Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforums formandskab - Referat - 11. november 2016

Mødedato
11-11-2016 kl. 10:00 - 12:00
 
Mødested
2032
 
Deltagere
 
 • Henrik Dam
 • Ib Kristensen
 • Bo Stærmose
 • Stephanie Lose

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums Formandskabs møde den 8. september 2016
  3. Temadrøftelse - risikovillig kapital
  4. Nedskrivning af reservationen af midler til nyt kapitalinitiativ
  5. Ny national turismestrategi og finansiering af de nationale turismeselskaber 2017-2018
  6. Eventpulje i Region Syddanmark
  7. Scale-up Denmark - forslag til udbud af elitetræningscentre
  8. Yderområdeindsats status 2016 og ny yderområdepulje 2017
  9. Status på den særlige ramme til sekretariatet samt ny ramme for 2017
  10. Status på indsatsen for kvalificeret arbejdskraft
  11. Orientering: Status på vestdansk erhvervssamarbejde
  12. Orientering: Status for erhvervspartnerskabsaftaler
  13. Orientering: Vækstforums kommunikation
  14. Orientering: Økonomioversigt
  15. Orientering: Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  16. Ansøgning: OPI - Safe Track
  17. Ansøgning: OPI - Kvalitetssikring Af Kommunale Indkøbsaktiviteter - KAKI
  18. Ansøgning: OPI - Fælles Tryghed
  19. Orientering: Indkomne ansøgninger
  20. Ansøgning: Innovationssamarbejder i offshoreklyngen
  21. Ansøgning: Dansk offshoreklynge vers. 2.0
  22. Ansøgning: Industriel Elektronik Innovation
  23. Ansøgning: CLEAN 3.0
  24. Ansøgning: Velfærdsteknologisk Vækstløft
  25. Ansøgning: VIND - Velfærdsinnovation med Nyttige Data
  26. Ansøgning: Styrkelse og videreudvikling af det velfærdsteknologiske økosystem
  27. Ansøgning: D2i - Designklyngen
  28. Ansøgning:Tillægsbevilling til Clean Green Plan
  29. Ansøgning: Inn2POWER
  30. Ansøgning: Strategic Transnational Cluster Cooperation
  31. Ansøgning: Health-CAT
  32. Meddelelser
  33. Eventuelt


  Sagsnr. 16/279
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt, og Stephanie Lose orienterede om, at der er to nye medlemmer af Vækstforum. Det drejer sig om administrerende direktør Kjeld Søberg fra Søberg-gruppen, der er indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening og om direktør Thomas Hauge, Pro Golf Scandinavia, der er indstillet af Dansk Erhverv. Formandskabet drøftede desuden mødet i det vestdanske erhvervssamarbejde.


  Sagsnr. 16/279
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums Formandskabs møde den 8. september 2016
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet godkender referatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/33704
  3. Temadrøftelse - risikovillig kapital
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at der præsenteres et oplæg om Welfare Tech Invest, den regionale kapitalfond, som blev stiftet af Region Syddanmark efter indstilling fra Vækstforum. Fonden har været aktiv siden starten af 2012. Der lægges op til en drøftelse af situationen for så vidt angår risikovillig kapital i Syddanmark med særlig fokus på de prioriterede forretningsområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Bagrund

  Syddansk Vækstforum besluttede i 2008 at igangsætte et initiativ, hvor der skulle arbejdes med risikovillig kapital. Med det afsæt stiftede Region Syddanmark den erhvervsdrivende fond Welfare Tech Invest (også kaldet Fonden for Syddansk Vækstfremme). Den risikovillige kapital skulle målrettes unge virksomheder inden for de prioriterede forretningsområder og til virksomheder i yderområderne. 

  Fondens kapital

  Fonden har i alt fået tilført 139,7 mio. kr. Heraf har 119,7 mio. kr. været afsat til investeringer i velfærdsteknologiske virksomheder samt til lån til virksomheder inden for energieffektivisering og design. 20 mio. kr. har været afsat til lån til innovative iværksættere i regionens yderområder.

  Midlerne er blevet tilført fonden af flere omgange. De 89,7 mio. kr. kommer fra EUs Socialfond og 50 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Vækstforums beslutning om at tilføre fonden yderligere midler var bl.a. begrundet i en evaluering fra COWI, som vurderede projektet positivt på tilrettelæggelse samt resultat- og effektskabelse. I evalueringen fremhævedes bl.a. at projektet generelt var veltilrettelagt i forhold til opnåelse af WTI"s målsætninger. Der var en stærk og god sammenhæng imellem de gennemførte aktiviteter og de umiddelbare målsætninger. De længerevarende effekter var det ikke muligt at vurdere på det tidspunkt. COWI vurderede ligeledes, at WTI"s organisering var veludtænkt. WTI er designet til at være et langsigtet engagement, og grundlaget vurderedes at være på plads til at være dette. COWI konstaterede, at fondens aktiviteter allerede havde resulteret i effekter i forhold til omsætning, eksport og ansættelser. Dog kan en egentlig effekt først vurderes, når WTI begynder at afhænde deres investeringer igen og trække gevinster hjem til geninvestering. COWIs afdækning hos virksomhederne pegede på høje forventninger til både omsætning, jobskabelse og eksport og COWI anbefalede at bygge videre på succesen.  

  Fondens organisering

  Da der er tale om en erhvervsdrivende fond, er den uafhængig af regionen som stifter. Den har sin egen professionelle bestyrelse, der består af 5 personer. Her er 2 personer udpeget af Syddansk Vækstforum, mens DI, DE og SDU også hver har udpeget en person.

  Som en del af tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen om EU-midlerne, var det et krav, at fondens drift skulle varetages af et professionelt managementselskab, som skulle findes via EU-udbud. Dette blev gennemført i slutningen af 2011 og blev vundet af et konsortium bestående af Accelerace A/S, Symbion og Cobis. Dette tilbud var det billigste og blev også samtidig vurderet til at have den bedste løsningsbeskrivelse og kvalitet.

  Fondens aktiviteter

  Fondens aktiviteter har været delt i to. For det første har fonden foretaget investeringer i mindre virksomheder med et betydeligt vækstpotentiale bredt i regionen primært med fokus på virksomheder inden for det velfærdsteknologiske område men også i mindre grad virksomheder inden for miljø/energi og oplevelseserhverve på baggrund af et udvidede investeringsmandat. Disse investeringer er typisk foretaget som det, der kan kaldes venturelignende investeringer med anvendelse af forskellige former for egenkapitallignende instrumenter. For det andet har fonden haft til opgave at foretage udlån til virksomheder i regionens yderområder, hvor der ikke har været krav, om virksomhedernes teknologiske fokus. Disse aktiviteter har været i form af lån.

  Alle finansieringer (lån og egenkapitalinvesteringer) er sket på markedsvilkår. Derudover har det været vigtigt for WTI at bidrage til, at der også foretages private investeringer. Derfor har fonden gearet alle investeringer med andre aktører. Ifølge fondens managementselskab er hver investeret krone fra WTI blevet til 1,89 krone i samlet finansiering. Dette tal forventes at stige i de kommende år i takt med, at selskaberne rejser yderligere finansiering. Det tilsvarende tal for Vækstfonden var 2,7 for så vidt angår Vækstlån.

  Da managementselskabet ved projektperiodens udløb indsendte afsluttende regnskab til Erhvervsstyrelsen var samtlige EU-midler forbrugt.

  Fonden har i perioden udlånt midler til i alt 9 virksomheder i yderområderne. Beløbsstørrelserne har været på mellem 600.000 kr. og til 3,5 mio. kr. Det gennemsnitlige udlån har været på omkring 1,9 mio. kr.

  Derudover er der foretaget investeringer og udlån til 33 virksomheder primært indenfor sundheds- og velfærdsinnovation og i mindre grad bæredygtig energi. Der er et stort spænd i beløbene, hvor det mindste udlån er på 100.000 kr. og det største på 12 mio. kr. Den gennemsnitlige kapitaltilførsel har været på lidt mere end 2,5 mio. kr.

  I forhold til jobskabelse, så vurderes det i projektets afsluttende rapportering, primo 2016, at der er skabt i alt 99 nye jobs i de virksomheder, som har modtaget finansiering fra WTI.

  WTI har således i gennemsnit været med til at finansiere omkring 10 virksomheder pr. år. Det tilsvarende tal for Syddansk Innovation har i samme periode været 8 virksomheder pr. år, mens vækstfondens i 2015 foretog 4 direkte investeringer og gav lån, garanti eller kaution til i alt 725 virksomheder.

  Da WTI endnu ikke har foretaget exits og da tilbagebetaling af lånene sker langsomt, er det endnu ikke muligt at beregne fondens afkast.

  Der findes ikke gennemførte analyser som sammenligner de forskellige regionale fonde i forhold til økonomiske nøgletal og lignende.

  Fondens fremtid

  Fondens situation er væsentlig ændret i forhold til tidligere. Hovedopgaven for fonden er nu i højere grad end tidligere at pleje porteføljen med henblik på salg på et givet tidspunkt, hvor opgaven tidligere gik ud på at foretage nye investeringer.

  Samtidig er der pt. ikke mulighed for at tilføre fonden ekstra midler til investeringer og drift. Af disse grunde er der behov for, at fondens bestyrelse undersøger muligheden for en anden form for managementløsning.

  Den hidtidige løsning med et egentligt managementselskab var et krav, der blev stillet af Erhvervsstyrelsen i tilknytning til strukturfondsmidlerne, og da projektperioden er udløbet, er fonden nu mere frit stillet, hvad det angår.

  Med den nuværende økonomi, må det forventes at de tilbageværende midler primært vil gå til nogle få opfølgningsinvesteringer og den nødvendige drift, som primært knytter sig til sparring og pleje af de virksomheder, der allerede er investeret i.

  Oplæg

  Det foreslås, at de to bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af Vækstforum, holder oplæg om fondens aktiviteter og resultater samt overvejelser om fremtiden på mødet sammen med en repræsentant fra management-selskabet. Det drejer sig om hhv. bestyrelsesformand Kristoffer Gandrup-Marino (Innovationsmanager ved Unicef DK), Finn Pilgaard (direktør i eget firma, Valcuri) og Mads Rasmussen fra Accelerace.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter situationen for så vidt angår risikovillig kapital i Syddanmark med særlig fokus på de prioriterede forretningsområder.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/33704
  4. Nedskrivning af reservationen af midler til nyt kapitalinitiativ
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum har tidligere tilkendegivet ønske om, at der arbejdes for, at finansielle instrumenter kan anvendes i den nye strukturfondsperiode, og Vækstforum har reserveret i alt 75 mio. kr. til formålet. Anvendelse af finansielle instrumenter kræver imidlertid en national beslutning om at bede kommissionen om en programændring, så der kan anvendes finansielle instrumenter i det danske strukturfondsprogram, og der er endnu ikke truffet en sådan beslutning. I forlængelse af drøftelsen i det foregående punkt skal Vækstforum tage stilling til, hvad der skal ske i forhold til de reserverede midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 17. marts 2015 tilkendegav Vækstforum ønske om, at der arbejdes for, at finansielle instrumenter kan anvendes i den igangværende strukturfondsperiode. Finansielle instrumenter er i denne sammenhæng lån eller egenkapitalinvesteringer, hvilket vil sige at investor bliver anpartshaver i virksomheden. Vækstforum ønskede i den forbindelse, at der bygges videre på eksisterende, velfungerende regionale initiativer. Det vil i praksis sige kapitalfonden Welfare Tech Invest.

  På mødet den 22. september 2015 besluttede Vækstforum at reservere en ramme på 50 mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. fra EU’s Regionalfond – prioritet 2 og 30 mio. kr. fra EU’s Socialfond – prioritet 1. Derudover reserveredes en ramme på 25 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler som matchende medfinansiering.

  I den indeværende strukturfondsperiode er anvendelse af finansielle instrumenter dog en option. For at optionen kan udnyttes, kræver det, at Overvågningsudvalget for EU’s strukturfonde godkender, at der arbejdes videre med muligheden. Desuden kræver det, at der gennemføres en gap-analyse, som påviser, at der er ”huller” i det finansielle marked, og endelig kræver det, at de regionale vækstfora beslutter prioritering og omfanget af midler, der skal afsættes. Herefter skal EU-kommissionen i givet fald godkende programændringen.  

  Overvågningsudvalget har tidligere godkendt, at der arbejdes videre med muligheden, og gap-analysen var færdig i januar 2015. På overvågningsudvalgets møde i maj 2016 blev konklusionen dog kort, at Erhvervsstyrelsen ikke så sig i stand til at fremlægge et beslutningsforslag set i lyset af det igangværende eftersyn af erhvervsfremmesystemet. Sagen blev derfor udskudt til overvågningsudvalget møde i november 2016.

  Vi er nu så langt henne i strukturfondsperioden, at det skal overvejes, om det stadig giver mening at arbejde med et nyt kapitalinitiativ. Et nyt initiativ vil skulle være klar til at påbegynde sit aktive investeringsarbejde i januar 2018, men inden da skal der afdækkes en række forhold på både regionalt og nationalt niveau, ligesom en række strukturfondstekniske og juridiske forhold må afklares.

  I lyset af at der pt. stadig udestår en række afklaringer, og at investeringsperioden derfor vil blive kortere end der var regnet med, da midlerne blev reserveret, foreslås det at den samlede reservation nedskrives med en tredjedel.

  Det vil sige, at reservationen ophæves for så vidt angår 6,67 mio. kr. fra EU's Regionalfond, prioritet 2, 10,00 mio. kr. fra EU's Socialfond, prioritet 1 og 8,33 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Såfremt det besluttes, at der skal igangsættes endnu et elitetræningscenter i regi af Scale-up Denmark, foreslås det, at de i alt 10 mio. kr., fordelt på midler fra EU's Regionalfond og de regionale erhvervsudviklingsmidler, tages fra de midler, der frigives fra reservationen.

  Endvidere foreslås det, at Vækstforum beslutter at anvende de resterende reserverede midler til andre formål, såfremt der ikke senest ved vækstforums møde i marts 2017 er taget en national beslutning om at bede EU-kommissionen om at gennemføre en programændring, der gør det muligt at anvende strukturfondsmidlerne til et kapitalinitiativ. Det vil sige, at reservationen af de 13,33 mio. kr. fra EU’s Regionalfond – prioritet 2 og de 20 mio. kr. fra EU’s Socialfond – prioritet 1, samt de 16,67 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler foreslås ophævet.

  Midlerne fra EU’s Regionalfond, prioritet 2, Flere vækstvirksomheder, kan anvendes til screening af SMV’ere med vækstpotentiale samt tilbud om rådgivning og sparring som resulterer i udarbejdelsen af vækstplaner. Fx er Scale-up Denmark støttet med midler fra denne prioritet.

  Midlerne fra EU’s Socialfond, prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse, kan anvendes til vejledning og støtte til iværksættere, undervisning i iværksætteri samt vækstrettet kompetenceudvikling i virksomheder.

  Sekretariatet vil på Vækstforums møde i marts 2017 præsentere hvilke annonceringer, der kan igangsættes med de resterende reserverede midler, såfremt kapitalinitiativet ikke igangsættes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller, at regionsrådet nedskriver reservation af de regionale erhvervsudviklingsmidler til et nyt kapitalinitiativ med en tredjedel, svarende til 8,33 mio. kr.
  • at Vækstforum nedskriver reservationen af EU-midler tilsvarende, dvs. med 6,67 mio. kr. fra EU's Regionalfond, prioritet 2, og med 10,00 mio. kr. fra EU's Socialfond, prioritet 1.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingen blev drøftet. Hvis der inden mødet i Vækstforum foreligger en afklaring af, at der ikke er mulighed for at gå videre med kapitalinitiativer i de nuværende strukturfondsprogrammer, bør hele reservationen af midler til risikovillig kapital ophæves allerede på det kommende møde. I givet fald sendes en ny indstilling i høring i Formandskabet.


  Sagsnr. 14/32113
  5. Ny national turismestrategi og finansiering af de nationale turismeselskaber 2017-2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den nye nationale strategi for dansk turisme blev offentliggjort af Erhvervs- og Vækstministeriet den 19. september 2016 og er et resultat af arbejdet i det Nationale Turismeforum. Som led i udmøntningen af den nationale strategi for turisme foreslås det, at der afsættes 6.050.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til den fortsatte medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmarks basisbevillinger i 2017 og 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De nationale udviklingsselskaber for turisme blev etableret med lov om dansk turisme fra 2014. Af loven fremgår det, at regionerne opretter udviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark). Udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme forankres i fonden Wonderful Copenhagen. I parallelaftalen mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner om tre nationale udviklingsselskaber for turisme blev finansieringen af Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark fastlagt for 2015 og 2016.

  Regeringen har i finanslovsforslaget for 2017 afsat midler til den videre finansiering af selskaberne i 2017 og 2018. Danske Regioners bestyrelse anbefalede den 29. september, at regionerne via indstilling fra vækstfora fortsætter medfinansiering af selskaberne på samme niveau som hidtil. Bestyrelsen godkendte endvidere, at regionerne bidrager til udmøntningen af den nationale strategi gennem fortsat engagement i de tre udviklingsselskaber for turisme, Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark og Dansk Storbyturisme samt gennem de øvrige relevante indsatsområder og via repræsentationen i Det Nationale Turismeforum.

  Den nationale strategi for dansk turisme fastlægger de nationale mål for dansk turisme frem mod 2025. I deres fremtidige arbejde skal udviklingsselskabernes strategier og handlingsplaner tage afsæt i den nationale strategi for dansk turisme og de enkelte regioners vækst- og udviklingsstrategier.

  Dansk Kyst- og Naturturisme skal ifølge den nationale turismestrategi blandt andet være med til at sikre en mere målrettet markedsføring af Danmark, løfte destinationsudviklingen i kyst- og naturturismen samt være med til at sikre styrket kompetenceudvikling i turismeerhvervet. Kompetenceløftet sker igennem det tværregionale projekt ’Danske turismekompetencer’, som Syddansk Vækstforum støtter med 6,7 mio. kr.

  MeetDenmark skal ifølge den nationale turismestrategi fortsat arbejde med at tiltrække flere internationale møder og kongresser til Danmark ved at markedsføre og sælge de danske møde- og kongresdestinationer i udlandet. Det fremgår af den seneste afrapportering fra MeetDenmark, at de har vundet 41 af de i alt 67 afgivne bud på kongresser i 2015. 7 af disse er placeret i Region Syddanmark. 

  Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark blev i 2015 og 2016 finansieret af regionerne og Erhvervs- og Vækstministeriet. Syddansk Vækstforum indstillede den 2. december 2014, 6,05 mio. kr. til medfinansiering af den syddanske andel af den samlede regionale finansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark i 2015 og 2016.

  Staten har 2015 og 2016 betalt 10 mio. kr. pr. år til Dansk Kyst- og Naturturisme, og regionerne har samlet matchet beløbet med 10 mio. kr. pr. år i 2015 og 2016. Fordelingsnøglen har set ud som følger:

  Aftalt fordelingsnøgle i forhold til den regionale medfinansiering af Dansk Kyst- og Naturturisme i 2015 og 2016

   

  Fordeling

  Mio kr.

  Nordjylland

  3/12

  2,5

  Midtjylland

  3/12

  2,5

  Syddanmark

  3/12

  2,5

  Sjælland

  2/12

  1,67

  Hovedstaden

  1/12

  0,83

  Total

  12/12

  10

  Staten har desuden i 2015-2016 betalt 1,75 mio. kr. pr. år til MeetDenmark, og regionerne har matchet beløbet med 1,75 mio. kr. samlet pr. år i 2015 - 2016. Fordelingsnøglen har set ud som følger:

  Aftalt fordelingsnøgle i forhold til den regionale medfinansiering af MeetDenmark i 2015 og 2016

   

  Fordeling

  Mio kr.

  Nordjylland

  1/10

  0,175

  Midtjylland

  2/10

  0,35

  Syddanmark

  3/10

  0,525

  Sjælland

  1/10

  0,175

  Hovedstaden

  3/10

  0,525

  Total

  10/10

  1,75

  Såfremt den regionale medfinansiering af de to selskabers basisbevillinger forsætter i samme størrelsesniveau som i 2015 og 2016, svarende til samlet 20 mio. kr., vil Region Syddanmarks andel beløbe sig til samlet 6,05 mio. kr. i alt for 2017 og 2018.

  Danske Regioners bestyrelse har, som beskrevet ovenfor, anbefalet, at regionerne via indstilling fra vækstfora fortsætter medfinansiering af selskaberne på samme niveau som hidtil. Det er dog endnu ikke aftalt, om man vil anbefale den samme eller anden fordeling mellem selskaberne. Den fremtidige statslige finansiering af de to selskaber besluttes i finansloven. Begge dele forventes at ligge til Vækstforummødet.

  De regionale administrationer vil i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark udarbejde resultatkontrakter for regionernes medfinansiering med klare målsætninger og ”Key Performance Indicators” (KPI’er), der måler effekten af initiativerne. Resultatkontrakterne og den årlige opfølgning vil blive forelagt Vækstforum til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager redegørelsen til orientering, 
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 6,05 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til dækning af den syddanske andel af den samlede regionale medfinansiering til de to selskaber Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/36976
  6. Eventpulje i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Vækstforums møde den 27. september 2016 blev der, under drøftelsen af Syddansk Vækstforums investeringsplan 2017, udtrykt ønske om at drøfte muligheden for at anvende en del af de udisponerede midler i Vækstforums investeringsplan til oprettelse af en eventfond, som blandt andet kendes fra Region Midtjylland. Med henblik på en drøftelse af mulighederne for en syddansk eventfond redegør dette punkt kort for eventpuljen i Region Midtjylland og erfaringer herfra.  Endvidere redegøres for initiativer, som Vækstforum har besluttet, men endnu ikke har afsat midler til i investeringsplan for 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Vækstforums møde den 27. september 2016 blev der, under drøftelsen af Syddansk Vækstforums investeringsplan 2017, udtrykt ønske om at drøfte muligheden for at anvende en del af de udisponerede midler i Vækstforums investeringsplan til oprettelse af en eventfond, som blandt andet kendes fra Region Midtjylland.

  Region Midtjylland har i perioden 2008-2011 anvendt en samlet pulje på 5 mio. kr. til store sportsbegivenheder med henblik på at sikre erhvervsmæssig udnyttelse af store begivenheder, og man støttede i perioden blandt andet U21 EM i fodbold i 2011 og Giro d’Italia i 2012.

  Vækstforum i Region Midtjylland besluttede på deres møde den 23. oktober 2013 at oprette en eventpulje for perioden 2014–2017. Hensigten var, at man med puljen på 10 mio. kr. årligt ville understøtte afholdelsen af store begivenheder i kommunerne. Den samlede økonomiske ramme er på 40 mio. kr. Det årlige tildelte beløb varierer, idet der i 2015 er bevilget 7 mio. kr. fra midlerne, mens der i 2016 er bevilget 5,5 mio. kr.

  Region Midtjyllands pulje har 2 årlige ansøgningsfrister og kan søges af kommuner med et støttebeløb svarende til den kommunale medfinansiering. Gennem puljen kan man støtte events af international karakter, herunder især sportsarrangementer og internationale kulturevents. Det kræves således, at ansøgende kommuner skal være i stand til at løfte events af international størrelse. I praksis har man i Region Midtjylland udelukkende støttet store internationale sportsbegivenheder i Aarhus og Herning. I 2015 og 2016 har man i Region Midtjylland sammenlagt modtaget 7 ansøgninger og bevilget midler til 5 af ansøgerne.

  Ansøgninger til eventpuljen i Region Midtjylland vurderes ud fra følgende kriterier:

  •      Turismeøkonomiske effekter

  •      Budget og tilskud

  •      Kompetent organisation

  •      Risikostyring

  •      International eksponering

  •      Regionale samarbejder

  •      Regional værdi – sammenhæng til Vækst- og Udviklingsstrategien

  I Region Syddanmark har man traditionelt støttet events igennem regionrådets kulturpulje. Der har ikke i regionen været en særlig indsats, som rettede sig imod støtte til internationale events. Regionsrådet har imidlertid ved flere lejligheder støttet konkrete internationale events og har senest på deres møde den 23. november 2015 afsat 5 mio. kr. fra kulturpuljen til dækning af Region Syddanmarks bidrag i forbindelse med tiltrækning af et dansk værtskab for starten på Tour de France i 2019.

  Hvis der ønskes oprettet en eventfond, vil midlerne hertil skulle afsættes af de udisponerede regionale erhvervsudviklingsmidler fra 2017, da en eventfond ikke vil kunne støttes med EU-strukturfondsmidler.

  Med godkendelsen af investeringsplanen er der disponeret 77 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017, såfremt de foreliggende indstillinger til Vækstforummødet godkendes. De udisponerede erhvervsudviklingsmidler i 2017 udgør således ca. 30 millioner kroner.

  Der er ikke i investeringsplanen afsat midler til opfølgning på samarbejdsaftaler med de kommunale erhvervssamarbejder, fx en eventuel fødevarehub i Trekantområdet og heller ikke til initiativer i regi af de nationale turismeselskaber og -partnerskaber samt udmøntning af Vækstforums yderområdeindsats. Ligeledes vil eventuel medfinansiering af Interregprojekter, projekter på områderne kvalificeret arbejdskraft og social inklusion m.v. samt helt nye initiativer skulle prioriteres inden for de udisponerede midler, der er til rådighed. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter orienteringen og beslutter, om der skal tilvejebringes et beslutningsgrundlag for en Syddansk Eventpulje.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingen om, at Vækstforum drøfter punktet, blev tiltrådt, dog var Formandskabet enige om, at man vil anbefale Vækstforum, at der ikke arbejdes videre med at etablere en eventpulje i Syddanmark.


  Sagsnr. 15/39035
  7. Scale-up Denmark - forslag til udbud af elitetræningscentre
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Vækstforums møde den 27. september 2016 blev det besluttet, at vækstforumsekretariatet skulle arbejde videre med at forberede et beslutningsgrundlag om eventuelle yderligere Scale-up Denmark elitetræningscentre i Syddanmark. Det foreslås, at udbyde et elitetræningscenter inden for Oplevelseserhverv på ny, og at der udbydes et nyt elitetræningscenter inden for Robotteknologi samt afsættes yderligere midler. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med det nationale udbud vedrørende Scale-up Denmark indkom der ikke tilbud på det elitetræningscenter for Oplevelseserhverv.

  På Vækstforums møde den 27. september 2016 blev det derfor besluttet, at vækstforumsekretariatet skulle arbejde videre med at forberede et beslutningsgrundlag, som dels skal afdække, om der er grundlag for, at Oplevelseserhverv sættes i udbud igen, dels om der er grundlag for udbud af et elitetræningscenter indenfor en ny syddansk styrkeposition. Konkret blev der peget på Robotteknologi, da analyser fra blandt andet Vækstfonden peger på, at robotteknologi er en spirende syddansk styrkeposition. Endvidere indgår robotteknologi som en fælles indsats i erhvervspartnerskabsaftalen mellem Udvikling Fyn og Syddansk Vækstforum.

  Vækstforum tilkendegav desuden, at såfremt det besluttes, at både oplevelseserhverv og robotteknologi sættes i udbud, afsættes der yderligere 10 mio. kr. til Scale-up Denmark.

  Vedrørende Oplevelseserhverv er der udarbejdet et opdateret baggrundsnotat, som beskriver den syddanske specialisering og potentialet på området. Sekretariatet er efter det første udbud af et elitetræningscenter inden for Oplevelseserhverv blevet kontaktet af en potentiel tilbudsgiver, som har udtrykt interesse for at afgive tilbud, hvis området udbydes på ny. Der er tale om en større virksomhed, der udvikler og sælger produkter til outdoormarkedet, og som har stærke samarbejdsrelationer inden for både turisme- og designområdet. Virksomheden vurderer, at der er et potentiale i etablering af et elitetræningscenter inden for oplevelseserhverv og har udtrykt interesse i at samle et konsortium, som sammen vil kunne byde på opgaven.

  I forhold til Robotteknologi har Vækstfonden udarbejdet en analyse juni 2016, som giver et overblik over robot- og automationsindustrien i Danmark med særligt fokus på nyetablerede virksomheder fra 2010 og fremefter. Her identificeres 57 danske virksomheder, som er etableret i 2010 eller senere inden for robotindustrien. Vækstfonden tager afsæt i virksomhedernes geografiske placering og konkluderer i den sammenhæng, at robotklyngen er fokuseret i Odense, men at der også er en del virksomheder i resten af landet. En analyse udarbejdet af Damvad i 2016 underbygger, at der er en syddansk styrke på området.

  Endvidere bemærkes, at automatisering og robotteknologi er omfattet af den syddanske vækst- og udviklingsstrategi som en bred indsats. Der er desuden allerede et veludbygget økosystem omkring robotklyngen i Odense, blandt andet Odense Robotics, Innovationsnetværket RoboCluster og Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi, hvor en robotinnovationshal er en væsentlig del af Odense Robotics’ Start-up Hub. Ligeledes er det et aktivt miljø for ventureinvesteringer i robotteknologi. Det vedlagte baggrundsnotat indeholder en yderligere beskrivelse af det den syddanske specialisering og potentialet på området.

  Det vurderes, at der er grundlag for både at sætte Oplevelseserhverv i udbud på ny og at udbyde et nyt elitetræningscenter inden for Robotteknologi som en del af Scale-up Denmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandsskabet indstiller,

  •      at Vækstforum beslutter, at der som en del af Scale-up Denmark på ny igangsættes et udbud af et elitetræningscenter inden for Oplevelseserhverv.

  •      at Vækstforum beslutter, at der som en del af Scale-up Denmark igangsættes et udbud af et nyt elitetræningscenter inden for Robotteknologi.

  •      at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 3,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 som en tillægsbevilling til projektet Scale-up Denmark. Midlerne anvendes til et Scale-up Denmark elitetræningscenter inden for Robotteknologi

  •      at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 6,5 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, prioritetsakse 2, som en tillægsbevilling til projektet Scale-up Denmark. Bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Midlerne anvendes til et Scale-up Denmark elitetræningscenter inden for Robotteknologi.

  •      at den samlede bevilling betinges af, at Scale-up Denmark fortløbende implementeres efter de retningslinjer, der er beskrevet i den fællesregionale indkaldelse af ansøgninger om gennemførelse af Scale-up Denmark (tidligere Team Vækst Danmark) af 30. juni 2015. I modsat fald kan Vækstforum, efter anbefaling fra Scale-up Denmarks følgegruppe, indstille til Erhvervsstyrelsen, at støtten nedsættes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt, idet der var enighed om at foreslå, at der igangsættes et udbud på en ny styrkeposition inden for robotteknologi, samt at et elitetræningscenter inden for Oplevelseserhverv udbydes på ny på trods af nye oplysninger om forhåndsinteressen for udbuddet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/32414
  8. Yderområdeindsats status 2016 og ny yderområdepulje 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i indsatsen for udvikling af yderområderne har Vækstforum siden 2007 årligt afsat en pulje til projektudvikling i yderområderne. Der afrapporteres om puljens anvendelse en gang årligt. Puljen foreslås videreført i 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum har siden 2007 afsat en særlig pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne. I Vækstforums handlingsplan for 2016-17 har Vækstforum afsat 3,3 mio. kr. til projektudvikling i yderområderne for 2016.

  Der er pr. 26. september 2016 bevilget 1.133.207 kr. til tre projekter. Nedenfor gives en kort beskrivelse af de tre projekter.

  Southern Culture Festival

  Formålet med forprojektet er at få afdækket, om der vil være basis for at etablere et årligt tværfagligt kulturelt forløb i grænseregionen. Begivenheden spænder over gastronomiturisme og andre turismerelaterede begivenheder, som kombineres i én samlet begivenhed. Derudover afdækkes interessen og muligheden for i grænseregionen at arbejde systematisk med oplevelsesintegration og signaturoplevelser inden for de valgte temaer. Projektet ligger inden for forretningsområdet Oplevelseserhverv og koordineres med destination Sønderjylland.

  På lejrskole i Nationalpark Vadehavet, Grænseregionen og Verdensarven

  Formålet med forprojektet er dels at foretage en analyse af lejrskolemarkedet og -produkter i Danmark, dels at sondere det tyske lejrskolemarked.

  Analysen skal afdække basis for tiltrækning af flere lejrskolegrupper til området, så der dels skabes omsætning og arbejdspladser, dels forøget kendskab til nationalparken, Verdensarven og grænseområdets unikke historie. Såfremt forprojektet viser sig at afdække et potentiale inden for lejrskolemarkedet, er målet at igangsætte et fokuseret samarbejde mellem de primære aktører.

  Såfremt forprojektet viser sig at afdække et potentiale inden for lejrskolemarkedet, er målet at igangsætte et fokuseret samarbejde mellem de primære aktører, hvormed bidraget vil øge salg hos muséer, naturcentre, naturvejledere og andre formidlingsvirksomheder, øge salget hos detailhandel og udbydere af lokale fødevarer, samt øge antallet af overnatninger.

  SmartMetal – Den smarte og fleksible metalvarefabrik

  Det overordnede formål med forprojektet SmartMetal er at skabe et kvalificeret grundlag for etablering af en kommende innovationsindsats, der giver mulighed for at fastholde og tilbagetage forarbejdning af metalemner. Det sker gennem anvendelse af fleksible automationsløsninger og supply chain innovation. Hermed sigtes mod at understøtte vækst og beskæftigelse inden for maskin- og metalindustrien, som er af stor betydning i det sønderjyske område. Virksomheder i denne industri er bl.a. leverandører til Vækstforums forretningsområder velfærdsteknologi- og energieffektive teknologier, og projektet understøtter dermed Vækstforum forretningsområder i et vist omfang.

  De resterende midler i 2016 kan søges frem til årets udgang. Sekretariatet er i dialog med ansøgere om flere potentielle projekter. Det forventes, at størstedelen de resterede midler vil blive udmøntet inden årets udgang.

  Af oversigten nedenfor fremgår disponerede midler:

  Oversigt over yderområdeprojekter i 2016 pr. 26. september 2016

  Disponerede midler

  Ansøger

  Bevilget beløb

  Southern Culture Festival

  Business Aabenraa S/I

  373.023 kr.

  På lejrskole i Nationalpark Vadehavet, Grænseregionen og Verdensarven

  Nationalpark Vadehavet

  210.000 kr.

  SmartMetal – Den smarte og fleksible metalvarefabrik

  Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet

  550.184 kr.

  Samlet rest 2016 pr. 26. september 2016

   

  2.166.793 kr.

  I Vækstforums handlingsplan 2016-17 er der lagt op til også i 2017 at afsætte en pulje til forundersøgelser, projektudvikling og udvikling af samarbejder, der bidrager til udvikling af større, strategiske indsatser i yderområderne. Det foreslås, at Vækstforum i 2017 afsætter 3,3 mio. kr. hertil.

  Det foreslås desuden, at Region Syddanmark som hidtil bemyndiges til at bevilge midlerne på direktørniveau efter indstilling fra Vækstforums Sekretariatsgruppe. Anvendelsen af puljen afrapporteres på Vækstforums sidste møde i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager orienteringen om anvendelsen af midlerne til projektudvikling i yderområderne i 2016 til orientering.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 3,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til puljen til projektudvikling i yderområderne i 2017.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Region Syddanmark, på direktørniveau, bemyndiges til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums Sekretariatsgruppe.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/279
  9. Status på den særlige ramme til sekretariatet samt ny ramme for 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har i de forløbne år afsat en årlig ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. Det foreslås, at Vækstforum afsætter en ramme til lignende formål i 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Vækstforums møde den 1. december 2015 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2016. Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet efter 1 år skulle afrapportere om anvendelsen af denne ramme.

  Rammen forventes på nuværende tidspunkt disponeret næsten fuldt ud i 2016 til blandt andet de aktiviteter, som fremgår af nedenstående tabel samt yderligere til afdækninger eller analyser til brug for kommende annonceringer.

  Aktivitet

  Forventet beløb

  Kortlægning af digitale interaktive industrier

  100.000 kr.

  Ændringer i porteføljepjece

  15.000 kr.

  Ændringer i handlingsplan 2016

   30.000 kr.

  Udviklingsplan for partnerskab for Vestkystturisme

   235.000 kr.

  Local cooking - analyse og event, Destination Sønderjylland

   100.000 kr.

  Forberedelse af finansielle instrumenter - juridisk bistand

   10.000 kr.

  Analyse af videnbroer , Reg Lab (1. del)

  95.000 kr.

  Bidrag til initiativ om erhvervsuddannelser

  25.000 kr.

  I alt

  610.000 kr.

  Det foreslås, at sekretariatet også i 2017 bevilges en ramme på 1 mio. kr., der kan anvendes til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager orienteringen om anvendelsen af midler til orientering.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2017.
  • at sekretariatet afrapporterer på anvendelsen efter 1 år. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/5316
  10. Status på indsatsen for kvalificeret arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i Vækstforums indsats for kvalificeret arbejdskraft orienteres om status på aktuelle igangsatte tiltag, herunder det politiske møde om en fælles syddansk indsats for kvalificeret arbejdskraft samt Danmarks Vækstråds rapport om kvalificeret arbejdskraft. Endvidere foreslås, at Syddansk Vækstforum beder sekretariatet om at forberede en annoncering til Vækstforummødet i marts 2017, som kan bidrage til at afhjælpe en del af udfordringen gennem vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark og KKR Syddanmark har som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi udarbejdet en fælles aktionsplan, der bl.a. indeholder en særskilt indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det første møde i regi af aktionsplanen for kvalificeret arbejdskraft mellem de eksisterede fora på områderne, herunder formandsskabet for Syddansk Vækstforum, blev afholdt den 14. oktober i Vejle. Øvrige deltagere var formandskaberne for henholdsvis de to regionale arbejdsmarkedsråd, KKR Syd, Syddansk Uddannelsesaftale, regionsrådet, Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark samt repræsentanter fra VEU-centre og erhvervsskoler.

  På mødet var der opbakning til en række konkrete initiativer og løsninger, som var foreslået inden for de to temaer ”Flere unge til erhvervsuddannelserne” og ”Øget voksen- og efteruddannelse”. Der arbejdes nu videre med realiseringen af de relevante initiativer. Mødemateriale samt referat vedlægges som bilag til mødet i Vækstforum.

  Danmarks Vækstråd har i foråret 2016 igangsat en analyse af arbejdskraftbehovet i Danmark, som kortlægger erhvervslivets rekrutteringsudfordringer på tværs af brancher og regioner. Med rapporten ønsker Danmarks Vækstråd at bidrage til den igangværende debat om betydningen af kvalificeret arbejdskraft for erhvervslivets aktuelle og fremtidige vækst og udviklingsmuligheder.

  På baggrund af hovedkonklusionerne fra analysen har Danmarks Vækstråd udarbejdet en række forslag til, hvordan dansk erhvervsliv sikres de bedste muligheder for at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificeret arbejdskraft. Anbefalingerne kategoriseres under fire hovedtemaer: mere erhvervsorienteret uddannelse, uddannelse med teknologisk sigte, bedre service til virksomhederne samt rekruttering og fastholdelse af kvalificeret international arbejdskraft. Forslagene forventes præsenteret på en konference den 1. december 2016. En samlet oversigt over anbefalingerne og den samlede rapport forventes vedlagt som bilag til mødet i Vækstforum. 

  Adgang til kvalificeret arbejdskraft fremhæves af virksomhederne som en af de største udfordringer, de står over for, og som en afgørende forudsætning for, at de i de kommende år kan realisere deres vækstpotentiale. Generelt er der igangsat mange initiativer på området, herunder mere langsigtede initiativer, der er rettet mod at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse samt opkvalificere ansatte i små og mellemstore virksomheder til et højere uddannelsesniveau enten fra ufaglært til faglært eller fra faglært til videregående niveau. Det er imidlertid vurderingen, at der er behov for at igangsætte initiativer, som også bidrager til at håndtere udfordringen med kvalificeret arbejdskraft på den mere korte bane. På den baggrund foreslås, at Syddansk Vækstforum beder sekretariatet om at forberede en annoncering til Vækstforummødet i marts 2017, som kan bidrage til at afhjælpe en del af udfordringen gennem vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beder sekretariatet om at forberede en annoncering til Vækstforummødet i marts 2017, som kan bidrage til at afhjælpe en del af udfordringen gennem vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt, idet det blev tilkendegivet, at indsatserne på området også er væsentlige ift. de samarbejdsaftaler, som Vækstforum indgår.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/290
  11. Orientering: Status på vestdansk erhvervssamarbejde
  fold dette punkt ind Resume
   

  De tre vestdanske vækstfora godkendte i juni 2016 en aftale om styrket vestdansk samarbejde. Aftalen bygger videre på en række eksisterende initiativer på tværs af de tre vækstfora, hvor det blandt andet siden 2015 har været muligt for virksomheder at deltage i udviklingsaktiviteter på tværs af de vestdanske regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum godkendte den 13. juni 2016 en aftale om styrket vestdansk samarbejde imellem de tre vestdanske vækstfora.

  Aftalen, der efterfølgende er blevet godkendt i Vækstforum Nordjylland og Vækstforum Midtjylland, lægger op til et øget samarbejde inden for fødevarer, energiteknologier, sundheds- og velfærdsinnovation og fremtidens industri. Der lægges desuden op til at anvende de vestdanske styrker inden for automatisering, digitalisering, design og kreative erhverv til at skabe udvikling inden for samarbejdsområderne.

  Den vestdanske aftale bygger videre på en række eksisterende initiativer på tværs af de tre vækstfora, hvor det blandt andet siden 2015 har været muligt for virksomheder at deltage i udviklingsaktiviteter på tværs af de vestdanske regioner.

  Samarbejdet bliver med den nye aftale styrket og formaliseret med etablering af en politisk styregruppe bestående af de tre vækstforumformandskaber. Sekretariatsbistand ydes inden for den eksisterende ramme af de tre vækstforumsekretariater på skift, og starter ved Syddansk Vækstforum. Der er således tale om et tættere samarbejde inden for eksisterende rammer og ressourcer imellem de tre vækstfora.

  Styregruppen, der forventes at mødes to gange årligt, vil blive forelagt et udkast til handlingsplan for det vestdanske samarbejde, når denne træder sammen første gang den 10. november 2016. Handlingsplanen ligger inden for rammerne af den godkendte aftale og forelægges efterfølgende i Vækstforum.

  Handlingsplanen vil være den første fælles handlingsplan for det vestdanske samarbejde. Den lægger op til en styrkelse af allerede eksisterende samarbejder samt til en række nye indsatser og handlinger inden for de fire indsatsområder, der har til formål at:

  • sikre virksomhedernes adgang til sammenhængende, højt specialiserede og koordinerede erhvervsfremmeindsatser på tværs af regionsgrænserne,
  • forenkle eller konsolidere erhvervsfremmeindsatser, herunder særligt i forhold til klynger og netværk,
  • styrke den fælles vidensdeling og koordination,
  • synliggøre vestdanske styrkepositioner, eksempelvis igennem fælles internationale projekter og tiltrækning af EU-midler til udviklingsinitiativer.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager sagen til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt, idet det blev understreget, at der skal kommunikeres håndholdt om virksomhedernes muligheder i forbindelse med aftalen.


  Sagsnr. 16/6334
  12. Orientering: Status for erhvervspartnerskabsaftaler
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har i juni og september 2016 godkendt erhvervspartnerskabsaftaler med henholdsvis Trekantområdet Danmark og Udvikling Fyn. Aftalen med Udvikling Fyn blev godkendt på et møde i Udvikling Fyns bestyrelse den 26. oktober 2016.

  Der er nu igangsat en proces med at udarbejde erhvervspartnerskabsaftaler med henholdsvis de sønderjyske og de sydvestjyske aktører.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Vækstforums handlingsplan besluttede Vækstforum på sit døgnseminar i marts 2016 at indgå samarbejdsaftaler med de fælleskommunale erhvervsenheder. Samarbejdsaftalerne tager udgangspunkt i fælles interesser og potentialer med henblik på at skabe synergi og størst mulig effekt af indsatser på tværs af lokale, regionale og nationale aktører.

  Vækstforum godkendte henholdsvis den 13. juni og den 27. september 2016 erhvervspartnerskabsaftaler med Trekantområdet Danmark og Udvikling Fyn.

  Aftalen med Udvikling Fyn blev godkendt på et møde i Udvikling Fyns bestyrelse den 26. oktober 2016. Den del af aftalen, der vedrører sundheds- og velfærdsinnovation, er godkendt af Odense Kommune. Aftalerne løber fra 2016-19.

  Der er nu igangsat en proces med at udarbejde erhvervspartnerskabsaftaler med henholdsvis de sønderjyske og de sydvestjyske aktører.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/279
  13. Orientering: Vækstforums kommunikation
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter. Der gives et overblik over omtaler af Vækstforums aktiviteter i perioden den 13. september til den 27. oktober 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforums kommunikationsindsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde og resultater. Formålet er at synliggøre Vækstforums aktiviteter samt at synliggøre effekter og resultater af Vækstforums arbejde med udgangspunkt i de igangsatte aktiviteter.

  Vækstforumsekretariatet følger medieomtalen af Vækstforums aktiviteter. I perioden 13. september til den 27. oktober 2016 har medierne bragt nedenstående omtaler af Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum:

  • Trykte medier: 28
  • Online: 35
  • TV: 1
  • Radio: 1

  Der måles på aktiviteter, der er igangsat fra 2010 og frem med henblik på at få hovedparten af de projekter med, der er igangsat efter Vækstforums fokusering på de nuværende tre forretningsområder.

  Inden for Vækstforums forretningsområder er fordelingen:

  • Sundheds- og Velfærdsinnovation:16 
  • Bæredygtig energi: 31 
  • Oplevelseserhverv: 1 
  • Tværgående: 9
  • Grænseoverskridende samarbejder: 3
  • Vækst i yderområderne: 6

  Ud over medieopgørelsen følges der internt op på kommunikationen om Vækstforum i tilfælde, hvor der har været udsendt pressemeddelelse, er skrevet debatindlæg og/eller der har været dialog med et medie, før en artikel er blevet bragt.

  Der kan på baggrund af de to målinger for det seneste kvartal blandt andet fremhæves følgende omtaler:

  • Scale-up Denmark
  • Forældrekampagne
  • Støtte til OPI-projekter

  Der er vedlagt en oversigt over alle omtaler som bilag. Som det fremgår af oversigten, er der for størstedelens vedkommende tale om positive eller informerende artikler om igangsatte initiativer, herunder særligt om konferencen WHINN.

  Sekretariatet arbejder desuden med at følge op på Vækstforums drøftelser om kommunikationsstrategien og målretningen af kommunikationen til virksomheder, herunder på Vækstforums hjemmeside og på de sociale medier.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/50344
  14. Orientering: Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret for anvendelse af følgende midler:

  • De regionale erhvervsudviklingsmidler
  • EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020
  • Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug af de forskellige midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  I 2016 har Vækstforum i alt 116,9 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Årets bevilling af regionale erhvervsudviklingsmidler er justeret for tilbageløb, der pr. 27. september 2016 udgør 10,3 mio. kr. Tilbageløb sker, når projekter har et mindre forbrug end forventet, eller når Vækstforum har afsat en ramme, der ikke anvendes fuldt ud. Det indebærer, at en del af bevillingen/rammen kan føres tilbage til rammen. Dermed stiger budgettet i løbet af året.

  Følges de foreliggende indstillinger, indebærer det en samlet disponering af 2016-midlerne på 146,2 mio. kr., hvilket er 29,2 mio. mere, end der p.t. er til rådighed.

  Hvis de foreliggende indstillinger følges, vil en del af indstillingerne om støtte fra 2016-midlerne derfor inden mødet i Vækstforum blive ændret til støtte fra 2017-midlerne, hvilket også var forudsat ved udarbejdelsen af Vækstforums investeringsplan for 2017

  Konsekvens for ”ikke-disponerede midler” i Vækstforums investeringsplan for 2017

  Hvis indstillingerne følges og hvis de 8,33 mio. af reservationen til risikovillig kapital tilbageføres, vil de ikke disponerede midler i Vækstforums investeringsplan for 2017 efter dette møde udgøre ca. 30,95 mio. kr., da indstillingen om den særlige ramme til sekretariatet i 2017 på 1 mio. kr., indstillingen om den syddanske andel af den samlede regionale medfinansiering af Dansk Kyst og Naturturisme og MeetDenmark i 2017 og 2018 på 6,05 mio. kr. og indstillingen om 3,5 mio. kr. til et ekstra Scale-up elitetræningscenter tages fra de ikke disponerede midler.

  De 3,3 mio. kr. til ny yderområdepulje 2017 er særskilt afsat i Vækstforums investeringsplan for 2017 og har derfor ingen økonomisk konsekvens for de ikke disponerede midler.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020
  Vækstforum har desuden 637,4 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond 2014-2020. Heraf er de 57,5 mio. overførsler fra de øvrige vækstfora og fra Erhvervsstyrelsen, fordi Syddanmark har påtaget sig at være leadpartner på de to nationale projekter ”Danske Turistkompetencer” og ”Scale-up Denmark”, som projekt ”Team Vækst Danmark” er omdøbt til.

  Tabel 2 og 3 i bilaget giver en oversigt over midlernes fordeling på budgetrammer.

  Vækstforum har 130,4 mio. kr. til rest på Socialfonden og 107,5 mio. kr. til rest på Regionalfonden.

  EU-disponeringsplanens mål for bevillinger og udbetalinger af strukturfondsmidler for perioden 2014-2020

  Samlet set følger Vækstforum næsten sin EU-disponeringsplan. Jf. tabel 4 i bilaget er Vækstforum dog bagud ift. sit disponeringsmål for Socialfonden. Når overførslen af midler fra de øvrige vækstfora indregnes, er disponeringsmålet, at der efter det 4. møde i 2016 er indstillet projekter til tilsagn for 176,2 mio. kr. Dette mål er ikke nået, fordi disponeringsplanens rammer for 2016 på prioritet 3, Social inklusion og på prioritet 4, Erhvervsuddannelse ikke i tilstrækkelig omfang er udmøntet i konkrete projekter. Der er kun indstillet projekter til tilsagn på i alt 146,7 mio. kr. på Socialfonden. Til gengæld er disponeringsmålet for Regionalfondens vedkommende på 190,3 mio. kr. opfyldt. Der er indstillet projekter til tilsagn på i alt 205,1 mio. kr.

  Imidlertid er de regionale rammer på hver af de to fonde givet som bevillinger til 3 underliggende prioriteter. At Syddansk Vækstforum bagud for sit EU-disponeringsmål for Socialfonden dækker over, at Vækstforum er bagud for sine disponeringsmål for prioritet 4, Erhvervsuddannelser og for prioritet 3, Social inklusion og er meget forud for sit disponeringsmål for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse. Hvis de foreliggende indstillinger følges, vil der, som tabel 2 i bilaget viser, kun være 21 mio. kr. tilbage på Socialfondens prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse i programperioden 2014-2020, før en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.

  At Vækstforum samlet set er forud for sit EU-disponeringsmål for Regionalfonden dækker ligeledes over, at Vækstforum er forud for sit disponeringsmål for prioritet 1, Innovation og klyngedannelse og især forud for sit mål for prioritet 2, SMV konkurrenceevne. Samtidig er Vækstforum bagud for sit mål for prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet. Det indebærer, at der som tabel 3 i bilaget viser, kun er 25,5 mio. kr. tilbage på Regionalfondens prioritet 2, SMV konkurrenceevne i programperioden 2014-2020 før en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.

  Da det har vist sig, at Vækstforums indstillinger ikke har ført til tilsagn inden for den tidsramme, der lå til grund for udarbejdelsen af de oprindelige EU-udbetalingsmål er udbetalingsprofilerne i løbet af sommeren blevet revideret, så de tager højde for, hvor lang tid der går, fra Vækstforum indstiller et projekt til tilsagn, til projektet kan afhente deres tilsagn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/1028
  15. Orientering: Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Til ansøgningsfristen til Syddansk OPI-pulje, den 11. august 2016, er der indkommet 3 ansøgninger. Ansøgningerne skal behandles på Vækstforums Formandskabs møde den 11. november 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 25. september 2014 bemyndigede Vækstforum Formandskabet til at træffe afgørelse vedrørende ansøgninger til Syddansk OPI-pulje, som består af midler fra EU's Regionalfond og Regionale Erhvervsudviklingsmidler.

  Der er indkommet 3 ansøgninger til puljens ansøgningsfrist den 11. august 2016. Formandskabet skal tage stilling til alle 3 projekter, der er indstillet til tilsagn.

  Projekt

  Forretningsområde

  Indstilling

  Safe Track v/Warning Systems ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Fælles Tryghed v/Life-Partners A/S og ANYgroup ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  KAKI v/Processio ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Projekterne er vurderet i forhold til, om de lever op til formålet og kriterierne i Syddansk OPI-pulje.

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner omkring afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser (fremover skrives der blot produkter, men der menes såvel produkter som serviceydelser) inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi samt Oplevelseserhverv. Produkter, der testes og videreudvikles, skal være tæt på markedet og skal opfylde et behov hos den offentlige sektor, hos brugere og bidrage til vækst og flere arbejdspladser hos virksomheden.

  I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på følgende kriterier:

  • At det sandsynliggøres, at projektet skaber vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark,
  • At det sandsynliggøres, at det ydede tilskud vil have en umiddelbar effekt i forhold til udviklingen af erhvervene inden for de tre forretningsområder i form af omsætningsvækst og arbejdspladser,
  • At det offentlige behov – herunder interesse – for produktet er sandsynliggjort på ansøgningstidspunktet,
  • At der foreligger en velbeskrevet forretningsplan og plan for markedsintroduktion af produktet,
  • At der er et tydeligt kommercielt sigte med projektet,
  • At produktet har et internationalt salgspotentiale,
  • At der er redegjort for potentielt udbytte på de tre bundlinjer – udbyttet for den offentlige part, brugeren og den private virksomhed,
  • At den private virksomhed har kapacitet til at løfte opgaven som projektleder/leadpartner.

  Økonomi

  Der er afsat 27,5 mio. kr. til puljen frem til august 2019, og hvis indstillingerne følges, er der ca. 14,7 mio. kr. tilbage i puljen.

  Pulje til fordeling

  27.500.000,00 kr.

  Tidligere bevilget

   9.689.991,56 kr.

  Indstillet til mødet den 11. november 2016

   3.086.950,80 kr.

  Rest

   14.723.057,64 kr.

  Kritisk antagelse for effekter i puljen

  Det er en kritisk antagelse, at der er behov for grundig testning af produkterne blandt brugere og videreudvikling af produkterne i forhold til brugernes feedback. Hvis disse aktiviteter udelades, er der en stor risiko for, at produkterne ikke kan sælges efterfølgende.

  Særligt omkring potentialevurderingen

  Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

  1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges til gennemførelse af projektet inden for rammerne af puljen (min. 400.000 og maks. 1.450.000 kr.).

  2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgningerne forventes at give effekt og bidrager til at indfri formålet og kriterier under Syddansk OPI-pulje.

  Det bemærkes, at effektvurderingen ikke kan sammenlignes med effektvurderingen af Vækstforums øvrige projekter, da der anvendes en simpel udgave af effektvurderingsværktøjet, der er tilpasset puljen.

  Effektvurderingen fremgår af vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet tager punktet til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/28180
  16. Ansøgning: OPI - Safe Track
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  OPI-projektet ”Safe Track” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Syddansk OPI-pulje: 680.343,75 kr.

  Egenfinansiering: 226.781,25 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Virksomheden Warning System ApS (WS) søger støtte til test og videreudvikling af produktet Safe Track. Safe Track er et supplement til udrykningskøretøjernes sirener og blink og er en lille boks, som er monteret i et udrykningskøretøj. Safe Track giver besked til bilisternes bilradio ca. 30 sekunder før passage om, at der er udrykning på vej, og at bilisterne bedes vige kørebanen. 

  Produktet henvender sig til flere former for udrykningskøretøjer, herunder ambulancer, brandbiler og politibiler. Gennem projektet vil virksomheden gennemføre test af Safe Track, idet 25-30 enheder monteres i forskellige typer af udrykningskøretøjer. Boksen forventes solgt til en pris på ca. 15.000 kr. pr. stk. Hertil kommer licensindtægter.

  WS har et mål om at opnå en markedsandel på 20 % af markedet for udrykningskøretøjer i Danmark. Virksomheden har ambition om, at eksport skal udgøre 71 % af omsætningen allerede 2 år efter testforløbet og har i første omgang fokus på de nordiske lande. Virksomheden anslår 5 år efter testforløbet at have en omsætning på 23 mio. kr. samt at have forøget antallet af ansatte fra 2 til 10 personer.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Produktet Safe Track vurderes at været et interessant supplement til udrykningskøretøjers horn og lys og har potentiale til at videreudvikle virksomheden WS fra iværksættervirksomhed til en virksomhed, hvis omsætning for en stor del udgøres af eksport. Projektet bidrager således til at løse en udfordring for forretningsområdet, hvor der er behov for flere virksomheder, herunder virksomheder med hovedvægten på eksport.

  Syddansk OPI-Pulje har tidligere støttet ansøger med midler til test. Sekretariatet vurderer, at ansøger har sandsynliggjort, at virksomheden har behov for et større feltforsøg under virkelige kørselsforhold. Testen skal bidrage til dokumentation for Safe Track’s værdi, hvilket er afgørende for en videre kommerciel succes. Syddansk Innovation (nationalt innovationsmiljø) bekræfter deres vurdering af produktets potentiale ved at bidrage med midler til projektet. Sekretariatet vurderer, at produktet sammenlignet med andre produkter inden for sundheds- og velfærdsinnovation let lader sig eksportere, og sekretariatet vurderer, at ansøger har sandsynliggjort, at produktet også internationalt er unikt og har eksportpotentiale. Safe Track indstilles til tilsagn, fordi det vurderes, at ansøgervirksomheden har behov for at gennemføre et større testforløb, således at virksomheden kan få dokumentation for Safe Tracks værdi, hvilket vil understøtte virksomhedens forretningsgrundlag og virksomhedens videreudvikling.

  Hovedaktiviteter:

  Output/Leverancer:

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt:

  Prototype optimering

  Feltforsøg           

  Permanent tilladelse hos DR og Telestyrelsen

  Automatisk frekvens optimering

  GPS Tracker

  Designoptimering

  Leverancer:

  25-30 prototyper klargjort til installation, optimeret mht. komponentvalg og robusthed, betjeningsvenlig, kanalskift og støjfilter.

  Data er indsamlet og bearbejdet med henblik på at sandsynliggøre produktets værdi. 

  Output:

  Midlertidige tilladelser til test og feltforsøg er opnået. Det skaber baggrund for de permanente tilladelser, som der er senere bliver behov for.

  25-30 enheder monteres i forskellige typer af udrykningskøretøjer (bl.a. ambulance, indsatsleder bil og brandbil) og fordeles så produktet testes på såvel ture på landet og i bykørsel. Testen varer  2-3 måneder hos hver operatør. I løbet af testperioden tilpasses produktet i samarbejde med operatørerne af udrykningskørsel.

  Anslået skabt årlig omsætning i kr.

  År 1 efter projektet er slut:3 mio.kr.

  År 2 efter projektet er slut: 7 mio.kr.

  År 3 efter projektet er slut: 13 mio.kr.

  År 4 efter projektet er slut: 18mio.kr.

  År 5+ efter projektet er slut: 23 mio.kr.

  I alt første 5 år: 64 mio.kr.

  Heraf anslået øget årlig eksport i kr.

  År 1 efter projektet er slut: 0

  År 2 efter projektet er slut: 5 mio. kr.

  År 3 efter projektet er slut: 10 mio. kr.

  År 4efter projektet er slut: 17,5 mio. kr.

  År 5 + efter projektet er slut: 22,5 mio. kr.

  I alt første 5 år: 55 mio. kr.

  Anslået antal årligt skabte job

  År 1 efter projektet er slut: 5

  År 2 efter projektet er slut: 1

  År 3 efter projektet er slut: 1

  År 4 efter projektet er slut: 0

  År 5 + efter projektet er slut:3

  I alt de første 5 år: 10

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Warning Systems ApS, Odense, CVR: 33592620.

  Økonomiske partnere:

  Præ Hospitals Center, Region Sjælland, CVR: 29190658,

  Hovedstadens Beredskab I/S,CVR: 35440178

  Syddansk Universitet – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Kolding, CVR: 29283958.

  Økonomi:

  Samlet budget: 907.125,00 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 680.343,75 kr.

  Egenfinansiering: 226.781,25 kr.

   

  Indstilling

  Det indstilles,

  • at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra Syddansk OPI-pulje på 680.343,75 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Formandskabet tilkendegav, at der ikke bør gives midler til den samme produktidé flere gange, med mindre der er tale om en klar videreudvikling af et produkt til fx en ny målgruppe, eller at der samlet set ikke gives flere midler til den samme produktide, end det maksimale beløb, der kan søges i støtte under OPI-puljen (1.475.000 kr.).

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/28533
  17. Ansøgning: OPI - Kvalitetssikring Af Kommunale Indkøbsaktiviteter - KAKI
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  OPI-projektet ”KAKI – Kvalitetssikring af Kommunale Indkøbsaktiviteter” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Syddansk OPI-pulje: 974.473,50 kr.

  Egenfinansiering: 324.824,50 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Processio ApS er en iværksættervirksomhed, som udvikler digitaliserede løsninger, der effektiviserer offentlige organisationers arbejde med konkurrenceudsættelse og indkøb. Processios løsninger sælges under navnet Comdia, som står for COMmercial DIAlogue. Comdia består af 4 moduler, som skal hjælpe den offentlige indkøber med at strukturere dialogen med markedet: Dialog, Pre-curement, Innovation, og Aftalestyring.

  Processio ApS søger midler til afprøvning, tilpasning og dokumentation af et nyt Business Intelligence modul (BI modul), som skal indgå i porteføljen for den webbaserede platform Comdia. Formålet er at teste modulet i et realistisk miljø før en markedsintroduktion. Afprøvningen og tilpasning finder sted i 2017 og sker i samarbejde med Odense Kommune, som allerede i dag anvender alle øvrige Comdia-moduler.

  Baggrunden for udvikling af det nye modul er, at den nye udbudslov har øget den enkelte kommunes eller offentlige institutions handlefrihed i forhold til at gennemføre anskaffelser. De gængse anskaffelsesformer kan suppleres med mere decentrale og fleksible aftaler, herunder innovationspartnerskaber. Det giver øget behov for data, der kan understøtte indkøbsafdelingerne i at afdække potentielle anskaffelser gennem supplerende aftaler.

  Hensigten med Comdias BI-modul er at give den enkelte kommune eller institution mulighed for at trække data ud om bl.a. lokale, innovative eller bæredygtige indkøb under hensyntagen til udbudsregler og lokal handlefrihed. BI-modulet samler alle relevante data fra de andre Comdia-moduler i en række individuelt tilpassede rapporter. Output vil være et færdigt Business Intelligence-modul, som kan anvendes direkte af kommuner og offentlige indkøbsenheder samt et referencedokument, som dokumenterer modulets effekt til anvendelse i en efterfølgende markedsintroduktion.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Processio ApS blev etableret i 2011 og har nu 4 fuldtidsansatte og 3 studerende. Virksomhedens forretningsmodel er baseret på salg af licenser til den offentlige sektor, som kan købe sig adgang til Comdia’s forskellige moduler. Det er gratis for virksomheder at oprette en brugerprofil på platformen.

  BI-modulet skal give den enkelte kommune eller institution mulighed for bedre at kunne agere inden for de forskellige indkøbsmuligheder i den nye udbudslov. Desuden skal det tilføre de øvrige moduler et strategisk styringsredskab i forhold til innovative indkøb, OPI og OPS.

  Modulet skal minimere risikoen for klager og annulleringer, som er bekostelige. Derudover kan modulet bidrage til at reducere tidsforbrug i forhold til markedsdækning og forberedelse af politisk behandling.

  Det vurderes, at indkøbsafdelingerne vil kunne effektivisere processerne forud for og efter gennemførte udbudsrunder ved at gøre processen overskuelig og gennemsigtig ved hjælp af indsamling af data.

  Det vurderes, at test-setup’et vil bidrage med værdifuld viden om behov for data for forskellige brugere og ledelseslag. Dette vil efterfølgende give mulighed for et ændret produktudbud, nye målgrupper og nye markeder for Comdias løsninger. Projektet har således væsentlig betydning for salg af Comdia BI-modulet i Danmark og for salg af alle Comdia-produkterne til det svenske og norske marked samt internationalt i øvrigt. Der er pt. ingen direkte konkurrerende produkter på markedet i Danmark.

  Processio har i 2012 ansøgt OPI-puljen om tilskud til projekt ”Offentlig Privat Dialog – innovation og velfærd”. Projektet fik afslag, da det blev vurderet, at forretnings- og eksportpotentialet var for usikkert. Siden har Processio solgt deres basismodul til 20 offentlige institutioner, herunder 16 kommuner og FN. Ca. 4.000 virksomheder/leverandører har oprettet sig på Processios platform. Virksomheden har allerede kontakter i Norge, Sverige og i FN-systemet, hvilket giver mulighed for eksport.

  På baggrund af Processios hidtidige udvikling vurderes det, at et positivt testforløb vil kunne resultere i en mindre men sikker, positiv effekt i forhold til omsætning og jobs, og projektet indstilles derfor til tilsagn.

  Hovedaktiviteter:

  Output/Leverancer:

  Resultat/effekter på kort og på langt sigt:

  Afklaringsforløb:

  Mapping af datastruktur

  Opsætning af Business Intelligence-system

  Testforløb

  Løbende indhentning af data

  Opfølgende dataforløb

  Udvikling af rapportstruktur og funktioner: brugerinput til indsamling af data til brugervenlige rapporter

  Videreudvikling

  Erfaringsopsamling og tilpasning

  Udarbejdelse af referencedokument

  Leverancer og output:

  Datamatrix med en oversigt over dataemner i forhold til specifikke brugersegmenter, emner og tværgående områder kontra specifikke konkurrenceudsættelser.

  Rapportstruktur til andre kommuner, offentlige indkøbsenheder og til præsentation for nye markeder.

  Referencedokument og erfaringsindsamling som dokumenterer test forløbet og beskriver effekt af modulet.

  Anslået skabt gennemsnitlig årlig omsætning i kr.

  År 1 efter projektet er slut: 1,5 mio. kr.

  År 2 efter projektet er slut: 2,6 mio. kr.

  År 3 efter projektet er slut: 3,8 mio. kr.

  År 4 efter projektet er slut: 4,9 mio. kr.

  År 5 + efter projektet er slut: 6,4 mio. kr.

  I alt: 19,2 mio. kr.

  Heraf anslået øget årlig eksport i kr.

  År 1 efter projektet er slut: 0,6 mio. kr.

  År 2 efter projektet er slut: 0,7 mio. kr.

  År 3 efter projektet er slut: 0,8 mio. kr.

  År 4 efter projektet er slut: 0,8 mio. kr. mio.kr.

  År 5 + efter projektet er slut: 0,9 mio. kr.

  I alt: 3,8 mio. kr.

  Anslået antal årligt skabte job

  År 1 efter projektet er slut: 1

  År 2 efter projektet er slut: 1

  År 3 efter projektet er slut: 2

  År 4 efter projektet er slut: 2

  År 5 + efter projektet er slut: 2

  I alt: 8

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  1. Processio ApS, Odense, CVR: 33501404, CVR-p: 1016667648

  Økonomiske partnere:

  2. Odense Kommune, CVR: 35209115, CVR-p: 1003315009

   

  3. Syddansk Universitet – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Kolding, CVR: 29283958, CVR-p: 1008133707.

  Økonomi:

  Samlet budget: 1.299.298,00 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 974.473,50 kr.

  Egenfinansiering: 324.824,50 kr.

   

  Indstilling

  Det indstilles,

  •      at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra Syddansk OPI-pulje på 974.473,50 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt, idet der foretages en mindre præcisering i beskrivelsen af projektets effekt i sagsfremstillingen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/28526
  18. Ansøgning: OPI - Fælles Tryghed
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  OPI-projektet ”Fælles Tryghed” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Syddansk OPI-pulje: 1.432.133,55 kr.

  Egenfinansiering: 477.377,85 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Softwarevirksomheden Life-Partners A/S fra Padborg har ansøgt om støtte til, i et privat partnerskab med virksomheden ANYgroup fra Korsør og i samarbejde med Aabenraa Kommune, at teste og udvikle det sensorbaserede trygheds- og kommunikationskoncept ’IntelligentLIFE’.

  Formålet med projektet er at udvikle en trygheds- og kommunikationsapplikation, der snakker sammen med sensorer installeret i borgerens hjem. Helt konkret testes, tilpasses og effektevalueres en løsning, der henvender sig til det private marked. Dvs. at borgeren helt eller delvist selv betaler for løsningen, alt efter om borgeren delvist er visiteret til pleje og støtte af kommunen.

  Test- og udviklingsaktiviteterne er inddelt i en opstartsfase, en mini-testfase inkl. indledende tilpasninger af brugerfladen i produktet og et længere test- og tilpasningsforløb. Derudover er der en aktivitet omkring test- og effektdokumentation, der strækker sig over hele forløbet. Der testes på i alt 15-20 hjemmeboende borgere plus pårørende (2-3 pårørende pr. borger) i Aabenraa Kommune.

  Produktets målgruppe er borgere med faldtendenser, der bor i eget hjem (fx borgere med kognitiv eller fysisk nedsat funktionsevne såsom ældre, skleroseramte eller demente). Men produktet henvender sig i lige så høj grad til pårørende, som kan opnå større tryghed og mere fleksibilitet i hverdagen. Dette skal bidrage til at styrke livskvaliteten for både borger og pårørende.

  Produktet ’IntelligentLIFE’ består af en tryghedsskabende kommunikationsplatform med borgere og pårørende i centrum, der kan tilgås via mobile enheder. Enheden modtager signaler fra en række diskrete, intelligente bevægelsessensorer, der er installeret i borgernes hjem. Sensorerne taler sammen og kan bl.a. registrere utilsigtede hændelser som fald og ”farlig vandring” uden for boligen. Pårørende kan derfor få alarmer og information om borgerens situation, selv om de ikke umiddelbart er i nærheden.

  Projektet finder sin berettigelse i, at det er komplekst og omkostningsfuldt at teste og tilpasse et sensorbaseret advarselssystem i borgeres egne hjem. Output er en testrapport, der kan understøtte prototypens forretningsplan, og en B2C prototype, som umiddelbart efter projektets afslutning kan kommercialiseres.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Produktet og konceptet ’IntelligentLIFE’ til private brugere (B2C) vurderes at være relevant og nytænkende og have kommercialiseringspotentiale. Grundet et allerede etableret netværk og kendskab til det nordtyske marked vurderes produktet ligeledes at have et solidt eksportpotentiale. Projektet bidrager således til at løse forretningsområdets udfordring i form af behovet for flere virksomheder, som også har fokus på eksport.

  Life-Partners har tidligere modtaget støtte fra OPI-puljen til test af produktet ’Life-Manager’, der i dag er markedsmodnet. ’Intelligent-Life’, der skal testes og videreudvikles i indeværende projekt, er en videreudvikling af ’Life-Manager’, som integreres med et sensorprodukt fra virksomheden ANYgroup. Test- og udviklingsforløbet skal bidrage til dokumentation for, at ’IntelligentLIFE’ har værdi for både borger, pårørende og kommune. Sekretariatet vurderer, at ansøger har sandsynliggjort, at der er tale om en videreudvikling, og at ansøger har behov for test og udvikling for at kunne komme tættere på kommercialisering.

  Sekretariatet vurderer, at ansøger har sandsynliggjort, at produktet også har internationalt potentiale, om end løsningen skal tilpasses kulturelle og sproglige barrierer samt nationale retningslinjer. Projektet indstilles til tilsagn, fordi det vurderes, at ansøger har behov for at gennemføre et større testforløb, således at virksomheden kan få dokumentation for ’IntelligentLIFE’s værdi hos borgere, pårørende og kommune. Dokumentation og borgercases forventes at understøtte forretningsgrundlaget for, at de private partnere Life-Partners og ANYgroup etablerer et nyt selskab placeret i Region Syddanmark.

  Hovedaktiviteter:

  Output/Leverancer:

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt:

  Indledende testforløb

  Workshop med kommune.

  Workshop med interesseforeninger.

  Indledende mini-test og tilpasning

  Rekruttering af 2-3 borgere + pårørende.

  Workshop med borgere

  Indledende tilpasning af prototype

  Testforløb

  Rekruttering af ca. 15 borgere + pårørende

  Installation af udstyr i hjem

  Vurdering og tilpasning af prototype

  Videreudvikling

  Løbende tilpasning på baggrund af løbende brugerfeedback

  Leverancer:

  Testrapport, der evaluerer på løsningens effekt ift. livskvalitet og tryghed hos borgere og pårørende, samt forbedret kommunikation og koordination pba. løsningen.

   

  Output:

  Tilpasset og modnet produkt/løsning

  Anslået skabt årlig omsætning i kr.

  År 1 efter projektet er slut: 0,5 mio. kr.

  År 2 efter projektet er slut: 2,5 mio. kr.

  År 3 efter projektet er slut: 7,6 kr.

  År 4 efter projektet er slut: 14,9 mio. kr.

  År 5 + efter projektet er slut: 25,15 mio. kr.

  I alt: 50,6 mio. kr.

  Heraf anslået øget årlig eksport i kr. (gælder ikke turisme og kreative erhverv)

  År 1 efter projektet er slut: 50.000 kr.

  År 2 efter projektet er slut: 0,5 mio. kr.

  År 3 efter projektet er slut: 3,75 mio. kr.

  År 4 efter projektet er slut: 9 mio. kr.

  År 5 + efter projektet er slut: 18 mio. kr.

  I alt: 31,3 mio. kr.

  Anslået antal årligt skabte job

  År 1 efter projektet er slut: 1

  År 2 efter projektet er slut: 4

  År 3 efter projektet er slut: 6

  År 4 efter projektet er slut: 10

  År 5 + efter projektet er slut: 15

  I alt: 36

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Life-Partners A/S, Padborg, CVR: 32652883

  Økonomiske partnere:

  1. ANYgroup ApS, Korsør, CVR: 36060565

  2. Aabenraa Kommune, Aabenraa, CVR: 29189854

  3. Syddansk Universitet – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Kolding, CVR: 29283958.

  Økonomi:

  Samlet budget: 1.909.511,40 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 1.432.133,55 kr.

  Egenfinansiering: 477.377,85 kr.

   

  Indstilling

  Det indstilles,

   

  • at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra Syddansk OPI-pulje på kr.1.432.133,55 – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/279
  19. Orientering: Indkomne ansøgninger

  Sagsnr. 16/29344
  20. Ansøgning: Innovationssamarbejder i offshoreklyngen

  Sagsnr. 16/29345
  21. Ansøgning: Dansk offshoreklynge vers. 2.0

  Sagsnr. 16/29369
  22. Ansøgning: Industriel Elektronik Innovation

  Sagsnr. 16/29318
  23. Ansøgning: CLEAN 3.0

  Sagsnr. 16/29305
  24. Ansøgning: Velfærdsteknologisk Vækstløft

  Sagsnr. 16/29363
  25. Ansøgning: VIND - Velfærdsinnovation med Nyttige Data

  Sagsnr. 16/29351
  26. Ansøgning: Styrkelse og videreudvikling af det velfærdsteknologiske økosystem

  Sagsnr. 16/29289
  27. Ansøgning: D2i - Designklyngen

  Sagsnr. 15/50795
  28. Ansøgning:Tillægsbevilling til Clean Green Plan

  Sagsnr. 16/29218
  29. Ansøgning: Inn2POWER

  Sagsnr. 16/29349
  30. Ansøgning: Strategic Transnational Cluster Cooperation

  Sagsnr. 16/29355
  31. Ansøgning: Health-CAT

  Sagsnr. 16/279
  32. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  -


  Sagsnr. 16/279
  33. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 11-11-2016
   

  Dorthe Kusk orienterede om OPI-projektet CACS – Continuous Access Centrifuge System.

  Formandskabet drøftede desuden status på samarbejdet med Innovationsfonden, hvor SDU, Væksthuset og vækstforumsekretariatet er i dialog med fonden om en aftale om udstationering.

   


  Siden er sidst opdateret 12-01-2017
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring