Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforum - Referat - 12. juni 2017

Mødedato
12-06-2017 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
mødesal 7
 
Deltagere
 
 • Birthe Friis Mortensen
 • Grethe Johnsen
 • Hinrich Jürgensen
 • Ib Kristensen
 • Dan Holmgaard Rasmussen
 • Karsten Uno Petersen
 • Anker Boye
 • Bo Stærmose
 • Erik Buhl Nielsen
 • Erik Lauritzen
 • Gitte Grønbæk
 • Henrik Dam
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Mette Refshauge
 • Morten Andersen
 • Steen Møller
 • Stephanie Lose
 • Ole Kjær
 • Per Diget
 • Grethe Adamsen Dahl
 • Bo Libergren
 • Thomas Hauge
 • Kjeld Søberg

 • Afbud
   
 • Hinrich Jürgensen
 • Karsten Uno Petersen
 • Anker Boye
 • Gitte Grønbæk
 • Mads Henriksen
 • Grethe Adamsen Dahl

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra mødet i Vækstforum den 20. marts 2017
  3. Økonomioversigt
  4. Indkomne ansøgninger
  5. Ansøgning: IE - Industriel Elektronik
  6. Ansøgning: Styrket erhverv i gadeplan
  7. Ansøgning: FOMARS
  8. Ansøgning: Syddanske Signaturoplevelser
  9. Ansøgning: Vestkystens Turismevækstklynge
  10. Ansøgning: Vestkystens Kultur- og Fødevareoplevelser
  11. Ansøgning: InProReg
  12. Ansøgning: Vekselwirk
  13. Ansøgning: Ændring af Kompetencevækst
  14. Temadrøftelse: Digitalisering og Industri 4.0
  15. Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-2019
  16. Erhvervspartnerskab mellem Udviklingsråd Sønderjylland og Syddansk Vækstforum
  17. Status på erhvervspartnerskabsaftalen mellem Udvikling Fyn og Syddansk Vækstforum
  18. Vestdansk Erhvervssamarbejde: Udmøntning af handlingsplan 2017.
  19. SDU's strategiske indsatser
  20. Forlængelse af samarbejdet om Cluster Excellence Denmark
  21. Syddansk Vækstforums indsats for social inklusion
  22. Syddansk Vækstforums evalueringspraksis efter 2017
  23. Orientering: Evaluering af Vækstforums indsats for yderområderne
  24. Orientering: Scale-up Denmark - status på udbud indenfor Robotteknologi og Oplevelseserhverv
  25. Orientering: Region Syddanmarks Vækstbarometer. 2. kvartal 2017
  26. Orientering: Opfølgning på Det Gode Liv-strategien: State of the region 2017
  27. Orientering: Fælles syddansk indsats vedrørende kvalificeret arbejdskraft
  28. Orientering: Slutrapport til EU-kommissionen om strukturfonde i Danmark 2007-2013
  29. Orientering: Årsrapport 2016 fra Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
  30. Orientering: Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  31. Orientering: Anbefalinger fra vækstteam for life science (lægemiddel- og medicoindustrien)
  32. Meddelelser
  33. Eventuelt


  Sagsnr. 17/116
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Dagens Vækstforummøde var Grethe Johnsens sidste. Stephanie Lose takkede Grethe Johnsen for det gode samarbejde og hendes lange og engagerede indsats i Vækstforum.

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/116
  2. Godkendelse af referat fra mødet i Vækstforum den 20. marts 2017
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Referatet fra Vækstforums møde den 20. marts 2017 er sendt den 28. marts 2017 og kan læses på dette link: https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm497946

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender referatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  På mødet i Vækstforum den 20. marts 2017 blev der spurgt, om ledige kan deltage i vækstrettet kompetenceudvikling.  Stephanie Lose orienterede om, at ledige er ikke målgruppen, men under særlige omstændigheder kan de godt deltage.


  Sagsnr. 16/43132
  3. Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret for anvendelse af de regionale erhvervsudviklingsmidler og EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020.

  Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug af de forskellige midler, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  I 2017 har Vækstforum i alt 113,4 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Heraf er 47,6 mio. kr. disponeret pr. 12. juni 2017 og 23,0 mio. kr. er reserveret til indsatser, der er beskrevet i Vækstforums Investeringsplan for 2017. Inklusive de foreliggende indstillinger, men før en eventuel bevilling til FOMARS udgør de ”ikke disponerede midler” 42,8 mio. kr. For uddybende information, se bilag.

  Hovedparten af de indsatser, der er budgetteret regionale erhvervsudviklingsmidler til i 2017, er igangsat på nuværende tidspunkt. Der resterer to planlagte indsatser, der p.t. ikke er annonceret/igangsat:

  •        Ny satsning om energi- og ressourceeffektive SMV’er - 3 mio. kr.

  •        Ramme til medfinansiering af innovationsnetværk. - 20 mio. kr.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020

  Vækstforum har 634,0 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond i programperioden 2014-2020. Vækstforum har efter dette møde 100,9 mio. kr. til rådighed på Socialfonden og 103,9 mio. kr. til rådighed på Regionalfonden. For uddybende information, se bilag.

  Vækstforum er lidt bagefter sin EU-disponeringsplan på begge fonde. Hvis de reserverede rammer til ”Industri 4.0 – digital omstilling, data og intelligent produktion” og ”Vækstrettet kompetenceudvikling, herunder branchepartnerskaber”, udmøntes på Vækstforums næste møde, vil Vækstforum herefter stort set have opfyldt EU-disponeringsplanens mål.

  I forhold til Socialfonden er Vækstforum er bagud for sine mål for prioritet 4, Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse og for prioritet 3, Social inklusion og er meget forud for sit mål for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse. For at få flere ansøgninger ind til prioritet 3, Social inklusion, har sekretariatet i februar 2017 afholdt et informations- og dialogmøde, som forventes at afføde ansøgninger til denne prioritet. Der forventes p.t. ikke ansøgninger til Socialfondens prioritet 4, Erhvervsuddannelser. Derfor undersøger sekretariatet p.t. mulighederne for en overførelse af midler fra denne prioritet til Socialfondens prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse.

  I forhold til Regionalfonden er Vækstforum lidt forud for sine mål for prioritet 1, Innovation og klyngedannelse og for prioritet 2, SMV konkurrenceevne, men bagud for sit mål for prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet. Jf. Vækstforums investeringsplan for 2017 planlægges der en annoncering af en bred indsats for de resterende midler på prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet i september/oktober 2017.

  Se bilag for uddybende information omkring mål og målopfyldelse for de enkelte prioriteter. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  •        at Vækstforum tager punktet til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/116
  4. Indkomne ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som er til behandling i Vækstforum den 12. juni 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i alt indkommet 8 ansøgninger.

  I to af de indkomne ansøgninger, søges der både EU-strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler. I seks ansøgninger søges der alene regionale erhvervsudviklingsmidler. 

  Ansøger

  Projekt

  Forretnings­område

  SDU, Mads Clausen Instituttet

  IE - Industriel Elektronik

  Yderområdeindsats/ Bæredygtig Energi - Energieffektive teknologier

  Svendborg Kommune

  Styrket erhverv i gadeplan

  Yderområdeindsats

  FOMARS

  International markedsføring af ferieturismen i Syddanmark

  Oplevelseserhverv - turisme

  DKNT

  Syddanske Signaturoplevelser,Destination Sønderjylland og Fyn

  Oplevelseserhverv - turisme

  DKNT

  Vestkystens turismevækstklynge

  Oplevelseserhverv - turisme

  DKNT

  Vestkystens Kultur- og fødevareoplevelser

  Oplevelseserhverv - Design og kreative erhverv

  SDU, Mads Clausen Instituttet

  Innovativ Produktions Region (InProReg) 

  Bred indsats for produktion/automatisering, såvel som kvalificeret arbejdskraft/opkvalificering af kompetencer.

  D2I

  Vekselwirk

  Oplevelseserhverv - Design og kreative erhverv

  Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projekterne lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsudviklingsloven samt Vækstforums strategi og handlings- og investeringsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen.

  Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlings- og investeringsplan 2016-17.

  Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien.

  Effektvurderingen fremgår af vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/7913
  5. Ansøgning: IE - Industriel Elektronik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektpræsentation

  IE – Industriel Elektronik

  Forretningsområde

  Energieffektive Teknologier

  Ansøger

  SDU – Sønderborg

  Økonomiske partnere

  Foreningen Sønderborg Vækstråd

  Formål

  At etablere et unikt state-of-the-art europæisk forskningscenter, som kan give virksomheder i området forbedret adgang til forskningsbaseret viden, udviklings- og testfaciliteter samt kvalificeret arbejdskraft.

  Oprettelse af Center for Industriel Elektronik forventes over en 10-årig periode at kræve investeringer på samlet 176 mio. kr. Denne ansøgning udmønter Syddansk Vækstforums og Region Syddanmarks bidrag. Tilsvarende har SDU, Linak A/S, Sønderborg Kommune og Bitten og Mads Clausen Fond besluttet at bidrage med tilskud på hver 35 mio. kr.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Etableringen af CIE på mellemlangt og langt sigt vil have en stor positiv betydning for branchen i området både i form af flere jobs og øget omsætning i virksomhederne.

  Effekter

  I projektperioden

  Efter projektperioden

  110 personer optages på de nye uddannelser

  44 personer med erhvervs-erfaring optages på de nye uddannelser

  74 personer gennemfører uddannelsen

  Anslået skabt årlig omsætning 78 mio.kr.

  Anslået antal årligt skabte jobs 39

  Økonomi

  Samlet budget: 48.000.000 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 24.000.000,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 12.000.000,00 kr.

  Egenfinansiering: 12.000.000,00 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøgningen skal ses som et væsentligt element i bestræbelserne på at etablere Center for Industriel Elektronik (CIE) i Sønderborg. Vækstforum besluttede på sit møde 27. september 2016 at reservere midler til etablering af CIE, hvilket blev bekræftet 20. marts 2017, hvor der blev reserveret i alt 36 mio.kr. til initiativet.

  Formålet med CIE er at etablere et unikt state-of-the-art europæisk forskningscenter, som kan give virksomheder i området forbedret adgang til forskningsbaseret viden, udviklings- og testfaciliteter samt kvalificeret arbejdskraft. Desuden er målet, at det innovative samarbejde mellem erhvervsliv og videninstitution øges.

  Aktiviteterne i Industriel Elektronik skal særligt støtte opbygning af uddannelsesrelateret forskning, udvikle uddannelser efter virksomhedernes behov samt medvirke til at tiltrække studerende fra erhvervslivet.

  Etablering af nye uddannelser i yderområder er oftest forbundet med betydelige udgifter for uddannelsesinstitutionen. Erfaringerne viser, at der er betydelige udfordringer med at tiltrække et tilstrækkeligt antal kvalificerede studerende til studiet i forhold til at gøre uddannelsen rentabel.

  Etablering af CIE er organiseret i et partnerskab mellem følgende primære aktører:

  Bitten og Mads Clausen Fonden, Linak A/S, Sønderborg Kommune, SDU og Region Syddanmark.

  Syddansk Vækstforum har tidligere bevilliget ca. 20 mio. kr. til CLEAN til gennemførelse af 6 innovationsforløb indenfor industriel elektronik til understøttelse af CIE.

  Det forventes, at CIE vil medvirke til at dække 50 % af behovet for ansættelser indenfor elektronik i 2020. I projektperioden forventes projektet samlet at bidrage med, at 110 personer er påbegyndt eller har afsluttet uddannelsen som ingeniør indenfor elektronikområdet. På længere sigt forventes det, at CIE vil bidrage til en øget årlig omsætning på ca. 78 mio.kr.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Partnerskabet investerer massivt i satsningen på etablering af uddannelse og forskning indenfor industriel elektronik, Center for Industriel Elektronik. CIE skal imødegå manglen på arbejdskraft.

  En af de mest kritiske faktorer i forhold til, om CIE bliver bæredygtigt, vurderes at være, om det lykkes at tiltrække tilstrækkeligt mange talentfulde studerende til Sønderborg. Parterne har bl.a. via studiejobordninger og Ingzone.dk vist, at det er muligt at øge antallet af studerende i Sønderborg. I dette projekt er der afsat midler til, at disse aktiviteter kan suppleres med en særlig indsats for at tiltrække studerende, som allerede er på arbejdsmarkedet. Desuden deltager SDU i flere grænseoverskridende aktiviteter, bl.a. i forhold til tiltrækning af studerende samt udvidet samarbejde om forskning, uddannelse og innovation mellem universiteter/videninstitutioner på tværs af grænsen.

  Det er sekretariatets vurdering, at det stærke partnerskab vil medvirke til, at der både opnås de formelle akkrediteringer til at udbyde uddannelsen samt at få skabt en positiv udvikling, som gør det attraktivt for fagligt højt kvalificerede medarbejdere at søge til området og herunder også forskere/undervisere til SDU og studerende til uddannelsen.

  Projektet er additionelt, da det vurderes, at den samlede investering på 176 mio.kr. er afhængig af bidrag fra alle fem parter i partnerskabet. Samlet forventes det, at der skal investeres ca. 427 mio.kr. i CIE i perioden 2017 – 2030.

  Det er sekretariatets vurdering, at projektet lever op til de tværgående kriterier, herunder i særlig grad fokusering og samfinansiering. Projektet kommer desuden i høj grad yderområderne til gavn, ligesom det har stort internationalt perspektiv.

  Projektet indstilles til tilsagn, da etableringen af CIE på mellemlangt og langt sigt vil have en stor positiv betydning for branchen i området både i form af flere jobs og øget omsætning.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 24.000.000 kr. Bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum jf. bemyndigelse fra regionsrådet, giver projektet tilsagn på 12.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017. Bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det er en forudsætning for bevillingen, at der opnås bindende aftaler i partnerskabet omkring CIE, Sønderborg, som sikrer en samlet investering på mindst 176 mio.kr.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/7877
  6. Ansøgning: Styrket erhverv i gadeplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektpræsentation

  Styrket erhverv i gadeplan

  Forretningsområde

  Vækst i yderområderne, Helhedsorienteret tilgang til vækst og udvikling samt Oplevelseserhverv - turisme.

  Ansøger

  Svendborg kommune

  Økonomiske partnere

  Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Ærø Kommune, og yderligere seks partnere

  Formål

  At tilbyde kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering og e-handel til mindre special-detailhandlende (erhverv i gadeplan) med henblik på at øge omsætning og jobskabelse.

  Indstilles til delvis tilsagn fordi

  Det vurderes sandsynliggjort, at projektet vil kunne opnå de beskrevne effekter. Dog vurderes det, at projektets effekter og resultater kan indfries med et mindre budget til administration og projektgennemførelse.

  Effekter

  Anslået skabt årlig omsætning:26,7 mio. kr. 

  Jobskabelse i deltagende

  virksomheder 2 år efter deltagelsen: 25

  Økonomi

  Samlet budget: Ansøgt: 10.080.360 kr. Indstillet: 9.527.492,54 kr.

  EU-Socialfondsmidler: Ansøgt: 5.040.180 kr. Indstillet: 4.763.746,27 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: Ansøgt: 2.520.090 kr. Indstillet: 2.381.873,14 kr.

  Egenfinansiering: Ansøgt: 2.520.090 kr. Indstillet: 2.381.873,13 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indstilling:

  A: Delvist tilsagn

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Vækstforum behandlede på sit møde den 20. marts 2017 den samlede rammefortælling for en helhedsorienteret yderområdeindsats i de fire sydfynske kommuner og reserverede herunder en ramme på 6 mio. kr. fra socialfonden og 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til indsatsen ”Styrket erhverv i gadeplan”. Ansøger har efterfølgende indsendt ansøgning til udmøntning af rammen. 

  Styrket erhverv i gadeplan handler om at tilbyde kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering og e-handel til mindre special-detailhandlende (erhverv i gadeplan) med henblik på at øge omsætning og jobskabelse gennem øget brug af e-handel. Øget andel af omsætningen via e-handel vil understøtte fastholdelse og etablering af flere special-detailhandlende i de fire kommuner end det lokale marked inkl. turister i sig selv giver grundlag for. Det vil styrke den turismemæssige attraktivitet.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  De Sydfynske kommuner har udviklet en helhedsorienteret indsats, hvilket Vækstforumsekretariatet har understøttet. Erhverv i gadeplan er en del af en samlet rammefortælling for denne helhedsorienterede indsats indenfor turisme, maritime erhverv, og IT-erhverv i de fire deltagende kommuner. Vækstforum har tidligere indstillet ansøgningen Co-Create, som også er en del af den samlede yderområdeindsats. De to projektet har forskellige målgrupper.

  Det vurderes, at ansøgningen understøtter Vækstforums mål om 1 pct. årlig vækst i den private beskæftigelse i yderområderne samt indirekte understøtter målet i Vækstforums Handlings- og Investeringsplan inden for turisme om flere udenlandske overnatninger.

  Endvidere vurderes det sandsynliggjort, at målgruppen for projektet finder projektets aktiviteter relevante og vil benytte sig af tilbuddet.

  Det vurderes, at projektets effektkæde er sammenhængende, og det er sandsynliggjort, at projektet vil kunne opnå de beskrevne effekter med de ansøgte kompetenceudviklingsforløb, som efter sekretariatets vurdering er kernen i projektets effektkæde. Udgifter til øvrige aktiviteter (projektledelse, facilitering, koordinering mellem kommunerne mv.) udgør en forholdsvis stor andel (36,7 %) af ansøgningen. Sekretariatet har drøftet dette med ansøger, som har argumenteret for, at projektets kompleksitet og behov for facilitering projektledelse, koordinering og projektudvikling, samt behov for ”håndholdte” tilbud til virksomhederne mellem de enkelte dele af kompetenceudviklingsforløbene nødvendiggør denne fordeling af ressourcer i projektet.

  Det er imidlertid sekretariatets vurdering, at budgettet til administration og projektgennemførelse er for højt og maksimalt bør udgøre 1/3 af totalbudgettet. Det indstilles på den baggrund, at projektets budget til administration og projektgennemførelse reduceres til at udgøre 33 % af totalbudgettet.

  Dette indebærer en samlet reduktion af det ansøgte budget på 552.867,46 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager delvist tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 4.763.746,27 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum jf. bemyndigelse fra regionsrådet, giver projektet et delvist tilsagn på 2.381.873,14 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017. Bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det forudsættes, at budgettet til administration og projektgennemførelse maksimalt udgør 1/3 af totalbudgettet. Det indstillede totalbudget er derfor nedsat med 552.867,46 kr.
  • at vækstforumsekretariatet bemyndiges til at godkende en eventuelt revideret ansøgning og udgiftsbudget.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/7105
  7. Ansøgning: FOMARS
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektpræsentation

  FOMARS

  Forretningsområde

  Turisme

  Ansøger

  FOMARS

  Økonomiske partnere

  Turismeaktører i hele Syddanmark. Det er regionens destinationer, der søger støtte ved FOMARS.

  Ifølge ansøger deltager mere end 400 mindre og mellemstore private partnere i Region Syddanmark, repræsenterende hele værdikæden.

  Formål

  At fortsætte og forstærke den positive udvikling i turismeomsætning og overnatninger for internationale turister i hele Region Syddanmark gennem markedsføringssamarbejder.

  Indstilles til drøftelse

  Sekretariatet vurderer, at udviklingsperspektivet er aftagende, men at der stadig er udviklingspotentiale i markedsføringssamarbejderne.

  Derfor indstilles til drøftelse af fremtidig finansiering af markedsføring af turismeerhvervet.

  Effekter

  Øget antal overnatninger i Syddanmark: 3.920.000 påvirkede overnatninger (er uddybet i bilag).

  Vækst i turisternes døgnforbrug 3% over 3 år.

  Jobskabelse 2.531 jobs (påvirkede)

  Økonomi

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: [42.809.775,00] kr. (drøftelse)

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indstilling:

  B: Drøftelse

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Foreningen til Markedsføring af ferieturismen i Syddanmark (FOMARS) søger 42 mio. kr. til medfinansiering af markedsføringskampagner til gennemførelse i 2018, 2019 og 2020. Derudover søger FOMARS om 809.775 kr. til administration i perioden.  

   

  FOMARS yder tilskud til markedsføringskampagner med foreningens medlemmer i spidsen, som markedsfører Region Syddanmark som turismedestination i udlandet. FOMARS må udelukkende støtte den del af markedsføringsprojekterne, som er ikke-kommerciel (dvs. der ydes ikke støtte til markedsføring af private virksomheder). Støtten fra FOMARS kan højst udgøre 30 % af projekternes samlede budget ift. den nuværende bevilling og ift. det ansøgte.

  De FOMARS støttede markedsføringskampagner udføres af de syddanske destinationer. Bag destinationernes markedsføringskampagner står offentlige og private aktører i form af attraktioner, overnatningssteder, operatører mv. som alle betaler til markedsføringskampagnernes egenfinansiering på 70 %.

  Markedsføringskampagnerne sikrer, at kendskabet til Region Syddanmark bliver udbredt i udlandet, hovedsagligt på nærmarkederne i Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Det øgede kendskab vil ifølge ansøger sikre, at antallet af udenlandske overnatninger stiger med øget omsætning i det syddanske turismeerhverv til følge.

  Med projektets samlede budget på 140 millioner kroner (uddybet i bilag) forventer ansøger, at skabe 3.920.000 påvirkede overnatninger, hvilket vil medføre en omsætning på cirka 2,1 milliarder kroner og en påvirket jobskabelse på 2.531 jobs.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Siden 2011 har FOMARS modtaget ca. 46,7 mio. kr. i medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til markedsføringsaktiviteter. Midlerne er primært gået til markedsføringskampagner, herunder bl.a. til udvikling af fælles materialer, branding, tv-spots og den efterfølgende markedsføring. En mindre del er også anvendt til udvikling og etablering af konkrete markedsføringssamarbejder mellem aktører i de syddanske destinationer.

  På baggrund af tidligere bevillinger og evalueringer er det sekretariatets vurdering, at FOMARS bidrager til at indfri målsætningerne i Vækstforums handlings- og investeringsplan ved at danne sammenhængende og stærke markedsføringssamarbejder mellem turismeaktører i hele Region Syddanmark. Netop de sammenhængende markedsføringer, hvor internationalt kendte fyrtårne sætter sig i spidsen (fx Legoland, HC Andersen), har stor værdi for de deltagende mindre og mellemstore aktørers mulighed for eksponering, ligesom aktiviteterne i FOMARS er med til at styrke samarbejdet imellem de Syddanske turismeaktører generelt. Det vurderes derfor, at FOMARS igennem foreningens aktiviteter bidrager til at skabe markante effekter og at FOMARS gennem støtte fra Vækstforum vil kunne bidrage til forsat at skabe effekter, men at der dog er usikkerhed om effekternes størrelse og varighed. 

  Ligeledes skelner FOMARS i opgørelsen af skabte effekter ikke mellem kommerciel og ikke-kommerciel markedsføring. Derfor vides det ikke i hvilket omfang den ikke-kommercielle markedsføring bidrager til effektskabelsen.

  På trods af usikkerhederne har det faktiske antal af overnatninger i Region Syddanmark været stigende i den periode FOMARS har modtaget støtte fra Vækstforum. Således var det samlede antal udenlandske overnatninger 13,6 % højere i 2015 sammenlignet med 2012, ifølge tal fra Danmarks Statistik. 

  Vækstforum forudsatte på sit møde den 16. juni 2016, ved godkendelse af merbevilling til FOMARS, ”at der arbejdes for en yderligere styrkelse af den bredere geografiske dækning af midlernes anvendelse, således at det tydeligt kan dokumenteres i den procentuelle fordeling.” LEGOLAND Billund Resort modtog i 2013-2015 85 %, i 2016 65 % og forventes i 2017 at modtage 60 % af midlerne i FOMARS. Alle destinationer modtog midler i 2016 og forventer at modtage midler i 2017. Der er således sket en gradvis bredere geografisk dækning, om end den stadig kan blive bredere. Alle destinationer har fået de beløb, de har søgt FOMARS om i 2016.

  Hvis der ønskes fortsat medfinansiering af Fomars, vil midlerne hertil skulle tages af de ikke disponerede regionale erhvervsudviklingsmidler. Ligeledes vil eventuel medfinansiering af Interregprojekter, projekter på områderne kvalificeret arbejdskraft m.v. samt helt nye initiativer, fx i forbindelse med erhvervspartnerskabsaftalerne med de tværkommunale selskaber skulle prioriteres inden for de udisponerede midler, der er til rådighed. 

  Midlerne til FOMARS er bevilget med hjemmel i lov om erhvervsfremme, hvoraf det bl.a. fremgår, at de aktiviteter som medfinansieres, skal skabe vækst og udvikling i turismeerhvervet. Sekretariatet vurderer, at udviklingsaktiviteterne og dermed udviklingsperspektivet er aftagende i FOMARS’ aktiviteter. En stor del af det samlede kampagnebudget (kommercielt og ikke-kommercielt) går til at udvikle markedsføringsmateriale (fx brochurer, IT-markedsføringsplatforme), tv-spots mv. For at opretholde effekterne fra markedsføringen skal der vedvarende investeres i markedsføring.

  Medfinansiering fra FOMARS er dog et stærkt incitament til at danne og udvikle markedsføringssamarbejder. Samarbejderne er etablerede i alle destinationer. De udvikles stadigt, særligt i de nye samarbejder (fx Sønderjylland og Sydvestjylland).

  Sekretariatet vurderer derfor, at der stadig er et udviklingspotentiale særligt for projektets nyere markedsføringssamarbejder. Derudover ligger der stadig et udviklingspotentiale i at få flere af regionens virksomheder med i samarbejdet.

  Ren markedsføring har relativt kortsigtede effekter, hvorimod stærke og udviklede markedsføringssamarbejder kan opnå mere varige effekter, hvis markedsføringstrykket fastholdes.

  Det er endvidere sekretariatets vurdering, at

  -      markedsføringssamarbejderne på sigt bør være mere selvbærende

  -      at andel egenfinansiering derfor gradvist bør stige, efterhånden som samarbejderne bliver mere veletablerede og konsoliderede

  -      det kan overvejes gradvist at reducere støtteprocenten fra FOMARS (nuværende 30%)

  -      at FOMARS fortsat skal arbejde på en større regional dækning

  Sekretariatet lægger derfor op til en beslutning om, hvorvidt Vækstforum ønsker at fortsætte støtten til markedsføring (ikke-kommerciel imagemarkedsføring) og i givet fald i hvilket omfang. 

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum, med udgangspunkt i ovennævnte, drøfter finansiering af markedsføring af turismeerhvervet med henblik på stillingtagen til ansøgningen.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Stephanie Lose orienterede om Formandskabets drøftelser om ansøgningen fra FOMARS og baggrunden for at indstille ansøgningen til drøftelse i Vækstforum.  

  Vækstforum drøftede herefter ansøgningen, herunder FOMARS gode effekter ift. jobskabelse, særligt for ufaglærte og i yderområder, samt øget omsætning. Omvendt vil Vækstforums muligheder for at investere i andre initiativer blive stærkt begrænset, såfremt FOMARS støttes med det ansøgte beløb. Samtidig blev det drøftet, at der er behov for, at FOMARS fremadrettet øger den private medfinansiering.

  På baggrund af drøftelserne besluttede Vækstforum:

  ·         at indstille til Regionsrådet, at FOMARS modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til markedsføringskampagner i to år (2018 og 2019) på maksimalt 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter svarende til maksimalt 23.333.333 kr.

  ·         at indstille til Regionsrådet, at FOMARS modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til administration af FOMARS i to år (2018 og 2019) på maksimalt 75 % af de støtteberettigede udgifter svarende til maksimalt 539.850 kr.

  ·         at såfremt FOMARS søger om tilskud til markedsføringskampagner efter 2019 vil det være en forudsætning, at FOMARS udarbejder en perspektivplan, der vedlægges ansøgningen. Planen skal angive mål for en gradvis større andel privat finansiering samt beskrive, hvordan man vil udvikle, udbrede og konsolidere samarbejdet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/7113
  8. Ansøgning: Syddanske Signaturoplevelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektpræsentation

  Syddanske Signaturoplevelser

  Forretningsområde

  Turisme

  Ansøger

  Dansk Kyst- og Naturturisme

  Økonomiske partnere

  Destination Sønderjylland og Destination Fyn Klyngen

  Formål

  At kortlægge og analysere destinationernes potentialer indenfor udvikling af cykelturisme. Den indsamlede viden skal gøre virksomhederne i de enkelte destinationer i stand til at forstå og gøre brug af destinationernes signaturoplevelser.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Initiativet vil bidrage til at løse udfordringen med lav vækst i det turismeskabte forbrug, da der i projektet udvikles nye koncepter, som på sigt skal resultere i nye turistprodukter.

  Effekter

  I projektperioden

  Efter projektperioden

  Virksomheder der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger: 16

  Deltagere med forøget kompetenceniveau umiddelbart efter afslutning: 35

  Virksomheder der anvender go-to-market strategierne i deres strategiske udvikling: 60

  Anslået meromsætning i turisme erhvervet: 45.000.000 kr.

  Anslået jobskabelse: 18 jobs

  Økonomi

  Samlet budget: 5.204.108 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 650.000 kr.

  Region Sjælland: 1.100.000 kr.

  Bornholms Regionskommune: 466.054 kr.

  Egenfinansiering: 2.988.054 kr.

     
         
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Dansk Kyst- og Naturturisme søger regional medfinansiering til initiativet Syddanske Signaturoplevelser, hvor ansøger vil arbejde med at udvikle signaturoplevelser i Destination Fyn og i Destination Sønderjylland.

  I initiativet kortlægges og analyseres destinationernes potentialer indenfor udvikling af cykelturisme for at afdække de forskellige målgruppers motiver, markedsmuligheder og cykelturismens potentialer i de to destinationer.

  Arbejdet med signaturoplevelser udgør en vigtig del af Partnerskabet for Østersøturismes vækstprogram og skal ifølge vækstprogrammet bidrage til at øge det turismeskabte forbrug, hvilket også er en målsætning i Vækstforums Handlings- og Investeringsplan indenfor turisme.

  Outputtet i projektet er konkret to håndbøger, som indeholder den indsamlede viden, der skal gøre virksomhederne i de enkelte destinationer i stand til forstå og gøre brug af destinationernes signaturoplevelser. I projektet vil der ligeledes være opstart af partnerskaber for erhvervet i hver destination med fokus på cykelturisme. Heraf skabes grundlag for senere værdikædesamarbejder. Ansøger vil i projektet sørge for, at viden og erfaringer opsamles og deles på tværs af signaturprojekterne i hele Østersøpartnerskabet. Det er ansøgers forventning, at håndbøgerne på længere sigt vil kunne danne grundlag for udvikling af nye turistprodukter.

  Projektets målgruppe er turismeerhvervet i de to destinationer, som skal indgå i værdikædesamarbejder, hvor de i fællesskab med andre turismeaktører kan udvikle nye koncepter til turismeprodukter, som kan bidrage til at skabe vækst i turisterhvervet i de to destinationer.

  I forlængelse af projektet forventer ansøger, at mindst to af de udviklede koncepter i værdikædesamarbejderne vil resultere i ansøgninger til OPI-puljen.

  Projektet er en del af en større tværgående indsats igangsat af Partnerskabet for Østersøturisme under DKNT, som retter sig imod udviklingen af signaturoplevelser i hele partnerskabets geografi. I den samlede indsats indgår også Region Sjælland og Bornholm.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at initiativet vil bidrage til at løse udfordringen med lav vækst i det turismeskabte forbrug, da der i projektet udvikles nye koncepter, som på sigt skal resultere i nye turistprodukter. 

  De beskrevne effekter forudsætter, at turismeaktørerne er i stand til at udvikle nye turismekoncepter og produkter på baggrund af projektets output i form af to turismehåndbøger. Det er sekretariatets vurdering, at effektkædens længde gør, at det er en vis usikkerhed om projektets forventede effekter, men at ansøgers argumentation om sammenhæng imellem projektets output og projektets effekter er troværdig.

  Projektet er en del af en større tværgående indsats igangsat af Partnerskabet for Østersøturisme under DKNT. Det vurderes, at projektet er koordineret i forhold til de øvrige signaturprojekter i østersøområdet og at ansøger vil kunne bidrage med viden og erfaringer herfra. Projektet indstilles derfor til tilsagn.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 650.000 kr.  – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/8160
  9. Ansøgning: Vestkystens Turismevækstklynge
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektpræsentation

  Vestkystens Turismevækstklynge

  Forretningsområde

  Turisme

  Ansøger

  Dansk Kyst- og Naturturisme

  Økonomiske partnere

  Varde Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland

  Formål

  At skabe et sammenhængende oplevelsesudbud med stærke signaturoplevelser på tværs af Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner, som kan tiltrække turister fra eksisterende, såvel som nye målgrupper.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Det vurderes, at initiativet indeholder indsatser som retter sig imod de udfordringer, som er beskrevet i vækstforums handlings- og investeringsplan under turisme.

  Effekter på tværs af Regions Syddanmark og Region Midtjylland

  I projektperioden

  Efter projektperioden (0-2 år)

  Antal overnatninger: 25.000

  Antal virksomheder, der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger: 27

  Anslået skabt årlig omsætning: 16 mio. kr.

  Antal overnatninger: 212.000

  Antal virksomheder, der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger: 37

  Anslået skabt årlig omsætning: 128 mio. kr

  Økonomi

  Samlet budget: 6.000.000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.125.000 kr.

  Region Midtjylland: 1.125.000 kr.

  Egenfinansiering: 3.750.000 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Dansk Kyst- og Naturturisme søger regional medfinansiering til et tværregionalt initiativ. Initiativet er første fase i en langsigtet vision om at etablere et sammenhængende ’Seaside resort’ på tværs af kommunerne set med gæstens øjne. Initiativet udgør en del af Dansk Kyst- og Naturturismes og herunder Partnerskab for Vestkystturismes indsats indenfor destinationsudvikling. Initiativet skal bidrage til at løfte kvaliteten af de syddanske feriesteder og oplevelser, som er en af de indsatser, der er beskrevet i Vækstforums handlings- og investeringsplan. Der søges også om medfinansiering i Vækstforum Midtjylland. 

  Formålet er at skabe et sammenhængende oplevelsessortiment på tværs af de to kommuner, hvori stærke attraktioner, såsom Tirpitz museet ved Blåvand og det kommende Oplevelsescenter Naturkraft ved Ringkøbing, indgår, for derved at tiltrække turister fra eksisterende såvel som nye målgrupper.

  I initiativet dannes en tværgående turismevækstklynge i Varde og Ringkøbing/Skjern, som skal danne basis for projektets øvrige indsatser indenfor kapacitets- og oplevelsesudvikling, hvori koncepter udvikles og afprøves.

  Ansøger vil gennem arbejdet med kapacitetsudvikling både arbejde med udvikling af nye koncepter for udvikling af øget kapacitet samt udnyttelse af eksisterende kapacitet med henblik på at skabe flere turistovernatninger. Ansøger vil desuden arbejde med udvikling af oplevelsestyperne klassisk kystferie og natur- og livsnyderoplevelser.

  Elementerne integreres i vækstklyngen og derigennem arbejdes der med oplevelsesudvikling og afprøvning.

  Turismevækstklyngen skal danne rammerne for vidensdeling og danne grobund for et langsigtet samarbejde på tværs af erhvervet i de to kommuner.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at initiativet indeholder indsatser som retter sig imod de udfordringer, der er beskrevet i vækstforums handlings- og investeringsplan under turisme.

  Det er sekretariatets vurdering, at effektkædens længde gør, at der er en vis usikkerhed om projektets forventede effekter, men at ansøgers argumentation om sammenhæng imellem projektets output og projektets effekter er troværdig.

  Initiativet er en del af en national indsats igangsat af Dansk Kyst- og Naturturisme, hvor en række områder er udpeget som vækstprojekter med et særligt stort turistmæssigt potentiale. Det vurderes, at projektet er koordineret i forhold til øvrige vækstprojekter igangsat af DKNT i Nordjylland, på Sjælland og på Bornholm, og at projektet, samt de andre vækstprojekter, vil bidrage med erfaringer og viden, som skal anvendes i Dansk Kyst- og Naturturismes fremadrettede indsats indenfor destinationsudvikling.

  Projektet indstilles derfor til tilsagn.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 1.125.000 kr.  – bevillingen kan maksimalt udgøre 18,75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at bevillingen gøres betinget af, at Region Midtjylland ligeledes bevilger en medfinansiering på 1.125.000 kr., svarende til maksimalt 18,75 % af projektets støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Der blev orienteret om, at Region Midtjylland har besluttet at støtte projektet.

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/8795
  10. Ansøgning: Vestkystens Kultur- og Fødevareoplevelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektpræsentation

  Vestkystens Kultur- og Fødevareoplevelser

  Forretningsområde

  Turisme

  Ansøger

  Dansk Kyst- og Naturturisme

  Økonomiske partnere

  Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark

  Formål

  At skabe et overordnet koncept med en fælles kultur- og fødevarefortælling for hele Vestkysten.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Det vurderes, at projektet bidrager til at løse udfordringen med lav vækst i udenlandske ferieovernatninger ved at hæve kvaliteten af oplevelsesudbuddet og dermed skabe en større tilfredshed blandt turisterne.

  Effekter på tværs af de tre vestdanske regioner

  I projektperioden

  Efter projektperioden

  Antal virksomheder der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger: 50

  Skabt meromsætning: 3,5 mio. kr. (5 år efter projektet)

  Antal skabte jobs: 3,5 (5 år efter projektet)

  Økonomi

  Samlet budget: 1.600.000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 400.000 kr.

  Region Midtjylland: 400.000 kr.

  Region Nordjylland: 400.000 kr.

  Egenfinansiering: 400.000 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Formålet med projektet er at skabe et overordnet koncept med en fælles kultur- og fødevarefortælling for hele Vestkysten, hvilket er en del af det overordnede formål i handlingsplanen for Partnerskabet for Vestkystturisme. Partnerskabet for Vestkystturisme udgør en central rolle i udmøntningen af Vækstforums Handlings- og Investeringsplan indenfor turisme.

  I projektet udarbejdes en fælles fortælling, som sammen med film- og billedmateriale gøres tilgængelig for aktører ved den jyske vestkyst. Materialet vil have en international orientering og vil blive brugt på både danske og udenlandske medier. Der udvælges yderligere 10-12 ”hotspots” med særlige styrker inden for kultur og fødevarer, hvor der lokalt arbejdes på at opbygge værdikædesamarbejder, som både skal styrke den enkelte virksomhed og destinationen som helhed.

  Målgruppen er nye og eksisterende turister langs hele Vestkysten som gennem film- og billedmateriale, udviklet i projektet, skal gøres opmærksom på de nye tiltag på Vestkysten. Projektets output skal således tiltrække flere turister samt fastholde de eksisterende turister til Vestkysten ved at løfte Vestkysten som kultur- og fødevaredestination.

  Projektets output skabes på baggrund af en vidensindsamling, der identificerer eksisterende relevante fortællinger, en konceptudvikling til udvælgelse af hotspots og udvikling af nye kultur- og fødevarefortællinger, lokale værdikædesamarbejde på de udvalgte hotspots, udvikling af en fælles kultur- og fødevarefortælling samt udvikling af materiale til synliggørelse af fortællingen og destinationen.

  I forlængelse af aktiviteterne udvikles der lokale værdikædesamarbejder og forretningsudviklingsforløb, som finansieres særskilt af kommuner, destinationsorganisationer og FLAG og LAG og altså ikke er en formel del af nærværende projekt.

  Projektet alene forventes at skabe en mindre men sikker effekt i forhold til øgede antal udenlandske overnatninger, øget omsætning og jobskabelse.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektet bidrager til at løse udfordringen med lav vækst i udenlandske ferieovernatninger ved at hæve kvaliteten af oplevelsesudbuddet og dermed skabe en større tilfredshed blandt turisterne. Yderligere skabes der i projektet materiale til synliggørelse af de nye oplevelsesudbud, som skal tiltrække nye turister til den vestjyske destination. Det vurderes desuden, at initiativet vil bidrage til at samle og styrke vestkysten som destination, blandt andet igennem værdikædesamarbejder på tværs af vestkysten.

  De af ansøger beskrevne effekter vurderes som realistiske om end beskedne. Da projektet skal ses i sammenhæng med en række efterfølgende projekter finansieret af kommuner, LAG og FLAG, vurderes projektet som relevant og væsentlig for den samlede turismeindsats på Vestkysten.

  Projektet samler endvidere tre regioner om en fælles samfinansieret indsats, som vil øge samordningen og koordineringen af turismeinitiativerne på Vestkysten. Vækstforums finansiering skal hermed betragtes som en medfinansiering af et fælles Vestdansk projekt.

  Projektet indstilles derfor til tilsagn.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 400.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at bevillingen gøres betinget af, at Region Midtjylland ligeledes bevilger en medfinansiering på 400.000 kr., svarende til maksimalt 25 % af projektets støtteberettigede udgifter.
  • at bevillingen desuden gøres betinget af, at Region Nordjylland ligeledes bevilger en medfinansiering på 400.000 kr., svarende til maksimalt 25 % af projektets støtteberettigede udgifter
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/7815
  11. Ansøgning: InProReg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektpræsentation

  InProReg

  Medfinansiering af Interreg 5A-projekt.

  Forretningsområde

  Bred indsats for produktion/automatisering, såvel som kvalificeret arbejdskraft/opkvalificering af kompetencer.

  Ansøger

  SDU - Sønderborg

  Økonomiske partnere

  RoboCluster, EUC Syd, Erhvervsakademi Sydvest, Sønderborg Vækstråd, EasyRobotics Aps.

  Formål

  At bidrage til at styrke dansk-tysk klynge- og netværksskabelse med henblik på at introducere innovativ og automatiseret produktion samt at skabe bedre rammebetingelser for kompetenceudvikling og derved fastholde og udvikle regionalt produktionserhverv.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Aktiviteterne i InProReg i høj grad er relevante ift. at understøtte Vækstforums brede indsatser inden for automatisering, Industri 4.0 og kvalificeret arbejdskraft og fordi InProReg vil styrke international netværksskabelse, og det strategiske udviklings- og vækstsamarbejde inden for innovativ produktion mellem Slesvig-Holsten og Region Syddanmark.

  Effekter

  I projektperioden

  Efter projektperioden

  Antal virksomheder, der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger: 2

  Private virksomheders investeringer i forskning og innovation: 1,5 mio. kr.

  Skabt årlig omsætning: 60 mio. kr. (0-5 år efter)

   

   

  Økonomi

  Samlet budget: 10.758,551,00 kr.

  Interreg-midler: 6.455.130,60 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.613.782,65 kr.

  Egenfinansiering: 2.689.637,75kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn             

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  InProReg er et Interreg 5A-projekt. Formålet med projektet er at styrke brugen af innovativt produktionsudstyr i små- og mellemstore fremstillingsvirksomheder for derved at kunne fastholde en høj konkurrenceevne og derigennem bl.a. bidrage til at bevare arbejdspladser inden for fremstillingsindustrien i regionen. Projektet arbejder grænseoverskridende inden for to områder:

  1. Produktudvikling samt innovative produktionsformer, hvor Christian-Albrechts-Universität, Fachhochschule Flensburg og Syddansk Universitet i Sønderborg udvikler koncepter og demonstratorer med fem private syddanske virksomheder og en række tyske virksomheder. Koncepter forstås her som løsninger målrettet fleksibel og automatiseret produktion og relaterer sig til produktionsmetoder. Demonstratorer dækker over demonstrationsmodeller af nye fleksible og automatiserede produktionssystemer.

  Der arbejdes på fem forskellige adaptive og ressourceeffektive automatiseringskoncepter, der relaterer sig til: (1) Lean automatisering – bedre materialeflow, (2) Brugervenlige og fleksible styresystemer, (3) Optimal styring af produktionsprocesser, (4) Produktionseffektivt design af produkter, (5) Innovativ supply chain-styring.

  2. Netværksbaseret uddannelsesforum med syv danske og tyske deltagere fra erhvervsskoler, erhvervsakademier og universiteter. Med udgangspunkt i input fra danske og tyske produktionsvirksomheder kommer netværket med anbefalinger til undervisnings- og uddannelsesmetoder, undervisningsplaner, kurser og uddannelser, som kan anvendes som grundlag for nyt og muligvis fælles pensum i eksisterende anvendelsesorienterede kompetence- og uddannelsesforløb.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Aktiviteterne bidrager til udvikling af nye koncepter og demonstrationsmodeller af fleksible og automatiserede produktionssystemer og med input til tilpasning af relevant uddannelse og kompetence inden for automatiseret produktion. Herved understøtter projektet Vækstforums brede indsatser inden for automatisering, Industri 4.0 og kvalificeret arbejdskraft.

  Det vurderes, at projektet adresserer udfordringer og potentialer i den digitale omstilling for små og mellemstore fremstillingsvirksomheder. Koncept- og demonstratorudvikling er stærkt forankret i EasyRobotics A/S og fire private netværkspartnere fra Als-området, der bidrager til alle fem innovationssamarbejder.

  Udover udviklingen af konkrete koncepter, demonstratorer og anbefalede rammer for uddannelse og kompetenceudvikling inden for innovativ produktion bidrager projektet til dansk-tysk netværksskabelse. Dermed forankres stærke nordtyske og syddanske innovationskompetencer inden for digitalisering og automatisering og det vurderes, at vidensdeling, innovationssamarbejder og kompetenceudvikling på tværs af grænsen bidrager til den dansk-tyske regions styrker inden for automatiseret produktion.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi det vurderes, at aktiviteterne i InProReg i høj grad er relevante ift. at understøtte de brede indsatser inden for automatisering, Industri 4.0 og kvalificeret arbejdskraft. Endvidere vil InProReg i høj grad bidrage til at styrke dansk-tysk klynge- og netværksskabelse mhp. at introducere innovativ og automatiseret produktion samt at skabe bedre rammebetingelser for kompetenceudvikling og derved fastholde og udvikle regionale produktionserhverv.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  ·         at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 1.613.782,65 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15,00 % af de syddanske partneres godkendte støtteberettigede udgifter.
   

  ·         at bevillingen gøres betinget af, at det samlede projekt ”Innovativ Produktions Region (InProReg)” modtager tilsagn fra Interreg 5A.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/9830
  12. Ansøgning: Vekselwirk
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektpræsentation

  Vekselwirk

  Medfinansiering af Interreg 5A-projekt.

  Forretningsområde

  Oplevelseserhverv – Kreative erhverv, herunder design.

  Ansøger

  Design2Innovate

  Økonomiske partnere

  Business Kolding, Kolding Kommune, Designskolen Kolding.

  Formål

  Projekt Veksel-Wirk har til formål at skabe økonomisk vækst og nye arbejdspladser ved at fremme produkt-, proces- og social innovation igennem samarbejde mellem syddanske og nordtyske aktører fra kreative erhverv og design, offentlige aktører og private virksomheder.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Det vurderes, at partnerskabet vil kunne etablere et ”udviklingsrum”, ny læring og samarbejde over grænsen, som resulterer i nye produkter og løsninger samt nye, kreative iværksættere.

  Effekter

  I projektperioden

  Efter projektperioden

   

  Antal deltagere, som starter ny virksomhed: 20

  Antal nye innovative virksomheder: 5 (0-5 år efter)

  Antal virksomheder med udviklede koncepter til nye produkter m.m.: 5 (0-5 år efter)

  Økonomi

  Samlet budget: 7.845.688.33 kr.

  INTERREG-midler: 4.707.413,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.176.853,25 kr.

  Egenfinansiering: 1.961.422,08kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  VekselWirk er et Interreg 5A-projekt, som har til formål at skabe økonomisk vækst og nye arbejdspladser ved at fremme produkt-, proces- og social innovation i programregionen. Det sker ved at bringe syddanske og nordtyske aktører fra kreative erhverv og design, offentlige aktører, studerende og private virksomheder sammen med såkaldte ”Innovation Hubs” som ramme. Det fysiske omdrejningspunkt vil være innovations hubs i Kolding og Kiel, hvor der vil blive skabt rum for konkrete innovationsaktiviteter, men aktiviteterne retter sig imod virksomheder og andre aktører i hele Interreg 5A-programregionen.

  Der søges om medfinansiering til den syddanske del af aktiviteterne i VekselWirk med følgende 3 hovedaktiviteter:

  1.     Konferencer (showrooms) er 3-dages events for lokale, regionale og internationale virksomheder inden for designdrevet velfærdsinnovation. Der gennemføres 2 konferencer i Syddanmark.

  2.     Innovationsworkshops skal styrke det tværfaglige samarbejde mellem erhvervsliv, forskning og den offentlige sektor. Der gennemføres 15 workshops og events i Syddanmark.

  3.     Online forretningsudvikling af kreative virksomheder (såkaldte Massive Open Online Courses – MOOC) skal understøtte professionaliseringen af designere og kreative virksomheder. Der gennemføres 10 MOOC med deltagelse af 100 syddanske start-up virksomheder og studerende.

  Indsatserne i VekselWirk vil også omfatte kommunikation til virksomhederne samt en afdækning af, hvordan de to innovation hubs kan skabe innovation, idet der er begrænset erfaring med disse hubs i ”ikke- storby-kommuner”.

  Danske og tyske virksomheder vil ifølge ansøger få ny viden om best practice og markedsmuligheder, og der vil blive etableret nye, langvarige samarbejder mellem virksomheder, forskning og offentlige aktører på tværs af landegrænsen. Samtidig vil man få et styrket iværksættermiljø inden for forretningsområdet.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  VekselWirk understøtter Vækstforums målsætninger inden for design og kreative erhverv i Handlings- og Investeringsplanen, hvor flere virksomheder skal anvende design i forretnings- og strategiudvikling, og en større andel af virksomhederne inden for design og kreative erhverv skal være vækstvirksomheder.

  Samtidig kan VekselWirk adressere de stadig mere komplekse udfordringer i designanvendende virksomheder, som udbydere af design og kreative kompetencer skal blive bedre til at finde løsninger på. Endelig understøtter aktiviteterne i VekselWirk den brede iværksætterindsats og indsatsen inden for Industri 4.0, hvor sidstnævnte kan understøttes af kompetencer fra design og kreative erhverv og forventes at kunne drage nytte af konceptet bag ”Innovation Hubs”.

  Partnerne bag ansøgningen har tilsammen gode forudsætninger for at rekruttere det planlagte antal deltagere til de syddanske aktiviteter i VekselWirk. Det gælder både private virksomheder, iværksættere og studerende. Det er i den forbindelse vigtigt, at partnerne trækker på netværk i hele regionen, herunder Business Koldings samarbejdspartnere i Medstrøm, som arbejder med kreative iværksættere.

  Det vurderes også, at partnerne har kompetencerne til at skabe det ”udviklingsrum” og den læring, som er planlagt. En lang række analyser og evalueringer viser, at strategisk designanvendelse skaber vækst i virksomhederne, og at dette også gælder for virksomheder, der deltager i aktiviteter i regi af D2i. Det vurderes på den baggrund, at det vil være muligt at levere de planlagte resultater og effekter.

  VekselWirk har et særligt fokus på offentlig-privat innovation og designdrevet velfærdsinnovation, og projektet vil kunne løfte det kreative område, herunder bidrage til at skabe sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af design. VekselWirk vil give virksomhederne viden om internationale markedsmuligheder og skabe nye internationale kontakter og samarbejder, i første omgang over den dansk-tyske grænse.

  Det vurderes således, at effekterne af VekselWirk står mål med investeringen, og ansøgningen indstilles derfor til tilsagn.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 1.176.853,25 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15,00 % af de syddanske partneres godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at bevillingen gøres betinget af, at det samlede projekt ”VekselWirk” modtager tilsagn fra INTERREG 5A.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/51342
  13. Ansøgning: Ændring af Kompetencevækst
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektet ’KompetenceVækst’ har anmodet Vækstforum om en væsentlig reduktion af projektets aktiviteter og budget, samt om en mindre opjustering af projektets støtteprocent fra Socialfonden. Anmodningen skyldes en række udfordringer med projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum indstillede den 18. marts 2016 projektet ’KompetenceVækst’ til tilsagn fra socialfonden. Formålet med projektet var at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder inden for følgende brancher: Industriel produktion, Bygge og anlæg, Transport, lager og logistik, og IT, videnservice og øvrig service. Målet var, at der skulle deltage 150 virksomheder, og at 346 ufaglærte medarbejdere skulle opkvalificeres til faglærte og 39 faglærte medarbejdere opkvalificeres til en videregående uddannelse.

  Projektet er imidlertid stødt ind i flere udfordringer, som samlet set har medført, at en række partnere har trukket sig fra projektet. Udfordringerne er blandt andet, at:

  ·  Den nye Erhvervsuddannelse for voksne (EUV), som er et grundelement i projektet, har vist sig at være mindre fleksibel og vanskeligere at arbejde med end forventet. Eksempelvis er det blevet vanskeligere at opnå merit og dermed afkorte uddannelsen. Det gør erhvervsuddannelsen for voksne mindre attraktiv for både virksomheder og medarbejdere.

  ·  Virksomhederne interesse for at indgå uddannelsesaftaler er begrænset. Det skyldes bl.a., at medarbejderne vanskeligt kan undværes i produktionen. Det skal også ses i lyset af, at projektet henvender sig til SMV’er i brancher og i forhold til uddannelser, hvor der i forvejen er mangel på kvalificeret arbejdskraft.

  På baggrund af udfordringerne har projektet været i dialog med partnerne i projektet samt med sekretariatet om løsningsmuligheder. Den tilbageværende partnerkreds har besluttet, at de gerne vil fortsætte projektet, men med en kraftig nedskalering af måltal, budget og partnerkreds. Projektets måltal ønskes nedjusteret fra 150 virksomheder til 85 virksomheder, og fra opkvalificering af 385 medarbejdere til 213 medarbejdere. Projektets samlede udgifter nedjusteres tilsvarende fra 31.282.320,00 kr. til 16.289.060,00 kr. Endvidere anmoder projektet om at projektets støtteprocent fra den Europæiske Socialfond ændres fra at udgøre 48,21 % af de samlede støtteberettigede udgifter til at udgøre 50 % af de samlede støtteberettigede udgifter.

  Partnerkredsen er reduceret betragteligt. I den nye partnerkreds indgår følgende partnerskoler: AMU-Syd, EUC Lillebælt, IBC, Hansenberg, EUC Syd, BC Syd, Tietgen, Erhvervsakademiet Lillebælt og IBA.

  Følgende skoler har trukket sig fra projektet: Rybners, AMU Fyn, Kold College, Syddansk Erhvervsskole, Udviklingscenter Syd, Haderslev Handelsskole, Campus Vejle, AMU Vest og EASV.

  Sekretariatet vurderer, at der er behov for indsatser, der forsøger at imødekomme manglen på kvalificeret arbejdskraft, men at der på baggrund af de udfordringer, som projektet står over for, og partnerkredsens tilbagemelding er behov for, at projektet nedskaleres. Herved fastholdes indsatsen men med mere realistiske måltal og i et mindre geografisk område.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum anbefaler, at projektet nedskaleres, så målet bliver, at 85 virksomheder får udarbejdet en uddannelsesplan og 213 medarbejdere får et helt kompetenceløft, og at projektets tilsagn tilsvarende reduceres fra 15.082.320,00 kr. til 8.144.530,00 kr.
  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektets støtteprocent fra den Europæiske Socialfond ændres fra at udgøre 48,21 % af de samlede støtteberettigede udgifter til at udgøre 50 % af de samlede støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/10452
  14. Temadrøftelse: Digitalisering og Industri 4.0
  fold dette punkt ind Resume
   

  Medlem af regeringens Digitale Vækstpanel og direktør for produktion ved Teknologisk Institut, Anne-Lise Høg Lejre, præsenterer på mødet i Vækstforum hovedkonklusionerne fra vækstpanelets arbejde. Medlem af Vækstforums Formandskab Bo Stærmose vil desuden bidrage med et oplæg om Digitalisering og Industri 4.0 ud fra et virksomhedsperspektiv.  På baggrund af oplæggene er der lagt op til drøftelse af det fremadrettede arbejde og samarbejdet på tværs i forhold til digitalisering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regeringens Digitale Vækstpanel (tidligere Produktionspanel 4.0) offentliggjorde den 9. maj 2017 sine anbefalinger til en samlet strategi for Danmarks digitale vækst.

  Vækstpanelet, som består af 15 medlemmer med viden om dansk erhvervsliv og digitalisering, har haft som opgave at udarbejde anbefalinger til, hvordan potentialerne i den ny teknologi kan udnyttes til gavn for vækst og velstand i hele Danmark. Vækstpanelet har bl.a. drøftet erhvervslivets behov for digitale kompetencer, hvordan der kan skabes gode rammer for et digitalt løft af særligt små og mellemstore virksomheder, samt det offentliges rolle i understøttelse af nye digitale forretningsmodeller.

  Digitalisering, og begreberne den digitale omstilling, den fjerde industrielle revolution eller Industri 4.0, dækker over den hastige udvikling som i øjeblikket ses inden for teknologier såsom robotteknologi, sensorer, Big Data, Internet of Things, autonome køretøjer, 3D-print, bioteknologi og kunstig intelligens. De nye teknologier skaber nye forretnings- og vækstmuligheder for danske virksomheder, men skaber samtidig behov for omstilling og investeringer i ny teknologi og kompetencer.

  Regeringen vil bruge anbefalingerne fra Digitalt Vækstpanel til at fremlægge en samlet strategi for Danmarks digitale vækst. Derudover skal anbefalinger bruges i forbindelse med regeringens kommende vækstudspil og arbejdet i Partnerskabet for fremtidens arbejdsmarked.

  Medlem af vækstpanelet og direktør for produktion ved Teknologisk Institut, Anne-Lise Høg Lejre, vil på mødet give et oplæg om hovedkonklusionerne i panelets arbejde. Medlem af Vækstforums Formandskab Bo Stærmose vil desuden holde et oplæg om Digitalisering og Industri 4.0 ud fra et virksomhedsperspektiv. Oplæggene danner grundlag for en drøftelse af det fremadrettede arbejde og samarbejdet på tværs i forhold til digitalisering, herunder kommende initiativer og Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum på baggrund af oplæggene drøfter potentialer og udfordringer i forhold til digitalisering og Industri 4.0.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Temadrøftelsen blev indledt med to oplæg. Direktør for Produktion ved Teknologisk Institut, Anne-Lise Høg Lejre, holdt oplæg om Danmark som Digital Frontløber og herunder anbefalingerne fra Det Digitale Vækstpanel. Bestyrelsesformand for Juliana og medlem af Vækstforums Formandskab, Bo Stærmose, holdt oplæg om, hvordan Juliana integrerer digitale teknologier i hele processen fra produktudvikling til leverance og den efterfølgende relation med kunderne.

  På baggrund af oplæggene drøftede Vækstforum bl.a. den hastige teknologiske udviklings betydning for SMV’er, behovet for kvalificeret arbejdskraft og vigtigheden af at kunne tilbyde store og attraktive faglige miljøer med viden om de teknologiske muligheder ift. at kunne konkurrere internationalt om kvalificeret arbejdskraft. Drøftelserne indgår i det videre arbejde med Vækstforums Handlings- og Investeringsplan for 2018-2019.


  Sagsnr. 17/10452
  15. Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforums nuværende handlings- og investeringsplan udløber ved udgangen af 2017. Der fremlægges et forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af en ny handlings- og investeringsplan for perioden 2018-19 samt en overordnet disposition.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforums nuværende handlings- og investeringsplan udløber ved udgangen af 2017. Sekretariatet er derfor begyndt at forberede arbejdet med en ny plan.

  Den kommende handlings- og investeringsplan skal tage udgangspunkt i regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi og skal udmønte de erhvervsrettede elementer heraf i konkrete initiativer, der skal skabe øget vækst og flere arbejdspladser i Syddanmark. Handlings- og investeringsplanen udgør således et prioriteringsredskab for Vækstforum, der angiver rammerne for de initiativer og udviklingsaktiviteter, som Vækstforum ønsker at udvikle, igangsætte og indstille til medfinansiering ved hjælp af EU-strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler. Handlings- og Investeringsplanen videregives til det nye Vækstforum sammen med en opsamling af erfaringerne fra arbejdet i det nuværende Vækstforum.

  For at styrke muligheden for at realisere vækst- og udviklingsstrategien inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed, besluttede Vækstforum i september 2016 at justere ansøgningsprocessen til Vækstforums midler. Justeringen betyder i praksis, at handlingsplanen ledsages af en investeringsplan, der beskriver de indsatser, som Vækstforum beslutter at igangsætte for perioden 2018-2019, og som ansøgere fremover vil kunne byde ind på, når de annonceres. Der gives i bilaget et overblik over de midler, som Vækstforum forventes at have til rådighed i 2018-2019 fordelt på prioritetsakser (der tages forbehold for evt. tilbageløb af midler m.v.).

  Udkast til overordnet tidsplan for vedtagelsen af Handlings- og Investeringsplan 2018-2019

  ·         12. juni 2017: Vækstforum drøfter processen for udarbejdelse af ny handlings- og investeringsplan.

  ·         27. september 2017: Et første udkast til ny handlings- og investeringsplan forelægges Vækstforum.

  ·         4. december 2017: Endelig godkendelse af handlings- og investeringsplanen i Vækstforum.

  Forslag til disposition for Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-2019

   

  1.                   Forord

  2.                   Den regionale vækstindsats – muligheder og udfordringer

  3.                   De strategiske rammer

  4.                   Den fokuserede indsats

  a.                   Offshoreenergi

  b.                   Energieffektive teknologier

  c.                    Sundheds- og velfærdsinnovation

  d.                   Turisme

  e.                    Design og kreative erhverv

  f.                     [ny indsats inden for robotteknologi]

  5.                   Højvækstmodellen

  6.                   Brede indsatser [Industri 4.0 som tværgående tema samt bl.a. fortsættelse af de brede indsatser inden for kvalificeret arbejdskraft og social inklusion ]

  7.                   Vækst i yderområderne

  8.                   Vestdansk Erhvervssamarbejde

  9.                   Fra strategi til handling

  10.                Plan for offentliggørelse af annonceringer 2018-2019

  11.                Hvordan søger man Syddansk Vækstforum om støtte?

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandsskabet indstiller,

  • At Vækstforum drøfter og godkender udkast til proces og tidsplan samt den overordnede disposition for den kommende handlings- og investeringsplan.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/6334
  16. Erhvervspartnerskab mellem Udviklingsråd Sønderjylland og Syddansk Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  I lighed med de indgåede aftaler med udvikling Fyn og Trekantområdet Danmark fremlægges nu et udkast til erhvervspartnerskabsaftale med UdviklingsRåd Sønderjylland. Aftalerne er en opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Vækstforums handlings- og investeringsplan om at indgå samarbejdsaftaler med de fælleskommunale erhvervsenheder. Formålet er at styrke sammenhæng og koordinering af indsatserne inden for erhvervsfremme.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ambitionen med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og den tilhørende handlings- og investeringsplan er, at initiativerne gennemføres i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører, så der skabes synergi og størst mulig effekt af indsatserne. Samtidig sikres sammenhæng og koordinering.

  Vækstforum har tidligere godkendt erhvervspartnerskabsaftaler med Trekantområdet Danmark og Udvikling Fyn. På baggrund af politiske drøftelser mellem UdviklingsRåd Sønderjylland og Syddansk Vækstforum fremlægges der nu et udkast til erhvervspartnerskabsaftale.

  Med udgangspunkt i UdviklingsRåd Sønderjyllands fokusområder og den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal erhvervspartnerskabsaftalen være med til at styrke Sønderjylland som vækstcentrum til gavn for hele Region Syddanmark.

  Udkastet til erhvervspartnerskabsaftale indeholder syv aktivitetsspor:

  • Energi- og produktionsteknologi
  • Fødevarer
  • Logistik
  • Etablering af Aeronautical Center of Excellence
  • Dansk-tysk erhvervssamarbejde
  • Kvalificeret arbejdskraft og uddannelse
  • Kapitalfremskaffelse og Scale-up

  Udkastet til erhvervspartnerskabsaftale er koordineret på administrativt niveau mellem UdviklingsRåd Sønderjylland og Vækstforumsekretariatet.

  UdviklingsRåd Sønderjylland forventer, at kunne underskrive erhvervspartnerskabsaftalen primo juni 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   
  • At Vækstforum godkender erhvervspartnerskabsaftalen med UdvikingsRåd Sønderjylland.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/6334
  17. Status på erhvervspartnerskabsaftalen mellem Udvikling Fyn og Syddansk Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvikling Fyn og Vækstforum indgik i efteråret 2016 en erhvervspartnerskabsaftale, som løber frem til 2019. Aftalen trådte i kraft 1. november, og det fremgår af aftalen, at der efter et halvt år udarbejdes en status, som præsenteres her.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ambitionen med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og den tilhørende handlings- og investeringsplan er, at satsningerne og initiativerne gennemføres i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører, så der skabes synergi og størst mulig effekt af indsatserne. Samtidig sikres sammenhæng og koordinering. Som led heri indgik Udvikling Fyn og Vækstforum pr. 1. november 2016 en erhvervspartnerskabsaftale med følgende aktivitetsspor:

  • Robotteknologi og automation
  • Maritim/Offshore
  • Sundheds- og velfærdsinnovation

  Den del af aftalen, der vedrører sundheds- og velfærdsinnovation, er koordineret med Odense Kommune.

  Det er vurderingen, at der er god fremdrift i initiativerne i aftalen. Status på de enkelte initiativer fremgår af bilaget.

  Inden for robotteknologi og automation kan det bl. a. fremhæves, at Udvikling Fyn og Vækstforum samarbejder om at udvikle et robotakademi, som skal imødekomme robotindustriens stigende behov for kvalificeret arbejdskraft og at samle de erhvervs-, forsknings- og vidensmæssige kompetencer inden for robotteknologi og automatisering. Det kan desuden fremhæves, at Vækstforum har finansieret etableringen af et elitetræningscenter inden for robotteknologi i regi af Scale-up Denmark for at styrke udviklingen af nye store virksomheder indenfor området.       

  Inden for maritime område kan det fremhæves, at Vækstforum i marts 2017 investerede samlet 13,3 mio. kr. i initiativet Co-Create Sydfyn med Fremtidsfabrikken som ansøger. Initiativet skal skabe vækst på Sydfyn gennem en række tilbud til virksomheder og iværksættere inden for det maritime erhverv og IT-erhverv.

  Inden for Sundheds- og velfærdsinnovation kan det bl. a. fremhæves, at Vækstforum i december 2016 investerede 22 mio. kr. i tre initiativer med Welfare Tech som ansøger. Initiativerne skal styrke virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Vækstforum har desuden investeret i alt 50 mio. kr. i Scale-up Denmark herunder et elitetræningscenter inden for sundheds- og velfærdsinnovation, som er i gang med screening og træningsforløb med virksomheder. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender status på erhvervspartnerskabsaftalen med Udvikling Fyn
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/112
  18. Vestdansk Erhvervssamarbejde: Udmøntning af handlingsplan 2017.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Styregruppen for Vestdansk Erhvervssamarbejde holdt sit andet møde den 13. marts 2017. Et centralt punkt på mødet var en række forslag til udmøntning af samarbejdet, herunder konkrete forslag til udmøntning af Handlingsplan 2017, som styregruppen drøftede og godkendte.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De tre vestdanske vækstfora har siden 2013 arbejdet sammen om at sikre et sammenhængende erhvervsfremmesystem på tværs af hele Vestdanmark. Samarbejdet blev yderligere styrket med indgåelsen af en ny samarbejdsaftale i juni 2016. Som led i den nye aftale blev formandskaberne for de tre vækstfora udpeget som medlemmer af en styregruppe for det vestdanske samarbejde. Styregruppens formål er at sikre fremdriften i samarbejdet samt at sikre samordning og forenkling af erhvervsfremmesystemet, så virksomhedernes adgang til specialiserede tilbud lettes og overlappende initiativer undgås. Styregruppen mødes to gange årligt.

  Styregruppen holdt sit andet møde den 13. marts 2017 i Aarhus. Fra Syddansk Vækstforum deltog Stephanie Lose og Ib Kristensen.

  På mødet blev der fulgt op på den drøftelse af ramme og vision for det vestdanske samarbejde, som fandt sted på det første møde den 10. november 2016, hvor styregruppen understregede, at det primære formål med samarbejdet er at forenkle og samordne strukturer og at sikre virksomhedernes adgang til specialiseret viden på tværs af regionsgrænserne.

  Styregruppen drøftede og godkendte på den baggrund fem vejledende principper for udmøntningen af Vestdansk Erhvervssamarbejde. De fem vejledende principper præciserer, at formålet med samarbejdet er at sikre: Konkurrenceevne, Forenkling, Åbenhed, Samordning og nærhed samt Partnerskab. Principperne vil blive formidlet til aktører og interessenter i de tre regioner.

  Et andet centralt punkt på mødet var forslag til udmøntning af handlingsplan 2017 på følgende fire områder: Sundheds- og Velfærdsinnovation, Energiteknologi, Fødevarer, Industri 4.0 herunder design og kvalificeret arbejdskraft. Styregruppen drøftede og godkendte forslagene, som særligt sigter mod forenkling af klyngestrukturer. Derudover er der blandt andet forslag om etablering af en fælles Industri 4.0-platform, etablering af brancherelaterede netværk med fokus på opkvalificering af arbejdskraft samt om udarbejdelse af en National Vindstrategi 2.0.

  Et tredje punkt på mødet var orientering om et fælles vestdansk indspil til vækstpartnerskabsaftaler med regeringen. I den fælles tekst lægges der vægt på at skabe forenkling og bedre samarbejde på tværs af erhvervsfremmesystemet - særligt i forhold til samordning af nationale innovationsnetværk og regionalt understøttede klynger af national karakter.

  Endelig godkendte styregruppen et dansk og engelsk navn for samarbejdet - henholdsvis Vestdansk Erhvervssamarbejde og Business Partnership West Denmark.

  Referat fra styregruppemødet er vedlagt som bilag. Dagsordener fra styregruppens møder, Handlingsplan 2017 og yderligere materiale om Vestdansk Erhvervssamarbejde kan findes her. Næste møde i den politiske styregruppe afholdes den 2. oktober 2017 i Region Nordjylland.

  Der gives på mødet en præsentation af Vestdansk Erhvervssamarbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager referatet fra styregruppens møde den 13. marts 2017 til orientering og godkender forslagene til udmøntning af samarbejdet, herunder de konkrete forslag til udmøntning af Handlingsplan 2017 for Vestdansk Erhvervssamarbejde.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Stephanie Lose præsenterede det vestdanske erhvervssamarbejde, herunder samarbejdets fokus på at sikre sammenhæng og konsistens i de regionale erhvervsindsatser ved bl.a. at forenkle og konsolidere klyngeinfrastrukturen.

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/11992
  19. SDU's strategiske indsatser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rektor Henrik Dam præsenterer på mødet i Vækstforum et oplæg om SDU’s strategiske indsatsområder inden for uddannelse og forskning herunder indsatser for øget samfundsengagement.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  SDU arbejder med en række strategiske indsatsområder inden for uddannelse og forskning. Inden for uddannelse drejer det sig bl. a. om testbaseret optag, talentprogrammer og internationalisering.

  Inden for forskning er det bl. a. etablering af Danish Institute for Advanced Study, Centre for Industrial Electronics, SDU Centre for Smart Production of Large Scale Structures og Nationalt Fodbold Center Danmark. 

  SDU udpegede desuden i 2016 tre nye strategiske indsatsområder, hvor SDU har en særlig mulighed for at skabe værdi i samfundet. Det drejer sig om områderne Velfærdsinnovation, Droner og Open Data.

  De tre indsatsområder kan på hver deres måde være med til at løse samfundsmæssige udfordringer. Universitetet har derfor besluttet at tilføre områderne 60 millioner kroner til forsknings- og samarbejdsindsatser over de næste tre år. Det gøres med en ambition om at skabe udviklingscentre på højt internationalt niveau i samarbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere, sådan som det er sket med den fynske robotindustri.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  ·                     at Vækstforum tager oplægget om SDU’s strategiske indsatsområder til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Henrik Dam holdt et oplæg om SDU’s strategiske indsatser inden for uddannelse og forskning og herunder indsatser for øget samfundsengagement.  

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 13/40609
  20. Forlængelse af samarbejdet om Cluster Excellence Denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som en del af den fælles klynge- og netværksstrategi har uddannelses- og forskningsministeriet og de seks vækstfora siden oktober 2014 finansieret en fælles klyngesupport funktion under navnet Cluster Excellence Denmark (CED). Den gældende treårige kontrakt med CED udløber den 1. oktober 2017. Der skal tages stilling til om aftalen skal forlænges. Der er mulighed for at forlænge den med op til to år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden 2013 har Danmark haft en samlet klynge- og netværksstrategi. Strategien blev opdateret i 2016. Otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL står bag strategien. Vækstforum godkendte den gældende strategi i marts 2016.

  Som en del af strategiens indsats for at professionalisere danske klynger og netværk har uddannelses- og forskningsministeriet og de seks vækstfora siden oktober 2014 finansieret en fælles klyngesupportfunktion under navnet Cluster Excellence Denmark (CED). CED er en national supportfunktion for klynger og netværk, som skal hjælpe de danske klyngeorganisationer med at blive bedre til at løfte klyngeorganisationernes opgaver: at øge matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner, at øge virksomheders innovation, vækst og internationalisering, samt at fungere som brobygger regionalt, nationalt og internationalt.

  CED måles primært på tre parametre. 1. Om flere klyngeorganisationer på landsplan har opnået guld/sølv certificering (som et udtryk for klyngeorganisationernes professionalisering). 2.   Klyngeorganisationers tilfredshed med de kompetenceudviklingsaktiviteter CED leverer. 3. Om 30 klyngeorganisationer har en internationaliseringsstrategi og om CEDs indsats har bevirket øget international aktivitet i klyngerne. Se nærmere resultatopgørelse i bilag.  

  CED har (over)opfyldt de opstillede mål i den nuværende kontrakt. Alle arrangementer og aktiviteter evalueres individuelt. Generelt har der siden etablering af supportfunktionen været tilfredshed både med hensyn til den daglige sparring, arrangementer, kompetenceudvikling og brobygningen til andre aktører i erhvervs- og innovationsfremmesystemet og internationalt.

  Den gældende treårige kontrakt med Cluster Excellence Denmark udløber den 1. oktober 2017. Der er i kontrakten mulighed for at forlænge den eksisterende kontrakt med op til to år. Den gældende treårige kontrakt har et årligt budget på 5 mio. kr., som er finansieret på følgende vis: Uddannelses- og Forskningsministeriet bidrager med i alt 2,65 mio. kr. årligt. Regionerne bidrager samlet med 2,35 mio. kr. årligt. Fordelingsnøglen for den regionale finansiering er: Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden 500.000 kr. Sjælland og Nordjylland 400.000 kr. Bornholm 50.000 kr.

  Det er sekretariatets vurdering, at Cluster Excellence Denmark leverer relevante og efterspurgte ydelser, som har positiv virkning på udvikling af kompetencer i klyngesekretariaterne, opbygning af professionelle klyngeorganisationer og EU-certificering af klyngerne.

  Det foreslås derfor, at Vækstforum i samarbejde med øvrige Vækstfora og Uddannelses- og Forskningsministeriet forlænger aftale om CED med to år. Forlængelsen har på administrativt niveau været drøftet på tværs af regioner og med uddannelses- og forskningsministeriet. I udgangspunktet har alle parter været positivt indstillet overfor en forlængelse undtagen af Bornholms Regionskommune, hvilket betyder, at der skal findes en måde at håndtere den bornholmske andel på 50.000 kr. Sekretariatet er i dialog med de øvrige partnere om løsning af denne problemstilling.

  Det er sekretariatets vurdering, at CED i det fremadrettede arbejde bør fokusere på at bidrage til forenklingen af den danske klyngeindsats.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  ·         at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet medfinansierer klyngesupportfunktionen Cluster Excellence Denmark med 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i perioden oktober 2017-oktober 2019,

  ·         at det forudsættes, at den øvrige finansiering af supportfunktionen tilvejebringes

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/52179
  21. Syddansk Vækstforums indsats for social inklusion
  fold dette punkt ind Resume
   

  I socialfondsprogrammet for 2014-2020 er social inklusion et obligatorisk indsatsområde. Vækstforum har i perioden 2015-2017 afsat op til 45,0 mio. kr. til social inklusion, hvoraf der aktuelt er udisponerede midler for godt 20 mio. kr. Punktet giver en status på den hidtidige indsats og anvendelse af midler i puljen. Der lægges desuden op til, at puljens anvendelsesområde udvides så restmidlerne også kan anvendes til at investere i ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  En vigtig forudsætning for at opfylde Vækstforums målsætning om en øget erhvervsfrekvens er, at flest mulige syddanskere er en aktiv del af arbejdsmarkedet. Syddansk Vækstforum afsatte i 2015 en særlig pulje på 27,5 mio. kr. til social inklusion og har sidenhen besluttet at videreføre indsatsen. Social Inklusion er derfor indarbejdet i Vækstforums Handlings- og Investeringsplan for 2016-2017 som en bred indsats, hvor det er muligt at søge midler i hele handlingsplanperioden. Indsatsen for Social Inklusion skal ske inden for to af de indsatser som er beskrevet i EU’s Socialfondsprogram:

  -      Indslusningsforløb via virksomheder til arbejdsmarkedet,

  -      Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet via socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål.

  For at sikre at indsatsen er så vækstrettet som muligt, er den fokuseret på indslusningsforløb, fortrinsvis målrettet private virksomheder. Vækstforum har desuden lagt vægt på, at der særligt er fokus på indsatser/områder, som ikke dækkes af eksisterende tilbud og midler, hvor der er brug for udvikling af nye løsninger, og hvor Syddansk Vækstforum kan igangsætte initiativer inden for de rammer, som Socialfondsprogrammet giver mulighed for.

  Foreløbig har Vækstforum igangsat to projekter, henholdsvis ”Virksomheder tager socialt ansvar” og ”Virksomhedsporten”. Desuden blev det i 2015 besluttet at reservere midler til en indsats for nyankomne flygtninge med henblik på at afhjælpe udfordringen med at integrere nyankomne flygtninge på arbejdsmarkedet. Det resulterede i projektet ”Business Training – Social Inklusion af Udsatte Flygtninge”. Hertil fik projekt ”Start-Up” tilsagn, men valgte ikke at igangsætte projektet, da det ikke lykkedes at sikre de nødvendige midler, og da flygtningeantallet udviklede sig anderledes end antaget.

  Endvidere har der fra sekretariatets side været igangsat en række tiltag i forhold til at oplyse og informere relevante samarbejdspartnere om puljens muligheder. Senest er der afholdt et informations- og dialogmøde med deltagelse af ledende medarbejdere fra aktører, som arbejder med eller har særlig viden om målgruppen, herunder jobcentre, erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter m.m. På mødet blev der udvekslet erfaringer med social inklusion af udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Desuden har sekretariatet holdt særskilte møder med en række af de kommunale jobcentre i regionen med henblik på at bringe puljemidlerne i spil på den mest hensigtsmæssige måde.

  Den opsøgende indsats overfor relevante aktører har vist, at der er en række udfordringer forbundet med at udmønte restmidlerne i puljen til social inklusion. Det er bl.a. et område, hvor der er en del udviklingsmidler til rådighed, som puljen står i konkurrence med. Endvidere er det et komplekst område med mange eksisterende indsatser, regler og forpligtelser. Det gør det vanskeligt at identificere nye indsatser, der komplementerer de eksisterende.

  På baggrund af de hidtidige erfaringer foreslås det derfor, at udvide området for indsatsen med socialfondsprogrammet mulighed for at investere i ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer. Dermed anvendes mulighederne i programmet fuldt ud. Der kan indstilles for ca. 20 mio. kr. i perioden 2016-2017 til den brede indsats for social inklusion, svarende til Vækstforums mål for udmøntning af strukturfondsmidlerne frem til 2017 inden for denne prioritet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller, 

  • at Vækstforum udvider anvendelsesmulighederne for den brede indsats for Social Inklusion, så der kan søges midler til ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 14/34672
  22. Syddansk Vækstforums evalueringspraksis efter 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har sammen med de øvrige vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen udført fælles evalueringer af strukturfonds- og REM-projekter, som har fået tilsagn i 2014-2017. Den fælles rammeaftale udløber med udgangen af 2017, og Vækstforum skal derfor tage stilling til, om Vækstforum også efter 2017 ønsker en ekstern evaluering af de igangsatte projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforaenes og Erhvervsstyrelsens fælles rammeaftale for evaluering af Strukturfond- og REM-projekter udløber med udgangen af 2017, og der skal derfor tages stilling til, om Vækstforum også efter 2017 ønsker en ekstern evaluering af de igangsatte projekter, herunder om det skal være i et fælles evalueringsset-up sammen med de øvrige vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen.

  Den nuværende rammeaftale mellem Erhvervsstyrelsen, de fem regioners og Bornholms Regionskommunes og COWI A/S omfatter strukturfonds- og REM-projekter, som har fået eller får tilsagn i 2014, 2015, 2016 og 2017. COWI færdiggør evalueringerne på de projekter, der har fået tilsagn i den indeværende kontraktperiode. 

  Baggrunden for at indgå et fælles evalueringsset-up var, at der blev evalueret for forskelligt på tværs af regioner, den faglige kvalitet af evalueringerne varierede betydeligt, og der blev ikke systematisk samlet op tværregionalt, på tværs af indsatser inden for samme område.

  Det er sekretariatets opfattelse, at det fælles evalueringsset-up fungerer godt, og bl.a. bidrager til at styrke den systematiske og anvendelsesorienterede læring på tværs af de regionale vækstfora, samtidig med at projekternes fremdrift følges med henblik på at skabe endnu mere effektfulde projekter. 

  Arbejdet med at udforme et evt. nyt udbud om en fælles rammeaftale for de projekter, som får tilsagn fra 2018 – 2021 skal igangsættes nu, såfremt der skal kunne indgås en ny aftale inden udgangen af 2017. Erfaringerne fra den eksisterende rammeaftale inddrages i dette arbejde.

  Såfremt indstillingen følges får Vækstforum senere forelagt en sag vedr. finansieringen af de eksterne evalueringer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beslutter, at Vækstforum også efter 2017 indgår i et fælles eksternt evalueringsset-up sammen med de øvrige vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen.
  • at sekretariatet bemyndiges til at udarbejde et nyt udbud sammen med de øvrige vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen på baggrund af erfaringerne fra den eksisterende rammeaftale.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/13486
  23. Orientering: Evaluering af Vækstforums indsats for yderområderne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal i 2017 foretages en ekstern evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne jf. Bekendtgørelse om evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne. Sammen med de andre regioner og Erhvervsstyrelsen er sekretariatet påbegyndt arbejdet med at forberede evalueringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge bekendtgørelsen om evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne skal der hvert fjerde år – første gang inden udgangen af 2017 – foretages en ekstern evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne.

  Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at evalueringen som minimum for hver region skal omfatte 1) strategierne, der er fastlagt for vækst og erhvervsudvikling i yderområderne, og 2) de igangsatte initiativer, herunder effekterne af disse. 

  Det fremgår endvidere, at rammen for evalueringen af yderområde­indsatsen skal udarbejdes af Danmarks Vækstråd i dialog med de regionale vækstfora. Rammen er vedlagt som bilag. Heraf fremgår bl.a., at yderområderne defineres på samme måde som i strukturfondsprogrammerne 2014-2020, og at yderområdeinitiativer omfatter initiativer med et særligt yderområdefokus samt initiativer, der kommer yderområderne til gavn, selv om initiativerne er målrettet et bredere geografisk område.

  Evalueringerne kan bruges som afsæt for benchmarking og videndeling om yderområdeindsatsen på tværs af de regionale vækstfora.

  På baggrund af ovenstående er sekretariatet, sammen med de andre regioner og Erhvervsstyrelsen, påbegyndt arbejdet med at forberede evalueringen, jf. kravene i bekendtgørelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/19893
  24. Orientering: Scale-up Denmark - status på udbud indenfor Robotteknologi og Oplevelseserhverv
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum besluttede i december 2016, at igangsætte Scale-Up Denmark udbud af et elitetræningscenter indenfor henholdsvis Robotteknologi og Oplevelseserhverv.

  Der er indkommet ét tilbud på hvert elitetræningscenter. Begge tilbud er accepteret og kontrakterne er underskrevet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Udbuddet blev annonceret den 7. februar 2017 og ved tilbudsfristens udløb den 30. april var der indkommet ét tilbud på hvert af elitetræningscentrene.

  Tilbuddene er blevet gennemgået og accepteret, og kontrakterne blev underskrevet den 22. maj.

  Elitetræningscentret inden for Oplevelseserhverv skal drives af et konsortium bestående af SE Next Step A/S, Insero A/S og Spinderihallerne – Vejle Kommune.

  Elitetræningscentret inden for Robotteknologi skal drives af et konsortium bestående af Væksthus Syddanmark, Teknologisk Institut og Odense Robotics ved Udvikling Fyn.  

  Af det vedlagte bilag fremgår det, hvem de to konsortier har indgået samarbejdsaftaler med og hvilke eksisterende virksomheder, der er tilknyttet centrene.

  Der er herefter i alt 12 Scale-Up Denmark elitetræningscentre, hvoraf de 5 er forankret i Syddanmark indenfor Sundheds- og velfærdsteknologi, Energieffektive teknologier, Offshore Industri, Oplevelseserhverv og Robotteknologi.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/9010
  25. Orientering: Region Syddanmarks Vækstbarometer. 2. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark foretager løbende en analyse af vækstforventningerne i de små og mellemstore virksomheder i regionen. Udsigten for 2. kvartal viser fortsat positive konjunkturer, både når det gælder vækst i omsætning og flere ansatte. Forventningerne er især høje blandt eksportvirksomheder.

   

  Mangel på kvalificeret arbejdskraft berører fortsat mange af de små og mellemstore virksomheder, men i løbet af det sidste kvartal har flere virksomheder haft held til at finde den arbejdskraft, de mangler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  46 pct. af de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark forventer vækst i omsætningen i 2. kvartal. De positive vækstforventninger underbygges af udsigt til mere eksport og flere ordrer, og der er derfor også stor tiltro til flere ansatte og større omsætning blandt eksportvirksomhederne. Jobudsigten er også positiv og 30 pct. af virksomhederne tror på flere ansatte.

  Vækstforventningerne er højst inden for videnrådgivning og IT, i hotel- og restauration og hos engroshandlen. Kun et lille flertal i bygge- og anlægsbranchen og i transport deler de positive forventninger til omsætningen.

  Konjunkturudviklingen for landbrug og fødevarer fortsætter den positive tendens, branchen har haft siden anden halvdel af 2016 efter en længere periode under pres. Der er fortsat positive forventninger til væksten, og eksportudsigten hos landbrug og fødevarer er markant forbedret. På jobsiden halter det dog stadigvæk, og branchen forventer samlet set færre ansatte i 2. kvartal.

  De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har meldt om stigende problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft siden februar 2015, men denne udvikling ser ud til at være bremset. I december 2016 svarede 60 pct. af de virksomheder, der har søgt nye medarbejdere, at de i høj grad eller i nogen grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft – i marts 2017 var tallet faldet til 49 pct.

  Rekrutteringsproblemerne er blevet mindre i alle brancher bortset fra de videntunge brancher avanceret produktion og videnrådgivning og IT, som har oplevet en mindre forværring.

  Analysen er baseret på ca. 900 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/119
  26. Orientering: Opfølgning på Det Gode Liv-strategien: State of the region 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har foretaget en opfølgning på Den regionale vækst- og udviklingsstrategi, ”Det Gode Liv”, i form af rapporten State of the region 2017. Opfølgningen viser, at flere er kommet i arbejde, og produktiviteten er højere, mens det relative arbejdsudbud målt ved erhvervsfrekvensen kun er øget marginalt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Visionen i Den regionale Vækst- og Udviklingsstrategi, ”Det Gode Liv”, er et attraktivt, aktivt og produktivt Syddanmark. Regionsrådet følger løbende op på udviklingen mod de tre mål ved at gøre status på en række indikatorer. I relation til den erhvervsrettede del og Vækstforums indsatsområder følges op på indikatorer for produktivitet og udbud af arbejdskraft.

  Rapporten viser, at der hvert år fra 2010 til og med 2015 har været en vækst i produktiviteten, og at den samlet er steget mere end i de andre danske regioner de seneste fem år. Beskæftigelsen er stigende, men erhvervsfrekvensen og dermed udbuddet af arbejdskraft er kun vokset en anelse i forhold til målsætningen, og det er ikke godt for regionens virksomheder, som melder om markant voksende problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  ·        at Vækstforum tager rapporten til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/5316
  27. Orientering: Fælles syddansk indsats vedrørende kvalificeret arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med udmøntningen af vækst- og udviklingsstrategien har Region Syddanmark og KKR Syddanmark udarbejdet en fælles aktionsplan, der bl.a. indeholder en særskilt indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Formandskaberne for Syddansk Vækstforum, de regionale arbejdsmarkedsråd, Syddansk Uddannelsesaftale, KKR Syddanmark, Udvalget for Regional Udvikling og regionsrådet samt repræsentanter for VEU-centrene og erhvervsskolerne mødes i den sammenhæng for anden gang den 28. juni 2017 for at følge op på og drøfte fælles syddanske indsatser for kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark og KKR Syddanmark har som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi udarbejdet en fælles aktionsplan, der bl.a. indeholder en særskilt indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det første møde i regi af aktionsplanen for kvalificeret arbejdskraft, blev afholdt den 14. oktober 2016 med deltagelse fra formandskaberne for henholdsvis Syddansk Vækstforum, regionsrådet, Udvalget for Regional Udvikling, KKR Syddanmark, de to regionale arbejdsmarkedsråd, Syddansk Uddannelsesaftale samt repræsentanter fra VEU-centre og erhvervsskoler. På mødet var der opbakning til en række konkrete initiativer og løsninger, som var foreslået inden for de to temaer ”Flere unge til erhvervsuddannelserne” og ”Øget voksen- og efteruddannelse”.

  D. 28. juni 2017 afholder de samme aktører det andet møde i regi af aktionsplanens arbejdsspor om kvalificeret arbejdskraft. På mødet vil der mødet blive fulgt op på de initiativer, som blev igangsat på det første møde i regi af aktionsplanens arbejdsspor om kvalificeret arbejdskraft. Som en del af opfølgningen vil der også være en status på indsatser vedrørende bedre transportmuligheder til erhvervsuddannelserne og bedre vejledning i grundskolen.

  På mødet vil der desuden blive lagt op til en temadrøftelse af, hvordan man imødegår manglen på kvalificeret arbejdskraft ved at understøtte udbredelsen af kompetencer indenfor teknologi, digitalisering og naturvidenskab. Der vil ligesom ved det første møde blive udarbejdet et katalog med konkrete initiativer. Initiativerne forventes både at adressere den kommende arbejdsstyrke på flere forskellige uddannelsesniveauer og den eksisterende arbejdsstyrke indenfor videre- og efteruddannelsesområdet.

  Det endelige program for mødet er under udarbejdelse og vil blive udsendt medio juni. Initiativkataloget vil ligeledes blive sendt til deltagerne på forhånd.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/22539
  28. Orientering: Slutrapport til EU-kommissionen om strukturfonde i Danmark 2007-2013
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den samlede danske ramme for Regional- og Socialfondstilskud var på 3.652 mio. kr. i 2007-2013. Erhvervsstyrelsen konkluderer i slutrapporten til EU-Kommissionen at programmidlerne blev anvendt fuldt ud, og programmerne er gennemført med lav fejlrate. I Syddanmark fik 120 projekter udbetalt støtte efter indstilling fra Syddansk Vækstforum, og der blev samlet udbetalt EU-støtte på 740,9 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Erhvervsstyrelsen har ultimo marts 2017 aflagt samlet regnskab og slutrapport for anvendelse af EU’s Regionalfond og Socialfond i Danmark i perioden 2007-2013. Den samlede danske ramme for EU-tilskud var på 3.652 mio. kr. Strukturfondsmidlernes andel af Danmarks BNP i perioden var på 0,03 % pr. år. Erhvervsstyrelsen har konkluderet at ”programmidlerne er anvendt fuldt ud, og programmerne er gennemført med lav fejlrate”.

  Slutrapporten gælder for hele Danmark, og indeholder forholdsvis få oplysninger, som er opgjort på regionalt plan. På landsplan har 597 projekter modtaget støtte. 12.943 virksomheder har på forskellig vis deltaget i projekterne og 4.301 iværksættere har modtaget støtte. 38.937 personer har deltaget i kompetenceudvikling. Involveringen af private virksomheder har langt overgået de forventninger, der blev fastsat ved starten af programmerne.

  I løbet af perioden 2007-2013 har de seks regionale vækstfora i samarbejde med Erhvervsstyrelsen udviklet værktøjer, som på baggrund af registerdata giver et godt indblik i de effekter, der opnås på virksomhedsplan. Denne monitorering er fast indarbejdet i strukturfondsprogrammerne for 2014-2020. Det er imidlertid ikke taget med i slutrapporten for perioden 2007-2013, fordi effekterne ikke var formuleret som måltal ved programmernes start. Vækstforum har modtaget og vil fortsat modtage orienteringer om monitoreringen.

  I hele strukturfondsperioden har Erhvervsstyrelsen og vækstforumsekretariatet arbejdet tæt sammen, bl.a. om økonomistyring. Fra Syddanmark har 120 projekter fået udbetalt en samlet støtte på 740,9 mio. kr. Syddansk Vækstforums indstillinger har med andre ord medført en direkte omsætning af EU-midler på trekvart milliard kroner. Budgetterne er blevet justeret i løbet af perioden, men den samlede regionale ramme endte på 756 mio. kr. Hermed kan det opgøres at den faktiske hjemtagning af EU-tilskud blev på 98 % af rammen. Det er så godt som fuld udnyttelse. Mange projekter blev afsluttet sent i perioden, på et tidspunkt hvor det ikke var muligt for Vækstforum at recirkulere restbeløb. Over hele perioden har der været et tilbageløb på 91,4 mio. kr., og størstedelen heraf blev anvendt til nye tilsagn.

  Også i Syddanmark har programgennemførelsen været præget af en lav fejlrate. Der er blevet ført nøje kontrol med projekternes regnskaber, og dette har også ført til et større antal løbende korrektioner. Der er imidlertid et enkelt projekt, hvor Erhvervsstyrelsen har fundet det nødvendigt at rejse et krav om fuld tilbagebetaling af udbetalte midler. Det drejer sig om projektet ”Holmegård Kursus- og Træningscenter”, som fik udbetalt 1,5 mio. kr. fra Regionalfonden. Der verserer fortsat en retslig tvist om sagen. Tilsagn og udbetalinger vedr. Holmegaard er trukket ud af ovenstående tal. Vækstforum modtog orientering på møde den 17. marts 2015.

  Det er kendt, at strukturfondsprojekter kræver en vis administration. Det bemærkes i denne sammenhæng, at den fremlagte slutrapport indeholder en opgørelse af de direkte omkostninger ved administrationen, nemlig programmernes såkaldte ”tekniske assistance”. Der er samlet blevet anvendt 122,2 mio. kr. i EU-tilskud til administrative funktioner, heraf 37,7 mio. kr. i de regionale sekretariater (9,8 mio. kr. i Syddanmark). De administrative funktioner har således lagt beslag på 3,4 % af EU-tilskuddet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles

  • At Vækstforum tager sagen til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/24377
  29. Orientering: Årsrapport 2016 fra Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
  fold dette punkt ind Resume
   

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme har offentliggjort årsrapporten for 2016. Rapporten viser, at der er skabt og/eller fastholdt 192 arbejdspladser i 2016 og samlet 1.823 arbejdspladser i perioden 2007-2016 i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark. Vækstforum har støttet initiativet siden 2007 og besluttede på mødet den 13. juni 2016 at videreføre medlemskabet af FVI og det årlige kontingent for årene 2017 og 2018.

  Organisatorisk er der placeret 9 projektledere i de 3 regioner, heraf 3 i Syddanmark. Projektlederne har særligt fokus på at tiltrække virksomheder inden for Vækstforums forretningsområder Bæredygtig energi, Sundheds- og velfærdsinnovation og designområdet.

  Resultatet for 2016 baserer sig på i alt 68 investeringsprojekter i Danmark, hvoraf 19,7 projekter er placeret i Vestdanmark, hvilket er på niveau med tidligere år. Projekterne skabte og fastholdte 408,3 arbejdspladser i Vestdanmark i 2016.

  Som det fremgår af tabellen `Antal projekter i Vestdanmark´ fordelte de 19,7 vestdanske investeringsprojekter sig jævnt mellem regionerne i 2016.

  Antal projekter i Vestdanmark

  Region

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  Total

  Nord

  1,0

  3,0

  6,0

  4,0

  4,0

  4,0

  8,0

  4,0

  3,0

  5,1

  42,1

  Midt

  2,0

  9,0

  8,0

  2,0

  5,0

  11,0

  4,0

  3,0

  9,0

  7,3

  60,3

  Syd

  7,0

  6,0

  2,0

  3,0

  4,0

  8,0

  12,0

  5,0

  6,0

  7,3

  60,3

  Total

  10,0

  18,0

  16,0

  9,0

  13,0

  23,0

  24,0

  12,0

  18,0

  19,7

  162,7

  Note: Decimalerne er et udtryk for at investeringsprojekter (og dertilhørende jobs) kan favne bredere end én dansk region, hvorfor en procentvis deling mellem de involverede regioner finder sted.

  Konsulentfirma Ernst & Young evaluerer Invest in Denmarks indsats. Kun virksomheder som angiver, at Invest in Denmark har tilført merværdi for virksomhedens beslutning om etablering, medregnes i det endelige årsresultat. 

  Det er værd at bemærke, at fordelingen over årene er meget jævn mellem de tre vestdanske regioner. 

  Jobskabelse i Vestdanmark

  Region

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  Total

  Nord

  40,0

  117,0

  156,0

  65,0

  432,0

  85,0

  73,0

  275,0

  98,0

  105,2

  1.446,2

  Midt

  31,0

  203,0

  367,0

  11,0

  103,0

  400,0

  219,0

  66,0

  267,0

  110,6

  1.777,6

  Syd

  340,0

  268,0

  45,0

  38,0

  40,0

  246,0

  244,0

  105,0

  305,0

  192,5

  1.823,5

  Total

  411

  588

  568

  114

  575

  731

  536

  446

  670

  408,3

  5.047,3

  Note: Decimalerne er et udtryk for at investeringsprojekter (og dertilhørende jobs) kan favne bredere end én dansk region, hvorfor en procentvis deling mellem de involverede regioner finder sted. 

   

  Tendensen for det generelle investeringsfremmearbejde og FVI-indsatsen har været flere projekter, men færre jobs. Set over en treårig periode er der fortsat tale om et resultat betydeligt over målsætningen på 1.400 jobs over tre år i Vestdanmark.

  I foråret 2016 besluttede FVIs bestyrelse, som et to-årigt pilotprojekt, at ansætte en investeringsfremmemedarbejder i Hamborg fra foråret 2017 med fokus på styrkepositionerne i Vestdanmark. Det forventes, at initiativet vil understøtte det vestdanske erhvervssamarbejde. Initiativet er en del af den nærmarkedsindsats, der blev besluttet i december 2015, hvor Invest in Denmark også ansatte to investeringsfremmemedarbejdere i henholdsvis Norge og Sverige. Et samlet resultat for den nye nærmarkedsindsats forventes at være synligt ved evalueringen af indsatsen for 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  ·                  at Vækstforum tager punktet til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/1028
  30. Orientering: Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

  Til ansøgningsfristen den 2. februar 2017 er der indkommet 2 ansøgninger, som blev behandlet på Vækstforums Formandskabs møde den 8. maj 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 25. september 2014 bemyndigede Vækstforum Formandskabet til at træffe afgørelse om ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

  Der er indkommet 2 ansøgninger til puljens ansøgningsfrist den 2. februar 2017.

  Projekt

  Forretningsområde

  Indstilling

  KVALICARE – En klinisk e-læringsportal til hospitalspersonale v. Kvalicare ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  VR Demens platform v. TakeawalkVR ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Projekterne er vurderet i forhold til, om de lever op til formålet og kriterierne i Syddansk OPI-pulje.

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner om afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser (fremover skrives der blot produkter, men der menes såvel produkter som serviceydelser) inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi og Oplevelseserhverv.

  I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på en række kriterier, bl.a. potentialet for at skabe vækst i omsætning og arbejdspladser, at der er et behov for produktet i den offentlige sektor, et internationalt salgspotentiale og at der foreligger en velbeskrevet forretningsplan.

  Der er afsat 27,5 mio. kr. til puljen frem til august 2019, og der er efter de nævnte beslutninger ca. 9,77 mio. kr. tilbage i puljen.

  Pulje til fordeling

   kr.   27.500.000,00

  Tidligere bevilget

   kr.   15.058.649,36

  Bevilget på mødet den 8. maj 2017

   kr.     2.669.930,84

  Rest

   kr.     9.771.419,80

  Kritisk antagelse for effekter i puljen

  Det er en kritisk antagelse, at der er behov for grundig testning af produkterne blandt brugere og videreudvikling af produkterne i forhold til brugernes feedback.

  Særligt omkring potentialevurderingen

  Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

  1. Tid og pris: Projektet vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten.

  2. Samlet forventet effekt: Projektet vurderes i forhold til forventet effekt og bidrag til at indfri formål og kriterier under Syddansk OPI-pulje.

  Det bemærkes, at effektvurderingen ikke kan sammenlignes med effektvurderingen af Vækstforums øvrige projekter, da der anvendes en simpel udgave af effektvurderingsværktøjet, der er tilpasset puljen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/11394
  31. Orientering: Anbefalinger fra vækstteam for life science (lægemiddel- og medicoindustrien)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen nedsatte sidste år et vækstteam for life science, der har haft til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan Danmark kan skabe vækst og øge eksporten inden for life science (lægemiddel- og medicoindustrien). Punktet omhandler et udvalg af de 17 anbefalinger, som Vækstteamet netop har offentliggjort. Anbefalingerne kan få betydning for den syddanske indsats inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regeringens ’Vækstteam for life science’ har offentliggjort 17 anbefalinger til, hvordan Danmark skaber vækst og øger eksporten inden for life science området.

  I forbindelse med arbejdet konkluderes det, at særligt fagområdet medico adskiller sig fra pharma og biotek og at virksomhederne har forskellige behov.

  Danske biotek- og farmavirksomheder er koncentreret i Region Hovedstaden, mens virksomheder inden for medico og særligt sundheds- og velfærdsinnovation vurderes at være mere spredt ud over landet.

  Anbefalingerne fra vækstteamet falder inden for områder som forskning, klinisk forskning, sundheds-IT og sundhedsdata, myndighedsgodkendelse, kvalificeret arbejdskraft, kommercialisering af forskning, adgang til kapital, produktion, skattefradrag for forskning, et innovationsfremmende hjemmemarked og internationalisering.

  Medico-området har overlap til Sundheds- og Velfærdsinnovation, som er et af Vækstforums prioriterede forretningsområder. Derfor kan vækstteamets anbefalinger få betydning for den syddanske indsats inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation.

  Af særlig interesse kan fremhæves:

  Anbefaling 1: Regeringen opfordres til at afsætte flere ressourcer og målrette den offentlige forskning, herunder at fokusere forskning på de universiteter og miljøer, der har størst excellence indenfor life science dvs. Aarhus Universitet, Københavns Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. Desuden nævnes, at der er behov for en differentiering af universiteterne ift. performance og strategisk rolle på området.

  Hverken Aalborg eller Syddansk Universitet nævnes som universiteter, der af vækstteamet vurderes, at skulle være en del af den fremtidige forskningsindsats indenfor life science. Det kan i den forbindelse fremhæves, at der er excellente forskningsmiljøer på disse universiteter, og at alle excellente forskningsmiljøer bør inddrages - uanset geografisk beliggenhed. 

  Anbefaling 2: det tværregionale initiativ ’En indgang for industrien’ bør lægges under projektet ”NEXT”, der koordinerer klinisk forskning (National Experimental Therpy Partnerskab), og er forankret i Region Hovedstaden. Det kan bemærkes, at en evt. fusion først og fremmest bør have fokus på virksomhedernes behov, der vil være forskellige afhængigt af, om der er tale om virksomheder inden for biotek/pharma eller medico/sundheds- og velfærdsinnovation.

  Anbefaling 7: Der opfordres til, at der skal etableres en samlet national forsknings- og innovationsindsats inden for personlig sundhedsteknologi og eHealth, herunder samarbejder om afprøvning af nye innovative personlige sundhedsteknologiske løsninger mellem producenter, regioner, hospitaler og universiteter. Det kan bemærkes, der bør bygges videre på de etablerede økosystemer og initiativer. Eksempelvis har forsknings- og innovationsprojektet, Patient@Home en række erfaringer og resultater, der kan bygges videre på. Der er jf. eftersynet af erhvervsfremmeindsatsen ikke behov for flere aktører på området.

  Anbefaling 10: Der er for mange klynge- og netværksinitiativer på sundhedsområdet, og Vækstteamet anbefaler derfor at samle de statslige og regionale klynge- og netværksorganisationer indenfor sundheds- og velfærdsteknologi på færre enheder med hver sine spidskompetencer. Dette svarer til konklusionerne i forbindelse med eftersynet af erhvervsfremmeindsatsen. Klyngeorganisationen Welfare Tech er i gang med at afsøge mulighederne for at skabe en stærkere og forenklet klyngeorganisering og netværksorganisering inden for sundheds- og velfærdsinnovationsområdet. Indsatsen målrettes de særlige behov, der gør sig gældende for virksomheder indenfor velfærdsteknologi og medico-området. Virksomheder indenfor biotek og pharma har andre behov, og her forventes der en lignende selvstændig klynge-organisering.

  Næste skridt

  Anbefalingerne er afleveret til regeringen. Erhvervsministeriet arbejder på en generel vækststrategi for industrien i Danmark, herunder en særlig vækststrategi for life science som forventes offentliggjort til efteråret.

  Life Science i verdensklasse: Anbefalinger fra regeringens vækstteam for life science (68 sider) kan ses via dette link.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Stephanie Lose orienterede om, at Region Syddanmark og SDU har sendt et fælles brev til erhvervsministeren og heri fremført, at Danmark har behov for at videreudvikle landets styrkeposition inden for Life Science, og at der bør satses på alle relevante forskningsmiljøer uanset geografisk beliggenhed.

  Indstillingen tiltrådt.


  Sagsnr. 17/116
  32. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  Mette Refshauge orienterede om, at det er hendes sidste møde i Vækstforum pga. jobskifte. Stephanie Lose takkede for det gode og konstruktive samarbejde.


  Sagsnr. 17/116
  33. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 12-06-2017
   

  -

   


  Siden er sidst opdateret 11-07-2017
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring