Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 08. februar 2017

Mødedato
08-02-2017 kl. 15:00 - 16:45

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • John Lohff, C
 • Lasse Krull, C
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Sonny Berthold, V
 • Preben Jensen, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A
 • John Lohff, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Byggeorganisation for Steno Diabetes Center Odense
  2. Finansiering af uddannelsesbudget som følge af vækst i læger i Klinisk Basisuddannelse
  3. Oprettelse af regional høreklinik på Sønderborg Sygehus
  4. Sundhedsforskning: Centre for Klinisk Excellence 2016
  5. Forlængelse af forsøgsprojekt omkring kapacitetsstyring inden for fodterapi
  6. Henvendelse fra Haderslev Kommune vedrørende nedsættelse af § 17-udvalg
  7. Etablering af samarbejde med headspace
  8. Videreførelse af indsats "Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne"
  9. Opfølgning på "Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19"
  10. Strategisk udviklingsplan Campus Odense
  11. Beslutning om støtte til WHINN 2017 samt ”Hospital+Innovation”
  12. Danish Design Award 2017 i Kolding
  13. Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 ved Veerst i Vejen Kommune
  14. Valg 2017 - Anmodning om kommunal fintælling
  15. Valg 2017 - Nedsættelse af valgbestyrelse
  16. Meddelelser
  17. Eventuelt
  18. LUKKET - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  19. Ekstra ambulanceberedskab på Fyn


  Sagsnr. 15/52399
  1. Byggeorganisation for Steno Diabetes Center Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 22. august 2016 visionen for Steno Diabetes Center Odense (SDCO) som ramme for det videre samarbejde om konkretisering. I dette arbejde er der nu behov for etablering af en byggeorganisation, der kan forestå projekteringen af arbejdet.

  Der foreligger en indstilling for håndtering af arbejdet med projekteringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med arbejdet med drejebogen for Steno Diabetes Center Odense (SDCO) arbejdes der på at etablere et grundlag for at budgettere de bygningsmæssige rammer ved nyt OUH, skabe sammenhæng til byggeriet af Nyt OUH og udbyde selve byggeriet af det selvstændige projekt SDCO.

  Nyt OUH og projektgruppen om SDCO vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt at planlægge byggeriet af Steno Centeret som et selvstændigt projekt. Det giver mulighed for, at byggeriet af SDCO kan udvikles med de ambitioner, der kan være for indholdet sammenholdt med de fysiske rammer. Dette vil ikke være muligt, hvis der skal etableres et tilstrækkeligt grundlag til, at SDCO indgår i det store udbud af Nyt OUH. Projekteringen af Nyt OUH er alt for langt til, at det kan nås.

  Det vil fortsat være muligt at byggeriet afsluttes således, at indflytning i SDCO sker samtidig med indflytning på Nyt OUH, idet kompleksiteten alt andet lige er noget mindre. Dette forudsætter dog, at det tydeliggøres i udbuddet af entreprisen for Nyt OUH, at der vil være en koordineringsopgave med det mindre byggeprojekt, og at projektorganisationen for Nyt OUH koordinerer begge byggerier som den fælles bygherre.

  I forbindelse med beslutningen om en eventuel donation fra Novo Nordisk Fonden vil der skulle indgå en beslutning om en bevillingsmæssig ramme for byggeriet. Det er vurderingen fra projektorganisationen for Nyt OUH, at dette svarer til et byggeprogram. For at kunne etablere et sådant byggeprogram og et overslag, skal der gennemføres en del kvantitative vurderinger samt nogle brugerprocesser, som samlet kommer til at være et rimeligt budgetteringsgrundlag.

  Det foreslås derfor at etablere en byggeorganisation allerede nu, som kan være gennemgående i hele arbejdet med at etablere det færdige byggeri til SDCO. Med dette menes ansættelse af en projektleder, som organisatorisk forankres i Projektorganisation for Nyt OUH, men adskilt fra det kvalitetsfondsstøttede byggeri af Nyt OUH. 

  Udgifterne til en sådan byggeorganisation vil være en projektleder til ca. 0,8 mio. kr. pr. år, samt rådgiverydelser til byggeprogram/dispositionsforslag på 6-9 mio. kr. Af disse må man forvente, at de fleste af udgifterne vil skulle disponeres i efteråret 2017, men at det vil være vigtigt for den videre fremdrift af projektet at kunne ansætte en projektleder snarest muligt.

  Da udgifterne til projektledelse af byggeprojekter og rådgiverydelser i forbindelse med disse normalt opfattes som en del af det samlede byggeprojekt, har Novo Nordisk Fonden tilkendegivet, at disse udgifter vil kunne indgå i den samlede bevilling til byggeriet fra Novo Nordisk Fonden, i fald man opnår at lave en aftale.

  Det anbefales derfor, at Region Syddanmark finder midler til at etablere den nævnte byggeorganisation og tager risikoen i forhold til om regionsrådet ender med at godkende planlægningsgrundlaget for Steno Diabetes Center, og der efterfølgende indgås en aftale med Novo Nordisk Fonden. Dette vil først være afklaret den 6. september 2017. Hvis ikke Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden kan indgå en aftale om Steno Diabetes Center Odense, vil der forventeligt være brugt 1,5 – 2 mio. kr. til september 2017.

  Hvis Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden indgår en aftale om etablering af SDCO, forventer Novo Nordisk Fonden at frigive de første dele af bevillingen senest i 2018. Det betyder, at betalingen for det ”udlæg” Region Syddanmark må have haft vil kunne dækkes ind på dette tidspunkt.

  Det anbefales derfor, at Region Syddanmark i første omgang afsætter 2 mio. kr. på anlægsbudgettet finansieret af prioriteringspuljen, anlæg til projektering af SDCO i forbindelse med udfærdigelse af byggeprogram frem til beslutning om drejebog for SDCO. I forbindelse med en indgåelse af aftale med Novo Nordisk Fonden vil der skulle besluttes et egentligt anlægsbudget, hvor finansieringen fra Novo Nordisk Fonden vil skulle indgå. Herefter vil de 2 mio. kr. kunne tilbageføres til prioriteringspulje, anlæg, senest i 2018.

  Det bemærkes, at projekter, finansieret af donationer fra private fonde eller lignende kan afholdes uden for regionens andel af de årligt aftalte anlægslofter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles anlægsbevilling på 2 mio. kr. (index 140,4) til start af projektering af SDCO.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb hertil på 2 mio. kr. i 2017, finansieret af den afsatte prioriteringspulje, anlæg, idet rådighedsbeløbet tilbageføres, når bevilling fra NOVO Nordisk Fonden foreligger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten stemte imod. Socialistisk Folkeparti tog forbehold.


  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/21081
  2. Finansiering af uddannelsesbudget som følge af vækst i læger i Klinisk Basisuddannelse
  fold dette punkt ind Resume

  Sygehusene oplever i disse år et stigende antal læger i Klinisk Basisuddannelse (KBU), hvilket medfører øgede uddannelsesudgifter. Regioner modtager ikke økonomisk kompensation fra staten, hvorfor Region Syddanmark skal finde finansieringen inden for egne økonomiske rammer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehusene oplever i disse år et stigende antal læger i Klinisk Basisuddannelse (KBU). Årsagerne hertil er dels, at der har været vækst i optaget til medicinstudierne, dels at der uddannes færre nordiske studerende. De nordiske studerende tager ofte tilbage til hjemlandet efter endt medicinstudie, og tager derfor ikke basisuddannelsen i Danmark. Der uddannes i disse år færre nordiske læger i Danmark, og derfor er behovet for uddannelsesstillinger på sygehusene til den kliniske basisuddannelse øget tilsvarende.

  Region Syddanmark er forpligtet til at levere 22 pct. af KBU-stillingerne.

  I 2016 stiger antallet af KBU-stillinger til ca. 260, svarende til en stigning på 80 stillinger i forhold gennemsnitlige optag i tidligere år. En stigning på 80 KBU-stillinger svarer til en merudgift til løn på ca. 40 mio. kr. årligt.

  Regionerne modtager ikke økonomisk kompensation fra staten (DUT) som følge af dimensioneringsudvidelser i forbindelse med lægers uddannelsesstillinger. Region Syddanmark har således skulle finde finansieringen inden for egne økonomiske rammer, og i regionens budget for 2017 er området derfor tilført 19 mio. kr., primært til finansiering af merudgifterne under uddannelse i almen praksis.

  Med det forventede antal KBU-læger i 2017 forventes alene udgifterne til praksis at udgøre ca. 19 mio. kr., svarende til den ramme der blev afsat i budget 2017.

  På den baggrund har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til formål at finde modeller til finansiering af løn til læger under uddannelsesophold på sygehuse ved dimensioneringsudvidelser. Arbejdsgruppens opgave har været at sikre finansiering til lægelønnen inden for de nuværende økonomiske rammer.

  Arbejdsgruppen har samtidig set på forøgede uddannelsesudgifter ved dimensioneringsudvidelsen. I Region Syddanmarks nuværende model for finansiering af ændringer i antallet af læger i uddannelsesstillinger tages der udgangspunkt i, at der ved udvidelser tildeles sygehusene et uddannelsesbudget pr. uddannelsessøgende læge. Budgettet dækker kurser m.v. til den uddannelsesansvarlige samt kompensation for den tid, der fragår patientbehandlingen i forbindelse med varetagelse af uddannelsesfunktionen. Uddannelsesbudgettet udgør årligt 165.000 - 185.000 kr. pr. uddannelsessøgende læge.

  Samlet udgør merudgifterne til uddannelsesbudgettet knap 8,5 mio. kr. i 2016. Direktionen har drøftet problemstillingen og anbefaler at sygehusene kompenseres for merudgiften finansieret af meraktivitetspuljen med nedenstående fordeling mellem sygehusene.

  Odense Universitetshospital

  2,288 mio. kr.

  Sygehus Lillebælt

  2,098 mio. kr.

  Sydvestjysk Sygehus

  1,429 mio. kr.

  Sygehus Sønderjylland

  1,577 mio. kr.

  Psykiatrien

  1,056 mio. kr.

  I alt

  8,447 mio. kr.

  Den foreløbige opgørelse over tilmeldte til KBU i 2017 viser et niveau svarende til 2016. Det må således forventes, at der er sket et permanent niveauskifte, hvorfor bevillingen på de knap 8,5 mio. kr. til dækning af uddannelsesbudgettet, som følge af stigning i antal KBU-læger, skal permanentgøres.

  Det anbefales, at udgifterne finansieres af meraktivitetspuljen. Kompensationen for 2016 indarbejdes i budget 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At sygehusene tilføres samlet 8,447 mio.kr. med virkning fra 2016 og frem finansieret af meraktivitetspuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

   

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Pia Tørving, Jens Møller og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/36708
  3. Oprettelse af regional høreklinik på Sønderborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges forslag til oprettelsen af en regional høreklinik på Sønderborg Sygehus. Klinikken skal være med til at nedbringe ventelisterne og ventetiden til høreapparatsbehandling i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I september 2014 vedtog regionsrådet spareplanen til budget 2015, hvor det politisk blev bestemt, at aktivitetsniveauet på de offentlige høreklinikker i Region Syddanmark skulle nivelleres i forhold til 2013 udleveringsniveauet af høreapparater på Odense Universitetshospital (OUH).

  Besparelserne har reduceret høreklinikkernes aktivitetsniveau. Antallet af udleverede høreapparater i 2015 er således faldet med 3.147 apparater fra 21.855 apparater i 2014 til 18.708 apparater i 2015, svarende til et fald i udleveringen på 14,4 procent. Ventetiden til høreapparatsbehandling er som konsekvens heraf steget markant.

  Med budgetaftalen for 2017 i Region Syddanmark blev aftaleparterne derfor enige om, at der skal oprettes en regional høreklinik på Sønderborg Sygehus. Formålet med klinikken er, at den skal fungere som omvisiteringsfunktion for regionens sygehuse, og dermed være garant for at patienter i Region Syddanmark på sigt tilbydes mulighed for at få udleveret et høreapparat inden for tre måneder.

  Omvisiteringen af patienter til klinikken vil ske over flere omgange alt efter, hvor lang tid patienterne har ventet på deres behandling. I første omgang er omvisiteringen dog rettet mod de patienter i regionen, der har stået på venteliste til høreapparatsbehandling i mere end 12 måneder, sekundært nyhenviste patienter, der må påregne at skulle vente i over 12 måneder på deres behandling. Det betyder, at omvisiteringen primært er relevant for patienter fra Odense Universitetshospital (OUH) og Sygehus Lillebælt (SLB), idet ventetiden til høreapparatsbehandling på Sygehus Sønderjylland (SHS) er 11 måneder, mens den på Sydvestjysk Sygehus (SVS) er fem måneder.

  Oprettelse af satellitfunktioner til høreklinikken på Sønderborg Sygehus
  Oprettelsen af den regionale høreklinik kan ifølge SHS kun ske ved, at der i lighed med tidligere etableres satellitfunktioner til høreklinikken på Sønderborg Sygehus, idet satellitterne skal varetage en del af høreapparatsudleveringerne, samt stå for de efterfølgende kontrolbesøg. Satellitterne er således afgørende for, at der kan sikres tilstrækkelig med kapacitet i den regionale høreklinik samt i høreklinikken på Sønderborg Sygehus, til at håndtere de ekstra undersøgelser som behandlingsgarantien forventes at generere. Derudover gør satellitternes geografiske spredning det muligt at rekruttere de nødvendige audiologiassistenter.

  På den baggrund foreslås det, at der oprettes to satellitter til høreklinikken i Sønderborg, hvor den primære satellit placeres i Haderslev, suppleret med en mindre satellit i Tønder.

  Usikkerhed i forhold til antallet af patienter der står på ventelisterne
  Den primære udfordring i forhold til at få nedbragt ventetiden til høreapparatsbehandling til de planlagte tre måneder er høreklinikkernes ventelister, hvor der samlet set i regionen er cirka 5.400 patienter, der venter på deres behandling.

  Der er i den forbindelse en betydelig usikkerhed med hensyn til antallet af patienter, som reelt venter på deres behandling. Det skyldes, at den meget lange ventetid på nogle af høreklinikkerne formentlig har medført, at en del patienter vælger privat høreapparatsbehandling. En indikation på, at patienter bevæger sig fra offentlig til privat regi er, at antallet af ansøgninger om privatkøbte høreapparater, i perioden hvor ventetiden til høreapparatsbehandling er vokset markant, er steget med 14,4 procent fra 1. – 3. kvartal 2015 til 1. - 3. kvartal 2016.

  Usikkerhed i forhold til søgningen til den regionale høreklinik
  Det er derudover usikkert, hvor mange af de patienter, der står på venteliste til høreapparatsbehandling på OUH, SLB samt SVS, der reelt ønsker at blive omvisiteret til den regionale høreklinik. Baggrunden for denne usikkerhed er, at den regionale høreklinik på Sønderborg Sygehus ikke er patienternes primære sygehus, og patienterne skal derfor selv betale deres transportomkostninger til og fra behandlingen. Erfaringerne med patientmobiliteten fra f.eks. OUH og SLB, hvor patienterne allerede i dag bliver orienteret om, at de andetsteds i regionen kan komme til hurtigere, er derfor også, at størstedelen af disse patienter fravælger den hurtigere behandlingsløsning.

  Udfordringen er i den forbindelse, at der i dag ikke findes nogen registrering af patientønsker i forhold til omvisitering, og det er derfor vanskelig præcist at forudsige, hvordan patientmobiliteten vil udvikle sig. Det skønnes dog, at cirka halvdelen af patienterne på OUH og SLBs ventelister vil være interesserede i at blive omvisiteret grundet klinikkernes meget lange ventetid.

  På den baggrund forventes kapacitetsbehovet af ventelistepatienter, der kommer udenfor SHS’ optageområde, at udgøre cirka 1.850 patienter. Samlet set forventes oprettelsen af regionsklinikken at nedbringe puklen af ventelistepatienter med cirka 2.650 patienter, idet ventelisten på SHS skal reduceres med cirka 800 patienter for at komme ned på målsætningen om en tre måneders ventetid.

  Under alle omstændigheder vil antallet af patienter, der venter på deres behandling, være meget højt i 2017, idet der er tale om en betydelig pukkelafvikling, der langt overstiger SHS og regionsklinikkens mulighed for umiddelbart at udvide kapaciteten. Med det tænkte setup er det på den baggrund forventningen, at puklen til høreapparatsbehandling på regionsklinikken vil være afviklet efter cirka ét år, det vil sige marts/april 2018.

  Økonomi
  Normalt består patientforløbet ved høreapparatsbehandling af fem besøg, og meraktiviteten forventes årligt ved procentsafregning at være ca. 11,5 mio. kr., svarende til cirka 6 mio. kr. i afregningsværdi. Ved opstart af den regionale høreklinik vil opgavesammensætningen i høreapparatsbehandlingen dog afvige fra årsgennemsnittet, idet der vil være relativt flere førstegangsundersøgelser og udleveringer, men færre årskontroller.

  SHS forventer på den baggrund ved opstart af den regionale høreklinik den 1. marts 2017 en meraktivitet på 8,377 mio. kr. DRG-værdi i 2017 ved fuld kapacitet. Dertil kommer udgiften til indkøb af høreapparater på ca. 6,371 mio. kr.

  Loftet for udgiftsrefusionen, det vil sige udgiftsbaselinen for SHS, foreslås derfor forhøjet til 15,387 mio. kr., mens loftet for meraktivitetsafregningen forhøjes til 26,696 mio. kr. DRG-værdi i 2017.

  Samlet set forventes de samlede udgifter for regionen ved oprettelsen af den regionale høreklinik at udgøre 9,418 mio. kr. i 2017. Til sammenligning var den samlede besparelse på hele høreapparatsområdet i 2015 ca. 11,5 mio. kr.

  Tabel 1: Udgifter for regionen i 2017 ifm. oprettelsen af den regionale høreklinik

  Udgifter i 1.000 kr.

  2017

  Lønudgifter

  -2.637

  Driftsudgifter

  -210

  Etableringsomkostninger

  -201

  Husleje beror på konkret lokalitet og aftale

  Merudgift til høreapparatsudlevering

  -6.371

  I alt

  -9.418

  På den baggrund foreslås det at udvide kapaciteten på høreklinikken på Sønderborg Sygehus, svarende til behovet for finansiering af den regionale høreklinik skitseret ovenfor. Finansieringen hertil tilvejebringes ved brug af de afsatte midler til øget kapacitet i sundhedsvæsenet.

  Udleveringen af høreapparater på den regionale høreklinik vil have karakter af en betydelig pukkelafvikling af patienter, der venter på høreapparatsbehandling. Klinikken bør derfor evalueres i 4. kvartal 2017 med henblik på at vurdere om pukkelafviklingen på klinikken er tilendebragt, og om man derfor fremadrettede skal tilstræbe et lavere udleveringsniveau.

  Set i lyset af forslaget om etableringen af den regionale høreklinik i 2017 foreslås det derudover, at der ikke fastlægges noget loft for afregning for høreapparater for SHS i 2016, det vil sige, at der ikke er noget loft for deres 2016 udgiftsbaseline, idet SHS alternativt vil skubbe en række patienter ind i 2017, såfremt de nærmer sig det nuværende fastlagte loft for 2016.

  Og endelig foreslås det, at udgiftsbaseline for høreapparater for de øvrige sygehuse fastsættes for 2017 og frem, svarende til deres udgiftsbaseline for 2016. Det niveau, der er fastlagt for 2016, vil således også være det fastlagte niveau fremadrettet.

  Tidsplan
  Under forudsætning af politisk godkendelse, forventes det, at den regionale høreklinik på Sønderborg Sygehus kan starte op den 1. marts 2017. Midlerne til SHS udmøntes i takt med, at den regionale høreklinik og satellitterne tages i brug.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At SHS i forbindelse med oprettelsen af den regionale høreklinik på Sønderborg Sygehus i 2017 bevilliges i alt 9,418 mio. kr. til afholdelse af etableringsomkostninger, driftsudgifter samt øgede udgifter til indkøb af høreapparater.

  At satellitterne til høreklinikken på Sønderborg Sygehus placeres i henholdsvis Haderslev og Tønder.

  At den regionale høreklinik evalueres i 4. kvartal 2017 med henblik på at undersøge, hvilken effekt klinikken har haft på udleveringsniveauet af høreapparater, samt på ventetiderne til høreapparatsbehandling.

  At de lokale høreklinikker på de enkelte sygehusenheder er ansvarlige for, at der rettes henvendelse til de af deres patienter, som skal have et tilbud om at blive omvisiteret til den regionale høreklinik.

  At der ikke fastlægges noget loft for afregning af høreapparater for SHS i 2016.

  At udgiftsbaselinen for høreapparater for de øvrige sygehuse fastsættes for 2017 og frem, svarende til deres udgiftsbaseline for 2016. Det niveau, der er fastlagt for 2016, vil således også være det fastlagte niveau fremadrettet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Pia Tørving, Jens Møller og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Liberal Alliance stemte imod.

  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/43587
  4. Sundhedsforskning: Centre for Klinisk Excellence 2016
  fold dette punkt ind Resume

  To nye Centre for Klinisk Excellence i Region Syddanmark kan støttes med 7,5 mio. kr., hvis de opsatte forudsætninger opfyldes. Centrene er udpeget efter anbefaling fra et internationalt panel af fageksperter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udnævnelsen til Center for Klinisk Excellence er den højeste udmærkelse som kliniske forskningsmiljøer kan opnå inden for Region Syddanmarks puljestruktur, og tildeles kun til miljøer, der agerer på højeste internationale niveau. Til udpegningsprocessen engageres derfor relevante internationale fageksperter. 

  Regionsrådet tog i 2013 initiativ til en ny ambitiøs plan for excellent klinisk forskning i Region Syddanmark som udmøntning af regionens Politik for Sundhedsforskning. Den excellente forskning skal understøtte patientbehandlingen på allerhøjeste niveau, og regionrådet afsatte fra 2014 5 mio. kr. årligt til etablering af Centre for Klinisk Excellence i Region Syddanmark. 

  I februar 2015 udnævnte regionsrådet de to første centre, som hver tildeltes 7,5 mio. kr. til forskning. Modtagerne var et center på Sygehus Lillebælt om tarmkræft og et på OUH med bredt samarbejde i Region Syddanmark om forebyggelse af hjertekarsygdomme.

  Det Regionale Strategiske Forskningsråd har i december 2016 afsluttet en ny længere bedømmelsesproces, og har på baggrund af et internationalt panels anbefaling fundet to centre, der kan støttes som excellente, begge dog under visse forudsætninger. Bedømmelsespanelet bestod af fageksperter fra USA, Holland, England, Tyskland, Frankrig og Sverige. 

  Det ene center samler al fagekspertise på OUH inden for sygdomme i bugspytkirtlen i et Odense Pancreas Center. Noget der kun er gjort få andre steder i verden.  Med samling af forskellige fag og behandlingsekspertiser opstår unikke muligheder for forskning rettet mod diagnose og behandling af de mange og ofte komplicerede sygdomme, som udspringer fra eller har relation til bugspytkirtlen, f.eks. kræft, betændelse (Pancreatitis) og for lavt blodsukker (Hypoglykæmi). Centret har i deres arbejde et stort fokus i involvering af patienterne.

  Centret må dog efter det internationale panels vurdering foretage enkelte justeringer i organisation og forskningsplan for at opnå den fulde status som et Center for Klinisk Excellence. Kan disse justeringer klares inden for en kort tidshorisont på 3 måneder, er centret fuld berettiget som klinisk excellence center, og kan tildeles den fulde støtte på 7,5 mio. kr. Det regionale strategiske forskningsråd indstiller derfor, at Odense Pancreas Center udnævnes som Center for Klinisk Excellence og tildeles den fulde støtte, hvis følgende er opnået inden for en 3 måneders periode:

  • Der er en klar ledelsesstruktur i centret.
  • Centrets forskning fokuseres yderligere.
  • Centret skaber flere internationale relationer.

  Det andet center, som anbefales, er Amyloidose Center på OUH. Ved Amyloidose sker sygelige aflejringer af abnorme proteiner i cellerne i væv og organer, som kan føre til et væld af uoprettelige skader i kroppen. Sygdommene kan opstå af mange forskellige årsager, f.eks. gigt, kronisk inflammatorisk tarmsygdom og kræft, og viser sig f.eks. ved nedsat nyrefunktion og symptomer på hjertesvigt. Der kræves derfor et samarbejde mellem fagdiscipliner af forskellig slags for at opnå den bedste behandling og diagnosesikkerhed, og ikke mindst for at sikre den bedste forskning for fremtidig behandling.

  Amyloidose Center på OUH har netop samlet en rækker specialer, og er meget tæt på at være excellent på alle områder. Det internationale fagpanel vurderer, at centret har et stort potentiale, men det må fremvise resultater før centret er et fuldt Center for Klinisk Excellence i Region Syddanmark. Centret har allerede et niveau, der gør, at de kan støttes med et opstartsbeløb, og får så to år til at bevise deres værd som fuld excellent.

  Det regionale strategiske forskningsråd indstiller derfor, at Amyloidose Centret på OUH tildeles 1,5 mio. kr. i opstartsbeløb og fuld støtte, det vil sige 6 mio. kr. yderligere, hvis centret inden for 2 år viser følgende:

  • Udgiver flere videnskabelige artikler specifikt omhandlende amyloidose.
  • Dokumenterer deltagelse i en række internationale forsøg og samarbejder med de internationale eksperter på området.
  • Har kontakt med andre Amyloidosis centrer i verden.

  Hvis begge de omtalte centre kan opfylde forudsætningerne, står Region Syddanmark med to nye stærke kliniske excellente forskningscentre med stort potentiale for nationalt og internationalt gennembrud inden for behandling af patienter med sygdomme i bugspytkirtlen og amyloidose.

  Det er Det Regionale Strategiske Forskningsråd, der følger centrene og kontrollerer om de opfylder forudsætningerne, og regionsrådet orienteres herom.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Region Syddanmarks pulje til Centre for Klinisk Excellence støtter Odense Pancreas Center og Amyloidose Center OUH med hver 7,5 mio. kr. til forskning, hvis de givne forudsætninger opfyldes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

   

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Pia Tørving, Jens Møller og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/38668
  5. Forlængelse af forsøgsprojekt omkring kapacitetsstyring inden for fodterapi
  fold dette punkt ind Resume

  Oplæg til forlængelse af forsøgsprojekt omkring kapacitetsstyring indenfor fodterapi, jf. praksisplan af 1. april 2015.

  Formålet med forsøgsprojektet om kapacitetsstyring og nynedsættelse inden for fodterapi var at smidiggøre den administrative proces for nynedsættelser for fodterapeuter, samt at sikre borgere, med ret til tilskud til fodterapi, en bedre service på området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 23. marts 2015 godkendte regionsrådet den eksisterende praksisplan for fodterapi.

  Godkendelsen af praksisplanen for fodterapi betød ligeledes en vedtagelse af et forsøgsprojekt om kapacitetsstyring og nynedsættelse inden for fodterapiområdet.

  Formålet med forsøgsprojektet om kapacitetsstyring og nynedsættelse inden for fodterapi er at smidiggøre den administrative proces for nynedsættelser for fodterapeuter, samt at sikre borgere, med ret til tilskud til fodterapi, en bedre service på området.

  Forsøgsprojektet indebærer, at fodterapeuter kan etablere en nynedsat klinik i et, i praksisplanen, åbent område. Ligeledes kan en fodterapeut udvide sin kapacitet med op til seks behandlende medhjælpere efter overenskomstens § 16, stk. 1.

  Af praksisplanen fremgår det, at forsøgsprojektet skal evalueres senest efter en toårig periode.

  Forsøgsprojektet medfører en kapacitetsudvidelse i den samlede fodterapeutiske kapacitet i Region Syddanmark. Der er siden 1. maj 2015 blevet tilført 53 kapaciteter. Forsøgsprojektet medfører sandsynligvis en registrering af de behandlende medhjælpere i klinikkerne, der før forsøgsperioden behandlede i klinikkerne uden at være registreret i yderregisteret. Pr. 1. november 2016 er der 229 fodterapeutiske kapaciteter i Region Syddanmark.

  Forsøgsprojektet medfører ligeledes en udgiftsstigning inden for fodterapiområdet på cirka 1 mio. kr. I 1. halvår 2015, hvor forsøgsprojektet blev påbegyndt, udgjorde de samlede udgifter til fodterapi cirka 11,5 mio. kr. I 1. halvår 2016 udgjorde de samlede udgifter til fodterapi cirka 12,5 mio. kr. Udgiftsstigningen svarer til en vækst på cirka 8 %.

  Udgiftsstigningen skyldes bl.a. en øget afregning som følge af kapacitetsudvidelsen.

  Fremadrettet forventes det, at udgiftsudviklingen vil forblive på det nuværende niveau, da kapacitetsudvidelsen er stagneret, og da de behandlende medhjælpere på klinikkerne nu er registreret.

  Under forsøgsprojektet er de geografiske muligheder for nynedsættelse af klinikker styret efter en liste med åbne og lukkede områder, jf. praksisplanens bestemmelser.

  I forbindelse med evalueringen af forsøgsprojektet er praksisplanens liste med åbne og lukkede områder blevet revideret, således at listen passer til det nuværende behov for nynedsættelser i de enkelte kommuner.

  Listen med åbne og lukkede områder revideres løbende af sekretariatet for Samarbejdsudvalget for fodterapi. 

  Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi besluttede den 8. december 2016 at anbefale en forlængelse af ovenstående forsøgsprojekt til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  Atpraksisplanens forsøgsprojekt på nuværende vilkår forlænges med to år frem til 30. april 2019, hvorefter forsøgsprojektet reevalueres.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Poul Sækmose og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Liberal Alliance tog forbehold.

  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/39630
  6. Henvendelse fra Haderslev Kommune vedrørende nedsættelse af § 17-udvalg
  fold dette punkt ind Resume

  Haderslev Kommune har inviteret Region Syddanmark til at deltage i et § 17 stk. 4 udvalg i Haderslev Kommune i den kommende valgperiode (2018-2021).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Haderslev Kommune har fremsendt forslag til Region Syddanmark om sammen at etablere et modelprojekt med udgangspunkt i et tværgående § 17 stk. 4 udvalg i Haderslev Kommune i den kommende valgperiode (2018-2021).

  Ønsket begrundes i et kommunalt behov for tættere dialog og samarbejde, herunder at dæmme op for, at kommunen oplever den koordinerende sundhedsindsats på tværs af sektorer som asykron.

  Kommunen ønsker i modelprojektet at ”afprøve fagligt underbyggede metoder samt udvikle en model, hvor sundhedsudvalgene kan flyde – lidt populært formuleret skal borgerne opleve et sømløst sundhedstilbud”.

  Forslaget indebærer involvering af en række udvalg i Haderslev Kommune samt repræsentanter fra regionsrådet, og der forslås månedlige møder.

  Haderslev Kommune lægger op til en ekstern evaluering af forsøget.

  I svarudkastet til Haderslev Kommune fremgår det, at Region Syddanmark er enig i behovet for tæt samarbejde, men at det allerede er undervejs, idet der både samarbejdes i regi af sundhedsaftalerne, og omkring ”fælles psykiatriindsats” i form af det kommende sundhedshus. I løbet af 2017 vil der også være en dialog omkring yderligere samarbejder inden for det somatiske område.

  Det fremgår endvidere, at da regionen skal samarbejde med 22 kommuner, vurderes det ikke muligt at indgå i deciderede politiske udvalg i kommunerne, men gerne i de styregrupper, der løbende nedsættes omkring konkrete opgaveløsninger sammen med kommunerne.

  Henvendelsen fra Haderslev Kommune og forslag til svar er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At svarudkastet, som indebærer, at Region Syddanmark ikke ønsker at deltage i et § 17, stk. 4 udvalg, til Haderslev Kommune godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Poul Sækmose, Marianne Mørk Mathiesen, Preben Friis-Hauge og Thies Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Forretningsudvalget indstiller brevet til Haderslev Kommune til godkendelse med den ændring, at der i brevet til Haderslev Kommune tydeliggøres, at regionen gerne deltager i et politisk og administrativt samarbejde med kommunen, hvor der også tages højde for rammepapiret om det nære sammenhængende sundhedsvæsen.

  Enhedslisten tog forbehold. Socialistisk Folkeparti stemte imod.

  Socialistisk Folkeparti har anmodet om at få tilført følgende mindretalsudtalelse tilført protokollen: ”SF stemmer imod indstillingen, idet man ønsker at indgå samarbejde med Haderslev Kommune om et forsøg på tættere samarbejde mellem kommune og region på politisk niveau.”


  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/43345
  7. Etablering af samarbejde med headspace
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset har udarbejdet udkast til samarbejdsaftale med headspace. Et samarbejde som det med budgettet for 2017 blev besluttet at videreføre.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark og Det Sociale Netværk indgik i foråret 2014 et partnerskab om at styrke indsatsen for børn og unge, som havde relation til headspace Danmark.

  Formålet med projektet er et tæt og forpligtende samarbejde for at skabe forbedret sammenhæng mellem forebyggelse og behandling, herunder at understøtte en tidligere indsats hos børn og unge, og skabe gnidningsløse forløb for de mest sårbare børn og unge.

  Projektet blev evalueret i medio 2016, og blev betegnet som en succes med et velfungerende samarbejde, som havde gavnet de børn og unge, som var i berøring med projektet.

  Ud over at være et før-regionalt tilbud har projektet ifølge de fagprofessionelle også vist, at headspace har gavnet børn og unges fastholdelse i og tilbagevenden til deres liv undervejs og efter behandlingen i psykiatrien. 

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 har Region Syddanmark besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til at videreføre samarbejdet med headspace. Midlerne skal benyttes til at fortsætte samarbejdsformen og udbrede samarbejdet til nye centre, således at flere borgere og patienter kan blive hjulpet i deres hverdag.  

  Psykiatrisygehuset stiller medarbejderressourcer til rådighed i udvalgte centre. De fremskudte medarbejdere vil være fra børne- og ungdomspsykiatrien, som desuden skal sikre koordinering med voksenpsykiatrien.

  De fremskudte medarbejdere skal bidrage med psykiatrispecifik opbygning af erfaring og viden i headspace-centrene. Dermed bidrager medarbejderne til, at centrenes ansatte og frivillige kan give den bedst kvalificerede rådgivning og støtte til psykisk sårbare unge i headspace-centrene.

  Udkast til samarbejdsaftale med headspace er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At samarbejdsaftalen godkendes.

  At Psykiatrisygehusets budget opskrives med 0,5 mio. kr. om året fra 2017 og frem, finansieret af rammen til satspuljer mv.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Liberal Alliance stemte imod.

  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/39171
  8. Videreførelse af indsats "Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne"
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med budgettet for 2017 er det besluttet at videreføre dele af indsatserne i forhold til trivsel og psykisk sårbarhed på ungdomsuddannelserne. Indsatserne forankres i regi af PsykInfo. Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til videreførelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektet ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne” blev påbegyndt i 2013. Projektets overordnede formål var at øge trivslen på ungdomsuddannelserne og dermed mindske frafaldet, således at flere unge gennemfører en uddannelse.

  Målet med projektet var, at undervisere og vejledere, via undervisningsforløb med konkrete redskaber, skulle opnå bedre færdigheder i forhold til at kunne identificere og håndtere de elever, som ikke trives.

  Efter projektets afslutning i 2016 har regionsrådet, som en del af budgetaftalen for 2017, besluttet at videreføre dele af projektet i regi af Psyk Info. I forbindelse med budgetaftalen for 2017 er der således afsat 0,9 mio. kr. årligt til, at elementerne ”Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse” og ”Informationsmøder i psykiatrien” videreføres og forankres hos Psyk Info. Elementerne beskrives nærmere i vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Psykiatrisygehusets budget opskrives med 0,9 mio. kr. om året fra 2017 og frem, finansieret af rammen til satspuljer m.v.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Liberal Alliance stemte imod.

  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14946
  9. Opfølgning på "Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19"
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 ”Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19”. Som led i opfølgningen er der, sammen med de syddanske kommuner, udarbejdet en aktionsplan, der kan suppleres med en specifik udviklingsaftale for hver af de fire byregionale områder i Syddanmark. Der arbejdes aktuelt på en aftale med Byregion Fyn.

  Derudover har regionen modtaget en invitation fra Kolding Kommune om at indgå i et partnerskab om at afholde en landsbykonference i foråret 2017. Udviklingen uden for de større byer indgår allerede i Det gode liv-strategiens indsatsspor ”Levende byregioner”.

  Det indstilles derfor, at regionen tager positivt imod forslaget som et element i opfølgningen, og indgår et samarbejde med Kolding Kommune om dette initiativ.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 ”Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19”.

  På samme møde besluttede regionsrådet at iværksætte strategiopfølgningen gennem en fælles regional-kommunal aktionsplan, der kan suppleres med specifikke udviklingsaftaler for de fire byregionale områder i Syddanmark. Regionsrådet godkendte udviklingsaftaler for Trekantområdet og Sønderjylland på mødet den 27. juni 2016. Der arbejdes aktuelt på at udarbejde en udviklingsaftale med Byregion Fyn. De fynske kommuner vil i den kommende Fynsstrategi samarbejde om tre temaer:

  1)Arbejdsmarked og uddannelse
  2)Bosætning og attraktivitet
  3)Infrastruktur og Mobilitet.

  Udviklingsaftalen skal bidrage til at opfylde målene i ”Det gode liv”-strategien og i Fynsstrategien. Udviklingsaftalens samarbejdstemaer skal derfor findes inden for rammerne af de to strategier. 

  Som en del af ”Det gode liv”-strategiens indsatsspor ”Levende byregioner”, arbejdes der med at styrke udviklingen i de syddanske landområder uden for de større byer. Kolding Kommune har inviteret regionen til at indgå i et partnerskab om at gennemføre en landsbykonference. Konferencen skal skabe opmærksomhed om de frivilliges betydning for landsbyudviklingen, samt inspirere frivillige, kommuner og politikere til det videre udviklingsarbejde. Regionen og kommunen afholder omkostninger ved konferencen i fællesskab.

  Stedet for konferencen skal være en landsbyhal eller lignende, og datoen for landsbykonferencen er sat til lørdag den 20. maj 2017. Konferencen forventes at tiltrække mange frivillige, så der er sat en geografisk afgrænsning af målgruppen. Målgruppen for konferencen er derfor alle landsbyfrivillige, praktikere i kommuner og politikere i den jyske del af regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der indgås et samarbejde med Kolding Kommune om at afholde en landsbykonference i foråret 2017 som en del af opfølgningen på indsatssporet ”Levende byregioner” i ”Det gode liv”-strategien.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den ændring, at konferencen afholdes i efteråret 2017.

  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/21645
  10. Strategisk udviklingsplan Campus Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Nyt OUH og Regional Udvikling indgår i et samarbejde med Odense Kommune, SDU, University College Lillebælt, Freja Ejendomme og Syddanske Forskerparker om udarbejdelse af en strategisk udviklingsplan for Campus Odense. Udviklingsplanen definerer en fælles fortælling og et fælles fremtidsbillede for området. Samtidig identificeres indsatser, hvor et styrket samarbejde mellem aktørerne giver merværdi for områdets udvikling. Samarbejdet er organiseret med en styregruppe og en koordinationsgruppe med Odense Kommune som tovholder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Strategisk Udviklingsplan Campus Odense
  Nyt OUH har siden efteråret 2015 deltaget i et samarbejde med Odense Kommune, SDU, University College Lillebælt, Freja Ejendomme, og Syddanske Forskerparker omkring udarbejdelse af en fælles strategisk udviklingsplan for Campus Odense. Regional Udvikling har siden juni 2016 deltaget i samarbejdet.

  Campus Odense er et stort byområde i kraftig udvikling, som snart udgør en helt ny bydel i Odense. Placeringen af Nyt OUH i området syd for SDU, etablering af Odense Letbane, etablering af University College Lillebælts nye samlede bygningskompleks ved Niels Bohrs Allé og videreudviklingen af Cortex Park i den nordlige del af området har bidraget til at give området en central betydning for både Odense by og hele Syddanmark. Områdets udvikling understøttes af en stærkt opgraderet infrastruktur, som udover den kommende letbane inkluderer ny tilkørsel til motorvejen, forlængelse af Munkebjergvej og etablering af supercykelsti gennem området.

  Samarbejdet og den fælles udviklingsplan er fokuseret omkring to parallelle spor, hvoraf det ene omhandler afklaring af en række konkrete infrastrukturelle forhold (såsom etablering af cykelsti, parkeringspladser og cykelparkering, stitunneller, forbindelse til letbane, skiltning mv.). Det andet spor fokuserer dels på skabelsen af en fælles fortælling om områdets potentiale og et fælles fremtidsbillede, dels på gennemførelsen af en række indsatser, som har til formål at styrke samarbejdet mellem aktørerne i området med henblik på at udvikle og tiltrække erhvervsvirksomheder både nationalt og internationalt, og at styrke den fælles branding af styrkepositioner, såsom robotteknologi og sundheds- og velfærdsinnovation.

  Den strategiske udviklingsplan fokuserer på de områder og indsatser, hvor et styrket samarbejde mellem områdets aktører giver merværdi. Den udgør samtidig et fundament for det aftalte fremtidige samarbejde, hvor udviklingsplanens handlinger skal realiseres, og nye initiativer og idéer udvikles og realiseres ved en koordineret og målrettet indsats.

  Konkret arbejdes der blandt andet med initiativer, der har til formål:

  •              At gøre det let for iværksættere og nye virksomheder at få afklaret muligheder for etablering og finansiering, herunder blandt andet i samarbejde med foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

  •              At skabe et fælles overblik over aktører i området, deres opgaver og samspilsmuligheder med henblik på fælles markedsføring og tiltrækning af virksomheder.

  •              At sikre tiltrækning og fastholdelse af internationale forskere, studerende og højt kvalificerede medarbejdere til områdets virksomheder, blandt andet gennem øget samarbejde med foreningen Work-Live-Stay, fokus på internationale skoler, børnehaver, ægtefælle-job og social interaktion.

  •              At skabe øget opmærksomhed omkring de karrieremuligheder, der ligger inden for iværksætteri, innovation, og områdets styrkeområder såsom robotteknologi.

  Ambitionen for samarbejdet er således at sætte fokus på Campus Odense som et af Europas mest ambitiøse vækst- og udviklingsområder for forskning, uddannelse, og erhverv med fokus på robotteknologi og sundheds- og velfærdsinnovation. Som det beskrives i visionen for samarbejdet, så skabes et samlet, attraktiv campus – ”en unik, inviterende kundskabsbydel, hvor virksomheder, forskning og uddannelse i et fælles økosystem udvikler løsninger, talenter og arbejdspladser til fremtiden.”

  Udviklingsplanen er første version af et dynamisk dokument. Samarbejdet evalueres første gang efter et år.

  I de tilfælde, hvor gennemførelse af fælles initiativer og handlinger afhænger af ekstra ressourcer og tilført økonomi fra de respektive parter, skal dette godkendes i styregruppen på baggrund af oplæg fra Koordinationsgruppen og beslutning blandt de respektive parter.

  Samarbejdet er organiseret med en styregruppe og en koordinationsgruppe med repræsentation fra alle de syv parter, og med Odense Kommune som tovholder. Derudover nedsættes der arbejdsgrupper, der skal realisere de specifikke initiativer i udviklingsplanen.

  Der vil endvidere blive udarbejdet en fælles kommunikationsstrategi, der skal bidrage til at skabe opmærksomhed omkring området, og som skal synliggøre fælles arrangementer og aktiviteter, herunder ved hjælp af udvikling og drift af www.campusodense.dk. Efter politisk orientering af henholdsvis by- og regionsråd, udarbejdes der desuden fælles pressemeddelelse om udviklingsplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-01-2017

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Til orientering.

  Poul Andersen, John Lohff og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Til orientering.

  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/784
  11. Beslutning om støtte til WHINN 2017 samt ”Hospital+Innovation”
  fold dette punkt ind Resume

  Konferenceugen WHINN (Week of Health and INNovation) blev gennemført med succes for anden gang i 2016. I 2015 blev der i forbindelse med WHINN, i samarbejde med alle danske regioner og udenlandske partnere, afholdt sygehuskonferencen ”Hospital+Innovation”. Med udgangspunkt i evaluering af WHINN 2016, samt COWIs evaluering af ”Hospital+Innovation 2015”, foreslås det at støtte WHINN 2017 samt i forbindelse hermed ”Hospital+Innovation”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  WHINN (Week of Health and INNovation) blev afholdt for anden gang den 4. – 7. oktober 2016. WHINN er et fælles initiativ på tværs af syddanske aktører med fokus på at skabe fælles rammer for drøftelser af fremtidens sundhedsvæsen, herunder hvordan innovation og velfærdsteknologiske løsninger kan understøtte nuværende og fremtidige udfordringer.

  WHINN er en samlet platform for konferencer og aktiviteter med de overordnede formål:

  • At brande de velfærds- og sundhedsteknologiske kompetencer og muligheder, der er til stede i Odense, Syddanmark og nationalt.
  • At skabe vækst og arbejdspladser samt styrke sundhedsinnovation som vidensområde.
  • At tiltrække eksisterende og nye nationale og internationale konferencer.
  • At give merværdi til de konferencer, der er en del af WHINN.
  • At give merværdi til konferencedeltagerne, der får adgang til tværgående events.

  Følgende syddanske aktører stod bag WHINN 2016: Odense Kommune, Syddansk Sundhedsinnovation, Odense Universitetshospital, Healthcare DENMARK, Welfare Tech samt Invest in Denmark.

  Resultater for WHINN 2016
  Der blev i WHINN 2016 afholdt 15 konferencer samt ca. 12 sideevents, hvoraf nogle blev afholdt flere gange i løbet af ugen, bl.a. delegationsbesøg, guidede ture i udstillingen og tematiserede debatmøder. WHINN 2016 havde deltagelse af mere end 1.300 personer, der har opbygget ny viden og opnået nye relevante kontakter. WHINN har bidraget til genereringen af ca. 1 mio. kr. i erhvervsturisme, og der er etableret kontakt med flere virksomheder med henblik på investering i Odense/Syddanmark.

  WHINN 2016 blev finansieret af Odense Kommune med 1 mio. kr., mens Region Syddanmark bidrog med 450.000 kr. Hertil kommer syddanske parters bidrag i form af opgaver/konferencer/events for at realisere WHINN 2016. I 2016 opnåede WHINN desuden en indtægt på 645.000 kr. fra salg af udstillingspladser og sponsorater.

  Planlægningen af WHINN 2017 er i gang med Syddansk Sundhedsinnovation som ansvarlig for Region Syddanmarks involvering i konferenceugen. I den forbindelse er

  der behov for stillingtagen til regional medfinansiering af WHINN i 2017 med et beløb svarende til tidligere år, det vil sige 450.000 kr.

  Baseret på tilbagemeldingerne foreslås det, at WHINN 2017 bl.a. indeholder:

  • Konferencer med deltagelse af både klinisk personale og virksomheder – og hvor der både er fokus på kliniske udfordringer, ny viden og nye teknologiske produkter.
  • Fokus på et eller flere af følgende temaer: telemedicin, rehabilitering, mental sundhed og hygiejne.
  • Inklusion af nye relevante parter, herunder særligt Syddansk Universitet, som allerede har givet tilsagn om at deltage.
  • Øget fokus på og gennemførelse af flere tematiserede ture i udstillingen.
  • Tematiserede debatmøder med deltagelse af politikere og topembedsmænd, virksomheder, interesseorganisationer og videnspersoner.
  • Øget involvering af politikere fra både kommunalt, regionalt og nationalt niveau, herunder tilbud om skræddersyede pakker, indeholdende tematiske rundvisninger, debatmøder m.m.

  Konferencen ”Hospital+Innovation”
  Healthcare DENMARK er et nationalt markedsføringskonsortium, der har til opgave at markedsføre danske kompetencer på sundheds- og velfærdsområdet. Det blev etableret i 2012 i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Region Syddanmark og en række større private virksomheder.

  Healthcare DENMARK har hjemsted i Forskerparken i Odense, og har i samarbejde med alle danske regioner og flere udenlandske partnere afholdt sygehuskonferencen ”Hospital+Innovation” i 2013. I forbindelse med WHINN 2015 afholdt Healthcare DENMARK igen ”Hospital+Innovation” i tæt samarbejde med alle fem danske regioner og Danske Regioner.

  COWI har i en evaluering af ”Hospital+Innovation” vurderet, at konferencen er ved at markere sig som en international konference med fokus på innovation og sygehusbyggerier. Konferencen er et internationalt udstillingsvindue for danske styrkepositioner inden for sundhedsvæsnet. Det er af stor værdi at have en tilbagevendende international sygehuskonference, der bygger på den interesse og position, som ”Hospital+Innovation” har opnået. COWI anbefaler derfor, at der igen i efteråret 2017 afholdes en ”Hospital+Innovation” konference.

  Der lægges derfor op til en gentagelse sygehuskonferencen af ”Hospital+Innovation” i 2017, samt at konferencen afholdes som en del af WHINN 2017 med medfinansiering fra Region Syddanmark. De øvrige regioner og andre parter inviteres til at deltage. Konferencen forventes arrangeret af Healthcare DENMARK.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der bevilges 450.000 kr. til medfinansiering af WHINN 2017. Bevillingen finansieres fra bevillingsområdet ”Øvrige omkostninger” inden for Regional Udviklings eksisterende ramme for 2017. Der forudsættes ligeledes medfinansiering fra Odense Kommune.

  At der bevilges 250.000 kr. til afholdelse af konferencen ”Hospital+Innovation” i forbindelse med WHINN 2017. Bevillingen finansieres fra bevillingsområdet ”Øvrige omkostninger” inden for Regional Udviklings eksisterende ramme for 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/41150
  12. Danish Design Award 2017 i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Design to innovate (D2i) har rettet henvendelse til Region Syddanmark vedr. planer om at tiltrække dele af Danish Design Award 2017 til Kolding i forbindelse med Design Week 2017 i Kolding. Danish Design Award har eksisteret i 50 år, og har til formål at fejre effekten af design og skabe opmærksomhed om, hvordan design bidrager til at skabe vækst, arbejdspladser og positive forandringer. Initiativet understøtter og synliggør den syddanske satsning på design.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Design to innovate (D2i) har kontaktet Region Syddanmark vedr. tiltrækning af dele af Danish Design Award (DDA) til Kolding i 2017.

  D2i er en designklynge, der skaber forretningsudvikling og vækst i virksomheder ved brug af design. D2i er forankret i Region Syddanmark med regionale partnere, nationale medlemmer og internationale samarbejdsrelationer.

  DDA er en national prisuddeling med international gennemslagskraft i regi af Dansk Design Center (DDC) og Design denmark (Dd). DDA har til formål at fejre effekten af design og skabe opmærksomhed om, hvordan design bidrager til at skabe vækst, arbejdspladser og positive forandringer. Der uddeles priser i 15 kategorier.

  Ideen med at tiltrække DDA til Kolding er at styrke bestræbelserne på at samle en række events af international klasse inden for design i løbet af en enkelt uge i foråret 2017 - i stil med WHINN inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Eventen planlægges således at indgå i Design Week 2017, som afvikles i Kolding i uge 22, for samtidigt at markere Designskolen Koldings 50 års jubilæum.

  Designskolen Kolding har i anledning af sit jubilæum tiltrukket en international designkonference til Kolding i regi af Cumulus, som er en af verdens største designorganisationer. Der forventes deltagelse af 300 designere og designforskere fra hele verden. På konferencen vil Designskolen sammen med sine regionale samarbejdspartnere præsentere de resultater, som skolen har opnået inden for design i regionen. Region Syddanmarks Kulturpulje støtter nogle af sideaktiviteterne i forbindelse med arrangementet. 

  Under Design Week 2017 vil man også kunne opleve Designskolens årlige afgangsudstilling. Kolding Kommune planlægger, ligeledes under Design Week Kolding, en række supplerende aktiviteter rettet mod gæster, borgere, erhvervsliv og uddannelse.

  D2i har efter forhandlinger med Dansk Design Center og Design denmark sikret, at 7 designpriser, heraf 4 helt nye priser, i følgende kategorier kan blive uddelt i Kolding:

  • ”Building markets”: For løsninger, der øger omsætningen (ny pris).

  • ”Future welfare/improved welfare”: For løsninger, der styrker samfundets velfærdskapacitet (ny pris).

  • ”Fostering partnerships”: For løsninger, der skaber værdi for borgere gennem nye offentlige-private partnerskaber (ny pris).

  • ”Game changer”: For løsninger, der radikalt har ændret en branche eller en sektor (ny pris).

  • ”People’s Choice”: For løsninger, der vælges af folket.

  • ”Young Talent”: For et exceptionelt talent (en ærespris for særlig udmærkelse).

  • Designrådets særpris: Iconic design (en ærespris for særlig udmærkelse).

  Design er et af de prioriterede forretningsområder i den regionale erhvervs- og udviklingsstrategi, hvor målet er at flere virksomheder anvender design i deres forretnings- og strategiudvikling, og at regionen frem imod år 2020 får 10% højere andel af vækstvirksomheder inden for design og kreative erhverv.

  DDA vil give en markant, international branding af Kolding og Region Syddanmark som førende inden for design, og begivenheden vil understøtte de eksisterende aktører og igangsatte initiativer inden for design.

  Det vurderes, at priserne samlet set har tilstrækkelig erhvervsmæssig tyngde, og samtidig understøtter andre vigtige elementer i den regionale erhvervs- og udviklingsstrategi, f.eks. offentlig-private partnerskaber, talentudvikling og velfærdsinnovation.

  Det samlede budget for afholdelse af dele af DDA i Kolding i 2017 vil ligge på ca. 1,2 mio. kr. DDA forventes finansieret af billetindtægter, private sponsorater, Kolding Kommune/Design Week 2017 samt Region Syddanmark.

  D2i anmoder om, at Region Syddanmark bidrager med en ramme på 450.000 kr.

  Det forventes, at Kolding Kommune bidrager med et tilsvarende beløb.

  Det forventes i øvrigt, at samarbejdet med Dansk Design Center og Design denmark om DDA, kan blive et vedvarende samarbejde, og at en relevant repræsentant for D2i deltager i styregruppen for DDA.

  Finansieringen af Region Syddanmarks bidrag afholdes inden for Regional Udviklings eksisterende økonomiske ramme. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der indgås kontrakt med Design to innovate om gennemførelse af DDA-eventen inden for en ramme på max. 450.000 kr. Det forudsættes, at aftalerne med Dansk Design Center og Design denmark falder endeligt på plads, og at Kolding Kommune bidrager med et tilsvarende beløb.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Finansieringen afholdes inden for Regional Udviklings eksisterende økonomiske ramme.

  Poul Andersen, John Lohff og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/20246
  13. Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 ved Veerst i Vejen Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 ved Veerst i Vejen Kommune forelægges regionsrådet med indstilling om, at tillæg 3 ikke godkendes, men frafaldes, og at området forbliver råstofinteresseområde. Det begrundes i en indsigelse fra SVANA (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) i henhold til råstoflovens § 6a.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  SVANA har på vegne af Kirkeministeriet den 29. oktober 2014 gjort indsigelse mod tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012. Indsigelsen var i begrundet i følgende forhold:

  •        Graveområdets afstand til Veerst Kirke

  •        Landskabelige forhold.

  Ifølge Råstoflovens § 6a, stk. 4, kan et tillæg til råstofplanen ikke vedtages, hvis staten til varetagelse af statslige interesser har modsat sig dette skriftligt over for regionsrådet.

  Regionen har haft korrespondance med SVANA, jf. bilag 1, hvor der er redegjort for sagsforløbet og fremlagt forskellige alternativer til det oprindelige forslag til tillæg. Den 3. februar 2016 forsøgte regionen på baggrund af nye landskabsanalyser, udarbejdet af Vejen Kommune, at imødekomme de to punkter i indsigelsen. Regionen fik efter gentagne henvendelser en mundtlig tilbagemelding fra SVANA om, at Kirkeministeriet ikke mente, at ændringerne var tilstrækkelige til, at indsigelsen kunne frafaldes. SVANA tilkendegav samtidig, at de kunne frafalde deres indsigelse i forhold til de landskabelige forhold på grund af den nye vurdering fra kommunen.

  Regionen udarbejdede derfor et nyt alternativ, som blev fremsendt til SVANA den 2. november 2016. Dette alternativ afgrænsende graveområdet, således at der blev større afstand til kirke og kirkegård. Desuden var der indarbejdet en forudsætning, der skulle tage hensyn til kirkelige handlinger på hverdage.

  SVANA har på baggrund af dette alternativ imidlertid fastholdt indsigelsen mod tillæg nr. 3 til råstofplan 2012 med brev af 19. januar 2017. SVANA begrunder deres indsigelse med:

  ”Set i lyset af de rigelige udlæg til råstofindvinding, som bl.a. fremgår af regionens forslag til råstofplan 2016, finder SVANA, at en interesseafvejning bør falde ud til fordel for bevarelsen af omgivelserne til Veerst Kirke og hensynet til at varetage kirkens interesser.

  SVANA ser ikke, at der er et aktuelt ressourcemæssigt behov - hverken regionalt eller lokalt- for at udlægge nye graveområder, når der allerede er udlagt råstoffer til ca. 25 år i graveområderne.”

  Administrationen anbefaler på baggrund af det ovenstående derfor, at tillæg nr. 3 til råstofplan 2012 ikke vedtages endeligt. Det vil betyde, at forslaget bortfalder. Administrationen anbefaler, at området forbliver udlagt som råstofinteresseområde. Det sikrer, at området i fremtiden, hvis der er behov herfor, på ny kan behandles med henblik på evt. udlæg til graveområde. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At tillæg nr. 3 ved Veerst i Vejen Kommune til Råstofplan 2012 ikke godkendes endeligt, men frafaldes. Området forbliver råstofinteresseområde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 27-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/3530
  14. Valg 2017 - Anmodning om kommunal fintælling
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med valget den 21. november 2017 skal regionsrådet træffe beslutning om, hvorvidt man ønsker at anmode regionens kommuner om at opgøre en eventuel fornyet fintælling. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til lovgivningen er det kommunalbestyrelserne i kommunerne i regionen, der har ansvaret for at opgøre valget til regionsrådet. Kommunalbestyrelserne har således ansvaret for at optælle stemmerne på valgaftenen, og at fintælle stemmerne dagen efter for at opgøre valget på kandidatniveau.

  Valgbestyrelsen kan beslutte, at der skal foretages en hel eller delvis fornyet fintælling af stemmerne til regionsrådsvalget. Som udgangspunkt skal denne optælling ske hos regionen. Det betyder, at der skal etableres et beredskab til fintælling, og at alle stemmer skal transporteres til Vejle for at gennemføre den fornyede fintælling.

  Der er imidlertid mulighed for at anmode kommunerne i regionen om at forestå en fornyet fintælling af stemmerne i forbindelse med regionsrådsvalget, mod at regionen refunderer afholdte udgifter til fintællingen

  Det foreslås, at der rettes henvendelse til kommunerne i regionen for at anmode dem om at varetage en eventuel fornyet fintælling af stemmerne til regionsrådsvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At administrationen indgår aftale med kommunerne i regionen om opgørelse af en eventuel fornyet fintælling mod refusion af kommunernes udgifter hertil.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/3525
  15. Valg 2017 - Nedsættelse af valgbestyrelse
  fold dette punkt ind Resume

  Der skal i forbindelse med regionsrådsvalget i november 2017 nedsættes en valgbestyrelse med mindst 5 og højst 7 medlemmer.

  Det indstilles, at regionsrådet beslutter antallet af medlemmer i valgbestyrelsen og udpeger medlemmer og suppleanter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med henblik på varetagelse af visse opgaver i forbindelse med regionsrådsvalget den 21. november 2017 skal der senest 13 uger før valgdagen nedsættes en valgbestyrelse, jf. reglerne i lov om kommunale og regionale valg kap.3.

  Valgbestyrelsen varetager følgende opgaver:

  • Modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om liste- og valgforbund.
  • Tilvejebringer stemmesedler og opslag.
  • Forestår den endelige opgørelse af afstemningen.
  • Forestår opgørelsen af valget, herunder tager stilling til om der skal foretages fornyet fintælling. 

  Valgbestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer, og vælges af og blandt regionsrådets medlemmer ved forholdstal.

  Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder for medlemmet.

  Regionsrådsformanden er formand for valgbestyrelsen.

  Regionsrådet vælger en næstformand for valgbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer.

  Regionsrådet kan beslutte, om der skal ydes diæter til valgbestyrelsen, og hvor store disse diæter skal være. Diæterne kan dog højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i lov om kommunernes styrelse er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed.

  Diætbeløbet i 2017 efter lov om kommunernes styrelse er 415 kr. for møder af ikke over 4 timers varighed og 830 kr. for møder over 4 timers varighed.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der træffes beslutning om, hvorvidt valgbestyrelsen skal bestå af 5, 6 eller 7 medlemmer.

  At der udpeges medlemmer til valgbestyrelsen. Den gruppe, der har valgt et medlem, udpeger herudover en stedfortræder for medlemmet.

   

  At der blandt valgbestyrelsens medlemmer vælges en næstformand for valgbestyrelsen.

  At der ydes sædvanligt diætbeløb for deltagelse i valgbestyrelsens arbejde i overensstemmelse med den kommunale styrelseslov.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Forretningsudvalget indstiller, at valgbestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer.

  Forretningsudvalgets indstiller desuden, at der ikke ydes diæter til medlemmerne af valgbestyrelsen.


  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/43336
  16. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Under punktet blev orienteret om:

  • Status på sagen vedr. tolkeudbuddet.
  • Regionsrådsformandens møde med sundhedsministeren.

  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/43336
  17. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  - Svar på spørgsmålene vedr. Henrik Villadsens tilknytning som kursusleder på SOL-kurserne, der var blevet stillet af Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, blev drøftet.

  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  18. LUKKET - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 15/39075
  19. Ekstra ambulanceberedskab på Fyn
  fold dette punkt ind Resume

  Som følge af forholdsvist lange ambulanceresponstider i Faaborg-Midtfyns Kommune og et generelt pres på responstidsmålet på Fyn, foreslås der etableret et ekstra ambulanceberedskab på Fyn med base i Faaborg-Midtfyns kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På det præhospitale område blev der i forbindelse med budget 2016 sparet på regionens supplerende præhospitale ordninger. To yderlægebiler og fire akutbiler blev således sparet væk. Til gengæld blev regionens præhospitale grundberedskaber (ambulancerne) styrket med et kompetenceløft ved indsættelse af paramedicinere i 13 døgndækkende ambulancer.

  Akutbilerne har nu været nedlagt i godt 8 måneder og responstidsopgørelser for 3. og 4. kvartal 2016 viser, at Faaborg Midtfyns Kommune er en af de kommuner i regionen med den længste gennemsnitlige ambulanceresponstid (> 10 min.). Tidligere opgørelser, og en manuel gennemgang af data for akutte kørsler på postnummerniveau i Faaborg-Midtfyn Kommune, viser at Broby er det postnummer i kommunen, som har den længste responstid.

  Samtidig er responstidsmålet på Fyn under pres, hvilket indikerer, at der kan være behov for yderligere kapacitet. Fyn er således det område af regionen, hvor målopfyldelsen ligger enten lige under eller lige over målet. I regionens øvrige tre områder var målopfyldelsen særligt i 4. kvartal 2016 pænt under målene.

  Herudover har der generelt været en aktivitetsstigning i antallet af kørsler fra 2012 til 2016 på 10,4 % for alle beredskaber samlet for regionen. Da regionen overgik til et nyt kontrolrumssystem, og heraf afledt anden måde at håndtere data på, er det ikke umiddelbart muligt at opgøre aktivitetsudviklingen fra 2012 til 2016 på delområdeniveau.

  I Faaborg-Midtfyns Kommune er der i dag placeret ét ambulanceberedskab med base i Faaborg og ét med base i Ringe. Kapacitetsudnyttelsen på ambulancen fra Ringe er noget højere end kapacitetsudnyttelse på ambulancen i Faaborg grundet Ringes mere centrale placering.

  Med henblik på dels at styrke ambulanceberedskabet i Faaborg-Midtfyns Kommune, og samtidig aflaste presset på øvrige ambulanceberedskaber på Fyn, foreslås det, at der etableres et ekstra ambulancedøgnberedskab centralt på Fyn med base i Hillerslev-området eller området omkring Brobyværk i Faaborg-Midtfyns Kommune.

  Ambulance Syds driftsudgift hertil vil være årligt 4,963 mio. kr. (2017-pl). Ambulance Syd kompenseres for udgifterne i umiddelbar forlængelse af etablering af ambulanceberedskabet. De bevillingsmæssige konsekvenser forventes indarbejdet i forbindelse med første budgettilpasning i 2017. Udgiften vil delvis finansieres af sparede midler ved nedkøb af et dagberedskab i Trekantsområdet (Kolding, 9 timers beredskab på hverdage og lørdage). Responce vil skulle varsles fire måneder før nedkøb, og nedkøbet foreslås effektueret pr. 1. september 2017.

  Responstiderne i Trekantområdet er langt de korteste i regionen, og det vurderes således muligt at flytte et beredskab fra Trekantområdet til Fyn, og samtidig overholde responstidsmålet for Trekantområdet.

  Blandt andet som følge af den løbende konsolidering af driften i 2016 vurderes det, at udgiften i 2017 styringsmæssigt vil kunne håndteres inden for de økonomiske rammer for fællesområdet for somatikken.

  Udgiften ved det ekstra døgnberedskab, og samtidig nedkøb af et dagberedskab, skal for 2018 og frem indarbejdes i budgetlægningen for Ambulance Syd i forbindelse med den genberegning af Ambulance Syds budget, som er vedtaget af regionsrådet.

  Etableringen af et ekstra ambulanceberedskab i Faaborg Midtfyns Kommune foreslås suppleret enten med etablering af en akuthjælperordning eller med afprøvning af et nyt koncept for tilkald af frivillige til hjerte-lungeredning eller lignende. Det foreslås, at Præhospitalsudvalget arbejder videre med mulighederne herfor i løbet af første halvår 2017.

  Præhospitalsudvalget behandlede sagen på deres møde den 6. februar 2017. Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At det ekstra beredskab på Fyn etableres hurtigst muligt.

  At Ambulance Syd kompenseres for merudgiften til drift af et døgndækkende ambulanceberedskab med base i Faaborg-Midtfyns Kommune i forbindelse med den første budgettilpasning i 2017.

  At udgifterne for 2017 håndteres inden for de økonomiske rammer for fællesområdet for somatikken via fx midler fra den løbende konsolidering i 2016.

  At merudgiften for 2018 og frem håndteres i forbindelse med budget 2018 og genberegningen af Ambulance Syds budget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-02-2017

  Præhospitaludvalget indstiller til regionsrådet:

  At det ekstra beredskab på Fyn etableres hurtigst muligt.

  At Ambulance Syd kompenseres for merudgiften til drift af et døgndækkende ambulanceberedskab med base i Faaborg-Midtfyn Kommune i forbindelse med den første budgettilpasning 2017.

  At udgifterne for 2017 håndteres inden for de økonomiske rammer for fællesområdet for somatikken via fx midler fra den løbende konsolidering i 2016, og

  At merudgiften for 2018 og frem håndteres i forbindelse med budget 2018 og genberegningen af Ambulance Syds budget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 08-02-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Liberal Alliance tog forbehold.

  John Lohff og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 09-02-2017
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring