Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Moniteringsboringer nedstrøms banegravsdepotet

Moniteringsboringer nedstrøms banegravsdepotet, juli 2018

Status for banegravsundersøgelser, juli 2017
 

På baggrund af blandt andet stor interesse fra borgere og medier omkring udsivning af forurenende stoffer fra banegravsdepotet har Region Syddanmark valgt at udarbejde to notater, der samler op på historikken om undersøgelser fra 1970’erne og frem til i dag samt de seneste moniteringsresultater.
 

Moniteringsboringer 50 meter vest for banegravsdepotet

De seneste moniteringsboringer blev udført i oktober 2016. Der er tale om 12 moniteringsboringer, der ligger ca. 50 meter nedstrøms (vest for) banegravsdepotet i Grindsted. Se placeringen af boringer på oversigtskortet nedenfor.
 

Formålet med boringerne er:

-        at opnå mere detaljeret viden om udvaskning af forurenende stoffer fra affaldet i banegravs­depotet til grundvandet, herunder at opnå viden om variation i udvaskningen fra depotet i depotets længderetning

-        at kunne udtage vandprøver til kemisk analyse med jævne mellemrum og dermed følge udviklingen i udvaskning af især tungmetaller inkl. kviksølv fra affaldet i banegravs­depotet til grundvandet

Der er taget prøve af grundvandet fra alle 12 boringer i november og december 2016. Dette notat sammenskriver resultatet af analyserne af vandprøverne.

Resultaterne af boringskontrolanalysen indikerer, at der kan være forskel på det grundvand, der strømmer til den nordlige henholdsvis den sydlige del af banegravsdepotet.

Resultaterne af vandanalyserne vurderes i forhold til de kvalitetskriterier for grundvand, som Miljøstyrelsen har fastlagt for grundvandsmagasiner med grundvand, der udnyttes eller planlægges at kunne udnyttes til drikkevandsforsyning. I Grindstedområdet vil det sige et dybt grundvandsmagasin, der findes ca. 100 meter under jordoverfladen. Nedenfor er kriterierne anvendt som sammenligningsgrundlag, selv om prøverne er udtaget fra grundvand, som ikke planlægges anvendt til drikkevandsforsyning.

Ved analysen af vandprøverne fra de 12 boringer påvises en væsentlig overskridelse af kriteriet for indhold af nikkel i grundvand. Der påvises moderate overskridelser af kriterierne for indhold af zink og cadmiun, svage overskridelser for indhold af bly og chrom og ingen overskridelser for indhold af kobber og kviksølv.

Der påvises overskridelse af kriteriet for indhold af PCE og TCE i de fire nordligste boringer samt overskridelse af kriteriet for cis-DCE i den nordligste boring. Der påvises ikke indhold af vinylklorid.

Der påvises kraftig overskridelse af kriteriet for indhold af sum af kulbrinter nedstrøms den midterste del af banegravsdepotet, mens ingen eller kun svage overskridelser ses nedstrøms depotets nordlige og sydlige del.

På nær fem stoffer påvises der indhold af alle de Grindstedstoffer, der er analyseret for, i en eller flere af prøverne. Syv af Grindstedstofferne påvises i koncentrationer over 100 µg/l i en eller flere prøver og udgør mellem 59 pct. og 99 pct. af det samlede indhold af Grindstedstoffer i prøverne. De højeste koncen­trationer påvises nedstrøms depotets midterste del. Miljøstyrelsen har ikke fastlagt kriterier for Grindstedstofferne.
 

Moniteringsboringer 200 meter vest for banegravsdepotet

Regionen har tidligere udtaget vandprøver til analyse fra to boringer (DGU.nr. 114.1988  og 114.1989) placeret ca. 200 meter nedstrøms (vest for) banegravsdepotet. Se placeringen af boringer på oversigtskortet nedenfor. Ved disse analyser er der påvist varierende indhold af kulbrinter, tungmetaller, klorerede opløsningsmidler og Grindstedstoffer i grundvandet. Der er påvist overskridelse af kvalitetskriteriet for indhold af kulbrinter, men koncentrationerne er dog væsentligt lavere end i boringerne 50 meter nedstrøms banegravsdepotet. Der er i en enkelt vandprøve påvist overskridelse af kriterier for indhold af arsen og nikkel. Der er ikke påvist koncentrationer af klorerede opløsningsmider, der overskrider kriterier. Der påvises lavere indhold af Grindstedstofferne i disse boringer end i boringerne 50 meter nedstrøms banegravsdepotet.
 

Moniteringsresultaterne er omtalt i arbejdsnotatet: Status for banegravsdepotet.
 

 

Oversigtskort, moniteringsboringer, Grindsted

Siden er sidst opdateret 28-08-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring