dygtig til - at få tidligt fødte børn til at overleve. Forebyggende behandling via medicinsk ernæring mod graviditetsproblematikker hos risikogravide er nyt og efterspurgt af sundhedsvæsenet.

   

  Projektet vil bidrage med dokumentation, der kan være retningsgivende for en efterfølgende egentlig klinisk afprøvning af ernæringsproduktets effekt på risikogravide. Det er under afklaring, hvorvidt der er behov for en egentlig godkendelse fra Videnskabsetiske Komitéer, for at testforsøget må gennemføres. Partnerskabet anfører, at man allerede på baggrund af et succesfuldt testprojekt vil offentliggøre forsøget og de foreløbige resultater, hvilket Skarø Is har erfaring for kan igangsætte salg af produktet til private.

   

  Virksomheden sælger allerede andre produkter til såvel det danske som de internationale markeder og vurderes med tiden også at kunne eksportere dette produkt. Ansøger vurderer, at 5 år efter projektet er slut, vil være skabt yderligere 3 arbejdspladser. Under forudsætning af at testprojektet forløber tilfredsstillende, vurderes erhvervseffekten realistisk.

   

  Projektet indstilles derfor til tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

   

  • at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra Syddansk OPI-pulje på 750.036,82 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at bevillingen gives under forudsætning af, at der om nødvendigt opnås tilladelse til at gennemføre testprojektet fra De videnskabsetiske Komitéer. Ansøger skal senest den 1. oktober 2018 orientere sekretariatet om sagens udfald.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/27226
  6. OPI ansøgning: Støttende Borger-Bobler
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  SBB - Støttende Borger-Bobler

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Ansøger

  Bobleberg v/Shark Inc ApS

  Økonomiske partnere

  Bobleberg v/Shark Inc ApS, Vejle Kommune, Colab Recovery & Rehab/Psykiatrien i Region Syddanmark, Demensenheden Sydvestjysk Sygehus samt SDU - Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

  Formål

  At teste, afprøve og undersøge behovet for og effekten af Støttende Borger-Bobler - et socialt medie, hvor somatiske og psykisk syge patienter efter henvisning kan deltage i støttende kommunikationsgrupper i et trygt og sikkert online-forum. 

  Indstilles til tilsagn fordi

  Ansøger vurderes at have en løsning, der muligvis kan blive til et nicheprodukt til det danske marked, omend forretningsmodellen endnu er foreløbig. Region Syddanmark vurderes at få del i en potentiel omsætnings- og jobvækst.

  Effekter

  Efter projektperioden

  (0-3 år efter)

  Anslået skabt omsætning: 8,75 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 3,5 mio. kr.

  Nye skabte job: 8

  Efter projektperioden

  (4-5+ år efter)

  Anslået skabt omsætning: 27 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 16 mio. kr.

  Nye skabte job: 7

  Økonomi

  Samlet budget: 629.441,50 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 472.081,13 kr.

  Egenfinansiering: 157.360,38 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøger ønsker i samarbejde med Vejle Kommune og Sydvestjysk Sygehus at teste et digitalt fællesskab kaldet Støttende Borger-Bobler af borgere med somatiske og psykiske sygdomme samt fagpersoner indenfor området.

   

  Tjenesteydelsen Støttende Borger-Bobler er et social medie, der adskiller sig fra Facebook ved, at designet er simplificeret. Tjenesten er uden reklamer, den har kun én enkelt funktion, som er at oprette og danne fortrolige støtte- og kommunikationsgrupper, under hensyn til sikker opbevaring af persondata.

   

  Den foreløbige prismodel er baseret på, at kunder, dvs. kommune eller region, skal betale 0 kr. i opstartsomkostninger, men en abonnementspris på 100 kr. pr. tilknyttede borger i gruppe pr. måned.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det offentlige efterspørger løsninger, evt. digitale, der kan understøtte borgere efter patientforløb. Ansøgers digitale løsning er et muligt bidrag til at inkludere borgere/patienter i sociale fællesskaber, der er vigtige for menneskers trivsel, livskvalitet og mentale sundhed, ikke mindst for borgere, som netop har afsluttet et patientforløb. Ansøgers løsning, Støttende Borger-Bobler, vurderes at være en sikker løsning, hvilket bl.a. betyder, at sundhedspersonale lovligt kan deltage i de digitale grupper.

   

  Ansøgers forretningsmodel og -plan er endnu ikke helt færdigudviklet. Sekretariatet er bl.a. usikker på, om kommuner/regioner er villige til at betale for løsningen. Virksomheden eksporterer ikke i dag, og sekretariatet vurderer, at ansøger og tjenesteydelsen endnu er for uetableret/ung til, at eksport af den digitale løsning synes realistisk.

   

  Ansøger vurderes at have et unikt, sikkert digitalt produkt med potentiale til at nå en niche på det danske marked. Virksomheden hører hjemme i Hvidovre, men har etableret sig med en afdeling i Region Syddanmark, hvorfor regionen vurderes at få del i en potentiel omsætnings- og jobvækst. Ansøgningen indstilles til tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  • at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra Syddansk OPI-pulje på 472.081,13 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/26903
  7. OPI ansøgning: Teledialog Inddrager Patienter og Pårørende (TIPP)
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  B: Drøftelse

  Projektpræsentation

  TIPP - Teledialog Inddrager Patienter og Pårørende

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

   

  Ansøger

  Life-Partners A/S

  Økonomiske partnere

  Sygehus Sønderjylland

  Tønder Kommune

  SDU – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

  Formål

  At udvikle og teste en sikker og lukket telekommunikationsløsning mellem sygehuspersonale og patienter og pårørende. Løsningen skal bidrage til bedre inddragelse af patient og pårørende med afsæt i patientens behov.

  Indstilles til drøftelse fordi

  Ansøgningen ”TIPP” har elementer, der både taler for og imod projektet. På den ene side er der tale om en ny løsning med relevant kommercielt sigte, der kan bidrage til at fremme patientinddragelse, og som efterspørges af offentlige partner. På den anden side har Life-Partners to gange tidligere modtaget støtte fra OPI-puljen. Løsningen i seneste projekt – Fælles Tryghed – er ikke markedsmodnet og bar præg af et ændret testforløb grundet målgruppens manglende forståelse for løsningen. I indeværende ansøgning skal der videreudvikles på løsningen ”Life-Manager”, som ligeledes har været omdrejningspunktet i de to tidligere OPI-projekter.

  Effekter

  Efter projektperioden

  (0-3 år efter)

   

  Anslået skabt omsætning: 3,7 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 0,9 mio. kr.

  Nye skabte job: 4

  Efter projektperioden

  (4-5+ år efter)

   

  Anslået skabt omsætning: 6,3 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 2,1 mio. kr.

  Nye skabte job: 3

  Økonomi

  Samlet budget: 643.985,00 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 482.988,75 kr.

  Egenfinansiering: 160.996,25 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Life-Partners fremstiller digitale kommunikationsløsninger til sundhedssektoren. I OPI-projektet ”TIPP” vil Life-Partners videreudvikle den digitale platform ”Life-Manager”, der skal sikre øget patientinddragelse og give pårørende mulighed for at deltage i lægefaglige samtaler via den digitale platform.

   

  Løsningen er i tråd med regeringens ønske om at gøre patientinddragelse til en hjørnesten i det danske sundhedsvæsen og anvende digitaliseringen af sundhedsvæsnet som et centralt redskab til at skabe et mere borgernært, sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen.

   

  Den tekniske del af løsningen udvikles og tilpasses efter indledende workshops med patientforeninger og interessenter. Efterfølgende testes og videreudvikles løsningen hhv. sammen med Geriatrisk og Medicinsk Afdeling på Sygehus Sønderjylland. Udover en testet og tilpasset løsning skal projektet undersøge, hvorledes det sundhedsfaglige personale modtager løsningen.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Ansøgers løsning – en digital kommunikationsplatform – vurderes overordnet at kunne være et bidrag til at fremme patientinddragelsen, primært omkring kommunikationen ifm. stuegang og efterfølgende udskrivelse fra sygehuset.

   

  I forlængelse heraf, er der en række vurderinger, der taler for projektet. Der er stor opbakning til, at der skal gøres mere for at sikre god patientinddragelse. Sekretariatet har i den forbindelse været i dialog med de offentlige parter, og det vurderes ud fra deres tilkendegivelser, at der er en efterspørgsel efter en teledialog-løsning, som kan bidrage til bedre patientforløb og patientinddragelse. Det vurderes, at virksomheden er i stand til at kunne videreudvikle og tilpasse den tekniske tele-dialog-løsning ud fra brugernes behov. Såfremt løsningen kan kommercialiseres, anses eksportpotentialet at være godt, da virksomheden i forvejen er på det udenlandske marked med den oprindelige Life-Manager-løsning. Ydermere bør det bemærkes, at ansøger søger om et forholdsvis lille støttebeløb.

   

  Der er dog også en række punkter, som skaber usikkerhed om projektets forløb og kommercielle potentiale. Life-Partners søger den Syddanske OPI-pulje for tredje gang og har to gange tidligere modtaget midler fra puljen til udvikling, test og tilpasning af Life-Manager løsningen. Også denne gang søges der om midler til at videreudvikle Life-Manager, og beløbet, der ansøges om, vil resultere i, at virksomheden opbruger den fulde ramme af lovlige statsstøttemidler. Selvom der er tillid til, at løsningen rent teknisk kan udvikles, er målgruppens brugsadfærd og holdning til løsningen endnu ikke undersøgt. Sekretariatet vurderer, at en markedsintroduktion står og falder med målgruppens holdning til løsningen. Det gælder især sundhedspersonalet, som skal tage løsningen til sig og se værdien i den, før der kan blive tale om en succesfuld markedsintroduktion. Dertil kommer, at ansøger ingen erfaring har med salg til sygehuse, hvorfor forretningsplan og prisfastsættelse fremstår forholdsvis uafklaret.

   

  Da der både er elementer, der taler for og imod projektet, er ansøgningen indstillet til drøftelse.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Det indstilles,

   

  • at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra Syddansk OPI-pulje på 482.988,75 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  ELLER

   

  • at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager afslag fra Syddansk OPI-pulje, da projektet ikke vurderes at have sandsynliggjort at kunne skabe varig erhvervseffekt i den syddanske region.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Formandskabet drøftede ansøgningen.

   

  Ansøgningen blev afslået, idet den foreslåede løsning ikke findes tilstrækkelig nyskabende i forhold til eksisterende løsninger på markedet, og idet det ikke er sandsynliggjort, at projektet kan skabe varig erhvervseffekt i regionen. 

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/27222
  8. OPI ansøgning: Faldguiden ED Advice
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  C: Afslag

  Projektpræsentation

  FaldGuiden

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

   

  Ansøger

  GUIDENonline v/ ED Advice

  Økonomiske partnere

  Sønderborg Kommune, SDU – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

  Formål

  FaldGUIDEN er en ny brugerdreven online markedsplads med anmeldelser og brugerfeedback. Den skal give borgeren, pårørende og plejepersonale overblik over produkter og services på velfærdsteknologi inden for fald-området.

  Indstilles til afslag fordi

  Det er usikkert, om kommuner vil gøre brug af en betalingsplatform, når de fleste oplysninger kan findes gratis på hjemmesider, og når hele produktsortimentet formodentligt ikke vil kunne dækkes. Derudover er erhvervseffekten i Syddanmark usikker, da virksomhedens tilknytningsforhold til Syddanmark er svagt.

  Effekter

  Efter projektperioden

  (0-3 år efter)

  Anslået skabt omsætning: 20,906 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 5 mio. kr.

  Nye skabte job: 5

  Efter projektperioden

  (4-5+ år efter)

  Anslået skabt omsætning: 115 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 55 mio. kr.

  Nye skabte job: 17

  Økonomi

  Samlet budget: 1.966,470 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 1.474.852,50 kr.

  Egenfinansiering: 491.617,50 kr.

   

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

   

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  FaldGUIDEN er en ny, brugerdrevet, digital platform, der skal give borgere, pårørende og personale overblik over løsninger, der kan forebygge fald, eller afhjælpe farlige situationer forårsaget af fald, og opsamler borgernes/brugernes oplevelser via bruger-feedback.

   

  Projektet skal teste en prototype i en kommune i samarbejde med personale, borgere og de virksomheder, der leverer produkterne til at forebygge fald. Ansøger forventer, at platformen vil gøre det muligt at udrulle velfærdsteknologiske produkter hurtigere via en brugervenlig produktpræsentation og dermed bidrage til vækst i velfærdsteknologiske virksomheder.

   

  GUIDENonline vil tilbyde en løsning, der består af faste engangs- og/eller årlige honorarer samt variable månedlige licenser, som tager den enkelte kommunes størrelse i betragtning, fx koster den 54.000 kr. v/ 50.000 indbyggere. Dertil kommer en indtjening fra konsulentydelser for indsamling af brugeranmeldelser samt indtjening fra producenterne for services og salg.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Der findes ikke p.t. nogen onlinedatabaser med anmeldelser af velfærdsteknologiske produkter i Danmark.

   

  Kommunerne anvender i dag gratis Socialstyrelsens ’Hjælpemiddelbasen’, der indeholder beskrivelser af godkendte hjælpemidler, tekniske specifikationer, prøvningsoplysninger og priser. Desuden anvender de websites som www.seniorshop.dk  eller www.livetsomsenior.dk/hjemmet, men disse løsninger indeholder ikke anmeldelser af produkterne eller bruger-feedback.

   

  Produktet skal testes i samarbejde med personale og borgere i Sønderborg Kommune, hvilket vurderes at være en relevant, men begrænset målgruppe. Ansøger forventer at inddrage 6 virksomheder, der udvikler og sælger produkter og løsninger inden for faldområdet.

   

  Det vurderes, at projektet ikke bliver tilstrækkeligt belyst uden præsentation af samtlige produkter inden for kategorien ’faldområdet’, hvilket ansøger ikke kan garantere. Det vurderes derfor at være usikkert, om kommuner og borgere vil gøre brug af en betalingsplatform, der formodentlig ikke vil dække hele produktsortimentet inden for den enkelte kategori.

   

  De anførte effekter ift. omsætning og eksport er estimeret højt, men da GUIDENonline ikke eksporterer produkter i øjeblikket, vurderes det ikke at være sandsynligt, at projektet inden for kort tid kan opnå en stor eksport.

   

  Endelig vurderes erhvervseffekten i Syddanmark at være begrænset, da ansøgervirksomhedens tilknytning til Syddanmark vurderes at være svag, og partnerskabet med softwarefirmaet ikke er etableret.

   

  Projektet indstilles derfor til afslag.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

   

  • at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager afslag fra Syddansk OPI-pulje, da projektet ikke vurderes at have sandsynliggjort at kunne skabe varig erhvervseffekt i den syddanske region.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Indstillingen blev tiltrådt

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/27850
  9. OPI ansøgning: Ostomy Extender med tilbehør
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  C: Afslag

  Projektpræsentation

  Ostomy Extender med tilbehør

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Ansøger

  Multilock ApS

  Økonomiske partnere

  Damvig A/S

  Odense Universitetshospital, samt

  Syddansk Universitet – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

  Formål

  At teste om ansøgers nye innovative løsninger giver stomibrugere en bedre hverdag med stomi, herunder færre hudgener og lækager.

  Indstilles til afslag

  Ansøgers løsninger vurderes at have potentiale for at forbedre livskvaliteten for stomipatienter på sigt. Ansøger har ønsket, at tidligere fremsendt ansøgning blev genoptaget, suppleret med nye oplysninger. Sekretariatet fastholder vurderingen af, at ansøger ikke har sandsynliggjort, at projektet kan resultere i en varig erhvervseffekt i form af private arbejdspladser og øget omsætning i en privat virksomhed i Region Syddanmark.

  Effekter

  Efter projektperioden

  (0-3 år efter)

  Ansøger oplyser, at han ikke har nogen forudsætninger for at beskrive projektets erhvervseffekt i den syddanske region.

  Efter projektperioden

  (4-5+ år efter)

   

  Økonomi

  Samlet budget: 733.488 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 550.116 kr.

  Egenfinansiering: 183.372 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøger er opfinder af nye løsninger til stomibrugere. Ostomy Extender med tilbehør består af flere produktelementer, og ansøger søger støtte til, i samarbejde med onkologisk og urologisk ambulatorium på OUH, at teste de nye løsninger til stomibrugere.

   

  Syddansk Vækstforums Formandskab besluttede i februar 2018 at give ansøgning om tilskud fra Syddansk OPI-pulje til projektet ”Ostomy Extender med tilbehør” afslag bl.a. på baggrund af vurdering fra ekstern evaluator. Dagsordenpunkt med Formandskabets tidligere behandling af sagen er vedlagt som bilag.

   

  Ansøger har bedt om fornyet sagsbehandling baseret på det allerede fremsendte materiale suppleret med en mail fra Vejle Kommune samt en tilkendegivelse fra de to læger på OUH, som gerne vil teste stomiprodukterne.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  De nye oplysninger, som skal lægges til grund for en ny beslutning, består af en mail fra Vejle Kommune, hvori det oplyses, at kommunen efter servicelovens §112 kan visitere borgere til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, eksempelvis Multilocks produkter. De nye oplysninger består også af en tilkendegivelse fra to læger, hvis afdeling ønsker at deltage i en test af stomiprodukterne. Lægerne vurderer, at Ostomy extender har potentiale for at forbedre livskvaliteten hos nogle stomipatienter, og at yderligere kliniske studier er påkrævet for at afklare, hvilke patienter der vil have bedst gavn af de nye produkter.

   

  Disse to forhold har ekstern evaluator og sekretariatet samme opfattelse af. Lægerne anfører uden argumenter, at projektet forventes at generere nye arbejdspladser/økonomisk vækst i Region Syddanmark. Lægernes vurdering ændrer ikke på sekretariatets vurdering af, at det ikke er sandsynliggjort, at projektet kan føre til varig erhvervseffekt i Region Syddanmark.

   

  Ansøger oplyser, at han ikke har nogen forudsætninger for at beskrive projektets erhvervseffekt i den syddanske region. Den fremsendte tilkendegivelse fra to læger indeholder oplysninger om, at testprojektet kræver, at der ansættes klinikere på OUH til at forestå testen. Syddansk OPI-pulje kan støtte projekter, der skaber privat vækst og arbejdspladser i den syddanske region.

   

  Sekretariatet fastholder derfor sin vurdering af, at ansøger ikke har sandsynliggjort, at projektet kan skabe privat job- eller omsætningsvækst i Region Syddanmark.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager afslag fra Syddansk OPI-pulje, da projektet ikke vurderes at have sandsynliggjort at kunne skabe varig erhvervseffekt i den syddanske region.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/27339
  10. OPI ansøgning: SmartGrid Enabled Public Buildings
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  C: afslag

  Projektpræsentation

  SmartGrid Enabled Public Buildings - SEPB

  Forretningsområde

  Energieffektive teknologier

  Ansøger

  S.C. Nordic ApS (Ansøger er i færd med at lægge aktiviteterne over i en ny virksomhed, S.C. Solutions ApS).

  Økonomiske partnere

  Kolding Kommune

  Lithium Balance A/S

  Thybo Køleteknik ApS

  SDU – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

  Formål

  Virksomheden vil teste et energieffektiviseringssystem, der skal sikre brugeren en bedre udnyttelse af blandt andet solceller, varmepumper og batterier i kombination med en overvågning af elnettets timepriser.

  Indstilles til afslag fordi

  Ansøgningen indstilles til afslag, dels fordi beskrivelsen af markedspotentialet og ansøgers model for at trænge ind på markedet er svagt funderet, dels fordi projektet ikke vurderes at kunne resultere i varig erhvervseffekt i form af omsætning og job i Region Syddanmark.

  Effekter

  Efter projektperioden

  (0-3 år efter)

   

  Anslået samlet omsætning:

  8,7 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 1,5 mio. kr.

  Anslået samlet skabte jobs: 6

  Efter projektperioden

  (4-5+ år efter)

   

  Anslået samlet omsætning: 17,5 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 5,5 mio. kr.

  Anslået årlig skabte job: 1

  Økonomi

  Samlet budget: 1.567.630 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 1.175.722,50 kr.

  Egenfinansiering: 391.908,50 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  S.C. Nordic har udviklet et produkt, der skal optimere udnyttelsen af forbrug og produktion af vedvarende energi på offentlige institutioner.  Det samlede system består af komponenter som eksempelvis solceller, varmepumper og batterilagring. Det kombineres med ansøgers egen løsning, som overvåger energiproduktion, energiforbrug samt energinettes prisudvikling med henblik på at sikre, at ejeren af anlægget kun køber eller sælger strøm til energinettet, når prisen er optimal.

   

  Formålet med projektet er at teste systemets effektivitet i en offentlig bygning over et år. Det vil give S.C. Nordic de fornødne data til at optimere systemets drift på tværs af forskellige årstiders energibehov. Systemet eksisterer i dag i en version med færre delkomponenter, der skal sikre laveste energiforbrug, mens en konstant temperatur fastholdes.

   

  Projektet vil give S.C. Nordic en viden om, hvordan et sådan system kan konverteres til forhold med flere variabler i form af komponenter og krav.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Produktet i projektet SmartGrid Enabled Public Buildings - SEPB er et energieffektiviseringssystem rettet mod offentlige bygninger.

   

  Kolding Kommune, der er den offentlige part i projektet, har tilkendegivet, at de ser et stort potentiale i produktet i relation til kommunens mulighed for at optimere energiproduktion og -forbrug.

   

  På den baggrund er det sekretariatets vurdering, at der kan være et potentielt offentligt marked for produktet. Ansøger har dog i den fremsendte forretningsplan svært ved at sandsynliggøre dette marked. Ansøger har samtidig udfordringer med at prisfastsætte produktet og de forventede besparelser. Produktet i sin fulde form består af en række komponenter til energiproduktion og -lagring samt et styringssystem og sælges som en samlet pakke. En del af de potentielle kunder kan imidlertid forventes allerede at være i besiddelse af nogle af delkomponenterne i produktet - solceller, varmepumper mv. – hvilket i praksis vil gøre produktprisen individuel i en lang række situationer.

   

  Den svage beskrivelse af markedets potentielle omfang kombineret med ansøgers udfordring med at estimere en produktpris betyder efter sekretariatets vurdering, at der ikke er et reelt grundlag for at vurdere produktets egentlige markedspotentiale.

   

  Samlet er det sekretariatets vurdering, at produktet vil kunne bidrage til at udvikle forretningsområdet ”Bæredygtig Energi, Energieffektive Teknologier”, men at forretningsplanen er behæftet med store usikkerheder og herunder er det sekretariatets vurdering, at ansøger ikke kan sandsynliggøre, at projektet vil munde ud i varige erhvervseffekter i Region Syddanmark.

   

  Sekretariatet indstiller derfor ansøgningen til afslag.

   

  Efter sekretariatsgruppens behandling af ansøgningen er sekretariatet blevet opmærksom på, at virksomheden S. C. Nordic ApS er under konkurs.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

   

  • at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager et afslag fra Syddansk OPI-pulje, fordi ansøger ikke vurderes at have sandsynliggjort varig erhvervseffekt i form af omsætning og job i Region Syddanmark.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/4503
  11. Oversigt over ansøgninger vedr. konsolidering af klynge- og netværksindsatsen
  fold dette punkt ind Resume

  Dorthe Kusk orienterede om, at der fortsat er uklarhed om den samlede finansieringsmodel for innovationsnetværkene. Det er derfor muligt, at der må ændres på de indstillede beløb, enten i forbindelse med det kommende væskstforummøde eller på decembermødet

   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/32494
  12. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Smart Energy
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/4587
  13. Klynger og netværk: Tillægsbevilling til CLEAN 3.0
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/32197
  14. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/4928
  15. Klynger og netværk: Tillægsbevilling til Offshoreklynge 2.0
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/30718
  16. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Danish Healthtech
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/43150
  17. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/32486
  18. Klynger og netværk: Udvikling og konsolidering af designklyngen D2i
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/31997
  19. Klynger og netværk: Medfinansiering af innovationsnetværket RoboCluster
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/41861
  20. Klynger og netværk: Medfinansiering af Innovationsnetværket Danish Food Innovation
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/4503
  21. Indkomne ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/27213
  22. Ansøgning: Digitalisering i faget
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/4527
  23. Ansøgning: Tillægsbevilling til Smart Energy til markedet
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/8577
  24. Ansøgning: Tillægsbevilling til Medstrøm
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/27221
  25. Ansøgning: Tillægsbevilling til Erhvervsrettet OPI, Triple Helix OPI
  fold dette punkt ind Resume

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/8849
  26. Etablering af ny Syddansk OPI-pulje 2019-2021
  fold dette punkt ind Resume

  Midtvejsevalueringen af Syddansk OPI-pulje 2015-2019 (Offentlig Privat Innovation) viser, at det overordnet går godt med de virksomheder, der får støtte fra puljen, særligt inden for Sundheds- og velfærdsteknologi. Vækstforum har i investeringsplanen for 2018 ønsket at prioritere en ny OPI-pulje, og i punktet foreslås rammerne for puljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden 2012 har Vækstforum givet støtte til, at mindre syddanske virksomheder i samarbejde med offentlige parter og Syddansk Universitet kan teste og videreudvikle deres produkter og serviceydelser. Formålet har været, at flere produkter udvikles fra prototype til at være klar til salg på markedet. Det er en væsentlig del af puljens konstruktion, at virksomhedernes administrative byrde er så lille som mulig. For eksempel vejleder sekretariatet virksomhederne om overholdelse af EU-reglerne samt modtager og kvalitetssikrer virksomhedernes regnskabsbilag inden regnskabsaflæggelse til Erhvervsstyrelsen. Puljen har kunnet søges inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi og Oplevelseserhverv. Den nuværende pulje tildeler de sidste midler til projekter i 3. kvartal 2018.

   

  COWI har gennemført en midtvejsevaluering af den igangværende Syddanske OPI-pulje 2015-2019. Evalueringen viser, at det overordnet går godt for de virksomheder, der har fået støtte. Virksomhedernes effektforventninger ligger således væsentligt over det niveau, som forventedes ved puljens start. Derfor foreslås det, at der etableres en ny OPI-pulje.

   

  Evalueringen viser dog også, at der er forskelle i resultaterne indenfor Vækstforums prioriterede indsatsområder. Indenfor Sundheds- og velfærdsinnovation styrker test og udviklingsforløbene med offentlige partnere mulighederne for vækst i virksomhederne, idet produkterne i højere grad matcher de offentlige partneres behov. Samtidig oplever deltagervirksomhederne inden for dette område OPI-samarbejde som en central forudsætning for produktudvikling og markedsintroduktion. Et konkret eksempel er virksomheden Mobile Industrial Robots, der under Syddansk OPI-pulje har testet MiR Fleet 2,0 i samarbejde med Sygehus Sønderjylland. Virksomheden har stor succes med salg af logistikrobotter og styringssystemer, og er for nylig blevet solgt til det amerikanske Teradyne for op mod 1,7 mia. kr. 

   

  Værdien af OPI-samarbejderne inden for de andre områder er ifølge COWI begrænset. Evalueringen viser dog, at OPI-projekterne indenfor Energieffektive teknologier giver effekt, men her er der i højere grad tale om testsamarbejder mellem offentlig og privat fremfor egentlige samarbejder om innovation.

   

  Der har ikke været nævneværdig efterspørgsel efter udviklingsprojekter sammen med offentlige parter indenfor de øvrige regionale prioriterede indsatsområder.

   

  Forslag til rammer for en ny OPI-pulje

  Da der i de hidtidige OPI-puljer både har været størst efterspørgsmål efter og størst effekt af projekter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, foreslås det, at en kommende pulje alene kommer til at kunne søges indenfor dette område, dvs. at virksomhederne fortsat kan opnå støtte til samarbejde med offentlige parter i såkaldte OPI-projekter (dvs. offentlig-private innovationsprojekter) inden for Sundheds- og velfærdsinnovation inklusiv robotteknologi til sundhedsvæsnet. OPI-projekterne skal medvirke til, at virksomhedernes produkter bliver tilpasset behovene hos de potentielle offentlige kunder. Formålet er overordnet kommercialisering og understøttelse af vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark.

   

  I Vækstforums investeringsplan for 2018 er der defineret en ramme på 19 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 1,3 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond til en ny OPI-pulje.

   

  Idet puljen foreslås begrænset til at yde støtte til projekter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, foreslås det samtidig, at denne ramme reduceres.

   

  Således foreslås det, at Vækstforum afsætter en ramme på 14 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 og 1,3 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond til Syddansk OPI-pulje 2019-2021. Vækstforum vil i december 2018 få forelagt et konkret forslag til udmøntning af puljen.

   

  Det skal i den sammenhæng bemærkes, at det på grund af forenklingen af erhvervsfremmesystemet på nuværende tidspunkt er tvivlsomt, om Region Syddanmark vil kunne påtage sig opgaven med at være operatør og kontraktansvarlig partner på en ny OPI-pulje. Den kommende operatør kan alene få dækket de faktiske omkostninger til administrationen og vil ikke selv kunne deltage i projekter i puljen. Vækstforumsekretariatet vil frem mod mødet i Vækstforum i december afklare mulighederne for at videreføre puljen i det nye erhvervsfremmesystem. En konkret mulighed er, at administrationsopgaven varetages af Welfare Tech, der er nationalt innovationsnetværk og har stor faglig indsigt i området. Det betyder, at Welfare Tech ikke selv kan være partner og søge midler i puljen men klyngens medlemsvirksomheder har fortsat mulighed for at søge tilskud fra puljen.

   

  Midtvejsevalueringen kan læses her

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionrådet, at der afsættes en ramme på 14 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til Syddansk OPI-pulje 2019-2021 inden for Sundheds- og velfærdsinnovation - bevillingen kan makismalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum reserverer en ramme på 1,3 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond til projektet, bevillingen kan maksimalt udgøre 7 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen på 14 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til Syddansk OPI-pulje 2019-2021.
  • at Vækstforum i december 2018 vil få forelagt et konkret forslag til udmøntning af puljen.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/3553
  27. Analyse af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer i datacentre
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har bedt Oxford Research om at afdække de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer forbundet med etableringen af foreløbigt op til fem hyperscale-datacentre i Vest- og Syddanmark. På baggrund af analysen og dens anbefalinger foreslås der igangsat en række tiltag, der kan bidrage til at indfri potentialerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Oxford Research har med afsæt i en analyse af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer i forbindelse med etableringen af foreløbigt op til fem hyperscale-datacentre i Vestdanmark udarbejdet en række anbefalinger til, hvad Region Syddanmark bør fokusere på for at realisere potentialerne. Analysen og anbefalingerne foreligger pt. i en foreløbig version, den endelige version forventes færdig til mødet i Vækstforum.

   

  Der har i forbindelse med analysearbejdet været tilknyttet en følgegruppe med repræsentanter fra de relevante kommuner, SDU, Region Midtjylland, Invest in Denmark samt brancheforeningen Datacenter Industrien.

   

  Analysen, der tager udgangspunkt i internationale erfaringer med etablering af hyperscale-datacentre, peger på, at det mest umiddelbare potentiale ligger i udviklingen af grønne energiløsninger, herunder genanvendelse af overskudsvarme som allerede i dag er et fokusområde. Analysen peger desuden på, at der på lidt længere sigt vurderes at være et yderligere potentiale i udviklingen af nye automatiseringsløsninger til datacentre. Derudover vurderes det, at etableringen af hyperscale-datacentre og transatlantiske datakabler i Vestjylland rummer et potentiale for, at Danmark kan videreudvikle sig som et internationalt datahub. Endelig kan datacentrene og tilstedeværelsen af store, internationale tech-virksomheder i regionen bidrage til at øge interessen for it og tekniske uddannelser.

   

  Oxford Research anbefaler på den baggrund, at:

   

  • Relevante aktører samles med henblik på at styrke en fælles dialog med datacentrene og sikre en løbende videns- og erfaringsudveksling mellem kommuner, regionale og lokale uddannelses- og vidensinstitutioner, forsyningsselskaber, klynger, virksomheder m.v.

   

  • Der sikres løbende overvågning af arbejdskraft- og kompetencebehovet i relation til datacentrene i et samarbejde mellem region, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd, og repræsentanter for de relevante uddannelsesinstitutioner. Overvågningen af arbejdskraft- og kompetencebehovet kan også være en delopgave for et bredere forum jf. ovenstående anbefaling.

   

  • Mulighederne for yderligere projekter inden for genanvendelse af overskudsvarme undersøges, og evt. understøttes, og at muligheden for tiltrækning af yderligere midler til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter, samt til erfarings- og vidensoverførsel mellem de involverede aktører, undersøges.

   

  • Der igangsættes et feasibility-studie af potentialer og muligheder for at etablere et data-testcenter i Danmark. Studiet bør klarlægge de reelle og mere præcise behov ved at etablere et test- og demonstrationscenter og skabe klarhed over finasieringsbehov, finansierings- og forretningsmodeller samt opbakning, interesse og betalingsvillighed fra relevante virksomheder og vidensinstitutioner.

   

  • Der indledes dialog med de regionale uddannelsesinstitutioner om, hvordan interessen for STEM-uddannelser kan øges, herunder særligt hvordan potentialerne ved tilstedeværelsen af de store datacentre kan udnyttes.

   

  • Dialogen til tyske udviklings- og erhvervsfremmeaktører bør styrkes med henblik på at etablere et stærkere grænseoverskridende samarbejde inden for industriel elektronik og energieffektive teknologier.

   

  Vækstforumsekretariatet foreslår på baggrund af analysen og dialog med de regionale interessenter at:

   

  • det undersøges nærmere, hvorvidt der blandt de regionale aktører er interesse for at etablere et forum for videns- og erfaringsudveksling, samt for overvågning af arbejdskraft- og kompetencebehov i relation til datacentrene.

   

  • de Regionale Arbejdsmarkedsråd opfordres til at følge arbejdskraft- og kompetencebehovet i forbindelse med datacentrene tæt

   

  • der afsættes midler til et regionalt forprojekt om genanvendelse af overskudsvarme fra datacentrene og de erhvervsmæssige perspektiver heri, som ifølge analysen indeholder det mest oplagte og nærliggende potentiale på kort sigt. Den regionale styrkeposition indenfor energieffektive teknologier giver her en unik mulighed for at udvikle nye løsninger, som kan demonstrere en effektiv udnyttelse af overskudsvarmen fra datacentrene, og som har et betydeligt eksportpotentiale.

   

  • der afsættes midler til et feasibility study af potentialet i et demonstrations- og testcenter, som bla. vil undersøge efterspørgsel, muligheder og udfordringer nærmere, samt komme med bud på økonomi og finansieringsbehov, vision og koncept. I tilknytning hertil afsøges mulighederne for at inddrage yderligere vestdanske parter i et samarbejde om og i finansieringen af et sådant feasibility-studie.

   

  • Region Syddanmark opfordres til at undersøger mulighederne for at stimulere interessen for STEM-uddannelser, særligt hvordan potentialerne ved tilstedeværelsen af de store datacentre kan udnyttes. Eksempelvis gennem undervisningsforløb og kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering og digitale kompetencer i samarbejde med datacenterejerne og uddannelsesinstitutioner. Initiativerne kan for eksempel igangsættes i regi af Uddannelsespuljen og Teknologipagten.

   

  • sekretariatet afsøger muligheden for et styrket grænseoverskridende samarbejde om datacentre, som tager udgangspunkt i de regionale kompetencer inden for industriel elektronik og energieffektive teknologier.

   

  På mødet i Vækstforum vil der blive givet en kort præsentation af analysen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beder sekretariatet om at afdække muligheder og undersøge interessen for et fælles forum om datacentre for syddanske interessenter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 2 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til et forprojekt om genanvendelse af overskudsvarme.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til et feasibility study af grundlaget for et test- og demonstrationscenter.
  • at Vækstforum anbefaler regionsrådet, at tilstedeværelsen af datacentrene søges udnyttet til at styrke interessen for STEM- og IT-uddannelser gennem konkrete initiativer og indsatser under regionens uddannelsespulje.
  • At Vækstforum opfordrer De Regionale Arbejdsmarkedsråd til at følge arbejdskraft- og kompetencebehov tæt.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12454
  28. REG LAB fokusanalyse: Succesfuld digital transformation af SMV'er
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark og Vækstforum har medfinansieret og medvirket til udarbejdelsen af REG LAB’s fokusanalyse om ”Succesfuld digital transformation af SMV’er”, som blev offentliggjort den 30. maj 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  REG LAB’s fokusanalyse 2018 sætter fokus på ”Succesfuld digital transformation af SMV’er”. Analysen er medfinansieret af og gennemført i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Region Syddanmark, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Akademikerne, DTU, Guldborgsund Kommune, Viborgegnens Erhvervsråd og Vejle kommune.

   

  Analysen sætter fokus på danske SMV'er, som har haft succes med at digitalisere, og på den læring, der kan uddrages af deres tilgang til omstillingen og af den måde, som de har overvundet udfordringer på. Der er udført dybdegående interviews med 40 SMV'er på tværs af brancher, størrelse, geografi og teknologier.

   

  Analysen tager udgangspunkt i en trappemodel for digital omstilling med fem trin, som SMV’ere typisk gennemgår i en digital omstillingsproces, og som kan foregå på forskellige niveauer og have forskellige mål i forhold til merværdiskabelse eller effektiviseringsgevinster. Derudover kortlægges og analyseres forudsætninger, drivere og afgørende forhold i de succesfulde digitale omstillingsprocesser.

   

  Analysen er opdelt i fire forskellige dele:

   

  • Del 1 belyser centrale nøglefaktorer og drivere for SMV’ers succesfulde digitale transformation og de fem trin i virksomhedernes digitale modenhedstrappe beskrives og analyseres.

   

  • Del 2 fokuserer på SMV’ernes kompetencebehov på ledelses- og medarbejderniveau i forhold til en digital transformation, samt på deres strategier for at sikre de rette kompetencer.

   

  • Del 3 af analysen består af et inspirationskatalog, der indeholder anbefalinger til, hvordan offentlige aktører kan understøtte det digitale vækstpotentiale i SMV’er samt fem internationale policy-initiativer, som kan tjene til inspiration.

   

  • Del 4 af analysen består af et casekatalog med dybdegående beskrivelser af 17 SMV’ers digitale rejse.

   

  En af de overordnede konklusioner i analysen er, at ledelsens mindset er en afgørende faktor for at påbegynde en digital transformation. Virksomhedsledere, der har taget beslutning om digitalisering, er således kendetegnet ved et udviklingsorienteret mindset. De har typisk en vis forståelse for de digitale muligheder, men er ikke nødvendigvis digitale eksperter. De er derimod modtagelige for input og inspiration fra mange forskellige kilder og er i stand til at gennemføre forandringsprocesser og få medarbejdernes opbakning hertil.

   

  En anden konklusion er, at de succesfulde SMV'er ofte har taget ét skridt og én standardløsning ad gangen, fremfor at starte med en egentlig digitaliseringsstrategi. De har ofte ikke lavet en grundig business case, men har derimod haft en velbegrundet tro på, at den digitale løsning er en værdifuld investering.

   

  I forhold til trappemodellen viser analysen, at de første trin er relativt nemme for virksomhederne at gå til. Der findes på disse trin mange standardløsninger, og der er normalt ikke behov for væsentlige ændringer i organisation og kompetencer, da medarbejdere primært opkvalificeres via efteruddannelse og "learning by doing". De øverste trin på modellen er til gengæld markant vanskeligere at gå op ad, da de indebærer komplekse digitale teknologier, som skal specialudvikles, og stiller krav om digitale kompetencer og markante ændringer i organisationen.

   

  Analysens resultater blev offentliggjort og præsenteret på RegLabs årskonference, torsdag den 31. maj 2018.

   

  Analysen kan findes her: http://reglab.dk/erhvervsservice-og-ivaerksaetteri/succesfuld-digital-transformation-smver/

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/4390
  29. Midtvejsevaluering af Scale-Up Denmark
  fold dette punkt ind Resume

  COWI har i forbindelse med en temaevaluering af Regionalfondens prioritet ”Flere vækstvirksomheder” gennemført en midtvejsevaluering af Scale-Up Denmark. Alle 12 elitetræningscentre samt fællesfunktionen er blevet evalueret. COWI vurderer, at Scale-Up Denmark er lykkedes med at etablere et 'elitetræningsprogram', som er mere ambitiøst end de typiske indsatser indenfor dette område. COWI påpeger også en række udfordringer og forbedringspotentialer og giver anbefalinger til håndtering af disse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  COWI vurderer i midtvejsevalueringen, at det er lykkedes for Scale-Up Denmark at etablere et elitetræningsprogram, som er mere ambitiøst end de typiske indsatser, som sigter på at skabe flere vækstvirksomheder og som gør brug af nye virkemidler, der opleves som værdiskabende af de deltagerne. Blandt disse virkemidler er især koblingen til økosystemer, herunder inddragelse af større virksomheder inden for de pågældende økosystemer samt fokus på investeringsmodning af virksomhederne.

   

  COWI påpeger dog også en række udfordringer og forbedringspotentialer og giver anbefalinger til håndtering af disse. Blandt de væsentligste bemærkninger er, at programmet præges af intern diversitet som følge af, at operatørrollen for de 12 underliggende centre varetages af meget forskelligartede aktører med forskellige forretningsmodeller og tilgange til virksomhedsforløbene.

   

  Dette betyder, at brugen af virkemidler og målgruppe-fokus varierer markant på tværs af centrene og på denne måde svækker muligheden for at kommunikere og sælge programmet gennem ét klart værditilbud til virksomhederne. Samlet set vanskeliggør dette opbygningen af Scale-up Denmark som et samlet brand. Ydermere peger COWI på utilstrækkelig integration og koordination med det øvrige erhvervsfremmesystem.

   

  Ser man på de 5 centre, som bygger på de syddanske styrkepositioner: Velfærdsteknologi, Offshore, Energieffektive Teknologier, Oplevelseserhverv samt Robotteknologi, påpeger COWI udfordringer med elitetræningscentret for Robotteknologi. Centret havde ved udgangen af februar 2018 kun 2 deltagende virksomheder, hvilket er meget lavt i forhold til at partnerskabets egne forventninger om 10 deltagende virksomheder på dette tidspunkt. Til sammenligning har centeret for Oplevelseserhverv, som startede samtidigt, 10 deltagende virksomheder igennem forløbet.  COWI anbefaler, at konsortiet styrker værditilbuddet i forløbet, og fokuserer på inddragelse af investorer og flere store virksomheder.

   

  Herudover bør betalingsmodellen for virksomhederne revurderes fx med inspiration i hvordan de øvrige centre håndterer dette. Desuden anbefales, at man revurderer konsortiets sammensætning, så der i større grad trækkes på kompetencer, der i praksis kan facilitere samarbejde mellem aktørerne i klyngen.

   

  Sekretariatet for Syddansk Vækstforum har sammen med Region Midtjylland, der er projektleder for det samlede initiativ, holdt møde med det partnerskab, der er operatør på elitetræningscentret for robotteknologi med henblik på, at der rettes op på forholdene. Partnerskabet har orienteret om, at der er ændret på arbejdsdelingen i konsortiet, og at tilbuddet er blevet tilpasset og gjort mere fleksibelt, så det bedre passer med det, som virksomhederne efterspørger. Status er den, at der pt. er 3 virksomheder i gang i centret, 4 virksomheder er i gang med at skrive ansøgning om optagelse og derudover er der dialog med yderligere 3. Målet om i alt 20 deltagere over 2 år vil dog ikke kunne nås. Det er aftalt med partnerskabet, at måltallet og finansieringen halveres. Derudover er det aftalt, at partnerskabet hver måned afrapporterer om status på virksomhedsdeltagelse. Såfremt det ikke rykker sig som planlagt, må Vækstforum til december overveje centrets forsættelse.

   

  Endvidere mødes Region Midtjylland med de øvrige operatører og fællesfunktionen med henblik på at følge op på COWIs anbefalinger og drøfte muligheden for projektforlængelse, indenfor den givne økonomiske ramme for projektet. Kun de centre, der har præsteret godt, vil have mulighed for forlængelse. De enkelte vækstfora skal tage endelig beslutning om forlængelse, såfremt det sker inden udgangen af 2018.

   

  Den samlede midtvejsevaluering kan findes her: https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm454971 .

   

  Der vil blive udarbejdet en kort version af evalueringens konklusioner. Opfølgningen på samtlige anbefalinger er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/41963
  30. Tilbudt optag på de videregående uddannelser 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2018 på de videregående uddannelser i Syddanmark er på samme niveau som i 2017. Der tilbydes optagelse til flere studerende på uddannelserne inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknisk videnskab, mens det tilbudte optag på samfundsvidenskab og særligt på humaniora er faldet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2018 på de videregående uddannelser i Syddanmark er på næsten samme niveau som i 2017. Det samlede antal er faldet med 0,1 %, hvilket svarer til 10 studerende. På landsplan er det samlede optagelsestal for de videregående uddannelser faldet med 0,3%.

   

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af ansøgere, der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 28. juli 2018 sammenlignet med samme tidspunkt i 2015, 2016 og 2017. De endelige optagelsestal opgøres først den 1. oktober, og her viser tidligere års erfaringer, at i perioden mellem 1. og 2. runde optag, vil nogle ansøgere vælge at takke nej til tilbudte pladser, mens andre vil søge ledige pladser. Det endelige optag af studerende pr. 1. oktober vil derfor typisk afvige fra tallene i nedenstående tabel.

   

  Tilbudt optag på de videregående uddannelser i Syddanmark 2015-2018

  Uddannelsesinstitution

  2015

  2016

  2017

  2018

  Procentvis ændring 2017-18

  Syddansk Universitet*

     5.029

     5.176

     4.977

     5.002

  1%

  Aalborg Universitet Esbjerg

        138

        127

          91

          97

  7%

  UC Lillebælt

     2.028

     2.190

     2.194

     2.247

  2%

  UC Syddanmark

     1.789

     1.874

     1.894

     1.848

  -2%

  Erhvervsakademi Sydvest

        649

        602

        577

        510

  -12%

  Erhvervsakademi Kolding

        629

        541

        398

        399

  0%

  Erhvervsakademi Lillebælt

     1.487

     1.585

     1.400

     1.413

  1%

  SIMAC

        150

        160

        139

        131

  -6%

  Fredericia Maskinmesterskole

        105

        113

          96

          97

  1%

  Designskolen Kolding

          81

          69

          70

          85

  21%

  Den Frie Lærerskole

          69

          69

          73

          70

  -4%

  I alt

  12.154

  12.506

  11.909

  11.899

  0%

  *) SDU"s uddannelser i Slagelse er ikke indregnet i optagelsestallene.

  Kilde: KOT tal opgjort pr. 28/7 2018

   

  I vedlagte bilag ses en række tabeller med uddybende oversigter over det tilbudte optag fordelt på institutioner og uddannelser. I tråd med tidligere år er der bl.a. udarbejdet en oversigt over det tilbudte optag på de tekniske mellemlange og lange videregående uddannelser på SDU og AUC Esbjerg (tabel 7). Udviklingen i optaget kan potentielt få en betydning for virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft ift. efterspørgslen efter teknisk- og it-uddannede samt regionens indsats i forhold til at ruste regionen til bedre at udvikle og udnytte de nye teknologiske og digitale muligheder. Samlet set viser det tilbudte optag på de belyste uddannelser en fremgang fra 1.426 studerende i 2017 til 1.512 i 2018 (6%). Dette står i kontrast til udviklingen fra 2016 til 2017, hvor det samlede tilbudte optag på de belyste uddannelser faldt.

   

  Det tilbudte optag på de tekniske uddannelser og IT-uddannelserne på erhvervsakademierne dog faldet i 2018, sammenlignet med 2017, hvilket er en fortsættelse af tendensen fra perioden 2016 til 2017, hvor udviklingen også var faldende.

   

  Det tilbudte optag på SDUs naturvidenskabelige uddannelser er steget med 10% (45 flere studerende), og på sundhedsvidenskab på SDU er det tilbudte optag steget med 9% i forhold til 2017 (68 flere studerende). De klassiske universitetsfag indenfor humaniora og samfundsvidenskab på SDU har oplevet et fald på henholdsvis 10% (129 færre studerende) og 1% (9 færre studerende) i forhold til 2017.

   

  Set i forhold til Syddansk Vækstforums indsats inden for bæredygtig energi bemærkes det, at det tilbudte optag på AUC’s ingeniøruddannelser i Esbjerg er steget med 7% (6 flere studerende), mens det tilbudte optag på SDUs ingeniøruddannelser i Odense er steget med 4% (37 flere studerende). På SDU’s ingeniøruddannelser i Sønderborg er det tilbudte optag steget med 15% (13 flere studerende). Dette skyldes bl.a. optagelsen af 19 studerende på civilingeniøruddannelsen og diplomingeniøruddannelsen inden for electronics, som er to nyoprettede uddannelser på det nye Center for Industriel Elektronik (CIE) i Sønderborg.

   

  Blandt de videregående uddannelser med relevans for sundheds- og velfærdsinnovation er der flere steder tale om et stigende tilbudt optag. Dette gælder eksempelvis uddannelsen i folkesundhedsvidenskab (8% svarende til 5 flere studerende) og biomedicin (15% svarende til 14 flere studerende). Omvendt gælder det, at det tilbudte optag på civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi falder med 10 studerende (20%).

   

  Hvad angår robotteknologi kan det bl.a. fremhæves, at SDU har tilbudt optagelse til 77 studerende på diplomingeniøruddannelsen i robotteknologi, hvilket er 1 færre studerende end i 2017. Til gengæld er der 9 flere studerende på civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 

   

  I relation til indsats inden for oplevelseserhverv skal det bemærkes, at det tilbudte optag på uddannelsen til designer (Designskolen Kolding) er steget med 21% (15 flere studerende), mens det tilbudte optag på SDU’s uddannelse i Designkultur og økonomi i Kolding er faldet med 6% (5 færre studerende). Ydermere er der i år tilbudt optagelse til i alt 19 flere studerende på erhvervsakademiernes serviceøkonomuddannelser, hvilket svarer til en stigning på 13%.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/4501
  31. Lovforslag og overdragelse af Vækstforums opgaver
  fold dette punkt ind Resume

  Den politiske aftale af 24. maj 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet er udmøntet i en række lovforslag, der er sendt i høring henover sommeren, med henblik på fremsættelse i Folketinget i oktober 2018. Formandskabet har, på grund af den korte tidsfrist for høringen, afgivet et kort høringssvar.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forslag til lov om erhvervsfremme m.fl. er sendt i høring af Erhvervsstyrelsen den 2. juli 2018, som udmøntning af den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

   

  Lovforslagene udmønter den politiske aftale samt økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Det betyder bl.a., at de regionale vækstfora nedlægges pr. 1. januar 2019 og erstattes af en ny Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som får ansvaret for at udarbejde en strategi for den decentrale vækstindsats samt for at igangsætte og finansiere decentrale vækstindsatser.

   

  Der var frist for afgivelse af høringssvar den 13. august 2018. Da høringsperioden har ligget henover sommeren, er der afgivet et høringssvar efter skriftlig behandling i Vækstforums Formandskab. Høringssvar vedlægges til orientering.

   

  Region Syddanmark har således fra 1. januar 2019 ikke egen erhvervsfremmeindsats, og Syddansk Vækstforum nedlægges. De berammede møder den 2. oktober og 6. december 2018 bliver derfor som udgangspunkt de sidste møder i Syddansk Vækstforum.

   

  Regionernes og de regionale vækstforas indsats opretholdes indtil årsskiftet, herunder i forhold til hjemtagning af strukturfondsmidler, og Syddansk Vækstforum kan således fortsat disponere over de regionale udviklingsmidler, der er afsat i 2018. Udpegninger til råd, bestyrelser m.v. foretaget af Syddansk Vækstforum vil ligeledes være gældende indtil udgangen af 2018.

   

  Vækstforumsekretariatets opgaver vil skulle overdrages til Erhvervsstyrelsen, og der arbejdes i øjeblikket på at få et overblik over omfang og proces. Endelig fastlæggelse af overdragelsesopgaven afventer lovprocessen samt dialog med Erhvervsstyrelsen.

   

  Til mødet i Vækstforum fremlægges et overblik over alle igangværende projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.

   

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/4503
  32. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-09-2018

  -


  Siden er sidst opdateret 12-09-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring