Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforums formandskab - Referat - 07. november 2017

Mødedato
07-11-2017 kl. 10:00 - 12:00
 
Mødested
Stephanies kontor
 
Deltagere
 
 • Henrik Dam
 • Ib Kristensen
 • Bo Stærmose
 • Stephanie Lose

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra Formandskabets møde den 8. september 2017
  3. Økonomioversigt
  4. Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  5. Ansøgning: OPI - VR Buddies
  6. Ansøgning: OPI - PLUMA robot test (Patient, Lifting, Utility and Moving semi-Autonomous robot
  7. Ansøgning: OPI - Online travel-guide
  8. Ansøgning: OPI - ShowerEcoGuide
  9. Indkomne ansøgninger
  10. Ansøgning: Vækstrettet kompetenceudvikling
  11. Ansøgning: Inklusion via Glasværket
  12. Temadrøftelse: Design
  13. Status på designsatsningen i Syddanmark
  14. Samarbejde om digitalisering gennem design
  15. Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-19
  16. Fødevarer - udmøntning af reservation til etablering af syddansk hub og aktiviteter
  17. Reservation af midler til medfinansiering af nationale Innovationsnetværk
  18. Samarbejde med Væksthus Syddanmark og Udenrigsministeriet om udstationering af medarbejder i Syddanmark
  19. Regional medfinansiering af Early Warning
  20. Status på den særlige ramme til sekretariatet samt ny ramme for 2018
  21. Yderområdeindsats - status 2017 og ny yderområdepulje 2018
  22. Etablering af regional teknologipagt
  23. Styregruppemøde i Vestdansk Erhvervssamarbejde
  24. Meddelelser
  25. Eventuelt


  Sagsnr. 17/117
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Stephanie Lose orienterede om, at der forventes to yderligere punkter til det kommende møde i Vækstforum. Det drejer sig om indgåelse af erhvervspartnerskabsaftale med Business Region Esbjerg og evaluering af Vækstforums yderområdeindsats.

  Dorthe Kusk orienterede om, at Vækstforum har modtaget en høring vedrørende ansøgning om socialfondsmidler til aktiviteter under EURES inden for arbejdskraftens mobilitet på tværs af grænser. Sagen sendes på grund af tidsfristen i skriftlig høring i Formandskabet, og Vækstforum orienteres.  

  Dagsordenen blev godkendt.


  Sagsnr. 17/117
  2. Godkendelse af referat fra Formandskabets møde den 8. september 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Referatet fra Formandskabets møde den 8. september 2017 er sendt den 13. september 2017 og kan læses på dette link: https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm497946

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet godkender referatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Referatet blev godkendt.


  Sagsnr. 16/43132
  3. Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret for anvendelse af de regionale erhvervsudviklingsmidler og EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020. Dette punkt orienterer om det aktuelle forbrug af de forskellige midler, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  I 2017 har Vækstforum i alt 119 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, er alle midler for 2017 disponeret pr. 4. december 2017 og alle indsatser i Investeringsplanen for 2017 er gennemført. For uddybende information, se bilag.

  På nuværende tidspunkt kan det forudses, at de to rammer af regionale erhvervsudviklingsmidler for 2017, som Vækstforum i marts 2017 reserverede dels til medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 3, Social Inklusion (4 mio. kr.) og dels til medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 4, Erhvervsuddannelse- og videregående uddannelse (4 mio. kr.), ikke disponeres i 2017.

  Imidlertid er der fortsat behov for, at kommende ansøgere kan søge en mindre regional medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, når de søger om støtte fra Socialfondens prioritet 3 og 4. Derfor foreslås det, at der fortsat reserveres i alt 8 mio. kr. til de samme formål og at Vækstforum samtidig bemyndiges til at udmønte midlerne.

  Som følge af uforbrugte midler på andre bevillingsområder indenfor Regional Udviklings samlede ramme i budgetåret 2017, foreslås det endvidere, at Regionsrådets bevilling på 9,2 mio. kr. til Det Syddanske EU-kontor, som Vækstforum indstillede til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018, af tekniske årsager ændres, så bevillingen i stedet finansieres af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017.

  Tabel 1 i bilaget viser derfor et merforbrug på 11,6 mio. kr. af regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017. Merforbruget finansieres af Regional Udviklings samlede budget i 2017 og udlignes i 2018. Da merforbruget skyldes udgifter, der ellers skulle have været finansieret af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2018, har det ingen betydning for Vækstforums regionale erhvervsudviklingsmidler samlet set over den toårige periode.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020

  Vækstforum har 634 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond i programperioden 2014-2020. Vækstforum har efter dette møde 96,7 mio. kr. til rådighed på Socialfonden og 75,6 mio. kr. til rådighed på Regionalfonden. For uddybende information, se bilag.

  Vækstforum følger stort set den samlede EU-disponeringsplan for begge fonde, men ikke de to planers mål for de tre underliggende prioriteter. På Socialfonden er Vækstforum bagud for sine mål for prioritet 3, Social Inklusion og for prioritet 4, Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, og er forud for sit mål for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse. Hvis de foreliggende indstillinger følges, vil der samlet set være 10 mio. kr. tilbage på denne prioritet til resten af programperioden.

  På Regionalfonden er Vækstforum forud for sine mål for prioritet 1, Innovation og klyngedannelse og for prioritet 2, SMV konkurrenceevne, men bagud for sit mål for prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet. Se bilag for uddybende information omkring mål og målopfyldelse for de enkelte prioriteter.

  Syddansk Vækstforum har pr. 30. september 2017 opfyldt sin n+3 forpligtigelse pr. 31. december 2017 på begge fonde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum indstiller til regionalrådet, at regionsrådets beslutning af 24. april 2017 om at reservere en ramme på 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til regional medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 3, Social Inklusion fastholdes, og at Vækstforum bemyndiges til at udmønte midlerne.
  • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådets beslutning af 24. april 2017 om at reservere en ramme på 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til regional medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 4, Erhvervsuddannelse- og videregående uddannelse fastholdes, og at Vækstforum bemyndiges til at udmønte midlerne.
  • At regionsrådets beslutning af 30. oktober 2017 vedr. bevillingen til Det Syddanske EU-kontor 2018-2019 på 9.200.000 kr. ændres, så bevillingen i stedet finansieres af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/1028
  4. Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 25. september 2014 bemyndigede Vækstforum Formandskabet til at træffe afgørelse vedrørende ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

  Der er indkommet 4 ansøgninger til ansøgningsfristen den 15. august 2017. Formandskabet skal tage stilling til de 4 projekter, hvoraf 3 er indstillet til tilsagn og et er indstillet til afslag.

  Projekt

  Forretningsområde

  Indstilling

  PLUMA robot test (“Patient Lifting Utility and Moving semi-Autonomous”) v/Multi Tower Company

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  VR Buddies v/Tutee ApS og Welfare Denmark ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  ShowerEcoGuide v/ShowerEcoGuide ApS

  Bæredygtig Energi

  Tilsagn

  Vækst i Syddansk Turisme via ny online travelguide v/VisitNordic

  Oplevelseserhverv

  Afslag

  Projekterne er vurderet i forhold til, om de lever op til formålet og kriterierne i Syddansk OPI-pulje.

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner om afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser (fremover skrives der blot produkter, men der menes såvel produkter som serviceydelser) inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi samt Oplevelseserhverv.

  I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på en række kriterier, bl.a. potentialet for at skabe vækst i omsætning og arbejdspladser, at der er et behov for produktet i den offentlige sektor, et internationalt salgspotentiale og at der foreligger en velbeskrevet forretningsplan.

  Der er afsat 27,5 mio. kr. til puljen frem til august 2019, og hvis indstillingerne følges, er der ca. 5 mio. kr. tilbage i puljen.

  Kritisk antagelse for effekter i puljen

  Det er en kritisk antagelse, at der er behov for grundig testning af produkterne blandt brugere og videreudvikling af produkterne i forhold til brugernes feedback.

  Særligt omkring potentialevurderingen

  Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

  1. Tid og pris: Projektet vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten.

  2. Samlet forventet effekt: Projektet vurderes i forhold til forventet effekt og bidrag til at indfri formål og kriterier under Syddansk OPI-pulje.

  Det bemærkes, at effektvurderingen ikke kan sammenlignes med effektvurderingen af Vækstforums øvrige projekter, da der anvendes en simpel udgave af effektvurderingsværktøjet, der er tilpasset OPI-puljen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   
  • At Formandskabet tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/26971
  5. Ansøgning: OPI - VR Buddies
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  VR Buddies

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Ansøger

  Tutee ApS

  Økonomiske partnere

  Børneafdelingen Sydvestjysk Sygehus

  SDU – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

  Formål

  Med ’VR Buddies’ vil virksomheden Tutee og børneafdelingen på Sydvestjysk Sygehus teste og videreudvikle en fleksibel læringsplatform til at integrere med Virtual Reality-brille og 360 graders kamera til gavn for patienterne og deres fortsatte faglige og sociale tilknytning til deres skoleklasse.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet vil kunne gavne langtidssyge eller kronisk syge børn ved at anvende ny teknologi i undervisningen og bidrage til at give syddanske aktører unikke erfaringer, der kan danne basis for erhvervsmæssig vækst.

  Effekter

  Efter projektperioden

  (0-3 år efter)

  Anslået skabt årlig omsætning: 32.106 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 6 mio. kr.

  Nye skabte job: 16

  Efter projektperioden

  (4-5+ år efter)

  Anslået skabt årlig omsætning: 57.081 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 10 mio. kr.

  Anslået årlig skabte job: 11

  Økonomi

  Samlet budget: 1.806.580 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 1.354.935 kr.

  Egenfinansiering: 451.645 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  ’VR Buddies’-projektets formål er at udvikle en skalérbar og brugervenlig online læringsplatform, der tager højde for og dækker de særlige behov, som langtidssyge og kronisk syge børn og unge oplever. Disse børn har ofte et stort sygefravær fra skolen. Langvarig sygdom går ud over børns læring og påvirker også den faglige og sociale tilknytning til klassen.

  I projektet ’VR Buddies’ vil virksomheden Tutee i samarbejde med børneafdelingen på Sydvestjysk Sygehus (SVS) teste og videreudvikle en fleksibel læringsplatform til at integrere med VR-brille og et 360 graders kamera. Kameraet skal kontinuerligt filme og streame i realtid fra klasseværelset eller gruppearbejdet.

  Klassekammeraterne bliver en del af løsningen og af projektet, idet platformen indeholder et organiseringsmodul. Klassekammeraterne  involveres gennem en ”Buddy-ordning”, som  består i, at elevens klassekammerater på skift er ansvarlig for den fraværende elev, sætter udstyr op i klasse og er patientens indgangsvinkel til klassen.

  Tutee får således mulighed for at teste en ny teknologi i tæt samarbejde med SVS og skolepersonale, hvilket kan give unikke erfaringer med at anvende VR-teknologi til gavn for patienterne og deres fortsatte faglige og sociale tilknytning til klassen. Desuden giver platformen mulighed for at forenkle arbejdsgange og koordinere undervisningsplaner mellem skole og sygehuslærer.

  Tutee kan med projektet på sigt udvide sin produktportefølje og få erfaringer med anvendelse af VR-teknologi til brug for videre udvikling af digitale og virtuelle redskaber til at samarbejde på tværs af by- og landegrænser.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Ansøger har tidligere deltaget i OPI-projektet ”Tutee” om test og videre udvikling af en online vejlednings- og læringsplatform. Tutee har i dag 4 heltids- og 3 deltidsansatte, hvilket ifølge ansøger skyldes OPI-puljens medvirken til at validere platformen. Eksportaktiviteterne udgør pt. ca. 20% af Tutee’s omsætning og er stigende. Med salgskanaler i Skandinavien og gode kontakter til det kinesiske marked vurderes produktet at have internationalt potentiale.

  Fra onlineplatformen har Tutee god erfaring med abonnementsmodellen. Derfor er forretningsmodellen, at kunden køber en licens pr. barn på 1000 kr. pr. måned med fuld service, onlinesupport, opdateret software samt variable omkostninger til hardware og oplæringskurser. Til kommercielle aktører i udlandet vil den generiske VR-del blive solgt som ekstra modul til Tutee’s nuværende produktportefølje. Tutee har allerede kontakter til det kinesiske marked. Test-setuppet vurderes at være relevant, realistisk og nødvendigt ift. at videreudvikle og senere markedsføre produktet.

  Forretningsmodellen vurderes at være realistisk og potentialet vurderes at være sandsynligt. Projektet vil kunne bidrage til at give syddanske aktører unikke erfaringer med brug af Virtual Reality i rehabilitering og kobling til andre digitale platforme.

  Projektet vurderes derfor at kunne give erhvervsmæssig effekt i Region Syddanmark, hvorfor det indstilles til tilsagn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

   

  ·         At Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra Syddansk OPI-pulje på 1.354.935 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/26976
  6. Ansøgning: OPI - PLUMA robot test (Patient, Lifting, Utility and Moving semi-Autonomous robot
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  PLUMA robot test (Patient Lifting, Utility and Moving semi-Autonomous robot)

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Ansøger

  Multi Tower Company IVS, Odense

  Økonomiske partnere

  Projekt Universitetshospital Køge, Odense Universitetshospital samt Syddansk Universitet

  Formål

  At teste om en forflytnings – og genoptræningsrobot bl.a. mht. funktion, sikkerhed. komfort og økonomi er et alternativ til loftlifte, mobile lifte og bækkenstole m.v. i hospitalsdriften.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Der er tale om et meget innovativt produkt, som kan skabe et helt nyt forretningsgrundlag, der potentielt kan blive meget stort.

  Effekter

  Efter projektperioden

  (0-3 år efter)

   

  Anslået skabt omsætning: 79,8 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 10 mio. kr.

  Nye skabte job: 26

  Efter projektperioden

  (4-5+ år efter)

   

  Anslået skabt omsætning: 422 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 219 mio. kr.

  Nye skabte job: 74

  Økonomi

  Samlet budget: 1.145.771,98 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 859.328,98 kr.

  Egenfinansiering: 286.443,00 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Multi Tower Company (MTC) er på vej på markedet med en semi-autonom robotløsning, der kan bruges til forflytning, genoptræning ved sengen og ved gangbesvær. Den kan potentielt også erstatte bækkenstol, mobilkraner, stå- og drejelifte m.v. Den kan samle og gemme data, som kunden kan bruge til at optimere workflow. Robotten kan serviceres på afstand og forventes produceret i to varianter. MTC har behov for test af løsningen i et så driftslignende set-up som muligt, hvilket i projektet planlægges at ske i samarbejde med bl.a. klinikere og borgere på såvel Projekt Universitetshospital Køge (PUK) som Odense Universitetshospital (OUH). I alt vil 49 personer blive inddraget i afprøvningen, der vil foregå over 2 måneder på hvert af de deltagende hospitaler.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Formålet med PLUMA-projektet er at teste en forflytnings- og genoptræningsrobot-løsning i samarbejde med en lang række faggrupper samt patienter/pårørende på to sygehuse.

  Formålet med projektet er at gøre forflytningsrobotten klar til salg, inden udbudsfasen går i gang hos flere af de sygehusbyggerierne. Forretningsmodellen består i salg af robotløsningen til kunderne. Ansøger har særligt fokus på, at løsningen bliver klar til udbudsfasen går i gang hos sygehusbyggerierne.

  Multi Towers medejer Blue Ocean Robotics har i 2013 opnået støtte fra Syddansk OPI-pulje til test af sociale robotter. Blue Ocean Robotics oplyser, at status er, at der indtil videre ikke er nogen omsætnings- og jobeffekt af projektet, men at man fortsat har ansatte, der understøtter robotsalg til skoler.

  Løsningen erstatter potentielt en række eksisterende forflytnings- og genoptræningshjælpemidler og forbedrer samtidigt arbejdsmiljøet og øger patientens værdighed og komfort ved flytning.

  Det vurderes, at det er meget relevant for virksomheden at få testet og videreudviklet den meget innovative robotløsning, såfremt det skal udvikle sig til en reel alternativ løsning for et konservativt marked, hvor kendskab til, og tryghed ved, lofts- og væglifte samt bækkenstole er udbredt.

  Afprøvningen forventes at resultere i testrapporter om robottens driftssikkerhed, patient-og plejepersonalets oplevelse, hygiejne/sikkerhed/arbejdsmiljø, herunder CE-mærkning af produktet, som er centralt for at virksomheden kan gøre sig gældende ved de kommende udbudsfaser i forbindelse med særligt sygehusbyggerierne og salg generelt. Ansøger vurderer på langt sigt, at kunne skabe ca. 100 nye jobs i Odense, og efter en årrække at udvikle sig til et interessant opkøbsemne for globale spillere inden for medicoområdet.

  Sekretariatet vurderer, at ansøgervirksomheden med det meget innovative produkt kan skabe et helt nyt forretningsgrundlag og at det potentielt kan blive meget stort.

  Projektet indstilles derfor til tilsagn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

   

  • At Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra Syddansk OPI-pulje på 859.328,98 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • Det er en forudsætning for bevillingen, at de nødvendige tilladelser til test af produktet på sygehusene opnås. Der skal fremsendes dokumentation for, at disse tilladelser er opnået til OPI-sekretariatet senest den 1. marts 2018.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/26960
  7. Ansøgning: OPI - Online travel-guide
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indstilling:

  C: Afslag

  Projektpræsentation

  Vækst i Syddansk turisme via ny online travel-guide

  Forretningsområde

  Oplevelseserhverv- turisme

  Ansøger

  Visitnordic Aps

  Økonomiske partnere

  Visit Vejle

  SDU – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse (IER)

  Formål

  Visitnordic ApS søger midler til test af en prototype på en fælles engelsk/kinesisk-sproget online-rejseguide for de nordiske lande, hvorfra der vil blive linket til rejseaktørernes egne hjemmesider.

  Indstilles til afslag fordi

  Sekretariatet vurderer, at det ikke er sandsynliggjort, at ansøger med projektet vil kunne opnå de angivne effekter.

  Effekter

  Efter projektperioden

  (0-3 år efter)

   

  Anslået skabt omsætning: 8,5 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 6 mio. kr.

  Nye skabte job: 5

  Efter projektperioden

  (4-5+ år efter)

  Anslået skabt omsætning: 11 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport: 9 mio. kr.

  Nye skabte job: 2

  Økonomi

  Samlet budget: 733.027,80 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 0,00 kr.

  Egenfinansiering: 183.256,95 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Visitnordic Aps søger midler til test af en fælles nordisk online rejseguide prototype, som skal henvende sig til turister fra fjernmarkederne, fx Kina. Fra hjemmesiden vil der blive linket til rejseaktørernes egne hjemmesider. Ansøger forventer med platformen at opnå indtjening gennem promovering af rejseoperatører på kinesisk og engelsk.

  I projektet vil platformen blive testet i forhold til offentlige og private aktører samt overfor turisterne for at afklare løsningens relevans i forhold til disse målgrupper.

  Ansøger forventer med den planlagte test af prototypen at identificere de offentlige og private aktørers samt potentielle turisters behov og ønsker til en digital rejseguide.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det er sekretariatets vurdering, at midler til test af produktet vil kunne give virksomheden indsigter, som kan bruges til at videreudvikle prototypen, således at prototypen bliver gjort relevant i forhold til offentlige/private parter såvel som turisterne inden løsningens markedsintroduktion.

  Der er tale om en ny platform, som ikke findes i dag. Men udfordringerne i at etablere en fælles platform vil være at få kineserne til at bruge en sådan i stedet for de platforme som de allerede bruger til at finde tilsvarende information om andre rejsemål.

  Forretningsmodellen indebærer, at destinationerne og kommercielle partnere skal annoncere. Dette kan blive en stor udfordring, og kræve et stort salgsarbejde da parterne i forvejen bliver tilbudt mange muligheder for at blive synlige overfor turisterne. Det vil derfor være meget usikkert om destinationerne vil bidrage økonomisk.

  Det er derfor sekretariatet vurdering, at det er usikkert, at projektet vil kunne opnå de angive effekter, da det vurderes som værende meget usikkert, at ansøger vil kunne trænge igennem på markeder, hvor løsningen vil være i konkurrence med andre løsninger, som ligeledes tilbyder synlighed for offentlige og private aktører.

  Samlet er det vurderingen, at det ikke er sandsynliggjort, at man med projektet vil kunne opnå de angivne effekter. Projektet indstilles derfor til afslag.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  ·At Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager afslag fra Syddansk OPI-pulje, fordi projektet vurderes ikke at kunne indfri de angivne effekter i form af omsætning og job i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/26973
  8. Ansøgning: OPI - ShowerEcoGuide
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  ShowerEcoGuide

  Forretningsområde

  Energieffektive Teknologier

  Ansøger

  ShowerEcoGuide ApS, Kolding.

  Økonomiske partnere

  Kolding Kommune

  SDU – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

  Formål

  Formålet med projekter er at teste og videreudvikle produktet ShowerEcoGuide (SEG) – sensor, der kan måle brugeradfærd samt teste virkningen af forskellige nudgingtiltag.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet har den nødvendige kvalitet i aktiviteter og forretningsplan, som sandsynliggør, at projektet vil medføre en succesfuld markedsintroduktion af SEG og dermed bidrage til at skabe vækst og job hos virksomheden.

  Effekter

  Efter projektperioden

  (0-3 år efter)

  Anslået skabt omsætning:11 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport:

  6,5 mio. kr.

  Nye skabte job: 7

  Efter projektperioden

  (4-5+ år efter)

  Anslået skabt omsætning: 17,8 mio. kr.

  Heraf anslået skabt eksport:

  13,3 mio. kr.

  Nye skabte job: 1

  Økonomi

  Samlet budget: 1.423.080 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 1.067.310 kr.

  Egenfinansiering: 355.770 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  ShowerEcoGuide (SEG) er en sensor, som anonymt kan måle brugeradfærd i forhold til brusebad. SEG kan fortælle om brusebadets varighed, om brugeren slukker vandet under indsæbning og hvornår brugeren træder ind under vandet.

  Denne måling af adfærden skal anvendes til at implementere forskellige nudgingtiltag, som fx tekster i baderummet, infoskærm om vandforbrug osv. Projektet har også til formål at undersøge, hvilke nudgingtiltag, der er mest effektfulde.

  Da SEG i første omgang er målrettet storrumsbade, er projektet interessant for offentlige idrætscentre, svømmehaller osv. Derved er målgruppen kommuner, som udover vand- og energibesparelser vil opnå en indsigt i bruseadfærd, hvilket kan give kommunerne mulighed for at; 1) identificere kommunale besparelsesmål, 2) identificere mulige fremadrettede tiltag 3) mulighed for benchmarking med andre idrætscentre.

  For virksomheden vil projektet give øget viden om produktets muligheder og begrænsninger, og derved mulighed for at videreudvikle produktet inden markedsintroduktion. Det sker gennem indsamling og analyse af kvalitative og kvantitative data, test og analyse af adfærd med nudgingtiltag, og identifikation/videreudvikling af det endelige produkt.        

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektet kan have stor betydning for at skabe værdi hos SEGs målgruppe. Derved kan ShowerEcoGuide ApS skabe vækst i omsætningen og være med til at skabe nye arbejdspladser inden for energieffektive teknologier.

  SEG prototypen skal i projektet testes i samarbejde med Kolding Kommune ved Cuben i Christiansfeld. Det vurderes, at der er en god sammenhæng mellem projektets aktiviteter, outputs og effekter, samt at disse outputs og effekter er realistiske.

  Sekretariatet vurderer, at projektet vil have en positiv effekt på beskæftigelsen og omsætningen hos ShowerEcoGuide ApS. Projektet muliggør at test og videreudvikling vil være intensiv og af høj kvalitet. Projektet vurderes således ikke at kunne gennemføres i samme omfang og indenfor samme tidsramme uden støtten.

  Ansøger oplyser, at der ikke findes et system som SEG, som er en helhedsløsning, hvilket gør SEG unik på markedet. Sekretariatet vurderer, at der er tale om et nyt produkt.  

   

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi det vurderes, at projektet har den nødvendige kvalitet i aktiviteter og forretningsplan, som sandsynliggør, at projektet vil medføre en succesfuld markedsintroduktion af SEG. Derudover har ansøger sandsynliggjort interesse for produktet hos målgruppen.

  SEG vurderes at bibringe flere fordele hos kunderne, som fx: omkostnings- og energireducering.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

   

  • At Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra Syddansk OPI-pulje på 1.067.310kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/117
  9. Indkomne ansøgninger

  Sagsnr. 17/18203
  10. Ansøgning: Vækstrettet kompetenceudvikling

  Sagsnr. 17/27603
  11. Ansøgning: Inklusion via Glasværket

  Sagsnr. 17/119
  12. Temadrøftelse: Design
  fold dette punkt ind Resume
   

  For at give et bedre kendskab til designsatsningen i Syddanmark foreslås det, at formand for D2i’s bestyrelse, Chief Business Transformation Officer Ulrik Gernow fra LEGO koncernen samt en relevant virksomhed holder oplæg på mødet i Vækstforum om henholdsvis erfaringerne med designsatsningen og de konkrete gevinster for virksomhederne. De to oplæg bruges til at gøre status på designsatsningen og drøfte de fremtidige muligheder. Oplæggene foreslås suppleret af en præsentation af en ny rapport om kreative erhverv og design i Region Syddanmark v/ afdelingschef i Region Syddanmark, Rune Stig Mortensen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Design har været et af Syddansk Vækstforums særlige fokusområder siden 2009, og Vækstforum har støttet en række store projekter med klyngeorganisationen Design2innovate (D2i) som omdrejningspunkt. I perioden 2010-14 bevilgede Vækstforum ca. 38 mio. kr. til designprojekter i regi af D2i, og siden 2015 har Vækstforum bevilget ca. 45 mio. kr. til området. Designindsatsen virker. Effektmålingsrapporten fra 2016 viser eksempelvis, at virksomheder som har deltaget i Vækstforums designprojekter startet i 2010-2012 har haft en markant mere positiv beskæftigelsesudvikling end sammenlignelige virksomheder.

  D2i har med Designskolen og Syddansk Universitet som de væsentligste aktører tilrettelagt forskellige aktiviteter med det formål at få design som metode integreret i langt flere virksomheder og at få design integreret i flere produkter. I de seneste år er design som redskab i innovationsprocesser blevet er stadig vigtigere element, og der gennemføres blandt andet innovationsprojekter inden for bæredygtighed, leg og læring. Samtidig arbejder der også med strategisk forretningsudvikling, blandt andet med design som redskab til værdikædeinnovation. 

  D2i driver desuden markedsføringskonsortiet DANISHTM, tidligere Danish Design and Architecture Initiative (DDAI), som markedsfører dansk design og arkitektur med afsæt i et online magasin.

  D2i har siden starten introduceret design og designmetoder til tæt på 800 virksomheder og er på sit felt blandt de førende organisationer i Danmark. Dette var en af grundene til, at Dansk Design Center og Design denmark valgte at lægge en stor del af prisuddelingen Danish Design Award 2017 til Kolding med D2i som arrangør.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum med afsæt i oplæggene drøfter de fremadrettede perspektiver for design som indsatsområde.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/29289
  13. Status på designsatsningen i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i den løbende opfølgning på Vækstforums projektportefølje har COWI gennemført midtvejsevaluering af fire designprojekter med D2i som bevillingsmodtager. Midtvejsevalueringen afspejler, at designprojekterne er blevet forsinkede, primært som følge af sagsbehandlingsprocessen i Erhvervsstyrelsen, og derfor er tre af projekterne også bagefter i forhold til Vækstforums vilkår om, at projekterne skal have opfyldt mindst 75 % af de fastsatte mål pr. 28. februar 2017.

   

  På trods af forsinkelserne forventes projekterne fortsat at kunne opnå de fastlagte mål. Med henblik på bedre at kunne opnå disse mål, har D2i anmodet om justeringer i to af projekterne.

  COWI vurderer, at projekterne er relevante og godt koordinerede, men at der kan gøres mere for at sikre synergi imellem aktiviteterne og styrke D2i’s synlighed som klyngeorganisation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som led i den løbende opfølgning på Vækstforums projektportefølje har COWI gennemført midtvejsevaluering af fire designprojekter med D2i som bevillingsmodtager, indstillet til støtte af Vækstforum den 17. marts 2015. Det drejer sig om de to EU-Socialfondsprojekter, ”Design Innovation” og ”Design Business Boot Camp” samt de to EU-Regionalfondsprojekter ”Growth Catalyst” og ”Growth by Design”. De 4 projekters budgetter udgør tilsammen 54 mio. kr., og de har samlet modtaget en bevilling på 27 mio. kr. fra EU-fondene og godt 13 mio. kr. i REM-midler.

  Resumé af evalueringsrapporterne er endnu ikke færdige, men vil blive vedlagt som bilag til mødet i Vækstforum. Der vedlægges bilag med mere udførlig beskrivelse af projekternes fremdrift, evaluering og ønskede ændringer fra bevillingsmodtager.

  Midtvejsevalueringen afspejler, at designprojekterne er blevet forsinkede, primært som følge af sagsbehandlingsprocessen i Erhvervsstyrelsen, men det er fortsat vurderingen, at projekterne kan nå de fastsatte målsætninger. COWI vurderer, at projekterne har skabt god interesse for design blandt de syddanske virksomheder, men at der kan gøres mere for at synliggøre D2i som klyngeorganisation og dermed styrke forretningsmodellen for D2i. I den forbindelse peges der på en række udfordringer i forhold til D2i’s finansiering med projektmidler og forventningen om større privat medfinansiering.

  COWI giver i rapporterne en række anbefalinger, som der vil blive fulgt op på sammen med D2i, herunder at der skal skabes større synergi imellem projekterne, så virksomhederne i højere grad tager del i flere aktiviteter og dermed bliver en integreret del af miljøet og tilbuddene omkring D2i.

   

  Forsinkelsen af designprojekterne har konsekvenser i forhold til de bevillingsvilkår, som Vækstforum besluttede på mødet den 17.marts 2015, med krav til alle fire projekter om, at ”projektet i forbindelse med afrapportering til Erhvervsstyrelsen pr. 28. februar 2017 kan dokumentere, at projektet har nået minimum 75 % af de målbare aktivitets- og outputmål, der jf. tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen, skal være nået pr. 28. februar 2017. Hvis ikke aktivitets- og outputmål er nået, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen, at bevillingen nedsættes”.

  Forsinkelsen af projekterne ved opstart har resulteret i, at aktiviteter og resultater er blevet tilsvarende forsinket, og tre af projekterne opfylder således ikke 75 % vilkåret. For det største af projekterne, ”Growth by Design”, er 75 % vilkåret opfyldt til trods for forsinkelsen.

  Det vurderes, at projekterne vil kunne indhente efterslæbet i aktiviteter og resultater, og på den baggrund kan det ikke anbefales, at nedsætte bevillingerne til de tre projekter. Det forventes imidlertid, at der vil blive ansøgt om forlængelse af projektperioden, og Vækstforum kan i den forbindelse genvurdere projekterne i forhold til fremdriften med mulighed for at nedsætte bevillingerne eller omfordele midler til de mest succesfulde projekter.

  Projektet ”Growth by Design” lukkede i foråret 2017 et af de 4 delprojekter, ”Reframe the Future”, som følge af dårlig fremdrift. De tilknyttede midler blev overflyttet til nye aktiviteter, som har fokus på generationsskifte og allerede er i fin fremdrift.

  Samtidig er de projektudførende opgaver i delprojektet ”Play User Lab”, blevet hjemtaget af den ansvarlige projektpartner, Capital of Children, således at Designskolen Kolding nu som oprindeligt planlagt alene er videnspartner i dette delprojekt.

  Derudover har D2i anmodet om, at sammensætningen af deltagere og aktiviteter ændres i projektet ”Design Innovation”, således at der lægges øget vægt på kompetenceudvikling af ledere og tilsvarende sker en reduktion af antallet af medarbejdere, som deltager i projektet. Ændringen skyldes dels, at det på grund af opsvinget har vist sig vanskeligt for virksomhederne at afse grupper af medarbejdere, dels at projektet med en korrektion af kurserne bedre vil kunne uddanne ledere til at implementere designtænkning i virksomhederne. På baggrund af projektets fremsendte redegørelse vurderes det, at der kan opnås samme effekt givet denne ændring, og det anbefales derfor at godkende ændringen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller, 

  • at Vækstforum i forventning om at designprojekterne kan indhente forsinkelserne ikke indstiller budgetreduktioner som følge af manglende opfyldelse af fremdriftskrav. 
  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen af de foreslåede ændringer i projekt Design Innovation godkendes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/32966
  14. Samarbejde om digitalisering gennem design
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen og Syddansk Vækstforum indgik den 5. september 2017 en vækstpartnerskabsaftale, der gælder frem til 30. juni 2018. I den forbindelse blev det aftalt at fremme udviklingen af nye teknologier og forretningsmuligheder ved at understøtte SMV’ers anvendelse af design og at parterne hver især ville søge at tilvejebringe op til 5 mio. kr. årligt i 2018-2020, i alt 30 mio. kr., til formålet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum har siden 2010 haft fokus på designanvendelse som redskab til at skabe vækst i syddanske virksomheder, og siden 2011 har næsten 800 virksomheder deltaget i aktiviteter i regi af designklyngeorganisationen, D2i. Det har medført, at andelen af syddanske virksomheder, der anvender design, er steget til gavn for deres konkurrenceevne og vækst.

  Designmetoder kan på effektiv vis anvendes til at omsætte ny teknologi til nye produkter, services og digitale forretningsmodeller, og det er baggrunden for, at digitalisering gennem designanvendelse indgår i den nye vækstpartnerskabsaftale mellem Regeringen og Syddansk Vækstforum. Parterne vil således hver især søge at tilvejebringe op til 5 mio. kr. årligt i 2018-2020 til at fremme udviklingen af nye teknologier og forretningsmuligheder ved at understøtte SMV’ers anvendelse af design.

  På nationalt niveau har Dansk Design Center arbejdet på at inspirere til, hvordan design kan styrke virksomheders forretning. Det er sket ved at anvende såkaldte ”designsprints”, hvor virksomheder får input til at omsætte nye teknologier til forretningsudvikling ved at matche virksomheder med designere. D2i’s erfaringer med at introducere virksomheder til anvendelse af design kan kombineres med Dansk Design Centers erfaringer i et samarbejde, hvor man videreudvikler konceptet bag designsprints og forbereder SMV’er til arbejdet med digitalisering og design. Virksomhederne får på den måde tilført de rette kompetencer og får størst muligt udbytte af indsatsen. 

  Et landsdækkende projekt med D2i og Dansk Design Center som hovedaktører vurderes at kunne skabe stor effekt på væksten i syddanske virksomheder. Det vil i særlig grad gælde virksomheder med et højt teknologiindhold i produktion og service, men det vil også gælde lavteknologiske virksomheder, som kun vil bevare konkurrenceevnen, hvis digitalisering tænkes ind i virksomhedens forretningsudvikling og implementeres i overensstemmelse hermed.

  Projektet vil samtidig styrke designmiljøet i Syddanmark, som vil udvikle nye kompetencer og etablere nye samarbejder i hele landet, men også internationalt som følge af øget synlighed. Dertil kommer, at samarbejdet vil bidrage til samordning af initiativer på designområdet.

  Det nærmere indhold af projektet og de konkrete effekter for syddanske virksomheder vil skulle beskrives i en projektbeskrivelse fra D2i og Dansk Design Center, som danner grundlag for Vækstforums beslutning om udmøntning af den økonomiske ramme, som foreslås afsat til initiativet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller

  ·        At Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges en ramme på 15 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til udmøntning af initiativet

  ·        At Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at Vækstforum bemyndiges til at udmønte midlerne under forudsætning af, at staten tilvejebringer en tilsvarende finansiering

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/10452
  15. Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-19
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum godkendte på mødet den 12. juni 2017 tidsplan og disposition for Handlings- og Investeringsplanen for 2018-19 og drøftede på mødet den 27. september et udkast hertil. På baggrund af Vækstforums tilkendegivelser har sekretariatet tilrettet udkastet til Handlings- og Investeringsplan 2018-2019 og udarbejdet et forslag til investeringsplan, som nu forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum drøftede den 27. september 2017 et udkast til Handlings- og Investeringsplan 2018-19. På baggrund af Vækstforums tilkendegivelser på mødet har sekretariatet tilrettet udkastet med følgende overordnede ændringer:

  • Styrkepositionen inden for Robotteknologi er beskrevet på baggrund af analysen af forretningsområdet, som blev præsenteret på mødet i Vækstforum
  • At Vækstforum vil prioritere uddannelse til robotbranchen bredt set og ikke kun gennem videregående uddannelser

  Desuden er den brede indsats inden for Fødevarer beskrevet og der er indsat en grafisk illustration af, hvordan produktionsvirksomheder tilgodeses gennem Vækstforums indsats.  

  Handlings- og Investeringsplanen for 2018-19 tager udgangspunkt den regionale vækst- og udviklingsstrategi og skal udmønte de erhvervsrettede dele heraf i konkrete initiativer, der skal skabe øget vækst og flere arbejdspladser i Syddanmark.

  Handlings- og Investeringsplanen udgør således et prioriteringsredskab for Vækstforum. Den angiver rammerne for de initiativer og udviklingsaktiviteter Vækstforum ønsker at udvikle, igangsætte og indstille til medfinansiering gennem EU-strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler. Handlings- og Investeringsplanen videregives til det nye Vækstforum.

  I den nye Handlings- og Investeringsplan 2018-2019 indgår Robotteknologi som en ny søjle i den specialiserede strategi, sammen med Bæredygtig energi, Sundheds- og velfærdsinnovation og Oplevelseserhverv. Der vil fortsat være fokus på brede indsatser, som er tilbud til virksomheder inden for alle brancher, som f. eks. kvalificeret arbejdskraft og automatisering.

  Digitalisering/Industri 4.0 indgår som en ny bred indsats og Vækstforum besluttede den 27. september at igangsætte en ny bred indsats inden for fødevarer.  

  Endeligt er der i Handlings- og Investeringsplanen et øget fokus på forenkling og samordning af indsatser. 

  Særligt om investeringsplanen

  For at styrke muligheden for at realisere vækst- og udviklingsstrategien inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed, besluttede Vækstforum i september 2016 at justere ansøgningsprocessen til Vækstforums midler. Justeringen betyder i praksis, at handlingsplanen ledsages af en investeringsplan, der beskriver de indsatser, som Vækstforum planlægger at igangsætte i perioden 2018-2019, og som ansøgere vil kunne byde ind på, når de annonceres.

  Investeringsplanen omfatter både indsatser, der skal styrke de hidtidige forretningsområder Bæredygtig energi, Sundheds- og velfærdsinnovation og Oplevelseserhverv, indsatser, der skal styrke Syddansk Vækstforums nye forretningsområde Robotteknologi og brede indsatser, der rækker ud over Vækstforums forretningsområder og dermed styrker en bred vifte af Syddanske virksomheder.

  Investeringsplanen er baseret på to principper. Der skal, ud over de planlagte indsatser, være minimum 35 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition, så Syddanske Vækstforum fortsat har mulighed for at igangsætte nye initiativer indenfor strategien i 2018 og 2019, når der viser sig nye idéer eller nye behov. Desuden er det forudsat, at strukturfondsmidlerne til og med 2019 skal være disponeret senest ved udgangen af 2019.

  Der vil til Vækstforummødet foreligge en oversigt over de foreslåede investeringer i 2018 og 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum godkender udkastet til Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-19
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Formandsskabet besluttede, at målene vedr. robotteknologi ændres til tal-mål/indikatorer. Der vedlægges til Vækstforum et bilag med status-målinger for de enkelte delmål i Handlings- og Investeringsplanen. 

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/13017
  16. Fødevarer - udmøntning af reservation til etablering af syddansk hub og aktiviteter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum besluttede på mødet den 27. september 2017 at reservere 8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til etablering og medfinansiering af aktiviteter i en syddansk hub, i sammenhæng med en samlet landsdækkende klyngestruktur på fødevareområdet.

  Sekretariatet foreslår, at udmøntningen af reservationen sker ved annoncering og at Vækstforum også reserverer 14 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond til indsatsen, hvilket bringer den samlede reservation til en bred indsats på fødevareområdet op på 22 mio. kr.

  Det foreslås, at annonceringen indeholder tre indsatser, der skal adressere de syddanske fødevarevirksomheders vækstudfordringer og sikre etablering af en syddansk hub, som en sammenhængende del af en landsdækkende klyngestruktur.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum besluttede på mødet den 27. september 2017 at reservere 8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til etablering og medfinansiering af aktiviteter i en syddansk fødevarehub, i sammenhæng med en samlet landsdækkende klyngestruktur på fødevareområdet.

  Sekretariatet foreslår, at udmøntningen af reservationen sker ved en annoncering og at Vækstforum også afsætter 14 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond til indsatsen, hvilket bringer den samlede reservation til en bred indsats på fødevareområdet op på 22 mio. kr.

  Den foreslåede annoncering bygger på anbefalinger fra ”Analyse af fødevarelandskabet – trends, udfordringer og behov for videreudvikling af erhvervsfremmeindsatsen”, som de tre vestdanske regioner har fået udarbejdet, og som Vækstforum blev orienteret om på mødet den 27. september 2017.

  Det foreslås, at annonceringen indeholder nedenstående tre indsatser, der dels adresserer de syddanske fødevarevirksomheders vækstudfordringer, dels sikrer etablering af en syddansk hub i sammenhæng med en landsdækkende klyngestruktur. De tre indsatser skal ses i sammenhæng og indsatsen skal varetages af én operatør (ét partnerskab).

  1. Etablering af en syddansk hub i sammenhæng med en samlet national klyngestruktur på fødevareområdet.

   

  Den syddanske hub skal som udgangspunkt varetage to opgaver:

  • udbrede nationale aktiviteter forankret i den nationale fødevareklyngestruktur til syddanske virksomheder og aktører
  • igangsætte indsatser rettet mod de syddanske specialiseringer og behov koordineret med den landsdækkende klynge

  Indsatsen skal løse udfordringerne om lavt kendskab til tilbud og manglende samspil mellem aktørerne. Den syddanske fødevarehub skal servicere fødevarevirksomheder i hele regionen og skal fungere som en integreret del af den nationale fødevareklyngestruktur. 

  Operatøren (partnerskabet) skal beskrive dets kompetencer og kendskab til fødevareerhvervets vækst- og innovationsudfordringer. Operatøren skal dokumentere særlige syddanske behov hos fødevarevirksomhederne og bl.a. beskrive arbejdsdeling mellem den syddanske hub og den nationale klyngestruktur samt budget og aktivitetsplan for etablering og fremtidig drift.

  Det foreslås, at der afsættes op til 1 mio. kr. af de allerede reserverede regionale erhvervsudviklingsmidler til denne indsats. Det foreslås, at Vækstforum medfinansierer denne aktivitet med maksimalt 75 % af aktivitetens samlede støtteberettigede udgifter. Den resterende del af finansieringen skal f.eks. komme fra private virksomheder, operatøren (partnerskabet), kommuner eller organisationer.

  1. Innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner

  Denne indsats skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritet 1 A, der har til formål at øge antallet af innovative virksomheder.

  Det foreslås, at der afsættes 3,5 mio. kr. af de allerede reserverede regionale erhvervsudviklingsmidler og 7 mio. kr. fra Regionalfondens prioritet 1A til denne indsats.

  1. Udvikling af forretningsmodeller for SMV’er (vækstplaner

  Indsatsen skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritet 2, der har til formål at øge antallet af vækstvirksomheder. 

  Det foreslås, at der afsættes 3,5 mio. kr. af de allerede reserverede regionale erhvervsudviklingsmidler og 7 mio. kr. fra Regionalfondens prioritet 2.

  Krav og kriterier

  Det er et krav at den samlede fødevareklyngestruktur inklusive hubs, lever op til principperne for klyngeindsatsen besluttet af de tre vækstfora i det Vestdanske Erhvervssamarbejde, herunder princippet om én landsdækkende klynge per styrkeposition (kan omfatte lokale eller regionale hubs) og at der tages udgangspunkt i virksomhedernes behov.

  Der vil derudover lægges vægt på følgende kriterier:

  • den syddanske hub skal være i stand til at servicere fødevarevirksomheder i hele regionen
  • det dokumenteres, hvilke særlige behov syddanske virksomheder har 
  • den syddanske hub tilrettelægges organisatorisk, indholdsmæssigt mv. således at den overfor virksomhederne fungerer som en integreret del af den landsdækkende fødevareklyngestruktur
  • den syddanske hub fungerer som brobygger og formidler mv. af services og aktiviteter (herunder kommende aktiviteter i et nyt innovationsnetværk inden for fødevareområdet) fra den nationale fødevareklynge til de syddanske virksomheder

  Annonceringen udarbejdes således, at projekterne vurderes på baggrund af deres forventede output- og resultatmål, deres forventede effekt set i forhold til tid og pris, og på hvordan de lever op til Vækstforums tværgående kriterier. Desuden skal projekterne leve op til de krav, som følger af henholdsvis regionalfondens prioritet 1a og 2.

  Den videre proces

  Det foreslås, at sekretariatet i samspil med sekretariatsgruppen bemyndiges til, inden for de nævnte rammer, at udarbejde annonceringsmateriale samt beskrive nærmere krav og kriterier for indsatsen i forbindelse med annonceringen. Såfremt Vækstforum godkender ovenstående kan annoncering offentliggøres umiddelbart efter Vækstforum møde 4. december 2017 med ansøgningsfrist medio marts 2018 med henblik på Vækstforum behandling af ansøgning(er) juni 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum reserverer en ramme på 7 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond, prioritet 2, samt 7 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond, prioritet 1a til virksomhedsrettede aktiviteter i en syddansk fødevarehub.
  • at sekretariatet bemyndiges til, inden for de nævnte rammer, at udarbejde annonceringsmateriale samt beskrive nærmere krav og kriterier for indsatsen i forbindelse med en annoncering.
  • at det forudsættes, at en syddansk hub etableres, som en del af én sammenhængende national fødevareklyngestruktur
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/18570
  17. Reservation af midler til medfinansiering af nationale Innovationsnetværk
  fold dette punkt ind Resume
   

  ’Det nationale Innovationsnetværk Danmark’-program er den primære nationale finansieringskilde til den danske klynge- og netværksindsats. De eksisterende bevillinger udløber medio 2018. Dog har uddannelses- og forskningsministeriet igangsat en proces om forlængelse af bevillingerne til udgangen af 2018. Det forventes, at uddannelses- og forskningsministeriet udbyder programmet på ny primo 2018.

  Innovationsnetværksprogrammet er et centralt redskab for udvikling af klyngerne og kan bidrage til at understøtte samordning og forenkling. Det foreslås, at der reserveres 20 mio. kr. til medfinansiering af innovationsnetværk i perioden 2019-2022.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regeringens eftersyn af erhvervsfremmesystemet peger på behov for forenkling og færre aktører. Det kræver en sammenhængende og koordineret erhvervsfremmeindsats, herunder en stærkere og forenklet klyngeorganisering.

  De tre vestdanske vækstfora har besluttet, at de fremover kun vil finansiere én landsdækkende klynge med et stærkt virksomhedsengagement inden for hver styrkeposition, eventuelt suppleret med regionale hubs og ud fra et princip om ”No wrong door”. Det betyder, at klynger og netværk opfordres til at finde sammen i landsdækkende organisationer med regionale hubs, såfremt virksomhedernes behov eller særlige faglige specialiseringer danner grundlag for det. De regionale hubs skal sikre lokalt ophæng, men samtidig samarbejde med og indgå i en national klynge, som søges samordnet med nationale innovationsnetværk.

  I Vækstforums Handlings- og Investeringsplan for 2018-19 er der lagt op til at prioritere udviklingen af økosystemerne inden for Vækstforums forretningsområder, herunder videreudviklingen af klyngesamarbejdet, samt forenkling og samordning af klyngeindsatsen i et landsdækkende perspektiv. I den sammenhæng er der lagt op til samordning og koordination mellem den regionale klyngeindsats og den nationale indsats under Innovationsnetværksprogrammet.

  ’Det nationale Innovationsnetværk Danmark’-program er den primære nationale finansieringskilde til den danske klynge- og netværksindsats. Eksisterende bevillinger til Innovationsnetværk (til blandt andet Offshoreenergy.dk, CLEAN, Welfare Tech og Robocluster) udløber medio 2018. Uddannelses- og forskningsministeriet har dog besluttet at give mulighed for forlængelse (med merbevilling) af eksisterende innovationsnetværk til udgangen af 2018.

  Det forventes, at uddannelses- og forskningsministeriet udbyder programmet på ny primo 2018.

  Det er sekretariatets vurdering, at innovationsnetværksprogrammet er et centralt redskab for udviklingen af landsdækkende klynger.

  Med udgangspunkt i ovenstående principper for en stærkere og forenklet klyngeorganisering foreslås det, at der reserveres 20 mio. kr. til medfinansiering af innovationsnetværk i perioden 2019-2022. Vækstforum forelægges beslutning om udmøntning af reservation på baggrund af konkrete ansøgninger. Det forventes at kunne ske andet halvår 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet reserverer 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til medfinansiering af relevante innovationsnetværk i perioden 2019-2022.
  • at medfinansiering af innovationsnetværk i den nye periode forudsætter en stærkere og forenklet landsdækkende klyngeorganisering,
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforum bemyndiges til at udmønte reservationen
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/32781
  18. Samarbejde med Væksthus Syddanmark og Udenrigsministeriet om udstationering af medarbejder i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Væksthus Syddanmark har fremsendt en anmodning om medfinansiering af en medarbejder fra Udenrigsministeriet i perioden 2018 – 2021. Medarbejderen udstationeres i Region Syddanmark med arbejdssted ved Væksthus Syddanmark og skal arbejde med eksportfremmende aktiviteter i regionen, herunder eksportarrangementer, råd og vejledning ved eksportrådet og udlandsbesøg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Væksthus Syddanmark har fremsendt en anmodning om medfinansiering af en medarbejder fra Udenrigsministeriet, der udstationeres i region Syddanmark.

  Medarbejderen vil have arbejdssted ved Væksthus Syddanmark og skal arbejde med at tilrettelægge eksportfremmende aktiviteter i regionen, herunder eksport arrangementer, råd og vejledning ved eksportrådet og udlandsbesøg. Medarbejderen vil have kontakt til alle relevante aktører i Region Syddanmark, herunder også klyngeorganisationerne, som tilbydes samarbejde. Initiativet vil bidrage til at skabe sammenhæng og koordination.

  Væksthus Syddanmark har igennem flere år haft en aftale med Udenrigsministeriet om i fællesskab at finansiere en medarbejder, som formelt set er ansat i Udenrigsministeriet, men har arbejdsplads hos Væksthus Syddanmark.

  Det har vist sig at være en god aftale for virksomhederne, idet de via denne medarbejder har direkte adgang til Udenrigsministeriet, herunder også Eksportrådet. Gennem de eksportfremmende aktiviteter kan de enkelte virksomheder få såvel inspiration som direkte rådgivning ved Eksportrådet, hvilket bl.a. kan resultere i markedsbesøg. På den måde sikres der stærke effekter af Udenrigsministeriets tilbud til virksomhederne.

  I forhold til aktiviteter og effekter angiver Væksthus Syddanmark, at der årligt vil være 20 virksomheder, der får udarbejdet individuelle eksportplaner og der vil blive afholdt 14 regionale eksportevents.

  Baseret på de hidtidige erfaringer forventer Væksthus Syddanmark, at det vil resultere i en årlig mereksport på 34,4 mio. kr. og 22 skabte jobs pr. år.

  I dag finansieres stillingen med 25 % fra Udenrigsministeriet og 75 % fra Væksthus Syddanmark. Ansøger begrunder ansøgningen med, at de øvrige 4 regioner medfinansierer opgaven med 35 % til 75 % af udgifterne til stillingen.

  Væksthus Syddanmark ansøger Vækstforum om medianværdien på 50 % af stillingen, svarende til årligt 400.000 kr. i perioden 2018 - 2021, således at Væksthus Syddanmark og Udenrigsministeriet årligt medfinansierer 200.000 kr. svarende til 25 % af stillingen hver.

  Tilbuddet om bistand fra Udenrigsministeriets medarbejder gælder virksomheder inden for alle brancher med ambitioner om at øge deres eksportmuligheder. Derudover er der mulighed for at tilrettelægge målrettede eksportaktiviteter i samarbejde med klyngeorganisationerne indenfor de prioriterede forretningsområder.

  Initiativet understøtter Vækstforums Strategi og Handlings- og Investeringsplan i forhold til internationalisering.

  Såfremt Vækstforum beslutter at støtte initiativet, vil der blive udarbejdet en resultatkontrakt med Væksthus Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller:

  ·        at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at Væksthus Syddanmark modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på i alt 800.000 kr. til medfinansiering af, at en medarbejder fra Udenrigsministeriet udstationeres i Region Syddanmark i perioden 2018-2019, således at støtteperioden er synkroniseret med Vækstforums handlings- og investeringsplan.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/33257
  19. Regional medfinansiering af Early Warning
  fold dette punkt ind Resume
   

   

  Væksthus Syddanmark har fremsendt en ansøgning til Syddansk Vækstforum om medfinansiering af den regionale indsats under initiativet Early Warning.

  Early Warning er et nationalt initiativ, hvor der via de regionale væksthuse ydes gratis, fortrolig og uvildig rådgivning til ejerledede virksomheder i økonomisk krise. Med den rette hjælp til disse virksomheder, kan der reddes arbejdspladser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Væksthus Syddanmark har sendt Syddansk Vækstforum en ansøgning om midler til medfinansiering af initiativet Early Warning.

  Væksthuset søger Syddansk Vækstforum om 400.000 kr. om året i perioden 2018 – 2020. I alt 1.2 mio. kr. svarende til 40 % projektstøtte.

   

  På baggrund af analyser af den hidtidige indsats angiver Væksthus Syddanmark, at projektet med en investering på 400.000 kr. fra Vækstforum årligt forventes at kunne redde 384 arbejdspladser i Syddanmark og skatteindtægter for 9.4 mio. kr. pr. år ved 100 virksomhedsforløb.

  Væksthus Syddanmark oplyser, at de gennem årene har haft stor volumen i forhold til det nationale mål om 400 virksomhedsforløb. Således har man i det første halvår af 2017 haft 30 % af forløbene på landsplan. Årligt hjælper programmet dermed ca. 100 virksomheder i Syddanmark med høj succesrate og god payback på investeringen.

   

  Early Warning har været i drift - med Væksthusene som operatører - siden 2007. Det samlede organisatoriske set-up er organiseret med en projektleder fra Erhvervsstyrelsen, samt en national koordinator i Væksthus Midtjylland. I hver af de fem regioner er der derudover en regional tovholder, som samtidigt er en Early Warning konsulent.

  Initiativet går ud på, at virksomheder via tilknyttede frivillige rådgivere kan få omkostningsfri og uvildig rådgivning i krisesituationer, som potentielt kan lukke virksomheden og dermed medføre tab af arbejdspladser, tab af skatteindtægter mv.

  Ifølge Væksthus Syddanmark er der ofte tale om virksomheder, som med den rette finansielle hjælp kan overleve og skabe sund forretning.

  Der er 20 frivillige rådgivere tilknyttet Early Warning alene i Syddanmark. Væksthuset søger midler til medfinansiering af en medarbejder, der kan udføre den første problemafklaring i virksomhederne og koordinere de frivillige rådgivere

   

  Tidligere har initiativet været fuldt finansieret af Erhvervsstyrelsen. Det er nu ændret, således at Erhvervsstyrelsen i 2017 har reduceret støtten til 4 mio. kr. årligt, svarende til 50 % af den tidligere finansiering.  Erhvervsstyrelsen forventer også fremadrettet at medfinansiere med et beløb. Således er der i 2018 afsat 4 mio. kr. på finansloven under Forskningsreserven. Da der er tale om finanslovsmidler, kan beløbet selvfølgelig ændre sig over tid eller helt falde væk. Væksthus Syddanmark har i 2017 måttet finansiere den resterende del over driften, men angiver, at det ikke vil være muligt fremadrettet.

  Ansøger oplyser, at de 4 mio. kr. fra staten fordeles til Væksthusene, afhængigt af deres Early Warning aktiviteter. Ifølge ansøger er fordelingen som følger: Væksthus Midtjylland: 536.000 kr. samt yderligere midler til national projektledelse, Væksthus Nordjylland 460.000 kr., Væksthus Syddanmark 713.000 kr. Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland antages at ligge på samme niveau, men ansøger har ikke kunnet angive de præcise data.

   

  Da Early Warning fra starten og frem til nu har været et nationalt initiativ, søger alle Væksthusene nu regional medfinansiering hos deres vækstforum. Status i de øvrige regioner ser således ud:

  Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt ikke modtaget nogen ansøgning om medfinansiering, men forventer at få en ansøgning. Indstillingen kendes således ikke.

  Region Sjælland har oplyst, at de er blevet spurgt om medfinansiering, man har indtil videre afslået at medfinansiere.

  Region Nordjylland har modtaget en ansøgning for et par uger siden, men har ligesom vi bedt om yderligere oplysninger. Såfremt sagen belyses tilstrækkeligt, forventes det, at sagen vil blive indstillet til støtte.

  I Region Midtjylland har vækstforum allerede i december 2016 behandlet en sag om medfinansiering af Early Warning, som man har givet tilsagn. Sagen vil dog blive fremstillet for deres vækstforum igen i november 2017, da visse af forudsætningerne for støtten har ændret sig (det drejer sig om, at der under samme sag også blevet givet støtte til et Early Warning EU-projekt, som efterfølgende har ændret karakter). Det forventes, at vækstforums støtte til den nationale del af Early Warning vil blive bibeholdt.

  Såfremt Syddansk Vækstforum beslutter at støtte projektet, forudsættes det, at der indgås en resultatkontrakt med Væksthus Syddanmark for så vidt angår de syddanske aktiviteter i Early Warning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller:

  ·         at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Væksthus Syddanmark modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på i alt 800.000 kr. til medfinansiering af Early Warning, i perioden 2018 – 2019, svarende til handlings- og investeringsplan-perioden,

  ·         at medfinansieringen er betinget af national medfinansiering i begge år,

  ·         at medfinansiering betinges af, at der også er medfinansiering fra andre vækstfora

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt. Vilkåret om finansiering fra andre vækstfora udgår.


  Sagsnr. 17/117
  20. Status på den særlige ramme til sekretariatet samt ny ramme for 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har i de forløbne år afsat en årlig ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. Det foreslås, at Vækstforum afsætter en ramme til lignende formål i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Vækstforums møde den 6. december 2016 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2017. Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet efter 1 år skulle afrapportere om anvendelsen af denne ramme. Rammen forventes på nuværende tidspunkt disponeret næsten fuldt ud i 2017 til blandt andet de aktiviteter, som fremgår af nedenstående tabel.

  Aktivitet

  Forventet beløb

  Tvivlerkampagne i forlængelse af Forældrekampagne med Region Hovedstadens Ungeenhed

  50.000 kr.

  Analyse: Healthcare Denmark

  100.000 kr.

  Analyse: Videnbroer

  95.000 kr.

  REG LAB-analyse: SMV’ers digitalisering og morgendagens kompetencer

  25.000 kr.

  Healthcare Denmark – Innovation Plus

  250.000 kr.

  Evaluering: Scale-Up Denmark

  180.000 kr.

  Opsætning og tryk af Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-19

  41.000 kr.

     
     

  I alt

  741.000 kr.

  Det foreslås, at sekretariatet også i 2018 bevilges en ramme på 1 mio. kr., der kan anvendes til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager orienteringen om anvendelsen af midler til orientering.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2018.
  • at sekretariatet afrapporterer på anvendelsen efter 1 år. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/32473
  21. Yderområdeindsats - status 2017 og ny yderområdepulje 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i indsatsen for udvikling af yderområderne har Vækstforum siden 2007 årligt afsat en pulje til projektudvikling i yderområderne. Der afrapporteres om puljens anvendelse en gang årligt. Puljen foreslås videreført i 2018 i Vækstforums Handlings- og Investeringsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum har siden 2007 afsat en særlig pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med midlerne er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne. I Vækstforums Handlings- og Investeringsplan for 2016-17 har Vækstforum afsat 3,3 mio. kr. til projektudvikling i yderområderne for 2017.

  Der er pr. 5. oktober 2017 bevilget ca. 1,3 mio kr. til tre projekter. Nedenfor gives en kort beskrivelse af de tre projekter.

  Udvikling af markedet og regionale kompetencer for eldrevne skibe

  Parterne bag det ambitiøse EU Horizon2020 finansierede demonstrationsprojekt: ”E-Ferry”, har siden 2013 arbejdet for, at lokale maritime virksomheder kan være med til at udvikle et marked for eldrevne færger. Projektet har til formål at støtte Ærø Kommune med den nødvendige ekspertbistand for at få alle kontakter, budgetter og juridiske detaljer på plads vedr. den tilskudsramme på 126 mio. kr. fra EU Kommissionens Horizon 2020 program, som Ærø Kommune modtog i januar 2015 til at bygge og demonstrere en 100 % eldrevet konceptfærge. Det har Vækstforum understøttet gennem to tidligere yderområdepuljebevillinger. Dette forprojekt skal ses i forlængelse af den tidligere indsats og handler om at etablere grundlaget for at eksisterende og ny viden fra E-Ferry projektet udbredes til resten af Danmark og dermed skubber til efterspørgslen på danskproducerede el-færger. Forprojektet skal således danne grundlag for nye grønne produktions- og vidensarbejdspladser på Ærø og i Syddanmark.

  Kulinarisk turisme Sydfyn

  Forprojektet handler overordnet om kortlægning af sydfynske forretningspotentialer indenfor fødevarer i relation til oplevelseserhvervet på Sydfyn med henblik på at fokusere den sydfynske fødevareindsats. Herunder undersøges den mest hensigtsmæssige organisering af indsatsen og der udarbejdes anbefalinger.

  Lokal profilering på basis af fødevareproduktion på Ærø og Langeland

  Forprojektet er en del af en afdækningsfase i et større Interreg projekt (REFRAME), der har til formål at udvikle fælles løsninger, som skaber profilering på basis af lokal fødevareproduktion. Løsningerne skal kunne benyttes af alle destinationer i Interregprojektet. Hvis forprojektet viser et potentiale indenfor produktion og afsætning af fødevarer på Ærø og Langeland forventes det, at projektet kan medvirke til udvikling af den lokale fødevareproduktion på Ærø og Langeland. Fødevarerne kan anvendes til at tiltrække flere turister og skabe en større turismeindtjening. Projektet er koordineret med ”Kulinarisk turisme Sydfyn”.

  De resterende midler i 2017 kan søges frem til årets udgang. Sekretariatet er i dialog med ansøgere om potentielle projekter. Det forventes, at yderligere ca. 0,5 mio. kr. vil blive udmøntet inden årets udgang.

  Oversigt over yderområdeprojekter i 2017 pr. 5. oktober 2017

  Projekt

  Ansøger

  Bevilget beløb kr.

  Udvikling af marked og regionale kompetencer for eldrevne skibe

  Ærø Kommune

  525.000

  Kulinarisk turisme Sydfyn

  Svendborg kommune

  446.925

  Lokal profilering på basis af fødevareproduktion på Ærø og Langeland

  Ærø fødevarenetværk

  300.000

  I alt bevilget

   

  1.271.925

  Rest i puljen pr. 5. oktober 2017

   

  2.028.075

  Til sammenligning blev der i 2016 bevilget 2.162.288 kr. fra yderområdepuljen.

  I udkast til Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-19 er der lagt op til, at der afsættes en pulje til forundersøgelser, projektudvikling og udvikling af samarbejder, der bidrager til udvikling af større, strategiske indsatser i yderområderne. Det foreslås, at Vækstforum i 2018 afsætter 3,3 mio. kr. hertil.

  Det foreslås desuden, at Region Syddanmark, som hidtil, bemyndiges til at bevilge midlerne på direktørniveau efter indstilling fra Vækstforums Sekretariatsgruppe. Anvendelsen af puljen afrapporteres på Vækstforums sidste møde i 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager orienteringen om anvendelsen af midlerne til projektudvikling i yderområderne i 2017 til orientering.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 3,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til puljen til projektudvikling i yderområderne i 2018.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Region Syddanmark, på direktørniveau, bemyndiges til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums Sekretariatsgruppe.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/33347
  22. Etablering af regional teknologipagt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 5. september 2017 blev der indgået Vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Syddansk Vækstforum, hvor teknologipagten indgår som én af de tre overordnede vækstindsatser i aftalen. Der lægges op til en politisk drøftelse af forventningerne til en regional teknologipagt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regeringen vil etablere en Teknologipagt inspireret af Nederlandene, for at understøtte udviklingen af de kompetencer, som erhvervslivet i stigende grad har behov for i takt med den teknologiske og digitale omstilling. Målet med en dansk Teknologipagt er, at flere skal tage en uddannelse eller få kompetencer inden for STEM. Det skal understøtte øget vækst gennem udvikling og anvendelse af nye teknologier til innovation og nye forretningsmodeller.

  Teknologipagten etableres på anbefaling fra bl.a. Danmarks Vækstråd og det Digitale Vækstpanel. Disruptionsrådet har endvidere givet input til regeringens videre arbejde på deres møde i oktober 2017. Til mødet er der udarbejdet et diskussionsoplæg vedr. Teknologipagten (jf. bilag), som bl.a. opererer med en række målsætninger og pejlemærker, som skal ses som et udtryk for den retning, som Teknologipagten skal understøtte:

  ·        Flere skal interessere sig for STEM.

  ·        Flere skal uddannelse sig inden for STEM.

  ·        Flere skal anvende STEM i job. 

  Regeringen forventes at invitere alle, der byder ind med en indsats, der kan fremme Teknologipagtens formål, til at deltage i Teknologipagten. Det er centralt for Teknologipagten, at virksomhederne og private aktører samarbejder med uddannelsessektoren for at bidrage til udvikling af STEM-kompetencer. En tættere kobling mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal bringe efterspørgsel og udbud tættere sammen i takt med den teknologiske og digitale omstilling. Det forventes, at der i første omgang etableres en national Teknologipagt, hvorefter der kan etableres regionale teknologipagter.

  Der har været en første drøftelse i sekretariatsgruppen om udvikling og implementering af en bredt forankret regional teknologipagt. Der blev bl.a. peget på, at der allerede er igangsat mange initiativer på området i dag, og at den regionale Teknologipagt skal bidrage til at skabe merværdi i forhold hertil. Endvidere blev der peget på, at der skal tages udgangspunkt i, hvad man regionalt vil opnå med en Teknologipagt.

  På sidste møde drøftede Vækstforum opfølgningen på Vækstpartnerskabsaftalen, herunder Teknologipagten. Her blev det besluttet, at der skulle forelægges Vækstforum et forslag til udvikling og implementering af en bredt forankret regional teknologipagt i regi af Vækstforum, herunder organisering, indhold mv.

  De endelige rammer for en national teknologipagt er imidlertid ikke fastlagte. Det forventes, at regeringen præsenterer teknologipagten ultimo 2017 eller primo 2018.

  Det foreslås, at Vækstforum tager en første politisk drøftelse af forventningerne til en regional teknologipagt, herunder hvordan der sikres sammenhæng og koordinering af initiativerne i Syddanmark så vi får mest muligt ud af den fælles indsats, samt hvordan der kan etableres en bredt forankret regional teknologipagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter forventningerne til en regional Teknologipagt.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Mødet i Vækstforum indledes med en kort præsentation, bl.a. af erfaringerne med teknologipagten i Holland.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/112
  23. Styregruppemøde i Vestdansk Erhvervssamarbejde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Styregruppen for Vestdansk Erhvervssamarbejde holdt sit tredje møde den 2. oktober 2017. Styregruppen behandlede blandt andet forslag til forenkling og samordning af klyngestrukturerne inden for Fødevareområdet samt inden for Sundheds- og velfærdsinnovationsområdet. Det blev aftalt, at henholdsvis Vækstforum Midtjylland og Syddansk Vækstforum påtager sig en tovholderrolle i det videre forenklingsarbejde inden for de to områder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Styregruppen for Vestdansk Erhvervssamarbejde, som består af formandskaberne for de tre vestdanske vækstfora, holdt sit tredje møde den 2. oktober 2017 i Nykøbing Mors. Fra Syddansk Vækstforum deltog Stephanie Lose, Henrik Dam og Bo Stærmose.

  På dagsordenen var blandt andet en drøftelse af vækstforaenes rolle og ansvar i forhold til at forenkle og samordne klyngelandskabet inden for særligt Fødevareområdet og Sundheds- og velfærdsinnovationsområdet, som er to af de i alt fire områder, som de tre vestdanske vækstfora har aftalt at styrke gennem en arbejdsdeling og ved at arbejde for større sammenhæng i klyngestrukturerne ud fra et princip om no wrong door.

   

  Styregruppen drøftede i den forbindelse en analyse af fødevarelandskabet, som de tre vækstfora i fællesskab har fået udarbejdet, og som Syddansk Vækstforum drøftede på mødet den 27. september 2017. Styregruppen besluttede at anbefale, at Vækstforum Midtjylland fortsat påtager sig en tovholderrolle i forhold til den videre forenklings- og samordningsproces på Fødevareområdet. Samtidig besluttede styregruppen at anbefale Vækstforum Nordjylland og Syddansk Vækstforum at sikre samordning og koordination i forhold til initiativer inden for fødevareområdet i de to regioner, så der arbejdes henimod én sammenhængende landsdækkende fødevareklynge. Den landsdækkende klynge suppleres med hubs i de regioner, hvor erhvervslivet ser et behov eller hvor der er en særlig faglig specialisering eller styrkeposition. Det kan eksempelvis være fiskeri og akvakultur i Nordjylland.

   

  Inden for Sundheds- og velfærdsinnovationsområdet besluttede styregruppen at anbefale, at Syddansk Vækstforum påtager sig ansvaret for en tovholderfunktion i lighed med den, som Vækstforum Midtjylland påtager sig på fødevareområdet i forhold til at arbejde henimod én landsdækkende klyngeorganisation. Styregruppen understregede i den forbindelse, at der er behov for en egentlig samordning af klyngerne, eventuelt med regionale hubs, samt for at fremskynde processen i en tæt dialog med klyngeorganisationerne og særligt de involverede virksomheder. Styregruppen bad i den forbindelse formanden for Syddansk Vækstforum om snarest at tage initiativ til et møde med de tre klyngeorganisationers formænd.

   

  På området for vindenergiteknologi blev det endvidere besluttet at indbyde de involverede virksomheder til et møde og en nærmere dialog om, hvordan klyngeorganisationerne kan styrkes og fremtidssikres i overensstemmelse med virksomhedernes ønsker og behov.

   

  Endeligt drøftede styregruppen de erhvervsmæssige potentialer i de fire mega-datacentre, som forventes etableret i Vestdanmark i den nærmeste fremtid, herunder i forhold til udnyttelse af overskudsvarme, kompetenceudvikling, samt branding af og mulig synergi i forhold til andre danske styrkepositioner såsom vindenergi, robotteknologi og big data. Drøftelserne af potentialet kan tages op i de regionale vækstfora og vil blive drøftet igen på et kommende møde i styregruppen.

   

  Dagsordener fra styregruppens møder og yderligere materiale om Vestdansk Erhvervssamarbejde kan findes på Syddansk Vækstforums hjemmeside. Næste møde i styregruppen forventes afholdt i maj 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager referatet fra styregruppens møde den 2. oktober 2017 til orientering, og godkender forslagene til udmøntning af samarbejdet, herunder styregruppens anbefalinger i forhold til det fortsatte forenklings- og samordningsarbejde inden for Fødevareområdet, Sundheds- og Velfærdsinnovationsområdet samt Energiområdet
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/117
  24. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  -


  Sagsnr. 17/117
  25. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 07-11-2017
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 21-11-2017
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring