Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforum - Referat - 13. juni 2016

Mødedato
13-06-2016 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Mødelokale 7
 
Deltagere
 
 • Birthe Friis Mortensen
 • Grethe Johnsen
 • Hinrich Jürgensen
 • Ib Kristensen
 • Dan Holmgaard Rasmussen
 • Karsten Uno Petersen
 • Anker Boye
 • Bo Stærmose
 • Erik Buhl Nielsen
 • Erik Lauritzen
 • Gitte Grønbæk
 • Henrik Dam
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Mette Refshauge
 • Morten Andersen
 • Steen Møller
 • Stephanie Lose
 • Ole Kjær
 • Per Diget
 • Ulrik Juul
 • Grethe Adamsen Dahl
 • Bo Libergren
 • Line Hedam

 • Afbud
   
 • Grethe Johnsen
 • Ib Kristensen
 • Dan Holmgaard Rasmussen
 • Anker Boye
 • Gitte Grønbæk
 • Henrik Dam
 • Mads Henriksen
 • Morten Andersen
 • Ulrik Juul
 • Line Hedam

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums møde den 18. marts 2016
  3. Ny Vækstpartnerskabsaftale med regeringen
  4. Målrettet erhvervsindsats
  5. Aftale om styrket vestdansk erhvervssamarbejde
  6. Erhvervspartnerskabsaftale med Trekantområdet Danmark
  7. Dialog med Slesvig-Holsten om deres udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030)
  8. Forslag til justeret ansøgningsproces
  9. Flere unge til erhvervsuddannelserne - forældrekampagne
  10. Vestdansk Investeringsfremme - beslutning om kontingent 2017-2018
  11. Kommunikation og synlighed af Vækstforums tilbud
  12. Vækstforums mødeplan for 2017
  13. Orientering: Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen
  14. Orientering: Partnerskab med Japan inden for velfærds- og robotteknologi
  15. Orientering: Analyse af kapitalbehov i Syddanmark
  16. Orientering: Region Syddanmarks Vækstbarometer
  17. Orientering: Vækstforums kommunikationsindsats
  18. Orientering: Økonomioversigt
  19. Orientering: Formandskabets behandling af ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  20. Orientering: Indkomne ansøgninger
  21. Ansøgning: EUX - en del af svaret
  22. Ansøgning: Social inklusion af udsatte flygtninge
  23. Ansøgning: Start-Up
  24. Ansøgning: Tillægsbevilling: FOMARS - projekter 2016 - 2017
  25. Eventuelt
  26. Meddelelser


  Sagsnr. 16/277
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Stephanie Lose orienterede om, at udbuddet for Scale-Up Denmark nu er slut. Der er kommet bud ind på alle de syddanske centre, undtagen oplevelseserhverv.

  Line Hedam har oplyst, at hun ønsker at udtræde af Vækstforum på grund af nye funktioner i Dansk Erhverv. Dansk Erhverv vil blive bedt om at udpege et nyt medlem.

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/277
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums møde den 18. marts 2016
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender referatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/287
  3. Ny Vækstpartnerskabsaftale med regeringen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det forventes, at en ny vækstpartnerskabsaftale for 2016-2017 kan indgås mellem regeringen og Vækstforum i efteråret 2016. Vækstforum har tilkendegivet, at der ønskes en kort og fokuseret vækstpartnerskabsaftale med afsæt i Vækstforums strategi. Sekretariatet er i dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet om emner, og Vækstforum skal drøfte hvilke konkrete initiativer, der skal foreslås fra Vækstforums side.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sekretariatet er i indledende dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet om en ny vækstpartnerskabsaftale mellem Syddansk Vækstforum og regeringen. Erhvervs- og Vækstministeriet lægger op til, at der indgås en ny vækstpartnerskabsaftale i efteråret 2016.

  Der er fra statens side lagt op til, at de kommende vækstpartnerskabsaftaler skal være mere fokuserede end tidligere og dermed med færre men større konkrete initiativer. Vækstforum har desuden tilkendegivet, at der ønskes en kort og fokuseret vækstpartnerskabsaftale med afsæt i Vækstforums strategi. Sekretariatet er i dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet om emner, og Vækstforum skal drøfte hvilke konkrete initiativer, der skal foreslås fra Vækstforums side.

  Det foreslås, at der fra Syddansk Vækstforums side arbejdes videre med initiativer til aftalen, hvor der er fælles ambitioner, og hvor Syddanmark har særlige styrker og potentialer. På baggrund af drøftelserne i Vækstforum, Vækstforums strategi og de indledende drøftelser med Erhvervs- og Vækstministeriet foreslås, at der særligt arbejdes videre med følgende initiativer fra syddansk side:

  • Etablering af et Power Electronic ”Center” eller ”Kompetence Hub” (PE:Center)
  • Vækst i yderområder via målrettet erhvervsindsats
  • Avanceret produktion - automatisering og robotteknologi samt anvendelse af design
  • Kvalificeret arbejdskraft

  Indledende beskrivelse af initiativerne er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter forslag til vækstpartnerskabsaftalen 2016-2017.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt med følgende bemærkninger:

  -          Forslaget om en målrettet erhvervsindsats skal ikke være en del af Vækstforums prioriterede indspil til en ny vækstpartnerskabsaftale.

  -          Forslaget om avanceret produktion bør være bredere, så det også omfatter digitalisering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/13027
  4. Målrettet erhvervsindsats
  fold dette punkt ind Resume
   

  Erhvervs- og vækstmisteren har primo maj 2016 orienteret Vækstforum om regeringens initiativ: ”Målrettet erhvervsindsats”. Initiativet er en del af regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark.

  Regeringen vil udpege op til tre geografiske områder forskellige steder i landet, som efter ansøgning fra udvalgte kommuner, kan blive omfattet af indsatsen. Udpegningen sker efter indstilling fra de regionale vækstfora. Syddansk Vækstforum har mulighed for at indstille ét område til den målrettede erhvervsindsats – indstillingen skal omfatte beskrivelse af Vækstforums bidrag. Regeringen har afsat 9 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. årligt i 2017-2019 til initiativet. I alt 24 mio. kr. over fire år fordelt på op til tre geografiske områder i hele landet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Erhvervs- og vækstministeren har primo maj 2016 orienteret Vækstforum om regeringens initiativ: ”Målrettet erhvervsindsats”. Initiativet er en del af regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark. Initiativet er rettet mod områder, der er præget af økonomisk tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag med vækstpotentiale og et stærkt lokalt engagement, der kan bygges på. Formålet med initiativet er at styrke den lokale vækst og jobskabelse.

  24 kommuner i hele landet har mulighed for at blive omfattet af indsatsen – se nærmere om kriterierne for udvælgelse i vedlagte bilag. I Region Syddanmark er det Svendborg, Langeland, Ærø, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner (dog kan Ærø og Langeland kommuner ikke søge selvstændigt, men vil skulle gå sammen med en eller flere nabokommuner).

  Erhvervs- og vækstministeren vil udpege op til tre områder i hele landet, som kan blive omfattet af indsatsen. Udpegning sker i to trin. I første trin sender en eller flere kommuner en ansøgning til det regionale vækstforum.  Vækstforum prioriteter på baggrund af nedenstående kriterier mellem de indkomne ansøgninger og indstiller ét område i regionen til en målrettet erhvervsindsats. I trin to træffer erhvervs- og vækstministeren den endelige afgørelse om, hvilke områder der vil blive omfattet af indsatsen. Afgørelsen bygger på de samme kriterier, som er anvendt af Vækstforum, kombineret med en vurdering af regionens/Vækstforums engagement i indsatsen.

  Regeringen lægger op til, at både ministerier, styrelser og region vil tage aktivt del i det statslige initiativ, men en afgørende forudsætning er, at kommunerne sammen med relevante aktører (både offentlige og private) også er klar til at afsætte ressourcer og sætte sig i spidsen for indsatsen.

  Ansøgning fra kommune(r) skal omfatte og vil blive vurderet på følgende kriterier:

  1. Geografisk fokus

  Det skal anføres hvilke(n) kommuner, ansøgningen omfatter. Op til tre geografisk sammenhængende kommuner kan omfattes af én fælles ansøgning. Det vil blive vægtet positivt, hvis der aktivt deltager aktører fra kommuner, som ikke er blandt de 24, der lever op til kriterierne, for eksempel forholdsvis stærke nabokommuner. Fokus i ansøgningen og den konkrete indsats skal dog være på de 24 omfattede kommuner.

  2. De erhvervsmæssige kompetencer og potentialer i området

  Ansøgningen skal beskrive de vigtigste erhvervsmæssige kompetencer i området, herunder anføre 15-20 private navngivne virksomheder, som har stor betydning for områdets beskæftigelse og værdiskabelse i dag, og/eller forventes at kunne få det i fremtiden, dvs. virksomheder med betydeligt vækstpotentiale og fokus på eksport.

  3. Lokal forankring og ejerskab

  Ansøgningen skal liste alle de lokale aktører (offentlige og private virksomheder, inkl. fonde), der tilkendegiver aktivt at ville støtte en målrettet erhvervsindsats (dokumentation skal vedlægges). Det er et krav, at toneangivende private virksomheder i området, og relevante aktører uden for området (fx forholdsvis stærke nabokommuner, virksomheder, videninstitutioner eller klyngeorganisationer) er indstillet på at deltage aktivt.

  4. Barrierer/udfordringer for privat vækst

  Ansøgningen skal beskrive de væsentligste barrierer/udfordringer for vækst, som de private virksomheder i området giver udtryk for. Det kan fx være mangel på kapital eller mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det kan også være adgang til bredbånd eller problemstillinger med hensyn til fysisk planlægning. Investeringer i trafikal infrastruktur indgår imidlertid ikke som en del af den målrettede erhvervsindsats.

  5. Sammenhæng i indsatsen

  Den målrettede erhvervsindsats er et supplement til den lokale og regionale indsats, hvorfor ansøgningen kort skal iagttage igangværende eller planlagte indsatser for at øge væksten i området, som en målrettet erhvervsindsats bør koordineres med, for eksempel den regionale vækst- og udviklingsstrategi, lokale strategier m.v.

  Relation og sammenhæng til Vækstforums yderområdeindsats

  Regeringens initiativ minder på mange områder om Vækstforums yderområdeindsats. Siden efteråret har sekretariatet været i dialog med regionens yderområdekommuner om udvikling af indsatser. Som led i dialogen er der på administrativt niveau etableret henholdsvis en jysk (Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommuner) og en sydfynsk/øer (Svendborg, Ærø og Langeland kommuner) arbejdsgruppe. Arbejdsgrupperne er i løbet af april blevet informeret om de foreløbige overvejelser fra regeringen vedr. den målrettede erhvervsindsats. Det har været sekretariatets vurdering, at det er oplagt at se regeringens initiativ i sammenhæng med den eksisterende yderområdeindsats, som Vækstforum har igangsat. Herunder, at ansøgningsarbejde, som ikke munder ud i en indstilling til Erhvervs- og Vækstministeren, eventuelt kan danne grundlag for indsatser i regi af Syddansk Vækstforums yderområdeindsats. Vækstforumsekretariatet vil facilitere ansøgningsprocessen og vil arbejde på, at der skabes bedst mulig sammenhæng til den regionale strategi.

  Den videre proces

  Da erhvervs- og vækstministeren skal modtage indstilling fra Vækstforum den 27. september 2016, vil der blive tale om et komprimeret forløb med ansøgningsfrist til Vækstforum den 20. juni 2016. Vækstforum vil dermed kunne tage stilling til, hvilken ansøgning der indstilles til erhvervs- og vækstministeren, samt tage stilling til, hvordan Vækstforum/regionen vil bidrage til initiativet på Vækstforums møde den 27. september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandsskabet indstiller,   

  • at Vækstforum godkender den regionale tilrettelæggelse af regeringens initiativ: Målrettet erhvervsindsats.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt, og der var enighed om at se positivt på, om begge de forventede ansøgninger fra yderområderne vil være relevante at støtte fra Vækstforums side.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/290
  5. Aftale om styrket vestdansk erhvervssamarbejde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges udkast til politisk aftale om styrket vestdansk erhvervssamarbejde. Med aftalen foreslås det, at de tre vækstfora går sammen i et mere forpligtende samarbejde med afsæt i de forskellige vestdanske globale styrkepositioner og potentialer inden for fødevarer, energiteknologi, sundheds- og velfærdsinnovation og smart industri samt at de vestdanske kompetencer inden for automatisering, digitalisering, design og kreative erhverv anvendes aktivt inden for de fire områder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum gav på mødet den 18. marts 2016 sekretariatet mandat til at gå videre i dialogen med Region Nordjylland og Region Midtjylland om indgåelse af en ny aftale om vestdansk samarbejde med et ønske om en fokuseret aftale, som tager udgangspunkt i den øgede regionale specialisering og samarbejde herom.

  Sekretariaterne for de tre vestdanske vækstfora har derfor arbejdet videre med et udkast til en aftale. Udkastet har været drøftet politisk mellem de tre vækstforumformænd den 2. maj 2016. Her blev det besluttet at godkende udkastet til videre behandling i de tre vækstfora og at udarbejde fælles kommunikation. Med aftaleudkastet sættes virksomhedernes behov yderligere i centrum gennem et mere formaliseret og forpligtende vestdansk erhvervssamarbejde med afsæt i de forskellige regionale styrkepositioner. De forskellige vestdanske styrker bruges dermed aktivt til gavn for virksomhederne i et sammenhængende og koordineret erhvervsfremmesystem på tværs af administrative grænser.

  Hovedpunkterne i udkastet er derfor:

  • At der lægges op til et fokuseret vestdansk erhvervssamarbejde med udgangspunkt i den øgede regionale specialisering inden for fødevarer, energiteknologier, sundheds- og velfærdsinnovation og smart industri og samarbejde herom på tværs af regionsgrænser.
  • At der desuden lægges op til at anvende de vestdanske styrker inden for automatisering, digitalisering, design og kreative erhverv til at skabe udvikling inden for samarbejdsområderne.
  • At der lægges op til en styrket politisk og administrativ organisering af samarbejdet ved at etablere en politisk styregruppe bestående af de tre formandskaber samt en administrativ sekretariatsgruppe og et fælles sekretariat, som går på skift mellem de tre regioner og starter ved Region Syddanmark.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender udkastet til aftale om styrket vestdansk erhvervssamarbejde. 

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/279
  6. Erhvervspartnerskabsaftale med Trekantområdet Danmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Vækstforums handlingsplan har Vækstforum besluttet at arbejde hen mod at indgå samarbejdsaftaler med de fælleskommunale subregionale erhvervsenheder. Formålet er at skabe sammenhæng og koordinering af indsatserne inden for erhvervsfremme. Der fremlægges nu et udkast til erhvervspartnerskabsaftale med Trekantområdet Danmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ambitionen med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og den tilhørende handlingsplan er, at satsningerne og initiativerne gennemføres i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører, så der skabes synergi og størst mulig effekt af indsatserne. Samtidig sikres sammenhæng og koordinering. Vækstforum drøftede derfor samarbejdet med de fælleskommunale subregionale erhvervsenheder på døgnseminaret i marts 2016. Vækstforum besluttede, at der skulle arbejdes hen mod at indgå samarbejdsaftaler med udgangspunkt i fælles interesser og potentialer. På baggrund af politiske drøftelser mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum fremlægges der nu et udkast til erhvervspartnerskabsaftale med Trekantområdet Danmark.

  Erhvervspartnerskabsaftalen skal med udgangspunkt i Trekantområdet Danmarks strategiske program for Danmarks Produktionscentrum og den regionale vækst- og udviklingsstrategi skabe rammerne for et samarbejde om at styrke Trekantområdet som Danmarks produktionscentrum til gavn for hele Region Syddanmark. Aftalen, der er vedlagt som bilag, indeholder fire aktivitetsspor, der alle støtter op om produktionserhvervene:

  • Kvalificeret arbejdskraft: Målet er at produktionserhvervet i Trekantområdet fremover har adgang til den nødvendige kompetente arbejdskraft.
  • Automatisering: Målet er at samtænke Vækstforums initiativer inden for automatisering med Trekantområdets styrker inden for produktionserhverv.
  • Design: Målet er at videreudvikle og udbrede anvendelsen af design i produktionsvirksomhederne med henblik på at styrke deres værditilvækst og konkurrenceevne.
  • Fødevarer: Målet er at afdække om der er særlige styrker og udfordringer, som ikke tilgodeses gennem eksisterende tilbud til fødevareerhvervet, herunder behov for etablering af nye samarbejdsrelationer.

  Under de fire aktivitetsspor er der aftalt konkrete indsatser, som er beskrevet i Erhvervspartnerskabsaftalen, der er vedlagt som bilag.

  Erhvervspartnerskabet løber fra 2016-19 og kan tages op til revision midtvejs, dvs. ved udgangen af 2017.

  Erhvervspartnerskabsaftalen er en del af en samlet udviklingsaftale mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Vejen, Middelfart og Vejle. Den samlede byregionale udviklingsaftale forelægges for regionsrådet til godkendelse, mens Erhvervspartnerskabsaftalen godkendes af Vækstforum.    

  Der er sideløbende igangsat en proces med at udarbejde en erhvervspartnerskabsaftale med Udvikling Fyn, og det forventes, at der ligger et udkast klar til mødet i Vækstforum i september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender erhvervspartnerskabsaftalen med Trekantområdet Danmark.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt med den bemærkning, at Vækstforum ønsker en status for aftalen om et år.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/13465
  7. Dialog med Slesvig-Holsten om deres udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Statskancelliet i delstaten Slesvig-Holsten har henvendt sig til Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum, da delstaten er ved at udarbejde en ny udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030). Statssekretær Thomas Losse-Müller præsenterer strategien på Vækstforums møde med henblik på en efterfølgende drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i de seneste år sket en styrkelse af samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse, hvor der særligt på områderne for energi og velfærdsteknologi er igangsat en række nye INTERREG-projekter, nogle med medfinansiering fra Vækstforum, hvor det blandt andet er målet at styrke det grænseoverskridende klyngesamarbejde

  Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum har i februar 2016 modtaget en henvendelse fra statskancelliet i delstaten Slesvig-Holsten vedr. Slesvig-Holstens nye udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030). Strategien skal omhandle både nutidige og fremtidige tendenser og trends samt delstatsregeringens strategier og planer.

  Slesvig-Holsten har netop færdiggjort en grønbog, som skal danne grundlag for en høringsfase, hvor der bl.a. planlægges dialog med centrale samarbejdspartnere. Resultaterne fra dialogfasen vil indgå i en mere dybtgående rapport – en hvidbog – med en række indsatsspor og en konkret handlingsplan.

  Landesentwicklungsstrategie 2030 er som den regionale vækst- og udviklingsstrategi en paraply for en række sektorstrategier m.m. Den foreliggende Grønbog opridser en række megatrends med konsekvenser for Slesvig-Holsten og formulerer 9 sigtelinier som reference for fremtidige politiske beslutninger. Sigtelinierne rummer bl.a. emner som:

  • Understøtte den særlige livskvalitet i Slesvig-Holsten
  • Søge differentierede løsninger for byer og planlægning inden for regionen
  • Styrke kvaliteten i uddannelserne
  • Styrke den erhvervsmæssige basis og udvikle nye erhverv
  • Forberede fremtidens mobilitet
  • Udvikle de tværregionale og internationale forbindelser
  • Styrke tilflytning – konkurrencedygtig attraktivitet 

  Det bemærkes endvidere, at Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten i 2007 underskrev en partnerskabsaftale om regionalt samarbejde. Som led i aftalen udarbejdes bl.a. 2-årige planer for aktiviteter, der har fælles interesse. Årsplanen for 2015-2016 inkluderer aktiviteter inden for områderne: Uddannelse og arbejdsmarked, Erhvervsudvikling: Udbygning af fælles styrker og etablering af grænseoverskridende klynger, Sundhedssamarbejde, Infrastruktur og mobilitet, Kulturelt samarbejde og mindretal.

  Statssekretær Thomas Losse-Müller vil på mødet i Vækstforum præsentere Slesvig-Holstens Landesentwicklungsstrategie 2030 i form af ovennævnte grønbog med henblik på at drøfte denne samt snitflader til Vækstforums strategi. Relevante emner forventes bl.a. at være digitalisering, internationalisering, vækst og regional udvikling.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter samarbejdsmuligheder med afsæt i oplægget.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt, idet Vækstforum blev præsenteret for Slesvig-Holstens strategiarbejde og drøftede samarbejdsmuligheder med afsæt i fælles strategiske prioriteringer, herunder kvalificeret arbejdskraft, uddannelse, innovation, digitalisering og energi.


  Sagsnr. 16/279
  8. Forslag til justeret ansøgningsproces
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Vækstforums møde den 18. marts 2016 blev det besluttet at justere den nuværende ansøgningsproces for at sikre realiseringen af handlingsplanen inden for de økonomiske rammer. Sekretariatet blev bedt om at udarbejde en model for justeringen samt en plan for overgang hertil. Plan og model forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Vækstforums møde den 18. marts 2016 blev det besluttet at justere den nuværende ansøgningsproces for at sikre, at Vækstforum kan realisere sin strategi og handlingsplan inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed. Baggrunden er, at erfaringerne med rammerne for de nye strukturfondsprogrammer viser, at der er mindre råderum end tidligere, hvilket stiller nye krav til tilrettelæggelsen af ansøgningsprocessen og udmøntningen af midlerne.   

  Hidtil har ansøgningsprocessen været tilrettelagt som 4 årlige ansøgningsrunder, hvor der kan søges bredt inden for Vækstforums handlingsplan, kombineret med indkaldelse af ansøgninger inden for tematiserede, specifikke områder, som Vækstforum har besluttet, f.eks. automatisering og kvalificeret arbejdskraft.

  Fremadrettet forslås det, at der alene indkaldes ansøgninger inden for tematiserede, specifikke områder, som Vækstforum træffer beslutning om. Dels for at sikre mere optimal udnyttelse af midlerne og bedre overensstemmelse med de rammer, strukturfondene stiller til rådighed. Dels for at skabe øget konkurrence og kvalitet, idet der vil være en større sammenlignelighed ved vurderingen af ansøgninger inden for samme område. 

  Forslag til justeret proces

  Den nye proces indebærer, at Vækstforum fremadrettet overordnet træffer beslutning om:

  • Investeringsplan for de midler, Vækstforum har indstillingsretten til.
  • Løbende udmøntning af midler i investeringsplanen.
  • Løbende udmøntning af midler, der ikke er disponeret i investeringsplanen (’fri ramme’). 

  Det foreslås, at der på Vækstforums møde i september fremlægges en investeringsplan, der løber handlingsplansperioden ud, dvs. til og med 2017. Investeringsplanen udarbejdes dels ud fra de indsatser, der er beskrevet i handlingsplanen, dels ud fra de økonomiske rammer, der er til rådighed. Investeringsplanen angiver, hvornår der indkaldes ansøgninger til de indsatser, der er angivet i handlingsplanen, og hvor mange midler, der forventes afsat til de enkelte indsatser. Investeringsplanen omfatter både forretningsområderne og de allerede besluttede brede indsatser, eksempelvis kvalificeret arbejdskraft.

  Som grundlag for indkaldelse af ansøgninger forelægges Vækstforum herudover løbende beslutningsoplæg, som beskriver det enkelte tema, rammer og kriterier.

  Det foreslås desuden, at der i investeringsplanen reserveres en ’fri ramme’ af udisponerede midler til Vækstforums disposition ud over de midler, der er prioriteret til konkrete indsatser i investeringsplanen. Den frie ramme kan, sammen med eventuelle tilbageløbsmidler, anvendes til de indsatser, der ikke på forhånd er beskrevet og prioriteret i handlingsplanen, men som ligger inden for rammerne af vækst- og udviklingsstrategien.

  Den frie ramme giver således fleksibilitet til, at Vækstforum kan træffe beslutning om at sætte ind i forhold til problemstillinger, der viser sig efter handlingsplanens vedtagelse, herunder nye, brede indsatser. Desuden giver den frie ramme mulighed for at disponere midler til initiativer af anden karakter, f.eks. kontingent til det syddanske EU-kontor, yderområdepuljen, medfinansiering af Interreg-projekter m.m. 

  Vækstforum vil som hidtil få forelagt alle ansøgninger til beslutning.

  Derudover vil Vækstforum fremover få forelagt en oversigt over modtagne idéer og henvendelser, som falder uden for de temaer, der indkaldes ansøgninger inden for.

  Implementering

  Der er udmeldt ansøgningsfrister til Vækstforums møder i september og december 2016. Det anbefales, at disse to frister opretholdes, og at de indkomne ansøgninger behandles på vanlig vis i resten af 2016.

  Dog anbefales det, at der ud fra disponeringsplanen for EU’s strukturfondsmidler sættes et loft over, hvor mange midler der indstilles på decembermødet 2016 for at sikre, at der også er midler til rådighed i 2017 og i den resterende del af strukturfondsperioden. Det vil konkret indebære, at der i 2016 som udgangspunkt ikke kan bevilges yderligere midler inden for Regionalfondens prioritet 1, Styrket Innovation i SMV’ere, inden for Regionalfondens prioritet 2, Flere vækstvirksomheder og inden for Socialfondens prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse, jf. bilaget. Dog kan der være brug for ekstraordinært at trække på strukturfondsmidlerne inden for disse prioriteter med henblik på at sikre hjemmel.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender modellen for en justeret ansøgningsproces.
  • at Vækstforum beslutter, at sekretariatsgruppen udarbejder et udkast til investeringsplan for den nuværende handlingsplansperiode til godkendelse på Vækstforums septembermøde 2016.
  • at Vækstforum godkender, at den nuværende disponeringsplan for EU-midlerne danner grundlag for indstillingen af EU-midler på decembermødet 2016.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/13621
  9. Flere unge til erhvervsuddannelserne - forældrekampagne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som en del af Vækstforums indsats for kvalificeret arbejdskraft arbejdes der på at sikre flere dygtige faglærte til de syddanske virksomheder, herunder at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Region Hovedstaden har taget initiativ til en national forældrekampagne, som skal bidrage til, at erhvervsuddannelserne indgår i forældrenes samtaler med de unge om valg af uddannelse og herved få flere unge til at søge en erhvervsuddannelse. Vækstforum skal tage stilling til, om Vækstforum vil medfinansiere forældrekampagnen med 0,5 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det er vanskeligt for mange virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. Særligt forventes der mangel på faglærte. Søgningen til erhvervsuddannelserne har været faldende de sidste 15 år, så der i 2015 kun var ca. 21 % af en ungdomsårgang, som søgte en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen.

  Region Hovedstaden har taget initiativ til en national forældrekampagne, som skal sikre flere faglærte i fremtiden. Kampagnen er målrettet forældre, da de har en afgørende og ofte overset betydning og indflydelse på de unges uddannelsesvalg. Kampagnen forventes at starte i efteråret 2016 og slutte medio 2017.

  Målet med kampagnen er, at:

  • Øge forældrenes kendskab til erhvervsuddannelser, således at erhvervsuddannelserne kommer med i forældrenes samtaler med de unge, der skal til at træffe et uddannelsesvalg.
  • Søgningen til erhvervsuddannelserne direkte efter 9. og 10. kl. stiger med 3 procentpoint på landsplan i 2017 i forhold til 2016.

  Kampagnen skal primært bestå af korte film, som skal lanceres via sociale medier og regionale/nationale TV stationer samt kampagnesite, radiospots og outdoor annoncering, fx standere ved indkørsel til byer.

  Kampagnen har et overslagsbudget på ca. 4,5 mio. kr. Den tunge post i budgettet er indrykning af korte film på nationalt TV. Der er budgetteret med regional medfinansiering på ca. 3 mio. kr. Heraf har Region Hovedstaden støttet med 1,3 mio. kr. og Region Midtjylland med ca. 0,5 mio. kr. Desuden vil der blive søgt forskellige fonde for at opnå den fulde finansiering. Selvom kampagnen er national, forventes der regionale forskelle, som vil afspejle størrelsen på medfinansieringen fra de enkelte regioner.

  Udover regioner er der en række andre samarbejdsparter i forældrekampagnen. Det er Danske Erhvervsskoler, Dansk Byggeri, LO-Hovedstaden, HANDS-ON aktører herunder 3F, Dansk Metal, Dansk Industri og Teknisk Landsforbund samt Danske Maritime.

  Der er brug for en helhedsorienteret indsats på mange fronter, hvis det skal lykkes at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.  Herunder fx at de unge allerede i folkeskolen får praktiske erfaringer med erhvervsuddannelserne og faglærte job, så de kan tage et kvalificeret uddannelsesvalg, og at der er et fornuftigt decentralt udbud af erhvervsuddannelser og gode transportmuligheder, så transporttiden til en erhvervsuddannelse ikke bliver for lang.

  Forældrene spiller en stor rolle i de unges valg af uddannelse, og derfor er det vurderingen, at det er velbegrundet, at kampagnen i overvejende grad retter sig mod forældrene. Kampagner gør det dog ikke alene, men kan være med til at skabe opmærksomhed og fungere som et ”bagtæppe” for de øvrige indsatser for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Erhvervsskoler, kommuner mm.  kan få adgang til og gøre brug af kampagnematerialet og har dermed mulighed for at koordinere og supplere med egne indsatser i forhold til de unge og deres forældre.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandsskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 0,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til at medfinansiere en national forældrekampagne i 2016-2017.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt, idet Vækstforum bemærkede, at det er afgørende, at der er en velovervejet balance mellem kommunikationskanalerne, herunder TV-kampagner og brug af de sociale medier.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 07/24377
  10. Vestdansk Investeringsfremme - beslutning om kontingent 2017-2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) har til formål at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark. Vækstforum har støttet initiativet siden 2007. På baggrund af de hidtidige gode resultater foreslås det, at medlemskab og finansiering videreføres for årene 2017 og 2018. Derudover ønsker foreningens bestyrelse Vækstforums holdning til brug af opsparede midler på ansættelse af en investeringsfremmemedarbejder i Hamborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark. Vækstforum har støttet initiativet siden 2007 med et årligt kontingent til foreningen på 3,2 mio. kr. 

  Der er placeret 9 projektledere i de 3 regioner, heraf 3 i Syddanmark. De 2 er placeret i Odense i henholdsvis Syddanske Forskerparker og på Lindø Industripark. Disse projektledere har særligt fokus på at tiltrække virksomheder inden for Vækstforums forretningsområder Bæredygtig energi og Sundheds- og velfærdsinnovation. Endvidere er der en projektleder inden for designområdet med fysisk placering på Designskolen Kolding i tilknytning til Design2innovate.

  Foreningen ledes af en bestyrelse udpeget af de tre vestdanske vækstfora og Udenrigsministeriet. Syddansk Vækstforum har udpeget Karsten Uno Pedersen og Erik Buhl Nielsen til bestyrelsen.

  Til brug for en årlig resultatmåling, kontakter revisionsfirmaet KPMG alle virksomheder, der er tiltrukket eller fastholdt i Vestdanmark med bistand fra FVI for at vurdere, om FVI’s indsats har haft en afgørende betydning for placeringen samt at verificere antallet af jobs. Som noget nyt fra 2015 indregnes bygge- og anlægsjob i de helt særlige situationer, hvor en udenlandsk investering er karakteriseret ved, at projektet varer mindst ét år, og at investeringssummen udgør mindst 75 mio. kr.

  De samlede resultater af Vestdansk Investeringsfremmes indsats for hvert år fremgår nedenfor:

   

  Jobskabelse i Vestdanmark

  Region

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Total

  Nord

  40

  117

  156

  65

  432

  85

  73

  275

  98

  1.341

  Midt

  31

  203

  367

  11

  103

  400

  219

  66

  267

  1.667

  Syd

  340

  268

  45

  38

  40

  246

  244

  105

  305

  1.631

  Total

  411

  588

  568

  114

  575

  731

  536

  446

  670

  4.639

  Som det fremgår, er der store udsving mellem de forskellige år. Det skyldes, at der er stor forskel på de enkelte investeringsprojekters størrelse. F.eks. dækker tallene i 2015 over henholdsvis 6 investeringsprojekter i Syddanmark, 3 investeringsprojekter i Nordjylland og 9 investeringsprojekter i Midtjylland.

  Hvis man ser på hele perioden 2007–2015, er der samlet tiltrukket eller fastholdt 1.631 jobs til Syddanmark. Vækstforum har i samme periode investeret 28,8 mio. kr. i kontingent til foreningen. Det svarer til en pris per job på 17.658 kr.

  I 2015 er der skabt 283 og fastholdt 22 (i alt 305) arbejdspladser i Region Syddanmark, hvilket vurderes at være tilfredsstillende. Ligeledes vurderes det, at de samlede resultater for perioden 2007-2015 for jobskabelsen og/eller fastholdelsen både i Syddanmark og i de tre vestdanske regioner tilsammen er tilfredsstillende.

  Bag tallene for 2015 i Syddanmark ligger blandt andet to virksomheder inden for bæredygtig energi, som har etableret sig i Region Syddanmark. Det drejer sig om Grupo Benicio, der gennem datterselskabet Envo Group står bag etableringen af et af verdens største biogasanlæg i Aabenraa i 2015. Et tilsvarende anlæg er etableret i Tønder i 2014. E.ON bygger også et biogasanlæg placeret i Vojens.

  Økonomi

  Det nuværende aktivitetsniveau/budget i FVI er på 10 mio. kr. årligt. FVIs bestyrelse foreslår dette fastholdt i 2017 og 2018. Det er og har været muligt at operere med et budget, der er højere end de årlige kontingentbidrag på 8 mio. kr. fordi der i foreningens første år skete en betydelig opsparing. De øgede aktiviteter er ledsaget af øgede resultatkrav. Ved udgangen af 2018 vil der, trods meraktiviteten, stadig være uforbrugte midler på ca. 1,8 mio. kr., som bestyrelsen overvejer at anvende på en styrket investeringsfremmeindsats i Hamborg.

  På baggrund af resultaterne anbefaler bestyrelsen for FVI, at medlemskabet og det årlige kontingent videreføres for årene 2017 og 2018 med et samlet kontingent på 8 mio. kr. årligt. Region Syddanmarks andel, som er beregnet på baggrund af befolkningstal i de tre vestdanske regioner, er på 3,15 mio. kr. om året. Region Midtjyllands og Region Nordjyllands andel er på henholdsvis 3,35 mio. kr. og 1,5 mio. kr. Invest in Denmarks bidrag er estimeret til en værdi af 4 mio. kr. årligt i form af medarbejderressourcer.

  Investeringsfremmemedarbejder i Hamborg

  En analyse af en øget nærmarkedsindsats (Norge, Sverige, Tyskland) foretaget af Invest In Denmark for FVIs bestyrelse viser, at der er potentiale for yderligere investeringer fra disse lande. Invest in Denmark har derfor flyttet ressourcer fra Asien til en forstærket investeringsfremmeindsats i Norge og Sverige, hvor der vil blive ansat investment managers. I forhold til Tyskland lancerede regeringen den 4. februar 2016 en ny Tysklandsstrategi, der bl.a. fokuserer på en forstærket eksport-, innovations- og investeringsfremmeindsats, herunder opgradering af handelskontoret i Hamborg til et generalkonsulat. Invest in Denmark har allerede to investment managers i Tyskland med base i München, og der er derfor ikke yderligere ændringer til Invest in Denmarks bemanding i Tyskland som følge af den nye Tysklandsstrategi.

  Det er Invest in Denmarks og FVI bestyrelsens vurdering, at der med fordel kan ske en styrkelse af investeringsfremmeindsatsen ved at ansætte en medarbejder i Hamborg på linje med Invest in Denmarks forstærkede indsats i Norge og Sverige. Invest in Denmark har meddelt, at de ikke har ressourcer til en ansættelse i Hamborg.

  FVIs bestyrelse har drøftet muligheden for at anvende opsparede midler til ansættelse af en investeringsfremmemedarbejder i Hamborg i en toårig forsøgsperiode (2017-2018). Det vil dog bryde med princippet om arbejdsdelingen i investeringsfremmearbejdet i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, der er baseret på, at Invest in Denmark finansierer udeapparatet, og FVI finansierer hjemmeapparatet i Vestdanmark.

  Det vurderes, at de samlede omkostninger til ansættelse af en investeringsfremmemedarbejder i Hamborg beløber sig til 840.000 kr. årligt.

  FVI’s bestyrelse ønsker Vækstforums holdning til, om bestyrelsen bør gå videre med at anvende opsparende midler til ansættelse af en investeringsfremmemedarbejder i Hamborg (i foreløbigt to år). Det er sekretariatets vurdering, at en FVI-finansiering af medarbejderen i Hamborg i en to årig pilotfase bør forudsætte, at indsatsen videreføres af Invest In Denmark efter pilotfasen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bevilger støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 på i alt 6.300.000 kr. til kontingent for medlemskab af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme i 2017 og 2018.
  • at Vækstforum tilkendegiver, om FVIs bestyrelse bør arbejde videre med ansættelsen af en investeringsfremmemedarbejder i Hamborg finansieret af FVI.  
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt, idet Vækstforum tilkendegav opbakning til, at Vestdansk Investeringsfremme arbejder videre med ansættelsen af en medarbejder i Hamborg, idet det forventes, at indsatsen videreføres af Invest in Denmark efter 2 år.


  Sagsnr. 16/278
  11. Kommunikation og synlighed af Vækstforums tilbud
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum drøftede på mødet i marts 2016 Vækstforums kommunikationsindsats, herunder synliggørelse af de forskellige muligheder for virksomhederne. Vækstforum besluttede at fortsætte drøftelserne på junimødet, særligt hvordan Vækstforums indsatser kan blive mere tydelige for Vækstforums målgrupper. I punktet beskrives en styrket kommunikationsindsats overfor virksomheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum har bedt om et oplæg til, hvordan de igangsatte aktiviteter og tilbud kan blive mere tydelige for virksomhederne.

  En stor del af kommunikationen fra Vækstforum har taget udgangspunkt i, at mulige ansøgere skal have information om nye initiativer fra Vækstforum. Dette skyldes blandt andet, at der er en række krav til denne type kommunikation fra strukturfondene.

  Der er dog behov for øget opmærksomhed på, at kommunikationen når ud til de virksomheder, som kan få gavn af de tilbud og aktiviteter, der er støttet af Vækstforum. Der arbejdes derfor på at målrette kommunikationen endnu mere til virksomheder, både gennem mere målrettede kanaler og mere virksomhedsnære tekster om Vækstforums investeringer. Herudover kan virksomhederne finde information om finansieringsmuligheder (fx OPI-puljen) på staertvaekst.dk.

  Som udgangspunkt er det er de udførende aktører, der løbende har kontakten til virksomhederne. Når Vækstforum har afsat midler til at igangsætte en konkret indsats, er det især disse aktører, der har ansvaret for at varetage kommunikationen.

  Sekretariatet vil dog gå i dialog med de væsentligste af disse for at undersøge, om det i samarbejde er muligt at styrke kommunikationen yderligere. Der er desuden sat gang i følgende initiativer:

  • Der er oprettet en casebank, der vil indeholde relevante virksomhedscases med information om virksomheders erfaringer med deltagelse i aktiviteter. Disse cases kan bruges enkeltvis løbende i kommunikationen fra Vækstforum, bl.a. til at illustrere konkrete indsatser i nyhedsbrev, til pressen, på hjemmeside, sociale medier og i informationsmateriale. De konkrete cases bliver løbende indsendt til sekretariatet.
  • En virksomhedsrettet oversigt over aktive projekter på Vækstforums hjemmeside er under udarbejdelse. Der arbejdes på en løsning, der er nem at finde og mere tekstmæssigt målrettet virksomheder.
  • Et nyt oplæg til Vækstforummedlemmer, som kan bruges ved eksterne oplæg om Vækstforums arbejde, investeringer og tilbud er under udarbejdelse. Oplægget tilpasses den nye strategi og handlingsplan.
  • Kortfattet informationsmateriale om Vækstforum er under udarbejdelse til formidling og inspiration til virksomheder mv. af fx Vækstforum, sekretariatsgruppe, på messer mv.
  • Styrket kommunikation på de sociale medier.

  I bilaget gives et generelt overblik over kommunikationsindsatsen i forhold til målgrupper, middel mv.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter den foreslåede kommunikationsindsats over for virksomhederne.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt, idet Vækstforum understregede vigtigheden af at være til stede på de sociale medier. Herudover bad Vækstforum sekretariatet følge op på, at de igangsatte projekter synliggør Vækstforums tilbud og finansiering i deres kommunikation.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/279
  12. Vækstforums mødeplan for 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Planen for Vækstforums møder i 2017 forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum afholder jf. forretningsordenen 4 ordinære møder årligt.

  Der foreslås, at møderne i 2017 afholdes:

  • 20. marts 2017
  • 12. juni 2017
  • 27. september 2017
  • 4. december 2017

  Alle ordinære møder afholdes i regionsrådssalen i Vejle kl. 15.00 – 18.00.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender mødeplanen for 2017.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Møderne ønskes fortsat afholdt i Regionshuset i Vejle.


  Sagsnr. 16/2603
  13. Orientering: Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen har igangsat et eftersyn af erhvervsfremmesystemet. Der orienteres om det igangsatte arbejde, herunder proces og organisering. Konklusionerne af eftersynet forventes at foreligge til vækstforummødet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum blev den 18. marts 2016 orienteret om eftersynet af erhvervsfremmeindsatsen, hvor regeringen vil ’gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen for at forenkle og fokusere midlerne’.

  Formålet er at:

  • Kortlægge den samlede erhvervsfremmeindsats, der varetages i både erhvervs-, investerings- og innovationsfremmesystemerne i kommuner, regioner og stat.
  • Evaluere organiseringen og indholdet af den samlede erhvervsfremmeindsats på tværs af den offentlige sektor.

  Kortlægningen skal indeholde et overblik over:

  • Organisering af indsatsen.
  • Det konkrete indhold af tilbuddene, som aktørerne leverer, og til hvilke målgrupper.
  • Udgifter til indsatsen, herunder udgifter til administration.
  • Antallet af virksomheder, der benytter erhvervsfremmeindsatsen.
  • De eksisterende effektevalueringer i erhvervsfremmeindsatsen.

  Evalueringen skal vurdere om:

  • Organiseringen i den offentlige sektor sikrer en enkel og gennemsigtig indsats for virksomhederne.
  • Organiseringen af indsatsen fører til uhensigtsmæssig konkurrence mellem aktører.
  • Der er overlap mellem tilbuddene i indsatsen på tværs af den offentlige sektor.
  • Midlerne i indsatsen anvendes omkostningseffektivt.
  • De eksisterende tilbud er begrundet i samfundsøkonomiske behov.
  • Eksisterende effektevalueringer har en tilstrækkelig god kvalitet til at kunne anvendes til en vurdering af, om tilbuddene har en samfundsøkonomisk positiv erhvervsfremmende effekt.

  Proces og organisering

  Der er nedsat en tværministeriel styregruppe samt en arbejdsgruppe med deltagelse af Erhvervs- og Vækstministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet samt Finansministeriet (formand). Skatteministeriet, KL og Danske Regioner inddrages i arbejdsgruppen, ligesom relevante ressortministerier også kan inddrages efter behov. Arbejdsgruppen skal følge og understøtte konsulenternes arbejde. Der anvendes ekstern konsulentbistand til at gennemføre eftersynet. Styregruppen har valgt et konsortium bestående af McKinsey & Company, Struensee & Co., Damvad Analytics og Landfall Strategy Group til at udføre opgaven. Resultaterne af eftersynet forelægges til politisk behandling i regeringens økonomiudvalg i maj 2016. Det forventes, at der på vækstforummødet kan redegøres for konklusionerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandsskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/13026
  14. Orientering: Partnerskab med Japan inden for velfærds- og robotteknologi
  fold dette punkt ind Resume
   

  I vækstpartnerskabsaftalen 2013 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum er det aftalt at styrke samarbejdet med Japan inden for velfærds- og robotteknologi. Punktet giver en status på samarbejdsindsatsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstpartnerskabsaftalen for 2013 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum indeholdt en række initiativer inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Det fremgik af aftalen, at partnerne ønskede at styrke samarbejdet med Japan om velfærds- og robotteknologi, herunder at undersøge innovations- og erhvervsperspektiverne i et styrket samarbejde, jf. regeringens strategiske samarbejdsaftale med Japan.

  På den baggrund gennemførte Erhvervs- og Vækstministeriet og Syddansk Vækstforum i efteråret 2014 en fælles fact-finding mission til Japan. Besøget var tilrettelagt i et samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Syddansk Vækstforum. Formålet var at afklare, hvilke udfordringer og potentielle gevinster, der kan være i et samarbejde med Japan inden for automatiserings, robot- og velfærdsteknologi. I turen deltog repræsentanter fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Formandskabet for Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark samt Væksthus Syddanmark.

  De overordnede konklusioner fra fact-finding-besøget var, at der kunne være et potentiale for samarbejde om innovation og produktudvikling inden for velfærdsteknologi. Vurderingen var, at de japanske styrker på teknologisiden i kombination med de danske styrker inden for design, brugerinvolvering og testmuligheder kunne udgøre et godt fundament for et styrket samarbejde, som kunne give gevinst for begge parter.

  Erhvervs- og Vækstministeriet og Region Syddanmark besluttede derfor at undersøge potentialet yderligere. I forbindelse med den næste Vækstpartnerskabsaftale med regeringen fik Erhvervs- og Vækstministeriet og Syddansk Vækstforum i fællesskab ansvaret for at afdække evt. samarbejder, der kunne skabe erhvervsmæssig vækst og gevinst for såvel japanske som danske virksomheder og aktører.

  Til at gennemføre det videre afdækningsforløb nedsatte Erhvervs- og Vækstministeriet og Syddansk Vækstforum primo 2015 en arbejdsgruppe med deltagelse af nationale og regionale aktører med interesse for samarbejdsmuligheder med Japan inden for velfærds- og robotteknologi. Arbejdsgruppen fik til opgave at afdække den konkrete interesse for samarbejde blandt virksomheder og andre parter i henholdsvis Japan og Danmark samt på baggrund heraf, at konkretisere eventuelle samarbejdsmuligheder.

  I arbejdsgruppen deltog repræsentanter fra Dansk Industri, Invest in Denmark, Erhvervsstyrelsen, Region Syddanmark, Odense Kommune, Udvikling Fyn, RoboCluster, Teknologisk Institut, Healthcare Denmark, Welfare Tech samt Væksthus Syddanmark.

  Arbejdsgruppen konkluderede følgende:

  • Danske virksomheder inden for velfærdsteknologi efterspørger ikke nye tiltag mhp. øget eksport til det japanske marked.
  • Der er enighed om, at det danske økosystem for velfærdsteknologi er attraktivt for japanske virksomheder at investere i.

  På den baggrund blev der aftalt et intensiveret samarbejde mellem samarbejdsparterne inden for velfærdsteknologi og Vestdansk Investeringsfremme/Invest in Denmark, og primo 2016 blev der igangsat et pilotinitiativ inden for de eksisterende rammer. Initiativet tager udgangspunkt i danske styrker inden for usability, brugerinvolvering og design og har som mål i løbet af 18 måneder at tiltrække fem japanske virksomheder. Det langsigtede mål med pilotinitiativet og det intensiverede samarbejde mellem relevante aktører er at skabe erhvervsmæssig vækst og gevinst for de danske virksomheder og aktører.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/964
  15. Orientering: Analyse af kapitalbehov i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forlængelse af Vækstforums beslutning om at arbejde videre med at undersøge mulighederne for anvendelse af finansielle instrumenter i den indeværende strukturfondsperiode, er der blevet gennemført en analyse af behovet for finansielle instrumenter specifikt i Region Syddanmark. Analysen ligger i forlængelse af den tidligere gennemførte nationale gap-analyse og er gennemført af Keystones og Oxford Research. Analysen konkluderer, at der også i Region Syddanmark er et finansierings-gap, og at der fra virksomhedernes side efterspørges bedre adgang til risikovillige lån og investeringer. Den yderligere finansiering vil styrke virksomhedernes vækst og udvikling samt medvirke til at skabe nye arbejdspladser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De fem regioner fik i 2015 gennemført en såkaldt gap-analyse om det finansielle marked. Analysen identificerede to huller i markedet, som med fordel kunne adresseres regionalt. På Vækstforums møde den 18. marts 2015 blev det besluttet at arbejde videre med at undersøge mulighederne for anvendelse af finansielle instrumenter i den indeværende strukturfondsperiode. På Vækstforums møde den 22. september 2015 blev det yderligere besluttet at afsætte midler fra EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond samt de regionale erhvervsudviklingsmidler til formålet, i perioden 2016-2020.

  For at kunne anvende midler fra EU’s strukturfonde til finansielle instrumenter skal der vedtages en tilføjelse til de danske programmer. Foruden en såkaldt gap-analyse, som allerede er gennemført, er det desuden et krav fra Europa kommissionen, at der udarbejdes en såkaldt Ex-ante assessment. Vækstforum sekretariatet har fået denne regionale analyse udarbejdet af Keystones og Oxford Research.

  Den udførte analyse peger på følgende fem konklusioner:

  1. Region Syddanmarks finansierings-gap

  Overordnet vurderes det, at de markedsfejl, som er nævnt på nationalt plan, også gør sig gældende på regionalt niveau i Region Syddanmark. Finansierings-gap’et for lånekapital til opstartsvirksomheder i Region Syddanmark anslås at være på mellem 83-385 mio. kr. For egenkapital til opstartsvirksomheder og egenkapital til vækstvirksomheder antyder beregningerne, at finansierings-gap’et ligger på et niveau omkring 80-350 mio. kr. pr. gap. Finansierings-gap’et for egenkapital til opstartsvirksomheder anslås at inkludere op til 154 virksomheder med et gennemsnitligt finansieringsbehov på cirka 5 mio. kr.

   2. Virksomheder i Region Syddanmark vurderer, at yderligere finansiering vil styrke udvikling og vækst

  Spørgeskemaundersøgelsen inkluderer virksomheder inden for de tre forretningsområder sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv. Undersøgelsen viser, at 52 % af virksomhederne vurderer, at der mangler risikovillige lån til at accelerere deres vækst, mens 41 % af virksomhederne vurderer, at der mangler investorkapital.

  3. Virksomheder i Region Syddanmark vurderes at kunne skabe flere hundrede arbejdspladser ved at finansierings-gap’et minimeres

  Erfaringer indikerer, at kapitalinstrumenterne kan opnå gearing med andre midler, gearingen varierer dog alt efter om det er lån eller egenkapital. Ligeledes peges der på, at en minimering af finansierings-gap’et vil skabe jobs. Det anslås, at der på kortere sigt (inden for få år) kan skabes omkring 100-150 jobs, hvilket kan vokse til i alt cirka 450 jobs på længere sigt (to til ti år). Baseret på tidligere erfaringer kan Region Syddanmark forvente, at der for hver 100 mio. kr., der investeres som egenkapital i opstarts- og mindre vækstvirksomheder skabes lige under 100 job på kort sigt og 250-325 job på lidt længere sigt.

  4. Der er fremadrettet et betydeligt behov for finansiering og ønsker om bedre tilgang til især risikovillige lån og investorkapital

  Undersøgelsen peger på, at der er et stort behov blandt såvel start-ups som vækstvirksomheder for ny finansiering. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder, der har søgt finansiering, har problemer med at få finansieringen. Virksomhederne vurderer, at de i gennemsnit kan beskæftige ca. 15 medarbejdere yderligere om 3 år, hvis de får den ønskede finansiering.

  5. Nye finansielle instrumenter bør sikre kritisk masse, tilskynde gearing og øge videndeling i markedet

  Det er vigtigt at sikre, at et nyt finansielt instrument har et tilstrækkeligt stort deal flow i forhold til brancher, stadier og geografi, med henblik på, at det er de mest sunde virksomheder, der investeres i. Samtidig er det vigtigt, at videndelingen i regionen øges således, at det bliver lettere for virksomhederne at finde måder at geare finansieringen i form af andre kilder i markedet.

  Analysens hovedkonklusioner er videreformidlet til brug for eftersynet af erhvervsfremmeindsatsen, hvor der bl.a. er opmærksomhed på de finansielle instrumenter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/9010
  16. Orientering: Region Syddanmarks Vækstbarometer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark foretager hvert kvartal en analyse af vækstforventningerne i de små og mellemstore virksomheder i regionen. Analysen af forventningerne til 2. kvartal 2016 viser fortsat positive forventninger til vækst blandt de syddanske virksomheder. Dog er vækstforventningerne ikke helt så høje som i efteråret 2015. Faldende tro på ordrer og eksport kan have trukket optimismen ned. Halvdelen af de små og mellemstore virksomheder har problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mere end fire ud af ti små og mellemstore virksomheder i Syddanmark tror på større omsætning i 2. kvartal 2016, men vækstforventningerne er ikke helt så høje som i efteråret 2015. Mindre tro på salg på eksportmarkederne og lavere forventninger til ordretilgangen kan have bidraget til denne udvikling. Der er fortsat tale om overvejende positive forventninger til jobudviklingen.

  Vækstforventningerne er højest i detailhandel og vidensrådgivning og IT, mens krisen i landbrug og fødevarer fortsat er udtalt med flere pessimistiske end optimistiske virksomheder, både når det gælder vækst og job.

  Det er fortsat svært for de syddanske virksomheder at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Halvdelen af de virksomheder, der i marts 2016 havde søgt arbejdskraft inden for det foregående halve år, havde problemer med at skaffe kvalificerede medarbejdere. Denne udfordring har ligget på det samme høje niveau siden september 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/279
  17. Orientering: Vækstforums kommunikationsindsats
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter. Der gives et overblik over omtaler af Vækstforums aktiviteter i perioden den 3. marts 2016 til 30. maj 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforums kommunikationsindsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde og resultater. Formålet er at synliggøre Vækstforums aktiviteter samt at synliggøre effekter og resultater af Vækstforums arbejde med udgangspunkt i de igangsatte aktiviteter.

  Vækstforumsekretariatet følger medieomtalen af Vækstforums aktiviteter. I perioden den 3. marts 2016 til 30. maj 2016 har medierne bragt nedenstående omtaler af Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum. Der måles på aktiviteter, der er igangsat fra 2010 og frem med henblik på at få hovedparten af de projekter med, der er igangsat efter Vækstforums fokusering på de nuværende tre forretningsområder.

  Trykte medier: 50

  Online: 57

  TV: 1

  Radio: 3

  Inden for Vækstforums forretningsområder er fordelingen:

  Sundheds- og Velfærdsinnovation: 36

  Bæredygtig energi: 15

  Oplevelseserhverv: 9

  Tværgående: 15

  Grænseoverskridende samarbejder: 6

  Vækst i yderområderne: 30

  Ud over medieopgørelsen følges der internt op på kommunikationen om Vækstforum i tilfælde, hvor der har været udsendt pressemeddelelse, er skrevet debatindlæg og/eller der har været dialog med et medie, før en artikel er blevet bragt.

  Der kan for det seneste kvartal blandt andet fremhæves følgende historier:

  • Ny Vækst og udviklingsstrategi
  • Igangsættelse af ny automationsindsats
  • Udflytning af statslige arbejdspladser og ny indsats hos work-live-stay
  • Vestdansk samarbejde
  • OPI-projektet Mind-fitness

  Der er vedlagt en oversigt over omtalerne som bilag. Som det fremgår af oversigten, er der for størstedelens vedkommende tale om positive eller informerende artikler om igangsatte initiativer. Der har i denne periode været mange omtaler af velfærdsteknologi og Fremtidsfabrikken.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/50344
  18. Orientering: Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret for anvendelse af følgende midler:

  • De regionale erhvervsudviklingsmidler
  • EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
  • Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug af de forskellige midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  I 2016 har Vækstforum i alt 114,8 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Hvis de foreliggende indstillinger følges, er der 59,1 mio. kr. tilbage.

  Der er på nuværende tidspunkt disponeret 55,7 mio. kr. af årets erhvervsudviklingsmidler. 33,3 mio. kr. af midlerne blev disponerede i 2015. Der blev afsat en ramme på 25,0 mio. kr. til medfinansiering af de nye initiativer om risikovillig kapital, 3,3 mio. kr. til puljen til projektudvikling i yderområder, 1 mio. kr. til den særlige ramme til sekretariatet og 4 mio. kr. til modtagelse af statslige arbejdspladser i Region Syddanmark.

  Derudover reserverede Vækstforum den 16. juni 2015 en ramme på 8 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til finansiering eller medfinansiering af midt- og slutevalueringer af de projekter, der får tilsagn i 2014-2017. Denne ramme vil blive udmøntet i takt med, at vækstforumsekretariatet modtager regninger fra den valgte fælles evaluator.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020
  Vækstforum har desuden 637,4 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond 2014-2020. Heraf er de 57,5 mio. overførsler fra de øvrige vækstfora og fra Erhvervsstyrelsen, fordi Syddanmark har påtaget sig at være leadpartner på de to nationale projekter ”Danske Turistkompetencer” og ”Scale-up Denmark”, som projekt ”Team Vækst Danmark” er omdøbt til.

  Tabel 2 og 3 i bilaget giver en oversigt over midlernes fordeling på budgetrammer. Hvis de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 121,4 mio. kr. til rest på Socialfonden, se tabel 2 og 116,3 mio. kr. til rest på Regionalfonden, se tabel 3 i bilaget.

  Mål for bevillinger og udbetalinger af strukturfondsmidler for perioden 2014-2020

  Vækstforum er samlet set forud for sin disponeringsplan. Jf. tabel 4 i bilaget er Vækstforum dog lidt bagud ift. målet for Socialfonden. Når overførslen af midler fra de øvrige vækstfora indregnes er målet, at der efter det 2. møde i 2016 er indstillet projekter til tilsagn for 148,7 mio. kr. Dette mål er ikke helt nået, fordi den afsatte ramme til kvalificeret arbejdskraft ikke fuldt ud er blevet udmøntet i tilsagn til konkrete projekter. Til gengæld er målet for Regionalfondens vedkommende på 161,1 mio. kr. mere end opfyldt. Der er indstillet projekter til tilsagn for i alt 187,5 mio. kr.

  De regionale rammer på hver af de to fonde er givet som bevillinger til 3 underliggende prioriteter. At Syddansk Vækstforum er lidt bagud for sin disponeringsplan for Socialfonden dækker således over, at Vækstforum er bagud for sine mål for prioritet 4, Erhvervsuddannelser, har nået sit mål for prioritet 3, Social inklusion og er meget forud for sit mål for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse. Hvis de foreliggende indstillinger imødekommes, er der, som tabel 2 viser, kun 12 mio. kr. tilbage på prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse i programperioden 2014-2020, før en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.

  At Vækstforum samlet set er forud for sin disponeringsplan for Regionalfonden dækker på samme måde over, at Vækstforum er forud for sit mål for prioritet 1, Innovation og klyngedannelse og især forud for sit mål for prioritet 2, SMV konkurrenceevne. Samtidig er Vækstforum bagud for sit mål for prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet. Hvis de foreliggende indstillinger imødekommes, er der som tabel 3 viser kun 26,8 mio. kr. tilbage på prioritet 2, SMV konkurrenceevne i programperioden 2014-2020 før en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.

  Vækstforums plan for udbetalinger er ikke nået, fordi Vækstforums indstillinger endnu ikke har ført til tilsagn fra Erhvervsstyrelsen inden for den tidsramme, der lå til grund for udmøntningsmålene i handlingsplanen. Derfor er der indtil nu kun tre realiserede udbetalinger. Det er en udfordring, som Syddanmark deler med de øvrige regioner.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/1028
  19. Orientering: Formandskabets behandling af ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Til den anden ansøgningsfrist til Syddansk OPI-pulje, den 2. februar 2016, er der indkommet 4 ansøgninger. Heraf er 2 blevet trukket tilbage af ansøger og 2 blev behandlet af Vækstforums Formandskab den 25. maj 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Vækstforums møde den 25. september 2014 bemyndigede Vækstforum Formandskabet til at træffe afgørelse vedrørende ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

  Der er i alt indkommet 4 ansøgninger til puljens ansøgningsfrist den 2. februar 2016. Formandskabet har taget stilling til i alt 2 projekter, der begge fik tilsagn. 2 ansøgninger (Remote Patient Care og Energy Storage System) er trukket tilbage af ansøger.

  Projekt

  Forretningsområde

  Beslutning

  Lydeo v. Ordblindetræning IVS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Test af Inducas v. Come-back ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner omkring afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser (fremover skrives der blot produkter, men der menes såvel produkter som serviceydelser) inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi samt Oplevelseserhverv. Produkter, der testes og videreudvikles, skal være tæt på markedet og skal opfylde et behov hos den offentlige sektor, hos brugere og bidrage til vækst og flere arbejdspladser hos virksomheden.

  I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på følgende kriterier:

  • At det sandsynliggøres, at projektet skaber vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark,
  • At det sandsynliggøres, at det ydede tilskud vil have en umiddelbar effekt i forhold til udviklingen af erhvervene inden for de tre forretningsområder i form af omsætningsvækst og arbejdspladser,
  • At det offentlige behov – herunder interesse – for produktet er sandsynliggjort på ansøgningstidspunktet,
  • At der foreligger en velbeskrevet forretningsplan og plan for markedsintroduktion af produktet,
  • At der er et tydeligt kommercielt sigte med projektet,
  • At produktet har et internationalt salgspotentiale,
  • At der er redegjort for potentielt udbytte på de tre bundlinjer – udbyttet for den offentlige part, brugeren og den private virksomhed,
  • At den private virksomhed har kapacitet til at løfte opgaven som projektleder/leadpartner.

   

  Økonomi

  Der er afsat 27,5 mio. kr. til puljen frem til august 2018, og med Formandskabets beslutninger er der ca. 23,2 mio. kr. tilbage i puljen.

  Ramme

  27.500.000,00 kr.

  Bevilget 26. feb. 2016

   1.701.412,50 kr.

  Bevilget 25. maj 2016

  2.611.960,68 kr.

  Rest

  23.186.626,82 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/279
  20. Orientering: Indkomne ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som er til behandling i Vækstforum den 13. juni 2016. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i alt indkommet 5 ansøgninger til behandling på Vækstforums møde den 13. juni 2016.

  Af de 5 ansøgninger er der 1 ansøgning som er trukket tilbage af ansøger, 3 ansøgninger, der vedrører EU-strukturfondsmidler og 1 ansøgning, der kun vedrører regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Fordelingen fremgår af vedlagte oversigt over ansøgte og indstillede midler.

  De indkomne ansøgninger fordeler sig således på Vækstforums forretningsområder:  

  Ansøger

  Projekt

  Forretnings­område

  Strukturfondsmidler

     

  Campus Vejle

  EUX- en del af svaret

  Bred indsats – kvalificeret arbejdskraft

  Integrationsnet i Kolding

  Social Inklusion af udsatte flygtninge

  Pulje vedr. indsats for nyankomne flygtninge

  Spinderihallerne

  Start-Up

  Pulje vedr. indsats for nyankomne flygtninge

  Regionale

  Erhvervsudviklingsmidler

     

  FOMARS

  Tillægsbevilling – FOMARS

  Oplevelseserhverv – turisme

  Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projekterne lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsudviklingsloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen. Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan.

  Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne.

  [Plot]

  For så vidt angår ansøgningen ’EUX – en del af svaret’ er der udarbejdet et selvstændigt plot, da der er tale om en bred indsats, hvorfor projektet er vurderet ud fra særskilte kriterier. Af hensyn til at give et sammenligningsgrundlag er de tidligere behandlede ansøgninger under indsatsen også vist i plottet (de sorte bullits):

  [Plot]

  For så vidt angår ansøgningerne til puljen for nyankomne flygtninge er der ligeledes udarbejdet særskilt plot, da der gælder særlige kriterier for disse ansøgninger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/8931
  21. Ansøgning: EUX - en del af svaret
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”EUX - en del af svaret” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Socialfondsmidler: 7.302.164,50 kr.

  Egenfinansiering: 5.975.670,50 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet vil sikre virksomhederne i Syddanmark kvalificeret arbejdskraft ved, at flere EUX-elever får en praktikplads og dermed medvirke til en øget søgning til EUX på sigt. EUX er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Der vil især være fokus på de tekniske skolers uddannelser (ca. 65 % af de afsatte ressourcer), hvor der særligt forventes mangel på kvalificeret arbejdskraft.

  Projektet er initieret af task forcen, der blev nedsat til at udvikle projekter til Vækstforums indsats for kvalificeret arbejdskraft (særligt ungeindsatsen) på vegne af alle erhvervsskoler. Håndværksrådet har deltaget i projektudviklingen. Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og DI Sydvestjylland støtter op om projektet og indgår bl.a. i projektets styregruppe.

  Projektet går ud på at sikre, at de elever der søger optagelse på EUX, også kan finde en praktikplads og hermed gennemføre deres uddannelse i en virksomhed.

  Der er fokus på EUX-eleverne, fordi parterne bag ansøgningen vurderer, at det vil være lettere at tiltrække unge, der ellers ville vælge det almene gymnasium, til EUX end til den klassiske erhvervsuddannelse.

  Det er en udfordring at skaffe praktikpladser til EUX-eleverne. Dels fordi uddannelsen er ny og dels fordi en EUX-elev koster mere, samtidig med at den praktiske læretid i virksomheden er kortere. Det har bevirket, at nogle EUX-elever er skiftet til gymnasiet eller til en almindelig erhvervsuddannelse. For at sikre at EUX kan tiltrække og fastholde de dygtige unge på erhvervsuddannelserne er det afgørende, at der er praktikpladser til dem.

  Parterne vil udvikle forskellige værktøjer til brug på praktikpladsområdet. Dels en profil for EUX-eleverne, som synliggør den merværdi, som EUX eleverne kan tilføre virksomhederne i forhold til de traditionelle erhvervsuddannelseselever. Dertil vil der blive udviklet prototyper på virksomheder, som kan have gevinster ved at ansætte EUX-elever. Begge typer af redskaber vil herefter blive anvendt i en ekstraordinær praktikpladsopsøgende indsats til at matche EUX-eleverne med virksomhederne.

  For at sikre et godt praktikforløb udvikles der desuden modeller for karriereplaner, som erhvervsskolen, virksomheden og eleven kan anvende til at skabe et fælles karrieresigte. Karriereplanen skal bl.a. anvendes i overgangen mellem praktik og skoleperioder, hvor der kan være behov for at skabe sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen.

  Projektet vil skabe 460 ekstra praktikpladser og gennemføre besøg hos 3.000 virksomheder i løbet af projektperioden på 2½ år. Nogle virksomheder får besøg mere end en gang.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektet bidrager til Vækstforums brede indsats vedr. kvalificeret arbejdskraft ved at sikre praktikpladser til EUX-eleverne. Herved skabes der mulighed for, at flere dygtige unge gennemfører en faglært uddannelse.

   

  Det vurderes, at EUX har et større potentiale end den klassiske erhvervsuddannelse til at tiltrække unge til erhvervsuddannelserne. For at udnytte potentialet skal der være praktikpladser til alle EUX-eleverne. I dag får kun ca. 65 % af EUX-eleverne en praktikplads. De nye værktøjer til at synliggøre EUX-elevernes merværdi overfor virksomhederne samt den fokuserede, ekstraordinære opsøgende praktikpladsindsats vurderes at kunne skabe mange ekstra EUX-praktikpladser og dermed også fremover bidrage til, at mange flere unge tager en erhvervsuddannelse.

   

  Det vurderes, at der er et betydeligt virksomhedsengagement. Der er opbakning fra og involvering af centrale organisationer samtidig med, at de lokale uddannelsesudvalg inddrages. Der er endvidere tale om en fokuseret indsats og alle erhvervsskoler er gået sammen om projektet.

  Det vurderes, at de udviklede værktøjer (EUX-profil, prototyper på virksomheder og karrieremodeller) kan indgå i erhvervsskolernes og organisationers arbejde efter projektperioden og dermed kan forankres efter projektperioden.

  Det vurderes, at projektet er additionelt, idet der udvikles nye værktøjer til det praktikpladsopsøgende arbejde, udvikles karriereplaner og der gennemføres besøg hos 3000 virksomheder - heraf på 1200 virksomheder, der ikke i forvejen indgår i skolernes virksomhedsportefølje - med henblik på at synliggøre EUX og indgå praktikaftaler. Endvidere er det addititonelt, at der gennemføres samtaler mellem mester, elev og skole i overgangen mellem praktik- og skoleperioder.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi projektet forventes at kunne skabe praktikpladser til dygtige unge. Herved bidrager projektet til at sikre de syddanske virksomheder kvalificeret faglært arbejdskraft både nu og i fremtiden.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt:

  Beskrivelse af EUX profilen

  Afdækning af prototyper på virksomheder med EUX potentiale

  Udarbejdelse af modeller for EUX karriereplaner

  Spotting og kontakt med virksomheder med EUX potentiale

  Match af virksomheder og EUX’er samt udarbejdelse af karriereplaner.

  Samtaler i overgangen mellem praktik og skoleperioder

  Videndeling – blandt andet i forhold til UU-vejlederne.

  Der er interviewet 10 EUX-elever som afsæt for at udarbejde EUX profilen

  Der er gennemført interviews med 20 virksomheder som afsæt for udarbejdelsen af 6 prototyper på virksomheder.

  Der er udarbejdet 10 modeller for karriereplaner ud fra EUX profil og prototyper på virksomheder.

  Der er gennemført besøg hos 3000 virksomheder med henblik på indgåelse af praktikpladsaftaler.

  Der er etableret 460 praktikpladsaftaler og udarbejdet 460 karriereplaner.

  Der er gennemført 579 samtaler i overgangen mellem praktik og skoleperioder.

  Viden og redskaber vedr. EUX er formidlet til de 13 UU-centre i Syddanmark.  

  Kort sigt (i projektperioden):

  -       Der er oprettet 460 ekstra praktikpladser

  -       460 deltagere er kommet i praktik som følge af projektet

  -       Heraf har 30 deltagere gennemført en erhvervsuddannelse

  Langt sigt (0-5 år efter projektperioden)

  -       410 deltagere har gennemført en erhvervsuddannelse.

  -       Der forventes en øget søgning til EUX på sigt, da EUX vil blive synliggjort overfor både de unge og virksomhederne.

  -       Da indsatsen forventes forankret og videreført efter projektperioden, forventes det, at der skabes flere praktikpladser og uddannes yderligere personer efter projektperioden.

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Campus Vejle, Boulevarden 48, 7100 Vejle, CVR: 37129712

  Økonomiske partnere:

  1. Håndværksrådet, København, CVR: 19519414
  2. EUC Syd, Sønderborg, CVR: 35891013
  3. Tietgen, Odense, CVR: 23267519
  4. International Business College, Kolding, CVR: 19954617
  5. Rybners, Esbjerg, CVR: 45357716
  6. Kold College, Odense, CVR: 86572028
  7. Handelsgymnasiet Vestfyn, Glamsbjerg, CVR: 1042248
  8. EUC Lillebælt, Fredericia, CVR: 68501113
  9. Hansenberg, Kolding, CVR: 55960410
  10. Syddansk Erhvervsskole, Odense, CVR: 35228616
  11. Svendborg Erhvervsskole, CVR: 25887336
  12. Vejen Business College, CVR:16339628
  13. Handelsgymnasiet Ribe, CVR: 28113110
  14. Erhvervsgymnasiet Grindsted, CVR: 18117118

  Økonomi:

  Samlet budget: 14.604.329,00 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 7.302.164,50 kr.

  Søgt Regionsrådets uddannelsespulje: 1.326.494,00 kr.

  Egenfinansiering: 5.975.670,50 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 7.302.164,50 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50,00 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det er en forudsætning for bevillingen, at de deltagende erhvervsskoler stiller med opsøgende medarbejdere med brancheerfaring i forhold til de brancher, som er med i projektet, så det sikres, at virksomhederne mødes med brancheerfarne konsulenter fra skolerne.

   

  • at det er en forudsætning for bevillingen, at projektet inviterer repræsentanter fra relevante lokale faglige arbejdstagerorganisationer ind i styregruppen.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/12634
  22. Ansøgning: Social inklusion af udsatte flygtninge
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Social inklusion af udsatte flygtninge” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Socialfondsmidler: 6.652.936,62 kr.

  Egenfinansiering: 6.652,936,62 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøgningen er modtaget til Vækstforums pulje vedr. indsats for nyankomne flygtninge. Ansøgningen lever op til puljens krav.

  Aktuelt er der et beskæftigelsespolitisk fokus på flygtninge, og det anslås, at 35-40 % af flygtningene er traumatiserede i større eller mindre grad. Dog er fokus sjældent på udsatte flygtninge. Kolding Kommune, Integrationsnet og Business Kolding ønsker at inkludere udsatte flygtninge på arbejdsmarkedet i tæt samarbejde med små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

  Målgruppen er nyankomne, udsatte flygtninge med eksempelvis traumer, der ikke kan gå direkte i job via eksisterende tilbud, men som via projektets indsats på sigt kan integreres på arbejdsmarkedet.

  Projektets grundtanke er, at udsatte flygtninge har gavn af at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet og af at være i meningsfuld aktivitet. Det skal ske på en måde, der er tilpasset den enkeltes kompetencer, muligheder og behov, og afstemt med den enkelte virksomhed.

  Projektet består af følgende aktiviteter:

  ·         Place and Train: Forløb bestående af screening af faglige og personlige kompetencer, kompetenceudvikling og matching af flygtning og relevant virksomhed, og teamsessions der giver flygtninge kognitive værktøjer til at kunne håndtere en hverdag på arbejdsmarkedet.

  ·         Supportservice: Hjælp og vejledning til SMV’er ift. at rumme en udsat flygtning.

  ·         Mentorer: Hver flygtning tilkobles en mentor.

  ·         Metodeudvikling, formidling og spredning: Metodeudvikling med henblik på at sikre kvalitetsmatch mellem virksomheder og flygtninge. Formidling af erfaringer med den anvendte metode til andre relevante aktører.

  Resultatet er en ny metode til indslusning af udsatte flygtninge på jobmarkedet, der forventes spredt til relevante aktører. Projektets mål er, at 100 flygtninge gennemfører Place and Train-forløb, 115 kommer i praktik og 40 kommer i beskæftigelse.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet vurderes at bidrage til en integration af nyankomne flygtninge på det syddanske arbejdsmarked, hvilket sker i samarbejde med SMV’er og er afstemt ift. virksomhedernes behov for arbejdskraft.

  Projektet er rettet mod den i puljematerialet definerede målgruppe af udsatte flygtninge med eksempelvis traumer. Eksisterende forskning og erfaringer i praksis viser, at traumatiserede og psykisk sårbare i rette beskæftigelsestilbud oplever højere grad af mening og sammenhæng i eksiltilværelsen. Der er evidens for, at det giver betydelige beskæftigelsesgevinster for psykisk sårbare, hvis de får en place-then-train indsats fremfor en train-then-place. Det vurderes godtgjort, at projektet i samarbejde med syddanske SMV’er og med en ”Place and Train” tilgang fremmer integrationen af målgruppen – under hensyntagen til de særlige problemstillinger, der kan opstå undervejs. Målet om, at 40 flygtninge kommer i beskæftigelse, vurderes at være ambitiøst, men realistisk. Projektets effektkæde er sammenhængende, logisk og velbegrundet. Det vurderes at være en kritisk succesfaktor er, at der engageres tilstrækkeligt med syddanske virksomheder til at tage en flygtning ind i et forløb, samt at det på sigt kan føre til en ansættelse.

  Projektet er additionelt, idet kombinationen af de tre metoder er ny, og der ikke findes et sådant beskæftigelsesrettet tilbud for udsatte, nyankomne flygtninge. Indsatsen ligger således ud over kommunernes lovmæssige forpligtelser overfor målgruppen. Samarbejdet på tværs af interesseorganisation, offentlige aktører og SMV’er omkring integration af denne målgruppe ville ikke finde sted på den måde eller i det omfang uden støtte fra Vækstforum.

  Det vurderes, at metoden - efter en kvalificering heraf i en mindre geografi - kan spredes ud til den bredere geografi i Region Syddanmark.

  Konklusion: Projektet vurderes at svare til kravene i puljematerialet vedrørende Vækstforums indsats for nyankomne flygtninge. Projektet vurderes at fremme integration af målgruppen på det syddanske arbejdsmarked i samarbejde med SMV’er og afstemt virksomhedernes behov for arbejdskraft, og indstilles derfor til tilsagn.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt:

  ”Place and Train” forløb (varighed på 26 uger/15 timer ugentligt)

  Supportservice for virksomheder, der tager flygtning i indslusningsforløb (350 virksomheder tilbydes supportservice)

  Mentorer tilkobles den enkelte flygtning (2 timer pr. uge)

  Metodeudvikling, formidling og spredning

  Antal flygtninge i ”Place and Train” forløb: 144

  Antal flygtninge i praktik ved virksomhed: 115

  Antal deltagere der gennemfører ”Place and Train” forløb: 100

  Antal deltagere beskæftiget i socialøkonomiske virksomheder umiddelbart efter deltagelsen: 2

  Antal deltagere i beskæftigelse, herunder som selvstændige umiddelbart efter deltagelsen: 33

  Antal erhvervsaktive deltagere, der er i gang med at søge arbejde umiddelbart efter deltagelsen: 50

  Antal deltagere i beskæftigelse, herunder som selvstændige, 6 måneder efter deltagelsen: 5

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Integrationsnet i Kolding, Nytorv 2,, 6000 Kolding, CVR: 20699310

   

  Økonomiske partnere:

  Jobcenter Kolding, Kolding, CVR: 29189897

  Business Kolding, Kolding, CVR: 87081214

  Syddanske små og mellemstore virksomheder

  Økonomi:

  Samlet budget: 13.305.873,24 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 6.652.936,62 kr.

  Egenfinansiering: 2.245.936,62 kr.

  Deltagerfinansiering: 4.407.000,00 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 6.652.936,62 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at projektet, hvis der påvises positive erfaringer med den udviklede metode, formidler og spreder viden om metoden og erfaringerne fra projektet til øvrige relevante aktører i Region Syddanmark.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/12853
  23. Ansøgning: Start-Up
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Start-Up” er placeret i kategori A og indstilles til delvist tilsagn.

  Indstilling:

  A: Delvist tilsagn

  EU-Socialfondsmidler: 2.747.063,38 kr.

  Egenfinansiering: 2.747.063,38 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Ansøgningen er modtaget til Vækstforums pulje vedr. indsats for nyankomne flygtninge. Ansøgningen lever op til puljens krav.

  Projektet har til formål at integrere nyankomne flygtninge med særlige udfordringer på arbejdsmarkedet ved at bruge iværksætteri som løftestang. I samarbejde med kommunale jobcentre screenes ikke-jobparate flygtninge som mulige projektdeltagere. De egnede deltager herefter i et 1-årigt indslusningsforløb, hvor de får undervisning i iværksætterfag og deltager i praktikforløb i virksomheder. Målgruppen er flygtninge med bopæl i Syddanmark, der har fået opholdstilladelse i Danmark tidligst i 2014. Indslusningsforløbene gennemføres i iværksættermiljøerne i Vejle, Esbjerg, Sønderborg, Odense og Assens. Det forventes, at flertallet af deltagerne i indslusningsforløbene efter projektdeltagelse vil være enten i beskæftigelse (herunder som selvstændige) eller i uddannelse.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Ansøgningen bygger på den antagelse, at mange flygtninge har en stærk iværksætterkultur med i bagagen, og at denne kan forløses i et indslusningsforløb, hvor vilkårene for iværksætteri i Danmark gennemgås og opleves på konkrete virksomheder. Der synes at være et vist belæg for denne antagelse, og der peges konkret på positive erfaringer med etnisk iværksætterydelse i Vejle.

  Projektet gennemføres i et samarbejde mellem 5 forskellige iværksættermiljøer. Dette giver en betydelig geografisk spredning, hvilket er en styrke ved projektet. Det vurderes, at projektpartnerne vil være i stand til at løse den koordineringsudfordring, der følger med.

  De flygtninge, der udvælges til deltagelse i indslusningsforløb, vil være henvist af de kommunale jobcentre. Det antages, at jobcentrene vil være aktive og interesserede i at henvise de forventede deltagere med særlige udfordringer. Aktivering af denne målgruppe vil være en udfordring for kommunerne. Det er betydeligt mere tvivlsomt, om der i denne målgruppe reelt er så mange, som ansøger forventer, der med succes vil kunne gennemføre et iværksætterforløb. Det bemærkes i denne sammenhæng, at ansøgningens beskrivelse af støtteforanstaltninger for psykiske og sociale problemer er meget generel. Projektet vurderes ikke at være veldokumenteret i denne henseende.

  Der forventes en bred deltagelse fra virksomheder og mentorer, men der foreligger ikke en beskrivelse af, hvem der konkret ønsker at deltage. Dette kan heller ikke forventes på nuværende tidspunkt, men det må formodes at blive en betydelig udfordring at få tilstrækkelig bred deltagelse fra virksomheder og mentorer.

  Projektets effektforventninger er meget høje, målgruppen taget i betragtning. Da der ikke findes evidens fra tilsvarende ordninger kan det ikke konkluderes, at det er direkte urealistisk, men det må dog tages med forbehold.

  Det er sekretariatets samlede vurdering, at projektet bidrager med et interessant perspektiv på integration af flygtninge med særlige udfordringer på det syddanske arbejdsmarked. Det er dog samtidig opfattelsen, at effektmålene er for ambitiøse, og at projektets samlede omfang er for stort. Det anbefales, at der igangsættes et forsøgsprojekt med færre deltagere, og at der i denne forbindelse udarbejdes en stærkere beskrivelse af håndteringen af psykiske problemer og samarbejde med virksomheder og mentorer med udgangspunkt i målgruppens karakteristika.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt:

  Flygtninge screenes

  Der gennemføres indslusningsforløb

  Iværksættermentorer tilknyttes

  Der udbydes hjælpepakker med bl.a. psykologbistand

  Der afholdes netværksaktiviteter

  450 flygtninge indberettes

  150 gennemfører indslusningsforløb

  50 iværksættermentorer tilknyttes

  Der afvikles 50 individuelle hjælpepakker

  Der gennemføres 24 netværksevent

  80 deltagere i ordinær ustøttet beskæftigelse, herunder selvstændige

  50 hidtil erhvervsinaktive, der er i gang med at søge job 6 måneder efter projektafslutning

  20 hidtil erhvervsinaktive som uddannelsesaktive 6 måneder efter projektafslutning

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Spinderihallerne, Vejle,  29189900

   

  Økonomiske partnere:

  Udvikling Assens, Assens, CVR: 29993564

  Esbjerg Erhvervsudvikling, Esbjerg, CVR: 29189900

  Sønderborg Iværksætterservice, Sønderborg, CVR: 35433945

  Stjerneskibet/Odense Kommune, Odense, CVR: 35209115

  Økonomi:

  Samlet budget: 5.494.126,76 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 2.747.063,38 kr.

  Egenfinansiering: 2.747.063,38 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 2.747.063,38 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Der er tale om en delvis imødekommelse af ansøgningen, og ansøger inviteres derfor til at indsende en ansøgning med reduceret udgiftsbudget.
  • at der indstilles til mindre støtte end ansøgt, fordi metoden og tilgangen vurderes velbegrundet, men de forventede effekter ikke er tilstrækkeligt dokumenterede.
  • Hvis ansøger, som følge af Vækstforums indstilling, vælger at reducere det forventede deltagerantal og dermed udgiftsbudgettet, skal der samtidig indsendes reviderede outputmål. Det forudsættes, at enhedsomkostningen pr. forventet deltager fastholdes, mens succesraten vurderes i lyset af målgruppens karakteristika. Der forventes som en konsolideret plan for involvering af virksomheder og mentorer. Vækstforumsekretariatet bemyndiges til at godkende eventuelt revideret ansøgning på dette vilkår. Hvis ansøger med eventuel anden støtte helt eller delvist kan opretholde det oprindeligt ansøgte udgiftsbudget bemyndiges Vækstforumsekretariatet til at reducere EU-støttesatsen i forhold hertil.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/20237
  24. Ansøgning: Tillægsbevilling: FOMARS - projekter 2016 - 2017
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Tillægsbevilling til FOMARS - projekter 2016-2017” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 8.000.000,00 kr.

  Egenfinansiering: 18.666.666,00kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Denne ansøgning omhandler en tillægsbevilling til ”FOMARS – projekter 2016-2017”. Tillægsbevillingen skal alene anvendes til støtte af ikke-kommercielle markedsføringskampagner, der gennemføres i 2017, men planlægges allerede i 2016. Der ansøges ikke om flere midler til administration.

  Foreningen til Markedsføring af ferieturismen i Syddanmark (FOMARS) er en regionalt støttet forening, som yder tilskud til markedsføringskampagner, udført af foreningens medlemmer, som markedsfører Region Syddanmark som turismedestination i udlandet. FOMARS må udelukkende støtte den del af markedsføringskampagnerne, som er ikke-kommerciel, dog maksimalt op til 30 % af projekternes samlede budget. Det samlede budget for projekter støttet af FOMARS skal som minimum være på 500.000 kr. pr. marked.

  Vækstforum indstillede den nuværende bevilling til FOMARS på 17.250.000 kr. den 25. september 2014.

  Igennem de af FOMARS støttede markedsføringskampagner sikres det, at kendskabet til Region Syddanmark bliver udbredt i udlandet, hovedsageligt på nærmarkederne i Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Det øgede kendskab sikrer, at antallet af udenlandske overnatninger stiger med øget omsætning i det syddanske turismeerhverv til følge.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  FOMARS søger om at få forhøjet den eksisterende bevilling til internationale markedsføringskampagner, da søgningen til kampagner har vist sig større end først budgetteret.

  Sekretariatet vurderer, at de opstillede mål om påvirkede overnatninger, påvirket meromsætning og påvirket jobskabelse ligger på de niveauer, som er dokumenteret i foregående projekter. FOMARS er blevet evalueret dels af Visit Denmark (2015) dels af COWI (2016). Begge evalueringer er positive fsva. effekter. Bl.a. viser Visit Denmarks evaluering, at FOMARS i den samlede periode fra 2013-15 med en investering på 71 mio. kr. (heraf 19 mio. kr. fra Vækstforum) har skabt beregnet meromsætning på 2,6 mia. kr. og beregnet årsværk på ca. 3.800. Det er COWIs vurdering, at effekten kan være størst hos de største aktører, men at støtten fra FORMARS bidrager til, at en række mindre aktører kan opnå eksponering i udlandet og at de mindre aktører opnår en vis effekt af samarbejdet. 

  Sekretariatet vurderer, at projektet vil bidrage til stigning i antallet af turistovernatninger og bidrager som resultat deraf til øget omsætning og jobskabelse inden for turismeerhvervet. 

  Der er ikke tale om udviklingsaktiviteter men udelukkende om markedsføring, hvor midler fra Vækstforum går til den ikke-kommercielle del af kampagnerne. Kampagnerne understøtter dog netværksdannelse og videnudveksling mellem aktørerne i de enkelte kampagner. 

  Vækstforum har på mødet den 25. september 2014 ønsket, at FOMARS dækker hele regionen. Legoland Billund Resort (et samarbejde mellem Legoland, Lalandia, Givskud Zoo og omkringlæggende kommuner) modtager 62 % af midlerne i 2016. Dog er der sket en positiv udvikling, således at hele regionen nu er repræsenteret og FOMARS har ”styrket samarbejdet med destinationsselskaber og de syddanske kommuner” (COWI 2016).

  Det er sekretariatets vurdering, at der er dokumentation for, at FOMARS leverer betydelige resultater og herunder er medvirkende til, dels at øge kendskabet til Region Syddanmark som turistattraktion, dels at påvirke målgruppens rejsebeslutninger, dels at skabe flere rejseovernatninger og dermed øget omsætning og jobskabelse i turismeerhvervet.

  Ansøgningen om tillægsbevilling indstilles således til tilsagn.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt:

  Bevilling af midler til internationale markedsføringskampagner især rettet mod Tyskland, Sverige, Norge og Holland

  Udvikling af markedsføringsprodukter.

  Øget kendskab til Syddanmark som feriedestination i udlandet.

  Vækst i antallet af udenlandske påvirkede overnatninger i Syddanmark: 733.333 overnatninger

  Anslået påvirket meromsætning i turisme erhvervet: 733.333.315 kr.

  Anslået påvirket jobskabelse: 880 jobs

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  FOMARS, Billund Erhvervsfremme, 7190 Billund, CVR: 34526451

  Økonomi:

  Samlet budget: 26.666.666kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 8.000.000 kr.

  Egenfinansiering: 18.666.666,00 kr.

   

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 på 8.000.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 30 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at alle vilkår der er gældende for bevilling ”FOMARS projekter 2016 – 2017”, journalnummer 14/20237, er gældende for denne tillægsbevilling.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt med den forudsætning, at der arbejdes for en yderligere styrkelse af den bredere geografiske dækning af midlernes anvendelse, således at det tydeligt kan dokumenteres i den procentuelle fordeling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/279
  25. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 13-06-2016
   

  Stephanie Lose orienterede om, at regionerne afholder en vækstdebat på Folkemødet på Bornholm om bl.a. Scale Up Denmark, og hvordan vi skaber morgendagens store virksomheder samt om udnyttelse af regionale styrkepositioner med deltagelse af bl.a. CEO Zeljko Ratkaj fra Teleskin og Kim Christensen fra Danfoss og bestyrelsesformand for CLEAN.

  Birthe Friis Mortensen foreslog desuden, at der til den kommende temadrøftelse om uddannelse gives oplæg om ’Hacker Schoolers’. Birthe Friis Mortensen orienterede desuden om en ny analyse af decentrale uddannelsestilbud.


  Sagsnr. 16/279
  26. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 05-09-2016
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring