Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Præhospitaludvalget - Referat - 08. februar 2018

Mødedato
08-02-2018 kl. 14:00 - 15:40

Mødested
Mødeværelse 5

Deltagere
 • Mads Skau, V
 • Bente Gertz, A
 • Lene Thiemer Hedegaard, A
 • Ida Damborg, F
 • Olfert Krog, O
 • Tage Petersen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Udvalgets opgaver i henhold til styrelsesvedtægt m.v.
  2. Region Syddanmarks sundhedsplan
  3. Introduktion til det præhospitale område
  4. Månedlige responstidsopgørelse for ambulancer mv
  5. Status på ambulanceresponstider 4. kvartal 2017 på kommuneniveau samt 2. halvår 2017 på postnummerniveau
  6. Mødekalender 2018
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 18/132
  1. Udvalgets opgaver i henhold til styrelsesvedtægt m.v.
  fold dette punkt ind Resume

  Præhospitaludvalget orienteres om Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har den 8. januar 2018 og 22. januar 2018 vedtaget Styrelsesvedtægt for Region Syddanmark.

  I henhold til styrelsesvedtægtens § 17 har regionsrådet nedsat Præhospitaludvalget. Præhospitaludvalget har 7 medlemmer.

  Udvalget beskæftiger sig med den præhospitale indsats og sundhedsberedskab. Udvalget følger ambulancedriften og responstiderne. Udvalget følger beredskabsplanarbejdet, og udvalget arbejder løbende med kvalitetsudvikling af det præhospitale område og udvikling af førstehjælpsordningerne. Udvalget beskæftiger sig desuden med patientbefordring.

  Regionsrådet har delegeret følgende opgaver og kompetencer til de stående udvalg:

  De stående udvalgsansvarsområder er beskrevet i styrelsesvedtægten for Region Syddanmark og grundlaget for udvalgenes arbejde er regionens vedtagne pejlemærker.

  Efter delegation fra regionsrådet varetager de stående udvalg følgende opgaver og kompetencer inden for udvalgenes ansvarsområder:

  • Udvalgene forbereder sager til forelæggelse for regionsrådet inden for udvalgets område.
  • Udvalgene kommer med anbefalinger og indstillinger til regionsrådet inden endelig beslutning i regionsrådet.
  • Udvalgene udarbejder forslag til strategier, planer og politikker.
  • Udvalgene tager initiativ til at udarbejde forslag til regionens overordnede mål og har ansvaret for at videreudvikle og følge op på opfyldelse af de opstillede mål.
  • Udvalgene har løbende ansvar for at følge op på de konkrete service- og kvalitetsmål, som er fastlagt af regionsrådet.
  • Udvalgene inddrager og sørger for dialog med regionens kommuner, borgere og andre relevante parter.
  • Udvalgene kan komme med forslag til opfølgning på den årlige økonomiaftale indgået mellem regeringen og Danske Regioner.
  • Udvalgene kommer med anbefalinger til udmøntningen af puljer inden for udvalgets område.

  Derudover får udvalgene kompetence til:

  • Gennemførelse af høringer.
  • Besvarelse af henvendelser fra borgere.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-02-2018

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5164
  2. Region Syddanmarks sundhedsplan
  fold dette punkt ind Resume

  Præhospitaludvalget orienteres om Region Syddanmarks sundhedsplan 2017-2021, herunder om de årligt udvalgte indsatsområder på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 25. september 2017 godkendte regionsrådet den gældende sundhedsplan for Region Syddanmark. Det er et krav i Sundhedsloven, at regionerne skal udarbejde en sundhedsplan.

  Sundhedsplanen forelægges til orientering for Præhospitaludvalget med henblik på at give en overordnet introduktion til strukturerne i og organiseringen af det syddanske sundhedsvæsen.

  Sundhedsplanen tager udgangspunkt i de otte pejlemærker, som regionsrådet vedtog for Region Syddanmark i efteråret 2016. Pejlemærkerne er gældende for regionens samlede virksomhed og går på tværs af de mange politikker, visioner og strategier, som regionen arbejder ud fra, og er dermed også vigtige for udviklingen af sundhedsområdet.

  Pejlemærkerne går hånd i hånd med de otte nationale mål, der er beskrevet for udviklingen i sundhedsvæsenet. Pejlemærkerne og de otte nationale mål sætter dermed en tydelig retning for det syddanske sundhedsvæsens udvikling, og en retning der vil være i fuld overensstemmelse med den overordnede nationale kurs på sundhedsområdet.

  Pejlemærkerne er blandt andet baseret på Region Syddanmarks Sundhedsvision. Sundhedsvisionen for Region Syddanmark blev vedtaget i regionsrådet i 2011 og har siden dannet grundlag for regionens arbejde på sundhedsområdet. Sundhedsvisionen er overordnet formuleret som følger: Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom. Dertil fastlægger sundhedsvisionen en række værdier om dialog, lighed, sammenhæng, rettidighed, kvalitet og ansvar.

  De nationale mål skaber en ny form for overordnet styring af udviklingen af sundhedsvæsenet på tværs af sektorer. Det betyder også, at arbejdet på sundhedsområdet bliver målorienteret samtidig med, at der skabes rum til frihedsgrader og plads til at formulere regionale målsætninger, som supplerer de overordnede nationale mål. Samtidig signalerer Danske Regioners vision ”Sundhed for alle – vision for et bæredygtigt sundhedsvæsen” og udspillet ”Sundhed for livet – forebyggelse er en nødvendig investering”, fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen og forebyggelsesindsatsen.

  Den nye sundhedsplans kapitel 5 beskriver endvidere det faktuelle grundlag for sundhedsplanen, som er en form for ”landsskabsbeskrivelse” af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark anno 2017. Afsnit 5.4 på side 19 indeholder nøgletal for patientbefordring – herunder antal ambulancekørsler med videre og afsnit 5.8 på side 30-32 vedr. beredskab og det præhospitale område.

  Sundhedsplanen lægger op til, at der årligt vil foregå en udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet i Region Syddanmark.  Det vil ske på grundlag af data med videre, der beskriver, hvor langt regionen er i forhold til igangværende indsatser, pejlemærker og øvrige mål. I disse processer vil der være samspil med regionens sygehuse, det præhospitale område samt regionens mange samarbejdspartnere via de fora, der er etableret til dialog og samarbejde.

  Indsatsområderne for 2018 blev godkendt af det tidligere regionsråd den 18. december 2017 og er behandlet af det nye regionsråd den 22. januar 2018.

  I 2018 skal Præhospitaludvalget særligt beskæftige sig med en analyse af det præhospitale område. Analysen skal undersøge den måde, som Region Syddanmark følger området, vurdere muligheden for at ændre udvalgte servicemål, samt beskrive beredskabstyper og deres anvendelse. Analysen vil inddrage erfaringer fra andre regioner.

  Den årlige proces kan sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. De udvalgte indsatsområder kan på den måde bidrage til at skærpe og målrette indsatsen på sundhedsområdet som helhed i 2018. De relevante udvalg vil blive løbende orienteret om status på indsatsområderne.

  Der vil herudover i løbet af 2018 blive påbegyndt en politisk proces for udpegning af indsatsområder for 2019 jævnfør ovenfor.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-02-2018

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/5510
  3. Introduktion til det præhospitale område
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet gives en mundtlig introduktion af det præhospitale område, og en orientering om den præhospitaleanalyse som blev besluttet i Budgetaftalen 2018.

  Analyse af det præhospitale område i Budgetaftalen 2018:

  De nuværende mål for responstider stammer delvist fra de tidligere amter og følger i hovedtræk fortsat amternes geografi, men er også delvist betinget af akutsygehusenes optageområder. Der er fastsat servicemål for A-kørsler (akutte livstruende) og D-kørsler (liggende ikke-behandlingskrævende).

   

  På baggrund af opnåede erfaringer efter hjemtagning af AMK-Vagtcentralen igangsætter Præhospitaludvalget en analyse af måden, regionen følger det præhospitale område på. Heri indgår en vurdering af mulighederne for at ændre og/eller skærpe servicemålene, en vurdering af mulighederne for at fastsætte servicemål for B- og C-kørsler samt muligheder for øget differentiering af servicemålene på D-kørsler. Ligeledes skal analysen omfatte en beskrivelse og analyse af beredskabstyper og deres anvendelse. Der inddrages erfaringer fra andre regioner. Præhospitalsudvalget forelægger analysen samt evt. forslag til ændringer for regionsrådet.

  Af vedlagte notat fremgår en grundlæggende beskrivelse af det præhospitale område i Region Syddanmark.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-02-2018

  Til orientering.

  Drøftedes, herunder bl.a. ønske om besøg på AMK-vagtcentral, måling angående gennemsnitlig responstid, mulighed for oplysninger om konkrete responstider, transparens i forhold til opgørelse af responstider, konvertering mellem forskellige kørselstyper/hastegrad i forbindelse med kørsel, fokus på første bil på stedet ved akutkørsler, overvejelser om hvordan de præhospitale ressourcer optimeres bedst muligt, overvejelser om at se nærmere på geografiske områder med længere responstid, fokus på anvendelse af akuthjælperordningerne for at medvirke til tryghed, overvejelser angående økonomiske konsekvenser ved evt. ændrede responstidsmål med videre.

  Udvalget forelægges på næste møde et forslag til proces og tidsplan for analyse på det præhospitale område.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/39075
  4. Månedlige responstidsopgørelse for ambulancer mv
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er i forhold til den præhospitale indsats delt op i fire delområder. Responce har kontrakten for delområde Trekantsområdet og regions ambulanceoperatør Ambulance Syd har delområderne Fyn, Sydvestjylland og Sønderjylland.

  Regionsrådet har fastsat serviceniveau for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark, samt for liggende sygetransport. Monitorering og afrapportering af overholdelse af disse servicemål giver et billede af kvaliteten og servicen af den ydelse, der gives til borgerne. 

  På regionsrådsmødet den 27. marts 2017 blev der besluttet et koncept for præsentation af responstidsopgørelser, der i større grad imødekommer kommunernes ønsker om responstidsopgørelser, som f.eks. opgørelse på postnummerniveau.

  Responstidsopgørelserne er blevet præsenteret således:

  1. Responstid på delområdeniveau månedligt (Præhospitalt udvalg).
  2. Responstid for kommuneniveau kvartalsvis (Regionsråd).
  3. Responstid på postnummerniveau halvårligt (Regionsråd).

  Der vil på mødet blive fremlagt opgørelse over den gennemsnitlige responstid på delområdeniveau for januar 2018, hvor der også sættes fokus på andelen af kørsler, der har en responstid over 15 min.

  Ud over ambulancer har regionen indsat akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter. Indflydelsen af disse på responstiderne vises i opgørelsen over 1. vogn på stedet.

  Den månedlige opgørelse over den gennemsnitlige responstid og 1. vogn på stedet vil blive sammenlignet med samme måned året før.

  Her ud over vises den månedlige gennemsnitlige afhentnings- og afsætnings tider for liggende sygetransporter.

  Den kvartalsvise opgørelse over den gennemsnitlige responstid for 4. kvartal 2017 samt den halvårlige opgørelse for 2. halvår 2017 over den gennemsnitlige responstid på postnummerniveau bliver behandlet i et særskilt punkt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-02-2018

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/2872
  5. Status på ambulanceresponstider 4. kvartal 2017 på kommuneniveau samt 2. halvår 2017 på postnummerniveau
  fold dette punkt ind Resume

  Overholdelse af responstidsmålene for ambulancedrift i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. oktober – 31. december 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Realiserede responstider i 4. kvartal 2017 samt 2. halvår 2017

  Følgende er afrapportering af ambulanceberedskabernes responstider for 4. kvartal 2017 på delområder og kommuner, samt for 2. halvår 2017 på postnummerniveau.    

  Regionsrådet har fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres for ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten på vagtcentralen rekvirerer et køretøj, til hjælpen er fremme ved borgeren.

   

  Responstidsmål for ambulanceberedskaber, Kørsel A

  Område

  Responstidsmål (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9

  Realiserede gennemsnitlige responstider for ambulanceberedskaber, Kørsel A i 4. kvartal 2017

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,7

  Sydvestjylland

  8,1

  Sønderjylland

  8,9

  Trekantsområdet

  7,1

  Region Syddanmark

  7,9

  Som det ses ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider på delområde niveau alle under servicemålene når det gælder 4. kvartal 2017.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men den præhospitale indsats i Region Syddanmark består også af akutbiler og akutlægebiler. Inddrages disse i beregning af responstid, fås følgende realiserede responstider for første bil på stedet:

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første bil på stedet i 4. kvartal 2017

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,6

  Sydvestjylland

  7,5

  Sønderjylland

  8,0

  Trekantsområdet

  7,1

  Region Syddanmark

  7,5

  Når responstiderne for første bil på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en kortere responstid specielt i Sønderjylland og Sydvestjylland.

  I bilag 1 findes de gennemsnitlige responstider og andel af responstider over 15 min. og 20 min. opgjort for ambulanceberedskaberne og første bil på stedet på delområder og kommuner for 4. kvartal 2017. I bilag 2 ses samme opgørelse for 2. halvår 2017 på postnummerniveau.  

  I bilag 1 fremgår det, at der i 4. kvartal 2017 var 12.985 udrykninger (A-kørsler) i Region Syddanmark, hvilket er en stigning på 7,3 procent sammenlignet med 4. kvartal 2016. Som eksempel kan det nævnes, at Odense Kommune havde flest udrykninger (2.165). Langeland var kommunen med den længste gennemsnitlige responstid på 11,3 min. for ambulancernes responstid og 9,7 min. for første vogn på stedet. Samtidigt havde Fredericia Kommune den laveste gennemsnitlige responstid på 5,9 min., og Odense Kommune havde den laveste andel af responstider over 15 min.

  I bilag 2 fremgår det, at der i 2. halvår 2017 var 24.955 udrykninger i Region Syddanmark. Odense V var det postnummer med den laveste gennemsnitlige responstid med 4,9 min. Mens Bagenkop i Langeland Kommune havde den længste gennemsnitlige responstid med 20,4 min. på 14 ambulance udrykninger.   

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-02-2018

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/132
  6. Mødekalender 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til mødekalender for 2018 fremlægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forslag til mødekalender for 2018 fremlægges til godkendelse.

  • Torsdag den 8. februar 2018, kl. 14.00 – 16.00
  • Tirsdag den 13. marts 2018, kl. 15.30 – 17.30
  • Mandag den 9. april 2018, kl. 15.00 – 17.00
  • Onsdag den 9. maj 2018, kl. 15.00 – 17.00
  • Torsdag den 7. juni 2018, kl. 14.00 – 16.00 – Holdes i regionshuset (Psykiatrisk Dialogforum kl. 16 -18)
  • Mandag den 13. august 2018, kl. 15.00 – 17.00
  • Onsdag den 5. september 2018, kl. 15.00 – 17.00
  • Mandag den 1. oktober 2018, kl. 15.00 – 17.00
  • Onsdag den 7. november 2018, kl. 15.00 – 17.00
  • Torsdag den 20. december 2018, kl. 11.00 – 13.00
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget godkender forslag til mødekalender for 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-02-2018

  Godkendt.

  Næste møde afholdes den 13. marts 2018 i regionshuset. Der er afbud fra Tage Petersen og Ulrik Sand Larsen.


  Sagsnr. 18/132
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-02-2018

  ST-kørsel:

  -       Koncerndirektør Rikke Vestergaard orienterede om, at der er en sag på vej til et kommende udvalgsmøde angående evt. konvertering af sygeplejerskebemandede ST-biler.

  Udbudsrunde for erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler:

  -       Koncerndirektør Rikke Vestergaard orienterede om udbudsrunde. Tidsfristerne i udbudsrunden betyder, at sagen forventes forelagt direkte i forretningsudvalget. Sagen forankres i Udvalg for uddannelse og arbejdskraft. Præhospitaludvalget holdes løbende orienteret.

  Overvejelser omkring praktik for udvalgsmedlemmer i ambulance med videre:

  -       Administrationen undersøger mulighederne nærmere og giver en tilbagemelding på et kommende udvalgsmøde.

  Besøg af Ambulance Syd:

  -       På udvalgets næste møde vil direktør Steen Schougaard Christensen, Ambulance Syd deltage med henblik på introduktion til Ambulance Syd.

  Udstilling:

  -       Udvalgsmedlem Lene Thiemer Hedegaard orienterede om udstilling vedr. det præhospitale område i Arkitekternes Hus.


  Siden er sidst opdateret 09-02-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring