Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforum - Referat - 18. marts 2016

Mødedato
18-03-2016 kl. 09:30 - 11:30
 
Mødested
-
 
Deltagere
 
 • Birthe Friis Mortensen
 • Grethe Johnsen
 • Hinrich Jürgensen
 • Ib Kristensen
 • Dan Holmgaard Rasmussen
 • Karsten Uno Petersen
 • Anker Boye
 • Bo Stærmose
 • Erik Buhl Nielsen
 • Erik Lauritzen
 • Gitte Grønbæk
 • Henrik Dam
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Mette Refshauge
 • Morten Andersen
 • Steen Møller
 • Stephanie Lose
 • Ole Kjær
 • Per Diget
 • Ulrik Juul
 • Grethe Adamsen Dahl
 • Bo Libergren
 • Line Hedam

 • Afbud
   
 • Hinrich Jürgensen
 • Anker Boye
 • Erik Buhl Nielsen
 • Erik Lauritzen
 • Gitte Grønbæk
 • Mads Henriksen
 • Ulrik Juul
 • Bo Libergren
 • Line Hedam

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums møde den 1. december 2015
  3. Temadrøftelse om turisme
  4. Udpegning til bestyrelsen for Inspiring Denmark
  5. Udpegning til bestyrelsen for foreningen work-live-stay southern denmark
  6. Godkendelse af opdateret national klynge- og netværksstrategi
  7. Vækst og Udvikling i hele Danmark - samspil med regeringens strategi
  8. Ny vækstpartnerskabsaftale med regeringen
  9. Ny aftale om Vestdansk samarbejde
  10. Samarbejde med de fælleskommunale subregionale erhvervsenheder
  11. Offshorekampagne
  12. Overvejelser om den fremtidige tilrettelæggelse af ansøgningsprocessen
  13. Kvalificeret arbejdskraft
  14. Porteføljestyring - opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  15. Orientering: Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen
  16. Orientering: Udbud af erhvervsuddannelser
  17. Orientering: Analyse af virksomhedernes forventninger til 2016
  18. Orientering: Monitorering og effektmåling af strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007-2011
  19. Orientering: To nye INTERREG Europe-ansøgninger
  20. Orientering: Vækstforums kommunikationsindsats
  21. Orientering: Økonomioversigt - ultimo januar 2016
  22. Orientering: Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  23. Orientering: Indkomne ansøgninger
  24. Ansøgning: (Living Design Lab) OPI LDL
  25. Ansøgning: IoT-styring
  26. Ansøgning: CLEAN Green Plan
  27. Ansøgning: Danske Turismekompetencer - Dansk Kyst- og Naturturisme
  28. Ansøgning: KompetenceVækst
  29. Ansøgning: Strategisk Kompetenceudvikling (tillægsansøgning)
  30. Ansøgning: Turismebranchen - fra potentiale til vækst via kompetencer ved Dansk Kyst- og Naturturisme
  31. Ansøgning: DEMANTEC
  32. Eventuelt
  33. Meddelelser


  Sagsnr. 15/604
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Stephanie Lose foreslog, at ansøgningerne flyttes op på dagsordenen således at punkt 23 til 31 tages efter punkt 3. Forslaget blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/604
  2. Godkendelse af referat fra Vækstforums møde den 1. december 2015
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender referatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/2563
  3. Temadrøftelse om turisme
  fold dette punkt ind Resume
   

  Temadrøftelsen vil omhandle en status for arbejdet i Fomars (Foreningen til international markedsføring af ferieturismen i Syddanmark) og en drøftelse af mulighederne for at anvende klyngeredskaber i turismeerhvervet i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fomars – baggrund og status

  Fomars blev stiftet i 2012 og yder støtte til markedsføringskampagner, der markedsfører Syddanmark som feriedestination i udlandet. Formålet er at skabe vækst i omsætningen og beskæftigelsen i turismeerhvervet.

  Fomars tildeler midler til markedsføringskampagner, som har deltagelse af foreningens medlemmer. Fomars må udelukkende støtte den del af markedsføringsprojekterne, som er ikke-kommerciel, dog maksimalt op til 30 % af projekternes samlede budget. Det samlede budget for projekter støttet af Fomars skal som minimum være på 500.000 kr. pr. marked. Medlemmer af Fomars betaler årligt 15.000 kr. i kontingent.

  Vækstforum har tidligere bevilget 2.860.000 kr. til Fomars-projektet ”Det gode liv” og 17.570.287 kr. til projektet ”Børnefamilie Turisme”. De to projekter forventes i alt at påvirke ca. 178.000 rejsebeslutninger svarende til over 2.000.000 overnatninger. Fomars-projekter støttet af Vækstforum er overordnet set blevet positivt evalueret af COWI og bidrager til opnåelsen af Vækstforums delmål om 10 % flere udenlandske overnatninger.

  Fomars disponerer for projektperioden 2016-2017 over en projektsum på 55.000.000 kr., hvoraf 17.250.000 kr. er bevilget af Vækstforum. Markedsføringskampagner støttet af Fomars forventes i 2016-2017 at kunne påvirke 134.287 rejsebeslutninger, svarende til ca. 1.500.000 overnatninger og ca. 1,5 mia. kr. i omsætning. 

  Formand for Fomars og direktør for Legoland, Christian Woller, vil på Vækstforummødet give en præsentation til efterfølgende diskussion af Fomars’ resultater og perspektiver for arbejdet og foreningen.

  Klyngetilgang til turismeerhvervet 

  På baggrund af en forespørgsel fra Vækstforum har sekretariatet, i samarbejde med klynge- og turismeeksperter, gennemført en undersøgelse af mulighederne for anvendelsen af klyngeredskaber i det syddanske turismeerhverv.

  Undersøgelsen konkluderer, at der ikke er grundlag for en samlet syddansk turismeklynge, men anbefaler at nogle af klyngemetoderne med fordel kan benyttes i højere grad end tilfældet er nu. Der kan især arbejdes videre med at styrke triple helix samarbejdet, hvor samarbejdet med offentlige institutioner og vidensinstitutioner med fordel kan styrkes. Desuden kan der arbejdes videre med at skabe en stærkere sammenhængskraft mellem aktørerne, ved at identificere den "lim" eller fælles værdikæde, der kan binde turismeaktørerne bedre sammen. Dette arbejde kan foregå i de eksisterende destinationer, partnerskaber og/eller selskaber. Fokus bør gennemgående være på den merværdi som klyngetilgangen kan bringe til erhvervet.

  Undersøgelsen har været drøftet i Koordinationsudvalget for Syddansk Turisme og fremlægges for Vækstforum på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter status på markedsføring af turismeindsatsen og oplæg om klyngemetoden.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Punktet blev indledt med et oplæg om FOMARS ved Christian Woller, bestyrelsesformand i FOMARS og Jan Harrit, bestyrelsesmedlem i FOMARS samt et oplæg om klynge- og turismeudvikling i Region Syddanmark ved Anna Marie Rasmussen, afdelingschef i Region Syddanmark. På baggrund af oplæggene og de efterfølgende drøftelser blev det konkluderet, at Vækstforum ikke arbejder videre med udvikling af en turismeklynge, men at der arbejdedes videre med at anvende klyngemetoder inden for turismeudvikling i Region Syddanmark. Anbefalingerne drøftes i koordinationsudvalget og videregives til aktørerne med henblik på, at de kan indgå i deres videre arbejde.


  Sagsnr. 12/13508
  4. Udpegning til bestyrelsen for Inspiring Denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ifølge vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond Inspiring Denmark skal Vækstforum udpege 3 medlemmer til bestyrelsen. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet i april 2016. I forbindelse med udløbet af valgperioden anmoder Den Erhvervsdrivende Fond Inspiring Denmark Vækstforum om udpegning af tre medlemmer til bestyrelsen. Genudpegning er mulig.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Inspiring Denmark er en non-profit organisation, der har til formål at styrke erhvervsturismen i Region Syddanmark.

  Syddansk Vækstforum har i december 2012 udpeget 3 medlemmer til bestyrelsen for fonden Inspiring Denmark. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet i april 2016. Der har i valgperioden været udskiftning af medlemmer af bestyrelsen grundet jobskifte. De nye medlemmers valgperiode udløber ligeledes umiddelbart efter årsmødet i april 2016.

  Ifølge vedtægterne skal medlemmerne af bestyrelsen tilsammen repræsentere branchemæssig, erhvervsmæssig og ledelsesmæssig indsigt. De tre medlemmer, der er udpeget af Vækstforum, skal repræsentere erhvervsturismeerhvervet. Bestyrelsen for fonden Inspiring Denmark er sammensat således:

  • Region Syddanmark udpeger 2 medlemmer
  • Kommunekontaktrådet udpeger 1 medlem
  • Visit Denmark udpeger 1 medlem
  • Syddansk Vækstforum udpeger 3 medlemmer, som skal repræsentere erhvervsturismeerhvervet

  To af de tidligere udpegede medlemmer, direktør Grete Højgaard, Messe C, og Direktør Martin Aadal Nielsen, Hotel LEGOLAND, kan modtage genudpegning, mens den nuværende formand for bestyrelsen, direktør Jack Nielsen, Radisson Blu H.C. Andersen, ikke modtager genudpegning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum udpeger 3 medlemmer, som repræsenterer erhvervsturismeerhvervet, til bestyrelsen for fonden Inspiring Denmark.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt, idet Vækstforum genudpegede direktør Grete Højgaard, Messe C, og direktør Martin Aadal Nielsen, Hotel Legoland. Desuden udpegede Vækstforum hotelchef Tom Pedersen, Frederik den VI´s Hotel til bestyrelsen for fonden Inspiring Denmark. 


  Sagsnr. 16/286
  5. Udpegning til bestyrelsen for foreningen work-live-stay southern denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal vælges ny bestyrelse for foreningen work-live-stay southern denmark for perioden april 2016 til april 2018. Syddansk Vækstforum er blevet anmodet om at udpege en repræsentant for den kommende periode.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Foreningen work-live-stay southern denmark blev stiftet i november 2012. Foreningens hovedformål er at forbedre syddanske virksomheders muligheder for vækst ved at sikre optimale rammer for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft.

  Foreningen har følgende fokusområder:

  ·         At synliggøre attraktive job- og karrieremuligheder

  ·         At fjerne barrierer for virksomhedernes rekruttering fra udlandet

  ·         At forbedre vilkårene for at tilflyttere fra ind- og udland falder til

  Bestyrelsen består af 12 medlemmer. Der afholdes 4 årlige bestyrelsesmøder. Følgende har udpegningsret: Kommunerne, DI, Dansk Erhverv, Horesta, Region Syddanmark, syddanske klynger, Workindenmark samt Syddansk Vækstforum.

  Syddansk Vækstforum anmodes derfor om at udpege en person med indsigt i foreningens arbejdsområder til bestyrelsen for den kommende periode, april 2016 til april 2018.

  I perioden april 2014 til april 2016 har Syddansk Vækstforums repræsentant været Direktør for Væksthus Syddanmark, Liselotte Hohwy Stokholm.

  Liselotte Stokholm modtager genudpegning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum udpeger et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for work-live-stay southern denmark for perioden april 2016 – april 2018.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt, idet Vækstforum genudpegede Liselotte Stokholm, direktør for Væksthus Syddanmark, til bestyrelsen for work-live-stay southern denmark.


  Sagsnr. 12/26410
  6. Godkendelse af opdateret national klynge- og netværksstrategi
  fold dette punkt ind Resume
   

  I 2013 lancerede otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL den første danske klyngestrategi. Formålet var at styrke klyngeudviklingen og klyngernes værdiskabelse samt skabe større sammenhæng og synergi mellem den nationale, regionale og lokale klyngeindsats. Strategiens oprindelige målsætninger er ved at være indfriet, og Danmarks klyngestrategi skal derfor opdateres med nye ambitioner, mål og indsatser for perioden 2016-2018. Der fremlægges et udkast til opdateret strategi til Vækstforums godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2013 lancerede otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL den første danske klyngestrategi (godkendt af Vækstforums Formandskab den 12. november 2012). Formålet var at styrke klyngeudviklingen og klyngernes værdiskabelse samt skabe større sammenhæng og synergi mellem den nationale, regionale og lokale klyngeindsats. Som led i strategien blev der etableret et Klyngeforum, hvor de ansvarlige ministerier, regioner og større kommuner på embedsmandsniveau samarbejder om at sikre sammenhæng i klyngeindsatsen og indfri strategiens mål og indsatser.

  Strategiens oprindelige målsætninger er ved at være indfriet. Eksempelvis har 12.900 virksomheder deltaget i klyngernes aktiviteter (målet var 10.000), og der er skabt innovation i 1.600 virksomheder (målet var 1.000). Klyngeforum har derfor besluttet at opdatere Danmarks klyngestrategi med nye ambitioner, mål og indsatser for perioden 2016-2018. Den opdaterede klyngestrategi bygger videre på de indsatser og resultater, der er opnået med den hidtidige strategi, men øger samtidig ambitionsniveauet for, at man i endnu højere grad kan øge værdiskabelsen af den danske klyngeindsats.

  Klyngestrategiens vision, pejlemærker og indsatsområder

  Visionen er, at Danmark har stærke og professionelle klynger, der skaber høj værdi for virksomheder og samfund i form af innovation, videntilførsel, vækst, løsning af samfundsudfordringer, internationalt samarbejde og tiltrækning af investeringer.

  Visionen for strategien er endvidere, at Danmark 

  • har et antal stærke klynger, der er internationalt førende, og som medvirker til at positionere og udbygge de danske styrkepositioner internationalt.
  • har en underskov af professionelle klynger, der kan understøtte de regionale udviklingspotentialer over hele landet samt skabe fornyelse og innovation i de traditionelle erhverv.
  • gennem klyngerne opdyrker nye spirende vækstområder, som kan udgøre fremtidens vækstgrundlag. 

  Pejlemærker 2018:

  Strategien har følgende fem pejlemærker for indsatsen 2016-2018:

   

   1. Mindst 2.000 virksomheder har årligt udviklet nye innovationer som følge af klyngeaktiviteterne (status 2014: 1.600)

   2. Der skal være en passende regional fordeling af de virksomheder, der har udviklet nye innovationer, således at indsatsen kommer hele Danmark til gavn

   3. Mindst 2.500 virksomheder deltager årligt i samarbejdsprojekter med videninstitutioner gennem klyngerne (status 2014: 1.800)

   4. Mindst 1.500 virksomheder deltager årligt i internationale aktiviteter gennem klyngerne (status 2014: 900)

   5. Danmark skal have mindst 10 Guld- og 10 Sølvklynger (certificeret efter EU’s Cluster Label-system)

  Strategien har fokus på fem indsatsområder:

  • Klynger og netværk som brobygger til forskning og uddannelse 
  • Klynger som driver for internationalisering
  • Klynger som drivere i det regionale økosystem
  • Udvikling af stærke og professionelle klynger
  • Sammenhæng i klyngeindsatsen og klyngestrukturen

  Indsatsområderne er uddybet i det vedlagte bilag.

  Sammenhæng til den syddanske klyngeindsats

  Det er sekretariatets vurdering, at den gældende fælles klynge- og netværksstrategi har etableret en nødvendig national samarbejdsstruktur for den danske klyngeindsats, som blandt andet har ført til en øget professionalisering af de syddanske klynger, hvor tre ud af fire af Vækstforums prioriterede klynger har opnået EU-guldcertificering. Derudover har strategien udgjort en ramme for styrket koordinering og samarbejde om klyngeindsatsen på tværs af ministerier og regioner. Således er tre ud af de fire prioriterede syddanske klynger samfinansierede med staten som nationale innovationsnetværk.

  Det er sekretariatets vurdering, at samarbejdet bør fortsættes, da der er potentiale for at få mere værdi ud af klyngeindsatsen. Indsatsen kan professionaliseres yderligere i forhold til servicering af virksomhederne og internationalisering. Der er også fortsat behov for at styrke koordineringen og synergien mellem den nationale, regionale og lokale klyngeindsats. Det vurderes, at udkastet til den opdaterede klyngestrategi udgør en ambitiøs og relevant ramme for den fortsatte udvikling af de danske klynger, herunder syddanske klynger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender udkastet til revideret national klyngestrategi 2016-18.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/277
  7. Vækst og Udvikling i hele Danmark - samspil med regeringens strategi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen har lanceret strategien ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. Strategien indeholder over 100 forskellige initiativer, som skal øge mulighederne for vækst og udvikling i hele landet. Regeringen har den 9. februar 2016 indgået aftale om realisering af konkrete initiativer fra strategien. Der lægges op til en drøftelse af mulighederne for samspil med regeringens vækststrategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med strategien ”Vækst og udvikling i hele Danmark” ønsker regeringen at bidrage til at gøre det lettere at bo og arbejde i alle dele af Danmark. Strategien indeholder over 100 initiativer, som fordeler sig på 5 områder:

  -      bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet

  -      gode vilkår for produktion og investeringer

  -      liberalisering af planloven mv.

  -      gode muligheder for at bo og leve i hele Danmark

  -      bedre balance i fordelingen af statslige arbejdspladser.

   

  I relation til det sidste punkt besluttede Vækstforum på sit møde den 1. december 2015 at afsætte 4 mio. kr. til modtagelse af de omkring 1.000 nye arbejdspladser i Region Syddanmark.

  I den samlede strategi og den politiske aftale er der dog flere initiativer, hvor der kan være perspektiver i, at Vækstforum samarbejder med staten om at sikre, at initiativerne får størst mulig effekt i forhold til det syddanske erhvervsliv. Det kan fx dreje sig om initiativerne om design og automatisering ifm. produktion, ny luftfartspolitisk strategi for så vidt angår Billund Lufthavn, udstationering af medarbejder fra Innovationsfonden i regionalt vidensmiljø samt initiativet om en målrettet erhvervsindsats i områder præget af stærk tilbagegang, hvor regeringen vil samarbejde med de regionale Vækstfora om udvælgelse af relevante økonomisk trængte områder.

  Der lægges derfor op til en drøftelse af, hvordan Vækstforum kan samarbejde med staten, og hvor der kan være samspil til syddanske initiativer og erfaringer. Samarbejdet kan eksempelvis ske via den kommende vækstpartnerskabsaftale, jf. næste punkt på dagsorden. 

  Regeringens samlede strategi ”Vækst og udvikling i hele Danmark” kan findes i sin fulde længde her: http://stm.dk/multimedia/V__kst_og_udvikling_i_hele_Danmark_publikation_pdf.pdf

  Den politiske aftale om vækst og udvikling i hele Danmark kan findes her: http://evm.dk/aftaler-og-udspil/16-02-09-aftale-om-vaekst-og-udvikling

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter mulighederne for samspil med regeringens vækststrategi.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 16/287
  8. Ny vækstpartnerskabsaftale med regeringen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Erhvervs- og Vækstministeriet lægger op til, at en ny vækstpartnerskabsaftale for 2016-2017 bliver indgået mellem regeringen og Syddansk Vækstforum i efteråret 2016. Der foreslås en indledende drøftelse af Vækstforums indspil til aftalen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der har gennem en årrække været indgået partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora og regeringen om relevante samarbejdsområder. Syddansk Vækstforum indgik senest i december 2014 en vækstpartnerskabsaftale med regeringen med fokus på:

  -      At styrke Danmark som produktionsland

  -      Styrkede vækstforudsætninger i energisektoren

  -      Kvalificeret arbejdskraft

  -      En styrket og koordineret turismeindsats

  -      Øget anvendelse af kreative kompetencer i erhvervslivet

  -      Samarbejde om Sundheds- og velfærdsteknologi

  -      Styrkelse af det dansk-tyske samarbejde

  -      Samarbejde om udbredelse af bredbånd og mobildækning

  Danmarks Vækstråd, der bl.a. har til opgave at følge op på vækstpartnerskabsaftalerne og foreslå nye emner, der kan sættes fokus på i de kommende aftaler, har i starten af marts drøftet de nye aftaler. Her blev det blandt andet drøftet, at Vækstpartnerskaberne skal afspejle, at der er forskellige potentialer og barrierer for vækst på tværs af de forskellige egne i Danmark, samt hvordan aftalerne kan blive mere målrettede fremover.

  Sekretariatet har desuden haft en indledende dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet om en ny vækstpartnerskabsaftale med Syddansk Vækstforum. Erhvervs- og Vækstministeriet lægger op til, at der indgås en ny vækstpartnerskabsaftale i efteråret 2016.

  Der er fra statens side lagt op til, at de kommende vækstpartnerskabsaftaler skal være mere fokuserede end tidligere og dermed med færre men større konkrete initiativer. Regeringens forhandlingsudspil forventes at ligge klar til drøftelse på Vækstforums møde i september 2016. Vækstforum får således mulighed for at drøfte mulige indspil til aftalen på junimødet og på septembermødet i Vækstforum.

  Der er foreløbigt fra statens side lagt op til samarbejde om følgende punkter:

  -      Udflytning af statslige arbejdspladser

  -      Styrket sammenhæng mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen samt kvalificeret arbejdskraft

  -      Målrettet erhvervsindsats i områder ramt af økonomisk tilbagegang

  -      Evt. initiativer som følge af analysen af erhvervsfremmeindsatsen.

  Herudover kan Syddansk Vækstforum foreslå yderligere konkrete punkter til aftalen med afsæt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Vækstforums handlingsplan, og der kan fx peges på samarbejdsmuligheder ift. statens strategi ’Vækst og udvikling i hele Danmark’, jf. foregående punkt på dagsorden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager orienteringen om processen for en ny vækstpartnerskabsaftale til efterretning.
  • at Vækstforum tager en indledende drøftelse af mulige indspil til en ny vækstpartnerskabsaftale med afsæt i Vækstforums nye strategi og regeringens strategi ”Vækst og udvikling i hele Danmark”.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt. Vækstforum ønsker en kort og fokuseret vækstpartnerskabsaftale med afsæt i Vækstforums strategi. Sekretariatet fik mandat til at gå videre i dialogen med Erhvervs- og Vækstministeriet om vækstpartnerskabsaftalen, herunder ministeriets udspil til den målrettede erhvervsindsats.


  Sagsnr. 16/290
  9. Ny aftale om Vestdansk samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der arbejdes hen mod en ny og mere fokuseret samarbejdsaftale mellem de tre vestdanske vækstfora. Det foreslås, at fokusområderne for en ny aftale bliver fødevarer, energiteknologi, sundheds- og velfærdsinnovation samt avanceret produktion (smart industri) herunder automatisering, design og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum godkendte den 16. juni 2015 en aftale om styrket vestdansk samarbejde. Aftalen har fokus på tværregionalt samarbejde inden for fødevarer, energi, sundheds- og velfærdsinnovation og fremtidens industri samt på at åbne op for, at virksomheder kan deltage i erhvervsudviklingsaktiviteter på tværs af regionsgrænser. Der er siden arbejdet videre med det tværregionale samarbejde inden for de enkelte fokusområder.

  Med henblik på at udbygge samarbejdet yderligere og synliggøre Vestdanmark internationalt ift. investeringer og kvalificeret arbejdskraft foreslås det, at der arbejdes videre med en ny samarbejdsaftale, hvor der udvælges få strategiske indsatsområder. Med udgangspunkt i Vækstforums nye strategi og drøftelser mellem de tre vestdanske vækstfora foreslås det, at indsatsområderne i en ny aftale bliver fødevarer, energiteknologier, sundheds- og velfærdsinnovation samt avanceret produktion (smart industri, herunder bl.a. design og automatisering), og at der inden for de enkelte områder indgås aftaler om konkrete aktiviteter.  

  Den videre proces for den nye samarbejdsaftale er, at der foreslås afholdt et politisk møde mellem formændene for hhv. Syddansk Vækstforum, Vækstforum Midtjylland og Vækstforum Nordjylland primo maj med henblik på, at de tre vækstfora kan godkende en ny vestdansk samarbejdsaftale i juni 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter mulighederne for et fokuseret samarbejde mellem de vestdanske regioner.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Vækstforum ønsker en fokuseret aftale, som tager udgangspunkt i den øgede regionale specialisering og samarbejde herom på tværs af regionsgrænser. Sekretariatet gives mandat til at gå videre i dialogen med Region Nordjylland og Region Midtjylland herom med henblik på, at en ny aftale forelægges Vækstforum på junimødet.


  Sagsnr. 16/279
  10. Samarbejde med de fælleskommunale subregionale erhvervsenheder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der lægges op til en drøftelse af samarbejde med de fælleskommunale subregionale erhvervsenheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det er ambitionen med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og den tilhørende handlingsplan, at satsningerne og initiativerne gennemføres i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører, så der skabes synergi og størst mulig effekt af indsatserne. Samtidig sikres sammenhæng og koordinering af indsatserne, så overlappende tilbud undgås.

  I forhold til staten er vækstpartnerskabsaftalerne mellem Vækstforum og regeringen omdrejningspunkt for at skabe sammenhæng i indsatsen. Der er tale om et politisk dokument, som skitserer fælles udfordringer og prioriteringer med en gensidig forpligtelse til at søge samarbejde inden for konkrete områder. Beslutning om konkrete aktiviteter, herunder finansiering, sker under hensyn til de eksisterende processer og i de respektive fora, som har beslutningskompetencen.

  I forbindelse med høringsprocessen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi blev det tydeliggjort, at der er en række fælles udfordringer og prioriteringer i strategierne for de subregionale, fælleskommunale erhvervssamarbejder og i erhvervsdelene af strategien. Disse fælles udfordringer og prioriteringer kan der med fordel samarbejdes om.

  På den baggrund foreslås det, at Vækstforum – i lighed med partnerskabsaftalerne med regeringen – indgår erhvervspartnerskaber med hver af de subregionale aktører i regionen på erhvervsområdet.

  Det er forventningen, at den gennemgående struktur for erhvervspartnerskaberne vil være en kort indledning og derefter en kort beskrivelse af 2-5 områder, som Vækstforum og de respektive subregionale enheder ønsker at arbejde sammen om at udmønte. Udgangspunktet for aftalerne er, at de indeholder klare mål og er konkrete ift. gensidigt forpligtende aktiviteter. Ligesom ved vækstpartnerskabsaftalerne vil beslutning om konkrete aktiviteter, herunder finansiering, ske under hensyn til de eksisterende processer og i de respektive fora, som har beslutningskompetencen.

  Det bemærkes, at der med afsæt i høringssvarene til vækst- og udviklingsstrategien er indledt dialog med Trekantområdet om eventuelle samarbejdsmuligheder.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter mulighederne for samarbejde med de subregionale, fælleskommunale erhvervsenheder.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Vækstforum bakker op om samarbejdet med de fælleskommunale subregionale erhvervsenheder. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i fælles interesser og potentialer og vil være forskelligt fra område til område, men skal ligge inden for rammerne af Vækstforums strategi og handlingsplan.  


  Sagsnr. 15/50809
  11. Offshorekampagne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Sekretariatet har, som opfølgning på Vækstforums Vækstpartnerskabsaftale med regeringen i 2015, arbejdet sammen med en række relevante parter om at igangsætte en national offshorekampagne, som skal øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som et resultat af den regionale Vækstpartnerskabsaftale med regeringen i 2015 har sekretariatet siden foråret 2015 arbejdet på at udmønte aftalen om at gennemføre en national offshorekampagne. Kampagnen skal imødegå branchens udfordringer med at sikre kvalificeret arbejdskraft ved at synliggøre jobmulighederne overfor relevante faggrupper. Derved imødekommer kampagnen Vækstforums delmål om højere optag på relevante tekniske, videregående og erhvervsfaglige uddannelser på offshoreområdet.

  Arbejdet med at iværksætte en national offshorekampagne er koordineret af sekretariatet, og følgende parter har deltaget i tilblivelsen af kampagnen: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Energistyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Vindmølleindustrien, Olie Gas Danmark, Danmarks Rederiforening og foreningen work-live-stay.

  Den 1. december 2015 indsendte Danmarks Rederiforening derfor en ansøgning til Syddansk Vækstforum om at støtte en toårig offshorekampagne med 1.350.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Erhvervs- og Vækstministeriet og de øvrige involverede ministerier er ligeledes blevet ansøgt om at medfinansiere kampagnen med i alt 650.000 kr. Endvidere vil ca. 30 offshorevirksomheder deltage i kampagnens aktiviteter. Brancheorganisationerne Olie Gas Danmark og Vindmølleindustrien medvirker ikke i kampagnens aktiviteter men bakker op om formålet med kampagnen. 

  Danmarks Rederiforening har siden 2006 drevet kampagnen World Careers og formået at øge kendskabet til uddannelser og job inden for Det Blå Danmark markant. Nærværende offshorekampagne vil blive gennemført som en selvstændig del af World Careers-kampagnen og vil dermed drage fordel af den position og det kendskab, som Det Blå Danmark har opnået blandt danske unge i dag.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 1.350.000 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 til at gennemføre en national offshorekampagne i 2016 og 2017 under forudsætning af, at staten ligeledes medfinansierer kampagnen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, at det er en forudsætning for Vækstforums tilsagn, at de deltagende offshorevirksomheder ligeledes medfinansierer kampagnen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/279
  12. Overvejelser om den fremtidige tilrettelæggelse af ansøgningsprocessen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås drøftet, om Vækstforum skal ændre ansøgningsprocessen i den resterende del af strukturfondsperioden frem til 2020, således at Vækstforum indkalder ansøgninger til rammer og puljer, afsat til specifikke indsatser indenfor strategien, men afhængigt af konkrete behov og de midler, der er til rådighed inden for de enkelte prioriteter i strukturfondene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  En af Vækstforums hovedopgaver er at tage stilling til ansøgninger om støtte fra henholdsvis EU’s strukturfonde og de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Ansøgningsprocessen har siden Vækstforums start i 2007 været tilrettelagt sådan, at der ved fire årlige ansøgningsrunder har kunnet søges støtte til projekter inden for alle de indsatsområder, der er beskrevet i Vækstforums strategi og handlingsplan.

  I den sidste del af strukturfondsperioden 2007-2013 har ansøgningsrunderne dog i stigende omfang været kombineret med, at Vækstforum har udpeget indsatsområder, hvor der har været afsat rammer og puljer, der efterfølgende er blevet udmøntet ved at indkalde ansøgninger. Det gælder eksempelvis Talentsatsningen og indsatsen for automatisering.

  I den nye strukturfondsperiode 2014-2020 har Vækstforum i endnu større grad anvendt rammer og puljer ifm. indkaldelse af ansøgninger. Dette er sket bl.a. inden for Kvalificeret Arbejdskraft, Energi- og Ressourceeffektivisering af SMV’er og den nye automatiseringsindsats. Samtidig har de løbende ansøgningsrunder været bibeholdt.  

  Hvorfor rammer og puljer?

  Baggrunden for den stigende anvendelse af rammer og puljer har dels været et ønske fra Vækstforum om at igangsætte aktiviteter inden for konkrete områder, eksempelvis automatisering og kompetenceudvikling, dels at imødegå udfordringerne med at få alle strukturfondsmidler i spil inden for rammerne af strategien og handlingsplanen.

  Erfaringerne fra den nye strukturfondsperiode er, at der er behov for endnu større opmærksomhed på tilrettelæggelsen af ansøgningsprocessen. Midlerne i strukturfondene er i den nye periode fordelt på 6 underliggende prioriteter. Det har vist sig, at der er meget forskellig søgning til de seks prioriteter. Nogle prioriteter har vist sig at være mindre attraktive for ansøgerne og er derfor vanskeligere at få i spil. Andre prioriteter er ved at være brugt op.

  Forslag til ny proces for ansøgninger

  På den baggrund foreslås en drøftelse af, om der i resten af perioden er behov for at tilrettelægge ansøgningsprocessen således, at Vækstforum indkalder ansøgninger til rammer og puljer afsat til specifikke indsatser, afhængigt af de konkrete behov og de midler, der er til rådighed inden for de enkelte prioriteter. Det vil sige, at der kun kan søges midler inden for områder, der på forhånd er besluttet af Vækstforum, ikke inden for alle områder i strategien. Denne tilgang anvendes i flere andre regioner.

  De hidtidige erfaringer med rammer og puljer er, at processen kræver en del forberedelse, men at den også giver gode rammer for dialog med samarbejdspartnere og mulige ansøgere. Endvidere er de ansøgninger, der indsendes efter indkaldelse inden for specifikke områder, ofte mere gennemarbejdede og af højere kvalitet.

  Der er både fordele og ulemper ved tilgangen:

  Ulemper:

  • Ansøgningsprocessen kræver længere forberedelsestid, og der vil ikke blive indkaldt ansøgninger på alle områder samtidigt.
  • Gode projektideer, som falder uden for de definerede rammer og puljer, kommer ikke i betragtning.
  • Ansøgerne kan opleve det som begrænsende.

  Fordele:

  • Vækstforum fastlægger, hvilke problemer der skal løses, og definerer rammerne for indsatserne.
  • Det giver Vækstforum bedre mulighed for at vurdere sammenlignelige ansøgninger op mod hinanden.
  • Styringen af midler bliver bedre.

  Hvis ansøgningsprocessen ændres, anbefales det, at der fortsat er mulighed for at anvende medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til projekter, der finansieres af andre ordninger, fx Interreg, statslige støtteordninger mv.

  Derudover skal det sikres, at Vækstforum fortsat i særlige tilfælde kan beslutte at bevilge regionale erhvervsudviklingsmidler uden indkaldelse af ansøgninger til etablerede samarbejder som f.eks. det Syddanske EU-kontor, Foreningen Vestdansk Investeringsfremme m.v.

  Såfremt Vækstforum ønsker at ændre ansøgningsprocessen udarbejdes en plan for tilrettelæggelsen af den nye ansøgningsprocedure, herunder en beskrivelse af en overgangsordning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter, om der er behov for at ændre ansøgningsprocessen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Dorthe Kusk, afdelingschef i Region Syddanmark, orienterede kort om baggrunden for punktet. Vækstforum drøftede den forskellige søgning til de enkelte strukturfondsprioriteter samt fordele og ulemper ved at ændre ansøgningsprocessen. Vækstforum konkluderede, at der er behov for at ændre ansøgningsprocessen og anmodede sekretariatet om at udarbejde en plan for tilrettelæggelsen af en ny ansøgningsprocedure, herunder en beskrivelse af en overgangsordning, som forelægges for Vækstforum på næste møde.


  Sagsnr. 16/279
  13. Kvalificeret arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi forventes gennemført to årlige politiske og strategiske drøftelser om kvalificeret arbejdskraft mellem relevante fora, herunder Syddansk Vækstforum.

  Det er intentionen, at drøftelserne kan bidrage til fælles pejlemærker for Syddanmark, skabe en fælles forståelse af centrale udfordringer, målsætninger og konkrete indsatser, som aktørerne sammen eller hver for sig kan arbejde for at indfri. Det indstilles, at Vækstforum tilkendegiver sin interesse i at deltage i drøftelserne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det er vanskeligt for mange virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. Ifølge regionens Vækstbarometer har næsten hver anden af de virksomheder, som har søgt nye medarbejdere det seneste halve år, oplevet problemer med at skaffe den kvalificerede arbejdskraft, som de har brug for. Meget tyder på, at udfordringen ikke bliver mindre i fremtiden.

  Udfordringen med manglende kvalificeret arbejdskraft er kompleks. Ofte skal løsningerne findes i et samspil mellem aktører, der operer i forskellige systemer med forskellige formål, rationaler, finansieringsformer og kulturer.

  Syddansk Vækstforum har ligesom regionen og kommunerne i Syddanmark fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne med opmærksomhed på, at synergierne mellem uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen udnyttes bedre.

  I forbindelse med udmøntningen af vækst- og udviklingsstrategien er der aftalt fælles regionale/kommunale tiltag i form af aktionsplaner. Én af aktionsplanerne omhandler en fælles indsats om kvalificeret arbejdskraft.

  Som led heri forventes gennemført to årlige politiske og strategiske drøftelser om kvalificeret arbejdskraft.

  Drøftelserne skal bl.a. styrke dialogen og koordineringen mellem de eksisterende fora på området (Vækstforum, regionsrådet, de regionale arbejdsmarkedsråd, Kommunekontaktrådet (KKR), Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale mv.) og sikre en stærk og koordineret syddansk indsats mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområderne, som bl.a. kan styrke samspillet ift. det statslige niveau.

  Endvidere er det intentionen, at drøftelserne kan bidrage til fælles pejlemærker for Syddanmark og skabe en fælles forståelse af centrale udfordringer, målsætninger og konkrete indsatser, som aktørerne sammen eller hver for sig kan arbejde hen mod at indfri. Formålet er således ikke at skabe et nyt, koordinerende lag men en katalysator for fælles fodslag og justeringer inden for de forskellige områder, som aktørerne hver især har ansvaret for.

  Rammerne for arbejdet er under udarbejdelse, herunder deltagerkreds mv. RAR Sydjylland og RAR Fyn har netop udarbejdet strategi- og udviklingsplaner for 2016. Der afholdes indledningsvist et møde mellem formandskaberne i RAR Sydjylland og RAR Fyn samt Vækstforums Formandskab.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum giver tilslutning til at deltage i politiske og strategiske drøftelser med regionsrådet, de regionale arbejdsmarkedsråd, Kommunekontaktrådet (KKR), Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale mv. om kvalificeret arbejdskraft.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 11/30244
  14. Porteføljestyring - opfølgning og evaluering af Vækstforums projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har besluttet, at der som led i porteføljestyringen af Vækstforumprojekter arbejdes med løbende eksterne midtvejs- og slutevalueringer af projekter og halvårlig intern opfølgning på alle igangværende Vækstforumprojekter. Der gives status og fremdriftsrapport på igangsatte projekter

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ekstern evaluering af projekter og opfølgende handlinger

  Denne evalueringsrunde vedrører 7 eksterne evalueringer, hvoraf 5 er slutevalueringer. 

  De evaluerede projekter vurderes ud fra en ”trafiklysskala” på parametrene tilrettelæggelse, resultat og effektskabelse. Rød betyder, at der er et eller flere kritiske forhold, som man bør være særligt opmærksom på. Gul betyder, at der er et eller flere forhold at være opmærksom på. Grøn viser, at ingen forhold giver anledning til særlig handling. I bilag 1 er der vedlagt en oversigt over projekternes samlede score samt resuméer af evalueringerne.

  Af de 7 evaluerede projekter er der 5 projekter, der får grøn score i samlet vurdering, mens 1 projekt får gul score, og 1 projekt får rød score.

  Det bemærkes om projekt Flexhospitalet, at den røde score er sekretariatets tolkning af to eksterne evalueringer, der begge konkluderer, at projektet ikke i tilstrækkeligt omfang har dokumenteret effekt.

  En nærmere beskrivelse af årsager til projekternes score samt beskrivelse af læringspunkter og opfølgende handlinger er vedlagt i bilag 2. ”Opfølgende handlinger og læring”. Der følges op på de projekter, der har rød eller gul score.

  Læring på baggrund af eksterne evalueringer

  I denne evalueringsrunde anbefaler evaluator, at der til stadighed skal være opmærksomhed på, om milepæle og effektmålsætninger kan nås jf. evaluators erfaring med tilsvarende projekter. Derudover anbefaler evaluator, at der er en tættere dialog og forventningsafstemning med de deltagende virksomheder for at øge virksomhedernes udbytte af deltagelsen. Anbefalingerne vil indgå i det fremadrettede projektudviklingsarbejde.

  Intern opfølgning af projekter

  Sekretariatet har fulgt op på forbrug, milepæle og effektrealisering på alle projekter, som har været i gang i mere end et halvt år, og som ikke netop har fået eller er i gang med at få foretaget ekstern midtvejs- eller slutevaluering. Sekretariatet har scoret projekterne på de tre ovenstående parametre på en ”trafiklysskala”. Ingen projekter får en rød score på milepælsopnåelse og effektrealisering, og overordnet set er der derfor en fornuftig fremdrift i igangværende projekter. Oversigt over den interne opfølgning fremgår af bilag 3 ”Status på igangværende projekter”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender status, fremdrift på projekterne og de opfølgende handlinger.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/2603
  15. Orientering: Eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringens har igangsat et eftersyn af erhvervsfremmesystemet. Der orienteres om det igangsatte arbejde, herunder proces og organisering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det fremgår af regeringsgrundlaget, at ”Regeringen vil gennemføre et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen for at forenkle og fokusere midlerne”. Der er udarbejdet et kommissorium, hvoraf det fremgår, at formålet er at

  -    kortlægge den samlede erhvervsfremmeindsats, der varetages i både erhvervs-, investerings- og innovationsfremmesystemerne i kommuner, regioner og stat

  -    evaluere organiseringen og indholdet af den samlede erhvervsfremmeindsats på tværs af den offentlige sektor

  Kortlægningen skal indeholde et overblik over:

  -    organisering af indsatsen

  -    det konkrete indhold af tilbuddene, som aktørerne leverer, og til hvilke målgrupper

  -    udgifter til indsatsen, herunder udgifter til administration

  -    antallet af virksomheder, der benytter erhvervsfremmeindsatsen

  -    de eksisterende effektevalueringer i erhvervsfremmeindsatsen

  Evalueringen skal vurdere om:

  -    organiseringen i den offentlige sektor sikrer en enkel og gennemsigtig indsats for virksomhederne

  -    organiseringen af indsatsen fører til uhensigtsmæssig konkurrence mellem aktører

  -    der er overlap mellem tilbuddene i indsatsen på tværs af den offentlige sektor

  -    midlerne i indsatsen anvendes omkostningseffektivt

  -    de eksisterende tilbud er begrundet i samfundsøkonomiske behov

  -    eksisterende effektevalueringer har en tilstrækkelig god kvalitet til at kunne anvendes til en vurdering af, om tilbuddene har en samfundsøkonomisk positiv erhvervsfremmende effekt.

  Proces og organisering

  Der er nedsat en tværministeriel styregruppe samt en arbejdsgruppe med deltagelse af Erhvervs- og Vækstministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet samt Finansministeriet (formand). Skatteministeriet, KL og Danske Regioner inddrages i arbejdsgruppen, ligesom relevante ressortministerier også kan inddrages efter behov. Arbejdsgruppen skal følge og understøtte konsulenternes arbejde. Der anvendes ekstern konsulentbistand til at gennemføre eftersynet. Styregruppen har valgt et konsortium bestående af McKinsey & Company, Struensee & Co., Damvad Analytics og Landfall Strategy Group til at udføre opgaven. Eftersynet forelægges til politisk behandling i regeringens økonomiudvalg i maj 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandsskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/17249
  16. Orientering: Udbud af erhvervsuddannelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med den nye erhvervsuddannelsesreform skal alle nuværende udbydere af erhvervsuddannelser (gen-) ansøge om godkendelse til at forsætte som udbydere med virkning fra 1. august 2017. Resultatet af udbudsrunden har betydning for både antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne og gennemførselsprocenten og dermed for det fremtidige udbud af faglært arbejdskraft. Regionsrådet indgår som høringspart i forbindelse med udbuddet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med den nye erhvervsuddannelsesreform, der trådte i kraft pr. 1. august 2015, skal alle nuværende udbydere af erhvervsuddannelser den 11. marts 2016 (gen-) ansøge om godkendelse til at forsætte som udbydere med virkning fra 1. august 2017. Resultatet af udbudsrunden har betydning for både antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne og gennemførselsprocenten, og dermed for det fremtidige udbud af faglært arbejdskraft.

  Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for vækst i virksomhederne. De senere år er det blevet vanskeligere for virksomhederne i Syddanmark at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, herunder faglært arbejdskraft. Derfor har Vækstforum også besluttet at igangsætte en bred indsats, der skal bidrage til at håndtere denne udfordring.

  Udbyderne af erhvervsuddannelserne kan ansøge om godkendelse til at udbyde:

  -      1. del af uddannelsernes grundforløb inden for et eller flere af de i alt fire hovedområder.

  -      2. del af grundforløbet inden for en eller flere uddannelser.

  -      Hovedforløb i en eller flere uddannelser.

  -      Praktikcentre

   

  MBUL (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling) træffer afgørelse om udbudsplacering af grundforløbenes 1. og 2. del samt hovedforløb og praktikcentre på baggrund af indstillinger fra henholdsvis regionsrådene (alene i forhold til den stedlige placering af 1. og 2. del af uddannelsernes grundforløb) og REU (Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser) samt udtalelser fra de faglige udvalg.

  MBUL’s afgørelse bygger på en vurdering af i alt fire kriterier:

  1. Sikring af et geografisk dækkende udbud under hensyn til erhvervsudvikling og herunder det forventede lokale/regionale praktikpladspotentiale.
  2. Sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer.
  3. Sikring af et geografisk dækkende behov under hensyn til efterspørgsel og behov.
  4. Bidrag til opfyldelse af de fire klare reformmål (A. Flere skal vælge erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, B. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse, C. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, og D. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes).

  Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling har af flere omgange drøftet udbudsrunden og har igangsat en dialog med erhvervsskolerne. I udvalget er der enighed om, at det er vigtigt, at der generelt er en god tilgængelighed til uddannelser i regionen. Derudover har udvalget fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og arbejdsmarkedet generelt i Syddanmark. Begge dele indgår som væsentlige elementer i uddannelsesdelen af den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  Med afsæt i regionsrådets politik på uddannelsesområdet og tildelingskriterierne fra ministeriet lægges der i forbindelse med regionsrådets høringssvar vægt på en samlet vurdering med hovedvægt på følgende tre parametre:

  1. Hvor god er tilgængeligheden til grundforløbenes 1. og 2. del?
  2. Hvordan er den nuværende og fremtidige demografi (rekrutteringsgrundlag til uddannelserne)?
  3. Hvad er arbejdsmarkedets nuværende og fremtidige efterspørgsel efter faglært arbejdskraft? 

  Proces og tidsplan for udbudsrunden

  -      11. marts 2016: Ansøgningsfrist for erhvervsuddannelsesudbyderne

  -      30. marts 2016: MBUL anmoder regionsrådene om at afgive indstillinger om grundforløbenes 1. og 2. del

  -      20. maj 2016: Regionsrådene afgiver indstilling til MBUL

  -      September 2016: MBUL sender svar på ansøgningerne til skolerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Vækstforum drøftede udfordringerne på uddannelsesområdet bredt og besluttede, at uddannelsesområdet sættes på som temadrøftelse på junimødet i Vækstforum.


  Sagsnr. 16/279
  17. Orientering: Analyse af virksomhedernes forventninger til 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark foretager i slutningen af hvert år en analyse af vækstforventningerne i de små og mellemstore virksomheder i regionen til det kommende år. I analysen af forventningerne til 2016 er der en overvægt af virksomheder, der forventer flere ansatte, større vækst, større eksport og offensive investeringer. Kun landbrug og fødevarer er stærkt udfordret med negative vækst- og jobforventninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Analysen af forventningerne til 2016 viser, at de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark generelt ser lyst på fremtiden. Halvdelen af virksomhederne tror på fremgang i omsætningen, mens kun hver tiende forventer vigende omsætning. Der er også positive forventninger til udviklingen i antal ansatte, hvor hver tredje virksomhed forventer flere ansatte, mens kun hver tiende forventer færre. Derudover er der positive forventninger til investeringer og eksport.

  Videnrådgivning og IT er den branche med de mest positive forventninger til omsætningen, mens servicevirksomheder, videnrådgivning og IT samt fremstillingsvirksomheder har de mest positive forventninger til antal ansatte. Landbrug og fødevarer er den eneste branche, hvor der er en overvægt at virksomheder med negative forventninger til både omsætning, antal ansatte og eksport.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  18. Orientering: Monitorering og effektmåling af strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007-2011
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark har udarbejdet en rapport, som dels monitorerer, dels effektmåler 69 strukturfondsprojekter, der er igangsat i perioden 2007-2011 i Syddanmark. Rapportens resultater indikerer, at projekterne har skabt arbejdspladser og effekt på omsætningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark har udarbejdet en rapport, som dels monitorerer, dels effektmåler 69 strukturfondsprojekter, som er igangsat i perioden 2007-2011 i Syddanmark inden for Syddansk Vækstforums forretningsområder (Energieffektivisering, Offshore, Sundheds- og velfærdsinnovation, Turisme, Design og kreative erhverv). Derudover er medtaget deltagervirksomheder fra de såkaldte brede indsatser, dvs. virksomheder udenfor forretningsområderne.

  Strukturfondsprojekterne har samlet indberettet 5.900 deltagervirksomheder – både private og offentlige. I analysens beregninger indgår udelukkende private deltagervirksomheder.

   

  I analysen følges projekter med opstart i 2007–2009 i en 5-årig periode fra 2009 til 2014, mens projekter med opstart i 2010 og 2011 er fulgt i en 3-årig periode fra 2011 til 2014.

  Der effektmåles ved at sammenligne gruppen af deltagervirksomheder med en kontrolgruppe og undersøge, om der er statistisk signifikant forskel på udviklingen i de to grupper. Resultaterne kan ikke lægges sammen på tværs af forretningsområder og de to projektperioder, da samme virksomhed kan have deltaget i mere end ét forretningsområde og i begge perioder. Det er alene virksomheder med under 100 ansatte, der indgår i effektmålingen.

  • For projekter startet i perioden 2007-2009 indikerer effektmålingen, at der efter 5 år er skabt 400 fuldtidsarbejdspladser inden for Energieffektivisering, 800 job inden for Offshore, 320 job inden for Turisme og 430 fuldtidsarbejdspladser inden for Brede indsatser i deltagervirksomheder med under 100 årsværk. Effektvurderingen viser i samme periode tegn på positiv effekt på omsætning inden for Energieffektivisering og Offshore.
  • For strukturfondsprojekter startet i 2010 og 2011 indikeres, at der efter 3 år er skabt 530 fuldtidsarbejdspladser inden for Design og kreative erhverv, 800 job inden for Energieffektivisering, 400 job inden for Offshore, 470 job inden for Sundheds- og velfærdsinnovation og 860 fuldtidsarbejdspladser inden for Brede indsatser i deltagervirksomheder med under 100 årsværk. Effektvurderingen viser i samme periode tegn på positiv effekt på omsætning inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Energieffektivisering og Brede indsatser.

  Resultaterne indikerer, at strukturfondsprojekterne har haft effekt på job og omsætning. Alligevel bør de tolkes forsigtigt. Effektmålingen sikrer, at deltagergruppen og kontrolgruppen ligner hinanden mht. virksomhedsstørrelse, branche, lokalisering og vækst forud for effektmålingsperioden. På andre karakteristika som virksomhedernes motivation og engagement, vækstorientering, udviklingsbehov mv. kan det ikke udelukkes, at deltagervirksomhederne adskiller sig fra kontrolgruppen. Resultaterne i rapporten kan derfor ikke betragtes isoleret, men de kan sammen med den løbende evaluering af projekterne give en pejling på, om indsatsen går den rette vej.

  Rapporten kan ses her: http://detgodeliv.regionsyddanmark.dk/publikation/effektmaaling-2015-2/

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/23442
  19. Orientering: To nye INTERREG Europe-ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Interreg Europe-programmet, der dækker alle EU-lande, Norge og Schweitz, støtter regional udvikling gennem projekter, der deler viden og læring mellem virksomheder og myndigheder.

  I februar blev der godkendt 64 INTERREG Europe-projekter, hvoraf 7 havde danske partnere. Region Syddanmark er partner i to af projekterne, hhv. ”Boost EER” og ”ClusteriX 2.0”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  ”Boost EER” er en videreførelse af Region Syddanmarks deltagelse i EER-initiativet, European Entrepreneurial Region. En række af de deltagende regioner besluttede at ansøge om INTERREG Europe-midler til at videreudvikle initiativer om iværksætteri i regionerne. Region Syddanmark er partner i projektet for at styrke iværksætteri i yderområder/periferi. Desuden bidrager Region Syddanmark som tematisk leder med erfaringer med iværksætteri i en smart specialiseringsstrategi, bl.a. med Scale-up Denmark, som implementeres i regionen i projektets løbetid. Helsinki-Uusimaa-regionen er Lead Partner.

  Projektet varer i alt 4 år (to faser à 2 år - de sidste 2 år til implementering af initiativer regionalt) og totalbudgettet er ca. 15-19 mio. kr. Region Syddanmarks andel af budgettet er ca. 1,8 mio. kr., hvoraf EU-tilskuddet er 85 %.

  Region Syddanmark er desuden partner i et INTERREG Europe-projekt om klyngeudvikling, ”ClusteriX 2.0”. Regionen deltog i det tidligere ClusteriX-projekt sammen med stærke klyngeregioner som Niederösterreich og Rhône-Alpes om bl.a. økosystemanalyser og kompetenceudvikling. Det nye projekt har til formål at styrke bl.a. tværgående klyngeaktiviteter og strategisk brug af design i klynger i både den enkelte region og mellem klyngerne og partnerne i ClusteriX 2.0. Aktiviteterne støtter således op om den syddanske erhvervsudviklingsstrategi. Niederösterreich/Ecoplus er Lead partner.


  Projektet varer 5 år (3 + 2 år - de sidste 2 år til implementering af initiativer regionalt) og totalbudgettet forventes at blive på ca. 2,1 mio. Euro (15,75 mio. kr.).  Region Syddanmarks budget er sat til 1,5 mio., hvoraf EU-tilskud udgør 85 %.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/604
  20. Orientering: Vækstforums kommunikationsindsats
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter. Der gives et overblik over omtaler af Vækstforums aktiviteter i perioden den 2. december 2015 til 3. marts 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforums kommunikationsindsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde og resultater. Formålet er at synliggøre Vækstforums aktiviteter samt at synliggøre effekter og resultater af Vækstforums arbejde med udgangspunkt i de igangsatte aktiviteter.

  Vækstforumsekretariatet følger medieomtalen af Vækstforums aktiviteter. I perioden den 2. december 2015 til 3. marts 2016 har medierne bragt nedenstående omtaler af Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum. Der måles på aktiviteter, der er igangsat fra 2010 og frem med henblik på at få hovedparten af de projekter med, der er igangsat efter Vækstforums fokusering på de nuværende tre forretningsområder.

  Medieopgørelsen viser, at der særligt har været mange omtaler af puljen ifm. flytning af statslige arbejdspladser samt tiltrækning af EU-midler til Syddanmark.

  Trykte medier: 58

  Online: 63

  Radio: 1

   

  Inden for Vækstforums forretningsområder er fordelingen:

  Sundheds- og Velfærdsinnovation: 16

  Bæredygtig energi: 27

  Oplevelseserhverv: 10

  Tværgående: 28

  Syddansk Vækstforum: 41

  Ud over medieopgørelsen følges der internt op på kommunikationen om Vækstforum i tilfælde, hvor der har været udsendt pressemeddelelse, er skrevet debatindlæg og/eller der har været dialog med et medie, før en artikel er blevet bragt.

  Der kan for det seneste kvartal blandt andet fremhæves følgende historier:

  • Pressemeddelelse om udflytning af statslige arbejdspladser.
  • Vækstforums indsats for at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet.
  • Pressemeddelelse om effektmåling af strukturfondsindsatsen.

  Der er vedlagt en oversigt over omtaler som bilag. Bemærk, at opgørelsesmetoden denne gang adskiller sig fra opgørelserne i 2015, hvorfor niveauet for antal omtaler ikke kan sammenlignes direkte.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Vækstforums kommunikationsindsats, herunder synliggørelse af de forskellige muligheder i forhold til virksomhederne, tages op som punkt på junimødet i Vækstforum.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/50344
  21. Orientering: Økonomioversigt - ultimo januar 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret for anvendelse af følgende midler:

  • De regionale erhvervsudviklingsmidler
  • EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
  • Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug på de forskellige midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  I 2016 har Vækstforum i alt 107,4 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Hvis de foreliggende indstillinger følges, er der 66,5 mio. kr. tilbage.

  Der er disponeret forholdsvis mange midler på nuværende tidspunkt, fordi Vækstforum i 2015 disponerede 33,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016 til: En ramme på 25,0 mio. kr. til medfinansiering af de nye initiativer om risikovillig kapital, 3,3 mio. kr. til puljen til projektudvikling i yderområder, 1 mio. kr. til den særlige ramme til sekretariatet og 4 mio. kr. til modtagelse af statslige arbejdspladser i Region Syddanmark.

  Derudover reserverede Vækstforum den 16. juni 2015 en ramme på 8 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til finansiering eller medfinansiering af midt- og slutevalueringer af de projekter, der får tilsagn i 2014-2017. Denne ramme vil blive udmøntet i takt med, at vækstforumsekretariatet modtager regninger fra den valgte fælles evaluator.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
  Vækstforum har desuden 595,3 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond 2014-2020. Tabel 2 og 3 i bilaget giver en oversigt over midlernes fordeling på budgetrammer. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 121,4 mio. kr. til rest på Socialfonden, se tabel 2 og 114,8 mio. kr. til rest på Regionalfonden, se tabel 3 i bilaget.

  Mål for bevillinger og udbetalinger af strukturfondsmidler for perioden 2014-2020

  Vækstforum er samlet set forud for sin disponeringsplan. Jf. tabel 4 i bilaget er Vækstforum dog lidt bagud ift. målet for Socialfonden. Når overførslen af midler fra de øvrige vækstfora indregnes er målet, at der efter det 1. møde i 2016 er indstillet projekter til tilsagn for 135,0 mio. kr. Dette mål er ikke helt nået, primært fordi den afsatte ramme til kvalificeret arbejdskraft ikke fuldt ud er blevet udmøntet i tilsagn til konkrete projekter. Til gengæld er målet for Regionalfondens vedkommende på 104,4 mio. kr. mere end opfyldt. Der er indstillet projekter til tilsagn for i alt 145,4 mio. kr.

  De regionale rammer på hver af de to fonde er givet som bevillinger til 3 underliggende prioriteter. At Syddansk Vækstforum er lidt bagud for sin disponeringsplan for Socialfonden dækker således over, at Vækstforum er lidt bagud for sine mål for prioritet 3, Social inklusion og prioritet 4, Erhvervsuddannelser, men meget forud for sit mål for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse. Hvis de foreliggende indstillinger imødekommes, er der, som tabel 2 viser, kun 12 mio. kr. tilbage på prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse i programperioden 2014-2020, før en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.

  At Vækstforum samlet set er forud for sin disponeringsplan for Regionalfonden dækker over, at Vækstforum er forud for sit mål for prioritet 1, Innovation og klyngedannelse og især forud for sit mål for prioritet 2, SMV konkurrenceevne. Samtidig er Vækstforum lidt bagud for sit mål for prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet. Hvis de foreliggende indstillinger imødekommes, er der som tabel 3 viser kun 26,8 mio. kr. tilbage på prioritet 2, SMV konkurrenceevne i programperioden 2014-2020 før en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver.

  Vækstforums plan for udbetalinger er ikke nået, fordi Vækstforums indstillinger endnu ikke har ført til tilsagn fra Erhvervsstyrelsen inden for den tidsramme, der lå til grund for udmøntningsmålene i handlingsplanen. Derfor er der indtil nu kun to realiserede udbetalinger. Det er en udfordring, som Syddanmark deler med de øvrige regioner.

  Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  De samlede nationale tilbageløbsmidler blev i slutningen af 2015 bevilget til de regionale lånefonde, der bedst kunne dokumentere behov og fremdrift. Den syddanske ansøgning blev ikke imødekommet. Derfor har Erhvervsstyrelsen den 20. januar 2016 meddelt, at de syddanske strukturfondsrammer for perioden 2007-2013 er nedskrevet med de daværende tilbageløbsmidler, 1 mio. kr. fra Regionalfonden og 3,3 mio. fra Socialfonden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/1028
  22. Orientering: Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum har tidligere godkendt formål, rammer og budget for Syddansk OPI-pulje og Vækstforums Formandskab er bemyndiget til at træffe beslutning om ansøgninger. Til den første ansøgningsfrist til puljen den 3. november 2015 er der indkommet 4 ansøgninger, som blev behandlet på Vækstforums Formandskabs møde den 26. februar 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Vækstforums møde den 25. september 2014 godkendte Vækstforum formål, rammer og budget for en ny OPI-pulje (Syddansk OPI-pulje 2015-2017) og bemyndigede Vækstforums Formandskab til at træffe afgørelse vedrørende ansøgninger under Syddansk OPI-pulje.

  Der er i alt indkommet 4 ansøgninger til puljens første ansøgningsfrist den 3. november 2016. Formandskabet har taget stilling til 4 projekter, hvoraf 2 projekter fik tilsagn og 2 projekter fik afslag.

  Projekt

  Forretningsområde

  Beslutning

  Mind Fitness v. Applikator

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Evolution - Clinical v. Brain+ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Afslag

  Visuel akustisk pleje og behandling v. Akuart A/S

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Afslag

  Vækst i lystfisketurisme v. OPENING a/s

  Oplevelseserhverv

  Tilsagn

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner om afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser (fremover skrives der blot produkter, men der menes såvel produkter som serviceydelser) inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi samt Oplevelseserhverv. Produkter, der testes og tilpasses, skal være tæt på markedet og skal opfylde et behov hos den offentlige sektor, hos brugere og bidrage til vækst og flere arbejdspladser hos virksomheden.

  I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på følgende kriterier:

  • At det sandsynliggøres, at projektet skaber varig vækst og arbejdspladser i Region Syddanmark,
  • At det sandsynliggøres, at det ydede tilskud vil have en umiddelbar effekt i forhold til udviklingen af erhvervene inden for de tre forretningsområder i form af omsætningsvækst og arbejdspladser,
  • At det offentlige behov for produktet er sandsynliggjort på ansøgningstidspunktet,
  • At der foreligger en velbeskrevet forretningsplan og plan for markedsintroduktion af produktet,
  • At der er et tydeligt kommercielt sigte med projektet,
  • At produktet har et internationalt salgspotentiale,
  • At der er redegjort for potentielt udbytte på de tre bundlinjer, dvs. at der er redegjort for udbyttet for den offentlige part, for brugeren og for den private virksomhed,
  • At den private virksomhed har kapacitet til at løfte opgaven som projektleder/leadpartner.

  Økonomi

  Der er afsat 27,5 mio. kr. til puljen, og med Formandskabets beslutninger er der 25,8 mio. kr. tilbage i puljen.

  Ramme

  27.500.000,00 kr.

  Bevilget på mødet den 26. februar

  1.701.412,50 kr.

  Rest

  25.798.587,50 kr.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  23. Orientering: Indkomne ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som er til behandling i Vækstforum den 18. marts 2016. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i alt indkommet 9 ansøgninger.

  1 ansøgning var til behandling i Vækstforums Formandskab den 26. februar 2016. Ansøgningen ’Danish – markedsføringsplatform’ inden for designområdet fik tilsagn fra Vækstforums Formandskab som udmøntning af de 2,2 mio. kr., som Vækstforum havde afsat til projektet. Formandskabet var bemyndiget til at træffe afgørelse om udmøntningen.

  De øvrige 8 ansøgninger er til behandling på Vækstforums møde den 18. marts 2016.

  Af de 8 ansøgninger er der 6 ansøgninger, der vedrører EU-strukturfondsmidler, 1 ansøgninger, der kun vedrører regionale erhvervsudviklingsmidler og 1 ansøgning, der vedrører regionale erhvervsudviklingsmidler som medfinansiering til et INTERREG-projekt.

  Fordelingen fremgår af vedlagte oversigt over ansøgte og indstillede midler.

  De indkomne ansøgninger fordeler sig således på Vækstforums forretningsområder:  

  Ansøger

  Projekt

  Forretnings­område

  Strukturfondsmidler +

  evt. regionale erhvervsudviklingsmidler

     

  Syddansk universitet

  (Living Design Lab) OPI LDL

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  OJ Electronics A/S

  IoT-styring

  Bæredygtig Energi - Energieffektivisering

  CLEAN

  CLEAN Green Plan

  Bæredygtig Energi - Energieffektivisering

  Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst og Naturturisme

  Danske Turismekompetencer

  Oplevelseserhverv - turisme

  Tietgenskolen

  Kompetencevækst

  Særlig indsats

  Væksthus Syddanmark

  Strategisk Kompetenceudvikling

  Tværgående

  Regionale Erhvervsudviklingsmidler

     

  Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst og Naturturisme

  Turismebranchen – fra potentiale til vækst

  Oplevelseserhverv - turisme

  Regionale Erhvervsudviklingsmidler som medfinansiering til INTERREG

     

  Welfare Tech

  DEMANTEC

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projekterne lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsudviklingsloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen.

  Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2014-15.

  Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne.

  For så vidt angår ansøgningen ’Turismebranchen – fra potentiale til vækst’ er der ikke udarbejdet selvstændig effektvurdering, da projektet er vurderet i sammenhæng med ’Danske Turismekompetencer’.

  For så vidt angår Kompetencevækst er der udarbejdet et selvstændigt plot, da der er tale om en særlig indsats, hvorfor projektet er vurderet ud fra særskilte kriterier.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/50804
  24. Ansøgning: (Living Design Lab) OPI LDL
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”OPI LDLOPI - LDL (Living Design Lab)” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn

  Indstilling:

  A: Tilsagn (delvist)

  EU-Regionalfondsmidler: 5.643.956,23 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 2.821.978,11 kr.

  Egenfinansiering: 2.821.978,11 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet er en videreudvikling af et delprojekt, som ikke fik tilsagn i ansøgningen Growth by Design i marts 2015, fordi der var for stort overlap til andre projekter støttet af Vækstforum. Aktiviteterne er nu tilpasset og ændret, således at de er supplerende i forhold til og spiller sammen med allerede igangsatte initiativer af Vækstforum. 

  Projektets formål er at fremme innovationen i små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark gennem et Living Design Lab (LDL). Projektet vil med Syddansk Universitet som projektleder etablere og gennemføre offentlig-private innovationssamarbejder (OPI), der skal fremme, at virksomhederne opdyrker det kommunale velfærdsområde som kunde. I hvert innovationssamarbejde vil der indgå mindst én vidensinstitution og 3 SMV’er, og forløbene vil have en varighed på 1-1½ år. Gennem hele perioden understøttes hvert samarbejde af Syddansk Universitet, erhvervskontorer fra Kolding, Billund og Haderslev kommuner, driftsenheder fra de tre kommuner, en LDL-procesleder samt eksterne designere. Projektet vil som minimum involvere 3 ledere/medarbejdere fra hver af de 12 (ansøgt 24) virksomheder, dvs. 36 (ansøgt 72) personer fra virksomheder vil gennem projektet få øget indsigt i og forståelse for OPI-samarbejde og det kommunale driftsområde.

  Forandringsmetoden består i at føre innovationssamarbejderne fra mock up-stadiet til udvikling af raffinerede prototyper på nye velfærdsløsninger via håndholdt procesledelse, der understøttes af designmetoder. Design anvendes både som faciliterende samarbejdsmetode mellem de forskellige parter og som udviklingsmetode til at kvalificere og teste mock ups. Innovationsforløbene udføres i samarbejde med det kommunale velfærdsområde (fx socialområdet, børne- og uddannelsesområdet, arbejdsmarkedsområdet og sundhedsområdet) i de tre kommuner.

  Projektets aktiviteter supplerer og spiller sammen med aktiviteterne i klyngeorganisationerne Welfare Tech og Design2innovate, fx matchmaking af virksomheder. Aktiviteterne betragtes desuden som forberedende til test og tilpasning af løsninger og supplerer på den måde andre igangsatte aktiviteter som eksempelvis Syddansk OPI-Pulje.

  Resultatet af projektet er 4 (ansøgt 8) raffinerede prototyper, der tilfredsstiller de brugerbehov, der findes bredt i den offentlige sektor, og som kan blive til et forretningsgrundlag for syddanske virksomheder. Projektet skal skabe 4 nye innovative virksomheder, 25,8 mio. kr. i meromsætning i de deltagende virksomheder samt en merbeskæftigelse på 22 job – hvis indstillingen om delvist tilsagn følges.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet adresserer særligt Vækstforums ønske om at igangsætte en indsats, hvor anvendelsen af design styrkes i virksomheder inden for Sundheds- og velfærdsinnovation med det formål at fremme kommercialiseringen af velfærdsteknologiske produkter og serviceydelser. Samtidig adresserer projektet udfordringer inden for Design.

  Projektets effektkæde er logisk, og der er en fin teoretisk sammenhæng mellem aktiviteter, output og effekter, herunder at der kan skabes effekter på omsætning og beskæftigelse

  Desuden vurderer sekretariatet, at projektet opfylder flere af Vækstforums tværgående kriterier, herunder især ”Offentlig-private partnerskaber” og ”Fokusering”, idet projektet består af OPI-samarbejder, som er tænkt sammen med andre aktiviteter igangsat af Vækstforum. For at sikre samordning og koordinering i forbindelse med gennemførelsen af projektet foreslås det, at der stilles krav om samarbejdsaftaler med klyngesekretariaterne, Design2Innovate og Welfare Tech. Derudover er der i regi af CoLab Denmark, som er støttet af Vækstforum, etableret formaliserede samarbejder med driften på social- og sundhedsområdet. Det forudsættes, at projektet anvender disse samarbejdsrelationer, når det er relevant.

  Det vurderes dog, at der er væsentlige kritiske faktorer, som kan udfordre projektets muligheder for at realisere effektforventningerne og omsætte indsatserne til vækst.

  Innovationssamarbejdernes output er raffinerede prototyper, der først efter projektets ophør skal færdigudvikles til produkter, der kan kommercialiseres. Færdigudviklingen vil indeholde yderligere test- og udviklingsfaser. Det vurderes, at der minimum vil gå yderligere 2 år fra projektets ophørstidspunkt, før en endelig markedsintroduktion/kommercialisering vil finde sted, hvorfor projektets effekter på omsætning og beskæftigelse også først vil indtræffe her. Det er derfor sekretariatets vurdering, at projektets effektkæde er lang. Hertil kommer den usikkerhedsfaktor, at selve færdigudviklingen af prototyperne kommer til at foregå udenfor projektets rammer.

  Hvert enkelt innovationssamarbejde bliver desuden gennemført med en håndholdt procesledelse med mange forskellige aktører involveret. Det betyder blandt andet, at hvert innovationssamarbejde indeholder betydelige udgifter til offentlige aktørers repræsentation i innovationssamarbejderne. Det medfører, at de enkelte innovationssamarbejder, bliver omkostningstunge i forhold til andre lignende innovationssamarbejder, som Vækstforum har igangsat.

  Projektets teori om at knytte designkompetencer til at matche mock ups med behov for løsninger i den offentlige sektor er teoretisk logisk og velfunderet, men der knytter sig særligt et kritisk punkt til projektets opnåelse af erhvervseffekt. Projektet skal etablere og gennemføre innovationssamarbejder, hvor der i hvert innovationssamarbejde tilknyttes min. 3 virksomheder. Erfaring viser, at det er en udfordring at etablere forpligtende innovationssamarbejder, og selvom det vurderes, at der er positiv interesse fra syddanske SMV’er ift. at deltage i projektet, er det af afgørende betydning for at opnå de angivne erhvervseffekter, at det allerede på mock up stadiet er muligt at vurdere produkternes skalerings- og kommercialiseringspotentiale. Udover udfordringen ved at skulle udvælge de rette mock ups med skalerings- og kommercialiseringspotentiale, er det en udfordring for projektet, om de kan identificere netop syddanske private kompetencer, der kan bidrage til modning af de valgte mock ups, således at projektet i sidste ende vil medføre positiv erhvervseffekt i den syddanske region.   

  Projektet vil øge anvendelsen af design i virksomheder inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, som Vækstforum har efterspurgt. Projektet indstilles til et delvist tilsagn, fordi projektet fremlægger en nytænkende og teoretisk velargumenteret begrundelse for at gennmføre et pilotforsøg, hvor designkompetencer tilføres en håndholdt OPI-proces, hvilket rummer et potentiale for, at der udvikles nogle enkelte raffinerede prototyper som i højere grad repræsenterer løsninger på udfordringer hos den kommunale velfærdssektor. Projektets nytænkende arbejdsmetode anerkendes således, men da der knytter sig en række usikkerheder til projektets mulighed for at skabe erhvervseffekt, og da projektets aktiviteter er omkostningstunge ift. de forventede effekter, indstiller sekretariatet projektet til et delvist tilsagn.

  Projektet har i alt ansøgt om støtte til at gennemføre 8 innovationssamarbejder. På baggrund af ovennævnte vurdering, indstilles projektet alene til støtte til at gennemføre halvdelen, svarende til 4 innovationssamarbejder.

  Projektet kan efterfølgende have mulighed for, med udgangspunkt i en positiv ekstern udarbejdet kommerciel vurdering af de 4 raffinerede prototyper, at ansøge Vækstforum om en tillægsbevilling.

  Hovedaktiviteter:

  Output (revideret pga. reduktion af aktiviteter, parentesen angiver ansøgt antal):

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt (revideret pga. reduktion af aktiviteter, parentesen angiver ansøgt antal):

  Etablering og kvalificering af innovationssamarbejder.

  Udvikling og test af prototyper

  4 (8) innovationssamarbejder, der hver især består af mindst én vidensinstitution og mindst 3 syddanske små og mellemstore virksomheder.

  4 (8) raffinerede prototyper.

  12 (24) virksomheder modtager støtte

  12 (24) virksomheder samarbejder med forskningsinstitutioner.

  12 (24) virksomheder modtager støtte med henblik på at introducere produkter, der er nye på markedet.

  12 (24) virksomheder modtager støtte med henblik på at introducere produkter, der er nye for virksomheden.

  12 (24) virksomheder udvikler nye produkter eller løsninger.

  Private investeringer som matcher offentlig støtte til innovations- og F&U-projekter: 4.354.560 kr.

  I projektperioden:

  På langt sigt søger projektet at øge væksten i virksomhedernes omsætning, men i projektperioden skabes der ingen erhvervseffekt.

  Efter projektperioden

  Antal nye innovative virksomheder

  0-2 år efter: 2 (4)

  2-5 år efter: 2 (3)

  5+ efter: 0 (1)

  I alt: 4 (8)

  Anslået skabt årlig omsætning i mio. kr.

  0-2 år efter: 4,5 mio. kr. (9 mio. kr.)

  2-5 år efter: 7,6 mio. kr. (15,3 mio. kr.)

  5+ efter: 13,7 mio. kr. (27,4 mio. kr.)

  I alt: 25,8 mio. kr. (51,7 mio. kr.)

  Anslået skabte jobs.

  0-2 år efter: 3 (7)

  2-5 år efter: 6 (13)

  5+ efter: 13 (25)

  I alt: 22 (45)

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Syddansk Universitet, Institut for Entrepreneurskab og Relationsledelse, Kolding , CVR: 29283958

  Økonomiske partnere:

  Fonden Business Kolding, CVR: 18746131

  Kolding Kommune, CVR: 29189897,

  Billund Kommune, CVR: 29189765,

  Haderslev Kommune, CVR: 29189757

  Økonomi:

  Samlet budget: 11.287.912,45 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 5.643.956,23 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 2.821.978,11 kr.

  Egenfinansiering: 2.821.978,11 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 5.643.956,23 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 på 2.821.978,11 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det forudsættes, at projektet indgår samarbejdsaftaler med klyngesekretariaterne i Design2innovate og Welfare Tech om deres rolle i projektet samt med CoLab Denmark. Samarbejdsaftalerne skal fremsendes til vækstforumsekretariatet senest den 1. juni 2016 med henblik på godkendelse.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil. Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/50788
  25. Ansøgning: IoT-styring
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”IoTstyring - Internet of Things” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Regionalfondsmidler: 10.203.873 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 672.511 kr.

  Egenfinansiering: 9.531.362 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Formålet med projektet er, at de deltagende virksomheder udvikler et innovativt koncept til energieffektiv og samlet styring af bl.a. gulvvarme, ventilation og belysning på grundlag af Internet of Things (IoT) og digitaliseringsteknologier.

  IoT-konceptet gør det muligt at tilslutte, integrere og kontrollere systemer af forskellige subsystemers styring og regulering og at tilvejebringe en mere energieffektiv og brugeroptimeret drift gennem internettet. Med IoTstyring skabes mulighed for et brugervenligt automationssystem, der er placeret i skyen, og som giver markante energibesparelser gennem automatisk brugertilpasset regulering.

  Parterne arbejder bl.a. med teknisk udvikling inden for forskellige fagområder, som f.eks. connectivity, interoperabilitet, brugertilpasset styring og automationssystemer placeret i skyen. Herved frembringes ny viden og nye færdigheder, der er centrale elementer for små og mellemstore virksomheder i udviklingen af styringssystemer baseret på Big Data, Internet of Things og Cloud (BIC).

  Projektets primære målgruppe er de deltagende virksomheder, der som resultat af projektet har opnået ny viden samt udviklet nye innovative produkter.

  Den sekundære målgruppe, Syddansk Universitet, CLEAN og Sønderborg Vækstråd, skal oparbejde viden og kompetencer inden for Big Data, Internet of Things og Cloud (BIC) samt udfærdige forskningsrapport, sikre udbredelse af viden og involvering af øvrige virksomheder i branchen.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det er sekretariatets vurdering, at projektet bidrager til at fastholde branchens position som eksportør til det globale marked. Projektet har som mål dels at udvikle nye innovative løsninger, dels at styrke kompetencer og innovation inden for BIC, hvilket skal fastholde/øge branchens eksport af intelligente teknologier.

  Projektet bygger ovenpå forprojekterne BIC og EEDigi om datadrevet forretningsudvikling, som er medfinansieret af Vækstforums yderområdepulje. Det er sekretariatets vurdering, at projektet tager fat på en nødvendig dagsorden, der handler om at udnytte potentialerne ved anvendelse af BIC. Sekretariatet vurderer derfor at projektet har stort potentiale.

  Sekretariatet vurderer, at projektets aktiviteter er logiske og sammenhængende, og at de angivne effekter er realistiske.

  Det er sekretariatets vurdering, at konsortiet i tilstrækkeligt omfang besidder den nødvendige motivation og de relevante kompetencer til at gennemføre projektet. Hovedkræfterne i projektet er 4 veletablerede og udviklingsorienterede virksomheder med stor erfaring på eksportmarkedet.

  Det er ligeledes sekretariatets vurdering, at det er en forudsætning for branchens udvikling på langt sigt, at der skabes erfaringer og en afklaring af, hvordan BIC skal anvendes i fremtidens teknologiske løsninger. Det vurderes således, at der er store potentialer i anvendelse af BIC i det konkrete projekt og generelt inden for energiområdet.

  På trods af de usikkerheder, som projektet vil indebære som følge af, at der er tale om et nyt fagområde, er det vurderingen, at projektets parter og aktiviteter i rimeligt omfang har taget højde for dette.

  Projektets partnerskab demonstrerer høj grad af virksomhedsengagement, samfinansiering og forankring. Projektet bidrager desuden til at udnytte mulighederne på det globale marked til at skabe vækst i yderområderne samtidig med at det vurderes at have en positiv effekt på en bæredygtig udvikling.

  Ansøgningen indstilles til tilsagn, fordi der forventes udviklet nye, innovative løsninger på et potentielt meget interessant marked. Det lægges samtidig vægt på, at projektet kan bidrage til at skabe bæredygtig vækst i et yderområde.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt:

  Analyse og design

  State-of-the-art, pretotyping, forretningsmodel design

  Connectivity

  Trådløs kommunikation til internettet

  Interoperabilitet

  Fleksibel integration af apparatsystemer

  Brugertilpasset styring

  Prædiktering af brugsmønster, geo-fencing, brugerinterface

  Automationssystemer i skyen

  Cloud placering af styringssystem, håndtering af big-data

  Prototype driftsafprøvning

  Installation og test under operationelle forhold

  Formidling

  Formidling af resultater  

  Der vil være udviklet og testet nye koncepter for connectivitet, interoperabilitet, brugertilpasset styring og automationssystem i skyen

  Der vil være udviklet og testet en proof-of-concept prototype for IoTstyringskoncept

  Der vil være afholdt mindst 5 seminarer/workshops til formidling af resultater og involvering af yderligere virksomheder

  0-2 år efter projektets afslutning vil projektet årligt have skabt 5 nye innovative virksomheder, 11 nye jobs, en omsætning på 18 mio. kr. og en mereksport på 10 mio. kr.

  2-5+ år efter projektets afslutning vil projektet have skabt 31 jobs, en omsætning på i alt 36 mio. kr. og en mereksport på i alt 21 mio. kr.

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  OJ Electronics A/S, Sønderborg, CVR: 10643597

   

  Økonomiske partnere:

  Damm Cellular Systems A/S, Sønderborg, CVR: 71257010

  Servodan A/S, Sønderborg, CVR: 35520112

  Automatic Syd A/S, Broager, CVR: 73240816

  N.N. – der involveres yderligere 1 lille virksomhed

  Syddansk Universitet, Sønderborg, CVR: 29283958

  CLEAN, Sønderborg, CVR: 29727538

  Sønderborg Vækstråd, Sønderborg, CVR: 35433945

  Økonomi:

  Samlet budget: 20.407.746 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 10.203.873 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 672.511 kr.

  Egenfinansiering: 9.531.362 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 10.203.873, kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 på 672.511 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 3,3 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at projektets forskningsresultater skal gøres tilgængelige for en bredere kreds af interessenter. Der skal i denne sammenhæng offentliggøres en forskningsrapport, og Region Syddanmark skal derudover godkende en plan for udbredelse af den opnåede viden. Denne plan skal godkendes inden første udbetaling af de regionale erhvervsudviklingsmidler.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/50795
  26. Ansøgning: CLEAN Green Plan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Clean Green Plan” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Regionalfondsmidler: 23.537.500 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 5.902.744,54 kr.

  Egenfinansiering: 17.634.755,46 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Vækstforum har på mødet 22. september 2015 besluttet at indkalde ansøgninger under EU Regionalfondens prioritet 3 om ’Energi- og ressourceeffektive SMV’er’ via et call. Call’et er offentligt annonceret, og der blev afholdt informationsmøde 22. oktober. Vækstforum har alene modtaget denne ansøgning ved fristens udløb.

  Projektets formål er at sikre en effektiv anvendelse af energi og ressourcer i virksomheder og dermed øge virksomhedernes konkurrenceevne, gavne samfundsøkonomien og reducere miljøbelastningen. Målgruppen for projektet er små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der vurderes at have et særligt potentiale for energi- og/eller ressourceeffektivisering. Projektet forventer at få udarbejdet en grøn forretningsplan for en mere energi- og ressourceeffektiv drift i 250 SMV’er. Implementering af disse planer – som ligger udenfor dette projekts rammer – vil øge virksomhedernes ressourceeffektivitet og dermed konkurrenceevnen.

  Som en sekundær indsats vil projektet inddrage leverandører af energieffektive teknologier med det formål at øge kvaliteten af forretningsplanerne med informationer om bedst tilgængelige teknologier, hvilket samtidig forventes at øge omsætningen blandt teknologileverandørerne.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det er sekretariatets vurdering, at ansøgningen lever op til de opstillede kriterier i call’et.

  Projektet har et ambitiøst mål om at udvikle grønne forretningsplaner for 250 virksomheder. Ansøger angiver metoder til involvering af virksomheder samt redskaber, som sandsynliggør, at virksomhederne helt eller delvist udarbejder og implementerer de grønne forretningsplaner.  

  Det vurderes, at der er en logisk sammenhæng mellem projektets aktiviteter, output og effekter, og at de forventede output og effekter er realistiske.

  Der er flere eksisterende tilbud til virksomhederne om bistand til energi- og/eller ressourceeffektivisering. Det er sekretariatets vurdering, at projektet i rimeligt omfang koordinerer indsatsen med øvrige initiativer (f.eks. energiselskabernes lovpligtige energispareindsats), og at projektets aktiviteter derfor er supplerende i forhold til øvrige initiativer på området.

  Sekretariatet konkluderer, at projektets aktiviteter vil medvirke til at styrke konkurrenceevnen i små og mellemstore virksomheder og samtidig vil reducere klima- og miljøbelastningen. 

  Ansøgningen indstilles til tilsagn, da den lever op til kravene og kriterierne i det puljemateriale, der ligger til grund for indsatsen om energi- og ressourceeffektivitet i virksomheder og dermed forventes at styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt:

  Screening og identificering af virksomheder med potentiale for energi- og ressourceeffektivisering

  Rådgivningsforløb for mindst 250 virksomheder, der skal resultere i en grøn forretningsplan

  Kollektive aktiviteter, der skal bidrage til at øge implementeringen af anbefalingerne i de grønne forretningsmodeller

  Opbygning af netværk

  Grønne forretningsmodeller er udarbejdet for 250 virksomheder eller netværk af virksomheder

  Antal virksomheder der modtager støtte: 250

  Private investeringer som matcher offentlig støtte til virksomheder: 17.634.755,46 kr.

  I projektperioden/2 år efter

  Anslået årligt fald i drivhusgasemissioner: 5.625 tons CO2-ækvivalenter

  Anslået årligt fald i energiforbrug: 99.600/103.750 GJ

  Anslået årligt fald i materialeforbrug: 8.000/8.000 tons

  Anslået skabt årlig omsætning: 4.500.000/5.750.000 kr.

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  CLEAN, HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

  Det er forventet, at 700 virksomheder indgår i den indledende screeningsfase, og at mindst 250 virksomheder forsætter som partnere med det formål at få udarbejdet en grøn forretningsplan.

  Økonomi:

  Samlet budget: 47.075.000 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 23.537.500 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 5.902.744,54 kr.

  Egenfinansiering: 17.634.755,46 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 23.537.500 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum beslutter at udmønte 5.902.744,54 kr. til projektet af den afsatte ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til en særlig indsats for energi- og ressourceoptimering – bevillingen kan maksimalt udgøre 12,54 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at ansøger inden den 15. marts 2016 via partnererklæringer dokumenterer samarbejde med minimum de i ansøgningens anførte energiselskaber. Partnererklæringerne skal fremsendes til vækstforumsekretariatet senest 15. marts 2016.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/36896
  27. Ansøgning: Danske Turismekompetencer - Dansk Kyst- og Naturturisme
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet Danske Turismekompetencer Danske Turismekompetencer er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Socialfondsmidler: 22.129.012 kr.

  -     (Syddansk ramme 6.748.365 kr.)

  -     (EU-Socialfondsmidler overført fra andre regioner: 15.380.647 kr.)

  Egenfinansiering: 22.129.012 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Danske Turismekompetencer er tværregionalt og dækker således alle 5 regioner. Formålet med projektet er at øge kompetenceniveauet i turismeerhvervet. Det sker ved en afdækning af virksomhedernes vækstrettede kompetencebehov og en efterfølgende kompetenceudvikling af virksomhedernes ledere og medarbejdere. Projektets lead partner er Dansk Kyst- og Naturturisme, og det går på tværs af de tre forretningsområder i dansk turisme: Storbyturisme, Erhvervs- og Mødeturisme og Kyst- og Naturturisme og ledes af Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme.

  Projektet indeholder følgende aktiviteter:

  ·         Identificering af relevante virksomheder og virksomhedens kompetencebehov.

  ·         Identificering af medarbejdergruppen, der skal kompetenceudvikles.

  ·         Gennemførelse af vækstrettede kompetenceudviklingsforløb.

  Konkret skal kompetenceudviklingen af virksomhedernes medarbejdere og ledere medvirke til, at virksomhederne kan realisere de vækstmål, der er nedskrevet i virksomhedernes vækststrategi.

  Ansøger forventer som følge af overstående aktiviteter at skabe en meromsætning på 61,6 mio. kr. og 40 nye arbejdspladser i Region Syddanmark.

  Nationalt forventer ansøger, at projektet vil skabe en meromsætning på 202 mio. kr. og 131 arbejdspladser.

  Forankringen af projektet vil ske i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeorganisationer og branche- og erhvervsorganisationer og videreføres i uddannelsesudvalgenes arbejde. Den viden, der opbygges i projektet vil således anbefale eksisterende uddannelser, supplerende uddannelser eller sammensatte kursuspakker med udgangspunkt i erhvervets behov og efterspørgsel. Målet er, at kompetenceudvikling af turismeerhvervet bliver en integreret og prioriteret del af uddannelsesinstitutionernes permanente uddannelsestilbud. 

  Nærværende ansøgning skal ses i sammenhæng med ansøgningen om regionale erhvervsudviklingsmidler ”Turismebranchen - fra potentiale til vækst via kompetencer” (REM-projektet). De to ansøgninger skal ses som ét samlet projekt, hvor de samlede effekter er anført i dette projekt.

  Dette skyldes, at virksomhederne skal have en vækststrategi, hvori der er identificeret nogle kompetencebehov, som vil bidrage til, at virksomheden kan realisere sit vækstpotentiale for at kunne indgå i nærværende socialfondsprojekt. Det forventes, at en anseelig del af virksomhedernes vækststrategier er mangelfulde ved kontakttidspunktet. Af fondstekniske grund vil virksomheden derfor blive overført til REM-projektet, hvor der ydes vejledning til kvalificering af vækststrategien, hvorefter virksomheden kan genindtræde i socialfondsprojektet og modtage selve kompetenceløftet. REM-projektet er derfor en vigtig del af effektkæden.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Ansøgningen ligger inden for forretningsområdet Oplevelseserhverv, turisme, og bidrager til at løse udfordringen om branchens relativt lave kompetenceniveau. Projektet skal ses som én af de særlige prioriteringer i Vækstforums handlingsplanen for 2014-15 og vil ligeledes bidrage til, at Vækstforums delmål om øget produktivitet i turismebranchen nås.

  Sekretariatet vurderer, at projektet igennem de beskrevne aktiviteter har potentiale til at opnå de forventede effekter. Projektet bygger på erfaringerne fra regionale kompetenceprojekter bl.a. Oplevelsernes Academy, som tidligere er støttet af Syddansk Vækstforum

  Det er yderligere sekretariatets vurdering, at projektet lever op til Vækstforums tværgående kriterium om Samordning og koordinering, da projektet både vil sammensætte og/eller udbyde landets og regionens eksisterende uddannelses- og kursustilbud til deltagerne i projektet men også udvikle nye kurser baseret på det identificerede kompetencebehov.

  Projektets målgruppe er turismevirksomheder med et dokumenteret kompetencebehov og vækstpotentiale, men som typisk ikke benytter sig af det eksisterende erhvervsfremmesystem. Projektet vil hos disse virksomheder gennemføre kompetenceafdækning og efterfølgende kompetenceudvikling.

  Projektet indstilles til tilsagn, da:

  ·         Det adresserer en væsentlig udfordring i Vækstforums strategi og handlingsplan, i forhold til at øge kompetenceniveauet i turismeerhvervet.

  ·         De forventede effekter vurderes at være både ambitiøse og realistiske at opnå ud fra de beskrevne aktiviteter.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt:

  Visitering og kompetenceafdækning ift. Virksomhedens vækststrategi

  Gennemførelse af vækstrette kompetenceudvikling

  Antal mikro- og små og mellemstore virksomheder, som modtager støtte:
  320 i Syddanmark (nationalt 1.050).

  Antal deltagere: 2.401 i Syddanmark (Nationalt 7.873).

  Antal deltagere med forøget kompetenceniveau umiddelbart efter deltagelsen: 1.801 i Syddanmark (Nationalt 5.905).

  Anslået skabt meromsætning 2 år efter projektet: 61.601.016 mio. kr. i Syddanmark
  (Nationalt 202.000.000 kr.).

  Jobskabelse i deltagende virksomheder 2 år efter deltagelse: 40 i Syddanmark (Nationalt 131).

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme, Aalborg. CVR:-P: 1020224378.Den Erhvervsdrivende Fonde Dansk Kyst- og Naurturisme

  Niels Bohrs Vej 308413Aalborg Øst

  Forventede partnere:

  Projektets partnere vil hovedsageligt bestå af uddannelsesinstitutioner, som vil underskrive partnerskabsaftaler ved projektstart. Det er dog ikke muligt at præcisere partnerkredsen før kompetenceafdækningen er påbegyndt og relevante opgaver kan defineres.

  Den foreløbige liste over forventede partnere indeholder:

  Campus Bornholm, CPH Business, Erhvervsakademi Dania, Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi Sydvest, Erhvervsakademi Aarhus, Haderslev Handelsskole, IBC Kolding, Roskilde Handelsskole, Teknisk Skole Silkeborg, Tietgen Kompetencecenter, UCN Business, UCSJ, Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern, Aalborg Handelsskole.

  Økonomi:

  Samlet budget: 44.258.024 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 22.129.012 kr.

  -     (Syddansk ramme 6.748.365 kr.)

  -     (EU-Socialfondsmidler overført fra andre regioner: 15.380.647 kr.)

  Egenfinansiering: 22.129.012 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 22.129.012 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Det forudsættes, at vækstfora for Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland og Bornholm i alt overfører 15.380.647 kr. til Syddansk Vækstforums rammer for Socialfondens prioritetsakse 1. Såfremt ansøgningen ikke bliver godkendt i ét eller flere vækstfora, forventes projektet igangsat med nedskrevne aktiviteter og budget.
  • at den samlede bevilling betinges af, at Dansk Kyst- og Naturturisme fortløbende implementerer projektet efter de retningslinjer, der er aftalt mellem de deltagende regioner. Dette gælder i særlig grad den geografiske fordeling af de virksomhedsrettede aktiviteter. I modsat fald kan Syddansk Vækstforum, efter indstilling fra projektets følgegruppe, indstille til Erhvervsstyrelsen, at støtten nedsættes.

   

  • at det er en forudsætning for tilsagnet, at Syddansk Vækstforums ramme for socialfondstilskud kun eksponeres for en risiko for nedskrivninger i forbindelse med N+3 reglen, der svarer til Syddansk Vækstforums andel af socialfondsstøtten. Der indstilles en støtte på 30,5 % af den samlede indstilling af socialfondsmidler.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/51342
  28. Ansøgning: KompetenceVækst
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”KompetenceVækst” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Socialfondsmidler: 15.082.320,00 kr.

  Egenfinansiering: 16.200.000,00 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet er en ansøgning til puljen til ”kvalificeret arbejdskraft” og er en videreudvikling af projekt SAMVIRK, som Syddansk Vækstforum med succes støttede op om i 2013-2015.

  Formålet med projektet er at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft ved at give medarbejderne et helt uddannelsesløft fra ufaglært til faglært eller fra faglært til videregående niveau. Projektet retter sig særligt mod virksomheder i følgende brancher, hvor der er - eller forventes at blive - mangel på kvalificeret arbejdskraft:

  ·         Industriel produktion

  ·         Bygge og anlæg

  ·         Transport, lager og logistik

  ·         IT, videnservice og øvrig service

  Projektet anlægger en branche- og fagspecifik tilgang til samspillet med de private virksomheder. Der udvælges brancher og grupper af virksomheder, som formodes at have fælles kompetencebehov fx automatisering, ligesom virksomhedskontakten varetages af fagspecifikke konsulenter med spidskompetencer inden for de udvalgte brancher.

  Med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete uddannelsesbehov planlægges uddannelsesløftet for de udvalgte medarbejdergrupper. I tæt samspil mellem VEU-konsulenten og virksomheden udvælges de relevante AMU-kurser og der sammensættes hele uddannelsesforløb, som rammer virksomhedernes konkrete ønsker og behov, samtidig med at de udvalgte medarbejderne opnår et helt uddannelsesløft. Af hensyn til virksomhedens og medarbejdernes tid, er der fokus på at planlægge så korte uddannelsesforløb som muligt.

  Projektet gennemføres i et samarbejde mellem VEU-centre, erhvervsservice og branche- og erhvervsorganisationer. Der lægges stor vægt på, at indsatsen koordineres med eksisterende lokale, subregionale og nationale vækst- og uddannelsesindsatser og initiativer fx Industri til Vækst, DIMA, BygOvenPå mv.

  Projektets mål er at udarbejde uddannelsesplaner for 150 virksomheder og 500 medarbejdere. Heraf vil 385 af medarbejderne gennemføre en hel erhvervsuddannelse for voksne eller en videregående uddannelse inden for 5 år efter projektafslutning. Projektet støtter ikke selve gennemførslen af uddannelser, evt. deltagergebyrer mv., disse kan eksempelvis finansieres af kompetencefonde.

  Både samarbejdet mellem VEU-centrene og de lokale erhvervsservice samt karakteren af de nye redskaber og den nye metode til anvendelse af AMU-systemet vurderes at kunne videreføres efter projektperioden.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet vil bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft til små og mellemstore virksomheder i Syddanmark ved at opkvalificere 346 ufaglærte medarbejdere til at blive faglærte og 39 faglærte medarbejdere til at blive videregående uddannede.

  Det vurderes, at den branche- og fagspecifikke tilgang til samspillet med virksomhederne vil kunne gøre det mere attraktivt og relevant for virksomhederne at bruge det hele uddannelsesløft som en vej til kvalificeret arbejdskraft.

  Der er meget få medarbejdere, der i dag gennemfører et helt uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Derfor vurderes effektmålet på 346 ufaglærte, der bliver faglærte, at være meget ambitiøst, men stadig realistisk, hvis projektet går godt.

  Projektets kritiske antagelser er:

  ·         Hvis projektets partnere arbejder målrettet med at møde virksomhederne i deres konkrete situation, og gennem branche- og fagspecifik afdækning og vejledning får skabt overblik over virksomhedens behov for uddannelsesløft, vil flere virksomheder anvende det hele uddannelsesløft som kilde til kvalificeret arbejdskraft og fastholdelse af medarbejdere.

  ·         Hvis projektets partnere og brancheorganisationer samarbejder målrettet om rekruttering og synliggørelse af det hele uddannelsesløft til at sikre kvalificeret arbejdskraft, vil flere virksomheder anvende det hele uddannelsesløft som kilde til kvalificeret arbejdskraft og fastholdelse af medarbejdere.

  ·         Hvis projektets partnere gennem en konkret, branchespecifik vejledningsindsats målrettet det hele uddannelsesløft får nedbrudt barrierer for uddannelse hos ufaglærte og faglærte, så vil flere medarbejdere være motiveret for at gennemføre hele uddannelsesløft og mængden af fagspecifik kvalificeret arbejdskraft vil stige.

  Det vurderes, at det systematiske overblik over virksomhedernes medarbejderes vej til kompetencegivende uddannelse, som er en del af projektets leverancer, vil bidrage til en bedre planlægning af - og derfor også en øget gennemførelse af - hele uddannelsesløft. Det vurderes, at projektet retter sig mod brancher, som der er en dokumenteret efterspørgsel efter.

  Projektet lever op til de krav og kriterier, der er opstillet for puljen til kvalificeret arbejdskraft, herunder er det vurderet, at aktiviteterne kan forankres efter projektperioden. Samarbejdet mellem VEU-centre, de lokale erhvervsservices og organisationerne kan fortsætte.

  Samlet set indstilles projektet til tilsagn, fordi det vurderes, at projektet vil kunne få betydelig effekt i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft, da en forholdsvis stor gruppe af ufaglærte og faglærte medarbejdere vil få et helt uddannelsesløft, og dermed bedre vil kunne imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  1.     Organisationer, erhvervsservices og VEU-centre samarbejder om at udvælge brancher og definere kompetencebehov. Der samarbejdes og koordineres med lokale, subregionale og nationale vækst- og uddannelsesindsatser og initiativer.

  2.     Rekruttering af virksomheder vha. identificering gennem brancheorganisationer, virksomhedsnetværk og opsøgende indsats.

  3.     Identifikation og sammensætning af relevante AMU-forløbspakker (på baggrund af den eksisterende viden på området samt følge- og supervisorgruppes anbefalinger) som kobler AMU-uddannelser til en hel EUV(EUD) ud fra virksomheders behov.

  4.     Udvikling og anvendelse af en model til at systematisere virksomhedens overblik over medarbejdernes uddannelsesløft til EUV/KVU.

  5.     Gennemførsel af branchespecifik uddannelsesplanlægning på individniveau, herunder vejledning om uddannelsesløft og nedbrydning af individuelle barrierer for uddannelse. Anvendelse af digitale afklaringsværktøjer.

  Der er udvalgt brancher og defineret primære kompetencebehov. Der er etableret samarbejder mellem organisationer, VEU-konsulenter og erhvervsfremmekonsulenter og skabt synergi mellem lokale og subregionale initiativer for at sikre kvalificeret arbejdskraft.

  Der er rekrutteret 150 virksomheder.

  Der er udviklet forløbspakker som kobler AMU-uddannelser til EUD(EUV).

  150 virksomheder har fået udarbejdet en uddannelsesplan for udvalgte medarbejderes uddannelsesløft til faglært eller videregående niveau.

  500 medarbejdere har indgået uddannelsesaftaler om en hel erhvervsuddannelse eller hel videregående uddannelse eller er i gang med en akademiuddannelse.

  Kort sigt (i projektperioden):

  -       500 deltagere er gået i gang med enten en faglært uddannelse eller en akademiuddannelse

  -       89 deltagere har gennemført enten en erhvervsuddannelse eller en akademiuddannelse.

  Langt sigt (0-5 år efter projektperioden)

  -       385 af de oprindelige deltagere har gennemført enten en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det forventes at 346 vil opnå en erhvervsuddannelse og 39 en videregående uddannelse.

  Da indsatsen forventes forankret og videreført efter projektperioden, for forventes det, at der uddannes yderligere personer efter projektperioden.

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Tietgenskolen Odense Business College, Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C

   

  Økonomiske partnere:

   

  VEU Center Fyn

  VEU Center Trekantområdet

  VEU Center Vest

  VEU Center Syd

  Middelfart Erhvervsråd, CVR: 1010173

  Esbjerg Erhvervsudvikling, CVR: 30164210

  Udvikling Fyn, Odense, CVR: 34206228

  Business Aabenraa, CVR: 29756309

  Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense, CVR: 31684307

  Erhvervsakademi Sydvest, Esbjerg, CVR: 31689791

  Herudover har 33 virksomheder udtrykt interesse for projektet, men p.t. ikke indsendt partnererklæring. Det samlede mål for projektet er 100 deltagende virksomheder.

  Økonomi:

  Samlet budget: 31.282.320,00 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 15.082.320,00 kr.

  Egenfinansiering: 16.200.000,00 kr.

   

  Indstilling

  Det indstilles,

   

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 15.082.320,00kr.  – bevillingen kan maksimalt udgøre 48,21 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/32273
  29. Ansøgning: Strategisk Kompetenceudvikling (tillægsansøgning)
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Strategisk Kompetenceudvikling - tillægsbevilling” er placeret i kategori C og indstilles til afslag.

  Indstilling:

  C: Afslag

  EU-Socialfondsmidler: tillægsbevilling 0,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: tillægsbevilling 0,00 kr.

  Egenfinansiering: 0,00 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet Strategisk Kompetenceudvikling blev i december 2014 indstillet til støtte fra Syddansk Vækstforum. Projektet henvender sig til syddanske små og mellemstore vækstvirksomheder inden for Syddansk Vækstforums forretningsområder, der har stort vækstpotentiale og vilje og evne til at kunne indfri potentialet.

  Projektet søger om en udvidelse af projektet med et nyt spor, om en forlængelse og om en tillægsbevilling. 

  Ansøger havde i den oprindelige ansøgning søgt om i alt 32 mio. kr. i støtte, målrettet deltagelse af 380 ledere/medarbejdere fra 100 SMV-virksomheder. Imidlertid vurderede Vækstforum, at der var en stor risiko ved at støtte projektet med et så stort beløb, fordi det var usikkert, om der kunne identificeres 100 SMV-vækstvirksomheder inden for Vækstforums forretningsområder, da kravene til deltagervirksomhedernes vækstpotentiale var skærpet i forhold til de tidligere projekter Power Push og Lån en Leder. Vækstforum besluttede derfor, at projektet skulle være et tilbud til 190 ledere/medarbejdere fra 50 virksomheder og indstillede projektet til halvdelen af det ansøgte beløb.

  Det blev samtidig angivet, at projektet efterfølgende ville have mulighed for, med udgangspunkt i dokumenteret behov og opnået målbar effekt, at ansøge Vækstforum om en tillægsbevilling.

  På nuværende tidspunkt er 18 af de 50 virksomheder visiteret til projektet og ansøger forventer, at alle virksomheder vil være visiteret i løbet af 1. kvartal 2016. Ingen virksomheder er nået så langt i projektforløbet, at de har opnået målbar effekt.

  Væksthuset søger imidlertid nu om en udvidelse af projektet med et nyt spor samt en tillægsbevilling, så yderligere 50 virksomheder kan deltage i projektet. 

  Indsatsen bestod oprindelig af fire spor, men udvidelsen betyder, at projektet vil blive udvidet med et internationaliseringsspor, hvorefter indsatsen vil se således ud:

  ·    1. Værdiskabende Bestyrelser: Hvordan sikrer virksomheden, at bestyrelsen bliver værdiskabende, og at det er den rigtige bestyrelse?

  ·    2. Personligt Lederskab: Hvordan sikrer man, at chefen også bliver den gode leder? Hvad kræves der for at lede medarbejdere? Hvis chefen ikke skal lede medarbejderne, hvem skal så?

  ·    3. Ledelseseksekvering: Hvordan støtter vi virksomhedernes konkrete udarbejdelse og eksekvering af strategier gennem ledelsesfaglige discipliner?

  ·    4. Fremragende Faglighed: Hvordan sikrer vi, at medarbejderne har forudsætningerne for at lykkes med opgaverne i en stadigt mere konkurrencebetonet verden? Hvis den enkelte vækstvirksomhed skal forløse sit vækstpotentiale, hvilke kompetencer skal medarbejderne så konkret have?

  ·    5. Eksport og Internationalisering: Fokus på at løfte de vækstorienterede virksomheders kompetencer indenfor eksport og internationalisering.

  Internationaliseringsinitiativet skal hjælpe virksomhedernes med at forbedre deres allerede eksisterende eksportmuligheder og dermed opnå både konkurrence- og stordriftsfordele ved at levere til en større kundekreds på det pågældende marked og opnå ny viden om markedets særlige DNA. Sporet skal derfor indeholde kulturforberedelse, vurdering af salgskanal, kanalsøgning, specialiseret konsulent vedr. branche og marked og 1:1 markedsbesøg, aktiviteter, som ifølge Væksthuset ikke tilbydes af andre aktører og som derfor dækker et hul i markedet.

  En udvidelse vil betyde, at yderligere 252 ledere/medarbejdere fra 50 virksomheder kan deltage i projektet. Dette antages at ville give en yderligere effekt på 101 nye jobs, en meromsætning på 200 mio. kr. og en mereksport på 120 mio. kr.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet bidrager til at skabe beskæftigelsesvækst, omsætningsvækst og øget eksport for virksomhederne inden for Vækstforums forretningsområder. En tillægsbevilling vil betyde, at antallet af deltagere kan mere end fordobles, at der etableres et kompetenceudviklingsspor med fokus på eksport og internationalisering, og at forventninger til effekt mere end fordobles.

  Projektets effekter bygger dog på de kritiske antagelser, at der kan rekrutteres 100 vækstvirksomheder inden for Vækstforums forretningsområder, og at det er muligt præcist at vurdere den enkelte virksomheds vækstpotentiale og evne til at indfri potentialet inden for en tidsramme på 2 år efter projektdeltagelse.

  Projektet søger om en udvidelse af projektet med et nyt spor, en forlængelse og en tillægsbevilling på et tidspunkt, hvor kun ledere/medarbejdere fra 18 af de i alt 50 virksomheder er visiteret til projektet, mens der er 87 virksomheder, der er under afklaring.  Der er således stadig uforbrugte midler i projektet, og der er pt. ingen virksomheder, der er nået så langt i projektforløbet, at de har opnået målbar effekt.

  Ansøgningen indstilles derfor til afslag, da forudsætningen om opnået målbar effekt for at søge en tillægsbevilling ikke er opfyldt.

  Endvidere kan det bemærkes, at der er allerede eksisterende initiativer, som delvist dækker samme behov og delvist samme målgruppe, qua Vækstforums støtte til andre projekter, som har fokus på eksport og internationalisering. Det drejer som om projekter og initiativer, hvor ansøger selv er partner, og hvor der er en aftale om, at ansøger skal henvise virksomheder til disse, når det er relevant.

  Det kan samtidig bemærkes, at der er få midler tilbage til rådighed inden for denne EU-strukturfondsprioritet.

  Hovedaktiviteter hvis tillægsbevillingen imødekommes:

  Output ved 100 virksomheder:

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt ved 100 virksomheder:

  Værdiskabende bestyrelser

  20 virksomheder deltager, 20 ejerledere kompetenceudvikles.

  De 20 virksomheder opnår meromsætning på 70 mio. kr., heraf 24,12 mio. kr. i mereksport samt en merbeskæftigelse på 32 medarbejdere. Effekter opnås 2 år efter projektdeltagelse.

  Personligt lederskab

  20 virksomheder deltager, 20 ejerledere får afklaret deres kompetenceprofil og kompetenceudvikles.

  De 20 virksomheder opnår meromsætning på 70 mio. kr., heraf 24,12 mio. kr. i mereksport samt en merbeskæftigelse på 32 medarbejdere. Effekter opnås 2 år efter projektdeltagelse.

  Ledelseseksekvering

  30 virksomheder deltager, 60 ledere og/eller ledergrupper kompetenceudvikles.

  De 30 virksomheder opnår meromsætning på 100 mio. kr., heraf 36,18 mio. kr. mereksport samt en merbeskæftigelse på 48 medarbejdere. Effekter opnås 2 år efter projektdeltagelse.

  Fremragende faglighed

  30 virksomheder deltager, 196 medarbejdere kompetenceudvikles.

  De 30 virksomheder opnår meromsætning på 100 mio. kr., heraf 36,18 mio. kr. mereksport samt en merbeskæftigelse på 48 medarbejdere. Effekter opnås 2 år efter projektdeltagelse.

  Eksport og internationalisering

  40 virksomheder deltager, 60 ledere/medarbejdere kompetenceudvikles.

  De 40 virksomheder opnår meromsætning på hjemmemarked på 31 mio. kr.,  en mereksport på 53 mio. kr. samt en merbeskæftigelse på 23 medarbejdere. Effekter opnås 2 år efter projektdeltagelse.

  Synergieffekter (spordeltagelse, som bestemmes af behov i forløbet).

  86 ledere/medarbejdere kompetenceudvikles.

  Virksomheder hvis medarbejdere deltager opnår en meromsætning på 35 mio. kr., heraf 13,4 mio. kr. i mereksport samt en merbeskæftigelse på 19 medarbejdere. Effekter opnås 2 år efter projektdeltagelse.

  Effekt i alt (oprindelig bevilling +tillægsbevilling)

  100 virksomheder deltager (nogle virksomheder forventes at deltage i flere spor). 442 ledere/medarbejdere kompetenceudvikles.

  Meromsætning på 406 mio. kr. heraf 187 mio. kr. mereksport samt en merbeskæftigelse på 202 medarbejdere. Effekter opnås 2 år efter projektdeltagelse.

  Effekt af tillægsbevilling (50 ekstra virksomheder)

  Yderligere 50 virksomheder forventes at deltage, og yderligere 252 ledere/medarbejdere kompetenceudvikles.

  Meromsætning på 200 mio. kr. heraf en mereksport på 120 mio. kr. samt en merbeskæftigelse på 101 medarbejdere.

  Ansøger og parter:

  (fra den oprindelige ansøgning)

  Ansøger:

  Væksthus Syddanmark, Forskerparken 10C, 5230 Odense M

   

  Partnere

  29 virksomheder har indsendt interesseerklæringer til den oprindelige ansøgning.

  Offshoreenergy.dk (Fonden Offshore Center Danmark) cvr.:27171877

  Foreningen Design2innovate cvr.:33548737

  Foreningen Welfare Tech cvr.: 32700020

  CLEAN Sønderborg cvr.: 29727538

  RoboCluster, Syddansk Universitet cvr.: 29283958

  Derudover er en lang række lokale erhvervskontorer, GTS og læreanstalter partnere og/eller netværksdeltagere i projektet.

  Økonomi:

  Samlet budget: 47.471.300 kr.

  EU-Socialfondsmidler: Tillægsbevilling 8.986.651,36 kr.

  Oprindelig bevilling 14.331,251,20 kr.

  I alt EU-Socialfondsmidler: 23.317.902,56 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: Tillægsbevilling 528.734,17 kr.

  Oprindelig bevilling 843.750,00 kr.

  I alt regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.372.484,17 kr.

  Egenfinansiering: 22.780.913,27 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager afslag fra Den Europæiske Socialfond, idet projektet på nuværende tidspunkt ikke opfylder de forudsætninger, som Vækstforum på deres møde i december 2014 lagde til grund for projektet i forhold til at søge tillægsbevilling.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/36896
  30. Ansøgning: Turismebranchen - fra potentiale til vækst via kompetencer ved Dansk Kyst- og Naturturisme
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Turismebranchen – fra potentiale til vækst via kompetencer” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 853.553,00 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Nærværende ansøgning skal læses i sammenhæng med ansøgningen til socialfondsprojektet ”Danske Turismekompetencer”, og de to projekter skal ses som ét samlet projekt.

  I forbindelse med det tværnationale, vækstrettede kompetenceudviklende projekt ”Danske Turismekompetencer”, vil der i alle de deltagende regioner være behov for at udføre understøttende aktiviteter. Denne ansøgning omhandler de syddanske understøttende aktiviteter.

  For at kunne indgå i det tværregionale projekt, skal virksomhederne kunne fremvise en detaljeret vækststrategi med identificerede kompetencebehov. Nærværende projekt har til formål at kvalificere turismevirksomhederne til at deltage i projektet ”Danske Turismekompetencer” igennem individuel vejledning, som støtter virksomhederne i at udvikle deres vækststrategi. Dette er ikke muligt i Socialfonden, og der er derfor ansøgt om regionale erhvervsudviklingsmidler til disse aktiviteter. Selve udarbejdelsen og udviklingen af vækststrategien sker i virksomhedens eget regi eller i samarbejde med væksthuset eller lokale erhvervsservices med de fornødne kompetencer.

  Projektet består af de to hovedaktiviteter:

  ·         Indgåelse af samarbejdsaftaler med lokale turisme- og erhvervsfremmeorganisationer.

  ·         Vejledning af virksomheder om videreudvikling af vækststrategi og kompetencevurdering.

  Projektet har dermed til formål at vejlede de virksomheder, der har potentiale til at indgå i det tværregionale kompetenceudviklingsprojekt, i at udfærdige en vækststrategi. Virksomhederne vil herefter kunne deltage i selve kompetenceudviklingsprojektet.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Sekretariatet vurderer, at projektet er en kritisk faktor i opnåelsen af effektskabelsen i socialfondsprojektet ”Danske Turismekompetencer”, herunder at det vil kvalificere et betydeligt antal virksomheder til at deltage i projektet.

  Projektet vil herigennem bidrage til kompetenceudvikling i turismeerhvervet, som på kort og længere sigt vil bidrage til en øget omsætning, produktivitet og jobskabelse.

  Aktiviteterne i projektet vurderes ydermere som realistiske at udføre og vigtige for effektskabelsen i det samlede projekt. Ansøger har synliggjort, at de igennem samarbejdsaftalerne med erhvervsfremmeaktørerne kan sikre, at de rigtige kompetencer er til stede til at kvalificere virksomhedernes vækststrategier. Projektet forventes at bidrage med en additionel vejledning af turismevirksomhederne, som skal bidrage til at udvikle virksomhedernes vækststrategi, således at virksomhederne kan realisere deres vækstpotentiale.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

  ·         Projektet vurderes at støtte op om effektskabelsen i projektet ”Danske Turismekompetencer” ved at kvalificere virksomheder til at indgå i projektet.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt:

  Indgåelse af 20 samarbejdsaftaler med lokale turisme- og erhvervsfremmeorganisationer.

  Vejledning af 130 virksomheder om videreudvikling af vækststrategi og kompetencevurdering.

  130 videreudviklede vækststrategier og/eller kompetenceafklaringer.

  130 virksomheder videresendes til visitering i Danske Turismekompetencer”.

  Målet med indeværende projekt er at kvalificere virksomheder til at indgå i Socialfondsprojektet ”Danske Turismekompetencer”, hvori projektets effekter også indgår.

  Projektet forventes igennem socialfondsprojektet at have en effekt på turismevirksomhedernes omsætning og jobskabelse.

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Den Erhvervsdrivende Fond Dansk Kyst- og Naturturisme, Skeelslundvej 99, 9440, Aabybro, Jammerbugt

   

  Forventede partnere:

  De centrale partnere i projektet vil være erhvervs-og turismefremmeorganisationer med en lokal/regional styrkeposition i forhold til at samarbejde med turismeerhvervet. Der indgås partnerskabsaftaler med relevante organisationer, når projektbevillingen foreligger.

  Økonomi:

  Samlet budget: 853.553,00 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 853.553,00 kr.

   

  Indstilling

   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 853.553,00 kr. – bevillingen kan alene anvendes til aktiviteter, der understøtter socialfondsprojektet Danske Turismekompetencer.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet skal sikre at alene syddanske turismevirksomheder modtager vejledning støttet af denne bevilling. Forbruget af regionale erhvervsudviklingsmidler kan samlet højst udgøre 15 % af de socialfondsmidler, der anvendes i Region Syddanmark i projektet Danske Turismekompetencer.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/50803
  31. Ansøgning: DEMANTEC
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”DEMANTEC” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.940.282,25 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  DEMANTEC er et INTERREG 5A-projekt, der har til formål at teste og tilpasse demensrelaterede løsninger til danske og tyske plejehjem. I forbindelse med test og tilpasning af løsninger ved to konkrete danske virksomheder fokuseres der på at skabe muligheder for samarbejde og udvikling hen over grænsen mellem en række danske og tyske velfærdsteknologiske virksomheder.

  Specifikt er målet at dele testerfaringer, som skal munde ud i en forretningsmodel for implementering af velfærdsteknologi tilpasset danske og tyske plejehjem. Ydermere skal der udarbejdes en potentiale- og udbytteanalyse, som skal nå ud til alle relevante virksomheder i den dansk-tyske region. For at fremme grænseoverskridende netværksskabelse udgives 30 nyhedsartikler, og der arrangeres ni grænseoverskridende netværksarrangementer. Dermed er det projektets overordnede mål at nedbryde de barrierer, der forhindrer danske og tyske SMV’er i at skalere salg af deres velfærdsteknologiske produkter over grænsen.

  Målgruppen er således hovedsageligt private virksomheder inden for sundheds- og velfærdsinnovation men også danske og tyske plejehjem, plejepersonale og demensramte borgere.

  INTERREG-udvalget har den 16. december 2015 givet tilsagn til projektet. Welfare Tech søger som projektansvarlig på dansk side Syddansk Vækstforum om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Der er i forbindelse med det dansk-tyske grænseoverskridende samarbejde et ønske om et styrket samarbejde inden for fælles styrkepositioner, herunder sundheds- og velfærdsinnovation. Erhverv, der arbejder med sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger, arbejder under forskellige rammevilkår og forudsætninger nord og syd for den dansk-tyske grænse. Derfor er virksomhederne forholdsvis forskellige, og mulighederne for at udvide markederne er begrænsede. DEMANTEC udspringer af et længere afklaringsforløb mellem en række tyske og danske aktører.

  DEMANTEC adresserer behovet for at styrke internationaliseringen af det sundheds- og velfærdsteknologiske forretningsområde til gavn for private syddanske virksomheder. Gennem innovation i form af teknologiudvikling, test og analyse af markedernes rammeforhold udvikles forretningsmetoder og produkter for bedre at kunne hjælpe demente borgere på plejehjem.

  En syddansk og en sjællandsk virksomhed vil i projektet udvikle og teste produkter i samarbejde med tyske partnere og opbygger derved en forståelse for det tyske plejehjemsmarked. Ydermere er der identificeret en lang række virksomheder, der har interesse i projektets aktiviteter og som på sigt kan få gavn af projektets resultater til udvikling af det tyske marked. Welfare Tech og Syddansk Sundhedsinnovation er vigtige projektpartnere og bidrager til at sikre netværksskabelse, involvering af virksomheder, samt udbredelse af ny viden og testresultater.

  DEMANTEC har et samlet projektbudget på 19 mio. kr., hvoraf INTERREG 5A-programmet støtter med 60 %.

  Welfare Tech, Syddansk Sundhedsinnovation, Aabenraa Kommune og Life-Partners søger om 25 % medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Den samlede finansiering via støttemidler beløber sig dermed til 85 %.

  I tråd med Vækstforums handlingsplan for 2014-15, vil DEMANTEC således bidrage til internationalisere Welfare Tech ved at etablere grænseoverskridende klynge- og erhvervssamarbejder. Projektets aktiviteter involverer danske og tyske aktører inden for forretningsområdet, og har tidligere været vanskeliggjort af partnernes forskellighed.

  Projektet vil styrke syddanske virksomheders eksportmuligheder og internationale engagement. Projektets effekter rækker ud over partnere direkte involveret i projektet og skal sikre, at hele det syddanske økosystem får øget indsigt i eksportpotentialer til tyske plejehjem i form at modeller for markedsintroduktion og implementering af velfærdsteknologier. Med udgangspunkt i DEMANTECs potentiale for at lægge fundamentet til vedvarende grænseoverskridende erhvervs- og klyngesamarbejder, er det sekretariatets anbefaling, at ansøgningen på 25 % støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler imødekommes til de syddanske projektpartnere.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

  -       det vurderes, at aktiviteterne i DEMANTEC er relevante i forhold til at understøtte forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation

  -       det vurderes, at DEMANTEC vil styrke en international netværksskabelse, samt udvikling og vækst inden for forretningsområdet i den dansk–tyske region.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater/effekter på kort og på langt sigt:

  Afholdelse af 2 konferencer

  Udgivelse af 30 nyhedsartikler, der skal fremme netværksskabelse og fjerne barrierer mellem det danske og tyske demensmarked

  Udarbejdelse af 4 delanalyser (potentiale og udbytte)

  9 netværksarrangementer

  2 produkter testes på 2 tyske og 1 dansk plejehjem

  En grænseoverskridende model for implementering af velfærdsteknologi i plejehjem

  En sammenfattende analyse for potentiale og udbytte for demensprodukter i danske/tyske plejehjem

  Antal danske SMV’er, der deltager i grænseoverskridende netværksaktiviteter: 50

  Antal danske virksomheder der får adgang til øget indsigt i det tyske marked: 138

  Antal danske SMV’er, der får testet demensprodukter i tyske plejehjem mhp. at opstarte eksport: 2

  Anslået skabt årlig omsætning i kr.

  I projektperioden: 0

  0-2 år efter: 4 mio.

  3-5 år efter: 6 mio.

  Anslået øget årlig eksport i kr.

  I projektperioden: 0

  0-2 år efter: 4

  3-5 år efter: 6

  Anslået antal årligt skabte jobs

  I projektperioden: 0

  0-2 år efter: 2 (for perioden 4)

  3-5 år efter: 2 (for perioden 6)

  I alt 10

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Welfare Tech, Odense, CVR: 32700020

   

  Økonomiske partnere:

  Syddansk Sundhedsinnovation, Odense, CVR: 29190909

  Aabenraa Kommune, Aabenraa, CVR: 29189854

  Lifepartners, Padborg, CVR: 32652883

  Økonomi:

  Samlet syddansk budget: 7.761.128,90 kr.

  INTERREG 5A-midler: 4.656.677,40 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.940.282,25 kr.

  Egenfinansiering: 1.164.169,25 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 på 1.940.282,25 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de syddanske partneres godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at bevillingen er betinget af, at det samlede projekt ”DEMANTEC - Demens og innovative teknologier på plejehjem” modtager tilsagn fra INTERREG 5A.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  32. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Vækstforum efterspurgte en liste over projektansøgere og -partnere, der deltager i projekter i strukturfondsperioden 2014-2020, som forelægges Vækstforum på junimødet.


  Sagsnr. 15/604
  33. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 18-03-2016
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

   


  Siden er sidst opdateret 13-06-2016
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring