Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforums formandskab - Referat - 28. februar 2017

 

Mødedato
28-02-2017 kl. 10:00 - 12:00
 
Mødested
Mødeværelse 3
 
Deltagere
 
 • Henrik Dam
 • Ib Kristensen
 • Bo Stærmose
 • Stephanie Lose

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra Formandskabets møde den 11. november 2016
  3. Temadrøftelse: Scale-up Denmark
  4. Midler til nyt kapitalinitiativ - plan for reinvesteringer
  5. Industri 4.0 som vækstskaber og oplæg om ny bred indsats
  6. Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber - oplæg til ny bred indsats for kvalificeret arbejdskraft
  7. Center for Industriel Elektronik
  8. Helhedsorienteret yderområdeindsats på Sydfyn herunder Erhverv i gadeplan
  9. Samarbejde med Innovationsfonden om udstationering af regional medarbejder
  10. Udpegning af ny repræsentant til bestyrelsen for work-live-stay southern denmark
  11. National Offshore kampagne
  12. Porteføljestyring - opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  13. Orientering: Erhvervspartnerskaber med Udviklingsråd Sønderjylland og Business Region Esbjerg
  14. Orientering: Udkast til Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030)
  15. Orientering: Midtvejsstatus på 2016-17 kontrakten med det syddanske Bruxelleskontor
  16. Orientering: Vækstforums kommunikation
  17. Orientering: Økonomioversigt
  18. Orientering: Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  19. Ansøgning: OPI - HyMon
  20. Ansøgning: OPI - Styring Af Robotiseret Transport START
  21. Orientering: Indkomne ansøgninger
  22. Ansøgning: Pre Scale Up
  23. Ansøgning: EUD Student
  24. Ansøgning: Co-Create Sydfyn I, II og III
  25. Ansøgning: Ændring af SUNDiværk for studerende
  26. Meddelelser
  27. Eventuelt


  Sagsnr. 16/279
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Dagsordenen blev godkendt.


  Sagsnr. 16/279
  2. Godkendelse af referat fra Formandskabets møde den 11. november 2016
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Referatet fra Formandskabets møde den 11. november 2016 er sendt den 18. november 2016 og kan læses på dette link:

  https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm493513

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Af Formandskabet godkender referatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Referatet blev godkendt.


  Sagsnr. 16/19893
  3. Temadrøftelse: Scale-up Denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at der på Vækstforums møde præsenteres to oplæg om Scale-up Denmark, som oplæg til en drøftelse af, hvordan Syddanmark kan få mest mulig effekt og succes ud af det tværregionale højvækstinitiativ.

  Scale-up Denmark har været i gang siden efteråret 2016. På mødet præsenteres en status på aktiviteterne og opsamling på erfaringerne indtil nu, både overordnet for det samlede initiativ og med Sundheds- og Velfærdsteknologi som udvalgt eksempel.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den Syddanske Højvækstmodel er et initiativ i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Vækstforum har tidligere besluttet, at højvækstmodellen skal integreres i det tværregionale initiativ Scale-up Denmark, som de fem regioner samarbejder med Erhvervsstyrelsen om.

  Igennem Scale-up Denmark opbygges der en række regionale træningscentre baseret på de regionale specialiseringer og styrker. Til træningscentrene rekrutteres de bedste nationale og internationale virksomheder, der har potentiale til at udvikle sig til vækstvirksomheder inden for forretningsområderne. Konsortierne, som driver de forskellige centre samt løser fællesopgaver for det samlede initiativ, er fundet via EU-udbud.

  Der er pt. etableret 10 elitetræningscentre i Danmark, hvoraf de 3 tager afsæt i Syddanmark indenfor områderne Energieffektive teknologier, Offshore industri samt Sundheds- og velfærdsteknologi.

  Derudover besluttede Vækstforum på mødet d. 6. december 2016, at der også gennemføres et udbud på elitetræningscentre indenfor henholdsvis Robotteknologi og Oplevelseserhverv. Udbuddet på de to centre er i gang med budfrist d.30. marts. 2017. Oplevelseserhverv blev også udbudt i første runde i 2016, men der indkom ingen tilbud. Såfremt begge centre etableres, har Syddansk Vækstforum medfinansieret Scale-Up Denmark med i alt 50 mio. kr., fordelt med 33 mio. kr. fra EU"s Regionalfond og 17 mio. kr. fra de Regionale Erhvervsudviklingsmidler.

  De 10 centre, som er etablerede, er alle i gang med deres aktiviteter, herunder de første elitetræningsforløb.

  Med henblik på at give en status på initiativet og samle op på de foreløbige erfaringer foreslås et oplæg ved Adm. Direktør Lisbeth Valther, SE Next Step A/S, som blandt andet er ansvarlig for fællesfunktionerne i Scale-up Denmark, og et oplæg ved CEO Peter Torstensen, Accelerace Management A/S som er ansvarlig for flere af elitetræningscentrene.

  Lisbeth Valther vil præsentere det samlede initiativ og Peter Torstensen, vil præsentere elitetræningscentret for Sundheds- og Velfærdsteknologi.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum med afsæt i oplæggene drøfter, hvordan Syddanmark kan få mest mulig effekt og succes ud af satsningen på Scale-up Denmark.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt, idet Formandskabet lagde vægt på, at der på Vækstforummødet gives en præsentation af hvad der helt konkret sker i forløbene, for de virksomheder der er med.


  Sagsnr. 17/119
  4. Midler til nyt kapitalinitiativ - plan for reinvesteringer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der endnu ikke er truffet en national beslutning om, at bede EU-kommissionen om at gennemføre en programændring som muliggør at anvende finansielle instrumenter i strukturfondsperioden 2014-2020. Det foreslås derfor at Vækstforum ophæver den resterende del af den reserverede ramme til et nyt kapitalinitiativ.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum har tidligere tilkendegivet et ønske om at arbejde for, at finansielle instrumenter kan anvendes i strukturfondsperioden 2014-2020. På mødet den 22. september 2015 besluttede Vækstforum at reservere en ramme på 50 mio. kr. fra EU’s strukturfonde og en ramme på 25 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler som matchende medfinansiering.

  Imidlertid kræver det en national beslutning om at bede kommissionen om en programændring, så der kan anvendes finansielle instrumenter i det danske strukturfondsprogram. Da der endnu ikke var truffet en sådan beslutning besluttede Vækstforum på mødet den 6. december 2016 at nedskrive den reserverede ramme med en tredjedel.

  Vækstforum besluttede desuden at anvende de resterende reserverede midler til andre formål, såfremt der ikke senest ved Vækstforums møde i marts 2017 er taget en national beslutning om at bede EU-kommissionen om at gennemføre en programændring, der gør det mulig at anvende strukturfondsmidlerne til et kapitalinitiativ. Det er der ikke truffet beslutning om på nuværende tidspunkt.

  Regeringen offentliggjorde den 7. november 2016 analysen af erhvervsfremmesystemet i Danmark. Af analysen fremgår det blandt andet, at der ikke ses behov for regionale finansielle instrumenter, da det vurderes, at de vil overlappe nationale kapitalformidlingsinstrumenter.

  På den baggrund foreslås det at ophæve reservationen af den resterende del af rammen svarende til 13,33 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 20 mio. kr. fra EU’s Socialfond, samt 16,67 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Plan for reinvesteringer

   

  Af de tilbageførte 13,33 mio. kr. fra EU’s Regionalfond foreslås det at der reserveres yderligere 6 mio. kr. til den ny brede indsats Industri 4.0. De resterende 7,33 mio. kr. går tilbage til rammen og kan således anvendes til kommende investeringer.

  De 20 mio. kr., der tilbageføres fra EU´s Socialfond, foreslås anvendt til den nye brede indsats om kvalificeret arbejdskraft.

  Tilbageførelsen af regionale erhvervsudviklingsmidler på 16,67 mio. kr. foreslås anvendt således:

  • Yderlige 2 mio. kr. reserveres til regional medfinansiering af den nye brede indsats Industri 4.0 – jf. dagsordenspunktet ”Industri 4.0 som vækstskaber og oplæg om ny bred indsats”.
  • 5 mio. kr. reserveres til regional medfinansiering af den nye brede indsats om kvalificeret arbejdskraft – jf. dagsordenspunktet ”Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber - oplæg til ny bred indsats for kvalificeret arbejdskraft”.
  • 3 mio. kr. reserveres til regional medfinansiering af Erhverv i gadeplan – jf. dagsordenspunktet ”Helhedsorienteret yderområdeindsats på Sydfyn herunder Erhverv i gadeplan”.

  Endvidere har det vist sig, at der under Socialfondens prioritet 3, Social inklusion og Socialfondens prioritet 4, Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse også er behov for at kunne søge en mindre regional medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, hvilket der ikke er reserveret midler til i Vækstforums investeringsplan for 2017. Derfor foreslås det, at der reserveres 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 3, Social Inklusion og 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 4, Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. De foreslåede initiativer indebærer således et træk på 1,33 mio. kr. af de ikke disponerede regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller, at regionsrådet ophæver den resterende reservation på 16,67 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til et nyt kapitalinitiativ
  • at Vækstforum tilsvarende ophæver den resterende reservation på henholdsvis 13,33 mio. kr. fra EU’s Regionalfonds prioritet 2 og 20 mio. kr. fra EU’s Socialfonds prioritet 1
  • At Vækstforum indstiller til regionsrådet at der reserveres en ramme på 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til regional medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 3, Social Inklusion.
  • At Vækstforum indstiller til regionsrådet at der reserveres en ramme på 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til regional medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 4, Erhvervsuddannelse- og videregående uddannelse.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/40716
  5. Industri 4.0 som vækstskaber og oplæg om ny bred indsats
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med investeringsplanen for 2017 besluttede Vækstforum at afsætte midler til en ny indsats inden for Industri 4.0. For at sikre at indsatsen matcher virksomhedernes behov, er der udarbejdet en kortlægning af Industri 4.0 i Syddanmark. Der gives et kort oplæg om resultaterne af kortlægningen, og på den baggrund foreslås en annoncering inden for ”Industri 4.0 som vækstskaber”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med vedtagelsen af Vækstforums investeringsplan 2017 blev det besluttet at igangsætte en bred indsats for at understøtte syddanske fremstillings- og servicevirksomheders omstillingsproces ved hjælp af de digitale teknologier, produkter og services, som går under betegnelsen ”Industri 4.0”. Det vil sige teknologier og løsninger, som ved hjælp af data og databehandling forbinder den virtuelle verden med den fysiske – i såkaldte ”cyber-physical systems” – og som derigennem styrker syddanske virksomheders konkurrenceevne.

  På den baggrund har Vækstforums sekretariat af The Boston Consulting Group (BCG) fået udarbejdet en kortlægning af potentialerne for Industri 4.0 i Syddanmark: ”Kortlægning af Industri 4.0 i Region Syddanmark”.

  Kortlægningen er baseret på survey-data fra 140 syddanske virksomheder. Derudover er der udført 25 dybdegående telefoninterviews med eksperter og ledere fra syddanske fremstillings- og servicevirksomheder, samt med bl.a. Teknologisk Institut i Odense og innovationsnetværket RoboCluster.

  Kortlægningens resultater præsenteres på mødet i Vækstforum den 20. marts 2017.

  Kortlægningens hovedresultater

  Kortlægningen viser, at de syddanske virksomheder

  ·         i relativt begrænset omfang har implementeret Industri 4.0-teknologier, men at en stor del har intentioner om at implementere en eller flere teknologier i de kommende år.

  ·         finder Industri 4.0-teknologier relevante og forventer, at de vil føre til forandrede forretningsmodeller.

  ·         i høj grad forventer, at effekten af de nye teknologier vil føre til højere produktivitet, samt nye og forbedrede produkter.

  ·         forventer, at de nye teknologier vil skabe et behov for at ansætte flere medarbejdere i fremtiden, men at efterspørgslen vil flytte sig i retning af specialiseret arbejdskraft.

  Endeligt viser kortlægningen, at de mellemstore og store virksomheder er længst fremme med implementering af teknologier og løsninger, eller i deres overvejelser om implementering.

  De væsentligste barrierer for implementering af nye teknologier fremhæves af virksomhederne som værende:

  ·         Mangel på viden og kendskab til mulighederne ved Industri 4.0,

  ·         Mangel på kvalificeret arbejdskraft,

  ·         Adgang til finansiering, samt

  ·         Manglende tid og overskud til at undersøge muligheder og potentialer ved ny teknologi.

  De mest relevante løsninger fremhæves af de syddanske virksomheder som værende avanceret robotteknologi, samt datasikkerhed og datainfrastruktur.

  Kortlægningen indikerer desuden, at syddanske virksomheder generelt er længere fremme med implementeringen af robotteknologi og løsninger inden for datasikkerhed og -infrastruktur end virksomheder i resten af Danmark.

  Industri 4.0-indsats

  Virksomhederne har yderligere taget stilling til og vurderet fordele, ulemper og mulige effekter af tre former for indsatser, som Vækstforum vil kunne tilbyde. Det drejer sig om:

  1.    Innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner,

  2.    Vækstplaner til virksomheder

  3.    Opkvalificering af medarbejdere.

  Der er overvejende enighed om, at innovationssamarbejder har særlig stor værdi i forhold til at mindske udviklingsomkostninger og i forhold til at udbrede kendskab til Industri 4.0-teknologier og -services. Virkemidlerne ”Vækstplaner” og ”Kvalificeret Arbejdskraft” vurderes ligeledes som gode værktøjer til at nedbryde barrierer for implementering af teknologi, men det fremhæves at vækstplaner kun vil have værdi, hvis der kan sikres et tilstrækkeligt og velkvalificeret udbud af konsulentydelser, samt at en indsats inden for kvalificeret arbejdskraft ikke kan stå alene.

  På baggrund af kortlægningens resultater anbefaler sekretariatet, at der afsættes midler til en syddansk Industri 4.0-indsats fra både Regionalfondens prioritet 1a (innovationssamarbejder) og fra Regionalfondens prioritet 2 (vækstplaner til SMV’er). Herved skabes mulighed for en todelt indsats, hvor der kan udvikles nye Industri 4.0-løsninger til gavn for udviklere og aftagervirksomheder, mens der parallelt sættes ind over for at udbrede kendskab og potentialer ved Industri 4.0-investeringer i mindre service- og produktionsvirksomheder.

  I forhold til behovet for kvalificeret arbejdskraft, som de syddanske virksomheder også fremhæver væsentligheden af, har virksomheder med et konkret opkvalificeringsbehov inden for industri 4.0, mulighed for at deltage i tilbud både inden for Vækstforums brede indsats for kvalificeret arbejdskraft og i de branchepartnerskaber om kvalificeret arbejdskraft, som foreslås lanceret i en ny annoncering inden for kvalificeret arbejdskraft (jf. dagsordenspunktet Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber - oplæg til ny bred indsats for kvalificeret arbejdskraft).

  Finansiering, krav og kriterier

  Vækstforum har reserveret 12 mio. kr. i Investeringsplan 2017 til en indsats inden for Industri 4.0. Heraf er 2 mio. kr. reserveret fra Regionalfondens prioritet 2 (vækstplaner til virksomheder) og 10 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Sekretariatet anbefaler, at der reserveres yderligere 6 mio. kr. fra Regionalfondens prioritet 2 samt 16 mio. kr. fra Regionalfondens prioritet 1a (innovationssamarbejder), så det også bliver muligt at støtte innovationssamarbejder. Ydermere anbefaler sekretariatet, at der afsættes yderligere 2 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler fra 2017-rammen.

  Derved udgør det samlede reserverede beløb 36 mio. kr., 16 mio. kr. fra regionalfondens prioritet 1a, 8 mio. kr. fra regionalfondens prioritet 2 og 12 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.    

  Annonceringen udarbejdes således, at projekterne vurderes på baggrund af deres forventede output- og resultatmål, deres forventede effekt set i forhold til tid og pris, og på hvordan de lever op til Vækstforums tværgående kriterier. Desuden skal projekterne leve op til de krav som følger af hhv. regionalfondens prioritet 1a og 2.

  Derudover anbefales det, at ansøgninger prioriteres ud fra følgende kriterier:

  ·         at indsatsen/projektet gennemføres i et bredt partnerskab af relevante syddanske aktører

  ·         at ansøger kan sandsynliggøre, at partnerskabet har relevante både forsknings - og praksisnære kompetencer på et højt niveau inden for automatisering og/eller digitalisering

  ·         at partnerskabet kan sikre en koordinerende indsats, både indenfor kommunikation og rekruttering af virksomheder,

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  ·         at Vækstforum igangsætter en ny bred indsats med fokus på at fremme udviklingen og udbredelsen af Industri 4.0-teknologier.

  ·         at sekretariatet bemyndiges til, inden for de nævnte rammer, at udarbejde puljemateriale samt beskrive nærmere krav og kriterier for indsatsen i forbindelse med en annoncering.

  ·         at Vækstforum fastholder den i investeringsplan 2017 reserverede ramme på i alt 12 mio. kr., heraf 2 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond, prioritet 2, og 10 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  ·         at Vækstforum derudover reserver en ramme på yderligere 6 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond, prioritet 2, samt 16 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond, prioritet 1a.

  ·         at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes yderligere 2 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler fra 2017-rammen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/1124
  6. Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber - oplæg til ny bred indsats for kvalificeret arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume
   

  Adgang til kvalificeret arbejdskraft er en af de største udfordringer for, at virksomhederne i Syddanmark kan realisere deres vækstpotentiale. Vækstforum har allerede igangsat en bred indsats for kvalificeret arbejdskraft, men der er behov for supplerende initiativer, som også på den korte bane kan bidrage til kvalificeret arbejdskraft. Derfor foreslås en ny annoncering, som fokuserer på en bred indsats indenfor vækstrettet kompetenceudvikling, herunder branchepartnerskaber om kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Adgang til kvalificeret arbejdskraft fremhæves af virksomhederne som en af de største udfordringer, de står over for, og som en afgørende forudsætning for, at de i de kommende år kan realisere deres vækstpotentiale. Bl.a. fremgår det af Region Syddanmarks Vækstbarometer for 4. kvartal 2016, at tre ud af fire virksomheder havde søgt nye medarbejdere, og heraf havde 59 pct. i høj eller nogen grad oplevet rekrutteringsproblemer. I Syddanmark efterspørges der særligt faglærte og medarbejdere med tekniske kompetencer på videregående niveau.

  Grundlæggende er der flere ”veje” til at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder fx:

  ·         Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft (indenlandsk og udenlandsk).

  ·         Uddannelsesindsats i forhold til den kommende arbejdsstyrke (de unge).

  ·         Efteruddannelse/opkvalificering af eksisterende arbejdsstyrke (de voksne).

  ·         Udvidelse af arbejdsstyrken, herunder social inklusion.

  ·         Bedre match mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft.

  For at håndtere udfordringen med manglen på kvalificeret arbejdskraft, skal der arbejdes ad flere ”veje” samtidig. Vækstforum har allerede igangsat en bred indsats for kvalificeret arbejdskraft, hvis mål er at flere unge får en erhvervsuddannelse og flere ufaglærte bliver faglærte. Men der er behov for yderligere tiltag, som på den korte bane kan give virksomhederne de kompetencer, der efterspørges.

  Derfor foreslås en ny annoncering inden for kvalificeret arbejdskraft med fokus på vækstrettet kompetenceudvikling, herunder branchepartnerskaber.

  Vækstrettet kompetenceudvikling er kompetenceudvikling, der tager afsæt i virksomhedernes vækststrategi og de kompetencebehov, som udspringer heraf. Kompetenceudviklingen af virksomhedernes ledelse og medarbejdere bidrager dermed direkte til at realisere virksomhedernes vækstpotentiale.

  Branchepartnerskaber om kvalificeret arbejdskraft indebærer, at virksomheder inden for en branche går sammen i et forpligtende partnerskab med det formål at samarbejde om målrettet kompetenceudvikling til branchen. En branche er i denne sammenhæng tænkt som en gruppe af virksomheder, som har behov for den samme type kvalificerede arbejdskraft.

  Annonceringen kan også understøtte indsatsen for Industri 4.0, jf. dagsordenspunkt 5, hvor der i forbindelse med annonceringen er udarbejdet en kortlægning, som bl. a. fremhæver mangel på kvalificeret arbejdskraft som en væsentlig barriere.

  Finansiering, krav og kriterier

  Det foreslås, at der afsættes 20 mio. kr. af Socialfondens prioritet 1 (iværksætteri og jobskabelse) til indsatsen samt 5 mio. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Finansieringen fra Socialfonden kan udgøre op til 50 % af de samlede støtteberettigede udgifter.

  Annonceringen udarbejdes således, at projekterne vurderes på baggrund af deres forventede output- og resultatmål, deres forventede effekt set i forhold til tid og pris og på hvordan projektet lever op til Vækstforums tværgående kriterier. Desuden skal projekterne skal leve op til de krav som følger af Socialfondens prioritet 1.2.C (iværksætteri og jobskabelse - vækstrettet kompetenceudvikling).

  Derudover foreslås det, at ansøgninger prioriteres ud fra følgende kriterier

  ·        projekterne skal bidrage til at sikre de private virksomheder (primært SMVér) kvalificeret arbejdskraft gennem kompetenceudvikling af ledelse/medarbejdere med netop de kompetencer som virksomhederne efterspørger.

  ·        projekterne skal bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft til ”brancher” i Syddanmark, der mangler eller forventes at mangle kvalificeret arbejdskraft.

  ·        projekter, der etablerer eller tager udgangspunkt i etablerede branchepartnerskaber om kvalificeret arbejdskraft prioriteres positivt, da det vurderes at branchepartnerskaber har en særlig styrke i forhold til at sikre kompetenceudvikling, der matcher en branches både kortsigtede og langsigtede behov og samtidigt sikrer tilstrækkeligt med volumen til holddannelse, så kompetenceudviklingen rent faktisk kan gennemføres.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  ·         at Vækstforum igangsætter en ny bred indsats om kvalificeret arbejdskraft med fokus på vækstrettet kompetenceudvikling, herunder branchepartnerskaber om kvalificeret arbejdskraft.

  • at sekretariatet bemyndiges til, inden for de nævnte rammer, at udarbejde puljemateriale samt beskrive nærmere krav og kriterier for indsatsen i forbindelse med en annoncering.
  • at Vækstforum reserverer en ramme på 20 mio. kr. fra den Europæiske Socialfond, prioritet 1.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet at der reserveres en ramme på 5 mio. kr. fra de Regionale Erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/13027
  7. Center for Industriel Elektronik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Erhvervs- og vækstministeren har 8. december 2016 meddelt afslag til ansøgningen ’EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger, som Vækstforum indstillede til regeringens initiativ ’Målrettet erhvervsindsats’. Vækstforum reserverede sammen med indstillingen en ramme på 22.4 mio. kr. til medfinansiering. En væsentlig del af ansøgningen vedrører etablering af Centre for Industrial Electronics (CIE). På baggrund af ministerens afslag er der behov for fornyet beslutning om reservation af midler, såfremt etableringen af CIE skal realiseres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum indstillede den 27. september 2016 ansøgningen ’EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger’ til erhvervs- og vækstministeren og regeringens initiativ ’Målrettet erhvervsindsats’. Samtidigt reserverede Vækstforum en ramme på 22,4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af ansøgningen blandt andet under forudsætning af, at ansøgningen blev omfattet af regeringens initiativ ’Målrettet Erhvervsindsats’.

  Erhvervs- og vækstministeren har 8. december 2016 meddelt, at ansøgningen ikke bliver omfattet af regeringens initiativ ’Målrettet Erhvervsindsats’, da det er opfattelsen, at ansøgningen i væsentligt omfang har karakter af tre selvstændige projekter, der skulle gennemføres i hver sin ansøgerkommune uden stærk indre sammenhæng. Derfor blev ansøgningen vurderet forholdsvis lavt på kriteriet om sammenhæng i indsatsen.

  Hovedindholdet i ansøgningen er rettet mod etablering af ’Centre for Industrial Electronics’ (CIE) ved SDU i Sønderborg. Formålet med centeret er at etablere et unikt state-of-the-art europæisk forskningscenter, som kan give virksomheder inden for energieffektive teknologier forbedret adgang til forskningsbaseret viden, udviklings- og testfaciliteter samt kvalificeret arbejdskraft.

  Det er sekretariatets vurdering, at etableringen af CIE vil bidrage væsentligt til udvikling af forretningsområdet Energieffektive teknologier ved blandt andet at øge tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft og viden på højt internationalt niveau, som er en del af Vækstforums handlingsplan for forretningsområdet.

  Etablering af centeret indgår også i Vækstforums indspil til den kommende vækstpartnerskabsaftale med regeringen.

  Det er sekretariats vurdering, at regionen ikke har lovhjemmel til udelukkende at anvende regionale erhvervsudviklingsmidler til formålet, samt at den eksisterende tekst i strukturfondsprogrammerne gør det vanskeligt at anvende dem til formålet.

  I dialog med erhvervsstyrelsen undersøges mulighederne for at fortolke eller teknisk tilpasse socialfondsprogrammet, så det bliver muligt at anvende strukturfondsmidler til formålet. Erhvervsstyrelsen er positiv indstillet og det er sekretariatets forventning, at tilpasningerne kan være på plads i løbet af foråret.  

  Et samlet udkast til økonomi for etablering og drift af centeret er ikke endelig på plads endnu. Parterne bag CIE arbejder på en samlet investeringsplan, herunder den samlede finansiering af centeret i dets forskellige faser (etablering 2017-2020, vækst 2021-2024, konsolidering 2025-2030). Der arbejdes foreløbigt ud fra et samlet omkostningsbudget på ca. 450 mio. kr. i perioden 2017-2030 til realiseringen af CIE. Der vil være behov for betydelige økonomiske investeringer fra SDU, private virksomheder, Vækstforum m.fl.

  Den manglende økonomiske opbakning (8 mio. kr.) fra staten, samt tilføjelse af aktiviteter vedr. studentertiltrækning betyder, at der er behov for at reservere yderligere 13,6 mio. kr. i støtte fra regionens side til etablering af CIE. Sammen med den tidligere reserverede ramme på 22,4 mio. kr., svarer det til en samlet reservation på 36 mio. kr.

  På den baggrund foreslås det, at Vækstforum reserverer 24 mio. kr. fra socialfondens prioritet 4 (erhvervsuddannelser og videregående uddannelser) og 12 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklings midler til etablering af ’Centre for Industrial Electronics’ (CIE) ved SDU i Sønderborg.

  Vækstforum besluttede den 6. december 2016, at støtte ansøgningen Industriel Elektronik Innovation med 20,8 mio. kr. Ansøgningen omfatter virksomhedsrettede innovationssamarbejder og skal ses som en del af etableringen af CIE.

  Fortages den ovenfor beskrevne reservation vil Vækstforum i alt have afsat 53,8 mio. kr. til realiseringen af CIE.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum reserverer op til 24 mio. kr. fra socialfondens prioritet 4 til etablering af CIE
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet nedjusterer den allerede reserverede ramme på 22,4 mio. kr. til 12 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af en kommende socialfondsansøgning vedr. etablering af CIE.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforum bemyndiges til at udmønte reservationen
  • at udmøntningen af reservationen forudsætter, at en for Vækstforum tilfredsstillende samlet finansieringsmodel for CIE er på plads
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt, idet der foretages enkelte præciseringer i sagsfremstillingen til Vækstforum.


  Sagsnr. 16/22852
  8. Helhedsorienteret yderområdeindsats på Sydfyn herunder Erhverv i gadeplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum besluttede den 27. september 2016 ikke at indstille ansøgningen ”Styrket erhverv i gadeplan – smart shops, smart business” fra Svendborg, Ærø og Langeland kommuner til regeringens initiativ ’Målrettet erhvervsindsats’. Samtidig besluttede Vækstforum, at der arbejdes videre med ansøgningen med henblik på, at initiativet kan indgå i en samlet, helhedsorienteret indsats inden for rammerne af Vækstforums yderområdeindsats.

  De sydfynske partnere samt Faaborg-Midtfyn kommune har nu udarbejdet en foreløbig ansøgning til en helhedsorienteret indsats i de fire kommuner.

  En endelig ansøgning forventes at kunne blive behandlet på Vækstforums møde den 12. juni, men det foreslås, at der allerede nu reserveres en ramme på op til 9 mio. kr. til medfinansieringen af projektet Styrket erhverv i gadeplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Svendborg, Ærø og Langeland kommuner søgte i 2016 Vækstforum om at blive indstillet til regeringens initiativ; Målrettet erhvervsindsats (projekttitel: ’Styrket erhverv i gadeplan – smart shops, smart business’). Vækstforum besluttede den 27. september 2016 ikke at indstille ansøgningen til erhvervs- og vækstministeren.

  Samtidigt besluttede Vækstforum, at der skulle arbejdes videre med ansøgningen, med henblik på, at initiativet kan indgå i en samlet, helhedsorienteret indsats inden for rammerne af Vækstforums yderområdeindsats.

  De sydfynske yderområdekommuner har nu sammen med Faaborg-Midtfyn kommune udarbejdet en samlet rammefortælling for en helhedsorienteret indsats i de fire kommuner med henblik på at opfylde kravene i Vækstforums yderområdeindsats (den helhedsorienterede indsats). Rammefortællingen er vedlagt i bilag.

  På baggrund af analyser peger de fire sydfynske kommuner på tre områder; Det maritime, Oplevelseserhverv/turisme og IT/digitalisering, som særlige erhvervsmæssige styrker i området, som kommunerne vil fokusere en samlet indsats inden for.

  Indenfor det maritime område i de fire kommuner findes der 130 virksomheder med 1700 ansatte, hvor Svendborg udgør det absolutte center. Indenfor IT/digitalisering er der 56 virksomheder med 347 ansatte. I de fire kommuner er der samlet 2.329 turismeskabte årsværk (2014). Turismens andel af det samlede antal jobs ligger særligt højt på Ærø og Langland, med henholdsvis 12 % og 16 %.

  De fire kommuner har på forskellig vis igangsat aktiviteter og strategier der understøtter de tre erhvervsområder. Aktiviteterne spænder vidt og har forskellig karakter fra kommune til kommune og fra erhvervsområde til erhvervsområde. Eksempelvis investering i erhvervshavneanlæg, som understøtter det maritime erhverv og kommunernes samarbejde i Naturturisme I/S, som bl. a. arbejder med turismeområdet. Uddybende oversigt over de initiativer kommunerne har angivet understøtter de tre erhvervsmæssige styrkepositioner, kan findes i bilaget.

  Det er sekretariatets vurdering, at kommunerne lever op til Vækstforums krav og rammer for en helhedsorienteret yderområdeindsats. Den samlede ramme indeholder beskrivelse og identifikation af lokale vækstpotentialer og erhvervsmæssige styrker, og der forligger en beskrivelse af lokale aktiviteter, som understøtter indsatsen.

  Under den helhedsorienterede indsats har kommunerne indsendt ansøgningerne Co-Create I-III, som retter sig mod det martime og IT-erhvervene. Ansøgningerne behandles særskilt senere på dagsordenen.

  Udover ansøgningerne Co-Create I-III har parterne udarbejdet en foreløbig ansøgning rettet mod socialfonden, som rummer hovedelementerne i projektet Styrket erhverv i gadeplan. Ansøgningen er rettet mod turismeområdet. En endelig ansøgning forventes at kunne blive behandlet på Vækstforum møde den 12. juni 2017.

  Styrket erhverv i gadeplan handler overordnet om, at tilbyde kompetenceudviklingsforløb til de mindre, typisk special-detailhandlende (erhverv i gadeplan) med henblik på at øge omsætning og jobskabelse gennem øget brug af e-handel. Øget andel af omsætning via nethandel vil understøtte fastholdelse/etablering af et overudbud af special-detailhandlende i de fire kommuner, som vil styrke den turismemæssige attraktivitet.

  Det er sekretariatets vurdering, at den foreløbige ansøgning rummer gode perspektiver for at bidrage til Vækstforums mål om 1 % vækst den private beskæftigelse i yderområder, samt Vækstforums mål på forretningsområdet oplevelseserhverv/turisme.

  Ansøgningen har et samlet indikativt budget på 12 mio. kr.

  Da ansøgningen indgår i den samlede helhedsorienterede indsats på Sydfyn foreslås det, at der allerede nu reserveres en ramme på op til 9 mio. kr. (6 mio. kr. fra socialfonden og 3 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler) til medfinansieringen af projektet Styrket erhverv i gadeplan.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum reserverer en ramme på op til 6 mio. kr. fra socialfondens prioritet 1 til medfinansieringen af projektet Styrket erhverv i gadeplan.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet at der reserveres en ramme på op til 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler 2017 til medfinansieringen af projektet Styrket erhverv i gadeplan
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforum bemyndiges til at udmønte reservationen
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/4526
  9. Samarbejde med Innovationsfonden om udstationering af regional medarbejder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum besluttede på sit møde i september 2016 at støtte Innovationsfondens initiativ om at udstationere en medarbejder i Region Syddanmark. Vækstforum besluttede at afsætte en ramme på i alt 643.000 kr. over 3 år.

  Innovationsfonden har fremsendt et forslag til aftale, hvoraf det fremgår, at Innovationsfonden selv afholder udgifterne til de tre regionale medarbejdere, der ansættes i de vestdanske regioner.

  Det foreslås at aftalen tiltrædes, og at det drøftes, om der er behov for yderligere initiativer til at styrke syddanske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i udvalgte programmer, som fx Inenovationsfondens store projekter ”Grand Solutions”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Innovationsfondens initiativ udspringer af regeringens strategi ”Vækst og udvikling i hele Danmark” om at styrke samspillet mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt mellem Danmarks Innovationsfond og regionale videnmiljøer. Et af forslagene er at styrke Innovationsfondens betjening af virksomheder og forskningsinstitutioner i hele Danmark ved, at Innovationsfonden ansætter regionale medarbejdere i fysisk tilknytning til regionale videnmiljøer i en 3-årig periode fra 1. januar 2017.

  Innovationsfonden har fremsendt et forslag til aftale, hvoraf det fremgår, at Innovationsfonden udstationerer en medarbejder med base i Væksthus Syddanmark i Forskerparken i Odense, og at medarbejderen har fast arbejdsplads i Cortex Park ved Syddansk Universitet i Odense en-to dage om ugen. Region Syddanmark har ansvaret for, at medarbejderen kommer i kontakt med relevante regionale og lokale aktører, videnmiljøer og klyngeorganisationerne inden for de regionale styrkepositioner i Region Syddanmark.

  Sekretariatet har nu fået oplyst, at Innovationsfonden ikke forventer regional medfinansiering, men udstationerer en medarbejder i hver af de vestdanske regioner i en 3-årig periode fra 1. januar 2017 til 31. december 2019.

  Vækstforum afsatte i september 2016 en ramme på 643.000 kr. til medfinansiering af en regional medarbejder. Der er ikke længere behov for en egentlig medfinansiering, men sekretariatet foreslår, at Formandskabet drøfter om man ønsker at styrke mulighederne i forbindelse med Innovationsfondens initiativ yderligere.

  Innovationsfondens regionale medarbejder skal vejlede om alle Innovationsfondens programmer og må ikke facilitere udarbejdelsen af ansøgninger. 

  Derfor har Region Midtjylland sat et initiativ i gang, der indebærer, at Væksthus Midtjylland i samarbejde med innovationsnetværkene faciliterer udarbejdelsen af ansøgninger til InnoBooster-ordningen for SMV. Der er afsat 3,5 mio. kr. til projektet, som dog endnu ikke har fået tilsagn fra Erhvervsstyrelsen. 

  I Region Syddanmark er der relativt få ansøgninger til Innovationsfondens store projekter, ”Grand Solutions”. En mulighed kunne derfor være at gøre en særlig indsats for at facilitere virksomheders, forskningsinstitutioners og innovationsnetværkenes involvering i Innovationsfondens ”Grand Solutions”

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandsskabet,

  • Tiltræder aftalen med Innovationsfonden om udstationering af regional medarbejder
  • Drøfter om de allerede reserverede midler anvendes til yderligere styrkelse af syddanske virksomheders, forskningsinstitutioners og innovationsnetværkenes deltagelse i Innovationsfondens programmer.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Formandskabet tiltrådte aftalen med Innovationsfonden

  Formandskabet besluttede desuden at indstille til Vækstforum, at de reserverede midler anvendes til en styrkelse af syddanske virksomheders deltagelse i Innovationsfondens Grand Solutions, samt at Formanskabet får mandat til at udmønte reservationen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/286
  10. Udpegning af ny repræsentant til bestyrelsen for work-live-stay southern denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum er blevet anmodet om at udpege en ny repræsentant til bestyrelsen for foreningen work-live-stay southern denmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I marts 2016 udpegede Syddansk Vækstforum Liselotte Hohwy Stokholm, daværende direktør for Væksthus Syddanmark, som Vækstforums repræsentant i foreningens bestyrelse for perioden april 2016 til april 2018.

  Liselotte Stokholm har nu meddelt, at hun grundet jobskifte er udtrådt af bestyrelsen for foreningen work-live-stay southern denmark.

  Foreningen har derfor anmodet Vækstforum om at udpege en ny repræsentant til bestyrelsen for den resterende bestyrelsesperiode. Repræsentanten skal være en person med indsigt i foreningens arbejdsområder. 

  Foreningen work-live-stay southern denmark blev stiftet i november 2012. Foreningens hovedformål er at forbedre syddanske virksomheders muligheder for vækst ved at sikre optimale rammer for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft.

  Foreningen har følgende fokusområder:

  • At synliggøre attraktive job- og karrieremuligheder
  • At fjerne barrierer for virksomhedernes rekruttering fra udlandet
  • At forbedre vilkårene for at tilflyttere fra ind- og udland falder til

  Bestyrelsen består af 12 medlemmer. Følgende har udpegningsret: Kommunerne, DI, Dansk Erhverv, Horesta, Region Syddanmark, syddanske klynger, Workindenmark samt Syddansk Vækstforum. Der afholdes 4 årlige bestyrelsesmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum udpeger et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for work-live-stay southern denmark for den resterende del af bestyrelsesperioden april 2016 – april 2018.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/50809
  11. National Offshore kampagne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danmarks Rederiforening har valgt ikke at gennemføre den Nationale Offshorekampagne, som Vækstforum bevilligede 1.350.000 kr. til på mødet i marts 2015, som opfølgning på vækstpartnerskabsaftalen med regeringen. Midlerne foreslås derfor tilbageført.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danmarks Rederiforening har besluttet ikke at gennemføre den planlagte Nationale Offshorekampagne.

  Foreningen begrunder deres beslutning med, at siden ansøgningen blev indsendt til Vækstforum i december 2015, har situationen i offshorebranchen ændret sig så meget, at der ikke er det samme virksomhedsengagement til kampagnen  som i 2015. Den lave vækst i olie/gas sektoren har medført, at den nu alene fokuserer på den langsigtede rekruttering, hvorfor branding og markedsføring af branchen ifølge Danmarks Rederiforening ikke vil kunne finde sted på ungdomsuddannelsesniveau med det antal offshore virksomheder som først antaget.

  Udgangspunktet for kampagnen var den daværende Vækstpartnerskabsaftale fra 2015 mellem Syddansk Vækstforum og regeringen. Danmarks Rederiforening ansøgte om 2 mio. kr. offentlig medfinansiering, hvoraf 1.350.000 kr. blev bevilliget af Vækstforum, og staten blev ansøgt om 650.000 kr. Erhvervs- og Vækstministeriet påtog sig opgaven med at forsøge at rejse den statslige medfinansiering. Det lykkedes Erhvervs- og Vækstministeriet at finde 200.000 kr. til kampagnen hos dem selv, samt 150.000 kr. fra Beskæftigelsesministeriet, og således i alt 350.000 kr. ud af de ansøgte 650.000 kr.

  Såfremt Vækstforum og staten, på et senere tidspunkt, ønsker at iværksætte et initiativ om at sikre mere kvalificeret arbejdskraft til offshorebranchen, er meldingen fra Danmarks Rederiforening at de gerne vil involveres igen.

   

     

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller, at regionsrådet tilbagefører de regionale erhvervsudviklingsmidler svarende til 1.350.000 kr.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 11/30244
  12. Porteføljestyring - opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har besluttet, at der som led i porteføljestyringen af Vækstforumprojekter arbejdes med løbende eksterne midtvejs- og slutevalueringer af projekter og halvårlig intern opfølgning på alle igangværende projekter. Der gives status og fremdriftsrapport på igangsatte projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Intern opfølgning på projekter

  Sekretariatet har fulgt op på forbrug, milepæle og effektrealisering på alle projekter, som har været i gang i mere end et halvt år, og som ikke netop har fået eller er i gang med en ekstern midtvejs- eller slutevaluering. Sekretariatet har scoret projekterne på de tre ovenstående parametre på en ”trafiklysskala”. Et enkelt projekt får rød score på milepælsopnåelse. Det er projektet ”Ramme for vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder”, der har anmodet om at blive nedskaleret, da målgruppen for projektet var væsentligt mindre end oprindeligt antaget. Oversigt over den interne opfølgning fremgår af bilag 1 ”Status på igangværende projekter”.

   

  Ekstern evaluering af projekter

  Denne evalueringsrunde vedrører 1 ekstern slutevaluering af projektet ”Silver” (Supporting Independent Living for the Elderly through Robotics).

  På baggrund af eksterne evalueringer af projektet har administrationen vurderet projektet ud fra en ”trafiklysskala”. ”Silver” har fået scoren grøn, der betyder, at ingen forhold giver anledning til særlig handling.I bilag 2 ses resumé af evalueringerne og uddybelse af scoren af projekt ”Silver”.

  Nedlukning af projekter

  Projektet ”Start-Up” ved Spinderihallerne i Vejle, der fik et delvist tilsagn på 2,7 mio. kr. fra Socialfonden på Vækstforums møde i juni 2016, ønsker ikke at igangsætte projektet.

  Baggrunden er, at det ikke er lykkedes at sikre tilstrækkeligt egenfinansiering samtidig med, at flygtningetallet har været mindre end forventet på ansøgningstidspunktet.

  Projekt ”Viden og Innovationslaboratorier” (VIL) er med projektets partnerkreds nået til enighed om at projektet ikke kan fortsætte. Projektet, som er drevet af Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense, modtog tilsagn på Vækstforums møde den 16. juni 2015. Projektet fik tilsagn på 5,2 mio. kr. fra Regionalfonden og 5,2 mio. kr. fra de Regionale Erhvervsudviklingsmidler.

  Projekt ”Viden og Innovationslaboratorier” (VIL) er med projektets partnerkreds nået til enighed om at projektet ikke kan fortsætte. Projektet, som er drevet af Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense, modtog på tilsagn på Vækstforums møde den 16. juni 2015, 5,2 mio. kr. fra Regionalfondens prioritet 1A, samt 5,2 mio. kr. fra de Regionale Erhvervsudviklingsmidler. På baggrund af de vilkår der er gældende for strukturfondene, har projektets styregruppe vurderet, at projektet ikke vil kunne gennemføres som forudsat.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender status og fremdrift på projekterne
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/6334
  13. Orientering: Erhvervspartnerskaber med Udviklingsråd Sønderjylland og Business Region Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Vækstforums handlings- og investeringsplan har Vækstforum besluttet at arbejde hen mod at indgå samarbejdsaftaler med de fælleskommunale erhvervsenheder. Formålet er at øge sammenhængen og koordineringen af indsatserne inden for erhvervsfremme. Vækstforum har tidligere godkendt erhvervspartnerskaber med Trekantområdet Danmark og Udvikling Fyn. I punktet orienteres der om status på indgåelse af erhvervspartnerskaberne med hhv. Udviklingsråd Sønderjylland (URS) og Business Region Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ambitionen med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Vækstforums handlings- og investeringsplan er, at satsningerne og initiativerne gennemføres i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører, så der skabes synergi og størst mulig effekt af indsatserne. Samtidig sikres sammenhæng og koordinering. Vækstforum drøftede derfor samarbejdet med de fælleskommunale erhvervsenheder på døgnseminaret i marts 2016. Vækstforum besluttede, at der skulle arbejdes hen mod at indgå samarbejdsaftaler med udgangspunkt i fælles interesser og potentialer.

  Vækstforum godkendte den 13. juni 2016 erhvervspartnerskabsaftalen med Trekantområdet Danmark og den 27. september 2016 godkendte Vækstforum erhvervspartnerskabsaftalen med Udvikling Fyn. Der er igangsat en proces for at indgå aftaler med Udviklingsråd Sønderjylland og Business Region Esbjerg.  

  Erhvervspartnerskabet med Udviklingsråd Sønderjylland har været drøftet indledningsvis med URS’ formandskab, de fire sønderjyske borgmestre og Vækstforums Formandskab, hvor det blev aftalt, at der administrativt arbejdes videre med en række aktivitetsspor, herunder kvalificeret arbejdskraft, fødevarer, bæredygtig energi og grænseoverskridende samarbejde.

  Det sønderjyske koordinationsudvalg drøfter et udkast til erhvervspartnerskabsaftalen den 15 marts 2017. Udkastet vil efterfølgende blive forelagt Vækstforum på mødet 12. juni 2017.   

  Erhvervspartnerskabsaftalen med Business Region Esbjerg drøftes indledningsvist den 14. marts 2017 mellem Business Region Esbjergs formandskab og Vækstforums Formandskab.   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 12/13465
  14. Orientering: Udkast til Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Delstaten Slesvig-Holsten er ved at udarbejde en ny udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030 (LES)). Syddansk Vækstforum blev på mødet den 13. juni 2016 præsenteret for Slesvig-Holstens arbejde med strategien, herunder en grønbog, der dannede udgangspunkt for dialogen. Delstaten har nu offentliggjort et udkast til LES 2030, og der orienteres om indholdet heraf.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i de seneste år sket en styrkelse af samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse, hvor der særligt på områderne for energi og velfærdsteknologi er igangsat en række nye INTERREG-projekter - nogle med finansiering fra Vækstforum – hvor det bl.a. er målet at styrke det grænseoverskridende klyngesamarbejde.

  På mødet i Vækstforum den 13. juni 2016 præsenterede Statssekretær Thomas Losse-Müller Slesvig-Holstens arbejde med en ny udviklingsstrategi, herunder en grønbog, og samarbejdsmuligheder med afsæt i fælles strategiske prioriteringer blev drøftet, herunder kvalificeret arbejdskraft, uddannelse, innovation, digitalisering og energi. Drøftelsen var en del af en dialogproces, der ligger forud for udarbejdelsen af udkast til LES 2030.

  Udkast til LES 2030 indeholder - udover strategiske retningslinjer - også konkrete handlingsovervejelser og fremhæver strategiens indholdsmæssige fokuspunkter. For så vidt angår erhverv vil man bl.a. styrke og udvikle industrien på vej mod Industri 4.0, styrke bæredygtig turisme, styrke iværksætteri, udbygge Life Science samt udnytte Slesvig-Holstens førende position i Tyskland inden for vedvarende energi.

  Udkastet gennemgår fra ultimo januar til ultimo maj 2017 en offentlig hørings- og inddragelsesproces, og Syddansk Vækstforum har som et led heri modtaget udkast til strategien, der forventes vedtaget i endelig form i den nye parlamentsperiode.

  Af grønbogen fremgik 9 retningslinjer, og i forbindelse med den igangværende proces er de 9 blevet til 11. Retningslinjerne er som følger:

  • Digitalisering – at være målrettet med hensyn til at fremme den digitale transition i Slesvig-Holsten
  • Livskvalitet – at sikre Slesvig-Holstens vigtigste beliggenhedsfaktor
  • Uddannelse – at styrke kvaliteten, sikre retfærdighed i uddannelsessystemet og forbedre adgangsmulighederne
  • Innovation og forskning – at identificere ideer og kreativitet som drivere for udvikling
  • Regioner under forandring – at gøre en differentieret egnsbetragtning til grundlag for en målrettet udvikling af by- og landområder
  • Erhverv/økonomi – at styrke regionens erhvervsgrundlag og give fremtidsorienterede områder profil
  • Fremtidens mobilitet – at tænke morgendagens transportpolitik ind allerede i dag
  • Livets naturlige grundlag – som der skal værnes om og som skal være til gavn
  • Netsammenkobling og samarbejde – at udbygge det tværregionale og internationale samarbejde
  • Tilflytning – at gøre Slesvig-Holsten til et attraktivt sted at flytte til
  • Moderne stat og samfund – at sikre socialt og samfundsmæssigt ansvar i tider med forandring

  Det vurderes, at de 11 retningslinjer i udkast til LES 2030 i vid udstrækning matcher Region Syddanmarks Vækst- og Udviklingsstrategi 2016-19.

  Udkast til Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (LES 2030) kan tilgås her (resumé på dansk: fra s. 250).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/120
  15. Orientering: Midtvejsstatus på 2016-17 kontrakten med det syddanske Bruxelleskontor
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det Syddanske EU-kontor har foretaget en midtvejsopfølgning på målopfyldelsen i resultatkontrakten for 2016-2017. Den overordnede konklusion er, at EU-kontoret har præsteret resultater og aktiviteter, der ligger over, hvad der kan forventes halvvejs i kontraktperioden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I december 2015 blev der indgået en resultatkontrakt med Det Syddanske EU-kontor for 2016-2017. Der er tale om en fælles kontrakt med Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark, KKR og Syddansk Universitet.

  I kontrakten er følgende 6 områder med individuelle aktivitets- og resultatmål for Det Syddanske EU-kontor fastlagt: Internationalt samarbejde og projektudvikling, Internationalisering af Syddanske virksomheder, Internationalisering af kommunerne i Syddanmark, Europæisk synlighed og interessevaretagelse, Synlighed og kommunikation i Syddanmark og Særskilte mål for SDU.

  Overordnet set vurderes den foreløbige målopfyldelse af være tilfredsstillende. Særligt i forhold til målet om international projektudvikling er EU-kontoret tæt på at være i mål for hele kontraktperioden 2016-2017. Således har 12 projekter opnået tilsagn om støtte i 2016 på 36,7 mio. kr. Målet for hele resultatkontrakten er 40 mio. kr.

  I forhold til internationalisering af syddanske virksomheder og målet om, at gennemføre dybdegående kortlægninger af mindst 60 syddanske virksomheders potentiale er EU-kontoret allerede i mål med 80 gennemførte dybdegående kortlægninger.

  I forhold til to af de underliggende aktivitetsmål ligger EU-kontoret lavere end forventet. Det drejer sig for det første om aktivitetsmålet ”gennemførte strategiske kortlægninger af kommunernes EU-muligheder”, hvor målet er, at 8 kommuner får udarbejdet eller opdateret strategien for deres EU-indsats. I 2016 har EU-kontoret gennemført et sådant forløb for Varde Kommune og har iværksat forløb med yderligere 3 kommuner.

  For det andet drejer det sig om aktivitetsmålet ”indspil til påvirkning af EU-programmer”, hvor målet er, at EU-kontoret på baggrund af dialog med relevante syddanske aktører i mindst 20 tilfælde er fremkommet med indspil til påvirkning af udmøntning af EU-programmer, hvilket Det Syddanske EU-kontor i 2016 har gjort 6 gange.

  En samlet gennemgang af Det Syddanske EU-kontors målopfyldelse for 2016 fremgår af vedlagte bilag. COWI gennemfører en samlet slutevaluering af resultatkontrakten for 2016-2017 fra maj til juni 2017 med henblik på, at evalueringen vil kunne anvendes i arbejdet med at udarbejde ny resultatkontrakt for Det Syddanske EU-kontor, som forventes at blive forelagt for Vækstforum på mødet den 27. september 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  ·         at Vækstforum tager punktet til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Formandskabet bemærkede, at Det syddanske Bruxelleskontor opnår fine resultater, men efterspurgte samtidig muligheden for at sammenligne resultaterne med de øvrige regioners.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/119
  16. Orientering: Vækstforums kommunikation
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter. Der gives et overblik over omtaler af Vækstforums aktiviteter i perioden 28. oktober 2016 til 14. februar 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforums kommunikationsindsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde og resultater. Formålet er at synliggøre Vækstforums aktiviteter samt at synliggøre effekter og resultater af Vækstforums arbejde med udgangspunkt i de igangsatte aktiviteter.

  Vækstforumsekretariatet følger medieomtalen af Vækstforums aktiviteter. I perioden 28. oktober 2016 til 14. februar 2017 har medierne bragt nedenstående omtaler af Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum:

  ·                  Trykte medier: 44

  ·                  Online: 75

  ·                  TV: 3

  ·                  Radio: 2

  Der måles på aktiviteter, der er igangsat fra 2010 og frem med henblik på at få hovedparten af de projekter med, der er igangsat efter Vækstforums fokusering på de nuværende tre forretningsområder.

  Inden for Vækstforums forretningsområder er fordelingen:

  ·                  Sundheds- og Velfærdsinnovation:13 

  ·                  Bæredygtig energi: 32 

  ·                  Oplevelseserhverv: 24 

  ·                  Tværgående: 24

  ·                  Grænseoverskridende samarbejder: 7

  ·                  Vækst i yderområderne: 24

  Ud over medieopgørelsen følges der internt op på kommunikationen om Vækstforum i tilfælde, hvor der har været udsendt pressemeddelelse, er skrevet debatindlæg og/eller der har været dialog med et medie, før en artikel er blevet bragt.

  Der kan på baggrund af de to målinger for det seneste kvartal blandt andet fremhæves følgende omtaler:

  ·                  Elitetræningscentre

  ·                  Industriel Elektronik Innovation

  ·                  Health-CAT 

  Som det fremgår af oversigten, er der for størstedelens vedkommende tale om positive eller informerende artikler om igangsatte initiativer, herunder særligt om Scale Up, Fremtidsfabrikken og tv-reklamer for turisme i Syddanmark.

  Sekretariatet arbejder desuden med at følge op på Vækstforums drøftelser om kommunikationsstrategien og målretningen af kommunikationen til virksomheder, herunder på Vækstforums hjemmeside og på de sociale medier.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Formandskabet bemærkede, at det er tilstrækkeligt at administrationen følger med i kommunikationsstatistikken. Punktet medtages ikke længere som fast orientering på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/43132
  17. Orientering: Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret for anvendelse af følgende midler:

  • De regionale erhvervsudviklingsmidler
  • EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020

  Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug af de forskellige midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  I 2017 har Vækstforum i alt 113,4 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Heraf er 42,7 mio. kr. disponeret pr. 20. marts 2017 og 23,0 mio. kr. er reserveret til indsatser, der er beskrevet i Vækstforums Investeringsplan for 2017.

  De ”ikke disponerede midler” udgør 47,7 mio. kr., hvilket er 11,4 mio. kr. mere, end angivet på mødet den 6. december 2016. Det skyldes tilbageførelsen af reservationen til risikovillig kapital på 25 mio. kr. og ændringen af bevillingen til CIE/målrettet erhvervsindsats, der indebærer, at 10,4 mio. kr. føres tilbage til den ikke disponerede ramme. Selv om der samtidig er foreslået nye initiativer, modsvares det samlede tilbageløb ikke fuldt ud af nye investeringer. Derudover er der kommet tilbageløb af midler efter Vækstforums møde den 6. december 2016 og i starten af 2017. Midlerne for 2017 skyldes primært, at projekt Viden- og Innovationslaboratorier er lukket ned.

  Vækstforums Investeringsplan for 2017 gennemføres som planlagt. Derfor er hovedparten af de indsatser, der er budgetteret regionale erhvervsudviklingsmidler til 2017, igangsat på nuværende tidspunkt. Der resterer to planlagte indsatser:

  • Ny satsning om energi- og ressourceeffektive SMVér - 3 mio. kr.
  • Ramme til medfinansiering af innovationsnetværk. - 20 mio. kr.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020
  Vækstforum har desuden 634,0 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond i programperioden 2014-2020. Tabel 2 og 3 i bilaget giver en oversigt over, hvordan den samlede budgetramme er fordelt på de to fonde og på fondenes prioriteter, hvor mange midler, der p.t. er disponeret og hvor mange midler, der er til rådighed på de enkelte prioriteter, såfremt de foreliggende indstillinger følges. Vækstforum har på nuværende tidspunkt 98,7 mio. kr. til rådighed på Socialfonden og 103,9 mio. kr. til rådighed på Regionalfonden.

  EU-disponeringsplanens mål for bevillinger og udbetalinger af strukturfondsmidler for perioden 2014-2020

  Samlet set er Vækstforum lidt bagefter sin EU-disponeringsplan. For at sikre en fornuftig programafvikling er udgangspunktet for disponeringsmålene, at Vækstforum i de første tre år af programperioden bevilger mere end halvdelen af de samlede 7-årige rammer.

  Når man ser på fondene hver for sig, er Vækstforum bagud for sin EU-disponeringsplan for Socialfonden. Jf. tabel 4 er målet, at der efter det 1. møde i 2017 er indstillet projekter til tilsagn for 183,4 mio. kr., men der er kun indstillet projekter til tilsagn fra Socialfonden på i alt 150,9 mio. kr. Til gengæld er disponeringsmålet på 202,3 mio. kr. for Regionalfondens vedkommende næsten opfyldt. Der er indstillet projekter til tilsagn for i alt 198,0 mio. kr.

  Imidlertid er de regionale rammer på hver af de to fonde givet som bevillinger til 3 underliggende prioriteter. At Vækstforum samlet set er bagud for sin EU-disponeringsplan for Socialfonden, dækker over at Vækstforum er meget forud for sit mål for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse. Efter dette møde vil der kun være 10,6 mio. kr. tilbage på prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse i programperioden 2014-2020, før eventuelle tilbageløb fra allerede støttede projekter/reserverede rammer og før en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.

  Derimod er Vækstforum bagud for sine mål for prioritet 4, Erhvervsuddannelser og videregående uddannelser og for prioritet 3, Social inklusion. For at få flere ansøgninger ind til Social inklusion har sekretariatet inviteret aktører, som arbejder med eller har særlig viden om social inklusion af udsatte grupper på kanten af arbejdsmarkedet til et informations- og dialogmøde den 1. februar 2017, ligesom den kommende annoncering om Industri 4.0 som vækstskaber også forventes at resultere i ansøgninger om støtte fra prioritet 4, Erhvervsuddannelser og videregående uddannelse.

  At Vækstforum samlet set næsten har opfyldt sin EU-disponeringsplan for Regionalfonden, dækker over at Vækstforum er lidt forud for sine mål for prioritet 1, Innovation og klyngedannelse og for prioritet 2, SMV konkurrenceevne, men p.t. bagud for sit mål for prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet. Jf. Vækstforums investeringsplan for 2017 planlægges der en annoncering af en bred indsats for de resterende midler på prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet i september/oktober 2017.

  EU-disponeringsplanen har endvidere mål for udbetalinger af strukturfondsmidlerne. På nuværende tidspunkt tyder alt på, at målene for udbetalinger af Regional- og Socialfondsmidler efter Vækstforums 1. møde i 2017 vil blive opfyldt. Ligeledes vil Syddansk Vækstforum efter al sandsynlighed opfylde sin n+3 forpligtigelse ved udgangen af 2017.

  For overskueligheden skyld er der vedlagt et bilag, der grafisk viser, hvor mange midler der er til rådighed på den enkelte prioritet, hvor mange midler Vækstforum på nuværende tidspunkt har disponeret og hvor mange af de disponerede midler, der er udmøntet i konkrete projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/1028
  18. Orientering: Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Til ansøgningsfristen til Syddansk OPI-pulje, den 29. november 2016, er der indkommet 4 ansøgninger. To ansøgninger er trukket tilbage af ansøger. To ansøgninger skal behandles på Vækstforums Formandskabs møde den 28. februar 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 25. september 2014 bemyndigede Vækstforum Formandskabet til at træffe afgørelse om ansøgninger til Syddansk OPI-pulje, som består af midler fra EU"s Regionalfond og Regionale Erhvervsudviklingsmidler.

  Der er indkommet 4 ansøgninger til puljens ansøgningsfrist den 29. november 2016. Formandskabet skal tage stilling til i alt 2 projekter, der begge er indstillet til tilsagn.

  Projekt

  Forretningsområde

  Indstilling

  HyMon - Minimering af håndbårne hospitalsinfektioner v. Amfitech ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Styring Af Robotiseret Transport - START v. Mobile Industrial Robots ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  KVALICARE - en klinisk e-læringsportal til hospitalspersonale v. Kvalicare ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Trukket tilbage af ansøger

  Safe-Biopsy v. Absolute Liquid Solutions

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Trukket tilbage af ansøger

  Projekterne er vurderet i forhold til formål og kriterier i Syddansk OPI-pulje.

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner om afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser (fremover skrives der blot produkter, men der menes såvel produkter som serviceydelser) inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi samt Oplevelseserhverv. Produkter, der testes og videreudvikles, skal være tæt på markedet og skal opfylde et behov hos den offentlige sektor, hos brugere og bidrage til vækst og flere arbejdspladser hos virksomheden.

  I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på følgende kriterier:

  • At det sandsynliggøres, at projektet skaber vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark,
  • At det sandsynliggøres, at det ydede tilskud vil have en umiddelbar effekt i forhold til udviklingen af erhvervene inden for de tre forretningsområder i form af omsætningsvækst og arbejdspladser,
  • At det offentlige behov – herunder interesse – for produktet er sandsynliggjort på ansøgningstidspunktet,
  • At der foreligger en velbeskrevet forretningsplan og plan for markedsintroduktion af produktet,
  • At der er et tydeligt kommercielt sigte med projektet,
  • At produktet har et internationalt salgspotentiale,
  • At der er redegjort for potentielt udbytte på de tre bundlinjer – udbyttet for den offentlige part, brugeren og den private virksomhed,
  • At den private virksomhed har kapacitet til at løfte opgaven som projektleder/leadpartner.

  Økonomi

  Der er afsat 27,5 mio. kr. til puljen frem til august 2019, og hvis indstillingerne følges, er der 12,44 mio. kr. tilbage i puljen.

  Pulje til fordeling

   kr.    27.500.000,00

  Tidligere bevilget

   kr.    12.776.942,36

  Indstillet til mødet den 27. februar 2017

   kr.     2.281.707,00

  Rest

   kr.    12.441.350,64

  Kritisk antagelse for effekter i puljen

  Det er en kritisk antagelse, at der er behov for grundig testning af produkterne blandt brugere og videreudvikling af produkterne i forhold til brugernes feedback. Hvis disse aktiviteter udelades, er der en stor risiko for, at produkterne ikke kan sælges efterfølgende.

  Særligt omkring potentialevurderingen

  Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

  1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges til gennemførelse af projektet inden for rammerne af puljen (min. 400.000 og maks. 1.450.000 kr.).

  2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgningerne forventes at give effekt og bidrager til at indfri formålet og kriterier under Syddansk OPI-pulje.

  Det bemærkes, at effektvurderingen ikke kan sammenlignes med effektvurderingen af Vækstforums øvrige projekter, da der anvendes en simpel udgave af effektvurderingsværktøjet, der er tilpasset puljen. Vurderingen af projekternes effekt skal derfor primært anvendes til at se projekternes relative placering i forhold til hinanden.

  Effektvurderingen kan ses i vedlagte bilag.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet tager punktet til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/40648
  19. Ansøgning: OPI - HyMon
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projekt-præsentation

  OPI ”HyMon – Minimering af håndbårne hospitalsinfektioner”

  Forretnings-område

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Ansøger

  Amfitech Aps

  Økonomiske partnere

  Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet

  Formål:

  At teste elektromagnetisk lokaliseringsteknologi for at fremme, at håndhygiejne altid udføres efter patientkontakt, at kortlægge hvordan smitte spredes på et sygehus og at dokumentere effekter med henblik på hurtig markedsintroduktion.

  Indstilles til tilsagn fordi:

  Hospitalserhvervede infektioner er dyre for samfundet, løsningen har et stort forretningspotentiale i Danmark og udland og forventes at have stor erhvervseffekt.

  Effekter

  Efter projektperioden

  (1-3 år)

  Efter projektperioden

  (4-5+ år)

  Omsætning: 15,5 mio. kr.

  Eksport: 5 mio. kr.

  Nye skabte job: 16

  Omsætning 72,3 mio. kr.

  Eksport: 52,4 mio. kr.

  Nye skabte job: 33

  Indstillet projektbudget

  Syddansk OPI pulje

  Egen-finansiering

  Totalt projektbudget

  1 mio.

  0,3 mio.

  1,3 mio.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Vækstforums forretningsområde

  Sundheds- og Velfærdsinnovation

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Virksomheden Amfitech ApS har udviklet produktet HyMon, der baseres på elektromagnetisk lokaliseringsteknologi. I samarbejde med Sygehus Lillebælt og med støtte fra Højteknologifonden har virksomheden udviklet et teknologisk hjælpemiddel, der minder plejepersonalet om, at det nu er tid til at udføre håndhygiejne.

  Sundhedspersonalet bærer et navneskilt, hvori HyMon er indbygget. Patienter bærer et armbånd (alternativt anbringes en lille boks på sengen). Der monteres yderligere en HyMon boks på sprit- og sæbedispensere, hvorefter systemet kan detektere nærfelt og berøring mellem sundhedspersonale og seng/ patient samt dispenser.

  HyMon systemet er yderligere tilsluttet hospitalets IT-infrastruktur, hvor alle registreringer/ data gemmes. En rapport om håndhygiejnen (komplians) kan derefter genereres og kommunikeres på individ-, afdelings- og/eller sygehusniveau.

  Dette kan bidrage til at løse udfordringen med hospitalserhvervede infektioner, som koster det danske samfund 1-2 mia. kr. om året. Projektet skal sikre, at håndhygiejne altid udføres efter patientkontakt. Samtidigt har projektet til formål at kortlægge, hvordan smitte spredes på et sygehus og kan derefter give personalet en forståelse af, hvordan og hvorfor ændret adfærd kan føre til fald i hospitalserhvervede infektioner.

  Projektet tester prototypen i et klinisk miljø på Sygehus Lillebælt med henblik på af tilpasse HyMons funktionalitet, modne produktet/teknologien ved længere tids afprøvning og skabe klinisk dokumentation for produktets effekt (Mini-MTV). Resultatet er afgørende for produktets fremtid, herunder at kunne dokumentere produktets potentiale overfor investorer og salgskanaler. Produktet er skalerbart og vil kunne sælges i andre lande.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet afprøver og tester produktet HyMon i et klinisk miljø på Sygehus Lillebælt i tæt samarbejde med afdeling for Klinisk Mikrobiologi på Vejle Sygehus. Projektets aktiviteter vil give den nødvendige tilpasning og klinisk dokumentation for effekter, herunder udarbejdelse af Mini-MTV.

  HyMon produktkomponenterne er baseret på nyudviklet elektromagnetisk nærfelts- og berøringsteknologi. Denne form for teknologi er billig, hvilket muliggør stor udbredelse af systemet. Hospitalserhvervede infektioner udgør et stort problem i det meste af verden. Alene i Danmark erhverver 1 ud af 10 patienter en infektion under hospitalsindlæggelse, hvilket har store konsekvenser for patienten selv i form af længere indlæggelse og fravær fra familie og arbejde. Derudover koster det det danske samfund 1-2 mia. kr. pr. år. Det vurderes derfor, at forretningspotentialet er stort og forretningsplanen er realistisk i forhold til salg i Danmark og på nærmarkederne.

  Det vurderes, på baggrund af Amfitechs erfaring med eksport af andre produkter i de seneste 7 år, at salgserfaring fra Danmark vil kunne overføres direkte til andre vestlige lande, der også har fokus på at sænke hospitalserhvervede infektioner.

  Virksomheden er lokaliseret i Vejle, hvor arbejdspladser relateret til salg, markedsføring, drift, administration, service og videreudvikling vil blive skabt. Systemenheder produceres i samarbejde med virksomheder i regionen. Det vurderes, at omsætningsstigning er realistisk og at størstedelen af erhvervseffekten vil finde sted i Syddanmark.

  Projektet indstilles derfor til tilsagn.

   

   

  Hovedaktiviteter:

  Output / Leverancer:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  1)   Tilpasning af eksisterende prototype system komponenter

   

  2)   System afprøvning

  –    Realistisk afprøvning udenfor klinisk miljø

  -     Kort afprøvning i klinisk miljø (ambulatorie)

  -     Længere afprøvning i klinisk miljø (Geriatrisk afd. Kolding)

  3)   Klinisk dokumentation for produktets effekt

  -       Indsamling og analyse af systemets effekt i form af kvalitative og kvantitative data

  -       Udarbejdelse af Mini-MTV rapport

  Output:

  Klinisk dokumentation for produktets effekter – Mini-MTV, der konkluderer på HyMon systemets:

  - effekt og funktionalitet i klinisk praksis

  - betydning for patienten

  - betydning for personale / organisation

  - betydning for økonomi

  Anslået skabt årlig omsætning i kr.

  År 1 efter projektet er slut: 1,0 mio.kr.

  År 2 efter projektet er slut: 3,7 mio. kr.

  År 3 efter projektet er slut: 10,8 mio. kr.

  År 4 efter projektet er slut: 23,4 mio. kr.

  År 5 + efter projektet er slut: 48,9 mio. kr.

  I alt: 87,8 mio. kr.

  Heraf anslået øget årlig eksport i kr. (gælder ikke turisme og kreative erhverv)

  År 1 efter projektet er slut: 0

  År 2 efter projektet er slut: 0

  År 3 efter projektet er slut: 5 mio. kr.

  År 4 efter projektet er slut: 15,5 mio. kr.

  År 5 + efter projektet er slut: 36,9 mio. kr.

  I alt: 57,4 mio. kr.

  Anslået antal årligt skabte job

  År 1 efter projektet er slut: 1

  År 2 efter projektet er slut: 4

  År 3 efter projektet er slut: 11

  År 4 efter projektet er slut: 15

  År 5 + efter projektet er slut: 18

  I alt: 49 

   

   

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Amfitech, Vejle, CVR: 24231801.

  Økonomiske partnere:

  1.     Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus, CVR: 29190909

  2.     Syddansk Universitet – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Kolding, CVR: 29283958.

  Økonomi:

  Samlet budget: 1.310.095 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 982.571,25 kr.

  Egenfinansiering: 327.523,75 kr. 

   

   

  Indstilling

  Det indstilles,

   

  • At Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra Syddansk OPI-pulje på 982.571,25 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/40652
  20. Ansøgning: OPI - Styring Af Robotiseret Transport START
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektpræsentation

  OPI - Styring Af Robotiseret Transport START

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Ansøger

  Mobile Industrial Robots ApS

  Økonomiske partnere

  Sygehus Sønderjylland, Syddansk Sundhedsinnovation,

  Syddansk Universitet

  Formål

  at sygehusene kan optimere brugen af mobile robotter og logistiksystemer og at robotvirksomheden MiR hurtigere kan komme på markedet med en flådestyringsløsning.

  Indstilles til tilsagn fordi

  det vurderes, på baggrund af MiRs aktuelle eksportsucces, at løsningen hurtigt kan kommercialiseres og omsættes til job- og omsætningsvækst, hvor eksport udgør en stor andel.

  Effekter

  Efter projektperioden

  (1-3 år)

  Efter projektperioden

  (4-5+ år)

  Omsætning: 70 mio. kr.

  Eksport: 55 mio. kr.

  Nye skabte job:13

  Omsætning: 240 mio. kr.

  Eksport: 240 mio. kr.

  Nye skabte job: 13

  Indstillet projektbudget

  Syddansk OPI pulje

  Egenfinansiering

  Totalt projektbudget

  1,3 mio.

  0,4 mio.

  1,7 mio.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Vækstforums forretningsområde

  Sundheds- og Velfærdsinnovation

  Vækstforum-sekretariatets beskrivelse af projektet:

  Robotvirksomheden MiR ApS søger støtte til test og videreudvikling af flådestyringsplatformen MiRFleet 2,0 i samarbejde med Sygehus Sønderjylland (SHS).

  MiR Fleet er en platform, der muliggør at brugere ved at tilgå ét system kan anvende såvel sygehusets to typer af mobile robotter (TUG og MiR100) samt et logistiksystem. Fra et varebestillingsperspektiv er platformen lig en taxa-tjeneste: Brugerne lægger opgaver ud til logistikafdelingen, hvor nogle opgaver automatisk løses af en mobil robot, mens andre varetages af logistikpersonale eller logistikpersonale og robotter i kombination. I projektet vil der foregå en teknisk test og videreudvikling af platformen, men der er også i projektet fokus på at teste og evaluere på, hvordan flådestyringsplatformen påvirker organisationen og sygehusets medarbejdere. 

  Løsningen kan bidrage til, at sygehusene kan optimere brugen af mobile robotter og logistiksystemer. Ansøgervirksomheden MiR oplyser, at testprojektet for MiR åbner op for introduktion af denne nye funktionalitet før andre konkurrerende løsninger, hvilket giver en væsentlig markedsfordel, der kan styrke MiR’s markedsposition.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet afprøver og videreudvikler flådestyringsværktøjet MiRFleet 2,0 i samarbejde med Sygehus Sønderjylland, der kan optimere anvendelsen af mobile robotter og logistiksystemer. Projektet vil bidrage til, at MiRFleet testes og verificeres i en ”live” driftssituation, og det vurderes, at projektet vil betyde, at robotvirksomheden MiR hurtigere kan komme på markedet med løsningen.

  Flådestyringssystemet vurderes at være en efterspurgt løsning ift. at organisere og styre stadigt flere typer af mobile robotter og logistiksystemer. Forretningspotentialet vurderes at være stort og stigende, idet anvendelsen af mobile robotter er stigende, og løsningen kan bidrage til at optimere udbyttet af mobile robotter og evt. logistiksystemer.

  Det vurderes, på baggrund af MiRs store eksportsucces af MiR100 robotten gennem et globalt netværk af forhandlere, at løsningen hurtigt vil kunne kommercialiseres og omsættes til job- og omsætningsvækst, hvor eksport udgør en forholdsvis meget stor andel. Erhvervseffekterne vurderes realistiske. Projektet indstilles til tilsagn.

  Hovedaktiviteter:

  Output / Leverancer:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Pre-test

  Tilpasning af platform

  Udvikling af testprotokol og planlægning af test

  Test og tilpasning i fht. AETONs mobile robot TUG

  Test og tilpasning i fht. Dankosts logistikløsning omkring sygehusets  bespisningskoncept

  Testevaluering

  Leverancer:

  Afdækning af tekniske muligheder og begrænsninger i fht. samspil på tværs af robottyper

  Afdækning af nødvendige tilpasninger ift. brugerbehov og brugsscenarier.

  Opsamling af data

  Teknisk og teknologisk evaluering

  Testevaluering af behov, gevinster, implementering og udbredelse af løsning i relation til organisation, medarbejdere, arbejdsgange og anvendelighed.

  Output:

  Afprøvet flådestyringsplatform

  Anslået skabt årlig omsætning i kr.

  År 1 efter projektet er slut: 10mio.kr.

  År 2 efter projektet er slut: 20mio.kr.

  År 3 efter projektet er slut: 40mio.kr.

  År 4 efter projektet er slut: 80mio.kr.

  År 5 + efter projektet er slut: 160 mio.kr.

  I alt 310 mio.kr.

  Heraf anslået øget årlig eksport i kr.

  År 1 efter projektet er slut: 5 mio.kr.

  År 2 efter projektet er slut: 15mio.kr.

  År 3 efter projektet er slut: 35mio.kr.

  År 4 efter projektet er slut: 80mio.kr.

  År 5 + efter projektet er slut: 160 mio.kr.

  I alt: 295 mio.kr.

  Anslået antal årligt skabte job

  År 1 efter projektet er slut: 3

  År 2 efter projektet er slut: 5

  År 3 efter projektet er slut: 5

  År 4 efter projektet er slut: 6

  År 5 + efter projektet er slut:7

                             I alt: 26

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Mobile Industrial Robots ApS, Odense, CVR: 35251235.

  Økonomiske partnere:

  Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, CVR: 29190909

  Syddansk Sundhedsinnovation, Odense, CVR: 29190909

  Syddansk Universitet – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Kolding, CVR: 29283958.

  Økonomi:

  Samlet budget: 1.732.181,00 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 1.299.135,75 kr.

  Egenfinansiering: 433.045,25kr.

   

  Indstilling

  Det indstilles,

   

  ·         At Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra Syddansk OPI-pulje på 1.299.135,75 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/279
  21. Orientering: Indkomne ansøgninger

  Sagsnr. 16/40813
  22. Ansøgning: Pre Scale Up

  Sagsnr. 16/41594
  23. Ansøgning: EUD Student

  Sagsnr. 17/1426
  24. Ansøgning: Co-Create Sydfyn I, II og III

  Sagsnr. 15/10377
  25. Ansøgning: Ændring af SUNDiværk for studerende

  Sagsnr. 16/279
  26. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Ingen bemærkninger.


  Sagsnr. 16/279
  27. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 28-02-2017
   

  Formandskabet aftalte yderligere tilpasninger af dagsordensmaterialet og mødeformen fremover. 

   


  Siden er sidst opdateret 20-03-2017
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring