Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforum - Referat - 27. september 2016

Mødedato
27-09-2016 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Birthe Friis Mortensen
 • Grethe Johnsen
 • Hinrich Jürgensen
 • Ib Kristensen
 • Dan Holmgaard Rasmussen
 • Karsten Uno Petersen
 • Anker Boye
 • Bo Stærmose
 • Erik Buhl Nielsen
 • Erik Lauritzen
 • Gitte Grønbæk
 • Henrik Dam
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Mette Refshauge
 • Morten Andersen
 • Steen Møller
 • Stephanie Lose
 • Ole Kjær
 • Per Diget
 • Ulrik Juul
 • Grethe Adamsen Dahl
 • Bo Libergren
 • Line Hedam

 • Afbud
   
 • Birthe Friis Mortensen
 • Dan Holmgaard Rasmussen
 • Karsten Uno Petersen
 • Anker Boye
 • Bo Stærmose
 • Henrik Dam
 • Mads Henriksen
 • Mette Refshauge
 • Steen Møller
 • Ulrik Juul
 • Line Hedam

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums møde den 13. juni 2016
  3. Temadrøftelse om uddannelse i et erhvervsrettet perspektiv
  4. Investeringsplan 2017 - udmøntning af Vækstforums handlingsplan 2016-17
  5. Annoncering: Etablering af et Pre Scale-up initiativ
  6. Scale-up Denmark
  7. Indstilling af ansøgning til erhvervs- og vækstministeren vedr. målrettet erhvervsindsats
  8. Udkast til vækstpartnerskabsaftale med regeringen
  9. Erhvervspartnerskab mellem Udvikling Fyn og Syddansk Vækstforum
  10. Healthcare DENMARK - udmøntning af ramme
  11. Samarbejde med Innovationsfonden om udstationering af medarbejder i Syddanmark
  12. Porteføljestyring - opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  13. Orientering: Tilbud om optag på de videregående uddannelser 2016
  14. Orientering: Vækstforums kommunikation
  15. Orientering: Region Syddanmarks Vækstbarometer. 3. kvartal 2016
  16. Orientering: Økonomioversigt
  17. Orientering: Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  18. Ansøgning: Ændring af Vækst i Offshorevirksomheder
  19. Ansøgning: Ændring af Fremtidens IT-kompetencer
  20. Ansøgning: Ændring af We know how you grow with less energy
  21. Meddelelser
  22. Eventuelt


  Sagsnr. 16/279
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtig på grund af mange afbud. Beslutningspunkterne blev derfor udsendt i skriftlig behandling efter mødet.

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/279
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums møde den 13. juni 2016
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender referatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtig på grund af mange afbud. Beslutningspunkterne blev derfor udsendt i skriftlig behandling efter mødet.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/5316
  3. Temadrøftelse om uddannelse i et erhvervsrettet perspektiv
  fold dette punkt ind Resume
   

  På mødet i Vækstforum den 18. marts 2016 blev det besluttet, at uddannelsessystemet og uddannelsesdækning i relation til virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft tages op som en temadrøftelse på et kommende møde i Vækstforum. Temadrøftelsen indledes af et eksternt oplæg om virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft samt korte, konkrete indspil fra repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagersiden samt uddannelsesinstitutionerne i Vækstforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det er vanskeligt for mange virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. Ifølge Region Syddanmarks Vækstbarometer har knap 6 ud af 10 af de virksomheder, som har søgt nye medarbejdere det seneste halve år, oplevet problemer med at skaffe den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. Meget tyder på, at udfordringen ikke bliver mindre i fremtiden.

  Uddannelsessystemet og uddannelsesdækning var programsat som en temadrøftelse på mødet i Vækstforum den 13. juni 2016. Som følge af et forventet ministerbesøg blev drøftelsen udsat til indeværende møde.

  Fokus for drøftelsen vil være, hvordan man kan sikre relevante uddannelsestilbud, der tilgodeser virksomhedernes behov.

  Det forventes, at der bliver mangel på visse typer af faglært arbejdskraft og videregående uddannede inden for det tekniske område, både som følge af øget efterspørgsel og øget afgang fra arbejdsmarkedet. Det er dog vanskeligt at give et præcist bud på, hvilken type kvalificeret arbejdskraft virksomhederne kommer til at mangle og i hvilket omfang. Det skyldes bl.a., at de markeder, som virksomhederne opererer på, er foranderlige kombineret med behovet for en langsigtet tilgang til kompetenceudvikling. Hertil kommer, at arbejdsmarkedet er dynamisk.

  Håndteringen af udfordringen med manglende kvalificeret arbejdskraft er kompleks. Ofte skal løsningerne findes i et samspil mellem aktører, der opererer i forskellige systemer med forskellige formål, rationaler, finansieringsformer og kulturer. Og ofte har løsningerne forskellige tidshorisonter.

  Der er således flere veje til at adressere udfordringen med kvalificeret arbejdskraft, hvor regionsrådet og Vækstforum blandt andre allerede har taget en række initiativer:

  • Uddannelsesindsats i forhold til den kommende arbejdsstyrke (de unge).
  • Efteruddannelse/opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke.
  • Bedre match mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft til private virksomheder.
  • Tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft (indenlandsk og udenlandsk).
  • Udvidelse af arbejdsstyrken, herunder social inklusion.

  I forbindelse med udmøntningen af vækst- og udviklingsstrategien er der bl.a. enighed om en fælles aktionsplan vedrørende kvalificeret arbejdskraft. Formandskaberne for de regionale arbejdsmarkedsråd, Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, Kommunekontaktrådet (KKR), Syddansk Vækstforum, Udvalget for Regional Udvikling, regionsrådet samt repræsentanter fra VEU-centrene og erhvervsskolerne mødes første gang den 14. oktober 2016, og arbejder hen imod konkrete indsatser, der skal bidrage til, at virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft forbedres. Endvidere arbejdes for at styrke dialogen mellem de eksisterende fora på området og samspillet i forhold til det statslige niveau. Temaerne på mødet i oktober 2016 forventes at være ’flere unge til erhvervsuddannelserne’ og ’efteruddannelse af ledige og beskæftigede’.

  Temadrøftelsen på Vækstforummødet indledes af et oplæg om virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft ved arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  Repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagersiden samt uddannelsesinstitutionerne er blevet bedt om herefter inden for fem minutter at ’pitche’ deres bud på, hvilke udfordringer der er for at øge adgangen til kvalificeret arbejdskraft, hvilke løsninger der skal til, og hvad de selv kan gøre bedre. For at fokusere drøftelsen er repræsentanterne endvidere blevet bedt om primært at tale inden for områderne ’Flere unge til erhvervsuddannelserne’ og ’Efteruddannelse af såvel ledige som beskæftigede’.

  Temadrøftelsen i Vækstforum kan bl.a. bidrage til at justere eller konkretisere de dele af udkastet til vækstpartnerskabsaftalen mellem Syddansk Vækstforum og regeringen, som vedrører kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter uddannelse i et erhvervsrettet perspektiv på baggrund af oplæg og indspil.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Temadrøftelsen blev indledt med oplæg fra Peter Graversen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering. Oplægget er vedlagt referatet.

  Derudover blev der holdt oplæg ved Grethe Johnsen, Grethe Adamsen Dahl, Ole Kjær og Lars Bregnehøj.

  Der blev desuden vist to kortfilm fra Forældrekampagnen.

  Vækstforum drøftede udfordringerne i forhold til kvalificeret arbejdskraft med fokus på erhvervsuddannelserne og behovet for faglærte. Desuden drøftedes forskellige løsningsmuligheder, herunder bl.a. samarbejde med kommunerne, virksomhedssamarbejde, praktikpladsincitamenter, information om udviklingsmuligheder og karriereveje mv.

  Derudover drøftedes udfordringer og muligheder i relation til efteruddannelse, herunder behovet for overskuelighed ift. udbuddet, merit for ufaglærte, brug af voksenlærlingeordningen mv. 


  Sagsnr. 16/279
  4. Investeringsplan 2017 - udmøntning af Vækstforums handlingsplan 2016-17
  fold dette punkt ind Resume
   

  For at styrke Syddansk Vækstforums mulighed for at realisere strategi og handlingsplan inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed, har Vækstforum besluttet en model for justering af ansøgningsprocessen til Vækstforums midler.

  På den baggrund forelægges et forslag til en investeringsplan for handlingsplanperioden 2016-2017 til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  For at sikre realisering af strategi og handlingsplan inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed, har Vækstforum vedtaget en model for en justeret ansøgningsproces.

  På den baggrund forelægges her forslag til investeringsplan til udmøntning af den resterende del af handlingsplanen for 2016-2017 til Vækstforums godkendelse. I vurderingerne af, om der er behov for at igangsætte nye initiativer i 2017, er der taget udgangspunkt i vedlagte status på handlingsplanen for 2016-17.

  Af statusbilaget fremgår det, hvilke væsentlige aktiviteter, der er igangsat i forhold til de enkelte indsatsområder, hvor der fortsat mangler aktiviteter, og hvor det vurderes, at der kan være behov for yderligere aktiviteter.

  Der er i status også beskrevet ansøgninger, der er modtaget i Vækstforumsekretariatet i august 2016, og som adresserer initiativer beskrevet i handlingsplanen, men som der først træffes beslutning om på Vækstforums møde i december. Indtil mødet i december vil der derfor være usikkerhed om, hvorvidt disse ansøgninger indstilles til tilsagn.

  Forslag til investeringsplan

  1. Annonceringer:

  På baggrund af den vedtagne disponeringsplan for Vækstforums EU-midler, indsatser beskrevet i handlingsplanen og de indsatser, der allerede er igangsat det seneste år i Vækstforum, forslås det, at der træffes beslutning om at igangsætte følgende annonceringer i løbet af indeværende handlingsplanperiode:

  • Tværgående indsats: Etablering af Pre Scale-up system (se særskilt dagsordenspunkt om annoncering) (Ca. 6 mio. kr.)
  • Bred indsats: Avanceret produktion/Industri 4.0 (Ca. 12 mio. kr.)
  • Bred indsats: Energi- og ressourceeffektive SMV’er (28,4 mio. kr.)

  Ud over disse annonceringer foreslås det, at det fortsat vil være muligt at byde ind på de to annoncerede brede indsatser vedr. social inklusion og kvalificeret arbejdskraft 4 gange om året. Såfremt der bliver behov for at justere de to indsatser i løbet af perioden, vil Vækstforum få forelagt en ny sag.

  2. Øvrige disponeringer:

  Det foreslås, at der ud over de konkrete annonceringer afsættes midler til støtte til følgende indsatser i handlingsplanperioden 2016-2017:

  • Medfinansiering af innovationsnetværk efter 2017 (Ca. 20 mio. kr.)
  • Ny OPI-pulje (Ca. 1,3 mio. kr. EU-midler samt 19 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler, der tages fra budget 2018)
  • Ny yderområdepulje i 2017 (3,3 mio. kr.)

   Herudover har Vækstforum tidligere besluttet at reservere:

  • 2,1 mio. kr. til en ny ansøgning fra D2i-klyngeorganisationen fra 2017, under forudsætning af opfyldelse af visse betingelser (ansøgning behandles på møde i december 2016)
  • 75 mio. kr. til risikovillig kapital
  • En ramme på 8 mio. kr. til evalueringer af Vækstforums projekter

  3. Ikke-disponerede midler:

  Med de foreslåede investeringer vurderes det, at der vil være ca. 30 mio. kr. tilbage fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017. Dette beløb afhænger dog af prioriteringerne på indeværende møde samt de indstillinger og beslutninger, der træffes på mødet i december 2016 i Vækstforum.

  Det foreslås, at disse midler forbliver udisponerede på nuværende tidspunkt.

  Dermed sikres rum til, at Vækstforum kan beslutte at igangsætte andre annonceringer inden for strategien i perioden. Det kan fx være opfølgning på samarbejdsaftaler med stat, regioner og fælleskommunale erhvervssamarbejder.

  De udisponerede midler kan Vækstforum desuden beslutte at anvende til andre typer bevillinger, fx medfinansiering af Interreg-projekter eller statslige projekter, udgifter til kontingenter (fx kontingent til Dansk Kyst- og Naturturisme samt Erhvervsmødeturisme) eller til tillægsbevillinger.

  De udisponerede midler kan således, sammen med eventuelle tilbageløbsmidler, anvendes til de indsatser, der ikke på forhånd er beskrevet og prioriteret i handlingsplanen, men som ligger inden for rammerne af vækst- og udviklingsstrategien.

  Se bilag med oversigt over forslag til annonceringer og annonceringstidspunkter samt bilag med samlede investeringsforslag i 2017.

  Behandling af andre ansøgninger end udmøntning af annonceringer

  Vækstforum har påpeget, at den nye proces med flere annonceringer ikke må begrænse fleksibiliteten ift. at igangsætte nye ideer eller handle på baggrund af nye behov.

  Det foreslås på den baggrund, at indkomne ansøgninger, der ligger udenfor de annoncerede emner, forelægges Vækstforum ud fra en overordnet vurdering på baggrund af ansøgers beskrivelse af projektideen.

  Det foreslås, at ansøgninger om medfinansiering til nationale eller internationale projekter, tillægsansøgninger mv. forelægges Vækstforum som hidtil, ligesom andre typer bevillinger, fx kontingenter.

  Vækstforum vil som hidtil beslutte krav og kriterier for alle de indsatser, der annonceres, og Vækstforum vil skulle behandle de indkomne ansøgninger og beslutte, om de skal indstilles til tilsagn eller afslag.

  Konsekvensrettelser i handlingsplanen for 2016-2017

  Som konsekvens af de foreslåede investeringer og den nye ansøgningsproces foreslås en række ændringer i handlingsplanen for 2016-2017, jf. bilaget om ændringer i handlingsplanen.

  Herudover foreslås, at Vækstforum ændrer beskrivelsen af de tværgående vurderingskriterier. I den nuværende handlingsplan er de tværgående vurderingskriterier, som alle ansøgere skal forholde sig, blevet slået sammen til færre kriterier. Dette har i praksis vist sig ikke at fungere som et bedre grundlag for ansøgninger. Det foreslås derfor, at vurderingskriterierne i handlingsplanen ændres og splittes op til 8 enkelte kriterier, som fremgår af strategien og af den tidligere handlingsplan for 2014-2015. 

  Sekretariatet vil få den reviderede handlings- og investeringsplan sat op efter mødet, og den nye version sendes derefter ud til Vækstforum.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender udkast til investeringsplan for den resterende del af handlingsplansperioden 2016-2017, herunder
   • Forslag til annonceringer i handlingsplanperioden og andre investeringer.
   • Forslag til ændringer i handlingsplanen for 2016-2017.
   • Forslag til proces for håndtering af ansøgningstyper, der kommer uden for annonceringer.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtig på grund af mange afbud. Beslutningspunkterne blev derfor udsendt i skriftlig behandling efter mødet.

  Indstillingen blev tiltrådt, idet der på det kommende møde fremlægges en plan for anvendelsen af de reserverede midler til risikovillig kapital.

  Desuden undersøges et forslag om at etablere en eventfond nærmere og fremlægges til drøftelse på et kommende møde. 

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/23593
  5. Annoncering: Etablering af et Pre Scale-up initiativ
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med Scale-up Denmark bliver der nu etableret et internationalt initiativ, som fokuserer på de start-ups og virksomheder, der har det største vækstpotentiale. Erfaringerne fra lignende initiativer peger på, at der kan være et behov for at stimulere syddansk deltagelse. Det kan dog også overvejes at afvente de første erfaringer med søgningen til Scale-up Denmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er gennemført et EU-udbud på operatøropgaverne for alle Scale-up Denmark-træningscentrene samt for varetagelsen af fællesfunktioner. Kontrakterne er indgået, og træningscentrene går i gang med deres aktiviteter i løbet af efteråret 2016.

  Igennem Scale-up Denmark opbygges der regionale træningscentre baseret på de regionale specialiseringer og styrker med henblik på at udvikle nye højvækstvirksomheder.

  Træningscentrene skal rekruttere de bedste nationale og internationale virksomheder med et ekstraordinært vækstpotentiale. I centrene vil virksomhederne få adgang til intensiv træning og et stærkt fagligt miljø. Initiativet bakkes op af førende veletablerede virksomheder, ligesom der vil være tæt kontakt til investorer.

  I Syddanmark har Vækstforum valgt følgende specialiseringer: Energieffektive teknologier, Offshore industri, Oplevelseserhverv og Sundheds- og velfærdsteknologi.

  Skal Syddanmark høste væsentlige erhvervsmæssige effekter af de syddanske elitetræningscentre, er det vigtigt, at der er en stærk fødekæde af unge skalérbare virksomheder til centrene. I forhold til syddansk deltagelse i Scale-up elitetræningscentrene er det vanskeligt på forhånd at vurdere antallet af deltagere.

  Scale-up Denmark bygger ovenpå og supplerer de allerede eksisterende danske initiativer, ligesom der vil være et tæt samarbejde mellem Scale-up og de eksisterende aktører. Det forventes derfor, at der vil være stor opmærksomhed på tilbuddet fra mange sider.

  Det må samtidig forventes, at syddanske iværksættere og unge virksomheder med høje vækstambitioner, vil se Scale-up Denmark som en attraktiv mulighed for at få accelereret deres virksomheder. Dette peger i retning af at der også vil være en fødekæde af syddanske virksomheder til Scale-up Denmark.

  Hvorvidt virksomhederne har de rette kompetencer til at blive optaget i elitetræningscentrene, kan der ikke siges noget om på nuværende tidspunkt, dog peger nogle kilder på, at syddanske iværksættere har et lavere højvækstpotentiale sammenlignet med andre danske regioner. Dette er beskrevet nærmere i det vedlagte statistiske bilag.

  Samtidig viser erfaringerne fra Next Step Challenge (NSC) ved SE i Esbjerg, som er en af inspirationskilderne til Scale-up Denmark, at de danske virksomheder indtil nu har udvist relativt beskeden interesse. I de 3 år NSC har været i gang, har der været mere end 800 ansøgere fra hele verden, men kun lidt mere end 40, altså omkring 5 %, har været danske.

  På den ene side er der således erfaringer, der peger i retning af et behov for at gøre noget særligt for at sikre syddansk deltagelse i Scale-up Denmark.

  På den anden side er der samtidig forventninger om, at der på grund af en generel høj opmærksomhed på Scale-up Denmark også vil være en styrket syddansk søgning til at deltage i elitetræningsforløbene.

  Endvidere er Scale-up Denmark stadig i den allerførste startfase, og det kan derfor være hensigtsmæssigt at afvente interessen og få en pejling på det konkrete behov, før der igangsættes endnu et initiativ.

  Formandskabet har drøftet sagen og besluttet at indstille, at Vækstforum bør gå videre med et initiativ, der kan styrke syddansk deltagelse i Scale-up Denmark, idet det forudsættes, at der bør bygges på samarbejde mellem eksisterende aktører. Af hensyn til den tidsmæssige kadence i Scale-up Denmark finder Formandskabet det ikke hensigtsmæssigt at afvente igangsættelse af initiativet.

  Der er vedlagt en statistisk beskrivelse af iværksætteri i Syddanmark samt et udkast til rammer og kriterier for en eventuel annoncering vedrørende et Pre Scale-up Denmark initiativ.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum reserverer 1 mio. kr. fra EU’s Socialfond, Prioritet 1a, til et Pre scale-up initiativ.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet reserverer en ramme på 5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 til medfinansiering af et Pre scale-up initiativ.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtig på grund af mange afbud. Beslutningspunkterne blev derfor udsendt i skriftlig behandling efter mødet.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/19893
  6. Scale-up Denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Operatørerne for elitetræningscentrene i Scale-up Denmark initiativet er nu fundet, og centrene kan begynde at arbejde med deres aktiviteter i løbet af efteråret. I Syddanmark har Vækstforum valgt følgende specialiseringer: Energieffektive teknologier, Offshore industri, Sundheds- og velfærdsteknologi og Oplevelseserhverv. Der indkom ikke tilbud på elitetræningscentret for Oplevelseserhverv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den Syddanske Højvækstmodel indgår som et nyt initiativ i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Vækstforum har tidligere besluttet, at højvækstmodellen skal integreres i det tværregionale initiativ Scale-up Denmark (tidligere Team Vækst Danmark), som de fem regioner samarbejder med Erhvervsstyrelsen om.

  Igennem Scale-up Denmark opbygges der en række regionale træningscentre baseret på de regionale specialiseringer og styrker. Til træningscentrene rekrutteres de bedste nationale og internationale virksomheder, der har potentiale til at udvikle sig til vækstvirksomheder inden for forretningsområderne. 

  I Syddanmark har Vækstforum valgt følgende specialiseringer: Energieffektive teknologier, Offshore industri, Sundheds- og velfærdsteknologi og Oplevelseserhverv.

  På vegne af alle regionerne har Region Midtjylland gennemført et EU-udbud på operatøropgaverne for alle Scale-up Denmark træningscentrene samt for varetagelsen af fællesfunktioner. Tilbudsfristen var den 2. juni 2016.

  Der kom ét tilbud ind for hver af de tre af de syddanske specialiseringer: Energieffektive teknologier, Offshore industri og Sundheds- og velfærdsteknologi. Derudover var der fire tilbud på løsning af fællesfunktioner.

  I det vedlagte bilag er en oversigt over de vindende konsortier. Kontrakterne er indgået og aktiviteterne påbegyndes i efteråret.

  Der indkom ikke tilbud på elitetræningscentret for Oplevelseserhverv. Derfor skal Vækstforum beslutte, hvad man ønsker at gøre fremadrettet.

  Der er formelt set en mulighed for, at man kan beslutte at trække en del af Vækstforums midler ud af projektet. Umiddelbart er det dog ikke en løsning, som kan anbefales, da det vil ændre væsentligt på den samlede projektøkonomi, der er bundet af allerede indgående kontrakter mv.

  Sekretariatet kan pege på tre andre muligheder:

  1.    Operatøropgaven vedrørende elitetræningscentret for Oplevelseserhverv sættes i udbud på ny.

  2.    De midler som Vækstforum har bevilget til 4 syddanske elitetræningscentre, i alt 40 mio. kr. fordelt med 26,5 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 13, 5 mio. kr.  Regionale Erhvervsudviklingsmidler, fordeles i stedet på de 3 centre, som etableres nu.

  3.    Der inddrages en ny syddansk styrkeposition, som får et Scale-up Denmark elitetræningscenter, og hvor operatøropgaven efterfølgende sættes i udbud.

  De 2 sidstnævnte muligheder indebærer en så væsentlig ændring af Syddanmarks deltagelse i Scale-up Denmark, at der kræves en fornyet og velbegrundet indstilling fra Vækstforum.

  Formandsskabet har drøftet mulighederne og indstiller, at vækstforumsekretariatet arbejder videre med at forberede et beslutningsgrundlag til mødet i december 2016 i Vækstforum. Beslutningsgrundlaget skal dels afdække, om der er grundlag for at Oplevelseserhverv sættes i udbud igen og dels afdække, om der grundlag for at opbygge et elitetræningscenter indenfor en ny syddansk styrkeposition, som kan sættes i udbud. Formandskabet peger på Robotteknologi som en nyt område, da analyser fra blandt andet Vækstfonden peger på, at robotteknologi er en spirende syddansk styrkeposition.

  Såfremt Vækstforum på decembermødet 2016 beslutter, at både oplevelseserhverv og robotteknologi sættes i udbud, afsættes der yderligere 10 mio. kr. til Scale-up Denmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beder vækstforumsekretariatet udarbejde beslutningsgrundlag for stillingtagen på Vækstforums møde i december 2016 til et eventuelt fornyet udbud inden for Oplevelseserhverv og et eventuelt nyt udbud inden for robotteknologi.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtig på grund af mange afbud. Beslutningspunkterne blev derfor udsendt i skriftlig behandling efter mødet.

  Indstillingen blev tiltrådt, idet der på decembermødet tages stilling til, om der er grundlag for at udbyde to centre, herunder eventuel yderligere finansiering. De faldne bemærkninger indgår i beslutningsgrundlaget.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/13027
  7. Indstilling af ansøgning til erhvervs- og vækstministeren vedr. målrettet erhvervsindsats
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringens initiativ ’Målrettet erhvervsindsats’ er en del af regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark. Regeringen vil udpege op til tre områder i hele landet, som efter ansøgning fra udvalgte kommuner, kan blive omfattet af indsatsen. Vækstforum godkendte på møde den 13. juni 2016 den regionale tilrettelæggelse af initiativet. Sekretariatet har modtaget to ansøgninger til fristen den 20. juni 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Erhvervs- og vækstministeren har primo maj 2016 orienteret Vækstforum om regeringens initiativ ’Målrettet erhvervsindsats’ rettet mod områder, der er præget af økonomisk tilbagegang.

  Erhvervs- og vækstministeren vil udpege op til tre områder, som kan blive omfattet af indsatsen. Udpegning sker i to trin. I første trin sender en eller flere kommuner en ansøgning til det regionale vækstforum. Vækstforum prioriterer mellem de indkomne ansøgninger på baggrund af fem kriterier opstillet af staten og indstiller ét område i regionen. I trin to træffer erhvervs- og vækstministeren den endelige afgørelse om, hvilke områder der vil blive omfattet af indsatsen. Ministerens afgørelse bygger på fem statslige kriterier kombineret med en vurdering af Vækstforums og det lokale og regionale engagement i indsatsen.

  Sekretariatet har modtaget to ansøgninger fra henholdsvis Svendborg, Ærø, Langland kommuner (Styrket erhverv i gadeplan – smart shops, smart business) og fra Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommuner (EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger).

  Ansøgerne har samlet søgt Vækstforum om støtte på godt 25 mio. kr. Hovedpunkterne i ansøgningerne og den overordnede vurdering fremgår nedenfor. I bilaget uddybes de to ansøgninger nærmere, herunder vurderingen af dem.

  EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger

  Ansøgningen skal primært ses som en del af målet om at etablere ’Centre for Industrial Electronics’ (CIE) ved SDU i Sønderborg. Formålet med centeret er at etablere et state-of-the-art europæisk forskningscenter, som kan give virksomheder inden for energieffektive teknologier forbedret adgang til forskningsbaseret viden, udviklings- og testfaciliteter samt kvalificeret arbejdskraft.

  Etablering af centeret indgår også i Vækstforums indspil til den kommende vækstpartnerskabsaftale med regeringen.

  Et samlet udkast til økonomi for etablering og drift af centeret er ikke på plads endnu. Parterne bag CIE arbejder på at få tegnet det samlede billede, herunder den samlede finansiering af centeret i dets forskellige faser (etablering 2016-2019, vækst 2019-2022, konsolidering 2022-2025). Der arbejdes ud fra et større trecifret millionbeløb i samlet omkostning til realiseringen af CIE. Der vil være behov for betydelig økonomiske investeringer fra SDU, private virksomheder, staten, Vækstforum m.fl.

  Samlet forventes det, at Vækstforum vil blive anmodet om medfinansiering af CIE, samt relaterede innovationsaktiviteter mv. på ca. 45 mio. kr. De 22,4 mio. kr. i den aktuelle ansøgning, EE Sønderjylland, indgår i dette beløb.

  Ansøgningsfrist for regeringens initiativ ’Målrettet erhvervsindsats’ og Vækstforums stillingtagen til ansøgningen ligger således på et tidspunkt i udviklingsprocessen for CIE, hvor det samlede økonomiske og indholdsmæssige billede ikke foreligger - det har ikke været muligt at nå under de givne tidsrammer. Partnerne bag CIE anser statens initiativ som særdeles relevant for realiseringen af CIE.

  Det er sekretariatets vurdering, at ansøgningen lever op til kriterierne for målrettet erhvervsindsats. Etableringen af CIE vil desuden bidrage væsentligt til udvikling af forretningsområdet Energieffektive teknologier ved blandt andet at øge tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft og viden på højt internationalt niveau, som er en del af Vækstforums handlingsplan for forretningsområdet.

  På den baggrund anbefales det, at Vækstforum reserverer midler til medfinansiering af ansøgningen, som en del af medfinansiering af CEI, og indstiller den til erhvervs- og vækstministeren til at blive omfattet af den målrettede erhvervsindsats. 

   

  Styrket erhverv i gadeplan – smart shops, smart business

  Vækstforum har indtil videre ikke støttet erhvervsudviklingsinitiativer inden for detailhandlen, da det ikke er et prioriteret forretningsområde i Vækstforums strategi. Svendborg, Langeland og Ærø kommuner har peget på nødvendigheden af at tilgodese dette erhverv, da det udgør en stor del af den lokale forretningsøkonomi og private beskæftigelse. De tre kommuner har endvidere sikret interessetilkendegivelser fra 60 virksomheder og organisationer.

  De tre kommuner har oplevet stagnation eller tilbagegang i bosætning, vækst og beskæftigelse. Forbruget i de fysiske butikker er tilsvarende under pres, og det har direkte indflydelse på virksomhedernes indtjening, som derfor, for manges vedkommende, er afhængige af det turismeskabte forbrug i sommermånederne. I kommunernes større byer er tomme erhvervslokaler i gadeplan også en konstant udfordring.  De tre kommuner har en høj etableringsrate for iværksættere, og også en god overlevelsesrate.

  Indsatsen består i kompetenceforløb og netværksdannelse for de mindre og unikke butikker, som kan få gavn af e-handel og ny fokus på andre kundegrupper end de traditionelle. De små butikker tilbydes mentorforløb og netværksdannelse med eksterne konsulenter samt får tilbudt at sparre med de større detailhandelskæder i området. Dansk Erhverv har engageret sig i projektet og vil indgå i styregruppen til at kvalificere projektets aktiviteter.

  Sekretariatet vurderer, at indsatsen for at øge omsætning gennem kompetenceforløb, vil have en positiv effekt på omsætningen og væksten i turismeerhvervet, som er et prioriteret forretningsområde i Vækstforums erhvervsstrategi. På den måde betragtes detailhandlen som et forretningsområde der, udover at kunne skabe mere vækst og beskæftigelse lokalt, også kan bidrage positivt og skabe effekt i oplevelses- og turismeerhvervet.

  Sekretariatet vurderer, at ansøger har sandsynliggjort, at detailhandlen kan øge den samlede markedsandel ved at fokusere på e-handel og øgede indtægter fra udenlandske turister, så det vil have en positiv effekt på det lokale og regionale turisterhverv.

  Vækstforumsekretariatet vurderer derfor, at ansøgningen lever op til kriterierne i den statslige indsats og vil have en positiv effekt på Vækstforums målsætning om at øge væksten og beskæftigelsen i turismeerhvervet i Region Syddanmark.  

  Sekretariatet vurderer også, at uden en statslig medfinansiering, eller anden anseelig medfinansiering af indsatsen, vil det ikke være muligt at gennemføre aktiviteter i samme omfang, som ansøger ønsker. 

  Samlet vurdering

  Det vurderes, at begge ansøgninger lever op til de statslige kriterier i ’Målrettet erhvervsindsats’ herunder, ikke mindst, at der er dokumenteret lokal opbakning fra virksomheder mv., som sandsynliggør, at indsatsen vil føre til øget privat vækst og beskæftigelse i de berørte yderområder.

  Sekretariatet vurderer, at ansøgningen ’EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger’ indeholder de største regionale og nationale vækstpotentialer og mest direkte understøtter Vækstforums strategiske prioriteringer. På den baggrund anbefaler sekretariatet, at projektet ’EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger’ indstilles til den statslige indsats, men at der under alle omstændigheder skal arbejdes videre med begge ansøgninger.

  Den videre proces

  Umiddelbart efter Vækstforums møde den 27. september 2016 formidles Vækstforums beslutning om indstilling til erhvervs- og vækstministeren. Ministeren træffer herefter afgørelse om, hvilke ansøgninger der bliver omfattet af ’Målrettet erhvervsindsats’. Det er ikke meldt ud, hvornår beslutningen træffes, men det er planen at have de første initiativer klar inden udgangen af 2016. Arbejdet indledes med en opstartskonference i hvert område, som bliver omfattet af indsatsen, med deltagelse af erhvervs- og vækstministeren, Vækstforums Formandskab, borgmestre, virksomhedsledere m.fl. 

  For så vidt angår ansøgningen ’Styrket erhverv i gadeplan – smart shops, smart business’, som ikke indstilles til den statslige indsats, arbejdes der videre med initiativet med henblik på, at det kan indgå i en samlet, helhedsorienteret indsats inden for rammerne af Vækstforums yderområdeindsats.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller ansøgningen ’EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger’ til erhvervs- og vækstministeren til ’Målrettet erhvervsindsats’.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet reserverer en ramme på 22.400.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af ansøgningen ’EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger’.
  • at regionsrådet bemyndiger Vækstforum til at udmønte reservationen.
  • at det er en forudsætning for udmøntningen af reservationen, at erhvervs- og vækstministeren beslutter, at ansøgningen omfattes af regeringens initiativ ’Målrettet Erhvervsindsats’.
  • at udmøntningen af reservationen forudsætter, at den samlede finansieringsmodel for CIE er på plads.
  • at der arbejdes videre med den ansøgning, der ikke indstilles til at blive omfattet af regeringens initiativ med henblik på, at initiativet kan indgå i en samlet, helhedsorienteret indsats inden for rammerne for Vækstforums yderområdeindsats.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtig på grund af mange afbud. Beslutningspunkterne blev derfor udsendt i skriftlig behandling efter mødet.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Erik Lauritzen og Henrik Dam erklærede sig inhabile.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/287
  8. Udkast til vækstpartnerskabsaftale med regeringen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er lagt op til, at en ny vækstpartnerskabsaftale for 2016-2017 bliver indgået mellem regeringen og Syddansk Vækstforum i efteråret 2016. Det foreslås, at Formandskabet bemyndiges til at indgå aftalen med særligt fokus på fælles udfordringer inden for kvalificeret arbejdskraft, avanceret produktion/Industri 4.0, etablering af et Centre for Industrial Electronics og Sundheds- og velfærdsinnovation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er lagt op til, at en ny vækstpartnerskabsaftale for 2016-2017 bliver indgået mellem regeringen og Syddansk Vækstforum i efteråret 2016.

  Sekretariatet har på baggrund af de tidligere drøftelser og beslutninger i Vækstforum spillet ind med følgende initiativer i dialogen med staten om en kommende aftale:

  • Kvalificeret arbejdskraft
  • Etablering af Centre for Industrial Electronics
  • Avanceret produktion/Industri 4.0

  Der er i forløbet lagt vægt på at udarbejde en aftale med fokus på få, væsentlige initiativer, hvor der er fælles udfordringer.

  Den samlede aftale forventes desuden at komme til at indeholde følgende initiativer på statens initiativ:

  • Forenkling og fokusering af erhvervsfremmeindsatsen
  • Målrettet erhvervsindsats i økonomisk trængte områder
  • Succes med udflytning af statslige arbejdspladser

  På baggrund af dialogen med staten og de tidligere drøftelser og beslutninger i Vækstforum har sekretariatet udarbejdet et første udkast til aftaletekst. Formandskabet har drøftet udkastet og foreslår det suppleret med følgende:

  • Avanceret produktion/Industri 4.0 indgår tillige som et fælles vestdansk initiativ.
  • Sundheds- og velfærdsinnovation medtages som et nyt initiativ.
  • Forslaget om kvalificeret arbejdskraft uddybes med mulige konkrete initiativer inden for Vækstforums forretningsområder.

  Det foreslås desuden i indstillingen til Vækstforum, at Formandskabet bemyndiges til at forhandle og indgå den endelige aftale med staten i efteråret 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter og godkender udkast til aftale om regionalt vækstpartnerskab 2016-17.
  • at Vækstforum bemyndiger Formandskabet til at forhandle aftalen om regionalt vækstpartnerskab med regeringen samt godkende den endelige aftale.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtig på grund af mange afbud. Beslutningspunkterne blev derfor udsendt i skriftlig behandling efter mødet.

  Indstillingen blev tiltrådt, idet det blev bemærket, at kreative erhverv indgår i Industri 4.0. Turismeområdet drøftes med staten i forbindelse med den nye turismestrategi.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/6334
  9. Erhvervspartnerskab mellem Udvikling Fyn og Syddansk Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Vækstforums handlingsplan har Vækstforum besluttet at arbejde hen mod at indgå samarbejdsaftaler med de fælleskommunale erhvervsenheder. Formålet er at skabe sammenhæng og koordinering af indsatserne inden for erhvervsfremme. Der fremlægges nu et udkast til erhvervspartnerskabsaftale med Udvikling Fyn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ambitionen med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og den tilhørende handlingsplan er, at satsningerne og initiativerne gennemføres i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører, så der skabes synergi og størst mulig effekt af indsatserne. Samtidig sikres sammenhæng og koordinering. Vækstforum drøftede derfor samarbejdet med de fælleskommunale erhvervsenheder på døgnseminaret i marts 2016. Vækstforum besluttede, at der skulle arbejdes hen mod at indgå samarbejdsaftaler med udgangspunkt i fælles interesser og potentialer.

  Vækstforum godkendte den 13. juni 2016 erhvervspartnerskabsaftalen med Trekantområdet Danmark. På baggrund af politiske drøftelser mellem Udvikling Fyn og Syddansk Vækstforum fremlægges der nu et udkast til erhvervspartnerskabsaftale med Udvikling Fyn.

  Erhvervspartnerskabsaftalen skal med udgangspunkt i Udvikling Fyns strategi og den regionale vækst- og udviklingsstrategi skabe rammerne for et samarbejde om at styrke Fyn som vækstcentrum til gavn for hele Region Syddanmark.

  Udkastet til Erhvervspartnerskabsaftalen indeholder 3 aktivitetsspor:

  • Robotteknologi og automation
  • Maritim/Offshore
  • Sundheds- og velfærdsinnovation

  Under de 3 aktivitetsspor er der aftalt konkrete indsatser, som er beskrevet i udkastet til Erhvervspartnerskabsaftalen, der er vedlagt som bilag.

  Aftalen er koordineret på embedsmandsniveau mellem Udvikling Fyn og Vækstforumsekretariatet og forventes forelagt til godkendelse på et møde i Udvikling Fyns bestyrelse den 26. oktober 2016. Den del af aftalen, der vedrører sundheds- og velfærdsinnovation, er koordineret med Odense Kommune.

  Erhvervspartnerskabet løber fra 2016-19 og kan tages op til revision midtvejs, dvs. ved udgangen af 2017.

  Der igangsættes nu en proces med at udarbejde erhvervspartnerskabsaftaler med henholdsvis de sønderjyske og de sydvestjyske aktører. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender erhvervspartnerskabsaftalen med Udvikling Fyn.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtig på grund af mange afbud. Beslutningspunkterne blev derfor udsendt i skriftlig behandling efter mødet.

  Indstillingen blev tiltrådt, idet det blev bemærket, at energieffektive teknologier og turisme ikke indgår i aftalen, da der allerede er et veletableret samarbejde på disse områder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/3145
  10. Healthcare DENMARK - udmøntning af ramme
  fold dette punkt ind Resume
   

  Healthcare DENMARK ansøger Syddansk Vækstforum om midler til at udvikle et multimediecenter som udstillingsvindue for Sundheds- og Velfærdsinnovation for resten af den ramme, som regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum har afsat til Healthcare DENMARK’s initiativer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Healthcare DENMARK er et nationalt markedsføringskonsortium oprettet i lighed med andre konsortier på energi-, fødevare- og designområderne. Healthcare DENMARK skal markedsføre danske kompetencer på sundheds- og velfærdsområdet og blev etableret i 2012 i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Region Syddanmark og en række større private virksomheder. Konsortiet har hjemsted i Forskerparken i Odense, hvilket er en forudsætning for Vækstforums bevilling.

  Bestyrelsen for Healthcare DENMARK består af repræsentanter for ovennævnte organisationer og virksomheder og er efterfølgende udvidet med repræsentanter fra et par mindre virksomheder. Formand er Steen Scheibye, som bl.a. også er formand for bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden.

  Healthcare DENMARKs bestyrelse drøftede på et møde i februar 2016 udviklingsplaner frem til 2019. En af planerne er at etablere et multimediecenter, svarende til "House of Green", som markedsføringskonsortiet på energiområdet, "State of Green", har etableret i København. "House of Green" er et udstillingsvindue for danske løsninger på energi- og cleantechområdet. Centeret tager imod delegationer af udenlandske beslutningstagere, som kommer til Danmark for at se på løsninger på energi- og klimaudfordringer og bidrager med multimediemateriale til bl.a. de danske ambassaders arbejde med at synliggøre danske kompetencer.

  Healthcare DENMARK har ambitioner om at etablere et tilsvarende center på sundheds-og velfærdsområdet. Syddanmark vil være et oplagt sted at etablere sådant et center, idet Forskerparken i Odense i forvejen er hjemsted for Healthcare DENMARK og en række aktører inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation, bl.a. Welfare Tech. Desuden fungerer hallerne ved Syddansk Sundhedsinnovation i forvejen som udstillingsvindue for løsninger inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation, fx CoLab Plug&Play samt 300 m2 af Nyt OUH inkl. IT-mockup. Et multimediecenter for sundhedsløsninger ved SDSIs og CoLabs udstillingshaller kunne være særdeles attraktiv i forbindelse med modtagelse af delegationer, som ønsker at se på danske løsninger inden for sundhedsområdet og samtidigt vil besøge virksomheder, der tilbyder disse løsninger. Desuden er der dialog med Nyt OUH om mulighederne for at koble et eventuelt multimediecenter sammen med formidlingen af Nyt OUH.

  Healthcare DENMARK’s bestyrelse besluttede på et møde den 7. juni 2016 at ansøge Syddansk Vækstforum om de resterende midler fra den afsatte ramme til at udvikle konceptet for et multimediecenter/besøgscenter.

  Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum afsat en ramme på 3 mio. kr. til Healthcare DENMARK for 2016-18, hvoraf Healthcare DENMARK allerede har fået bevilget 1.111.000 mio. kr. til kontingent for de tre år.

  Healthcare DENMARK ansøger om 1.275.000 kr. af de resterende midler til bl.a. at udvikle konceptet og skabe grundlaget for at etablere et center i Odense med de nyeste multimedieløsninger/teknologier, beskrive de fysiske rammer og arkitekttegninger samt udarbejde budgetforslag og afdækning af fundingmuligheder til etablering og drift af et center. Derudover ansøger Healthcare DENMARK om 614.000 kr. som en del af de efterfølgende etableringsomkostninger.

  Region Syddanmark kan derudover understøtte mulighederne for, at multimediecentret etableres i Odense ved at tilkendegive interesse for eksempelvis at stille regionens faciliteter i Forskerparken til rådighed, kobling til formidlingen af Nyt OUH etc.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum imødekommer ansøgningen og bevilger 1.275.000 kr. fra den afsatte ramme til Healthcare DENMARK til udvikling af et koncept for et multimediecenter. Bevillingen udgør 100 % af de støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum imødekommer ansøgningen om støtte til etableringen af multimediecenteret og bevilger 614.000 kr., svarende til den resterende del af den afsatte ramme.
  • at bevillingen gives under forudsætning af, dels at multimediecenteret bliver etableret i Syddanmark, dels at Vækstforumsekretariatet kan godkende det udviklede koncept, og dels at de konkrete etableringsaktiviteter kan støttes med regionale erhvervsudviklingsmidler.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtig på grund af mange afbud. Beslutningspunkterne blev derfor udsendt i skriftlig behandling efter mødet.

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/4526
  11. Samarbejde med Innovationsfonden om udstationering af medarbejder i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen ønsker at styrke samspillet mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Derfor har regeringen bl.a. igangsat et initiativ om at styrke Innovationsfondens betjening af virksomheder og forskningsinstitutioner i hele Danmark ved at placere enkelte af Innovationsfondens medarbejdere fysisk i tilknytning til regionale videnmiljøer i en 3-årig periode fra 2016. Der har derfor været afholdt indledende møder med Innovationsfonden om udarbejdelse af en aftale, der skal styrke syddanske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i Innovationsfondens programmer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I regeringens udspil ’Vækst og udvikling i hele Danmark’ indgår et initiativ om at styrke samspillet mellem videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt mellem Danmarks Innovationsfond og regionale videnmiljøer. Et af forslagene er at styrke Innovationsfondens betjening af virksomheder og forskningsinstitutioner i hele Danmark ved at placere enkelte af Innovationsfondens medarbejdere fysisk i tilknytning til regionale videnmiljøer i en 3-årig periode fra 2016.

  I forlængelse af dette initiativ har sekretariatet afholdt indledende møder med Innovationsfonden om udstationering af en medarbejder i Syddanmark.

  Der er hensigten at udarbejde en aftale, hvis primære formål er at øge mulighederne for at styrke syddanske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i Innovationsfondens programmer. Formålet er desuden at give virksomhederne og videnmiljøerne i Region Syddanmark bedre mulighed for dialog og sparring med Innovationsfonden med henblik på at samarbejde om mulige projekter inden for alle Innovationsfondens tilbud. Endelig er formålet, at Innovationsfondens medarbejdere får bedre kendskab til virksomhederne og videnmiljøerne i Syddanmark og indblik i, hvordan aktører og mulige initiativer kan indgå i Innovationsfondens tilbud.

  Forslaget til aftale består primært i, at Innovationsfonden udstationerer en medarbejder med base i Væksthus Syddanmark i Forskerparken i Odense. Derudover vil medarbejderen være til stede i videnmiljøer og klyngeorganisationerne inden for de regionale styrkepositioner i Region Syddanmark i Esbjerg, Sønderborg, Kolding samt i Cortex Park i Odense.

  Desuden fremgår det af det foreliggende aftaleudkast, at de syddanske parter tilbyder Innovationsfonden kontorfaciliteter i Forskerparken i Odense, mulighed for lejlighedsvis arbejdsplads ved videnmiljøerne i Esbjerg, Sønderborg og Kolding samt at introducere medarbejderen for relevante aktører i videnmiljøerne i Syddanmark.

  Senest er sekretariatet desuden blevet gjort opmærksom på, at der kan blive tale om regional medfinansiering, hvis man ønsker en dedikeret medarbejder udstationeret til Syddanmark alene. Medfinansieringen svarer til forventeligt 450.000 kr. pr. år i en 3-årig periode og forventes delt mellem Syddansk Universitet, Væksthus Syddanmark og Syddansk Vækstforum.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en ramme på maksimalt 675.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 til medfinansiering af samarbejdet med Innovationsfonden i en treårig periode.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bemyndiger Vækstforums Formandskab til at udmønte reservationen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtig på grund af mange afbud. Beslutningspunkterne blev derfor udsendt i skriftlig behandling efter mødet.

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 11/30244
  12. Porteføljestyring - opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har besluttet, at der som led i porteføljestyringen af Vækstforumprojekter arbejdes med løbende eksterne midtvejs- og slutevalueringer af projekter og halvårlig intern opfølgning på alle igangværende Vækstforumprojekter. Der gives status og fremdriftsrapport på igangsatte projekter

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ekstern evaluering af projekter og opfølgende handlinger

  Denne evalueringsrunde vedrører 3 eksterne slutevalueringer og 3 midtvejsevalueringer foretaget af COWI. 

  De evaluerede projekter vurderes ud fra en ”trafiklysskala” på parametrene tilrettelæggelse/implementering, resultat og effektskabelse. Rød betyder, at der er et eller flere kritiske forhold, som man bør være særligt opmærksom på. Gul betyder, at der er et eller flere forhold at være opmærksom på. Grøn viser, at ingen forhold giver anledning til særlig handling. I bilag 1 er der vedlagt en oversigt over projekternes score samt resuméer af evalueringerne.

  Af de 6 evaluerede projekter er der 1 projekt, der får rød score i COWIs evaluering på alle tre parametre. Det drejer sig om projektet “We know how you grow with less energy”. Projektet er kraftigt udfordret af, at den oprindelige projektholder, SustainAgri, blev erklæret konkurs, hvorefter projektet er overgået til CLEAN primo 2016. Der henvises i øvrigt til dagsordenspunktet ”Ændring af projektet We Know How You Grow With Less energy” for yderligere status på projektet.

  En nærmere beskrivelse af årsager til projekternes score samt beskrivelse af læringspunkter og opfølgende handlinger er vedlagt i bilag 2, ”Opfølgende handlinger og læring”. Der følges op på de projekter, der har rød eller gul score.

  Læring på baggrund af eksterne evalueringer

  I denne evalueringsrunde anbefaler evaluator, at flere projekter bør styrke mulighederne for at kunne justere sine aktiviteter ved, at projektledelsen rutinemæssigt følger op på deltagernes oplevelse af projektets aktiviteter. Dette kan f.eks. være via spørgeskemaer, som virksomhederne udfylder umiddelbart efter deltagelse. Anbefalingerne vil indgå i det fremadrettede projektarbejde.

  Intern opfølgning på projekter

  Sekretariatet har fulgt op på forbrug, milepæle og effektrealisering på alle projekter, som har været i gang i mere end et halvt år, og som ikke netop har fået eller er i gang med at få foretaget ekstern midtvejs- eller slutevaluering. Sekretariatet har scoret projekterne på de tre ovenstående parametre på en ”trafiklysskala”. Et enkelt projekt får en rød score på milepælsopnåelse og effektrealisering. Det drejer sig om projektet ”Vækst i Offshorevirksomheder”, der har anmodet om at blive nedskaleret (se særskilt dagsordenspunkt). Oversigt over den interne opfølgning fremgår af bilag 3 ”Status på igangværende projekter”.

  Justering af resultat- og effektmål for projekt Patient@home

  Sekretariatet har fået en anmodning fra Syddansk Universitet om at reducere resultat- og effektforventninger til projekt ”Patient@home”, som er begrundet i COWIs midtvejsevaluering af det 8-årige projekt. Projektet har fået grøn score på tilrettelæggelse og resultater, men en gul effektscore. Ifølge COWI fremstår projektets effektskabelse ikke kritisk lav, men de oprindelige målsætninger vurderes at være urealistiske ift. forretningsområde og geografi, når de sammenholdes med øvrige evalueringer. Derfor anmoder projektledelsen om at justere resultat- og effektmål fra tidligere 460 (resultatmål) og 280 (effektmål) til 97-377 skabte arbejdspladser, fordelt med 50 % i projektperioden og 50 % efter perioden. Således forventes det at skabe 47-189 jobs i projektperioden (resultatmål) og 47-189 efter projektperioden (effektmål).  Derudover anmoder Syddansk Universitet om at ændre 6 Erhvervs-PhD’er til ”6 PhD’er med tæt samarbejde med virksomheder”. Endelig ønsker Syddansk Universitet at præcisere, at målet om 31 nye kernevirksomheder forstås som virksomheder, der aktivt er indgået i Patient@home-platformen og i et udviklingsforløb, der vil øge firmaets engagement og rykke firmaets strategiske satsning hen imod en kerneforretning inden for området sundheds- og velfærdsteknologi.

  Ændringer i igangsatte projekter

  Projekterne ”We Know How You Grow With Less Energy”, “Fremtidens IT-kompetencer” og “Vækst I Offshorevirksomheder” har alle tre ansøgt Erhvervsstyrelsen om ændringer i projektet. De behandles som selvstændige punkter på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender status, fremdrift på projekterne, de opfølgende handlinger samt den foreslåede justering af effektmål på Patient@home.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtig på grund af mange afbud. Beslutningspunkterne blev derfor udsendt i skriftlig behandling efter mødet.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/31075
  13. Orientering: Tilbud om optag på de videregående uddannelser 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den 30. juli 2016 blev 12.506 unge tilbudt en plads på en af de videregående uddannelser i Syddanmark. Det svarer til en stigning på 3 % sammenlignet med 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet en stigning på 3 % i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2016 sammenlignet med 2015. Det svarer til ca. 350 flere studerende.

  På landsplan er det samlede optagelsestal for de videregående uddannelser steget med 2 %.

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af ansøgere, der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 30. juli 2016 2016 sammenlignet med samme tidspunkt i 2014 og 2015. De endelige optagelsestal opgøres først den 1. oktober, og her viser tidligere års erfaringer, at i perioden mellem 1. og 2. runde optag, vil nogle ansøgere vælge at takke nej til tilbudte pladser, mens andre vil søge ledige pladser. Det endelige optag af studerende pr. 1. oktober 2016 vil derfor typisk afvige fra tallene i nedenstående tabel.

  Tilbud om optag på de videregående uddannelser i Syddanmark 2014-2016

  Uddannelsesinstitution

  2014

  2015

  2016

  Procentvis ændring 2015-16

  Syddansk Universitet*

     4.839

     5.029

     5.176

  3%

  Aalborg Universitet Esbjerg

        172

        138

        127

  -8%

  UC Lillebælt

     1.986

     2.028

     2.190

  8%

  UC Syddanmark

     1.789

     1.789

     1.874

  5%

  Erhvervsakademi Sydvest

        613

        649

        602

  -7%

  Erhvervsakademi Kolding

        640

        629

        541

  -14%

  Erhvervsakademi Lillebælt

     1.356

     1.487

     1.585

  7%

  SIMAC

        139

        150

        160

  7%

  Fredericia Maskinmesterskole

          99

        105

        113

  8%

  Designskolen Kolding

          72

          81

          69

  -15%

  Den Frie Lærerskole

          64

          69

          69

  0%

  I alt

   11.769

   12.154

   12.506

  3%

  *) SDU’s uddannelser i Slagelse er ikke indregnet i optagelsestallene.

         

  Grundet en anderledes semesterstruktur i Tyskland afventer SDU de tyske ansøgere.

  Tallene for SDU vil derfor kunne ændre sig frem mod 1. oktober 2016.

  Kilde: KOT tal opgjort pr. 30/7 2016

         

  Optagelsestallene skal ses i lyset af det loft, som i efteråret 2014 blev indført over optaget på en række videregående uddannelser på universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, der har haft en systematisk overledighed målt i forhold til øvrige dimittender fra de videregående uddannelser.

  Loftet blev indført med virkning fra 2015, og er efterfølgende blevet udvidet til også at omfatte landets design- og arkitektuddannelser. Her skal optaget reduceres med i alt 25 % over seks år med virkning fra 2016.

  Syddansk Universitets uddannelser i Syddanmark har oplevet en stigning i antallet, der er blevet tilbudt optagelse på 3 % sammenlignet med 2015. Opdeles uddannelserne på fakulteter, kan der konstateres en fremgang på 2 % på Humaniora, 2 % på naturvidenskab, 3 % på samfundsvidenskab, 1 % på sundhedsvidenskab, og 15 % på teknisk videnskab.

  Aarhus Universitet har til sammenligning oplevet en fremgang i optagelsestallet på 1 %, mens optaget på Aalborg Universitet (Esbjerg fraregnet) er steget 7 %. Københavns Universitet, derimod, har oplevet en nedgang i optagelsestallet på 4 %.

  På Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg er optagelsestallet på civilingeniøruddannelsen faldet med 19 % (svarende til 15 færre studerende), mens der har været en fremgang i optaget på diplomingeniøruddannelsen på 7 % (4 flere studerende).

  De to professionshøjskoler (UC Lillebælt og UC Syddanmark) oplever begge en pæn fremgang i optaget (henholdsvis 8 % og 5 %). Fremgangen skyldes især, at der i år optages 133 flere studerende på læreruddannelsen, hvilket udgør en stigning på 29 % i forhold til optaget i 2015.

  Erhvervsakademi Lillebælt øger sit optag med 7 % i 2016, hvilket svarer til knap 100 flere studerende end sidste år. Det er særligt finansuddannelserne og uddannelsen til automationsteknolog, der bidrager til stigningen.

  Både Erhvervsakademi Kolding og Erhvervsakademi Sydvest oplever derimod et fald i årets optagelsestal (henholdsvis 14 % og 7 %).

  Størstedelen af nedgangen på Erhvervsakademi Kolding kommer fra den engelsksprogede uddannelse til markedsføringsøkonom, samt uddannelsen til finansøkonom. Nedgangen i optaget på finansøkonomuddannelsen opvejes dog til dels af en stigning i optaget på uddannelsen til Professionsbachelor i finans.

  Hvad angår Erhvervsakademi Sydvest, så skyldes det faldende optag dels, at laborantuddannelsen sidste efterår blev flyttet til UC Syddanmark, og dels, at der i 2016 er optaget færre studerende på særligt den engelsksprogede designteknologuddannelse i Sønderborg og driftsteknologuddannelsen i Esbjerg.

  De naturvidenskabelige og tekniske uddannelser på SDU og AUC Esbjerg har igen i år samlet set haft en fremgang i optaget, denne gang på 6 %. Desuden har en række af de tekniske uddannelser på erhvervsakademierne haft fremgang. Fremgangen styrker Syddanmark som Science Region og er vigtig i forhold til på sigt, at kunne imødekomme efterspørgslen efter teknisk uddannede.

  På Designskolen Kolding har der i år været et optag på 69 studerende, sammenlignet med 81 studerende i 2015. Dette skyldes, at Designskolen Kolding hvert år skal tilpasse optaget af nye studerende, så det ligger inden for skolens samlede godkendte kapacitet på i alt 350 studerende på alle fem årgange.

  Endvidere er det værd at bemærke, at optaget på SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) og Fredericia Maskinmesterskole er steget igen i år. Det er positivt i forhold til bl.a. offshore sektoren.

  I vedlagte bilag findes en uddybet oversigt over, hvor mange der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelser, samt en oversigt med udvalgte uddannelser med særlig relevans i forhold til Science Region og Syddansk Vækstforums forretningsområder generelt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/279
  14. Orientering: Vækstforums kommunikation
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter. Der gives et overblik over omtaler af Vækstforums aktiviteter i perioden den 31. maj 2016 til den 12. september 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforums kommunikationsindsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde og resultater. Formålet er at synliggøre Vækstforums aktiviteter samt at synliggøre effekter og resultater af Vækstforums arbejde med udgangspunkt i de igangsatte aktiviteter.

  Vækstforumsekretariatet følger medieomtalen af Vækstforums aktiviteter. I perioden 31. maj 2016 – 12. september 2016 har medierne bragt nedenstående omtaler af Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum:

  • Trykte medier: 62
  • Online: 60
  • TV: 5
  • Radio: 2

  Der måles på aktiviteter, der er igangsat fra 2010 og frem med henblik på at få hovedparten af de projekter med, der er igangsat efter Vækstforums fokusering på de nuværende tre forretningsområder.

  Inden for Vækstforums forretningsområder er fordelingen:

  • Sundheds- og Velfærdsinnovation: 20
  • Bæredygtig energi: 21
  • Oplevelseserhverv: 43
  • Tværgående: 29
  • Grænseoverskridende samarbejder: 4
  • Vækst i yderområderne: 12

  Ud over medieopgørelsen følges der internt op på kommunikationen om Vækstforum i tilfælde, hvor der har været udsendt pressemeddelelse, er skrevet debatindlæg og/eller der har været dialog med et medie, før en artikel er blevet bragt.

  Der kan på baggrund af de to målinger for det seneste kvartal blandt andet fremhæves følgende positive historier:

  • Igangsættelse af nye OPI-projekter
  • Støtte til to projekter vedr. social inklusion af flygtninge
  • Nye effekttal for Vækstforums indsatser
  • Udvælgelse af operatører på Scale-up Denmark

  Herudover har der været både positiv og negativ omtale af FOMARS i perioden.

  Der er vedlagt en oversigt over omtalerne som bilag. Som det fremgår af oversigten, er der for størstedelens vedkommende tale om positive eller informerende artikler om igangsatte initiativer, dog har underskud hos Fremtidsfabrikkens lejemål samt FOMARS også fyldt forholdsvis meget i denne periode.

  Sekretariatet arbejder desuden med at følge op på Vækstforums drøftelser om kommunikationsstrategien og målretningen af kommunikationen til virksomheder, herunder på Vækstforums hjemmeside og på de sociale medier.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/9010
  15. Orientering: Region Syddanmarks Vækstbarometer. 3. kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark foretager hvert kvartal en analyse af vækstforventningerne i de små og mellemstore virksomheder i regionen. Analysen af forventningerne til 3. kvartal viser, at job- og vækstforventningerne fortsat er overvejende positive. Der er samlet set ikke sket de store ændringer i forhold til målingen for 2. kvartal, dog er forventningerne til eksport og ordrer øget en smule. De positive konjunkturer ses i de fleste brancher, men landbrug og fødevarer har fortsat negative forventninger til både vækst og job. I Sydvestjylland er vækstforventningerne lavere end i den øvrige del af regionen.

  Et stigende antal små og mellemstore virksomheder i Syddanmark oplever problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har positive forventninger til omsætning og ansættelser i 3. kvartal, og billedet har ikke ændret sig siden målingen for 2. kvartal. 43 pct. af virksomhederne tror på større omsætning, og 30 pct. regner med flere ansættelser. Lidt flere virksomheder forventer større eksport og flere ordrer i 3. kvartal end i 2. kvartal.

  I Sydvestjylland er troen på vækst og nye job lavere end i resten af regionen. Det kan bl.a. skyldes problemer på fødevareeksportens markeder og faldende energipriser.

  Landbrugs- og fødevarevirksomheder ser fortsat pessimistisk på udviklingen i omsætning, job, adgang til kredit og eksport, men udsigten til investeringer er forbedret siden målingen for 2. kvartal. Vækstforventningerne er opadgående.

  Også hos virksomheder inden for bygge og anlæg er troen på vækst afdæmpet, og branchen ligger også i den tunge ende, når det gælder forventning til ordrebeholdningen. En del af forklaringen kan være, at bygge og anlæg har stigende problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

  Vækstforventningerne er højest blandt engroshandelsvirksomhederne, mens videntunge brancher som avanceret produktion og videnrådgiving og IT er mest positive, når det gælder jobvækst.

  Det er blevet sværere for virksomhederne at få adgang til kvalificeret arbejdskraft i Syddanmark. Syv ud af ti virksomheder havde i juni søgt nye medarbejdere inden for det seneste halve år, og af dem har 58 pct. i høj eller nogen grad oplevet rekrutteringsproblemer. Tilsvarende måling i marts viste, at 50 pct. havde vanskeligheder. De fleste brancher er ramt, og især er det vanskeligt at skaffe faglært arbejdskraft. Problemet varierer i styrke fra område til område i Syddanmark – Trekantområdet er hårdest ramt.

  Analysen er baseret på 906 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/50344
  16. Orientering: Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret for anvendelse af følgende midler:

  • De regionale erhvervsudviklingsmidler
  • EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020
  • Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug af de forskellige midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  I 2016 har Vækstforum i alt 116,2 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, vil der være 32,3 mio. kr. tilbage.

  Der er på nuværende tidspunkt disponeret 83,9 mio. kr. af årets erhvervsudviklingsmidler. 33,3 mio. kr. af midlerne blev disponeret i 2015 heraf 25,0 mio. kr. til medfinansiering af de nye initiativer om risikovillig kapital. Denne reservation er p.t. ikke udmøntet.

  Derudover reserverede Vækstforum den 16. juni 2015 en ramme på 8 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til finansiering eller medfinansiering af midt- og slutevalueringer af de projekter, der får tilsagn i 2014-2017. Rammen udmøntes i takt med, at vækstforumsekretariatet modtager regninger fra den valgte fælles evaluator. P.t. er der udmøntet 131.680 kr. af denne reservation.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020
  Vækstforum har desuden 637,4 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond 2014-2020. Heraf er de 57,5 mio. overførsler fra de øvrige vækstfora og fra Erhvervsstyrelsen, fordi Syddanmark har påtaget sig at være leadpartner på de to nationale projekter ”Danske Turistkompetencer” og ”Scale-up Denmark”, som projekt ”Team Vækst Danmark” er omdøbt til.

  Tabel 2 og 3 i bilaget giver en oversigt over midlernes fordeling på budgetrammer.

  Vækstforum har 120,4 mio. kr. til rest på Socialfonden og 116,3 mio. kr. til rest på Regionalfonden.

  Mål for bevillinger og udbetalinger af strukturfondsmidler for perioden 2014-2020

  Vækstforum følger samlet set sin disponeringsplan for EU-midlerne. Jf. tabel 4 i bilaget er Vækstforum dog lidt bagud ift. målet for Socialfonden. Når overførslen af midler fra de øvrige vækstfora indregnes, er målet at der efter det 3. møde i 2016 er indstillet projekter til tilsagn for 162,5 mio. kr. Dette mål er ikke helt nået, fordi den afsatte ramme til kvalificeret arbejdskraft ikke fuldt ud er blevet udmøntet i tilsagn til konkrete projekter. Der er indstillet projekter til tilsagn for 146,7 mio. kr. Til gengæld er EU-disponeringsplanens mål for Regionalfondens vedkommende på 175,7 mio. kr. mere end opfyldt. Der er indstillet projekter til tilsagn for i alt 187,5 mio. kr.

  De regionale rammer på hver af de to fonde er givet som bevillinger til 3 underliggende prioriteter. At Syddansk Vækstforum er lidt bagud for sin EU-disponeringsplan for Socialfonden dækker over, at Vækstforum er bagud for sit mål for prioritet 4, Erhvervsuddannelser, næsten har nået sit mål for prioritet 3, Social inklusion og er meget forud for sit mål for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse. Hvis den foreliggende indstilling følges, vil der som vist i tabel 2 i bilaget kun være 11 mio. kr. tilbage på prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse i programperioden 2014-2020, før en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.

  At Vækstforum samlet set er forud for sin EU-disponeringsplan for Regionalfonden dækker ligeledes over, at Vækstforum er forud for sit mål for prioritet 1, Innovation og klyngedannelse og især forud for sit mål for prioritet 2, SMV konkurrenceevne. Samtidig er Vækstforum bagud for sit mål for prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet. Det betyder, at der som tabel 3 viser, kun er 26,8 mio. kr. tilbage på prioritet 2, SMV konkurrenceevne i programperioden 2014-2020 før en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.

  Da det har vist sig, at Vækstforums indstillinger ikke har ført til tilsagn indenfor den tidsramme, der lå til grund for udarbejdelsen af de oprindelige udbetalingsmål er udbetalingsprofilerne i løbet af sommeren blevet revideret, så de tager højde for, hvor lang tid der går, fra Vækstforum indstiller et projekt til tilsagn, til projektet kan afhente deres tilsagn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/1028
  17. Orientering: Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Til ansøgningsfristen til Syddansk OPI-pulje den 26. april 2016, er der indkommet 7 ansøgninger. Heraf er 6 behandlet på Vækstforums Formandskabs møde den 8. september 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 25. september 2014 bemyndigede Vækstforum Formandskabet til at træffe afgørelse vedrørende ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

  Der er indkommet 7 ansøgninger til puljens ansøgningsfrist den 26. april 2016. Formandskabet har taget stilling til i alt 6 projekter, hvoraf 5 var indstillet til tilsagn og 1 var indstillet til afslag. 1 ansøgning er trukket tilbage af ansøger.

  Projekt

  Forretningsområde

  Indstilling

  PowerMonitor v/ReMoni ApS

  Bæredygtig Energi

  Tilsagn

  DESS Building Microgrid v/DFT ApS

  Bæredygtig Energi

  Tilsagn

  KOLD - Kollektiv Opvarmning i LandDistrikterne / HeatPlan A/S

  Bæredygtig Energi

  Tilsagn

  CertWare v/Zertify ApS

  Bæredygtig Energi

  Tilsagn

  Min Plan v/Made ApS

  Oplevelseserhverv – Design

  Afslag

  HandyWall v/Play Alive A/S

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  SafeTrack v/Warningsystems ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Trukket tilbage

  Projekterne er vurderet i forhold til, om de lever op til formålet og kriterierne i Syddansk OPI-pulje.

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner omkring afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser (fremover skrives der blot produkter, men der menes såvel produkter som serviceydelser) inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi samt Oplevelseserhverv. Produkter, der testes og videreudvikles, skal være tæt på markedet og skal opfylde et behov hos den offentlige sektor, hos brugere og bidrage til vækst og flere arbejdspladser hos virksomheden.

  I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på følgende kriterier:

  • At det sandsynliggøres, at projektet skaber vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark,
  • At det sandsynliggøres, at det ydede tilskud vil have en umiddelbar effekt i forhold til udviklingen af erhvervene inden for de tre forretningsområder i form af omsætningsvækst og arbejdspladser,
  • At det offentlige behov – herunder interesse – for produktet er sandsynliggjort på ansøgningstidspunktet,
  • At der foreligger en velbeskrevet forretningsplan og plan for markedsintroduktion af produktet,
  • At der er et tydeligt kommercielt sigte med projektet,
  • At produktet har et internationalt salgspotentiale,
  • At der er redegjort for potentielt udbytte på de tre bundlinjer – udbyttet for den offentlige part, brugeren og den private virksomhed,
  • At den private virksomhed har kapacitet til at løfte opgaven som projektleder/leadpartner.

  Økonomi

  Der er afsat 27,5 mio. kr. til puljen frem til august 2019, og der er efter de nævnte beslutninger ca. 17,8 mio. kr. tilbage i puljen.

  Pulje til fordeling

      27.500.000,00 kr.

  Bevilget den 26. feb. 2016

        1.701.412,50 kr.

  Bevilget den 18. maj 2016

        2.611.960,68 kr.

  Indstillet til mødet den 8. september 2016

        5.376.618,38 kr.

  Rest

      17.810.008,44 kr.

  Kritisk antagelse for effekter i puljen

  Det er en kritisk antagelse, at der er behov for grundig testning af produkterne blandt brugere og videreudvikling af produkterne i forhold til brugernes feedback. Hvis disse aktiviteter udelades, er der en stor risiko for, at produkterne ikke kan sælges efterfølgende.

  Særligt omkring potentialevurderingen

  Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

  1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges til gennemførelse af projektet inden for rammerne af puljen (min. 400.000 og maks. 1.475.000 kr.).

  2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgningerne forventes at give effekt og bidrager til at indfri formålet og kriterier under Syddansk OPI-pulje.

  Det bemærkes, at effektvurderingen ikke kan sammenlignes med effektvurderingen af Vækstforums øvrige projekter, da der anvendes en simpel udgave af effektvurderingsværktøjet, der er tilpasset puljen. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/21364
  18. Ansøgning: Ændring af Vækst i Offshorevirksomheder
  fold dette punkt ind Resume
   

  På grund af udfordringer i projektet ’Vækst i offshorevirksomheder’, har projektet anmodet Erhvervsstyrelsen om en væsentlig reduktion af projektets aktiviteter og budget. Erhvervsstyrelsen har bedt om Vækstforums stillingtagen til projektets anmodning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ’Vækst i offshorevirksomheder’ blev af Vækstforum den 22. september 2015 indstillet til tilsagn fra regionalfonden og fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Regionsrådet tiltrådte Vækstforums indstilling den 26. oktober 2015.

  Det var målet, at i alt 40 virksomheder skulle gennemgå et vækstforløb, der skulle udmønte sig i en konkret vækstplan for hver af de deltagende virksomheder. Der har imidlertid ikke været den efterspørgsel fra virksomhederne, som ansøger havde forventet. 

  Pr. 1. juni 2016 er ca. 150 virksomheder blevet screenet i projektet. Af disse har 7 virksomheder vist interesse for at få udarbejdet en vækstplan og dermed at fortsætte forløbet. På den baggrund har projektet vurderet, at det er urealistisk at gennemføre de planlagte 40 forløb inden for projektets løbetid og budget. Derfor har ansøger Offshoreenergy.dk været i dialog med sekretariatet og Erhvervsstyrelsen om en nedskalering af projektet, herunder en betydelig reduktion i projektets budget.

  Efterfølgende har projektet konkret anmodet Erhvervsstyrelsen om en nedskalering af projektets aktiviteter og budget, hvorefter Erhvervsstyrelsen, som følge af ændringens væsentlighed, har anmodet om Vækstforums stillingtagen til projektets anmodning.

  Projektbudgettet bliver jf. budgetforslaget nedjusteret fra ca. 10,2 mio.kr. til ca. 2,0 mio. kr. Det indebærer, at regionalfondstilskuddet reduceres fra ca. 5,1 mio. kr. til ca. 1 mio. kr., og at tilskuddet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler reduceres fra ca. 0,5 mio. kr. til ca. 0,1 mio. kr. Der er således tale om en betydelig reduktion af projektets budget. Nedskaleringen af projektets aktiviteter og reduktion af budgettet er gennemført under hensyntagen til, at det ikke må blive væsentligt dyrere af skabe projektets enkelte output (vækstplaner) og dermed at skabe de forventede effekter.

   

  En vækstplan kostede i det oprindelige projekt ca. 255.000 kr., mens prisen for en vækstplan efter nedskaleringen er ca. 280.000 kr. Prisstigningen er forklaret med, at der skulle bruges flere ressourcer til at rekruttere virksomheder, end der var budgetteret med. Sekretariatet vurderer, at denne prisstigning ikke er væsentlig, hvorfor Vækstform efter nedskaleringen, kan forvente stort set samme afkast i form at forventede effekter pr. investeret krone.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum anbefaler, at projektet nedskaleres, så målet bliver, at 7 offshorevirksomheder får gennemført en vækstplan imod de oprindelige 40 offshorevirksomheder, og at projektets budget dermed også reduceres.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtig på grund af mange afbud. Beslutningspunkterne blev derfor udsendt i skriftlig behandling efter mødet.

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/21101
  19. Ansøgning: Ændring af Fremtidens IT-kompetencer
  fold dette punkt ind Resume
   

  AAK (Akademikernes a-kasse), der var ansvarlig for projektet Fremtidens IT-kompetencer, som Vækstforum indstillede til støtte på mødet den 22. september 2015, har valgt ikke at fortsætte projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ansøger AAK oplyser, at de har afbrudt samarbejdet med den leverandør, som skulle finde virksomheder til projektet samt stå for opkvalificeringen af kandidaterne. Samarbejdet er blevet afbrudt, da leverandøren ikke kunne skaffe de virksomheder, der var aftalt.

  AAK har været i dialog med en ny potentiel leverandør, men indholdet af forløbene ville være anderledes og dyrere, end AAK forventede, og det vil kræve et omfattende arbejde for AAK at finde flere virksomheder. Desuden vil budgettet blive mere end halveret, hvorfor administrationsandelen vil være ret høj i forhold til output og effekter af projektet. Derfor har AAK valgt ikke at gå videre med projektet.

  Erhvervsstyrelsen har oplyst, at de som udgangspunkt vil godkende projektets anmodning om at indsende slutregnskab og ud fra en konkret vurdering foretage en hel eller delvis udbetaling til projektet afhængigt af udgifternes projektrelevans, projektets sparsommelighed osv.

  Erhvervsstyrelsen lægger bl.a. til grund, at projektet straks underrettede Erhvervsstyrelsen, da de ikke kunne opfylde vilkåret i kontrakten om EU-medfinansiering, og at de har forsøgt at begrænse tabet ved at opsige samarbejdet med både underleverandør og projektleder.

  Projektændringerne er dog af så væsentlig karakter, at Vækstforum skal høres om ændringerne og projektets beslutning om at indsende slutregnskab, inden Erhvervsstyrelsen træffer den endelige afgørelse om, hvorvidt projektændringerne og indsendelsen af slutregnskabet kan godkendes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum anbefaler, at projektet lukkes, og at projektet gives mulighed for at indsende et slutregnskab med henblik på hel eller delvis udbetaling af støtte til de udgifter, som AAK har afholdt i forbindelse med projektet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtig på grund af mange afbud. Beslutningspunkterne blev derfor udsendt i skriftlig behandling efter mødet.

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 14/32264
  20. Ansøgning: Ændring af We know how you grow with less energy
  fold dette punkt ind Resume
   

  På grund af flere udfordringer i projektet ’We know how you grow with less energy’ har projektet anmodet Erhvervsstyrelsen om forlængelse af projektperioden. Erhvervsstyrelsen har bedt om Vækstforums bemærkninger til ansøgningen om forlængelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum indstillede i marts 2015 projektet ’We know how you grow with less energy’ til tilsagn. Projektets formål er at rekruttere 40 virksomheder, der leverer energieffektive løsninger til landbrugs- og gartnerisektoren. Ud af disse 40 virksomheder skal 25 udarbejde en vækstplan og derigennem øge omsætning, eksport og antallet af ansatte.

  COWI har i foråret 2016 gennemført midtvejsevaluering af projektet. Den viser, at projektet er udfordret på alle tre evalueringsparametre (projektets implementering, målopnåelse og effektvurdering). Projektets udfordringer kan særligt tilskrives, at den oprindelige projektholder, SustainAgri, blev erklæret konkurs 20. november 2015, hvorefter projektet er overgået til CLEAN primo 2016.

  Status for projektet er pr. 30. august 2016, at der er 22 virksomheder, der indgår som partnere i projektet, heraf har 3 virksomheder indgået kontrakt med en konsulent om udarbejdelse af en vækstplan. COWIs evaluering viser, at ressourceforbruget modsvarer resultaterne, hvilket bekræftes af projektledelsen.

  Projektet har ansøgt Erhvervsstyrelsen om en projektforlængelse indtil 31. december 2017 (4 måneders forlængelse) med den forventning, at projektet kan gennemføres og målene kan nås. Erhvervsstyrelsen har anmodet om Vækstforums bemærkninger til ansøgningen om projektforlængelse.

  På baggrund af de konstaterede udfordringer i projektet samt ansøgningen til Erhvervsstyrelsen om projektforlængelse, har vækstforumsekretariatet i dialog med CLEAN lagt en plan for, hvordan projektets udfordringer kan håndteres. Gennemførelsen af planen følges af sekretariatet.

  Hvis planen, mod forventning, ikke gennemføres, er det vækstforumsekretariatets vurdering, at projektet skal nedskaleres (økonomisk og aktivitetsmæssigt), f.eks. således at projektet afslutter screeningsaktiviteter og udelukkende gennemfører vækstplanforløb for virksomheder, der allerede har indgået aftale herom.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum anbefaler til Erhvervsstyrelsen, at projektets ansøgning om projektforlængelse godkendes under forudsætning af, at den omtalte plan for adressering af projektets udfordringer følges.
  • at Vækstforum beslutter, at Vækstforumsekretariatet bemyndiges til at indstille til Erhvervsstyrelsen, at projektets budget og effektforventninger nedjusteres, hvis den omtalte plan, mod forventning, ikke gennemføres.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Vækstforum var ikke beslutningsdygtig på grund af mange afbud. Beslutningspunkterne blev derfor udsendt i skriftlig behandling efter mødet.

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/279
  21. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Stephanie Lose meddelte, at erhvervs- og vækstminister Troels Lund er blevet inviteret til at deltage på Vækstforums decembermøde. Vi afventer svar fra ministeriet.

  Stephanie Lose orienterede om at Troels Lund i november deltager i et dialogmøde om Trekantområdet som Danmarks Produktionscentrum, hvor bl.a. erhvervspartnerskabsaftalen mellem Trekantområdet og Vækstforum synliggøres. 


  Sagsnr. 16/279
  22. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 27-09-2016
   

  Hinrich Jürgensen uddelte en tysksproget folder om oplevelser i grænseregionen.

   


  Siden er sidst opdateret 20-02-2017
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring