Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 26. juni 2017

Mødedato
26-06-2017 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Andreas Lund Andersen, Å

 • Afbud
   
 • Jørn Lehmann Petersen, A - Ole Finnerup Larsen stedfortræder
 • Peter Christensen, A - Vibeke Hejnfelt stedfortræder
 • Herdis Hanghøi, V - Susanne Linnet stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2017
  2. 2. budgettilpasning for sundhedsområdet 2017
  3. Fremrykning af medicotekniske anskaffelser
  4. Revisionsberetning vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. 2016
  5. Godkendelse af Energi- og miljøredegørelse 2016
  6. Styrkelse af fødeområdet
  7. Principper for diabetesbehandlingen i Region Syddanmark
  8. Rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  9. Udmøntning af midler fra Handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2016-2019
  10. Orientering om evaluering af ledelsesstruktur i Sygehus Sønderjylland
  11. Status på responstider 1. kvartal 2017
  12. Tiltag til styrkelse af eksisterende akuthjælperordninger
  13. Projekt med førstehjælpere til udkald ved hjertestop
  14. Etablering af sundhedshuse i Esbjerg og Ribe byer
  15. Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL
  16. Vejle Kommunes udmeldelse af deres § 133 patienter i Den Regionale Tandpleje
  17. Etablering af særlige pladser på psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark
  18. Orientering om kampagnen "Vi bygger for livet" og åbent hus arrangement
  19. 21. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 1. kvartal 2017
  20. Rapportering nr. 26 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  21. Rapportering nr. 26 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  22. Rapportering nr. 26 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  23. Ambulatorietorvet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  24. Medfinansiering af WHINN 2018-2020
  25. Høring om en eventuel nedlæggelse af Tønder-Tinglev banen
  26. Høringssvar til SOSU Esbjerg vedr. påtænkt udbud af GF2 i Vejen
  27. Ansøgninger til uddannelsespuljen marts 2017
  28. Ansøgninger til kulturpuljen 2017
  29. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark
  30. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  31. Udpegning af nyt medlem til Syddansk Vækstforum
  32. LUKKET - rapportering
  33. LUKKET - option
  34. LUKKET - prækvalifikation


  Sagsnr. 17/15288
  1. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  1. økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges med forventninger til årsresultat 2017 for henholdsvis: Sundhed, Socialområdet, Regional Udvikling og Fælles formål.

  For alle områder forventes fortsat budget- og aftaleoverholdelse. Det vil sige overholdelse af både regionens budget og udgiftsloftet i økonomiaftalen med regeringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Hermed redegøres kort for overordnede forventninger og udvikling i forhold til økonomi og aktivitet.

  Yderligere rapportering fremgår af vedlagte bilag.

  Sundhed

  Overordnet forventes både budget- og aftaleoverholdelse.

  På visse områder er der en betydelig vækst i udgiftsniveauet, især vedr. sygehusmedicin og respirationsbehandling i eget hjem. Dette forventes dog at kunne håndteres inden for udgiftsloftet, bl.a. som følge af lavere udgifter til medicintilskud end forudsat, samt langsom udmøntning af nye midler på finansloven.

  I 2017 forventes et midlertidigt råderum, som prioriteres anvendt inden for det medicotekniske område, jf. aftalen om budget 2017. Anden sag på dagsordenen indeholder derfor forslag om fremrykning af allerede prioriterede anskaffelser fra 2018 til 2017 samt konvertering fra anlægsfinansiering til leasingfinansiering.

  Socialområdet

  Prognosen for belægning på regionens sociale centre i 2017 forventes lidt under budgetteret.

  Forventningerne efter 1. kvartal viser, samlet set, et tilfredsstillende resultat med et forventet marginalt overskud i forhold til budgettet.

  Regional Udvikling

  På baggrund af forbruget i årets første fire måneder forventes aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomistyring vil blive taget de nødvendige skridt til at sikre dette.

  Fælles formål

  Omkostninger til Fælles formål og administration fordeles og finansieres af de tre områder Sundhed, Socialområdet samt Regional Udvikling.

  For området forventes på nuværende tidspunkt balance.

  Forretningsudvalget forelægges i forbindelse med den regelmæssige økonomi- og aktivitetsrapportering formands- og direktionsudgifter til eksterne leverandører, udgifter vedr. tværgående initiativer, samt udgifter vedrørende formanden og direktionen. 

  Afrapportering fremgår af bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At 1. økonomi- og aktivitetsrapporteringer 2017 tages til orientering.

  At øvrig rapportering, herunder afrapportering vedr. ekstern leverandør vedr. formanden og direktionen, tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/17604
  2. 2. budgettilpasning for sundhedsområdet 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter budgetomplaceringer som følge af samarbejdsaftaler om ændret opgavevaretagelse i organisationen.

  Budgettilpasningen indeholder udmøntning af forskningsmidler fra de centrale forskningskonti og periodisering af tidligere udmøntede forskningsmidler.

  Desuden indeholder budgettilpasningen en række budgetomplaceringer i forbindelse med sygehusenes finansiering af løbende driftsudgifter til it-systemer samt effektuering af besparelsen ved at hjemtage strålebehandling fra Flensborg, jf. Sparekatalog 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter budgetomflytninger som følge af samarbejdsaftaler om ændret opgavevaretagelse i organisationen.

  Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt har indgået en aftale omkring klinisk genetik, som indebærer, at lægerne og klinisk genetiske vejledere fra Sygehus Lillebælt ansættes under Klinisk Genetisk Afdeling på Odense Universitetshospital, men med tjeneste i Sygehus Lillebælt.

  Regional IT har i samarbejde med Ambulance Syd planlagt, at en del af Ambulance Syds It-løsninger overgår til regionale systemer.

  Ambulance Syd og AMK-vagtcentralen har indgået aftale om oprettelse af 10 kombinationsstillinger, hvor tjenestetiden deles med 2/3 i ambulanceberedskabet og 1/3 på vagtcentralen. I budgettilpasningen er medtaget finansiering af merudgifter til rekruttering og efteruddannelse, mens den varige budgetomplacering håndteres i forbindelse med vedtagelse af budget til Ambulance Syd i 2018 og frem.

  Budgettilpasningen indeholder udmøntning af forskningsmidler fra de centrale forskningskonti og periodisering af tidligere udmøntede forskningsmidler.

  Desuden indeholder budgettilpasningen en række budgetomplaceringer i forbindelse med sygehusenes finansiering af løbende driftsudgifter til It-systemer samt effektuering af besparelsen ved at hjemtage strålebehnadling fra Flensborg, jf. Sparekatalog 2016.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:
   

  • Evaluering af forsøg med ny finansieringsmodel
  • Restfinansiering til projekt ”Hovedsagen for unge i Region Syddanmark”
  • Omlægning af stationær aktivitet på afdeling I, OUH
  • Udmøntning af midler vedr. HPV-screening
  • Nationalt Ledelsesprogram
  • Justering af budgetramme til Aktiv patientstøtte
  • Overførsel af administrativ medarbejder vedr. lærings- og kvalitetsteams
  • Rekruttering og kvalitet 2013-2016, psykiatrien
  • Tjenestemandspensioner
  • Konvertering af driftsmidler til leasing – Sydvestjysk Sygehus
  • Overførsel fra investeringsramme til drift, Sygehus Sønderjylland
  • Anskaffelser biler til psykiatrien
  • Overførsel fra decentral investeringsramme til drift, Sygehus Sønderjylland
  • Tilpasning af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb vedr. tre it-projekter
  • Anlægsbevilling til it-projekt om digitalisering af patientbefordring
  • Udnyttelse af restramme vedr. projekt under Syddansk Sundhedsinnovation.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb til de anførte formål, jf. bilaget, og finansieret som foreslået, dvs. i alt netto 0 kr. i 2017.

  At der meddeles anlægsbevillinger på i alt 0,056 mio. kr. netto til ovennævnte formål (indeks 140,4).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/2795
  3. Fremrykning af medicotekniske anskaffelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Prognoserne ved 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2017 viser, at der i 2017 er et midlertidigt råderum til fremrykning af medicotekniske anskaffelser fra 2018 til 2017. På den baggrund anbefales prioriterede anskaffelser i 2018 på 84,7 mio.kr. fremrykket, ligesom de medicotekniske anskaffelser i 2017 som udgangspunkt konverteres fra anlæg til leasingfinansiering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På regionsrådets møde den 27. marts 2017 godkendte regionsrådet udmøntningen af rammer til medicoteknisk apparatur for 2017.

  Investeringer i apparatur mv. er en væsentlig forudsætning for, at sygehusene løbende kan fastholde og forbedre omkostningseffektiviteten. Investeringerne skal samtidig sikre, at borgerne i Region Syddanmark fortsat kan få en god, effektiv og tidssvarende behandling på regionens sygehuse. I regionens langsigtede investeringsstrategi er lagt til grund, at der årligt prioriteres ca. 300 mio. kr. til løbende genanskaffelse og fornyelse af sygehusenes medicotekniske apparatur.

  Som noget nyt er prioriteringen i 2017 gennemført med et to-årigt perspektiv. Det indebærer, at sygehusene også har prioriteret hovedparten af de afsatte midler til apparaturanskaffelser i 2018.

  Formålet med prioritering i et to-årigt perspektiv er at sikre, at der er taget højde for muligheden for en eventuel fremrykning af anskaffelser, hvis prognoserne i løbet af året viser, at der er økonomisk råderum hertil indenfor årets samlede udgiftsrammer for drift og anlæg. I budgetaftalen for 2017 indgår således, at der prioriteres yderligere midler til det medicotekniske områder, såfremt der via den løbende konsolidering viser sig mulighed herfor.

  Jf. andet punkt på dagsordenen viser prognoserne ved 1. økonomi- og aktivitetsopfølgning, at der i 2017 er et midlertidigt råderum til fremrykning af apparaturanskaffelser via leasing.

  Sygehusene og Medicoteknik er derfor blevet bedt om at vurdere mulighederne for dels at konvertere allerede meddelte anlægsrammer til medicotekniske anskaffelser til leasing, dels at fremrykke 2018-prioriteringer til 2017. Dette omfatter ligeledes anskaffelse af det nødvendige apparatur til 2. runde af screeningsprogrammet vedr. tyk- og endetarmskræft.

  På den baggrund anbefales de nuværende investeringsrammer konverteret og fremrykket som anført:

  1.000 kr.

  Nuværende ramme

  Forslag til nye rammer

  Anlæg

  Anlæg

  Leasing

  Lokale investeringsrammer 2017

  66.841

  20.599

  46.242

  Større medicotekniske anskaffelser 2017

  158.595

  24.600

  133.995

  Konvertering af nuværende rammer, i alt

  225.436

  45.199

  180.237

  Lokale investeringsrammer 2018

  67.806

  55.606

  12.200

  Større medicotekniske anskaffelser 2018

  92.976

  20.500

  72.476

  Fremrykning af fra 2018 til 2017, i alt

  160.782

  76.106

  84.676

  Jf. tabellen vurderes det muligt at konvertere finansieringen af allerede meddelte apparaturbevillinger for ca. 180,237 mio. kr. fra anlæg til leasing. Samtidig vurderes det muligt at fremrykke apparaturanskaffelser for 84,676 mio. kr. fra 2018 til 2017.

  Med henblik på at sikre den nødvendige økonomi til ydelsesbetalingen på det leasingfinansierede apparatur forudsættes det, at der ultimo 2017 fremrykkes øvrige indkøb, f.eks. fremrykning af medicinindkøb.

  I prioriteringen af de medicotekniske rammer for 2017 og 2018 er der taget højde for, at Region Syddanmark tilføres 41 mio. kr. i 2017 og 43 mio. kr. i 2018 til udskiftning af apparatur mv. forbundet med gennemførelsen af Kræftplan IV. Med økonomiaftalen for 2018 er betingelserne for disponering af rammerne nærmere beskrevet, og på baggrund heraf fremlægges efter sommerferien sag vedr. udmøntning af midlerne til formålet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At finansieringen af allerede meddelte apparaturbevillinger i 2017 for 180,237 mio. kr. ændres fra anlægs- til leasingfinansiering.

  At allerede meddelte anlægsbevillinger vedr. medicotekniske anskaffelser i 2017 på 180,237 mio. kr. nulstilles.

  At allerede prioriterede apparaturanskaffelser for 2018 på 84,676 mio. kr. fremrykkes til 2017 finansieret via leasing.

  At anvendelsen af de afsatte, frigjorte rådighedsbeløb til medicotekniske anskaffelser indgår i budgetlægningen for 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/17810
  4. Revisionsberetning vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Siden 1. januar 2007 har kommunerne været medfinansierende på sundhedsområdet. I den forbindelse skal der årligt følges op på den registrering af aktiviteten, der ligger til grund for beregningen af kommunernes andel af sundhedsudgifterne.

  Vedlagte redegørelse beskriver administrationen af indberetningerne af aktiviteten og kontrolforanstaltninger i forhold til at sikre korrekte registreringer.

   

  Redegørelsen forelægges med henblik på afgivelse til revisionen

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til Cirkulære nr. 9164 af 4. marts 2016 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2016 til regionernes sygehusvæsen m.v., og cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, skal regionsrådet senest 1. september 2017 afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til Sundheds- og Ældreministeriet samt til kommunalbestyrelserne i regionen.

  Administrationen har udarbejdet en redegørelse i relation til det statslige, aktivitetsbestemte tilskud i 2017. Redegørelsen indeholder blandt andet en beskrivelse af:

  • Aktiviteten i relation til tilskuddet.
  • Kontrolforanstaltninger i forhold til sygehusenes indberetninger til Landspatientregistret og e-Sundhed.
  • Opfølgning på den kommunale medfinansiering og finansiering.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At redegørelsen afgives til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/42357
  5. Godkendelse af Energi- og miljøredegørelse 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet behandler hvert år en Energi- og miljøredegørelse, der omfatter aktiviteter i regionen som virksomhed. Energi- og miljøredegørelse 2016 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til ”Regler for byggeri i Region Syddanmark” skal der hvert år udarbejdes en samlet Energi- og miljøredegørelse for regionen som virksomhed. Redegørelsen er et centralt element i Region Syddanmarks energi- og miljøregistrering, der bl.a. sætter regionsrådet i stand til at følge udviklingen på området.

  Redegørelsen omfatter alle regionens lokaliteter og beskriver overordnet de påvirkninger på klimaet og det ydre miljø, som følger af regionens egne aktiviteter. Der redegøres for særlige indsatser og initiativer i 2016, som har medvirket til at begrænse aktiviteternes skadelige påvirkninger af omgivelserne. Et særligt fokuspunkt i disse år er de mange store sygehusbyggerier, der i byggeprocessen påvirker regionens generelle ressourceforbrug. Ligeledes har den øgede frekvens af ambulante patienter, udvidede åbningstider, anvendelsen af stadigt mere avanceret medico udstyr og en højere produktivitet samlet set betydning for ressourceforbruget.

  Det overordnede mål jf.”Klima- og Bæredygtigheds-strategien 2016-2019” er for regionen som virksomhed at reducere udledningen af CO2 med 40 % i 2020 i forhold til 2004. Desuden arbejdes med delmål om forbrugsreduktion af el, vand og varme på henholdsvis 13 %, 10 % og 7 % i 2016 i forhold til forbruget 2011.

  Overordnet er det konklusionen, at der er god fremdrift. Målene for vand og varme i 2016 er således opnået. CO2-målene er ligeledes opfyldt for 2016, ligesom målet for CO2-reduktion i 2020 balancerer med redegørelsen i 2016 med 39,6 %. De flotte resultater på CO2-målene skal ses i tæt sammenhæng med den nationale omlægning af energiforsyningen til en øget grad af VE-kilder og energieffektivt byggeri.

  Reduktionsmålet for elforbruget er det ikke lykkedes at sikre målopfyldelse på. Reduktion i elforbruget har været vanskeligt at opnå, da der i samme tidsperiode har været tale om en stigende produktivitet – flere behandlinger, udvidede behandlingstidspunkter, mere avanceret medicoudstyr osv. Når det er sagt, så skal det bemærkes, at det trods øget aktivitet faktisk er lykkedes at knække elforbruget. Set over hele perioden har der således på én og samme tid været flere patienter gennem systemet samtidig med et faldende elforbrug. Selvom der således ikke er sket målopfyldelse, har der trods alt været tale om flotte resultater i reduktionen af elforbruget.

  Redegørelsen indeholder en handlingsplan for, hvordan der også fremadrettede sikres en energi- og miljøeffektiv drift af regionens aktiviteter. Dette sker for succesfuldt at sikre en økonomisk optimeret drift af regionen samtidig med, at regionen løfter sit samfundsansvar som en troværdig aktør, der minimerer negative miljøpåvirkninger i størst mulig udstrækning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Energi- og miljøredegørelse 2016 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/2159
  6. Styrkelse af fødeområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som følge af vækst i antallet af fødsler, samt stigende kompleksitet og forventninger til fødselsbetjeningen, foreslås bevilling til sygehusene til styrkelse af fødeområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fødselsområdet er i Region Syddanmark rammestyret. I 2015 fik sygehusene en korrektion af deres rammebudget som følge af fald i antallet af fødsler fra 2010 til 2013 jf. Spareplan 2015. Der blev vedtaget en helårlig besparelse på 7,3 mio. kr.

  Fødselstallet i Region Syddanmark har de seneste år været stigende fra et budgetgrundlag på 11.061 fødsler til et faktisk fødselstal på 11.698 fødsler i 2016. Stigningen har været størst i Sygehus Sønderjylland og på OUH.

  Såfremt fødselsområdet havde været omfattet af den traditionelle aktivitetsfinansiering, ville kravet om 2 % produktivitetsstigning have ”absorberet” dele af aktivitetsstigningen. Region Syddanmark er imidlertid på vej ind i et finansieringsparadigme, hvor kravet om 2 % produktivitetsstigning oversættes til krav om vækst i kvalitet og værdi for patienten.

  Ud over aktivitetsstigningen er der også sket en vækst i kompleksitet og forventninger til fødselsområdet. Finanslovspuljemidler på 10,7 mio. kr. vurderes at kompensere herfor, omend det ikke kan afvises, at der fortsat er brug for at fokusere på, hvordan driften tilrettelægges, således at de beskrevne krav og forventninger håndteres og imødekommes.

  Endelig kan anføres, at eksistensen af flere samtidige finansieringsmodeller på de enkelte sygehusenheder vanskeliggør manøvremulighederne på tværs, og dermed de interne muligheder for at kompensere for den beskrevne udvikling.

  Samlet set anbefales derfor, at sygehusene kompenseres for væksten i antallet af fødsler og herunder, at der - med begrundelse i det generelle paradigmeskift og stigningen i kompleksitet og forventninger - ikke indarbejdes produktivitetskrav på 2 %.

  Det foreslås, at ”taksten” for stigningerne fastlægges med udgangspunkt i den marginaltakst, der blev anvendt i forbindelse med besparelsen på fødselsområdet som følge af faldet i fødsler, det vil sige 5.600 kr. pr. fødsel.

  En nærmere beskrivelse af aktivitetsudviklingen samt udviklingen inden for fødselsområdet fremgår af vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At sygehusene fra 2016 og frem tilføres følgende bevilling som følge af væksten i fødsler:
   

  • Odense Universitetshospital tilføres 2.553.600 kr. (17 pl) i 2017 og 1.276.800 kr. (17 pl) i 2018 og frem.
  • Sygehus Sønderjylland tilføres 2.105.600 kr. (17 pl) i 2017 og 1.052.800 kr. (17 pl) i 2018 og frem.
  • Sydvestjysk Sygehus tilføres 728.000 kr. (17 pl) i 2017 og 364.000 kr. (17 pl) i 2018 og frem.
  • Sygehus Lillebælt tilføres 1.747.200 kr. (17 pl) i 2017 og 873.600 kr. (17 pl) i 2018 og frem.

  I alt tilføres sygehusenes 7,134 mio. kr. i 2017 og 3,567 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

  Midlerne finansieres af meraktivitetspuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-05-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull, Thyge Nielsen og Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/34523
  7. Principper for diabetesbehandlingen i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er forud for en forventet aftale med Novo Nordisk Fonden om en styrket diabetesindsats udarbejdet en faglig gennemgang for diabetesbehandlingen i regionen.

  Gennemgangen viser, at patienterne overordnet set tilbydes en ensartet behandling på tværs af sygehusenheder. Diabetesgennemgangen omhandler endvidere de nuværende principper for regionens diabetesbehandling og danner afsæt for forslag til supplerende principper.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte i august 2016 et visionspapir om etablering af Steno Diabetes Center Odense. Næste skridt er, at regionsrådet til august 2017 forelægges et forslag til ”drejebog”, som er udarbejdet i samarbejde med Novo Nordisk Fonden, og som skal danne afsæt for en ansøgning om fondsbevilling.

  Forud for en eventuel aftale med Novo Nordisk Fonden om en styrket diabetesindsats og etablering af supplerende behandlingstilbud er der foretaget en regional faglig gennemgang af eksisterende behandlingstilbud. 

  Formålet har været, at skabe et overblik over eksisterende behandlingstilbud på tværs af regionen med henblik på at sikre et afsæt og grundlag for en videre udbygning af diabetesindsatsen. Herunder at sikre, at et kommende Steno Diabetes Center Odense etableres i overensstemmelse med regionens vision, sygehusstruktur og principper for diabetesindsatsen.

  Diabetesbehandlingen er gennemgået for såvel børn som voksne. Derudover er der foretaget en kortlægning af den kliniske diabetesforskning i regionen. Diabetesindsatsen i kommuner og almen praksis, og de snitflader der er mellem sektorerne, fremgår af forebyggelsespakker for kommunernes forebyggelsesindsats og Dansk Selskab for Almen Medicins vejledning for almen praksis. Endelig er der lavet en dataanalyse, som gør det muligt at beskrive omfanget og fordelingen af diabetesbehandlingen i regionen.

  Materialet beskriver detaljeret varetagelsen af diabetesbehandlingen i Region Syddanmark.

  Konklusionerne efter kortlægningen er i hovedtræk følgende:

  • Regionen tilbyder overordnet set en ensartet behandling af patienter med type 1 og type 2 diabetes på tværs af sygehusenhederne, dette gælder såvel patientforløb for børn som for voksne.
  • Der kan ikke konstateres betydelige forskelle i organiseringen af patientforløbene på tværs sygehusenhederne.
  • Type 1 diabetes patienter følges i sygehusregi på alle enheder. Udgangspunktet for voksne er mindst et besøg årligt og normalt to besøg skiftevis hos læge og sygeplejerske. For børn anbefales et besøg hver 3. måned. Afhængig af behov aftales der flere besøg både for voksne og for børn.
  • Type 2 diabetes patienter behandles som udgangspunkt i almen praksis. Kun patienter med dysregulation, alvorlige sendiabetiske komplikationer eller samtidig anden sygdom af betydning for behandlingen tilbydes kontrol i diabetesambulatorium.
  • Der gennemføres de samme screeningstilbud i forhold til screening for diabetiske fod-, øjen- og nyrekomplikationer, som er de hyppigste komplikationer i forbindelse med diabetes.  Dog er der variationer i forhold til organiseringen.  Screening for diabetiske øjenkomplikationer er et eksempel herpå, idet nogle sygehuse foretager øjenfoto, mens patienter tilknyttet andre sygehuse bliver tilbudt øjenscreening hos privatpraktiserende øjenlæger.
  • Vedr. livsstilsintervention, uddannelse og supplerende tilbud ses en vis variation:
   • Diabetesskoler/kurser til patienter varierer i omfang og i forhold til hvem der underviser.
   • Telefonrådgivning af patienter tilknyttet diabetesambulatorierne varierer i forhold til organisering og serviceniveau.
  • I forhold til børn, håndteres informationen og undervisning til forældre, institution m.v. forskelligt.
  • Diabetesforskningen i Region Syddanmark er omfattende og omhandler bl.a. forskning i årsager til og behandling af type 2 diabetes, diabetes og graviditet, behandling af type 1 diabetes og diabetesepidemiologi, børn og diabetes, diabetesomsorg, psykologi og diabetes.

  Ovenstående konklusioner uddybes på i bilag. Herunder forventes det eksempelvis at områder, der vedrører, livsstilsintervention, uddannelse og telefonrådgivning vil være indsatsområder for et kommende Steno Diabetes Center. 

   

  Gældende principper for diabetesindsatsen i Region Syddanmark
  Regionens sundhedsvision: ”Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom” er gældende for varetagelse af regionens sundhedsopgaver generelt.

  Herudover danner følgende principper rammen for den nuværende diabetesbehandling:

  • Arbejdsdelingen mellem almen praksis og sygehusene følger diabetesstratificeringsmodellen for personer med type 2 diabetes, udarbejdet af Diabetesudvalget Region Syddanmark (DURS), dateret 11. september 2013.
  • Arbejdsdelingen mellem sygehusene følger specialeplanens principper om at:
   • Sikre bæredygtige faglige miljøer.
   • Sikre høj faglig standard gennem tilstrækkeligt patientunderlag og samarbejde med relevante specialer.
   • Sikre lokal betjening med mindre faglige hensyn taler imod.

  Der er igangsat en proces, som skal justere forløbsprogrammet for type 2 diabetes. I forlængelse heraf vil der blive taget stilling til den fremtidige stratificeringsmodel for samarbejdet mellem praksis, kommunerne og sygehusene.

  Supplerende principper for diabetesindsatsen i Region Syddanmark
  Såfremt regionen indgår aftale om etablering af et Steno Diabetes Center i Odense, skal regionens pejlemærker, vedtaget i 2016, vise retning og sikre sammenhæng i den fremtidige diabetesindsats. Herudover foreslås, at ovennævnte gældende principper for diabetesindsatsen suppleres med følgende principper:

  • At alle personer med diabetes tilbydes samme høje standard i diabetesbehandlingen.
  • At supplerende tiltag, der udvikles et eller flere steder i regionen, skal vurderes i forhold til faglig og sundhedsmæssig bæredygtighed forud for beslutning om implementering som standardbehandling.
  • At udvikling af den samlede diabetesindsats bygger på et strategisk fællesskab mellem patienterne, sygehusene, kommunerne og praksissektoren.    
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til supplerende principper for den fremtidige diabetesindsats godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-05-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull, Thyge Nielsen og Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/37211
  8. Rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budgetaftalen for 2017 er der indgået aftale om, at sundhedssamordningsudvalget og sundhedsudvalget skal udarbejde et rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Efter udvalgsbehandlinger i begge udvalg samt i psykiatri- og socialudvalget fremlægges rammepapiret nu til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I budgetaftalen for 2017 fremgår det, at sundhedssamordningsudvalget og sundhedsudvalget i løbet af 2017 skal forelægge regionsrådet et rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til godkendelse.

  Rammepapiret skal underbygge en intensivering af arbejdet med at udvikle det gode, nære og sammenhængende sundhedstilbud i regionen i tæt samarbejde med kommuner, almen praksis, sygehuse og andre interessenter. Papiret skal tage udgangspunkt i kommunernes forskellige ønsker og forudsætninger, og skal på den måde kunne rumme forskellighed i sin udførsel.

  I processen omkring tilblivelsen af rammepapiret har udvalgene været inddraget i dialog om mål, retning og konkrete indsatser, hvilket resulterede i en drøftelse af udkast til rammepapir i april 2017 i sundhedssamordningsudvalget, sundhedsudvalget og psykiatri- og socialudvalget. På baggrund af disse drøftelser er der nu udarbejdet et rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvori følgende hensyn er taget:

  • Den helt overordnede rammesætning er henholdsvis de nationale mål for sundhedsvæsenet samt regionens egne pejlemærker.
  • Fokus på ulighed i sundhed, mennesker med kronisk sygdom, sammenhæng mellem psykiatri og somatik, multisygdom og folkesundhed.
  • Teknologi, herunder telemedicin, som forudsætning for fortsat udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
  • Data som væsentlig selvstændig parameter for udvikling af kvalitet og sammenhæng.

  Derudover indeholder rammepapiret en række helt konkrete initiativer, som adresserer både udfordringer og mål. Initiativerne skal ses som mulige indsatser i det omfang, der kan findes samarbejdspartnere til det og i det omfang, de lokale vilkår gør det muligt.

  Rammepapiret er bygget op som et arbejdsværktøj, der skal danne grundlag for de kommende års udbygning og prioritering af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Dette skal desuden ses i sammenhæng med både øvrige lokale (KKR Syddanmarks visionspapir) og nationale udspil (f.eks. ”Sundhed for alle”).

  Sideløbende med arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen arbejdes der på ændringer i de økonomiske paradigmer (fra aktivitetsstyring til værdibaseret styring), hvilket forventeligt vil kunne understøtte ændrede prioriteringer til fordel for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Ligeledes vil midler afsat nationalt til f.eks. ”Den Ældre Medicinske Patient”, ”Demens” samt ”Kræftpakke IV” kunne bidrage, såvel som reserverede midler i regi af ”patientnære indsatser”.

  Regionsrådet vil halvårligt modtage en status på udviklingen af området med udgangspunkt i rammepapiret, ligesom de mål og erfaringer, der opnås løbende vil blive inddraget i arbejdet med den kommende sundhedsaftale med kommuner og almen praksis.

  Sagen har været også behandlet i psykiatri- og socialudvalget og sundhedssamordningsudvalget henholdsvis 15. og 16. maj 2017. Begge udvalg tiltrådte indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-05-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull, Thyge Nielsen og Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/33142
  9. Udmøntning af midler fra Handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2016-2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges forslag til udmøntning af midlerne fra ”Handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2016-19” til indsatsområde 5: ”Flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis”, indsatsområde 6: ”En indsats der hænger mere sammen” og indsatsområde 7: ”Bedre styr på medicinen”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regeringen og satspuljepartierne har prioriteret i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 300 mio. kr. til at løfte indsatsen for den ældre medicinske patient gennem en national handlingsplan.

  Handlingsplanen består af otte indsatsområder og en række konkrete initiativer, som er nærmere præciseret i handlingsplanen for den ældre medicinske patient og i udmøntningsplanen (bilag 1) herfor.

  Indsatsområde 1

  Tidligere opsporing og mere rettidig indsats

  Indsatsområde 2

  Styrkede kommunale akutfunktioner

  Indsatsområde 3

  Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje

  Indsatsområde 4

  Styrket indsats mod overbelægning

  Indsatsområde 5

  Flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis

  Indsatsområde 6

  En indsats der hænger mere sammen

  Indsatsområde 7

  Bedre styr på medicinen

  Indsatsområde 8

  Bedre digitalt samarbejde i komplekse patientforløb

  Indsatsområder, hvor Region Syddanmark er tildelt midler og ansvar, er markeret med fed. Udmøntningen af midlerne til indsatsområde 4 er godkendt af regionsrådet i juni 2016.

   

  Indsatsområde 5 – Flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis

  Region Syddanmark modtager i perioden 2016-2019 37,7 mio. kr. og herefter varigt 14,0 mio. kr. årligt til en mere fleksibel anvendelse af sygehusenes specialiserede kompetencer og viden. Midlerne skal bruges til at udbrede gode erfaringer og resultater med udgående sygehusfunktioner, og til at forbedre adgangen for den kommunale sygepleje og almen praksis til specialistrådgivning fra sygehusene. Midlerne tilgår regionen via bloktilskuddet.

  Region Syddanmarks midler til indsatsområde 5.

   Mio. kr.

  2016

  2017

  2018

  2019

  Varigt

  Flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis

  2,1

  10,8

  10,8

  14,0

  14,0

   

  Der har været en drøftelse mellem sygehusenhederne og kommunerne om den mest hensigtsmæssige anvendelse af midlerne i de lokale samordningsfora. På baggrund af tilbagemeldingerne herfra foreslås det, at midlerne udmøntes til sygehusenhederne, som inden for en fælles ramme kan anvende midlerne, så det giver mest mulig værdi lokalt.

  Regional ramme for anvendelsen af midlerne er vedlagt som bilag 2.

  Rammen opstiller principper for anvendelsen af midlerne, fordeling af midlerne mellem sygehusene, beskriver forpligtelserne i forhold til samarbejde med kommuner og praksis samt krav til løbende monitorering.

  Der skal være opmærksomhed på tværgående koordinering af indsatser på tværs af regionen med henblik på at sikre et ensartet serviceniveau.

  Sygehusene giver en status på anvendelsen af midlerne i 3. kvartal 2017.

  Det foreslås, at midlerne fordeles efter befolkningsunderlag (for Psykiatrisygehuset dog efter budgetandel), da der er tale om basisfunktioner.

  Mio. kr.

  2017*

  2018

  2019

  Varigt

  Psykiatrisygehuset

  1,40

  1,17

  1,52

  1,52

  Sygehus Lillebælt (26,3%)

  3,02

  2,53

  3,28

  3,28

  Sydvestjysk Sygehus (17,9%)

  2,06

  1,73

  2,23

  2,23

  Sygehus Sønderjylland (18,4%)

  2,11

  1,77

  2,30

  2,30

  Odense Universitetshospital (37,4%)

  4,30

  3,60

  4,66

  4,66

  I alt

  12,9

  10,8

  14,0

  14,0

  * Inkl. efterregulering vedrørende 2016-midler

  Det medicinske område er i Region Syddanmark rammestyret, og udgifter til nye indsatser, herunder udvikling af nye løsninger i samarbejde med kommuner og praksis, skal derfor normalt løftes inden for den givne økonomi.

  De nationale midler fra handlingsplanen for den ældre medicinske patient er i aftaleteksten imidlertid bundet til etablering af udgående funktioner og rådgivningsinitiativer for denne patientgruppe. Midlerne tilføres derfor som en ekstraordinær forhøjelse af rammen.

  Evt. yderligere udgifter til de iværksatte indsatser, herunder aktivitetsmæssige udsving som konsekvens af flere udgående funktioner, skal håndteres inden for rammestyringsmodellen

  Indsatsområde 6 – En indsats der hænger mere sammen

  Svækkede ældre patienter har ofte brug for behandling og pleje fra både sygehus, den praktiserende læge og kommunale sygepleje, og der er behov for at sikre større sammenhæng i forløbene. Midlerne til en indsats, der hænger mere sammen, er tilgået Region Syddanmark via bloktilskuddet.

   

  Midler som tilgår Region Syddanmark til indsatsområde 6

   Mio. kr.

  2016

  2017

  2018

  2019

   

  En indsats som hænger mere sammen

  0,9

  1,0

  2,1

  2,1

   

  Midlerne skal, jf. udmøntningsplanen, anvendes til at videreudvikle og udbyde opfølgende hjemmebesøg fra de praktiserende læger til sårbare ældre patienter efter udskrivelse fra sygehuset. Formålet er at sikre opfølgningen på sygehusets behandling i de situationer, hvor der er behov for et koordineret samarbejde mellem den praktiserende læge og den kommunale hjemmesygepleje. Sygehusene screener ældre patienter for behovet for et opfølgende hjemmebesøg og sender en anmodning om opfølgning til henholdsvis den praktiserende læge og den kommunale sygepleje. Herefter aftaler den praktiserende læge og den kommunale sygepleje et tidspunkt, hvor de kan mødes i patientens eget hjem og sammen lægge en plan for den videre behandling, pleje og rehabilitering.  

  Indsatsen skal ses i forlængelse af initiativet vedr. opfølgende hjemmebesøg fra handlingsplanen for 2012-2015, som Danske Regioner og KL har udarbejdet en erfaringsopsamling for.

  Det foreslås, at midlerne tilføres Kontoen for almen praksis. Praksisafdelingen får til ansvar at vurdere og eventuelt tilpasse lokalaftalen for opfølgning og koordination efter udskrivelse iht. erfaringer fra den tidligere handlingsplan. Midlerne skal herudover anvendes til fortsat at udbyde opfølgende hjemmebesøg iht. lokaleaftalen.

  Indsatsområde 7 – Bedre styr på medicinen

  Midlerne til indsatsområde 7 består dels af en pulje på 5 mio. kr. til konkrete projekter med medicingennemgang, som kan søges af alle regionerne, og dels af en varig tilførsel på 1,1 mio. kr. årligt fra 2017 til bedre styr på medicinen, som tilføres via bloktilskuddet.

  Puljeansøgning

  Der er ansøgt om 2,2 mio. kr. fra puljen til et projekt med titlen ”Kan klinisk farmaceutisk medicingennemgang ved indlæggelse og udskrivelse fulgt op af direkte kontakt mellem udskrivende læge og praktiserende læge forbedre medicineringen af den ældre patient?”

  Der er endnu ikke kommet svar på ansøgningen.

  Varige midler

  Midler som tilgår Region Syddanmark til indsatsområde 7

   Mio. kr.

  2016

  2017

  2018

  2019

   

  Varigt

  Bedre styr på medicinen

   -

  1,1

  1,1

  1,1

   

  1,1

   

   

  Midlerne skal anvendes til at styrke de regionale lægemiddelenheder til at understøtte almen praksis og sygehusene i deres arbejde med medicingennemgang og kommunerne i deres arbejde med sikker medicinhåndtering. Midlerne foreslås anvendt til styrkelse af Lægemiddelenheden på følgende måde:

  • 0,6 mio. kr. til ansættelse af en farmaceut i Lægemiddelenheden i Praksisafdelingen.
  • 0,5 mio. kr. til implementeringsstøttende aktiviteter i på sygehuse, i kommuner og i almen praksis.  

  Lægemiddelenheden er forankret i Praksisafdelingen i Region Syddanmark, og med udgangspunkt i udmøntningsplanen foreslås det, at midlerne udmøntes til Praksisafdelingens budget.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At midlerne til indsatsområde 5 udmøntes til sygehusene som beskrevet i sagsfremstillingen, og at sygehusene kan disponere over midlerne inden for rammen (jf. bilag 2).

  At midlerne til indsatsområde 6 udmøntes til Kontoen for almen praksis, og at Praksisafdelingen bemyndiges til at anvende midlerne i henhold til kriterierne i udmøntningsplanen, herunder tilpasse lokalaftalen, såfremt det skønnes nødvendigt.

  At de varige midler til indsatsområde 7 tilføres Praksisafdelingens budget til styrkelse af Lægemiddelenheden.

  At de samlede udgifter til indsatsområderne 5, 6 og 7 finansieres via de afsatte midler til formålet, således:

  Mio. kr.

  2017*

  2018

  2019

  Varigt

  Indsatsområde 5

  12,9

  10,8

  14,0

  14,0

  Indsatsområde 6

  1,9

  2,1

  2,1

  -

  Indsatsområde 7

  1,1

  1,1

  1,1

  1,1

  I alt

  15,9

  14,0

  17,2

  15,1

  *Inkl. efterregulering vedr. 2016-midler

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-05-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull, Thyge Nielsen og Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/41755
  10. Orientering om evaluering af ledelsesstruktur i Sygehus Sønderjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreligger medio maj en evaluering af den ledelsesstruktur, der blev indført på Sygehus Sønderjylland i 2013, som tager udgangspunkt i en centerorganisering. Sundhedsudvalget blev orienteret om kommissoriet for evalueringen på udvalgets møde i februar 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsudvalget fik i december 2016 en orientering om den aktuelle situation på Sygehus Sønderjylland med fokus på den generelle ledelsessituation på sygehuset. Herunder en evaluering af den ledelsesstruktur, der blev indført på Sygehus Sønderjylland i januar 2013, som tager udgangspunkt i en centerorganisering.  Udfordringerne skulle ses i lyset af en årrække med store strukturelle ændringer i Sygehus Sønderjylland, herunder flytning af funktioner og lukning af Haderslev Sygehus.

  Sygehus Sønderjylland har gennemført en lang række af forandringer med afsæt i den fremtidige sygehusstruktur i Region Syddanmark, og har samtidig implementeret en ny ledelsesstruktur på sygehuset med udgangspunkt i en centerorganisering. 

  Ledelsesstrukturen tager afsæt i patientforløb, hvor ledelsesstrukturerne på sygehuse traditionelt tager afsæt i de lægelige specialer. Ledelsesstrukturen i Sygehus Sønderjylland er baseret på ”Rapport om sygehuse i Region Syddanmark– et fagligt og organisatorisk grundkoncept”, der tiltrådte af regionsrådet den 26. april 2010, som grundlag for videre kvalificering af det nye sygehuskoncept.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 23-05-2017
   

  Adm. sygehusdirektør Peter Fosgrau orienterede om evalueringen og Sygehus Sønderjyllands forslag til ny organisering og andre tiltag f.eks. øget arbejdsmiljøindsats og åben gennemgang af budgetter og normeringer m.v.

  Oplæg vedlægges.

  Lasse Krull, Thyge Nielsen og Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Til orientering.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/2872
  11. Status på responstider 1. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Overholdelse af responstidsmålene i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. januar til 31. marts 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Realiserede responstider i 1. kvartal 2017

  Regionsrådet har fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres for ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten rekvirerer et køretøj, til hjælpen er fremme.


  Responstidsmål i Region Syddanmark

  Område

  Responstidsmål (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9

  Realiserede gennemsnitlige responstider i 1. kvartal 2017

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,8

  Sydvestjylland

  8,3

  Sønderjylland

  9,2

  Trekantsområdet

  7,1

  Region Syddanmark

  8,0

  Som det ses ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider på delområdeniveau alle under servicemålene, når det gælder 1. kvartal 2017.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men den præhospitale indsats i Region Syddanmark består også af akutbiler og akutlægebiler. Inddrages disse i beregning af responstid, fås følgende realiserede responstider for første bil på stedet:
   

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første vogn på stedet i 1. kvartal 2017

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,7

  Sydvestjylland

  7,8

  Sønderjylland

  8,3

  Trekantsområdet

  7,0

  Region Syddanmark

  7,7

  Når responstiderne for første vogn på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en noget kortere responstid specielt i Sønderjylland og Sydvestjylland.

   

  Gennemsnitlig responstid 1. kvartal 2017

   

  1. kvartal 2017

  Antal

  Ambulance

  Borgerrespons

  Respons-tid (minutter)

  Andel med responstider over 15 minutter

  Andel med responstider over 20 minutter

  Respons-tid (minutter)

  Andel med responstid over 15 minutter

  Andel med responstid over 20 minutter

  Fyn

  4.778

  7.8

  5.7%

  1.2%

  7.7

  5.4%

  1.0%

  Assens

  488

  8.9

  6.6%

  1.2%

  8.8

  6.4%

  1.2%

  Faaborg-Midtfyn

  474

  9.9

  12.7%

  3.0%

  9.9

  12.8%

  3.2%

  Kerteminde

  259

  9.3

  11.2%

  2.3%

  9.2

  10.8%

  1.9%

  Langeland

  168

  11.4

  29.8%

  13.1%

  9.6

  22.0%

  7.7%

  Nordfyns

  331

  9.5

  11.8%

  1.8%

  9.5

  11.5%

  1.8%

  Nyborg

  335

  8.3

  11.9%

  0.9%

  8.3

  11.9%

  0.9%

  Odense

  2.082

  6.4

  0.4%

  0.0%

  6.4

  0.4%

  0.0%

  Svendborg

  604

  7.2

  2.2%

   

  7.1

  1.8%

   

  Ærø

  37

  7.9

  5.4%

  2.7%

  7.9

  5.4%

  2.7%

  Sydvestjylland

  2.389

  8.3

  9.6%

  1.5%

  7.8

  6.4%

  0.6%

  Billund

  284

  9.4

  10.6%

  0.7%

  9.4

  10.6%

  0.7%

  Esbjerg

  1.152

  6.8

  3.0%

  0.2%

  6.7

  2.4%

  0.1%

  Fanø

  26

  6.4

  11.5%

  7.7%

  6.4

  11.5%

  7.7%

  Varde

  505

  9.9

  17.0%

  3.4%

  8.6

  10.9%

  1.0%

  Vejen

  422

  10.0

  18.2%

  2.8%

  8.6

  9.0%

  1.2%

  Sønderjylland

  2.463

  9.2

  12.1%

  3.0%

  8.3

  6.9%

  1.8%

  Aabenraa

  647

  8.5

  6.2%

  0.5%

  8.4

  5.9%

  0.5%

  Haderslev

  571

  8.4

  8.2%

  1.1%

  8.2

  6.7%

  0.9%

  Sønderborg

  828

  10.7

  21.5%

  6.5%

  8.2

  7.2%

  3.1%

  Tønder

  417

  8.4

  8.2%

  2.9%

  8.4

  8.2%

  2.6%

  Trekantsområdet

  2.876

  7.1

  3.7%

  0.5%

  7.0

  3.5%

  0.4%

  Fredericia

  615

  6.0

  2.3%

  0.2%

  6.0

  2.3%

  0.2%

  Kolding

  845

  6.8

  2.8%

  0.4%

  6.7

  2.7%

  0.2%

  Middelfart

  362

  7.6

  1.7%

  0.8%

  7.6

  1.7%

  0.8%

  Vejle

  1.054

  7.8

  5.8%

  0.8%

  7.8

  5.6%

  0.6%

  Region Syddanmark

  12.506

  8.0

  7.3%

  1.5%

  7.7

  5.5%

  1.0%

   

  I ovenstående tabel findes ligeledes andel af responstider over 15 min. og 20 min. opgjort på kommuneniveau pr. kvartal.

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-05-2017
   

  Til orientering.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Til orientering.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/722
  12. Tiltag til styrkelse af eksisterende akuthjælperordninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der kan peges på forskellige tiltag, der kan styrke kvaliteten af regionens eksisterende akuthjælperordninger. Tiltagene omhandler finansiering af uddannelse og udstyr til frivillige akuthjælpere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det vurderes, at Region Syddanmark er godt dækket ind af frivillige akuthjælperordninger i de områder, hvor det tager længst tid for regionens egne præhospitale enheder at komme frem. Der er kun enkelte områder uden supplerende ordninger, hvor borgerresponstiderne er forholdsvis høje, eller hvor der er en relativ høj andel af kørsler over 15 minutter. 

  Akuthjælperordningerne udkaldes ved alle ambulance A-udkald (dvs. i tilfælde hvor liv og/eller førlighed er truet). Heraf er der ved en mindre del af udkaldene tale om hjertestop.

  Ved hjertestopstilfælde er hjælp indenfor få minutter afgørende, og hjertelungeredning samt brug af hjertestarter kan udføres af langt de fleste – enten efter gennemført førstehjælperkursus eller via hjælp i telefonen fra de sundhedsfaglige visitatorer på vagtcentralen. Derfor vil en fortsat udbredelse af nye former for frivillige førstehjælpere til hjertestop have værdi også i alle øvrige dele af regionen. Forslag hertil fremlægges som en særskilt sag.

  Efter ønske fra regionens præhospitale udvalg følger her forslag til tiltag, der kan bidrage til at styrke kvaliteten i regionens eksisterende akuthjælpeordninger.        

  Ved bl.a. at finansiere uddannelse og udstyr til de frivillige akuthjælpere vurderes det, at kvaliteten kan styrkes og ensrettes. De samlede forslag er beskrevet i vedhæftede bilag og gengivet kort nedenfor:

  Uddannelse:

  • Uddannelse i de fem ordninger, der ikke modtager driftsstøtte i dag.

  Årlig udgift ca. 100.000 kr.

  • Genoplivningskursus for nye akuthjælpere i alle ordninger.

  Årlig udgift ca. 60.000 kr.

  Udstyr og medicin:

  • Basisudstyr til de fem ordninger, der ikke får driftsstøtte i dag.

  Årlig udgift ca. 140.000 kr.

  • Ny medicin grundet nye medicinske kompetencer til alle ordninger.

  Årlig udgift ca. 150.000 kr.

  • Supplerende udstyrsstøtte til eksisterende ordninger.

  Årlig udgift ca. 100.000 kr.

  Nye akuthjælperordninger:

  • Ramme til nye akuthjælperordninger.

  Årlig udgift ca.150.000kr.

  Samlet set er der således forslag om, at området kan styrkes med tiltag svarende til en årlig ramme på 0,7 mio. kr. De enkelte forslag kan udvælges enkeltvis og er ikke indbyrdes afhængige 

  Der er fem akuthjælperordninger som regionen ikke giver driftsstøtte til i dag: Vamdrup, Sommersted, Fjelstrup, Felsted og Ærø. Nogle af ordningerne er videreført fra amterne også i områder, hvor responstiderne ikke er de længste. Dette er den primære begrundelse for, at ordningerne indtil nu ikke har modtaget regional driftsstøtte. I ovenstående forslag indgår, at der fremover gives økonomisk støtte fra regionen også til disse fem ordninger med henblik på ensartet uddannelse og udstyr. Men ændringen kan også tænkes at medvirke til en øget interesse for etablering af nye akuthjælperordninger, som ikke vil kunne imødekommes med nuværende praksis for etablering af ordninger i områder med forholdsvis lange responstider, og med en fremtidig ramme på 150.000kr. til nye akuthjælperordninger.

  Ovenstående tiltag har været drøftet og er formuleret efter dialog med repræsentanter fra regionens akuthjælperordninger.

  Et yderligere tiltag, som omhandler indkøb af førstehjælpsdukker til regelmæssig øvelse af hjertelungeredning, er også blevet efterspurgt. Disse førstehjælpsdukker til en anslået værdi af maksimalt 0,2 mio.kr. anskaffes i indeværende år indenfor eksisterende økonomiske rammer. 

  Præhospitaludvalget behandlede sagen på møde den 8. maj 2017. Udvalget besluttede at indstille til regionsrådet, at styrkelse af eksisterende akuthjælperordninger indgår som emner i regionsrådets budgetovervejelser for budget 2018.

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At styrkelse af eksisterende akuthjælperordninger indgår som emner i regionsrådets budgetovervejelser for budget 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-05-2017
   

  Præhospitaludvalget indstiller til regionsrådet, at styrkelse af eksisterende akuthjælperordninger indgår som emner i regionsrådets budgetovervejelser for budget 2018.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/722
  13. Projekt med førstehjælpere til udkald ved hjertestop
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er et fortsat potentiale for at forbedre overlevelsesmulighederne ved hjertestop.

  Der stilles forslag om etablering af en ny form for førstehjælperordning, hvor frivillige førstehjælpere kaldes ud til hjertestop i de dele af regionen, hvor der ikke allerede er etableret akuthjælperordninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I Danmark er der gennem de seneste 10 år sket en forbedring i overlevelsesmulighederne ved hjertestop. Dette er sket blandt andet ved tidlig iværksættelse af hjertemassage før ambulanceankomst, og ved at der i et øget antal tilfælde hurtigt er taget hjertestarter i brug. Der er sket en stigning i 30 dages overlevelsen efter hjertestop fra 4 % i 2001 til 13 % i 2014. Antallet af personer der overlever hjertestop er steget fra 146 personer i 2002 til 515 personer i 2014.

  Trods de flotte resultater i Danmark med hensyn til at forbedre overlevelsesmulighederne ved hjertestop, er der imidlertid stadig et stort udviklingspotentiale. Hvor 24 % i dag overlever et hjertestop i det offentlige rum, så er det kun 8 % der overlever et hjertestop i eget hjem.

  Regionen har i samarbejde med Dansk Folkehjælp formuleret et projekt ”Danmark redder liv”, hvor nye frivillige førstehjælpere bredt i regionen kan tilmelde sig en ordning og blive kaldt ud til hjertestopstilfælde (medicinske hjertestop og enkelte andre livstruende medicinske tilstande).

  Formålet med projektet er at bidrage til øget overlevelse efter hjertestop.

  Alle som inden for de seneste to år har taget eller tager et førstehjælperkursus på niveau med Dansk Førstehjælpsrådskursus ”medborgerførstehjælp”, kan tilmelde sig ordningen. Sundhedspersonale med førstehjælpskunnen vil ligeledes kunne tilmelde sig ordningen. Undtaget herfor vil være områder, hvor der allerede er etableret akuthjælperordninger. Disse områder fremgår af bilag 1: Oversigtskort over eksisterende akuthjælperordninger.

  Regionens nuværende ca. 500 akuthjælpere-/nødbehandlere i eksisterende akuthjælperordninger vil også kunne tilmelde sig ordningen, således at de kan blive kaldt ud som førstehjælpere, eksempelvis i områder, hvor de opholder sig under ferie eller mens de er på arbejde (f.eks. en akuthjælper fra Langeland der arbejder i Svendborg)

  Interessen for deltagelse er vanskelig at estimere. Et forsigtigt bud er, at der kan rekrutteres minimum 1.600 førstehjælpere i projektperioden (20 måneder).

  Der arbejdes på at formulere et forskningsprojekt i forbindelse med førstehjælpsprojektet.

  Projektet afvikles over 20 måneder og forventes opstartet i 2. halvår 2017.

  Regionens udgift i projektperioden vil samlet være 1.055.000 kr.. Herudover finansierer Dansk Folkehjælp bl.a. en projektmedarbejder i projektets første 8 måneder. 

  Det anbefales, at Region Syddanmark indgår i projektet, og at udgifterne i projektperioden i 351.000 kr. i 2017 og 704.000 kr. 2018-19 finansieres af præhospitalkontoen.

  Projektet evalueres inden udløb af projektperioden med henblik på at vurdere eventuel fortsættelse og finansiering.

  Der er vedhæftet projektbeskrivelse med oversigt over økonomi for projektet ”Danmark redder liv”.

  Præhospitaludvalget behandlede sagen på møde den 8. maj 2017. Udvalget tiltrådte indstillingen med følgende tilføjelse til indstillingens ”4. at”: herunder at udvalget forelægges en status angående forskningsdelen i projektet efter sommerferien.

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At deltagelse i projekt ”Danmark redder liv” godkendes.

  At udgifterne 351.000 kr. i 2017 og 704.000 kr. 2018-19 afholdes af præhospitalkontoen.

  At projektet evalueres i 2019.

  At det præhospitale udvalg løbende følger projektets opstart og implementering, herunder at udvalget forelægges en status angående forskningsdelen i projektet efter sommerferien.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-05-2017
   

  Indstilling tiltrådt, med følgende tilføjelse til ”4. at”: herunder at udvalget forelægges en status angående forskningsdelen i projektet efter sommerferien.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/9956
  14. Etablering af sundhedshuse i Esbjerg og Ribe byer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionrådet godkendte den 27. april 2015 arbejdet med etablering af lægeklinikker i Sundhedscentrene i Ribe og Højvang i Esbjerg og afsatte i alt 11,5 mio. kr. til etableringen. Der blev samtidig afsat 2 mio. kr. til arbejdet med udvikling af det tværfaglige samarbejde på tværs af sektorerne inden for rammerne af visionen om det nære sundhedsvæsen.

  Arbejdet med at etablere sundhedshusene er sket i tæt samarbejde med Esbjerg Kommune og har refereret til en styregruppe nedsat af regionsrådet og Esbjerg byråd, hvor også PLO Syd har været repræsenteret.

  Der fremlægges hermed anbefalinger for det videre arbejde med etablering af lægeklinik i Højvang Sundhedscenter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionrådet godkendte den 27. april 2015 arbejdet med etablering af lægeklinikker i sundhedscentrene i Ribe og Højvang i Esbjerg og afsatte i alt 11,5 mio. kr. til etableringen. Der blev samtidig afsat 2 mio. kr. til arbejdet med udvikling af det tværfaglige samarbejde på tværs af sektorerne inden for rammerne af visionen om det nære sundhedsvæsen. Uforbrugte midler til etablering af lægeklinikker i 2016 er overført til 2017.

  Arbejdet med at etablere sundhedshusene er sket i tæt samarbejde med Esbjerg Kommune, og der er blevet refereret til en styregruppe nedsat af regionsrådet og Esbjerg byråd, hvor også PLO Syd har været repræsenteret.

  Den 13. januar 2017 blev lægeklinikken i Sundhedscenter Ribe indviet. Der er her etableret en lægeklinik med plads til tre praktiserende læger og en uddannelseslæge samt praksispersonale. Fra klinikken praktiserer for øjeblikket en almenmediciner, men der er indgået aftale med to yngre læger, som senere i 2017 ønsker at nedsætte sig i klinikken efter endt speciallægeuddannelse. Det vil sige, at klinikken har allokeret tre nye læger til Ribe by.

  Der er i perioden maj 2015 – november 2016 arbejdet med indretning af en lægeklinik i de fysiske rammer på Sundhedscenter Højvang i Esbjerg, hvor tre interesserede læger har været aktivt deltagende. Hertil har Region Syddanmark efter udbudsforretning indgået aftale med arkitektfirma om at bistå med projektering af arbejdet. Samtidig er der arbejdet med at indgå aftale om fremleje af de indrettede lokaler.

  Da lægerne ikke på noget tidspunkt i forløbet positivt havde tilkendegivet forpligtende tilsagn om at drive praksis fra lægeklinikken, når den stod færdig, satte regionen i november 2016 byggeriet i bero og indledte forhandlinger med andre læger om anvendelse af lokalerne. Disse forhandlinger medførte desværre ikke allokering af læger til lokalerne.

  For så vidt angår etablering af lægeklinik i Sundhedscenter Højvang i Esbjerg er der således fra tidspunktet for regionsrådets beslutning og frem til i dag afprøvet forskellige muligheder for at etablere en bemandet lægeklinik.

  Styregruppen har på møde den 26. april 2017 konstateret, at det ikke inden for rammerne af regionsrådets beslutning af 27. april 2015 er muligt at foretage flere initiativer, der kan give lægedækning i en ny lægeklinik i Sundhedscenter Højvang.

  Derfor anbefaler styregruppen, at det nuværende arbejde med etablering af lægeklinik i Højvang stoppes. Samtidig opsiges det lejemål, som regionen i juni 2016 har indgået med Esbjerg Kommune om leje af lokaler på Sundhedscenter Højvang.

  I forbindelse med 1. økonomi- og aktivitetsrapportering, der er et andet punkt på dagsordenen, vil der blive taget højde for de afledte økonomiske konsekvenser af beslutningen.

  Sundhedssamordningsudvalget behandlede sagen på møde den 16. maj 2017. Udvalget besluttede at indstille til regionsrådet, at arbejdet med etablering af lægeklinik i Sundhedscenter Højvang i Esbjerg stilles i bero.

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

   

  At arbejdet med etablering af lægeklinik i Sundhedscenter Højvang i Esbjerg stilles i bero.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017
   

  Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet, at arbejdet med etablering af lægeklinik i Sundhedscenter Højvang i Esbjerg stilles i bero.

  Preben Friis-Hauge og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/30202
  15. Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Forløbsprogrammet er bygget op om de situationer, hvor mennesker med KOL er i kontakt med sundhedsvæsenet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedskoordinationsudvalget har den 28. februar 2017 godkendt et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Forløbsprogrammet er udviklet i tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Dette har resulteret i et stærkt fokus på samarbejde og kommunikation, og på hvordan vi mere systematisk kan inddrage patient og pårørende.

  Forløbsprogrammet er bygget op om de situationer, hvor mennesker med KOL er i kontakt med sundhedsvæsenet (årskontroller og konsultationer i almen praksis, deltagelse i kommunale forebyggelsesstilbud, indlæggelser på sygehus osv.). Programmet beskriver roller og opgaver for de involverede aktører i disse situationer. Derfor kan forløbsprogrammet bruges som;

  • et kortfattet opslagsværk i det daglige arbejde,
  • et udgangspunkt for udarbejdelse af sektorspecifikke instrukser mv, og
  • et værktøj til planlægning af den mono- og tværsektorielle indsats for mennesker med KOL.

  Som en del af forløbsprogrammets implementering harmoniseres sygehusenes opgaver i forbindelse med specialiseret patientuddannelse og genoptræning af mennesker med KOL. Dette i henhold til mindstemiddelprincippet (LEON), og fordi kommunerne har opbygget kompetencer til at integrere sygehusenes opgaver i forhold til genoptræning og patientuddannelse i de kommunale forebyggelsestilbud. Beslutningen er truffet på baggrund af erfaringer fra Sygehus Lillebælt og de omkringliggende kommuner, som har vist gode resultater med at ændre arbejdsdelingen i forhold til genoptræningen, og fordi patienter og pårørende har ønsket at kunne deltage i uddannelses- og træningstilbud så tæt på deres hjem som muligt.

  Der er som en del af forløbsprogrammet udviklet en kommunikationspakke, som skal systematisere kommunikationen fra sundhedsprofessionelle til patienter og pårørende. Formålet er at sikre et ensartet højt kommunikationsniveau og at mindske antallet af enkeltsituationer, hvor patienter og pårørende af den ene eller anden grund oplever en mangelfuld kommunikation.

  Forløbsprogrammet og kommunikationspakken er vedlagt som bilag, og på www.regionssydanmark.dk/kronisksygdom kan man se en video om udviklingen af forløbsprogrammet.

  Der er nu sat gang i udviklingen af et nyt tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med type 1- og 2-diabetes, som forventes at kunne præsenteres for sundhedskoordinationsudvalget primo 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017
   

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge, Poul Sækmose og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Til orientering.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/35800
  16. Vejle Kommunes udmeldelse af deres § 133 patienter i Den Regionale Tandpleje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vejle Kommune har hjemtaget § 133 patienter fra Den Regionale Tandplejes klinik i Vejle pr. 1. april 2017. På klinikken i Vejle løses desuden behandlinger af børn i generel anæstesi.

  Som det eneste sted i Den Regionale Tandpleje kan patienterne i Vejle tilbydes behandlinger i generel anæstesi på en operationsstue på sygehuset i Vejle. Der kan specialtandplejens dårlige patienter behandles under trygge forhold. De dårligste patienter kan samtidig få andre nødvendige sygehusbehandlinger og undgår således at skulle i generel anæstesi flere gange.

  Det anbefales at opretholde en reduceret drift på klinikken i Vejle. Alternativt vil regionen kunne flytte den resterende specialtandplejedrift i Vejle til Sønderborg og Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Specialtandplejen fastlægges i § 133 i Sundhedsloven som en kommunal myndighedsopgave, hvor det fulde finansieringsansvar påhviler kommunen. Regionen har ansvaret for at stille de nødvendige behandlingstilbud til rådighed for de kommuner, der ønsker at købe ydelsen.

  Målgruppen for specialtandplejens ydelser er de patienter, som er sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

  Vejle Kommune har meddelt Den Regionale Tandpleje, at de hjemtager opgaver i specialtandplejen, som i dag løses i regionen. Det drejer sig om omkring 180 regelmæssige patienter, som i en årrække har modtaget behandling på Den Regionale Tandplejes klinik på Vejle Sygehus samt en del patienter, som har modtaget specielle enkeltydelser samme sted. Vejle Kommune forventer ikke at hjemtage de børn, specialtandplejen behandler i generel anæstesi. I 2017 forventes det at være cirka 25 børn fra Vejle Kommune.

  En af kommunens begrundelser for hjemtagning er, at Vejle Kommune har ledig kapacitet i det nye sundhedshus.

  På baggrund af melding fra kommunen var det forventet, at der ville ske en gradvis nedtrapning. Hjemtagelse af patienterne er imidlertid sket med øjeblikkelig virkning fra den 1. april 2017.

  På matriklen i Vejle var der i 2016 i alt 424 § 133 patienter, hvoraf de 211 er fra Vejle Kommune, svarende til 50 % af de regelmæssige patienter på regionens klinik i Vejle. Ser man på det samlede antal af halve behandlingstimer på § 133-området, mister Den Regionale Tandpleje cirka 15 % af alle specialtandpleje behandlingstimer.

  Den Regionale Tandplejes tandklinik i Vejle er bl.a. kendetegnet ved, at patienter i generel anæstesi samtidig er til undersøgelser på forskellige afdelinger, så patienten både får behandlet sine tænder og samtidig får diverse kontroller og behandlinger på sygehus. Et konkret eksempel er en patient, der skulle i generel anæstesi på grund af tandbehandling. Patienten er autist og kan normalt kun behandles i generel anæstesi. På grund af patientens helbred var der også behov for andre undersøgelser. Patienten fik ordnet tænder, fødder, ører og foretaget CT-scanning og efterfølgende videre til en PET-scanning, inden patienten blev vækket.

  Klinikken i Vejle benyttes også til regionens egne tandpatienter cirka en gang om måneden til visitationer. Klinikken står derudover dagligt til rådighed for sygehusets tandskadevagt.

  Ud over Vejle Kommune benyttes klinikken af patienter fra Fredericia, Haderslev, Billund og Vejen kommuner. Det foreslås, at klinikdrift opretholdes i Vejle. Alternativt at regionen lukker klinikken i Vejle og flytter de resterende patienter til specialtandplejes klinikker i Sønderborg og Esbjerg. Økonomiske beregninger viser, at der økonomisk ikke er den store forskel på, om klinikdriften opretholdes i Vejle, eller om klinikken lukkes.

  Fordele:

  • Tilgodese nærhedsprincippet for patienterne i Fredericia, Haderslev nord, Billund og Vejen og behandlingerne af børn i generel anæstesi (inkl. Vejle patienter) (men med færre åbnedage/tidspunkter).
  • Stadig behandlinger i generel anæstesi på sygehusafdeling (som er en af de parametre, der gør, at specialtandplejen i regionen kan tilbyde noget ekstra for de dårligste patienter i forhold til specialtandpleje i kommuneregi).
  • Stadig mulighed for at patienterne tilbydes flere sygehusbehandlinger samtidig med, at de behandles i generel anæstesi i Den Regionale Tandpleje.
  • Være parat hvis Vejle eller Kolding Kommune igen efterspørger, at regionen skal løse opgaver for dem på specialtandplejeområdet (regionen har en forsyningsforpligtigelse).
  • Stadig klinik til rådighed for regionstandplejen cirka en gang om måneden til visitationer til § 166.
  • Stadig klinik til rådighed for tandskadevagten i Vejle.

  Ulemper:

  • Dårligere service for patienterne, da der ikke vil kunne tilbydes tandbehandlinger både formiddag og eftermiddag på alle ugens dage. Mindre fleksibilitet.
  • Risiko for at patienterne langsomt siver fra klinikken i Vejle, da den manglende fleksibilitet i forbindelse med tider betyder, at patienter måske i stedet kører til klinikken i Sønderborg eller Esbjerg (fx ved tandpine). Det kan betyde, at den tilbageværende drift i Vejle langsomt bliver mindre.
  • Mindre attraktiv arbejdsplads – personalet skal enten være på deltid eller ansættes på to matrikler, hvilket vil betyde en del transport mellem de enkelte matrikler.
  • Nyt personale skal læres op i procedurer i Vejle.

  Et notat, der beskriver konsekvenser for økonomien, patienterne, personalet, klinikken og aftalegrundlaget, er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:
   

  At regionen opretholder en klinik til specialtandpleje på Sygehus Lillebælt, Vejle.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/31619
  17. Etablering af særlige pladser på psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 2. juni 2017 blev det besluttet, at der på landsplan skal oprettes 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Region Syddanmark har mulighed for at etablere 31 pladser i eksisterende bygningsmæssige rammer på hhv. Psykiatrisk Afdeling Vejle og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 2. juni 2017 blev lovforslaget om oprettelse af særlige pladser i psykiatrien vedtaget med ikrafttrædelse den 15. juli 2017. Med udgangspunkt i loven skal der oprettes 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger i hele landet. Beregnet ud fra bloktilskudsandel skulle Region Syddanmark stile efter etablering af 32 pladser. En forudsætning i loven er, at pladserne skal etableres i eksisterende kapacitet i sygehusregi og stå klar primo 2018.

  Målgruppen for de særlige pladser er en mindre gruppe af særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd. Disse særligt udsatte patienter har samtidig været indlagt gentagne gange i psykiatrien, haft afbrudte behandlingsforløb og har ofte et misbrug og/eller dom til behandling.

  Formålet med pladserne er, at tilbyde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at stabilisere patientens helbred. Ydermere er formålet også at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, at opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere samt at forebygge anvendelsen af tvang overfor målgruppen.

  Pladserne skal rumme både psykiatrisk behandling, en socialfaglig/rehabiliterende indsats, en frivillig misbrugsbehandling samt forskellige dagsaktiviteter som f.eks. motion, kreative fag og mestring af hverdagen. Opholdet er frivilligt og forventes at have en varighed på mellem tre og seks måneder. Der kan anvendes tvang inden for de eksisterende rammer i psykiatriloven – dog undtaget tvangsindlæggelse.

  Driftsøkonomi

  Pladserne finansieres som udgangspunkt af regioner og kommuner. Staten bidrager til finansieringen. Der forudsættes et omkostningsniveau for tilbuddet på 1,9 mio. kr./år pr. plads. Finansieringen sker via en takstmodel, hvor den kommunale finansiering fastlåses til 80 pct., mens regionen oppebærer drifts- og forsyningsansvaret svarende til 20 pct. af de forudsatte omkostninger. De pladser, der står ledige, afregnes efterfølgende af beliggenhedsregionen samt blandt alle kommuner i regionen efter objektiv fordelingsnøgle. Derudover kommer et beløb til kompetenceudvikling, et tilskud til fysiske tilpasninger samt et beløb til visitationsforum.

  Visitationsforum

  Ophold på afdelingen kan alene finde sted på baggrund af en afgørelse om visitation. Det er kommunalbestyrelsen, som anmoder og træffer afgørelse om visitation på baggrund af en indstilling fra et visitationsforum bestående af repræsentanter fra kommuner og region.  Det er regionerne, som opretter og afholder udgifterne for et visitationsforum samt udpeger en speciallæge i psykiatri fra den regionale psykiatri til visitationsforummet.

  Placeringsmuligheder og anlægsprojekt

  For at komme videre med planlægning og forberedelse af de nye pladser er det væsentligt at få lagt placering af pladserne fast. En gennemgang af de psykiatriske afdelingers matrikler viser, at der reelt kun er én mulighed for at etablere de særlige pladser i uudnyttet kapacitet i Region Syddanmark, når det skal ske indenfor eksisterende kapacitet i sygehusregi. Det er ved at etablere 31 særlige pladser som følgende:

  • Et afsnit på 15 pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle i det ledige sengeafsnit.
  • Et afsnit på 16 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg ved at inddrage den disponible sengekapacitet, der har stået ledigt siden indflytning i de nye rammer i Esbjerg i 2014.

  Det vurderes ikke umiddelbart at være umiddelbart muligt at tilbygge den 32. plads i tilknytning til de p.t ledige afsnit i Esbjerg eller Vejle, da der allerede er bygget ud til kanten af matriklerne. Hvorvidt det reelle behov faktisk er 32 i regionen er på nuværende tidspunkt umuligt at vurdere. Regionen er bekendt med, at de andre regioner også er udfordret i at etablere det forventede antal pladser indenfor eksisterende kapacitet.

  Afsnittet i Vejle forventes anlægsmæssigt, at være klar til indflytning primo 2018. I Esbjerg vil det være muligt at starte anlægsprojektet i februar 2018 med indflytning medio 2018, da der på nuværende tidspunkt er placeret en midlertidig funktion på afsnittet i forbindelse med renovering af stueetagen i huset.

  Det vil være nødvendigt med mindre anlægsmæssige tilpasninger, nye faciliteter mv. i både Vejle og Esbjerg.


  Der er afsat 100 mio. kr. i ekstra bloktilskud i 2017 til etablering af de landsdækkende 150 pladser. På grundlag af en foreløbige vurdering af de nødvendige tilpasninger, der skal laves de 2 steder, vurderes det, at anlægsudgifterne holder sig inden for regionens bloktilskudsandel.

  Konsekvenser for sengekapaciteten i psykiatrisygehuset 

  Efter inddragelse af denne p.t. uudnyttede sengekapacitet vil der fremadrettet ikke være yderligere disponibel sengekapacitet i psykiatrien, der vil kunne bringes umiddelbart i anvendelse, hvis der på sigt skulle vise sig yderligere behov for senge.

  Det vil sige, at det ikke vil være muligt at tage de for tiden 13 ikke-disponible almenpsykiatriske senge i brug i Esbjerg, hvis behovet skulle opstå. Denne udvidelse havde primært sammenhæng til sengeharmoniseringen, der var i psykiatriplanen ”Fremtidens psykiatri”. En udvidelse der ved indflytning i 2014 i det ny og ombyggede psykiatriske afdeling i Esbjerg viste sig ikke at være et behov for og som det fortsat vurderes ikke at være.

  Sengekapaciteten vil dog for psykiatrisygehuset som helhed komme tilbage på nuværende niveau i forbindelse med ibrugtagning af Nyt OUH, hvor kapaciteten jf. psykiatriplanen øges tilsvarende. Disse justeringer af sengekapaciteten håndteres indenfor psykiatrisygehusets nuværende budget. For yderligere omkring tilpasning af sengekapaciteten henvises til vedlagte bilag. 

  Den videre proces frem mod etableringen

  Der arbejdes på et visionspapir med en konkretisering af Region Syddanmarks tilbud, herunder en nærmere beskrivelse af indholdet af behandlingstilbuddet, oprettelse af visitationsforum, rekruttering og kompetenceudvikling. Desuden arbejdes der på driftsøkonomien vedrørende de nye pladser. Visionspapiret, den konkrete håndtering af driftsøkonomien og det mere specificerede anlægsprojekt vil i efteråret blive forelagt regionsrådet.

  I forbindelse med etableringen af de særlige pladser er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra sygehuset, kommunerne samt en patient- og pårørende repræsentant.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de særlige pladser placeres, som en del af hhv. Psykiatrisk Afdeling Vejle (15 pladser) og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg (16 pladser).

  At psykiatrisygehusets sengenormering midlertidig nedskrives med 13 senge pr. 1/1-2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg tog forbehold.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Sagen blev udsat til behandling på et senere tidspunkt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/17813
  18. Orientering om kampagnen "Vi bygger for livet" og åbent hus arrangement
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionerne ønsker at sætte skarpere fokus på alle de positive effekter, der kan forventes på kvaliteten af behandlingen, patientoplevelsen, sundhedsinnovationen mv. på grund af den store investering i nye sygehuse. Derfor iværksætter Danske Regioner kampagnen ”Vi bygger for livet” på tværs af de fem regioner. Kampagnen udmønter sig bl.a. i et åbent hus-arrangement den 3. september 2017 i samtlige regioner. Region Syddanmark afholder åbent hus på fire sygehuse. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionerne ønsker at gennemføre kampagnen ”Vi bygger for livet” i regi af Danske Regioner. Kampagnen skal på tværs af regioner og byggeprojekter skærpe opmærksomheden omkring sygehusbyggeriernes positive effekt på behandlingskvaliteten – både kvalitetsfondsprojekterne og regionens egne byggeprojekter.

  Kampagnen indeholder gennemførsel af et åbent hus-arrangement den 3. september 2017 for samtlige regioner. Arrangementerne har, udover indblik i det konkrete byggeprojekt, til formål at markedsføre de positive historier om fremtidens sygehuse med fortællingen om forbedringerne af behandlingskvaliteten. Dette er blandt andet med afsæt i en undersøgelse foretaget af Danske Regioner i november 2016, hvor flertallet af de adspurgte ser ”behandling af de dygtigste læger og sygeplejersker” samt ”hurtig udredning og behandling”, som de vigtigste elementer ved fremtidens sygehuse.  Dertil kommer, at et flertal af de adspurgte har begrænset eller intet kendskab til projekterne, og gerne vil have mere information omkring sygehusbyggerierne.

  Kampagnen, der kommer til at køre på forskellige medier, er bygget op omkring en række portrætter af patienter, borgere og medarbejdere, der med deres personlige historier eksemplificerer den forskel de nye sygehuse gør. Danske Regioner lancerer kampagnen med markedsføring af åbent hus i starten af august 2017, sideløbende med regionernes egen markedsføring.

  I Region Syddanmark vil der være åbent hus på følgende matrikler.

  • Nyt OUH
  • SVS Esbjerg
  • Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
  • Psykiatrisk Afdeling Vejle.

  Arrangementet er den 3. september 2017 i tidsrummet ca. 10-15 på alle fire sygehuse i regionen. Der vil være forskellige aktiviteter på de fire sygehuse, som endnu er i planlægningsfasen. I planlægningen af åbent hus-arrangementet tages erfaringer fra lignende arrangementer, som f.eks. Forskningens døgn, in mente.

  Når dagen er planlagt, vil der være aktiviteter, som politikerne med fordel kan deltage i. Der bliver sendt en invitation rundt vedrørende deltagelse og roller på dagen i august måned. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Til orientering.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/12015
  19. 21. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 1. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til Regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 1. kvartal 2017 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra Kvalitetsfonden.

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Fase 1
  Generalplanens Fase 1 er hovedsageligt gennemført. Således blev den Fælles Akutmodtagelse (FAM) taget planmæssigt i brug i maj 2016. Der udestår et projekt til etablering af ambulatorie og forskningsklynge, som forventes færdiggjort i 3. kvartal 2017.

  Fase 2 – ny sengebygning
  Fase 2 – ny sengebygning rapporteres som gul og forværret vedrørende tid. Økonomi og kvalitet rapporteres fortsat som grøn. Projektet har siden sommeren 2016 været i udførelsesfasen og totalentreprenøren har siden haft svært ved at leve op til tidsplanen vedrørende fundament- og råhusarbejder. En gennemgang af tidsplanen viser en forsinkelse på 16 uger. Totalentreprenøren oplyser dog, at den samlede tidsplan for projektet endnu ser ud til at holde. Bygherre har derfor en skærpet opmærksomhed omkring fastholdelse af tidsplanen. Projektledelsen vurderer, at den ny sengebygning uden indhentning af tid vil blive afsluttet i 2. kvartal 2019, hvorefter idriftsætning og indflytning kan gennemføres. Dette er en forsinkelse i forhold til det rapporterede ved rapporten for 4. kvartal 2016.

  Totalentreprenøren har siden seneste rapportering etableret råhuset for kælder- og stueplan samt halvdelen af elementerne for 1. sal.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Til orientering.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/10207
  20. Rapportering nr. 26 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering, indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

  Status på Nyt OUH
  Udbuddet på DP03 vidensaksen og DP04 behandlings- og sengebygninger blev offentliggjort den 11. maj 2017, som totalentreprise med konkurrencepræget dialog.

  Økonomi, tid og kvalitet rapporteres uændret grøn, med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016.

  Projektorganisationen er blevet tilpasset således, at den kompetencemæssigt kan matche den bygherrerolle, som vil følge af et projekt udbudt i totalentrepriser.

  De indledende arbejder (DP01) på byggegrunden er godt i gang. Vandelementerne mod øst er udført og de 3 tunneller er ved at få monteret udvendig isolering. Da vejret i 1. kvartal har været regnfuldt, har jorden været så fugtig, at det ikke har været muligt at indbygge råjorden.

  Tidsmæssigt er DP01 og DP02 lagt sammen, så entreprenøren kan arbejde på det projekt som passer bedst med vejret og leverancer. Det har medført at DP01 forventes afsluttet i juli 2017, hvor det tidligere var sat til maj 2017.

  Byggemodningen (DP02) består af 3 udbud, byggemodning, belysning og rør. Licitationen på byggemodning og rørudbud blev vundet af M. J. Eriksson, som også er entreprenør på DP01. Arbejdet med ringvejen og de vestlige vandelementer er påbegyndt. Licitation på belysningsdelen forventes afholdt medio 2017.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2017 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at fremsende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/12014
  21. Rapportering nr. 26 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering, samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Status på projektet
  Der er foretaget officiel indvielse af Kolding Sygehus den 24. november 2016 for at markere, at de væsentligste dele af kvalitetsfondsprojektet, det vil sige den Fælles Akutmodtagelse (FAM) og den nye sengebygning, er afleveret til sygehusdrift og taget i brug. Fredericia Sygehus er solgt og overdraget til Fredericia Kommune.

  Daghospitalet i sengebygningens plan 5 nord er planmæssigt afleveret og idriftsat i februar 2017.

  Økonomien for det samlede projekt rapporteres uændret i gul, og projektet har et reduceret, men stadig positivt resultat af slutstadevurderingen. Den primære økonomiske risiko består i, hvordan de uafklarede tvister falder ud.

  Projektet rapporterer en færdiggørelsesgrad for hele projektet på 95 %, der udestår nu færdiggørelse af Fase 4 projekter, samt mangeludbedring vedrørende Fase 3.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

   

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/9508
  22. Rapportering nr. 26 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Status på projektet

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015.

  Fase 2 følger fortsat tidsplanen. På baggrund af regionsrådets godkendelse af licitationsresultatet og kontrakttildelingen for Fase 2 den 27. marts 2017, er der indgået hovedentreprisekontrakt med den vindende hovedentreprenør. Kontraktsummen ligger inden for budgettet. Derfor er statusmarkeringen i kvartalsrapporten for tid, økonomi og kvalitet fortsat grøn.

  Med den foreliggende prissætning af projektet og reserver forventes det ikke, at der skal iværksættes besparelsestiltag fra change request kataloget. Det forventes også, at alle ombygningsarbejderne skal gennemføres. Det vil sige, at der ikke forventes reduktion i funktioner eller arealer.

  I 2. kvartal 2017 er foretaget en projektgennemgang, hvorefter byggeaktiviteten startede op.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

   

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32837
  23. Ambulatorietorvet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Sygehus Sønderjylland, Sønderborg, skal der etableres et ambulatorietorv som et centralt element i gennemførelsen af specialsygehuset. Sideløbende hermed skal der gennemføres tre mindre, fremrykkede delprojekter. Budgettet er i alt på 88,6 mio. kr.

  Udbud af totalrådgivningen til ambulatorietorvet er gennemført, og resultatet er 1,158 mio. kr. højere end rådgiverbevillingen på 5,5 mio. kr., hvorfor der ansøges om et tilsvarende tillæg til rådgiverbevillingen.       

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Sygehus Sønderjylland, Sønderborg etableres et ambulatorietorv som et centralt element i realiseringen af generalplanen for specialsygehuset. Ambulatorietorvet udgør hele stueetagen, hvor der vil komme mange besøgende til ambulatorier, hjælpemiddeludlevering, blodprøvetagning, bloddonortapning, restaurant osv. Der er afsat 70,250 mio. kr. hertil i perioden 2017-2019. Herudover er der afsat 18,352 mio. kr. til tre mindre, fremrykkede delprojekter, som gennemføres sideløbende med ambulatorietorvet. Det samlede budget til denne anden etape af generalplanen er således på 88,6 mio. kr.

  Regionsrådet meddelte den 19. december 2016 en rådgiverbevilling på 5,5 mio. kr. til ambulatorietorvet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. Der har i foråret været afholdt udbud af totalrådgivningen. Fem rådgivere var prækvalificeret, og der indkom fem tilbud, der alle lå prismæssigt noget højere end den budgetterede rådgiverbevilling. Nordic er udpeget som vinder med en kontraktsum på 6,658 mio. kr.

  Sygehus Sønderjylland forventer, at den samlede etape med ambulatorietorv og tre fremrykkede delprojekter fortsat vil kunne gennemføres inden for det samlede budget på 88,6 mio. kr.

  Der ansøges derfor om et tillæg til anlægsbevillingen på 1,158 mio. kr., som frigives af det allerede afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  Totalrådgiveren skal i gang med at udarbejde et byggeprogram for ambulatorietorvet, som planlægges forelagt til regionsrådets godkendelse ultimo 2017. Herefter gennemføres udbuddet af entrepriserne til ambulatorietorvet. De fremrykkede delprojekter udbydes hver for sig.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 1,158 mio. kr. (indeks 140,4) til Ambulatorietorvet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg.

  At der frigives 1,158 mio. kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 15/3904
  24. Medfinansiering af WHINN 2018-2020
  fold dette punkt ind Resume
   

  WHINN (Week of Health and INNovation) danner ramme om en lang række konferencer og events med henblik på inspiration og dialog om fremtidens sundhedsvæsen, herunder hvordan innovation og velfærdsteknologiske løsninger kan understøtte nuværende og fremtidige udfordringer.

  WHINN arbejder langsigtet med at tiltrække større, internationale konferencer. Dette fordrer blandt andet, at der er en sikkerhed for, at WHINN afholdes udover 2017, idet planlægningshorisonten for de større internationale konferencer er langsigtet.

  Det foreslås, at Region Syddanmark fortsat medfinansierer WHINN i perioden 2018-2020 med henblik på at understøtte tiltrækning af større internationale konferencer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  WHINN (Week of Health and INNovation) er et fælles initiativ på tværs af syddanske aktører med fokus på velfærdsteknologi og innovation. WHINN danner ramme om en lang række konferencer og events og samler parter fra ind- og udland med henblik på inspiration og dialog om fremtidens sundhedsvæsen, herunder hvordan innovation og velfærdsteknologiske løsninger kan understøtte nuværende og fremtidige udfordringer.

  Ambitionerne med WHINN er blandt andet at:

  • Brande de velfærds- og sundhedsteknologiske kompetencer og muligheder, der er til stede i Odense, Syddanmark og nationalt.
  • Skabe vækst og arbejdspladser samt styrke sundhedsinnovation som vidensområde.
  • Tiltrække eksisterende og nye nationale og internationale konferencer.
  • Give merværdi til de konferencer, der er en del af WHINN.
  • Give merværdi til konferencedeltagerne, der får adgang til tværgående events.

  WHINN har været afholdt i 2015 og 2016 med deltagelse af i alt ca. 2.800 deltagere fordelt på de to år, hvoraf en væsentlig andel er udenlandske gæster. Innovationsudvalget er blevet præsenteret for en evaluering, der bl.a. viser at WHINN 2016 har genereret ca. 1 mio. kr. i erhvervsturisme. Med hensyn til virksomhedskontakter er det lykkedes at indfri målsætningen om, at ca. 20 virksomheder blev præsenteret for muligheden for at investere i Odense/Syddanmark. Den dialog er efterfølgende blevet konverteret til konkrete investeringer. Den finske virksomhed Evondos har primo 2017 åbnet et dansk kontor i Odense for at styrke den skandinaviske tilstedeværelse. Virksomheden sælger bl.a. medicindispensere målrettet langtidsmedicinerede. 

  WHINN gennemføres ligeledes i 2017 med et måltal på ca. 1.500 forventede deltagere.

  De økonomiske rammer for WHINN består af en årlig bevilling fra henholdsvis Odense Kommune på 1 mio. kr. samt Region Syddanmark (Regional Udvikling) på 450.000 kr. For Region Syddanmarks vedkommende er der bevilget medfinansiering til og med 2017.

  Odense Kommune har nu besluttet at finansiere WHINN foreløbigt frem til og med 2020 under forudsætning af, at Region Syddanmark ligeledes medfinansierer.

  WHINN arbejder langsigtet med at tiltrække større, internationale konferencer, der kan være med til at løfte de overordnede ambitioner for WHINN. Dette fordrer blandt andet, at der er en sikkerhed for, at WHINN afholdes udover 2017, idet planlægningshorisonten for de større internationale konferencer er langsigtet.

  På den baggrund foreslås, at Region Syddanmark medfinansierer WHINN i en periode på 3 år i 2018, 2019 og 2020. Kommunen nedtrapper deres medfinansiering fra 1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til 750.000 kr. i 2020 ud fra en forventning om, at WHINN på sigt kan øge indtægtsgrundlaget gennem øget deltagerbetaling og andre finansieringskilder. Region Syddanmarks medfinansiering foreslås derfor at være 450.000 kr. årligt for 2018 og 2019 og herefter nedsættes medfinansieringen til 350.000 kr. i 2020. 

  Gevinsterne for Region Syddanmark forventes primært at være inden for områderne erhvervsturisme, tiltrækning af virksomhedsinvesteringer samt branding af syddanske kompetencer inden for sundhedsinnovation og offentlig-privat innovation. I bilag forefindes de opsatte mål, der gælder for WHINN 2017.

  Innovationsudvalget behandlede sagen på møde den 1. juni 2017. Udvalget tiltrådte indstillingen, dog med den præcisering, at 2. ”at” formuleres således:

  At der forudsættes evaluering i forhold til KPI’erne (Key Performance Indicator).

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regional medfinansiering af WHINN i 2018 og 2019 på 450.000 kr. årligt samt 350.000 kr. i 2020 fra bevillingsområdet ”Øvrige omkostninger” inden for Regional Udviklings eksisterende ramme godkendes.

  At der forudsættes evaluering i forhold til KPI’erne (Key Performance Indicator).

  At der forudsættes medfinansiering fra Odense Kommune.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017
   

  Indstilling tiltrådt, dog med følgende præcisering, så 2. ”at” formuleres således: at der forudsættes evaluering i forhold til KPI’erne (Key Performance Indicator).

   

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten tog forbehold.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  40 stemte for, mens 1 (Enhedslisten) stemte imod.

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/13503
  25. Høring om en eventuel nedlæggelse af Tønder-Tinglev banen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Transport-, bygnings- og boligministeren, har anmodet Banedanmark om at indlede en høring om eventuel nedlæggelse af Tønder-Tinglev banen. Formålet med høringen er at få afdækket, om det er relevant og hensigtsmæssigt at nedlægge banen. Banens tilstand beskrives som meget dårlig. Banedanmark har derfor forespurgt, jf. vedlagte høringsbrev, om Region Syddanmark har bemærkninger til påtænkt nedlæggelse af banen mellem Tønder og Tinglev.

  Efter høringen træffer ministeren endelig afgørelse. Hvis banen besluttes nedlagt, iværksætter Banedanmark den formelle nedlæggelse.

  Høringsfristen er forlænget til 26. maj. Det er telefonisk aftalt med Banedanmark, at Region Syddanmark afgiver administrativt høringssvar efter mødet i udvalget for regional udvikling, men under forbehold af regionsrådets endelige godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Passagerdrift på Tønder-Tinglev banen blev indstillet i 1971. I 2002 kørte det sidste godstog på strækningen, som således har henligget ubenyttet i 15 år.

  Fremtidig togdrift på Tønder-Tinglev banen forudsætter en total sporombygning, som i en rapport fra 2009 skønnes at ville beløbe sig til 225 mio. kr. for at klargøre banen til godsdrift. Siden 2009 vurderes udgiften til renovering at være steget, dog uden beløbsangivelse. Hvis der derudover også ønskes passagerdrift, vil beløbet være endnu højere, hvor heller ikke dette yderligere beløb er angivet.

  I 2013 er det beregnet, at det vil koste yderligere 232 mio. kr. at installere Banedanmarks nye signalsystem på strækningen.

  Sagen tages op på baggrund af henvendelser fra lokalområdet om jernbanestrækningens fremtidige udnyttelse. En fælles henvendelse fra byrådsmedlemmer i Tønder og Aabenraa peger således på en fremtidig udnyttelse som cykelsti.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At meddele Banedanmark, at Region Syddanmark er indforstået med, at Tønder-Tinglev banen nedlægges.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten og Dansk Folkeparti stemte imod.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  34 stemte for, mens 7 (Susanne Linnet, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti) stemte imod.


  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/208
  26. Høringssvar til SOSU Esbjerg vedr. påtænkt udbud af GF2 i Vejen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (herefter SOSU Esbjerg), har anmodet regionsrådet om høringssvar i forbindelse med et påtænkt udbud af et grundforløb 2 (herefter GF2) for social- og sundhedsuddannelsen i Vejen i januar 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  SOSU Esbjerg har anmodet regionsrådet om et nyt høringssvar i forbindelse med et påtænkt udbud af et GF2 for social- og sundhedsuddannelsen i Vejen i januar 2018. Høringssvaret skal vedlægges skolens ansøgning til Undervisningsministeriet om godkendelse af udbuddet.

  Regionsrådet afgav i december 2016 et positivt høringssvar vedrørende oprettelse af GF2 i Vejen. Det bemærkes, at SOSU Esbjerg søgte om godkendelse til et forsøg, som strækker sig fra januar 2017 til juni 2017. Den nuværende anmodning skal således ses i forlængelse af de eksisterende erfaringer fra den allerede godkendte og igangværende forsøgsordning med et GF2 i Vejen.

  SOSU Esbjerg oplyser ligeledes, at skolen i august 2016 forsøgte at etablere et GF1 i Vejen. På daværende tidspunkt var der ikke et tilstrækkeligt ansøgergrundlag til at oprette et forløb. SOSU Esbjerg bemærker dog, at skolen har arbejdet på at profilere GF1 i Vejen, hvorfor ansøgertallet i år er væsentligt højere end i 2016, og skolen regner derfor med at kunne etablere et GF1 i Vejen i august 2017. Det oplyses, at et udbud af GF1 i Vejen blev godkendt af Undervisningsministeriet som led i EUD udbudsrunden for 2017.

  SOSU Esbjerg oplyser i deres anmodning, at skolens aktuelle udbud af GF2 i Vejen (baseret på optag i januar 2017) har et elevoptag på 23 elever, hvorfor SOSU Esbjerg vurderer, at der er skabt gode betingelser for, at skolen også i 2018 vil kunne gennemføre et GF2 i Vejen.

  Det bemærkes, at Vejen Kommune støtter SOSU Esbjerg i deres påtænkte udbud af GF2. Kommunen oplyser, at de har stor interesse i et GF2 i Vejen by, således at kommunen har et stærkere fundament for at rekruttere social- og sundhedspersonale til sine institutioner såvel som for, at kommunen kan leve op til dimensioneringsaftalen på området. Kommunen oplyser ligeledes, at specielt elever fra kommunens sydlige del har meget lang transporttid til allerede eksisterende social- og sundhedsskoler, hvilket afholder mange fra at søge uddannelserne, og kommunen oplever derfor i stigende grad rekrutteringsproblemer i forhold til social- og sundhedspersonale på social- og ældreområdet i kommunen.

  Det nye GF2 i Vejen vil, som det også er tilfældet med det aktuelt udbudte prøveforløb, skulle oprettes i et samarbejde med Vejen Business College. Samarbejdet vil bl.a. bestå i, at SOSU Esbjerg lejer sig ind i lokaler hos Vejen Business College. Det forventes, at et SOSU læringsmiljø i tilknytning til de lejede lokaler videreføres, og at eleverne får mulighed for at bruge øvrige faciliteter på Vejen Business College.

  SOSU Esbjerg har foretaget høring hos henholdsvis Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Ingen af de to skoler modsætter sig SOSU Esbjergs initiativ. Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens bemærker dog, at de ikke har indvendinger, såfremt det nye tilbud om GF2 i Vejen ikke flytter elever fra en af skolens adresser. Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens foreslår således, at det nye udbud godkendes for en periode på to år, hvorefter der foretages en evaluering af mønstre i elev-rekrutteringen.

  Administrationens vurdering

  Uden det eksisterende udbud af GF2 i Vejen, har de unge i store dele af Vejen Kommune relativt lang transporttid til nærmeste udbyder af SOSU-uddannelsen. Med afsæt i regionsrådets ambition om at sikre den bedst mulige tilgængelighed til ungdomsuddannelser for de unge i Syddanmark, er det administrationens vurdering, at oprettelsen af et GF2 for social- og sundhedsuddannelsen i Vejen vil understøtte denne ambition om bedst mulig tilgængelighed. Administrationen bemærker ligeledes, at der er gode erfaringer fra de igangværende forsøgsforløb med GF2 i Vejen.  

  Administrationen bemærker samtidig, at SOSU Esbjerg har oplyst, at det nuværende elevgrundlag for det aktuelle GF2 først og fremmest består af elever fra Vejen Kommune, hvorfor administrationen vurderer, at et udbud i Vejen i meget begrænset grad vil have en betydning for rekrutteringsgrundlaget på de omkringliggende social- og sundhedsskoler.

  Udkast til høringssvar, hvori udbud af et GF2 i Vejen støttes, er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til høringssvar til SOSU Esbjerg, hvori udbud af et GF2 i Vejen støttes, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/16612
  27. Ansøgninger til uddannelsespuljen marts 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen i 2017. Der er indkommet syv ansøgninger til ansøgningsfristen i marts 2017, og der indstilles fem projekter til støtte på i alt 12.717.031 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Uddannelsespuljen anvendes til realisering af mål og indsatser i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2016-17.

  Regionsrådet har tidligere besluttet, at i handlingsplanperioden 2016-17 skal de to årlige ansøgningsrunder være åbne for alle gode projektidéer, der kan bidrage til at realisere handlingsplanen for 2016-17. Dertil skal der være øget fokus på anvendelsen af eksisterende viden og best practice samt på implementering og forankring af indsatserne i uddannelsespuljeprojekterne.

  Der er årligt afsat 20 mio. kr. til uddannelsespuljen, hvortil kommer evt. tilbageløb. I denne første af to ansøgningsrunder er der indkommet syv ansøgninger til ansøgningsfristen den 15. marts 2017. Samlet set søges der om 20.104.678 kr.

  Ansøgningerne er:

  • Anvendt naturvidenskab for de 14-24 årige.
  • E2E – fra efterskole til erhvervsuddannelse.
  • E-sport og Uddannelse i Region Syddanmark.
  • Flere praktikpladser i frisørbranchen.
  • Geo & Bio Science Center Syd.
  • Klar til Studier.
  • Unge med kant.

  Ansøgeren bag ”Flere praktikpladser i frisørbranchen” har efterfølgende valgt at trække ansøgningen tilbage.

  Projekterne er først vurderet ud fra, om de lever op til kravene for regionens uddannelsespulje.

  Dernæst vurderes det, i hvor høj grad projekterne lever op til kriterierne for regionens uddannelsespulje:

  • Projektets forventede effekter på en eller flere af regionens målsætninger:
     95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
     60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.
     25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse i 2020.
     Andelen, der vælger en science uddannelse, skal stige 20%.
  • I hvilken grad projektet bidrager til at realisere handlingsplanen 2016-17.
  • I hvilken grad der sker en implementering og forankring af projektets indsats bredt i organisationen hos parterne.
  • I hvilken grad projektet anvender eksisterende viden og best practice.
  • I hvilken grad projektet fremmer samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale.
  • I hvilken grad projektets leverancer/viden/koncepter formidles og stilles til rådighed for alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.

  På baggrund af ovenstående og administrationens sagsbehandling vurderes, at nedenstående fem projekter alle lever op til uddannelsespuljens krav og kriterier i tilstrækkelig grad, og at de bidrager til at opfylde regionens og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan:

  • Anvendt naturvidenskab for de 14-24 årige.
  • E2E – fra efterskole til erhvervsuddannelse.
  • E-sport og Uddannelse i Region Syddanmark.
  • Geo & Bio Science Center Syd.
  • Klar til Studier.

  Administrationen vurderer, at projektet ”Unge med kant” ikke i tilstrækkelig grad lever op til uddannelsespuljens krav og kriterier.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.   

  Såfremt indstillingerne på projekterne følges, og alle fem ansøgninger får tilsagn om støtte, vil der være bevilget støtte for 12.717.031 kr. fra uddannelsespuljen i marts 2017, og der vil på nuværende tidspunkt være 13.562.325 kr. tilbage i uddannelsespuljen for 2017.

  Efter mødet i udvalget for regional udvikling blev administrationen opmærksom på, at det fremgår af sagsfremstillingen, at ansøgningen ”Anvendt naturvidenskab for de 14-24 årige” indstilles til at modtage et tilsagn på 2.143.329 kr. Det korrekte tilsagnsbeløb er imidlertid 2.620.015 kr. Administrationen foreslog efter aftale med udvalget for regional udvikling, at forretningsudvalget tiltrådte indstillingerne over for regionsrådet med denne ændring, og at beløbet samt de akkumulerede beløb blev tilrettet i dagsordenspunkt og bilag til regionsrådsmødet den 26. juni 2017. Med ændringen er det samlede ansøgte beløb 20.104.678 kr., hvoraf der bevilges støtte for 12.717.031 kr., såfremt indstillingen tiltrædes. Dermed vil der på nuværende tidspunkt vil være 13.562.325 kr. tilbage i uddannelsespuljen for 2017. Dagsordenspunktet og bilaget er tilrettet i overensstemmelse hermed.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ansøgningen ”Anvendt naturvidenskab for de 14-24 årige” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.620.015 kr.

  At ansøgningen ”E2E – fra efterskole til erhvervsuddannelse” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.111.023 kr.

  At ansøgningen ”E-sport og Uddannelse i Region Syddanmark” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.412.460 kr.

  At ansøgningen ”Geo & Bio Science Center Syd” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.160.540 kr.

  At ansøgningen ”Klar til Studier” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.412.993 kr.

  At ansøgningen ”Unge med kant” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  Administrationen vil tage kontakt til den ansøger, der modtager afslag, med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Hans Winther, Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/13322
  28. Ansøgninger til kulturpuljen 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der var ansøgningsfrist til Kulturpuljen den 31. marts 2017. Den samlede pulje er på 9.335.518 kr.
   

  Ved budgetforliget for 2017 har regionsrådet reserveret 2 mio. kr. af kulturpuljen til aktiviteter til markering af 100-året for Genforeningen i 2020.
   

  Dermed er der 7.335.518 kr. til øvrige ansøgninger til Kulturpuljen. Der er indkommet 31 ansøgninger til kulturpuljen. Der ansøges i alt om knap 22 mio. kr. Otte ansøgninger indstilles til tilsagn. Inklusive midlerne til markering af 100-året for Genforeningen foreslås tildelt 6.114.000 kr. i tilskud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det samlede beløb i kulturpuljen 2017 er på 9.335.518 kr. inkl. saldooverførsler, mindre forbrug på tidligere projekter, samt ikke forbrugte midler fra kulturpuljen 2016, jf. behandling herom i udvalget for regional udvikling den 21. november 2016.

  Der er indkommet 31 ansøgninger om støtte fra kulturpuljen, og der er i alt ansøgt om 21.891.802 kr.

  Ansøgningerne er vurderet ud fra kriterierne i ”Kulturhandlingsplan 2016-2017”. Her tillægges det betydning, at kulturprojekter der kan modtage støtte skal tage afsæt i de særlige syddanske, kulturelle, historiske og naturgivne styrker og særpræg, grænseregionen og internationalt anerkendte kulturtilbud. Målet med at støtte kulturprojekter er at understøtte, at Syddanmark skal være en spændende og attraktiv region at besøge og bo i.

  Kulturprojekter skal bidrage til at:

  • Styrke implementeringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
  • Skabe synlighed og attraktivitet for regionen.
  • Samle aktører om koordinerede satsninger.
  • Styrke eller skabe innovative kulturmiljøer.
  • Øge internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark.
  • Skabe synergi med områdets andre oplevelsestilbud, natur- og kulturressourcer.
  • Udvikle og afholde kulturarrangementer med stort besøgspotentiale.
  • Øge tiltrækningen af turister og øge turismeomsætningen.
    

  Der lægges vægt på, at et kulturprojekt er nyskabende og originalt, og giver merværdi til målgruppens oplevelse af området.

  Administrationen har vurderet, at følgende otte ansøgninger i særlig grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud. Administrationens vurdering og indstilling til fordeling af tilskud fremgår af Bilag 1, ”Kulturpuljen 2017 – ansøgningsoversigt”:

  • ”Optimering af skolearbejdet i forbindelse med Sønderjyllands Symfoniorkesters børnejulekoncerter”, ansøgt af Det Sønderjyske Sangcenter, indstillet til tilskud på 84.000 kr. som ansøgt.
    
  • ”Dagbog fra Fanø / Fanø Intervals”, ansøgt af Fanø Kommune – indstillet til tilskud på 100.000 kr. (det ansøgte beløb er 444.000 kr.).
    
  • ”Det levende teglværk”, ansøgt af Museum Sønderjylland – indstillet til tilskud på 67.000 kr. som ansøgt, evt. med forudsætning om, at arrangementet synliggøres på Destination Sønderjyllands markedsføringsplatform.
    
  • ”Spis: Eventyrligt!”, ansøgt af SPIS: Odense Food Festival – indstillet til tilskud på 400.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.088.000 kr.).
    
  • ”Jacob A. Riis – fotodokumentarist og socialreformator”, ansøgt af Sydvestjyske Museer – indstillet til tilskud på 940.000 kr. som ansøgt.
    
  • ”Quasar”, ansøgt af Foreningen Jelling Musikfestival – indstillet til tilskud på 500.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.378.000 kr.).
    
  • ”Lysfejring af H. C. Anderen – Æresborger i 150 år”, ansøgt af Odense Kommune – indstillet til tilskud på 400.000 kr. som ansøgt.
    
  • ”Internationalisering af H. C. Andersen Festivals”, ansøgt af H. C. Andersen Festivals – indstillet til tilskud på 1.623.000 kr. som ansøgt.
    

  Ved budgetforliget for 2017 har regionsrådet reserveret 2 mio. kr. af kulturpuljen til aktiviteter til fejring af 100-året for Genforeningen. Udmøntningen af disse midler afventer den overordnede organisering af sekretariatet for genforeningsfejringen og udmøntes på baggrund af ansøgning om midler til aktiviteter, der kan understøtte fejringen af 100-året, og som ligger inden for kriterierne i Kulturhandlingsplanen. 


  Det samlede beløb, som foreslås tildelt i tilskud, inklusive midler til fejringen af 100-året for Genforeningen, er 6.114.000 kr. Det vurderes, at de resterende 23 projekter kun delvist eller i ringere grad lever op til kriterierne og indstilles derfor ikke til støtte fra kulturpuljen. Dermed er der et restbeløb på 3.221.518 kr.

  Det foreslås endeligt, at der fastsættes en ny ansøgningsfrist til kulturpuljen 2017. Det foreslås, at fristen fastsættes til den 1. september 2017.

  Sagen har været behandlet på møde i udvalget for regional udvikling den 15. maj 2017. Bilag 1 er opdateret i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At projektet ”Optimering af skolearbejdet i forbindelse med Sønderjyllands Symfoniorkesters børnejulekoncerter”, ansøgt af Det Sønderjyske Sangcenter, modtager tilsagn om tilskud på 84.000 kr.

  At projektet ”Dagbog fra Fanø / Fanø Intervals”, ansøgt af Fanø Kommune, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr.
   

  At projektet ”Det levende teglværk”, ansøgt af Museum Sønderjylland, modtager tilsagn om tilskud på 67.000 kr.
   

  At ansøgningen ”SPIS: Eventyrligt”, ansøgt af Spis: Odense Food Festival, modtager tilsagn om støtte på 400.000 kr.

  At ansøgningen ”Jacob A. Riis – fotodokumentarist og socialreformator”, ansøgt af Sydvestjyske Museer – modtager tilsagn om tilskud på 940.000 kr.
   

  At projektet ”Quasar”, ansøgt af Foreningen Jelling Musikfestival – modtager tilsagn om tilskud på 500.000 kr.
   

  At ansøgningen ”Lysfejring af H. C. Andersen – Æresborger i 150 år”, ansøgt af Odense Kommune – modtager tilsagn om tilskud på 400.000 kr.

  At projektet ”Internationalisering af H. C. Andersen Festivals”, ansøgt af H. C. Andersen Festival, modtager tilsagn om støtte på 1.623.000 kr.

  At de resterende 23 ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks Kulturpulje.

  At der gennemføres en ny ansøgningsrunde til Kulturpuljen i 2017, og at fristen fastsættes til 1. september 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 15-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bilag 1 ”Ansøgninger til Kulturpuljen 2017” opdateres efter udvalgets ønske med begrundelse for afslag mhp på forelæggelse for forretningsudvalget og regionsrådet.

  Hans Winther, Preben Friis-Hauge, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten tog forbehold.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Enhedslisten undlod at stemme.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/37199
  29. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges den første afrapportering af udvalgte målbilleder og indikatorer til regionsrådet. Baggrunden er, at det i budgetaftalen for Region Syddanmark for 2017 blev beskrevet, at der skal udarbejdes et forslag til opfølgning på nationale og regionale mål. Forslaget er baseret på et oplæg, som blev præsenteret på regionsrådets budgetseminar i marts 2017, og modellen blev endeligt tiltrådt på regionsrådsmødet i maj 2017.                                                                            

  Forslaget til afrapportering tager afsæt i de pejlemærker for regionens samlede drift- og udviklingsarbejde, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet forelægges med denne sag den første afrapportering af udvalgte målbilleder og indikatorer. Konceptet for afrapportering til regionsrådet tager udgangspunkt i mål og målsætninger, der allerede monitoreres. Formålet med afrapporteringen er at danne et billede af regionens status i forhold til målopfyldelsen på udvalgte indikatorer med afsæt i de vedtagne pejlemærker.

  Modellen blev tiltrådt af regionsrådet på rådets møde i maj 2017. Udgangspunktet er, at nationale mål, der måtte være retningsgivende på Region Syddanmarks respektive opgaveområder, som udgangspunkt indgår i konceptet. Konceptet er udarbejdet med sigte på at give overblik og vise sammenhæng i forhold til de pejlemærker, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016. Afrapportering vil ske til regionsrådet sideløbende med henholdsvis aflæggelse af årsrapport og afrapportering af økonomi og aktivitet. De enkelte udvalg vil som hidtil løbende få den afrapportering på deres respektive områder, som er fastlagt og vedtaget i udvalgene.

  Konceptet er baseret på to typer af afrapportering. Der vil være faste kvartalsvise, kvantitative afrapporteringer. Afrapporteringen indeholder både indikatorer for nationale mål og indikatorer, der er udvalgt for Region Syddanmark. Det er denne afrapportering, der forelægges nu. Indikatorerne er fordelt på områderne sundhed, socialområdet og regional udvikling. Indikatorerne afrapporteres i Nemlis, som er et Ipad baseret afrapporteringssystem. Der er vedlagt en udskrift fra Nemlis af de tilgængelige data.

   

  Der er vedlagt et notat, der beskriver de overordnede tendenser, som de udvalgte indikatorer viser. Da dette er den første afrapportering, skal der gøres indledende erfaringer med anvendelsen af indikatorerne og formen for afrapportering. Indikatorerne vil kunne justeres løbende, hvis der eksempelvis er fokusområder fra de årlige budgetaftaler, som ønskes fulgt via specifikke indikatorer, eller hvis der er indikatorer, der stabiliseres over lang tid på det ønskede niveau, og derfor ikke længere behøver følges kvartalsvis.

  Temaafrapporteringer

  I forbindelse med konceptet vil der også løbende være temaafrapporteringer på områder, hvor der med fordel kan være en mere kvalitativ afrapportering om status og fremdrift. Der er tale om temaerne sygehusbyggeri, forbedringskultur, nærhed og sammenhæng, attraktiv arbejdsplads samt patientsamarbejde og kvalitet i sociale tilbud. Afrapporteringen af disse temaer vil ikke være så hyppig som de databaserede indikatorer. Det kan være 1-2 gange årligt, eller måske 1-2 gange i løbet af en valgperiode.

  Dette er begrundet i, at der kan være temaer og særlige emner, som det med passende intervaller giver god mening at give uddybende orientering om. Samtidig er det ikke alle områder, der kan afrapporteres meningsfuldt med korte intervaller, ligesom ikke alle aspekter af pejlemærkerne kan kvantificeres meningsfuldt med løbende data, men forudsætter en kvalitativ afrapportering. 

  De første temaafrapporteringer er planlagt til at foregå i efteråret 2017. Der er tale om:

  • Sygehusbyggeri – regionsrådsmødet i september
  • Nærhed og sammenhæng – regionsrådsmødet i oktober
  • Attraktiv arbejdsplads – regionsrådsmøde inden årsskiftet 2017/18, forventeligt regionsrådsmødet november eller december.
  • Kvalitet i de sociale tilbud – inden årsskiftet 2017/18, forventeligt regionsrådsmødet november eller december.

  Sammenhæng til budgetproces og sundhedsplan

  Afrapporteringen af målbilleder er tænkt sammen med den proces, der er for budgetlægningen, så den løbende opfølgning er med til at kvalificere og understøtte den proces, hvor der udvælges temaer til budgetprocessen og fokusområder for indsatsen i regionens arbejde i det kommende år.

  Sammenhængen mellem de to processer kan bidrage til at sikre, at de temaer, der allerede er udvalgt og prioriteret i de foregående års budgetprocesser, følges og afrapporteres.

  Samtidig kan budgetdrøftelserne pege på områder, der er særligt politisk prioriterede, og som vil kunne indgå i fremtidige afrapporteringer af målbilleder og udmøntningen af pejlemærkerne.

  Efter indgåelse af budgetaftalen kan det vurderes, om sammensætningen af målbillederne og de temaer, der afrapporteres, skal justeres eller suppleres med henblik på at kunne følge fremdriften på de områder, der prioriteres i forbindelse med budgetforliget.

  Samlet set understøtter processen, at de temaer der arbejdes med;

  • har sammenhæng til pejlemærkerne,
  • tager bestik af den løbende udvikling på økonomi og aktivitetsområdet,
  • sikrer sammenhæng til temaer, som foreslås prioriteret ud fra en driftsmæssig synsvinkel, og
  • integrerer de elementer, som regionen er forpligtiget til, som følge af de årlige økonomiaftaler.  

  Ligeledes vil der være en sammenhæng mellem den løbende afrapportering af målbilleder og indikatorer, og den årlige proces for udvælgelse af særlige temaer på sundhedsområdet, som det foreslås at integrere i den kommende sundhedsplan for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Til orientering.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/17498
  30. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i maj måned 2017, jf. tidligere beslutning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelse og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I maj måned 2017 er følgende ansættelse:

  • Kurt Espersen er ansat som koncerndirektør pr. 1. august 2017.
  • Bjarne Dahler-Eriksen er ansat som lægefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland pr. 15. maj 2017.
  • Eva Nielsen er ansat som sygeplejefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland pr. 22. maj 2017.
  • Inge Bendixen er ansat som vicedirektør hos Syddansk Sundhedsinnovation pr. 1. maj 2017.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017
   

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Til orientering.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.
   


  Sagsnr. 17/121
  31. Udpegning af nyt medlem til Syddansk Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet udpeger medlemmer af Syddansk Vækstforum efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer mv.

  Grethe Johnsen, der har repræsenteret HORESTA, ønsker at udtræde af Vækstforum, og derfor skal regionsrådet udpege et nyt medlem efter indstilling fra den indstillingsberettigede organisation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  HORESTA har indstillingsret til et medlem til Syddansk Vækstforum.

  Grethe Johnsen, der repræsenterer HORESTA og har deltaget siden Vækstforums etablering i 2007, ønsker at udtræde af Vækstforum grundet forøget arbejdsbyrde.

  Derfor har HORESTA, i overensstemmelse med ligestillingsloven, indstillet en kvinde og mand til den ledige plads i Vækstforum.  Der er indstillet følgende personer i prioriteret rækkefølge: 

  • Direktør Allan Jylov, Brøggeriet, Rådhustorvet 6, 6400 Sønderborg
  • Direktør Helle Taulbjerg, Hotel Europa, H.P. Hanssens Gade 10, 6200 Aabenraa

  Den nuværende sammensætning af Syddansk Vækstforum 2014-17 er følgende:

  Kommunerne i Region Syddanmark (6 medlemmer)
  - Rådmand Steen Møller (C), Odense Kommune
  - Borgmester Ib Kristensen (V), Billund Kommune
  - Borgmester Erik Buhl Nielsen (V), Varde Kommune
  - Borgmester Morten Andersen (V), Nordfyns Kommune
  - Borgmester Anker Boye (A), Odense Kommune
  - Borgmester Erik Lauritzen (A), Sønderborg Kommune 

  Dansk Industri (2 medlemmer)
  - Adm. direktør Bo Stærmose, Juliana Drivhuse A/S
  - Senior Vice President Mette Refshauge, Danfoss A/S

  HORESTA (1 medlem)
  - (vakant)

  Dansk Erhverv (1 medlem)
  - Direktør Thomas Hauge, Pro Golf Scandinavia

  Landbrug & Fødevarer (1 medlem)
  - Direktør Gitte Grønbæk, Dansk Kvæg

  Håndværksrådet, Dansk Byggeri, TEKNIQ og Danske Arkitektvirksomheder (i fællesskab 1 medlem)
  - Direktør Grethe Adamsen Dahl, Isolerings-Gruppen A/S

  De lange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet

  De mellemlange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Rektor Birthe Friis Mortensen, University College Syddanmark

  De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Direktør Lars Bregnehøj Hansen, Syddansk Erhvervsskole, Odense - Vejle

  Fra LO, Akademikerne og FTF (i fællesskab 2 medlemmer)
  - Dan Holmgaard Rasmussen, afdelingsformand Metal Vest
  - Mads Henriksen, medlem af DJØFs bestyrelse

  Dansk Arbejdsgiverforening (1 medlem)
  - Adm. Direktør Kjeld Søberg, Søberg gruppen

  Regionsrådet (3 medlemmer)
  - Bo Libergren 
  - Karsten Uno Petersen (A)
  - Stephanie Lose (V)

  Observatører (3 medlemmer)
  - Formand Hinrich Jürgensen, det tyske mindretal
  - Ole Kjær, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland
  - Per Diget, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Grethe Johnsen fritages for hvervet som medlem af Syddansk Vækstforum.

  At regionsrådet udpeger et nyt medlem til Syddansk Vækstforum efter indstilling fra HORESTA.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-06-2017
   

  Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet udpegede Allan Jylov som nyt medlem af Syddansk Vækstforum.

  Peter Christensen, Herdis Hanghøi og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Susanne Linnet og Ole Finnerup Larsen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr.  
  32. LUKKET - rapportering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  33. LUKKET - option
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  34. LUKKET - prækvalifikation
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 27-06-2017
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring