Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforum - Referat - 09. april 2018

Mødedato
09-04-2018 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Mødelokale 7
 
Deltagere
 
 • Hinrich Jürgensen
 • Ib Kristensen
 • Dan Holmgaard Rasmussen
 • Karsten Uno Petersen
 • Erik Lauritzen
 • Henrik Dam
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Morten Andersen
 • Stephanie Lose
 • Thomas Hauge
 • Kjeld Breum Søberg
 • Allan Jylov
 • Birgitte Ladefoged
 • Søren Rasmussen
 • Mads Bonde Hansen
 • Lene Duholm Nielsen
 • Leif Friis Jørgensen
 • Erik Knudsen
 • Søren Windell
 • Johannes Lundsfryd Jensen
 • Peter Rahbæk Juel

 • Afbud
   
 • Birgitte Ladefoged
 • Johannes Lundsfryd Jensen

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Konstituering af Syddansk Vækstforum
  3. Indstilling til De Regionale Arbejdsmarkedsråd
  4. Indstilling af medlem og suppleant til Danmarks Vækstråd
  5. Indstilling af medlemmer til INTERREG-udvalget
  6. Udpegning af medlem til bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor
  7. Udpegning til bestyrelsen for foreningen work-live-stay southern denmark
  8. Udpegning til bestyrelsen for Væksthus Syddanmark
  9. Indstilling til bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme
  10. Udpegning til bestyrelsen for Inspiring Denmark
  11. Udpegning til overvågningsudvalget for strukturfondene i Danmark 2014-2020
  12. Syddansk OPI-pulje - bemyndigelse til Vækstforums Formandskab
  13. Økonomioversigt
  14. Pulje til Energi- og ressourceeffektive SMV'er
  15. Pulje til Kvalificeret arbejdskraft
  16. Pulje til Social inklusion
  17. Udsættelse af annoncering inden for turisme
  18. Oversigt over indkomne ansøgninger
  19. Ansøgning: JEPS - Job, Engagement, Personlig udvikling og Social inklusion
  20. Ansøgning: Tillægsbevilling til Innovationsnetværket Offshoreenergy
  21. Ansøgning: Tillægsbevilling til Innovationsnetværket Smart Energy
  22. Healthcare DENMARK status og anmodning om ændring i anvendelse af bevilling til konceptudvikling
  23. Ambient Assisted Living - AAL-programmet
  24. Porteføljestyring - opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  25. Orientering: Lukning af det nationale projekt - Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder
  26. Orientering: Ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  27. Orientering: Evaluering af Vækstforaenes indsats for yderområderne
  28. Orientering: Effektmåling af strukturfondsprojekter i Syddanmark
  29. Orientering: Virksomhedernes forventninger til 2018
  30. Eventuelt


  Sagsnr. 17/42751
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum godkender dagsordenen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Stephanie Lose orienterede om anbefalingerne fra regeringens Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme.

  Dagsordenen blev godkendt.


  Sagsnr. 17/42751
  2. Konstituering af Syddansk Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det nye Syddansk Vækstforum skal konstituere sig, herunder eventuelt nedsætte et formandskab, inden den ordinære dagsorden behandles.

  Jf. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling § 11, stk. 3, fastsætter Vækstforum desuden selv sin forretningsorden.

  Endelig forelægges mødeplanen for det kommende år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Valg af formand til udpegning af regionsrådet

  Regionsrådet udpeger, jf. erhvervsudviklingslovens § 8, stk. 6, en formand for Vækstforum efter inddragelse af Vækstforums medlemmer.

  Formanden vælges blandt Vækstforums medlemmer.

  Vækstforum skal således vælge en formand blandt Vækstforums medlemmer, som indstilles til udpegning af regionsrådet.

  Valg af Formandskab

  Det foreslås, at der i lighed med den foregående periode etableres et Formandskab til at bistå formanden med forberedelse og opfølgning på møderne i Vækstforum.

  Formandskabet skal vælges blandt medlemmerne af Vækstforum og foreslås sammensat således:

  • en repræsentant for regionsrådet
  • en repræsentant for kommunerne
  • en repræsentant for organisationerne
  • en repræsentant fra vidensinstitutionerne

  Formanden indgår som det ene medlem af Formandskabet.

  Forretningsorden

  Sekretariatet har udarbejdet vedlagte udkast til forretningsorden for Syddansk Vækstforum for perioden 2018-2021.

  Det foreslås, at Vækstforum på et kommende møde tager en nærmere drøftelse af ønsker til mødeforberedelse, arbejdsform, m.m., men at de overordnede rammer i forretningsordenen vedtages nu.

   

  Mødeplan 2018

  Det foreslås, at Syddansk Vækstforum som hidtil afholder fire ordinære møder årligt.

  Udover mødet den 9. april 2018 foreslås følgende mødedatoer i 2018:

  • 20. juni 2018 kl. 15.00-18.00
  • 2. oktober 2018 kl. 15.00-18.00
  • 6. december 2018 kl. 15.00-18.00
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum vælger en formand, som indstilles til regionsrådet med henblik på regionsrådets udpegning.
  • at Vækstforum nedsætter et Formandskab.
  • at Vækstforum godkender udkast til Forretningsorden.
  • at Vækstforum godkender mødeplan for 2018.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Vækstforum besluttede at indstille til regionsrådet, at regionsrådsformand Stephanie Lose bliver formand for Syddansk Vækstforum.

  Vækstforum besluttede at nedsætte et formandskab bestående af en repræsentant for henholdsvis regionsrådet, kommunerne, organisationerne og vidensinstitutionerne. Følgende blev udpeget til formandskabet:

  ·         Regionsrådsformand Stephanie Lose

  ·         Borgmester Johannes Lundsfryd, Middelfart Kommune

  ·         Adm. direktør Mads Bonde Hansen, Scandinavian Brake Systems A/S

  ·         Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet

  Forretningsorden blev godkendt med den ændring, at der kan deltage en repræsentant fra hver af grupperne i Vækstforums sekretariatsgruppe i møderne i Vækstforum.

  Mødeplanen blev godkendt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/42751
  3. Indstilling til De Regionale Arbejdsmarkedsråd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum kan anmode om udpegning af observatører fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd, hvis det findes hensigtsmæssigt af hensyn til videnudveksling.

  De to Regionale Arbejdsmarkedsråd i Syddanmark har desuden, jf. § 28, stk. 4 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., anmodet Vækstforum om at indstille tilforordnede til arbejdsmarkedsrådene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De Regionale Arbejdsmarkedsråd i Region Syddanmark overvåger og analyserer udviklingen på arbejdsmarkedet og skal bidrage til at sikre resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i regionen.

  Der er to arbejdsmarkedsråd i Region Syddanmark: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn.

  Såfremt Vækstforum og De Regionale Arbejdsmarkedsråd finder det hensigtsmæssigt, kan De Regionale Arbejdsmarkedsråd hver udpege en observatør til Vækstforum.

  De Regionale Arbejdsmarkedsråd havde begge en observatør i Vækstforum i forrige periode.

  Jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 28 stk. 4 har de to råd i Syddanmark desuden anmodet Vækstforum om at indstille tilforordnede fra Vækstforum til rådets udpegning. Udpegningen gælder for perioden 1. juni 2018 - 31. maj 2022.

  Udpegning af observatører og tilforordnede skal sikre samarbejde og koordination af beskæftigelsesindsatsen, virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft, mellem arbejdsmarkedsrådene og de regionale Vækstfora

  Det foreslås at fastholde rådenes observatørposter i Vækstforum af hensyn til gensidig orientering og løbende koordinering af indsatserne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum anmoder De Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland og på Fyn om indstilling af observatører til Vækstforum.
  • at Vækstforum indstiller to tilforordnede til De Regionale Arbejdsmarkedsråd fra Vækstforum.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  ·         Vækstforum besluttede at anmode De Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland og på Fyn om indstilling af observatører til Vækstforum.

  ·         Vækstforum indstiller direktør Lars Bregnehøj Hansen, Syddansk Erhvervsskole, som tilforordnet til RAR Fyn.

  ·         Vækstforum indstiller ikke en tilforordnet for RAR Sydjylland.


  Sagsnr. 17/42751
  4. Indstilling af medlem og suppleant til Danmarks Vækstråd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum skal indstille et medlem samt en suppleant til Danmarks Vækstråd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum skal indstille ét medlem og én suppleant til Danmarks Vækstråd med henblik på erhvervsministerens udpegning. Medlemmet og suppleanten udpeges for op til 4 år ad gangen.

  Medlemmet skal, jf. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling § 7, stk. 2, nr. 2, være formand for et regionalt Vækstforum.

  Danmarks Vækstråd består af i alt 20 medlemmer. Medlemmerne udpeges af erhvervsministeren. Fire medlemmer udpeges personligt af ministeren, og de øvrige udpeges efter indstilling fra de regionale vækstfora, de kommunale parter, arbejdsgiver- og erhvervsorganisationerne samt af lønmodtagerorganisationerne.

  Danmarks Vækstråd har i henhold til erhvervsudviklingsloven til opgave at:

  • Rådgive erhvervsministeren om udformningen af den nationale erhvervs- og vækstpolitik,
  • Styrke koordinationen mellem den lokale, regionale og nationale erhvervs- og vækstpolitik samt bidrage til en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark,
  • Udtale sig som høringspart om vækstforas bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier, herunder indsatsen for yderområderne, samt løbende følge effekten af de erhvervs- og vækstrettede dele af disse strategier,
  • Udtale sig som høringspart om statslige initiativer, der vedrører den regionale erhvervsudvikling og
  • Rådgive erhvervsministeren om udvikling af og opfølgning på nationale regionalfonds- og socialfondsfinansierede programmer.

  Der afholdes normalt 3-4 møder årligt i Danmarks Vækstråd. Første møde forventes afholdt første halvår 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum indstiller, at erhvervsministeren udpeger den af regionsrådet udpegede formand for Syddansk Vækstforum som medlem af Danmarks Vækstråd.
  • at Vækstforum indstiller en suppleant for medlemmet til erhvervsministerens udpegning til Danmarks Vækstråd.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingerne blev tiltrådt. Vækstforum indstillede borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart Kommune, som suppleant til Danmarks Vækstråd.


  Sagsnr. 17/42751
  5. Indstilling af medlemmer til INTERREG-udvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum skal indstille medlemmer og suppleanter til det kombinerede overvågnings- og styringsudvalg for det dansk-tyske INTERREG 5A-program.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  INTERREG 5A henviser til det dansk-tyske program, der støtter grænseoverskridende projekter inden for det erhvervsøkonomiske, sociale og kulturelle område.

  For perioden 2014–2020 er der etableret ét stort dansk-tysk INTERREG 5A-program, som drives i fællesskab af Region Syddanmark, Region Sjælland samt 9 kredse og byer fra delstaten Slesvig-Holsten.

  Programmet forvalter 90 mio. euro (svarende til ca. 675 mio. kr.) fra EU’s Fond for Regionaludvikling i tilskud til grænseoverskridende projekter. Programmet har en tydelig vækstdagsorden baseret på fælles erhvervsmæssige styrkepositioner.

  Der er nedsat et fælles overvågnings- og styringsudvalg for programmet, kaldet ”INTERREG 5A-Udvalget”. Udvalgets overordnede opgave er at udvælge projekter og sikre en korrekt gennemførelse af programmet. Møderne afholdes på skiftende steder i programområdet. Frekvensen er ca. 2 gange årligt. Det næste møde forventes afholdt i juni 2018.

  INTERREG 5A-Udvalget består af i alt 34 danske og tyske medlemmer, der repræsenterer alle 11 deltagende programpartnere samt regionale repræsentanter for erhvervspolitik, miljø, ligestilling, beskæftigelse, det danske og tyske mindretal, nationalstaterne og forvaltningsmyndigheden.

  Syddansk Vækstforum skal indstille 2 medlemmer og 2 suppleanter til udvalget for INTERREG 5A med henblik på regionsrådets udpegning.

  Valgperioden følger Vækstforums valgperiode.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum indstiller 2 medlemmer og 2 suppleanter til INTERREG 5A-udvalget til regionsrådets udpegning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Vækstforum indstillede restauratør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise, og borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune, til medlemmer af INTERREG 5A-udvalget. Vækstforum indstillede desuden formand Hinrich Jürgensen som suppleant til udvalget.


  Sagsnr. 17/42751
  6. Udpegning af medlem til bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum skal udpege et medlem til bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det Syddanske EU-kontor (SDEO) har til formål at understøtte implementeringen af kommunale, regionale og SDU’s strategier inden for:

  1. Innovation, videndeling og videnopbygning
  2. Anvendelse af ny teknologi
  3. Etablering og udvikling af nye virksomheder
  4. Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer
  5. Udviklingsaktiviteter i yderområderne

  Aktiviteter og initiativer skal ske som led i udmøntningen af Syddansk Vækstforums strategi. Projekter og ydelser skal således bidrage til opfyldelse af Vækstforums Handlings- og investeringsplan og de erhvervsrettede dele af Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi.

  Det betyder blandt andet, at aktiviteter og initiativer skal komme virksomhederne til gavn, bidrage til vækst i produktivitet, højere eksportandel og vækst i antallet af beskæftigede.

  Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges for 4 år ad gangen. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Syddansk Vækstforum har en plads i bestyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum udpeger et medlem til bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Vækstforum udpegede Claus Pedersen, Tax Partner, Ernst & Young, som medlem af bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor.


  Sagsnr. 17/42751
  7. Udpegning til bestyrelsen for foreningen work-live-stay southern denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum skal udpege en repræsentant til bestyrelsen for work-live-stay southern denmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Foreningen work-live-stay southern denmark blev stiftet i november 2012. Foreningens hovedformål er at forbedre syddanske virksomheders muligheder for vækst ved at sikre optimale rammer for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft.

  Foreningen har følgende fokusområder:

  • At synliggøre attraktive job- og karrieremuligheder
  • At fjerne barrierer for virksomhedernes rekruttering fra udlandet
  • At forbedre vilkårene for at tilflyttere fra ind- og udland falder til

  Bestyrelsen består af 12 medlemmer. Der afholdes 4 årlige bestyrelsesmøder.

  Følgende har udpegningsret: Kommunerne, DI, Dansk Erhverv, Horesta, Region Syddanmark, syddanske klynger, workindenmark samt Syddansk Vækstforum.

  Syddansk Vækstforum anmodes om at udpege en person med indsigt i foreningens arbejdsområder til bestyrelsen for perioden april 2018 til april 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum udpeger 1 medlem til bestyrelsen for work-live-stay southern denmark for perioden april 2018-april 2020.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Vækstforum udpegede direktør for Væksthus Syddanmark Jani Lykke Methmann som medlem af bestyrelsen for work-live-stay southern denmark.


  Sagsnr. 17/42751
  8. Udpegning til bestyrelsen for Væksthus Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Væksthus Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Væksthus Syddanmark tilbyder vækstvirksomheder og vækstiværksættere sparring og individuel kortlægning af deres vækstmuligheder og potentialer.

  Syddansk Vækstforum har to pladser i Væksthus Syddanmarks bestyrelse.

  Udpegningen til Væksthus Syddanmarks bestyrelse gælder for en 4-årig periode. Vækstforum anmodes derfor om at udpege 2 medlemmer til Væksthus Syddanmarks bestyrelse.

  I henhold til Væksthusets vedtægter skal mindst det ene medlem repræsentere erhvervslivet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer til Væksthus Syddanmarks bestyrelse for perioden april 2018 - april 2021.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingerne blev tiltrådt. Vækstforum besluttede at genudpege Partner Marianne Christoffersen, statsautoriseret revisor, Beierholm, og Christian Thing, bestyrelsesformand i ClimaWin Techniq ApS, til Væksthus Syddanmarks bestyrelse.


  Sagsnr. 17/42751
  9. Indstilling til bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum skal indstille til regionsrådet om udpegning af 2 medlemmer og evt. 2 suppleanter til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

  Formålet med foreningen er at fremme internationale investeringer og tiltrækning af arbejdspladser til Vestdanmark.

  Region Syddanmark har ret til at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter fra Syddansk Vækstforum til bestyrelsen.

  Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter bør der tilstræbes en bred repræsentation af Vækstforums parter.

  Hidtil har Region Syddanmark kun udpeget 2 medlemmer og ingen suppleanter. Baggrunden for dette er, at der kun afholdes 2 årlige møder i bestyrelsen. Det foreslås, at der også fremadrettet udelukkende udpeges medlemmer og ingen suppleanter.

  Udpegningen gælder i 4 år, fra bestyrelsen er konstitueret.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum indstiller 2 medlemmer til bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme til regionsrådets udpegning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.  Vækstforum besluttede at indstille regionsrådsmedlem Karsten Uno og statsautoriseret revisor Mette Berntsen, Beierholm, til bestyrelsen for Vestdansk Investeringsfremme. Herudover besluttede Vækstforum at indstille borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune, som suppleant for begge repræsentanter.


  Sagsnr. 17/42751
  10. Udpegning til bestyrelsen for Inspiring Denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum har i marts 2016 udpeget 3 medlemmer til bestyrelsen for fonden Inspiring Denmark. Valgperioden løber til 2020, men det ene medlem har i februar 2018 valgt at træde ud af bestyrelsen, og der er derfor behov for nyudpegning af ét medlem.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Inspiring Denmark er en non-profit organisation, der har til formål at styrke erhvervsturismen i Region Syddanmark ved at tiltrække internationale kongresser og konferencer til regionen og tilbyde gratis rådgivning til mødeplanlæggere, enkeltpersoner eller organisationer med visioner om at afholde møder, kongresser eller konferencer i regionen.

  Syddansk Vækstforum har i marts 2016 udpeget 3 medlemmer til bestyrelsen for fonden Inspiring Denmark. Vækstforum udpegede direktør Grete Højgaard, Messe C, direktør Martin Aadal Nielsen, Hotel LEGOLAND og hotelchef Tom Pedersen, Frederik den VI´s Hotel.

  Udpegningen er gældende i en 4-årig valgperiode. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet i april 2020, men da direktør Martin Aadal Nielsen, Hotel LEGOLAND, har ønsket at udtræde, er der behov for nyudpegning til én af posterne på nuværende tidspunkt.

  Ifølge vedtægterne skal medlemmerne af bestyrelsen tilsammen repræsentere branchemæssig, erhvervsmæssig og ledelsesmæssig indsigt. De tre medlemmer, der er udpeget af Vækstforum, skal repræsentere erhvervsturismeerhvervet. Bestyrelsen for fonden Inspiring Denmark er sammensat således:

  • Region Syddanmark udpeger 2 medlemmer
  • Kommunekontaktrådet udpeger 1 medlem
  • Visit Denmark udpeger 1 medlem
  • Syddansk Vækstforum udpeger 3 medlemmer, som skal repræsentere erhvervsturismeerhvervet
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum udpeger 1 medlem, som repræsenterer erhvervsturismeerhvervet, til bestyrelsen for fonden Inspiring Denmark for den resterende del af valgperioden (frem til april 2020).
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Vækstforum udpegede direktør for Hotel Alsik, Irmela Heinsius, til bestyrelsen for Inspiring Denmark.


  Sagsnr. 17/42751
  11. Udpegning til overvågningsudvalget for strukturfondene i Danmark 2014-2020
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum skal udpege ét medlem til overvågningsudvalget for strukturfondene i Danmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Overvågningsudvalgets opgave er at sikre, at de danske programmer for strukturfondene gennemføres effektivt og med høj kvalitet. Overvågningsudvalget har bl.a. til opgave at følge programmets udvikling, godkende eventuelle supplerende udvælgelseskriterier fra de enkelte vækstfora samt godkende årsberetningen til EU-kommissionen.

  I den foregående periode har Syddansk Vækstforum været repræsenteret administrativt af vækstforumsekretariatets chef for strukturfondsadministrationen.

  Det foreslås, at Syddansk Vækstforum fortsat repræsenteres administrativt på chefniveau i overvågningsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum bemyndiger koncerndirektøren til i perioden 2018-2020 at udpege et medlem på chefniveau og en suppleant fra strukturfondsadministrationen til overvågningsudvalget for strukturfondene i Danmark 2014-2020.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 18/1383
  12. Syddansk OPI-pulje - bemyndigelse til Vækstforums Formandskab
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Vækstforums møde den 25. september 2014 bemyndigede Vækstforum 2014-2017 Formandskabet til at træffe afgørelse vedrørende ansøgninger under den syddanske pulje til offentlig-privat innovation (Syddansk OPI-pulje). Det indstilles, at Vækstforum også giver det nye Formandskab bemyndigelse til at træffe afgørelse vedrørende ansøgninger under Syddansk OPI-pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Vækstforums møde den 25. september 2014 bemyndigede Vækstforum 2014-2017 Formandskabet til at træffe afgørelse vedrørende ansøgninger under Syddansk OPI-pulje.

  Formålet med Syddansk OPI-pulje er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner om afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi samt Oplevelseserhverv.

  Puljen har i alt haft 27,5 mio. kr. til fordeling til projekter. Vækstforums Formandskab 2014-2017 har indtil nu bevilget i alt 24,7 mio. kr. til 23 projekter. Der er dermed ca. 3 mio. kr. tilbage i puljen.

  Såfremt Vækstforum beslutter at udpege et nyt Formandskab, foreslås det, at Vækstforum bemyndiger det nye Formandskab til at give tilsagn om og afslag på midler fra Syddansk OPI-pulje.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum bemyndiger Formandskabet til at give tilsagn om og afslag på midler fra Syddansk OPI-pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariatsgruppe.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 18/7255
  13. Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret for anvendelse af de regionale erhvervsudviklingsmidler og midler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020. Dette punkt orienterer om det aktuelle forbrug af de forskellige midler, såfremt de foreliggende indstillinger i dagsordenen følges.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  I 2018 har Vækstforum i alt 109 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Heraf er 14,4 mio. kr. disponeret pr. 9. april 2018, og 59,8 mio. kr. er øremærket til indsatser, der er beskrevet i Vækstforums Investeringsplan for 2018. Hvis de foreliggende indstillinger følges, udgør de ikke disponerede midler 34,7 mio. kr. efter dette møde. For uddybende information, se bilag.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020

  Vækstforum har 634 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond i programperioden 2014-2020. Vækstforum har efter dette møde 45,0 mio. kr. til rådighed på Socialfonden og 75,7 mio. kr. til rådighed på Regionalfonden. For uddybende information, se bilag.

  Vækstforum følger stort set sin samlede EU-disponeringsplan for begge fonde, men ikke de to planers mål for de tre underliggende prioriteter. På Socialfonden er Vækstforum bagud for sit mål for prioritet 3 (Social Inklusion) og især for sit mål for prioritet 4 (Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse) og er meget forud for sit mål for prioritet 1 (Iværksætteri og jobskabelse). Hvis de foreliggende indstillinger følges, vil der samlet set være 10 mio. kr. tilbage på denne meget eftertragtede socialfondsprioritet til resten af programperioden.

  Den forskellige efterspørgsel efter midlerne på de tre prioriteter har bevirket, at Vækstforum i september 2017 anmodede Erhvervsstyrelsen om at få justeret den syddanske Socialfondsbevilling, således at 35 mio. kr. af den syddanske ramme på prioritet 4 (Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse) overføres til den syddanske ramme på prioritet 1 (Iværksætteri og jobskabelse). Sekretariatet har pt. ikke modtaget svar på Vækstforums anmodning.

  På Regionalfonden følger Vækstforum stort set sine mål for prioritet 1 (Innovation og klyngedannelse) og for prioritet 2 (SMV konkurrenceevne), mens Vækstforum er bagud for sit mål for prioritet 3 (SMV ressourceeffektivitet). Se bilag for uddybende information omkring mål og målopfyldelse for de enkelte prioriteter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/1371
  14. Pulje til Energi- og ressourceeffektive SMV'er
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har i 2014-2020 ca. 50 mio. kr. i Regionalfondens prioritet 3, der af EU er øremærkede til projekter, der skal øge energi- og ressourceeffektiviteten i SMV’er og derved bidrage til øget produktivitet og beskæftigelse.

  For at åbne op for flere ansøgninger foreslås det, at Vækstforum etablere en åben pulje, hvortil der reserveres ca. 16 mio. kr. fra Regionalfonden og ca. 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  På mødet i Vækstforum vil der blive givet en mundtlig præsentation af punktet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske virksomheder er udfordrede af global konkurrence og teknologiske forandringer. Effektiv udnyttelse af energi og ressourcer kan være et vigtigt element til at øge produktiviteten og kan gavne både den enkelte virksomhed og samfundsøkonomien.

  I indeværende strukturfondsperiode er det pålagt Vækstforum, at 16 pct. af midlerne i Syddanmark, svarende til ca. 50 mio. kr. fra EU’s Regionalfond 2014-2020, udmøntes til indsatser for ’Energi- og ressourceeffektive SMV’er’ (strukturfondsprioritet 3).

  Indsatsen under denne prioritet har til formål at støtte overgangen til en klimavenlig økonomi i alle sektorer for at reducere CO2-udledningen med 20 pct. frem mod EU’s 2020 mål. Målgruppen for indsatsen er SMV’er inden for alle brancher med et betydeligt potentiale for energi- og ressourceoptimering.

  Strukturfondsprogrammet giver udelukkende mulighed for aktiviteter indenfor følgende tre faser:

  • Screening af SMV’er: Vurdering af potentialet for energi- og ressourceeffektivisering
  • Grøn Forretningsplan: Køb af ekstern konsulent til rådgivning, sparring og udarbejdelse af grøn forretningsplan
  • Implementering af Grøn Forretningsplan: SMV’erne kan modtage støtte til indkøb af ny teknologi eller rådgivning, der fremmer implementering af planen

  Vækstforum annoncerede første gang i 2015 og senest i 2017 efter ansøgninger under denne prioritet. Efter de to ansøgningsrunder er der alene indkommet én ansøgning, som der er givet tilsagn til: Projektet CLEAN Green Plan. Projektets mål er at udvikle grønne forretningsplaner med særlig vægt på energieffektiviseringer for 275 SMV’er. Vækstforum har bevilliget tilskud på ca. 24 mio. kr. til projektet inkl. efterfølgende tillægsbevilling.

  Der er derfor fortsat ca. 26 mio. kr. tilbage under denne prioritet, herunder de 16 mio. kr. fra Regionalfonden, som Vækstforum havde reserveret til den seneste ansøgningsrunde, og som ikke blev udmøntet. Herudover var der reserveret 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til ansøgningsrunden, som ikke blev udmøntet. Regionsrådet bemyndigede Vækstforum til at udmønte disse midler, da de blev afsat.

  Etablering af en åben pulje

  Erfaringen fra de tidligere annonceringer har vist, at der er begrænset interesse for midlerne under Regionalfondens prioritet 3. Det formodes at skyldes, at rammerne er meget snævre og kun giver mulighed for meget specifikke aktiviteter.

  Derfor foreslår sekretariatet, at Vækstforum beslutter at etablere en pulje, der er åben for ansøgninger i resten af 2018 og 2019 (dvs. der kan søges løbende og ikke kun efter annoncering). Det vil give bedre mulighed for løbende dialog med interesserede aktører og dermed mulighed for at stimulere kvalificerede ansøgninger.

  Det foreslås, at 16 mio. kr. af de resterende strukturfondsmidler samt de 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler overføres til den åbne pulje.

  Det foreslås, at udmøntning af puljen sker indenfor følgende rammer og kriterier:

  • At der skabes effekt i form af vækst i virksomhederne (jobs, omsætning, eksport).
  • At der skabes effekt i form af energi- og/eller ressourceeffektiviseringer.
  • At projektet anviser løsninger på, hvordan der sikres en høj grad af implementering af anbefalingerne i de grønne forretningsplaner.
  • At projektet dokumenterer en høj grad af virksomhedsinteresse.
  • At projektet er supplerende i forhold til eksisterende projekter indenfor prioriteten.
  • At midlerne udmøntes inden for rammerne af Regionalfondens prioritet 3, og under hensyntagen til relevante tværgående kriterier, der er beskrevet i Vækstforums Handlings- og investeringsplanen for 2018-2019.

  Vækstforum vil løbende få forelagt de konkrete ansøgninger til beslutning.

  Fælles vestdansk indsats

  Vækstforum har desuden i Handlings- og investeringsplanen for 2018 besluttet, at der skulle være en annoncering i april 2018 på ca. 10 mio. kr. EU-midler af en fælles vestdansk indsats inden for denne prioritet. Den videre proces for dette afventer de indledende erfaringer fra statens udmøntning af midler på denne prioritet samt videre drøftelse mellem de vestdanske regioner.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum beslutter at etablere en åben pulje til energi- og ressourceeffektive SMV’er og at overføre 16 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfonds prioritet 3 (reserveret til den tidligere annoncering) til puljen.
  • at Vækstforum beslutter, at de 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, som var reserveret til den tidligere annoncering også overføres til puljen.
  • at Vækstforum bemyndiger sekretariatet til, inden for de nævnte rammer, at udarbejde puljemateriale samt beskrive nærmere krav og kriterier for den åbne pulje.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 18/11102
  15. Pulje til Kvalificeret arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at de tidligere fastlagte krav og kriterier for puljen til Kvalificeret arbejdskraft videreføres i 2018 og 2019, og at de resterende ikke-disponerede midler på Socialfondens prioritet 4 (Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse) overføres til puljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum besluttede i marts 2015 at afsætte midler til en åben pulje til Kvalificeret arbejdskraft, der har fokus på at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse og på at øge antallet af voksne med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.

  Puljen til Kvalificeret arbejdskraft er en bred indsats. Det betyder, at den kan støtte indsatser til gavn for virksomheder inden for alle brancher. I Vækstforums Handlings- og investeringsplan for 2018-2019 videreføres puljen som en åben pulje, der kan søges midler fra fire gange om året, så længe der er midler til rådighed. Det foreslås, at de tidligere fastlagte krav og kriterier for den annoncerede pulje til Kvalificeret arbejdskraft fastholdes i forbindelse med videreførelsen i 2018 og 2019.

  Midlerne til denne indsats kommer fra Socialfondens prioritet 4. Under denne prioritet kan der kun gives støtte til indsatser, der fører til hele formelle kompetenceløft, fx løftet fra ufaglært til faglært. Vækstforums lokale partnere har dog oplyst, blandt andet via de indgåede aftaler med de tværkommunale erhvervssamarbejder om kvalificeret arbejdskraft, at de syddanske virksomheder her og nu ikke har mulighed for at afse medarbejdere til hele formelle kompetenceløft, men at virksomhederne blandt andet efterspørger dele af formelle kompetenceløft. Derfor har Syddansk Vækstforum på mødet den 27. september 2017 besluttet at anmode Erhvervsstyrelsen om at få justeret den syddanske Socialfondsbevilling, således at 35 mio. kr. af den syddanske ramme på Socialfondens prioritet 4 overføres til den syddanske ramme på Socialfondens prioritet 1, der giver mulighed for at kunne støtte dele af formelle kompetenceløft. Derfor er der reserveret 35 mio. kr. af den syddanske ramme på prioritet 4 til denne overflytning.

  Derudover er der ca. 14,6 mio. kr. ikke-disponerede eller reserverede midler tilbage på Socialfondens prioritet 4 i EU’s programperiode 2014-2020. Det foreslås, at de samlede ikke-disponerede eller reserverede midler til Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse på Socialfondens prioritet 4 overføres til puljen på én gang, også de 3,6 mio. kr. der først var afsat til 2020. Endvidere foreslås det, at eventuelle fremtidige tilbageløbsmidler, der opstår, hvis et støttet projekt får nedskrevet sin socialfondsbevilling i løbet af projektperioden, eller hvis det ved projektafslutningen viser sig, at projektet ikke anvender socialfondsbevillingen fuldt ud, også overføres til den åbne pulje.

  Ved udgangen af 2017 var der stadig ca. 15,4 mio. kr. tilbage af de tidligere overførte midler til puljen til Kvalificeret arbejdskraft. Med en overførsel på ca. 14,6 mio. kr. samt eventuelle tilbageløbsmidler kan Vækstforum derfor indstille projekter til tilsagn for minimum 30 mio. kr. i handlingsplanperioden 2018-2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at de tidligere fastlagte krav og kriterier for puljen til Kvalificeret arbejdskraft fastholdes i forbindelse med videreførelsen af indsatsen i 2018 og 2019.
  • at de resterende 14.648.146 kr. ikke-disponerede eller reserverede midler til Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse på Socialfondens prioritet 4 i EU’s programperiode 2014-2020 afsættes til indsatsen.
  • at tilbageløbsmidler fra projekter støttet af Socialfondens prioritet 4 overføres til den åbne pulje.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/11191
  16. Pulje til Social inklusion
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at de tidligere fastlagte krav og kriterier for puljen til Social Inklusion videreføres i 2018 og 2019, og at de resterende midler på Socialfondens prioritet 3 (Inklusion via uddannelse og beskæftigelse) overføres til puljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum vedtog i marts 2015 at afsætte en pulje til Social Inklusion, der har fokus på social inklusion af personer, der er på kanten af arbejdsmarkedet. I juni 2017 besluttede Vækstforum at udvide puljens anvendelsesområde, så det også blev muligt at søge om midler til ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer. På den baggrund blev puljematerialet, som er vedlagt som bilag, opdateret.

  Puljen til Social Inklusion er en bred indsats. Det betyder, at den kan støtte tilbud til virksomheder inden for alle brancher. I Vækstforums Handlings- og investeringsplan for 2018-2019 videreføres puljen som en åben pulje, der kan søges fire gange om året, så længe der er midler til rådighed. Det foreslås, at de tidligere fastlagte krav og kriterier for den annoncerede pulje til Social Inklusion fastholdes i forbindelse med videreførelsen i 2018 og 2019.

  Ved udgangen af 2017 var der ca. 37 mio. kr. ikke-disponerede midler til inklusion via uddannelse og beskæftigelse på Socialfondens prioritet 3 i EU’s programperiode 2014-2020. heraf udgør de 3,3 mio. kr. rammen for 2020. Da der er tale om relativt få midler for 2020 foreslås det, at de samlede ikke-disponerede midler til inklusion via uddannelse og beskæftigelse på Socialfondens prioritet 3 overføres til puljen.

  Endvidere foreslås det, at fremtidige tilbageløbsmidler der opstår, hvis et støttet projekt får nedskrevet sin socialfondsbevilling i løbet af projektperioden, eller hvis det ved projektafslutningen viser sig, at projektet ikke anvender socialfondsbevillingen fuldt ud, overføres til den åbne pulje. Dermed kan Vækstforum indstille projekter til tilsagn for minimum 37 mio. kr. i handlingsplanperioden 2018-2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at de tidligere fastlagte krav og kriterier for puljen til Social Inklusion fastholdes i forbindelse med videreførelsen af indsatsen i 2018 og 2019.
  • at de resterende 37.049.000,60 kr. ikke-disponerede midler til Inklusion via uddannelse og beskæftigelse på Socialfondens prioritet 3 i EU´s programperiode 2014-2020 afsættes til indsatsen.
  • at tilbageløbsmidler fra projekter støttet af Socialfondens prioritet 3 overføres til den åbne pulje.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/9943
  17. Udsættelse af annoncering inden for turisme
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at Vækstforum udskyder den planlagte annoncering inden for turisme, da der er behov for en nærmere afklaring af virksomhedernes behov i forhold til de tilgængelige midler. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Vækstforums Handlings- og investeringsplan 2018-2019, fremgår det, at der skal foretages en annoncering inden for turisme i foråret 2018. Annonceringen skal bidrage til at implementere handlingsplanen for kyst- og naturturismen og de underliggende vækstprogrammer for partnerskaberne for Vestkyst- og Østersøturisme. Til formålet er det planlagt at anvende 10 mio. kr. i alt: 6 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 4 mio. kr. fra Regionalfonden, heraf 2 mio. kr. fra Regionalfondens prioritet 1A (innovationssamarbejder) og 2 mio. kr. fra Regionalfondens prioritet 2 (flere vækstvirksomheder).

  Sekretariatet har været i dialog med regionens fem destinationsselskaber og Dansk Kyst- og Naturturisme. Dialogen med disse turismeaktører har vist, at tiden endnu ikke er moden til at iværksætte en annoncering på turismeområdet, men at en annoncering kan blive relevant inden for det kommende halve år.

  Det ser samtidig ud til, at regionalfondens prioritet 1A, der har til formål at øge antallet af innovative virksomheder igennem innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner, ikke vil være tilstrækkeligt efterspurgt blandt turismevirksomhederne på nuværende tidspunkt. Det skyldes bl.a., at behovet i vid udstrækning vil være dækket af det nationale projekt ’TOURISMX’, som er finansieret af samme regionalfondsprioritet. Dette projekt medfinansieres regionalt med 1 mio. kr. i regionale erhvervsudviklingsmidler, jf. Vækstforums beslutning på mødet den 27. september 2017.

  Turismeselskaberne vurderer til gengæld, at der er et bedre grundlag for at gennemføre et projekt under Regionalfondens prioritet 2, flere vækstvirksomheder, hvor hovedaktiviteten er at udarbejde vækstplaner for virksomhederne. Det er imidlertid vurderingen, at et sådant projekt vil skulle gennemføres som et tværregionalt projekt i de vestdanske regioner, hvis man skal kunne samle tilstrækkeligt mange virksomheder for at sikre kritisk masse i projektet.

  EU-midlerne er generelt vanskelige at anvende på turismeområdet, og i alle regioner har man derfor valgt at anvende regionale erhvervsudviklingsmidler som den primære investerings-/finansieringskilde på turismeområdet.

  Der foregår p.t. en dialog mellem regioner, turismeselskaber og Erhvervsministeriet om, hvordan mulighederne for at anvende EU-strukturfondsmidler til turismeområdet kan forbedres i den næste programperiode fra 2021.

  Den videre proces

  Den 22. marts 2018 er der holdt ekstraordinært møde i Koordinationsudvalget for turisme i Syddanmark. Udvalget er rådgivende organ for Syddansk Vækstforum inden for turisme, med deltagelse fra de 5 destinationer, FOMARS, Inspiring Denmark og erhvervsorganisationer. Udvalget vurderer, at der vil være en efterspørgsel fra virksomhederne både indenfor strukturfondsmidlerne og de regionale erhvervsudviklingsmidler, særligt hvis der bygges ”ovenpå” eksisterende initiativer og større indsatser. Udvalgets anbefaling er derfor, at man fortsætter dialogen med turismeaktørerne mhp. en annoncering senere i 2018. Samtidig vil sekretariatet tage initiativ til en dialog med Region Midtjylland og Region Nordjylland om muligheden for tværregionale projekter. Endelig vil udarbejdelsen af en ny handlingsplan for Dansk Kyst- og Naturturisme kunne bidrage til et bedre overblik over kommende indsatser. Sekretariatet er også inviteret med i dette arbejde.

  Det foreslås således at afvente resultatet af den videre proces, inden der tages stilling til annoncering på turismeområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum udskyder beslutningen om at foretage en annoncering inden for turisme som beskrevet i Handlings- og investeringsplanen for 2018-2019.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/42751
  18. Oversigt over indkomne ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som er til behandling i Vækstforum den 9. april 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i alt indkommet 5 ansøgninger til Vækstforum, hvoraf 1 både søger EU-strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler og 2 alene søger regionale erhvervsudviklingsmidler. Den fjerde ansøgning vil, efter aftale med ansøger, først blive fremlagt på Vækstforums møde i juni 2018, idet der fortsat foretages ændringer i projektet. Den sidste ansøgning er trukket tilbage af ansøger, idet en mindre del af ansøgte aktiviteter i stedet forsøges indarbejdet i et eksisterende projekt.

  Ansøger

  Projekt

  Forretnings­område

  AOF-Center Fyn

  JEPS - Job, Engagement, Personlig udvikling og Social inklusion

  Bred indsats vedr. social inklusion

  Offshoreenergy.dk

  Tillægsbevilling – Innovationsnetværket Offshoreenergy.dk

  Bæredygtig energi

  - offshore

  CLEAN

  Tillægsbevilling - Innovationsnetværket Smart Energy

  Bæredygtig energi

  - Energieffektivisering

  Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale, dvs. om projekterne lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsudviklingsloven samt Vækstforums strategi og handlings- og investeringsplan.

  Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt jf. Vækstforums Handlings- og investeringsplan 2018-19.

  Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og i forhold til krav og kriterier i de konkrete annonceringer/puljer.

  Effektvurderingen fremgår af vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/43965
  19. Ansøgning: JEPS - Job, Engagement, Personlig udvikling og Social inklusion
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  JEPS – Job, Engagement, Personlig udvikling og Social inklusion

  Forretningsområde

  Bred indsats – social inklusion

  Ansøger

  AOF Center Fyn

  Økonomiske partnere

  AOF Center Sydjylland, AOF Syd, Vejen Kommune, Aabenraa Kommune, Esbjerg Kommune, Svendborg Kommune, Haderslev Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune

  Formål

  At udvikle og gennemføre beskæftigelsesrettede indslusningsforløb for udsatte borgere i alderen 25-40 år.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Sekretariatet vurderer samlet set, at projektet vil bidrage til Vækstforums målsætning om at øge erhvervsfrekvensen ved at sikre, at flere borgere får varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  550 deltagere gennemfører et indslusningsforløb, hvoraf 175 er i ordinær beskæftigelse, 5 er ansat i socialøkonomiske virksomheder og 360 erhvervsinaktive borgere er jobsøgende, umiddelbart efter, at projektet er slut.

  Efter projektperioden

  6 måneder efter at projektet er afsluttet forventes 225 deltagere at være i ordinær beskæftigelse.

  Økonomi

  Samlet budget: 38.110.063,18 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 19.055.031,59 kr.

  Deltagerfinansiering: 14.921.351,00 kr.

  Egenfinansiering: 4.133.680,59 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøgningen er indsendt til puljen til social inklusion og vurderes ud fra de krav og kriterier, som fremgår af puljematerialet.

  Projektet retter sig mod Vækstforums brede indsats vedr. social inklusion. Projektet ønsker at bidrage til indsatsens mål om at øge beskæftigelsen for personer, der er helt uden eller kun i let kontakt med arbejdsmarkedet. De tre AOF-centre vil i tæt samarbejde med 6 kommuner i Syddanmark udvikle og gennemføre beskæftigelsesrettede forløb for udsatte ledige langt fra arbejdsmarkedet. Projektet vil igennem en målrettet indsats sikre, at 175 ud af en bruttogruppe på 625 ledige borgere mellem 25 og 40 år kommer i arbejde umiddelbart efter projektets afslutning, og at 225 af borgerne er i beskæftigelse 6 måneder efter, at projektet er slut. Målgruppen er udsatte ledige, herunder i særlig grad kontanthjælpsmodtagere, borgere som ikke har opnået 225 timers ordinært arbejde samt borgere der er faldet ud af systemet, og som der ikke er en forpligtigelse i kommunerne til at tilbyde aktiviteter.

  Projektet tilbyder, med baggrund i AOFs erfaringer med metoder og forløb for målgruppen, hver enkelt deltager et indslusningsforløb med en såkaldt Banebryder, der som gennemgående professionel kontaktperson og vejleder skal sikre en håndholdt, struktureret og koordineret indsats for den ledige. Banebryderen skal medvirke til at afstemme eksisterende kompetencer og ressourcer hos den enkelte deltager og skal ligeledes afklare de barrierer, der måtte være for et kommende beskæftigelsesperspektiv. Banebryderen skal til dels arbejde med at øge den enkelte deltagers strategier til selvstændig handling og aktion, ligesom projektet benytter kognitiv træning som metode.

  450 af deltagerne vil som en del af indslusningsforløbet komme i praktik i private virksomheder, andre vil få kompetenceløft gennem f.eks. ordblindeundervisning for voksne (OBU), forberedende voksenundervisning (FVU) eller relevante AMU-kurser. Samlet vil indsatsen på kort sigt føre til, at 175 deltagere har opnået beskæftigelse, 5 deltagere vil opnå beskæftigelse i socialøkonomiske virksomheder. Med efterværn vil projektet sørge for en kontinuerlig håndholdt indsats med fortsat fokus på varig beskæftigelse for deltagerne, hvilket vil bidrage til at realisere det langsigtede effektmål om, at 225 deltagere er i beskæftigelse 6 måneder efter deltagelsen.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Sekretariatet vurderer samlet set, at projektet vil bidrage til Vækstforums målsætning om at øge erhvervsfrekvensen ved at sikre, at flere borgere får varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vurderes, at aktiviteterne og sammenhængen til output og effekter er logisk opbygget, og at det er sandsynliggjort, at effekterne på kort sigt kan realiseres. Det skyldes især, at metodens resultater er veldokumenterede, og at AOF har bred erfaring med målgruppen. Det vurderes, at det ikke er sandsynliggjort, at de langsigtede effekter gennem efterværnsindsats bliver så høje, som ansøger angiver.

  Det vurderes ligeledes, at projektet lever op til kravet om forankring som en integreret del af indsatsen. Det er i den sammenhæng af afgørende betydning, at de involverede kommuner er stærkt engagerede i projektet, og at de ser et potentiale i samarbejdsmodellen. Der er et tæt samarbejde med kommunerne ift. deltagelse i screening, visitation, opfølgningssamtaler samt styregruppemøder.

  Det vurderes endvidere, at projektet er additionelt, fordi projektets aktiviteter om et håndholdt indslusningsforløb, praktik og efterværn er supplerende i forhold til de aktiviteter, som projektets partnere normalt gennemfører uden medfinansieringen fra EU.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 19.055.031,59 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt, og det blev bemærket, at det er vigtigt at have fokus på målgruppens sociale og personlige forudsætninger.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/4943
  20. Ansøgning: Tillægsbevilling til Innovationsnetværket Offshoreenergy
  fold dette punkt ind Resume
   

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Innovationsnetværk Offshoreenergy.dk 2014-2018 - forlængelse

  Forretningsområde

  Bæredygtig energi - Offshore

  Ansøger

  Offshoreenergy.dk

  Økonomiske partnere

  Aalborg Universitet

  Plastcenter Danmark

  RoboCluster

  Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

  FORCE Technology

  Formål

  Innovationsnetværket for offshore-energi, har siden 2009 været forankret hos klyngeorganisationen Offshorenergy.dk. Innovationsnetværket har som det overordnede formål at fremme innovation i den danske offshorebranche. Projektet søger gennem netværksaktiviteter og faglige projekter samt internationaliseringsaktiviteter at understøtte udviklingen af innovative teknologier i samspil mellem videninstitutioner og private virksomheder.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Ansøgningen indstilles til tilsagn, fordi aktiviteterne i offshore-innovationsnetværket adresserer virksomhedernes behov og styrker det samlede økosystem samt bidrager til at skabe vækst for virksomheder inden for forretningsområdet.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Over 10 forskellige CRIF-projekter (Cost Reduction & Innovation Forum) indenfor vind og olie/gas er gennemført og igangsat i perioden.

  Over 10 B2B events er gennemført i perioden med flere end 200 deltagende virksomheder.  

  12 navngivne virksomheder i Region Syddanmark har opnået en øget eksport som følger deres deltagelse i innovationsnetværkets internationale aktiviteter. 

  Efter projektperioden

  Anslået skabt omsætning 0-2 år efter projektperioden: 200 mio. kr.

  Økonomi

  Samlet budget: 4.375.000,00 kr.

  Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte: 1.750.000,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 656.250,00 kr.

  Egenfinansiering: 1.968.750,00 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har valgt at forlænge den eksisterende bevillingsperiode for de nationale innovationsnetværk med 6 måneder. Offshoreenergy.dk har derfor modtaget tilsagn om en forlængelse fra styrelsen. Offshoreenergy.dk søger Vækstforum om tilsvarende forlængelse af Vækstforums medfinansiering af innovationsnetværket.

  Offshoreenergy.dk har i indeværende innovationsnetværksperiode målrettet aktiviteterne, så de spiller sammen med Offshoreenergy.dk’s nye strategi, der fokuserer på to indsatsområder i branchen: Internationalisering og cost reduction.

  Begge indsatsområder adresserer hovedudfordringerne i offshore-vind-sektoren med at nedbringe de samlede omkostninger for havmølleparker med 40 %. I offshore olie/gas-sektoren skal indvindingsgraden hæves fra de 26 %, der er gennemsnittet i dag. Det er fælles for begge offshore-sektorer, at udfordringen er, at hjemmemarkedet bliver stadigt mindre, og at de fremtidige markeder findes i andre dele af verden. Det er derfor nødvendigt at øge de internationale kompetencer hos de syddanske offshore-SMV’er.         

  Ansøgningen er parallel til ansøgningen om forlængelse fra CLEAN, jf. næste dagsordenspunkt. Fælles for de to ansøgning er, at der søges om fortsat støtte til facilitering af samarbejdet mellem aktører i økosystemerne (virksomheder, videninstitutioner, offentlige organisationer m.fl.).

  Aktiviteterne adresserer virksomhedernes behov og består primært af netværks- og relationsskabende aktiviteter, videndeling, internationalisering og matchmaking. Det er karakteristisk for projektets aktiviteter, at de styrker det samlede økosystem og bidrager til den langsigtede vækst på forretningsområdet. Effektkæden er dog lang, og det er vanskeligt at dokumentere den direkte sammenhæng mellem et halvt års aktiviteter og vækst målt i forhold til omsætning og jobskabelse.Den halvårlige forlængelse er derfor ikke effektvurderet.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Sammenfattende vurderes det, at innovationsnetværkets aktiviteter i forbindelse med forlængelsen er relevante og vil styrke det samlede økosystem samt bidrage til at skabe vækst for virksomheder inden for forretningsområdet, om end effekterne er langsigtede.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 656.250,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/4448
  21. Ansøgning: Tillægsbevilling til Innovationsnetværket Smart Energy
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) - forlængelse

  Forretningsområde

  Bæredygtig Energi - Energieffektive Teknologier

  Ansøger

  CLEAN

  Økonomiske partnere

  Syddansk Universitet (SDU)

  Aalborg Universitet (AAU)

  Aarhus Universitet (AU)

  Danmarks tekniske Universitet (DTU)

  Teknologisk Institut

  Alexandra Instituttet

  FORCE Technology

  Formål

  Innovationsnetværk for Smart Energy (Inno-SE) har som det overordnede formål at fremme innovation i den danske energiteknologiske sektor. Projektet søger gennem netværksaktiviteter og faglige projekter samt internationaliseringsaktiviteter at understøtte udviklingen af innovative teknologier i samspil mellem vidensinstitutioner og private virksomheder. Inno-SE er forankret hos klyngeorganisationen CLEAN og blev igangsat i juli 2014.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Innovationsnetværkets aktiviteter adresserer virksomhedernes behov og styrker det samlede økosystem samt bidrager til at skabe vækst for virksomheder inden for forretningsområdet energieffektive teknologier.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  250 private virksomheder deltager i aktiviteter

  30 nye medlemmer

  80 % af medlemmer er tilfredse med medlemskab

  1,5 mio. kr. i øget privat investering i forsknings- og udviklingsaktiviteter.

  Efter projektperioden

  6,3 mio. kr. i øget privat investering i forsknings- og udviklingsaktiviteter.

  Økonomi

  Samlet budget: 5.043.075,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 781.700,00 kr.

  Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte: 1.936.375,00 kr.

  Egenfinansiering: 2.325.000,00 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) har forlænget den eksisterende bevillingsperiode for de nationale innovationsnetværk med 6 måneder. CLEAN søger Vækstforum om tilsvarende forlængelse af Vækstforums medfinansiering af Innovationsnetværket Inno-SE.

  Inno-SE er forankret hos klyngeorganisationen CLEAN og er dermed et godt eksempel på sammenhæng mellem en national klyngeorganisation og et Innovationsnetværk.

  Ansøgningen er parallel til lignende ansøgning om forlængelse fra Offshoreenergy.dk. Fælles for de to ansøgninger er, at der søges om fortsat støtte til facilitering af samarbejdet mellem aktører i økosystemerne (virksomheder, videninstitutioner, offentlige organisationer og andre).

  Aktiviteterne adresserer virksomhedernes behov og består primært af netværks- og relations skabende aktiviteter, videndeling, internationalisering og matchmaking. Det er karakteristisk for projektets aktiviteter, at de styrker det samlede økosystem og bidrager til den langsigtede vækst i forretningsområdet. Effektkæden er dog lang, og det er vanskeligt at dokumentere den direkte sammenhæng mellem et halvt års aktiviteter og vækst målt i forhold til omsætning og jobskabelse.Den halvårlige forlængelse er derfor ikke effektvurderet.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Sammenfattende vurderes det, at projektets aktiviteter er relevante og vil styrke det samlede økosystem samt bidrage til at skabe vækst for virksomheder inden for forretningsområdet, om end effekterne er langsigtede.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 781.700 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15,5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil i behandlingen af sagen.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/9411
  22. Healthcare DENMARK status og anmodning om ændring i anvendelse af bevilling til konceptudvikling
  fold dette punkt ind Resume
   

  Healthcare Denmark (HCD) er et nationalt markedsføringskonsortium, som har til formål at markedsføre danske kompetencer på sundheds- og velfærdsområdet. Konsortiet har hjemsted i Odense og finansieres af bl.a. statslige midler og regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Regeringen ønsker som led i Vækstplanen for Life Science at etablere en filial af Healthcare Denmark i København.

  Derudover arbejdes der på at etablere et besøgscenter i tilknytning til Healthcare Denmark. I første omgang foreslås der omprioriteret midler til et midlertidigt besøgscenter i Odense.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regeringen har offentliggjort sin Vækstplan for Life Science. Planen indeholder i alt 36 initiativer under overskrifter som fx Attraktivt at forske og udvikle i Danmark, Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft, Flere start-ups, Digital omstilling og Målrettet internationaliseringsindsats. I erhvervs- og iværksætteraftalen, som regeringen tidligere har indgået, er der afsat en pulje på 30 mio. kr. hvert år i perioden 2018-2021 til initiativer i vækstplanen for Life Science.

  Regeringen ønsker en enkel og overskuelig klynge- og innovationsindsats inden for Life Science. Det fremhæves, at regeringen allerede i vækstpartnerskabsaftalen med Vækstforum Hovedstaden og Syddansk Vækstforum for 2017/2018 har aftalt, at overlap og konsolideringsmuligheder skal identificeres i forhold til klynge- og innovationsnetværkene inden for Life Science. Det fremhæves i den sammenhæng, at de regionale klynger inden for sundheds- og velfærdsteknologi har indledt drøftelser om muligheden for at samles i én national organisering med stærke regionale hubs.

  På baggrund af Vækstplanen for Life Science ønsker Erhvervsministeriet at udvide det nationale markedsføringskonsortium, Healthcare DENMARK (HCD), der skal markedsføre danske kompetencer på sundheds- og velfærdsområdet. HCD blev etableret i 2012 i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Region Syddanmark og en række større private virksomheder. Konsortiet har hjemsted i Forskerparken i Odense.

  Erhvervsministeriet arbejder på at udvide HCD med en filial for Life Science (pharma, biotek og dele af medico) i København. HCD’s nuværende sekretariat i Odense bibeholdes sammen med det nuværende fokus på Sundheds- og Velfærdsteknologi. 

  Den nye organisering og forslag til ændringer i vedtægterne for HCD vil blive forelagt Vækstforum til godkendelse på junimødet.

  Healthcare DENMARK multimediebesøgscenter. 

  HCD har planer om at etablere et multimedie-besøgscenter, svarende til ’House of Green’ der er etableret i København af markedsføringskonsortiet på energiområdet, ’State of Green’. ’House of Green’ er et udstillingsvindue for danske løsninger på energi- og cleantech-området. Centeret tager imod delegationer af udenlandske beslutningstagere, som kommer til Danmark for at se på løsninger på energi- og klimaudfordringer og bidrager med multimediemateriale til bl.a. de danske ambassaders arbejde med at synliggøre danske kompetencer. HCD ønsker at etablere et tilsvarende center på sundheds-og velfærdsområdet. 

  Efter indstilling fra Vækstforum afsatte regionsrådet i 2015 en samlet ramme på 3 mio. kr. til perioden 2016-18 til HCD. Heraf bevilgede Vækstforum 1.889.000 kr. til konceptudvikling og etablering af et multimedie-besøgscenter. De 1.275.000 kr. var øremærket til konceptudvikling, mens de resterende 614.000 blev afsat til etablering, såfremt sekretariatet kunne godkende det udviklede koncept. Sekretariatet har modtaget og godkendt det udviklede koncept for besøgscentret, der bygger videre på eksisterende faciliteter i Forskerparken i Odens, og der er på baggrund heraf har udbetalt 614.000 kr. til midlertidig etablering af et besøgscenter.

  På grundlag af det udviklede koncept er det lykkedes HCD at opnå tilsagn fra Industriens Fond om fondsmidler til forprojekt, interessent- og konkurrentanalyse samt business case for besøgscentret. Derfor har HCD ikke har haft brug for hele bevillingen på 1.275.000 kr. til konceptudviklingen, men har et uforbrugt beløb på 1.058.000 kr.

  Den videre udvikling af besøgscentret, som nu er finansieret af Industriens Fond, gennemføres 1. halvår 2018. Det skal bemærkes, at Industriens Fond har stillet krav om, at der ikke tages afsæt i eksisterende materiale eller placering i udarbejdelsen af analysen. Det betyder, at processen med at skaffe fondsstøtte til selve etableringen af centret først kan påbegyndes i 2. halvår 2018.

  Nyt OUH planlægger ca. medio 2018 at ophøre med at anvende den mock-up, som er etableret i Syddansk Sundhedsinnovations haller i Forskerparken. HCD ønsker derfor at benytte sig af mulighederne for at overtage dele af Nyt OUH’s mock-up i 2. halvår 2018 og etablere et midlertidigt besøgscenter med bl.a. digitale præsentationer af danske sundhedsløsninger for udenlandske delegationer.

  HCD ønsker at etablere faciliteter, der kan indgå i et senere permanent multimedie-besøgscenter. Dette er bl.a. en interaktiv fortællingsvæg på 3-4 meter, som giver de besøgende delegationer mulighed for at dykke ned i udvalgte, centrale fortællinger om det danske sundhedsvæsens udvikling.

  Det er sekretariatets vurdering, at de midlertidige faciliteter om nødvendigt vil kunne anvendes til andre formål i Syddanmark.

  Healthcare DENMARK ansøger om at få det overskydende tilskudsbeløb på 1.058.000 kr. til konceptudvikling overført til selve etableringen af besøgscenteret, således at Vækstforums samlede tilskud til etablering nu udgør 1.672.000 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum godkender, at bevillingen ændres, så der overflyttes 1.058.000 kr. af de bevilgede tilskud til konceptudviklingen til selve etableringen af det midlertidige besøgscenter i Odense. Det samlede tilskud fra Vækstforum til etableringen udgør herefter 1.672.000 kr. ud af en samlet bevilling på 1.889.000 kr.
  • at det er en forudsætning for godkendelsen, at Healthcare DENMARK sikrer, at Syddansk Vækstforum bliver synlig som bevillingsgiver og sponsor.      
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 18/17253
  23. Ambient Assisted Living - AAL-programmet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Innovationsfonden har besluttet at deltage i EU-programmet AAL (Ambient Assisting Living) og indkaldelsen i 2018 af såkaldte Small Collaborative Projects for virksomheder. Innovationsfonden har i den forbindelse henvendt sig til Syddansk Vækstforum, da en regional medfinansiering af et AAL-projekt på 187.500 kr. vil kunne bringe det samlede tilskud op på ca. 750.000 kr. Tilskuddet vil kunne bruges til at medfinansiere syddanske virksomheders test og afprøvning af IT-baserede velfærdsløsninger i samarbejde med udenlandske partnere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Formålet med AAL-programmet er at afprøve IT-baserede velfærdsløsninger for ældre medborgere med slutbrugere af disse løsninger, som fx hospitaler, kommuners service-sektioner, plejehjem eller organisationer som Ældresagen. Det kan finansiere aktiviteter, der ligger tæt på markedet, som fx test af nye teknologibaserede løsninger. AAL kan anvendes til at videreføre regionale projekter inden for offentlig-privat innovation i et internationalt partnerskab.  

  Der er i 2018 et konkret call under AAL-programmet, der handler om ’Smart Solutions for Ageing well’, og som blev lanceret den 5. februar 2018. Deadline for ansøgninger er maj 2018. Projektperioden er 6 måneder og maksimum bevilling pr. projekt er 300.000 € (2,25 mio. kr.). Som et minimum skal konsortiedeltagere repræsentere tre forskellige lande fra programmet. Ud over Danmark kan der være tale om Holland, Belgien, Østrig, Spanien, Portugal, Rumænien og Italien.

  Innovationsfonden ønsker at samarbejde med danske regioner om medfinansiering. En eventuel medfinansiering fra Syddansk Vækstforum vil kun komme projektpartnere fra Syddanmark til gode.

  En syddansk ramme til medfinansiering vil kunne understøtte syddanske virksomheders deltagelse i et kort test- og afprøvningsforløb af IT-baserede velfærdsløsninger i samarbejde med udenlandske partnere.

  EU kan finansiere projekterne med 50 %. Innovationsfonden forventer i 2018 at medfinansiere op til 10 projekter med 25.000 € (187.500 kr.) pr. projekt. Den maksimale offentlige medfinansiering pr. dansk partner er i alt 100.000 € (750.000 kr.). Den ønskede medfinansiering fra Syddansk Vækstforum 25.000 € pr. projekt. Hertil kommer finansiering til udenlandske partnere (EU og udenlandske partnere), så projektbudgettet samlet er på 2.250.000 kr. pr. projekt.

  Den medfinansierende region og Innovationsfonden gennemgår i fællesskab ansøgningerne og vurderer, hvilke projekter, der skal finansieres.

  Det foreslås, at Syddansk Vækstforum i samarbejde med Innovationsfonden på forsøgsbasis stiller en pulje på 375.000 kr. til rådighed for at afsøge og understøtte virksomhedernes interesse for at deltage i programmet. Det giver mulighed for at medfinansiere to projekter. Det syddanske Bruxelleskontor vil i givet fald synliggøre muligheden for syddanske virksomheder og vejlede ansøgere.

  Grunden til at der foreslås afsat en pulje på forhånd er, at det er en forudsætning for at de regionale midler kan geares af EU-midlerne.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en pulje på 375.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018.
  • at Vækstforums Formandskab bemyndiges til at udmønte puljen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/44601
  24. Porteføljestyring - opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har besluttet, at der som led i porteføljestyringen af Vækstforumprojekter arbejdes med løbende eksterne midtvejs- og slutevalueringer af projekter og halvårlig intern opfølgning på alle igangværende projekter. Der gives status og fremdriftsrapport på igangsatte projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ekstern evaluering af projekter

  Denne evalueringsrunde vedrører ekstern evaluering af 16 projekter, som kan ses i bilag ’Eksterne evalueringer 1. kvartal 2018’. Bemærk, at ekstern evaluator har skiftet design på resumeerne, og at to projekter ’Karriere i Syddanmark’ og ’Destination Talent’ er blevet evalueret sammen, og der foreligger derfor kun ét fælles resume. Evalueringsrapporterne viser 13 projekter i fremdrift med fornuftige resultater, som ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

  Tre projekter har givet anledning til bemærkninger:

  Slutevaluering af delprojektet ’Green PET Ph.d.’ (del af projekt Green PET Lab, som ikke blev realiseret) scorer rød på projektimplementering og målopnåelse, og det har samtidig ikke været muligt at vurdere effekterne. Projektet har været udfordret på alle parametre og specielt på organisering og samarbejde, og en af de væsentligste årsager til projektets manglende succes med implementering og målopnåelse er, at Green PET Ph.d. var en del af et større projekt om etablering af et nationalt Green Lab. Det nationale Green Lab blev aldrig realiseret, hvilket har haft store implikationer for Green PET Ph.d.

  Slutevaluering af ’We Know How You Grow’ viser, at projektet har været udfordret på organisering og samarbejde og har haft svært ved at tiltrække virksomheder, der ønskede at få udarbejdet en vækstplan. Samtidig har kvaliteten af vækstplanerne været svingende.

  Slutevaluering af ’Vækst i Offshorevirksomheder’ viser, at projektet har haft svært ved at tiltrække virksomheder i målgruppen, da den præmis, som projektet byggede på, ikke har holdt stik, særligt på grund af faldende oliepriser. Både målopnåelsen og effektvurderingen viser et projekt, som har haft svære vilkår og derfor ikke har været i stand til at nå disse mål og effekter.

  Disse erfaringer inddrages i arbejdet med andre projekter, og fx er evalueringen af projektet ’Green PET Ph.d.’ tilrettelagt, så erfaringerne fra dette projekt bedst mulig kunne overføres i forbindelse med etablering af Center for Industriel Elektronik i Sønderborg.

  Intern opfølgning på projekter

  Sekretariatet har fulgt op på forbrug, milepæle og effektrealisering på alle projekter, som har været i gang i mere end et halvt år, og som ikke netop har fået eller er i gang med en ekstern midtvejs- eller slutevaluering. Sekretariatet har scoret projekterne på de tre ovenstående parametre på en ’trafiklysskala’. 

  Der er i denne runde 44 projekter til intern opfølgning (se bilag). Ud af 44 projekter er der to projekter, der scorer rødt på en eller flere af de tre parametre. Det ene projekt, ’Industriel Elektronik Innovation’, modtog først bevillingen i juni 2017, hvilket har betydet forsinkelse i opstart af aktiviteter og forbrug. Det har ikke betydning for projektets fremdrift og forventes at blive rettet op senere i projektperioden. Det andet projekt, ’Virksomhedsporten’, scorer rødt på milepæle og effekter, da projektet har haft svært ved at tiltrække deltagere og få etableret de ni lokationer. Projektet har på den baggrund besluttet at anmode om forlængelse til den 31. december 2020 og en budget- og effektnedskrivning med henblik på at sikre en rimelig og holdbar økonomisk situation for projektet og dets partnerskab.

  Projektændringer

  Projektet ’Virksomhedsporten’ har anmodet Erhvervsstyrelsen og Vækstforum om en reduktion af projektets budget og effektmål, projektforlængelse samt om ændring af bevillingsvilkåret vedrørende indgåelse af bindende aftaler med kommunerne.

  Projektet er stødt ind i flere udfordringer. Udfordringerne består primært i manglende inflow/visitation af borgere/deltagere fra kommunerne til projektet. Det skyldes flere forhold i beskæftigelses- og reguleringssystemerne, der særligt vedrører de målgrupper, som man arbejder med i projektet, herunder beskæftigelsesindsatsernes vægtning og refusionsmulighederne for kommunerne. Derudover har kommunerne en række organisatoriske udfordringer. Projektet har forsøgt at håndtere disse udfordringer og er fortsat på rette vej til at realisere de forventede effekter målt procentuelt i forhold til antal deltagere. Projektet har anmodet Erhvervsstyrelsen om, at projektet nedskaleres økonomisk fra 32,3 mio. til 24,4 mio. kr. samt på de oplistede effektmål/indikatorer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Der indstilles,

  • at Vækstforum godkender status og fremdrift på projekterne generelt.
  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projekt Virksomhedsportens budget og effektmål nedskaleres, og at projektet forlænges til den 31. december 2020.
  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at det hidtidige bevillingsvilkår, om at bevillingen til Virksomhedsporten kan nedsættes, hvis ikke Virksomhedsporten har partnererklæringer fra mindst 9 kommuner pr. 28.02.17, ændres til 8 kommuner.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/45174
  25. Orientering: Lukning af det nationale projekt - Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Pga. manglende fremdrift i det nationale projekt ’Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder’ lukkes projektet ned.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som led i Vækstpartnerskabsaftalen for 2013 bevilligede Vækstforum på mødet den 25. juni 2014 3 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler som medfinansiering til den nationale pulje af strukturfondsmidler.

  I marts 2017 blev projektet ”Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder” beskåret med ca. 50 % af det oprindelige budget, og Vækstforum fik tilbageført knap 1,6 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler. I forbindelse med regnskabsaflæggelse og midtvejsevaluering i august 2017 blev det dog klart, at projektet fortsat har en utilfredsstillende fremdrift på blot 11 %.

  Evaluators midtvejsevaluering af projektet har haft betydning for beslutningen om at lukke projektet. Her peges på, at et særligt udvælgelses- og evalueringsdesign har vanskeliggjort rekrutteringen af produktionsvirksomheder. Udvælgelse og evaluering gennemføres i samarbejde med CBS. For at kunne måle den reelle effekt af projektets tilbud bedre, udvælges virksomhederne tilfældigt fra en liste over regionernes små og mellemstore produktionsvirksomheder, hvorfra der tilfældigt er trukket en kontrolgruppe på 500. Det er kun virksomhederne på listen der kontaktes, og der annonceres ikke efter ansøgere.

  Af midtvejsevalueringen fremgår det, at de virksomheder som har benyttet sig af projektets tilbud, har en forventning om stigende omsætning og flere ansættelser pga. deres deltagelse.

  I bilaget giver Erhvervsstyrelsen en redegørelse for lukningen. Erhvervsstyrelsen har aftalt en plan for afslutning af projekterne med operatøren Væksthus Midtjylland. Når regnskabet er opgjort, føres de resterende bevilligede regionale erhvervsudviklingsmidler fra Syddansk Vækstforum tilbage til Vækstforum.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  •      at Vækstforum tager punktet til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/1383
  26. Orientering: Ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger til Syddansk OPI-pulje, der blev behandlet i skriftlig høring af Vækstforums Formandskab for perioden 2014-2017, jf. forlænget funktionsperiode for Syddansk Vækstforum og Formandskabet frem til det første møde i det nye Vækstforum i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 25. september 2014 bemyndigede Vækstforum Formandskabet til at træffe afgørelse om ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

  Der er indkommet 4 ansøgninger til ansøgningsfristen den 21. november 2017. Formandskabet har taget stilling til 3 projekter, hvoraf to projekter blev godkendt til tilsagn og et projekt fik afslag. En ansøgning er desuden trukket tilbage af ansøger.

  Projekt

  Forretningsområde

  Indstilling

  Køling fra fjernvarme v. STAC Technology IVS

  Bæredygtig energi

  Tilsagn

  Commercializing CareForColon v. CorporateHealth International ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Ostomy Extender m. tilbehør v. Multilock ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Afslag

  Projekterne er vurderet i forhold til, om de lever op til formålet og kriterierne i Syddansk OPI-pulje.

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner om afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi samt Oplevelseserhverv.

  I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på en række kriterier, bl.a. potentialet for at skabe vækst i omsætning og arbejdspladser, at der er et behov for produktet i den offentlige sektor, et internationalt salgspotentiale og at der foreligger en velbeskrevet forretningsplan.

  Der er afsat 27,5 mio. kr. til puljen frem til august 2019, og der er p.t. ca. 3 mio. kr. tilbage i puljen – inklusiv uforbrugte midler fra afsluttede projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/6822
  27. Orientering: Evaluering af Vækstforaenes indsats for yderområderne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er foretaget en ekstern evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne. Evalueringen dækker alle regioner. Evalueringsrammen er udarbejdet af Danmarks Vækstråd i dialog med de regionale vækstfora. Hovedkonklusionerne af evalueringen beskrives nedenfor.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hvert fjerde år, første gang i 2017, skal der foretages en ekstern evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne, jf. lovbekendtgørelsen om erhvervsfremme og regional udvikling. Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at evalueringen som minimum for hver region skal omfatte 1) strategierne, der er fastlagt for vækst og erhvervsudvikling i yderområderne, og 2) de igangsatte initiativer, herunder effekterne af disse.

  Denne første yderområdeevaluering fokuserer på de regionale vækstforas overordnede tilrettelæggelse af yderområdeindsatsen, herunder udfordringer og potentialer, strategier og implementering. Evalueringen er primært beskrivende. Ifølge rapporten er det endnu for tidligt at konstatere egentlige effekter af indsatsen.

  Resultater på landsplan

  Evalueringen viser, at de regionale vækstfora gennemgående skaber værdi for landets yderområdekommuner gennem den regionale vækstindsats. Der synes at være en generel konsensus på tværs af vækstfora om, at der ikke eksisterer afgrænsede yderområdeudfordringer, der kan adresseres gennem isolerede yderområdeindsatser. Rationalet bag langt hovedparten af den regionale erhvervsfremmeindsats i Danmark synes ifølge evalueringen at være, at alle virksomheder i hele landet har samme forudsætninger for vækst og udvikling, uanset om de er hjemmehørende i en yderområdekommune eller ej. De udfordringer, som virksomhederne står over for, eksempelvis tiltrækning af risikovillig kapital eller tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, kan dog være forstærkede i yderområderne.

  Yderområdeindsatsen er generelt integreret som et tværgående element i regionernes generelle vækstindsatser frem for koncentreret i enkeltstående yderområdeindsatser. Tilgangen er dog mere udtalt i nogle regioner. De mest målrettede tiltag for at sikre en yderområdeindsats findes i Region Syddanmarks helhedsorienterede yderområdeindsats.

  Afgrænsningen af yderområder ud fra en fast definition tjener flere analytiske formål, men er ifølge udsagn fra flere af de regionale repræsentanter i evalueringen mindre nyttig som afsæt for at udforme erhvervsfremmeindsatser. I mange tilfælde har to nabokommuner i en region, hvoraf kun den ene har yderområdestatus, mere tilfælles i forhold til udfordringer og potentialer end to yderområdekommuner. Alternative perspektiver på kørselstid til en større by eller adgang til god digital infrastruktur gør også billedet af landets yderkommuner mere broget. Dog synes der at være et mønster i forhold til øerne i landets yderområder, som på grund af infrastruktur er afhængige af lokal arbejdskraft.

  På landsplan har de regionale vækstfora igangsat 99 projekter eller indsatser, som indeholder et særligt yderområdeelement, hvoraf 43 er strukturfondsprojekter og 56 er projekter finansieret af andre kilder, primært regionale erhvervsudviklingsmidler. Andelen af deltagende virksomheder i alle strukturfonsprojekter fra yderområder er på landsplan marginalt højere (20 %) end deres andel af den samlede virksomhedsbestand (17 %).

  Data gælder alene virksomheders deltagelse i EU’s strukturfondsprojekter. Dermed giver datagrundlaget ikke et fuldt dækkende billede af regionernes yderområdeindsats, da op til en tredjedel af de regionale vækstforas midler anvendt til yderområdeindsatser finansieres med regionale erhvervsudviklingsmidler (REM) alene eller som medfinansiering til eksempelvis Interreg-projekter.

  Resultater i Region Syddanmark

  Evalueringen beskriver den syddanske strategiske yderområdeindsats. Vækstforums yderområdepulje, mål for udviklingen i yderområderne og den helhedsorienterede tilgang fremhæves i evalueringen.

  I Syddanmark er der igangsat 30 projekter eller indsatser, som indeholder et særligt yderområdeelement, hvoraf 18 er strukturfondsprojekter og 12 er projekter finansieret af regionale erhvervsudviklingsmidler og andre midler, fx Interreg-programmet. Andelen af deltagende virksomheder i strukturfondsprojekter fra yderområder ligger lavere (15 %) end deres andel af den samlede virksomhedsbestand i regionen (21 %). Til sammenligning er de samme tal for øvrige regioner: Nordjylland: 41 % / 50 %, Midtjylland: 12 % / 9 %, Sjælland: 35 % / 31 %, Bornholm 100 % / 100 %.

  Evalueringen peger på, at den lavere deltagelse fra virksomheder i yderområder i forhold til deres andel af den samlede virksomhedsbestand i regionen i vid udstrækning skyldes, at Syddansk Vækstforum i højere grad end øvrige regioner har finansieret projekter med yderområdeelementer med regionale erhvervsudviklingsmidler (REM), som ikke indgår i opgørelsen. Cirka en tredjedel af de samlede projektmidler bevilliget til yderområde-relevante projekter er rene REM-finansierede projekter. Eksempelvis projektet FOMARS (Foreningen til Markedsføring af ferieturismen i Syddanmark). FOMARS har i regionen 480 deltagende aktører, hvoraf 227 (svarende til 47 %) er hjemmehørende i en af regionens seks yderområdekommuner. Også Vækstforums yderområdepulje er finansieret alene med regionale erhvervsudviklingsmidler. Derudover har Syddansk Vækstforum indenfor den seneste tid igangsat tre større strukturfondsprojekter (Erhverv i gadeplan, Co-Create og Center for Industriel Elektronik), som har særlig fokus på erhvervsudvikling i yderområder. Disse projekter har ikke rapporteret virksomhedsdeltagelse endnu.

  Rapporten kan læses her.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 18/17422
  28. Orientering: Effektmåling af strukturfondsprojekter i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark har udarbejdet en effektvurdering af 99 virksomhedsrettede strukturfondsprojekter, der er igangsat i programperioden 2007-2013 i Syddanmark. Rapportens resultater indikerer, at projekterne har skabt arbejdspladser og effekt på omsætningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark har udarbejdet en effektvurdering af 99 virksomhedsrettede strukturfondsprojekter, som er startet i perioden 2007-2013 i Syddanmark. Årets effektmåling indeholder således en samlet effektvurdering af de virksomhedsrettede syddanske projekter fra hele strukturfondsperioden 2007-2013.

  I effektvurderingen indgår 99 projekter, der samlet har fået en EU-medfinansiering på 699 mio.kr. Strukturfondsprojekterne har samlet indberettet 8.800 deltagervirksomheder – både private og offentlige. I analysens beregninger indgår udelukkende private deltagervirksomheder.

  Effektvurderingen estimerer, at projekterne har skabt knap 1.600 job og en meromsætning på 2,1 mia. kr.

  Estimaterne på beskæftigelses- og omsætningseffekter er opgjort for hver projektårgang og samlet. Hver enkelt privat virksomhed er kun medtaget én gang, og effekterne for hver enkelt projektårgang er opgjort tre år efter startåret. 

  Analysen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/12115
  29. Orientering: Virksomhedernes forventninger til 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark laver hvert år en rapport om vækstforventningerne til det kommende år i de små og mellemstore virksomheder i regionen. Rapporten for året 2018 viser, at der er en overvægt af virksomheder, der forventer flere ansatte, større omsætning, større eksport og offensive investeringer i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporten om vækstforventningerne til 2018 viser, at det tegner til at blive et godt år for virksomhederne.

  57 pct. af virksomhederne tror på fremgang i omsætningen, mens kun 6 pct. forventer en mindre omsætning. Jobmæssigt tegner 2018 også lyst. 39 pct. af virksomhederne forventer at få flere ansatte i 2018 end i 2017, mens 7 pct. forventer færre ansatte.

  Derudover er der positive forventninger til investeringer og eksport.

  Vækstforventningerne slår bredt igennem i alle brancher og er denne gang på et højt niveau i alle dele af regionen. I 2017 var virksomhederne i Trekantområdet og på Fyn mere positive end i Sydvestjylland og Sønderjylland.

  Jobforventningerne er også positive på tværs af samtlige brancher. Dog er forventningerne til nyansættelser mere afdæmpede hos detailvirksomhederne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/42751
  30. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 09-04-2018
   

  Karsten Uno orienterede om arbejdet i bestyrelsen for foreningen Vestdansk Investeringsfremme, herunder resultater og overvejelser om den fremadrettede indsats.  Sagen vil blive forelagt Vækstforum til beslutning på juni-mødet

  Dorthe Kusk orienterede om igangsætning af en analyse af de erhvervs- og innovationsmæssige potentialer ved etablering af datacentre i regionen, herunder eventuelle udfordringer som arbejdskraft, behov for kompetenceudvikling mv. samt anbefalinger. Analysen forventes forelagt Vækstforum på juni-mødet.

   


  Siden er sidst opdateret 20-04-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring