Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Oversigt over rapporter

 

Årstal          Dokumenter                                                                               Bemærkning
Oktober 2020 Laboratorieforsøg til test af AOP metoder overfor forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværkets fabrikgrund Rapport der beskriver laboratorieforsøg til test af AOP metoder overfor forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund, udført af COWI A/S for Region Syddanmark
August 2020 Videregående forureningsundersøgelse, Grindsted Gamle Losseplads Undersøgelsesrapport udført af Dansk Miljørådgivning for Region Syddanmark
Maj 2020 Udførelse af nye boringer til yderligere belysning af forureningsfanen fra Fabriksgrunden og den gamle losseplads. (pdf, 29,9 MB) (tilgængeliggjort version af rapporten er under udarbejdelse) Undersøgelsesrapport udført af Rambøll for Region Syddanmark
Maj 2019

Afværgeprogram for afværgeforanstaltninger efter Jordforureningsloven overfor forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund

Afværgeprogram udført af COWI A/S for Region Syddanmark
Apr 2019 Vurdering af jord- og grundvandsforurening på Grindstedværkets grund og påvirkning af nedstrøms grundvand Notat udført af DTU for Region Syddanmark
Jan 2019 Supplerende undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværket Undersøgelsesrapport udført af Orbicon A/S for Region Syddanmark
 Jan 2019 Undersøgelse af udeluften i tre områder i Grindsted Undersøgelsesrapport udført af Orbicon A/S for Region Syddanmark
Jul 2018 Notat over moniteringsboringer nedstrøms banegravsdepotet Notater udført af Region Syddanmark
Maj 2018 Etablering af moniteringsboring i forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund i Grindsted Undersøgelsesrapport udført af Orbicon A/S for Region Syddanmark
Feb 2018

Tidligere Renseanlæg Vest/Gartnergården, Svinget 12, Grindsted

Videregående undersøgelse udført af Orbicon A/S for Region Syddanmark
Nov 2017 Metoder til rensning eller fiksering af tungmetalforurening i Banegravsdepotet i Grindsted Notat udført af Orbicon A/S for Region Syddanmark
Sep 2016

Notat over udførelse af Geoprobeboring VP201

Notat udført af Region Syddanmark
Jan 2016 

Grundvandsmodel, 4 notater

Notater udført af Alectia A/S for Region Syddanmark
Okt 2014 Boring opstrøms banegravsdepotet Notat udført af Niras A/S for Region Syddanmark
Dec 2013 Boring nedstrøms banegravsdepotet Notat udført af Ejlskov A/S for Region Syddanmark
Sep 2013  Tre dybe boringer ved Grindsted (pdf) Rapport udført af Orbicon A/S for Region Syddanmark
Sep 2013 Vandføringen medianminimum i Grindsted Å Rapport udført af Orbicon A/S for Region Syddanmark
Dec 2012  Afværgeforanstaltninger på banegravsdepotet (pdf) Dokumentationsrapport udført af COWI A/S for Region Syddanmark
2012

Feltundersøgelser ved Grindsted Å: Metoder og påvirkning
fra punktkilder (eksternt link)

Teknologiudviklingsprojekt
Sep 2011

Undersøgelse af udvaskningen af tungmetaller og sporelementer
fra jord udtaget fra banegravsdepotet i Grindsted (pdf)

Undersøgelsesrapport udført af DHI for Region Syddanmark
Aug 2011

Vurdering af muligheden for dannelse af methylkviksølv i
banegravsdepotet (pdf)

Litteraturstudium udført af Bureau Veritas for Region Syddanmark
Mar 2011

Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket (pdf)

Undersøgelsesrapport udført af COWI A/S for Region Syddanmark
Feb 2011

Vurdering af påvirkning af Grindsted Å og Grindsted Engsø fra
jordforureningen fra Grindstedværket (pdf)

Notat udarbejdet af Miljøstyrelsen på vegne af arbejdsgruppe
bestående af Miljøstyrelsen, Miljøcenter Ribe, By- og Landskabsstyrelsen,
Billund Kommune og Region Syddanmark

Feb 2011

Miljøteknisk undersøgelse i banegravsdepotet, 7200 Grindsted (pdf)

Undersøgelsesrapport udført af Ejlskov A/S for Region Syddanmark
Jan 2011

Kemiske og hydrogeologiske vurderinger af
forureningsfane nedstrøms fabriksgrunden i Grindsted (pdf)

Notat udarbejdet af Grontmij | Carl Bro A/S for Region Syddanmark
Okt 2010

Miljøteknisk undersøgelse af forsøgslagunen ved afløbsgrøften
fra Grindstedværket, 7200 Grindsted (pdf)

Undersøgelsesrapport udført af Ejlskov A/S for Region Syddanmark
Sep 2010 Grindsted gamle losseplads – en sammenfatning af DTU’s
forskningsresultater (pdf)
Notat udarbejdet af DTU Miljø for Region Syddanmark
Sep 2010

Synkronpejlerunde og potentialekort

Undersøgelsesrapport udført af Orbicon, Leif Hansen A/S for Region Syddanmark
Mar 2010 Grundvandsmodel for Grindsted By (pdf) Modelrapport udført af Grontmij │Carl Bro for Region Syddanmark
Jan 2010  Prøvepumpning ved Tronsøen i Grindsted (pdf) Modelrapport udført af Grontmij │Carl Bro for Region Syddanmark
Jan 2010

Volumenberegning af fyldmateriale i banegravsdepotet

Notat udført af I·GIS ApS for Region Syddanmark
Nov 2009

Redegørelse over anvendte kemikalier på Grindstedværket og
deres potentielle trussel i forhold til miljøet (pdf)

Rapport udført af Niras A/S for Region Syddanmark
Sep 2009

Nye analyser af terrænnært grundvand, 2009 (pdf)

Analyserapporter
Sep 2008

Nye analyser af terrænnært grundvand, 2008 (pdf)

Analyserapporter
Jan 2008

Dyb boring Grindsted - Etablering af DGU nr. 114.2038 (pdf)

Undersøgelsesrapport udført af Orbicon A/S for Region Syddanmark
Jun 2007 Undersøgelse af det terrænnære grundvand i Grindsted (pdf) Undersøgelsesrapport udført af Ejlskov A/S for Region Syddanmark
Dec 2006

Overleveringsnotat. Terrænnært grundvand

Udarbejdet af Ribe Amt
Dec 2006

Overleveringsnotat. Overvågning. Grindsted Å

Udarbejdet af Ribe Amt
Dec 2006

Overleveringsnotat. Aktuelle forhold

Udarbejdet af Ribe Amt
Maj 2006

Moniteringsplan for Grindsted - undersøgelse af afdampning
fra grundvandsforureningen (pdf)

Undersøgelsesrapport udført af Ejlskov A/S for Ribe Amt
Mar 2006

Moniteringsplan for Grindsted By. Prøvetagning af boring (pdf)

Notat. Udført for Ribe Amt af Ejlskov
Nov 2005

Moniteringsplan for Grindsted. Kontrolmonitering af Tronsøen (pdf)

Notat. Udført for Ribe Amt af Ejlskov
Sep 2005 Historisk overblik over forureningen i Grindsted (pdf) Notat. Udført af Ribe Amt, Grundvandskontoret
Jun 2005

Indsamling af supplerende data til Moniteringsplan for Grindsted
Afrapportering af Fase 2. Delrapport 1 (pdf)

Videregående undersøgelse. Udført for Ribe Amt af Ejlskov.
Dec 2003

Moniteringsplan for Grindsted by. Fase 1 (pdf)

Videregående undersøgelse. Udført for Ribe Amt af Ejlskov Consult A/S. 
Aug 1998 Kørsler med Grindsted-modellen (pdf) Rapport. Udført for Ribe Amt af Water-Tech a/s 
Okt 1997 Grundvandsmodel for Grindsted-området, hovedrapport (pdf) Udført for Ribe Amt af Kemp & Lauritzen Vand & Miljø A/S
Okt 1997 Grundvandsmodel for Grindsted-området, bilagsrapport (pdf) Udført for Ribe Amt af Kemp & Lauritzen Vand & Miljø A/S
Jul 1997

Danisco Ingredients, Grindsted. Grundvandsovervågning. Statusrapport 3

Rapport. Udført for Danisco Ingredients, Grindsted af I. Krüger AS
Dec 1994

Grundvandsovervågning ved Grindsted Products fabriksanlæg i Grindsted. Statusrapport 2

Rapport. Udført for Grindsted Products A/S af I. Krüger AS
Dec 1994

Grundvandsovervågning ved Grindsted Products fabriksanlæg i Grindsted. Manual

Rapport. Udført for Grindsted Products A/S af I. Krüger AS
Maj 1992

Forureningsundersøgelse på Grindsted Products fabriksanlæg i Grindsted. Fase II. Jord og øvre grundvand

Rapport. Udført for Grindsted Products A/S af I. Krüger AS
Maj 1992 Grundvandsforurening ved Grindsted Products fabriksanlæg i Grindsted. Samlerapport 1972-1991 Rapport. Udført for Grindsted Products af Krüger AS
Feb 1992

Olieforurening ved boring 304 på Grindsted Products fabriksanlæg i Grindsted

Rapport. Udført for Grindsted Products A/S af I. Krüger AS
Maj 1991

Projekt 1, fase 2.2 Etablering af boring GX i Grindsted

Rapport. Udført for Danisco A/S, Grindsted Products af Rambøll og Hannemann A/S
Okt 1990

Fase I Poreluftundersøgelse på Grindsted Products A/S fabriksområde i Grindsted

Rapport. Udført for Grindsted Products A/S af I. Krüger AS
Jul 1990

Kortlægning af forureningsudbredelsen i det frie grundvandsmagasin,
Projekt 1, fase 2.1 (pdf)

Revideret statusnotat. Udført for Ribe Amtskommune af Rambøll & Hannemann
Jul 1990 

Prøvetagningsforsøg i Grindsted 1989. Boring GP II og GP V (pdf)

Rapport. Udført for Ribe Amt af Vandkvalitetsinstituttet
Jun 1990

Grindsted Banegravsdepot. Supplerende undersøgelser (pdf)

Supplerende undersøgelser. Udført for Ribe Amtskommune
af Rambøll & Hannemann

Dec 1989

Grindsted gl. losseplads. Skitseprojektering af afværgeforslag (pdf)

Skitseprojektering af afværgeforslag. Udført for Ribe Amtskommune af
Rambøll & Hannemann
Nov 1989 

Kortlægning af forureningsudbredelsen i det frie grundvandsmagasin Projekt 1, Fase 2.1 (pdf)

Statusnotat. Udført for Ribe Amtskommune af Vandkvalitetsinstituttet, ATV og
R&H, Vandmiljø
Dec 1988

Kortlægning af trykforhold i det dybe grundvandsmagasin

Rapport. Udført for Grindsted Products A/S af Tage Sørensen Rådgivende Ingeniører A/S
Dec 1988 

Kortlægning af forureningsudbredelsen i det frie grundvandsmagasin Projekt 1 (pdf)

Kortlægning. Udført for Ribe Amt af Vandkvalitetsinstituttet og Tage Sørensen,
Rådgivende Ingeniører A/S
Dec 1988 

Opmåling af banegravsdepotet og grundvandsstanden omkring depotet Grindsted, projekt 4 (pdf)

Rapport. Udført for Ribe Amt af Tage Sørensen, Rådgivende Ingeniører A/S
Dec 1988

Opmåling af afløbsgrøften, Grindsted, projekt 6 (pdf)

Rapport. Udført for Ribe Amt af Tage Sørensen, Rådgivende Ingeniører A/S
Apr 1988

Forureningsundersøgelser af Grindsted Kommunes Gamle Losseplads Statusrapport, Fase 3 (pdf)

Statusrapport. Udført for Ribe Amt af Tage Sørensen, Rådgivende Ingeniører A/S
Apr 1988

Forureningsundersøgelser af Grindsted Kommunes Gamle Losseplads Statusrapport, Fase 1 og 2 (pdf)

Statusrapport. Udført for Ribe Amt af Tage Sørensen, Rådgivende Ingeniører A/S
Mar 1987

Skitseprojekt til overdækning af banegravsdepotet (pdf)

Rapport. Udført for Grindsted Products A/S af I. Krüger AS
Jan 1987 

Foreløbige undersøgelser af kemikalieaffaldsdepoterne i Grindsted: Banegravsdepotet,
Grindsted Products fabriksgrund og afløbsgrøften (pdf)

Sammenfatning. Udført af Ribe Amtskommune.
Okt 1986 Afværgemuligheder i Grindsted (pdf) Notat. Udført af Ribe Amt, Teknisk Forvaltning.
Apr 1986 Undersøgelse af kemikaliedepoter i Grindsted Rapport. Udført for Ribe Amt af Vandkvalitetsinstituttet ATV
Nov 1985 Sammendrag af undersøgelsesresultaterne (pdf) Notat. Udført af Ribe Amt, Teknisk Forvaltning. 
Okt 1985 Resumé og resultater af omfattende engangsundersøgelse i Grindsted (pdf) Notat. Udført af Ribe Amt, Teknisk Forvaltning. 
Jul 1985

Kemikalieinventering af indholdsstoffer i sulfafri spildevandsstrømme og renset spildevand (pdf)

Rapport. Udført for Grindsted Products A/S af Vandkvalitetsinstituttet ATV
Jan 1985

Økotoksiologisk undersøgelse af disulfanilylguandidin. Bestemmelse af akut og kronisk toksicitet overfor nitocra spinipes (pdf)

Rapport. Udført for Grindsted Products A/S af Vandkvalitetsinstituttet ATV
Dec 1984

Forureningsundersøgelse i Grindsted. stationær grundvandsmodel (pdf)

Rapport. Udført for Ribe Amt af Tage Sørensen, Rådgivende Ingeniører A/S
Nov 1984 Orienterende undersøgelse af kviksølvindhold i grundvand nær banegravsdepot ved Grindsted (pdf) Rapport. Udført for Ribe Amt af Isotopcentralen/ATV
Okt 1984 Sporstofmåling af grundvandsstrømning ved Grindsted (pdf) Rapport. Udført for Ribe Amt af Isotopcentralen/ATV
Jul 1984 Kemikalieinvertering af udvalgte indholdsstoffer i spildevandsstrømme og renset spildevand Rapport. Udført for Grindsted Products A/S af Vandkvalitetsinstituttet ATV
Mar 1984  Analyse af 3 grundvandsprøver fra Grindsted for indhold af organiske forbindelse (pdf) Rapport. Udført for Ribe Amt af Kemikaliekontrollen
Jul 1983  Kemiske analyser på råvandsprøver fra Grindsted Vandværks boringer (pdf) Analyseresultater. Udført af Grindsted Products til arbejdsgruppen vedr. kemikalie affaldsdeponier i Grindsted.

 


Siden er sidst opdateret 16-12-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring