Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 07. februar 2018

Mødedato
07-02-2018 kl. 15:00 - 16:15
 
Mødested
Mødelokale 7
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Ida Damborg, F
 • Villy Søvndal, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Søren Rasmussen, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Kurt Jensen, V
 • Mads Skau, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
   
 • Pia Tørving, A
 • Morten Weiss-Pedersen, C
 • Marianne Mørk Mathiesen, løsgænger
 • Bo Libergren, V

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Valg af næstformand for forretningsudvalget
  2. Delegationer fra regionsrådet til administrationen
  3. Overordnet budgetproces i 2018
  4. Fælles apotekersystem - ApoVision
  5. Høring af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
  6. Etablering af regionalt datacenter i Kolding
  7. Byggeprogram for Ambulatorietorvet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  8. Råstoffer til klimatilpasning – Udpegning af medlemmer til politisk følgegruppe
  9. Videreførelse af Region Syddanmarks Uddannelsespanel
  10. Statsrevisorernes beretning om forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner
  11. Rigsrevisionens beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata
  12. Forebyggelse af vold og trusler
  13. Orientering om personalerelaterede emner
  14. Orientering om status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-medarbejdere
  15. Rapportering af henvendelser i whistleblowerordningen
  16. Meddelelser
  17. Eventuelt
  18. LUKKET - godkendelse af salgsliste
  19. LUKKET - status


  Sagsnr. 17/44488
  1. Valg af næstformand for forretningsudvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til styrelsesvedtægtens § 8 skal forretningsudvalget vælge en næstformand for udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ved ændring af styrelsesvedtægten for Region Syddanmark pr. 22. januar 2018 blev der indsat en bestemmelse i vedtægtens § 8 om, at forretningsudvalget vælger en næstformand for udvalget. Det foreslås derfor, at forretningsudvalget vælger en næstformand.

  I den tidligere styrelsesvedtægt fandtes ikke en lignende bestemmelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forretningsudvalget vælger en næstformand for udvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Forretningsudvalget valgte Poul-Erik Svendsen som næstformand for forretningsudvalget.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/838
  2. Delegationer fra regionsrådet til administrationen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med henblik på at sikre en hurtig og smidig proces og sagsbehandling til gavn for borgere og virksomheder foreslås en række delegationer til administrationen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med henblik på at sikre en hurtig og smidig proces og sagsbehandling til gavn for borgere og virksomheder foreslås en række delegationer til administrationen.

  Konkret foreslås følgende delegationer til administrationen:

  • At meddele tilladelse til og afslag på ansøgninger om råstofindvinding efter råstoflovens § 7.
  • At træffe afgørelse i råstofsager om VVM-screening og VVM-pligt efter reglerne i lov om VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet).
  • At føre tilsyn med råstofgrave, herunder lovliggøre ulovlige forhold samt øvrig håndhævelse.
  • At give udtalelser til kommuner om arealanvendelser i relation til råstofplanen, herunder i sager af underordnet karakter at samtykke til anden anvendelse end udlagt i gældende råstofplan.

  Udvalget orienteres om følgende forhold vedr. administrative afgørelser, jf. punkt 2 på dagsordenen:

  • Orienteres årligt om arbejdet i henhold til jordforureningsloven, når den årlige indberetning til Miljøstyrelsen foreligger.
  • Orienteres halvårligt om trufne afgørelser i henhold til råstoflovens § 7.
  • Forelægges årligt en tilsynsrapport om gennemførte tilsyn med råstofindvindingen.

  Administrationen forestår i øvrigt administrationen af jordforureningsloven.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At følgende delegeres til administrationen:

  -      Meddele tilladelse til og afslag på ansøgninger om råstofindvinding efter råstoflovens § 7.

  -      Træffe afgørelse i råstofsager om VVM-screening og VVM-pligt efter reglerne i lov om VVM.

  -      Føre tilsyn med råstofgrave, herunder lovliggøre ulovlige forhold samt øvrig - håndhævelse.

  -      Give udtalelser til kommuner om arealanvendelser i relation til råstofplanen, herunder i sager af underordnet karakter at samtykke til anden anvendelse end udlagt i gældende råstofplan.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 24-01-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet tilladelser og afslag på ansøgning om råstofindvinding efter råstoflovens § 7, jf. 1. at, delegeres til miljøudvalget.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/45443
  3. Overordnet budgetproces i 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til overordnet budgetproces i 2018 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er udarbejdet forslag til overordnet politisk budgetproces i 2018.

  Centralt i processen er – som i de to seneste år – to budgetseminarer i marts og juni 2018 samt et orienterende regionsrådsmøde i august 2018.

  Med henblik på at sikre god tid til de politiske budgetdrøftelser foreslås som noget nyt, at aftalen om budget 2019 behandles som ændringsforslag til budget 2019-2022 på ekstraordinært møde i forretningsudvalget den 24. september 2018 forud for regionsrådets 2. behandling/vedtagelse af budgettet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til overordnet budgetproces i 2018 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/45997
  4. Fælles apotekersystem - ApoVision
  fold dette punkt ind Resume
   

  De fire sygehusapoteker i Region Syddanmark anvender i dag hver sin udgave af apotekersystemet ApoVision.

  Disse systemer ønskes samlet i én fælles opdateret løsning, som kan understøtte de krav til kvalitetsstyring, som myndighederne stiller på området. Da det samme system (ApoVision) også anvendes i de øvrige regioner, er der i 2015 igangsat et fællesregionalt projekt, der skal sikre, at alle otte sygehusapoteker anvender samme løsning med en fælles forvaltning under Danske Regioner. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De fire sygehusapoteker i Region Syddanmark anvender i dag hver deres udgave af apotekersystemet ApoVision. Det anbefales, at systemerne samles til én fælles it-løsning.

  Da det samme apotekersystem anvendes på alle landets sygehusapoteker, har regionerne i fællesskab i 2015 igangsat et projekt, der skal sikre en ny og mere moderne fælles platform.

  ApoVision bruges til elektronisk indkøb, salg og lagerhåndtering af lægemidler. Systemet bidrager samtidig til at overholde lovgivning om lægemidlerne, fx information om lægemiddelforbrug. Systemet er ikke opdateret siden 2009. Derfor er der behov for en opdatering for at have et tidssvarende it-system med fortsat support.

  Formålet med projektet i Region Syddanmark er:

  • Teknisk opgradering til den nationale løsning med lokalt tilhørende integrationer.
  • Opdatering og indførelse af kvalitetsprocedurer, som anvendes i organisationer, der arbejder med lægemidler (GAMP5).

  Med projektet får Region Syddanmark følgende gevinster: 

  • En driftssikker løsning, som lever op til reglerne for håndtering af lægemidler.
  • En forvaltnings- og driftsorganisation, der kan følge kvalitetsstandarder i den almindelige drift af ApoVision.
  • Ensretning af system og brug på de fire sygehusapoteker på én server med én applikation og fælles database.
  • Forbedrede muligheder for at anvende fælles it-ressourcer på tværs af landet i forbindelse med nyudvikling, test og uddannelse samt mulighed for videndeling.
  • Understøttelse af lovkrav vedr. forfalskede lægemidler (serialisering), fx læsning af 2D-stregkoder på lægemiddelpakninger inden den 9. februar 2019.
  • Fælles indkøb af licenser. Fremadrettet skal der kun anvendes én licens i regionen. 

  Økonomi – lokal projektbevilling

  Regionernes lægemiddelorganisation Amgros har tidligere haft ansvaret for at anskaffe et nyt fællesregionalt apotekersystem. I 2014 blev den indgåede kontrakt ophævet som følge af misligholdelse af kontrakten.

  Udviklingen af et nyt apotekersystem blev i stedet forankret i regi af Danske Regioner. Amgros udbetalte de midler, der var hensat til udviklingsarbejdet. Region Syddanmarks andel udgjorde 12,9 mio. kr. til at dække anskaffelse af det nationale apotekersystem samt den regionale udrulning. Midlerne er tilført rammen til investeringer i sundheds-it.

  Efter frigivelse af bevilling til det nationale projekt på regionsrådets møde den 19. december 2016 resterer aktuelt 5,8 mio. kr., inkl. en formålsbestemt overførsel fra 2017 til 2018, til implementering af ApoVision. Overførslen skal primært dække den regionale udrulning af projektet. Udgiften hertil estimeres til 5,136 mio. kr. Beløbet anbefales finansieret af de afsatte midler til formålet. 

  Det bemærkes, at der er opstået behov for en merbevilling til den fællesregionale del af projektet på ca. 1,6 mio. kr. Det skyldes, at nye EU-krav om serialisering (lovgivning vedr. forfalskede lægemidler) har medført udvidelse af projektet. Det forudsættes, at udgifterne til denne merbevilling dels finansieres af de resterende midler på it-rammen til implementering af ApoVision, dels søges finansieret af udloddet overskud fra Amgros for 2018. Sag herom forventes fremlagt 1. halvår 2018.

  Afledte driftsudgifter

  Fra 2019 bliver der etableret en fællesregional forvaltning i Region Nordjylland og en regional forvaltning på Odense Universitetshospital. Samlet estimeres helårlige udgifter på 1,750 mio. kr. fra 2019. Udgifterne finansieres af de afsatte rammer til driften af ApoVision. Driftsudgiften indarbejdes ved budgetlægningen for 2019.

  Tidsplan

  09-03-2018

  Release af ApoVision ver. 1.0.0 (Fælles regional version)

  14-09-2018

  Release af RegApoVision ver. 1.0.0 (Lokal RSD version)

  19-11-2018

  Go live

  03-01-2019

  ApoVision forvaltningen overtager løsningen

  15-03-2019

  Projektafslutning

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

  At projektforslag vedrørende lokal udrulning af apotekersystemet ApoVision i Region Syddanmark godkendes.

  At der til formålet meddeles anlægsbevilling på 5,136 mio. kr. (indeks 143,1).

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2018 finansieret af rammen til investeringer i sundheds-it.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 24-01-2018
   

  Indstillingerne tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/3377
  5. Høring af forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Egenbetaling for tolkebistand)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Af Finanslovsaftalen for 2018 fremgår det, at der skal indføres gebyr for fremmedsprogstolkning for personer, der har opholdt sig mere end tre år i Danmark.

  Sundheds- og Ældreministeriet har sendt forslag til lov om ændring af sundhedsloven vedr. egenbetaling for tolkning i høring. 

  Der fremlægges forslag til høringssvar fra Region Syddanmark.

  Høringssvaret er baseret på bemærkninger fra sygehuse og almen praksis og forholder sig kun til de sundhedsfaglige og administrative konsekvenser af lovforslaget. Høringssvaret forholder sig ikke til de bagvedliggende integrationspolitiske overvejelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Lovforslaget om egenbetaling for tolkebistand (bilag 1) indebærer:

  • At personer, der har opholdt sig mere end tre år i landet, skal betale et gebyr for tolkning, ”som vil skulle svare til den gennemsnitlige fulde omkostning for tolkning i sundhedsvæsenet”.
  • Det er den behandlende læge, der har ansvaret for at vurdere, om der er behov for tolk, og patienten kan ikke modsætte sig dette under henvisning til, at vedkommende ikke har råd til at betale for tolken.
  • Ministeriet vil efterfølgende fastlægge mulighederne for dispensation fra reglen.
  • Patienter, der fravælger en tolk, som sundhedsvæsenet har stillet til rådighed, skal betale den fulde omkostning for tolkning.
  • Loven træder i kraft 1. juli 2018.

  Ifølge finanslovsteksten forventes et provenu på landsplan på 1,2 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i efterfølgende år. Dette svarer for Region Syddanmarks vedkommende til ca. 0,25 mio. kr. i 2018 og ca. 0,5 mio. kr. for 2019 og frem. Region Syddanmarks udgifter til fremmedsprogstolkning udgjorde i 2016 47,1 mio. kr.

  I 2011 var der et gebyr for fremmedsprogstolkning for personer, der havde opholdt sig mere end syv år i Danmark. Loven blev ophævet igen efter kort tid, bl.a. fordi den var meget ressourcekrævende for regionerne at administrere.

  Lovforslaget har været udsendt til sygehusene og almen praksis med henblik på bemærkninger til høringssvar. Bemærkningerne fokuserer på:

  Administration af loven

  At erfaringerne fra sidst er, at det er en tung administrativ opgave at indkræve gebyr for tolkning. Dette indebærer en række administrative opgaver:

  • Indhentelse af dokumentation for ophold i landet.
  • Håndtering af dispensationsansøgninger.
  • Lægernes udarbejdelse af lægeerklæringer til brug for dispensationsansøgninger.
  • Udstedelse af regninger og rykkere.
  • Håndtering af spørgsmål og klager vedr. regninger.
  • Klager via klageinstanser.

  Erfaringerne fra sidst er, at regningerne ofte ikke bliver betalt, og at provenuet ikke står mål med udgifterne til administration

   

  Patientforhold

  • At patienter i nogle tilfælde undlader at søge lægehjælp, når der er behov, eller udebliver fra konsultationer, fordi de ikke har råd til tolk, hvilket kan forlænge og/eller komplicere patientforløbene.
  • At der er risiko for, at forslaget kan føre til øget ulighed i sundhed
  • At brugen af tolke i sundhedsvæsenet falder med fare for, at der sker fejl i behandlingen pga. sproglige misforståelser.
  • At en række sygdomme og forhold kan gøre, at det vil være vanskeligt for patienten at lære dansk på tilstrækkeligt niveau på tre år.

  Forhold for sundhedspersonalet

  • At manglende tolkning kan besværliggøre eller forhindre sundhedspersonalets arbejde.
  • At lægerne stilles i et dilemma, idet de er ansvarlige for, at der bestilles en tolk, selvom patienten oplyser, at patienten ikke kan betale.
  • At sundhedspersonalet bruger tid på at diskutere tolke og betaling i stedet for at fokusere på undersøgelse og behandling.

  Udkastet til lovændring er sendt i høring hos sygehusene og almen praksis med frist den 6. februar 2018. På baggrund af de foreløbigt indkomne bemærkninger fremlægges udkast til høringssvar fra Region Syddanmark til Sundheds- og Ældreministeriet (bilag 2).

  Såfremt der fremkommer yderligere bemærkninger, som bør indgå i høringssvaret, fremlægges disse på forretningsudvalgets møde den 7. februar.

  Høringssvaret afgives med forbehold for regionsrådets godkendelse på regionsrådets møde den 26. februar 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkastet til høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet fra Region Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. 2 medlemmer, Dansk Folkeparti, stemte imod.

  Der fremsendes begrundelse for at stemme imod med henblik på, at denne medsendes høringssvaret til ministeriet.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/756
  6. Etablering af regionalt datacenter i Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  De eksisterende datacentre i Esbjerg og Odense kan ikke længere møde de voksende krav til fysisk sikkerhed, driftsstabilitet og svartider for regionens systemer. Derfor blev der i budgetaftalen for 2018 afsat 25 mio. kr. til etablering af et nyt regionalt datacenter beliggende i Kolding. Der foreligger nu idéoplæg til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Budgetaftalen for 2018 indeholder etablering af et regionalt datacenter beliggende på Kolding Sygehus. Der foreligger nu idéoplæg til regionsrådets godkendelse.

  Region Syddanmarks nuværende datacentre i Esbjerg og Odense fungerer og er professionelt drevne, men voksende krav til et datacenters fysiske sikkerhed og driftsstabilitet nødvendiggør investering i et nyt regionalt datacenter.

  Region Syddanmarks systemportefølje betyder, at den geografiske placering af et regionalt datacenter har effekt på brugernes svartider og oplevelse af det enkelte system og dermed brugernes effektivitet. Derfor er en central placering i Kolding valgt til at huse det nye regionale datacenter.

  Ved etablering af et regionalt datacenter i Kolding kan der realiseres årlige driftsbesparelser på 2,5-3,0 mio. kr., svarende til en tilbagebetaling af investeringen over en tidshorisont på 8-10 år. Besparelsen indarbejdes i budgettet i forbindelse med en kommende budgettilpasning og forudsættes at kunne indgå i den samlede finansiering af Elektronisk Patient Journal-systemet (EPJSyd).

  Placeringen på Kolding Sygehus er blevet mulig i forlængelse af psykiatriens fraflytning af arealer på Kolding Sygehus. Udover datacenter pågår der overvejelser om den fremtidige anvendelse af bygningerne, og der vil senere på året blive fremlagt forslag til yderligere disponering af området.

  Som en del af det fraflyttede areal er der blevet en bygning ledig med et fodaftryk og placering, der passer til et regionalt datacenter. Denne bygning foreslås revet ned for at kunne opføre en ny bygning til formålet. En nybygning muliggør at designe datacenteret efter moderne principper, som bl.a. vil have afgørende betydning for driftsstabilitet, tilgængelighed af it-systemer og datasikkerheden. Ligeledes vil et mere moderne datacenterdesign være mere energieffektivt og dermed sikre besparelsen på den løbende drift.

  Datacentre klassificeres efter standarder, som angiver funktionalitets- og oppetidsniveau. Det regionale datacenter etableres så tæt som økonomien tillader på Tier IV, som er det højeste niveau og har en tæt på 100 % tilgængelighed. Det høje niveau er valgt, da regionens systemer indeholder patientdata og omhandler patientbehandling.

  Datacenteret vil blive opført med samme grundareal, som den nuværende bygning, det vil sige ca. 475 m². Dele af de tekniske installationer vil blive placeret på terræn nær bygningen. Det samlede areal anvendt til datacenter og tekniske installationer vil blive sikret imod uvedkommende indtrængning.

  For at sikre højst mulig driftssikkerhed skal det regionale datacenter være 100 % uafhængigt af Kolding Sygehus. Dette vil få betydning for den bygningsmæssige konstruktion samt de tekniske installationer. For at sikre høj energieffektivitet vil det blive undersøgt, om det er muligt at genanvende den producerede overskudsvarme fra datacenteret på Kolding Sygehus.

  Det regionale datacenter forventes at kunne opføres for 25 mio. kr. fordelt på 20 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019. Datacentret forventes at kunne stå færdigt til at påbegynde indflytning den 1. april 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At idéoplæg for etablering af de bygningsmæssige rammer for regionalt datacenter ved Sygehus Lillebælt, Kolding godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 25 mio. kr. (indeks 143,1) til etablering af regionalt datacenter ved Sygehus Lillebælt, Kolding.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 20 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019 til formålet finansieret af prioriteringspuljen, anlæg i 2018 og 2019.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 22-01-2018
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32837
  7. Byggeprogram for Ambulatorietorvet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til regionens sygehusstruktur skal Sygehus Sønderjylland, Sønderborg omdannes til et specialsygehus. Der vil være et betydeligt antal ambulante/dagkirurgiske kontakter på specialsygehuset. Et centralt element i specialsygehuset er derfor etableringen af et såkaldt Ambulatorietorv i stueetagen, hvor der er nem adgang til de ambulante funktioner.

  I 2017 meddelte regionsrådet en rådgiverbevilling til at igangsætte projekteringen af byggeprojektet. Sygehus Sønderjylland har i samarbejde med rådgiver udarbejdet et byggeprogram, som forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på at få en anlægsbevilling, så byggeprojektet kan igangsættes.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Profilen for fremtidens specialsygehus i Sønderborg tager udgangspunkt i regionsrådets beslutninger om, at Specialsygehus Sønderborg blandt andet skal varetage dagkirurgi, medicinsk funktion med modtagelse af visiterede akutte medicinske patienter, ortopædkirurgisk funktion til behandling af stationære elektive patienter og medicinsk ambulant behandling.

  Regionsrådet godkendte den 17. december 2012 en helhedsplan for den bygningsmæssige disponering af Specialsygehus Sønderborg. Af helhedsplanen fremgik, at specialsygehusets funktioner skal samles og huses på ca. 31.000 m² ud af det ca. 100.000 m² store sygehuskompleks i Sønderborg. Endvidere fremgik det, at sygehusets tværgående stueetage skal fungere som specialsygehusets horisontale torv/foyer med adgang til ambulatorier, hjælpemiddeludlevering, blodprøvetagning, bloddonortapning, reception, restaurant m.v. Derfor skal hele stueetagen bygges om til dette formål, og projektet kaldes ”Ambulatorietorvet”.

  Ambulatorietorv-projektet skal ikke mindst bidrage til realisering af intentionerne i helhedsplanen omkring det patientorienterede fokus på borgerne i nærområdet. I helhedsplanen hedder det bl.a.: ”Desuden lægges der vægt på, at Specialsygehus Sønderborg bliver kendetegnet ved, at der er let adgang for de mange, da der vil være et betydeligt antal ambulante/dagkirurgiske kontakter på specialsygehuset”.

  Ambulatorietorvet udgør en relativ stor andel af det kommende specialsygehus, og vil få en central placering og mange besøgende. Der skal ombygges/renoveres i alt ca. 5.000 m² af stueetagen for at gennemføre Ambulatorietorvet. Ombygningen og indretningen af Ambulatorietorvet kan udføres i tre etaper for at tilgodese, at sygehuset skal være i drift samtidig med ombygningsarbejderne.

  På regionens investeringsbudget er der afsat i alt 71,5 mio. kr. (løbende priser) i årene 2017-2020 til realisering af Ambulatorietorv-projektet. Regionsrådet meddelte i 2017 en rådgiverbevilling for at igangsætte projekteringen af Ambulatorietorvet. I samarbejde med rådgiveren har Sygehus Sønderjylland udarbejdet vedlagte resumé af byggeprogram, som forelægges til godkendelse med henblik på fagentrepriseudbud og igangsætning af byggeprojektet. Der ansøges om en anlægsbevilling til det resterende rådighedsbeløb til projektet på i alt 65,1 mio. kr. Det bemærkes, at udgifter til udbedring af en større skade på hovedindgangen fra 2017 indgår i projektet ligesom en tilsvarende erstatning fra forsikringen. 

  Sideløbende med Ambulatorietorvet gennemføres tre mindre projekter vedr. det fremtidige specialsygehus Sønderborg: Intensiv Klinikken, Cytostatika Laboratoriet (laboratorium til produktion af kemokure) og Onkologiens (kræftafdelingens) modtagelse og venteområde. Regionsrådet bevilgede økonomien til disse projekter i maj 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At byggeprogram for Ambulatorietorvet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 65,149 mio. kr. (indeks 143,1) til Ambulatorietorvet.

  At der frigives rådighedsbeløb på i alt 65,149 mio. kr. i perioden 2018-2020 af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Anlægs- og Innovationsudvalget den 22-01-2018
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/32659
  8. Råstoffer til klimatilpasning – Udpegning af medlemmer til politisk følgegruppe
  fold dette punkt ind Resume
   

  Arbejdet med et råstofplantillæg for klæg til vedligehold og forstærkning af Vadehavets diger er omfangsrigt og komplekst. For at sikre samarbejde, synlighed og gennemsigtighed i processen og forankring af resultatet hos slutbrugerne er der etableret en politisk og en teknisk følgegruppe. Gennem grupperne får interessenter mulighed for at følge og bidrage til planlægningsarbejdet. Regionsrådet skal udpege 1-2 medlemmer til den politiske følgegruppe.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Miljø og Råstoffer er i gang med planlægning for klæg, der er et råstof, der anvendes til vedligehold af Vadehavsområdets diger. I forbindelse med planlægningsarbejdet er der ønsket en styrkelse af dialogen og samarbejdet mellem de involverede myndigheder og interessenter.

  Prioriteringen af en planlægning for klæg er indarbejdet i strategien i Råstofplan 2016, hvor regionsrådet tilkendegiver, at Region Syddanmark i samarbejde med de berørte myndigheder og digelag vil arbejde for at sikre, at der er mulighed for at indvinde klæg tæt på de diger, hvor klægen skal bruges. Endvidere ønskes en styrkelse af dialogen og samarbejdet mellem de involverede myndigheder og interessenter.

  For at facilitere lokal forankring og en styrkelse af dialogen og samarbejdet mellem de involverede myndigheder og interessenter er der nedsat en politisk følgegruppe med det formål at indgå i dialog om de overordnede hensyn, rammer og strategiske mål. Parallelt hertil er der en teknisk følgegruppe, der bl.a. bidrager med viden og synspunkter, der gør, at man i praksis kan få hensyn som naturbeskyttelse, turisme og digesikkerhed til at gå op i en højere enhed. Det forventes, at følgegrupperne mødes 1-2 gange årligt. Kommissoriet for den politiske følgegruppe findes i bilag 1.

  Regionsrådet skal udpege 1-2 nye medlemmer til den politiske følgegruppe, heraf formanden for følgegruppen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der udpeges en formand og eventuelt et menigt medlem til den politiske følgegruppe.

  fold dette punkt ind Beslutning i Miljøudvalget den 24-01-2018
   

  Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der udpeges en formand og et menigt medlem til den politiske følgegruppe.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/45776
  9. Videreførelse af Region Syddanmarks Uddannelsespanel
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sagen vedrører et forslag om at videreføre Region Syddanmarks Uddannelsespanel samt udpegning af en koordinator hertil.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har siden 2010 haft nedsat et Uddannelsespanel.

  Formålet er at give de regionsrådsmedlemmer, som er udpeget af regionsrådet til bestyrelserne i uddannelsesinstitutioner og andre udvalg på uddannelsesområdet, som ligger i regionen, gode forudsætninger for at varetage deres bestyrelseshverv. Det sker bl.a. ved at give medlemmerne kendskab til Region Syddanmarks målsætninger og politikker i vækst- og udviklingsstrategien på uddannelsesområdet, mulighed for at drøfte relevante problemstillinger (særligt uddannelsespolitiske) samt generel erfaringsudveksling om varetagelsen af hvervet.

  Panelet består af repræsentanter udpeget af regionsrådet til bestyrelser for uddannelsesinstitutioner og andre udvalg på uddannelsesområdet, herunder fordelingsudvalg og Syddansk Uddannelsesforum.

  Det foreslås, at uddannelsespanelet videreføres i indeværende valgperiode, og at regionsrådet udpeger en politisk koordinator, der sammen med administrationen kan tilrettelægge arbejdet i panelet.

  Panelet forventes at afholde 1-2 møder årligt.

  Et forslag til opdateret kommissorium for uddannelsespanelet er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmarks Uddannelsespanel videreføres. 

  At forslag til kommissorium for uddannelsespanelet godkendes.

  At regionsrådet udpeger en politisk koordinator, der sammen med administrationen kan tilrettelægge arbejdet i panelet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Uddannelse og arbejdskraft den 01-02-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Henriette Schlesinger deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/43123
  10. Statsrevisorernes beretning om forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rigsrevisionen har den 15. november 2017 afgivet beretning til Statsrevisorerne om forebyggelse af hospitalsinfektioner. Sundheds- og Ældreministeriet har på den baggrund bedt regionen afgive en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundheds- og Ældreministeriet har den 15. november 2017 modtaget Statsrevisorernes beretning nr. 05/2017, der følger af en undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen om forebyggelse af hospitalsinfektioner.

  Sundhedsministeren er på den baggrund blevet bedt om at afgive en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

  Ministeriet anmoder derfor om en udtalelse til beretningen fra regionsrådene, jf. § 18, stk. 3, i lov om revisionen af statens regnskaber m.v. Udtalelsen skal være ministeriet i hænde senest den 5. februar 2018.

  Vedlagt findes udtalelse fra regionsrådet til beretningen fra Statsrevisorerne. Udtalelsen er sendt til ministeriet den 1. februar 2018 med forbehold for regionsrådets godkendelse den 26. februar 2018.

  Baggrund
  Rigsrevisionen har den 15. november 2017 afgivet beretning til Statsrevisorerne om forebyggelse af hospitalsinfektioner. Beretningens formål har været at belyse indsatsen for at forebygge hospitalserhvervede infektioner. Til vurdering heraf har Rigsrevisionen undersøgt, hvorvidt Sundheds- og Ældreministeriets, regionernes og hospitalernes indsats for at forebygge hospitals­erhvervede infektioner har været tilstrækkelig. Undersøgelsen har været fokuseret om følgende tre spørgsmål:

  • Understøtter Sundheds- og Ældreministeriet, regionerne og hospitalerne gennem mål og overvågning en reduktion af hospitalsinfektioner?
  • Lever hospitalernes hygiejne op til retningslinjerne?
  • Understøtter Sundheds- og Ældreministeriet, regionerne og hospitalerne rationel brug af antibiotika?

  Rigsrevisionens undersøgelse er baseret på interviews med og materiale fra relevante ministerier, styrelser, regioner samt sygehuse. I alt 10 sygehuse – to fra hver region – indgår i undersøgelsen. Fra Region Syddanmark indgår OUH og Sygehus Lillebælt.

  I forhold til alle tre undersøgelsesområder udtrykker Rigsrevisionen kritik. Kritikken er relativt mild, men Rigsrevisionen konkluderer, at hverken Sundheds- og Ældreministeriets, regio­ner­nes og hospitalers indsats for at forebygge hospitalsinfektioner har været tilstræk­kelig, idet der mangler mål for reduktion af infektioner, og mulighederne for at overvåge ud­vik­lingen ikke har været brugt godt nok. Desuden finder Rigsrevisionen, at hygiejnen på hos­pi­ta­lerne kan blive klart bedre, og brugen af antibiotika kan blive mere rationel.

  For alle de tre hovedområder, som Rigsrevisionen har undersøgt, har Region Syd­dan­mark allerede iværksat en række initiativer for at styrke indsatsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udtalelsen til Statsrevisorernes beretning godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-01-2018
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Enhedslisten tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/28942
  11. Rigsrevisionens beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rigsrevisionen offentliggjorde i november 2017 beretningen 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata. Region Syddanmark modtog den 4. januar 2018 anmodning om udtalelse vedrørende beretning om 3 regioners beskyttelse af adgange til it-systemer og sundhedsdata fra Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rigsrevisionen indledte med afsæt i det øgede trusselbillede på informationssikkerhedsområdet (cyberangreb) en undersøgelse af regionernes beskyttelsesadgang til it-systemer og sundhedsdata i januar 2017.

  På baggrund af undersøgelsen offentliggjorde Rigsrevisionen i november 2017 en beretning, hvori regionerne kritiseres på en række områder i forhold til beskyttelse af adgangen til it-systemer samt sundhedsdata. Region Syddanmark har forholdt sig til Rigsrevisionens kritikpunkter og har etableret en række indsatser med henblik på at imødekomme Rigsrevisionens kritik.

  Region Syddanmark modtog den 4. januar 2018 en anmodning om udtalelse vedrørende beretning om 3 regioners beskyttelse af adgange til it-systemer og sundhedsdata fra Sundheds- og Ældreministeriet. Svarskrivelsen skulle være ministeriet i hænde den 18. januar 2018, hvorfor svarskrivelsen er afsendt med forbehold for regionsrådets beslutning på møde den 26. februar 2018.

  Vedlagt findes udkast til svarskrivelse samt følgebrev til ministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At svarskrivelse til Sundheds- og Ældreministeriet godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Digitaliseringsudvalget den 24-01-2018
   

  Indstilling tiltrådt.

  Udvalget efterspurgte en kvartalsvis opfølgning på fremdriften med at rette op på kritikpunkterne fra Rigsrevisionen.

  Udvalget efterspurgte en nærmere redegørelse for fremadrettet brug af whitelisting teknologi på næste møde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 18/1692
  12. Forebyggelse af vold og trusler
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med forretningsudvalgets behandling af Arbejdsmiljøredegørelsen 2017 for Region Syddanmark, som bl.a. indeholder data om arbejdsulykker, bemærkede udvalget at ulykkesfrekvensen for psykiatrien og socialområdet lå væsentligt over ulykkesfrekvensen for de somatiske sygehuse. På den baggrund orienteres forretningsudvalget nu om, hvordan der arbejdes med forebyggelse af vold og trusler i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med forretningsudvalgets behandling af Arbejdsmiljøredegørelsen 2017 for Region Syddanmark, som bl.a. indeholder data om arbejdsulykker, bemærkede udvalget at ulykkesfrekvensen for psykiatrien og socialområdet lå væsentligt over ulykkesfrekvensen for de somatiske sygehuse.

  Årsagerne til ulykkerne i psykiatrien og socialområdet skyldes primært vold. Denne udvikling ses også indenfor somatikken, hvor man oplever flere episoder med fysisk og psykisk vold på afdelingerne.

  Psykiatrien, socialområdet og somatikken arbejder løbende med identifikation, håndtering og forebyggelse af voldsrelaterede arbejdsulykker med udgangspunkt i den faglige tilgang. Udfordringerne bliver håndteret fra flere vinkler gennem forskellige initiativer, og indsatserne baserer sig bl.a. på erfaringer, oplevede udfordringer og anbefalinger fra eksperter.

  Den forebyggende indsats mod vold er en kontinuerlig proces, som kræver vedvarende fokus, hvor der arbejdes målrettet henimod en arbejdspladskultur, hvor konflikter i højere grad forebygges med fagligt funderede metoder.

  Der er fokus på identifikation af voldsepisoder gennem registrering og anmeldelser af episoder med vold. Generelt opleves det dog, at den psykiske vold er sværere at identificere med risiko for, at det bliver et individuelt anliggende. Derfor er der fokus på at udbrede kendskabet til de lokale retningslinjer for anmeldelse og registrering af vold, så der skabes en mere åben kultur og etableres en øget fælles forståelse for, hvornår en episode skal anmeldes.

  Der arbejdes desuden fortløbende med at bruge registreringerne endnu mere systematisk med henblik på at målrette det forebyggende arbejde.  

  Defusing (aflastningssamtale som finder sted umiddelbart efter en voldsepisode) og debriefing (struktureret samtale med psykolog efter voldsepisode) benyttes som redskaber til at drage læring og holde fokus på fysisk og psykisk vold som en fælles udfordring.

  Initiativer i psykiatrien

  Psykiatrien har systematiseret arbejdet med årsagsanalyser af arbejdsulykker. Således gennemfører arbejdsmiljøgrupperne årsagsanalyser, og såfremt der er mere end 3 dages sygefravær i forbindelse med ulykken deltager psykiatrisygehusets HR-afdeling i analysen. Årsagsanalyserne bidrager til åbenhed og dialog og anvendes til læring på tværs af organisationen.

  Risikovurderinger anvendes i det forebyggende arbejde ved vagtskifte og ved større ændringer i patientens trivsel og adfærd. Risikovurderingerne benyttes f.eks. i planlægningen af vagten med henblik på at intervenere og mindske konfliktniveauet.

  Psykiatrien har desuden implementeret nye metoder, som skal bidrage med at reducere antallet af konfliktfyldte situationer og dermed brugen af tvang. Det drejer sig bl.a. om ”bæltefrit afsnit” og safewards, der forebygger brug af kontrollerende handlinger som f.eks. tvangsfiksering og fastholdelse gennem relationsskabende interventioner. Implementeringen af nye tilgange bliver understøttet af f.eks. supervision, sparring og fortløbende kompetenceudvikling af medarbejderne. 

  I forbindelse med de seneste års ny- og ombygninger har man inddraget viden om, hvordan den fysiske indretning kan forebygge episoder med vold, så de fysiske rammer imødekommer målgruppens behov og medarbejdernes sikkerhed.

  Initiativer på socialområdet

  Socialområdet har sat et udviklingsarbejde i gang omkring registrering af episoder med vold, så alle registreringer sker i ét system, hvorved registreringsarbejdet bliver nemmere.

  Årsagsanalyser af arbejdsulykker anvendes bl.a. til at skærpe fagligheden og holde fokus på læring og forebyggelse, og der er fokus på at udvikle effektive og gode læringsprocesser, så læringen udbredes til alle medarbejdere.

  Området arbejder systematisk med at udvikle og implementere virksomme metoder til risikovurdering med øget fokus på inddragelse af borgeren i det konflikt- og voldsforebyggende arbejde. Risikovurderingerne og årsagsanalyserne bruges i det forebyggende arbejde af overgreb, hvor man sammentænker tilbuddenes fysiske rammer og den faglige tilgang til arbejdet med borgeren.

  Målgruppen har over de senere år ændret sig i retning af at være endnu mere belastet og udadreagerende og samtidig fylder udfordringer med misbrug mere. Socialområdet er opmærksom på vigtigheden af, at medarbejderne har de rette kompetencer, så tilbuddet er fagligt parat, når borgeren flytter ind.

  Initiativer i somatikken

  Problemstillingen omkring fysisk og psykisk vold findes også indenfor somatikken, hvor der især er udfordringer med fysisk og psykisk vold på fælles akutmodtagelserne (FAM), medicinske og geriatriske afdelinger samt neurologiske afdelinger.

  De somatiske sygehuse arbejder løbende med at forbedre metoderne til identifikation, kortlægning, håndtering og forebyggelse af episoder med vold på afdelingerne. Samtidig arbejdes der løbende på at italesætte udfordringerne med henblik på at få en fælles forståelse for, hvornår en episode skal anmeldes, så det ikke er et individuelt anliggende for den enkelte medarbejder. 

  Arbejdsmiljøgrupperne foretager årsagsanalyser af ulykkerne. Analyserne bidrager til åbenhed og dialog om episoderne og anvendes som læring i det forebyggende arbejde.

  Der er udarbejdet retningslinjer for vold og der arbejdes på at implementere risikovurderingsværktøjer, som er særlig målrettet somatikken. Desuden benyttes der metoder, som kan anvendes i samarbejdet med mennesker, der kan have en udadreagerende adfærd som f.eks. patienter med demenssygdomme, hjerneskader og psykiatriske lidelser.

  Implementeringen af nye initiativer, metoder og redskaber til forebyggelse af episoder med vold og trusler understøttes af fortløbende kompetenceudvikling af medarbejderne.

  Særligt omkring Sygehus Sønderjylland

  I december 2017 fik Sygehus Sønderjylland påbud fra Arbejdstilsynet om forebyggelse af fysisk og psykisk vold, og sygehuset arbejder målrettet med en række initiativer for at imødekomme påbuddene.

  Sygehus Sønderjylland har fået bevilget forebyggelsespakker målrettet FAM og Afdeling for medicinske sygdomme fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Forebyggelsespakken hjælper afdelingerne med at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne og ledelsen ved, hvad de skal gøre for at forebygge voldsepisoder og håndtere de voldsepisoder, der opstår, og hvor såvel medarbejdere som ledere derfor er mere trygge og bedre i stand til fagligt at håndtere de udfordringer, de møder i deres arbejde. Samtidig bliver systematisk deling af viden om og erfaringer med forebyggelse og håndtering af voldsepisoder en fastere del af afdelingens praksis.

  I forlængelse heraf er der planlagt et længere forløb med fokus på registrering og kortlægning af voldsepisoder, så kulturen omkring anmeldelser forbedres. Dette gøres f.eks. via information på intranet, dialog med afdelingsledelser og arbejdsmiljøgrupper samt oplæg og workshop for afdelingerne om identifikation og forebyggelse af vold.  Desuden arbejdes der på at implementere værktøjer og metoder til risikovurdering af patienter og pårørende med inspiration fra psykiatrien og det sociale område.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Til orientering.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/5157
  13. Orientering om personalerelaterede emner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forretningsudvalget er regionens personaleudvalg. I den forbindelse orienteres forretningsudvalget hermed om Region Syddanmark som arbejdsplads, om de aktuelle personalerelaterede emner, samt om hvilke personalerelaterede emner, som forventes dagsordenssat i det kommende år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Pejlemærke – en god og attraktiv arbejdsplads

  Der er vedtaget overordnede pejlemærker for Region Syddanmarks virksomhed. Et af pejlemærkerne handler om, at regionen skal være en god og attraktiv arbejdsplads. Regionsrådet modtog en afrapportering på dette pejlemærke på regionsrådsmøde i december 2017. Afrapporteringen er vedlagt som bilag.

  Afrapporteringen tager afsæt i en lang række data for at give en bred beskrivelse af, hvordan status er for Region Syddanmark som en god og attraktiv arbejdsplads. En tilsvarende afrapportering vil finde sted igen i sidste del af 2018.

  Afrapporteringen berører følgende temaer:

  • Overordnet vurdering af arbejdspladsen
  • Rekruttering og fastholdelse
  • Uddannelse
  • Det rummelige arbejdsmarked – ansatte på særlige vilkår
  • Kompetenceudvikling
  • Ledelse og samarbejde
  • Arbejdsmiljø

  Faggrupper og antal medarbejdere

  Samlet set arbejder ca. 27.000 medarbejdere i Region Syddanmark, hvoraf omkring 24.000 er beskæftiget ved Region Syddanmarks sygehuse. Omkring 60 % af medarbejderne arbejder på fuld tid, resten er deltidsansatte.

  Medarbejderne i Region Syddanmarks sundhedsvæsen har typisk en videregående sundhedsuddannelse, men der er også erhvervsuddannede og ufaglærte medarbejdere. Nogle af de store medarbejdergrupper er sygeplejersker, læger, lægesekretærer, SOSU-personale, pædagoger, servicepersonale og administrativt personale

  Decentral ledelseskultur og inddragelse af medarbejderne i MED-systemet

  Region Syddanmark er kendetegnet ved en meget decentral ledelseskultur, hvor sygehusenhederne har stor handlefrihed til at finde de bedste løsninger lokalt – i samarbejde med medarbejderne og de lokale samarbejdspartnere (kommuner m.fl.)

  Det konkrete samarbejde er struktureret og beskrevet i en lokalaftale. Overordnede emner behandles i Hovedudvalget, som et samlende organ for hele regionen. Herudover er der Fælles MED-udvalg for hvert område/sygehus og lokale MED-udvalg til det lokale samarbejde. I den enkelte afdeling er der herudover arbejdsmiljøgrupper, der varetager det daglige arbejdsmiljøarbejde.  

  Overordnede kompetenceregler i Region Syddanmark

  Kompetencen til at træffe beslutninger om ansættelse, aflønning og afskedigelse er fordelt mellem regionsrådet, forretningsudvalget, regionsdirektøren, koncerndirektionen, stabsområdet og de administrative chefer.

  Ansættelses- og afskedigelseskompetencen for så vidt angår regionsdirektøren og koncerndirektionen ligger ved regionsrådet efter indstilling fra forretningsudvalget.

  Ansættelses- og afskedigelseskompetencen for så vidt angår øvrige ansatte er fordelt mellem regionsdirektøren, koncerndirektionen, stabsområdet og de administrative chefer.

  Til forretningsudvalgets orientering er beskrivelse af de overordnede kompetenceregler i Region Syddanmark vedlagt som bilag. Der er i december 2017 sket en teknisk opdatering af dokumentet, hvorved de tilsvarende aftalte forhold for tjenestemandsansatte er indføjet i dokumentet.

  Aktuelle personalerelaterede emner

  Overenskomstforhandlinger 2018

  Overenskomsterne for de regionalt ansatte skal fornyes og overenskomstforhandlingerne 2018 blev påbegyndt medio december 2017.

  Regionernes Lønnings- og Takstnævn forhandler på vegne af de fem regioner. Der er forhandlinger med de faglige organisationer om de vilkår, der gælder de enkelte faggrupper, og med Forhandlingsfællesskabet om de fælles vilkår, der gælder alle ansatte i regionerne.

  Danske Regioner oplyste ved forhandlingernes start, at forhandlingerne forventes afsluttet med udgangen af februar 2018.

  Forhandlingerne har afventet arbejdstidsforhandlinger mellem KL og Danmarks Lærerforening. Mandag den 22. januar 2018 blev det udmeldt, at der var så meget realitetsindhold mellem Danmarks Lærerforening og KL, at forhandlingerne på det regionale område er genoptaget.

  Retningslinje om finansiering af ansattes efteruddannelse

  På møde den 20. juni 2017 traf Koncernledelsesforum en principbeslutning om, at ansattes efteruddannelse fremover skal finansieres af regionen, således at den industribetalte efteruddannelse ophører. Baggrunden for beslutningen er et ønske om at beskytte regionens ansatte mod, at der kan opstå tvivl om deres habilitet og uvildighed.

  Aktuelt drøftes den fremadrettede håndtering af efteruddannelse og kompetenceudvikling for regionens ansatte. Emnet om kompetenceudvikling, herunder industrifinansieret efteruddannelse, drøftes aktuelt også i regi af Danske Regioner.

  Kendte dagsordenspunkter til forretningsudvalget i 2018

  Som led i forretningsudvalgets rolle som personaleudvalg vil udvalget blive orienteret om status på en række emner. Forretningsudvalget vil således i det kommende år bl.a. blive orienteret om følgende personalerelaterede emner:

  • Arbejdsmiljøredegørelse inkl. status på sygefravær (forår 2018).
  • Afrapportering på strategi om ansatte på særlige vilkår.
  • Status på sygefravær (efterår 2018).
  • Afrapportering på pejlemærke om en god og attraktiv arbejdsplads (efterår 2018).
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Til orientering.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/45016
  14. Orientering om status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-medarbejdere
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forretningsudvalget orienteres i denne sag om status for arbejdet med opgørelsen af lønsager for de overførte medarbejdere fra BIOS til Ambulance Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forretningsudvalget orienteres i denne sag om status for arbejdet med opgørelsen af lønsagerne for de overførte medarbejdere fra BIOS til Ambulance Syd.

  På møde den 10. januar 2018 blev forretningsudvalget orienteret om status pr. 22. december 2017, hvor der var afsluttet 180 sager og fremsendt 185 sager til de faglige organisationer.

  Status pr. 22. januar 2018
  Status pr. 22. januar 2018 er, at der er afsluttet 184 sager. Supplerende kan oplyses, at 192 sager fremsendt til de faglige organisationer og således under behandling, heraf 168 sager, hvor regionen afventer tilbagemelding fra de faglige organisationer og 24 sager, hvor de faglige organisationer er vendt tilbage med bemærkninger eller ønske om yderligere oplysninger og som derfor som beror på yderligere sagsbehandling i regionen.

  Om de 184 sager kan oplyses, at:

  • 118 sager er afsluttet med, at medarbejderen modtager et beløb til udbetaling. Det samlede beløb til udbetaling udgør 1.257.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.
  • 66 sager er afsluttet med et resultat, hvor medarbejderen skal tilbagebetale et beløb. Det samlede beløb til tilbagebetaling udgør 344.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.

  Regionens samlede merudgift til de 184 afsluttede sager udgør 2.572.000 kr. (før skat).

  Forretningsudvalget vil på de kommende møder tilsvarende blive orienteret om status for arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Til orientering.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/46682
  15. Rapportering af henvendelser i whistleblowerordningen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en orientering om henvendelserne i 4. kvartal 2017 til whistleblowerordningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med etableringen af whistleblowerordningen er det besluttet, at der sker kvartalsvis rapportering med angivelse af henvendelsernes antal og karakter, idet der samtidig skal sikres fuld anonymitet overfor ordningen og evt. personoplysninger i indberetningerne. Regionsrådet har i forbindelse med en revurdering af ordningen besluttet, at anonymiteten overfor den eksterne administrator ophæves, således at administrator kan have mulighed for at præcisere og konkretisere henvendelsen.

  Der vedlægges en oversigt fra Deloitte over de enkelte henvendelser i perioden 1. oktober 2017 til 31. december 2017.

  Det fremgår heraf, at der er indkommet i alt tre henvendelser. Heraf har Deloitte vurderet, at to henvendelser er udenfor ordningen og én henvendelse delvist indenfor ordningen. Denne vedrører en uventet hændelse i et konkret patientforløb. Det er konstateret, at det pågældende sygehus har registreret og håndteret patientforløbet forskriftsmæssigt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Til orientering.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/46183
  16. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Intet.

  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/46183
  17. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Intet.


  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 07-02-2018
   

  Intet.


  Morten Weiss-Pedersen, Pia Tørving, Marianne Mørk Mathiesen og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.  
  18. LUKKET - godkendelse af salgsliste
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  19. LUKKET - status
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 08-02-2018
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring