Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforums formandskab - Referat - 23. maj 2018

Mødedato
23-05-2018 kl. 14:00 - 15:30
 
Mødested
Formandens kontor
 
Deltagere
 
 • Henrik Dam
 • Stephanie Lose
 • Johannes Lundsfryd Jensen
 • Mads Bonde Hansen

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Erhvervsbidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  3. Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  4. Ansøgning: OPI - STARS - Lydeo IVS
  5. Økonomioversigt
  6. Belysning af konsekvenser af længerevarende REM-bevillinger
  7. Inspiring Denmark - bevilling
  8. Vestdansk Investeringsfremme - Afrapportering og ny bevilling
  9. DANISH, status og ændring af bevilling
  10. Indkomne ansøgninger
  11. Ansøgning: Moving Global Talent
  12. Ansøgning: Tillægsbevilling til Karriere i Syddanmark
  13. Ansøgning: Fremskudt Trivselsberedskab på ungdomsuddannelserne
  14. Ansøgning: Tillægsbevilling til Business Training - Social inklusion af udsatte flygtninge
  15. Ansøgning: Sprint:Digital
  16. Ansøgning: Tillægsbevilling til offshore innovationssamarbejder
  17. Ansøgning: Medfinansiering af TASTE
  18. Ansøgning: Tillægsbevilling til projekt Kongresværtskab
  19. Syddansk OPI-pulje - Forlængelse af projekt og ændring af støtteprocent
  20. Annoncering: Innovationssamarbejder inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation
  21. Ændret fokus i annoncering: Kvalificeret arbejdskraft til robotbranchen
  22. Healthcare DENMARK - ændring af vedtægter
  23. Orientering: Vækstteam for kreative erhverv
  24. Eventuelt


  Sagsnr. 18/4503
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 23-05-2018
   

  Stephanie Lose indledte med at orientere om punkter, det ikke har været muligt at medtage i Formandskabets dagsorden, men som forventes at indgå i dagsordenen til Vækstforum:

  • Præsentation af analyse af økosystemet indenfor på robotteknologi
  • Præsentation af analyse af datacentrenes erhvervs- og innovationspotentialer
  • Vestdansk Erhvervssamarbejde – status på forenklingsinitiativer
  • Orientering om nedsættelse af Vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi.

  Dagsordenen blev godkendt.


  Sagsnr. 18/22421
  2. Erhvervsbidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har ansvaret for at udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi for 2020-2023, hvor Vækstforum skal bidrage med de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien.

  Vækstforum skal indledningsvist drøfte tidsplan og proces for den del af strategien, som Vækstforum skal udarbejde, og som skal sendes i høring ved Danmarks Vækstråd og efterfølgende vedtages i Regionsrådet.

  Der vil på mødet blive givet en præsentation af processen for den samlede strategi samt udviklingen på området, herunder muligheder og udfordringer for de syddanske virksomheder i de kommende år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet skal ifølge Lov om erhvervsfremme og regional udvikling med bidrag fra de regionale vækstfora udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi. Strategien skal:

  ’…indeholde en redegørelse for den fremtidige udvikling for regionen og omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår, herunder infrastruktur, erhvervsudviklingsindsatsen inklusive turisme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, udviklingen i byerne og yderområderne, natur og miljø, herunder rekreative formål, og kultur samt sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om udviklingsmæssige emner. Endvidere skal den regionale vækst- og udviklingsstrategi indeholde en redegørelse for de initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på strategien.’

  Det nye regionsråd har indledningsvist bedt administrationen undersøge, hvordan FN’s verdensmål kan danne rammen for en kommende strategi.

  Vækstforums bidrag til vækst- og udviklingsstrategien

  Den nuværende regionale vækst- og udviklingsstrategi løber til og med 2019 og kan læses her. Vækstforum skal udarbejde et bidrag til den nye strategi for 2020-2023, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien, dvs. erhvervsudviklingsindsatsen. Bidraget skal udarbejdes med udgangspunkt i regionens rammevilkår og erhvervsspecialisering og efter høring af Danmarks Vækstråd.

  Det er i perioden 2014-2020 en forudsætning for anvendelse af EU’s strukturfondsmidler, at der foreligger en strategi, der er baseret på smart specialisering. Rammer og vilkår for strukturfondene efter 2020 kendes endnu ikke, da de bl.a. afhænger af EU"s budgetforhandlinger.

  Som led i bidraget til den samlede regionale strategi skal Vækstforum desuden beskrive indsatsen for yderområderne inden for regionen.

  Regionsrådet har ansvaret for at udarbejde de øvrige dele af strategien, som blandt andet er infrastruktur, uddannelse og miljø. Vækstforums bidrag vil blive integreret i den samlede regionale vækst- og udviklingsstrategi, som vedtages af regionsrådet. Vækstforum skal herudover redegøre for de initiativer, der skal igangsættes som opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi (handlingsplan).

  På baggrund af de givne forudsætninger for strategien og de hidtidige erfaringer foreslås, at den kommende strategi overordnet set tager udgangspunkt i følgende:

  • Smart specialisering – styrkepositioner og potentialer
  • Tilbud til virksomheder inden for alle brancher
  • Yderområdeindsats
  • Grænseoverskridende samarbejde.

  Forslag til proces for Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi

  Det foreslås, at Vækstforum på det kommende møde i oktober 2018 drøfter og beslutter rammerne for de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien med udgangspunkt i de hidtidige erfaringer og de aktuelle udfordringer og potentialer.

  Det foreslås, at der på baggrund af drøftelsen i Vækstforum og med udgangspunkt i rammerne afholdes 2 dialogmøder i oktober 2018, som giver mulighed for inddragelse af nøgleaktører herunder virksomheder, erhvervsorganisationer, arbejdstager- og lønmodtagerorganisationer, kommuner, business regions og videns- og uddannelsesinstitutioner.

  Herudover indhentes løbende input via deltagelse i relevante fora, fx i de regionale arbejdsmarkedsråd, Vestdansk Erhvervssamarbejde og samarbejdet i grænseregionen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter processen og rammerne for udarbejdelse af de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 23-05-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/1383
  3. Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 9. april 2018 bemyndigede Vækstforum Formandskabet til at træffe afgørelse om ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

  Der er indkommet 3 ansøgninger til ansøgningsfristen den 1. marts 2018. Formandskabet skal tage stilling til 1 projekt, der er indstillet til tilsagn.

  2 ansøgninger er blevet trukket tilbage af ansøgerne. Ansøgningen fra Skarø Is er trukket tilbage pga. sygdom. Ansøgningen fra S.C. Nordic er trukket tilbage, fordi der er en del uafklarede punkter i ansøgningen. Begge virksomheder forventer at indsende reviderede ansøgninger til næste ansøgningsfrist.

  Projekt

  Forretningsområde

  Indstilling

  STARS - Sprogundervisning Tilpasset Arbejdsmarkedsrettede Rutiner og Sammenhænge

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Ernæring af gravide kvinder v. Skarø Is / Biosynerg A/S

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Trukket tilbage

  SmartGrid enabled Public Buildings – SEPB v. S. C. Nordic ApS

  Bæredygtig energi

  Trukket tilbage

  Projekterne er vurderet i forhold til, om de lever op til formålet og kriterierne i Syddansk OPI-pulje.

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner om afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi samt Oplevelseserhverv.

  I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på en række kriterier, bl.a. potentialet for at skabe vækst i omsætning og arbejdspladser, at der er et behov for produktet i den offentlige sektor, et internationalt salgspotentiale og at der foreligger en velbeskrevet forretningsplan.

  Der er afsat 27,5 mio. kr. til puljen frem til august 2019, og hvis indstillingen følges, er der ca. 2 mio. kr. tilbage i puljen plus tilbageløb fra projekter, som netop er afsluttet, på ca. 1,3 mio. kr., dvs. i alt ca. 3,3 mio. kr.

   

  Kritisk antagelse for effekter i puljen

  Det er en kritisk antagelse, at der er behov for grundig test af produkterne blandt brugere og videreudvikling af produkterne i forhold til brugernes feedback.

  Særligt omkring potentialevurderingen

  Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

  • Tid og pris: Projektet vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten.
  • Samlet forventet effekt: Projektet vurderes i forhold til forventet effekt og bidrag til at indfri formål og kriterier under Syddansk OPI-pulje.

  Det bemærkes, at effektvurderingen ikke kan sammenlignes med effektvurderingen af Vækstforums øvrige projekter, da der anvendes en simpel udgave af effektvurderingsværktøjet, der er tilpasset OPI-puljen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Formandskabet tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 23-05-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/13360
  4. Ansøgning: OPI - STARS - Lydeo IVS
  fold dette punkt ind Resume
   

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  STARS - Sprogundervisning tilpasset arbejdsmarkedsrettede rutiner og sammenhænge

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Ansøger

  Lydeo IVS

  Økonomiske partnere

  Rybners, Esbjerg

  SDU – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

  Formål

  Formålet med OPI-projekt STARS er at teste og videreudvikle en IT-baseret platform til at optimere brugen af IT-rygsækken for ordblinde og læsesvage unge og voksne på erhvervsuddannelser og branchespecifikt på SOSU-området.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet sandsynliggør en succesfuld markedsintroduktion og dermed omsætnings- og jobvækst i virksomheden. Det kan samtidigt bidrage til at effektivisere og øge udbyttet af undervisningen af ordblinde og læse- og skrivesvage unge og voksne og bibringe dem nye kvalifikationer.

  Effekter

  Efter projektperioden

  (0-3 år efter)

   

  Anslået skabt omsætning: 7,32 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 0,8 mio. kr.

  Nye skabte job: 3

  Efter projektperioden

  (4-5+ år efter)

  Anslået skabt omsætning: 25,819 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 12,581 mio. kr.

  Nye skabte job: 2

  Økonomi

  Samlet budget: 1.313.930,00 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 985.447,50 kr.

  Egenfinansiering: 328.482,50 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Lydeo IVS fremstiller digitale og analoge produkter til undervisning af elever i grundskolen med ordblindevanskeligheder. Formålet med OPI-projektet STARS er at teste og videreudvikle en IT-baseret platform til at optimere brugen af IT-rygsækken for ordblinde og læsesvage unge og voksne på erhvervsuddannelser. IT-rygsækken er en bærbar computer med programmer, der kan hjælpe ordblinde med læsning og skrivning og som kan tildeles i folkeskolen. Tildelingen af IT-rygsækken sker uden for dette projekt. Den IT-baserede platform tilpasses derudover et branchespecifikt ordforråd inden for SOSU-området. Produktet testes i samarbejde med Rybners og SOSU-skolen i Esbjerg med henblik på at bibringe unge og voksne bedre læse/stavefærdigheder til at kunne klare sig i uddannelserne. Desuden vil bedre mestring af branchespecifikt ordforråd gøre elever og kursister bedre rustede til at kunne håndtere digitale redskaber.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Prototypen testes i samarbejde med læse- og skrivesvage elever og kursister på relevante erhvervsuddannelser. Det vurderes, at test set-up og målgruppe i forhold til erhvervsskoleelever og på et branchespecifikt område er relevant for at kunne tilpasse prototypen og tilvejebringe viden om nødvendigheden af branchespecifikt ordforråd med henblik på senere udrulning af produktet til andre brancher.

  Automatiseringen af træning af kursisten betyder, at der forventeligt kan frigøres 70 % af vejlederens tid, som derved kan bruges til egentlig vejledning. Det vurderes, at projektet bidrager til at effektivisere undervisning af læse- og skrivesvage unge og voksne. Desuden bidrager projektet til at bibringe nye kvalifikationer til en befolkningsgruppe, der har svært ved at klare sig i et samfund, hvor digitaliseringen kræver stadigt bedre læse- og stavefærdigheder. På sigt kan produktet medvirke til at løse udfordringerne med at få flere læse- og skrivesvage i arbejde.

  Erfaringerne fra lignende OPI-projekter har vist, at der har været god efterfølgende progression i salget på både det danske og nordiske marked samt til Kina. Testforløbene i OPI-regi har været afgørende for at nå ud til kunderne, og det vurderes, at et nyt produkt for skrive- og læsesvage unge og voksne vil have samme effekt. Projektet indstilles derfor til tilsagn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

   

  • at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra Syddansk OPI-pulje på 985.447,50 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 23-05-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/7255
  5. Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret for anvendelse af de regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020. Dette punkt orienterer om det aktuelle forbrug af de forskellige midler, såfremt de foreliggende indstillinger i dagsordenen følges.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  I 2018 har Vækstforum i alt 110 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Heraf er 46,1 mio. kr. disponeret pr. 20. juni 2018, og 46,1 mio. kr. er øremærket til indsatser, der er beskrevet i Vækstforums Investeringsplan for 2018 og endnu ikke er udmøntet. Hvis de foreliggende indstillinger følges, udgør de ikke disponerede midler maksimalt 17,8 mio. kr. efter dette møde. For uddybende information, se bilag.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020

  Vækstforum har 634 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond i programperioden 2014-2020. Vækstforum har efter dette møde 45,0 mio. kr. til rådighed på Socialfonden og 60,4 mio. kr. til rådighed på Regionalfonden, hvis de foreliggende indstillinger følges. For uddybende information, se bilag.

  Vækstforum følger stort set sin samlede EU-disponeringsplan for begge fonde, men ikke de to planers mål for de tre underliggende prioriteter. På Socialfonden er Vækstforum bagud for sit mål for prioritet 4 (Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse), og forud for sit mål for prioritet 3 (Social Inklusion) og især for målet for prioritet 1 (Iværksætteri og jobskabelse). Hvis de foreliggende indstillinger følges, vil der samlet set være 10 mio. kr. tilbage på denne meget eftertragtede socialfondsprioritet til resten af programperioden.

  Den forskellige efterspørgsel efter midlerne på de tre prioriteter bevirkede, at Vækstforum i september 2017 anmodede Erhvervsstyrelsen om at få justeret den syddanske Socialfondsbevilling, således at 35 mio. kr. af den syddanske ramme på prioritet 4 (Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse) overføres til den syddanske ramme på prioritet 1 (Iværksætteri og jobskabelse). Der er endnu ikke modtaget svar på Vækstforums anmodning.

  På Regionalfonden er Vækstforum bagud for sin EU-disponeringsplans mål for prioritet 2 (SMV konkurrenceevne) og især for målet for prioritet 3 (SMV ressourceeffektivitet), men opfylder målet for prioritet 1 (Innovation og klyngedannelse). Se bilag for uddybende information omkring mål og målopfyldelse for de enkelte prioriteter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 23-05-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/7255
  6. Belysning af konsekvenser af længerevarende REM-bevillinger

  Sagsnr. 18/8561
  7. Inspiring Denmark - bevilling

  Sagsnr. 18/21530
  8. Vestdansk Investeringsfremme - Afrapportering og ny bevilling

  Sagsnr. 18/8594
  9. DANISH, status og ændring af bevilling

  Sagsnr. 18/4503
  10. Indkomne ansøgninger

  Sagsnr. 17/42883
  11. Ansøgning: Moving Global Talent

  Sagsnr. 18/6864
  12. Ansøgning: Tillægsbevilling til Karriere i Syddanmark

  Sagsnr. 18/14581
  13. Ansøgning: Fremskudt Trivselsberedskab på ungdomsuddannelserne

  Sagsnr. 18/1506
  14. Ansøgning: Tillægsbevilling til Business Training - Social inklusion af udsatte flygtninge

  Sagsnr. 18/13779
  15. Ansøgning: Sprint:Digital

  Sagsnr. 18/4932
  16. Ansøgning: Tillægsbevilling til offshore innovationssamarbejder

  Sagsnr. 18/13769
  17. Ansøgning: Medfinansiering af TASTE

  Sagsnr. 18/8589
  18. Ansøgning: Tillægsbevilling til projekt Kongresværtskab

  Sagsnr. 18/1383
  19. Syddansk OPI-pulje - Forlængelse af projekt og ændring af støtteprocent
  fold dette punkt ind Resume
   

  Da der p.t. er flere midler tilbage i den syddanske pulje til offentlig-privat innovation (OPI-puljen) foreslås det at forlænge puljens løbetid. Det vil give flere små og mellemstore virksomheder mulighed for at deltage i OPI-projekter, men det medfører behov for en ændring i det samlede budget for Syddansk OPI-pulje, hvilket skal godkendes i Erhvervsstyrelsen og regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum har afsat 27,5 mio. kr. til en syddansk pulje til offentlig-privat innovation (OPI-puljen), hvor virksomheder kan søge om støtte til test af nye produkter i samarbejde med offentlige partnere og videninstitutioner. Der er p.t. bevilget i alt 25,43 mio. kr. fra puljen til 24 konkrete OPI-projekter, hvis indstillingen til dette møde følges. Herudover er der flere projekter, der ikke har brugt hele deres budget, hvilket indebærer et aktuelt tilbageløb til puljen på ca. 1,3 mio. kr.  Der er således samlet set ca. 3,3 mio. kr. tilbage i Syddansk OPI-pulje.

  Der har været en ekstra ansøgningsfrist den 14. maj 2018 for at sætte de sidste midler i spil hos virksomhederne. For at de ansøgte projekter kan have en løbetid på cirka 1 år, og for at der er tid til færdigbehandling af projekternes regnskaber, er det nødvendigt at forlænge puljens løbetid med 4 måneder frem til den 31. december 2019.

  Forlængelsen medfører et behov for flere midler til, at SDU kan afholde flere forløb for virksomhederne end planlagt, og at der i en længere periode skal være ressourcer til at vejlede virksomheder, behandle ansøgninger, gennemgå regnskaber fra projekterne/virksomhederne og udarbejde regnskab til Erhvervsstyrelsen mv. Dette vil medføre en ændret støtteprocent, idet der forholdsmæssigt skal anvendes marginalt flere offentlige midler i projektet.

  Erhvervsstyrelsen og regionsrådet skal på den baggrund godkende en forlængelse af Syddansk OPI-pulje til den 31. december 2019 samt en budgetændring som beskrevet nedenfor.

  Sekretariatet foreslår, at de ekstra aktiviteter rent teknisk finansieres af tilbageløb fra igangværende OPI-projekter samt af de eventuelle midler, der ikke fordeles til projekter i forbindelse med behandling af ansøgninger indkommet til fristen den 14. maj 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at Syddansk OPI-pulje forlænges frem til den 31. december 2019, at der sker en omfordeling af midler i det samlede budget, og at støtteprocenten fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, som konsekvens heraf, kan stige til maksimalt 75 %.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der sker en omfordeling af midler i det samlede budget, og at støtteprocenten fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, som konsekvens heraf, kan stige til maksimalt 75 %.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 23-05-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 18/22393
  20. Annoncering: Innovationssamarbejder inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med investeringsplanen for 2018 har Vækstforum planlagt at annoncere efter initiativer inden for Sundheds- og velfærdsinnovation. For forretningsområdets virksomheder er det vigtigt at kunne arbejde ud fra sundhedsvæsenets behov og ud fra de nyeste metoder til at vurdere en innovativ løsnings potentiale for såvel skalerbarhed som implementering. Det foreslås derfor, at indsatsen finansieres inden for den Europæiske Regionalfonds prioritet 1A, der muliggør innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Vækstforums investeringsplan for 2018 er der planlagt en annoncering i juni 2018 efter initiativer inden for Sundheds- og velfærdsinnovation med fokus på nye innovative løsninger.

  Sundheds- og velfærdsinnovation defineres i Region Syddanmarks vækst- og udviklingsstrategi bredt, men med fokus på at udnytte forretningsmulighederne i teknologier og services i tilknytning til pleje og omsorg, sygdomsbehandling, egenomsorg, forebyggelse, herunder ernæring samt muligheder i tilknytning til byggerier inden for området.

  Sundheds- og velfærdsinnovation er et forholdsvist ungt forretningsområde, hvor erhvervspotentialet ikke er foldet ud endnu. Forretningsområdet er bl.a. kendetegnet ved følgende udfordringer, hvor der vurderes at være behov for en indsats:

  • Både det danske og de internationale markeder efterspørger løsninger, der kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer på sundheds- og velfærdsområdet, men det er en udfordring for virksomhederne, at det tager lang tid at introducere og implementere nye løsninger i sundhedsvæsenet.
  • En forudsætning for nye løsninger på markedet er ofte forbundet med evidens, hvorfor indsatsen skal omhandle en styrkelse af samarbejdet mellem forskning og innovation med fokus på innovative løsninger med umiddelbart kommercielt potentiale.
  • Der er behov for, at virksomheder får adgang til sundhedsvæsenet, så nye innovative løsninger fra første færd har fokus på skalering og implementeringsmuligheder.
  • Der er aktuelt inden for forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation to andre indsatser i gang med innovationssamarbejder: VIND-projektet, der går ud på at udvikle nye løsninger til sundhedsområdet med afsæt i datadrevet forretningsudvikling samt OPI LDL-projektet, der forventer at etablere ét innovationssamarbejde, der tester demensløsninger.

  Erfaring fra afsluttede indsatser viser, at det er en forudsætning for virksomhedernes mulighed for at udvikle markedsmodne løsninger, at innovationssamarbejderne er behovsdrevne, og at virksomhedernes indsigt i og særligt dialog med sundhedssystemet om behov imødekommes. Desuden har det vist sig, at de innovationssamarbejder, der løbende har mulighed for at inddrage brugere og slutbrugere fra driften, bedst lykkes med at udvikle relevante nye innovative løsninger.

  Endvidere viser erfaringer fra forsknings- og innovationsprojektet Patient@Home bl.a., at nye udviklede innovationsmetoder (SIM - Smart Innovation Management tool samt MAST Method of ASsessment of Telemedicine solutions) er nyttige ift. tidlig afklaring af løsningernes skalerbarhed og potentiale for kommercialisering til gavn for borgeren/patienten, omsorgs- og sundhedsvæsenet samt de private virksomheder.

  Finansiering, krav og kriterier

  På den baggrund foreslås en ny annoncering med anvendelse af 8 mio. kr. fra Regionalfondens prioritet 1a samt 4 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler til etablering af innovationspartnerskaber på tværs af virksomheder, sundhedsvæsenet og relevante uddannelses- og forskningsinstitutioner inden for Sundheds- og velfærdsinnovation. Finansieringen fra Regionalfonden kan maksimalt udgøre op til 50 % af de samlede støtteberettigede udgifter.

  Ansøgningerne vil som sædvanligt blive vurderet på baggrund af deres forventede effekt set i forhold til tid og pris og på, hvordan projektet lever op til Vækstforums tværgående kriterier. Desuden skal projekterne leve op til de krav, som følger af Regionalfondens prioritet 1A.

  Derudover foreslås det, at Vækstforum prioriterer ansøgninger, der på ansøgningstidspunktet kan:

  • Sandsynliggøre, at indsatsen vil blive gennemført i et bredt partnerskab af relevante aktører med kompetencer, der matcher indsatsens fokus.
  • Sandsynligøre, at der skabes effekt i form af nye innovative produkter og løsninger inden for sundheds- og velfærdsinnovation. 
  • Beskrive en klar og logisk effektkæde for initiativets tilrettelæggelse og for opnåelse af de angivne effekter, herunder særligt effekterne i Syddanmark.
  • Sandsynliggøre, at innovationssamarbejderne vil blive etableret med udgangspunkt i såvel virksomhedernes behov og konkrete ideer samt sundhedsvæsenets behov.
  • Sandsynliggøre, at partnerskabet kan sikre en koordineret regional indsats, bl.a. i forhold til rekruttering af virksomheder.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum bemyndiger sekretariatet til, inden for de nævnte rammer, at udarbejde annonceringsmateriale samt beskrive nærmere krav og kriterier for indsatsen i forbindelse med en annoncering.
  • at Vækstforum reserverer en ramme på 8 mio. kr. fra den Europæiske Regional fonds prioritet 1A.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der reserveres 4 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til medfinansiering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 23-05-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 18/22609
  21. Ændret fokus i annoncering: Kvalificeret arbejdskraft til robotbranchen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum bevilgede i december 2017 25 mio. kr. til projekt Vækstrettet kompetenceudvikling, som er en ambitiøs satsning på opkvalificering inden for blandt andet robotbranchen. Til trods for stor efterspørgsel efter højt kvalificeret arbejdskraft vurderes det, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for at igangsætte yderligere tiltag til opkvalificering af de ansatte i robotbranchen. Det foreslås derfor, at den kommende annoncering om kvalificeret arbejdskraft på robotområdet får et bredere fokus på opkvalificering inden for STEM-kompetencer (science, technology, engineering, math), herunder opkvalificering med henblik på at anvende robotteknologi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I robotbranchen har 82 % af de ansatte en videregående uddannelse, og halvdelen heraf en mellem- eller lang videregående teknisk uddannelse, og der efterspørges stadigt flere højtuddannede, særligt ingeniører.  I tråd med denne udfordring har Vækstforum i december 2017 bevilget 25 mio. kr. til projekt Vækstrettet kompetenceudvikling, som er en ambitiøs satsning på opkvalificering inden for blandt andet robotbranchen. Samtidig er robotbranchen involveret i den aktuelle ansøgning ”Moving global talent”, som ansøger om 17,2 mio. kr. til at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

  I Vækstforums Handlings- og investeringsplan 2018-2019 er der lagt op til endnu en annoncering i efteråret 2018 om opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke i robotbranchen. Der er samlet set reserveret 10 mio. kr. i handlings- og investeringsplanen. Heraf er de 8 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler og de 2 mio. kr. fra socialfondsprioritet 1. Til trods for den store efterspørgsel efter højt kvalificeret arbejdskraft vurderes det, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for flere initiativer, idet projekterne ”Vækstrettet kompetenceudvikling” og ”Moving global talent” forventes at starte i 2018.

  I stedet foreslås det, at en kommende annoncering får et bredere fokus på opkvalificering inden for STEM-kompetencer (science, technology, engineering, math). Annonceringen skal således bl.a. imødekomme et behov for at opkvalificere medarbejdere i virksomheder som påtænker at anvende robotteknologi. Samtidigt vil annonceringen være i tråd med statens teknologipagt, som påpeger at der er behov for at danske SMV’er især opkvalificerer deres ansatte inden for STEM-kompetencer.

  Danmark har et veludbygget voksen- efter- og videreuddannelsessystem, der også tilbyder opkvalificeringskurser inden for STEM. Alligevel er der mange virksomheder og voksne som ikke deltager i efteruddannelse. Særligt de små og mellemstore virksomheder har ikke tradition for efteruddannelse, selvom det måske er dem, som har det største behov for nye kompetencer for at kunne omstille sig til og bevare konkurrenceevnen.

  Derfor er der behov for en ny måde at tænke opkvalificering og efteruddannelse på. Regeringens ekspertudvalg for voksen-, efter- og videreuddannelse peger på, at ”der er brug for at sætte en bevægelse i gang, hvor voksen-, efter-, og videreuddannelse og – for nogen – decideret omskoling bliver en mere naturlig del af livet for os alle, end tilfældet er i dag”.

  Med udgangspunkt i STEM-kompetencer, herunder udvikling og anvendelse af robotteknologi, foreslås derfor en annoncering, hvor der også kan arbejdes med at overkomme barriererne i forhold til øget ordinær voksen- efter- og videreuddannelse. Der kunne eksempelvis arbejdes med virksomheders og medarbejderes motivation og engagement for deltagelse i voksen-, efter- og videreuddannelse. Der kan også arbejdes med udbuddet af ordinær efteruddannelse, så virksomheder og voksne oplever et relevant og ikke mindst fleksibelt tilbud målrettet virksomhedernes behov.  Eksempelvis kan der arbejdes med øget brug af online kurser, der kan gennemføres når virksomheder og de voksne har tid til det.

  Midlerne i socialfondsprioritet 1 kan kun i meget begrænset omfang bruges til at udvikle udbuddet af efteruddannelse herunder udvikling af målrettede, fleksible onlinekurser. Da det vurderes, at der inden for nogle brancher kan være behov for netop at udvikle udbuddet af ordinær efteruddannelse, så det bedre matcher virksomhedernes behov, foreslås det at annonceringen giver mulighed for projekter, der består af en projektdel, der har fokus udvikling af udbuddet af efteruddannelse, som medfinansieres via regionale erhvervsudviklingsmidler, samt en projektdel hvor den vækstrettede opkvalificering gennemføres, som medfinansieres af en kombination af socialfondsprioritet 1 midler og regionale erhvervsudviklingsmidler.

  For at målrette annonceringen mest muligt de brancher, som oplever størst behov for kvalificeret arbejdskraft kan der gennemføres en afdækning af efterspørgslen af kompetencer i Syddanmark med særligt fokus på STEM-kompetencer.

  Annonceringsmaterialet udarbejdes til mødet i Vækstforum i oktober.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller, 

  ·        at Vækstforum godkender, at den planlagte annoncering af kvalificeret arbejdskraft til robotbranchen får et bredere fokus på STEM-kompetencer, herunder anvendelse af robotteknologi samt barrierer for øget voksen-, efter- og videreuddannelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 23-05-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 18/185
  22. Healthcare DENMARK - ændring af vedtægter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen ønsker som led i Vækstplanen for Life Science at etablere en filial af Healthcare DENMARK (HCD) i København. HCD’s bestyrelse har ved sit møde den 23. april 2018 godkendt nye vedtægter og dermed grundlaget for en ny organisering med en fælles bestyrelse og to udvalg: Sundheds- og Velfærdsløsninger og Life Science. De nye vedtægter bibeholder Odense som HCD’s hjemsted med filial i København. Vedtægterne forelægges Vækstforum til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På baggrund af Vækstplanen for Life Science ønsker Erhvervsministeriet at udvide det nationale markedsføringskonsortium, Healthcare DENMARK (HCD), der skal markedsføre danske kompetencer på sundheds- og velfærdsområdet. HCD blev etableret i 2012 i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Region Syddanmark og en række større private virksomheder. Konsortiet har hjemsted i Forskerparken i Odense.

  På mødet den 9. april 2018 blev Vækstforum om de foreløbige planer for den ændrede organisering af Healthcare DENMARK. Erhvervsministeriet ønsker at udvide HCD med en filial for Life Science (pharma, biotek og dele af medico) i København.

  HCD’s bestyrelse har ved sit møde den 23. april 2018 godkendt nye vedtægter og dermed grundlaget for en ny organisering med en fælles bestyrelse og to udvalg: Et udvalg for Sundheds- og Velfærdsløsninger/Medico og et udvalg for Life Science/Medico. De nye vedtægter bibeholder Odense som hjemsted for HCD med filial i København.

  Der er således vedtaget et grundlag for en ny governance-struktur med en bestyrelse, der træffer overordnede beslutninger om HCD’s strategiske retning samt to udvalg, der beslutter aktiviteter og foretager økonomiske dispositioner inden for hvert deres område. Syddansk Vækstforum vil fremover være repræsenteret i såvel den overordnede bestyrelse som udvalget for Sundheds- og Velfærdsløsninger.

  De nye vedtægter giver dermed virksomheder inden for medicoområdet mulighed for at deltage i udvalget og aktiviteterne inden for enten Sundhed- og Velfærdsløsninger eller Life Science.  

  Vedtægterne giver fortsat virksomhederne mulighed for at have delt medlemskab eller associeret medlemskab til gavn for SMV’er. Desuden er der nu indført dobbelt eller tredobbelt medlemskab for de store virksomheder, der ønsker det.

  Den nye organisering og forslag til ændringer er godkendt i HCDs bestyrelse med forbehold for godkendelse i Syddansk Vækstforum og regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender de nye vedtægter for Health Care DENMARK.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 23-05-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/22616
  23. Orientering: Vækstteam for kreative erhverv
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen har i april 2018 nedsat et vækstteam for kreative erhverv, der skal komme med anbefalinger til at forbedre vækstvilkår og øge produktiviteten inden for den kreative branche. Vækstteamet skal blandt andet belyse potentialet i digitalisering og nye forretningsmodeller. Vækstteamet forventes at aflevere sine anbefalinger i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danmark har en styrkeposition inden for kreative erhverv, der blandt andet tæller design, arkitektur, mode, møbler, film, tv og reklame. Samlet set er 79.000 medarbejdere beskæftiget i de kreative erhverv, som årligt omsætter for ca. 230 mia. kr. I dag udgør kreative erhverv 7 % af Danmarks samlede eksport.

  Vækstteamet skal undersøge, om de danske vækstvilkår er internationalt konkurrencedygtige og komme med forslag til forbedringer inden for temaer som fx:

  • Muligheder i nye digitale forretningsmodeller
  • Anvendelse af design i det brede erhvervsliv
  • Adgang til de rette kvalifikationer og talent

  Vækstteamet udgøres af 13 erhvervsledere, der hver især repræsenterer relevante kreative erhverv. Vækstteamet betjenes af Erhvervsministeriet (formand), Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

  Design og kreative erhverv indgår i Vækstforums strategi, og Vækstforum har siden 2010 støttet initiativer målrettet styrket vækst i SMV’er gennem anvendelse af design som innovationsmetode samt kompetenceudviklingsforløb henvendt til kreative iværksættere.

  Syddanmark har stærke kreative miljøer som Spinderihallerne i Vejle, Fremtidsfabrikken i Svendborg og Pakhuset i Kolding, der alle tilbyder faciliteter, adgang til viden og fagligt netværk samt kompetenceudvikling bl.a. henvendt til kreative iværksættere.

  Designskolen Kolding og Syddansk Universitet i Kolding udgør i dag Danmarks største designcampus. I kraft af partnerskabet med klyngeorganisation D2i – Design to innovate, der også inkluderer Børnenes Hovedstad i Billund, har aktørerne et stærkt samarbejde om at øge anvendelsen af design i virksomheder på tværs af brancher. Siden etableringen af D2i i 2011, har flere end 700 SMV’ere deltaget i designdrevne innovationssamarbejder.

  Vækstforum investerer desuden i initiativer, der fokuserer på digital omstilling, med bl.a. D2i og Designskolen Kolding som partnere. Dermed støtter Vækstforum initiativer inden for alle Vækstteamets temaer. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 23-05-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/4503
  24. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 23-05-2018
   

  Formandskabet drøftede de mulige konsekvenser af forhandlingerne om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

   


  Siden er sidst opdateret 02-07-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring