Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 13. juni 2018

Mødedato
13-06-2018 kl. 15:00 - 17:30

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Pia Tørving, A
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Villy Søvndal, F

 • Luk alle punkter Referat


  1. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2018
  2. 2. budgettilpasning på sundhedsområdet
  3. Redegørelse vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. 2017
  4. Løft af rammerne til medicotekniske anskaffelser 2018
  5. Rapportering nr. 30 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  6. Rapportering nr. 30 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  7. Etablering af støttemur til heliport ved Nyt OUH
  8. Forslag til øget aktivitet på høreapparatsområdet og monitorering af ventetiden
  9. Konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjyllands sygehuse
  10. Bygningsmæssige tilretninger i forbindelse med vedtagelse af plan for konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjyllands sygehuse
  11. Nybyggeri til PET/CT scanner på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  12. Røgfrie ungdomsuddannelser
  13. Udmøntning af to nye ydernumre i Odense
  14. Godkendelse af høringsudkast for Praksisplan for fysioterapiområdet
  15. Udmøntning af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  16. Støtte fra statslig pulje til nye læge- og sundhedshuse
  17. Kommissorium for politisk styregruppe om bilateralt sundhedssamarbejde med Vejen Kommune
  18. Sundhedsundersøgelse i Grindsted
  19. Rammeydelse om laserbehandling af skægvækst hos kvinder
  20. Anden afrapportering af målbilledet om rammepapiret for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  21. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (2. afrapportering 2018)
  22. Status på ambulanceresponstider 1. kvartal 2018 på kommuneniveau samt vinterhalvåret 2017/18 på postnummerniveau
  23. Forslag til organisationstilpasning på Socialområdet
  24. Aftale om nyt erhvervsfremmesystem
  25. FN's verdensmål - relevans for Region Syddanmark
  26. Udarbejdelse af ny regional vækst- og udviklingsstrategi
  27. Høringssvar om rammerne for bredbåndspuljen
  28. Ansøgninger til uddannelsespuljen marts 2018
  29. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer
  30. Ansøgninger til Kulturpuljen
  31. Ansøgning til Kulturpuljen fra Kulturregion Sønderjylland-Schleswig
  32. Forespørgsel om Region Syddanmarks holdning til lukning af Buldalens tilslutning til rute 28 ved Skibet
  33. Aktivitetsplan for Guangdong-samarbejdet 2018-2019
  34. Oplæg og procesplan for borgerinddragelse og demokrati
  35. Retningslinjer for studieture for regionsrådet og dets udvalg
  36. Orientering om status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-medarbejdere
  37. Ansatte på særlige vilkår
  38. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  39. Meddelelser
  40. Eventuelt
  41. LUKKET - Godkendelse af salgsliste


  Sagsnr. 18/29061
  1. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2018
  fold dette punkt ind Resume

  1. økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges med forventninger til årsresultat 2018 for henholdsvis: ”Sundhed”, ”Socialområdet”, ”Regional Udvikling” og ”Fælles formål”.

  For alle områder forventes, ligesom tidligere år, budget- og aftaleoverholdelse. Det vil sige overholdelse af både regionens budget og udgiftsloftet i økonomiaftalen med regeringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hermed redegøres kort for overordnede forventninger og udvikling i forhold til økonomi og aktivitet for 2018. Yderligere rapportering fremgår af vedlagte bilag.

  Økonomidirektør, Mogens Sehested Kristensen, deltager på mødet og giver en orientering om regionens økonomi.

  Sundhed

  Overordnet forventes der, ligesom tidligere år, både budget- og aftaleoverholdelse i 2018.

  Der er fortsat en betydelig, men i al væsentlighed forudset og dermed også budgetteret, vækst i udgifterne på flere områder. Det gælder især vækst i udgifterne til særligt dyr sygehusmedicin, vækst i afregning for meraktivitet på sygehusene samt stigende udgifter til almen praksis efter indgåelse af ny overenskomst for området.

  Merudgifter forventes håndteret inden for de eksisterende rammer, da der samtidig konstateres midlertidige råderum på andre udgiftsområder inden for det samlede sundhedsområde, f.eks. fald i udgifter til medicintilskud og udgifter til fremmede sygehuse.

  Jævnfør budgetaftalen for 2018 er der enighed om fortsat at udnytte midlertidige råderum, der måtte opstå inden for årets udgiftslofter, til at konsolidere regionens samlede økonomi, f.eks. ved at aflaste det forventede udgiftspres i de kommende år eller ved investeringer i apparatur mv.

  Socialområdet

  Prognosen for belægning på regionens sociale centre i 2018 forventes overordnet set i balance i forhold til budgettet.

  Forventningerne til årets resultat viser efter 1. kvartal, samlet set, et tilfredsstillende resultat. Aktuelt forventes et mindre overskud i forhold til budgettet.

  Regional Udvikling

  På baggrund af forbruget i årets første 4 måneder forventes fortsat aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomistyring vil blive taget de nødvendige skridt til at sikre dette.

  Fælles formål

  Omkostninger til ”Fælles formål og administration” fordeles og finansieres af de tre områder: ”Sundhed”, ”Socialområdet” og ”Regional Udvikling”.

  For området forventes fortsat balance i forhold til budgettet.

  Forretningsudvalget og regionsrådet forelægges i forbindelse med den regelmæssige økonomi- og aktivitetsrapportering formands- og direktionsudgifter til eksterne leverandører, udgifter vedr. tværgående initiativer, samt udgifter vedrørende formanden og direktionen. Afrapporteringen fremgår af bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At 1. økonomi- og aktivitetsrapporteringer 2018 samt øvrig rapportering tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/30319
  2. 2. budgettilpasning på sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter slutafregning og permanentgørelse af den endelige afregning for aktivitet i 2017 på alle sygehuse.

  Budgettilpasningen indeholder desuden budget til robotkirurgi på Odense Universitetshospital, etablering af Fællesfunktion for Den Syddanske Forbedringsmodel og opstartsbudget til regional tolkeenhed samt en række andre budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De somatiske sygehuse bliver i denne budgettilpasning tilført slutafregning og permanentgørelse af aktivitet 2017 med 86 mio. kr. i 2018 og 75 mio. kr. i 2019 og frem. Hertil kommer 224 mio. kr. i 2018 og frem til permanentgørelse af udgifter til særlig dyr medicin i 2017.

  Psykiatrisygehuset får tilført 0,46 mio. kr. i 2018 og 0,23 mio. kr. i 2019 og frem baseret på opgjort aktivitet i 2017.

  Budgettilpasningen indeholder desuden budget til robotkirurgi på Odense Universitetshospital, etablering af Fællesfunktion for Den Syddanske Forbedringsmodel og opstartsbudget til regional tolkeenhed.

  Budgettilpasningen omfatter endelig følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Budgettilpasninger AMK-vagtcentral.
  • Udmøntning af forskningspuljer.
  • Budgetregulering Psykiatrisk Ambulantakutteam i Vejle.
  • Periodisering af forskningsmidler OUH.
  • Tilpasning af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb vedr. to it-projekter.
  • Tilpasning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. alternativt byggeteknisk paradigme.
  • Afståelse af mindre areal til brug for etablering af signalanlæg.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de somatiske sygehuse får bevillingsmæssig dækning til slutafregning og permanentgørelse af 2017 aktiviteten med en bevilling på 86 mio. kr. i 2018 og 75 mio. kr. i 2019 og frem, finansieret af somatikkens meraktivitetspulje.

  At de somatiske sygehuse får bevillingsmæssig dækning til slutafregning og permanentgørelse af 2017 udgifter til særlig dyr medicin med en bevilling på 224 mio. kr. i 2018 og frem, finansieret af somatikkens pulje til særlig dyr medicin.

  At psykiatrisygehuset får bevillingsmæssig dækning til slutafregning og videreførelse af 2017 aktiviteten med en bevilling på 0,46 mio. kr. i 2018 og 0,23 mio. kr. i 2019 og frem, finansieret af psykiatriområdets pulje til meraktivitet.

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb til de anførte formål, jf. bilaget, og finansieret som foreslået, i alt netto 0 kr.

  At der meddeles anlægsbevillinger på i alt -2,779 mio. kr. netto til ovennævnte formål (indeks 143,1).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/30391
  3. Redegørelse vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal senest den 1. september 2018 afgive en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet samt kommunalbestyrelserne i Region Syddanmark vedrørende indberettet aktivitet i sundhedsvæsnet for år 2017. Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor.

  Baggrunden for udarbejdelsen af redegørelsen er, at det er en del af regelgrundlaget for den aktivitetsbestemte finansiering af regionerne. Vedlagte notat er Region Syddanmarks redegørelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Denne redegørelse omhandler de aktivitetsbestemte tilskud, Region Syddanmark opnår fra henholdsvis staten og kommunerne i Region Syddanmark for aktivitetsåret 2017. For staten omhandler det den statslige aktivitetspulje. For kommunerne drejer det sig om opgørelsen af den kommunale finansiering og den kommunale medfinansiering.

  Denne redegørelse har flere formål. Den skal opgøre og beskrive Region Syddanmarks aktivitet i forhold til den statslige aktivitetspulje, den kommunale finansiering og den kommunale medfinansiering. Herunder skal det sikres, at de i Region Syddanmark bogførte værdier for aktiviteten stemmer overens med de værdier, der er opgjort i det nationale system eSundhed. Derudover skal redegørelsen beskrive det grundlæggende arbejde Region Syddanmark foretager for at sikre, at de indberettede data er korrekte. Endelig skal den sikre, at både Region Syddanmark og leverandøren af Region Syddanmarks PAS/EPJ-system COSMIC behandler data på en forsvarlig måde.

  Samlet konkluderes, at Region Syddanmark har opfyldt betingelserne for at modtage det det statslige aktivitetstilskud.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At forretningsudvalget oversender redegørelsen til regionsrådet med henblik på afgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/933
  4. Løft af rammerne til medicotekniske anskaffelser 2018
  fold dette punkt ind Resume

  I aftalen om budget 2018 er prioriteret ekstra 100 mio. kr. til investeringer i apparatur og it. Et gunstigt licitationsresultat vedr. anskaffelse af EPJ-Syd samt leasingfinansiering af apparaturanskaffelser godkendt tidligere på året giver mulighed for i 2018 at anskaffe medicoteknisk udstyr for 100 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Løbende investeringer i apparatur mv. er væsentlige af hensyn til bl.a. kvaliteten i behandlingen og patientsikkerheden. Investeringsbehovet afspejler også, at visse typer udstyr har en relativ kort teknologisk levetid. Også nye behandlingstilbud afføder behov for nye investeringer. Samtidig bidrager investeringer til mere effektive arbejdsgange mv. og understøtter på den måde sygehusenes omkostningseffektivitet.

  I regionens langsigtede investeringsstrategi er lagt til grund, at der i udgangssituationen prioriteres 300 mio. kr. til løbende genanskaffelse og fornyelse af medicoteknisk apparatur. I det enkelte år kan investeringsomfanget godt afvige markant fra dette måltal, bl.a. som en følge af fremrykning af anskaffelser fra tidligere år, gennemførelse af nationale initiativer (f.eks. Kræftplan IV) samt anskaffelse af apparatur finansieret af nye byggerier.

  Regionens samlede apparaturpark har en samlet værdi i størrelsesordenen 4,0 mia. kr., og med udskiftning af apparaturet hvert 10 år, mangler der i forhold til de nuværende investeringsrammer årligt ca. 100 mio. kr. til at dække det løbende genanskaffelsesbehov vedr. medicoteknisk apparatur. Hertil kommer investeringsbehovet for egentlige nyanskaffelser, der bl.a. er afledt af ibrugtagning af ny teknologi (f.eks. operationsrobotter, MR-accelerator til OUH mv.) samt strategier for spredning af ny teknologi på regionens sygehuse, drift og anlæg.

  I budgetaftalen for 2018 er tilkendegivet, at midlertidige råderum, der måtte opstå inden for årets udgiftsramme, fortsat ønskes anvendt til konsolidering, f.eks. i relation til investeringer i apparatur. Samtidig er investeringsrammerne i 2018 tilført 100 mio. kr. til apparatur og it, der er frigjort på regionens investeringsrammer på baggrund af den løbende konsolidering af regionens samlede økonomi.

  På regionsrådets møde i april 2018 er en del af de afsatte ekstra 100 mio. kr. anvendt til anskaffelse af ny elektronisk patientjournal/patientadministrativ-løsning, EPJ-Syd. Licitationsresultatet har været gunstigere end tidligere estimeret, og på baggrund heraf samt 1. økonomirapportering er der nu grundlag for at vurdere mulighederne for prioritering af yderligere medicotekniske anskaffelser i 2018. 

  Samlet vurderer administrationen, at det er muligt at prioritere ca. 100 mio. kr. til nye medicotekniske anskaffelser for 2018. Beløbet er først og fremmest frigjort på regionens investeringsrammer som følge af det gunstige licitationsresultat vedr. EPJ-Syd, men skyldes også delvis leasingfinansiering på 35 mio. kr. af apparaturanskaffelser godkendt på regionsrådets møde januar og marts 2018. Jævnfør 1. økonomirapportering 2018 (andet punkt på dagsordenen) vurderes det muligt at opretholde leasing- og dermed driftsfinansiering af apparaturet som følge af midlertidige råderum i 2018. Endelig forventes indtægter ved salg af medicoteknisk apparatur på 4,0 mio. kr.

  På rammen til medicotekniske anskaffelser i 2018 er der derfor alene behov for at anvise ny finansiering for ca. 60 mio. kr. med henblik på at understøtte nye anskaffelser for i alt 100 mio. kr., når der samtidig tages højde for forventede rabatter ved anskaffelserne.

  Administrationen har tidligere på året iværksat en ansøgningsrunde med henblik på at prioritere behovet for medicoteknisk apparatur. Prioriteringen dannede grundlag for det forslag til udmøntningen af de medicotekniske rammer for 2018, der blev godkendt på regionsrådets møde i marts 2018.

  Prioriteringen for 2018 er gennemført med et toårigt perspektiv, det vil sige, at der er prioriteret apparatur for et større beløb end de umiddelbart afsatte rammer til medicotekniske anskaffelser.  Med et toårigt perspektiv sikres, at der også i 2018 er et ”beredskab” til – om muligt og efter behov – at fremrykke anskaffelser, hvis prognoserne i løbet af året skulle vise, at der er økonomisk råderum hertil inden for årets udgiftsramme for drift eller anlæg. Samtidig er der taget højde for den nu foreliggende situation, nemlig at de afsatte 100 mio. kr. i budget 2018 ikke fuldt ud skal medgå til finansiering af ny elektronisk patientjournal.

  Ved anskaffelse af medicoteknisk apparatur for yderligere 100 mio. kr. i 2018 bliver det bl.a. muligt at anskaffe ultralydsapparatur og anæstesiapparatur til Odense Universitetshospital, CT-skanner til Sygehus Lillebælt samt røntgenapparatur til Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland.

  For at sikre optimal anvendelse af årets samlede udgiftsrammer til drift og anlæg, kan det komme på tale at leasingfinansiere dele af årets apparaturanskaffelser. De afledte bevillingsmæssige konsekvenser vil i givet fald blive indarbejdet i en budgettilpasning senere på året.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles anlægsbevilling på 58,6 mio. kr. til yderligere medicotekniske anskaffelser i 2018.

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb på rammen til medicotekniske anskaffelser.

  At økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midlerne til medicoteknisk apparatur, herunder godkende licitationsresultater vedr. anlæg inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/19993
  5. Rapportering nr. 30 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede statusrapportering for 1. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Desuden forelægges en faseskiftrapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering. Endvidere skal Region Syddanmark hvert 1½ år indsende en faseskiftrapportering til ministeriet. Både kvartals- og faseskiftrapportering er vedlagt.  

  Kvartalsrapport

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015. Fase 2 er i byggefasen.

  Fase 2 gennemføres fortsat inden for de fastlagte rammer for tid, økonomi og kvalitet. 

  Byggeriet af den nye sengebygning blev igangsat i sommeren 2017. I 1. kvartal 2018 er der bygget to interimsvægge (støvvæg af plast med tapede samlinger mellem gulve, vægge og lofter) i det eksisterende sygehus, for at afskærme det for støv og støj, når den nye sengebygning skal kobles på det eksisterende sygehus. Interimsvæggene bliver stående, indtil koblingen er udført på alle tre etager. Udgravningen til den nye sengebygning er færdiggjort, de sidste kældervægge er støbt, og elementmontagen er påbegyndt.

  Det tidligere varsel fra hovedentreprenøren om fristforlængelse på 25 dage er for nylig – og efter udarbejdelsen af rapporteringen – afklaret, og der arbejdes nu efter en stram tidsplan, som kun forskyder den første mellemtermin ca. 7 arbejdsdage. For at holde den stramme tidsplan kan det dog blive nødvendigt at iværksætte særlige ekstraforanstaltninger. Efterfølgende er der rejst nye tidskrav, hvis omfang og betydning endnu er uafklaret. Disse er dog under afklaring. Dette vil blive nærmere beskrevet i næste kvartalsrapport. Det præciseres, at projektet fortsat er inden for rammerne af den af regionsrådet godkendte tidsplan af december 2015.

  Økonomien er fortsat inden for budgettet, og kvaliteten er uforandret. Statusmarkeringen i kvartalsrapporten for tid, økonomi og kvalitet er derfor fortsat grøn.

  Faseskiftrapport

  Udover den kvartalsvise rapportering skal kvalitetsfondsprojekterne hvert 1½ år fremsende en faseskiftrapportering. Rapporteringen indeholder informationer om udviklingen i projektets kapacitet og status på afhændelse af ejendomme. Forrige faseskiftrapportering blev godkendt af regionsrådet den 19. december 2016. Der er ikke sket ændringer i faseskiftrapporteringen i forhold til december 2016. 

  Administrativ tilføjelse

  Sagen behandles i anlægs- og innovationsudvalget den 21. juni 2018. Udvalgets beslutning vil foreligge inden regionsrådets behandling af sagen på møde den 25. juni 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At faseskiftrapporteringen for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12156
  6. Rapportering nr. 30 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Desuden forelægges Det Tredje Øje-rapportering (DTØ) for Nyt OUH til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål.

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ) indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

   

  Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 - status på Nyt OUH

  Økonomi, tid og kvalitet rapporteres uændret grøn, det vil sige inden for rammerne i forhold til regionsrådets seneste beslutning, med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016 samt den fremdrift, som de igangværende delprojekter har.

  De indledende arbejder (DP01) på byggegrunden er udført, på nær asfaltarbejdet, som afleveres sammen med DP02 i august 2018. Der er i efteråret 2017 foretaget aflevering fra entreprenøren og overdragelse til Odense Letbane af letbanetracé.

  Byggemodningen (DP02) består af 3 udbud, byggemodning, belysning og rør.  Det forventes, at aflevering af de byggeprojekter vil ske i august 2018.

  Vidensaksen (DP03) og behandlings- og sengeafsnit (DP04)

  Efter regionsrådets beslutning den 18. december 2017, hvor det italienske konsortium JV CMB – Itinera blev valgt som totalentreprenør for vidensaksen (DP03) og behandlings- og sengeafsnit (DP04) er der indgået en betinget kontrakt mellem parterne. Dette indebærer, at totalentreprenøren skal udarbejde det endelige forslag til, hvordan sygehuset skal bygges. I den proces bliver byggeriet yderligere optimeret og standardiseret. I optimeringsprocessen udarbejder totalentreprenøren forslag, der øger bygbarheden og dermed kan gøre byggeriet billigere. Forslagene skal godkendes af Region Syddanmark før de indarbejdes i byggeriet. Herefter bliver økonomi, kvalitet og tid låst i den endelig kontrakt, som forventes indstillet til regionsrådets godkendelse i 3. kvartal 2018.

  Klyngerne (DP05-08)

  I forlængelse af regionsrådets beslutning den 27. november 2017 om prækvalifikation er udbudsprocessen gået i gang. Konsortiet NCC | Bravida, der var prækvalificeret til opgaven, valgte inden første dialogrunde at trække sig fra tilbudsafgivelse.

  Første dialogrunde i den konkurrenceprægede dialog er gennemført i februar/marts 2018 med de tre tilbageværende totalentreprenører, JV CMB – Itinera og We Care (M.T. Højgaard m.fl.), som er prækvalificeret til at byde på alle 4 klynger, og 5E Byg A/S, som er prækvalificeret til at byde på DP05 og DP08. Anden dialogrunde afholdes primo maj 2018.

  I kvartalsrapporten er der medtaget de fem risici, som scorer højest på tid, økonomi og kvalitet. Derudover er det vurderet, hvor sandsynligt det er, at risiciene indtræffer. For hver risiko er det beskrevet, hvad konsekvensen er for projektet, hvis risikoen indtræffer, samt hvilke risikominimerende tiltag, der igangsættes.

  Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og indeholder ingen supplerende oplysninger, det vil sige, at revisorerklæringen er uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter.  

  I ledelseserklæringen skal regionsformanden og regionsdirektøren erklære, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Erklæringen underskrives efter regionsrådets godkendelse på mødet den 25. juni 2018.  

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2018 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at fremsende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Det Tredje Øje
  Det er en forudsætning fra Sundheds- og Ældreministeriet, at risikovurderingerne kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Det foretages af ”Det Tredje Øje (DTØ)”. I forhold til Nyt OUH er der valgt en værdiskabende og fremadrettet model, hvor Det Tredje Øje med sine byggetekniske kompetencer samt risiko- og økonomistyringskompetencer skal supplere projektets egne indsigter og kompetencer. Rapporten omfatter observationer og anbefalinger.

  DTØ-rapporten, indeholdende projektdirektørens kommentarer, har haft fokus på at gennemgå processen for projektoptimering, dialogen vedrørende DP05-DP08 samt arbejdet med risikostyring.

  Rapportens nye anbefalinger vedr. kvartalets gennemgang omhandler:

  • Totalentreprenørs ledelse og styring af projektoptimering.
  • Vurdering af projektoptimeringsforslag.
  • Konkurrencesituation på DP05-DP08.
  • Sammenhæng mellem risikospor og projektoptimering.
  • Organisering af totalentreprenør.
  • Samarbejde og kommunikation.

  Ledelsen på Nyt OUH anerkender og er opmærksom på anbefalingerne.

  DTØ-rapporten indeholdende projektdirektørens kommentarer er vedlagt til godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

   

  Administrativ tilføjelse

  Sagen behandles i anlægs- og innovationsudvalget den 21. juni 2018. Udvalgets beslutning vil foreligge inden regionsrådets behandling af sagen på møde den 25. juni 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2018 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At Det Tredje Øje (DTØ) rapporteringen godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialistisk Folkeparti tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/22058
  7. Etablering af støttemur til heliport ved Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Byggemodningen for Nyt Odense Universitetshospital er i gang, og overskydende jord på byggearealet kan med fordel anvendes til etablering af højen til heliporten syd for Hospitalsringen. For at kunne fortsætte dette arbejde, er det nu nødvendigt at fremskynde etableringen af en støttemur for at holde på jorden til heliporten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet meddelte på mødet den 19. december 2016 bevilling til byggemodning af grunden for Nyt OUH (DP02). Byggemodningen er i fuld gang og skrider planmæssigt frem, hvilket medfører overskydende jord fra byggearealet. Af omkostningshensyn arbejdes der med en forudsætning om, at det overskydende jord så vidt muligt bliver på matriklen og bl.a. anvendes til etablering af en heliport. Heliporten anlægges på en høj for på den måde at etablere den nemmeste og hurtigste adgang til akutmodtagelsen. Forbindelsen mellem heliport og akutmodtagelse planlægges via en gangbro over Hospitalsringen. Heliporten placeres syd for Hospitalsringen og vest for Søndre Hospitalsvej.

  Som led heri skal der etableres en støttemur for at stabilisere og holde på jorden til heliporten. Støttemuren af beton er ca. 9 meter høj og 120 m lang og er placeret ud mod Hospitalsringen. Støttemuren foreslås etableret nu, så fremdriften i byggemodningen fastholdes med henblik på at gøre byggegrunden til Nyt OUH klar til byggeri i første del af 2019.

  Budgettet for etablering af støttemuren udgør i alt 16,3 mio. kr. Fordelingen på år fremgår af nedenstående tabel, udgiften fordeles mellem kvalitetsfondsprojektet (somatik, Nyt OUH) og Psykiatrien ud fra gældende fordelingsnøgle.

  1.000 kr.

  2018

  2019

  I alt

  Somatik (Nyt OUH)

  11.691

  2.923

  14.613

  Psykiatri

  1.361

  340

  1.702

  I alt       

  13.052

  3.263

  16.315

  Det indstilles, at delprojektet ”Etablering af støttemur til heliport” indgår som første led i bevillingen Øvrigt terrænarbejde (klar til byggeri). Der vil senere blive forelagt flere delprojekter, men for at kunne fortsætte byggemodningen og arbejdet med den overskydende jord, indstilles etableringen af støttemuren til heliport nu.

  Sag vedr. aptering af heliporten (belægning på heliport, tankanlæg, gangbro til akutmodtagelse mv.) forelægges senere.

  Administrativ tilføjelse

  Sagen behandles i anlægs- og innovationsudvalget den 21. juni 2018. Udvalgets beslutning vil foreligge inden regionsrådets behandling af sagen på møde den 25. juni 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der etableres en støttemur til heliport ved Nyt OUH.

  At der meddeles anlægsbevilling på 14,613 mio. kr. (indeks 115,91) til etablering af støttemur til heliport ved Nyt OUH, som en del af øvrigt terrænarbejde (klar til byggeri).

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2018 – 2019 til formålet, finansieret af den afsatte restramme vedrørende Nyt OUH. Fordeling på år fremgår af sagsfremstillingen.

  At der meddeles anlægsbevilling på 1,702 mio. kr. (indeks 143,1) vedrørende Psykiatriens andel af støttemuren til heliport ved Nyt OUH.

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2018 – 2019 til formålet af de afsatte rådighedsbeløb vedr. Nyt OUH - Psykiatrien. Fordeling på år fremgår af sagsfremstillingen.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat for etablering af støttemur til heliport ved Nyt OUH inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/14006
  8. Forslag til øget aktivitet på høreapparatsområdet og monitorering af ventetiden
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 30. april 2018 en handleplan for nedbringelse af ventetiden til høreapparatsbehandling. Aktivitetsgrundlaget i forhold til forslag 1 i handleplanen vedrørende fjernelse af loft over afregning er blevet genberegnet, da der heri ikke var indregnet udgifter til kontrolbesøg.

  Når der indregnes udgifter til kontrolbesøg, betyder det i forhold til den samlede handleplan, at den estimerede årlige omkostning samlet set stiger fra 11,6 mio. kr. årligt til 12,9 mio. kr. årligt. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på regionsrådsmødet den 30. april 2018 en handleplan for nedbringelse af ventetiden til høreapparatsbehandling. Handleplanen beskrev bl.a. forslag til, hvordan der på regionens høreklinikker er mulighed for at skabe øget aktivitet. Idet det vurderes, at der pt. er en underkapacitet på ca. 2.000 patienter årligt i forhold til høreapparatsbehandling, og der med handleplanen pt. er mulighed for at øge aktiviteten på de offentlige høreklinikker med 1.850 patienter årligt, har sundhedsudvalget bedt administrationen om at beskrive forskellige modeller for, hvordan der kan skabes yderligere aktivitet på høreapparatsbehandlingsområdet f.eks. i privat regi.

  I vedlagte notat er beskrevet forskellige muligheder for at øge aktiviteten både i privat og regionalt regi, ligesom der er en beskrivelse af antal af personer på venteliste og antal ugers ventetid. Derudover er der en opdateret økonomisk beregning af den handleplan, regionsrådet godkendte den 30. april 2018.

   

  Opdateret økonomisk beregning

  Administrationen har genberegnet aktivitetsgrundlaget i forhold til forslag 1 i handleplanen vedr. fjernelse af loft over afregning. Genberegningen viser, at den gradvise optrapning af aktiviteten, der skyldes stadig flere årskontroller på udleverede høreapparater, ikke var indregnet fuldt ud i den økonomiske beregning, som sundhedsudvalget og regionsrådet blev forelagt. I det oplæg regionsrådet har godkendt fremgik det, at den årlige udgift ved at fjerne loft over afregning og øge aktiviteten med 1.850 patienter vil koste 10,4 mio. kr. årligt (6,7 mio. kr. i 2018). I dette oplæg var der ikke indregnet udgifter til kontrolbesøg. Når der indregnes udgifter til kontrolbesøg betyder det, at udgiften frem til 2022 gradvis vil stige med 1,3 mio. kr. I 2022 når modellen er fuldt implementeret, vil de samlede årlige udgifter ved at øge aktiviteten med 1.850 patienter være 11,7 mio. kr. (se tabel 1 i notatet). I forhold til den samlede handleplan betyder dette, at den estimerede årlige omkostning samlet set stiger fra 11,6 mio. kr. årligt til 12,9 mio. kr., årligt, når modellen er fuldt implementeret i 2022 (se tabel 2 i notatet).

  Monitorering af ventetider
  Ultimo april 2018 er der i Region Syddanmark i alt 3.097 patienter, der har udsigt til at skulle vente i mere end 6 måneder på at få et høreapparat. Ventetiden er 59 uger på SHS, 72 uger på SVS, 121 uger på OUH og 123 uger på SLB. På garantiklinikken på SHS er der pt. 14 ugers ventetid.

  Beskrivelse af forskellige muligheder for pukkelafvikling / kapacitetsudvidelser  
  I vedlagte notat er beskrevet forskellige muligheder for pukkelafvikling/ kapacitetsudvidelser. Konkret beskrives følgende:

  • Samarbejde med regionens Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), hvor der er mulighed for at foretage høreundersøgelser m.m. på Center for Høretab i Fredericia. Der beskrives 2 mulige løsninger:
   • Etablering af en garantiklinik hvortil der henvises via de offentlige høreklinikker.
   • Etablering af en selvstændig høreklinik, hvortil der henvises direkte fra praktiserende øre,- næse,- halslæger, eller hvor borgeren selv kan ringe og skrive sig på venteliste.
  • Indgåelse af § 64- aftaler med praktiserende øre,- næse,- halslæger.
  • Udbud hvor en eller flere private høreklinikker kan foretage høreundersøgelser, udlevere høreapparater og foretage justeringsbesøg.

  Tabel 1 viser et estimat over de samlede årlige udgifter til øget aktivitet ved henholdsvis indgåelse af § 64- aftaler samt ved samarbejde med CKV. I oversigten er udbud ikke medtaget, idet der er for stor usikkerhed omkring, hvad de private høreklinikker vil afgive af tilbud, såfremt der skal laves et udbud.

  Dette udelukker dog ikke, at udbud også er en mulighed for at øge aktiviteten. Der skal gøres opmærksom på, at den økonomiske beregning er et estimat på baggrund af de oplysninger der er modtaget, og at der kan ske ændringer, såfremt der kommer flere oplysninger.

  Tabel 1: Oversigt over de forskellige løsningsmuligheder og estimerede omkostninger ved behandling af 700 patienter (2018 takster) 

  Offentlig høreklinik i Region Syddanmark

  CKV høreklinik

  Model 1

  (garantiklinik)

  CKV høreklinik

  Model 2

  (selvstændig klinik)

  § 64 – aftale

   

  Baseret på aftalen i Region Hovedstaden

   

  Estimeret udgift til et enkelt 4 årigt patientforløb eksklusiv udgift til høreapparat

  ·         Høreundersøgelse

  ·         Udlevering af høreapparat

  ·         Kontrolbesøg

  ·         1½ justeringsbesøg

   

  3.326 kr.

   

  2.162 kr. 

   

  2.249 kr.

   

  4.400 kr.

  (ingen begrænsning i antal justeringsbesøg)

   

  Estimeret årlige omkostninger til lønudgifter til behandling af 700 patienter 

   

   

   

  -

   

  1.513.400 kr.

   

  1.574.300 kr.

   +

  befordring

   

  3.080.000 kr.

   

   

  Estimeret årlige omkostninger til høreapparater v. udlevering af 1.400 høreapparater (700 patienter)

   

   

   

   

  2.100.000 kr.

   

  2.100.000 kr.

   

  2.100.000 kr.

   

  Omkostninger i alt ved behandling af 700 patienter

   

  3.613.400 kr.

   

  3.674.300 kr.

  +

  befordring

   

  5.180.000 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den samlede økonomiske udgift til handleplan for nedbringelse af ventetid til høreapparatsbehandling øges med 0,25 mio. kr. i 2019 stigende til 1,3 mio. kr. i 2022 og frem, som finansieres via regionens meraktivitetspulje.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-05-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/25619
  9. Konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjyllands sygehuse
  fold dette punkt ind Resume

  Akutsygehuset i Aabenraa forventes fuldt udbygget i 2020. Derefter kan de sidste justeringer af aktiviteten mellem akutsygehuset i Aabenraa og specialsygehuset i Sønderborg gennemføres.

  Der forelægges nu et forslag, der beskriver profil for Sygehus Sønderjyllands tre sygehuse, i henholdsvis Aabenraa, Tønder og Sønderborg med særlig fokus på den endelige implementering af specialsygehuset i Sønderborg. Forslaget indebærer samtidig en konsolidering og robustgørelse af profilerne for akutsygehuset i Aabenraa og sammedagssygehuset i Tønder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i 2008 gennemførselsplanen for fremtidens sygehusstruktur i Region Syddanmark. Det fremgik af planen, at Sønderborg Sygehus skulle omdannes til specialsygehus, og herunder at dette skulle udvikles i tæt sammenhæng med akutsygehuset i Aabenraa. Akutsygehuset i Aabenraa skulle udbygges i henhold til det tilsagn, Region Syddanmark havde fået i forbindelse med kvalitetsfondsmidlerne til fremtidens sygehuse i Danmark.

  Planen for Sygehus Sønderjylland indebar endvidere, at Sygehus Sønderjylland skulle samle sin stationære aktivitet i Aabenraa og Sønderborg, samt at de ambulante funktioner i Haderslev skulle opretholdes, indtil det nye sygehus i Aabenraa stod klar. Regionsrådet fremrykkede imidlertid beslutningen om lukning af Haderslev sygehus i forbindelse med budgetlægningen for 2012, og Haderslev Sygehus lukkede i efteråret 2014.

   

  Akutsygehuset i Aabenraa forventes fuldt udbygget i 2020. Derefter kan de sidste justeringer af aktiviteten mellem akutsygehuset i Aabenraa og specialsygehuset i Sønderborg gennemføres.

  Det er Sygehus Sønderjyllands opfattelse, at der i denne sammenhæng er behov for at skærpe og udbygge profilen for Sønderborg Sygehus og herudover at konsolidere funktionerne i Aabenraa og i Tønder. I vedlagte notat ”Konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjyllands sygehuse” fremlægges forslag hertil. 

  Med forslaget vil Sønderborg Sygehus være godt rustet til at imødekomme den faglige og aktivitetsmæssige udvikling, som sundhedsvæsenet skal kunne håndtere i fremtiden. Sygehuset vil fortsætte sin udvikling som et vigtigt og bæredygtigt sygehus i den samlede syddanske sygehusstruktur.

  Opmærksomheden skal henledes på, at nærværende forslag til styrkelse af Sønderborg Sygehus vil indebære behov for yderligere investeringer ud over de allerede besluttede investeringer i renovering af intensivområdet, etablering af nyt Cytostatica laboratorium samt ombygning af ambulatorietorv. Investeringsbehovet er nærmere beskrevet i vedlagte bilag ”Oversigt over disponeringer i hovedkomplekset på Specialsygehus Sønderborg”.  Herudover er der afsat 155 mio. kr. (indeks 2018) til helhedsplan for Sønderborg Sygehus. Helhedsplanen finansierer primært etablering og renovering af en-sengsstuer på Sønderborg Sygehus

  Det vurderes også, at de nærværende forslag til konsolidering af såvel akutsygehuset i Aabenraa og sammedagssygehuset i Tønder vil robustgøre og fremtidssikre profilerne for disse sygehuse.

  Det foreslås på den baggrund, at notatet ”Konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjyllands sygehuse”, udgør grundlaget for den videre implementering af fremtidens sygehusstruktur i Sygehus Sønderjylland.

  Anvendelse af arealer på Sønderborg Sygehus
  Der lægges med forslaget op til at udnytte den samlede bygningskapacitet i den nuværende hovedbygning - ”de 4 tårne” - der ud over den samlede aktivitet på Specialsygehuset i Sønderborg, samtidig vil kunne rumme Gigthospitalet og satellitfunktionen af det regionale rygteam (der drives af Sygehus Lillebælt). Det betyder, at der ikke vil være ledige arealer i hovedbygningen på Sønderborg Sygehus, når flytningen af funktioner til Akutsygehuset i Aabenraa er fuldt ud gennemført. 

  Der vil løbende blive forelagt sager til politisk behandling om den videre finansiering af indretningen af arealerne på sygehuset i Sønderborg, så de optimeres til at understøtte driften og videreudviklingen af den faglige profil på sygehuset.

  Der vil formentlig blive tale om to til tre separate anlægsansøgninger til projekter. Der henvises til det særskilte bilag ”Oversigt over disponeringer i hovedkomplekset på Specialsygehus Sønderborg” for en beskrivelse af arealanvendelsen og om finansiering af de nødvendige arealmæssige investeringer.

  Der skal gøres opmærksom på, at der ikke umiddelbart er finansieringsmæssige muligheder herfor, men at der i forbindelse med budget 2019 arbejdes på en samlet plan for håndtering af den fremadrettede anlægsprofil for sygehusene i Region Syddanmark. Det forventes, at denne profil rækker til år 2025.

  Etablering af PET/CT i Aabenraa
  Det foreslås, at den PET/CT skanner, der skal etableres i Sygehus Sønderjylland, placeres på akutsygehuset i Aabenraa. Den faglige baggrund herfor er beskrevet i vedlagt notat.

  Finansieringen af selve PET/CT scanneren vil indgå i prioriteringen på det medicotekniske område. I forbindelse med anskaffelsen af EPJ Syd konstateres, at der er grundlag for prioritering af nye midler til det medicotekniske område, der kan indgå i denne prioritering. Anlægsdelen vedrørende etablering af PET/CT i Aabenraa, vil blive finansieret inden for den samlede investeringsramme til anlæg i Aabenraa. Håndteringen af anlægsøkonomien vil blive endeligt afklaret i forbindelse med budgetforliget for 2019.

   

  Personaleprocesser
  Gennemførslen af justeringer og flytninger af aktivitet i henhold til den fremtidige profil og opgavefordeling i Sygehus Sønderjylland vil have betydning for nogle personalegrupper. Disse personaleprocesser vil blive gennemført i tæt dialog med personalet, i henhold til gældende principper.

  Drøftelse i FMU
  Sygehus Sønderjyllands FMU drøftede fredag den 4. maj 2018 forslaget til fremtidig profil for Sygehus Sønderjyllands matrikler. Referatet er vedlagt som bilag til orientering.

  Det bemærkes, at forholdene vedrørende finansiering af indretning på Sønderborg Sygehus og etablering af PET/CT skanner i Aabenraa også forelægges anlægs- og innovationsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At notatet ”Konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjyllands sygehuse”, tiltrædes

  som grundlag for den videre implementering af fremtidens sygehusstruktur i Sygehus Sønderjylland.

  At notatet ”Oversigt over disponeringer i hovedkomplekset på Specialsygehus Sønderborg” udgør rammerne for den videre bygningsmæssige udvikling af hovedkomplekset på Sønderborg Sygehus, herunder rammerne for finansiering af afledte byggeprojekter, som løbende vil blive forelagt regionsrådet, i henhold til de finansieringsmæssige muligheder.

  At den PET/CT scanner, der skal etableres i Sygehus Sønderjylland, placeres på akutsygehuset i Aabenraa, og at finansieringen af selve PET/CT scanneren vil indgå i prioriteringen på det medicotekniske område. I forbindelse med anskaffelsen af EPJ Syd konstateres, at der er grundlag for prioritering af nye midler til det medicotekniske område, der kan indgå i denne prioritering. Anlægsdelen vedrørende etablering af PET/CT i Aabenraa, vil blive finansieret inden for den samlede investeringsramme til anlæg i Aabenraa.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-05-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Forretningsudvalget anbefaler indstillingens 1. at over for regionsrådet. Med hensyn til indstillingens 2. at henvises til pkt. 10 på dagsordenen og med hensyn til indstillingens 3. at henvises til pkt. 11 på dagsordenen.


  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/25619
  10. Bygningsmæssige tilretninger i forbindelse med vedtagelse af plan for konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjyllands sygehuse
  fold dette punkt ind Resume

  Akutsygehuset i Aabenraa forventes fuldt udbygget i 2020. Derefter kan de sidste justeringer af aktiviteten mellem akutsygehuset i Aabenraa og specialsygehuset i Sønderborg gennemføres.

  Der er i den forbindelse udarbejdet et forslag, der beskriver profilen for Sygehus Sønderjyllands tre sygehuse, i henholdsvis Aabenraa, Tønder og Sønderborg med særlig fokus på den endelige implementering af specialsygehuset i Sønderborg.

  Forslaget indebærer en række arealmæssige tilpasninger, som skal forelægges for anlægs- og innovationsudvalget i juni 2018, og af tidsmæssige årsager derfor sideløbende forelægges for forretningsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i 2008 gennemførselsplanen for fremtidens sygehusstruktur i Region Syddanmark. Det fremgik af planen, at Sønderborg Sygehus skulle omdannes til specialsygehus, og herunder at dette skulle udvikles i tæt sammenhæng med akutsygehuset i Aabenraa. Akutsygehuset i Aabenraa skulle udbygges i henhold til det tilsagn, Region Syddanmark havde fået i forbindelse med kvalitetsfondsmidlerne til fremtidens sygehuse i Danmark.

  Planen for Sygehus Sønderjylland indebar endvidere, at Sygehus Sønderjylland skulle samle sin stationære aktivitet i Aabenraa og Sønderborg, samt at de ambulante funktioner i Haderslev skulle opretholdes, indtil det nye sygehus i Aabenraa stod klar. Regionsrådet fremrykkede imidlertid beslutningen om lukning af Haderslev sygehus i forbindelse med budgetlægningen for 2012, og Haderslev Sygehus lukkede i efteråret 2014.

   

  Akutsygehuset i Aabenraa forventes fuldt udbygget i 2020. Derefter kan de sidste justeringer af aktiviteten mellem akutsygehuset i Aabenraa og specialsygehuset i Sønderborg gennemføres.

  Det er Sygehus Sønderjyllands opfattelse, at der i sammenhæng hermed er behov for at skærpe og udbygge profilen for Sønderborg Sygehus og herudover at konsolidere funktionerne i Aabenraa og i Tønder. Det forslag der nu foreligger, indebærer en styrkelse af Sønderborg Sygehus. Beskrivelse af profilen vedlægges til orientering. Det indebærer et behov for yderligere investeringer ud over de allerede besluttede investeringer i renovering af intensivområdet, etablering af nyt Cytostatica laboratorium samt ombygning af ambulatorietorv.

  Sagen vedrørende ”Konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjyllands sygehuse”

  er forelagt Sundhedsudvalget på udvalgets møde i maj 2018.

  Investeringsbehovet er nærmere beskrevet i vedlagte bilag ”Oversigt over disponeringer i hovedkomplekset på Specialsygehus Sønderborg”.  Herudover er der afsat 155 mio. kr. (indeks 2018) til helhedsplan for Sønderborg Sygehus. Helhedsplanen finansierer primært etablering og renovering af en-sengsstuer på Sønderborg Sygehus

  Anvendelse af arealer på Sønderborg Sygehus

  Der lægges med forslaget op til at udnytte den samlede bygningskapacitet i den nuværende hovedbygning - ”de 4 tårne” - der ud over den samlede aktivitet på Specialsygehuset i Sønderborg, samtidig vil kunne rumme Gigthospitalet og satellitfunktionen af det regionale rygteam (der drives af Sygehus Lillebælt). Det betyder, at der ikke vil være ledige arealer i hovedbygningen på Sønderborg Sygehus, når flytningen af funktioner til Akutsygehuset i Aabenraa er fuldt ud gennemført. 

  Der vil løbende blive forelagt sager til politisk behandling om den videre finansiering af indretningen af arealerne på sygehuset i Sønderborg, så de optimeres til at understøtte driften og videreudviklingen af den faglige profil på sygehuset.

  Der vil formentlig blive tale om to til tre separate anlægsansøgninger til projekter. Der henvises til det særskilte bilag ”Oversigt over disponeringer i hovedkomplekset på Specialsygehus Sønderborg” for en beskrivelse af arealanvendelsen og om finansiering af de nødvendige arealmæssige investeringer.

  Der skal gøres opmærksom på, at der ikke umiddelbart er finansieringsmæssige muligheder herfor, men at der i forbindelse med budget 2019 arbejdes på en samlet plan for håndtering af den fremadrettede anlægsprofil for sygehusene i Region Syddanmark. Det forventes, at denne profil rækker til år 2025.

  Etablering af PET/CT i Aabenraa

  Sundhedsudvalget har i forbindelse med behandlingen af sagen om ”Konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjyllands sygehuse” tiltrådt et forslag om at den PET/CT skanner, der skal etableres i Sygehus Sønderjylland, placeres på akutsygehuset i Aabenraa. Den faglige baggrund herfor er beskrevet i vedlagt notat. Finansieringen af selve PET/CT scanneren og afledte bygningsmæssige konsekvenser forelægges i en særskilt sag for anlægs- og innovationsudvalget.

  Administrativ tilføjelse

  Sagen behandles i anlægs- og innovationsudvalget den 21. juni 2018. Udvalgets beslutning vil foreligge inden regionsrådets behandling af sagen på møde den 25. juni 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At notatet ”Oversigt over disponeringer i hovedkomplekset på Specialsygehus Sønderborg” udgør rammerne for den videre bygningsmæssige udvikling af hovedkomplekset på Sønderborg Sygehus, herunder rammerne for finansiering af afledte byggeprojekter, som løbende vil blive forelagt regionsrådet, i henhold til de finansieringsmæssige muligheder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/5387
  11. Nybyggeri til PET/CT scanner på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med forslag til konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjyllands sygehuse foreslås, at der etableres en PET/CT scanner på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. I nærværende sag foreslås, at såvel PET/CT-scanneren som de afledte anlægskonsekvenser af etableringen af PET/CT-scanneren finansieres af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med forslag til konsolidering og skarp profil for Sygehus Sønderjyllands sygehuse, jf. særskilt punkt på indeværende dagsorden, foreslås, at der etableres en PET/CT-scanner på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.

  Den nye funktion planlægges placeret i nærhed af den nuværende billeddiagnostiske afdeling og på samme etage som denne. Afdelingen ligger på 2. etage i et område, hvor der ikke umiddelbart er udvidelsesmuligheder. Det er derfor nødvendigt at opføre en ny bygning. Af hensyn til patienter og personale skal bygningen ligge så tæt på afdelingens reception og venteområde som muligt. Terrænet, som støder op til afdelingen, springer i to niveauer. Det medfører, at et nybyggeri skal udføres i to etager for at imødekomme ønsket en samlet afdeling på en etage. Placeringen af nybygningen er illustreret på vedlagte kort over sygehuset. Et foreløbigt økonomisk overslag viser, at nybygningen vil koste ca. 12-13 mio. kr., og at PET/CT-scanneren inkl. omkostninger vil koste ca. 18-19 mio. kr.

  Kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa skønnes ud fra projektets nuværende stade og risikoprofil at have tilstrækkelige reserver, som kan finansiere både indkøbet af PET/CT-scanneren og nybyggeriet, hvorfor udgifterne foreslås finansieret heraf.

  Det er en tilsagnsbetingelse for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, at der anvendes minimum 200 mio. kr. (2009-pl.) på it, udstyr og apparatur. Der er endnu udisponerede midler på denne ramme, som vurderes ud fra projektets nuværende stade og risikoprofil at kunne finansiere PET/CT-scanneren.

  Kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa indeholder endvidere en udisponeret risikopulje på 40 mio. kr. Risikopuljen er likvide midler, som primært tænkes anvendt til større tilkøb, som f.eks. omgørelse af tidligere foretagne besparelser eller tilføjelse af nye krav, såfremt dette vurderes muligt ud fra projektets stade og resterende risikoprofil. Styregruppen for projektet har vurderet, at det er muligt at finansiere de afledte anlægskonsekvenser af PET/CT-scanneren fra risikopuljen. Den videre implementering af beslutningen vil ske i regi af styregruppen for Aabenraa-projektet og følge de gældende procedurer i styringsmanualen, senest godkendt af regionsrådet den 18. december 2017.

  Regionsrådet vil løbende via projektets kvartalsrapporter blive orienteret om status på delprojektet vedr. PET/CT-scanneren.

  Administrativ tilføjelse

  Sagen behandles i anlægs- og innovationsudvalget den 21. juni 2018. Udvalgets beslutning vil foreligge inden regionsrådets behandling af sagen på møde den 25. juni 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de afledte anlægskonsekvenser af etablering af en PET/CT-scanner på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa finansieres af kvalitetsfondsprojektets risikopulje.

  At PET/CT-scanneren finansieres af kvalitetsfondsprojektets ramme til it, udstyr og apparatur.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/20326
  12. Røgfrie ungdomsuddannelser
  fold dette punkt ind Resume

  Den 19. marts 2018 godkendte regionsrådet Region Syddanmarks tiltræden til partnerskabet for Røgfri Fremtid. Som en del af udmøntningen af partnerskabet er der planlagt en indsats målrettet ungdomsuddannelserne i regionen. Dette med henblik på at færre unge begynder at ryge.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet tiltrådte på mødet den 19. marts 2018 partnerskabet Røgfri Fremtid. Røgfri Fremtid er et partnerskab iværksat i et samarbejde mellem Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse og indeholder tilslutning til tre visioner:

  • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt
  • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv
  • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg

  Som en udmøntning af denne vision i Region Syddanmark er udarbejdet et oplæg til partnerskab med ungdomsuddannelserne beliggende i Region Syddanmark. Oplægget inviterer ungdomsuddannelser og kommuner til et partnerskab om at skabe røgfrie miljøer og røgfri skoletid.

  Samarbejdet er blevet præsenteret for borgmestrene i Syddanmark på møde i kommunekontaktudvalget den 20. april 2018 samt for Syddansk Uddannelsesforum 25. april 2018. I begge fora var der opbakning til indsatsen.

  12 % af eleverne på de gymnasiale uddannelser og 37 % eleverne på erhvervsskolerne ryger dagligt (tallene er henholdsvis 34 % og 19 % hvad angår lejlighedsvis rygning). Samtidig viser Sundhedsprofilen for 2017, at rygere gennemsnitlig er begyndt at ryge i en alder af 17 år.

  En del ungdomsuddannelser er allerede godt i gang med at arbejde med røgfri skoletid. Men der er fortsat mange, hvor de unge enten kan ryge på matriklen (skoler med elever primært over 18 år) eller må ryge uden for skolens område.

  Forslaget til partnerskab med ungdomsuddannelserne har til formål at hjælpe skolerne med at få sat rygning på dagsorden og understøtte røgfrie miljøer på skolerne.

  Regionen vil tilbyde afvikling af opstartsarrangementer, løbende midtvejssamlinger, hjælp til udarbejdelse af rygepolitikker m.m. og målinger lokalt omkring rygeudviklingen.

  Konkret foreslås en certificeringsmodel, som kan hjælpe skolerne i gang med at flytte sig fra f.eks. ingen indsatser til i første omgang røgfri matrikel (=der må ikke ryges hverken inde, ude eller i rygeskure på skolens matrikel, men eleverne må gerne ryge uden for skolens matrikel). Eller for de skoler, hvor der allerede er røgfri matrikel, henimod reel røgfri skoletid (der må ikke ryges i den tid, eleverne er i skole uanset matrikel).

  Kræftens Bekæmpelse er partner i projektet og vil løbende bidrage med viden, materialer og inddragelse af f.eks. frivillige til arrangementer om rygestop på skolerne.

  Der foreslås en treårig indsats med start fra august 2018 til juli 2021. I den periode er det målet, at under 10 % af de unge under 24 år ryger dagligt, at alle ungdomsuddannelser som minimum har røgfri skoletid, og mindst halvdelen også har røgfri arbejdstid, mindst en tredjedel af de forberedende grunduddannelser har røgfri skole- og arbejdstid, og mindst halvdelen af de videregående uddannelser forholder sig aktivt til forebyggelse af tobak på studiestedet.

  Kommunerne vil være naturlige samarbejdspartnere, da de varetager rygestoptilbuddene lokalt. Der vil derfor være en løbende dialog omkring lokale samarbejder.

  Skolerne vil blive inviteret til deltagelse umiddelbart i starten af det kommende skoleår.

  Finansiering af indsatsen vil ske via allerede afsatte regionale midler inden for særlige sundhedsstrategiske indsatser samt rådgivningsmidler.

  BESLUTNING I UDVALGET FOR UDDANNELSE OG ARBEJDSKRAFT DEN 06-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, dog således at formuleringen i bilagets side 4 ang. certificeringsmodellens niveau 2, anden bullet ændres til ”Hvis skolen observerer, eleverne ryger, går de i dialog med eleverne”.

  Carsten Sørensen, (O), stemte imod certificeringsmodellens niveau 2 ”Røgfri skoletid”, da det findes at være et indgreb i den personlige frihed, at personer over 18 år ikke må ryge uden for en ungdomsuddannelsesinstitutions matrikel.  

  Morten Weiss-Pedersen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At projektbeskrivelsen for Røgfri Fremtid – oplæg til partnerskab mellem Region Syddanmark, kommunerne og ungdomsuddannelser i Syddanmark 2018-2021 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 04-06-2018

  Indstilling tiltrådt, dog således at formuleringen i bilaget side 4 angående Certificeringsmodellens Niveau 2, anden bullet ændres til: ”Hvis skolen observerer, eleverne ryger, går de i dialog med eleverne.”

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen fra udvalget for det nære sundhedsvæsen og udvalget for uddannelse og arbejdskraft anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21323
  13. Udmøntning af to nye ydernumre i Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Med baggrund i den store andel lukkede praksis i Odense, det høje gennemsnitlige antal tilmeldte patienter pr. læge i Odense samt den forventede befolkningstilvækst, foreslås der udmøntet to nye ydernumre i Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Odense kommune er der pr. 1. april 2018 i alt 59 praksis, hvoraf de 40 har lukket for tilgang (68 pct.). Flere af de praksis, som har åben for tilgang, har mange patienter, og således kunne flere af disse praksis vælge at lukke for tilgang af nye patienter. Det gennemsnitlige antal patienter pr. lægekapacitet inkl. ubesatte kapaciteter er 1768 (normtallet er 1600). Befolkningstilvæksten er stor i Odense, svarende til mellem 1600 og 1700 ekstra borgere om året frem til 2022 jf. befolkningsprognosen fra Odense Kommune. På den baggrund synes det formålstjenligt at udmønte to nye ydernumre til nedsættelse i Odense Kommune.

  Det bør overvejes at fastsætte en mindstepris for de ny-udmøntede ydernumre, set i lyset af, at regionen nyligt har solgt ny-udmøntede ydernumre i Haderslev og Kolding for henholdsvis 300.000 og 350.000 kr.

  Praksisplanudvalget for almen praksis anbefalede i 2017 over for det daværende sundhedssamordningsudvalg udmøntning af to ydernumre i Odense. Under behandling af sagen i sundhedssamordningsudvalget den 5. december 2017 blev det besluttet, at de to ydernumre i Odense afventer yderligere behandling i sundhedssamordningsudvalget med henvisning til sundhedssamordningsudvalgets møde den 16. maj 2017, hvor etablering af lægepraksis i Vollsmose blev drøftet.

  Status i forhold til Vollsmose er, at eventuelle nye ydernumre til nedsættelse i Vollsmose har været drøftet i det kommunalt-lægelige udvalg i Odense. Kommunens tilbagemelding fra mødet var, at PLO (Praktiserende Lægers Organisation) har den holdning, at de ikke kan finde gode argumenter for et ydernummer i Vollsmose. Sagen skal også drøftes politisk i kommunen, men der er endnu ikke kommet tilbagemelding på dette.

  På foranledning af sundhedssamordningsudvalget blev der i sommeren 2017 iværksat et arbejde, hvor regionen og kommunen i samarbejde med lægelige repræsentanter skulle beskrive initiativer, der kunne rekruttere læger til nedsættelse i Vollsmose. Dette arbejde var forankret i Odense Kommune, men gik i stå og sagen er først genoptaget primo 2018.

  Det bemærkes, at det vil kræve en ændring af praksisplanen for almen praksis, såfremt udvalget for det nære sundhedsvæsen på et tidspunkt beslutter, at et eller flere ydernumre i Odense skal bindes til Vollsmose.

  Det er administrationens vurdering, at der – uagtet en eventuel senere drøftelse af ydernumre til Vollsmose – er behov for udmøntning af ydernumre bredt i Odense nu.

  Ydernumrene vil blive annonceret landsdækkende til nedsættelse i et af Odense-postnumrene, og nuværende praksis i Odense vil blive gjort særskilt opmærksom på, at ydernumrene er til salg.

  Administrativ tilføjelse

  Sagen er blevet drøftet på politisk niveau i Odense Kommune. Kommunens sundhedsudvalg udtrykte på møde den 26. april 2018 opbakning til, at der etableres et ydernummer til en almen praksis i Vollsmose.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der udmøntes to nye ydernumre i Odense.

  At der fastsættes en mindstepris på 300.000 kr. pr. ydernummer.

  At der ikke nødvendigvis sælges til højest bydende, men at der vil blive foretaget en samlet vurdering af de indkomne bud, herunder en beskrivelse af, hvordan lægen forestiller sig at drive praksis/udnytte kapaciteten, opstartsdato og patientantal.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 08-05-2018

  Indstillingen blev ændret, således at tredje ”at” formuleres således: ”At der ikke nødvendigvis sælges til højest bydende, men at der vil blive foretaget en samlet vurdering af de indkomne bud, herunder en beskrivelse af, hvordan lægen forestiller sig at drive praksis/udnytte kapaciteten, opstartsdato, patientantal og geografisk placering.”

  Bo Libergren, Thies Mathiasen, Anja Lund og Gitte Frederiksen stemte for den samlede indstilling.

  Andrea Terp, Meho Selman, Morten Brixtofte Petersen, Annette Blynel og Vibeke Syppli Enrum stemte imod den samlede indstilling.

  Bo Libergren, Thies Mathiasen, Anja Lund og Gitte Frederiksen begærede herefter sagen behandlet i regionsrådet i henhold til Styrelsesloven § 23.

  Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

  At der udmøntes to nye ydernumre i Odense med udgangspunkt i Vollsmose Sundhedscenter, Odense Kommune.

  At administrationen anmodes om at udarbejde udbudsmateriale så attraktivt som muligt, inden for rammerne af gældende lovgivning og aktuel overenskomst med PLO. Det kan f.eks. være med mulighed for oprettelse af delepraksis og/eller som en kombinationsstilling i samarbejde med Odense Universitetshospital og Odense Kommune, støtte i en opstartsperiode m.v.

  At der ikke nødvendigvis sælges til højestbydende, men at der foretages en samlet vurdering af de indkomne bud.

  At det indstilles til Praksisplanudvalget at praksisplanen ændres, således at ydernumre til Odense ikke længere kun er som kommune, men ud fra en geografisk opdeling.

  For ændringsforslaget stemte Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti (i alt 6 stemmer). Imod stemte Venstre, Dansk Folkeparti og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen (i alt 8 stemmer).

  Ændringsforslaget bortfaldt således.

  Indstillingen fra udvalget for det nære sundhedsvæsen anbefales over for regionsrådet af et flertal på 8 medlemmer: Venstre, Dansk Folkeparti og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen.

  6 medlemmer: Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti stemte imod.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21141
  14. Godkendelse af høringsudkast for Praksisplan for fysioterapiområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet et høringsudkast til en praksisplan for fysioterapi i Region Syddanmark for planperioden 2018-2022.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til landsoverenskomsterne om fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi (§ 18), udarbejder regionen og kommunerne en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen laves med baggrund i overenskomsten og danner grundlag for beslutning om de overenskomstmæssige forhold vedr. den fysioterapeutiske kapacitet.

  Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi har nedsat en arbejdsgruppe bestående af to medlemmer fra Danske Fysioterapeuter, et medlem fra Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat samt to medlemmer fra administrationen. Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde et udkast til praksisplan for perioden 2018-2022 til forelæggelse for Samarbejdsudvalget.

  Arbejdsgruppen for praksisplan har udarbejdet vedlagte høringsudkast til en praksisplan for fysioterapi i Region Syddanmark for planperioden 2018-2022.

  Praksisplanen er udarbejdet på grundlag af en praksisbeskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapipraksis i alle områder af regionen samt en beskrivelse af de kommunale tilbud til vederlagsfri fysioterapi, jf. § 18, stk. 3 i overenskomsten.


  Ligeledes indeholder praksisplanen en præsentation af igangværende projekter inden for fysioterapiområdet i Region Syddanmark, en præsentation af planens visioner for fysioterapiområdet i Region Syddanmark samt en konkret handleplan for iværksættelse af planens visioner for planperioden.


  Fokus i nærværende praksisplan er at skabe rammer for samarbejde, kontinuitet og nytænkning for planperioden 2018-2022 samt beskrive eksisterende kapacitet i alle områder af regionen, beskrive de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi samt give en konkret vurdering af kapacitetsbehovet inden for fysioterapiområdet i Region Syddanmark både nu og på længere sigt.


  Et af hovedområderne i praksisplanen er kapacitetsstyring og vurderingen af kapacitetsbehovet inden for det fysioterapeutiske område i Region Syddanmark. På baggrund af Praksisbeskrivelsen i planen kan det konkluderes, at Region Syddanmarks udgiftsniveau er forholdsvist lavt i forhold til landets øvrige regioner.

  Region Syddanmark er dog den region, der har flest sikrede borgere pr. fysioterapeutisk kapacitet. Der opleves dog lave ventetider i Region Syddanmark, så kapaciteten vurderes som tilstrækkelig på nuværende tidspunkt.


  Danske Fysioterapeuter bemærker, at de ikke finder kapaciteten på speciale 51 (den almindelige fysioterapi) tilstrækkelig pt., da flere patienter vælger behandling i privat regi.


  Det forventes, at andelen af ældre borgere (60+) vil udgøre en stigende andel af den syddanske befolkning. Der vil derfor i et længere perspektiv være behov for yderligere fysioterapeutisk kapacitet, særligt på speciale 51. 


  Det anbefales derfor i praksisplanen, at der iværksættes en konkret undersøgelse af mulighederne for en fremtidig kapacitetsudvidelse på speciale 51 i den kommende planperiode.


  I praksisplanen lægges der på nuværende tidspunkt umiddelbart ikke op til en kapacitetsudvidelse på de vederlagsfrie specialer 62 og 65 (henholdsvis den vederlagsfrie fysioterapi og den vederlagsfrie ridefysioterapi). Den vederlagsfrie kapacitet vurderes med afsæt i kommunernes behov, sammenholdt med at der på speciale 51 kan være behov for yderligere kapacitet i planperioden.


  Samordning og tværfaglig indsats er ligeledes et af hovedemnerne i den kommende praksisplan. Med afsæt i Region Syddanmarks tidligere samordningsprojekt vil der i planperioden blive fokuseret på en yderligere samordning mellem de praktiserende læger og praktiserende fysioterapeuter i forhold til behandlingsforløb og diagnosticering som en del af det sammenhængende sundhedsvæsen. 


  For at udvikle tværfagligt samarbejde, forskning og kommunikation skal der i den kommende planperiode ske en afdækning af behovet for særlige indsatsområder i forhold til samordningsindsatsten mellem de praktiserende læger og fysioterapeuter med henblik på at skulle danne grundlag for en yderligere konkret samordning i forhold til de nævnte parter.


  Ovenstående afdækning af samordningsindsatsen skal danne grundlag for en yderligere indsats for samordning mellem praktiserende læger og fysioterapeuter.

  Dette har særlig betydning for den vederlagsfrie fysioterapi.


  I forhold til praksisplanens fremtidige visioner for kvalitetsudvikling og evidensbaseret tilgang til fysioterapi forventes det, at der i planperioden fortsat arbejdes videre med implementeringen af de Nationale Kliniske Retningslinjer inden for det fysioterapeutiske område i Region Syddanmark. Retningslinjerne er baseret på videnskabelig evidens og ”Best Practice”. De Nationale Kliniske Retningslinjer for knæartrosepatienter er allerede implementeret i Region Syddanmark.


  Det anbefales derfor i praksisplanens handleplan, at der fortsat arbejdes med implementering af de Nationale Kliniske Retningslinjer i den kommende planperiode. Det forventes ligeledes, at standarder og akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel vil være kvalitetsforbedrende initiativer, der skal udrulles yderligere i den kommende planperiode, samt via de kommende overenskomster på fysioterapiområdet.

  Ligeledes anbefales det i praksisplanen, at der i planperioden konkret arbejdes med videreudvikling af kvalitetsforbedrende initiativer, såsom patienttilfredshedsundersøgelser og elektronisk information til patienten forud for et behandlingsforløb i en fysioterapipraksis.

  Anvendelsen af IT i fysioterapipraksis er ligeledes et fokusområde i praksisplanen for 2018-2022. Praksisplanen lægger op til, at IT fortsat skal understøtte en moderne og tidssvarende samordning og kommunikation inden for fysioterapiområdet. Praksisplanen anbefaler, at Region Syddanmark i den kommende planperiode fortsat har en aktiv rolle i forbindelse med kvalitetssikringen heraf. Det forventes ligeledes i den kommende planperiode, at der arbejdes aktivt med sikring af dataopsamling og databehandling som et kvalitetsforbedrende initiativ.


  Handleplanen i praksisplanen anbefaler konkret, at Region Syddanmark og kommunerne indgår i de IT-mæssige sammenhænge, der har relevans i forhold til udviklingen af projektet på kvalitetsområdet.


  Der er på nuværende tidspunkt igangsat en række regionale projekter og aftaler inden for fysioterapiområdet i Region Syddanmark. Dette omfatter bl.a.

  • Aftale om standardiseret trænings-og uddannelsesforløb for knæartrosepatienter.
  • Aftale om udvidet lænderyg undersøgelse.
  • Aftale om palliativ fysioterapi og lymfødem behandling.

  Praksisplanen anbefaler, at der i den kommende planperiode fortsat arbejdes med regionale projekter og aftaler inden for fysioterapi, hvor arbejdet i den kommende planperiode kan være i form af evalueringer af de igangværende projekter og aftaler eller iværksættelse af nye.

  Praksisplanen for 2018-2022 forventes endeligt vedtaget ultimo 2018.  Se vedlagte forslag til procesplan.

  Administrativ tilføjelse

  Efter mødet i udvalget for det nære sundhedsvæsen den 4. juni 2018 er der blevet foretaget enkelte redaktionelle ændringer i høringsudkastet af hensyn til læsevenligheden. Ændringerne er primært blevet foretaget ved overskrifter og tabeller, samt enkelte steder i teksten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkast til praksisplan for fysioterapi i Region Syddanmark sendes i høring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 04-06-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/23412
  15. Udmøntning af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte i december 2016 en udmøntningsramme til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. I denne sag forelægges et forslag til udmøntning af rammen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på mødet den 19. december 2016 etableringen af en udmøntningsramme til understøttelse af udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i tilknytning til det rammepapir, som regionsrådet godkendte den 26. juni 2017.

  Den første udmøntning af puljen foretog regionsrådet på mødet den 28. august 2017. Efterfølgende har regionsrådet den 22. januar 2018 truffet beslutning om at finansiere etableringen af telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø via puljen.

  I denne sag forelægges følgende forslag til den anden samlede udmøntning fra puljen:

  Sundhedens geografi

  Under Regional Udviklings område i budgetforliget for 2018 er det aftalt at afsætte 0,65 mio. kr. til at undersøge potentialet i at koble viden om sundhed og sygdomme med geografisk placering. Formålet er at kvalificere, hvilke regionale og kommunale sundhedstilbud, der er behov for i et område, så man kan målrette både den forebyggende indsats samt støtte op om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Den primære omkostning i projektet er lønomkostninger til databehandlingen.

  Det foreslås, at der i 2018 afsættes 325.000 kr. til Sundhedens geografi.

  Koordinatorer til bilaterale kommunesamarbejder og sundhedshuse

  Den 18. marts 2018 godkendte regionsrådet en strategi og guideline for arbejdet med sundhedshuse i Syddanmark. Strategien beskriver sundhedshusene som den fysiske ramme for udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Bl.a. rammepapiret og pejlemærket om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen har ført til flere bilaterale samarbejder med kommuner. Der er aktuelt samarbejde med kommunerne Tønder, Haderslev, Vejen, Varde, Fredericia, Middelfart, Nyborg og Ærø.

  Der forestår nu umiddelbart en række opgaver med implementeringen af strategien og guidelinen og arbejdet med de bilaterale samarbejder, som kræver tilførsel af personalemæssige ressourcer.

  Desuden er det et ønske i de politiske styregrupper for både Fredericia Sundhedshus og Haderslev Sundhedscenter at dele en fælles koordinator for en treårig periode.

  Det foreslås, at der afsættes 725.700 kr. i 2018, 1.451.400 kr. i henholdsvis 2019 og 2020, 1.088.550 i 2021, og 725.700 kr. i 2022 og i årene fremover til koordinering.

   

  Drift af decentral røntgen i sundhedscentrene i Brørup og Haderslev

  Regionsrådet behandlede på møde den 25. september 2017 forslag til etablering af decentrale røntgenfunktioner i Haderslev og Brørup, ligesom regionsrådet den 18. december 2017 godkendte etableringsøkonomien for røntgenfunktionerne sammen med en indstilling om, at driftsøkonomien efterfølgende skulle kvalificeres og fremlægges politisk.

  Driftsøkonomien er nu opgjort, således at finansieringsbehovet for drift af røntgenfunktionerne i både Brørup Sundhedscenter og Sundhedscenter Haderslev vil være 0,361 mio. kr. i 2018 og 1,085 mio. kr. i overslagsårene.

  Det foreslås, at der afsættes 361.721 kr. i 2018 og 1.085.162 kr. i 2019 og i hvert af årene fremover til drift af decentral røntgen.

  Den samlede udmøntning

  Ovenstående forslag til udmøntning af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen summeres op i nedenstående skema.

  Udmøntninger (1.000 kr.):

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Sundhedens geografi

  325

  Koordinatorer til sundhedshuse

  726

  1.451

  1.451

  1.089

  726

  Drift af decentrale røntgenfunktioner

  362

  1.085

  1.085

  1.085

  1.085

  Samlet udmøntning

  1.412

  2.537

  2.537

  2.174

  1.811

  Den samlede ramme (1.000 kr.):

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Før nærværende udmøntning

  36.184

  -2.074

  1.789

  1.939

  1.939

  Nuværende udmøntning

  -1.412

  -2.537

  -2.537

  -2.174

  -1.811

  Rest til udmøntning
  (+=overskud; -=underskud)

  34.772

  -4.611

  -748

  -235

  128

  Rammen er i december 2016 dannet ved sammenlægning af en tidligere ramme til patientnære indsatser og et enkelt restbeløb fra projektet Integrated Care.

  ”Grundrammen” er inklusiv nuværende udmøntning på 128.000 kr. fra 2022. Underskuddet fra tidligere og nuværende udmøntninger for årene 2019, 2020 og 2021 dækkes ind via ”engangsbeløbet”.

  Det betyder, at det forudsættes, at uforbrugte midler overføres mellem årene med henblik på at sikre finansieringen af udmøntningen i efterfølgende år.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:


  At udmøntning af midler fra rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som anført i sagsfremstillingens tabel, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 04-06-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/230
  16. Støtte fra statslig pulje til nye læge- og sundhedshuse
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte på mødet den 30. april 2018 de fem ansøgninger, som Region Syddanmark indgår i sammen med de berørte kommuner, til den statslige pulje til nye læge- og sundhedshuse, som havde ansøgningsfrist den 5. marts 2018. Sundheds- og Ældreministeriet har nu meddelt afslag til to ansøgninger (Brørup og Haderslev sundhedshuse) og tilsagn om delvis støtte til de tre ansøgninger til sundhedshuse i Aabenraa og Fredericia samt samdrift i Tønder. I denne sag indstilles det til regionsrådet at godkende bevillingen fra ministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 5. marts 2018 var der ansøgningsfrist til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til nye læge- og sundhedshuse. Den 7. maj 2018 har ministeriet svaret på ansøgningerne.

  Ministeriet har afslået følgende ansøgninger:

  Haderslev Sundhedscenter
  Haderslev Kommune ansøgte om midler til udvidelse af Haderslev Sundhedshus med i alt 1.200 m2, som en etape 2 af det igangværende byggeri. Ønsket om udvidelsen er foranlediget af, at flere funktioner (blandt andet praktiserende læger samt en børnelæge) har ønsket indflytning i huset, hvilket på nuværende tidspunkt ikke er muligt grundet pladsmangel. Region Syddanmark indgik i ansøgningen, da der søges om midler til etablering af decentral røntgenfunktion.

  Ministeriet har meddelt afslag med begrundelse i en faglig vurdering i forhold til de på forhånd opsatte ansøgningskriterier.

  Imidlertid bevilligede regionsrådet midler til røntgenfunktionen i december 2017, og da der endnu ikke er afgivet ordre på udstyr etc., ansøgtes der om ministerielle midler. Afslaget har således ikke betydning for etablering af decentral røntgen i Haderslev Sundhedscenter, idet projektet finansieres som besluttet i december 2017 via rammen til medicotekniske anskaffelser.

   

  Brørup Sundhedscenter
  Vejen Kommune og Region Syddanmark søgte i fællesskab om midler til etablering af yderligere funktioner i Brørup Sundhedscenter. Sundhedscentret blev etableret i 2009 for egne midler og ønskes nu udbygget med nye funktioner, dvs. etablering af decentral høreklinik og røntgen. Som en følge heraf udvider Vejen Kommune venteområdet, ligesom der søges om midler til en elevator til førstesalen, hvortil flytning sker af de kommunale funktioner, der tidligere befandt sig, hvor røntgen og høreklinik nu flytter ind.

  Ministeriet har meddelt afslag med begrundelse i en faglig vurdering i forhold til de opsatte ansøgningskriterier.

  Imidlertid bevilligede regionsrådet midler til røntgenfunktionen i Brørup Sundhedscenter i december 2017, og da der endnu ikke er afgivet ordre på udstyr etc., ansøgtes der om ministerielle midler. Afslaget har således ikke betydning for etablering af decentral røntgen, idet projektet i Brørup finansieres som besluttet i december 2017 via rammen til medicotekniske anskaffelser.

  Ministeriet har desuden bevilliget delvis støtte til tre ansøgninger:

  Aabenraa Sundhedshus
  Aabenraa Kommune og Region Syddanmark ansøgte om midler til etablering af et nyt sundhedshus i Aabenraa by. Projektet indebærer nybyggeri på en centralt placeret grund i Aabenraa og indflytning af almen praksis samt en række kommunale funktioner, herunder sygeplejeklinik, akutfunktion samt forebyggelsestilbud.

  Aabenraa Kommune ansøgte om 56,1 mio. kr. til det samlede treårige projekt. Ministeriet har bevilliget 6,68 mio. kr. til det første år.

  Idet kommunen er ansøger, og regionsrådet ikke forventes at skulle medfinansiere projektet, afhænger det videre forløb af beslutninger i Aabenraa Kommune.

  Fredericia Sundhedshus
  Fredericia Kommune ansøgte i partnerskab med Region Syddanmark om midler til renovering af de tidligere sygehusbygninger og dermed til modernisering af Fredericia Sundhedshus. Særligt prioriteres istandsættelse af lokaler til de praktiserende læger, der skal flytte ind i huset.

  Kommunen ansøgte om 66,6 mio. kr. fra den ministerielle pulje. Bevillingen er givet til 30 % af det samlede projekt, dvs. 19,98 mio. kr. Det er usikkert pt., om hele restbeløbet kan egenfinansieres af kommunen, om der skal ske yderligere fundraising, eller om finansiering skal ske på anden vis.

  Tønder Sygehus
  Tønder Kommune og Region Syddanmark har siden medio 2016 samarbejdet om at udvikle samdrift mellem kommunale og regionale funktioner. Der ansøgtes om midler til renovering af de lokaler, som Tønder Kommune skal anvende til akutfunktioner og korttidscenter. Der ansøgtes endvidere om midler til udstyr til ultralydsundersøgelser, som Lægehus Nord, der er beliggende på matriklen, ønsker at varetage, så patienter med behov for ultralydsundersøgelse kan betjenes lokalt i Tønder frem for at skulle køre til Aabenraa eller Sønderborg. Samtidig aflastes sygehusene for disse undersøgelser.

  Der søgtes om et tilskud på 8,7 mio. kr., hvor projektet egenfinansieres med den estimerede værdi af grund og bygninger, som renoveres og udlejes til Tønder Kommune, dvs. 4,3 mio. kr.

  Ministeriet har meddelt tilskud på 5,154 mio. kr. til udgifterne i det første år, altså 2018, til etablering af lokaler til akutfunktioner og korttidscenter samt udstyr. I forhold til det ansøgte resterer derfor 3,515 mio. kr., da det ikke vurderes muligt at reducere projektet, så udgifterne hertil svarer til det bevilgede beløb.

  Det foreslås, at finansiering heraf indgår i den videre, politiske prioritering af frigjorte rådighedsbeløb frem mod budget 2019 kombineret med, at udgiften til renovering indgår i den husleje, som kommunen fremadrettet betaler.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den statslige bevilling vedrørende Tønder godkendes.

  At de budget- og bevillingsmæssige forhold vedrørende restbeløb i Tønder indarbejdes på et senere tidspunkt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 04-06-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/28114
  17. Kommissorium for politisk styregruppe om bilateralt sundhedssamarbejde med Vejen Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Vejen Kommune og Region Syddanmark har samarbejdet bilateralt på sundhedsområdet gennem mange år. I 2009 etableredes Brørup Sundhedscenter, som i den regionale del senest er udvidet med decentrale røntgenfunktioner. Igennem de sidste par år har der fra både kommunens og regionens side været et ønske om at videreudvikle samarbejdet, og dette ønskes nu styrket ved, at der nedsættes en politisk styregruppe med kommunen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vejen Kommune og Region Syddanmark etablerede i 2009 et gensidigt samarbejde om udvikling af et fælles sundhedscenter i Brørup. Centret blev etableret i de tidligere sygehusbygninger og blev indviet i 2011. I dag rummer Brørup Sundhedscenter almen praksis, privat praktiserende psykolog, den regionale lokalpsykiatri, veneklinikken, kommunal genoptræning, hjemmepleje, sundhedspleje og livsstilstilbud samt en fodterapeut, lægevagt og jordemoderkonsultation.

  De seneste par år har der fra kommunens og regionens side været et gensidigt ønske om at videreudvikle samarbejdet, særligt som følge af fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der har været møder på politisk niveau samt mellem Sydvestjysk Sygehus og Vejen Kommune.

  Dette samarbejde ønskes nu styrket ved, at der nedsættes en politisk styregruppe med kommunen. På nuværende tidspunkt er der allerede etableret en administrativ styregruppe med repræsentation fra Psykiatrisygehuset, Sydvestjysk Sygehus, regionshuset samt Vejen Kommune.

  Formålet med styregruppen er at træffe beslutninger, der udvikler det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Der ønskes i samarbejdet med Vejen Kommune et særligt fokus på tidlig opsporing og forebyggelse, dels i forhold til raske borgere, dels i forhold til at forebygge indlæggelser. Desuden ønskes der et særligt fokus på, at de konkrete målsætninger og initiativer, der løbende vil blive aftalt, som udgangspunkt sker på baggrund af borgerinddragelse således, at initiativerne stemmer overens med efterspørgslen blandt befolkningen i Vejen Kommune.

  Det foreslås, at styregruppens konkrete opgaver er:

  • At drøfte emner af relevans for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
  • At godkende forslag til initiativer, herunder overordnede tids- og procesplaner og eventuelt at pege på finansiering.
  • At godkende forslag til dokumentation og evaluering samt understøtte iværksættelse af forskning.

  Beslutninger i den fælles politiske styregruppe vil i visse tilfælde skulle følges op med beslutninger i henholdsvis kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

  Formandskabet for styregruppen varetages i fællesskab mellem region og kommune.

  Det foreslås, at den politiske styregruppe mødes første gang den 17. september 2018 i forbindelse med indvielsen af de decentrale røntgenfunktioner i Brørup Sundhedscenter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At kommissoriet for den politiske styregruppe godkendes.

  At der udpeges tre regionsrådsmedlemmer til den politiske styregruppe.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 04-06-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/24885
  18. Sundhedsundersøgelse i Grindsted
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med borgermøder og den offentlige debat har nogle borgere udtrykt bekymring for, om der er en særlig sundhedsrisiko ved at bo i Grindsted.

  Forretningsudvalget har på baggrund af bekymringerne bedt administrationen om at undersøge mulighederne for en sundhedsundersøgelse i Grindsted.

  Det foreslås i sagen, at der gennemføres en registerbaseret analyse. Det forventes, at resultatet af analysen kan være klart i foråret 2019, forudsat, at projektet igangsættes umiddelbart efter beslutningen i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden 1924 og langt op i tiden har Grindstedværket udledt stærkt forurenet spildevand til Grindsted Å samt deponeret affald flere steder. Borgerne har også oplevet røg, damp og lugt, der beskrives som en gul tåge over byen.

  I forbindelse med borgermøder og den offentlige debat har nogle borgere udtrykt bekymring for, om der en særlig sundhedsrisiko ved at bo i Grindsted. Bekymringerne retter sig især mod forurening fra Grindstedværket, og hvad tidligere spild, udledninger og deponeringer kan forårsage i dag. Der er også udtrykt bekymring i forhold til påvirkning fra en tidligere Chromgarvestof-fabrik, som har ligget i byen.

  Forretningsudvalget har på baggrund af denne bekymring blandt borgerne bedt administrationen om at udarbejde forslag til en undersøgelse af sygdom blandt borgerne i Grindsted.

  Administrationen har sat sig i forbindelse med forskergrupper på Syddansk Universitet, der har givet forskellige forslag til, hvordan man kan undersøge sygelighed blandt borgerne i Grindsted.

  Forskerne understreger, at det er en kompleks opgave at afdække eventuelt forhøjet sygelighed, idet der ofte er tale om sjældne sygdomme, og at det desuden er særdeles vanskeligt at dokumentere en eventuel sammenhæng til forureningen i Grindsted.

  Sideløbende har regionen været i tæt dialog med borgergruppen i Grindsted for at lytte til borgernes bekymringer og forslag til initiativer, der kan kaste yderligere lys over forureningen og sundhedstilstanden i Grindsted.

  På baggrund af dette er anbefalingen, at man igangsætter følgende to initiativer, der foreslås igangsat sideløbende:

   

  1. Registerbaseret analyse baseret på eksisterende data

  Et forskerhold fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har udarbejdet et oplæg til en registeranalyse baseret på oplysninger fra eksisterende registre.

  Analysen skal afdække, hvorvidt der ud fra eksisterende oplysninger kan spores en større forekomst af visse sygdomme i Grindsted sammenlignet med andre byer.

  Projektforslaget fra SIF vil kunne give nogle resultater relativt hurtigt – inden for det kommende år. Resultaterne kan bidrage til at skabe vished for, om sygdomsmønstre er anderledes i Grindsted eller ej. Resultaterne vil formentlig være behæftet med en vis usikkerhed, bl.a. fordi de baserer sig på oplysninger, der ikke er indsamlet til dette formål. Desuden vil der næppe kunne påvises en sikker sammenhæng mellem eventuelt øget forekomst af sygdom og forureningen i Grindsted by. Dette vil i givet fald skulle undersøges nærmere efterfølgende, jf. forslag 2 nedenfor.

  Der vil kunne forventes resultater af analysen i slutningen af foråret 2019, forudsat at projektet igangsættes umiddelbart efter beslutning i regionsrådet.

  Prisen for registeranalysen vil andrage 0,9 mio. kr.

  Projektforslaget er nærmere beskrevet i bilag.

   

  2. Forberedelse og beskrivelse af en dyberegående og målrettet sundhedsundersøgelse

  Sideløbende med, at registeranalysen bliver gennemført, indledes drøftelser med eksperter i miljømedicin med henblik på at beskrive en dyberegående undersøgelse af, hvorvidt borgernes sygdom skyldes, at de har været udsat for forureningen fra Grindstedværket.

  Denne undersøgelse vil derved kunne iværksættes umiddelbart efter, at der foreligger resultater af registeranalysen, hvis disse resultater giver anledning til at undersøge sammenhæng mellem forurening og sygdom nærmere.

  Det kan ikke på nuværende tidspunkt estimeres, hvad udgifterne til den dyberegående undersøgelse vil være.

   

  Sammenfattende er det administrationens vurdering, at den foreslåede fremgangsmåde til at undersøge sygdom i Grindsted og eventuel sammenhæng til forureningen vil være velegnet. Dels fordi den giver et første svar inden for kortest mulig tid, dels fordi den giver et handlingsberedskab, såfremt registerundersøgelsen giver anledning til yderligere undersøgelser.

  Der er i forbindelse med drøftelserne i forretningsudvalget fremsat spørgsmål vedrørende regionens muligheder for at kompensere borgerne i Grindsted, såfremt det viser sig, at forureningen i Grindsted har negativ indflydelse på deres mulighed for at sælge deres bolig. Administrationen har undersøgt dette. Jævnfør vedhæftede notat har Region Syddanmark ikke mulighed for at give kompensation til boligejere i Grindsted.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den beskrevne registerbaserede analyse igangsættes hurtigst muligt.

  At finansieringen til den registerbaserede analyse på 0,9 mio. kr. findes inden for Regional Udviklings budget.

  At der samtidig indledes konkrete drøftelser med eksperter på området med henblik på forberedelse af en dyberegående og målrettet sundhedsundersøgelse.

  At forretningsudvalget tager orienteringen om regionens muligheder for at kompensere borgerne til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/8554
  19. Rammeydelse om laserbehandling af skægvækst hos kvinder
  fold dette punkt ind Resume

  Godkendelse af anvendelse af rammeydelse om laserbehandling af uønsket hårvækst i ansigtet og på hals hos kvinder (hirsutisme).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på sit møde den 27. november 2017 praksisplan for dermato-venerologiområdet (hud og kønssygdomme) i Region Syddanmark. I praksisplanen anbefales det, at der sker en udlægning fra sygehus til praksis af laserbehandling af uønsket skægvækst hos kvinder i ansigt og på hals, og at det sker ved, at regionen tilslutter sig den i speciallægeoverenskomsten fastsatte rammeydelse herfor.

  Rammeydelser er en overenskomst aftalt ydelse, der kan udføres i praksis efter regionsrådets har truffet beslutning herom. Formålet med rammeydelser er at give regionerne det bedst mulige grundlag for udlægning af opgaver, hvis man ønsker dem udført i speciallægepraksis.

  Vederlagsfri laserbehandling af skægvækst hos kvinder omhandler kvinder med moderat til svære tilfælde af sorte hår i ansigt og på hals, som skyldes hormonforstyrrelser eller bivirkninger fra lægelig behandling. Behandlingen foregår med en laser, der udsender en lyskilde, som destruerer hårsækkene og giver permanent hårfjernelse. 

  Der er tale om følgende rammeydelse (vedlagt som bilag):

  • Ydelse 5085 Behandling af skægvækst hos kvinder med laser (hirsutisme) – kr. 903,83.

  Behandlingen er hidtil foregået på Hudafdeling I, OUH. I 2017 fik 163 patienter foretaget 446 af denne type laserbehandling til en DRG-værdi på ca. 1,3 mio. kr., svarende til en meraktivitetsafregning på ca. 0,7 mio. kr. Med udgangspunkt i ovenstående vil udgiften til et tilsvarende antal behandlinger i speciallægepraksis beløbe sig til ca. 0,6 mio. kr. Det forventes således, at økonomien for denne behandling vil være relativ begrænset, hvorfor det antages, at udgiften kan afholdes inden for det afsatte budget for området. Udviklingen i økonomien vil blive fulgt tæt.

  Sagen har været forelagt Samarbejdsudvalget for Speciallæger. Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at man tilslutter sig den i speciallægeoverenskomsten fastsatte rammeydelser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rammeydelsen om laserbehandling i speciallægepraksis af skægvækst hos kvinder med uønsket hårvækst i ansigt og på hals godkendes.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 08-05-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/16055
  20. Anden afrapportering af målbilledet om rammepapiret for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 26. juni 2017 et rammepapir for arbejdet med udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udmøntningen af rammepapiret er afrapporteret første gang til regionsrådet på mødet den 27. november 2017. Dette punkt giver en orientering om den anden afrapportering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 26. juni 2017 rammepapiret om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Rammepapiret udmøntes i to hovedspor. Implementering foregår dels på de enkelte sygehuse, dels på tværs af sygehusenhederne. Dette andet spor i udmøntningen udgår fra afdelinger på sundhedsområdet i regionshuset.

  Samtidig har regionsrådet den 22. maj 2017 tiltrådt et målbilledekoncept, som bl.a. er knyttet til Region Syddanmarks pejlemærker. Målbilledet om nærhed og sammenhæng er en halvårlig overvejende kvalitativ temaafrapportering af rammepapirets indsatsområder og en vurdering af dets betydning for dels patienter og borgere, dels samarbejdet med kommuner og praktiserende læger.

  Regionsrådet modtog den første afrapportering den 27. november 2017. I denne sag følger den anden afrapportering via udvalget for det nære sundhedsvæsen, som giver en kort oversigt over nogle af de initiativer, der er iværksat og deres status medio marts 2018. Afrapporteringen findes i bilaget til sagen.

  Gennemgangen af initiativerne viser, at arbejdet med at udmønte rammepapiret er i god gænge, selv om der er forskelle mellem områderne. Der er allerede en lang række initiativer om anvendelse af speciallægers og andre specialisters kompetencer, om udgående funktioner, udvikling af nye samarbejdsmodeller og modeller for samdrift med kommuner, sundhedshuse og fælles kompetenceudvikling.

  Der er samtidig mindre aktivitet med hensyn til en række initiativer, der involverer almen praksis direkte. Det drejer sig om understøttelse af tættere kliniksamarbejde med almen praksis, proaktiv investering i systematisk uddannelse og udvikling af almen praksis, faglig ledelsesinformation til praksis og fælles ledelsesgrupper på tværs af sygehus, praksis og kommune. Desuden er der i begrænset omfang arbejdet med fælles data.

  Årsager til mindre aktivitet på initiativerne, der involverer almen praksis, tilskrives et aktuelt fokus på overenskomsten og implementeringen af denne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 09-04-2018

  Til orientering. Udvalget gav udtryk for stor tilfredshed med notatet.

  Andrea Terp, Thies Mathiasen og Gitte Frederiksen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Til orientering.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/10933
  21. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (2. afrapportering 2018)
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftalen for Region Syddanmark for 2017 blev det beskrevet, at der skal udarbejdes et forslag til opfølgning på nationale og regionale mål. Regionsrådet godkendte en model for denne afrapportering på regionsrådsmødet i maj 2017.

  Afrapporteringen tager afsæt i de pejlemærker for regionens samlede drift- og udviklingsarbejde, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016.

  Der forelægges 2. afrapportering i 2018 af udvalgte målbilleder og indikatorer til regionsrådet. Første afrapportering i 2018 blev forelagt for regionsrådet i marts.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet forelægges hermed 2. afrapportering i 2018 af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark. Formålet med afrapporteringen er at danne et billede af regionens status i forhold til målopfyldelsen på udvalgte indikatorer med afsæt i de vedtagne pejlemærker.

  Modellen blev tiltrådt af regionsrådet på mødet den 22. maj 2017. Udgangspunktet er, at nationale mål, der måtte være retningsgivende på Region Syddanmarks respektive opgaveområder, som udgangspunkt indgår i konceptet. Konceptet er udarbejdet med sigte på at give overblik og vise sammenhæng i forhold til de pejlemærker, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016. Afrapportering vil ske til regionsrådet sideløbende med henholdsvis aflæggelse af årsrapport og afrapportering af økonomi og aktivitet. Det forventes, at de resterende afrapporteringer i 2018 vil foregå på regionsrådsmøderne i september og december. De enkelte udvalg vil som hidtil løbende få den afrapportering på deres respektive områder, som er fastlagt og vedtaget i udvalgene.

  Konceptet er baseret på to typer af afrapportering:

  1) Der vil være faste kvartalsvise, kvantitative afrapporteringer. Afrapporteringen indeholder både indikatorer for nationale mål og indikatorer, der er udvalgt for Region Syddanmark. Det er denne afrapportering, der forelægges nu. Indikatorerne er fordelt på områderne sundhed, socialområdet og regional udvikling. Indikatorerne afrapporteres i Nemlis, som er et IPad-baseret afrapporteringssystem. Regionsrådet fik i løbet af marts tilbud om introduktion til installation og anvendelse af Nemlis. Der er vedlagt en udskrift fra Nemlis af de tilgængelige data.

   

  Der er vedlagt et notat, der beskriver de overordnede tendenser, som de udvalgte indikatorer viser. Indikatorerne vil kunne justeres løbende, hvis der eksempelvis er fokusområder fra de årlige budgetaftaler, som ønskes fulgt via specifikke indikatorer, eller hvis der er indikatorer, der stabiliseres over lang tid på det ønskede niveau, og derfor ikke længere behøver følges kvartalsvis.

  2) Temaafrapporteringer: I forbindelse med konceptet vil der også løbende være temaafrapporteringer til regionsrådet på områder, hvor der med fordel kan være en mere kvalitativ afrapportering om status og fremdrift. Der er tale om temaerne sygehusbyggeri, forbedringskultur, nærhed og sammenhæng, attraktiv arbejdsplads samt patientsamarbejde og kvalitet i sociale tilbud.

  Dette er begrundet i, at der kan være temaer og særlige emner, som det med passende intervaller giver god mening at give uddybende orientering om. Samtidig er det ikke alle områder, der kan afrapporteres meningsfuldt med korte intervaller, ligesom ikke alle aspekter af pejlemærkerne kan kvantificeres meningsfuldt med løbende data, men forudsætter en kvalitativ afrapportering. 

  Der forventes følgende temaafrapporteringer i 2018: 

  Tema

  Beskrivelse

  Forventet afrapportering 2018

  Sammenhæng til pejlemærker

  Sygehusbyggeri

  Afrapporteringen vil fokusere på eksempler på den innovation, der direkte eller indirekte sker i sammenhæng med sygehusbyggerierne, den læring der kan trækkes ud fra byggerierne og byggeprocesserne, de forbedringer og muligheder nye moderne fysiske rammer giver på sygehusene, de teknologiske tiltag, der sker i sammenhæng med byggerierne og udviklingen generelt mv.

  November eller december

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning innovation og udvikling.

  Forbedringskultur

  Afrapporteringen vil give en status på den organisation, der er bygget op til at understøtte forbedringsarbejdet i Region Syddanmark og på de emner og problemområder, der har været behandlet på de workshops, der gennemføres.

  Efterår

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

  Nærhed og sammenhæng

  Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i rammepapir vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Juni og december

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Attraktiv arbejdsplads

  Frekvens: En årlig afrapportering.

  November eller december

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads.

  Patientsamarbejde.

  Afrapporteringen vil med udgangspunkt i strategierne for patientinddragelse og patientsamarbejde og i ”Borgernes sundhedsvæsen.

  2. kvartal

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region.

  Kvalitet i de sociale tilbud

  Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i tilsynsrapporterne fra Det Sociale Tilsyn. Der vil blive fokuseret på de borgerrettede indikatorer.

  2. halvår

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

  Sammenhæng til budgetproces og sundhedsplan

  Afrapporteringen af målbilleder er tænkt sammen med den proces, der er for budgetlægningen. Den løbende opfølgning er med til at kvalificere og understøtte den proces, hvor der udvælges temaer til budgetprocessen og fokusområder for indsatsen i regionens arbejde i det kommende år.

  Sammenhængen mellem de to processer kan bidrage til at sikre, at de temaer, der allerede er udvalgt og prioriteret i de foregående års budgetprocesser, følges og afrapporteres. På sundhedsområdet kan temaer fra budgetprocessen ligeledes indgå i de indsatsområder, der en gang årligt skal vedtages i regionsrådet som en del af den nye sundhedsplan. Indsatsområderne forelægges på regionsrådsmødet i december.

  Samlet set understøtter processen, at de temaer der arbejdes med:

  • Har sammenhæng til pejlemærkerne.
  • Tager bestik af den løbende udvikling på økonomi og aktivitetsområdet.
  • Sikrer sammenhæng til temaer, som foreslås prioriteret ud fra en driftsmæssig synsvinkel.
  • Integrerer de elementer, som regionen er forpligtiget til, som følge af de årlige økonomiaftaler.  
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Til orientering.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/12167
  22. Status på ambulanceresponstider 1. kvartal 2018 på kommuneniveau samt vinterhalvåret 2017/18 på postnummerniveau
  fold dette punkt ind Resume

  Overholdelse af responstidsmålene for ambulancedrift i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. januar – 31. marts 2018. Herudover rapporteres realiserede responstider på kommuneniveau for samme periode, samt på postnummerniveau for perioden 1. oktober 2017 – 31. marts 2018. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Realiserede responstider i 1. kvartal 2018 samt vinterhalvåret 2017/18

  Følgende er afrapportering af ambulanceberedskabernes responstider for 1. kvartal 2018 på delområder og kommuner, samt for vinterhalvåret 2017/18 (1. oktober 2017- 31. marts 2018) på postnummerniveau.    

  Regionsrådet har fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres for ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten på vagtcentralen rekvirerer et beredskab, til hjælpen er fremme ved borgeren.

  Responstidsmål for ambulanceberedskaber, Kørsel A

  Område

  Responstidsmål (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9


  Realiserede gennemsnitlige responstider for ambulanceberedskaber, Kørsel A i 1. kvartal 2018

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,8

  Sydvestjylland

  8,4

  Sønderjylland

  9,1

  Trekantsområdet

  7,3

  Region Syddanmark

  8,0


  Som det ses ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider på delområdeniveau alle under servicemålene når det gælder 1. kvartal 2018.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men den præhospitale indsats i Region Syddanmark består også af akutbiler og akutlægebiler. Inddrages disse i beregning af responstid, fås følgende realiserede responstider for første bil på stedet:

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første bil på stedet i 1. kvartal 2018

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,7

  Sydvestjylland

  7,8

  Sønderjylland

  8,5

  Trekantsområdet

  7,2

  Region Syddanmark

  7,8

  Når responstiderne for første bil på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en kortere responstid især i Sønderjylland og Sydvestjylland.

  Opgørelsen over responstiderne på kommuneniveau findes i bilaget Status på responstider 1. kvartal 2018.

  Opgørelsen på kommuneniveau viser, at Fredericia havde den korteste responstid i 1. kvartal 2018 efterfulgt af Odense og Fanø Kommune, mens Vejen og Langelands Kommune havde de længste responstider. Generelt har 1. kvartal været præget af dårligt vejr, hvilket har givet længere responstider pga. dårligt føre på vejene.

  Opgørelsen over responstider på postnummerniveau for vinterhalvåret 2017/18 findes i bilaget Responstider vinterhalvåret 2017/18. Efter forespørgsel fra præhospitaludvalget

  er postnumrene inddelt efter kommuner. Det skal bemærkes, at nogle af postnumrene figurerer i flere kommuner. Odense V havde den laveste gennemsnitlige responstid på 5,2 min. mens Bagenkop på Langeland havde den længste responstid med 20,1 min. i gennemsnit, der var dog kun 21 kørsler i dette postnummer i den undersøgte periode.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 09-05-2018

  Til orientering.

  Olfert Krog deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Til orientering.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/7795
  23. Forslag til organisationstilpasning på Socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Der forventes at være et forbedringspotentiale ved at lave en organisationstilpasning på socialområdet. Forslaget har været i høring i lokale MED-udvalg og pårørenderåd på de nuværende seks centre. Derudover har det fælles MED-udvalg på socialområdet behandlet forslaget.

  Der lægges op til, at regionsrådet træffer endelig beslutning om forslaget på møde den 25. juni 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I øjeblikket forventes der at være et forbedringspotentiale ved at lave en tilpasning af organisationen på socialområdet. Forbedringerne forventes særligt at kunne indfries ved en forenkling af organisationen, hvor centrene i højere grad bliver målgruppespecifikke. Det betyder, at ydelser til mennesker i samme målgruppe så vidt muligt samles i samme center. Det skal skabe grundlaget for endnu stærkere faglige miljøer, smidigere overgange fra ungetilbud til voksentilbud samt mere økonomisk robuste centre.

  Der er aktuelt seks centre på Region Syddanmarks socialområde. Med forslaget vil der i stedet blive etableret fire centre samt en ny stabsfunktion. Organisationstilpasningerne er kort skitseret nedenfor og uddybet i bilaget.

  1. Handicapcenter Nordøstfyn og Handicapcenter Storebælt sammenlægges til et nyt center ”Udviklingscenter Fyn”. Samtidig flyttes Børnehusene Stjernen organisatorisk fra Børne- og Autismecentret til det nye Udviklingscenter Fyn.
  2. Børnehusene Middelfart og Møllebakken slås organisatorisk sammen til ”Et nyt børne-/ungetilbud” og samles i det nye ”Specialcenter Syd”. Den geografiske placering af det nye tilbud er endnu ikke fastlagt.
  3. Børnehusene Middelfart og Børnehusene Stjernen flyttes organisatorisk fra Børne- og Autismecentret. Der skabes dermed et nyt målgruppespecifikt center ”Autismecenter”.
  4. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) gøres til en stabsfunktion i stedet for et center – men beholder i øvrigt sit navn, da det i høj grad er kendt under dette navn.

  Forslaget blev sendt i høring den 24. april 2018 ved de lokale MED-udvalg (LMU) og pårørenderåd med høringsfrist den 8. maj 2018. Der indkom høringssvar fra LMU på fem af centrene samt fra tre pårørenderåd. I vedlagte bilag ses høringssvarene i sin fulde længde samt i en opsamling, hvor det er beskrevet, hvilke ændringer høringssvarene har medført i forslaget til organisationstilpasningen.

  FMU-social behandlede herefter sagen på møde den 9. maj 2018, hvor de drøftede de indkomne høringssvar fra LMU og pårørenderåd. FMU-social udtaler følgende:

  FMU bakker op om baggrunden for organisationstilpasningen:

  • At centrene organiseres ud fra målgrupper
  • At det er vigtigt, at centrene er økonomisk robuste og dermed bedre forberedt på fremtiden og
  • At der er en tydeligere profil på de enkelte centre af hensyn til kommunerne (kunderne).

   

  Derudover har FMU følgende bemærkninger:

  • Forslag om at oprette et kontaktudvalg på hvert center for at understøtte demokratiet på arbejdspladsen.
  • Der bør være dialog med afdelingslederne – især på Handicapcenter Storebælt, Handicapcenter Nordøstfyn og Stjernen i forhold til den fremadrettede ledelsesstruktur.
  • Der bør være dialog med pårørenderådene, hvor der lyttes til deres bekymringer i forhold til organisationstilpasningen.
  • I forhold til navne på centrene har FMU følgende forslag til nye navne:

  o    Nuværende Handicapcenter Storebælt og Handicapcenter Nordøstfyn samt Stjernen skifter navn til Udviklingscenter Fyn. Navnet lyder mere proaktivt og mere sigende end Handicapcenter

  o    Autismecenter – ændres fra Børne- og Autismecentret

  o    Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi – ingen ændring

  o    Socialcenter Lillebælt – ingen ændring

  o    Specialcenter Syd (alternativt Specialcenter Syddanmark)

   

  FMU tilkendegav i øvrigt, at de var utilfredse med den korte proces, og at de gerne havde været involveret tidligere.

  Forslaget til organisationstilpasning blev drøftet i direktionen den 23. april 2018. Direktionen besluttede, at der kunne arbejdes videre med forslaget. Efter drøftelsen i psykiatri- og socialudvalget lægges der op til, at forslaget forelægges forretningsudvalget den 13. juni 2018 og regionsrådet til beslutning på møde den 25. juni 2018.

  Administrativ tilføjelse

  På baggrund af de indkomne høringssvar og drøftelse af sagen i FMU på socialområdet er der iværksat en række konkrete initiativer, der har til formål at imødekomme de bekymringer, der er rejst. Initiativerne er kort opridset i vedhæftede supplerende notat til sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslaget til organisationstilpasning på socialområdet godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 23-05-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Morten Brixtofte Petersen (B), Pia Tørving (A) og Vicky Bender Lorenzen (F) tog forbehold.

   

  Bente Gertz og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/46183
  24. Aftale om nyt erhvervsfremmesystem
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Aftalen er indarbejdet i økonomiaftalen for 2019 og indebærer, at regionerne fra 2019 afskæres fra at udføre egen erhvervsfremmeindsats, og at Region Syddanmark skal aflevere 106,2 mio. kr. Der er derfor behov for at gentænke opgaverne i Regional Udvikling og tilpasse organisationen. Det må også forventes, at Syddansk Sundhedsinnovation vil blive berørt. I det videre arbejde vil der blive lagt til grund, at regionsrådet ønsker at udarbejde en regional udviklingsstrategi, og at regionen skal geares til at varetage de fremadrettede opgaver i Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 24. maj 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet i forlængelse af, at Regeringen og KL blev enige om en fælles forståelse af en styrket og forenklet erhvervsfremmeindsats. Aftalen er indarbejdet i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner, og regeringen vil fremsætte forslag til ændret lovgivning i efteråret.

  Aftalen indebærer, at regionerne fra 2019 afskæres fra at udføre egen erhvervsfremmeindsats, også inden for turisme og emner relateret til strukturfondene.

  Fremadrettet kan regionsrådet bl.a. vedtage en regional udviklingsstrategi, der omfatter regionernes opgaver inden for regional udvikling: Kollektiv trafik, kulturel virksomhed, uddannelse og miljø samt i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt evt. grænseoverskridende samarbejder.

  Regionsrådet kan iværksætte og medfinansiere indsatser, som medvirker til at realisere den regionale udviklingsstrategi, inden for de eksisterende rammer for opgavevaretagelsen inden for kollektiv trafik, kultur, miljø og uddannelse. Regionerne kan på de områder, som indgår i den regionale udviklingsstrategi, samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder og organisationer. Endvidere forventes det, at regionerne inden for de regionale udviklingsområder (kollektiv trafik, uddannelse, kultur og miljø) i relevant omfang kan ansøge og deltage i projekter igangsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, herunder finansieret af EU’s strukturfonde. Ligeledes forventes det, at regionerne kan ansøge og deltage i projekter om kvalificeret arbejdskraft under EU’s Socialfond igangsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

  Regionerne skal samlet set aflevere 600 mio. kr. i overensstemmelse med DUT-princippet, og Region Syddanmarks andel heraf udgør 106,2 mio. kr., heraf 12,5 mio. kr. vedrørende administrative opgaver.

  Som følge af ovenstående er der behov for at gentænke opgaverne i Regional Udvikling og tilpasse organisationen. Det må også forventes, at Syddansk Sundhedsinnovation bliver berørt.

  I samarbejde med MED-systemet skal der sikres en hurtig afklaring for medarbejderne, men det må forventes, at personaleprocessen strækker sig hen på den anden side af sommerferien.

  I det videre arbejde hermed vil det blive lagt til grund, at regionsrådet ønsker at udarbejde en regional udviklingsstrategi, der omfatter regionernes opgaver inden for regional udvikling. Endvidere vil det blive lagt til grund, at regionen skal geares til at varetage de fremadrettede opgaver i Regional Udvikling, herunder i relevant omfang at ansøge og deltage i projekter igangsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, herunder inden for kvalificeret arbejdskraft, bl.a. med henblik på at kunne skabe partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder, myndigheder mv. om kvalificeret arbejdskraft.

  Der vil blive fremlagt en revideret tidsplan for udviklingsstrategien for Udvalget for Regional Udvikling efter sommerferien.

  Der vil endvidere blive orienteret nærmere på budgetseminaret den 18. juni 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At forretningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen tiltrådt.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/21403
  25. FN's verdensmål - relevans for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  De 17 verdensmål er FN’s ambitiøse dagsorden for bæredygtig global udvikling frem mod 2030, der blev godkendt af stats- og regeringsledere i efteråret 2015. Verdensmålene forener sociale hensyn med miljømæssig bæredygtighed og økonomisk vækst, og udgør derfor en samlet ramme, der er relevant for såvel virksomheder som offentlige myndigheder og civilsamfundsaktører.

  Regionsrådet besluttede med budget 2018, at det skal afsøges, hvordan regionen kan bidrage til at realisere verdensmålene, herunder følge dem på regionalt niveau. Denne sag beskriver, hvordan verdensmålene har relevans for regional udvikling i Region Syddanmark, samt hvordan regionen allerede arbejder direkte eller indirekte med en lang række af verdensmålene. På denne baggrund indstilles det, at der arbejdes videre med måling og opfølgning på verdensmålene, samt at verdensmålene indarbejdes i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. Endvidere indstilles det, at det løbende overvejes, hvorvidt og hvordan verdensmålsdagsordenen kan bidrage til udvikling af indsatsområder i regional udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med Budget 2018 besluttede regionsrådet, at det skal afsøges, ”hvordan regionen kan bidrage til at realisere FN’s verdensmål, herunder udvikle forslag til hvorledes FN’s verdensmål kan følges på regionalt niveau”. FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er FN’s samlede og ambitiøse dagsorden for global udvikling frem mod 2030, der blev godkendt af stats- og regeringsledere i efteråret 2015. Verdensmålene berører både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed, og skal dermed ses som en samlet ramme for bæredygtighed. Med verdensmålene kobles sociale forhold med vækst og miljø, så der skabes en fælles spillebane for både virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer. De 17 verdensmål er i overskriftsform samlet i bilag 1.

  I foråret 2017 vedtog regeringen sin handleplan for arbejdet med verdensmålene, som bl.a. fokuserer særligt på den grønne omstilling og energieffektivitet, men også på at sikre dansk natur og et dansk samfund præget af demokrati, frihed og ligestilling. Dansk Industri og store enkeltvirksomheder som Danfoss, Novozymes og Grundfos har taget de 17 verdensmål til sig, fordi målene udpeger nye vækstmarkeder inden for særligt grøn omstilling.

  Verdensmålene har en regional og lokal relevans, da en række mål omhandler regionale opgaver som sundhed, erhverv, miljø og råstoffer, ligesom der er målsætninger om uddannelse og bæredygtige byer og lokalsamfund. Med afsæt i budgetbeslutningen er der foretaget en screening af, hvilke aktiviteter i regional udvikling, der kan ses som bidragende til realisering af verdensmålene. Denne screening er opsummeret i bilag 2. Bilaget viser, at indsatsområderne og målsætningerne for regional udvikling i Region Syddanmark i stort omfang flugter med de 17 verdensmål. Det er fx verdensmål 3 om sundhed og trivsel, mål 6 om rent vand, mål 8 om anstændige job og økonomisk vækst, mål 9 om industri, innovation og industri samt mål 17 om at løse problemer gennem partnerskaber.

  Der er med afsæt i budgetbeslutningen om at følge verdensmålene på regionalt niveau taget initiativ til flere forskellige partnerskaber om at finde og udvikle løsninger på dette.

  • Der er etableret et samarbejde med Danmarks Statistik (DST) om at afsøge, hvilke af de nationale indikatorer for verdensmålene, der kan regionaliseres. Regeringen skal afrapportere på de mange indikatorer, og en del af disse vil formodentligt med et stykke yderligere arbejde kunne regionaliseres og/eller kommunaliseres. Det vil sige, at de opdeles på regionalt eller kommunalt niveau, og dermed udgøre en central del af en årlig opfølgning på målene set fra et regionalt perspektiv (og et kommunalt). På nuværende tidspunkt kan de tilgængelige indikatorer ikke dække bredden i verdensmålene fuldt ud, men man kan komme et langt stykke vej suppleret med andre datakilder og oparbejdninger af data.
  • Der er lavet aftale med Haderslev Kommune om at arbejde sammen, om at opstille en måde at følge verdensmålene på i en regional og kommunal kontekst som et pilotprojekt. Arbejdet med at afsøge datakilder og oparbejde indikatorer og analytisk grundlag til at måle og følge arbejdet med verdensmålene, vil være et skridt frem for både regionen og kommunen, og vil ud over regionens eget brug kunne bruges i og af andre kommuner. Haderslev vil på sin side selv sætte målsætninger og igangsætte indsatser for at fremme verdensmålene.

  • Desuden fortsættes samarbejdet med OECD om at beskrive lokale og regionale processer for at arbejde med verdensmålene, dels hvor de kan hentes erfaringer fra andre regioners arbejde, dels hvor Region Syddanmarks egne erfaringer med både regional og kommunal måling kan indgå som case. Den brede tilgang til bæredygtig udvikling, der er grundlaget for de 17 verdensmål, flugter overordnet set med tankerne om en helhedsorienteret regional vækst- og udviklingsstrategi. I regi af Danske Regioner diskuteres det derfor, om de fem regioner kan være fælles om, at indarbejde de 17 verdensmål i de respektive Vækst- og udviklingsstrategier, der skal udarbejdes i løbet af 2018-19.

  Endvidere kan verdensmålene vise sig at være retningsgivende eller udgøre en relevant ramme for konkrete indsatser i regional udvikling. Dette vil dog i hvert enkelt tilfælde forudsætte, at det relevante udvalg under regionsrådet tager stilling til dette.

  Administrativ tilføjelse

  Der er den 24. maj 2018 indgået politisk forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet, som indebærer, at opgaver vedr. erhvervsfremme og turisme overføres fra regionerne til staten fra den 1. januar 2019.

   

  Sagen behandles også i anlægs- og innovationsudvalget den 21. juni 2018. På dette møde får udvalget præsenteret vedlagte plancher som et oplæg til arbejdet med FNs verdensmål (plancherne er vedlagt som bilag til udvalgsmødet).

  Udvalgets beslutning vil foreligge inden regionsrådets behandling af sagen på møde den 25. juni 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At arbejdet med at følge FN’s verdensmål fortsætter, samt at verdensmålene indarbejdes i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  At det løbende overvejes, hvorvidt og hvordan verdensmålsdagsordenen kan bidrage til udvikling af øvrige indsatsområder inden for regional udvikling. Det relevante udvalg under regionsrådet vil i hvert enkelt tilfælde skulle tage stilling til dette. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 14-05-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 30-05-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Miljøudvalget foreslår, at der afholdes et temamøde i regionsrådet eller et orienterende regionsrådsmøde om FN’s verdensmål med oplæg af en ekstern oplægsholder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 06-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Udvalget bakker op om miljøudvalgets forslag om, at der afholdes et temamøde i regionsrådet eller et orienterende regionsrådsmøde om FN’s verdensmål med oplæg af en ekstern oplægsholder.

  Morten Weiss-Pedersen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den bemærkning, at der afholdes et temamøde i regionsrådet eller et orienterende regionsrådsmøde om FN’s verdensmål med oplæg af en ekstern oplægsholder.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/36288
  26. Udarbejdelse af ny regional vækst- og udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal udarbejde en ny regional vækst- og udviklingsstrategi gældende for perioden 2020-2023. I bilaget præsenteres et forslag til en overordnet tidsplan for udarbejdelse af en ny strategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet skal vedtage en regional vækst- og udviklingsstrategi gældende for perioden 2020-23, jf. lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Den nye strategi skal efterfølge og videreføre ”Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19”.

  Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er grundlaget for en effektiv og konkurrencedygtig prioritering af udviklingsindsatsen i Syddanmark. Strategien skal beskrive den ønskede fremtidige udvikling og de regionale vækst- og udviklingsvilkår. Den skal integrere uddannelse, infrastruktur, erhverv, udvikling i byerne, landdistrikterne og yderområderne, kultur, natur, miljø, klima, samarbejde med tilgrænsende lande m.m. og samtidig afspejle, at Syddanmark er sammensat af områder, der har forskellige udfordringer og styrker.

  Endvidere skal den indeholde en redegørelse for de initiativer, regionsrådet vil tage som opfølgning på strategien.

  I bilaget er præsenteret et forslag til en overordnet tidsplan for udarbejdelse af en ny regional vækst- og udviklingsstrategi. For øjeblikket pågår politiske drøftelser af opfølgning på Forenklingsudvalgets rapport ”Fokuseret og fremtidssikret” af 6. april 2018, der bl.a. vedrører vækstfora og dermed vækstforums erhvervsbidrag til den kommende regionale strategi. I bilaget er taget udgangspunkt i de gældende rammer i lovgivningen.

  Tidsplanen har 4 faser:

  • Forberedelsesfasen med beslutning af tidsplan.
  • Inputfasen til dialog med regionale nøgleaktører og borgerinddragelse.
  • Udarbejdelsesfasen, hvor indsatsen prioriteres og beskrives.
  • Høringsfasen med 12 ugers offentlig høring og endelig vedtagelse i regionsrådet.

  Arbejdet med en regional strategi forudsætter inddragelse af mange aktørers viden og synspunkter, og den regionale proces kan med fordel tage afsæt i en datadrevet belysning af de regionale udfordringer og styrker, som alle aktører må se i øjnene og forholde sig til.

  De vigtigste aktører bør prioriteres højest i processen, men der er brug for at nå bredt ud for at opfange signaler ideelt også direkte fra interesserede borgere. Skal dét lykkedes, forudsætter det en aktiv kommunikation i hele processen fra både politisk og administrativt hold.

  Administrativ tilføjelse
  Siden behandlingen i Udvalget for regional udvikling den 14. maj 2018 er der indgået politisk forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af 24. maj 2018.

  En konsekvens heraf er, at de regionale vækstfora nedlægges og Syddansk Vækstforum dermed ikke kommer til at levere et erhvervsbidrag som beskrevet i den overordnede tidsplan. Den fremtidige strategi bliver en regional udviklingsstrategi uden et erhvervsbidrag. Strategiens indhold og form vil således skulle gentænkes i forhold til den nuværende vækst- og udviklingsstrategi.

  På baggrund af ovenstående vil der muligvis være behov for en mindre revision af tidsplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til en overordnet tidsplan for udarbejdelsen af en ny regional vækst- og udviklingsstrategi godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 14-05-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

   

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/3281
  27. Høringssvar om rammerne for bredbåndspuljen
  fold dette punkt ind Resume

  I regi af den byregionale udviklingsaftale for Fyn, indgår Region Syddanmark i et samarbejde om at fremme og fjerne barrierer for en bedre digital infrastruktur på Fyn. Et af flere redskaber i kommunernes arbejde har været Bredbåndspuljen, som var en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra februar 2016. De fynske kommuner har inviteret Region Syddanmark til at være medunderskriver på et høringssvar til de nye kriterier for bredbåndspuljens runde tre, som Energistyrelsen sendte i høring den 3. maj 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark, Byregion Fyn og de fynske kommuner står bag udviklingsaftalen for Fyn, der er en fælles opfølgning på den kommende Strategi Fyn og Det Gode Liv-strategien. Den politiske aftale blev godkendt på regionsrådsmødet den 22. maj 2017.

  Et af samarbejdstemaerne i aftalen er digital infrastruktur, hvor det er aftalt at arbejde for at fremme og fjerne barrierer for en bedre digital infrastruktur på Fyn. Som orienteret om på mødet i udvalget for regional udvikling den 16. april 2018 og i regionsrådet den 28. maj 2018, er der til at understøtte samarbejdet nedsat et administrativt fynsk samarbejdsforum for digital infrastruktur med repræsentanter fra alle fynske kommuner, Byregion Fyn samt Region Syddanmark. Et samarbejde, der igen blev udtrykt opbakning til på mødet den 29. maj 2018 i koordinationsudvalget for den regionale vækst- og udviklingsplan og kommunernes planstrategier.

  Et af flere redskaber i kommunernes arbejde for at fremme bredbåndsdækningen i især landområder har været Bredbåndspuljen, som var en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fra februar 2016. Puljen er målrettet områder, hvor der ikke er adgang til bredbåndshastigheder over 10Mbit/s download og /eller 2Mbit/s upload. Høringssvaret omhandler vilkårene for tildeling af bredbåndspuljemidlerne.

  Som samarbejdspartner om indsatsen for at fremme den digitale infrastruktur på Fyn, har de fynske kommuner inviteret regionen til at være medunderskriver på et høringssvar til de nye kriterier for bredbåndspuljens runde tre, som Energistyrelsen sendte i høring den 3. maj 2018.

  Høringsfristen er sat til den 1. juni 2018 og udløber dermed inden regionsrådets behandling. Vedlagte høringssvar er derfor afsendt med forbehold for regionsrådets godkendelse.

  Administrativ tilføjelse

  Sagen behandles i udvalget for regional udvikling den 11. juni 2018. Udvalgets beslutning vil foreligge inden forretningsudvalgets behandling af sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At vedlagte høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/29285
  28. Ansøgninger til uddannelsespuljen marts 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Der er to ansøgningsfrister til Region Syddanmarks Uddannelsespulje i 2018. Til fristen den 15. marts 2018 er indkommet seks ansøgninger, som har ansøgt om i alt 17.774.309,70 kr. De seks ansøgninger indstilles til i alt 15.301.020 kr. i støtte.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet råder over en uddannelsespulje til forsøgs- og udviklingsinitiativer på uddannelsesområdet. Der er afsat ca. 20 mio. kr. årligt til puljen, og dertil kommer tilbageløb af midler fra afsluttede projekter. I 2018 har regionsrådet samtidig godkendt en genbevilling af uforbrugte midler fra 2017 på ca. 3,7 mio. kr.

  Uddannelsespuljen kan støtte aktiviteter, der bidrager til at indfri målsætningerne inden for uddannelsesområdet i regionens handlingsplan på uddannelsesområdet. Der kan gives støtte fra uddannelsespuljen på op til 75% af projekternes støtteberettigede udgifter. Der er i 2018 fastsat to årlige ansøgningsfrister, hhv. den 15. marts og den 15. september 2018.

  Regionens og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2016-2017 er gældende for de ansøgninger, der indkom den 15. marts 2018. Handlingsplanen for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019 blev godkendt af regionsrådet den 28. maj 2018 og vil være gældende fra og med ansøgningsfristen den 15. september 2018.

  Handlingsplanen 2016-2017 fokuserer på disse fire overordnede målsætninger:

  • 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.
  • 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.
  • Andelen, der vælger en science uddannelse, skal stige 20%.

  Derudover er der i handlingsplanen defineret syv indsatsområder, som omfatter: Forudsætningerne på plads, tilgængelighed til uddannelser, bedre uddannelsesstart (dækker både bedre start på ungdomsuddannelserne og uddannelsesstart på de videregående uddannelser), flere praktikpladser, flere og bedre faglærte, fokus på science samt på at tage uddannelsen i Syddanmark. Ansøgningerne til uddannelsespuljen skal rette sig mod indsatsområderne i handlingsplanen.

  Til fristen den 15. marts 2018 er indkommet seks ansøgninger, der i alt søger om 17.774.309,70 kr. Ansøgningerne er blevet vurderet i forhold til uddannelsespuljens krav og kriterier, der er beskrevet i handlingsplanen 2016-2017. På den baggrund indstiller administrationen følgende:

  Projekt

  Indsatsområde

  Ansøgt beløb

  Indstilling

  Robolæring

  Fokus på science

  1.705.088 kr.

  Tilsagn:

  1.705.088 kr.

  Unge med kant

  Forudsætningerne på plads

  3.728.540,40 kr.

  Tilsagn (reduceret beløb):

  2.000.000 kr.

  Fremskudt trivselsberedskab

  Bedre start på ungdoms-uddannelserne

  5.000.000 kr.

  Tilsagn:

  5.000.000 kr.

  Digitale Gymnasier

  Fokus på science

  3.744.749,30 kr.

  Tilsagn (reduceret beløb):

  3.000.000 kr.

  Implementering og faglig forankring af et campusmiljø på Ribe Katedralskole

  Tilgængelighed til uddannelser

  2.436.405 kr.

  Tilsagn:

  2.436.405 kr.

  Passage til virkeligheden – fremtidens håndværkere

  Flere og bedre faglærte

  1.159.527 kr.

  Tilsagn:

  1.159.527 kr.

  I alt

  17.774.309,70 kr.

  15.301.020 kr.

  Som det fremgår, vurderes fire af de indkomne ansøgninger i tilstrækkelig grad at leve op til uddannelsespuljens krav og kriterier. De indstilles derfor til tilsagn om det fulde ansøgte beløb.

  De øvrige to af de indkomne ansøgninger vurderes også at leve op til uddannelsespuljens krav og kriterier. I forhold til disse to ansøgninger, vurderes der dog at være en vis usikkerhed forbundet med de forventede resultater. Dertil kommer, at ansøgningen ”Unge med kant” i forbindelse med sagsbehandlingen har oplyst, at det ene ud tre oprindelige konsortier har trukket sig. Ud fra konkrete vurderinger af de enkelte ansøgninger og en samlet prioritering af midlerne, indstilles de to ansøgninger derfor til tilsagn med reduktion i forhold til det ansøgte beløb.

  I vedlagte bilag findes en uddybning af de enkelte projekter og administrationens vurdering, herunder konkrete begrundelser for indstillingerne.

  Såfremt indstillingerne følges, vil der være bevilget støtte for 15.301.020 kr. fra uddannelsespuljen efter ansøgningsfristen den 15. marts 2018. Der vil dermed være ca. 12 mio. kr. til rådighed plus evt. yderligere tilbageløb i forbindelse med ansøgningsfristen 15. september, hvor handlingsplanen 2018-2019 træder i kraft.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ansøgningen ”Robolæring” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.705.088 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”Unge med kant” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.000.000 kr. Tilskuddet er reduceret i forhold til det ansøgte beløb. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”Fremskudt trivselsberedskab” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 5.000.000 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 23% af de godkendte støtteberettigede udgifter. Tilsagnet gives under forudsætning af, at Syddansk Vækstforum på deres møde den 20. juni 2018 bevilger tilskud til projektet.

  At ansøgningen ”Digitale Gymnasier” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.000.000 kr. Tilskuddet er reduceret i forhold til det ansøgte beløb. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”Implementering og faglig forankring af et campusmiljø på Ribe Katedralskole” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.436.405 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  At ansøgningen ”Passage til virkeligheden – fremtidens håndværkere” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.159.527 kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for uddannelse og arbejdskraft den 06-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialistisk Folkeparti og løsgænger Marianne Mørk Mathiesen tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/22380
  29. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer
  fold dette punkt ind Resume

  Det Regionale Strategiske Forskningsråd anbefaler støtte af ansøgninger til Region Syddanmarks Forskningspulje, Region Syddanmarks Ph.d.-pulje, Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje samt Region Syddanmarks forskningspulje til tidlig opsporing af kræft i almen praksis, der har været i opslag med frist den 15. marts 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har siden 2008 etableret en række forskningspuljer, der støtter forskningen

  på regionens sygehuse, praksissektoren og kommunerne i regionen.

   

  Region Syddanmarks Forskningspulje
  Region Syddanmarks Forskningspulje støtter tværgående forskningsmiljøer og –projekter på tværs af sygehuse og almen praksis i regionen. Siden 2014 har puljen omfattet tre delpuljer, herunder

   

  Pulje 2: Støtte til store tværgående forskningsprojekter inden for følgende strategiske

  indsatsområder:

  - evidensbaseret (rationel) diagnostik,

  - sundhedsvæsenets organisering og

  - minimal intervention.

  samt

   

  Pulje 3: Fri forskning – Støtte af store tværgående forskningsprojekter uden strategisk binding
  Der er i 2018 et samlet budget for de to delpuljer på 11,5 mio. kr.

  1. opslag i 2018 stillede følgende midler til rådighed af årets bevilling:

  • 5,75 mio. kr. inden for de strategiske indsatsområder.

  • 5,75 mio. kr. uden strategisk binding.

  Der indkom 40 ansøgninger. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd, hvor der blandt andet er lagt vægt på forskningsmæssig kvalitet, relevans og klinisk perspektiv for sundhedsvæsnet og patienter i Region Syddanmark.

  Bedømmelsesudvalget fandt 12 støtteegnede projekter til i alt 6,16 mio. kr.:

  • 6 projekter til i alt 3,43 mio. kr. inden for de strategiske indsatsområder.

  • 6 projekter til i alt 2,73 mio. kr. uden strategisk binding.

   

  Region Syddanmarks Ph.d. pulje
  Region Syddanmarks ph.d.-pulje er etableret i 2009 og permanentgjort fra 2011. Puljen har til formål at skabe et stærkt rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere til sygehusene i Region Syddanmark.

  I 1. opslag 2018 blev i alt 20 stipendier/11,1 mio. kr. stillet til rådighed. Derudover er der restmidler til rådighed i puljen fra tidligere annullerede bevillinger.

  Der indkom 37 ansøgninger til puljen. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt

  bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd, der har prioriteret

  de bedste og mest relevante for Region Syddanmark, hvilket er 21 stipendier til i alt 11,63 mio. kr.

   

  Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje
  Region Syddanmarks Forskerkarrierepulje er en videreførelse af Region Syddanmarks post doc.-pulje, som blev etableret i 2011. Puljen skal medvirke til oprettelse af flere kliniske stillinger med dedikeret og væsentlig tid til forskning inden for somatik og psykiatri i Region Syddanmark.

  Der stilles i 2018 et samlet budget på 5,6 mio. kr. til rådighed.

  13 ansøgninger blev indsendt til puljen. Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt

  bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd, der har prioriteret

  de bedste og mest relevante for Region Syddanmark, hvilket er 6 ansøgninger til i alt 3,36 mio. kr.

  Region Syddanmarks forskningspulje til tidlig opsporing af kræft
  Puljen er nyoprettet af den regionale kræft- og hjertestyregruppe, og er en del af indsatsen ”Jo før Jo bedre” i almen praksis, der skal bidrage til at kræft opdages og behandles tidligere.

  Der er i 2018 et samlet budget for puljen på 2,4 mio. kr.

  Bedømmelsesudvalget fandt i alt 3 støtteegnede projekter til i alt 3,38 mio. kr., hvorfor der forslås en procentuel fordeling af midlerne i forhold til den samlede støtteegnende ansøgningssum.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At indstilling om støtte af 12 projekter i Forskningspuljerne 2 og 3 godkendes.

  At restmidler af årets bevilling i Forskningspuljerne 2 og 3 på 5,34 mio. kr. stilles til rådighed i forbindelse med 2. opslag for puljerne 2018.

  At indstillingen om støtte af 21 ph.d.-projekter godkendes.

  At indstillingen om støtte af 6 forskerkarriere-projekter godkendes.

  At restmidler af årets bevilling i Forskerkarrierepuljen på 2,24 mio. kr. stilles til rådighed i forbindelse med 2. opslag for puljen 2018.

  At indstilling om støtte med en procentuel fordeling af midlerne i forhold til den samlede støtteegnende ansøgningssum af de 3 projekter vedr. tidlig opsporing af kræft godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 22-05-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/14568
  30. Ansøgninger til Kulturpuljen
  fold dette punkt ind Resume

  Der var ansøgningsfrist til Kulturpuljen den 31. marts 2018. Der er indkommet 21 ansøgninger til Kulturpuljen. Der ansøges i alt om 9.112.451 kr. 12 ansøgninger indstilles til tilsagn. Der foreslås tildelt 5.043.330 kr. i tilskud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det samlede beløb i Kulturpuljen til ansøgningsrunden den 31. marts 2018 er 7.185.000 kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter. Der er indkommet 21 ansøgninger inden for fristen om støtte fra Kulturpuljen, og der er i alt ansøgt om 9.112.451 kr.

  Ansøgningerne er vurderet ud fra kriterierne i ”Kulturhandlingsplan 2018-2019”. Her tillægges det betydning, at kulturprojekter, der kan modtage støtte, skal tage afsæt i de særlige syddanske, kulturelle, historiske og naturgivne styrker og særpræg, grænseregionen og internationalt anerkendte kulturtilbud. Målet med at støtte kulturprojekter er at understøtte, at Syddanmark skal være en spændende og attraktiv region at besøge og bo i.

  Kulturprojekter skal bidrage til at:

  • Styrke implementeringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
  • Skabe synlighed og attraktivitet for regionen.
  • Samle aktører om koordinerede satsninger.
  • Styrke eller skabe innovative kulturmiljøer.
  • Øge internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark.
  • Skabe synergi med områdets andre oplevelsestilbud, natur- og kulturressourcer.
  • Udvikle og afholde kulturarrangementer med stort besøgspotentiale.
  • Øge tiltrækningen af turister og øge turismeomsætningen.

  Der lægges vægt på, at et kulturprojekt er nyskabende og originalt, og giver merværdi til målgruppens oplevelse af området.

  Administrationen har vurderet, at følgende 12 ansøgninger i særlig grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud: 

  • Adskilt – Genforenet – Efterladt: Indstillet til tilskud på 500.000 kr. som ansøgt under forudsætning af fornyet sendetilladelse, som dækker 2020.
  • BERMUDA 2018 – Folkelig kunst i særklasse: Indstillet til tilskud på 400.000 kr. som ansøgt.
  • Kong Knud og Kirken: Indstillet til tilskud på 200.000 kr. under forudsætning af, at projektet målrettes til at sikre bredere deltagelse og lavere deltagerpris (det ansøgte beløb er 420.000 kr.).
  • Årets Vildtret: Indstillet til tilskud på 200.000 kr. som ansøgt.
  • Oplevelsesøkonomiske aktiviteter i fodsporene på ”Vi – de druknede”: Indstillet til 735.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.150.000 kr.).
  • Vikingemad til alle tider: Indstillet til tilskud på 1.500.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.978.411 kr.).
  • Vi bygger bro – med fællessang og musik: Indstillet til tilskud på 120.000 kr. som ansøgt.
  • Det levende Teglværk: Indstillet til tilskud på 131.000 kr. som ansøgt under forudsætning af, at projektet koordinerer med Destination Sønderjylland om markedsføring af projektet.
  • Øget marketings- og turismeindsats for Odense International Film Festival: Indstillet til tilskud på 750.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.393.710 kr.).
  • 500 Fynske Fortællinger – Drømme og håb om en bæredygtig fremtid: Indstillet til tilskud på 300.000 kr., idet det stilles som forudsætning for støtte, at tilskud anvendes til selve fotoudstillingen, og at fotoudstillingen tillige vises i andre dele af Region Syddanmark end Fyn (det ansøgte beløb er 1.000.000 kr.).
  • Broholm Sommerkoncerter: Indstillet til tilskud på 40.000 kr. som ansøgt under forudsætning af, at midlerne anvendes til at sikre øget markedsføring særligt i udlandet.
  • ROBO ART: Indstillet til støtte på 167.330 som ansøgt.

  Administrationens vurdering og indstilling til fordeling af tilskud fremgår af bilag 1, ”Ansøgninger til Kulturpuljen marts 2018”.

  Det foreslås endelig, at en ny ansøgningsfrist til Kulturpuljen 2018 fastsættes til den 30. september 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Adskilt – Genforenet – Efterladt: Modtager tilsagn om tilskud på 500.000 kr. som ansøgt under forudsætning af fornyet sendetilladelse, som dækker 2020.

  At BERMUDA 2018 – Folkelig kunst i særklasse: Modtager tilsagn om tilskud på 400.000 kr. som ansøgt.

  At Kong Knud og Kirken: Modtager tilsagn om tilskud på 200.000 kr. under forudsætning af, at projektet målrettes til at sikre bredere deltagelse og lavere deltagerpris (det ansøgte beløb er 420.000 kr.).

  At Årets Vildtret: Modtager tilsagn om tilskud på 200.000 kr. som ansøgt.

  At Oplevelsesøkonomiske aktiviteter i fodsporene på ”Vi – de druknede”: Modtager tilsagn om 735.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.150.000 kr.).

  At Vikingemad til alle tider – fra fadebur til havegrill: Modtager tilsagn om 1.500.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.978.411 kr.).

  At Vi bygger bro – med fællessang og musik: Modtager tilsagn om tilskud på 120.000 kr. som ansøgt.

  At Det levende Teglværk: Modtager tilsagn om støtte på 131.000 kr. som ansøgt under forudsætning af, at projektet koordinerer med Destination Sønderjylland om markedsføring af projektet.

  At Øget marketings- og turismeindsats for Odense International Film Festival: Modtager tilsagn om tilskud på 750.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.393.710 kr.).

  At 500 Fynske Fortællinger – Drømme og håb om en bæredygtig fremtid: Modtager tilsagn om tilskud på 300.000 kr., idet det stilles som forudsætning for støtte, at tilskuddet anvendes til selve fotoudstillingen, og at fotoudstillingen tillige vises i andre dele af Region Syddanmark end Fyn (det ansøgte beløb er 1.000.000 kr.).

  At Broholm Sommerkoncerter: Modtager tilsagn om støtte på 40.000 kr. som ansøgt under forudsætning af, at midlerne anvendes til at sikre øget markedsføring særligt i udlandet.

  At ROBO ART: Modtager tilsagn om støtte på 167.330 som ansøgt.

  At de resterende 9 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks kulturpulje.

  At der fastlægges en ny ansøgningsfrist til Kulturpuljen i 2018 for de resterende midler i Kulturpuljen, og at fristen fastsættes til den 30. september 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 14-05-2018

  Carsten Sørensen og Søren Rasmussen, (O), stillede ændringsforslag om, at der ydes et tilskud på 200.000 kr. til projektet ”BERMUDA 2018 – Folkelig kunst i særklasse”. Et flertal (V, A, og F) stemte imod, mens et mindretal (O) stemte for. Ændringsforslaget bortfaldt derfor.

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet dog med undtagelse af ”BERMUDA 2018 – Folkelig kunst i særklasse”.  Et flertal anbefaler her, at der til dette projekt ydes et tilskud på 400.000 kr. som indstillet, mens et mindretal Carsten Sørensen, (O), stemte imod.

  Det er en forudsætning for udvalgets indstilling, at det i 2017 meddelte tilsagn på 750.000 kr. fra kulturpuljen til projektet ”BERMUDA – kunstoplevelser i storformat” tilbageføres til kulturpuljen, som indstillet af Udvalget for Regional Udvikling til Forretningsudvalget og Regionsrådet (Regionsrådet behandler sagen på mødet den 28. maj 2018).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen fra udvalget for regional udvikling anbefales over regionsrådet, med den bemærkning at projektet ”Bermuda 2018” afholdes på Vejle Rådhus, Fredericia Banegård og Kolding Bibliotek.

  Enhedslisten tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

   

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/2317
  31. Ansøgning til Kulturpuljen fra Kulturregion Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume

  Kulturregion Sønderjylland-Schleswig har indsendt to ansøgninger til Region Syddanmarks Kulturpulje. Der søges om udmøntning af rammen på 745.000 kr., som regionsrådet har afsat som medfinansiering af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede den 26. september 2016 at afsætte en ramme på 745.000 kr. til indsatser i den dansk-tyske kulturaftale i perioden 2017-2020. Det blev videre besluttet, at midlerne kunne bevilges af regionsrådet efter ansøgning fra Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig om støtte til konkrete aktiviteter inden for de to indsatsområder i kulturaftalen – Talentudvikling og Kultur grænseløs. Kulturaftalen er sikret kommunal medfinansiering og er tiltrådt af den danske kulturminister, hvilket var en forudsætning for den regionale støtte.

  I regi af den dansk-tyske kulturaftale, har Region Sønderjylland-Schleswig indsendt to ansøgninger til udmøntning af rammen, til projekt ”Sang uden grænser” og ”Ung2020”:

  Sang uden grænser

  I projekt ”Sang uden grænser” er ønsket at igangsætte et dansk-tysk sangprojekt, der sætter fokus på sang som sproglig og kulturel udtryksform i et grænseregionalt perspektiv med det formål at styrke sangglæden i hele Region Sønderjylland-Schleswig. Der søges om 345.000 kr. ud af et samlet budget på 1.890.000 kr.

  Ung2020

  I projekt ”Ung2020” skal unge med udgangspunkt i forskellige kulturelle udtryksformer beskæftige sig med den demokratiske grænsedragning i 1920 og samtidig få skærpet opmærksomhed på emner som demokrati og engagement/medborgerskab. Der søges om 400.000 kr. ud af et samlet budget på 2.318.000 kr.

  Ansøgningerne er vurderet ud fra kriterierne i ”Kulturhandlingsplan 2018-2019”. Administrationen har vurderet, at ansøgningerne opfylder kriterierne for tilskud.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At projekt ”Sang Uden Grænser” modtager tilsagn på 345.000 kr. som ansøgt.

  At projekt ”Ung2020” modtager tilsagn på 400.000 kr. som ansøgt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 14-05-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/28046
  32. Forespørgsel om Region Syddanmarks holdning til lukning af Buldalens tilslutning til rute 28 ved Skibet
  fold dette punkt ind Resume

  Transport-, bygnings- og boligministeren forespørger om Region Syddanmarks bemærkninger i forbindelse med, at ministeriet kræver den nordlige tilslutning af Buldalen til rute 28 ved Skibet lukket. Ministeren peger på den principielle afvejning mellem overordnede hensyn til fremkommelighed og lokale hensyn til tilgængelighed.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sagen drejer sig om en tilslutning til den overordnede vej nr. 28 (Bredstenvej) mellem Vejle og Billund. Denne tilslutning ønskes nedlagt. Køres fra Vejle ad Bredstenvej mod Billund, kommer der efter ca. 1½ km en rundkørsel, hvorfra der er etableret en ny adgang mod nord til Vardevej. Vardevej er en parallelvej til Bredstenvej, som ved rundkørslen ligger ca. 800 m nordligere end Bredstenvej.

  Fortsættes fra rundkørslen ad Bredstenvej kommer efter endnu ca. 1½ km et lyskryds, hvor hastighedsgrænsen samtidig er 70 km/t. Det er her Buldalen knytter an til den overordnede vej. Afstanden til Vardevej er her ca. 200 m. Det er denne tilslutning Vejle Kommune gerne vil beholde, men hvor ministeriet henholder sig til en aftale om, at den nye forbindelse (ved rundkørslen) skal erstatte Buldalens nordlige tilslutning til Bredstenvej.

  Det skal bemærkes, at Buldalens sydlige tilslutning ikke tænkes nedlagt. Herfra betjenes Vejle Sportsfiskerforenings klubhus samt en offentlig P-plads. Der vil dog ikke blive adgang hertil for de, der kører i retning mod Billund på Bredstenvej.

  Følges den tidligere aftale om, at Buldalens nordlige tilslutning nedlægges, når der er skabt en ny forbindelse til Vardevej, vil der være en ca. 3 km lang strækning uden lyskryds og uden sidevejstrafik (bortset fra Buldalens sydlige tilslutning). Derfor vil hastighedsgrænsen på denne strækning kunne sættes til 80 km/t. Det er hensynet til fremkommelighed, der herved tilgodeses.

  Vejle Kommune har oplyst, at der er givet tilladelse til, som erstatning for det evt. nedlagte lyskryds ved Buldalen, at etablere et nyt lyskryds ca. 1 km vestligere (i retning mod Billund). Udgiften hertil vurderes at være ca. 20 mio. kr. Hvis dette bliver den endelige løsning, vil man altså få det samme antal lyskryds som nu, og den øgede fremkommelighed består i, at man på en strækning på 2½-3 km vil kunne køre med en hastighed på 80 km/t i modsætning til nu, hvor der omkring lyskrydset ved Buldalen er 70 km/t.

  Hensynet til fremkommelighed har betydning for adgangen til og fra Billund Lufthavn. F.eks. tager det efter køreplanen 27 minutter for rute 43 at komme fra stoppestedet ved regionshuset til lufthavnen. Det er ikke beregnet, hvor meget lukning af Buldalen kan reducere køretiden, men det er formentlig marginalt.

  Hensynet til tilgængelighed drejer sig især om de ca. 2000 indbyggere i Skibet, hvoraf mange formentlig bruger Buldalen til trafik mellem Skibet og Vejle. Vejen bruges også til via Vardevej at komme fra den nordlige del af Vejle centrum i retning mod Billund.

  Der vedlægges forslag til svarskrivelse til transport-, bygnings- og boligministeren.

  Administrativ tilføjelse

  Sagen behandles i udvalget for regional udvikling den 11. juni 2018. Udvalgets beslutning vil foreligge inden forretningsudvalgets behandling af sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til svarskrivelse godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/3163
  33. Aktivitetsplan for Guangdong-samarbejdet 2018-2019
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har en samarbejdsaftale med Guangdong-provinsen i Kina. Der gøres status på aktivitetsplanen 2016-2017 og forelægges et udkast til en aktivitetsplan for samarbejdet 2018-2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den overordnede ramme for Region Syddanmarks samarbejde med Guangdong-provinsen er fastlagt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Her fremgår det, at samarbejdet som en del af det internationale samarbejde, er et middel til at opnå strategiens mål. Det konkrete arbejde er blevet planlagt gennem aktivitetsplaner.

  Der er vedlagt et notat vedr. status på aktivitetsplanen 2016-2017. Af hovedaktiviteter kan nævnes deltagelse i China-Denmark Regions and Cities Forum (CDRCF), involvering i et forprojekt vedr. nationalt myndighedssamarbejde med Kina på sundhedsområdet samt en erhvervsfremmeindsats på energiområdet gennemført af klyngen CLEAN med finansiering fra Syddansk Vækstforum. Derudover har administrationen i forlængelse af CDRCF gennemført en afdækning af muligheder og perspektiver i Kina-samarbejde på regionalt niveau.

  Der vedlægges udkast til aktivitetsplan for 2018-2019, hvor der foreslås, at Region Syddanmark op til det næste CDRCF, som afholdes i Aarhus i november 2018, arbejder for en stærkere koordinering blandt danske aktører. Endelig lægges der op til, at Region Syddanmark arbejder videre med sundhed i regi af det nationale myndighedssamarbejde, som er under opstart.

  I forbindelse med den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti den 24. maj 2018 om forenkling af erhvervsfremmesystemet, er det besluttet, at regionerne fremover afskæres fra egen erhvervsfremmeindsats. Aktivitetsplanen vil efter behov blive justeret i forhold til den kommende lovgivning vedr. regionens opgaver inden for regional udvikling.

  Administrativ tilføjelse

  Sagen behandles i udvalget for regional udvikling den 11. juni 2018. Udvalgets beslutning vil foreligge inden forretningsudvalgets behandling af sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At aktivitetsplan for Guangdong-samarbejdet 2018-2019 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 11-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/15236
  34. Oplæg og procesplan for borgerinddragelse og demokrati
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af den afholdte temadrøftelse i regionsrådet den 19. marts 2018 om borgerinddragelse, fremlægger administrationen i nærværende sag forslag til opsamling og plan for det videre forløb - til drøftelse i forretningsudvalget. Det fortsatte arbejde med borgerinddragelse og demokrati er forankret i forretningsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet afholdt den 19. marts 2018 en temadrøftelse, hvor borgerinddragelse og demokrati blev drøftet.

  Regionsrådet besluttede, at sagen forankres i forretningsudvalget – og at de på temamødet faldne bemærkninger skal indgå i det videre arbejde med borgerinddragelse i Region Syddanmark.

  På den baggrund har administrationen udarbejdet notat af 6. juni 2018, der vedlægges som bilag.

  I notatet indgår bl.a. en opsamling af specifikke forslag, bemærkninger og konklusioner fra temadrøftelsen i regionsrådet. Administrationen har I forbindelse med de enkelte forslag beskrevet eventuel lovmæssig hjemmel og mulige konsekvenser af forslagene – ligesom enkelte erfaringer fra en kommune indgår.

  Herudover beskriver notatet en række eksisterende og planlagte borgerinddragelser i Region Syddanmark, herunder f.eks. borgermøder, udvalgsmøder, spørgeordning, sociale medier, Folkemøde på Bornholm og projektet ”Et sundere Fyn”.

  Endelig opstilles forslag til procesplan samt forslag om afholdelse af en konference om borgerinddragelse og demokrati for regionsrådet i efteråret 2018 - med deltagelse af eksterne parter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Sagen blev drøftet. Der arbejdes videre med sagen, herunder afholdelse af konference.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/21415
  35. Retningslinjer for studieture for regionsrådet og dets udvalg
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet tager traditionelt på studieture for at indsamle erfaringer og viden til brug for arbejdet i regionsrådet.

  Det indstilles, at der vedtages overordnede retningslinjer for studieture i valgperioden 2018-2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er tradition for, at regionsrådet tager på studieture for at indsamle erfaringer og viden til brug for arbejdet i regionsrådet.

  Der foreslås derfor følgende retningslinjer for studieture:

  • Der udbydes 2-3 tværgående studieture, der indeholder emner/programpunkter af relevans for flere af regionens arbejdsområder, og dermed for flere af regionsrådets udvalg.
  • Studieturene udbydes til hele regionsrådet.
  • Hvert regionsrådsmedlem kan deltage i en studietur i valgperioden.
  • Studieturene skal afvikles inden udgangen af 2019, så de kan være med til at danne grundlag for regionsrådets og udvalgenes arbejde i denne valgperiode. Turene forsøges afviklet inden for samme tidsrum.
  • Der forelægges en sag for de enkelte udvalg med henblik på at hente inspiration fra udvalgene til udvælgelse af de tværgående temaer.
  • Forud for studieturene forelægges program og budget for turene til godkendelse i regionsrådet.
  • Der afrapporteres til regionsrådet efter gennemførelsen af hver studietur.
  • Udvalgenes inspirationsture i Danmark, til bl.a. de øvrige regioner samt besøg som led i det løbende grænseoverskridende samarbejde, betragtes ikke som studieture, der falder ind under disse retningslinjer.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At retningslinjer for studieture for valgperioden 2018-2021 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/45016
  36. Orientering om status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-medarbejdere
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalget orienteres i denne sag om status for arbejdet med opgørelsen af lønsagerne for de overførte medarbejdere fra BIOS til Ambulance Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde den 16. maj 2018 blev forretningsudvalget orienteret om status pr. 7. maj 2018, hvor der var afsluttet 241 sager og fremsendt yderligere 344 sager til de faglige organisationer.

  Status pr. 30. maj 2018
  Status pr. 30. maj 2018 er, at der er afsluttet 247 sager. Supplerende kan oplyses, at 338 sager er fremsendt til de faglige organisationer og således under behandling, heraf 337 sager, hvor regionen afventer tilbagemelding fra de faglige organisationer og 1 sag, hvor de faglige organisationer er vendt tilbage med bemærkninger eller ønske om yderligere oplysninger, og som derfor beror på yderligere sagsbehandling i regionen.

  Om de 247 afsluttede sager kan oplyses, at:

  • 170 sager er afsluttet med, at medarbejderen modtager et beløb til udbetaling. Det samlede beløb til udbetaling udgør 1.512.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.
  • 77 sager er afsluttet med et resultat, hvor medarbejderen skal tilbagebetale et beløb. Det samlede beløb til tilbagebetaling udgør 410.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.

  Regionens samlede merudgift til de 247 afsluttede sager udgør 3.325.000 kr. (før skat).

  Forretningsudvalget vil på de kommende møder tilsvarende blive orienteret om status for arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Til orientering.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/18033
  37. Ansatte på særlige vilkår
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har i januar 2017 vedtaget strategien for ansatte på særlige vilkår. Målet i strategien er, at antallet af ansatte på særlige vilkår ved udgangen af 2019 er tilbage på niveauet fra 2010.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog den 23. januar 2017 strategien for ansatte på særlige vilkår.

  Målsætningen er, at Region Syddanmark skal øge antallet af ansatte på særlige vilkår med 50 % i forhold til niveauet i 2015. Målet er at bringe antallet af ansatte på særlige vilkår tilbage på niveauet fra 2010. Det skal senest ske ved udgangen af 2019.

  Status fremgår af vedhæftede tabel. Der er sket en mindre fremgang i antallet af fleksjobs.

  Der er ledelsesmæssigt fokus på at sikre, at målene i strategien indfries.

  På sygehusene, psykiatrien, socialområdet og i regionshuset er der udarbejdet indsatsplaner og der arbejdes med forskellige tiltag for at øge antallet af ansatte på særlige vilkår. Det drejer sig blandt andet om kurser i samarbejde med jobcentrene, samarbejde med jobcentrene om specifikke projekter, indførsel af incitamentsstruktur, samarbejde med Asp IT.

    

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Til orientering.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/1624
  38. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i maj 2018, jf. tidligere beslutning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har besluttet, at forretningsudvalget og regionsrådet skal orienteres om ansættelse og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I maj 2018 har der været følgende ansættelse:

  • Mathilde Schmidt-Petersen er ansat som sygeplejefaglig direktør på Odense Universitetshospital pr. 15. juni 2018.
  • Torsten Wentzer Licht er ansat som klinikchef på Friklinikken pr. 1. juni 2018. Han har været konstitueret leder af Friklinikken siden 1. december 2017.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Til orientering.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/46183
  39. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  Under punktet blev orienteret om:

  - Whistleblowerordningen.

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/46183
  40. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 13-06-2018

  -

  Villy Søvndal, Morten Weiss-Pedersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  41. LUKKET - Godkendelse af salgsliste
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 14-06-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring