Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforum - Referat - 20. juni 2018

Mødedato
20-06-2018 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
mødelokale 7

Deltagere
 • Hinrich Jürgensen
 • Ib Kristensen
 • Dan Holmgaard Rasmussen
 • Karsten Uno Petersen
 • Erik Lauritzen
 • Henrik Dam
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Morten Andersen
 • Stephanie Lose
 • Thomas Hauge
 • Kjeld Breum Søberg
 • Allan Jylov
 • Birgitte Ladefoged
 • Søren Rasmussen
 • Mads Bonde Hansen
 • Lene Duholm Nielsen
 • Leif Friis Jørgensen
 • Erik Knudsen
 • Søren Windell
 • Johannes Lundsfryd Jensen
 • Peter Rahbæk Juel
 • Ole Kjær

 • Afbud
 • Hinrich Jürgensen
 • Erik Lauritzen
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Morten Andersen
 • Kjeld Breum Søberg
 • Søren Rasmussen
 • Leif Friis Jørgensen
 • Søren Windell
 • Peter Rahbæk Juel

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums møde den 9. april 2018
  3. Forenkling af erhvervsfremmesystemet
  4. Økonomioversigt
  5. Belysning af konsekvenser af længerevarende REM-bevillinger
  6. Inspiring Denmark - bevilling
  7. Vestdansk Investeringsfremme - Afrapportering og ny bevilling
  8. Indkomne ansøgninger
  9. Ansøgning: Moving Global Talent
  10. Ansøgning: Tillægsbevilling til Karriere i Syddanmark
  11. Ansøgning: Fremskudt Trivselsberedskab på ungdomsuddannelserne
  12. Ansøgning: Tillægsbevilling til Business Training - Social inklusion af udsatte flygtninge
  13. Ansøgning: Sprint:Digital
  14. Ansøgning: Tillægsbevilling til offshore innovationssamarbejder
  15. Ansøgning: Medfinansiering af TASTE
  16. Ansøgning: Tillægsbevilling til projekt Kongresværtskab
  17. Syddansk OPI-pulje - Forlængelse af projekt og ændring af støtteprocent
  18. Annoncering: Innovationssamarbejder inden for Sundheds- og velfærdsinnovation
  19. Ændret fokus i annoncering: Kvalificeret arbejdskraft til robotbranchen
  20. Healthcare DENMARK - ændring af vedtægter
  21. Udpegning af medlem til bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor
  22. Orientering: Økosystemanalyse - robotteknologi
  23. Orientering: Status og ændring af bevilling til DANISH
  24. Orientering: Ansøgninger til Syddansk OPI-Pulje
  25. Orientering: Vestdansk Erhvervssamarbejde - forenkling af klyngeindsats og fælles ansøgninger til innovationsnetværk
  26. Orientering: Vækstteam for kreative erhverv
  27. Orientering: Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi
  28. Eventuelt


  Sagsnr. 18/4503
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  At Vækstforum godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Dagsordenen blev godkendt. Stephanie Lose bød velkommen til Ole Kjær, som er udpeget som observatør i Vækstforum af Arbejdsmarkedsråd Sydjylland (RAR).


  Sagsnr. 18/4503
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums møde den 9. april 2018
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Referatet fra Vækstforums møde den 9. april 2017 er sendt den 12. april 2018 og kan læses på dette link: https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm508453

  fold dette punkt ind Indstilling

  At Vækstforum godkender referatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Referatet blev godkendt.


  Sagsnr. 18/4503
  3. Forenkling af erhvervsfremmesystemet
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen har den 24. maj 2018 indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti samt den 5. juni indgået økonomiaftale med regionerne. Aftalerne medfører, at de seks regionale vækstfora nedlægges pr. 1. januar 2019. De regionale vækstfora erstattes af en ny Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som får ansvaret for den decentrale vækststrategi samt igangsætter og finansierer decentrale erhvervsfremmeindsatser. Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med aftalen Forenkling af erhvervsfremmesystemet mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det besluttet at reducere antallet af politisk ansvarlige niveauer fra tre til to: et kommunalt forankret niveau og staten. Som følge af aftalen afskæres regionerne fra fremover at udføre egen erhvervsfremmeindsats. Det gælder også inden for turisme. Udgangspunktet for den politiske aftale er anbefalingerne fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme, som Vækstforum tidligere er orienteret om.

  De regionale vækstfora nedlægges således pr. 1. januar 2019 og erstattes af en ny Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som får ansvaret for at udarbejde en strategi for den decentrale vækstindsats samt igangsætte og finansiere decentrale vækstindsatser. EU"s strukturfondsmidler og de regionale udviklingsmidler udmøntes således fremover af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og halvdelen af de nationale midler vil være øremærkede til lokale indsatser med udgangspunkt i den nuværende fordeling af strukturfondsmidler. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen i Silkeborg.

  Det betyder, at de to allerede berammede vækstforummøder, som afholdes hhv. den 2. oktober og den 6. december 2018, som udgangspunkt vil være de sidste møder i Syddansk Vækstforum.

  Regionernes og de regionale vækstforas indsats opretholdes i 2018, herunder i forhold til hjemtagning af strukturfondsmidler. Der kan ligeledes fortsat disponeres over de regionale udviklingsmidler, der er afsat i 2018. Der redegøres nærmere for konsekvenserne ift. Syddansk Vækstforums investeringsplan for 2018-2019 i økonomipunktet på dagsordenen.

  Udpegninger til råd, bestyrelser m.v. foretaget af Syddansk Vækstforum vil ligeledes være gældende indtil udgangen af 2018.

  Da det fremover vil være den nationale Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skal udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats, vil der ikke længere blive udarbejdet erhvervsbidrag til de regionale udviklingsstrategier. Derfor bortfalder dagsordenspunktet fra formandsskabsmødet om forslag til proces og rammer for de erhvervsrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  Regionerne kan efter den 1. januar 2019 udarbejde en udviklingsstrategi, der omfatter regionernes opgaver inden for regional udvikling: kollektiv trafik, kulturel virksomhed, uddannelse og miljø samt i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen inden for infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt evt. grænseoverskridende samarbejder. Det forudsættes dog, at aspekter vedr. erhverv, turisme og vækst ikke indgår i disse strategier.

  Den politiske aftale og økonomiaftalen skal i efteråret udmøntes i lovgivning.

  Vækstforum vil løbende blive orienteret om den videre proces.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  ·         at Vækstforum tager punktet til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/7255
  4. Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum har efter den gældende lovgivning indstillingsret for anvendelse af de regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020. Der orienteres i punktet om det aktuelle forbrug af de forskellige midler, såfremt de foreliggende indstillinger i dagsordenen følges. Herudover skitseres Vækstforums handlingsmuligheder i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforum har efter den gældende lovgivning indstillingsret for anvendelse af de regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020. Hvis indstillingerne i dagsorden følges, vil Vækstforums økonomi se således ud:

  • Regionale erhvervsudviklingsmidler, 2018: I 2018 har Vækstforum i alt 110 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Heraf er 45,0 mio. kr. disponeret pr. 20. juni 2018, og 46,1 mio. kr. er øremærket til indsatser, der er beskrevet i Vækstforums Investeringsplan for 2018 og endnu ikke er udmøntet. Hvis de foreliggende indstillinger følges, udgør de ikke disponerede midler 18,9 mio. kr. efter dette møde.
  • EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020: Vækstforum har 634 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond i programperioden 2014-2020. Vækstforum har efter dette møde 45,0 mio. kr. til rådighed på Socialfonden og 60,4 mio. kr. til rådighed på Regionalfonden, hvis de foreliggende indstillinger følges.

  Som beskrevet i foregående punkt på dagsordenen nedlægges de regionale vækstfora pr. 1. januar 2019. Vækstforaenes arbejde fortsætter dog i resten af 2018, herunder beslutninger om at indstille strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler, afsat i 2018.

  Beslutningen om at nedlægge de regionale vækstfora pr. 1. januar 2019 giver anledning til at genoverveje, hvordan midlerne skal prioriteres i 2018. Det foreslås, at følgende to principper lægges til grund for disponeringen af midlerne for resten af året:

  • At der arbejdes på at sikre udmøntningen af investeringsplanen for 2018. Der kan fx være behov for at fremrykke planlagte investeringer for at sikre, at det enkelte initiativ kan nå at blive behandlet i Vækstforum inden årets udgang, eller for at ændre på finansieringskildernes sammensætning og størrelse for at udnytte de økonomiske rammer bedst muligt.
  • At der skal være midler til rådighed til igangsætning af eventuelle nye initiativer på de sidste to møder i 2018, f.eks. på baggrund af nye ansøgninger eller som opfølgning på igangsatte analyser.

  For at nå i mål med de planlagte investeringer i 2018 foreslås det, at sekretariatet bemyndiges til at igangsætte de planlagte annonceringer i dialog med sekretariatsgruppen og inden for de gældende rammer og kriterier. Vækstforum vil få forelagt de konkrete ansøgninger til behandling på mødet i december.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at Vækstforum godkender, at de foreslåede principper lægges til grund for disponeringen af midlerne i resten af 2018.
  • at Vækstforum bemyndiger sekretariatet til at igangsætte de planlagte annonceringer i 2018 med henblik på, at Vækstforum kan behandle de indkomne ansøgninger på mødet i Vækstforum i december 2018.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Vækstforum drøftede konsekvenserne af den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet i forhold til Vækstforums handlings- og investeringsplan 2018-19. Vækstforum drøftede herunder, at der i videst muligt omfang skal arbejdes for at sikre udmøntning af investeringsplanen for 2018, men at der også skal være midler til rådighed til nye initiativer i resten af 2018.  På den baggrund blev indstillingerne blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/7255
  5. Belysning af konsekvenser af længerevarende REM-bevillinger
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum skal i de følgende punkter tage stilling til ansøgninger om støtte fra Inspiring Denmark og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme. Dette punkt belyser den nuværende praksis og de økonomiske konsekvenser, hvis ansøgernes ønske om en 4-årig bevillingsperiode imødekommes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Inspiring Denmark og Vestdansk Investeringsfremme har begge ansøgt om bevilling i en 4-årig periode. Begrundelsen er ønsket om en længere planlægningshorisont samt hensyn til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

  Begge ansøgninger er af Formandskabet indstillet til bevilling i en 2-årig periode. Bagrunden er at Vækstforums nuværende praksis ved denne type bevillinger, som handler om basistilskud til organisationer, og ikke til konkrete udviklingsprojekter, som hovedregel har været, at bevillinger gives for en 2-årig periode, bl.a. for at sikre, at der fortsat er midler til rådighed til andre initiativer i bevillingsåret, og for at Vækstforum får mulighed for hurtigere at kunne justere indsatsen.

  Det kan oplyses, at andre organisationer, som modtager tilsvarende bevillinger efter indstilling fra Vækstforum, ligeledes kan forventes at ønske 4-årige bevillinger, såfremt det bliver muligt fremadrettet, f.eks. Det Syddanske EU-kontor.

  Hvis Vækstforum ønsker at ændre praksis og give 4-årige bevillinger til organisationer, må det gælde alle tilsvarende bevillinger af hensyn til ligebehandlingsprincippet, medmindre der foreligger helt særlige begrundelser.

  Sekretariatet er ikke bekendt med, at der foreligger særlige begrundelser for at gøre forskel på de to ansøgninger for så vidt angår bevillingsperioden.

  Konkret vil en bevilling af midler til Inspiring Denmark og Vestdansk Investeringsfremme i en 4-årig fremfor en 2-årig periode indebære, at der maksimalt vil være omkring 7 mio. kr. i udisponerede midler i 2018. Fastholdes den 2-årige bevillingsperiode vil der maksimalt være omkring 19 mio. kr. til disposition.

  I bilaget gives et nærmere uddybning af den hidtidige praksis og de økonomiske konsekvenser af en eventuel ændring af praksis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beslutter, at den nuværende praksis med 2-årige bevillinger til ansøgninger af denne type fastholdes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/8561
  6. Inspiring Denmark - bevilling
  fold dette punkt ind Resume

  Inspiring Denmark har som opgave at udvikle erhvervsturismen i Region Syddanmark. Syddansk Vækstforum har tidligere bevilget midler til Inspiring Denmark, som har modtaget 2 mio. kr. årligt siden 2013 til at løfte opgaven som Syddanmarks erhvervsturismeoperatør. Midlerne udløber med udgangen af 2018, og Inspiring Denmark har ansøgt om forlængelse på 4 år, til og med 2022.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Inspiring Denmark har siden 2013 varetaget opgaven som regional operatør inden for erhvervsturisme. Inspiring Denmark skal i den forbindelse repræsentere Syddanmark som medlemsorganisation i det nationale selskab for dansk erhvervs- og mødeturisme, MeetDenmark, hvor Inspiring Denmark også har formandsposten. Inspiring Denmark skal derudover løse en række udviklingsopgaver og sikre koordinering mellem de syddanske aktører inden for den internationale kongresturisme.

  Inspiring Denmarks aktiviteter har til formål at tiltrække flere internationale møder og konferencer til Region Syddanmark ved at synliggøre syddanske konference- og mødesteder i udlandet og motivere syddanske forsknings- og erhvervsmiljøer til at være værter for internationale møder og konferencer. Dermed understøtter aktiviteterne målsætningerne i Vækstforums Handlings- og investeringsplan om vækst i antallet af internationale overnatninger og turismeomsætningen. Internationale erhvervsturister har et døgnforbrug, der er 5 gange så højt som ferieturister generelt. Derfor har en vækst i antallet af kongresser, møder og konferencer en betydelig effekt på omsætning og beskæftigelse.

  Ud over de direkte effekter af indsatsen bidrager internationale kongresser og konferencer også til, at syddanske videns- og forskningsmiljøer samt virksomheder får tilført ny viden samt etableret nye samarbejder, som kan føre til mere innovation i Syddanmark. Samtidig profileres syddanske styrkepositioner internationalt. Endelig bliver ferieturismen markedsført, både ved en bevidst markedsføringsindsats samt igennem erhvervsturisternes oplevelser under opholdet.

  Projektets aktiviteter

  Aktiviteterne i denne ansøgning har særligt fokus på at understøtte destinationens evne til at tiltrække kongresser, hvilket sker i dialog med bl.a. de vigtigste kommunale kongresdestinationer i regionen og potentielle værtsorganisationer.

  Som regional operatør deltager Inspiring Denmark i netværk og fora regionalt, nationalt og internationalt og indsamler derigennem viden og erfaringer. Det bruges som afsæt for forretningsudvikling og gennemførelse af konkrete aktiviteter med fokus på udvikling og kommunikation til interessenter og partnere i Syddanmark.

  Den ansøgte bevilling understøtter og supplerer aktiviteterne i projekt ”Kongresværtskab”, hvortil der søges om forlængelse og tillægsbevilling, hvilket også behandles på dette Vækstforummøde. Den ansøgte bevilling understøtter og supplerer desuden aktiviteterne i partnerskabet i MeetDenmark og driften af et erhvervsnetværk af hotel- og konferencesteder i Syddanmark.

  De konkrete aktiviteter i den ansøgte periode svarer til aktiviteterne i perioden 2016-2018 og omfatter bl.a.:

  • afholdelse af møder med alle relevante aktører om udvikling af erhvervsturismen
  • udvikling af strategi for indsatsen
  • udvikling af kommunikationsplan
  • produktion og udsendelse af nyhedsbreve til samarbejdspartnere og interessenter
  • pressemeddelelser og best cases
  • produktion af informationsmateriale om destinationen Syddanmark
  • styrkelse af erhvervssamarbejdet
  • årlige policy seminarer om erhvervsturisme og destinationsudvikling
  • udvikling af pilotprojekter om mødemarkedets udfordringer og muligheder
  • ledelsesmæssig repræsentation i regionale, nationale og internationale fora, herunder VisitDenmark og MeetDenmark

  Der følges op på bevillingens aktiviteter ved hjælp af en resultatkontrakt, som indgås imellem Region Syddanmark og Inspiring Denmark. Der kan ikke henvises til direkte effekter af aktiviteterne, da de er understøttende til andre indsatser som projekt Kongresværtskab og Meet Denmark, hvor der måles på de konkrete effekter.

  Aktiviteterne i Inspiring Denmark drives professionelt og med gode resultater, hvilket er blevet dokumenteret ved tidligere evalueringer og i den løbende afrapportering. I perioden fra august 2016 til januar 2018 har Inspiring Denmark tiltrukket 25 internationale kongresser og konferencer med over 18.000 overnatninger og et estimeret forbrug på knap 55 mio. kr. Inspiring Denmarks indsatser understøtter således målsætningerne i Vækstforum handlings- og investeringsplan samt i den nationale turismestrategi.

  Sekretariatet vurderer derfor, at det er vigtigt, at disse indsatser fortsættes. Den nuværende praksis for denne type bevillinger er imidlertid, at der gives støtte i 2 år, hvilket også vil følge bevillingerne til de nationale turismeselskaber, herunder MeetDenmark.

  Et argument for en længere bevillingsperiode kan være, at det ville understøtte Inspiring Denmarks muligheder for at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Dette argument kan imidlertid fremføres for alle organisationer, som er afhængige af tidsbegrænsede bevillinger. Et andet argument, som kan fremføres er, at vundne kongresser og konferencer ofte ligger adskillige år ude i fremtiden. Da Inspiring Denmark ikke har en afgørende rolle i forhold til den praktiske gennemførelse af de vundne kongresser og konferencer, bl.a. fordi denne type af aktiviteter ville være konkurrenceforvridende, vurderes dette argument imidlertid ikke at være relevant.

  En beslutning om en længere bevilling end 2 år bør således tages på grundlag af en principiel drøftelse af denne type af bevillinger, jf. punkt 5 Belysning af konsekvenser af længerevarende REM-bevillinger.

  På baggrund af ovenstående overvejelser indstilles ansøgningen til tilsagn for en 2-årig periode.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bevilger i alt 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til finansiering af udviklingsaktiviteter i Inspiring Denmark, 2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 18/21530
  7. Vestdansk Investeringsfremme - Afrapportering og ny bevilling
  fold dette punkt ind Resume

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) søger Syddansk Vækstforum om støtte til at fortsætte sine aktiviteter i perioden 2019-22 og fremlægger opgørelse af effekter for perioden 2007-2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  FVI har siden 2006 i samarbejde med Invest in Denmark haft til opgave at sikre en stærk og sammenhængende international profilering af vestdanske spidskompetencer og de respektive styrkepositioner, vækstforaene forsøger at fremme. Målet er at tiltrække eller fastholde virksomheder og jobs i de tre regioner gennem udenlandske investeringer.

  Siden samarbejdets etablering har FVI´s regionale projektledere været placeret i vestdanske udviklingsmiljøer for at sikre, at muligheden for at investere i vestdanske kompetencer og styrkepositioner bliver markedsført via Invest in Denmarks investeringsmedarbejdere i udlandet.

  De tre vækstforas årlige bevilling har dækket udgifterne til ansættelsen af syv regionale projektledere. På baggrund af et indledende mindreforbrug de første år i foreningen har FVI haft en opsparing, der siden 2012 har gjort det muligt at ansætte yderligere to medarbejdere og en investeringsmedarbejder i Hamborg. Det har i den periode hævet foreningens årlige driftsbudget fra de oprindelige 8 mio. kroner til 10,2 mio. kroner.

  I 2015-2017 er der årligt skabt hhv. 670, 401 og 1.284 arbejdspladser i Vestdanmark, svarende til samlet 2.355. I Region Syddanmark er der skabt hhv. 305, 202 og 951 arbejdspladser i de tre år.

  Siden foreningens start er der etableret eller fastholdt 6.324 arbejdspladser i Vestdanmark på baggrund af samarbejdet mellem FVI og Invest in Denmark. Blandt de senere års markante resultater er blandt andet Apple og Facebooks etablering af datacentre i Vestdanmark. De første år vil der være tale om mange anlægsjobs, men der kan allerede registreres følgeinvesteringer, der betyder at Vestdanmark er ved at udvikle sig til et hub for datacenterindustrien.

  Jobskabelse i Vestdanmark, antal jobs

  Region

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  Total

  Nord

  40

  117

  156

  65

  432

  85

  73

  275

  98

  98

  129

  1.559

  Midt

  31

  203

  367

  11

  103

  400

  219

  66

  267

  101,5

  205

  2.006

  Syd

  340

  268

  45

  38

  40

  246

  244

  105

  305

  201,5

  951

  2.775

  Total FVI

  411

  588

  568

  114

  575

  731

  536

  446

  670

  401

  1.284

  6.324

  Øst DK

  481

  484

  478

  751

  721

  462

  745

  804

  630

  1208

  904

  7.668

  Total DK

  892

  1.072

  1.046

  865

  1.296

  1.193

  1.281

  1.250

  1.700

  1.609

  2.188

  14.392

  FVI pct.

  46,1

  54,9

  54,3

  13,2

  44,4

  61,3

  41,8

  35,7

  39,4

  24,9

  58,7

  44

  Økonomi

  Den seneste bevilling for FVI, der finansieres af de tre vestdanske vækstfora i fællesskab, udløber med udgangen af 2018. Foreningen søger derfor om finansiering af sine aktiviteter for perioden 2019-22. Den nye ansøgning indeholder en række oplæg til ændringer i forhold til den eksisterende model:

  • Foreningen søger på baggrund af et øget aktivitetsniveau om, at det samlede kontingentbidrag fra de tre vækstfora øges fra det nuværende niveau på 8 til 10,2 mio. kr. årligt. Det vil betyde, at Syddansk Vækstforums bidrag øges fra 3,1 mio. kr. til 4 mio. kr. årligt.
  • For at sikre en længere planlægningshorisont for foreningens indsats søger FVI samtidig om, at bevillingen gives for en 4-årig periode i stedet for, som nu, for en 2-årig periode.
  • FVI har inden for eget budget i en periode haft mulighed for at finansiere ansættelsen af en medarbejder i Hamborg. FVI anmoder vækstforum om at opfordre Invest in Denmark til fremadrettet at overtage finansieringen af denne medarbejder.

  Foreningen har ved udgangen af 2018 forventeligt 2,2 mio. kr. i opsparede midler og FVI foreslår, at disse midler anvendes først, således at en øget kontingentbetaling fra de tre vækstfora indfases i takt med, at midlerne opbruges. Det nuværende kontingentniveau er fastsat i 2006 og er ikke siden pristalsreguleret.

  Budget på 10,2 mio. kr.

   

  Oprindelig finansiering

  2019

  2020

  2021

  2022

  I alt 2019-22

  Budget FVI

  8.000

  10.200

  10.200

  10.200

  10.200

  40.800

  Finansiering

   

   

   

   

   

   

  Midtjylland

  3.400

  3.400

  4.300

  4.300

  4.300

  16.300

  Syddanmark

  3.100

  3.100

  4.000

  4.000

  4.000

  15.100

  Nordjylland

  1.500

  1.500

  1.900

  1.900

  1.900

  7.200

  Nedsparing

  2.200

  2.200

  Beløb i 1.000 kr.

  Vurdering

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme er et stærkt regionalt samarbejde, der siden sin etablering har dokumenteret gode resultater, der lever op til forventningerne i foreningens resultatkontrakter. De senere år har kravet i resultatkontrakten således været etableringen eller fastholdelsen af 1.400 jobs målt over en 3-årig periode.

  Der er dog tale om en budgetforøgelse på mere end 25 %, hvis ansøgningen imødekommes. Det er en betragtelig procentvis forøgelse af Vækstforums bidrag til en enkelt indsats. Ud over jobskabelsestallene er der i ansøgningen ikke særskilt gjort rede for, hvilke resultater og effekter det forhøjede kontingent forventes at give i forhold til den nuværende bevilling.

  Det ekstraordinære høje aktivitetsniveau som FVI, grundet opsparede midler, har haft mulighed for i en periode, vil efter foreningens egen vurdering kunne fortsætte i 2019. Derefter vil foreningen skulle justere sin indsats tilbage til sit normale niveau.

  Det er sekretariatets vurdering, at bevillingsperioden maksimalt bør være 2 år. Det giver bedre mulighed for løbende at vurdere FVI´s resultater. Der henvises i øvrigt til den principielle drøftelse af perioden i punkt 5 Belysning af konsekvenserne af længerevarende REM-bevillinger.

  Vækstforum behandlede på sit møde den 13. juni 2016 forslaget om at ansætte en FVI-medarbejder i Hamborg og udtrykte i den forbindelse en forventning om, at ansættelsesforholdet efter to år blev overdraget til Invest in Denmark. På den baggrund foreslås overdragelsen af ansættelsesforholdet effektueret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller, at regionsrådet bevilliger 7,1 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til kontingent for medlemskab af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme i 2019 og 2020.
  • at Vækstforum opfordrer Invest in Denmark til at overtage aflønningen af den investeringsfremmemedarbejder, der er placeret i Hamborg.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt. Vækstforum besluttede desuden, at bevillingen bortfalder, såfremt der vedtages lovgivning, hvorefter staten overtager den økonomiske forpligtelse pr. 1. januar 2019.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/4503
  8. Indkomne ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som er til behandling i Vækstforum den 20. juni 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er i alt indkommet 8 ansøgninger, hvoraf 2 både søger EU-strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler, 1 alene søger strukturfondsmidler, og 5 alene søger regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Ansøger

  Projekt

  Forretnings­område

  work-live-stay

  Moving Global Talent

  Bred indsats: kvalificeret arbejdskraft

  work-live-stay

  Tillægsbevilling og forlængelse af projekt Karriere i Syddanmark

  Bred indsats: kvalificeret arbejdskraft

  Campus Vejle

  Fremskudt Trivselsberedskab

  Bred indsats: social inklusion

  Integrationsnet Kolding

  Tillægsbevilling til projekt Business Training – social inklusion af udsatte flygtninge på det syddanske arbejdsmarked

  Bred indsats: social inklusion

  Design2Innovate

  Sprint: Digital: Styrk din digitale transformation gennem designsprints

  Oplevelseserhverv: design

  Offshore Center Danmark

  Tillægsbevilling og forlængelse af projekt Innovationssamarbejde i Offshore Klyngen

  Bæredygtig energi: offshore

  Væksthus Syddanmark

  TASTE – Teamwork Across borders on Sustainable, Tactical and Energy efficient food innovation

  Oplevelseserhverv

  Inspiring Denmark

  Tillægsbevilling og forlængelse af projekt Kongresværtskab

  Oplevelseserhverv: turisme

  Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale, dvs. om projekterne lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsudviklingsloven samt Vækstforums strategi og handlings- og investeringsplan.

  Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt, jf. Vækstforums Handlings- og investeringsplan 2018-19.

  Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og i forhold til krav og kriterier i de konkrete annonceringer/puljer.

  Effektvurderingen fremgår af vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller, 

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/42883
  9. Ansøgning: Moving Global Talent
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Moving Global Talent

  Forretningsområde

  Bred indsats – kvalificeret arbejdskraft

  Ansøger

  Work-live-stay southern denmark (WLS)

  Økonomiske partnere

  Uddannelsesinstitutioner:

  Erhvervsakademi Lillebælt

   

  Klyngeorganisationer:

  Odense Robotics

   

  Kommuner:

  Billund, Fanø, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Middelfart, Odense, Sønderborg, Varde, Tønder og Aabenraa (listen udvides løbende i projektperioden)

   

  Private virksomheder:

  Buildcode, Dansk Scanning, Dinex, Bankdata, Hansen Technologies Denmark, HP Terkelsen, Kvist Industries, KVM-Genvex, LEGO, Linak, Robot Nordic, Tresu, Universal Robots, UNI Consulting (listen udvides løbende i projektperioden)

   

  Offentlige virksomheder:

  Sydvestjysk Sygehus

  Formål

  At tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificeret arbejdskraft fra andre EU-lande, der kan imødekomme en umiddelbar mangel på arbejdskraft i syddanske virksomheder.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet fremlægger en troværdig respons på et kraftigt stigende problem i dynamiske syddanske virksomheder: Mangel på højtkvalificeret arbejdskraft. Der er særligt fokus på arbejdskraftmangel i robotvirksomheder, hvor mangel på specialister er meget udtalt.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  15-25 pilotvirksomheder

  100 match (faktisk ansættelse)

  81 match fastholdt efter et år

   

  40 robotvirksomheder ansætter

  200 nye internationale medarbejdere, hvoraf

  163 er fastholdt efter 1 år

  Efter projektperioden

  Anslået skabt omsætning 0-2 år efter projektperioden: 121,5 mio. kr.

   

  Anslået skabte job 0-2 år efter projektperioden: 121,5

  Økonomi

  Samlet budget: 22.834.472,64 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 11.417.236,32 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 5.708.618,16 kr.

  Egenfinansiering: 5.708.618,16 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Work-live-stay (WLS) gennemfører aktuelt projekterne Destination Talent og Karriere i Syddanmark med støtte fra Syddansk Vækstforum. De ansøger nu om at udvide projektporteføljen med projektet Moving Global Talent, der specifikt skal hjælpe syddanske virksomheder med at tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft til funktioner, hvor der er aktuel mangel på arbejdskraft i Danmark.

   

  Tiltrækning skal ske ved aktivt at opsøge talenter i EU, forventeligt særligt i universitetsbyer i Syd- og Østeuropa. Jobmuligheder i Syddanmark promoveres aktivt på baggrund af den efterspørgsel, som virksomhederne har formuleret.

   

  Der oprettes en database med syddanske jobåbninger, og konkret forventer projektet at opnå 100 ”match” i projektperioden. Et match er en konkret person fra projektets målgruppe, der modtager et jobtilbud fra en af testvirksomhederne. Projektet forbereder og understøtter modtagelsen i Syddanmark af disse ”match”, både før ankomst og i den første tid i Syddanmark. Det forventes, at 81 af de 100 match er fastholdt efter et år. Projektets effektforventninger baserer sig på antallet af fastholdte match. Samtidig med den konkrete modtagelse af udenlandske talenter udvikles på baggrund af erfaringerne med arbejdet en samlet syddansk model for international rekruttering, onboarding og fastholdelse af højtkvalificeret arbejdskraft i Syddanmark.

   

  I et delprojekt vil der være særligt fokus på robotindustrier i samarbejde med Odense Robotics. Her udfoldes en specifik indsats for at tiltrække højtkvalificerede på robotområdet, og en Cluster Key Acount Manager (CKAM) vil arbejde med udfordringer i modtagelse og fastholdelse på området. Der forventes at deltage 40 robotvirksomheder i denne indsats og disse forventes at ansætte 200 nye internationale medarbejdere i projektperioden. Arbejdet kan danne model for andre syddanske klyngers indsats for at tiltrække, modtage og fastholde udenlandske specialister.

   

  Der er aktuelt 11 syddanske kommuner, der ønsker at deltage. De har alle bevilget et tilskud på 3,25 kr. pr. indbygger til projektet. Der er tilsvarende 14 private virksomheder, der har erklæret, at de vil deltage (også i form af medfinansiering), og som har indmeldt konkrete jobfunktioner, der mangler kvalificerede ansøgere til. Blandt virksomheder kan nævnes Lego, Linak, Tresu og Universal Robots. Der efterspørges særligt ingeniører, IT-programmører og tekniske specialister.

   

  Sydvestjysk Sygehus, der har akut mangel på speciallæger, er også med som partner i projektet.

   

  Ved siden af det konkrete arbejde med at tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificeret arbejdskraft vil projektet samtidig være et metodeudviklingsprojekt, hvor der udvikles en model for international rekruttering af højtkvalificeret arbejdskraft i Syddanmark. En model, der gerne skal kunne fungere efter ophør af støtte fra Syddansk Vækstforum.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet fokuserer meget klart på at afhjælpe en stigende mangel på højtkvalificeret arbejdskraft på det syddanske arbejdsmarked.

   

  Det bemærkes, at EU’s socialfond kun giver projektet mulighed for at arbejde med at tiltrække arbejdskraft med videregående uddannelse eller meget stærkt specialisering. Projektet supplerer således Vækstforums brede indsats for kvalificeret arbejdskraft.

   

  WLS har i andre indsatser vist sig i stand til at løfte koordinering og implementering af projekter på et professionelt niveau. Der ses allerede en bred kreds af partnerne i projektet, og der er forventning om at kredsen udvides med særligt flere private virksomheder. Der er således udsigt til et godt virksomhedsengagement og et projekt, der gennemføres som et offentligt-privat partnerskab. Der arbejdes samtidig med at involvere eksterne funktioner, så indsatsen kan blive godt koordineret. Bl. a. er der indgået en samarbejdsaftale med WorkInDenmark.

   

  Indsatsen fremstår som relativt omkostningstung, når de samlede omkostninger holdes op mod det forventede antal match (faktiske ansættelser). Det bemærkes i denne sammenhæng, at udvikling af de rette redskaber og kontakter i rekrutteringsområder vil være omkostningstunge i en startfase. Kvalificeret arbejdskraft er en stor udfordring for mange syddanske virksomheder, og derfor er det nødvendigt også afprøve nye værktøjer som fx rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft fra andre EU-lande.

   

  Samlet vurderes projektet som særdeles relevant ift. virksomhedernes udfordringer med tiltrækning af højtkvalificeret arbejdskraft og dermed også som relevant for Vækstforums brede indsats for kvalificeret arbejdskraft. Det vurderes samtidig, at det er et stærkt partnerskab, der skal løfte indsatsen. Det er samtidig opfattelsen, at der nødvendigvis vil være nogle startomkostninger ved at opdyrke den ønskede rekruttering af udenlandske talenter, hvilket vil gøre de første år af indsatsen omkostningstunge målt pr. match.

   

  Projektet indstilles til støtte.

   

  Regionsrådet besluttede den 18. december 2017 efter indstilling fra Vækstforum at reservere 4 mio. kr. til regional medfinansiering af ansøgninger til Socialfondens prioritet 4 og bemyndigede Vækstforum til at udmønte disse midler. Denne ansøgning overskrider dette beløb, hvorfor der indstilles til både at anvende rammen på de 4 mio. kr. samt indstille, at regionsrådet afsætter yderligere regionale erhvervsudviklingsmidler.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller, 

   

  at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 11.417.236,32 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  at Vækstforum beslutter, at den ramme på 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, som regionsrådet i 2017 reserverede til medfinansiering af ansøgninger til Socialfondens prioritet 4, udmøntes til projektet.

  at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet herudover modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 1.708.618,16 kr. – den samlede bevilling fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 og 2018 kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at det forudsættes, at der som en del af projektet udarbejdes en indledende kortlægning af lande/områder i EU, hvor der findes de højtkvalificerede talenter, samt at der udarbejdes en plan for, hvordan disse talenter tiltrækkes til Syddanmark. Kortlægningen skal bl.a. bygge på eksisterende syddanske kortlægninger. Planen skal godkendes af sekretariatet senest i december 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Ib Kristensen og Johannes Lundsfryd Jensen erklærede sig inhabile.

   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtigt under punktet, som efterfølgende blev sendt i skriftlig høring, hvor Vækstforum tiltrådte indstillingerne.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/6864
  10. Ansøgning: Tillægsbevilling til Karriere i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Work-live-stay søger om tillægsbevilling til projektet Karriere i Syddanmark, som understøtter udflytningen af statslige arbejdspladser til Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Vækstforum vedtog den 1. december 2015, i lyset af regeringens plan ”Bedre Balance”, at afsætte en pulje på 4 mio. kr., der skulle anvendes til et regionalt dækkende initiativ i forbindelse med den forventede udflytning af statslige arbejdspladser til Syddanmark. Puljen blev udmøntet ved et tilsagn til projektet Karriere i Syddanmark på 3,9 mio. kr. Tilsagnsmodtager er organisationen work-live-stay southern Denmark (WLS), der har gennemført projektet i samarbejde med en række syddanske kommuner og statslige styrelser, der har udflyttet arbejdspladser.

  Karriere i Syddanmark understøtter udflytningerne på forskellig vis, bl.a. ved at demonstrere overfor udflyttende medarbejdere og deres partnere, at der er andre jobmuligheder i Syddanmark end lige de udflyttede statslige arbejdspladser.

  Projektet Karriere i Syddanmark er blevet midtvejsevalueret af COWI i januar 2018. Den samlede konklusion af evalueringen var positiv på alle tre parametre (implementering, målopnåelse og effektvurdering).

  I forbindelse med ”Bedre Balance I” er der i alt blevet udflyttet 1.199 statslige arbejdspladser fra Hovedstadsområdet til Region Syddanmark. Den største udflytning er sket i Landbrugsstyrelsen, der har flyttet 370 medarbejdere til Sønderborg Kommune og 20 til Tønder Kommune. Naturstyrelsen har flyttet 81 medarbejdere til Vejle Kommune og Færdselsstyrelsen har flyttet 65 medarbejdere til Esbjerg Kommune. Antallet af medarbejdere der er flyttet med varierer betydeligt. Kun 8 % af medarbejderne i Færdselsstyrelsen flyttede med til Esbjerg, mens 64 % af de 39 medarbejdere i Spillemyndigheden flyttede til Odense.

  Regeringen har i januar 2018 offentliggjort planen ”Bedre Balance II”, ifølge hvilken yderligere 1.015 statslige arbejdspladser skal flyttes til Syddanmark. Bl.a. udflyttes 440 medarbejdere fra Miljøstyrelsen til Odense, mens Gældstyrelsen flytter 153 medarbejdere til Middelfart og 83 til Tønder. Vurderingsstyrelsen flytter 61 medarbejdere til Ribe, og Dansk Sprognævn flytter 15 medarbejdere til Bogense. Oversigt over gennemførte og planlagte flytninger er vedlagt.

  Projektet Karriere i Syddanmark afsluttes 31. august 2018, og der forventes ingen restmidler. Projektet har hermed ikke mulighed for at understøtte udflytninger under Bedre Balance II under den praktiske gennemførelse. Derfor har WLS indsendt en tillægsansøgning til Karriere i Syddanmark. Der ansøges om tilskud til at gennemføre aktiviteter i perioden 1. september 2018 til 31. august 2020. Det samlede budget er ca. 3,3 mio. kr., hvor der søges om 75 % tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, hvilket svarer til ca. 2,5 mio. kr.

  Erfaringerne fra den hidtidige projektgennemførelse er, at der er mindre behov for partnerinitiativer end oprindeligt forventet, mens der er behov for et øget samarbejde med den organisatoriske kerne i de udflyttende styrelser. Dette afspejles i projektbudgettet og samtidig planlægges gennemført to yderligere Syddanske Jobfairs, og Den Syddanske Karriereportal videreudvikles. Markedsføring via sociale medier samt branding af Syddanmark vil være centrale indsatser i tillægsperioden. Der er indgået partnerskabsaftaler med de relevante kommuner.

  Den foreslåede indsats vurderes at være relevant for både de modtagende kommuner og de tilflyttende statslige styrelser. Det vurderes samtidig, at de positive erfaringer fra første runde videreføres og tilpasses på en passende måde i lyset af erfaringerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  ·         at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 2.498.487,75 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/14581
  11. Ansøgning: Fremskudt Trivselsberedskab på ungdomsuddannelserne
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Fremskudt trivselsberedskab på ungdomsuddannelserne

  Forretningsområde

  Bred indsats – social inklusion

  Ansøger

  Campus Vejle

  Økonomiske partnere

  Business College Syd, EUC Lillebælt, Fredericia Kommune, Haderslev Handelsskole, Haderslev Kommune, IBC, Kolding Kommune, Middelfart Kommune, Rybners, Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, Varde Handelsskole, Esbjerg Kommune, Varde Kommune, Hansenberg, Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier, Svendborg Kommune, Sønderborg Kommune, EUC Syd, Sønderborg Statsskole og Alssundgymnasiet Sønderborg.

  Formål

  Projektet vil fastholde en øget andel af sårbare og frafaldstruede unge på en ungdomsuddannelse. Det skal ske ved at øge de unges trivsel via et trivselsberedskab og udvikling af en trivselskultur på de enkelte ungdomsuddannelser.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet hjælper sårbare unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse og på sigt blive en del af arbejdsstyrken i Syddanmark.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Trivslen blandt eleverne øges med 2 procentpoint. I dag ligger den årlige elevtrivselsundersøgelse på 80-85 %.

   

  388 flere sårbare og frafaldstruede unge fastholdes i ungdomsuddannelse ud af en bruttogruppe på 1.552.

   

  Efter projektperioden

  Trivselsindsatsen fortsætter efter projektperioden overfor de sårbare unge, der starter på en ungdomsuddannelse efter projektafslutning. Det forventes, at 250 sårbare unge årligt fastholdes i ungdomsuddannelse.

  Økonomi

  Samlet budget: 22.130.789,08 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 11.065.394,54 kr.

  Uddannelsespulje: 5.000.000,00 kr.

  Egenfinansiering: 6.065.394,54 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  8 kommuner og 13 ungdomsuddannelser er gået sammen om en fælles indsats for at fastholde en øget andel af sårbare og frafaldstruede unge på en ungdomsuddannelse. Projektet finder sted i seks områder i Syddanmark: Esbjerg/Varde, Kolding, Haderslev, Sønderborg, Fredericia og Svendborg.

   

  Projektet vil iværksætte en proaktiv trivselsindsats på ungdomsuddannelserne, der er særligt målrettet sårbare og frafaldstruede elever, men som også vil komme de øvrige elever til gavn.

   

  På ungdomsuddannelserne er der en gruppe af sårbare elever, der er svære at fastholde. Det er unge, der kan have forskellige psykiske sygdomme som eksempelvis ADHD, angst, socialfobi, spiseforstyrrelser mm. eller sociale, personlige og økonomiske problemer. Nogle har et misbrug.

   

  Konkret skal der etableres et trivselsberedskab på ungdomsuddannelsen i form af en fast trivselsmedarbejder, et eksternt netværk med blandt andet kommunen og psykiatrien samt et internt netværk på skolen med kontaktlærere, vejledere m.fl., som skal træde i kraft, når der er behov for det.

   

  Trivselsmedarbejderen skal stå i spidsen for at etablere en trivselskultur på ungdomsuddannelsen. Det indebærer, at lærergruppen skal klædes bedre på til at spotte og håndtere sårbare unge i undervisningen. Hertil skal alle sårbare unge have et individuelt vejlednings- og coachingforløb, som skal styrke den unges mulighed for at mestre egen hverdag. Dertil skal der etableres gruppeforløb for sårbare unge med henblik på, at de bliver en del af et socialt fællesskab.

  De medvirkende uddannelsesinstitutioner estimerer, at der er ca. 1.550 sårbare og frafaldstruede elever (over en 2-årig periode). Heraf forventer projektet, at 388 elever fastholdes i uddannelse pga. trivselsindsatsen. Hertil er der en stor gruppe af elever (ca. halvdelen af de sårbare), som har så store problemer, at de har brug for anden hjælp fx behandlingstilbud, inden de vil være i stand til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet vil arbejde med at sikre et bedre tværsektorielt samarbejde omkring denne gruppe unge, således de på sigt vil kunne blive klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

   

  Trivselsindsatsen forankres på ungdomsuddannelserne og fortsætter efter projektperioden til gavn for sårbare elever, som starter på ungdomsuddannelserne herefter. Projektet forventer, at trivselsindsatsen vil kunne fastholde yderligere 250 elever årligt, og at yderligere 250 unge kan blive i stand til at klare at gennemføre deres uddannelse efter at have fået den fornødne hjælp i et andet tilbud. 

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes samlet set, at projektet vil bidrage til Vækstforums målsætning om at øge erhvervsfrekvensen ved at sikre, at flere sårbare unge gennemfører en ungdomsuddannelse og får forudsætninger for at kunne indgå på arbejdsmarkedet.

   

  Projektet bygger videre på og anvender erfaringerne fra det regionale projekt Trivsel og psykisk sundhed, hvor Psykinfo i Region Syddanmark var tovholder. Trivsel og psykisk sundhed-projektet fik igangsat en række indsatser på ungdomsuddannelser, men der er stadig behov for at nå bredere ud i organisationen på flere ungdomsuddannelser.

  Det vurderes, at effektkæden er logisk og sammenhængende. Projektets trivselsindsats forventes at kunne øge de sårbare unges trivsel og fastholde dem i uddannelse. Der er tale om en tung målgruppe. Derfor vurderes det ambitiøst, men realistisk at 25 % af de sårbare unge fastholdes.

   

  Det vurderes ligeledes, at projektet lever op til kravet om forankring som en integreret del af indsatsen, da ungdomsuddannelserne vil fortsætte trivselsindsatsen efter projektperioden. Herved vil effekten blive markant højere, da trivselsindsatsen også efter projektperioden vil have en positiv betydning for sårbare unge, der starter på en ungdomsuddannelse.

   

  Det vurderes, at projektet med aktiviteter omkring etablering af et trivselsberedskab og skabelse af en trivselskultur mm. har fokus på indsatser, der ikke dækkes af eksisterende løsninger og indenfor et område, hvor der er behov for nye løsninger. Endelig vurderes det, at der er gode muligheder for at udbrede metodemæssige erfaringer fra projektet til de kommende forberedende grunduddannelser (FGU), der starter op i sommeren 2019 og er målrettet unge der ikke er parate til at starte på en ungdomsuddannelse efter grundskolen.

   

  Projektet indstilles til tilsagn, da der er tale om en markant og perspektivrig indsats, der bidrager til at øge sårbare unges trivsel og fastholde dem i en ungdomsuddannelse.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 11.065.394,54 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50,00 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  at det er en forudsætning for bevillingen, at projektet opnår tilsagn fra Region Syddanmarks uddannelsespulje på 5.000.000,00 kr. svarende til 22,59 % af de samlede udgifter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/1506
  12. Ansøgning: Tillægsbevilling til Business Training - Social inklusion af udsatte flygtninge
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Business Training – Social inklusion af udsatte flygtninge – tillægsbevilling

  Forretningsom-råde

  Bred indsats – social inklusion

  Ansøger

  Integrationsnet – Kolding

  Økonomiske partnere

  Kolding Kommune
  Kolding Erhvervsråd
  Odense Kommune
  Haderslev Kommune

  Formål

  At inkludere udsatte flygtninge på arbejdsmarkedet via place-and-train forløb.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet har sandsynliggjort, at man for at kunne sikre de oprindeligt fastsatte effekter i form af nyankomne flygtninge, der kommer tættere på/i beskæftigelse, har brug for yderligere medfinansiering i form af regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Antal deltagere, der gennemfører et indslusningsforløb: 100

  Antal deltagere i ordinær beskæftigelse, umiddelbart efter deltagelse: 12

  Antal deltagere i støttet beskæftigelse, umiddelbart efter deltagelse: 23

  Efter projektperioden

  Antal deltagere i ordinær beskæftigelse, 6 måneder efter deltagelse: 40

  Økonomi

  Samlet budget: 13.305.873,24 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 6.652.936,62 kr. (bevilget på Vækstforums møde den16. juni 2016 - uforandret)

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.064.470,00 kr. (nyt)

  Egenfinansiering: 2.245.936,62kr.

  Deltagerfinansiering: 3.342.530 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Vækstforum besluttede på mødet den 13. juni 2016 at give tilsagn til projekt ”Business Training – inklusion af udsatte flygtninge”.

  Denne ansøgning er en tillægsansøgning til det oprindelige projekt, som handler om at inkludere udsatte flygtninge på arbejdsmarkedet via place-and-train forløb. Ansøgningen holder sig inden for det oprindelige budget, men der søges om en tillægsbevilling i form af regionale erhvervsudviklingsmidler til at understøtte medfinansieringen.

  Baggrunden for ansøgningen er, at det har vist sig, at målgruppen af udsatte flygtninge har svært ved at indfri det krævede antal timer i forhold til en medfinansiering på 50 %. Det skyldes særligt, at der ofte opstår forhold, som ikke kunne forudsiges, og som har betydning for deltagernes tid i projektet (eksempelvis aftaler med sundhedsvæsenet). Målgruppen er ustabil, og det er netop en af udfordringerne for deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet har derfor også fokus herpå.

  Ovennævnte udfordrer projektets finansiering. Ansøgeren Integrationsnet har tilføjet yderligere ressourcer som del af egenfinansieringen ligesom samarbejdskommunerne bidrager med medfinansiering i form af medarbejdertimer. Integrationsnet vurderer, at projektet er sårbart i sin nuværende form, og at der er brug for at sikre en mere solid økonomi.

  Tillægsbevillingen skal sikre projektet en mere solid medfinansiering, således at projektet kan levere de fastsatte effekter i form af 144 deltagere, hvoraf 100 gennemfører et indslusningsforløb. Som resultat af indsatsen forventes 23 deltagere at være i støttet beskæftigelse og 12 i ordinær beskæftigelse umiddelbart efter deltagelsen.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektet har sandsynliggjort og dokumenteret, at der er tale om en særlig målgruppe af udsatte flygtninge, der har vanskeligt ved at indfri det krævede antal timer for at sikre finansieringen af projektet.

  Det vurderes at være en styrke for projektet, at såvel Integrationsnet som de deltagende kommuner og virksomheder bidrager med egenfinansiering. Samtidig vurderes det godtgjort, at en tillægsbevilling i form af regionale erhvervsudviklingsmidler vil sikre en solid økonomi i projektet, som på den baggrund vil kunne fortsætte det arbejde, der allerede sker med henblik på at opnå de lovede effekter.

   

  Ansøgningen indstilles på den baggrund til et tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum beslutter, at 1.064.470,00 kr. af rammen på 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, som regionsrådet i 2017 reserverede til medfinansiering af ansøgninger til Socialfondens prioritet 3, udmøntes til projektet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/13779
  13. Ansøgning: Sprint:Digital
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Sprint:Digital

  Forretningsområde

  Design og kreative erhverv

  Ansøger

  Design Society

  Økonomiske partnere

  Dansk Design Center

  D2i – Design to innovate

  Formål

  Projektet vil over 3 år involvere 100 SMV’er på tværs af brancher og fra hele landet i ”sprints”, hvor design anvendes som metode i korte, strukturerede innovationsforløb. Formålet er at fremme virksomheders anvendelse af nye digitale teknologier.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Sprint:Digital er en udmøntning af samarbejde om digitalisering gennem design, som beskrevet i Vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum.

  Sprint:Digital vil fremme udviklingen af nye forretningsmuligheder og teknologier i 100 SMV’er over tre år.

  Aktiviteterne i projektet er relevante i forhold til at øge virksomheders anvendelse af digitale løsninger gennem designanvendelse og vurderes at kunne skabe markant effekt hos de deltagende virksomheder.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

   

  Antal virksomheder der udvikler koncepter til nye produkter, løsninger eller services: 100

  Efter projektperioden

   

  Anslået skabt omsætning efter 5 år: 104.400.000 kr.

  Anslået antal skabte jobs efter 5 år: 116

  Økonomi

  Samlet budget: 35.598.000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 15.000.000 kr.

  Statslig medfinansiering: 9.000.000 kr.

  Design Society: 6.000.000 kr.

  Egenfinansiering: 5.598.000 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Sprint:Digital er et landsdækkende projekt, der har til formål at fremme den digitale omstilling i virksomheder på tværs af brancher gennem designbaserede sprint-forløb.

  Projektet er udmøntningen af samarbejde om digitalisering gennem design, som er aftalt i Vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum.  

  Regionsrådet bevilligede i december 2017 en ramme på 15 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af initiativet efter indstilling fra Vækstforum og bemyndigede Vækstforum til at udmønte midlerne. Initiativet er desuden en del af regeringens digitaliseringsstrategi.

  Projektet vil gennem strukturerede innovationsforløb – designsprints - af 3-5 dages varighed, bidrage til at styrke SMV’ers innovationsevne og understøtte udviklingen af digitale koncepter og løsninger. Dansk Design Center og D2i – Design to innovate screener og kvalificerer de deltagende virksomheder. 3-4 virksomheder rekrutteres til deltagelse på samme sprint-forløb. Private designkonsulenter og/eller designbureauer gennemfører og faciliterer selve forløbene. Med udgangspunkt i de deltagende virksomheders konkrete behov hyres der eksterne digitale kompetencer ind i projektet. Forløbet vil munde ud i en digital handlingsplan for den enkelte virksomhed, som angiver konkrete realiserbare muligheder for digital omstilling. Det er muligt for virksomhederne at deltage i flere sprints.

  Alle 100 deltagende virksomheder vil have udviklet koncepter til nye produkter, løsninger eller services. Den samlede effekt efter 5 år vil være en øget årlig omsætning på 104,4 mio. kr. og samlet antal årligt skabte jobs på 116.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Værdien af designmetoder i forretningsudvikling er veldokumenteret og kombineret med projektets fokus på SMV’ers digitaliseringsudfordringer, vurderes det at have stort erhvervsmæssigt potentiale for de deltagende virksomheder.

  Sammenfattende vurderes det, at Sprint:Digital vil bidrage til at styrke produktivitet og vækst i de deltagende virksomheder gennem anvendelse af design som innovationsmetode. Projektet vurderes at kunne skabe betydelig værdi for både de deltagende SMV’er og for designkonsulenter og -bureauer, som bidrager i forløbene.

  Endeligt vil projektet styrke den danske erhvervsrettede designindsats gennem dette landsdækkende initiativ i partnerskab mellem D2i – Design to innovate og Danske Design Center.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum jf. bemyndigelse fra regionsrådet giver projektet tilsagn på 15.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017. Bevillingen kan maksimalt udgøre 42,14 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/4932
  14. Ansøgning: Tillægsbevilling til offshore innovationssamarbejder
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Innovationssamarbejder i Offshore klyngen - tillægsbevilling

  Forretningsområde

  Bæredygtig energi - Offshore

  Ansøger

  Offshoreenergy.dk, Dokvej 3, 6700 Esbjerg

  Økonomiske partnere

  Økonomiske partnere:

  SMV

  Lorenz Technology ApS, Odense

  Rotorcam.dk, Tjæreborg

  Aerobotics ApS, Odense

  DELPRO A/S, Vamdrup

  Holtec Automatic A/S, Esbjerg

  KEM Offshore ApS, Esbjerg

  Dronesolutions Denmark ApS, Esbjerg

  TALMO ApS, Aalborg

  CSK Group ApS, Esbjerg

  Safeex ApS, Nørresundby

  DIS, Dansk Ingeniørservice A/S, Skanderborg

  SCADA international A/S, Silkeborg

  Zybersafe ApS, Taastrup

  Juel & Krøyer A/S, Esbjerg

  CEKO Sensors ApS, Lyngby-Taarbæk

  Kirt x Thomsen ApS, København

  Gregers Larnaes ApS, Hørsholm

  SCADA international A/S, Silkeborg

  Bladena ApS, Roskilde

  Samt tre p.t. ikke identificerede SMVér

   

  Videninstitutioner

  Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, Risk

  Aalborg Universitet, Drone

  Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik

  Danmarks Nationale Meterologi Institut A/S, Hørsholm

  Syddansk Universitet, Institut for teknologi og innovation

  Danmarks Tekniske Universitet, Elektro, Lyngby

  Danmarks Tekniske Universitet, Mekanik

  Force Technology

  Samt minimum en p.t. ikke identificeret videninstitution

   

  Jf. bilaget for detaljeret partnerliste

  Formål

  Formålet med ansøgningen er at gennemføre yderligere 7 innovationssamarbejder i offshorebranchen. Ansøgningen er en tillægsansøgning til en bevilling på 5 innovationssamarbejder som Vækstforum godkendte til klyngeorganisationen Offshorenergy.dk i december 2016.

  Indstilles til tilsagn fordi

   

  Tillægsansøgningen er et udtryk for stor efterspørgsel blandt offshorevirksomheder til at beskæftige sig med innovation, og ikke mindst deltage i de specifikke CRIF-forløb (CostReductionInnovationForum) som Offshoreenergy.dk faciliterer for industrien.

  Sekretariatet vurderer, at ansøgningens 7 innovationssamarbejder er målrettet de strategiske udfordringer på forretningsområdet og har det fornødne virksomhedsengagement til at give en sikker effekt på forretningsområdet.

  I midtvejsevalueringen af de første fem innovationssamarbejder vurderes det, at implementering, målopnåelse og effekter er tilfredsstillende.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  23 virksomheder der samarbejder med forskningsinstitutioner.

  23 virksomheder, der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger.

  Private investeringer som matcher offentlig støtte:

  7.300.382 kr.

  Effekt i projektperioden:

  Omsætning: 1.000.000 kr.

  Nye innovative virksomheder 11

  Effekter 0-5 år efter projektperioden:

  Omsætning: 151.433.333 kr.

  Eksport: 93.200.000 kr.

  Skabte jobs: 134

  Økonomi

  Samlet budget: 20.755.136 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: Ansøgt 10.377.568 kr. – indstillet 7.300.000,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: Ansøgt 1.692.602,00 kr. – indstillet 4.770.170,00 kr.

  Egenfinansiering: 8.684.966,00 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Offshoreenergy.dk er national klyngeorganisation med hjemsted og virksomhedstyngde omkring Esbjerg. Den har 240 betalende medlemsvirksomheder og en virksomhedsdrevet bestyrelse. Offshoreenergy.dks hovedopgave er at facilitere innovationsforløb for danske offshorevirksomheder gennem deres egen CRIF-metode.  

  Cost Reduction and Innovation Forum (CRIF) er en innovationsmetode, hvor SMVer udvikler nye koncepter/forretninger til at hjælpe en stor offshorevirksomhed med en udfordring som de ikke på egen hånd kan løse. Resultatet er, at de nyudviklede koncepter åbner et nyt kommercielt marked for de involverede SMVer. Der er desuden involveret en eller flere videninstitutioner i CRIF-arbejdet.

  Innovationssamarbejderne har meget forskellige temaer og partnerskaber. De spænder fra sensorteknologi til boreplatforme, over droneteknologi til nye transportløsninger til vindmøllekomponenter. Det er et udtryk for de mange forskellige led i offshorebranchens værdikæder, og derfor er der også stor forskel på den erhvervsmæssige effekt af de enkelte innovationssamarbejder. Ikke desto mindre har alle partnerskaberne bag innovationssamarbejderne udarbejdet egne aktivitetsbudgetter og forventede effekter, hvilket er en god indikation for højt virksomhedsengagement.

  De 7 innovationssamarbejder i ansøgningen er følgende:

  1. Offshoreleverancer med droner. Dronebaseret transportsystem til havmølleparker.
  2. CO-Worn. Fejlsøgning på elsystemer på havmølleparker
  3. Droner til safety og monitorering. Automatisering af arbejdsgange 
  4. Component condition tracking. Digitale CVer til havmøller
  5. Offshore Structure Smart Data Hub (OSSD). Levetidsforlængelse af installationer.
  6. DeMak. Nye metoder til vingeinspektion.
  7. Marine Growth – Fjerne bevoksning på offshorestrukturer subsea. Partnerkreds samt scope ikke defineret endnu.     

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Sekretariatet vurderer, at tillægsansøgningens 7 innovationssamarbejder er målrettet de strategiske udfordringer på forretningsområdet og har det fornødne virksomhedsengagement til at give en sikker effekt på forretningsområdet.

  Sekretariatet indstiller ansøgningen til tilsagn.

  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 7.300.000,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 35,17 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 4.770.170,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 22,98 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt. Vækstforum besluttede dog at ændre på fordelingen af midler fra Regionalfondens prioritet 1 og de regionale erhvervsudviklingsmidler, således

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 10.377.568,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50,00 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 1.692.602,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 8,15 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/13769
  15. Ansøgning: Medfinansiering af TASTE
  fold dette punkt ind Resume

  Indstilling:

  B: Drøftelse

  Projektpræsentation

  TASTE (Interreg)

  Forretningsområde

  Oplevelseserhverv

  Ansøger

  Væksthus Syddanmark

  Økonomiske partnere

  ·         Naturmælk

  ·         Skærtoft

  ·         EasyFood

  Formål

  Projektets formål er at øge den miljømæssige bæredygtighed i fødevareerhvervet. Projektets aktiviteter skal bidrage til at øge forbruget og produktionen af bæredygtige fødevarer.

  Indstilles til drøftelse fordi

  Det vurderes som værende usikkert, om projektet vil kunne skabe tilstrækkelig erhvervsmæssig effekt.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

   

  8 virksomheder udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger

  16 deltagere med forøget kompetenceniveau umiddelbart efter afslutning.

  Efter projektperioden

   

  Årlig meromsætning på 20.000.000 kr. blandt fødevarevirksomheder 5 år efter projektets afslutning.

  Økonomi

  Samlet budget: 10.741.022,46 kr.

  Interreg-programmet: 6.444.613,48 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.611.153,37 kr.

  Egenfinansiering: 2.685.255,61 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Der søges om medfinansiering af den syddanske del af Interreg Deutschland-Danmark-projektet ” TASTE - Teamwork Across borders on Sustainable, Tactical and Energy efficient food innovation”.

  Projektet har søgt under Interreg 5A programmets prioritet ”bæredygtig udvikling”. Programmets specifikke mål er at øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder.

  Hovedformålet med projektet er at øge den miljømæssige bæredygtighed blandt fødevareproducenter på begge sider af den dansk/tyske grænse. Det sker gennem udviklingen af et bærdygtighedskompas, som skal gøre det muligt for forbrugerne at sammenligne fødevareproducenternes indsatser for opnåelse af øget bæredygtighed.

  I projektet oprettes desuden 3 akademier, hvor de deltagende virksomheder vil dele erfaringer og best practise med bæredygtig fødevareproduktion med forbrugere og andre virksomheder.

  Ansøger forventer, at projektet vil bidrage til at sænke materialeforbruget gennem nye løsninger og produkter, der fremmer den bæredygtige omstilling i erhvervet.

  Gennem nye produkter og øget fokus på bæredygtighed overfor forbrugerne forventes det, at omsætningen blandt de deltagende fødevareproducenter øges. Ligeledes forventes et øget fokus på bæredygtighed at medvirke til at styrke efterspørgslen efter energieffektive teknologier.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion

  Hovedformålet med Interreg-projektet er ikke at skabe vækst i virksomhederne, men at øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder. Desuden ligger projektet ikke inden for et af Vækstforums forretningsområder, men er til en vis grad relateret til den brede indsats inden for fødevareproduktion og i mindre grad til gastronomidelen under turisme. Det er derfor sekretariatets vurdering, at projektet kun i mindre grad bidrager til Vækstforums målsætninger og udvikling af forretningsområderne.

  Det forventes dog, at projektet kan bidrage til at skabe konkurrencefordele blandt de deltagende fødevarevirksomheder igennem deres arbejde med mere bæredygtige produkter, dels pga. forventet større efterspørgsel efter bæredygtige produkter, som i høj grad kan komme fra eksport til Tyskland og andre nærmarkeder, dels pga. en mere ressourceeffektiv produktion. Vækstforums Formandskab besluttede på mødet den 23. maj 2018, at ansøger skulle anmodes om at tydeliggøre de erhvervsmæssige effekter ift. Vækstforums strategi. Ansøgers redegørelse herfor er vedlagt som bilag. 

  Sekretariatet vurderer dog imidlertid, at det fortsat er usikkert, om udviklingen af et bæredygtighedskompas med dertil hørende brand og akademier vil kunne påvirke forbrugsmønstrene i sådan en grad, at projektet vil kunne indfri de angivne erhvervsmæssige effekter, da der i forvejen findes certificeringsmuligheder for virksomheder, som ønsker at promovere sig på bæredygtighed. Derudover er det sekretariatets vurdering, at en succesfuld certificering/mærkningsordning forudsætter partnerskab med relevante nationale myndigheder. Et sådant partnerskab er for øjeblikket på et indledende niveau.

  Virksomhedsengagementet i projektet fremstår stærkt, da projektets partnerkreds består af private fødevarevirksomheder på begge sider af den dansk-tyske grænse, hvilket kan tages som udtryk for, at projektet kan skabe gode erhvervsrettede effekter.

  Sammenfattende er det sekretariatets vurdering, at projektet kun i begrænset grad understøtter Vækstforums målsætninger, men at et godt virksomhedsengagement indikerer et erhvervsmæssigt potentiale i projektet.

  Projektet indstilles derfor til drøftelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter ansøgningen med henblik på stillingtagen til eventuel

  medfinansiering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Vækstforum drøftede ansøgningen og besluttede på baggrund heraf at indstille til regionsrådet, at projektet modtager afslag, idet det ikke vurderes, at projektets aktiviteter vil kunne skabe tilstrækkelige erhvervsrettede effekter.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/8589
  16. Ansøgning: Tillægsbevilling til projekt Kongresværtskab
  fold dette punkt ind Resume

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Kongresværtskab - tillægsbevilling

  Forretningsom-råde

  Oplevelsesøkonomi – Turisme

  Ansøger

  Den Erhvervsdrivende Fond Inspiring Denmark

  Økonomiske partnere

  SDU, UCL, UC Syd, OUH, Udvikling Fyn, Odense Kommune, Billund Kommune, Kolding Kommune, Sønderborg Kommune, Esbjerg Kommune, Fredericia Kommune, Vejle Kommune, Middelfart Kommune og Haderslev Kommune.

   

  Formål

  At tiltrække internationale kongresser og konferencer ved at motivere og vejlede de potentielle syddanske værter til at udvikle og byde på afholdelse af internationale kongresser og konferencer.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projekt Kongresværtskab har i høj grad opfyldt sine målsætninger, hvilket afspejles i en god midtvejsevaluering. I ansøgningen styrkes projektet desuden ved øget engagement og medfinansiering fra uddannelsesinstitutioner og kommuner.

  Der indstilles til en 2-årig forlængelse og tillægsbevilling, selv om der er ansøgt om 4 år.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  84 (Indstillet: 42) vundne kongresser vil på afholdelsestidspunkterne generere omkring 42.000 (Indstillet: 21.000) overnatninger med deraf følgende effekt på anslået skabt omsætning:

  130,2 mio. kr. (Indstillet: 65,1 mio. kr.)

  Efter projektperioden

  Effekterne vil ligge såvel i som efter projektperioden med den anslåede skabte omsætning på samlet 130,2 mio. kr. (Indstillet 65,1 mio. kr.)

  Økonomi

  Samlet budget: Ansøgt 19.859.958 kr., indstillet 9.929.979 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: Ansøgt 12.360.000 kr., indstillet 6.180.000 kr.

  Egenfinansiering: Ansøgt budget 7.499.958 kr., indstillet budget 3.749.979 kr.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Regionsrådet besluttede, efter indstilling fra Vækstforum, at yde tilskud til projektet i perioden 1. august 2016 til 31. december 2018.

   

  Det var et vilkår for bevillingen, ”at Fonden Inspiring Denmark i projektperioden udarbejder en plan for, hvordan en betydeligt større del af finansieringen af fondens arbejde efter projektperioden skal komme fra andre kilder, herunder øget privat medfinansiering”. En plan for den fremtidige finansiering blev fremsendt til sekretariatet inden fristen den 1. juni 2017 og blev positivt vurderet af sekretariatet.

   

  Der ansøges om forlængelse af projektet til udgangen af 2022 samt en tillægsbevilling. Som det fremgår i det følgende, er finansieringen fra andre kilder øget betragteligt.

   

  Erfaringer og resultater fra projektet viser, at projektet er veldrevet med gode resultater. Det bekræftes i midtvejsevalueringen fra oktober 2017, som giver projektet grøn score på alle tre parametre.

   

  I forbindelse med tillægsansøgningen overdrages rollen som tilsagnsmodtager fra Vejle Kommune til Inspiring Denmark.

   

  Fonden Inspiring Denmark

  Inspiring Denmark er i forvejen støttet af Vækstforum inden for to områder:

  sekretariatsfunktionen i Inspiring Denmark støttes med 2 mio. kr. årligt frem til udgangen af 2018. Ansøgning om forlængelse af denne bevilling behandles også på dette Vækstforummøde.

   

  Inspiring Denmarks deltagelse i det nationale samarbejde Dansk Erhvervs-og Mødeturisme (MeetDenmark) støttes med 525.000 kr. om året, indtil videre til og med 2018.

   

  Derudover driver Inspiring Denmark et erhvervsnetværk af syddanske hotel- og kongresvirksomheder, som finansieres af de deltagende virksomheder. Netværket er økonomisk adskilt fra projekt Kongresværtskab, men det komplementerer projektets aktiviteter og sikrer engagementet fra erhvervet.

   

  Kongresværtskab

  Projekt Kongresværtskab har til formål at tiltrække internationale kongresser og konferencer ved at motivere og vejlede de potentielle syddanske værter til at udvikle og byde på afholdelse af internationale kongresser og konferencer.

   

  I ansøgningen om tillægsbevilling er der alene tale om mindre justeringer i aktiviteter, partnerkreds og finansiering. Hovedaktiviteter og understøttede aktiviteter vil således fortsat bl.a. være;

   

  1. Vejledning af potentielle kongresværter
  2. Gennemførelse af ”site inspections”
  3. Udarbejdelse af bids (salgsmateriale) for potentielle værter
  4. Afholdelse af ambassadørarrangementer
  5. Byernes værtsskab
  6. Analyser, research og udvikling
  7. National og international netværksdeltagelse

   

  Aktiviteterne vil i højere grad blive fokuseret om temaer, som udvælges i samarbejde med partnerkredsen, som både udvides med nye forsknings- og uddannelsesinstitutioner for at udnytte det store potentiale på dette område, og med nye kommuner.

   

  Temafokuseringen fastlægges i partnerskabsaftaler eller lignende aftaler med partnerkredsen, og samarbejdet i relevante udviklingsfællesskaber vil blive søgt styrket inden for strategiske indsatsområder og styrkepositioner.

   

  Den øgede inddragelse af forsknings- og uddannelsesinstitutioner og kommuner betyder at projektets kontante egenfinansiering øges fra 25 % til knap 38 % af de samlede udgifter.

  Projektets aktiviteter forventes at resultere i et antal vundne internationale kongresser og som følge deraf udenlandske overnatninger og en stigning i omsætningen inden for turismen.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektet ligger inden for forretningsområdet og vil bidrage til at nå delmålet om vækst i antallet af udenlandske overnatninger og turismeskabt forbrug.

   

  Projektet bygger videre på tidligere erhvervsturismeprojekter med veldokumenterede effekter, og senest har projekt Kongresværtskab fået en god midtvejsevaluering.

   

  Sekretariatet vurderer, at det er sandsynliggjort, at aktiviteterne vil føre til de angivne resultater og effekter.

   

  I den ansøgte tillægsbevilling sker der desuden en styrkelse af projektets forankring med en højere grad af inddragelse af partnere fra hele regionen og en tilsvarende højere egenfinansiering fra disse partnere. Denne forankring og øgede egenfinansiering var blandt de vigtigste anbefalinger i midtvejsevalueringen og vil medvirke til at styrke indsatsens bæredygtighed.

   

  Det vurderes sandsynliggjort, at den anførte egenfinansiering vil kunne tilvejebringes i projektperioden. Samtidig vil indgåelse af aftaler med partnerne om konkrete samarbejdstemaer medføre en øget fokusering af projektets aktiviteter.

   

  Ansøgningen indstilles til tilsagn, da der er tale om velafprøvede indsatser og veldokumenterede effekter, der understøtter målsætningerne i Vækstforums handlings- og investeringsplan, og som forventes yderligere styrket af et tættere og mere fokuseret samarbejde mellem projektets partnere.

   

  Der ansøges om en 4-årig forlængelse og tillægsbevilling til udgangen af 2022, hvilket vurderes er en lang periode for en tillægsbevilling.

   

  Således indstilles, at tilsagnet gives for en 2-årig periode.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Formandskabet indstiller,

   

  at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 6.180.000 kr. til aktiviteter i perioden 1.1.2019 til 31.12.2020 – bevillingen kan maksimalt udgøre 62,24 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Henrik Dam, Erik Knudsen, Ib Kristensen og Johannes Lundsfryd Jensen erklærede sig inhabile.

   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtigt under punktet, som efterfølgende blev sendt i skriftlig høring, hvor Vækstforum tiltrådte indstillingen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/1383
  17. Syddansk OPI-pulje - Forlængelse af projekt og ændring af støtteprocent
  fold dette punkt ind Resume

  Da der p.t. er flere midler tilbage i den syddanske pulje til offentlig-privat innovation (OPI-puljen) foreslås det at forlænge puljens løbetid. Det vil give flere små og mellemstore virksomheder mulighed for at deltage i OPI-projekter, men det medfører behov for en ændring i det samlede budget for Syddansk OPI-pulje, hvilket skal godkendes i Erhvervsstyrelsen og regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforum har afsat 27,5 mio. kr. til en syddansk pulje til offentlig-privat innovation (OPI-puljen), hvor virksomheder kan søge om støtte til test af nye produkter i samarbejde med offentlige partnere og videninstitutioner. Der er p.t. bevilget i alt 25,43 mio. kr. fra puljen til 24 konkrete OPI-projekter, hvis indstillingen til dette møde følges. Herudover er der flere projekter, der ikke har brugt hele deres budget, hvilket indebærer et aktuelt tilbageløb til puljen på ca. 1,3 mio. kr.  Der er således samlet set ca. 3,3 mio. kr. tilbage i Syddansk OPI-pulje.

  Der har været en ekstra ansøgningsfrist den 14. maj 2018 for at sætte de sidste midler i spil hos virksomhederne. For at de ansøgte projekter kan have en løbetid på cirka 1 år, og for at der er tid til færdigbehandling af projekternes regnskaber, er det nødvendigt at forlænge puljens løbetid med 4 måneder frem til den 31. december 2019.

  Forlængelsen medfører et behov for flere midler til, at SDU kan afholde flere forløb for virksomhederne end planlagt, og at der i en længere periode skal være ressourcer til at vejlede virksomheder, behandle ansøgninger, gennemgå regnskaber fra projekterne/virksomhederne og udarbejde regnskab til Erhvervsstyrelsen mv. Dette vil medføre en ændret støtteprocent, idet der forholdsmæssigt skal anvendes marginalt flere offentlige midler i projektet.

  Erhvervsstyrelsen og regionsrådet skal på den baggrund godkende en forlængelse af Syddansk OPI-pulje til den 31. december 2019 samt en budgetændring som beskrevet nedenfor.

  Sekretariatet foreslår, at de ekstra aktiviteter rent teknisk finansieres af tilbageløb fra igangværende OPI-projekter samt af de eventuelle midler, der ikke fordeles til projekter i forbindelse med behandling af ansøgninger indkommet til fristen den 14. maj 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at Syddansk OPI-pulje forlænges frem til den 31. december 2019, at der sker en omfordeling af midler i det samlede budget, og at støtteprocenten fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, som konsekvens heraf, kan stige til maksimalt 75 %.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der sker en omfordeling af midler i det samlede budget, og at støtteprocenten fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, som konsekvens heraf, kan stige til maksimalt 75 %.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 18/22393
  18. Annoncering: Innovationssamarbejder inden for Sundheds- og velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Med investeringsplanen for 2018 har Vækstforum planlagt at annoncere efter initiativer inden for Sundheds- og velfærdsinnovation. For forretningsområdets virksomheder er det vigtigt at kunne arbejde ud fra sundhedsvæsenets behov og ud fra de nyeste metoder til at vurdere en innovativ løsnings potentiale for såvel skalerbarhed som implementering. Det foreslås derfor, at indsatsen finansieres inden for den Europæiske Regionalfonds prioritet 1A, der muliggør innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Vækstforums investeringsplan for 2018 er der planlagt en annoncering i juni 2018 efter initiativer inden for Sundheds- og velfærdsinnovation med fokus på nye innovative løsninger.

  Sundheds- og velfærdsinnovation defineres i Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi bredt, men med fokus på at udnytte forretningsmulighederne i teknologier og services i tilknytning til pleje og omsorg, sygdomsbehandling, egenomsorg, forebyggelse, herunder ernæring samt muligheder i tilknytning til byggerier inden for området.

  Sundheds- og velfærdsinnovation er et forholdsvist ungt forretningsområde, hvor erhvervspotentialet ikke er foldet ud endnu. Forretningsområdet er bl.a. kendetegnet ved følgende udfordringer, hvor der vurderes at være behov for en indsats:

  • Både det danske og de internationale markeder efterspørger løsninger, der kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer på sundheds- og velfærdsområdet, men det er en udfordring for virksomhederne, at det tager lang tid at introducere og implementere nye løsninger i sundhedsvæsenet.
  • En forudsætning for nye løsninger på markedet er ofte forbundet med evidens, hvorfor indsatsen skal omhandle en styrkelse af samarbejdet mellem forskning og innovation med fokus på innovative løsninger med umiddelbart kommercielt potentiale.
  • Der er behov for, at virksomheder får adgang til sundhedsvæsenet, så nye innovative løsninger fra første færd har fokus på skalering og implementeringsmuligheder.
  • Der er aktuelt inden for forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation to andre indsatser i gang med innovationssamarbejder: VIND-projektet, der går ud på at udvikle nye løsninger til sundhedsområdet med afsæt i datadrevet forretningsudvikling samt OPI LDL-projektet, der forventer at etablere ét innovationssamarbejde, der tester demensløsninger.

  Erfaring fra afsluttede indsatser viser, at det er en forudsætning for virksomhedernes mulighed for at udvikle markedsmodne løsninger, at innovationssamarbejderne er behovsdrevne, og at virksomhedernes indsigt i og særligt dialog med sundhedssystemet om behov imødekommes. Desuden har det vist sig, at de innovationssamarbejder, der løbende har mulighed for at inddrage brugere og slutbrugere fra driften, bedst lykkes med at udvikle relevante nye innovative løsninger.

  Endvidere viser erfaringer fra forsknings- og innovationsprojektet Patient@Home bl.a., at nye udviklede innovationsmetoder (SIM - Smart Innovation Management tool samt MAST Method of ASsessment of Telemedicine solutions) er nyttige ift. tidlig afklaring af løsningernes skalerbarhed og potentiale for kommercialisering til gavn for borgeren/patienten, omsorgs- og sundhedsvæsenet samt de private virksomheder.

  Finansiering, krav og kriterier

  På den baggrund foreslås en ny annoncering med anvendelse af 8 mio. kr. fra Regionalfondens prioritet 1a samt 4 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til etablering af innovationspartnerskaber på tværs af virksomheder, sundhedsvæsenet og relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner inden for Sundheds- og velfærdsinnovation. Finansieringen fra Regionalfonden kan maksimalt udgøre op til 50 % af de samlede støtteberettigede udgifter.

  Ansøgningerne vil som sædvanligt blive vurderet på baggrund af deres forventede effekt set i forhold til tid og pris og på, hvordan projektet lever op til Vækstforums tværgående kriterier. Desuden skal projekterne leve op til de krav, som følger af Regionalfondens prioritet 1A.

  Derudover foreslås det, at Vækstforum prioriterer ansøgninger, der på ansøgningstidspunktet kan:

  • Sandsynliggøre, at indsatsen vil blive gennemført i et bredt partnerskab af relevante aktører med kompetencer, der matcher indsatsens fokus.
  • Sandsynligøre, at der skabes effekt i form af nye innovative produkter og løsninger inden for sundheds- og velfærdsinnovation. 
  • Beskrive en klar og logisk effektkæde for initiativets tilrettelæggelse og for opnåelse af de angivne effekter, herunder særligt effekterne i Syddanmark.
  • Sandsynliggøre, at innovationssamarbejderne vil blive etableret med udgangspunkt i såvel virksomhedernes behov og konkrete ideer samt sundhedsvæsenets behov.
  • Sandsynliggøre, at partnerskabet kan sikre en koordineret regional indsats, bl.a. i forhold til rekruttering af virksomheder.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum bemyndiger sekretariatet til, inden for de nævnte rammer, at udarbejde annonceringsmateriale samt beskrive nærmere krav og kriterier for indsatsen i forbindelse med en annoncering.
  • at Vækstforum reserverer en ramme på 8 mio. kr. fra den Europæiske Regional fonds prioritet 1A.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der reserveres 4 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til medfinansiering.

  Det indstilles,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen af regionale erhvervsudviklingsmidler.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt, dog med undtagelse af indstillingen om, at regionsrådet bemyndiger Vækstforum til at udmønte rammen af regionale erhvervsudviklingsmidler.


  Sagsnr. 18/22609
  19. Ændret fokus i annoncering: Kvalificeret arbejdskraft til robotbranchen
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum bevilgede i december 2017 25 mio. kr. til initiativet Vækstrettet kompetenceudvikling, som er en ambitiøs satsning på opkvalificering inden for blandt andet robotbranchen. Til trods for stor efterspørgsel efter højt kvalificeret arbejdskraft vurderes det, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at igangsætte yderligere tiltag til opkvalificering af de ansatte i robotbranchen. Det foreslås derfor, at den kommende annoncering om kvalificeret arbejdskraft på robotområdet får et bredere fokus på opkvalificering inden for STEM-kompetencer (science, technology, engineering, math), herunder opkvalificering med henblik på at anvende robotteknologi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I robotbranchen har 82 % af de ansatte en videregående uddannelse, og halvdelen heraf en mellem- eller lang videregående teknisk uddannelse, og der efterspørges stadigt flere højtuddannede, særligt ingeniører. I tråd med denne udfordring har Vækstforum i december 2017 bevilget 25 mio. kr. til initiativet Vækstrettet kompetenceudvikling, som er en ambitiøs satsning på opkvalificering inden for blandt andet robotbranchen. Samtidig er robotbranchen involveret i den aktuelle ansøgning ”Moving Global Talent”, som ansøger om 17,2 mio. kr. til at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

  I Vækstforums Handlings- og investeringsplan 2018-2019 er der lagt op til endnu en annoncering i efteråret 2018 om opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke i robotbranchen. Til trods for den store efterspørgsel efter højt kvalificeret arbejdskraft vurderes det, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for flere initiativer, idet projekterne ”Vækstrettet kompetenceudvikling” og ”Moving Global Talent” forventes at starte i 2018.

  I stedet foreslås det, at en kommende annoncering får et bredere fokus på opkvalificering inden for STEM-kompetencer (science, technology, engineering, math). Annonceringen skal således bl.a. imødekomme et behov for at opkvalificere medarbejdere i virksomheder, som påtænker at anvende robotteknologi. Samtidigt vil annonceringen være i tråd med statens teknologipagt, som påpeger, at der er behov for at danske SMV’er især opkvalificerer deres ansatte inden for STEM-kompetencer.

  Danmark har et veludbygget voksen-, efter- og videreuddannelsessystem, der også tilbyder opkvalificeringskurser inden for STEM-kompetencer. Alligevel er der mange virksomheder og voksne, som ikke deltager i efteruddannelse. Særligt de små og mellemstore virksomheder har ikke tradition for efteruddannelse, selvom det måske er dem, som har det største behov for nye kompetencer for at kunne omstille sig til og bevare konkurrenceevnen.

  Derfor er der behov for en ny måde at tænke opkvalificering og efteruddannelse på. Regeringens ekspertudvalg for voksen-, efter- og videreuddannelse peger på, at ”der er brug for at sætte en bevægelse i gang, hvor voksen-, efter-, og videreuddannelse og – for nogen – decideret omskoling bliver en mere naturlig del af livet for os alle, end tilfældet er i dag”.

  Med udgangspunkt i STEM-kompetencer, herunder udvikling og anvendelse af robotteknologi, foreslås derfor en annoncering, hvor der også kan arbejdes med at overkomme barriererne i forhold til øget ordinær voksen- efter- og videreuddannelse. Der kunne eksempelvis arbejdes med virksomheders og medarbejderes motivation og engagement for deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse. Der kan også arbejdes med udbuddet af ordinær efteruddannelse, så virksomheder og voksne oplever et relevant og ikke mindst fleksibelt tilbud målrettet virksomhedernes behov.  Eksempelvis kan der arbejdes med øget brug af onlinekurser, der kan gennemføres, når virksomheder og de ansatte har tid til det.

  Midlerne i socialfondsprioritet 1 kan kun i meget begrænset omfang bruges til at udvikle udbuddet af efteruddannelse herunder udvikling af målrettede, fleksible onlinekurser. Da det vurderes, at der inden for nogle brancher kan være behov for netop at udvikle udbuddet af ordinær efteruddannelse, så det bedre matcher virksomhedernes behov, foreslås det at annonceringen giver mulighed for projekter, der består af en projektdel, der har fokus udvikling af udbuddet af efteruddannelse, som medfinansieres via regionale erhvervsudviklingsmidler, samt en projektdel hvor den vækstrettede opkvalificering gennemføres, som medfinansieres af en kombination af socialfondsprioritet 1 midler og regionale erhvervsudviklingsmidler.

  For at målrette annonceringen mest muligt til de brancher, som oplever størst behov for kvalificeret arbejdskraft, kan der gennemføres en afdækning af efterspørgslen af kompetencer i Syddanmark med særligt fokus på STEM-kompetencer.

  Jf. økonomipunktet foreslås det, at sekretariatet kan igangsætte de planlagte annonceringer i 2018. Det gælder også denne annoncering, hvorfor det foreslås, at sekretariatet fremrykker annonceringen. Efter dialog med sekretariatsgruppen inden sommerferien udsender sekretariatet således annonceringen til august, uden ny behandling i Formandskabet og Vækstforum. Ansøgningerne kan derefter behandles i Vækstforum på mødet i december.

  Annonceringen vil blive foretaget inden for rammerne af Vækstforums investeringsplan, hvor der er afsat i alt 10 mio. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og EU’s Socialfond.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller, 

  ·         at Vækstforum godkender, at den planlagte annoncering af kvalificeret arbejdskraft til robotbranchen får et bredere fokus på STEM-kompetencer, herunder anvendelse af robotteknologi samt barrierer for øget voksen-, efter- og videreuddannelse.

  Herudover indstilles det,

  ·         at Vækstforum giver sekretariatet bemyndigelse til at igangsætte annonceringen med henblik på behandling af ansøgninger på mødet i Vækstforum i december.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingerne blev tiltrådt.

   


  Sagsnr. 18/185
  20. Healthcare DENMARK - ændring af vedtægter
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen ønsker som led i Vækstplanen for Life Science at etablere en filial af Healthcare DENMARK (HCD) i København. HCD’s bestyrelse har ved sit møde den 23. april 2018 godkendt nye vedtægter og dermed grundlaget for en ny organisering med en fælles bestyrelse og to udvalg: Sundheds-og Velfærdsløsninger og Life Science. De nye vedtægter bibeholder Odense som HCD’s hjemsted med filial i København. Vedtægterne forelægges Vækstforum til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af Vækstplanen for Life Science ønsker Erhvervsministeriet at udvide det nationale markedsføringskonsortium, Healthcare DENMARK (HCD), der skal markedsføre danske kompetencer på sundheds- og velfærdsområdet. HCD blev etableret i 2012 i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Region Syddanmark og en række større private virksomheder. Konsortiet har hjemsted i Forskerparken i Odense.

  På mødet den 9. april 2018 blev Vækstforum om de foreløbige planer for den ændrede organisering af Healthcare DENMARK. Erhvervsministeriet ønsker at udvide HCD med en filial for Life Science (pharma, biotek og dele af medico) i København.

  HCD’s bestyrelse har ved sit møde den 23. april 2018 godkendt nye vedtægter og dermed grundlaget for en ny organisering med en fælles bestyrelse og to udvalg: Et udvalg for Sundheds- og Velfærdsløsninger/Medico og et udvalg for Life Science/Medico. De nye vedtægter bibeholder Odense som hjemsted for HCD med filial i København.

  Der er således vedtaget et grundlag for en ny governance-struktur med en bestyrelse, der træffer overordnede beslutninger om HCD’s strategiske retning samt to udvalg, der beslutter aktiviteter og foretager økonomiske dispositioner inden for hvert deres område. Syddansk Vækstforum vil fremover være repræsenteret i såvel den overordnede bestyrelse som udvalget for Sundheds- og Velfærdsløsninger.

  De nye vedtægter giver dermed virksomheder inden for medicoområdet mulighed for at deltage i udvalget og aktiviteterne inden for enten Sundhed- og Velfærdsløsninger eller Life Science.  

  Vedtægterne giver fortsat virksomhederne mulighed for at have delt medlemskab eller associeret medlemskab til gavn for SMV’er. Desuden er der nu indført dobbelt eller tredobbelt medlemskab for de store virksomheder, der ønsker det.

  Den nye organisering og forslag til ændringer er godkendt i HCDs bestyrelse med forbehold for godkendelse i Syddansk Vækstforum og regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender de nye vedtægter for Health Care DENMARK.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/42751
  21. Udpegning af medlem til bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Vækstforum skal udpege et nyt medlem til bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde den 9. april 2018 udpegede Vækstforum Claus Pedersen, Tax Partner, EY, som medlem af bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor.

  Claus Pedersen har nu meddelt at han grundet interne uafhængighedsregler ikke kan tage imod udpegningen.

  Vækstforum skal derfor udpege et nyt medlem for den resterende del af Vækstforums funktionsperiode.

  Der forventes afholdt 3 bestyrelsesmøder i den resterende del af 2018.

  Det Syddanske EU-kontor (SDEO) har til formål at understøtte implementeringen af kommunale, regionale og SDU’s strategier inden for:

  1. Innovation, videndeling og videnopbygning
  2. Anvendelse af ny teknologi
  3. Etablering og udvikling af nye virksomheder
  4. Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer
  5. Udviklingsaktiviteter i yderområderne

  Aktiviteter og initiativer skal ske som led i udmøntningen af Syddansk Vækstforums strategi. Projekter og ydelser skal således bidrage til opfyldelse af Vækstforums Handlings- og investeringsplan og de erhvervsrettede dele af Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi.

  Det betyder blandt andet, at aktiviteter og initiativer skal komme virksomhederne til gavn, bidrage til vækst i produktivitet, højere eksportandel og vækst i antallet af beskæftigede.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at Vækstforum udpeger et nyt medlem til bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor for den resterende del af Vækstforums funktionsperiode.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingen blev tiltrådt. Vækstforum udpegede Birgitte Ladefoged, Vice President HR, Danfoss A/S, som medlem af bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor.


  Sagsnr. 17/44622
  22. Orientering: Økosystemanalyse - robotteknologi
  fold dette punkt ind Resume

  I en ny økosystemanalyse for forretningsområdet Robotteknologi fremsættes 7 anbefalinger, der kan bidrage til fortsat vækst i virksomhederne. Analysens resultater og anbefalinger præsenteres på mødet i Vækstforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Robotteknologi er en syddansk styrkeposition og forretningsområdet indgår i Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-2019. For at sikre at virksomhederne inden for robotteknologi fortsat har de bedste vækstvilkår, er der udarbejdet en økosystemanalyse, som udover at give konkrete anbefalinger til økosystemets aktører, skal ses som et værktøj til at skabe en fælles forståelse for, og indsigt i, det økosystem, som regionens robot- og automationsvirksomheder agerer i. Økosystemanalysen skal derved bidrage til at tegne et billede af robotklyngens økosystem, herunder dets styrker, muligheder, udfordringer og barrierer for den videre udvikling.

  Analysen er udført af Pluss Leadership A/S og klyngeforskere fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved Syddansk Universitet, og der er gennemført desk-research og mere end 40 kvalitative interviews. Undervejs har der været afholdt en stakeholder-workshop med kerneaktører fra økosystemet, som har været med til at kvalificere analysens resultater og anbefalinger.

  I økosystemanalysen tegnes der et billede af et stærkt økosystem med international opmærksomhed og tæt involvering fra både virksomheder, iværksættere, viden- og uddannelsesinstitutioner samt klyngeorganisationer og lokale og regionale myndigheder. Den helt unikke internationale position bæres frem af forskning, udvikling og salg af intelligente, mobile og samarbejdende robotter. Denne niche kræver dog højt specialiseret arbejdskraft, og manglen på kvalificeret arbejdskraft vurderes at være den største barriere for fortsat vækst i virksomhederne.

  Det er samtidigt et geografisk relativt afgrænset økosystem, som har haft en afgørende indflydelse på, at erhvervsklyngen via en stærk koncentration af virksomheder på Fyn oplever en kritisk masse, der skubber den dynamiske udvikling med store vækstrater. Økosystemet og klyngen er dog også delvist lukket om sig selv og koblingen til andre videnmiljøer er relativt begrænset.

  Analysen fremsætter 7 anbefalinger rettet mod økosystemets aktører, der kan sætte en retning for at erhvervsklyngen kan vækste yderligere:

  1. Styrket fokus på at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft
  2. Fokus på at sikre kapital til fortsat vækst i klyngen
  3. Øget samarbejde om test og demonstration af robotløsninger
  4. Afsøgning af nye anvendelsesmuligheder og -områder
  5. Styrkelse af kobling til videnmiljøer inden for robotteknologi
  6. Afdækning af muligheder for fremtidig organisering af forretningsområdets klyngeorganisationer
  7. Lobby for national robotstrategi

  Nogle af anbefalingerne understøttes allerede helt eller delvis i indsatser initieret af Vækstforum. Det gælder bl.a. muligheder for test og demonstration, som Vækstforum understøtter gennem brede indsatser som AutomationsBoost og Digital Omstilling. I disse programmer tilbydes robotvirksomheder at udvikle og teste løsninger i samarbejde med testvirksomheder.

  En indsats for at imødekomme manglen på kvalificeret arbejdskraft er central for klyngens videre udvikling, og analysen angiver, at der er behov for en helhedsorienteret indsats omkring kvalificeret arbejdskraft. Vækstforum har netop igangsat indsatsen ”Vækstrettet Kompetenceudvikling i branchepartnerskaber” som bl.a. er målrettet robotbranchen. Yderligere påtænkes det at fremrykke en planlagt annoncering omkring kvalificeret arbejdskraft med ansøgningsfrist i efteråret 2018.

  Økosystemanalysens resultater og anbefalinger vil desuden blive videreformidlet til klyngeorganisationerne UAS Denmark, RoboCluster og Odense Robotics med henblik på, at de kan bidrage til klyngens konsolidering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Udviklingskonsulent Björn Snorri Gudmundsson Bøg, Region Syddanmark, præsenterede økosystemanalysens resultater og anbefalinger. Vækstforum drøftede behovet for en langsigtet strategi for flere teknologiske kompetencer og at fortsætte med at understøtte, at flere unge orienterer sig mod de tekniske uddannelser. Vækstforum drøftede desuden, at det er oplagt med et tæt samarbejde om at udnytte mulighederne i de nye syddanske hyperscale datacentre.   

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/8594
  23. Orientering: Status og ændring af bevilling til DANISH
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på fremdriften for onlinemagasinet DANISH samt Formandsskabets beslutning vedrørende den fremtidige medfinansiering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  DANISH er et nationalt onlinemagasin, der arbejder for at øge kendskabet til danske designprodukter og dansk arkitektur internationalt. DANISH producerer artikler til hjemmesiden www.danish.tm og indhold til sociale medier. Aktiviteterne skal bidrage til at styrke danske design- og arkitekturvirksomheders fælles brand og dermed deres eksportmuligheder.

  DANISH er en videreførelse af det tidligere Dansk Design og Arkitektur Konsortium, som blev etableret i 2012 med støtte fra bl.a. Markedsføringsfonden og Region Syddanmark.  Vækstforums Formandskab udmøntede således, på vegne af Vækstforum, den 26. februar 2016 2.200.000 kr. til medfinansiering af DANISH, der er forankret i klyngeorganisationen D2i – Design to innovate. Medfinansieringen fra Region Syddanmark skulle sikre videreførelsen af DANISH samt bidrage til synergi mellem DANISH og D2is øvrige virke på designområdet og dermed styrke D2is samlede portefølje og attraktivitet.

  Som forudsætning for bevillingen skulle den regionale medfinansiering ikke skulle overstige knap halvdelen af de samlede støtteberettigede udgifter for DANISH i perioden frem til og med 2019. Samtidig blev det forudsat, at der i løbet af perioden skulle ske en stigende privat medfinansiering og tilsvarende faldende regional medfinansiering. Initiativet skulle dermed løbende og senest i 2020 blive selvbærende med finansiering fra private virksomheder og sponsorater. Det var også forventningen, at antallet af medlemmer fra private virksomheder skulle øges over tid. Det er ikke lykkes for DANISH at øge medlemstilgangen eller at øge finansieringen fra sponsorater eller private virksomheder. D2i har i stedet med egne midler stået for øvrig egenfinansiering. Som det p.t. er budgetteret for 2018, vil DANISH have en privat medfinansiering på 26 pct. mod forventet 61 pct. på bevillingstidspunktet.

  D2i er p.t. i dialog med andre aktører, blandt andet om den fremtidige nationale konsolidering og forenkling af netværk og klynger på området, hvorfor bestyrelsen for D2i har vurderet, at DANISH i den kommende tid vil være et væsentligt aktiv i D2is portefølje og være med til at styrke D2is landsdækkende samarbejde og aktiviteter.

  Formandsskabet har på den baggrund besluttet, at bevillingen opretholdes i resten af 2018, men at den stoppes herefter begrundet i, at projektet ikke lever op til forudsætningerne for bevillingen, med mindre der inden da er opnået den forudsatte medfinansiering fra private virksomheder og sponsorater.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 18/1383
  24. Orientering: Ansøgninger til Syddansk OPI-Pulje
  fold dette punkt ind Resume

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger til Syddansk OPI-pulje, der blev behandlet på Vækstforums formandskabs møde den 23. maj 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet den 9. april 2018 bemyndigede Vækstforum Formandskabet til at træffe afgørelse om ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

  Der er indkommet 3 ansøgninger til ansøgningsfristen den 1. marts 2018. Formandskabet har taget stilling til 1 projekt, som blev godkendt til tilsagn.

  To ansøgninger er blevet trukket tilbage af ansøgerne. Ansøgningen fra Skarø Is er trukket tilbage pga. sygdom. Ansøgningen fra S.C. Nordic er trukket tilbage, fordi der var en del uafklarede punkter i ansøgningen. Begge virksomheder har indsendt reviderede ansøgninger til ansøgningsfristen den 14. maj 2018.

  Projekt

  Forretningsområde

  Indstilling

  STARS - Sprogundervisning Tilpasset Arbejdsmarkedsrettede Rutiner og Sammenhænge

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Ernæring af gravide kvinder v. Skarø Is / Biosynerg A/S

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Trukket tilbage

  SmartGrid enabled Public Buildings – SEPB v. S. C. Nordic ApS

  Bæredygtig energi

  Trukket tilbage

  Projekterne er vurderet i forhold til, om de lever op til formålet og kriterierne i Syddansk OPI-pulje.

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner om afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi samt Oplevelseserhverv.

  I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på en række kriterier, bl.a. potentialet for at skabe vækst i omsætning og arbejdspladser, at der er et behov for produktet i den offentlige sektor, et internationalt salgspotentiale og at der foreligger en velbeskrevet forretningsplan.

  Der er afsat 27,5 mio. kr. til puljen frem til august 2019, og der er ca. 2 mio. kr. tilbage i puljen, efter bevillingen til STARS-projektet, plus tilbageløb fra projekter, som er afsluttet, på ca. 1,3 mio. kr. Dvs. at der er i alt ca. 3,3 mio. kr. tilbage i puljen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/4499
  25. Orientering: Vestdansk Erhvervssamarbejde - forenkling af klyngeindsats og fælles ansøgninger til innovationsnetværk
  fold dette punkt ind Resume

  Sekretariaterne for de tre vestdanske vækstfora har som led i udmøntningen af samarbejdsaftalen om Vestdansk Erhvervssamarbejde og Handlingsplan 2017 for Vestdansk Erhvervssamarbejde arbejdet på at samle parterne inden for fødevareområdet, velfærds- og sundhedsteknologi, energiområdet, samt design med henblik på at konsolidere og forenkle klyngeindsatserne på tværs af regioner. 

  Vækstforumsekretariaterne i de tre regioner har på den baggrund samlet de forskellige aktører om fælles ansøgninger om nationale innovationsnetværksmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De tre vestdanske vækstfora indgik i 2016 en aftale om et formaliseret samarbejde og en specialisering med afsæt i vestdanske styrkepositioner og potentialer inden for fødevarer, energiteknologi, sundheds- og velfærdsteknologi og industri 4.0, samt inden for design og kreative erhverv. Som led i samarbejdsaftalen blev der etableret en styregruppe bestående af formandskaberne for de tre vækstfora. Styregruppen vedtog i 2016 en handlingsplan for samarbejdet, som blandt andet havde som mål at sikre en konsolidering og forenkling af klynger og netværk inden for de berørte samarbejdsområder.

  Vækstforumsekretariaterne i de tre regioner har på den baggrund samlet de forskellige aktører på tværs af regionerne om fælles ansøgninger om nationale innovationsnetværksmidler, hvortil der var ansøgningsfrist den 14. maj 2018.

  Sundheds- og velfærdsteknologiområdet er der indsendt en fælles innovationsnetværksansøgning under navnet Innovationsnetværket Danish Health Tech. Det er tillige aftalt at danne en fælles, landsdækkende forening, Danish Health Tech, som skal bestå af de regionale klyngerorganisationer Life Science Innovation North Denmark, MedTech Innovation Consortium, Copenhagen HealthCare Consortium og  EU-guldklyngen Welfare Tech. Partnerne har desuden udarbejdet og underskrevet en hensigtserklæring, som fastlægger rammerne for en oprettelse af den fælles forening.

  energiområdet er de vestdanske regioner og en række store energivirksomheder, herunder Siemens Gamesa, Vestas, MHI Vestas, Ørsted, Vattenfall, Semco Maritime og Bladt Industries, gået sammen om at samle og etablere en ny national klyngeorganisation for energiproduktion i Danmark. Den nye klyngeorganisation skal med afsæt i EU-guldklyngen Offshoreenergy.dk samle de innovationsaktiviteter inden for energiproduktion, der i dag foregår i Offshoreenergy.dk, Vindmølleindustrien og House of Energy. Samarbejdet på energiområdet sikrer således en bred og landsdækkende innovationsindsats inden for den industri, der arbejder med vindenergi, olie/gas, og lagring af el fra vindmøller for at fremme integrationen af el i energisystemet.

  Desuden har de tre vestdanske regioner samarbejdet om at bidrage til den strategiske udvikling af CLEAN. CLEAN er resultatet af allerede gennemførte fusioner af flere organisationer og den igangværende strategiproces skal skærpe CLEANs faglige fokus og organisering, som en del af det fortsatte arbejde for løbende at sikre samordning og forenkling.

  designområdet søger Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster med hjemsted i Herning om fortsættelse som innovationsnetværk i perioden 2019-2020. Lifestyle & Designcluster samarbejder i den forbindelse med relevante parter på Aalborg Universitet, Alexandra Instituttet, og Design2innovate i Kolding. Såfremt der opnås tilsagn, vil innovationsnetværket således samle designkompetencer og kunne tilbyde virksomhedsrettede aktiviteter inden for tre hovedtemaer: Cirkulær økonomi, Digitalisering og nye teknologier, samt Design og iværksætteri.

   

  Der arbejdes ligeledes på at skabe én national klynge på fødevareområdet, der samler de eksisterende klynge- og netværksorganisationer. Et konsortium bestående af Agro Business Park, Danish Food Cluster og Videncenter for Fødevareudvikling har på den baggrund indsendt en ansøgning om at blive nationalt innovationsnetværk på fødevareområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 18/22616
  26. Orientering: Vækstteam for kreative erhverv
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen har i april 2018 nedsat et vækstteam for kreative erhverv, der skal komme med anbefalinger til at forbedre vækstvilkår og øge produktiviteten inden for den kreative branche. Vækstteamet skal blandt andet belyse potentialet i digitalisering og nye forretningsmodeller. Vækstteamet forventes at aflevere sine anbefalinger i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danmark har en styrkeposition inden for kreative erhverv, der blandt andet tæller design, arkitektur, mode, møbler, film, tv og reklame. Samlet set er 79.000 medarbejdere beskæftiget i de kreative erhverv, som årligt omsætter for ca. 230 mia. kr. I dag udgør kreative erhverv 7 % af Danmarks samlede eksport.

  Vækstteamet skal undersøge, om de danske vækstvilkår er internationalt konkurrencedygtige og komme med forslag til forbedringer inden for temaer som fx:

  • Muligheder i nye digitale forretningsmodeller
  • Anvendelse af design i det brede erhvervsliv
  • Adgang til de rette kvalifikationer og talent

  Vækstteamet udgøres af 13 erhvervsledere, der hver især repræsenterer relevante kreative erhverv. Vækstteamet betjenes af Erhvervsministeriet (formand), Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

  Design og kreative erhverv indgår i Vækstforums strategi, og Vækstforum har siden 2010 støttet initiativer målrettet styrket vækst i SMV’er gennem anvendelse af design som innovationsmetode samt kompetenceudviklingsforløb henvendt til kreative iværksættere.

  Syddanmark har stærke kreative miljøer som Spinderihallerne i Vejle, Fremtidsfabrikken i Svendborg og Pakhuset i Kolding, der alle tilbyder faciliteter, adgang til viden og fagligt netværk samt kompetenceudvikling bl.a. henvendt til kreative iværksættere.

  Designskolen Kolding og Syddansk Universitet i Kolding udgør i dag Danmarks største designcampus. I kraft af partnerskabet med klyngeorganisation D2i – Design to innovate, der også inkluderer Børnenes Hovedstad i Billund, har aktørerne et stærkt samarbejde om at øge anvendelsen af design i virksomheder på tværs af brancher. Siden etableringen af D2i i 2011, har flere end 700 SMV’ere deltaget i designdrevne innovationssamarbejder.

  Vækstforum investerer desuden i initiativer, der fokuserer på digital omstilling, med bl.a. D2i og Designskolen Kolding som partnere. Dermed støtter Vækstforum initiativer inden for alle Vækstteamets temaer. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/31345
  27. Orientering: Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen har i maj 2018 nedsat et vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi. Samtidig kan digitaliseringen i form af data, digitale service-platforme og smarte enheder få stor betydning for udviklingen af fremtidens forretningsmodeller på det energi- og miljøteknologiske område. Vækstteamet skal komme med anbefalinger til bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv, når det gælder muligheder for at bruge den grønne omstilling og øget digitalisering til vækst og innovation. Vækstteamets anbefalinger afleveres til regeringen efter seks måneders arbejde med opstart umiddelbart efter offentliggørelsen af regeringens udspil til en ny energiaftale.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Dansk erhvervsliv har i dag en særlig styrkeposition inden for produktion og udvikling af grøn energi- og miljøteknologi. Produktion og afsætning af grøn energi- og miljøteknologi indgår i en samlet eksport af grønne varer og tjenester for ca. 70 mia. kr., svarende til 6,3 pct. af den danske eksport i 2015, der tilsvarende beskæftiger omkring 67.000 fuldtidsbeskæftigede.

  Vækstteamet har til opgave at sikre, at erhvervsudvikling og grøn omstilling fortsat kan gå hånd i hånd og at give anbefalinger til regeringen inden for fire følgende temaer:

  1) Innovation og start-ups

  2) Data som vækstdriver

  3) Test og demonstrationsfaciliteter

  4) Globale markeder

  Vækstteamet udgøres af 11 erhvervsledere, der hver især repræsenterer forskellige energi, miljø og digitale erhverv. Vækstteamet sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet (formand), Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet.

  Energiområderne ’offshore energi’ og ’energieffektive teknologier’ indgår i Vækstforums strategi, og Vækstforum har siden 2009 styrket væksten indenfor disse to regionale og nationale styrepositioner. Ligeledes har digitalisering indgået som en bred indsats på tværs af forretningsområderne i Vækstforums strategi.  

  Den store koncentration af virksomheder indenfor energieffektiv teknologi og offshoreindustrien har betydet, at klyngeorganisationerne CLEAN og Offshoreenergy.dk er vokset op i Region Syddanmark, støttet af Syddansk Vækstforum. Begge klyngeorganisationer fungerer i dag som nationale organisationer med medlemmer og aktiviteter i hele Danmark. CLEAN beskæftiger sig endvidere med ressourceeffektivitet og miljøteknologi.

  Vækstforum investerer desuden i initiativer, der fokuserer på digital omstilling af virksomheder. Dermed investerer Vækstforum initiativer inden for alle Vækstteamets temaer. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/4503
  28. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-06-2018

  -


  Siden er sidst opdateret 03-07-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring