Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 07. marts 2018

Mødedato
07-03-2018 kl. 15:00 - 17:10

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Lars Mogensen, Ø (midlertidigt medlem)

 • Afbud
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Bo Libergren, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Delegation til administrationen inden for områderne under udvalget for det nære sundhedsvæsen
  2. Godkendelse af skabelon for forretningsorden til forretningsudvalget og stående udvalg
  3. Økonomisk regelsæt for regionsrådet i Region Syddanmark
  4. Partnerskab om Røgfri Fremtid
  5. Medicotekniske anskaffelser 2018
  6. Steno Diabetes Center Odense - Bevilling til projektorganisation
  7. Nyt OUH - Bevilling til optimering og begyndende projektering af Vidensaksen og Behandlings- og sengeafsnit.
  8. Rapportering nr. 29 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  9. Rapportering nr. 29 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  10. Renovering af sengeafsnit på Vejle Sygehus
  11. Strategi og guideline om sundhedshuse i Syddanmark
  12. Kommissorium for politisk styregruppe for samdriftsinitiativer med Tønder Kommune
  13. Kommissorium for politisk styregruppe for udvidet samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark
  14. Evaluering af praksiskonsulentordning inden for fodterapi
  15. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2019
  16. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (1. afrapportering 2018)
  17. Opfølgning på Ankestyrelsens udtalelse om habilitet i OPP-projekt
  18. Efterregulering af aftale om Kolding Kommunes overtagelse af det sociale tilbud Center for Senhjerneskade
  19. Efterregulering af aftale om Middelfart Kommunes overtagelse af det sociale tilbud Teglgårdshuset, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri
  20. Efterregulering af aftale om Svendborg Kommunes overtagelse af det sociale tilbud Sydbo, afdeling under Handicapcenter Storebælt
  21. Efterregulering af aftale om Vejen Kommunes overtagelse af det sociale tilbud Holtegården, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri
  22. Statens Trafikplan 2017-2032 i høring
  23. VVM-redegørelse for ”Bane til Billund” i høring
  24. Opfølgning på udviklingsaftalerne med Byregion Fyn og Sønderjylland
  25. Status på ambulanceresponstider 4. kvartal 2017 på kommuneniveau samt 2. halvår 2017 på postnummerniveau
  26. Ansættelse af speciallæger
  27. Orientering om status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-medarbejdere
  28. Ændring af mødested - forretningsudvalgets møde i oktober 2018
  29. Meddelelser
  30. Eventuelt
  31. LUKKET - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  32. LUKKET - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  33. LUKKET - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  34. LUKKET - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste


  Sagsnr. 17/44488
  1. Delegation til administrationen inden for områderne under udvalget for det nære sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  Punktet vedrører en videreførelse af de delegationer, administrationen tidligere har fået inden for områderne under udvalget for det nære sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har tidligere delegeret beslutningskompetence til administrationen. Det foreslås, at delegationerne videreføres i uændret form.

  Delegation af beslutningskompetence på almen praksis området

  Det foreslås, at administrationen bemyndiges til administrativt at behandle og godkende ansøgninger om flytninger, der ikke ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med denne, jf. overenskomstens § 5, stk. 1. Det vil sige, at administrationen kan behandle og godkende ansøgninger om flytninger, hvis praksis ønsker at flytte inden for de i praksisplanen definerede områder, hvor der fortsat skal være praksis, forudsat at afstanden ikke øges urimeligt for patienterne og lægevalgsmulighederne ikke forringes væsentligt. Der skal ved godkendelsen endvidere tages højde for kravene til praksis’ adgangs- og indretningsforhold, jf. overenskomstens § 47, stk. 1.

  Delegation af beslutningskompetence vedr. udbud af drift af lægepraksis

  Det foreslås, at koncerndirektøren bemyndiges til at træffe beslutning om tildeling i udbud af drift af lægepraksis, når tildelingskriteriet udelukkende er ”pris”.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

   

  At de i sagsfremstillingen nævnte delegationer af beslutningskompetence godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 08-02-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/11667
  2. Godkendelse af skabelon for forretningsorden til forretningsudvalget og stående udvalg
  fold dette punkt ind Resume

  I punktet forelægges en skabelon for forretningsorden til forretningsudvalget og de stående udvalg til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forretningsudvalget og de stående udvalg i Region Syddanmark har ikke tidligere haft en forretningsorden. Derfor er der nu udarbejdet en skabelon for forretningsorden til forretningsudvalget og de stående udvalg.

  Skabelonen for forretningsordenen specificerer rammerne for forretningsudvalgets og de stående udvalgs arbejde, herunder bl.a. rammerne for udvalgenes mødevirksomhed, forberedelsen af dagsordener, beslutningsdygtighed, mødeledelse, tavshedspligt m.m.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At skabelon for forretningsorden til forretningsudvalget og stående udvalg godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/45373
  3. Økonomisk regelsæt for regionsrådet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  På grund af ændring i udbudte abonnementer til telefon og ipads skal det økonomiske regelsæt opdateres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det økonomiske regelsæt ”Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark” er blevet opdateret og vedtaget af regionsrådet den 22. januar 2018.

  Regelsættet beskriver blandt andet de abonnementer, Region Syddanmark har tegnet for regionsrådsmedlemmernes mobiltelefon og mobilt bredbånd i deres ipad.

  Bestemmelserne i regelsættet om brug af mobiltelefoni og mobilt bredbånd er udarbejdet ud fra de forventninger, administrationen på daværende tidspunkt havde til udformningen af en ny aftale med udbyder.

  Der er dog i mellemtiden kommet en ny rammeaftale hos Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Regionen har efterfølgende inden for den nye aftale gennemført et miniudbud vedrørende leverandør af tele- og dataabonnementer. TDC har vundet miniudbuddet og er herefter leverandør på teleydelserne i Region Syddanmark.

  De abonnementer, som regionen kan tegne ved udbyder på baggrund af den nye aftale er væsentligt anderledes end efter den gamle aftale. Det økonomiske regelsæt skal derfor opdateres.

  Generelt vedr. abonnementspakkerne

  Generelt er priserne for tale og data steget. Her spiller især de nye regler for roaming i EU en stor rolle. Derudover er konkurrencen mellem teleselskaberne blevet mindre. Denne udvikling på markedet samt kravet om udbud, da regionen er en offentlig myndighed, har haft en del betydning for regionens muligheder, i forhold til nye aftaler.

  Tilbudte abonnementspakker

  Følgende abonnementspakker bliver fremover tilbudt regionsrådets medlemmer.

   

  Mobiltelefoni

  Pakken inkluderer fri tale, fri SMS og MMS i Danmark, EU og Norden. Schweiz og senere Storbritannien er også inkluderet. Med fri tale mens der, at alle opkald til fastnet og mobil i Danmark, EU, Norden, Schweiz og senere Storbritannien er inkluderet. Opkald til øvrig udland samt opkald til diverse særtjenester og servicenumre er ikke inkluderet. Der vil derudover være lukket for donationer, afstemninger og tilsvarende.

  Pakken indeholder også en datapakke på 20 GB pr. måned i Danmark. Derudover kan der bruges 10 GB data i EU, Norden, Schweiz og senere Storbritannien pr. måned. Forbrug i øvrig udland er ikke inkluderet i abonnementet. Når man op på den mængde udenlandskdata, der er inkluderet i abonnementet, får man en sms om, at det er opbrugt og takseringen starter. Takseringen er 0,05 kr. pr. MB, så længe det yderligere dataforbrug er mindre end 10 GB. Når de yderligere 10 GB er opbrugt vil hastigheden falde til 256/128 kbit og der vil fortsat være taksering for yderligere forbrug.

   

  Mobilt bredbånd på IPad

  Der er tale om et flatrateabonnement med en datapakke på 50 GB pr. måned i Danmark. Når datapakken er opbrugt, vil hastigheden falde til 256/128 kbit.

  Der er ikke tilkøbt udenlandsk data til IPaden. Det vil dog fortsat være muligt at anvende trådløst Wifi

   

  Brug af data på telefon og IPad

  Med henblik på datamængderne i de enkelte abonnementer er der lagt vægt på et forbrug, der er baseret på en almindelig medarbejders behov for data i arbejdssammenhæng. Det vil sige, at det vil være muligt at læse mails og tjekke kalender uden større problemer. Derudover vil eksempelvis Google Maps kunne bruges. Når datapakken er opbrugt, vil hastigheden falde til 256/128 kbit. Rent praktisk vil det betyde, at en mail vil tage ca. ½-1 minut om at dukke op.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkast til økonomisk regelsæt ”Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark” godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/2948
  4. Partnerskab om Røgfri Fremtid
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af bl.a. indholdet i rammepapiret for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen om forebyggelse af rygning, samt de deraf afledte drøftelser om forebyggelse, foreslås det at Region Syddanmark indgår i partnerskabet ”Røgfri Fremtid”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Partnerskabet ”Røgfri Fremtid” er dannet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden med inspiration fra udlandet, hvor organisationer, politikere og borgere står sammen for at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer. Visionen er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for tobaksrøg. Målet i 2030 er, at ingen børn og unge under 18 år og mindre end 5 % af den voksne befolkning ryger.

  I processerne om rammepapiret for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, indsatsområderne i sundhedsplanen og senest de indledende politiske drøftelser om den kommende sundhedsaftale, har spørgsmålet om rygning og tobaksrøg fyldt en del. Der har fra både administrativt og politisk hold været et ønske om at arbejde mere målrettet med området. Som et indledende skridt til dette foreslås Region Syddanmark at indgå partnerskab med ”Røgfri Fremtid”.

  Som partner erklærer man som organisation sin opbakning til Røgfri Fremtids vision om et røgfrit Danmark, ligesom man skal bakke op om de tre hovedbudskaber:

  • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
  • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
  • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

  www.roegfrifremtid.dk kan der læses mere om, hvad partnerskabet indeholder.

  Der er ikke på nuværende tidspunkt andre regioner med som partnere, dog er Danske Regioner som samlet organisation med. Fire syddanske kommuner er med. Listen over nuværende partnere kan ses her https://www.roegfrifremtid.dk/bliv-partner/.

  Deltagelse i partnerskabet giver mulighed for at deltage i kampagner og vidensopbygning og vil kunne danne platform for konkrete handlinger internt i organisationen og i eksterne samarbejder i bestræbelserne på at sikre børn og unge røgfrihed.

  Sagen har også været behandlet i henholdsvis psykiatri- og socialudvalget den 6. februar 2018 og i sundhedsudvalget den 20. februar 2018. Begge udvalg tiltrådte indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At partnerskabet ”Røgfri Fremtid” tiltrædes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 08-02-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/933
  5. Medicotekniske anskaffelser 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Sagen forelægges med henblik på, at regionsrådet udmønter de afsatte rammer i 2018 til større medicotekniske anskaffelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Løbende investeringer i apparatur mv. er væsentlige af hensyn til bl.a. kvaliteten i behandlingen og patientsikkerheden. Investeringsbehovet afspejler også, at visse typer udstyr har en relativ kort teknologisk levetid. Også nye behandlingstilbud afføder behov for nye investeringer. Samtidig bidrager investeringer til mere effektive arbejdsgange mv. og understøtter på den måde sygehusenes omkostningseffektivitet.

  I regionens langsigtede investeringsstrategi er lagt til grund, at der årligt prioriteres 350 mio. kr. til løbende genanskaffelse og fornyelse af medicoteknisk apparatur og IT, heraf ca. 300 mio. kr. til medicoteknisk apparatur.

  I praksis har det de senere år været muligt, qua fremrykninger, at sikre et højere investeringsomfang på området, primært som følge af den løbende konsolidering af regionens samlede økonomi.

  I budgetaftalen for 2018 er tilkendegivet, at midlertidige råderum, der måtte opstå inden for årets udgiftsramme, fortsat ønskes anvendt til konsolidering, f.eks. i relation til investeringer i apparatur.

  De medicotekniske rammer er i perioden 2017-2019 reduceret med årligt 129 mio. kr. i forbindelse med fremrykning af apparaturanskaffelser til 2016. Hermed har det været muligt at overholde anlægslofterne for 2017 og 2018 uden at udskyde højt prioriterede igangværende eller planlagte byggeprojekter. Som led i udmøntningen af initiativerne i Kræftplan IV er ydermere afsat 42,8 mio. kr., der bl.a. kan anvendes til genanskaffelse af apparatur til diagnosticering og behandling af kræft.

  De økonomiske rammer til større apparaturanskaffelser er herefter 149,7 mio. kr. i 2018, hvoraf samlet 44 mio. kr. er frigivet på regionsrådets møde i december 2017 og januar 2018 til decentrale røntgenfunktioner i Brørup og Haderslev, anskaffelse af to CT-skannere til OUH samt pulje til akutte medicotekniske nedbrud. Hertil kommer 57,4 mio. kr. på lokale investeringsrammer til mindre anskaffelser under 200.000 kr., hvortil regionsrådet har meddelt anlægsbevilling i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018.

  Inden for disse økonomiske rammer har administrationen iværksat en ansøgningsrunde med henblik på at prioritere behovet for medicoteknisk apparatur. Prioriteringen for 2018 er gennemført med et toårigt perspektiv, det vil sige, at der er prioriteret apparatur for mere end de 149,7 mio. kr., der er afsat til større anskaffelser i 2018. 

  Med et toårigt perspektiv sikres, at der også i 2018 er et ”beredskab” til – om muligt og efter behov – at fremrykke anskaffelser, hvis prognoserne i løbet af året skulle vise, at der er økonomisk råderum hertil inden for årets udgiftsramme for drift eller anlæg. Hertil kommer, at investeringsrammerne i 2018 er tilført 100 mio. kr. til apparatur og it. Såfremt hele beløbet ikke skal medgå til finansiering af ny elektronisk patientjournal EPJ Syd, vil der være mulighed for at prioritere yderligere anskaffelser. Regionsrådet forelægges sag herom på mødet april 2018.

  I vedlagte bilag er nærmere redegjort for principperne for udmøntningen af de medicotekniske rammer samt den konkrete anvendelse af rammerne i 2018.

  Det bemærkes, at anskaffelsen af PET/CT-skanner er en vigtig strategisk satsning for Sygehus Sønderjylland. Sag herom er under forberedelse med henblik på forelæggelse for regionsrådet senere på året. Da hovedparten af udgiften forventes afholdt i 2019/2020 forudsættes en eventuel bevilling til formålet indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen af anlægsområdet for 2019, eventuelt med finansiering via rådighedsbeløb frigjort med baggrund i den løbende konsolidering af regionens økonomi.

  For at sikre optimal anvendelse af årets samlede udgiftsrammer til drift og anlæg, kan det komme på tale at leasingfinansiere dele af årets apparaturanskaffelser. Sag herom forelægges for regionsrådet i forlængelse af afslutningen af regnskab og afklaringen af investeringsbehovet til anskaffelsen af EPJ Syd. 

  I udmøntningen er indregnet forventede rabatter på 10 procent forbundet med gunstige udbudsforretninger m.v.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de beskrevne principper for prioritering af de medicotekniske investeringsmidler for 2018 godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 105,7 mio. kr. til medicotekniske anskaffelser 2018, herunder kræftrelateret udstyr.

  At der frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2018 af rammen til medicotekniske anskaffelser i 2018 samt rammen til Kræftplan IV.

  At regionsdirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til – på baggrund af de godkendte principper – at foretage den endelige udmøntning af midlerne til medicoteknisk apparatur, herunder godkende licitationsresultater vedr. anlæg inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 22-02-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/1686
  6. Steno Diabetes Center Odense - Bevilling til projektorganisation
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte på mødet i august 2017 ”Drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense” som fundament for en styrket diabetesindsats i Region Syddanmark.

  Efter indgåelse af bevillings- og bygningsaftale med Novo Nordisk Fonden (NNF), der er donator og derved medfinansierer opførelsen af Steno Diabetes Center Odense (SDCO), skal byggeprojektet nu konkretiseres i den kommende planlægningsfase. Der er derfor behov for finansiering af den nødvendige planlægning til gennemførelsen af projektet. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på sit møde i august 2016 visionen for Steno Diabetes Center Odense (SDCO). På baggrund af visionen er der arbejdet videre med en konkretisering af, hvordan SDCO kan blive et fundament for en styrket diabetesindsats i Region Syddanmark. Denne konkretisering mundede ud i ”Drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense”, der bl.a. indeholdt bindende drifts- og anlægsaftaler. Drejebogen blev godkendt af regionsrådet i august 2017 og Novo Nordisk Fonden (NNF) i september 2017.

  Projektets samlede forventede finansieringsprofil pr år fremgår af nedenstående:

  Samlet anlægsøkonomi, SDCO (løbende priser)

  Heraf finansierer Novo Nordisk Fonden 543,6 mio. kr., mens Region Syddanmark finansierer 56,6 mio. kr., der dels vedrører standarddiabetesbehandling, dels fysisk forbindelse mellem Nyt OUH, SDCO og Nyt OUH Voksenpsykiatrien.

  Region Syddanmarks andel udgør ca. 10 % af den samlede udgift og udgifterne finansieres af Nyt OUH’s kvalitetsfondsbevilling, da standarddiabetesbehandling oprindeligt var projekteret på Nyt OUH, og den fysiske forbindelse er en nødvendig udgift for at forbinde de tre byggerier.

  Det blev i februar 2017 godkendt, at der blev etableret en selvstændig byggeorganisation for SDCO som en del af den eksisterende projektorganisation for Nyt OUH. Til det blev der givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til opstartsfasen.  En udgift som NNF tilkendegav, at de ville dække, og derfor tilbageføres udlægget på de 2 mio. kr. til regionen som en del af denne sag.

  Overordnet skal byggeorganisationen udarbejde en gennemførelsesstrategi, som består af en planlægnings-, udbuds-, projekterings-, udførelses- og ibrugtagningsfase. Projektet er lige nu i planlægningsfasen.

  Med denne sag ønskes der frigjort midler til finansiering af byggeorganisationen for de resterende faser i gennemførselsstrategi frem til og med ibrugtagning.

  Den ansøgte bevilling dækker også udgifter til bygherrerådgivning inkl. juridisk bistand ved kommende udbudsforretninger samt budget til kunst i byggeriet.

  Samlet anbefales afsat og frigivet rådighedsbeløb på i alt 50,3 mio. kr. for perioden 2018-2022 fordelt over årene som angivet i tabellen nedenfor.  Beløbet er eksklusiv de allerede afsatte 2,0 mio. kr. til formålet samt Region Syddanmarks forholdsmæssige andel af udgifterne til projekteringen på 5,5 mio. kr. i 2018-pl. 

  Rådighedsbeløb, ekskl. allerede afsat beløb og regionens andel af projekteringsudgifter (2018-niveau)

  Der vil på et senere tidspunkt blive søgt om bevilling til totalentreprisekontrakten, apparaturanskaffelser m.v. inden for den samlede, aftalte anlægsøkonomi.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling til byggeorganisation for Steno Diabetes Center Odense på 50,3 mio. kr. (indeks 143,1).

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb hertil på 50,3 mio. kr. i årene 2018-2022, finansieret af tilskud fra Novo Nordisk Fonden.

  At der meddeles anlægsindtægtsbevilling på -52,3 mio. kr. vedr. tilskud fra Novo Nordisk Fonden til SDCO.

  At udlæg på 2,0 mio. kr. til finansiering af oprindelig anlægsbevilling i den forbindelse tilbageføres til prioriteringspuljen, anlæg.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at indgå kontrakter inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 22-02-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. 1 medlem, Enhedslisten, stemte imod.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/6547
  7. Nyt OUH - Bevilling til optimering og begyndende projektering af Vidensaksen og Behandlings- og sengeafsnit.
  fold dette punkt ind Resume

  I juni 2017 godkendte regionsrådet prækvalifikation af fire totalentreprenører til at afgive tilbud på byggeriet af Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengebygningen (DP04) på Nyt OUH. Regionsrådet besluttede den 18. december 2017 at JV CMB/Itinera blev valgt som totalentreprenør til Vidensaksen og Behandlings- og sengeafsnittene.

  I 2018 vil arbejdet med at optimere Vidensaksen DP03 og Behandlings- og sengeafsnittene DP04 foregå og detailprojekteringen vil påbegyndes efter indgåelse af den endelige kontrakt. Der søges om bevilling til dette arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I juni 2017 godkendte regionsrådet prækvalifikation af fire totalentreprenører til at afgive tilbud på byggeriet af Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengebygningen (DP04) på Nyt OUH. Regionsrådet besluttede den 18. december 2017 at JV CMB/Itinera blev valgt som totalentreprenør til Vidensaksen og Behandlings- og sengeafsnittene.

  Vidensaksen (DP03) er hospitalets centrale bygningskrop og huser dels funktioner, som både hospitalet og universitet trækker på, dels funktioner, som er henvendt imod offentligheden. Vidensaksen er rygraden i bygningsmassen og danner koblingen mellem klynger, behandlings- og sengeafsnit og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND). Her findes Nyt OUH’s hovedindgang i den sydligste ende af vidensstrøget, der er hovedfærdselsåren i Vidensaksen.

  Behandlings- og sengeafsnit (DP04) indeholder bl.a. operation og billeddiagnostik med supportfunktioner og er placeret mellem klyngerne og udgør bygningsanlæggets øst-vestgående midterzone på hver sin side af Vidensaksen. Den centrale placering understøtter optimale arbejds- og behandlingsforhold og giver de kortest mulige veje mellem kliniske og kirurgiske specialer. Adgang til behandlings- og sengeafsnit foregår via Klyngestrøget.

  De to totalentrepriser udgør beløbsmæssigt henholdsvis ca. 1,1 mia. kr. for Vidensaksen og ca. 1,8 mia. kr. for Behandlings- og sengebygningen.

  De indgåede totalentreprisekontrakter vil bestå af 2 faser – en projektoptimeringsfase og en færdigprojekterings- og udførelsesfase. Totalentreprenøren udarbejder i projektoptimeringsfasen et optimeret projektforslag i samarbejde med regionen.

  Det kommende arbejde kan illustreres med følgende diagram.

  Forslag til optimeret projektforslag og forslag til de endelige faste totalentreprisesummer for DP03 og DP04 forelægges senere i 2018 til regionsrådets behandling.

  Ny bevilling DP03 og DP04
  Efter indgåelse af betinget kontrakt med JV CMB/Itinera er arbejdet med at optimere og færdigprojektere de 2 delprojekter igangsat.

  Den samlede anlægssum er opdelt i to dele. Den egentlige opførelse af byggeriet (udførelsesfasen) samt udgifter til projektoptimering, færdigprojektering, opfølgning og tilsyn, løbende byggestyring, risikoafdækning, arbejdsmiljøkoordinering og byggepladsdrift m.v. og omkostninger som er nødvendige for, at totalentreprenøren kan gennemføre entreprisen. Sidstnævnte del af anlægssummen igangsættes med projektoptimering i foråret 2018 og løber indtil afleveringen i 2022, med et samlet budget på 622 mio. kr. i 2018-pl.

  En del af denne projekterings- og opfølgningsopgave handler om projektoptimering og den indledende projektering, som er det, der søges en anlægsbevilling til i denne sag.

  Det anbefales derfor, at der meddeles bevilling til optimering og begyndende projektering på i alt 105,8 mio. kr. (indeks 2018). Omkostningen fordeles mellem somatik og psykiatri ud fra allerede godkendte fordelingsnøgler.

   

  DP03 (2018-pl)

  2018

  DP04 (2018-pl)

  2018

  Somatik

  41.884

  Somatik

  57.468

  Psykiatri

  2.721

  Psykiatri

  3.733

  I alt (1.000 kr.)

  44.605

  I alt (1.000 kr.)

  61.201

   

  Somatikkens del kan afholdes inden for det afsatte beløb til omkostninger i relation til Nyt OUH-projektet og finansieres af kvalitetsfondsmidler.

  Psykiatriens andel af bevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb til psykiatriens del af Nyt OUH.

   

  Efter færdiggørelsen af projektoptimeringen, forelægges der en sag for regionsrådet med henblik på meddelelse af anlægsbevilling til færdigprojektering m.v. jf. ovenstående samt udførelse, hvorved forstås opførelsen af selve bygningerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  Vedr. Nyt OUH:

  At der meddeles anlægsbevilling på 41,9 mio. kr. (indeks 115,91) til optimering og begyndende projektering af Vidensaksen (delprojekt 03).

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2018 til formålet, finansieret af den afsatte restramme vedr. Nyt OUH.

  At der meddeles anlægsbevilling på 57,5 mio. kr. (indeks 115,91) til optimering og begyndende projektering af Behandling- og sengeafsnittene (DP04).

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2018 til formålet, finansieret af den afsatte restramme vedr. Nyt OUH.

  Vedr. Nyt OUH – Psykiatrien:

  At der meddeles anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. (indeks 143,1) vedr. psykiatriens andel af optimering og begyndende projektering af Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnittene (DP04).

  At der frigives tilsvarende af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 22-02-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/10207
  8. Rapportering nr. 29 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 4. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Desuden forelægges årlig rapportering, Det Tredje Øje-rapportering samt rapportering på effektiviseringsgevinster for Nyt OUH til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning.

  Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål. I den kvartalsvise rapportering indhentes oplysninger vedr. projekts risiko, økonomi, byggeriets fremdrift og centrale milepæle samt indhold og kvalitet.

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering (DTØ), indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen. Sammen med rapportering for 4. kvartal skal der ligeledes fremsendes en årlig rapportering, vedrørende apparaturrammen og besparelsesmuligheder i projektet, samt rapportering på effektiviseringsgevinster.

  Kvartalsrapport for 4. kvartal - status på Nyt OUH

  Økonomi, tid og kvalitet rapporteres uændret grøn, det vil sige inden for rammerne i forhold til regionsrådets seneste beslutning, med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016, samt den fremdrift som de igangværende delprojekter har.

  De indledende arbejder (DP01) på byggegrunden er udført, på nær asfaltarbejdet, som afleveres sammen med DP02 i august 2018, og aflevering af tracé til Odense Letbane er foretaget den 1. november 2017.

  Byggemodningen (DP02) består af 3 udbud, byggemodning, belysning og rør. Der har været en del nedbør, så der er varslet vejrlig på råjorden, og der er fortsat udfordringer med fjernvarmens fremdrift i rørarbejdet. Licitation på belysningsdelen forventes afholdt primo 2018.

  For Vidensaksen (DP03) og behandlings- og sengeafsnit (DP04) har der været afholdt udbud og regionsrådet valgte den 18. december 2017 at udpege CMB/Itinera som den vindende totalentreprenør. Udvalgte personer fra Projektorganisationen Nyt OUH samt Projektorganisation for Byggeri var primo januar 2018 på studietur til Italien for at se flere sygehuse som totalentreprenøren havde opført. Den foreløbige kontrakt blev underskrevet primo februar 2018.

  Regionsrådet besluttede på mødet den 27. november 2017, at fire totalentreprenører blev prækvalificeret på klyngerne (DP05 – DP08). Tre totalentreprenører, M.T. Højgaard, NCC/Bravida og CMB/Itinera, blev prækvalificeret til alle 4 klynger, mens 5E Byg blev prækvalificeret til DP05 og DP08, som de havde ansøgt om. Dialogmøderne startede ultimo februar 2018.

  I kvartalsrapporten er der medtaget de fem risici som scorer højest på tid, økonomi og kvalitet. Derudover er det vurderet, hvor sandsynligt det er, at risiciene indtræffer. For hver risiko er det beskrevet, hvad konsekvensen er for projektet, hvis risikoen indtræffer, samt hvilke risikominimerende tiltag der igangsættes.

  Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og indeholder ingen supplerende oplysninger, det vil sige uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter.  

  I ledelseserklæringen skal regionsformanden og regionsdirektøren erklære, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Erklæringen underskrives efter regionsrådets godkendelse på mødet den 19. marts 2018.  

  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2017 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at fremsende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Det Tredje Øje
  Det er en forudsætning fra Sundheds- og Ældreministeriet at risikovurderingerne kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Det foretages af ”Det Tredje Øje (DTØ)”. I forhold til Nyt OUH er der valgt en værdiskabende og fremadrettet model, hvor Det Tredje Øje med sine byggetekniske kompetencer samt risiko- og økonomistyringskompetencer skal supplere projektets egne indsigter og kompetencer. Rapporten omfatter observationer og anbefalinger.

  DTØ-rapporten, indeholdende projektdirektørens kommentarer, har haft fokus på at gennemgå opdateringen af risikohåndbogen, projekthåndbogen samt styringsmanualen.

  Rapportens 5 nye anbefalinger vedr. gennemgang af styringshåndbøgerne omhandler:

  • Risikostyring og risikohåndbog, hvor der lægges vægt på at organisationen trænes i risikostyring.
  • Grænseflader med projekter, som ikke finansieres af kvalitetsfonden, vil jf. projektorganisationen blive underlagt samme stramme økonomistyring som kvalitetsfondsprojektet og grænseproblematikken forsøges håndteret i udbudsmaterialet.
  • Reservestyring vil komme til at foregå med mindre puljer fordelt på de enkelte projekter og periodiseret over årene.
  • Projekthåndbog skal opdateres i 2. kvartal 2018, så den er i overensstemmelse med styringsmanualen og risikohåndbogen. 

  Ledelsen på Nyt OUH anerkender og er opmærksom på anbefalingerne.

  DTØ-rapporten indeholdende projektdirektørens kommentarer er vedlagt til godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Årlig rapportering
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne hvert år fremsende en årlig rapportering, der indeholder opdaterede oplysninger vedr. de specifikke forudsætninger, som lå til grund for regeringens endelige tilsagn, jf. regnskabsinstruksen af 1. juni 2017.

  Den årlige rapportering består af Nyt OUH’s prioriterings- og besparelseskatalog samt skema med rammen for it, udstyr og apparatur fordelt på år.

  Prioriteringskataloget fra 2016 er ændret for to emner, hvor sluttidspunktet for at benytte de pågældende besparelsesmuligheder er ændret fra 2017 til 2018. Det drejer sig om emne 1 ringvej og emne 4 deletoiletter.

  Budgetrammen til it, udstyr og apparatur er ændret i forbindelse med budgettering som følge af overgangen til totalentreprise.

  Den årlige rapportering er vedlagt til godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Rapportering vedrørende effektiviseringsgevinster
  Sundheds- og Ældreministeriet har i regnskabsinstruksen fastsat, at rapportering vedr. effektiviseringsgevinster skal ske årligt. Ved endeligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til Nyt OUH blev der opstillet en tilsagnsbetingelse om effektivisering af sygehusdriften på OUH på 348 mio. kr. i 2010-pl., svarende til 376 mio. kr. i 2017-pl. Der arbejdes med det kontinuerligt, så der høstes mere og mere henover årene. Den årlige effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus.

  I rapporteringen for 2016 var effektiviseringen omregnet til 386 mio. kr. i 2016-pl. Ved en fejl var det regionale pris- og lønindeks benyttet i stedet for pris-og lønindeks for sundhedsudgifter ekskl. medicintilskud, som er kravet jf. regnskabsinstruksen til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri.

  Det fremgår af rapporten, at der medio 2017 blev nedsat en række driftsplanlægningsgrupper med det formål at sikre beskrivelse og planlægning af gode patientforløb, samt at sikre grundlag for realisering af effektiviseringsgevinsterne ved ibrugtagning af Nyt OUH.


  Driftsplanlægningsarbejdet vil forløbe i to faser, hvoraf fase 1 omfatter principper for drift og arbejdsgange på tværs i organisationen, mens fase 2 er en mere konkret driftsplanlægning baseret på principper fra fase 1. Driftsplanlægningens fase 1 blev igangsat med kick-off i august 2017 og pågår frem til april 2019, hvorefter fase 2 igangsættes.

  Rapportering vedrørende effektiviseringsgevinster er vedlagt til godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 4. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At Det Tredje Øje (DTØ) rapportering godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At den årlige rapportering godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At rapportering vedrørende effektiviseringsgevinster godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 22-02-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Oplæg vedlægges til udvalgets orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. 2 medlemmer, Socialistisk Folkeparti, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9508
  9. Rapportering nr. 29 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 4. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Desuden forelægges årlig rapportering og rapportering på effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Ministeriet skal ved hjælp af regionens kvartalsrapportering løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til det overordnede formål. I den kvartalsvise rapportering indhentes oplysninger vedr. projektets risiko, økonomi, byggeriets fremdrift og centrale milepæle samt indhold og kvalitet.

  Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering. Endvidere skal Region Syddanmark årligt indsende to yderligere rapporteringer: En årlig rapportering vedr. apparaturrammen og projektets prioriterings- og besparelseskatalog, og en rapportering på effektiviseringsgevinster.

  Kvartalsrapport
  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen bekræfter rapportens rigtighed og indeholder ingen supplerende oplysninger, det vil sige uden anmærkninger eller særlige opmærksomhedspunkter.  

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015.

  Fase 2 gennemføres inden for de fastlagte overordnede rammer i tidsplanen, som blev godkendt af regionsrådet den 29. februar 2016. I forbindelse med indgåelse af hovedentreprisekontrakt i april 2017 blev der inden for rammerne af tidsplanen udarbejdet en mere detaljeret hovedtidsplan, som projektet følger.

  Byggeriet af Fase 2 blev igangsat i sommeren 2017. Der er etableret nye parkeringspladser. Ombygninger til vagtværelser og etablering af ny ambulancehal er færdig. Udgravningen til den nye sengebygning er færdig, og derpå er byggeriet af sengebygningen påbegyndt.

  Som følge af blandt andet meget nedbør siden opstart af Fase 2-byggeriet, som har besværliggjort jordarbejdet, har hovedentreprenøren i 2017 varslet 25 dages tidsfristforlængelse for det næste halve års arbejder frem til april 2018. Varslingen om tidsfristforlængelse er under vurdering af regionen og dens rådgivere i forhold til antal berettigede dage. Om og i givet fald hvor meget det vil påvirke ibrugtagningen af sengebygningen og færdiggørelsen af det samlede projekt ultimo 2020 er endnu for tidligt at fastslå. En eventuel forsinket aflevering på de varslede op til 25 dage vil fortsat være inden for rammerne af den af regionsrådet godkendte tidsplan (inkl. risikotid).

  Økonomien er fortsat inden for budgettet, og kvaliteten er fortsat inden for rammerne, og projektet lever derfor op til kravet om at levere et fuldt funktionsdygtigt sygehus inden for den af staten fastsatte økonomiske totalramme.

  Statusmarkeringen i kvartalsrapporten for tid, økonomi og kvalitet er derfor fortsat ”grøn”, det vil sige inden for rammerne i forhold til regionsrådets seneste beslutning.         

  I kvartalsrapporten er der medtaget de fire risici, som scorer højest på tid, økonomi og kvalitet. Derudover er det vurderet, hvor sandsynligt det er, at risiciene indtræffer. For hver risiko er det beskrevet, hvad konsekvensen er for projektet, hvis risikoen indtræffer, samt hvilke risikominimerende tiltag der igangsættes.

  Det er en forudsætning fra Sundheds- og Ældreministeriet, at risikovurderingerne kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen, et såkaldt Det Tredje Øje. I forhold til kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa er der valgt, at risikovurderingen foretages af relevante projektuafhængige kompetencer i regionen. Risikovurderingen omfatter observationer og anbefalinger. Projektchefens bemærkninger hertil viser, at anbefalingerne tages til efterretning.    

  I ledelseserklæringen skal regionsformanden og regionsdirektøren erklære, at rapporteringen til ministeriet giver et retvisende billede af status for projekterne. Erklæringen underskrives efter regionsrådets godkendelse på mødet den 19. marts 2018.  

  Årlig rapportering
  Udover den kvartalsvise rapportering skal der hvert år fremsendes en årlig rapportering, der indeholder opdaterede oplysninger vedr. de specifikke forudsætninger, som lå til grund for regeringens endelige tilsagn, jf. regnskabsinstruksen af 1. juni 2017. Den årlige rapportering vedrører både projektets prioriterings- og besparelseskatalog og rammen til it, udstyr og apparatur. Besparelseskataloget beløber sig til 51,2 mio. kr. Set i lyset af projektets stade og den foreliggende projektøkonomi forventes det ikke, at der skal iværksættes besparelsestiltag. Kataloget indeholder tillægsmuligheder for 21,5 mio. kr.  Vedrørende rammen til it, udstyr og apparatur er det en tilsagnsbetingelse for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, at der anvendes minimum 200 mio. kr. (2009-pl.) på dette. Rapporteringen viser, at projektet lever op til tilsagnsbetingelsen.

  Rapportering på effektiviseringsgevinster
  Ved endeligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til projektet i Aabenraa blev der opstillet en tilsagnsbetingelse om effektivisering af sygehusdriften på Sygehus Sønderjylland på årligt 103 mio. kr. i 2010-pl., svarende til 112,5 mio. kr. i 2018-pl. Den årlige effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus.

  Endeligt ibrugtagningstidspunkt er fastsat til medio 2021 (inkl. risikotid). Rapporteringen viser, at der efter ibrugtagningen af Fase 1 allerede er realiseret 67,6 mio. kr., og hvordan der arbejdes med at skabe grundlag for at realisere det restende forudsatte effektiviseringskrav på 44,9 mio. kr. efter ibrugtagningen af Fase 2. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 4. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At den årlige rapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At rapporteringen på effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 22-02-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Oplæg vedr. Sygehus Sønderjylland, Aabenraa vedlægges til udvalgets orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. 2 medlemmer, Socialistisk Folkeparti, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/8042
  10. Renovering af sengeafsnit på Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Med budgetaftalen for 2018 er der afsat 20 mio. kr. til en etapevis modernisering af sengeafsnit på Vejle Sygehus. Der foreligger nu idéoplæg for renovering af sengeafsnit, etape 1 på Vejle Sygehus, som indstilles til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Generalplanen for Vejle Sygehus er regnskabsafsluttet med udgangen af 2017. Generalplanens Fase 1 indeholdt renovering af sengeafsnit, hvilket videreføres i Fase 2. Derfor er det afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. overført til Generalplanen for Vejle Sygehus, Fase 2. I budgetaftalen for 2018 blev der afsat yderligere 10 mio. kr. til en etapevis modernisering af sengeafsnit på Vejle Sygehus. Dermed er der afsat i alt 20 mio. kr. til formålet.

  Der foreligger nu idéoplæg for renovering af sengeafsnit, etape 1 på Vejle Sygehus, som indstilles til regionsrådets godkendelse.

  Baggrund
  Sengeafsnittene på Vejle Sygehus er beliggende i de sammenbyggede bygninger A1 og A2. Bygning A1 er opført i 1962 og bygning A2 i 1973. Bygninger og installationer er løbende blevet vedligeholdt og delvist opdateret i henhold til myndighedskrav m.v. Men både installationsmæssigt og i forhold til sengestueindretningen lever de langt fra op til en moderne sengestuestandard. Sengeetagerne er i dag hovedsageligt indrettet med tre- og firesengsstuer uden eget bad, idet badefaciliteterne i stort omfang findes på gangen. De eksisterende forhold indebærer at op til fire patienter skal deles om et toilet. Bygningens konstruktion gør det ikke muligt at ændre rumfordelingen væsentligt.

  Formål med og indhold af projektet
  Med vedlagte idéoplæg tages der fat på en tiltrængt opgradering og modernisering af de 2 sengebygninger både i forhold til patientfaciliteter og installationer.

  Idéoplægget omhandler konkret renovering af etagerne A140 og A240 med henblik på at huse hjertemedicinsk afdeling og etage A160 med henblik på etablering af palliativt sengeafsnit.

  Formålet med renoveringen af hjertemedicinsk sengeafsnit er at begynde en tilpasning og modernisering af rammerne for sengedrift. Dette indebærer en udtynding af sengemassen, således at sengestuerne på hjertemedicinsk sengeafsnit efter renoveringen udelukkende vil bestå af en- og tosengsstuer. Derudover vil projektet indeholde etablering af bad og toilet til hver sengestue.

  Formålet med renovering af sengeafsnit A160 er at etablere et palliativt afsnit med 10-12 enestuer med eget bad og toilet.

  De skjulte tekniske installationer til bl.a. vand, afløb og ventilation i den ældste bygning A1 er af en alder og beskaffenhed, der nødvendiggør udskiftning og opgradering. På grund af begrænset plads i bygningen planlægges der etableret en udvendig teknikskakt på bygningens gavl og teknikhus på bygningens tag.

  Kun første etape af renovering af sengeafsnit i Vejle
  Efter godkendelse af etape 1 af renoveringen af sengeafsnit på Vejle Sygehus udestår der stadig renovering og modernisering af 5 sengeetager i bygning A1 og 6 sengeetager i bygning A2. Fremskrives de budgetterede priser i dette idéoplæg fås en samlet pris for den resterende renovering af sengeafsnit på mellem 60 og 70 mio. kr. Det skal dog understeges, at estimatet ikke bygger på en individuel vurdering af forholdene på de berørte etager og det fremtidige behov for anvendelse.

  Der er pt. 219 normerede senge på Vejle Sygehus. En fremtidig renovering af samtlige sengeafsnit vil indebære en udtynding af senge, hvor tre- og firesengsstuer så vidt muligt omdannes til en- og tosengsstuer. En fremtidig reduktion af antal senge vil kunne ske i takt med udviklingen i behovet for senge på Vejle Sygehus og muligheden for finansiering.

  Anlægsbevilling

  Det har i forbindelse med udarbejdelse af idéoplæg til denne første etape af renovering af sengeafsnit i Vejle vist sig nødvendigt først at etablere den fremtidige infrastruktur til de tekniske installationer i bygning A1 i form af en installationsskakt udenpå huset. Det var der ikke taget højde for i det afsatte rådighedsbeløb på 20,457 mio. kr. til renovering af sengeafsnit i Vejle.

  Det samlede budget for projektet renovering af sengeafsnit, etape 1, Vejle Sygehus udgør 25,859 mio. kr. (indeks 143,1) fordelt med 23,859 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019.

  Til finansiering af differencen foreslår Sygehus Lillebælt, på baggrund af en samlet vurdering af forholdene i Kolding og Vejle, at der overføres 5,402 mio. kr. fra anlægsbevillingen på 10 mio. kr. til konsolidering af ventilations- og køleanlæg på Kolding Sygehus. Dette projekt er delvist igangsat, idet de mest akutte dele af projektet er prioriteret og igangsat. Problemerne omkring ventilations- og køleanlæg på Kolding Sygehus er derfor ikke endeligt løst, men afventer senere mulighed for finansiering.

  Første etape af renoveringen af sengeafsnit forventes færdiggjort i efteråret 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At idéoplæg for renovering af sengeafsnit, etape 1, Sygehus Lillebælt, Vejle godkendes.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 25,859 mio. kr. (indeks 143,1) til renovering af sengeafsnit, 1. etape, som en del af generalplanen på Sygehus Lillebælt Vejle, Fase 2.

  At det afsatte rådighedsbeløb til formålet forøges med 5,402 mio. kr., finansieret af tilsvarende reduktion af rådighedsbeløbet til konsolidering af ventilations- og køleanlæg Sygehus Lillebælt, Kolding, og at rådighedsbeløbet frigives med 23,859 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019.

  At anlægsbevillingen vedr. konsolidering af ventilations- og køleanlæg, Sygehus Lillebælt, Kolding, som konsekvens ligeledes reduceres med 5,402 mio. kr. (indeks 143,1).

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 22-02-2018

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/32371
  11. Strategi og guideline om sundhedshuse i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægger nu et forslag til en strategi og guideline for udvikling af eksisterende sundhedshuse samt for samarbejde med kommuner, almen praksis og andre aktører om udvikling af de nye sundhedshuse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden den første statslige pulje til akut- og sundhedshuse i 2011 har der været sundhedshuse i Region Syddanmark. I forrige valgperiode bad sundhedssamordningsudvalget om en politisk vision eller generalplan for det videre arbejde med sundhedshuse. I dette punkt forelægges et udkast til en strategi og guideline. Behovet for en strategi og guideline er yderligere aktualiseret i og med, at Sundheds- Ældreministeriet kort efter nytår har udmeldt en ansøgningspulje til nye læge- og sundhedshuse.

  Det overordnede formål med strategien og guidelinen er, at den skal bidrage til at videreudvikle de eksisterende sundhedshuse og være afsæt for dialog med kommuner og andre aktører om samarbejde om udvikling af de nye sundhedshuse, som måtte komme.

  Det strategiske sigte er bl.a.:

  • At Region Syddanmark ønsker at være til stede lokalt med sundhedstilbud, der er tæt på og let tilgængelige for borgerne og patienterne, hvor de bor og lever.
  • At sundhedshusenes funktioner tilpasses lokale behov og betingelser, fx med afsæt i sundhedsprofilen for lokalområdet.
  • At arbejdet med sundhedshuse skal medvirke til at indfri pejlemærker samt sundhedsplan og sundhedsaftale, ligesom strategien bidrager til at udmønte regionsrådets rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Guidelinen for arbejdet med sundhedshuse beskriver også, hvordan sundhedshuse udvikler en vision og en profil som grundlag for samarbejdet mellem aktørerne i huset, og at der gøres en særlig indsats for, at almen praksis indgår i alle huse. Desuden skal det bero på en politisk, klinisk og sygehusledelsesmæssig vurdering, hvilke funktioner der indgår i de konkrete huse, ligesom telemedicin og velfærdsteknologi bør indgå i sundhedshusene, når det understøtter relevante kliniske funktioner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At strategi og guideline for samarbejde om sundhedshuse i Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 08-02-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum tog forbehold.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. 1 medlem, løsgænger Marianne Mørk Mathiesen, stemte imod. 1 medlem, Enhedslisten, tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/13731
  12. Kommissorium for politisk styregruppe for samdriftsinitiativer med Tønder Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark og Tønder Kommune har aftalt samdrift mellem fire regionale og kommunale funktioner. Det foreslås nu, at der etableres en politisk styregruppe for disse initiativer. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med høringsprocessen vedr. Region Syddanmarks spareplan i foråret 2016 fremsatte Tønder Kommune forslag til, hvordan region og kommune kan samarbejde om at drive Sygehus Sønderjylland, Tønder i fremtiden.

  Som opfølgning på dette besluttede Tønder Kommune og Region Syddanmark i juni 2016 at udvikle samdrift mellem to kommunale og to regionale funktioner:

  • Samdrift mellem kommunal akutfunktion (korttidscenter) og regionalt medicinsk daghospital.
  • Samdrift mellem kommunal sygeplejeklinik og den regionale skadeklinik.

  Samdriftsinitiativerne er beskrevet i et notat, som indeholder en vision for den kommunale og regionale samdrift og en projektramme for udviklingen af samdrift. Visionen er nærhed og sammenhæng gennem samdrift.

  Samdriftsinitiativerne ligger i forlængelse af Sundhedsaftalen 2015-2018, hvor et af de tre hovedformål er at tilbyde borgerne forebyggelse, behandling og rehabilitering, som hænger sammen på tværs af grænserne mellem kommuner, almen praksis og sygehuse. Desuden ligger initiativerne i forlængelse af Tønder Kommunes strategi for det nære sundhedsvæsen, ligesom initiativerne ligger inden for den ramme, som regionsrådet har udstukket i rammepapiret om udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Det foreslås nu, at der etableres en politisk styregruppe for de aftalte samdriftsinitiativer mellem Tønder Kommune og Region Syddanmark. Formålet med den politiske styregruppe er overordnet at følge udviklingen af samdrift mellem Tønder Kommune og Region Syddanmark. De konkrete opgaver er bl.a.:

  • At drøfte emner af relevans for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
  • At godkende forslag til overordnede tids- og procesplaner samt eventuel økonomi.
  • At godkende forslag til overordnede planer for dokumentation og evaluering af initiativerne og understøttelse af ambitioner om iværksættelse af forskning.
  • At følge og understøtte fremdriften i udviklingen af samdriftsinitiativerne, herunder at evaluere de enkelte faser.
  • At søge indflydelse i relation til ændring af juridiske barrierer for etablering af samdrift.

  Beslutninger i den fælles politiske styregruppe vil i visse tilfælde skulle følges op med overordnede beslutninger i henholdsvis kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

  Styregruppen søger så vidt muligt at indstille fælles oplæg til beslutninger i de respektive politiske organer.

  Den politiske styregruppe sammensættes af tre medlemmer af kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune og tre medlemmer af regionsrådet. Desuden tilbydes Tønder Sygehus’ Venner en plads som observatør i den politiske styregruppe.

  Den politiske styregruppe fungerer, så længe samdriftsinitiativerne er under udvikling. Når samdriftsinitiativerne overgår til drift, vurderer den politiske styregruppe, om der er behov for, at styregruppen fortsætter.

  Den politiske styregruppe forventes at mødes første gang i april måned 2018 og derefter efter behov.

  Udvalget for det nære sundhedsvæsen behandlede sagen på møde den 8. februar 2018. Udvalget tiltrådte indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At kommissoriet for den fælles politiske styregruppe mellem Tønder Kommune og Region Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/5456
  13. Kommissorium for politisk styregruppe for udvidet samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Det foreslås, at der etableres en politisk styregruppe for det udvidede samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark. Formålet med den politiske styregruppe er at følge udviklingen af det udvidede samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Sundhedscenter Haderslev etableres i samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark og tanken er, at private aktører også skal kunne leje sig ind i centret, der bliver på 4.292 kvadratmeter. Region Syddanmarks andel af sundhedscenteret forventes aktuelt at blive på 1.435 kvadratmeter, hvoraf 1.135 kvadratmeter er tiltænkt lokalpsykiatrien, lægevagt og jordemoderkonsultation. Sundhedscentret forventes at åbne i august måned 2018.

  Udvidet samarbejde

  Haderslev Kommune og Region Syddanmark har sammen i foråret 2017 udarbejdet et oplæg til udvidet samarbejde, som skal styrke sammenhængen for særligt sårbare borgere, der har brug for en tværsektoriel indsats inden for psykiatri og somatik, herunder den ældre medicinske patient. Der sigtes mod, at sundhedscenteret blandt andet særligt kan understøtte kronikerforløb, herunder i første omgang forløbsprogrammerne for KOL og diabetes samt genoptræningsområdet.

  Oplæg til udvidet samarbejde om Sundhedscenter Haderslev blev godkendt på møde i regionsrådet den 25. september 2017 samtidigt med etablering af en decentral røntgenfunktion, som betjenes fra Sygehus Sønderjylland.

  Politisk styregruppe

  Det foreslås nu, at der etableres en politisk styregruppe for det udvidede samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark. Formålet med den politiske styregruppe er at følge udviklingen af det udvidede samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark.

   

  Den politiske styregruppe fungerer, så længe det udvidede samarbejde er under udvikling. Når projekterne overgår til drift, vurderer den politiske styregruppe, om der er behov for, at styregruppen fortsætter.

  Opstart af den politiske styregruppe

  Det foreslås, at styregruppen har første møde i maj 2018. Der skal udpeges 3 medlemmer fra regionsrådet til arbejdet. Det forventes, at der vil være behov for 2 årlige møder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At kommissorium for udvidet samarbejdet mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 08-02-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/35865
  14. Evaluering af praksiskonsulentordning inden for fodterapi
  fold dette punkt ind Resume

  I Praksisplanen for fodterapi blev det anbefalet, at Region Syddanmark skulle etablere en praksiskonsulentordning inden for fodterapi som forsøgsordning. Det anbefales nu, at praksiskonsulentordningen inden for fodterapi permanentgøres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formålet med praksiskonsulentordningen inden for fodterapiområdet er at arbejde med udvikling af kvaliteten inden for området. Formålet er endvidere at medvirke til samarbejde og koordination mellem fodterapeuter, kommunerne, almen praksis og sygehuse med henblik på at udnytte regionens faglige og økonomiske ressourcer bedst muligt til gavn for patienten.

  I sommeren 2015 blev stillingen som praksiskonsulent inden for fodterapiområdet annonceret. Stillingen er normeret til 7,4 timer pr. uge og er tidsbegrænset til og med december 2017, hvorefter ordningen skal evalueres med henblik på en eventuel permanentgørelse. 

  Pr. 1. september 2015 tiltrådte praksiskonsulenten inden for fodterapiområdet.

  Praksiskonsulentens hovedopgaver har været at:

  • Understøtte kommunikation og samarbejde mellem fodterapeuterne og øvrige relevante sundhedsaktører samt kommunikation mellem fodterapeuter og kommunerne.
  • Videreudvikle elektronisk kommunikation mellem de forskellige aktører på området.
  • Etablere og understøtte faglig oprustning af enkeltmandspraksis, f.eks. ERFA-grupper.
  • Rådgive Region Syddanmark og Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi om spørgsmål inden for fodterapeuternes virkeområde.
  • Medvirke til at formidle indhold af faglige kliniske retningslinjer, forløbsbeskrivelser mm.
  • Medvirke til at udarbejde og implementere praksisplanen på fodterapiområdet.

  Praksiskonsulenten har i forbindelse med denne evaluering fremsendt en status på sine projekter og opgaver. Se vedlagte bilag til punktet.

  Praksiskonsulentordningens fremtidige indhold blev drøftet på et møde mellem Danske Fodterapeuter og Region Syddanmarks administration den 8. september 2017. På mødet blev der enighed om at anbefale en permanentgørelse af ordningen.

  Det foreslås, at praksiskonsulentordningen tilpasses således, at ordningen fremover bl.a. vil indeholde følgende:

  • Praksiskonsulentordningens arbejdstitel er fremadrettet ”Samordning og kvalitet”.
  • Praksiskonsulenten skal fremadrettet fokusere på udviklingen af fodterapeutiske projekter og servicetilbud samt følge den faglige udvikling inden for fodterapi.
  • Praksiskonsulenten skal udarbejde konkrete handleplaner, der afspejler temaer i overenskomsten.
  • Praksiskonsulenten skal videreformidle nyheder, viden m.v. via nyhedsbreve, sociale medier m.m.
  • Praksiskonsulenten skal fremadrettet opbygge og dyrke faglige netværk, ERFA-grupper og faglige klynger til faglige sparing.
  • Praksiskonsulenten skal fremadrettet fortsat arbejde med udvikling af det tværfaglige arbejdsområde.

  Administrationen forventer at kunne opslå en permanent stilling som praksiskonsulent for fodterapi i løbet af foråret 2018.

  Den nuværende praksiskonsulent forlænges i stillingen, indtil denne er besat.

  Den 16. november 2017 besluttede samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi at anbefale en permanentgørelse af praksiskonsulentordningen til regionrådet.

  De årlige udgifter til konsulentordningen udgør ca. 166.000 kr. Udgifterne afvikles inden for rammen af de afsatte midler til praksisområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At en praksiskonsulentordning inden for fodterapi permanentgøres.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for det nære sundhedsvæsen den 08-02-2018

  Indstilling tiltrådt.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/1536
  15. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en ny sundhedsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særlig fokus på i det kommende år. Dette skal bidrage til at sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. Regionsrådet tiltrådte i januar indsatsområder på sundhedsområdet for 2018.

  Regionsrådet forelægges nu et forslag til den politiske proces i 2018, med henblik på udvælgelse af indsatsområder for 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer på det somatiske og psykiatriske område, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744

  I forbindelse med den nye sundhedsplan er der brug for en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. 

  Derfor skal der, som en del af sundhedsplanen, gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særligt fokus på i det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. Regionsrådet tiltrådte i januar 2018 indsatsområder for 2018. Indsatområderne kan findes via følgende link:

  www.regionsyddanmark.dk/wm507137#punktnavn15

  Der forelægges nu et forslag til proces for udvælgelse af indsatsområder for 2019. Forslaget er vedlagt som bilag. Der er lagt op til, at de respektive udvalg inddrages af flere omgange, med det formål at sikre forankring i aktuelle temaer i udvalgenes arbejde. Der er tale om følgende udvalg:

  • Sundhedsudvalget.
  • Psykiatri- og socialudvalget.
  • Udvalget for det nære sundhedsvæsen.
  • Anlægs- og innovationsudvalget.
  • Digitaliseringsudvalget.
  • Præhospitaludvalget.

  Samtidig lægges der op til, at der afholdes en workshop på det orienterende regionsrådsmøde i maj med det formål at skabe et fælles udgangspunkt for den videre den politiske proces om udvælgelsen af temaer. Endvidere vil der i processen også være dialog med kommunerne, sygehusenhederne, brugerråd, praksisområdet og hovedudvalget.

  Regionsrådets valg af indsatsområder for 2019 betyder ikke, at alle arbejdsområder og nødvendige indsatser er dækket. Der er således en lang række af områder, der skal følges op på i Region Syddanmark både på det psykiatriske og det somatiske område, og som vil have politisk og ledelsesmæssig fokus og opbakning uanset, om de indgår blandt de temaer, der udvælges politisk i løbet af 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den foreslåede plan for politisk udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2019 tiltrædes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, således at udvalget for uddannelse og arbejdskraft ligeledes inddrages.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/10933
  16. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (1. afrapportering 2018)
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftalen for Region Syddanmark for 2017 blev beskrevet, at der skal udarbejdes et forslag til opfølgning på nationale og regionale mål. Regionsrådet tiltrådte en model for denne afrapportering på regionsrådsmødet i maj 2017. Første afrapportering blev givet i juni 2017 og anden og tredje afrapportering i henholdsvis september og december 2017. 

  Afrapporteringen tager afsæt i de pejlemærker for regionens samlede drift- og udviklingsarbejde, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016.

  Der forelægges 1. afrapportering i 2018 af udvalgte målbilleder og indikatorer til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet forelægges hermed 1. afrapportering i 2018 af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark. Formålet med afrapporteringen er at danne et billede af regionens status i forhold til målopfyldelsen på udvalgte indikatorer med afsæt i de vedtagne pejlemærker.

  Modellen blev tiltrådt af regionsrådet på rådets møde i maj 2017. Udgangspunktet er, at nationale mål, der måtte være retningsgivende på Region Syddanmarks respektive opgaveområder, som udgangspunkt indgår i konceptet. Konceptet er udarbejdet med sigte på at give overblik og vise sammenhæng i forhold til de pejlemærker, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016. Afrapportering vil ske til regionsrådet sideløbende med henholdsvis aflæggelse af årsrapport og afrapportering af økonomi og aktivitet. Det forventes at afrapporteringen i 2018 vil foregå på regionsrådsmøderne i marts, juni, september og december. De enkelte udvalg vil som hidtil løbende få den afrapportering på deres respektive områder, som er fastlagt og vedtaget i udvalgene.

  Konceptet er baseret på to typer af afrapportering:

  1) Der vil være faste kvartalsvise, kvantitative afrapporteringer. Afrapporteringen indeholder både indikatorer for nationale mål og indikatorer, der er udvalgt for Region Syddanmark. Det er denne afrapportering, der forelægges nu. Indikatorerne er fordelt på områderne sundhed, socialområdet og regional udvikling. Indikatorerne afrapporteres i Nemlis, som er et IPad-baseret afrapporteringssystem. Regionsrådet får i løbet af marts tilbud om introduktion til installation og anvendelse af Nemlis. Der er vedlagt en udskrift fra Nemlis af de tilgængelige data.

   

  Der er vedlagt et notat, der beskriver de overordnede tendenser, som de udvalgte indikatorer viser. Indikatorerne vil kunne justeres løbende, hvis der eksempelvis er fokusområder fra de årlige budgetaftaler, som ønskes fulgt via specifikke indikatorer, eller hvis der er indikatorer, der stabiliseres over lang tid på det ønskede niveau, og derfor ikke længere behøver følges kvartalsvis.

  Siden afrapporteringen i december er der tilføjet en ny indikator i forbindelse med regionalt fastsatte mål på sundhedsområdet. Der er tale om en indikator vedrørende patientoplevelser, baseret på ”LUP-Light”, der er et regionalt supplement til den

  Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), der gennemføres årligt på vegne af de fem regioner.

  2) Temaafrapporteringer. I forbindelse med konceptet vil der også løbende være temaafrapporteringer til regionsrådet på områder, hvor der med fordel kan være en mere kvalitativ afrapportering om status og fremdrift. Der er tale om temaerne sygehusbyggeri, forbedringskultur, nærhed og sammenhæng, attraktiv arbejdsplads samt patientsamarbejde og kvalitet i sociale tilbud.

  Dette er begrundet i, at der kan være temaer og særlige emner, som det med passende intervaller giver god mening at give uddybende orientering om. Samtidig er det ikke alle områder, der kan afrapporteres meningsfuldt med korte intervaller, ligesom ikke alle aspekter af pejlemærkerne kan kvantificeres meningsfuldt med løbende data, men forudsætter en kvalitativ afrapportering. 

  Der forventes følgende temaafrapporteringer i 2018: 

  Tema

  Beskrivelse

  Forventet afrapportering 2018

  Sammenhæng til pejlemærker

  Sygehusbyggeri

  Afrapporteringen vil fokusere på eksempler på den innovation, der direkte eller indirekte sker i sammenhæng med sygehusbyggerierne, den læring der kan trækkes ud fra byggerierne og byggeprocesserne, de forbedringer og muligheder nye moderne fysiske rammer giver på sygehusene, de teknologiske tiltag, der sker i sammenhæng med byggerierne og udviklingen generelt mv.

  November eller december

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning innovation og udvikling.

  Forbedringskultur

  Afrapporteringen vil give en status på den organisation der er bygget op til at understøtte forbedringsarbejdet i Region Syddanmark og på de emner og problemområder, der har været behandlet på de workshops, der gennemføres.

  Efterår

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

  Nærhed og sammenhæng

  Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i rammepapir vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Maj og december

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Attraktiv arbejdsplads

  Frekvens: En årlig afrapportering.

  November eller december

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads.

  Patientsamarbejde.

  Afrapporteringen vil med udgangspunkt i strategierne for patientinddragelse og patientsamarbejde og i ”Borgernes sundhedsvæsen.

  2. kvartal

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region.

  Kvalitet i de sociale tilbud

  Afrapporteringen vil tage udgangspunkt i tilsynsrapporterne fra Det Sociale Tilsyn. Der vil blive fokuseret på de borgerrettede indikatorer.

  Maj eller juni

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.

  Sammenhæng til budgetproces og sundhedsplan

  Afrapporteringen af målbilleder er tænkt sammen med den proces, der er for budgetlægningen. Den løbende opfølgning er med til at kvalificere og understøtte den proces, hvor der udvælges temaer til budgetprocessen og fokusområder for indsatsen i regionens arbejde i det kommende år.

  Sammenhængen mellem de to processer kan bidrage til at sikre, at de temaer, der allerede er udvalgt og prioriteret i de foregående års budgetprocesser, følges og afrapporteres. På sundhedsområdet kan temaer fra budgetprocessen ligeledes indgå i de indsatsområder, der en gang årligt skal vedtages i regionsrådet som en del af den nye sundhedsplan. Indsatsområderne forelægges på regionsrådsmødet i december.

  Samlet set understøtter processen, at de temaer der arbejdes med:

  • Har sammenhæng til pejlemærkerne.
  • Tager bestik af den løbende udvikling på økonomi og aktivitetsområdet.
  • Sikrer sammenhæng til temaer, som foreslås prioriteret ud fra en driftsmæssig synsvinkel.
  • Integrerer de elementer, som regionen er forpligtiget til, som følge af de årlige økonomiaftaler.  
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Til orientering.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/36475
  17. Opfølgning på Ankestyrelsens udtalelse om habilitet i OPP-projekt
  fold dette punkt ind Resume

  Ankestyrelsen afgav den 20. december 2017 udtalelse om regionsrådsformændene i Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjællands habilitet i forbindelse med deres deltagelse i sager om udbud af kontrakter på OPP-projekter vedrørende sygehusbyggerier.

  Som opfølgning på Ankestyrelsens udtalelse er der udarbejdet et svar, som forelægges til godkendelse. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I oktober 2016 bad Statsforvaltningen, Tilsynet, både Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland om at komme med en udtalelse om de tre regionsrådsformænds deltagelse i sager om udbud af kontrakter på OPP-projekter i forbindelse med sygehusbyggerier. For Region Syddanmarks vedkommende drejede det sig om udbud af ny psykiatrisk afdeling i Vejle som et OPP-projekt.

  Statsforvaltningen ønskede, at regionen vurderede, hvorvidt regionsrådsformændene havde været inhabile, når de samtidig havde været medlem af bestyrelsen i pensionsselskabet PKA, da de konsortier, som PKA indgik i, vandt kontrakter på sygehusbyggerier i de samme regioner.

  Region Syddanmark afgav den 8. december 2016 en redegørelse til Statsforvaltningen og medsendte de relevante bilag. Sagen og udkast til udtalelse var forinden blevet forelagt regionsrådet på møde den 28. november 2016.

  De to andre regioner afgav tilsvarende udtalelser vedr. deres regionsrådsformænds rolle i tilsvarende projekter.

  Efterfølgende har Ankestyrelsen overtaget Statsforvaltningens tilsyn med kommuner og regioner, og derfor var det Ankestyrelsen, som den 20. december 2017 kom med en udtalelse i sagen. Udtalelsen er vedlagt.

  Ankestyrelsen valgte at lave en samlet udtalelse om de generelle regler om inhabilitet i forbindelse med deltagelse i selskabsbestyrelser og regionernes anvendelse af disse regler. Udtalelsen dækker alle tre regioner, dog således at styrelsen under punkt 5.1 til punkt 5.3 refererer de enkelte regioners redegørelser (Region Syddanmarks redegørelse findes under pkt. 5.2).

  Ankestyrelsen konkluderer i alle tre tilfælde, at PKA fra et vist tidspunkt havde en inhabilitetsbegrundende interesse i udbudssagernes udfald, men også at alle tre regioner var opmærksomme på inhabilitetsspørgsmålet.

  Ankestyrelsen har i sin udtalelse bedt regionsrådene i de tre regioner om at oplyse, hvad styrelsens udtalelse giver regionerne anledning til. Efter anmodning har Ankestyrelsen givet Region Syddanmark en frist til at besvare styrelsens udtalelse til den 1. april 2018.

  De tre regioner har nu udarbejdet et samlet udkast til svar til Ankestyrelsen. Svaret har været koordineret og drøftet på administrativt niveau i Danske Regioner.

  Det fremgår af vedlagte udkast til svar, at Region Syddanmark er tilfreds med Ankestyrelsens overordnede konklusion, hvorefter ingen af de tre regionsrådsformænd har deltaget i møder i forretningsudvalg eller regionsråd, hvor der er truffet beslutninger om, hvilke selskaber der skulle prækvalificeres, og hvilke selskaber der blev tildelt OPP-kontrakterne. Alle tre regioner har således taget højde for formandens inhabilitet i forbindelse med beslutningsprocessen.

  Ankestyrelsen konstaterer dog, at formændene ikke burde have deltaget i orienteringssager i forretningsudvalg og regionsråd i relation til OPP-sagen.  Ankestyrelsen udtrykker, at det er de pågældende regionrådsformænds ansvar at opfylde underretningspligten efter kommunestyrelseslovens § 14, stk. 2 på baggrund af den viden vedkommende har om PKAs interesser i sagen.

  Styrelsen lægger samtidig til grund, at det ikke kan fastlægges entydigt, hvornår regionsrådsformændene fik kendskab til PKAs interesser i de respektive projekter. Derfor er der usikkerhed om, hvorvidt de kan have været inhabile fra et tidligere tidspunkt og dermed havde underretningspligt.

  Ankestyrelsen rejser i sin udtalelse også et spørgsmål om afledt inhabilitet, nemlig om medarbejderne i regionen kan antages at have været inhabile som følge af formandens inhabilitet. Ankestyrelsen tager ikke stilling hertil, fordi der hersker usikkerhed om, hvornår formandens inhabilitet indtrådte. Ankestyrelsen bemærker også, at det havde været svært at erstatte regionsrådsformanden i den konkrete sag.

  Region Syddanmark lægger i udtalelsen op til ikke at gøre mere i den konkrete sag.

  Regionen vil dog fremadrettet på baggrund af sagen gøre følgende:

  • Indskærpe habilitetsregler og underretningspligt for regionsrådsmedlemmer f.eks. på introduktionskurser.
  • Have et skærpet fokus på, hvorvidt der i forbindelse med byggesager kan være inhabilitetsproblemer og sikre en tidlig afklaring af evt. habilitetsspørgsmål.
  • Hvis det konstateres, at formanden er inhabil, vil regionen undersøge, hvordan man kan afhjælpe den afledte inhabilitet hos administrationen, evt. ved at indhente eksterne udtalelser, men også ved at inddrage næstformanden i processen.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkast til svar til Ankestyrelsen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/7139
  18. Efterregulering af aftale om Kolding Kommunes overtagelse af det sociale tilbud Center for Senhjerneskade
  fold dette punkt ind Resume

  Kolding Kommune overtog pr. 1. januar 2017 det sociale tilbud Center for Senhjerneskade fra Region Syddanmark. I den forbindelse blev der udarbejdet et aftaleudkast, hvor aktiver og passiver var værdiansat til værdierne pr. 31. december 2014. Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. januar 2017 skal der udarbejdes en efterreguleringsoversigt, hvor der foretages en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2016. Denne efterreguleringsoversigt forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 22. juni 2015 vedtog Kolding Byråd at overtage tilbuddet Center for Senhjerneskade fra Region Syddanmark. På denne baggrund udarbejdede Region Syddanmark et aftaleudkast.

  I henhold til aftaleudkastet er der efterfølgende udarbejdet vedlagte efterreguleringsoversigt. I efterreguleringsoversigten er der foretaget en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2016.     

  I henhold til efterreguleringsoversigten overtages værdiansatte aktiver for 30,8 mio. kr. og værdiansatte passiver for 4,5 mio. kr. Kolding Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 26,3 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At efterreguleringsoversigten godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/7139
  19. Efterregulering af aftale om Middelfart Kommunes overtagelse af det sociale tilbud Teglgårdshuset, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri
  fold dette punkt ind Resume

  Middelfart Kommune overtog pr. 1. januar 2017 det sociale tilbud Teglgårdshuset, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri fra Region Syddanmark. I den forbindelse blev der udarbejdet et aftaleudkast, hvor aktiver og passiver var værdiansat til værdierne pr. 31. december 2014. Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. januar 2017 skal der udarbejdes en efterreguleringsoversigt, hvor der foretages en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2016. Denne efterreguleringsoversigt forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 7. december 2015 vedtog Middelfart Byråd at overtage tilbuddet Teglgårdshuset fra Region Syddanmark. På denne baggrund udarbejdede Region Syddanmark et aftaleudkast.

  I henhold til aftaleudkastet er der efterfølgende udarbejdet vedlagte efterreguleringsoversigt. I efterreguleringsoversigten er der foretaget en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2016.  

  I henhold til efterreguleringsoversigten overtages værdiansatte aktiver for 22,4 mio. kr. og værdiansatte passiver for 1,0 mio. kr. Middelfart Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 21,4 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At efterreguleringsoversigten godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/7139
  20. Efterregulering af aftale om Svendborg Kommunes overtagelse af det sociale tilbud Sydbo, afdeling under Handicapcenter Storebælt
  fold dette punkt ind Resume

  Svendborg Kommune overtog pr. 1. januar 2017 det sociale tilbud Sydbo, afdeling under Handicapcenter Storebælt fra Region Syddanmark. I den forbindelse blev der udarbejdet et aftaleudkast, hvor aktiver og passiver var værdiansat til værdierne pr. 31. december 2014. Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. januar 2017 skal der udarbejdes en efterreguleringsoversigt, hvor der foretages en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2016. Denne efterreguleringsoversigt forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 26. maj 2015 vedtog Svendborg Byråd at overtage tilbuddet Sydbo fra Region Syddanmark. På denne baggrund udarbejdede Region Syddanmark et aftaleudkast.

  I henhold til aftaleudkastet er der efterfølgende udarbejdet vedlagte efterreguleringsoversigt. I efterreguleringsoversigten er der foretaget en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2016.     

  I henhold til efterreguleringsoversigten overtages værdiansatte aktiver for 66,6 mio. kr. og værdiansatte passiver for 3,6 mio. kr. Svendborg Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 63 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At efterreguleringsoversigten godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/7139
  21. Efterregulering af aftale om Vejen Kommunes overtagelse af det sociale tilbud Holtegården, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri
  fold dette punkt ind Resume

  Vejen Kommune overtog pr. 1. januar 2017 det sociale tilbud Holtegården, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri fra Region Syddanmark. I den forbindelse blev der udarbejdet et aftaleudkast, hvor aktiver og passiver var værdiansat til værdierne pr. 31. december 2015. Da det faktiske overdragelsestidspunkt var 1. januar 2017 skal der udarbejdes en efterreguleringsoversigt, hvor der foretages en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2016. Denne efterreguleringsoversigt forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 12. maj 2015 vedtog Vejen Byråd at overtage tilbuddet Holtegården fra Region Syddanmark. På denne baggrund udarbejdede Region Syddanmark et aftaleudkast.

  I henhold til aftaleudkastet er der efterfølgende udarbejdet vedlagte efterreguleringsoversigt. I efterreguleringsoversigten er der foretaget en efterregulering for ændringerne i værdierne frem til 31. december 2016. 

  I henhold til efterreguleringsoversigten overtages værdiansatte aktiver for 10,2 mio. kr. og værdiansatte passiver for 2,2 mio. kr. Vejen Kommune skal derfor kompensere Region Syddanmark med i alt 8,0 mio. kr. Kompensationen skal erlægges i form af overtagelse af langfristet gæld. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At efterreguleringsoversigten godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/3442
  22. Statens Trafikplan 2017-2032 i høring
  fold dette punkt ind Resume

  Bolig-, Bygge- og Trafikstyrelsen fremsendte den 27. november 2017 Statens Trafikplan for perioden 2017 til 2032 i høring. Høringsfristen er den 26. februar 2018.

  Ifølge ”Lov om trafikselskaber” skal der mindst hvert fjerde år udarbejdes en statslig trafikplan. Trafikplanen skal redegøre for statens overvejelser og prioriteringer for den jernbanetrafik, der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten, dvs. den kørsel der p.t. udføres af DSB og Arriva.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den fremsendte høringsudgave er dateret den 24. november 2017. Der er dog før denne dato taget beslutninger af betydning for jernbanedriften, som ikke er nået med i høringsudgaven. Væsentligst er, at signalprojektet er udsat i en årrække, indgåelse af aftale om togtrafik i Hovedstadsområdet (bl.a. omfattende selvkørende S-tog) samt udbud af de midt- og vestjyske jernbaner. Dette udbud omfatter, foruden den trafik der hidtil har været udbudt, også regionaltrafikken på Odense-Svendborg samt en del af trafikken Vejle-Struer, der hidtil har været IC-trafik udført af DSB.

  Den fremtidige togbetjening, og dermed den foreliggende udgave af Trafikplanen, afhænger bl.a. af infrastrukturens kapacitet og det tilgængelige materiel. Nye projekter, dvs. alle besluttede og finansierede projekter, Togfondens fase 1 samt opgradering af Ringsted-Odense, bidrager til øget kapacitet. Men høringen retter sig ikke mod nye anlægsprojekter, men mod den måde banebetjeningen kan tilrettelægges og prioriteres ud fra de givne forudsætninger.

  En meget stor del af materiellet (fx alle IC3- og IC4-tog) skal udskiftes. Beslutningerne om, hvordan denne udskiftning skal tilrettelægges er kun i sine første faser. DSB har således offentliggjort en materielstrategi ”Fremtidens Tog”. Trafikplanen er derfor afhængig af, at der er materiel nok. Viser det sig ikke at være tilfældet, vil kørselsomfanget nødvendigvis blive mindre.

  Der vedlægges forslag til Region Syddanmarks høringssvar. Svaret består bl.a. af kommentarer vedr. timemodellen med baggrund i, at timemodellens gennemførelse er en af de tre fælles syddanske prioriteter for infrastruktur.

  Da høringsfristen er 26. februar 2018, fremsendes regionens høringssvar med forbehold for regionsrådets endelige beslutning.

  Administrativ tilføjelse

  Udvalget for Regional Udviklings bemærkninger fra møde den 19. februar 2018 er indarbejdet i det høringssvar, der er sendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

  Det opdaterede høringssvar er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-02-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med de faldne bemærkninger indarbejdet i høringsbrevet: Vedr. Esbjerg Nærbane overføres formuleringen af strækningen fra Statens Trafikplan. Desuden bemærkes, at togdriften i Vestjylland ikke bør reduceres til en 2-timers frekvens.

  Preben Friis-Hauge og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/6121
  23. VVM-redegørelse for ”Bane til Billund” i høring
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har fra Banedanmark modtaget VVM-redegørelse for ”Ny bane til Billund” i høring med høringsfrist den 11. marts 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Etableringen af en ny bane til Billund er en del af Togfonden. Togfondens projekter blev i juni 2016 opdelt i to faser, hvor ”Ny bane til Billund” ligger i fase 2. Der er ikke p.t. fastlagt et tidspunkt for forhandlinger om projekterne i fase 2.

  I juni 2012 offentliggjorde Trafikstyrelsen ”Forundersøgelse af banebetjening af Billund Lufthavn”. Heri var analyseret både en letbaneløsning gennem Vejle Ådal samt en baneløsning med afgrening fra eksisterende bane ved Jelling. Det er denne sidste løsning, der er arbejdet videre med i VVM-redegørelsen.

  I forundersøgelsen indgik samfundsøkonomiske beregninger, hvilket ikke er tilfældet i VVM-redegørelsen. Forundersøgelsens bemærkede vedr. samfundsøkonomien: Banebetjening af Billund Lufthavn vurderes ikke at være samfundsøkonomisk rentabel. Afhængig af løsning skal der mindst tre gange så mange passagerer til for at opnå et positivt resultat.

  Der er analyseret tre forskellige linjeføringer, som i VVM-redegørelsen vurderes som ”ligeværdige”. For Region Syddanmark er det væsentligt, at der kommer en fornuftig jernbaneforbindelse til Billund Lufthavn, mens det er mindre afgørende, om der vælges den ene eller anden linjeføring.

  Man kunne have forestillet sig, at der med baggrund heri var søgt efter afgørende nye løsninger. Det er desværre ikke tilfældet. Uanset hvilken af de tre løsninger, der evt. måtte blive gennemført, vil Billund Lufthavn blive jernbanebetjent, men ikke med en løsning, der virker så overbevisende som i Københavns Lufthavn eller den nært forestående nye bane til Aalborg Lufthavn.

  I det vedlagte udkast til høringssvar er der to anbefalinger. Det anbefales at vælge en linjeføring med kort rejsetid (Jelling Nord eller Jelling Syd). Endvidere anbefales at vælge en stationsplacering tættest muligt på afgangs-/ankomsthallen i Billund. Desuden peges på, at der er risiko for, at en optimal løsning ikke er fundet, og der er kritik af, at der ikke er fundet en løsning i forhold til konsekvenserne af, at den ensporede bane gennem Grejsdalen (Vejle-Jelling) begrænser kapaciteten – også på banen mellem Vejle og Herning. 

  Efter høringen vil Banedanmark udarbejde et beslutningsgrundlag, som forventes politisk behandlet i løbet af 2019. Herefter vil grundlaget for anlægslov og igangsættelse af detailprojektering være tilvejebragt. Den ny bane vil kunne tages i brug 6-7 år efter starten på detailprojekteringen.

  Da høringsfristen er 11. marts 2018, fremsendes regionens høringssvar administrativt med forbehold for regionsrådets endelige beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-02-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14946
  24. Opfølgning på udviklingsaftalerne med Byregion Fyn og Sønderjylland
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i opfølgningen på Det Gode Liv-strategien 2016-19 er der vedtaget en udviklingsaftale mellem Region Syddanmark og hver af de fire syddanske byregioner (Sønderjylland, Trekantområdet, Fyn og Sydvestjylland). Der gives en status på aktuelle aktiviteter i regi af udviklingsaftalerne for Fyn og for Sønderjylland.


  I det sønderjyske samarbejde er der gennemført to samarbejdsprojekter om udviklingen i landområderne. Desuden arbejdes der sammen om en større byregional analyse, der skal skabe synlighed om byroller og bevægelserne mellem byerne.

  I regi af den fynske udviklingsaftale er der som led i arbejdet for at løse trængslen på E20 nedsat en E20-komité med regionsrådsformanden som medlem. Desuden arbejdes der med at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen samt et pilotprojekt om en fælles kommunal og regional målopfølgning. Derudover er der udarbejdet et politisk høringssvar til Byregion Fyn-kommunernes udkast til ”Strategi FYN 2018-21”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i opfølgningen på den Regionale vækst- og udviklingsstrategi, Det Gode Liv som vækstskaber 2016-19, er der vedtaget en udviklingsaftale mellem Region Syddanmark og hver af de fire syddanske byregioner om et fælles kommunalt og regionalt grundlag for udviklingsindsatsen i de fire syddanske byregioner (Sønderjylland, Trekantområdet, Fyn og Sydvestjylland). De fire aftaler skal medvirke til, at byregionerne kan profitere af de særlige styrker og udfordringer, der er i den enkelte byregion, og dermed også bidrage til realiseringen af udviklingsmålene i Det Gode Liv-strategien og de udviklingsmål, der er enighed om at forfølge i den enkelte byregion. Der gives en status på aktuelle aktiviteter i regi af udviklingsaftalerne for Fyn og for Sønderjylland.

  Udviklingsaftale for Sønderjylland

  Region Syddanmark og Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg kommuner står bag udviklingsaftalen for Sønderjylland. Den politiske aftale blev godkendt på regionsrådsmødet den 27. juni 2016, og en tillægsaftale blev godkendt på mødet den 25. september 2017. Aktuelle indsatser er:

  • Byregionens styrker og betydning
   En vedvarende udfordring for de sønderjyske byer og kommuner er at få et tilfredsstillende afkast af de muligheder, der ligger i geografien og den fælles historie og identitet, der giver en stærk naturlig sammenhængskraft. I samarbejde med de sønderjyske kommuner og Stadt Flensburg udvikler regionen en byregional analyse ’Byer og hverdagsliv i Sønderjylland og i Slesvig’ for at synliggøre den enkelte bys rolle i byregionen, og hvordan de sammen kan skabe fremdrift i regionen. En viden der skal anvendes til at indfri potentialerne i et tættere samarbejde henover grænsen.

  • Integration af områder uden for de større byer
   Områderne uden for de større byer er pressede og oplever faldende befolkningstal. En positiv udvikling i hele Syddanmark forudsætter stærke byer og erhvervsudvikling i områder uden for de større byer. I samarbejde med Sønderborg Kommune er der gennemført et pilotprojekt om udviklingen på Als. Et samarbejde, der som første delområde har resulteret i analysen ”Nordals – Tæt på”, der skal bruges til byudvikling og bidrage til beslutningsgrundlaget i arbejdet med opbygningen af Nordals ferieressort og generelt forholde sig til, at Als er bosætningsområde for en af regionens største virksomheder.

   Derudover har regionen og Aabenraa Kommune gennemført et samarbejdsprojekt om at undersøge udfordringer og styrker i landområderne. Projektet har resulteret i en landdistriktsanalyse, der skal skabe et beslutningsgrundlag for kommunens politik og handlingsplan for kommunens landområder.

  Udviklingsaftale på Fyn

  Region Syddanmark, Byregion Fyn og de fynske kommuner står bag udviklingsaftalen for Fyn, der er en fælles opfølgning på den kommende Strategi Fyn og Det Gode Liv-strategien. Den politiske aftale blev godkendt på regionsrådsmødet den 22. maj 2017.  Aktuelle indsatser er:

  • Infrastruktur og mobilitet
   E20-komitéen
   I 2017 gik en række offentlige og private parter sammen for at få løst problemerne med trængsel og ulykker på Fynske Motorvej og etablerede E20-komitéen. Direktør for ITD Carina Christensen er formand for komitéen, der ud over regionsrådsformanden tæller DI, transportbranchen, store danske virksomheder og en række borgmestre fra Fyn og Trekantområdet. De fynske kommuner og Region Syddanmark har etableret et tværgående samarbejde om sekretariatsopgaven og om at udvikle arbejdet.

   Efter det 3. motorvejsspor på Fyn er kommet på finansloven, arbejder komitéen for, at der findes finansiering til den udvidelse af motorvejen syd om Odense, der er vedtaget. Samtidig vil komiteen også presse på for, at udvidelsen på Vestfyn sker hurtigst muligt. Der er foretaget en analyse, der viser, at særligt på Vestfyn, men i nogen grad også syd om Odense, er trængslen blandt de højeste i landet. Aktuelt arbejdes der også på udarbejdelsen af en trafikmodel for Fyn. Næste møde i E20-komitéen afholdes i juni.

  • Digital infrastruktur
   Fyn har en dårligere dækning af bredbånd og mobiltelefoni end store dele af det øvrige land. Det er nu lykkedes at samle de fynske kommuner og formalisere et samarbejde om at løse problemerne med den digitale infrastruktur på Fyn. Byregion Fyn, Region Syddanmark og de fynske kommuner har etableret ”Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur”, og Region Syddanmark og Byregion Fyn varetager sammen sekretariatsopgaven for det nye forum.  Der er en omfattende bruttoliste over opgaver, der skal løses og med fordel kan håndteres i fællesskab. Region Syddanmark vil derudover stå i spidsen for den nødvendige kortlægning af mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn.

  • Bosætning og attraktivitet
   En af de store udfordringer for kommuner og regioner er at effektmåle på udbyttet (outcome) af de politiske initiativer, som byråd og regionsråd iværksætter. Til brug herfor har Region Syddanmark og kommunerne fulgt anbefalingerne fra OECD, der arbejder for at stimulere økonomisk fremgang og markedsøkonomi mellem medlemslande og regioner. Med udgangspunkt i OECD’s anbefalinger til outcome-målinger af levevilkår – dvs. indkomster, relationer, sundhed, beskæftigelse med mere – har regionen i samarbejde med Faaborg-Midtfyn kommune igangsat et pilotprojekt om en fælles kommunal og regional målopfølgning. I et strategisk samarbejde skal kommunen og regionen gennem en række fælles indikatorer følge op på den regionale Det Gode Liv-strategi og Faaborg-Midtfyns Udviklingsstrategi. Pressemeddelelse og analyse er vedlagt som bilag.

  Politisk høring af Strategi Fyn 2018-21

  Byregion Fyn har sendt Forslag til Strategi Fyn 2018-21 i høring hos Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark. Strategi Fyn er Byregion Fyn-kommunernes fælles strategiske overligger for vækst og udvikling, og indeholder tre strategiske hovedspor som ramme for det tværkommunale samarbejde på Fyn i den næste 4-årige periode: Arbejdsmarked og uddannelse, Bosætning og attraktivitet samt Infrastruktur og Mobilitet. Der er i de strategiske indsatsspor skabt fælles samarbejdsflader til indsatssporene i regionens Det Gode Liv-strategi 2016-2019, hvilket har resulteret i de fælles indsatser, der er aftalt i udviklingsaftalen for Fyn. Forslag til Strategi Fyn og udkast til et høringssvar er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til høringssvar godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-02-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/2872
  25. Status på ambulanceresponstider 4. kvartal 2017 på kommuneniveau samt 2. halvår 2017 på postnummerniveau
  fold dette punkt ind Resume

  Overholdelse af responstidsmålene for ambulancedrift i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. oktober – 31. december 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Realiserede responstider i 4. kvartal 2017 samt 2. halvår 2017

  Følgende er afrapportering af ambulanceberedskabernes responstider for 4. kvartal 2017 på delområder og kommuner, samt for 2. halvår 2017 på postnummerniveau.  

  Regionsrådet har fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres for ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten på vagtcentralen rekvirerer et køretøj, til hjælpen er fremme ved borgeren.

   

  Responstidsmål for ambulanceberedskaber, Kørsel A

  Område

  Responstidsmål (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9

  Realiserede gennemsnitlige responstider for ambulanceberedskaber, Kørsel A i 4. kvartal 2017

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,7

  Sydvestjylland

  8,1

  Sønderjylland

  8,9

  Trekantsområdet

  7,1

  Region Syddanmark

  7,9

  Som det ses ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider på delområde niveau alle under servicemålene når det gælder 4. kvartal 2017.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men den præhospitale indsats i Region Syddanmark består også af akutbiler og akutlægebiler. Inddrages disse i beregning af responstid, fås følgende realiserede responstider for første bil på stedet:

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første bil på stedet i 4. kvartal 2017

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,6

  Sydvestjylland

  7,5

  Sønderjylland

  8,0

  Trekantsområdet

  7,1

  Region Syddanmark

  7,5

  Når responstiderne for første bil på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en kortere responstid specielt i Sønderjylland og Sydvestjylland.

  I bilag 1 findes de gennemsnitlige responstider og andel af responstider over 15 min. og 20 min. opgjort for ambulanceberedskaberne og første bil på stedet på delområder og kommuner for 4. kvartal 2017. I bilag 2 ses samme opgørelse for 2. halvår 2017 på postnummerniveau.  

  I bilag 1 fremgår det, at der i 4. kvartal 2017 var 12.985 udrykninger (A-kørsler) i Region Syddanmark, hvilket er en stigning på 7,3 procent sammenlignet med 4. kvartal 2016. Som eksempel kan det nævnes, at Odense Kommune havde flest udrykninger (2.165). Langeland var kommunen med den længste gennemsnitlige responstid på 11,3 min. for ambulancernes responstid og 9,7 min. for første vogn på stedet. Samtidigt havde Fredericia Kommune den laveste gennemsnitlige responstid på 5,9 min., og Odense Kommune havde den laveste andel af responstider over 15 min.

  I bilag 2 fremgår det, at der i 2. halvår 2017 var 24.955 udrykninger i Region Syddanmark. Odense V var det postnummer med den laveste gennemsnitlige responstid med 4,9 min. Mens Bagenkop i Langeland Kommune havde den længste gennemsnitlige responstid med 20,4 min. på 14 ambulance udrykninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-02-2018

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Til orientering.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/10894
  26. Ansættelse af speciallæger
  fold dette punkt ind Resume

  Dele af landet er udfordret af lægemangel, og der er behov for speciallæger på hospitalerne uden for de største byer.

  På den baggrund traf Danske Regioners bestyrelse i december 2016, med skærpelse i februar 2018, beslutning om at opfordre regionerne til at følge tre tiltag, som skal understøtte, at den fortsatte stigning i antallet af speciallæger ansat i regionerne bremses, at forholdet mellem overlæger og afdelingslæger ændres, samt at der skabes mulighed for en ændret geografisk fordeling af speciallægerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners bestyrelse ønsker at sikre en hensigtsmæssig ressourceanvendelse og en så hensigtsmæssig lægedækning i hele landet som muligt.

  Bestyrelsen har derfor i december 2016, med skærpelse i februar 2018, opfordret regionerne til at:

  1. Vurdere om der er behov for at genbesætte en ledig stilling med speciallægekompetencer, og i givet fald om stillingen skal slås op som en afdelings- eller overlægestilling.

  2. Anvende fælles regionale principper for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger, herunder tillægge ansøgernes erfaring særlig vægt. 

  Dette betyder f.eks., at ansøgeren for at være kvalificeret til en overlægestilling som udgangspunkt skal have erfaring som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i minimum fem år efter, at vedkommende har fået sin speciallægeanerkendelse. Koncerndirektionen kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

  1. Fastfryse antallet af speciallægestillinger på universitetshospitalerne i København, Aarhus og Odense i to år fra 1. januar 2017. Koncerndirektionen kan i særlige tilfælde dispensere herfra f.eks. for at kunne opfylde kravene til speciallægedækning på nye områder fastsat i specialeplan, i nationale aftaler eller i lovgivning.

  I 2017 blev universitetshospitalernes loft for speciallægestillinger fastlagt i forhold til det forventede antal speciallægestillinger (årsværk), som dannede grundlag for udarbejdelsen af budget 2017. Med skærpelsen er loftet sænket til det faktiske antal speciallæger (årsværk), der var ansat pr. 1. januar 2018.

  Vedrørende Region Syddanmark

  I 2017 blev der givet 18 dispensationer i forhold til femårskravet til ansættelse som overlæge, heraf 1 i psykiatrien, 3 på Sygehus Sønderjylland, 5 på Sydvestjysk Sygehus, 5 på Sygehus Lillebælt og 4 på OUH Odens Universitetshospital/Svendborg Sygehus.

  I 2017 voksede det samlede antal af speciallæger i regionen med 14,93 årsværk. På OUH Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus voksede antallet af speciallæger med 9,5 årsværk.

  Forholdet mellem overlæger og afdelingslæger ændrede sig i 2017 fra, at der for hver afdelingslæge var ansat 3,09 overlæge i januar til, at der for hver afdelingslæge var ansat 2,99 overlæge i december.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Til orientering.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/45016
  27. Orientering om status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-medarbejdere
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalget orienteres i denne sag om status for arbejdet med opgørelsen af lønsagerne for de overførte medarbejdere fra BIOS til Ambulance Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde den 7. februar 2018 blev forretningsudvalget orienteret om status pr. 22. januar 2018, hvor der var afsluttet 184 sager og fremsendt yderligere 192 sager til de faglige organisationer.

  Status pr. 23. februar 2018
  Status pr. 23. februar 2018 er, at der er afsluttet 205 sager. Supplerende kan oplyses, at 316 sager er fremsendt til de faglige organisationer og således under behandling, heraf 291 sager, hvor regionen afventer tilbagemelding fra de faglige organisationer og 25 sager, hvor de faglige organisationer er vendt tilbage med bemærkninger eller ønske om yderligere oplysninger og som derfor som beror på yderligere sagsbehandling i regionen.

  Om de 205 sager kan oplyses, at:

  • 133 sager er afsluttet med, at medarbejderen modtager et beløb til udbetaling. Det samlede beløb til udbetaling udgør 1.388.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.
  • 72 sager er afsluttet med et resultat, hvor medarbejderen skal tilbagebetale et beløb. Det samlede beløb til tilbagebetaling udgør 387.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.

  Regionens samlede merudgift til de 205 afsluttede sager udgør 3.054.000 kr. (før skat).

  Forretningsudvalget vil på de kommende møder tilsvarende blive orienteret om status for arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Til orientering.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/14532
  28. Ændring af mødested - forretningsudvalgets møde i oktober 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalgets møde den 10. oktober 2018 har sammenfald med afholdelsen af WHINN (Week of Health and INNovation) i Odense. Det foreslås derfor, at mødet ikke afholdes i regionshuset som ellers planlagt, men i stedet flyttes til Odense og afholdes i forbindelse med WHINN-arrangementet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  WHINN (Week of Health and INNovation) er et fælles initiativ på tværs af syddanske aktører med fokus på velfærdsteknologi og innovation. Her skabes i fællesskab rammerne for drøftelser af fremtidens sundhedsvæsen, herunder hvordan innovation og velfærdsteknologiske løsninger kan understøtte nuværende og fremtidige udfordringer.

  Målet med WHINN er også at opnå erhvervsrettede resultater herunder blandt andet erhvervsturisme og virksomhedskontakter med potentiale for investering i Odense/Syddanmark.

  WHINN blev afholdt for 3. gang i oktober 2017 med deltagelse af mere end 2.400 danske og udenlandske deltagere fordelt på en række konferencer samt sideevents herunder blandt andet delegationsbesøg, guidede ture i udstillingen og tematiserede debatmøder.

  WHINN 2018 afholdes den 9. – 11. oktober 2018 i Odense. I den forbindelse foreslås det, at forretningsudvalgets planlagte møde den 10. oktober 2018 afholdes i Odense.

  Formålet er at give udvalgets medlemmer mulighed for at deltage i relevante aktiviteter i forbindelse med WHINN. Det kan eksempelvis være konferencedeltagelse, guidede ture i udstillingen, deltage i debatmøder og den sociale begivenhed WHINN Dinner.

  Der vil blive udarbejdet et detaljeret program, når de forskellige aktiviteter i WHINN 2018 kendes nærmere.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At forretningsudvalgets møde den 10. oktober 2018 afholdes i Odense.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Indstillingen godkendt.

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/46183
  29. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  Under punktet blev orienteret om:

  - OK 2018

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/46183
  30. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-03-2018

  -

  Morten Weiss-Pedersen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  31. LUKKET - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  32. LUKKET - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  33. LUKKET - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  34. LUKKET - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 08-03-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring