Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforum - Referat - 27. september 2017

Mødedato
27-09-2017 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Mødeværelse 7
 
Deltagere
 
 • Birthe Friis Mortensen
 • Hinrich Jürgensen
 • Ib Kristensen
 • Dan Holmgaard Rasmussen
 • Karsten Uno Petersen
 • Anker Boye
 • Bo Stærmose
 • Erik Buhl Nielsen
 • Erik Lauritzen
 • Gitte Grønbæk
 • Henrik Dam
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Morten Andersen
 • Steen Møller
 • Stephanie Lose
 • Ole Kjær
 • Per Diget
 • Grethe Adamsen Dahl
 • Bo Libergren
 • Thomas Hauge
 • Kjeld Søberg
 • Allan Jylov
 • Birgitte Ladefoged

 • Afbud
   
 • Birthe Friis Mortensen
 • Ib Kristensen
 • Dan Holmgaard Rasmussen
 • Anker Boye
 • Bo Stærmose
 • Erik Lauritzen
 • Morten Andersen
 • Steen Møller
 • Per Diget

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra mødet i Vækstforum den 12. juni 2017
  3. Økonomioversigt
  4. Indkomne ansøgninger
  5. Ansøgning: Digital omstilling - Vækstplaner
  6. Ansøgning: Digital omstilling - Innovationssamarbejder
  7. Ansøgning: TOURISMX
  8. Ansøgning: Ændring af Co-Create Sydfyn
  9. Annoncering, Energi- og ressourceeffektive SMV'er
  10. Temadrøftelse: Robotteknologi
  11. Udkast til Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-2019
  12. Flytning af socialfondsmidler
  13. Analyse af det danske fødevarelandskab - anbefalinger og reservation af midler
  14. Resultatkontrakt med Det Syddanske EU-kontor 2018-19
  15. Forlængelse af "Ditbarnsfremtid"
  16. Forlængelse af Vækstforums funktionsperiode
  17. Drøftelse af anbefalinger til nyt Vækstforum
  18. Vækstpartnerskabsaftale
  19. Forenklingsudvalg for erhvervsfremme
  20. Porteføljestyring - opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  21. Lindø Renewables Center, LORC - slutrapportering og fremtidsperspektiver
  22. Tilbudt optag på de videregående uddannelser 2017
  23. Orientering om indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  24. Orientering om fælles syddansk indsats vedrørende kvalificeret arbejdskraft
  25. Orientering: Region Syddanmarks Vækstbarometer 3. kvartal 2017
  26. Meddelelser
  27. Eventuelt


  Sagsnr. 17/117
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Stephanie Lose bød velkommen til to nye medlemmer, Direktør Alan Jylov, Brøggeriet, der er udpeget for HORESTA, og Vice President HR,  Birgitte Ladefoged, Danfoss A/S, der er udpeget for DI.

   

  Dagsordenen blev godkendt.


  Sagsnr. 17/117
  2. Godkendelse af referat fra mødet i Vækstforum den 12. juni 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Referatet fra Vækstforums møde den 12. juni 2017 er sendt den 15. juni 2017 og kan læses på dette link: https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm497946

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet godkender referatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Referatet blev godkendt.


  Sagsnr. 16/43132
  3. Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret for anvendelse af de regionale erhvervsudviklingsmidler og EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020.

  Dette punkt orienterer om det aktuelle forbrug af de forskellige midler, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  I 2017 har Vækstforum i alt 117 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Heraf er de 87 mio. kr. disponeret pr. 27. september 2017 og 20 mio. kr. er reserveret til indsatser, der er beskrevet i Vækstforums Investeringsplan for 2017. Såfremt de foreliggende indstillinger følges udgør de ”ikke disponerede midler” 10 mio. kr.  For uddybende information, se bilag.

  Hovedparten af de indsatser, der er reserveret regionale erhvervsudviklingsmidler til i Vækstforum Investeringsplan for 2017, er igangsat på nuværende tidspunkt. Der resterer kun én planlagt indsats, der forventes forelagt på Vækstforums møde i december 2017, en ramme til medfinansiering af innovationsnetværk på 20 mio. kr. Der afventes en udmelding fra staten om ordningen.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020

  Vækstforum har 634 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond i programperioden 2014-2020. Vækstforum har efter dette møde 98 mio. kr. til rådighed på Socialfonden og 102 mio. kr. til rådighed på Regionalfonden. For uddybende information, se bilag.

  Vækstforum følger stort set den samlede EU-disponeringsplan for begge fonde, men ikke de to planers mål for de tre underliggende prioriteter. På Socialfonden er Vækstforum bagud for sine mål for prioritet 4, Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse og for prioritet 3, Social inklusion, og er meget forud for sit mål for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse. Hvis de foreliggende indstillinger følges, vil der samlet set være 10 mio. kr. tilbage på denne prioritet til resten af programperioden. For at få flere ansøgninger ind til prioritet 3, Social inklusion, har sekretariatet i februar 2017 afholdt et informations- og dialogmøde, som p.t. har affødt to ansøgninger til denne prioritet. Vækstforumsekretariatet er bekendt med, at der er ansøgninger på vej til Socialfondens prioritet 4, men ikke i et omfang, der står i forhold til restmidlernes størrelse. Derfor skal Vækstforum under punkt 12 tage beslutning om, hvorvidt der ønskes overført midler fra denne prioritet til Socialfondens prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse.

  På Regionalfonden er Vækstforum lidt forud for sine mål for prioritet 1, Innovation og klyngedannelse og for prioritet 2, SMV konkurrenceevne, men bagud for sit mål for prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet. Se bilag for uddybende information omkring mål og målopfyldelse for de enkelte prioriteter.

  Syddansk Vækstforum har pr. 31. august 2017 opfyldt sin n+3 forpligtigelse pr. 31. december 2017 for Regionalfonden og er tæt på at opfylde sin n+3 forpligtigelse for Socialfonden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  •        at Vækstforum tager punktet til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/117
  4. Indkomne ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som er til behandling i Vækstforum den 27. september 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i alt indkommet 6 nye ansøgninger og 1 ændringsansøgning. 3 ansøgninger er blevet trukket tilbage af ansøger.   

  Af de 4 nye ansøgninger, der er til behandling, søger de 3 både EU-strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler. I én ansøgning søges der alene regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Ansøger

  Projekt

  Forretnings­område

  Væksthus Syddanmark

  Digital Omstilling: Vækstplaner (digitale forretningsmodeller)

  Bred indsats vedr. Industri 4.0: digital omstilling, data og intelligent produktion

  Væksthus Syddanmark

  Digital Omstilling: Innovationssamarbejder

  Bred indsats vedr. Industri 4.0: digital omstilling, data og intelligent produktion

  Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT)

  TOURISMX

  Oplevelseserhverv - turisme

  Ændringsansøgning:

  Ansøger

  Projekt

  Forretnings­område

  Svendborg Kommune

  Co-Create

  Vækst i yderområderne, Helhedsorienteret tilgang til vækst og udvikling

  Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projekterne lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsudviklingsloven samt Vækstforums strategi og handlings- og investeringsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen.

  Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlings- og investeringsplan 2016-17.

  Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien.

  Effektvurderingen fremgår af vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller, 

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/18208
  5. Ansøgning: Digital omstilling - Vækstplaner
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indstilling:

  A: Delvist tilsagn

  Projektpræsentation

  Digital Omstilling: VÆKSTPLANER

  Forretningsområde

  Bred indsats:

  ”Industri 4.0 – digital omstilling, data og intelligent produktion”

  Ansøger

  Den erhvervsdrivende fond Væksthus Syddanmark

  Økonomiske partnere

  Væksthus Syddanmark; Udvikling Fyn; Trekantområdet Danmark;

  Sønderborg Vækstråd; Udviklingsråd Sønderjylland;
  Design2Innovate.

  Formål

  At skabe vækstvirksomheder ved at udarbejde vækstplaner for 40 virksomheder, som får viden om hvordan deres vækstpotentiale kan indfries gennem innovative og digitale forretningsmodeller.

  Indstilles til delvist tilsagn fordi

  Det vurderes som realistisk, at projektets aktiviteter vil bidrage til, at de deltagende syddanske SMV’er opnår vækst via en digital omstilling.  

  Ansøger har søgt om 4 mio. kr. regionalfondsmidler ud over den ramme, som Vækstforum har afsat til annonceringen.

  Vækstforums formandskab indstiller til Vækstforum, at projektet ikke modtager tilsagn på yderligere 4 mio. kr., dels fordi midlerne ikke oprindeligt var afsat af Vækstforum, og dels fordi erfaringer viser, at denne type midler er svære at anvende. 

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Ingen effekter i projektperioden

  Efter projektperioden (2-5 år)

  Antal nye vækstvirksomheder:ansøgt 20, indstillet 15

  Omsætning: ansøgt 80 mio. kr., indstillet 60 mio. kr.

  Eksport: ansøgt 48 mio. kr., indstillet 36 mio. kr.

  Beskæftigelse: 80 nye jobs, indstillet 60 nye jobs

  Økonomi

  Samlet budget: ansøgt 25.320.000 kr., Forventet ca. 16 mio. kr.

  EU-regionalfondsmidler: ansøgt11.999.148 kr., indstillet maksimalt 8.000.000 kr.  

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: ansøgt4.000.000 kr., indstillet maksimalt 4.000.000 kr.

  Egenfinansiering: ansøgt 9.320.852 kr., forventet ca. 4 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Vækstforum har afsat samlet 36 mio. kr. til annonceringen ”Industri 4.0 – digital omstilling, data og intelligent produktion”, som består af en del om vækstplaner og en del om innovationssamarbejder. Denne ansøgning vedrører vækstplaner.

  ”Digital omstilling – Vækstplaner” har til formål, at skabe vækst i syddanske små- og mellemstore virksomheder (SMV’er). Vækstpotentialet udfoldes og kortlægges med udarbejdelsen af vækstplaner, som bl.a. skal se på, og vurdere nye digitale forretningsmodeller.

  Ansøger og operatør er Væksthus Syddanmark (Væksthuset), der har indgået et konsortium med relevante regionale aktører. Sideløbende med denne ansøgning har Væksthus Syddanmark, med et andet projektkonsortium, også indsendt ansøgning til den del af annonceringen der handler om udvikling af nye løsninger gennem innovationssamarbejder.

  Projektpartnerne skal stå for rekruttering af virksomhederne, herunder vurdering af vækstpotentialet. Væksthuset vurderer og kvalitetssikrer de screenede SMV’er via et vurderingsudvalg. De SMV’er som vurderes at have vækstpotentiale, skal i samarbejde med en ekstern rådgiver (konsulent) udarbejde en vækstplan (digital forretningsmodel). SMV’erne vælger selv den eksterne konsulent og finansierer selv halvdelen af udgiften.

  Der er tale om stor kompleksitet i digitale forretningsmodeller, og der er derfor budgetteret med en gennemsnitlig udgift på 225.000 kr. til samarbejdet mellem SMV’en og den eksterne konsulent. En deltagende SMV skal derfor gennemsnitligt betale ca. 112.500 kr. kontant for deltagelse.

  Erfaringer viser, at sådanne vækstforløb bliver mere succesfulde, såfremt de deltagende virksomheder følges tæt af en lokal projektkonsulent. Partnerkredsen skal derfor følge forløbenes fremdrift tæt.  

  Grundet et relativt komplekst og nyt tema – Industri 4.0 – forventes det at tage 6 – 18 måneder at få udarbejdet en vækstplan.

  Kun meget specialiserede konsulenter besidder dybdegående viden indenfor Industri 4.0, herunder digitale forretningsmodeller og intelligent produktion. Projektet vil derfor løbende udfærdige en liste med kvalificerede rådgivere, som de deltagende SMV’er kan søge inspiration i. Vælges en konsulent, der ikke fremgår af den udarbejdede liste, skal virksomheden over for projektet dokumentere praktisk erfaring med de pågældende løsninger og koncepter. Dette gøres for at sikre, at de rette kompetencer er til stede.

  Ansøger forstår i den sammenhæng nye digitale forretningsmodeller som datadrevne (service)modeller i eksempelvis transportsektoren, fødevaresektoren, og inden for oplevelseserhverv, m.v. En forretningsplan kan også rumme en plan for implementering af intelligent produktion eller opsamling af data inden for mekatronik.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det er sekretariatets vurdering, at projektets aktiviteter, effektkæde og partnersammensætning lever op til annonceringens opstillede kriterier. Det er ligeledes sekretariatets vurdering, at de forventede effekter på omsætning, eksport og beskæftigelse er realistiske.

  Hvis man tager antallet af vækstplaner i forhold til projektets samlede budget, koster det 633.000 kr. at tilvejebringe én vækstplan. Dette er forholdsvist dyrt, hvis man sammenligner med andre vækstplansprojekter.

  Men erfaringer fra lignende vækstplansprojekter viser dels, at rekrutterings – og screeningsarbejdet både er svært, omkostningstungt, dels at der, for at sikre den fornødne fremdrift, er behov for at følge virksomhederne tæt under forløbet. For at imødegå disse udfordringer, og for at sikre en lokal virksomhedsforankring, har projektet budgetteret med ekstra midler til den del. Samtidig er prisen pr. vækstplan (rådgiverdelen) højere i dette projekt, sammenlignet med andre vækstplansprojekter. Dette skyldes kompleksiteten ved at arbejde med temaet digital omstilling.

  Det er derfor sekretariatets vurdering at prisen på 633.000 kr. er acceptabel i forhold til projektets konkrete aktiviteter og forventede effekter. 

  Sekretariatet vurderer det ligeledes sandsynligt, at projektet er i stand til at rekruttere et tilstrækkeligt antal SMV’er. Dog er det erfaringen fra andre lignende vækstplanindsatser, at det kan være svært at rekruttere virksomheder.  

  Ansøger har søgt om flere midler fra regionalfonden end afsat af Vækstforum til indsatsen. Vækstforum har afsat 8 mio. fra regionalfonden, og der er ansøgt om 12 mio. kr. Dette betyder, at projektet har ansøgt om yderligere 4 mio. kr.  

  Vækstforums formandskab har drøftet dette, og besluttet at indstille til Vækstforum, at projektet ikke modtager de yderligere regionalfondsmidler, dels fordi Vækstforum ikke har afsat midlerne til indsatsen, dels fordi det erfaringsmæssigt er svært at rekruttere SMV’er på de vilkår, der gælder for midlerne (prioriteten).

  Det bemærkes at måltallene for aktiviteter, output - og effekter vil blive reduceret under hensyntagen til det reducerede tilsagn.

  Formandskabet tilkendegav at, såfremt projektet viser gode resultater, kan projektet ansøge om yderligere midler.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager delvist tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på maksimalt 8.000.000 kr., bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på maksimalt 4.000.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter
  • at Vækstforum bemyndiger sekretariatet til, i dialog med ansøger, dels at tilrette økonomien og finansieringen under hensyntagen til det delvise tilsagn, og dels at tilrette måltallene for aktiviteter, output - og effekter under hensyntagen til det delvise tilsagn.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Vækstforum drøftede ansøgningen, og der var enighed om at fastholde den økonomiske ramme, som var annonceret. Der kan søges yderligere midler, hvis der viser sig at være et behov blandt virksomhederne.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/18213
  6. Ansøgning: Digital omstilling - Innovationssamarbejder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Digital Omstilling: INNOVATIONSSAMARBEJDER

  Forretningsområde

  Bred indsats:

  ”Industri 4.0 – digital omstilling, data og intelligent produktion”

  Ansøger

  Den erhvervsdrivende fond Væksthus Syddanmark

  Økonomiske partnere

  Væksthus Syddanmark; Syddansk Universitet; Erhvervsakademi Lillebælt; Designskolen Kolding; Odense Robotics;
  Teknologisk Institut; Trekantområdet, Sønderborg Vækstråd; CLEAN; Design2Innovate; RoboCluster

  Formål

  At øge antallet af innovative syddanske SMV’er gennem innovationssamarbejder, hvor der udvikles konkrete koncepter til nye produkter eller løsninger indenfor Industri 4.0, Data og Digitalisering.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Det vurderes, at projektet er godt tilrettelagt og med en realistisk og logisk effektkæde. Endvidere vurderes det, at man kan forvente et højt virksomhedsengagement.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Anslået antal skabte jobs: 7

  Anslået skabt omsætning: 7 mio. kr.

  5 år efter projektperioden

  Antal nye innovative virksomheder: 12

  Anslået skabt omsætning i kr.: 360 mio.

  Anslået øget eksport i kr.: 180 mio.

  Anslået antal skabte jobs: 120

  Økonomi

  Samlet budget: 41.537.800 kr.

  EU- Regionalfondsmidler: 15.996.206,78 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 8.000.000 kr.

  Egenfinansiering: 17.541.593,22 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Vækstforum har afsat samlet 36 mio. kr. til annonceringen ”Industri 4.0 – digital omstilling, data og intelligent produktion”, som består af en del om Vækstplaner og en del om innovationssamarbejder. Denne ansøgning vedrører innovationssamarbejder.

  ”Digital omstilling – Innovationssamarbejder” har til formål at understøtte syddanske små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) gennem innovationssamarbejder, hvor der udvikles nye innovative produkter og løsninger, som går under betegnelsen Industri 4.0, og derved øge innovationen i de deltagende virksomheder. De udviklede koncepter skal fremme kommercialisering af nye digitale teknologier og har samtidigt til formål at fremme udbredelsen af nye digitale løsninger i syddanske virksomheder.

  Ansøger og operatør er Væksthus Syddanmark, der har indgået et konsortium med relevante regionale aktører – bl.a. flere vidensinstitutioner og en lang række organisationer, der har kendskab til og er tæt på regionens virksomheder. Sideløbende med denne ansøgning har Væksthus Syddanmark, med et andet projektkonsortium, også indsendt en ansøgning til den del af annonceringen, der handler om digital vækst gennem udarbejdelse af vækstplaner.

  Gennem et vurderingsudvalg af uvildige fageksperter screenes og vurderes innovationssamarbejder for bl.a. partnere i samarbejdet, økonomi, innovationsniveau og markedspotentiale.

  Udvalget vurderer indkomne cases til innovationssamarbejder tre gange i projektets løbetid. I ansøgningen er der kort beskrevet 13-14 potentielle cases, hvilket indikerer en sandsynlig efterspørgsel fra SMV’er.

  I udvælgelsen af innovationssamarbejder, tager ansøger udgangspunkt i annonceringsmaterialets definition af Industri 4.0, som omfatter: avancerede robotter, 3D-print, digital simulering, digitalisering af værdikæder, Internet of Things, Augmented reality, cybersikkerhed, cloud- og big data.

  Et innovationssamarbejde består af et samarbejde mellem en videninstitution og min. 3 SMV’er – f.eks. leverandører af digitaliserings; data– og Industri 4.0-konforme løsninger, koncepter og produkter, samt case-virksomheder med et potentielt behov for en digital omstilling. Der gennemføres udviklingsfaser og testfaser, som sikrer, at produkter og løsninger lever op til kravene, herunder at koncepterne har et stort generisk potentiale med vurdering af, hvorledes disse kan bidrage til øget produktivitet og eksport.

  Projektet vil tilvejebringe mindst 12 nye generiske produkter/løsninger/koncepter indenfor Industri 4.0, som efterfølgende kommercialiseres.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Sekretariatet vurderer, at ansøgningen er i overensstemmelse med annonceringens opstillede krav og kriterier. Derudover vurderes det, at der er en logisk sammenhæng mellem projektets aktiviteter og effekter, der bl.a. bygger på erfaringer fra AutomationsBoost, som Vækstforum tidligere har investeret i.

  Det er ligeledes sekretariatets vurdering, at ansøgningen bygger på et stærkt konsortium, som har relevante forsknings- og praksisnære kompetencer inden for Industri 4.0-teknologier, og repræsenterer et bredt udsnit af relevante regionale aktører i regionen.

  Endvidere er det sekretariatets vurdering, at projektet er godt tilrettelagt, herunder kan det positivt fremhæves at ca. 24 mio. kr. af projektets budget allokeres direkte til virksomhedernes udviklings- og testaktiviteter.

  Sekretariatet konkluderer, at innovationssamarbejderne, som vil udvikle nye innovative løsninger, og som efterfølgende kan færdigudvikles og sælges på det kommercielle marked, vil have en markant positiv effekt på udviklernes omsætning og beskæftigelse. Samtidig vil de udviklede løsninger kunne bidrage til øget produktivitet hos aftagervirksomhederne, dvs. de fremtidige købere af de udviklede løsninger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 15.996.206,78 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 38,51 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 8.000.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 19,26 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
    
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at det er et vilkår for projektet, at projektets aktiviteter, herunder screening og rekruttering, koordineres med eksisterende lignende regionale og nationale initiativer.  
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Det blev tilkendegivet, at initiativet skal koordineres med den statslige indsats.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/14869
  7. Ansøgning: TOURISMX
  fold dette punkt ind Resume
   

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Projektpræsentation

  Tourismx

  Forretningsområde

  Turisme

  Ansøger

  Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme

  Økonomiske partnere

  Wonderful Copenhagen

  Formål

  At skabe mindst 6 innovative turismevirksomheder ved at gennemføre vækstforløb for turismevirksomheder med særligt vækstpotentiale.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Det vurderes at projektet vil bidrage til at skabe vækst i det turismeskabte forbrug gennem udvikling af innovative turismevirksomheder og dermed bidrage til at indfri delmålet i Vækstforums Handlings- og investeringsplan om 5 % vækst i det turismeskabte forbrug.

  Væsentligste effekter

  I projektperioden

  Efter projektperioden

  Antal nye innovative virksomheder:

  0-2 år efter projektperioden: 4

  3-5 år efter projektperioden: 2

  Økonomi

  Samlet budget: 15.999.856 kr.

  EU-Social- / Regionalfondsmidler: 7.999.928 kr. (national pulje)

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.000.000 kr.

  Egenfinansiering: 6.999.928 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Dansk Kyst- og Naturturisme søger om medfinansiering til det landsdækkede projekt TourismX, som har opnået Regionalfondstilskud gennem den nationale pulje administreret af Erhvervsstyrelsen.

  Projektets formål er at gennemføre innovationsforløb for SMV’er med henblik på at udvikle nye innovative produkter og løsninger.

  I projektet afholdes auditions i hele landet hvor SMV’er udvælges efter vækstpotentiale. På baggrund af disse auditions udvælges virksomheder til at indgå i innovationsforløb, hvor SMV’erne – i samarbejde med andre relevante virksomheder og videninstitutioner - får udviklet nye kompetencer og afprøvet nye metoder til at udvikle produkter eller løsninger. Ansøger vil desuden samle resultater, erfaringer og anbefalinger, og gøre dem tilgængelige digitalt.

  Sideløbende med denne ansøgning søger projektet om medfinansiering ved de øvrige regioner.

  Ansøger forventer med projektet at skabe 6 nye innovative virksomheder i Region Syddanmark, og 24 på landsplan.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet indstilles til tilsagn, da det vurderes, at projektet vil bidrage til at skabe vækst i det turismeskabte forbrug gennem udvikling af nye innovative turismevirksomheder.

  Sekretariatet vurderer desuden, at projektet angriber relevante udfordringer indenfor turismeområdet. Projektet vil blandt andet skabe forbindelser mellem videninstitutioner og turismeerhvervet på tværs af turismeerhvervets værdikæder og vil derigennem bidrage til at skabe højere vækstrater i turismeerhvervet.

  Projektet vurderes at kunne skabe effekter, som vil bidrage til at indfri delmålet om 5 % vækst i det turismeskabte forbrug, som beskrevet i Vækstforums handlings- og investeringsplan. Projektets udvikling, opsamling og formidling af ny viden og metoder forventes desuden at skabe større effekter på væksten mere bredt inden for turismeerhvervet på lidt længere sigt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 1.000.000,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 6,25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Det er en forudsætning, at projektet tildeles den ansøgte støtte fra de øvrige vækstfora, svarende til 1.000.000,00 kr., hver, fra Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Hovedstaden.
  • at udbetaling af tilskud fra Region Syddanmark forudsætter, at mindst 20 % af de virksomheder, der udvælges til at indgå i innovationsforløb har relevans for Region Syddanmark og opnåelsen af delmålet om 5 % vækst i det turismeskabte forbrug.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/1426
  8. Ansøgning: Ændring af Co-Create Sydfyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Vækstforums møde den 20. marts 2017 blev projekterne ’Co-Create Sydfyn I, II og III’ indstillet til henholdsvis delvist tilsagn for de to første projekter og fuldt tilsagn for det sidste projekt, og regionsrådet fulgte denne indstilling i sin beslutning 24. april 2017. Svendborg Kommune har nu, på vegne af de fire sydfynske kommuner bag projekterne, anmodet Vækstforum om en ny behandling på grundlag af to reviderede ansøgninger, ’Co-Create Sydfyn I og II’.

  Ansøger har samtidig meddelt, at de ikke ønsker at gennemføre ’Co-Create Sydfyn III, hvorfor de ikke ønsker at modtage den del af det oprindelige tilsagn. Baggrunden er ansøgers bekymring for, at projekterne ikke kunne levere den ønskede kvalitet med de reducerede budgetter samt at ansøger i højere grad ønsker at kunne leve op til Vækstforums ønske om fokusering på den centrale del af værdikæden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Formålet med de tre projekter var, gennem en helhedsorienteret yderområdeindsats, at skabe vækst på Sydfyn gennem en række tilbud til virksomheder og iværksættere inden for det maritime erhverv og IT-erhverv samt til samarbejdspartnere i disse branchers værdikæder.

  Som følge af det reducerede tilsagn, samt Vækstforums ønske om at fokusere målgruppen til den centrale del af værdikæden i det maritime erhverv og IT-erhvervet, har ansøger valgt at revurdere de samlede projektaktiviteter. Svendborg Kommune har derfor på vegne af de fire sydfynske kommuner bag projekterne ’Co-Create Sydfyn I, II og III’ anmodet Vækstforum om en ny behandling på grundlag af to reviderede ansøgninger, ’Co-Create Sydfyn I og II’, jf. bilag 1 med brev fra Svendborg Kommune og brev fra Ærø Kommune. Ansøger har samtidig meddelt, at de ikke ønsker at gennemføre ’Co-Create Sydfyn III, hvorfor de ikke ønsker at modtage den del af det oprindelige tilsagn. 

  Med baggrund i de reducerede ressourcer til de samlede projektaktiviteter er indsatsen i de reviderede ansøgninger nu koncentreret på færre aktivitetstyper, som ansøger vurderer, vil have størst interesse blandt målgruppens virksomheder.

  Bilag 2 giver en simplificeret beskrivelse og skematisk oversigt over antal deltagende virksomheder, effekter og økonomi i indstillingen fra marts mødet og i de nye ansøgninger.

  Deltagere og rekruttering

  Usikkerheden om rekrutteringsgrundlaget var baggrunden for Vækstforums indstilling til en reduktion af projekterne ’Co-Create Sydfyn I og II’ på marts mødet 2017.

  I de nye ansøgninger er der i alt deltagelse af 133 virksomheder imod 115 i indstillingen fra marts. Ansøger har imidlertid oplyst, at 14 af de deltagende virksomheder forventes at være iværksættere, som tiltrækkes fra kommuner uden for Sydfyn.

  Det forventes endvidere, at 28 nye iværksættere bliver etableret i løbet af projektet, hvilket giver et rekrutteringsbehov på omkring 90 virksomheder fra den eksisterende population på ca. 400 virksomheder på Sydfyn.

  På baggrund af ovenstående oplysninger samt den øgede fokusering i de to nye ansøgningers aktiviteter vurderes det realistisk at rekruttere det planlagte deltagerantal.

  Budgetændringer

  I forhold til Vækstforums indstilling til de tre ansøgninger på mødet i marts 2017 øges det samlede budget med godt 2 mio. kr. fra knap 18 mio. kr. til knap 20 mio. kr., og det ansøgte tilskud øges med ca. 1,5 mio. kr. til i alt 14,9 mio. kr. Det sker ved en udvidelse af ’Co-Create Sydfyn I og II’, mens de afsatte midler til ’Co-Create Sydfyn III’ udgår.

  En oversigt over ansøgte og indstillede budgetter og tilskud findes i bilag 2.

  Projekteffekter

  De reviderede projekter forventer at skabe i alt 97 nye jobs i deltagende virksomheder 2 år efter deltagelsen. I indstillingen fra marts var effekten i alt 76 nye jobs.

  Den akkumulerede årlige meromsætning i de to projekter øges samtidig fra i alt 74 mio. kr. til i alt 102 mio. kr.

  Effektskema med detaljeret angivelse af effekterne for de to projekter er vedhæftet som bilag 3 og 4.

  Samlet vurdering

  Det vurderes, at de nye effektmål er opnåelige, herunder at der er en plausibel sammenhæng mellem skabt omsætning og nye jobs, således at ét nyt job svarer til en årlig meromsætning på ca. 1,2 mio. kr. i SMV’er, mens den er 0,8 mio. kr. for nye iværksætterfirmaer. Der tages således også hensyn til forskellen på udvikling af SMV’er og iværksætterindsatsen, hvor sidstnævnte har mindre effekter, både på kort sigt og også over 3-5 år.

  Vækstforums investerede kroner pr. skabt arbejdsplads stiger fra 142.000 kr. i indstillingen fra Vækstforum til 153.000 kr. i den nye ansøgning, idet det ansøgte tilskud er forøget med 37 % i forhold til indstillingen fra Vækstforum, mens jobeffekten forøges med 27 %. 

  I budgetterne for reduktionen på marts-mødet var det antaget, at man kunne reducere såvel de variable som faste udgifter proportionalt, men det har projektet imidlertid ikke set sig i stand til. De øgede gennemsnitlige omkostninger kan primært forklares med, at der er faste udgifter, som ikke forsvinder ved en reduktion af aktiviteterne, samtidig med, at den forholdsvis dyre delaktivitet ’Accelerator’ i ’Co-Create Sydfyn II’ er blevet bevaret på det oprindelige niveau. Det skyldes, at ’Accelerator’ blev vurderet til at have særligt gode perspektiver i forhold til triple helix samarbejde i Fyns Maritime Klynge og den langsigtede udvikling af det maritime erhverv og IT erhverv på Sydfyn.

  Sekretariatet vurderer samlet, at der med ændringerne er skabt et solidt fundament for et godt projekt, indenfor Vækstforums særlige helhedsorienterede yderområdeindsats. Deltagerantallet vurderes at være realistisk, Vækstforums ønske om fokusering indenfor det maritime erhverv og IT-erhverv er imødekommet og der er god effektskabelse pr. investeret krone.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  ·         At Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at ’Co-Create Sydfyn I’ modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på kr. 5.702.305,81 – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  ·         At Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at Regionsrådets beslutning d. 24. april 2017 ændres således, at ’Co-Create Sydfyn I’ modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på kr. 2.851.152,90 – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  ·         At Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at ’Co-Create Sydfyn II’ modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på kr. 4.211.490,00 – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  ·         At Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at Regionsrådets beslutning d. 24. april 2017 ændres således, at ’Co-Create Sydfyn II’ modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på kr. 2.105.745,00 – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  ·         At det for begge projekter er et vilkår for bevillingen, at der fokuseres på målgruppen af små og mellemstore virksomheder, som allerede udgør en central del af værdikæden i det maritime erhverv og IT-erhverv eller iværksættere, som har en forretningsidé indenfor det maritime erhverv eller IT-erhverv. Projekterne forventes således at orientere om realiseringen af denne fokusering i forbindelse med de halvårlige afrapporteringer. Hvis fokus ikke fastholdes, kan Vækstforum indstille projektet til en reduktion.

  ·         At Vækstforumsekretariatet bemyndiges til at godkende de reviderede ansøgninger og udgiftsbudgetter, som ansøger indsender.

  ·         At Regionsrådet orienteres om, at ansøger har valgt at afstå fra tilsagnet vedr. ’Co-Create Sydfyn III’. Regionsrådets beslutning af 24. april 2017 om at give tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 845.387,00 kr., til ’Co-Create Sydfyn III’ bortfalder dermed.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Vækstforum drøftede sagen, herunder processen. Vækstforum tiltrådte indstillingen, idet der blev lagt vægt på, at der er tale om en særlig helhedsorienteret yderområdeindsats.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/20796
  9. Annoncering, Energi- og ressourceeffektive SMV'er
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at Vækstforum beslutter at igangsætte en indsats for mere energi- og ressourceeffektive SMV’er gennem indkaldelse af ansøgninger inden for en ramme på 20 mio.kr.

  Indsatsen er i overensstemmelse med investeringsplanen for 2017 og skal bidrage til at øge produktiviteten og konkurrenceevnen blandt SMV’erne i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske virksomheder er udfordret af global konkurrence og teknologiske forandringer. Effektiv udnyttelse af energi og ressourcer kan være et vigtigt element i forhold til at øge produktiviteten og kan gavne både den enkelte virksomhed og samfundsøkonomien.

  I indeværende strukturfondsperiode skal 16 pct. af midlerne i Syddanmark, svarende til ca. 50 mio.kr. fra EU’s Regionalfond 2014-2020, udmøntes til en indsats for ’Energi- og ressourceeffektive SMV’er’.

  Indsatsen under denne prioritet har til formål at støtte overgangen til en klimavenlig økonomi i alle sektorer for at reducere CO2-udledningen med 20 pct. frem mod EU’s 2020 mål. Målgruppen for indsatsen er SMV’er med et betydeligt potentiale for energi- og ressourceoptimering. Programmet giver udelukkende mulighed for aktiviteter indenfor følgende tre faser:

  • Screening af SMV’er; vurdering af potentialet for energi- og ressourceeffektivisering
  • Grøn Forretningsplan; køb af ekstern konsulent til rådgivning, sparring og udarbejdelse af grøn forretningsplan
  • Implementering af Grøn Forretningsplan; SMV’erne kan modtage støtte til indkøb, der fremmer implementering af planen

  Vækstforum annoncerede første gang i 2015 efter ansøgninger under denne prioritet. Der indkom én ansøgning, projektet CLEAN Green Plan. Projektets mål er at udvikle grønne forretningsplaner med særlig vægt på energieffektiviseringer for 275 SMV’er. Vækstforum har bevilliget tilskud på ca. 24 mio.kr. til projektet inkl. efterfølgende tillægsbevilling. Det betyder, at der fortsat er ca. 26 mio.kr. udisponerede midler under denne prioritet.

  I Syddansk Vækstforums Handlings- og investeringsplan for 2016 – 2017 er der planlagt en annoncering efter projekter inden for energi- og ressourceeffektive SMV’er i september – oktober 2017.

  Det er sekretariatets vurdering, at de resterende midler bør anvendes til projekter, som er supplerende i forhold til CLEAN Green Plan.

  Sekretariatet har i dialog med flere parter identificeret særlige syddanske udfordringer, hvor bl.a. følgende vurderes at have væsentlige potentialer:

  -      Transport- og logistikbranchen, der er udfordret på konkurrenceevnen, og hvor energiforbruget indgår som en væsentlig faktor

  -      Industri 4.0 og den digitale omstilling som redskab til at opnå mere energi- og ressourceeffektiv drift/produktion

  På den baggrund anbefales det, at Vækstforum bemyndiger sekretariatet til at offentliggøre en annoncering indenfor energi- og ressourceeffektivisering af SMV’er, under hensyntagen til Vækstforums tværgående kriterier og de krav, der gælder for regionalfonden.

  Det anbefales at annoncering efter nye initiativer desuden skal baseres på følgende kriterier: 

  • At der skabes effekt i form af energi- og/eller ressourceeffektiviseringer
  • At der skabes effekt i form af forbedret konkurrenceevne i virksomhederne (f.eks. jobs, omsætning, eksport)
  • At digitalisering og/eller automatisering anvendes som redskab til at skabe energi- og ressourceeffektiviseringer
  • At projektet fokuserer på en branche og/eller en værdikæde med store potentialer for grønne forretningsmodeller via energi/ressourceeffektiviseringer, f.eks. transport og logistik 
  • At projektet anviser løsninger på, hvordan der sikres en høj grad af implementering af anbefalingerne i de grønne forretningsplaner
  • At projektet dokumenterer en høj grad af virksomhedsinvolvering
  • At projektet er supplerende i forhold til CLEAN Green Plan, og herunder at aktiviteterne ikke umiddelbart kan rummes i det eksisterende projekt

  Det bemærkes, at der sideløbende med denne proces er igangsat en proces i Vestdansk Erhvervssamarbejde, som skal afdække mulighederne og rammerne for en koordineret og samlet indsats på tværs af de vestdanske vækstfora. Et muligt tema for denne indsats er ’Cirkulær Økonomi’. Dette arbejde forventes færdig ultimo 2017 og med mulig fælles annoncering primo 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandsskabet indstiller,

  • At Vækstforum igangsætter en bred indsats for at fremme energi- og ressourceeffektivisering i SMV’er
  • At sekretariatet bemyndiges til, inden for de nævnte rammer, at udarbejde puljemateriale samt beskrive nærmere krav og kriterier for indsatsen i forbindelse med en annoncering
  • At Vækstforum reserverer en ramme på 16 mio.kr. fra den Europæiske Regionalfond prioritet 3
  • At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der reserveres 4 mio.kr. regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 og at Vækstforum bemyndiges til at udmønte midlerne
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/26113
  10. Temadrøftelse: Robotteknologi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Temadrøftelsen om robotteknologi er et input til en drøftelse af perspektiverne for robotteknologi som forretningsområde i Handlings- og investeringsplanen for 2018 og 2019. Temadrøftelsen består af 3 korte oplæg om udviklingstendenser inden for forretningsområdet.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 12. juni 2017 godkendte Vækstforum dispositionen for Vækstforums Handlings- og investeringsplan 2018-2019. Med dispositionen tilføjes forretningsområdet ’robotteknologi’ til Handlings- og investeringsplanen for 2018-2019.

  Robotteknologi er en voksende styrkeposition i Region Syddanmark, særligt i og omkring Odense, men også i Syd- og Sønderjylland omkring Sønderborg og Nordborg. Der er et stigende antal succesfulde virksomheder og antallet af arbejdspladser vokser inden for området. Økosystemet indenfor robotteknologi består af en række unge og dynamiske virksomheder, der understøttes af et stærkt samspil mellem klynger og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.
   

  De syddanske robotvirksomheder har senest opnået international anerkendelse og opmærksomhed i kraft af en styrkeposition indenfor små og ofte billige, men intelligente, mobile og fleksible løsninger, der benytter sensorer og kunstig intelligens.

  Syddansk Vækstforum har i 10 år, både inden for de eksisterende forretningsområder, og som en bred indsats, prioriteret investeringer i virksomhedsrettede aktiviteter inden for robotteknologi og automatisering.

  For at give et indblik i den syddanske styrkeposition inden for robotteknologi indledes med tre korte oplæg:

  1)      En præsentation af Robotter og automatisering – en analyse af styrkepositioner, udfordringer og udviklingspotentiale, v. Rune Stig Mortensen, afdelingschef Strategi og Analyse, Region Syddanmark

  2)      Udfordringer og vækstpotentialer inden for robotteknologi set fra et virksomhedsperspektiv, v. Per Lachenmeier, CEO, EasyRobotics

  3)     Uddannelse af kvalificeret arbejdskraft til virksomheder inden for robotteknologi, v. Kasper Hallenborg, Institutleder, Mærsk-McKinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet

  Oplæggene bidrager til en drøftelse af perspektiver for robotteknologi som forretningsområde i Handlings- og investeringsplanen for 2018 og 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum med afsæt i oplæggene drøfter perspektiverne for robotteknologi som forretningsområde i Handlings- og Investeringsplanen for 2018 og 2019.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Temadrøftelsen blev indledt med tre oplæg. Afdelingschef Rune Stig Mortensen, Strategi & Analyse, Region Syddanmark, holdt oplæg om ’Robotter og automatisering – en analyse af styrkepositioner, udfordringer og udviklingspotentiale’, CEO og medejer af EasyRobotics, Per Lachenmeier, holdt oplæg om udfordringer og vækstpotentialer inden for robotteknologi fra et virksomhedsperspektiv, og Kasper Hallenborg, Institutleder ved Mærsk McKinney Møller Instituttet, SDU, holdt oplæg om uddannelse af kvalificeret arbejdskraft til virksomheder inden for robotteknologi.

  På baggrund af oplæggene drøftede Vækstforum den særlige styrkeposition i Region Syddanmark og vækstpotentialet. Vækstforum drøftede desuden udfordringer på området, dels i forhold til at få flere virksomheder i gang med at anvende robotteknologi, dels i forhold til manglen på kvalificeret arbejdskraft, herunder særligt behovet for at fokusere på hele kæden fra folkeskole til virksomhed. 

  Vækstforum lagde vægt på, at indsatsen på området ikke snævres ind, og at bredden i definitionen derfor fastholdes, så potentialerne kan udnyttes fuldt ud.

  Drøftelserne indgår i det videre arbejde med Vækstforums Handlings- og Investeringsplan for 2018-2019.


  Sagsnr. 17/10452
  11. Udkast til Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum godkendte på mødet den 12. juni 2017 en tidsplan og disposition for den kommende Handlings- og Investeringsplan. Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet et udkast til Vækstforums Handlings- og investeringsplan 2018-2019. Det endelige udkast forventes forelagt til godkendelse på Vækstforums møde den 4. december 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den kommende Handlings- og investeringsplan skal tage udgangspunkt i regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi og skal udmønte de erhvervsrettede elementer heraf i konkrete initiativer, der skal skabe øget vækst og flere arbejdspladser i Syddanmark.

  Handlings- og investeringsplanen udgør således et prioriteringsredskab for Vækstforum, der angiver rammerne for de initiativer og udviklingsaktiviteter, som Vækstforum ønsker at udvikle, igangsætte og indstille til medfinansiering ved hjælp af EU-strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler. Handlings- og Investeringsplanen videregives til det nye Vækstforum sammen med en opsamling af erfaringerne fra arbejdet i det nuværende Vækstforum.

  I den nye Handlings- og investeringsplan 2018-2019 foreslås det, at Robotteknologi indgår som en ny søjle i den specialiserede strategi, sammen med Bæredygtig energi, Sundheds- og velfærdsinnovation og Oplevelseserhverv. Der vil fortsat være fokus på brede indsatser, som kvalificeret arbejdskraft og automatisering. Digitalisering/Industri 4.0 indgår som en ny bred indsats og Vækstforum skal på mødet den 27. september tage stilling til igangsættelse af en bred indsats inden for fødevarer.  

  Endeligt er der i Handlings- og investeringsplanen et øget fokus på forenkling og samordning af indsatser, herunder i regi af Vestdansk Erhvervssamarbejde. 

  For at styrke muligheden for at realisere vækst- og udviklingsstrategien inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed, besluttede Vækstforum i september 2016 at justere ansøgningsprocessen til Vækstforums midler. Justeringen betyder i praksis, at handlingsplanen ledsages af en investeringsplan, der beskriver de indsatser, som Vækstforum beslutter at igangsætte for perioden 2018-2019, og som ansøgere fremover vil kunne byde ind på, når de annonceres. Investeringsplanen behandles på Vækstforums møde den 4. december 2017.

  Der vil på mødet i Vækstforum blive givet en kort præsentation af udkastet til handlingsplan som oplæg til Vækstforums drøftelse.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter udkastet til Handlings- og investeringsplan 2018-2019
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Vækstforum drøftede udkast til Handlings- og Investeringsplan 2018-19, herunder særligt forslaget om at tilføje robotteknologi som nyt forretningsområde. Der var enighed om, at robotteknologi indgår som nyt forretningsområde, herunder at robotteknologi skal forstås bredt og også rummer automation.

  Det blev desuden tilkendegivet, at der ikke alene er behov for at øge optaget på de videregående uddannelser, men også for de øvrige uddannelser inden for området.

  Vækstforum forelægges den endelige Handlings- og Investeringsplan 2018-19 til godkendelse på decembermødet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/13189
  12. Flytning af socialfondsmidler
  fold dette punkt ind Resume
   

  Erhvervsstyrelsen har i juni 2017 spurgt, om der i Syddanmark er interesse for at flytte midler fra socialfondens prioritet 4 til prioritet 1. Der har i hele programperioden været stor efterspørgsel efter midler under prioritet 1, mens dette ikke har været tilfældet under prioritet 4. Begge prioriteter kan bruges som redskaber til at sikre et højt kompetenceniveau på det syddanske arbejdsmarked. Det foreslås, at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der overflyttes 35 mio. kr. fra prioritet 4 til prioritet 1.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Erhvervsstyrelsen har spurgt sekretariatet for Syddansk Vækstforum, om der i Syddanmark er interesse for at flytte midler fra Socialfondens prioritet 4 (erhvervsuddannelse, formelle kompetenceløft) til Socialfondens prioritet 1 (Iværksætteri og vækstrettet kompetenceudvikling).

  Sekretariatet svarede administrativt, at det ud fra de hidtidige erfaringer i programperioden og forventninger om de kommende indsatser vil være hensigtsmæssigt. Svaret blev givet med forbehold for Vækstforums politiske stillingtagen.

  Socialfondens prioritet 4 (erhvervsuddannelser, formelle kompetenceløft) er tildelt en stor del af midlerne i socialfonden i denne programperiode. I 2013 afgav Syddansk Vækstforum et høringssvar til staten, hvor der blev gjort opmærksom på, at der var afsat for mange midler til denne prioritet, fordi de indsatser, der ville kunne opnå støtte herfra, i vid udstrækning allerede er finansieret af de ordinære offentlige kilder i Danmark. Det syddanske høringssvar blev delvist imødekommet med det resultat, at 40 % af socialfondsmidlerne blev tildelt prioritet 4.

  Syddansk Vækstforum har meget fokus på udfordringen med at sikre et højt kompetenceniveau på det syddanske arbejdsmarked. Det afspejler sig bl.a. i de aftaler, der er indgået mellem Syddansk Vækstforum og de tværkommunale erhvervssamarbejder om kvalificeret arbejdskraft. Det er imidlertid et gennemgående træk i drøftelserne i forbindelse med aftalerne, at de lokale partnere ser gode muligheder for at løfte vækstrettet kompetenceudvikling (prioritet 1), mens tilbagemeldingen også har været, at virksomhederne ikke her og nu kan afse medarbejdere til hele formelle kompetenceløft (prioritet 4).

  Virksomhederne efterspørger blandt andet kun dele af formelle kompetenceløft. Derfor har sekretariatet undersøgt, om prioritet 4 kunne udvides til også at kunne støtte dele af formelle kompetenceløft og dermed øge anvendeligheden af midlerne på prioritet 4. Erhvervsstyrelsen har meddelt, at det ikke er muligt, men at prioritet 1 under hensyntagen til prioritetens specifikke mål, kan anvendes til dette formål.

  Dertil kommer, at konjunkturerne har ændret sig betydeligt, siden socialfondsprogrammet blev udarbejdet. I 2017 er ledigheden i Syddanmark ganske lav, og Region Syddanmarks vækstbarometer viser, at de syddanske virksomheder oplever vækst i omsætningen og forventer at få behov for flere ansatte. Samtidig har virksomhederne problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det medfører, at virksomhedernes villighed til at afgive medarbejdere til længevarende uddannelse har været kraftigt faldende, samtidig med at motivationen blandt de arbejdsmarkedsaktive til at søge hele kompetenceløft også er faldet. Desuden er der ikke, som forventet, blevet lettere adgang til at få godskrevet merit for praksiserfaringer. Dette er med til at bremse målgruppens motivation for hele formelle kompetenceløft.

  Samlet set er det derfor mest realistisk at investere i at løfte kompetenceniveauet i arbejdsstyrken gennem de vækstrettede kompetenceløft, som kan finansieres under prioritet 1.

  Efterspørgslen efter midler fra Socialfondens prioritet 1 understøtter behovet for at flytte midler. Allerede ved udgangen af 2015 var hovedparten af midlerne til hele programperioden 2014-2020 disponeret. Pr. 27. september 2017 er der, hvis de foreliggende indstillinger følges, i alt kun 10,0 mio. tilbage på Socialfondens prioritet 1, men 65 mio. kr. tilbage på Socialfondens prioritet 4. Sekretariatet er bekendt med, at der er ansøgninger på vej til prioritet 4, men ikke i et omfang, der står i forhold til restmidlerne.

  Endelig har Erhvervsstyrelsen i brev af 26. august 2017 opfordret Vækstforum og regionerne til at iværksætte tiltag for at sikre midlernes fortsatte disponering og udmøntning og herunder at imødegå risici for utilstrækkelig fremdrift. At midlerne flyttes til en prioritet, der er større efterspørgsel efter, øger både sandsynligheden for at alle de socialfondsmidler, som Vækstforum har fået stillet til rådighed i prioritet 4, kan udmøntes. Dermed støttes kompetenceudviklingsprojekter i Syddanmark, og samtidig er det med til at sikre, at Syddanmark kan overholde sin n+3 forpligtigelse.

  Sekretariatet anbefaler derfor, at Syddansk Vækstforum indenfor den samlede ramme under Socialfonden anmoder om at få overført 35 mio. kr. fra Socialfondens prioritet 4 til Socialfondens prioritet 1. Dermed kan midlerne fortsat anvendes til at forbedre medarbejdernes kompetencer, men til indsatser, der er større efterspørgsel efter. Overførslen begrundes med ønsket om bedst muligt at kunne højne kompetenceniveauet på det syddanske arbejdsmarked og at der er tale om en reaktion på væsentligt forbedrede samfundsøkonomiske konjunkturer i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  •      At Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der gennemføres en justering af socialfondsprogrammets finansieringsplan, der medfører, at der indenfor Syddansk Vækstforums samlede ramme under Socialfonden overflyttes 35 mio. kr. fra prioritet 4, erhvervsuddannelse, formelle kompetenceløft til prioritet 1, iværksætteri og vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/13017
  13. Analyse af det danske fødevarelandskab - anbefalinger og reservation af midler
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med baggrund i Vækstforums Erhvervspartnerskabsaftaler med Business Regions og det Vestdanske Erhvervssamarbejde, har de tre vestdanske regioner udarbejdet en analyse af det danske fødevarelandskab med henblik på at skabe fundamentet for én sammenhængende national fødevareklyngestruktur.

  Analysens anbefalinger peger på, at der er behov for en betydelig reorganisering af klyngeindsatsen på området, og at der er behov for at etablere én sammenhængende national fødevareklyngestruktur med hubs i hver region.

  Det foreslås, at Vækstforum reserverer 8 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til en bred indsats på fødevareområdet. Midlerne skal anvendes til at etablere og medfinansiere en syddansk hub i sammenhæng med en samlet national klyngestruktur på fødevareområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Region Syddanmark er der 67.400 beskæftigede inden for fødevareerhvervet. Det svarer til 27 pct. af alle i Danmark indenfor erhvervet. Region Syddanmark er dermed den region med flest job inden for fødevareerhvervet. Det viser den analyse af fødevareerhvervet i Region Syddanmark med særlig fokus på Trekantområdet, som blev præsenteret for Vækstforum på mødet den 20. marts 2017.

  I Vækstforums Erhvervspartnerskabsaftaler med Trekantområdet Danmark og UdviklingsRåd Sønderjylland er det aftalt, at man vil afdække om der er særlige styrker og udfordringer, som ikke tilgodeses gennem eksisterende tilbud til fødevareerhvervet, og evt. etablere en syddansk fødevarehub på den baggrund. Samtidigt er der i eftersynet af erhvervsfremmesystemet peget på overlapsproblematikker mellem forskellige klynge- og netværksorganisationer.

  De tre vestdanske regioner har, i regi af det Vestdanske Erhvervssamarbejde, fået udarbejdet en analyse af det danske fødevareklyngelandskab med henblik på at skabe fundamentet for én sammenhængende national fødevareklyngestruktur. Ca. 50 virksomheder er blevet interviewet om blandt andet deres brug af og fremtidige behov for klynge- og netværksydelser.

  Analysens resultater og anbefalinger (uddybet i bilag)

  Det generelle billede er, at brugerne af de eksisterende klynge- og netværksaktiviteter er tilfredse og oplever en positiv værdiskabelse. Analysen viser imidlertid også, at der er en række udfordringer og svagheder knyttet til den eksisterende indsats, når der ses på tværs af de mange operatører. Det drejer sig om følgende:

  • Svagt kendskab til operatørerne i store dele af erhvervet
  • For beskedent samspil og manglende henvisninger i dele af klyngelandskabet
  • Mangel på kritisk masse i de landsdækkende og regionale klyngeorganisationer
  • Manglende styrke i indsatsen for matchmaking og fremme af vidensamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner
  • For lille deltagelse af støtteerhverv og underleverandører
  • Beskedent bidrag til at løfte fødevareklyngens samlede rammebetingelser

  For at imødegå disse udfordringer peger analysen på, at der er behov for en betydelig reorganisering af klyngeindsatsen på fødevareområdet.

  Det anbefales overordnet, at der bør etableres én samlet stærk national klyngeorganisation for hele fødevareerhvervet, dækkende en del af de funktioner og ydelser, som de mange eksisterende klynge- og klyngelignende organisationer udbyder i dag. En del af organisationens medarbejdere bør placeres i ”hubs” i de enkelte regioner. De regionale hubs kan have faglig specialisering – eks. fiskeri i Region Nordjylland.

  Det anbefales, at én samlet stærk national klyngeorganisation får hovedsæde i Region Midtjylland og i første omgang bygger på en samling af de eksisterede klynge- og netværksorganisationer(Danish Food Cluster, Future Food Innovation og Videncenter for Fødevareudvikling) i Region Midtjylland.

  Endvidere, at en national, sammenhængende klyngestruktur bør være så stærk, at den er en naturlig operatør, når staten fremover tager initiativer på fødevareområdet - som eksempelvis Madkulturen, Food og Fødevarefortællingen. Og at en samlet klynge bør være erhvervets fælles platform og sekretariat for et nationalt Innovationsnetværk på fødevareområdet i næste periode - som udbydes 2018.

  Sekretariatets vurdering

  Det er sekretariats vurdering, at der er behov for den betydelige reorganisering af klyngeindsatsen på fødevareområdet, som analysen peger på, og at den forslåede struktur med én samlet stærk national klyngeorganisation med hubs i de enkelte regioner i højere grad end i dag kan imødekomme de identificerede virksomhedsbehov og vækstudfordringer.

  Det er endvidere sekretariatets vurdering, at analysens anbefalinger til den fremtidige klyngestruktur flugter med de principper, de tre vestdanske vækstfora har besluttet.

  På baggrund af analysens anbefalinger til den fremtidige klynge- og netværksstruktur foreslås det, at der reserveres 8 mio. kr. mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til en bred indsats på fødevareområdet. Midlerne skal anvendes til etablering og medfinansiering af aktiviteter i en syddansk hub i sammenhæng med en samlet national klyngestruktur på fødevareområdet. Derudover kan der være behov for yderligere finansiering fra bl.a. strukturfondene.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller, 

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der reserveres 8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til en bred indsats omhandlende etablering og medfinansiering af aktiviteter i en syddansk hub i sammenhæng med en samlet national klyngestruktur på fødevareområdet.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforum bemyndiges til at udmønte reservationen
  • at det forudsættes, at en syddansk hub etableres, som en del af én sammenhængende national fødevareklyngestruktur
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/120
  14. Resultatkontrakt med Det Syddanske EU-kontor 2018-19
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det Syddanske EU-kontors aktiviteter i 2016-2017 er blevet evalueret af COWI. Evalueringen er vedlagt. Det indstilles, at Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum forlænger kontrakten med EU-kontoret i perioden 2018-2019. Udkast til en ny kontrakt er vedlagt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I december 2015 blev der indgået en resultatkontrakt med Det Syddanske EU-kontor for 2016-2017. Der er tale om en fælles kontrakt med Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark, KKR og Syddansk Universitet.

  COWI har i maj 2017 evalueret Det Syddanske EU-kontor i forhold til målene i resultatkontrakten. Den overordnede konklusion er, at kontoret har præsteret gode resultater og aktiviteter, der ligger over, hvad der kan forventes i forhold til, at der stadig er en del af kontraktperioden tilbage.

  Kontoret har styrket sin virksomhedsrettede indsats væsentligt. Således indgik 25 virksomheder i de indsendte EU-ansøgninger på evalueringstidspunktet og målet for hele kontraktperioden er 20. Det kan desuden fremhæves, at EU-kontoret på evalueringstidspunktet har bidraget til, at der er opnået EU-tilsagn på 52,4 mio. kr. til syddanske partnere. Målet var tilsagn for 40 mio. kr.

  I forhold til målene rettet mod kommunerne har kontoret bidraget til, at 7 kommuner har fået udarbejdet/opdateret deres EU-strategi, hvor målsætningen for hele perioden er 8, samt at der er udviklet et internationalt projekt i 13 kommuner, hvor målsætningen for hele perioden er 10.

  Evalueringen indeholder en række anbefalinger, som er indarbejdet i udkastet til den nye resultatkontrakt for 2018-2019, der skal godkendes af Syddansk Vækstforum og KKR.

  Det indebærer blandt andet, at der lægges op til at hæve målene for kontorets indsats i den nye resultatkontrakt, at der i øget omfang måles på resultater fremfor aktiviteter og at virksomhedsindsatsen fortsat styrkes. Desuden forslås kontorets indsats i forbindelse med European Enterprise Network (EEN) integreret i kontrakten, og samspillet med Væksthuset og de 4 Business Regions foreslås styrket.

  I resultatkontrakten for 2018-2019 forpligter SDEO sig til at realisere aktiviteter inden for følgende emner, der skal komme SDEOs målgrupper inden for Vækstforums prioriterede indsatsområder i Syddanmark til gavn:

  • Internationalt samarbejde og projektudvikling
  • Internationalisering af syddanske virksomheder
  • Internationalisering af kommunerne i Syddanmark
  • Europæisk synlighed og interessevaretagelse
  • Synlighed og kommunikation i Syddanmark
  • Særskilte mål for SDU

  Resultatkontrakten indgås som en fælles kontrakt med Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum, Kommunekontaktrådet Syddanmark (KKR) og Syddansk Universitet. Region Syddanmark/Syddansk Vækstforums fastsatte medlemskontingent er på 4.518.720 kr. i 2018 og det samme niveau for 2019, hvor der dog tages højde for pris- og lønudviklingen som brugt i aftalen for kommunernes og regionernes økonomi for 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager evalueringen til efterretning.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet godkender resultatkontrakten for 2018-19.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 9.200.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til Region Syddanmarks andel af finansieringen af det Syddanske EU-kontor i perioden 2018-19.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/13621
  15. Forlængelse af "Ditbarnsfremtid"
  fold dette punkt ind Resume
   

  I efteråret 2016 medfinansierede Syddansk Vækstforum forældrekampagnen DITBARNSFREMTID, som er på vej til at udløbe. På baggrund af de foreløbige erfaringer fra kampagnen og virksomhedernes efterspørgsel efter faglært arbejdskraft foreslås at kampagnen forlænges i 3 år, og at Formandskabet bemyndiges til at træffe den endelige beslutning på baggrund af en samlet vurdering af slutevalueringen af forældrekampagnen DITBARNSFREMTID samt de andre regioners deltagelse. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det er vanskeligt for mange virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft, herunder visse typer af faglært arbejdskraft. Søgningen til erhvervsuddannelserne har ligget stabilt omkring 21% i Syddanmark i perioden 2013-17. Det skal ses i lyset af, at søgningen i 2009 var ca. 30%.

  I efteråret 2016 prioriterede Syddansk Vækstforum 500.000 kr. til den landsdækkende forældrekampagne DITBARNSFREMTID, som er igangsat på initiativ af Region Hovedstaden. Målet med kampagnen er at øge forældrenes kendskab til erhvervsuddannelserne, således at erhvervsuddannelserne bliver en del af forældrenes samtaler med de unge, der skal til at træffe et uddannelsesvalg. Det er også et mål at søgningen til erhvervsuddannelserne stiger med 2-3 procentpoint på landsplan i 2017. Da målgruppen udgør forældre til 14-23 årige, har indsatsen også været målrettet lidt ældre unge og ikke kun de unge der søger direkte fra 9. og 10. klasse. I perioden maj-august 2017 lancerede DITBARNSFREMTID en tvivlerkampagne ”Det er ikke for sent”, som var målrettet de lidt ældre unge, der ikke var i job eller uddannelse.

  Kampagnen er finansieret frem til 30. juni 2017, men har fået en mindre ekstrabevilling, som gør det muligt at fastholde flere kampagneaktiviteter frem til november 2017. Dette er sket på opfordring af regioner og samarbejdspartnere, som har tilkendegivet deres opbakning og interesse for at kampagnen forlænges. Kampagneaktiviteter og hjemmeside mv. lukkes ned ultimo 2017, såfremt der ikke tilføres nye midler.

  I forbindelse med afslutningen af kampagnen har de deltagende regioner udtrykt interesse for at forlænge kampagnen som en tre-årig tværregional indsats. Region Midt har overtaget Region hovedstadens rolle som tovholder på kampagnen og har udarbejdet et budget på i alt 4.958.000 kr. over en tre-årig periode. Der lægges bl.a. op til, at indsatsen tilrettelægges i samarbejde med regioner, erhvervsskoler, EEO, Skills Denmark og en række af arbejdsmarkedets parter, der allerede indgår i et samarbejde omkring forældrekampagnen DITBARNSFREMTID. Endvidere nedsættes en styregruppe hvor alle fem regioner er repræsenteret.

  En foreløbig evaluering viser, at kampagnen i høj grad har eksponeret målgruppen af forældre i kraft af sin mediedækning. Målgruppen tilkendegiver, at såvel hjemmesiden som Facebook-siden er god og overskuelig. Informationen er forståelig og opleves dækkende. Med over 100 pressehistorier i lokale, regionale og nationale medier har kampagnen leveret solide bidrag til samfundsdebatten, og med brug af digitale, sociale og mere traditionelle medier som radio og TV er kampagnen også nået bredere ud end forældremålgruppen. Søgningen til erhvervsuddannelserne direkte efter 9. og 10. klasse er dog ikke steget med 2-3 procentpoint på landsplan fra 2016-2017. De endelige resultater af slutevalueringen foreligger medio oktober.

  Da kampagnen er på vej til at udløbe, er der behov for, at der nu tages stilling til eventuel forlængelse og videreudvikling heraf, for at kunne bygge videre på den opbyggede og indlejrede viden. På baggrund af de foreløbige erfaringer er det sekretariatets vurdering, at der er opbygget en viden, som der med fordel kan bygges videre på. En forlængelse af kampagnen vil bidrage til arbejdet med at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne og dermed at sikre flere faglærte til virksomhederne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  ·         at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 991.600 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til at medfinansiere en national forældrekampagne i 2018-2020

  ·         At Formandskabet bemyndiges til at udmønte bevillingen på baggrund af en samlet vurdering af slutevalueringen af forældrekampagnen ”Ditbarnsfremtid” samt de andre regioners deltagelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/117
  16. Forlængelse af Vækstforums funktionsperiode
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det nuværende Vækstforum er udpeget for perioden 2014-2017. Der skal ske nyudpegning efter valg. Nyudpegning foretages af det nyvalgte regionsråd primo 2018. Det foreslås derfor, at det nuværende Vækstforums funktionsperiode forlænges frem til udpegelsen af et nyt Vækstforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Af lov om erhvervsfremme og regional udvikling fremgår det i § 11, stk. 2, at Vækstforums medlemmer udpeges for op til 4 år ad gangen. Nyudpegning skal dog altid finde sted i forlængelse af et regionsrådsvalg.

  Der er nyvalg til regionsrådet i november 2017, med tiltrædelse 1. januar 2018. Det er det nyvalgte regionsråd, der skal udpege et nyt Vækstforum.

  Det betyder, at der fra 1. januar 2018 ikke vil være et Syddansk Vækstforum i en kortere periode, indtil et nyt Vækstforum er nedsat.

  Det nye Vækstforum forventes at kunne træde sammen primo april 2018.

  Det foreslås derfor, at det nuværende Vækstforums og Formandskabets funktionsperiode forlænges frem til det første møde i det kommende Vækstforum, således at det nuværende Vækstforum fortsat vil kunne træffe beslutninger i sager, der ikke kan afvente det nye Vækstforums tiltræden.

  Såfremt der bliver behov for at forelægge sager for det nuværende Vækstforum i perioden fra 1. januar 2018 til et nyt Vækstforum er udpeget, vil det ske ved skriftlig høring. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at funktionsperioden for Syddansk Vækstforum og Formandskabet forlænges frem til første møde i det kommende Vækstforum i 2018.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/117
  17. Drøftelse af anbefalinger til nyt Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ved udgangen af 2017 afgår det nuværende Vækstforum. Det nye regionsråd udpeger et nyt Vækstforum i begyndelsen af 2018. I forbindelse med overdragelsen til et nyt Vækstforum foreslås det, at det nuværende Vækstforum giver deres erfaringer videre til det kommende Vækstforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det nuværende Vækstforum ophører ved udgangen af 2017, og regionsrådet udpeger et nyt Vækstforum i foråret 2018. Det anbefales derfor, at der samles op på erfaringerne fra Vækstforums arbejde og indsatser i perioden 2014-2017 med henblik på, at erfaringerne videregives til det kommende Vækstforum.

  I den nuværende Vækstforumperiode har Vækstforum gjort sig en lang række erfaringer om bl.a. udarbejdelse af erhvervsudviklingsstrategi og Handlings- og Investeringsplan, der er indgået erhvervspartnerskabsaftaler med de fælleskommunale erhvervssamarbejder og der er etableret et Vestdansk Erhvervssamarbejde på tværs af de 3 vestdanske vækstfora.

  I forbindelse med overgangen fra det nuværende til det kommende Vækstforum kan man overveje at viderebringe en række anbefalinger til det kommende Syddanske Vækstforum.

  Det kunne eksempelvis dreje sig om anbefalinger vedrørende:

  • strategiske overvejelser f.eks. om erhvervsudviklingsstrategien og handlings- og investeringsplanen
  • arbejdsmetoder og kriterier for indsatserne, herunder brugen af annonceringer, fokusering, effekt og porteføljestyring
  • samarbejdsaftaler herunder Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen, Vestdansk Erhvervssamarbejde og erhvervspartnerskabsaftalerne med Business Regions
  • konkrete initiativer, herunder klyngeudvikling, puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation, Scale-up m.m..
  • erfaringer med strukturfondsprogrammerne
  • praktiske forhold, herunder arbejdsform, mødekadencer mv.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter hvilke anbefalinger, der skal videregives til det kommende Vækstforum
  • at sekretariatet på baggrund af drøftelserne udarbejder et samlet forslag til anbefalinger til godkendelse på det kommende møde i Vækstforum
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Stephanie Lose orienterede om, at Formandskabets forslag er, at sekretariatet bistår det nye Vækstforum, men at der ikke afgives særlige anbefalinger fra det afgående Vækstforum. 

  Det blev besluttet ikke at afgive anbefalinger til det nye Vækstforum.


  Sagsnr. 17/110
  18. Vækstpartnerskabsaftale
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 5. september 2017 blev der indgået en ny vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Syddansk Vækstforum. Aftalen løber frem til 30. juni 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Vækstforum består af 3 hovedinitiativer:

  1) Energiteknologier i verdensklasse - Center for Industriel Elektronik

  2) Sundheds- og velfærdsinnovation

  3) Teknologipagt, digitalisering og design

  For Center for Industriel Elektronik er det aftalt, at regeringen vil bakke op om etableringen af Center for Industriel Elektronik. Der indgås en dialog om, hvordan etableringen af centret kan understøttes, herunder proces for igangsætning af den nye uddannelse og etablering af laboratoriefaciliteter.

  For sundheds- og velfærdsteknologi er der enighed om at understøtte væksten i virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsteknologi gennem forenkling og samordning af klyngeindsatsen med afsæt i virksomhedernes behov. Der er også enighed om at drøfte arbejdet i det nationale markedsføringskonsortium, Healthcare Denmark, bl.a. i forbindelse regeringens kommende Vækstplan for Life Science.

  For teknologipagten er det aftalt, at det i efteråret 2017 drøftes, hvordan Vækstforum kan indgå i en teknologipagt i samspil med øvrige regionale og lokale aktører, og hvordan der kan spilles ind med relevante initiativer til en teknologipagt. På Vækstforums kommende møde i december, hvor regeringen forinden forventes at have fastlagt rammerne for en national teknologipagt, vil sekretariatet forelægge Vækstforum et forslag til udvikling og implementering af en bredt forankret regional teknologipagt i regi af Vækstforum, herunder organisering, indhold mv.

  Om digitalisering er det aftalt, at drøfte udvikling og implementering af relevante initiativer i regeringens strategi for Danmarks digitale vækst og initiativer i regi af Region Syddanmarks Vækst- og Udviklingsstrategi, herunder erfaringer fra den syddanske science-satsning og indsats for robotteknologi og automatisering.

  For design er det aftalt, at regeringen og Vækstforum hver især søger at tilvejebringe op til 5 mio.kr. årligt i 2018-2020, i alt 30 mio.kr. til videreudvikling og udbredelse af designsprint i 100 SMV’er, hvor virksomheder matches med designere. Programmet vil involvere virksomheder i hele Danmark i et partnerskab mellem Dansk Design Center og Design2Innovate. Vækstforum vil på mødet i december 2017 skulle tage stilling til afsætning af en ramme til dette initiativ.

  Det er desuden aftalt, at de vestdanske vækstfora igangsætter et analysearbejde om rammevilkår og vækstpotentialer for den digitale omstilling i produktionserhvervene, så erhvervsfremmeindsatsen kan tilpasses virksomhedernes behov og at staten vil følge arbejdet og drøfte opfølgningen på analysen.

  Vækstpartnerskabsaftalen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering og drøfter opfølgning på vækstpartnerskabsaftalen med regeringen
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/26095
  19. Forenklingsudvalg for erhvervsfremme
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen har den 27. juni nedsat et forenklingsudvalg for erhvervsfremme. I punktet orienteres der om kommissoriet for udvalgets arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som opfølgning på Regeringens arbejde med eftersynet af erhvervsfremmeindsatsen og konsulentrapporten ”Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen” har Erhvervsministeren nedsat et forenklingsudvalg for erhvervsfremme.

  Udvalget skal følge op på eftersynet af erhvervsfremmeindsatsen og udarbejde en konkret og realiserbar model for en enklere og mere effektiv erhvervsfremmeindsats. Udvalget består af eksperter og repræsentanter for virksomheder. Kommissoriet for forenklingsudvalgets arbejde indeholder fem principper for udvalgets forslag til en enklere organisering af indsatsen:

  1. Erhvervsfremmeindsatsen skal tilrettelægges efter virksomhedernes udfordringer og behov.
  2. Virksomhederne skal møde et enkelt erhvervsfremmesystem med få aktører og uden overlappende indsatser på tværs af den offentlige sektor.
  3. Der skal være en stærk sammenhæng og få koordinerede organer på tværs af de offentlige indsatser.
  4. Varetagelsen af højt specialiserede indsatser, som kapitalformidling og eksportfremme, skal konsolideres fra decentrale niveauer til det statslige niveau.
  5. Administrationen af indsatsen skal effektiviseres, herunder ved inddragelse af digitale løsninger.

  Udvalget afrapporterer sine forslag til regeringen primo 2018, hvorefter Regeringen vil følge op på udvalgets anbefalinger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/30244
  20. Porteføljestyring - opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har besluttet, at der som led i porteføljestyringen af Vækstforumprojekter arbejdes med løbende eksterne midtvejs- og slutevalueringer af projekter og halvårlig intern opfølgning på alle igangværende projekter. Der gives status og fremdriftsrapport på igangsatte projekter

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum har besluttet, at der som led i porteføljestyringen af Vækstforumprojekter arbejdes med løbende eksterne midtvejs- og slutevalueringer af projekter og halvårlig intern opfølgning på alle igangværende projekter.

   

  Ekstern evaluering af projekter

  Denne evalueringsrunde vedrører ekstern evaluering af 8 projekter, som kan ses i bilag ”Eksterne evalueringer 3. kvartal 2017”. Alle evalueringsrapporter viser projekter i fremdrift med fornuftige resultater og giver dermed ikke anledning til yderligere bemærkninger.

  Intern opfølgning på projekter

  Sekretariatet har fulgt op på forbrug, milepæle og effektrealisering på alle projekter, som har været i gang i mere end et halvt år, og som ikke netop har fået eller er i gang med en ekstern midtvejs- eller slutevaluering. Sekretariatet har scoret projekterne på de tre ovenstående parametre på en ”trafiklysskala”. 

  Der er i denne runde 36 projekter til intern opfølgning (se bilag). Ud af de 36 er der seks, der scorer rødt på en eller flere af de tre parametre.

  Projektet ’Vækst i Offshorevirksomheder (VIO)’ scorer rødt på alle parametre. Det skyldes bl.a., at projektet ikke er lykkedes med at fange virksomhedernes interesse for at få udarbejdet vækstplaner i et marked med mange tilbud til virksomhederne. Projektet afsluttes planmæssigt til oktober og er i gang med slutevaluering.

  ’Ramme for Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder’ – restmidler er blevet revideret, men har dog stadig kun delvist nået måltal for første halvår af 2017. Sekretariatet følger projektet tæt gennem Erhvervsstyrelsens følgegruppe for projektet og har gennem den mulighed for at påvirke projektet.

  ’Living Design Lab (OPI-LDL)’ er rød på milepæle, da projektet kun har etableret et partnerskab, mod de forventede tre, på nuværende tidspunkt. Sekretariatet følger projektet tæt og vurderer, at milepælene opnås i projektperioden.

  ’Clean Green Plan’ er rød på budget, da det har vist sig, at forretningsplanerne er billigere end først antaget, og der er derfor ikke anvendt midler som forventet. Projektet vurderer, at der kan udarbejdes flere forretningsplaner end først antaget på den baggrund.

  ’Autoturf’ er rød på budget på grund af forsinket opstart, dette har ikke betydning for projektets fremdrift og forventes at blive rettet op senere i projektperioden.

  ’Green Power Electronics Test Lab – Green PET Lab v/SDU’ Projektet er rød på milepæle, da en del af disse mål var bundet op på etableringen af Green Power Electronics Test Laboratory (nationale Green Lab midler), hvilket desværre ikke skete. Sekretariatet forventer dog, at projektet til en vis grad alligevel vil indfri de forventede effekter på lang sigt, da projektet videreføres i forbindelse med Center for Industriel Elektronik.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum godkender status og fremdrift på projekterne
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/7130
  21. Lindø Renewables Center, LORC - slutrapportering og fremtidsperspektiver
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforums bevilling til Lindø Offshore Renewables Center, LORC, udløb i april 2017, og LORC har derfor udarbejdet en afsluttende rapport til Vækstforum om omstillingsprocessen, som både Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark og Erhvervsministeriet har medfinansieret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Omstillingen af Lindø Stålskibsværft samt etableringen af LORC er en succeshistorie, hvor effekten af Vækstforums indsats i det offentlig-private partnerskab kan dokumenteres, både i forhold til opkvalificering af de fyrede værftsarbejdere og i forhold til omstilling af området til et nyt væksterhverv inden for vindenergi, som har skabt endnu flere arbejdspladser, end der var på værftet før det lukkede. 

  Den regionale indsats på Lindø

  I 2009 tog A.P. Møller Mærsk, DONG, Siemens, Vestas og Syddansk Universitet initiativ til at stifte Lindoe Offshore Renewables Center – LORC. Målet var at etablere et moderne testcenter for offshore vindteknologi, som kunne bidrage til at fastholde og udvikle Danmark og Lindø som en international frontløber inden for grøn energi.

  Gennem opbygningsårene fik projektet bl.a. støtte fra Mærsk, Syddansk Vækstforum, Vækstfonden og Danmarks Eksportkredit. Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen blev indsat som formand.

  LORC testcenter havde et samlet etableringsbudget på ca. 270 millioner kroner, som er finansieret af offentlige og private parter. 45 procent er fra offentlige puljer som Green Labs DK, Fornyelsesfonden og Syddansk Vækstforum. Også Syddansk Universitet, Force Technology, Vestas, Siemens og Dong har medfinansieret, mens 35 millioner er fra AP Møllers Almenfond. Syddansk Vækstforum har i alt bevilliget 14,5 mio. kr. til etableringen af LORC testcenter. 

  Primo 2012 tog Syddansk Vækstforum ansvaret for at søge den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) om midler til omskoling og efteruddannelse af de fyringsramte værftsarbejdere på Lindø. EGF bevilgede I alt 95 mio. kr., og i dag er der over 2.000 beskæftigede på Lindø Industripark.

  Vækstforum har som medfinansierende part af LORC direkte medvirket til en langsigtet omstilling af Lindø fra skibsværft til moderne industri.

  Fremtidsperspektiver

  Omstillingsprocessen har betydet, at LORC i dag er et væsentligt nationalt center for test. I dag findes der bl.a. også et testcenter for svejsning og et testcenter for klimapåvirkning. Med de eksisterende testfaciliteter på Lindø, kan LORC i dag teste alle eksisterende vindmøllestørrelser på 4-9 MW. Indenfor et par år vil vindmøller sandsynligvis vokse til 14-15MW, og få år derefter sandsynligvis til 20MW.

  LORC er derfor allerede nu i dialog med de største dansk baserede producenter Vestas, Siemens og MHI-Vestas om behovene for at udbygge testfaciliteterne, så de vil kunne teste +20MW vindmøller i starten af 2020-erne.

  På LORC´s samlede faciliteter ventes beskæftigelsen i løbet af 2017 at nå ca. 20-25 mand, og der skabes sandsynligvis et lignende antal job hos lokale underleverandører, håndværkere og serviceudbydere.

  LORC´s faciliteter vil i de kommende år hjemtage en omsætning i omegnen af 60 mio. kr. årligt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/26048
  22. Tilbudt optag på de videregående uddannelser 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet et fald på 5% i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2017 sammenlignet med 2016. Det svarer til ca. 600 færre studerende. Der optages færre studerende på uddannelserne inden for særligt naturvidenskab og humaniora, mens optaget på de mellemlange og lange tekniske uddannelser er stigende. Udviklingen kan på sigt få betydning for virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet et fald på 5% i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2017 sammenlignet med 2016. Det svarer til ca. 600 færre studerende. På landsplan er det samlede optagelsestal for de videregående uddannelser faldet med 2%.

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af ansøgere, der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 28. juli 2017 sammenlignet med samme tidspunkt i 2014, 2015 og 2016. De endelige optagelsestal opgøres først den 1. oktober, og her viser tidligere års erfaringer, at i perioden mellem 1. og 2. runde optag, vil nogle ansøgere vælge at takke nej til tilbudte pladser, mens andre vil søge ledige pladser. Det endelige optag af studerende pr. 1. oktober vil derfor typisk afvige fra tallene i nedenstående tabel.

  Tilbudt optag på de videregående uddannelser i Syddanmark 2014-2017

  Uddannelsesinstitution

  2014

  2015

  2016

  2017

  Procent-vis ændr. 2016-17

  Syddansk Universitet*

     4.839

     5.029

     5.176

     4.977

  -4%

  Aalborg Universitet Esbjerg

        172

        138

        127

          91

  -28%

  UC Lillebælt

     1.986

     2.028

     2.190

     2.194

  0%

  UC Syddanmark

     1.789

     1.789

     1.874

     1.894

  1%

  Erhvervsakademi Sydvest

        613

        649

        602

        577

  -4%

  Erhvervsakademi Kolding

        640

        629

        541

        398

  -26%

  Erhvervsakademi Lillebælt

     1.356

     1.487

     1.585

     1.400

  -12%

  SIMAC

        139

        150

        160

        139

  -13%

  Fredericia Maskinmesterskole

          99

        105

        113

          96

  -15%

  Designskolen Kolding

          72

          81

          69

          70

  1%

  Den Frie Lærerskole

          64

          69

          69

          73

  6%

  I alt

   11.769

   12.154

   12.506

   11.909

  -5%

  *) SDU"s uddannelser i Slagelse er ikke indregnet i optagelsestallene.

  Kilde: KOT tal opgjort pr. 28/7 2017

  Optagelsestallene skal bl.a. ses i lyset af omprioriteringsbidraget og den dimensionering, som i efteråret 2014 blev indført på en række videregående uddannelser på universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, der har haft en systematisk overledighed målt i forhold til øvrige dimittender fra de videregående uddannelser. Det bemærkes desuden, at optagelsestallene er påvirkede af Uddannelses- og Forskningsministerens udmeldte reduktion i 2017-optaget på de engelsksprogede erhvervsakademi -og professionshøjskoleuddannelser, på ca. 25% i forhold til 2015-niveauet.

  I vedlagte bilag findes en række tabeller med uddybende oversigter over det tilbudte optag fordelt på institutioner og uddannelser. I tråd med tidligere år, er der bl.a. udarbejdet en oversigt over optaget på de tekniske mellemlange og lange videregående uddannelser (tabel 7). Optaget på disse uddannelser er samlet set faldet fra 1.480 studerende i 2016 til 1.426 i 2017 (4%). Dette står i kontrast til udviklingen i perioden 2012 til 2016, hvor det samlede optag på de belyste uddannelser steg hvert år. På sigt kan denne udvikling potentielt få en negativ betydning for virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft inden for det tekniske område.

  Set i forhold til Syddansk Vækstforums indsats inden for bæredygtig energi bemærkes det, at optaget er faldet på bl.a. fysik (57% svarende til 20 færre studerende) og maskinmesteruddannelserne i hhv. Svendborg (21% svarende til 25 færre studerende) og Esbjerg (28% svarende til 13 færre studerende). Endvidere er optaget på AUC’s ingeniøruddannelser i Esbjerg er faldet med 28 % (36 færre studerende), mens optaget på SDU’s ingeniøruddannelser i Sønderborg er faldet med 9% (8 færre studerende). Anderledes positivt ser det ud med diplomingeniøruddannelsen i softwareteknologi (tidligere diplomingeniør i IT), hvor SDU har tilbudt optagelse til 47 nye studerende, hvilket svarer til en fordobling ift. 2016.

  Blandt de videregående uddannelser med relevans for sundheds- og velfærdsinnovation er der flere steder tale om et stigende optag. Dette gælder eksempelvis uddannelsen i folkesundhedsvidenskab (20% svarende til 11 flere studerende) og civilingeniøruddannelsen i velfærdsteknologi (20% svarende til 8 flere studerende). Omvendt gælder det, at optaget på biomedicin falder med 29 studerende (23%).

  Hvad angår robotteknologi kan det bl.a. fremhæves, at SDU har tilbudt optagelse til 78 studerende på den nye diplomingeniøruddannelse i robotteknologi. Til gengæld er der 20 færre studerende på civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. Samlet set er der imidlertid tale om flere studerende på ingeniøruddannelserne i robotteknologi, hvilket er positivt set i lyset af den forventede stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft på området. 

  I relation til indsats inden for oplevelseserhverv skal det bemærkes, at mens optaget på uddannelsen til designer (Designskole Kolding) er status quo, så falder optaget på SDU’s uddannelse i Designkultur og økonomi i Kolding med 27% (30 færre studerende). Ydermere er der i år optaget 55 færre studerende på erhvervsakademiernes serviceøkonomuddannelser, hvilket overvejende kan tilskrives den tidligere omtalte reduktion i optaget på engelsksprogede erhvervsakademiuddannelser.

  Endelig er optaget på de tekniske uddannelser og IT-uddannelserne på erhvervsakademierne faldet i 2017, sammenlignet med 2016. Tilbagegangen udfordrer Syddanmark som Science Region og kan på sigt give problemer ift. efterspørgslen efter teknisk- og it-uddannede.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/1028
  23. Orientering om indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger til Syddansk OPI-pulje, der blev behandlet på formandskabets møde den 8. september 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 25. september 2014 bemyndigede Vækstforum Formandskabet til at træffe afgørelse om ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

  Der er indkommet 4 ansøgninger til puljens ansøgningsfrist den 2. maj 2017. Formandskabet har taget stilling til tre projekter, der alle var indstillet til tilsagn. En ansøgning var trukket tilbage af ansøger.

  Projekt

  Forretningsområde

  Beslutning

  Infektionshygiejnisk Kvalitetsrengøring v/Abtion A/S

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  TARS - Test Af Rehabiliterings Softboard v/EYEBAB ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  MeWe Connect v/Danish Display Solutions ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Ostomy Extender m/tilbehør v/Multilock ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Trukket tilbage

  Projekterne er vurderet i forhold til, om de lever op til formålet og kriterierne i Syddansk OPI-pulje.

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner om afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser (fremover skrives der blot produkter, men der menes såvel produkter som serviceydelser) inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi samt Oplevelseserhverv.

  I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på en række kriterier, bl.a. potentialet for at skabe vækst i omsætning og arbejdspladser, at der er et behov for produktet i den offentlige sektor, et internationalt salgspotentiale og at der foreligger en velbeskrevet forretningsplan.

  Økonomi                  

  Virksomheden Design Flux Technologies ApS er lukket, og derfor lukkes projektet ”Dess Building Microgrid”, som virksomheden modtog tilsagn om støtte til i september 2016. Virksomheden har ikke fået udbetalt støtte fra puljen. Dog har SDU – Institut for Entreprenørskab og relationsledelse modtaget udbetaling af støtte til møder og workshop med virksomheden. Pga. lukning af ”Dess building Microgrid”-projektet vil der blive et tilbageløb af støtte til puljen på ca. 1,43 mio. kr. 

  Der er afsat 27,5 mio. kr. til puljen frem til august 2019 og der er efter de nævnte beslutninger samt ovenævnte tilbageløb ca. 8,3 mio. kr. tilbage i puljen. 

  Kritisk antagelse for effekter i puljen

  Det er en kritisk antagelse, at der er behov for grundig testning af produkterne blandt brugere og videreudvikling af produkterne i forhold til brugernes feedback.

  Særligt omkring potentialevurderingen

  Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

  1. Tid og pris: Projektet vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten.

  2. Samlet forventet effekt: Projektet vurderes i forhold til forventet effekt og bidrag til at indfri formål og kriterier under Syddansk OPI-pulje.

  Det bemærkes, at effektvurderingen ikke kan sammenlignes med effektvurderingen af Vækstforums øvrige projekter, da der anvendes en simpel udgave af effektvurderingsværktøjet, der er tilpasset OPI-puljen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/5316
  24. Orientering om fælles syddansk indsats vedrørende kvalificeret arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i en fælles syddansk indsats for kvalificeret arbejdskraft blev det på et politisk møde d. 28. juni 2017 besluttet at igangsætte syv konkrete initiativer med henblik på at styrke kompetencerne inden for teknologi, digitalisering og naturvidenskab i Syddanmark. Mødet blev afholdt som led i udmøntningen af vækst- og udviklingsstrategien, hvor Region Syddanmark og KKR Syddanmark har udarbejdet en fælles aktionsplan, der bl.a. indeholder en indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark og KKR Syddanmark har som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi udarbejdet en fælles aktionsplan, der bl.a. indeholder en indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

  På det politiske møde den 28. juni 2017 blev det bl.a. drøftet, hvilke konkrete initiativer der kan igangsættes for at styrke kompetencerne inden for teknologi, digitalisering og naturvidenskab i Syddanmark. Der var opbakning til at igangsætte syv konkrete fælles syddanske initiativer inden for dette område.

  Der arbejdes nu videre med realiseringen af de relevante initiativer. Af det vedlagte referat med bilag fremgår det, hvem der skal arbejde videre med de enkelte initiativer, og hvad der skal gøres.

  Herudover blev der fulgt op på de initiativer, som blev igangsat på det første møde, hvor der var fokus på indsatser inden for temaerne ”Flere unge til erhvervsuddannelserne” og ”Øget voksen- og efteruddannelse”. Der var enighed om, at det er lykkes at komme langt med mange af initiativerne fra sidste møde.

  Kredsen mødes igen i første halvdel af 2018. Et muligt emne for næste møde kunne være tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk kvalificeret arbejdskraft og i tilknytning hertil arbejdskraftens mobilitet i Danmark som helhed og internt i regionen. Endvidere var der et ønske om at følge op på de allerede igangsatte initiativer, herunder forældrekampagnen og fortællingen om praktikpladssituationen. Endelig blev det besluttet at evaluere arbejdet med en fælles syddansk indsats for kvalificeret arbejdskraft.

  Formandskaberne for henholdsvis udvalget for regional udvikling, Syddansk Vækstforum, regionsrådet, de to regionale arbejdsmarkedsråd i Syddanmark, KKR Syddanmark, Syddansk Uddannelsesaftale samt en repræsentant fra VEU-centrene i Syddanmark var inviteret til at deltage i drøftelserne. 

  Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/9010
  25. Orientering: Region Syddanmarks Vækstbarometer 3. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark foretager løbende en analyse af vækstforventningerne i de små og mellemstore virksomheder i regionen. Udsigten for 3. kvartal viser, at optimismen for alvor har fået tag i de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Over en bred kam meldes om stigende vækst- og jobforventninger. 

  Der er alvorlig mangel på kvalificeret arbejdskraft og problemet er nu på samme niveau i hele Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  46 pct. af de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark forventer vækst i omsætningen i 3. kvartal. Jobudsigten er også positiv - 33 pct. af virksomhederne tror på flere ansatte, mens kun 9 pct. regner med at få færre ansatte. Virksomhedernes optimisme skyldes ikke mindst markant stigende tro på flere ordrer og større eksport.

  Alle brancher melder om tro på omsætningsfremgang. Især mærker man optimismen hos avanceret produktion og i hotel og restaurationsbranchen. Begge brancher ligger i top 3, når det gælder tro på større vækst, flere ansatte og flere ordrer.

  For landbrug og fødevarer fortsætter den positive tendens, branchen har haft siden anden halvdel af 2016. Jobudsigten er gået fra negativ til positiv, der er fortsat positive forventninger til væksten, og en stadig større andel af virksomhederne forventer stigende eksport af landbrugs- og fødevareprodukter.

  Kvalificeret arbejdskraft har efterhånden været en mangelvare hos virksomhederne i flere år og tendensen fortsætter. 60 pct. af de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark, der har søgt medarbejdere fra december til maj, har oplevet problemer, og hele 33 pct. har nu alvorlige problemer med at skaffe kvalificerede medarbejdere.

  Der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i hele regionen. De største udfordringer findes hos virksomheder med avanceret produktion samt hos bygge- og anlægsbranchen. Hotel og restaurationsbranchen melder også om betydelige udfordringer.

  Analysen er baseret på ca. 900 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at Formandskabet indstiller

  · at Vækstforum tager punktet til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/117
  26. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  Stephanie Lose orienterede om, at der er styregruppemøde i Vestdansk Erhvervssamarbejde den 2. oktober 2017, og at der blandt andet skal drøftes forslag til forenkling og samordning af klyngelandskabet på Fødevare- samt på Sundheds- og velfærdsinnovationsområdet. Styregruppens anbefalinger vil blive fremlagt for Vækstforum på decembermødet.

  Desuden blev der orienteret om, at der er afsagt dom i retssagen mod  SOF Academy om misbrug af EU-støtte (Holmegaard-sagen).  


  Sagsnr. 17/117
  27. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2017
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 10-10-2017
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring