Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforum - Referat - 20. marts 2017

Mødedato
20-03-2017 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Mødelokale 7
 
Deltagere
 
 • Birthe Friis Mortensen
 • Grethe Johnsen
 • Hinrich Jürgensen
 • Ib Kristensen
 • Dan Holmgaard Rasmussen
 • Karsten Uno Petersen
 • Anker Boye
 • Bo Stærmose
 • Erik Buhl Nielsen
 • Erik Lauritzen
 • Gitte Grønbæk
 • Henrik Dam
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Mette Refshauge
 • Morten Andersen
 • Steen Møller
 • Stephanie Lose
 • Ole Kjær
 • Per Diget
 • Grethe Adamsen Dahl
 • Bo Libergren
 • Thomas Hauge
 • Kjeld Søberg

 • Afbud
   
 • Dan Holmgaard Rasmussen
 • Gitte Grønbæk
 • Henrik Dam
 • Mads Henriksen
 • Mette Refshauge
 • Kjeld Søberg

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums møde den 6. december 2016
  3. Tilbageførsel af midler fra kapitalinitiativ - plan for reinvesteringer
  4. Økonomioversigt
  5. Indkomne ansøgninger
  6. Ansøgning: Pre Scale Up
  7. Ansøgning: EUD Student
  8. Helhedsorienteret yderområdeindsats på Sydfyn herunder Erhverv i gadeplan
  9. Ansøgning: Co-Create Sydfyn I, II og III
  10. Ansøgning: Ændring af SUNDiværk for studerende
  11. Center for Industriel Elektronik
  12. Samarbejde med Innovationsfonden om udstationering af regional medarbejder
  13. Industri 4.0 som vækstskaber og oplæg om ny bred indsats
  14. Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber - oplæg til ny bred indsats for kvalificeret arbejdskraft
  15. Temadrøftelse: Scale-up Denmark
  16. Udpegning af ny repræsentant til bestyrelsen for work-live-stay southern denmark
  17. Porteføljestyring - opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  18. National Offshore kampagne
  19. Effektmåling og monitorering 2016: Strukturfondsindsatsen i Syddanmark
  20. Analyse af virksomhedernes forventninger til 2017
  21. Analyse - Fødevareerhvervet i Region Syddanmark med særlig fokus på Trekantområdet Danmark
  22. Midtvejsstatus på 2016-17 kontrakten med det syddanske Bruxelleskontor
  23. Udkast til Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030)
  24. Erhvervspartnerskaber med Udviklingsråd Sønderjylland og Business Region Esbjerg
  25. Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  26. Meddelelser
  27. Eventuelt


  Sagsnr. 16/279
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Stephanie Lose bød velkommen til ny koncerndirektør Jørgen Bjelskou.

  Indstillingen blev tiltrådt. 


  Sagsnr. 16/279
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums møde den 6. december 2016
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Referatet fra Vækstforums møde den 6. december 2016 er sendt den 13. december 2016 og kan læses på dette link:

  https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm494861

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender referatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/119
  3. Tilbageførsel af midler fra kapitalinitiativ - plan for reinvesteringer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Erhvervsstyrelsen har den 3. marts 2017 orienteret om, at der i lyset af den pågående opfølgning på analysen af erhvervsfremmesystemet ikke kan findes konsensus om at benytte EU-programmernes option om finansielle instrumenter. Erhvervsstyrelsen konkluderer derfor, at optionen ikke vil blive benyttet.

  Det foreslås derfor, at Vækstforum ophæver den resterende del af den reserverede ramme til et nyt kapitalinitiativ.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum har tidligere tilkendegivet et ønske om at arbejde for, at finansielle instrumenter kan anvendes i strukturfondsperioden 2014-2020. På mødet den 22. september 2015 besluttede Vækstforum at reservere en ramme på 50 mio. kr. fra EU’s strukturfonde og en ramme på 25 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler som matchende medfinansiering.

  Imidlertid kræver det en national beslutning om at bede kommissionen om en programændring, så der kan anvendes finansielle instrumenter i det danske strukturfondsprogram. Da der på daværende tidspunkt endnu ikke var truffet en sådan beslutning, besluttede Vækstforum på mødet den 6. december 2016 at nedskrive den reserverede ramme med en tredjedel.

  Vækstforum besluttede desuden at anvende de resterende reserverede midler til andre formål, såfremt der ikke senest ved Vækstforums møde i marts 2017 er taget en national beslutning om at bede EU-kommissionen om at gennemføre en programændring, der gør det muligt at anvende strukturfondsmidlerne til et kapitalinitiativ.

  Regeringen offentliggjorde den 7. november 2016 analysen af erhvervsfremmesystemet i Danmark. Af analysen fremgår det blandt andet, at der ikke ses behov for regionale finansielle instrumenter, da det vurderes, at de vil overlappe nationale kapitalformidlingsinstrumenter.

  Erhvervsstyrelsen har den 3. marts 2017 orienteret om, at der i lyset af den pågående opfølgning på analysen af erhvervsfremmesystemet ikke kan findes konsensus om at benytte EU-programmernes option om finansielle instrumenter. Erhvervsstyrelsen konkluderer derfor, at optionen ikke vil blive benyttet.

  På den baggrund foreslås det at ophæve reservationen af den resterende del af rammen svarende til 13,33 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 20 mio. kr. fra EU’s Socialfond, samt 16,67 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Plan for reinvesteringer

   

  Af de tilbageførte 13,33 mio. kr. fra EU’s Regionalfond foreslås det, at der reserveres yderligere 6 mio. kr. til den nye brede indsats Industri 4.0. De resterende 7,33 mio. kr. går tilbage til rammen og kan således anvendes til kommende investeringer.

  De 20 mio. kr., der tilbageføres fra EU´s Socialfond, foreslås anvendt til den nye brede indsats om kvalificeret arbejdskraft.

  Tilbageførelsen af regionale erhvervsudviklingsmidler på 16,67 mio. kr. foreslås anvendt således:

  • Yderligere 2 mio. kr. reserveres til regional medfinansiering af den nye brede indsats Industri 4.0 – jf. dagsordenspunktet ”Industri 4.0 som vækstskaber og oplæg om ny bred indsats”.
  • 5 mio. kr. reserveres til regional medfinansiering af den nye brede indsats om kvalificeret arbejdskraft – jf. dagsordenspunktet ”Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber - oplæg til ny bred indsats for kvalificeret arbejdskraft”.
  • 3 mio. kr. reserveres til regional medfinansiering af Erhverv i gadeplan – jf. dagsordenspunktet ”Helhedsorienteret yderområdeindsats på Sydfyn herunder Erhverv i gadeplan”.

  Endvidere har det vist sig, at der under Socialfondens prioritet 3, Social inklusion og Socialfondens prioritet 4, Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse også er behov for at kunne søge en mindre regional medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, hvilket der ikke er reserveret midler til i Vækstforums investeringsplan for 2017. Derfor foreslås det, at der reserveres 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 3, Social Inklusion og 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 4, Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. De foreslåede initiativer udgør i alt 18 mio. kr. og indebærer således et træk på 1,33 mio. kr. af de ikke disponerede regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller, at regionsrådet ophæver den resterende reservation på 16,67 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til et nyt kapitalinitiativ
  • at Vækstforum tilsvarende ophæver den resterende reservation på henholdsvis 13,33 mio. kr. fra EU’s Regionalfonds prioritet 2 og 20 mio. kr. fra EU’s Socialfonds prioritet 1
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet at der reserveres en ramme på 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til regional medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 3, Social Inklusion.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der reserveres en ramme på 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til regional medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 4, Erhvervsuddannelse- og videregående uddannelse.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/43132
  4. Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret for anvendelse af følgende midler:

  • De regionale erhvervsudviklingsmidler
  • EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020

  Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug af de forskellige midler, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  I 2017 har Vækstforum i alt 113,4 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Heraf er 42,7 mio. kr. disponeret pr. 20. marts 2017 og 23,0 mio. kr. er reserveret til indsatser, der er beskrevet i Vækstforums Investeringsplan for 2017.

  De ”ikke disponerede midler” udgør 47,7 mio. kr., hvilket er 11,4 mio. kr. mere, end angivet på mødet den 6. december 2016. Det skyldes tilbageførelsen af reservationen til risikovillig kapital på 25 mio. kr. og ændringen af bevillingen til CIE/målrettet erhvervsindsats, der indebærer, at 10,4 mio. kr. føres tilbage til den ikke disponerede ramme. Selv om der samtidig er foreslået nye initiativer, modsvares det samlede tilbageløb ikke fuldt ud af nye investeringer. Derudover er der kommet tilbageløb af midler efter Vækstforums møde den 6. december 2016 og i starten af 2017. Midlerne for 2017 skyldes primært, at projekt Viden- og Innovationslaboratorier er lukket ned.

  Vækstforums Investeringsplan for 2017 gennemføres som planlagt. Derfor er hovedparten af de indsatser, der er budgetteret regionale erhvervsudviklingsmidler til 2017, igangsat på nuværende tidspunkt. Der resterer to planlagte indsatser:

  • Ny satsning om energi- og ressourceeffektive SMV’er - 3 mio. kr.
  • Ramme til medfinansiering af innovationsnetværk. - 20 mio. kr.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020
  Vækstforum har desuden 634,0 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond i programperioden 2014-2020. Tabel 2 og 3 i bilaget giver en oversigt over, hvordan den samlede budgetramme er fordelt på de to fonde og på fondenes prioriteter, hvor mange midler, der p.t. er disponeret og hvor mange midler, der er til rådighed på de enkelte prioriteter, såfremt de foreliggende indstillinger følges. Vækstforum har på nuværende tidspunkt 98,7 mio. kr. til rådighed på Socialfonden og 103,9 mio. kr. til rådighed på Regionalfonden.

  EU-disponeringsplanens mål for bevillinger og udbetalinger af strukturfondsmidler for perioden 2014-2020

  Samlet set er Vækstforum lidt bagefter sin EU-disponeringsplan. For at sikre en fornuftig programafvikling er udgangspunktet for disponeringsmålene, at Vækstforum i de første tre år af programperioden bevilger mere end halvdelen af de samlede 7-årige rammer.

  Når man ser på fondene hver for sig, er Vækstforum bagud for sin EU-disponeringsplan for Socialfonden. Jf. tabel 4 er målet, at der efter det 1. møde i 2017 er indstillet projekter til tilsagn for 183,4 mio. kr., men der er kun indstillet projekter til tilsagn fra Socialfonden på i alt 150,9 mio. kr. Til gengæld er disponeringsmålet på 202,3 mio. kr. for Regionalfondens vedkommende næsten opfyldt. Der er indstillet projekter til tilsagn for i alt 198,0 mio. kr.

  Imidlertid er de regionale rammer på hver af de to fonde givet som bevillinger til 3 underliggende prioriteter. At Vækstforum samlet set er bagud for sin EU-disponeringsplan for Socialfonden, dækker over at Vækstforum er meget forud for sit mål for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse. Efter dette møde vil der kun være 10,6 mio. kr. tilbage på prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse i programperioden 2014-2020, før eventuelle tilbageløb fra allerede støttede projekter/reserverede rammer og før en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.

  Derimod er Vækstforum bagud for sine mål for prioritet 4, Erhvervsuddannelser og videregående uddannelser og for prioritet 3, Social inklusion. For at få flere ansøgninger ind til Social inklusion har sekretariatet den 1. februar 2017 afholdt et informations- og dialogmøde med aktører, som arbejder med eller har særlig viden om social inklusion af udsatte grupper på kanten af arbejdsmarkedet, ligesom den kommende annoncering om Industri 4.0 som vækstskaber også forventes at resultere i ansøgninger om støtte fra prioritet 4, Erhvervsuddannelser og videregående uddannelse.

  At Vækstforum samlet set næsten har opfyldt sin EU-disponeringsplan for Regionalfonden, dækker over at Vækstforum er lidt forud for sine mål for prioritet 1, Innovation og klyngedannelse og for prioritet 2, SMV konkurrenceevne, men p.t. bagud for sit mål for prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet. Jf. Vækstforums investeringsplan for 2017 planlægges der en annoncering af en bred indsats for de resterende midler på prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet i september/oktober 2017.

  EU-disponeringsplanen har endvidere mål for udbetalinger af strukturfondsmidlerne. På nuværende tidspunkt tyder alt på, at målene for udbetalinger af Regional- og Socialfondsmidler efter Vækstforums 1. møde i 2017 vil blive opfyldt. Ligeledes vil Syddansk Vækstforum efter al sandsynlighed opfylde sin n+3 forpligtigelse ved udgangen af 2017.

  For overskuelighedens skyld er der vedlagt et bilag, der grafisk viser, hvor mange midler der er til rådighed på den enkelte prioritet, hvor mange midler Vækstforum på nuværende tidspunkt har disponeret og hvor mange af de disponerede midler, der er udmøntet i konkrete projekter, såfremt indstillingerne i dagsordenen følges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Stephanie Lose orienterede om, at disponeringsplanen følges, og at der fortsat er drøftelser med Erhvervsstyrelsen om anvendelsesmulighederne for Socialfondens prioritet 4.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/279
  5. Indkomne ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som er til behandling i Vækstforum den 20. marts 2017.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i alt indkommet 6 ansøgninger. Heraf er 1 ansøgning blevet trukket tilbage af ansøger, da en del af aktiviteterne ikke kunne støttes under socialfonden og 5 ansøgninger er til behandling.

  De 5 ansøgninger, der er til behandling, vedrører både EU-strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler.

  De indkomne ansøgninger fordeler sig således på Vækstforums forretningsområder: 

  Ansøger

  Projekt

  Forretnings­område

  Den Erhvervsdrivende Fond Væksthus Syddanmark

  Pre Scale Up

  Tværgående tematiseret indsats

  Campus Vejle

  EUD Student

  Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft

  Fremtidsfabrikken

  Co-Create Sydfyn I

  Tværgående - helhedsorienteret indsats på Sydfyn

  Fremtidsfabrikken

  Co-Create Sydfyn II

  Tværgående - helhedsorienteret indsats på Sydfyn

  Fremtidsfabrikken

  Co-Create Sydfyn III

  Tværgående - helhedsorienteret indsats på Sydfyn

  Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projekterne lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsudviklingsloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen.

  Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2016-17.

  Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne.

  Effektvurderingen fremgår af vedlagte bilag. Det skal bemærkes, at effektvurdering for Co-Create I og II er baseret på det indstillede budget og de deraf følgende effekter og ikke det ansøgte, da de dele af projektet er nedjusteret i samarbejde med ansøger. Co-Create III er derimod effektvurderet på det ansøgte, da der ikke er lagt op til en nedjustering af denne del af projektet. 

  Projekterne Co-Create Sydfyn I-III hænger så nøje sammen, at de 3 ansøgninger behandles samlet som ét punkt nedenfor på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/40813
  6. Ansøgning: Pre Scale Up
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektpræsentation

  Pre Scale Up

  Forretningsområde

  Tværgående

  Ansøger

  Væksthus Syddanmark

  Økonomiske partnere

  SDU, Tietgenskolen, D2i, Welfare Tech, OffshoreEnergy.dk, CLEAN.

  Formål

  at øge optagelsen af syddanske iværksættere med højvækstpotentiale til Scale-up Denmark.

  Indstilles til tilsagn fordi

  det vurderes, at projektet bidrager til at styrke den syddanske deltagelse i Scale-up Denmark og at skabe flere syddanske iværksættere med vækstpotentiale indenfor Vækstforums forretningsområder.

  Effekter

  Efter projektperioden (0-2 år)

  Efter projektperioden (2-5 år)

  Overlevende virksomheder:         20 (af 25 nystiftede) og 60 (af 90 eksisterende)

  Deltagere som er selvstændige: 50

  Øget omsætning: 120 mio. kr.

  Øget eksport: 7,2 mio. kr.

  Antal nye arbejdspladser: 120

  Indstillet projektbudget

  Socialfonden

  REM

  Egenfinansiering

  Totalt projektbudget

  1,0 mio.

  5,0 mio.

  2,0 mio.

  8,0 mio.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Vækstforums forretningsområde:

  Tværgående

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Det er projektets formål at øge optagelsen af syddanske iværksættere med højvækstpotentiale til Scale-up Denmark.

  Projektet går ud på at identificere deltagere fra målgruppen, fx blandt regionens universitetscampusser, UC’ere, erhvervsskoler, innovationsmiljøer, væksthuset, klyngeorganisationer og iværksætterhuse. De identificerede deltagere screenes mhp. at finde de deltagere, der har det bedste vækstpotentiale, og som vurderes at have Scale-up potentiale efter at have gennemført kompetenceudviklingsforløb.

  De udvalgte deltagere gennemfører derefter kompetenceudviklingsforløb, der indeholder målrettet rådgivning, længere individuelle og/eller kollektive forløb og mentorordninger. Det er derefter forventningen, at deltagerne kan søge optagelse i Scale-up Denmark programmet.

  Målgruppen er iværksættere og unge virksomheder indenfor forretningsområderne sundheds- og velfærdsteknologi, energieffektive teknologier og offshore industri. Derudover vil målgruppen blive udvidet til også at omfatte forretningsområderne Oplevelseserhverv og Robotteknologi, såfremt disse hubs etableres. Udbuddet på disse gennemføres i februar/marts 2017.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektet bidrager til at styrke den syddanske iværksætterfødekæde til deltagelse i Scale-up Denmark og bidrager til flere syddanske iværksættere med vækstpotentiale indenfor Vækstforums forretningsområder.

  Effektkæden er velunderbygget med afsæt i de erfaringer som Væksthuset har med andre projekter, men da der er tale om at målgruppen er unge virksomheder, betyder det også, at der er en vis usikkerhed om de skønnede effekter.

  Det vurderes, at der er en bred og regionalt dækkende partnerkreds med relevante syddanske aktører omkring projektet, ligesom det vurderes, at der er et relevant og højt kompetenceniveau til stede, som kan bidrage til at sikre den syddanske deltagelse i Scale-up Denmark.

  Projektet indstilles derfor til tilsagn.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Screening af de identificerede iværksættere og unge virksomheder (135 personer fordelt på 90 virksomheder)

  Målrettet rådgivning, individuel sparring/coaching (60 deltagere/40 virksomheder)

  Længere kollektive forløb, vertikale og tværgående fælles forløb (135 deltagere/90 virksomheder)

  Mentorordninger (50 forløb – 75 deltagere/50 virksomheder)

  Antal deltagere som modtager rådgivning/vejledning i projektet, herunder også mentorstøtte eller anden form for iværksætterstøtte: 135

  Antal deltagere som fuldfører rådgivnings-/vejledningsforløb: 100

  Antal deltagere der forbedrer deres iværksætterkompetencer umiddelbart efter deltagelsen: 100

  Antal deltagere der har startet en ny virksomhed umiddelbart efter deltagelsen: 25

  Antal virksomheder der henvises til Scale-up Denmark/lever op til kravene i Scale-up Denmark: 45

  Antal overlevende deltagervirksomheder 2 år efter deltagelsen: 20 (af de 25 der etableres i selve projektperioden)

  Deltagere som er selvstændige 6 måneder efter afslutning: 50

  Antal skabte jobs: 120 i alt efter 5 år

  Skabt meromsætning: 120 mio. kr. i alt efter 5 år

  Skabt mereksport: 7,2 mio. kr. i alt efter 5 år

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Væksthus Syddanmark, Forskerparken 10C, 5230 Odense M, CVR: 30089448

   

  Økonomiske partnere:

  Syddansk Universitet, Odense, CVR: 29283958

  Tietgenskolen, Odense, CVR: 23267519

  Foreningen Design2Innovate, Kolding, CVR: 33548737

  Welfare Tech, Odense, CVR: 32700020

  OffshoreEnergy.dk, Esbjerg, CVR: 27172877

  CLEAN, Sønderborg, CVR: 29727538

  Økonomi:

  Samlet budget: 7.999.995,50 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 999.999,44 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 4.999.996,06 kr.

  Egenfinansiering: 2.000.000,00 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 999.999,44 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 12,5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 4.999.996,06 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 62,50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Bevillingen er udmøntning af ramme afsat af regionsrådet den 24. oktober 2016 efter indstilling fra Vækstforum.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/41594
  7. Ansøgning: EUD Student
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektpræsentation

  EUD-Student

  Forretningsområde

  Bred indsats -kvalificeret arbejdskraft

  Ansøger

  Campus Vejle

  Økonomiske partnere

  EUC Lillebælt, Hansenberg, Kold College, Rybners, Syddansk Erhvervsskole, EUC Syd, Svendborg Erhvervsskole, Studievalg Fyn, Studievalg Sydjylland, Odense kommune.

  Formål

  at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft i form af flere faglærte inden for efterspurgte tekniske erhvervsuddannelser.

  Indstilles til tilsagn fordi

  projektet forventes at kunne rekruttere studenter til de tekniske erhvervsuddannelser. Herved bidrager projektet til at sikre de syddanske virksomheder kvalificeret faglært arbejdskraft både nu og i fremtiden.

  Effekter

  Kort sigt (i projektperioden):

  Langt sigt (0-5 år efter projektperioden)

  600 deltagere er i gang med en erhvervsuddannelse

  570 af de oprindelige deltagere har gennemført en erhvervsuddannelse

  Indstillet projektbudget

  Socialfonden

  Uddannelsespuljen

  Egenfinansiering

  Totalt projektbudget

  4,9 mio.

  2,5 mio.

  2,5 mio.

  9,8 mio.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Vækstforums forretningsområde:

  Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Formålet med projektet er at bidrage til, at virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft i form af flere faglærte inden for efterspurgte tekniske erhvervsuddannelser. Projektet vil imødekomme manglen på faglærte ved at tage fat i en ny målgruppe, nemlig unge, der har gennemført en gymnasial uddannelse, men som ikke går videre på en videregående uddannelse.

  Projektet vil i samarbejde med det lokale erhvervsliv udvælge 8 tekniske erhvervsuddannelser, hvor der er størst mangel på faglærte medarbejdere. Projektet peger på følgende mulige uddannelser: Automatik, industritekniker, VVS, Automatik og proces, procesoperatør, industrioperatør, elektriker, automatiktekniker, tømrer, smed/ kleinsmed, mekaniker, værktøjsmager, plastmager.

  De 8 tekniske erhvervsuddannelser afkortes i forhold til en normal erhvervsuddannelse samt målrettes og forbeholdes studenterne og etableres på udvalgte tekniske erhvervsskoler i Syddanmark, så hver uddannelse gennemføres ét sted i Syddanmark.

  Projektet vil også udvikle undervisningen, så den bedre matcher studenternes kompetencer og anvender digitale medier og ny læringsteknologi. Der vil fx blive produceret ca. 800 korte videofilm til brug i undervisningen på de 8 erhvervsuddannelser.

  Projektet vil i projektperioden rekruttere 600 studenter til de 8 tekniske erhvervsuddannelser. Det forventes, at 570 af studenterne vil gennemføre uddannelsen. Herved vil projektet yde et væsentligt bidrag i forhold til at sikre virksomhederne faglært arbejdskraft.

  Projektet er igangsat af task forcen, der blev nedsat til at udvikle projekter til Vækstforums indsats for kvalificeret arbejdskraft (særligt ungeindsatsen) på vegne af alle erhvervsskoler. Der er opbakning til projektet fra blandt andet flere erhvervsorganisationer: Håndværksrådet, Dansk Byggeri Region Syddanmark, Dansk Metal Vest, DI Sønderjylland og DI Vestjylland, 3F Region Syddanmark og 3F Esbjerg Transport.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektet bidrager til Vækstforums brede indsats vedr. kvalificeret arbejdskraft ved at der etableres afkortede tekniske erhvervsuddannelser målrettet studenter, som vurderes at være en interessant og relevant målgruppe i forhold til at få uddannet flere tekniske faglærte.

  Det vurderes, at projektets største udfordring bliver at få rekrutteret studenterne til erhvervsuddannelserne. Det forsøger projektet at imødekomme ved en omfattende rekrutteringsindsats med involvering af mange forskellige aktører og ad mange forskellige kanaler samt ved afkortning og udvikling af de tekniske erhvervsuddannelser. Samlet set vurderes de nye tekniske erhvervsuddannelser at have et betydeligt potentiale for at kunne tiltrække studenter. 

   

  Det vurderes, at der er et betydeligt virksomhedsengagement med opbakning fra flere erhvervsorganisationer. Der er endvidere tale om en fokuseret indsats. Alle de tekniske erhvervsskoler er gået sammen om projektet.

  Det vurderes, at de nye tekniske erhvervsuddannelser til studenter vil kunne blive forankret som permanente uddannelser efter projektperioden.

  Det vurderes, at projektet er additionelt, idet der etableres nye tekniske uddannelser, nyt undervisningsmateriale samt gennemføres en supplerende rekrutteringsindsats overfor studenter. 

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi projektet forventes at kunne rekruttere studenter til de tekniske erhvervsuddannelser. Herved bidrager projektet til at sikre de syddanske virksomheder kvalificeret faglært arbejdskraft både nu og i fremtiden.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  1.     Rekruttering af studenter til 8 efterspurgte erhvervsuddannelser

  2.     Indarbejdelse af meritmuligheder i GF2 og hovedforløb

  3.     Udvikling af undervisningskoncepter tilpasset målgruppen

  600 studenter starter på en teknisk erhvervsuddannelse målrettet studenter.

  Der er indarbejdet meritmuligheder i og etableret 8 tekniske erhvervsuddannelser målrettet studenter.

  Der er udviklet undervisningskonceptet til de 8 nye tekniske erhvervsuddannelser målrettet studenter med ca. 100 videofilm pr. uddannelse.

  Kort sigt (i projektperioden):

  -       600 deltagere er i gang med en erhvervsuddannelse

  Langt sigt (0-5 år efter projektperioden)

  -       570 af de oprindelige deltagere har gennemført en erhvervsuddannelse

  Da indsatsen forventes forankret og videreført efter projektperioden, forventes det, at mange studenter fremover vil vælge en afkortet teknisk erhvervsuddannelse efter projektperioden.

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Campus Vejle, Boulevarden 48, 7100 Vejle, CVR: 37129712

  Økonomiske partnere:

  EUC Lillebælt, Fredericia, CVR: 68501113

  Hansenberg, Kolding, CVR: 55960410

  Kold College, Odense, CVR: 86572028

  Rybners, Esbjerg, CVR: 45357716

  Syddansk Erhvervsskole, Odense, CVR: 35228616

  EUC Syd, Sønderborg, CVR: 35891013

  Svendborg Erhvervsskole, CVR: 25887336

  Studievalg Fyn, Odense, CVR: 29283958

  Studievalg Sydjylland, Kolding, CVR: 30840402

  Odense Kommune, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, CVR: 35209115

  Økonomi:

  Samlet budget: 9.841.775,84 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 4.920.887,92 kr.

  Regionsrådets uddannelsespulje: 2.460.443,96 kr.

  Egenfinansiering: 2.460.443,96 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 4.920.887,92 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50,00 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Vækstforum drøftede om et lignende projekt kunne være relevant for servicefagene.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/22852
  8. Helhedsorienteret yderområdeindsats på Sydfyn herunder Erhverv i gadeplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum besluttede den 27. september 2016 ikke at indstille ansøgningen ”Styrket erhverv i gadeplan – smart shops, smart business” fra Svendborg, Ærø og Langeland kommuner til regeringens initiativ ’Målrettet erhvervsindsats’. Samtidig besluttede Vækstforum, at der arbejdes videre med ansøgningen med henblik på, at initiativet kan indgå i en samlet, helhedsorienteret indsats inden for rammerne af Vækstforums yderområdeindsats.

  De sydfynske partnere samt Faaborg-Midtfyn Kommune har nu udarbejdet en foreløbig ansøgning til en helhedsorienteret indsats i de fire kommuner.

  En endelig ansøgning forventes at kunne blive behandlet på Vækstforums møde den 12. juni 2017, men det foreslås, at der allerede nu reserveres en ramme på 9 mio. kr. til medfinansieringen af projektet Styrket erhverv i gadeplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Svendborg, Ærø og Langeland kommuner søgte i 2016 Vækstforum om at blive indstillet til regeringens initiativ; Målrettet erhvervsindsats (projekttitel: ’Styrket erhverv i gadeplan – smart shops, smart business’). Vækstforum besluttede den 27. september 2016 ikke at indstille ansøgningen til erhvervs- og vækstministeren.

  Samtidigt besluttede Vækstforum, at der skulle arbejdes videre med ansøgningen, med henblik på, at initiativet kan indgå i en samlet, helhedsorienteret indsats inden for rammerne af Vækstforums yderområdeindsats.

  De sydfynske yderområdekommuner har nu sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune udarbejdet en samlet rammefortælling for en helhedsorienteret indsats i de fire kommuner med henblik på at opfylde kravene i Vækstforums yderområdeindsats ”den helhedsorienterede indsats”, hvor det er et krav: a) at indsatsen baseres på lokale vækstpotentialer, der er prioriteret ud fra analyser og b) at lokale aktører også sætter aktiviteter i gang, som understøtter indsatsen. Under b) indgår for eksempel, hvordan indsatsen indgår i de kommunale strategier, planlægninger og investeringer, eventuelle uddannelsesaftaler eller -samarbejder og om indsatsen indgår i regionale/nationale klyngeinitiativer mv. Rammefortællingen er vedlagt i bilag.

  Vækstpotentialer på baggrund af analyser

  På baggrund af analyser peger de fire sydfynske kommuner på tre områder; Det maritime, Oplevelseserhverv/turisme og IT/digitalisering, som særlige erhvervsmæssige styrker i området, som kommunerne vil fokusere en samlet indsats inden for.

  Indenfor det maritime område i de fire kommuner findes der 130 virksomheder med 1700 ansatte, hvor Svendborg udgør det absolutte center. Indenfor IT/digitalisering er der 56 virksomheder med 347 ansatte. I de fire kommuner er der samlet 2.329 turismeskabte årsværk (2014). Turismens andel af det samlede antal jobs ligger særligt højt på Ærø og Langland, med henholdsvis 12 % og 16 %.

  Lokale aktiviteter der understøtter indsatsen

  De fire kommuner har på forskellig vis igangsat aktiviteter og strategier, der understøtter de tre erhvervsområder. Aktiviteterne spænder vidt og har forskellig karakter fra kommune til kommune og fra erhvervsområde til erhvervsområde. Eksempelvis investering i erhvervshavneanlæg, som understøtter det maritime erhverv og kommunernes samarbejde i Naturturisme I/S, som blandt andet arbejder med turismeområdet. Uddybende oversigt over de initiativer kommunerne har angivet understøtter de tre erhvervsmæssige styrkepositioner, kan findes i bilag.

  Det er sekretariatets vurdering, at kommunerne lever op til Vækstforums krav og rammer for en helhedsorienteret yderområdeindsats. Den samlede ramme indeholder beskrivelse og identifikation af lokale vækstpotentialer og erhvervsmæssige styrker, og der foreligger en beskrivelse af lokale aktiviteter, som understøtter indsatsen.

  Under den helhedsorienterede indsats har kommunerne indsendt ansøgningerne Co-Create I-III, som retter sig mod det maritime og IT-erhvervene. Ansøgningerne behandles særskilt senere på dagsordenen.

  Udover ansøgningerne Co-Create I-III har parterne udarbejdet en foreløbig ansøgning rettet mod socialfonden, som rummer hovedelementerne i projektet Styrket erhverv i gadeplan. Ansøgningen er rettet mod turismeområdet. En endelig ansøgning forventes at kunne blive behandlet på Vækstforums møde den 12. juni 2017.

  Styrket erhverv i gadeplan handler overordnet om, at tilbyde kompetenceudviklingsforløb til de mindre, typisk special-detailhandlende (erhverv i gadeplan) med henblik på at øge omsætning og jobskabelse gennem øget brug af e-handel. Øget andel af omsætning via nethandel vil understøtte fastholdelse/etablering af et overudbud af special-detailhandlende i de fire kommuner, som vil styrke den turismemæssige attraktivitet.

  Det er sekretariatets vurdering, at den foreløbige ansøgning rummer gode perspektiver for at bidrage til Vækstforums mål om 1 % vækst i den private beskæftigelse i yderområder, samt Vækstforums mål på forretningsområdet oplevelseserhverv/turisme.

  Ansøgningen har et samlet indikativt budget på 12 mio. kr.

  Da ansøgningen indgår i den samlede helhedsorienterede indsats på Sydfyn, foreslås det, at der allerede nu reserveres en ramme på op til 9 mio. kr. (6 mio. kr. fra socialfonden og 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler) til medfinansieringen af projektet Styrket erhverv i gadeplan.

  Der vil på mødet blive givet et samlet overblik over den helhedsorienterede indsats på Sydfyn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum reserverer en ramme på 6 mio. kr. fra socialfondens prioritet 1 til medfinansieringen af projektet Styrket erhverv i gadeplan.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet at der reserveres en ramme på op til 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler 2017 til medfinansieringen af projektet Styrket erhverv i gadeplan
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforum bemyndiges til at udmønte reservationen
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/1426
  9. Ansøgning: Co-Create Sydfyn I, II og III
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektpræsentation

  CO-Create Sydfyn I, II og III

  Forretningsområde

  Vækst i yderområderne, Helhedsorienteret tilgang til vækst og udvikling

  Ansøger

  Fremtidsfabrikken

  Økonomiske partnere

  Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Ærø Kommune, Udvikling Fyn, Ærø Turist og Erhvervsforening, Langeland Turist og Erhvervsforening, SIMAC, IT Sydfyn.

  Formål

  At skabe vækst på Sydfyn gennem en række tilbud til virksomheder og iværksættere inden for det maritime erhverv og IT-erhverv samt til samarbejdspartnere i disse branchers værdikæder

  Indstilles til

  Co-Create I: Delvis tilsagn

  Co-Create II: Delvis tilsagn

  Co-Create III: Tilsagn

  Fordi

  Projektet adresserer nogle relevante udfordringer hos virksomheder inden for det maritime erhverv og IT-erhverv og vurderes at kunne bidrage til vækst og jobskabelse på Sydfyn.

  På grund af usikkerhed om rekrutteringsgrundlaget, reduceres budgettet til 2/3 af det ansøgte budget. Antal deltagere, output og effekter reduceres tilsvarende.

  Projektet adresserer nogle relevante udfordringer hos iværksættere inden for det maritime erhverv og IT-erhverv og vurderes at kunne bidrage til vækst og jobskabelse på Sydfyn

  På grund af usikkerhed om rekrutteringsgrundlaget, reduceres budgettet til 2/3 af det ansøgte budget. Antal deltagere, output og effekter reduceres tilsvarende.

  Det vurderes, at projektets 1:1 rådgivning gør det muligt for virksomheder indenfor IT og maritime erhverv at realisere deres vækstpotentiale og der igennem skabe vækst på Sydfyn.

  Samlede effekter

  2 år efter projektet er slut:

  Skabt omsætning: 123,8 mio. kr.

  Skabt eksport: 55,2 mio. kr.

  Skabte fuldtidsjob: 104

  Samlet indstillet projektbudget

  Regional-fonden

  Social-

  fonden

  REM

  Egenfinansiering

  Totalt projektbudget

  1,7 mio. kr.

  7,2 mio. kr.

  4,44 mio.

  4,44 mio. kr.

  17,78 mio. kr.

                 
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indstilling:

  Co-Create Sydfyn I (j.nr. 17/1426): A: delvist tilsagn

  Co-Create Sydfyn II (j.nr. 17/1427): A: delvist tilsagn

  Co-Create Sydfyn III (j.nr. 17/1428): A: tilsagn

  Vækstforums forretningsområde

  Vækst i yderområderne, Helhedsorienteret tilgang til vækst og udvikling

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Den samlede projektansøgning Co-Create Sydfyn har til formål at skabe vækst på Sydfyn gennem en række tilbud til virksomheder inden for det maritime erhverv og IT-erhverv samt til samarbejdspartnere i disse branchers værdikæder. Den samlede ansøgning falder indenfor en samlet rammefortælling for en helhedsorienteret indsats i de fire deltagende kommuner, og de tre projekters aktiviteter er baseret på en forundersøgelse finansieret af Vækstforum i 2016.

  Der blev allerede ansøgt om midler til projektet ved ansøgningsfristen forud for Vækstforums møde i december 2016, men behandling af punktet blev af forskellige årsager udskudt til dette møde i marts 2017.

  Af strukturfondstekniske årsager har det været nødvendigt at opdele den samlede ansøgning i 3 ansøgninger. Aktiviteterne omfatter kompetenceudvikling, rådgivning og netværk til SMV’er (Co-Create Sydfyn I) samt iværksættere (Co-Create Sydfyn II) og endelig 1:1 rådgivning og udarbejdelse af vækstplaner for SMV’er (Co-Create Sydfyn III).

  Den samlede indsats består af 7 aktiviteter:

  1.     Co-create Business: Udvikling af et modulopbygget, kollektivt kompetenceudviklingsforløb, der skal forbedre SMV’ernes kompetencer, både ledere og nøglemedarbejdere inden for innovation og produktudvikling, internationalisering, salg, markedsføring, konsortiedannelse, HR management og rekruttering, projektledelse, kommunikation m.m.

  2.     Co-Create leadership: Korte, eksklusive kompetenceudviklingsforløb på MBA-niveau for SMV’ers topledelse og bestyrelsesmedlemmer samt kommunale ledere med fokus på strategisk arbejde med innovation.

  3.     Co-Create Entrepreneur: Et 6-9 måneders kompetenceudviklingsforløb for iværksættere. Forløbet bygger videre på Fremtidsfabrikkens Boost-Sydfyn forløb og Medstrøms opstarts- og vækstforløb.

  4.     Co-Create Accelerator: ”Danmarks Maritime Startup Hub” tilbyder fysiske rammer og et acceleratorforløb til potentielle, maritime vækstiværksættere. Hub’en etableres af Fyns Maritime Klynge (Udvikling Fyn) i samarbejde med nyt IT- og maritimt iværksætterhus og SIMAC.

  5.     Co-Create Advice:

  5/I: Klippekort til innovationsmentor Der tilbydes målrettede mentorforløb med det formål at hjælpe SMV’erne videre med deres produktudvikling.

  5/II: Klippekort til mentor og rådgiver: Der tilbydes et klippekort til iværksætterne til mentorer og rådgivning som et supplement til de kollektive kompetenceudviklingsforløb.

  6.     Co-CreateGrowth: 1:1 rådgivningsforløb for SMV’er med henblik på udarbejdelse af vækstplaner. Målgruppen er SMV’er med en skalerbar forretningsmodel, der er økonomisk robuste og motiveret for at vækste.

  7.     Co-Create Camp: Innovationsgrupper og camps, der løser specifikke problemstillinger og udvikler nye produkter for en aftager i samarbejder mellem flere virksomheder, og under inddragelse af videninstitutioner.

  Tværgående aktiviteter:

  Der tilbydes åbne netværksevents og workshops om rekruttering, og der forsøges etableret en ”Nestor Task Force” af erfarne erhvervsfolk fra erhvervet.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  I rammefortællingen peger de fire sydfynske kommuner på tre områder – det maritime erhverv, oplevelseserhverv/turisme og IT/digitalisering - som særlige erhvervsmæssige styrker, som kommunerne vil fokusere en samlet indsats inden for. Indsatsen omfatter også Faaborg-Midtfyn Kommune, som bidrager med relevante virksomheder og organisationer, indgår i en række strategiske samarbejder og deler udfordringer og vækstpotentialer med de øvrige sydfynske kommuner.

  Det er sekretariatets vurdering, at rammefortællingen lever op til Vækstforums krav og rammer for en helhedsorienteret yderområdeindsats. Den samlede ramme indeholder beskrivelse og identifikation af lokale vækstpotentialer og erhvervsmæssige styrker, og der foreligger en beskrivelse af lokale og regionale aktiviteter og samarbejder, som understøtter indsatsen.

  Det maritime erhverv og IT-erhverv udgør en betydelig del af kommunernes virksomheder og har leveret 1/3 af de sydfynske kommuners gazellevirksomheder i 2014 og 2015. Det giver således god mening at satse på disse erhverv som væksterhverv. Samtidig er der allerede planlagt og foretaget vigtige kommunale og private investeringer på området, herunder nyt SIMAC, IT- og maritimt iværksætterhus samt Spilfabrikken. 

  Det vurderes, at det samlede projekt Co-Create Sydfyn bidrager til Vækstforums målsætning om 1 pct. vækst i arbejdspladser i private virksomheder i yderområder.

  Det nye samarbejde med Fyns Maritime Klynge - og med IT Sydfyn - vil sammen med etableringen af nye tilbud kunne skabe et godt grundlag for en mere langsigtet og bæredygtig vækst i de sydfynske virksomheder inden for det maritime erhverv og IT-erhverv. Dermed bliver den sydfynske klynge en del af samarbejder, der rækker ud over kommunegrænserne og giver adgang til ny viden nationalt og internationalt.

  Målgruppe:

  Ansøger argumenterer for, at målgruppen skal udgøres af værdikæden for det martime erhverv og IT-erhvervet samt virksomheder, som har potentiale til at blive en del af værdikæden. Det vurderes, at målgruppen skal skærpes, således at alle 3 projekter fokuserer på virksomheder, som allerede udgør en central del af værdikæden i det maritime erhverv og IT-erhverv, for bedst muligt at understøtte de identificerede erhvervsfyrtårne på Sydfyn. Ved at bringe disse to erhverv tættere sammen understøttes netop den dynamik, værdiskabelse og synergi, som kan skabes ved mødet mellem to forskellige kulturer med hver deres viden og tilgang til at drive virksomhed.

  Det indstilles således, at alle 3 projekter skal fokusere på de eksisterende værdikæder indenfor det maritime erhverv og IT-erhverv.

  Rekrutteringsgrundlag:

  Af forundersøgelsen fremgår det, at de to branchers virksomheder ikke nødvendigvis selv ser et stort behov for at deltage i fælles aktiviteter med andre brancher, og at der er en vis konsulenttræthed. Samtidig beskrives den maritime branche som konservativ og med modvilje over for innovation, nye forretningsmetoder og samarbejder. Det er netop de udfordringer, som projektet skal finde løsninger på, men disse udfordringer er samtidig af betydning for rekrutteringsmulighederne.

  Forundersøgelsen identificerede 130 maritime virksomheder og 56 IT-virksomheder i de fire kommuner, dvs. 186 i alt. Ansøger er efterfølgende blevet bedt om en uddybende beskrivelse af hele værdikæden og har fremsendt dokumentation for, at der er 470 virksomheder i hele værdikæden, heraf 188 maritime virksomheder, 89 IT-virksomheder.

  Det vurderes, at en del af de 470 virksomheder ikke falder inden for den centrale værdikæde, og at den relevante målgruppe maksimalt omfatter omkring 400 virksomheder. Der skal rekrutteres 165 virksomheder samlet set i de 3 projekter, herunder et antal nye iværksættere. Samlet set forventes det, at der – ud over de nye iværksættere - skal rekrutteres omkring 100 virksomheder, hvilket vil svare til deltagelse af minimum hver fjerde virksomhed fra målgruppen af eksisterende virksomheder. Dette er erfaringsmæssigt en høj succesrate ved rekruttering, især taget de ovennævnte udfordringer i betragtning.

  Det vurderes på den baggrund, at projekterne samlet set vil få svært ved at rekruttere tilstrækkeligt med virksomheder, hvilket primært vurderes at være et problem i Co-Create Sydfyn I og i aktiviteten Co-Create Entrepreneur i Co-Create Sydfyn II.

  Co-Create Sydfyn I:

  Det vurderes, at ansøger overvurderer mulighederne for rekruttering af virksomheder til projektet, idet man antager, at 77 SMV’er deltager i aktiviteterne. Givet det overordnede rekrutteringsbehov i de tre projekter og det estimerede rekrutteringsgrundlag inden for målgruppen, er det vurderingen, at projektet vil få svært ved at rekruttere tilstrækkeligt med virksomheder.

  Samtidig er der en vis usikkerhed i forhold til projektets langsigtede effekter på job og omsætning, da der ikke er evidens fra lignende projekter med samme målgruppe.

  Co-Create Sydfyn I indstilles på baggrund af usikkerheden om rekrutteringsgrundlaget til et delvist tilsagn, hvor budgettet reduceres til 2/3 af det ansøgte budget, og antal deltagere og effekter reduceres tilsvarende.

  Co-Create Sydfyn II

  Det vurderes, at ansøger overvurderer mulighederne for rekruttering af iværksættervirksomheder, særligt til Co-Create Entrepreneur. Man antager, at 73 iværksættervirksomheder deltager i aktiviteterne, herunder 54 virksomheder på Co-Create Entrepreneur. Langt hovedparten af deltagerne skal findes blandt helt nye iværksættere, og det er vurderingen, at det kan blive vanskeligt at rekruttere så mange nye iværksættere inden for dette afgrænsede erhvervssegment. Samtidig skal man være opmærksom på, at rekrutteringsbasen kan have et mindre sammenfald med målgruppen i Fremtidsfabrikkens aktuelle Socialfondsprojekt, Medstrøm (tidl. Kreativitet og Iværksætteri).

  Det vurderes, at de præsenterede output og effekter af Co-Create II er realistiske, idet de baserer sig på erfaringerne fra tidligere iværksætterprojekter på Sydfyn.

  Co-Create Sydfyn II indstilles på grundlag af usikkerheden om rekrutteringsgrundlaget til et delvist tilsagn, hvor budgettet reduceres til 2/3 af det ansøgte budget, og antal deltagere og målene for forventede effekter reduceres tilsvarende. Aktiviteter og forventede effekter i delprojekt Co-Create Accelerator bibeholdes dog på samme niveau som i ansøgningen.

  Co-Create Sydfyn III

  Det vurderes, at projektet har en realistisk effektkæde. Det er sandsynliggjort, at ansøger kan rekruttere 15 virksomheder med et betydeligt vækstpotentiale, økonomisk robusthed og motivation for at arbejde på at realisere dette vækstpotentiale ved hjælp af Co-Create Growth 1:1 rådgivningsforløb, som munder ud i udarbejdelsen af vækstplaner. Det vurderes ambitiøst men sandsynligt, at projektet kan opnå, at 8 virksomheder bliver reelle vækstvirksomheder, hvilket understøttes af, at Sydfyn har skabt 17 gazellevirksomheder inden for de to erhverv i 2014 og 2015.

  Aktiviteten Co-Create Camps, som omhandler innovation og produktudvikling i samarbejde med bl.a. studerende, vurderes ikke at være i overensstemmelse med strukturfondsprogrammet. Midlerne herfra vurderes i stedet at kunne understøtte aktiviteten Co-Create Growth i forhold til såvel screeningsdelen som supplerende aktiviteter, der kan understøtte bl.a. en implementering af vækstplanerne.

  Projektet indstilles på den baggrund til tilsagn.

  Det samlede projekt Co-Create Sydfyn:

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Co-Create Business

   

  Co-Create Leadership

   

  Co-Create Entrepreneur

   

  Co-Create Accelerator

   

  Co-Create Advice

   

  Co-Create Growth

   

  Co-Create Camp

  Antal SMV’er, som modtager støtte:

  Ansøgt:

  I alt: 165

  Co-Create I: 77

  Co-Create II: 73

  Co-Create III: 15

  Indstillet:

  I alt: 115

  Co-Create I: 51

  Co-Create II: 49

  Co-Create III: 15

  Antal deltagere i alt:

  I alt: 283

  Co-Create I: 152

  Co-Create II: 116

  Co-Create III: 15

  Indstillet:

  I alt: 193

  Co-Create I: 101

  Co-Create II:  77

  Co-Create III: 15

  Anslået skabt omsætning i alt 2 år efter projektet er slut:

  I ansøgning:

  I alt: 161.041.479 kr.

  Co-Create I: 86.272.066 kr.

  Co-Create II: 25.119.413 kr.

  Co-Create III: 49.650.000 kr.

  Indstillet:

  I alt: 123.837.476 kr.

  Co-Create I: 57.514.711 kr.

  Co-Create II: 16.672.765 kr.

  Co-Create III: 49.650.000 kr.

  Anslået skabt eksport i alt 2 år efter projektet er slut:

  I ansøgning:

  I alt: 70.472.974 kr.

  Co-Create I: 43.136.033 kr.

  Co-Create II: 2.511.941 kr.

  Co-Create III: 24.825.000 kr.

  Indstillet:

  I alt: 55.249.632 kr.

  Co-Create I: 28.757.356 kr.

  Co-Create II: 1.667.276 kr.

  Co-Create III: 24.825.000 kr.

  Jobskabelse i deltagende virksomheder 2 år efter deltagelsen (antal fuldtidsjobs):

  I ansøgning:

  I alt: 160

  Co-Create I: 103

  Co-Create II: 29

  Co-Create III: 28

  Indstillet:

  I alt: 104

  Co-Create I: 57

  Co-Create II: 19

  Co-Create III: 28

  Effektkæde for Co-Create Sydfyn I:

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Co-Create Business:

  Skræddersyede kollektive kompetenceudviklingsforløb, der forbedrer SMV’ers ledelseskompetencer:

  Ansøgt: 15

  Indstillet: Enten færre forløb eller færre deltagere pr. forløb.

  Co-Create Leadership:

  Korte eksklusive kompetenceudviklingsforløb for SMV’ers topledelse og bestyrelsesmedlemmer:

  Ansøgt: 2

  Indstillet: 2

  Co-Create Advice:
  Klippekort til innovationsmentor: Ansøgt: 12

  Indstillet: 8

  Antal mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, som modtager støtte:

  Ansøgt: 77

  Indstillet: 51

  Antal deltagere:

  Ansøgt: 152

  Indstillet: 101

  Antal deltagere med forhøjet kompetenceniveau umiddelbart efter deltagelsen:

  I ansøgning: 126

  Indstillet: 84

  Jobskabelse i deltagende virksomheder 2 år efter deltagelsen (antal fuldtidsjobs):

  I ansøgning: 103

  Indstillet: 57

  Forventningen til antal skabte job foreslås nedsat til 57, da erfaringen viser, at der skal 1 mio. kr. i omsætning til for at ansætte 1 ny medarbejder.

  Anslået skabt omsætning i alt 2 år efter projektet er slut:

  I ansøgning: 86.272.067 kr.

  Indstillet: 57.514.711,33 kr.

  Anslået skabt eksport i alt 2 år efter projektet er slut:

  I ansøgning: 43.136.034 kr.

  Indstillet: 28.757.356 kr.

  Aktiviteter, Output og effekter vil blive tilpasset i samarbejde med ansøger

  Effektkæde for Co-Create Sydfyn II:

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Co-Create Entrepreneur: kollektive uddannelsesforløb der forbedrer iværksætteres vækstrater og levedygtighed: Ansøgt: 3

  Indstillet: Enten færre forløb eller færre deltagere pr. forløb.

  Co-Create Accelerator: Danmarks maritime Startup Hub med accelerator-forløb til udvalgte iværksættere med stort markeds- og vækstpotentiale: Ansøgt: 6

  Indstillet: bibeholdt

  Co-Create Advice:
  Klippekort til mentorer og rådgivning:

  Ansøgt: 56

  Indstillet: 37

  1A.1 Antal deltagere:

  Ansøgt: 116

  Indstillet: 77

  Foreslås fordelt som følger:

  Entrepreneur: 28

  Accelerator: 10

  Advice: 39

  Fordelingen vil blive tilpasset i samarbejde med ansøger

  1A.2 Antal deltagere, der fuldfører rådgivnings-/vejledningsforløb:

  I ansøgning: 98

  Indstillet: 65

  1A.3 Antal deltagere der forbedrer deres iværksætterkompetencer umiddelbart efter deltagelsen:

  I ansøgning: 92

  Indstillet: 73

  1A.4 Antal deltagere der har startet en ny virksomhed umiddelbart efter deltagelsen:

  I ansøgning: 9 (9 personer starter i alt 5 virksomheder)

  Indstillet: 9

  1A.5 Antal overlevende deltagervirksomheder 2 år efter deltagelsen:

  I ansøgning: 61

  Indstillet: 41

  1A.6 Antal deltagere, som er selvstændige 6 måneder efter afslutning:

  I ansøgning: 65

  Indstillet: 43

  Anslået skabt omsætning i alt 2 år efter projektet er slut:

  I ansøgning: 25.119.413 kr.

  Indstillet: 16.672.765 kr.

  Anslået skabt eksport i alt 2 år efter projektet er slut:

  I ansøgning: 2.511.941 kr.

  Indstillet: 1.667.276 kr.

  Aktiviteter, Output og effekter vil blive tilpasset i samarbejde med ansøger

  Effektkæde for Co-Create Sydfyn III:

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Co-Create Growth:
  1:1 rådgivning og sparring for SMV’er.
   

  Co-Create Camp: Innovationsgrupper og Camps i samarbejde mellem SMV’er og videninstitutioner. 

  Ansøgt: 15 SMV’er deltager i 1:1 rådgivningsforløb.

  Indstillet: 15 SMV’er indenfor IT og maritime erhverv deltager i 1:1 rådgivningsforløb

  Ansøgt: 3 innovationsgrupper med 7 deltagende SMV’er. 3 Innovationscamps med 3 SMV’er.

   

  Indstillet: Det vurderes, at denne aktivitet ikke er programkonform og skrives ud. I stedet kan midlerne herfra understøtte Co-Create Crowth i forhold til såvel screeningsdelen som supplerende underaktiviteter, der kan understøtte vækstplanerne.

  Antal nye vækstvirksomheder: 8

  Årlig skabt omsætning:

  År 1: 15.000.000

  År 2: 16.500.000

  År 3: 18.150.000

  Total: 49.650.000

  Heraf skabt eksport:

  År 1: 7.500.000

  År 2: 8.250.000

  År 3: 9.075.000

  Total: 24.825.000

  Antal skabte jobs:

  28

  Aktiviteter, output og effekter vil blive tilpasset i samarbejde med ansøger

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg, CVR: 29189730

   

  Økonomiske partnere:

  Faaborg-Midtfyn Kommune, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe, CVR: 29188645

  Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, CVR: 29188955

  Ærø Kommune, Staterne 2,5970 Ærøskøbing, CVR: 28856075

  Udvikling Fyn, Forskerparken 10E, 5230 Odense M, CVR: 34206228

  Ærø Turist og Erhvervsforening, Ærøskøbing Havn 4, 5970 Ærøskøbing, CVR: 30930932

  Langeland Turist og Erhvervsforening, Torvet 5, 5900 Rudkøbing, CVR: 26409640

  SIMAC, Graaesvej 27, 5700 Svendborg, CVR: 25787072

  IT Sydfyn, Banegårdspladsen 7, 5600 Faaborg, CVR: 34746095

   

  Økonomi og indstilling Co-Create Sydfyn I (j.nr. 17/1426)

   

  Økonomi:

  Samlet budget: Ansøgt: 11.800.283,00 kr. Indstillet: 7.866.855,33 kr.

  EU-Socialfondsmidler: Ansøgt: 5.900.141,50 kr.

  Indstillet: 3.933.427,67 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: Ansøgt: 2.950.071,00 kr.

  Indstillet: 1.966.713,83 kr.

  Egenfinansiering: Ansøgt: 2.950.070,50 kr. Indstillet: 1.966.713,83 kr.

   

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager delvist tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på kr. 3.933.427,67– bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Der er tale om en delvis imødekommelse af ansøgningen, og ansøger inviteres derfor til at indsende en ansøgning med reduceret udgiftsbudget.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager delvist tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på kr. 1.966.713,83 – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Der er tale om en delvis imødekommelse af ansøgningen, og ansøger inviteres derfor til at indsende en ansøgning med reduceret udgiftsbudget.
  • at det er et vilkår for bevillingen, at projektet fokuserer målgruppen til at være små og mellemstore virksomheder, som allerede udgør en central del af værdikæden i det maritime erhverv og IT-erhverv, som af de sydfynske kommuner er identificeret som fyrtårnsområder. Projektet forventes således at orientere om realiseringen af denne fokusering i forbindelse med halvårlige rapporteringer. Hvis fokus ikke fastholdes, så kan Vækstforum indstille projektet til en reduktion.
    
  • at vækstforumsekretariatet bemyndiges til at godkende revideret ansøgning og udgiftsbudget.

  Økonomi og indstilling Co-Create Sydfyn II (j.nr. 17/1427)

  Økonomi:

  Samlet budget: Ansøgt: 9.806.618,00 kr. Indstillet: 6.537.745,33 kr.

  EU-Socialfondsmidler: Ansøgt 4.903.309,00 kr. Indstillet: 3.268.872,67 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: Ansøgt: 2.451.654,00 kr. Indstillet: 1.634.436,33 kr.

  Egenfinansiering: Ansøgt: 2.451.655,00 kr. Indstillet: 1.634.436,33kr.

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager delvist tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på kr.3.268.872,67 – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Der er tale om en delvis imødekommelse af ansøgningen, og ansøger inviteres derfor til at indsende en ansøgning med reduceret udgiftsbudget.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager delvist tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på kr. 1.634.436,33 – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Der er tale om en delvis imødekommelse af ansøgningen, og ansøger inviteres derfor til at indsende en ansøgning med reduceret udgiftsbudget.
  • at det er et vilkår for bevillingen, at projektet fokuserer målgruppen til at være små og mellemstore virksomheder, som allerede udgør en central del af værdikæden i det maritime erhverv og IT-erhverv, som af de sydfynske kommuner er identificeret som fyrtårnsområder. Projektet forventes således at orientere om realiseringen af denne fokusering i forbindelse med halvårlige rapporteringer. Hvis fokus ikke fastholdes, så kan Vækstforum indstille projektet til en reduktion.
    
  • at vækstforumsekretariatet bemyndiges til at godkende revideret ansøgning og udgiftsbudget.

   

  Økonomi og indstilling Co-Create Sydfyn III (j.nr. 17/1428)

  Økonomi:

  Samlet budget: 3.381.549,00 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 1.690.774,50 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 845.387,00 kr.

  Egenfinansiering: 845.387,50 kr.

  Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 1.690.774,50 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50,00 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 845.387,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25,00 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
    
  • at det er et vilkår for bevillingen, at projektet fokuserer målgruppen til at være små og mellemstore virksomheder, som allerede udgør en central del af værdikæden i det maritime erhverv og IT-erhverv, som af de sydfynske kommuner er identificeret som fyrtårnsområder. Projektet forventes således at orientere om realiseringen af denne fokusering i forbindelse med halvårlige rapporteringer. Hvis fokus ikke fastholdes, så kan Vækstforum indstille projektet til en reduktion.
    
  • at vækstforumsekretariatet bemyndiges til at godkende revideret ansøgning og udgiftsbudget.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/10377
  10. Ansøgning: Ændring af SUNDiværk for studerende
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektet ”SUNDiværk for studerende” anmoder om projektændring således, at 100 studerende modtager undervisning i iværksætteri fremfor 150. Det betyder, at projektets støtte fra Syddansk Vækstforum reduceres fra ca. 3,9 mio. kr. til ca. 2,65 mio. kr. med uændret støtteprocent.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”SUNDiværk for studerende” blev af Vækstforum den 16. juni 2015 indstillet til tilsagn fra socialfonden og fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Regionsrådet tiltrådte Vækstforums indstilling den 24. august 2015.

  Det var målet, at i alt 150 studerende ved UC Syd og UCL skulle modtage undervisning i iværksætteri og forretningsforståelse, og herved øge antallet af studerende, der etablerer egen virksomhed inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation.

  Projektet opnåede tilsagn og startede maj 2016. Primo august 2016 trak Erhvervsakademi Sydvest (EASV) sig som partner med henvisning til, at de havde overset, at projektets målgruppe er studerende på grunduddannelse og ikke efteruddannelsen, som er EASV’s primære målgruppe.  Samtidig trak University College Lillebælt (UCL) sig som partnere, bl.a. med henvisning til at de ikke fandt, at aktiviteterne i projektet levede op til UCLs ønsker.

  Syddansk Vækstforum lagde ved indstillingen vægt på, at begge professionsskoler i den syddanske region deltog i projektet og at projektet derfor var regionalt dækkende. UC Syd ønsker at fortsætte projektet uden UCLs deltagelse.

  Ansøger anmoder om projektændring således, at 100 studerende modtager undervisning i iværksætteri fremfor 150 og at projektets totale projektbudget dermed reduceres fra 5,18 mio. kr. til 3,5 mio. kr. Projektændringen vil betyde, at støtten fra Socialfonden reduceres fra ca. 2,6 mio. kr. til ca. 1,75 mio. kr., hvilket sker ved, at ansøger sender en anmodning om budgetændring til Erhvervsstyrelsen, og at støtten fra de regionale erhvervsudviklingsmidler bliver reduceret fra ca. 1,3 mio. kr. til ca. 0,9 mio. kr. med uændret støtteprocent.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum anbefaler Erhvervsstyrelsen, at projektet nedskaleres, så målet bliver, at 100 studerende modtager undervisning i iværksætteri imod de oprindelige 150 studerende.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Stephanie Lose og Birthe Friis Mortensen erklærede sig inhabile.

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/13027
  11. Center for Industriel Elektronik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Erhvervs- og vækstministeren har den 8. december 2016 meddelt afslag til ansøgningen ’EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger, som Vækstforum indstillede til regeringens initiativ ’Målrettet erhvervsindsats’. Vækstforum reserverede sammen med indstillingen en ramme på 22,4 mio. kr. til medfinansiering. En væsentlig del af ansøgningen vedrører etablering af Centre for Industrial Electronics (CIE). På baggrund af ministerens afslag er der behov for fornyet beslutning om reservation af midler, såfremt etableringen af CIE skal realiseres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum indstillede den 27. september 2016 ansøgningen ’EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger’ til erhvervs- og vækstministeren og regeringens initiativ ’Målrettet erhvervsindsats’. Samtidigt reserverede Vækstforum en ramme på 22,4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af ansøgningen blandt andet under forudsætning af, at ansøgningen blev omfattet af regeringens initiativ ’Målrettet Erhvervsindsats’.

  Erhvervs- og vækstministeren har den 8. december 2016 meddelt, at ansøgningen ikke bliver omfattet af regeringens initiativ ’Målrettet Erhvervsindsats’, da det er opfattelsen, at ansøgningen i væsentligt omfang har karakter af tre selvstændige projekter, der skulle gennemføres i hver sin ansøgerkommune uden stærk indre sammenhæng. Derfor blev ansøgningen vurderet forholdsvis lavt på kriteriet om sammenhæng i indsatsen.

  Sekretariatet kan ikke tilslutte sig erhvervs- og vækstministerens vurdering af ansøgningen. Det er sekretariatets vurdering, at der er en tydelig sammenhæng i indsatsen, bl.a. gennem Udviklingsråd Sønderjyllands strategiske indsats på energiområdet, der er et væsentligt erhvervspotentiale og en stærk sammenhæng til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Hovedindholdet i ansøgningen er rettet mod etablering af ’Centre for Industrial Electronics’ (CIE) i Sønderborg. Formålet med centeret er at etablere et unikt state-of-the-art europæisk forskningscenter, som kan give virksomheder inden for energieffektive teknologier forbedret adgang til forskningsbaseret viden, udviklings- og testfaciliteter samt kvalificeret arbejdskraft.

  Centrets aktiviteter er nærmere beskrevet i bilaget.

  Det er sekretariatets vurdering, at etableringen af CIE vil bidrage væsentligt til udvikling af forretningsområdet Energieffektive teknologier ved blandt andet at øge tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft og viden på højt internationalt niveau, som er en del af Vækstforums handlingsplan for forretningsområdet.

  Etablering af centeret indgår også i Vækstforums indspil til den kommende vækstpartnerskabsaftale med regeringen.

  Det er sekretariats vurdering, at regionen ikke har lovhjemmel til udelukkende at anvende regionale erhvervsudviklingsmidler til formålet, samt at den eksisterende tekst i strukturfondsprogrammerne gør det vanskeligt at anvende dem til formålet.

  I dialog med erhvervsstyrelsen undersøges mulighederne for at fortolke eller teknisk tilpasse socialfondsprogrammet, så det bliver muligt at anvende strukturfondsmidler til formålet. Erhvervsstyrelsen er positivt indstillet og det er sekretariatets forventning, at tilpasningerne kan være på plads i løbet af foråret.  

  Et samlet udkast til økonomi for etablering og drift af centeret er ikke endeligt på plads endnu. Parterne bag CIE arbejder på en samlet investeringsplan, herunder den samlede finansiering af centeret i dets forskellige faser (etablering 2017-2020, vækst 2021-2024, konsolidering 2025-2030). Der arbejdes foreløbigt ud fra et samlet omkostningsbudget på ca. 450 mio. kr. i perioden 2017-2030 til realiseringen af CIE. Til etablering af centret er der brug for investeringer på ca. 175 mio. kr. Disse er ved at være på plads, med 5 investorer: SDU, Sønderborg Kommune, Linak Fonden, Bitten og Mads Clausen Fonden og Syddansk Vækstforum/Region Syddanmark – hvis denne indstilling følges.

  Statens bidrag gennem ’Målrettet Erhvervsindsats’ ville have udgjort 8 mio.kr. Den manglende økonomiske opbakning fra staten, samt tilføjelse af aktiviteter vedr. studentertiltrækning betyder, at der er behov for at reservere yderligere 13,6 mio. kr. i støtte fra regionens side til etablering af CIE. Sammen med den tidligere reserverede ramme på 22,4 mio. kr., svarer det til en samlet reservation på 36 mio. kr.

  På den baggrund foreslås det, at Vækstforum reserverer 24 mio. kr. fra socialfondens prioritet 4 (erhvervsuddannelser og videregående uddannelser) og 12 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til etablering af ’Centre for Industrial Electronics’ (CIE) ved SDU i Sønderborg.

  Vækstforum besluttede den 6. december 2016 at støtte ansøgningen Industriel Elektronik Innovation med 20,8 mio. kr. Ansøgningen omfatter virksomhedsrettede innovationssamarbejder og skal ses som en del af etableringen af CIE.

  Foretages den ovenfor beskrevne reservation, vil Vækstforum i alt have afsat 56,8 mio. kr. til realiseringen af CIE.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum reserverer 24 mio. kr. fra EU’s Socialfonds prioritet 4 til etablering af CIE
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet nedjusterer den allerede reserverede ramme på 22,4 mio. kr. til 12 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af en kommende socialfondsansøgning vedr. etablering af CIE.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforum bemyndiges til at udmønte reservationen
  • at udmøntningen af reservationen forudsætter, at en for Vækstforum tilfredsstillende samlet finansieringsmodel for CIE er på plads
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/4526
  12. Samarbejde med Innovationsfonden om udstationering af regional medarbejder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum besluttede på sit møde i september 2016 at støtte Innovationsfondens initiativ om at udstationere en medarbejder i Region Syddanmark. Vækstforum besluttede at afsætte en ramme på i alt 643.000 kr. over 3 år.

  Innovationsfonden har fremsendt et forslag til strategisk samarbejdsaftale, hvoraf det fremgår, at Innovationsfonden selv afholder udgifterne til de tre regionale medarbejdere, der ansættes i de vestdanske regioner. Formandsskabet, som Vækstforum bemyndigede til at udmønte aftalen, har besluttet at tiltræde aftalen, der ikke indebærer udgifter for regionen.

  Formandsskabet foreslår, at de reserverede midler anvendes til, i samspil med relevante aktører, yderligere at styrke syddanske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i større samarbejdsprojekter, herunder særligt Innovationsfondens store projekter ”Grand Solutions”, men også store EU-forsknings- og innovationsprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Innovationsfondens initiativ udspringer af regeringens strategi ”Vækst og udvikling i hele Danmark” om at styrke samspillet mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt mellem Danmarks Innovationsfond og regionale videnmiljøer. Innovationsfonden har ansat tre regionale medarbejdere i fysisk tilknytning til vestdanske videnmiljøer i en 3-årig periode fra 1. januar 2017 for at styrke Innovationsfondens betjening af virksomheder og forskningsinstitutioner i hele Danmark.

  Innovationsfonden har fremsendt et forslag til strategisk samarbejdsaftale, hvoraf det fremgår, at Innovationsfonden udstationerer en medarbejder primært med base i Væksthus Syddanmark i Forskerparken i Odense og at Innovationsfonden afholder udgifterne til medarbejderen. Væksthuset stiller kontorfaciliteter til rådighed og Region Syddanmark har ansvaret for, at medarbejderen kommer i kontakt med relevante regionale og lokale aktører, videnmiljøer og klyngeorganisationerne inden for de regionale styrkepositioner i Region Syddanmark.

  Formandsskabet, som Regionsrådet bemyndigede til at udmønte midlerne fra rammen, har godkendt aftalen, som altså ikke indebærer udgifter for regionen.

  Der er derfor ikke længere behov for en egentlig medfinansiering af regional medarbejder af den ramme på 643.000 kr., som Vækstforum afsatte i september 2016.

  Derimod kan der være behov for en supplerede indsats i forhold til Innovationsfondens store projekter, ”Grand Solutions”, men også store EU-samarbejdsprojekter i regi af bl.a. ”Societal Challenges og Industrial Leadership” programmerne. I Region Syddanmark er der relativt få ansøgninger, da det kræver et stort forarbejde at sammensætte konsortier og beskrive projekternes forsknings- og innovationspotentiale i forhold til virksomheder og samfund.

  Innovationsfondens regionale medarbejder skal vejlede om alle Innovationsfondens programmer, må ikke facilitere udarbejdelsen af ansøgninger og kan således kun i begrænset omfang assistere projektansøgere til de store projekter.

  Derfor foreslår Vækstforums formandskab, at de allerede reserverede midler på 643.000 kr. anvendes til, i samspil med relevante aktører, at gøre en særlig indsats for at facilitere virksomheders, forskningsinstitutioners og klyngers involvering i de store samarbejdsprojekter, herunder særligt Innovationsfondens ”Grand Solutions”, men også EU’s forsknings- og innovationsprogrammer.

  Syddansk Universitet er indstillet på at matche indsatsen med et tilsvarende beløb.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandsskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager aftalen med Innovationsfonden til efterretning
  • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at de allerede reserverede 643.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler anvendes til yderligere styrkelse af syddanske virksomheders, forskningsinstitutioners og klyngers deltagelse i store samarbejdsprojekter, især i regi af Innovationsfondens Grand Solutions, i partnerskab med relevante aktører.
  • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at Regionsrådet bemyndiger Vækstforums formandskab til at udmønte beslutningen
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/40716
  13. Industri 4.0 som vækstskaber og oplæg om ny bred indsats
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med investeringsplanen for 2017 besluttede Vækstforum at afsætte midler til en ny indsats inden for Industri 4.0. For at sikre at indsatsen matcher virksomhedernes behov, er der udarbejdet en kortlægning af Industri 4.0 i Syddanmark. Der gives et kort oplæg om resultaterne af kortlægningen, og på den baggrund foreslås en annoncering inden for ”Industri 4.0 som vækstskaber”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med vedtagelsen af Vækstforums investeringsplan 2017 blev det besluttet at igangsætte en bred indsats for at understøtte syddanske fremstillings- og servicevirksomheders omstillingsproces ved hjælp af de digitale teknologier, produkter og services, som går under betegnelsen ”Industri 4.0”. Det vil sige teknologier og løsninger, som ved hjælp af data og databehandling forbinder den virtuelle verden med den fysiske – i såkaldte ”cyber-physical systems” – og som derigennem styrker syddanske virksomheders konkurrenceevne.

  På den baggrund har Vækstforums sekretariat af The Boston Consulting Group (BCG) fået udarbejdet en kortlægning af potentialerne for Industri 4.0 i Syddanmark: ”Kortlægning af Industri 4.0 i Region Syddanmark”. I kortlægningen defineres Industri 4.0 gennem ni teknologiske drivere, som er beskrevet nærmere i bilaget.

  Kortlægningen er baseret på survey-data fra 140 syddanske virksomheder. Derudover er der udført 25 dybdegående telefoninterviews med eksperter og ledere fra syddanske fremstillings- og servicevirksomheder, samt med bl.a. Teknologisk Institut i Odense og innovationsnetværket RoboCluster.

  Kortlægningens resultater præsenteres på mødet i Vækstforum den 20. marts 2017.

  Kortlægningens hovedresultater

  Kortlægningen viser, at de syddanske virksomheder

  ·         i relativt begrænset omfang har implementeret Industri 4.0-teknologier, men at en stor del har intentioner om at implementere en eller flere teknologier i de kommende år.

  ·         finder Industri 4.0-teknologier relevante og forventer, at de vil føre til forandrede forretningsmodeller.

  ·         i høj grad forventer, at effekten af de nye teknologier vil føre til højere produktivitet, samt nye og forbedrede produkter.

  ·         forventer, at de nye teknologier vil skabe et behov for at ansætte flere medarbejdere i fremtiden, men at efterspørgslen vil flytte sig i retning af specialiseret arbejdskraft.

  Endeligt viser kortlægningen, at de mellemstore og store virksomheder er længst fremme med implementering af teknologier og løsninger, eller i deres overvejelser om implementering.

  De væsentligste barrierer for implementering af nye teknologier fremhæves af virksomhederne som værende:

  ·         mangel på viden og kendskab til mulighederne ved Industri 4.0,

  ·         mangel på kvalificeret arbejdskraft,

  ·         adgang til finansiering, samt

  ·         manglende tid og overskud til at undersøge muligheder og potentialer ved ny teknologi.

  De mest relevante løsninger fremhæves af de syddanske virksomheder som værende avanceret robotteknologi, samt datasikkerhed og datainfrastruktur.

  Kortlægningen indikerer desuden, at syddanske virksomheder generelt er længere fremme med implementeringen af robotteknologi og løsninger inden for datasikkerhed og -infrastruktur end virksomheder i resten af Danmark.

  Industri 4.0-indsats

  Virksomhederne har yderligere taget stilling til og vurderet fordele, ulemper og mulige effekter af tre former for indsatser, som Vækstforum vil kunne tilbyde. Det drejer sig om:

  1.    Innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner,

  2.    Vækstplaner til virksomheder

  3.    Opkvalificering af medarbejdere.

  Der er overvejende enighed om, at innovationssamarbejder har særlig stor værdi i forhold til at mindske udviklingsomkostninger og i forhold til at udbrede kendskab til Industri 4.0-teknologier og -services. Virkemidlerne ”Vækstplaner” og ”Kvalificeret Arbejdskraft” vurderes ligeledes som gode værktøjer til at nedbryde barrierer for implementering af teknologi, men det fremhæves, at vækstplaner kun vil have værdi, hvis der kan sikres et tilstrækkeligt og velkvalificeret udbud af konsulentydelser, samt at en indsats inden for kvalificeret arbejdskraft ikke kan stå alene.

  På baggrund af kortlægningens resultater anbefaler sekretariatet, at der afsættes midler til en syddansk Industri 4.0-indsats fra både Regionalfondens prioritet 1a (innovationssamarbejder) og fra Regionalfondens prioritet 2 (vækstplaner til SMV’er). Herved skabes mulighed for en todelt indsats, hvor der kan udvikles nye Industri 4.0-løsninger til gavn for udviklere og aftagervirksomheder, mens der parallelt sættes ind over for at udbrede kendskab og potentialer ved Industri 4.0-investeringer i mindre service- og produktionsvirksomheder.

  I forhold til behovet for kvalificeret arbejdskraft, som de syddanske virksomheder også fremhæver væsentligheden af, har virksomheder med et konkret opkvalificeringsbehov inden for industri 4.0, mulighed for at deltage i tilbud både inden for Vækstforums allerede igangsatte brede indsats for kvalificeret arbejdskraft og i de branchepartnerskaber om kvalificeret arbejdskraft, som foreslås lanceret i en ny annoncering inden for kvalificeret arbejdskraft (jf. dagsordenspunktet Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber - oplæg til ny bred indsats for kvalificeret arbejdskraft).

  Finansiering, krav og kriterier

  Vækstforum har reserveret 12 mio. kr. i Investeringsplan 2017 til en indsats inden for Industri 4.0. Heraf er 2 mio. kr. reserveret fra Regionalfondens prioritet 2 (vækstplaner til virksomheder) og 10 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Sekretariatet anbefaler, at der reserveres yderligere 6 mio. kr. fra Regionalfondens prioritet 2 samt 16 mio. kr. fra Regionalfondens prioritet 1a (innovationssamarbejder), så det også bliver muligt at støtte innovationssamarbejder. Ydermere anbefaler sekretariatet, at der afsættes yderligere 2 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler fra 2017-rammen.

  Derved udgør det samlede reserverede beløb 36 mio. kr., 16 mio. kr. fra regionalfondens prioritet 1a, 8 mio. kr. fra regionalfondens prioritet 2 og 12 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.    

  Annonceringen udarbejdes således, at projekterne vurderes på baggrund af deres forventede output- og resultatmål, deres forventede effekt set i forhold til tid og pris, og på hvordan de lever op til Vækstforums tværgående kriterier. Desuden skal projekterne leve op til de krav, som følger af hhv. regionalfondens prioritet 1a og 2.

  Derudover anbefales det, at ansøgninger prioriteres ud fra følgende kriterier:

  ·         at indsatsen/projektet gennemføres i et bredt partnerskab af relevante syddanske aktører

  ·         at ansøger kan sandsynliggøre, at partnerskabet har relevante både forsknings - og praksisnære kompetencer på et højt niveau inden for automatisering og/eller digitalisering

  ·         at partnerskabet kan sikre en koordinerende indsats, bl.a. indenfor kommunikation og rekruttering af virksomheder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  ·         at Vækstforum igangsætter en ny bred indsats med fokus på at fremme udviklingen og udbredelsen af Industri 4.0-teknologier.

  ·         at sekretariatet bemyndiges til, inden for de nævnte rammer, at udarbejde puljemateriale samt beskrive nærmere krav og kriterier for indsatsen i forbindelse med en annoncering.

  ·         at Vækstforum fastholder den i investeringsplan 2017 reserverede ramme på 2 mio. kr., fra den Europæiske Regionalfond, prioritet 2.

  ·         at Vækstforum derudover reserver en ramme på yderligere 6 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond, prioritet 2, samt 16 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond, prioritet 1a.

  ·         at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der reserveres 12 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Boston Consulting Group præsenterede kortlægningens resultater via videokonference.

  Vækstforum drøftede kortlægningens resultater, herunder tilpasning af annonceringen som følge af undersøgelsen.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/1124
  14. Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber - oplæg til ny bred indsats for kvalificeret arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume
   

  Adgang til kvalificeret arbejdskraft er en af de største udfordringer for, at virksomhederne i Syddanmark kan realisere deres vækstpotentiale. Vækstforum har allerede igangsat en bred indsats for kvalificeret arbejdskraft, men der er behov for supplerende initiativer, som også på den korte bane kan bidrage til kvalificeret arbejdskraft. Derfor foreslås en ny annoncering, som fokuserer på en bred indsats indenfor vækstrettet kompetenceudvikling, herunder branchepartnerskaber om kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Adgang til kvalificeret arbejdskraft fremhæves af virksomhederne som en af de største udfordringer, de står over for, og som en afgørende forudsætning for, at de i de kommende år kan realisere deres vækstpotentiale. Bl.a. fremgår det af Region Syddanmarks Vækstbarometer for 4. kvartal 2016, at tre ud af fire virksomheder havde søgt nye medarbejdere, og heraf havde 59 pct. i høj eller nogen grad oplevet rekrutteringsproblemer. I Syddanmark efterspørges der særligt faglærte og medarbejdere med tekniske kompetencer på videregående niveau.

  Grundlæggende er der flere ”veje” til at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder fx:

  ·         tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft (indenlandsk og udenlandsk).

  ·         uddannelsesindsats i forhold til den kommende arbejdsstyrke (de unge).

  ·         efteruddannelse/opkvalificering af eksisterende arbejdsstyrke (de voksne).

  ·         udvidelse af arbejdsstyrken, herunder social inklusion.

  ·         bedre match mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft.

  For at håndtere udfordringen med manglen på kvalificeret arbejdskraft, skal der arbejdes ad flere ”veje” samtidig. Vækstforum har allerede igangsat en bred indsats for kvalificeret arbejdskraft, hvis mål er at flere unge får en erhvervsuddannelse og flere ufaglærte bliver faglærte. Men der er behov for yderligere tiltag, som på den korte bane kan give virksomhederne de kompetencer, der efterspørges.

  Derfor foreslås en ny annoncering inden for kvalificeret arbejdskraft med fokus på vækstrettet kompetenceudvikling, herunder branchepartnerskaber.

  Vækstrettet kompetenceudvikling er kompetenceudvikling, der tager afsæt i virksomhedernes vækststrategi og de kompetencebehov, som udspringer heraf. Kompetenceudviklingen af virksomhedernes ledelse og medarbejdere bidrager dermed direkte til at realisere virksomhedernes vækstpotentiale.

  Branchepartnerskaber om kvalificeret arbejdskraft indebærer, at virksomheder inden for en branche går sammen i et forpligtende partnerskab med det formål at samarbejde om målrettet kompetenceudvikling til branchen. En branche er i denne sammenhæng tænkt som en gruppe af virksomheder, som har behov for den samme type kvalificerede arbejdskraft.

  Annonceringen kan også understøtte indsatsen for Industri 4.0, jf. dagsordenspunkt 5, hvor der i forbindelse med annonceringen er udarbejdet en kortlægning, som bl. a. fremhæver mangel på kvalificeret arbejdskraft som en væsentlig barriere.

  Finansiering, krav og kriterier

  Det foreslås, at der afsættes 20 mio. kr. af Socialfondens prioritet 1 (iværksætteri og jobskabelse) til indsatsen samt 5 mio. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Finansieringen fra Socialfonden kan udgøre op til 50 % af de samlede støtteberettigede udgifter.

  Annonceringen udarbejdes således, at projekterne vurderes på baggrund af deres forventede output- og resultatmål, deres forventede effekt set i forhold til tid og pris og på hvordan projektet lever op til Vækstforums tværgående kriterier. Desuden skal projekterne leve op til de krav, som følger af Socialfondens prioritet 1.2.C (iværksætteri og jobskabelse - vækstrettet kompetenceudvikling).

  Derudover foreslås det, at ansøgninger prioriteres ud fra følgende kriterier

  ·        projekterne skal bidrage til at sikre de private virksomheder (primært SMVér) kvalificeret arbejdskraft gennem kompetenceudvikling af ledelse/medarbejdere med netop de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

  ·        projekterne skal bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft til ”brancher” i Syddanmark, der mangler eller forventes at mangle kvalificeret arbejdskraft.

  ·        projekter, der etablerer eller tager udgangspunkt i etablerede branchepartnerskaber om kvalificeret arbejdskraft prioriteres positivt, da det vurderes, at branchepartnerskaber har en særlig styrke i forhold til at sikre kompetenceudvikling, der matcher en branches både kortsigtede og langsigtede behov og samtidigt sikrer tilstrækkeligt med volumen til holddannelse, så kompetenceudviklingen rent faktisk kan gennemføres.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  ·         at Vækstforum igangsætter en ny bred indsats om kvalificeret arbejdskraft med fokus på vækstrettet kompetenceudvikling, herunder branchepartnerskaber om kvalificeret arbejdskraft.

  • at sekretariatet bemyndiges til, inden for de nævnte rammer, at udarbejde puljemateriale samt beskrive nærmere krav og kriterier for indsatsen i forbindelse med en annoncering.
  • at Vækstforum reserverer en ramme på 20 mio. kr. fra den Europæiske Socialfond, prioritet 1.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der reserveres en ramme på 5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Vækstforum drøftede udfordringerne ved identificering af behov, og understregede vigtigheden af at indsatsen er efterspørgselsorienteret. Endvidere drøftedes om ledige kan deltage i initiativerne sammen med beskæftigede. Sekretariatet følger op

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/19893
  15. Temadrøftelse: Scale-up Denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at der på Vækstforums møde præsenteres to oplæg om Scale-up Denmark, som oplæg til en drøftelse af, hvordan Syddanmark kan få mest mulig effekt og succes ud af det tværregionale højvækstinitiativ.

  Scale-up Denmark har været i gang siden efteråret 2016. På mødet præsenteres en status på aktiviteterne og opsamling på erfaringerne indtil nu, både overordnet for det samlede initiativ og med Sundheds- og Velfærdsteknologi som udvalgt eksempel.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den Syddanske Højvækstmodel er et initiativ i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Vækstforum har tidligere besluttet, at højvækstmodellen skal integreres i det tværregionale initiativ Scale-up Denmark, som de fem regioner samarbejder med Erhvervsstyrelsen om.

  Igennem Scale-up Denmark opbygges der en række regionale træningscentre baseret på de regionale specialiseringer og styrker. Til træningscentrene rekrutteres de bedste nationale og internationale virksomheder, der har potentiale til at udvikle sig til vækstvirksomheder inden for forretningsområderne. Konsortierne, som driver de forskellige centre samt løser fællesopgaver for det samlede initiativ, er fundet via EU-udbud.

  Der er pt. etableret 10 elitetræningscentre i Danmark, hvoraf de 3 tager afsæt i Syddanmark indenfor områderne Energieffektive teknologier, Offshore industri samt Sundheds- og velfærdsteknologi.

  Derudover besluttede Vækstforum på mødet d. 6. december 2016, at der også gennemføres et udbud på elitetræningscentre indenfor henholdsvis Robotteknologi og Oplevelseserhverv. Udbuddet på de to centre er i gang med budfrist den 30. marts. 2017. Oplevelseserhverv blev også udbudt i første runde i 2016, men der indkom ingen tilbud. Såfremt begge centre etableres, har Syddansk Vækstforum medfinansieret Scale-Up Denmark med i alt 50 mio. kr., fordelt med 33 mio. kr. fra EU"s Regionalfond og 17 mio. kr. fra de Regionale Erhvervsudviklingsmidler.

  De 10 centre, som er etablerede, er alle i gang med deres aktiviteter, herunder de første elitetræningsforløb.

  Med henblik på at give en status på initiativet og samle op på de foreløbige erfaringer foreslås et oplæg ved adm. direktør Lisbeth Valther, SE Next Step A/S, som blandt andet er ansvarlig for fællesfunktionerne i Scale-up Denmark, og et oplæg ved CEO Peter Torstensen, Accelerace Management A/S som er ansvarlig for flere af elitetræningscentrene.

  Lisbeth Valther vil præsentere det samlede initiativ og Peter Torstensen, vil præsentere elitetræningscentret for Sundheds- og Velfærdsteknologi.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum med afsæt i oplæggene drøfter, hvordan Syddanmark kan få mest mulig effekt og succes ud af satsningen på Scale-up Denmark.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Temadrøftelsen blev indledt med to oplæg. Adm. Direktør Lisbeth Valther, SE Next Step A/S, holdt oplæg om det samlede initiativ Scale-up Denmark, og CEO Peter Torstensen, Accelerace Management A/S, fortalte om elitetræningscentret for Sundheds- og Velfærdsteknologi.

  Vækstforum drøftede status på indsatsen, herunder de forløb de enkelte virksomheder gennemgår i projektet.


  Sagsnr. 16/286
  16. Udpegning af ny repræsentant til bestyrelsen for work-live-stay southern denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum er blevet anmodet om at udpege en ny repræsentant til bestyrelsen for foreningen work-live-stay southern denmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I marts 2016 udpegede Syddansk Vækstforum Liselotte Hohwy Stokholm, daværende direktør for Væksthus Syddanmark, som Vækstforums repræsentant i foreningens bestyrelse for perioden april 2016 til april 2018.

  Liselotte Stokholm har nu meddelt, at hun grundet jobskifte er udtrådt af bestyrelsen for foreningen work-live-stay southern denmark.

  Foreningen har derfor anmodet Vækstforum om at udpege en ny repræsentant til bestyrelsen for den resterende bestyrelsesperiode. Repræsentanten skal være en person med indsigt i foreningens arbejdsområder. 

  Foreningen work-live-stay southern denmark blev stiftet i november 2012. Foreningens hovedformål er at forbedre syddanske virksomheders muligheder for vækst ved at sikre optimale rammer for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft.

  Foreningen har følgende fokusområder:

  • At synliggøre attraktive job- og karrieremuligheder
  • At fjerne barrierer for virksomhedernes rekruttering fra udlandet
  • At forbedre vilkårene for at tilflyttere fra ind- og udland falder til

  Bestyrelsen består af 12 medlemmer. Følgende har udpegningsret: Kommunerne, DI, Dansk Erhverv, Horesta, Region Syddanmark, syddanske klynger, Workindenmark samt Syddansk Vækstforum. Der afholdes 4 årlige bestyrelsesmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum udpeger et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for work-live-stay southern denmark for den resterende del af bestyrelsesperioden april 2016 – april 2018.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Vækstforum udpegede direktør for Væksthus Syddanmark, Jani Lykke Methmann.


  Sagsnr. 11/30244
  17. Porteføljestyring - opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har besluttet, at der som led i porteføljestyringen af Vækstforumprojekter arbejdes med løbende eksterne midtvejs- og slutevalueringer af projekter og halvårlig intern opfølgning på alle igangværende projekter. Der gives status og fremdriftsrapport på igangsatte projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Intern opfølgning på projekter

  Sekretariatet har fulgt op på forbrug, milepæle og effektrealisering på alle projekter, som har været i gang i mere end et halvt år, og som ikke netop har fået eller er i gang med en ekstern midtvejs- eller slutevaluering. Sekretariatet har scoret projekterne på de tre ovenstående parametre på en ”trafiklysskala”. Et enkelt projekt får rød score på milepælsopnåelse. Det er projektet ”Ramme for vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder”, der har anmodet om at blive nedskaleret, da målgruppen for projektet var væsentligt mindre end oprindeligt antaget. Oversigt over den interne opfølgning fremgår af bilag 1 ”Status på igangværende projekter”.

   

  Ekstern evaluering af projekter

  Denne evalueringsrunde vedrører 1 ekstern slutevaluering af projektet ”Silver” (Supporting Independent Living for the Elderly through Robotics).

  På baggrund af eksterne evalueringer af projektet har administrationen vurderet projektet ud fra en ”trafiklysskala”. ”Silver” har fået scoren grøn, der betyder, at ingen forhold giver anledning til særlig handling.

  I bilag 2 ses resumé af evalueringerne og uddybelse af scoren af projekt ”Silver”.

  Nedlukning af projekter

  Projektet ”Start-Up” ved Spinderihallerne i Vejle, der fik et delvist tilsagn på 2,7 mio. kr. fra Socialfonden på Vækstforums møde i juni 2016, ønsker ikke at igangsætte projektet.

  Baggrunden er, at det ikke er lykkedes at sikre tilstrækkeligt egenfinansiering samtidig med, at flygtningetallet har været mindre end forventet på ansøgningstidspunktet.

  Projekt ”Viden og Innovationslaboratorier” (VIL) er med projektets partnerkreds nået til enighed om, at projektet ikke kan fortsætte. Projektet, som er drevet af Erhvervsakademi Lillebælt i Odense, modtog tilsagn på Vækstforums møde den 16. juni 2015. Projektet fik tilsagn på 5,2 mio. kr. fra Regionalfonden og 5,2 mio. kr. fra de Regionale Erhvervsudviklingsmidler. På baggrund af de vilkår der er gældende for strukturfondene, har projektets styregruppe vurderet, at projektet ikke vil kunne gennemføres som forudsat.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender status og fremdrift på projekterne
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/50809
  18. National Offshore kampagne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danmarks Rederiforening har valgt ikke at gennemføre den Nationale Offshorekampagne, som Vækstforum bevilligede 1.350.000 kr. til på mødet i marts 2015, som opfølgning på vækstpartnerskabsaftalen med regeringen. Midlerne foreslås derfor tilbageført.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danmarks Rederiforening har besluttet ikke at gennemføre den planlagte Nationale Offshorekampagne.

  Foreningen begrunder deres beslutning med, at siden ansøgningen blev indsendt til Vækstforum i december 2015, har situationen i offshorebranchen ændret sig så meget, at der ikke er det samme virksomhedsengagement til kampagnen  som i 2015. Den lave vækst i olie/gas sektoren har medført, at den nu alene fokuserer på den langsigtede rekruttering, hvorfor branding og markedsføring af branchen ifølge Danmarks Rederiforening ikke vil kunne finde sted på ungdomsuddannelsesniveau med det antal offshore virksomheder som først antaget.

  Udgangspunktet for kampagnen var den daværende Vækstpartnerskabsaftale fra 2015 mellem Syddansk Vækstforum og regeringen. Danmarks Rederiforening ansøgte om 2 mio. kr. offentlig medfinansiering, hvoraf 1.350.000 kr. blev bevilliget af Vækstforum, og staten blev ansøgt om 650.000 kr. Erhvervs- og Vækstministeriet påtog sig opgaven med at forsøge at rejse den statslige medfinansiering. Det lykkedes Erhvervs- og Vækstministeriet at finde 200.000 kr. til kampagnen hos dem selv, samt 150.000 kr. fra Beskæftigelsesministeriet, og således i alt 350.000 kr. ud af de ansøgte 650.000 kr.

  Såfremt Vækstforum og staten, på et senere tidspunkt, ønsker at iværksætte et initiativ om at sikre mere kvalificeret arbejdskraft til offshorebranchen, er meldingen fra Danmarks Rederiforening, at de gerne vil involveres igen.

   

     

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller, at regionsrådet tilbagefører de regionale erhvervsudviklingsmidler svarende til 1.350.000 kr.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt


  Sagsnr. 17/116
  19. Effektmåling og monitorering 2016: Strukturfondsindsatsen i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark har udarbejdet en rapport om monitorering og effektmåling af 45 strukturfondsprojekter, der er igangsat i perioden 2010-2012 i Syddanmark. Rapportens resultater indikerer, at projekterne har skabt arbejdspladser og effekt på omsætningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark har udarbejdet en rapport om effektmåling og monitorering af 45 strukturfondsprojekter, som er igangsat i perioden 2010-2012 i Syddanmark inden for Syddansk Vækstforums forretningsområder (energieffektive teknologier, offshore, sundheds- og velfærdsinnovation, turisme, design og kreative erhverv). Derudover er medtaget deltagervirksomheder fra de såkaldte brede indsatser, dvs. virksomheder udenfor forretningsområderne.

  Strukturfondsprojekterne har samlet indberettet 4.600 deltagervirksomheder – både private og offentlige. I analysens beregninger indgår udelukkende private deltagervirksomheder.

  I analysen følges deltagervirksomhederne i en 3-årig periode fra 2012 til 2015.

  Monitorering:

  ·         Beskæftigelsen i deltagervirksomhederne er steget i perioden steget i alle områder (6-11 procent).

  ·         Omsætning er steget i fem ud af seks områder. I Offshore steg omsætningen markant fra 2012 til 2014, hvorefter den er faldet så kraftigt, at den i 2015 kun var på 75 procent af omsætningen i 2012.

  Effektvurdering:

  Der effektmåles ved at sammenligne gruppen af deltagervirksomheder med en kontrolgruppe og undersøge, om der er statistisk signifikant forskel på udviklingen i de to grupper. Der er i år lavet en tværgående beregning, der estimerer en samlet effekt af den samlede indsats på beskæftigelse og omsætning.  Resultaterne for de enkelte indsatsområder kan ikke lægges sammen, da samme virksomhed kan have deltaget i mere end ét forretningsområde. Det er alene virksomheder med under 100 ansatte, der indgår i effektmålingen.

  ·        Effektmålingen indikerer, at der samlet set er skabt knap 1.600 ny private fuldtidsjob i deltagervirksomheder med under 100 årsværk.

  ·        For de enkelte indsatsområder indikerer effektmålingen, at der er skabt 450 fuldtidsarbejdspladser inden for Design og kreative erhverv, 200 job inden for Offshore, 200 job inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, 220 job inden for Turisme og 710 fuldtidsarbejdspladser inden for Brede indsatser i deltagervirksomheder med under 100 årsværk.

  ·        Effektvurderingen med fokus på omsætning viser, at der er tegn på signifikante omsætningseffekter i Sundheds- og velfærdsinnovation og Turisme for projekter startet i perioden 2010 til 2012.

  Resultaterne indikerer, at strukturfondsprojekterne har haft en effekt. Alligevel bør de tolkes forsigtigt. Effektmålingen sikrer, at deltagergruppen og kontrolgruppen ligner hinanden mht. virksomhedsstørrelse, branche, lokalisering og vækst forud for effektmålingsperioden. På andre karakteristika som virksomhedernes motivation og engagement, vækstorientering, udviklingsbehov mv. kan det ikke udelukkes, at deltagervirksomhederne adskiller sig fra kontrolgruppen. Resultaterne i rapporten kan derfor ikke betragtes isoleret, men de kan sammen med den løbende evaluering af projekterne give en pejling på, om indsatsen går den rette vej.

  Rapporten er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at:

  •         at Vækstforum tager punktet til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Rune Stig Mortensen præsenterede resultaterne af effektmålingen og monitoreringen.

  Indstillingen blev tiltrådt

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/116
  20. Analyse af virksomhedernes forventninger til 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark foretager i slutningen af hvert år en analyse af vækstforventningerne i de små og mellemstore virksomheder i regionen til det kommende år. I analysen af forventningerne til 2017 er der en overvægt af virksomheder, der forventer flere ansatte, større omsætning, større eksport og offensive investeringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Analysen af forventningerne til 2017 viser, at de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark generelt ser lyst på fremtiden. Halvdelen af virksomhederne tror på fremgang i omsætningen, mens kun hver tiende forventer vigende omsætning. Der er også positive forventninger til udviklingen i antal ansatte, hvor hver tredje virksomhed forventer flere ansatte, mens kun hver tiende forventer færre. Derudover er der positive forventninger til investeringer og eksport.

  Vækstforventningerne slår bredt igennem. Især fremstillingsvirksomheder, avanceret produktion og engroshandel er positive. Forventningerne er derimod lavere hos bygge og anlæg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/116
  21. Analyse - Fødevareerhvervet i Region Syddanmark med særlig fokus på Trekantområdet Danmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med afsæt i Det Gode liv-strategien 2016-20 har regionsrådet som led i en udviklingsaftale med Trekantsområdets kommuner foretaget en analyse af fødevareerhvervet i Trekantområdet. Analysen viser, at den generelle udvikling i fødevareerhvervet i de senere år har været kendetegnet af en større tilbagegang i beskæftigelsen. Fødevareerhvervet i Trekantområdet har også tabt mange fødevarearbejdspladser, men har i modsætning til den generelle udvikling i fødevareerhvervet formået at genvinde mange af dem igen. Relativt set er Trekantområdet dermed styrket som fødevareregion.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med afsæt i Det Gode liv-strategien 2016-20 har regionsrådet som led i en udviklingsaftale med Trekantsområdets kommuner foretaget en analyse af fødevareerhvervet i Trekantområdet.

  Med 67.400 beskæftigede er 27 pct. af alle de, der arbejder inden for fødevareerhvervet i Danmark beskæftigede i Syddanmark. Regionen er dermed den region med flest job inden for fødevareerhvervet. Trekantområdet spiller en betydelig rolle i regionens stærke position inden for fødevareerhvervet.

  Mere end 26.000 var i 2014 beskæftiget i en af de i alt 3.700 fødevarevirksomheder, der er registreret i Trekantområdet. Fødevarevirksomhederne i Trekantområdet havde i 2013 en samlet omsætning på 76 mia. kr. Eksporten udgjorde 15,8 mia.

  Fødevareerhvervet i Trekantområdet er kommet stærkt igennem finanskrisen og er nu tilbage på stort set samme beskæftigelsesniveau som før. Derved adskiller det sig fra den generelle udvikling i fødevareerhvervet, der har oplevet en større tilbagegang i beskæftigelsen de senere år. Relativt set er Trekantområdet således styrket som fødevareregion. Det er imidlertid et forandret erhverv, der nu er i fremgang. Trekantområdet er præget af store produktionsenheder inden for både slagterier, mejerier, bryggerier og bagerier. Men der er også et lag af lidt mindre, store virksomheder, der er stærkt specialiserede og opererer globalt på markeder i fremgang. Virksomhederne præsterer generelt en stor værdiskabelse pr. medarbejder og har meget betydelig eksport.

  Analysens resultater præsenteres på mødet i Vækstforum, og vil indgå i det videre samarbejde med Trekantområdet om at afdække særlige styrker og udfordringer, som ikke tilgodeses gennem eksisterende tilbud til fødevareerhvervet, herunder behov for etablering af nye samarbejdsrelationer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • At Vækstforum tager analysen til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Afdelingschef Rune Stig Mortensen præsenterede analysen.

  Indstillingen blev tiltrådt


  Sagsnr. 17/120
  22. Midtvejsstatus på 2016-17 kontrakten med det syddanske Bruxelleskontor
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det Syddanske EU-kontor har foretaget en midtvejsopfølgning på målopfyldelsen i resultatkontrakten for 2016-2017. Den overordnede konklusion er, at EU-kontoret har præsteret resultater og aktiviteter, der ligger over, hvad der kan forventes halvvejs i kontraktperioden. Direktør for Det Syddanske EU-kontor holder et kort oplæg om midtvejsopfølgningen på mødet i Vækstforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I december 2015 blev der indgået en resultatkontrakt med Det Syddanske EU-kontor for 2016-2017. Der er tale om en fælles kontrakt med Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark, KKR og Syddansk Universitet.

  I kontrakten er følgende 6 områder med individuelle aktivitets- og resultatmål for Det Syddanske EU-kontor fastlagt: Internationalt samarbejde og projektudvikling, Internationalisering af Syddanske virksomheder, Internationalisering af kommunerne i Syddanmark, Europæisk synlighed og interessevaretagelse, Synlighed og kommunikation i Syddanmark og Særskilte mål for SDU.

  Overordnet set vurderes den foreløbige målopfyldelse at være god. Særligt i forhold til målet om international projektudvikling er EU-kontoret tæt på at være i mål for hele kontraktperioden 2016-2017. Således har 12 projekter opnået tilsagn om støtte i 2016 på 36,7 mio. kr. Målet for hele resultatkontrakten er 40 mio. kr.

  I forhold til internationalisering af syddanske virksomheder og målet om, at gennemføre dybdegående kortlægninger af mindst 60 syddanske virksomheders potentiale er EU-kontoret allerede i mål med 80 gennemførte dybdegående kortlægninger.

  I forhold til to af de underliggende aktivitetsmål ligger EU-kontoret lavere end forventet. Det drejer sig for det første om aktivitetsmålet ”gennemførte strategiske kortlægninger af kommunernes EU-muligheder”, hvor målet er, at 8 kommuner får udarbejdet eller opdateret strategien for deres EU-indsats. I 2016 har EU-kontoret gennemført et sådant forløb for Varde Kommune og har iværksat forløb med yderligere 3 kommuner.

  For det andet drejer det sig om aktivitetsmålet ”indspil til påvirkning af EU-programmer”, hvor målet er, at EU-kontoret på baggrund af dialog med relevante syddanske aktører i mindst 20 tilfælde er fremkommet med indspil til påvirkning af udmøntning af EU-programmer, hvilket Det Syddanske EU-kontor i 2016 har gjort 6 gange.

  En samlet gennemgang af Det Syddanske EU-kontors målopfyldelse for 2016 fremgår af vedlagte bilag. COWI gennemfører en samlet slutevaluering af resultatkontrakten for 2016-2017 fra maj til juni 2017 med henblik på, at evalueringen vil kunne anvendes i arbejdet med at udarbejde ny resultatkontrakt for Det Syddanske EU-kontor, som forventes at blive forelagt for Vækstforum på mødet den 27. september 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Direktør for SDEO, Rasmus Anker Møller, præsenterede midtvejsstatus på 2016-2017-kontrakten.

  Indstillingen blev tiltrådt

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/13465
  23. Udkast til Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Delstaten Slesvig-Holsten er ved at udarbejde en ny udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030 (LES)). Syddansk Vækstforum blev på mødet den 13. juni 2016 præsenteret for Slesvig-Holstens arbejde med strategien, herunder en grønbog, der dannede udgangspunkt for dialogen. Delstaten har nu offentliggjort et udkast til LES 2030, og der orienteres om indholdet heraf.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i de seneste år sket en styrkelse af samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse, hvor der særligt på områderne for energi og velfærdsteknologi er igangsat en række nye INTERREG-projekter - nogle med finansiering fra Vækstforum – hvor det bl.a. er målet at styrke det grænseoverskridende klyngesamarbejde.

  På mødet i Vækstforum den 13. juni 2016 præsenterede statssekretær Thomas Losse-Müller Slesvig-Holstens arbejde med en ny udviklingsstrategi, herunder en grønbog, og samarbejdsmuligheder med afsæt i fælles strategiske prioriteringer blev drøftet, herunder kvalificeret arbejdskraft, uddannelse, innovation, digitalisering og energi. Drøftelsen var en del af en dialogproces, der ligger forud for udarbejdelsen af udkast til LES 2030.

  Udkast til LES 2030 indeholder - udover strategiske retningslinjer - også konkrete handlingsovervejelser og fremhæver strategiens indholdsmæssige fokuspunkter. For så vidt angår erhverv vil man bl.a. styrke og udvikle industrien på vej mod Industri 4.0, styrke bæredygtig turisme, styrke iværksætteri, udbygge Life Science samt udnytte Slesvig-Holstens førende position i Tyskland inden for vedvarende energi.

  Inden for uddannelsesområdet fremgår det bl.a., at studiestrukturer på de videregående uddannelser skal internationaliseres. Der skal bl.a. udvikles samarbejdsnetværk samt internationale og flersproglige studieretninger, og udvekslingen af internationale studerende skal øges. Der henvises bl.a. til Slesvig-Holstens rammeplan for samarbejdet med Danmark, hvori det fremgår, at tiltagene, hvor det måtte synes hensigtsmæssigt og muligt, bør foregå i samarbejde med de danske naboer samt danske videregående uddannelser.

  Udkastet gennemgår fra ultimo januar til ultimo maj 2017 en offentlig hørings- og inddragelsesproces, og Syddansk Vækstforum har som et led heri modtaget udkast til strategien, der forventes vedtaget i endelig form i den nye parlamentsperiode.

  Af grønbogen fremgik 9 retningslinjer, og i forbindelse med den igangværende proces er de 9 blevet til 11. Retningslinjerne er som følger:

  • digitalisering – at være målrettet med hensyn til at fremme den digitale transition i Slesvig-Holsten
  • livskvalitet – at sikre Slesvig-Holstens vigtigste beliggenhedsfaktor
  • uddannelse – at styrke kvaliteten, sikre retfærdighed i uddannelsessystemet og forbedre adgangsmulighederne
  • innovation og forskning – at identificere ideer og kreativitet som drivere for udvikling
  • regioner under forandring – at gøre en differentieret egnsbetragtning til grundlag for en målrettet udvikling af by- og landområder
  • erhverv/økonomi – at styrke regionens erhvervsgrundlag og give fremtidsorienterede områder profil
  • fremtidens mobilitet – at tænke morgendagens transportpolitik ind allerede i dag
  • livets naturlige grundlag – som der skal værnes om og som skal være til gavn
  • netsammenkobling og samarbejde – at udbygge det tværregionale og internationale samarbejde
  • tilflytning – at gøre Slesvig-Holsten til et attraktivt sted at flytte til
  • moderne stat og samfund – at sikre socialt og samfundsmæssigt ansvar i tider med forandring

  Det vurderes, at de 11 retningslinjer i udkast til LES 2030 i vid udstrækning matcher Region Syddanmarks Vækst- og Udviklingsstrategi 2016-19.

  Udkast til Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (LES 2030) kan tilgås her (resumé på dansk: fra s. 250):

  http://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Landesentwicklungsstrategie/Downloads/downloads/landesentwicklungsstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=4

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt


  Sagsnr. 16/6334
  24. Erhvervspartnerskaber med Udviklingsråd Sønderjylland og Business Region Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Vækstforums handlings- og investeringsplan har Vækstforum besluttet at arbejde hen mod at indgå samarbejdsaftaler med de fælleskommunale erhvervsenheder. Formålet er at øge sammenhængen og koordineringen af indsatserne inden for erhvervsfremme. Vækstforum har tidligere godkendt erhvervspartnerskaber med Trekantområdet Danmark og Udvikling Fyn. I punktet orienteres der om status på indgåelse af erhvervspartnerskaberne med hhv. Udviklingsråd Sønderjylland (URS) og Business Region Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ambitionen med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Vækstforums handlings- og investeringsplan er, at satsningerne og initiativerne gennemføres i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører, så der skabes synergi og størst mulig effekt af indsatserne. Samtidig sikres sammenhæng og koordinering. Vækstforum drøftede derfor samarbejdet med de fælleskommunale erhvervsenheder på døgnseminaret i marts 2016. Vækstforum besluttede, at der skulle arbejdes hen mod at indgå samarbejdsaftaler med udgangspunkt i fælles interesser og potentialer.

  Vækstforum godkendte den 13. juni 2016 erhvervspartnerskabsaftalen med Trekantområdet Danmark og den 27. september 2016 godkendte Vækstforum erhvervspartnerskabsaftalen med Udvikling Fyn. Der er igangsat en proces for at indgå aftaler med Udviklingsråd Sønderjylland og Business Region Esbjerg.  

  Erhvervspartnerskabet med Udviklingsråd Sønderjylland har været drøftet indledningsvis med URS’ formandskab, de fire sønderjyske borgmestre og Vækstforums Formandskab, hvor det blev aftalt, at der administrativt arbejdes videre med en række aktivitetsspor, herunder kvalificeret arbejdskraft, fødevarer, bæredygtig energi og grænseoverskridende samarbejde.

  Det sønderjyske koordinationsudvalg drøfter et udkast til erhvervspartnerskabsaftalen den 15 marts 2017. Udkastet vil efterfølgende blive forelagt Vækstforum på mødet 12. juni 2017.   

  Erhvervspartnerskabsaftalen med Business Region Esbjerg drøftes indledningsvist den 14. marts 2017 mellem Business Region Esbjergs formandskab og Vækstforums Formandskab.   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt


  Sagsnr. 14/1028
  25. Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Til ansøgningsfristen til Syddansk OPI-pulje, den 29. november 2016, er der indkommet 4 ansøgninger. To ansøgninger er trukket tilbage af ansøgerne, idet der i forbindelse med sagsbehandling blev afdækket udeståender ved projekterne. Virksomheden bag Kvalicare har genfremsendt deres ansøgning til fristen den 2. februar med henblik på behandling i Vækstforums Formandskab den 8. maj 2017, mens virksomheden bag Safe-Biopsy endnu ikke vurderer, at de er klar til test af deres prototype. To ansøgninger blev behandlet på Vækstforums Formandskabs møde den 28. februar 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 25. september 2014 bemyndigede Vækstforum Formandskabet til at træffe afgørelse om ansøgninger til Syddansk OPI-pulje, som består af midler fra EU"s Regionalfond og Regionale Erhvervsudviklingsmidler.

  Der er indkommet 4 ansøgninger til puljens ansøgningsfrist den 29. november 2016. Formandskabet har taget stilling til 2 projekter, der begge var indstillet til tilsagn. To ansøgninger var trukket tilbage af ansøger.

  Projekt

  Forretningsområde

  Indstilling

  HyMon - Minimering af håndbårne hospitalsinfektioner v. Amfitech ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Styring Af Robotiseret Transport - START v. Mobile Industrial Robots ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  KVALICARE - en klinisk e-læringsportal til hospitalspersonale v. Kvalicare ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Trukket tilbage af ansøger

  Safe-Biopsy v. Absolute Liquid Solutions

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Trukket tilbage af ansøger

  Projekterne er vurderet i forhold til formål og kriterier i Syddansk OPI-pulje.

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner om afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser (fremover skrives der blot produkter, men der menes såvel produkter som serviceydelser) inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi samt Oplevelseserhverv. Produkter, der testes og videreudvikles, skal være tæt på markedet og skal opfylde et behov hos den offentlige sektor, hos brugere og bidrage til vækst og flere arbejdspladser hos virksomheden.

  I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på følgende kriterier:

  • at det sandsynliggøres, at projektet skaber vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark,
  • at det sandsynliggøres, at det ydede tilskud vil have en umiddelbar effekt i forhold til udviklingen af erhvervene inden for de tre forretningsområder i form af omsætningsvækst og arbejdspladser,
  • at det offentlige behov – herunder interesse – for produktet er sandsynliggjort på ansøgningstidspunktet,
  • at der foreligger en velbeskrevet forretningsplan og plan for markedsintroduktion af produktet,
  • at der er et tydeligt kommercielt sigte med projektet,
  • at produktet har et internationalt salgspotentiale,
  • at der er redegjort for potentielt udbytte på de tre bundlinjer – udbyttet for den offentlige part, brugeren og den private virksomhed,
  • at den private virksomhed har kapacitet til at løfte opgaven som projektleder/leadpartner.

  Økonomi

  Der er afsat 27,5 mio. kr. til puljen frem til august 2019, og der er efter de nævnte beslutninger ca. 12,44 mio. kr. tilbage i puljen.

  Pulje til fordeling

   27.500.000,00 kr.

  Tidligere bevilget

   12.776.942,36 kr.

  Bevilget på mødet den 28. februar 2017

   2.281.707,00 kr.

  Rest

   12.441.350,64 kr.

  Kritisk antagelse for effekter i puljen

  Det er en kritisk antagelse, at der er behov for grundig testning af produkterne blandt brugere og videreudvikling af produkterne i forhold til brugernes feedback. Hvis disse aktiviteter udelades, er der en stor risiko for, at produkterne ikke kan sælges efterfølgende.

  Særligt omkring potentialevurderingen

  Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

  1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges til gennemførelse af projektet inden for rammerne af puljen (min. 400.000 og maks. 1.450.000 kr.).

  2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgningerne forventes at give effekt og bidrager til at indfri formålet og kriterier under Syddansk OPI-pulje.

  Det bemærkes, at effektvurderingen ikke kan sammenlignes med effektvurderingen af Vækstforums øvrige projekter, da der anvendes en simpel udgave af effektvurderingsværktøjet, der er tilpasset puljen. Vurderingen af projekternes effekt skal derfor primært anvendes til at se projekternes relative placering i forhold til hinanden.

  Effektvurderingen fremgår af vedlagte bilag.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  at Formandskabet tager punktet til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/279
  26. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Stephanie Lose orienterede om Aktionsplanen for kvalificeret arbejdskraft.


  Sagsnr. 16/279
  27. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 20-03-2017
   

  Ingen bemærkninger.

   


  Siden er sidst opdateret 31-03-2017
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring