Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionsrådet - Referat - 29. februar 2016

 

Mødedato
29-02-2016 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, M
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Andreas Lund Andersen, Ø (midlertidigt medlem)
 • Mikkel Andersen, Ø

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A - Vibeke Hejnfelt stedfortræder
 • Poul Sækmose, C - Henrik Vallø stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Fælles pejlemærker for Region Syddanmarks samlede virksomhed
  2. Kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, Fase 2: Revideret tidsplan
  3. Frigivelse af midler til Nemmere fælles medicinkort (FMK)
  4. Frigivelse af midler til COSMIC Mini-Patch Spor
  5. Nyt styringskoncept for Rygcenter Syddanmark
  6. Status på parkeringsforholdene ved regionens sygehuse
  7. Nye afdelingsnavne på regionens sygehuse
  8. Sikkerhedsfunktion på Psykiatrisk Afdeling Middelfart
  9. Handicapcenter Nordøstfyn, afdeling Bognæs - ny- og ombygning
  10. Høring af Det Gode Liv som vækstskaber - den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019
  11. Fælles regional og kommunal opfølgning på vækst- og udviklingsstrategien
  12. Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for perioden 2016-2017
  13. Partnerskabsaftaler på uddannelsesområdet
  14. Dimensionering af pædagoguddannelsen 2016-2017
  15. Høringssvar til SOSU Esbjerg vedr. påtænkt udlagt undervisning i Vejen
  16. Region Syddanmarks videre deltagelse i det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring
  17. Status på Vanguard-initiativet
  18. Initiativer i forhold til generel sagsbehandling i regionshuset
  19. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  20. Udpegning af nyt medlem til Syddansk Vækstforum


  Sagsnr. 16/3459
  1. Fælles pejlemærker for Region Syddanmarks samlede virksomhed
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det foreslås, at regionsrådet igangsætter en proces, der kan munde ud i formuleringen af overordnede politisk fastsatte pejlemærker for Region Syddanmark. Pejlemærkerne skal definere, hvad der skal kendetegne Region Syddanmark på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Arbejdet skal munde ud i, at regionsrådet inden årsskiftet 2016-2017 vedtager en række overordnede pejlemærker for regionens samlede drift og udvikling.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ved regionens start blev der formuleret en række værdier for regionens virksomhed, ligesom der løbende er formuleret strategier på regionens forskellige opgaver. Der har således været både konkrete og overordnede strategier inden for regional udvikling, inden for det somatiske område, inden for det psykiatriske område og inden for det sociale område. Herudover er der en række fagspecifikke strategier og politikker, som for eksempel it strategi og HR strategi.

  Som følge heraf risikerer udviklingsarbejdet og målsætningerne herfor at blive for søjleopdelte, og kun referere til det enkelte områdes egne logikker. Det er derfor svært at pege på, hvad regionen har som overordnede pejlemærker.

  Det foreslås derfor, at der igangsættes en proces, der kan munde ud i nogle overordnede politisk fastsatte pejlemærker for Region Syddanmark, der beskriver, hvad der skal kendetegne og definere Region Syddanmark, og hvilke pejlemærker der skal være drivkraften for udviklingen i regionen på tværs af områderne.

  Det umiddelbare produkt, som processen skal munde ud i, er tænkt som et kortfattet skrift, der fylder omkring et par sider. Skriftet vil i overskriftform beskrive de pejlemærker, der skal være samlende for drift og udvikling i Region Syddanmark. Formålet er således ikke at formulere konkrete mål eller kriterier for målopfyldelse

  Pejlemærkerne skal således heller ikke ses som egentlige værdier eller strategier, men som nogle retningsgivende anvisninger for regionens tilgang til udvikling og opgaveløsning. Det kunne for eksempel et pejlemærke, der omhandler regionens åbne tilgang til at samarbejde med andre aktører, eller pejlemærker, der understreger vigtigheden af, at fastholde en ansvarlig balance i regionens økonomi.

  Det er vigtigt at understrege at disse pejlemærker ikke skal afløse eller tjene som en justering af de visioner og strategier, der allerede er formuleret og udarbejdet på forskellige områder i Region Syddanmark.

  Pejlemærkerne skal være en form for overbygning på de eksisterende visioner og strategier, og derfor skal de understøtte hinanden gensidigt. Der skal derfor også være en tydelig sammenhæng mellem pejlemærkerne og de mange visioner og strategier, der arbejdes ud fra i overalt i regionen.

  Der har primo 2016 været orienteret i forretningsudvalget og i koncernledelsen om, at der var en sag på vej om perspektiverne for og nødvendigheden af, at udarbejde pejlemærker for Region Syddanmark. Samtidig vil koncernledelsen løbende følge arbejdet, og i praksis fungere som en form for administrativ styregruppe for processen i tæt samspil med direktionen.

  Der lægges op til, at der tilrettelægges en enkel, koncentreret og ubureaukratisk proces, der kan gennemføres i løbet af 2016. Tanken er, at der skal være mulighed for at inddrage synspunkter fra de mange parter, for hvem regionens virke har betydning. Processen tilrettelægges så der sikres en bred dialog, der kan skabe forankring og ejerskab, både internt i regionen og i vores omverden. Ser man udelukkende på den politiske proces i regionen, er der foreslået følgende tids- og procesplan:

  Foreløbige tidsrammer – 2016:

  Februar                 Proces og formål – indledende temadrøftelse

   

  ·   Forretningsudvalg/regionsråd - startskud

  Marts-juni         Diskussionsoplæg drøftes i politiske udvalg

   

  ·  Drøftelser i alle politiske udvalg under regionsrådet (inkl. fora med eksterne repræsentanter)

  Juni Konference – arbejdstitel: ”Hvad skal Region Syddanmark være kendt for?”

   

  Det foreslås, at konferencen afholdes den 22. juni.

  Juli-november   Udformning af endelige pejlemærker og høring

   

  ·         September: 1. behandling i forretningsudvalg/regionsråd

  ·         Høring (ultimo september til ultimo oktober)

  ·         November: 2. behandling og endelig vedtagelse i forretningsudvalg/regionsråd

  I vedlagte oplæg til procesplan er der en fuldstændig oversigt over processens inddragelse af eksterne aktører, samt hvilke fora, der er tænkt inddraget i dialogen.

  Det umiddelbare produkt, som processen skal munde ud i, er tænkt som et kortfattet skrift, der fylder omkring et par sider. Skriftet vil i overskriftform beskrive de pejlemærker, der skal være samlende for drift og udvikling i Region Syddanmark. Formålet er således ikke at formulere konkrete mål eller kriterier for målopfyldelse.

  Ressourcer

  Processen vil som udgangspunkt kunne gennemføres inden for rammerne af de ressourcer, der allerede er til stede i regionens administration. Det eneste element i processen, der kan indebære en særskilt udgift, er forslaget om at gennemføre en konference. Dette vurderes dog kun at indebære en mindre udgift for regionen. Der vil blive udarbejdet et særskilt budget, som godkendes i direktionen.

  Diskussionsoplæg

  Der er udarbejdet et udkast til diskussionsoplæg, som i første omgang kan anvendes til de indledende drøftelser i de respektive politiske udvalg under regionsrådet, som i henhold til den foreslåede tidsplan, skal drøfte perspektiverne for pejlemærkerne. Det forslås, at oplægget drøftes og kvalificeres, med henblik på at danne grundlag for drøftelserne i de enkelte udvalg. På baggrund af drøftelserne færdiggør regionsdirektøren diskussionsoplægget. Direktionen gennemfører en tilsvarende proces i forhold til ledelser og medarbejdere, og inddrager resultatet af dette arbejde i den samlede proces.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedlagte procesplan for udarbejdelse af pejlemærker tiltrædes, herunder afholdelse af konference ultimo juni.

  At vedlagte diskussionsoplæg drøftes og kvalificeres med henblik på at danne grundlag for udarbejdelse af pejlemærker for Region Syddanmarks samlede virksomhed, samt at regionsdirektøren på baggrund af drøftelserne færdiggør diskussionsoplægget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/5387
  2. Kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, Fase 2: Revideret tidsplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges en revideret tidsplan for Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa til godkendelse. Tidsplanen indebærer en forlængelse af projektet med godt et år, frem til august 2021. Den primære milepæl i Fase 2, sengebygningen, forventes dog uændret at være færdigbygget i 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 26. maj 2015 dispositionsforslaget for Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa. I den forbindelse godkendte regionsrådet en revideret tidsplan, som var forlænget med 2 måneder, og projektet (inkl. såkaldt risikotid) skulle dermed være afsluttet i maj 2020. 

  Som oplyst i 3. kvartalsrapport 2015, godkendt af regionsrådet den 21. december 2015, så var der væsentlig risiko for, at rammerne i gældende tidsplan ville blive overskredet med omkring et år. Det blev endvidere oplyst, at en revideret tidsplan ville blive forelagt til regionsrådets godkendelse, når den var færdig og ny udbudslov var vedtaget i Folketinget.

  På den baggrund forelægges hermed revideret tidsplan for Fase 2 til godkendelse. Som det fremgår, er tidsplanen inkl. risikotid forlænget med godt et år frem til august 2021. Det er perioden for udbud, kontrakt og udførelse, som er blevet forlænget.

  Folketinget har for nyligt vedtaget en ny udbudslov med ikrafttrædelse den 1. januar 2016. Udbudsloven indeholder nye krav og åbner for nye muligheder, som er med til at forlænge Fase 2. Den nye udbudslov kræver, at projektmaterialet er færdiggjort inden projektet udbydes. Førhen var det muligt at starte udbudsprocessen samtidig med at projektmaterialet blev lavet helt færdigt. Kravet forlænger tidsplanen for Fase 2. Loven giver bygherren mulighed for at forhandle med tilbudsgiverne, og den mulighed vil styregruppen benytte for at sikre, at entreprenøren forstår projektet korrekt inden kontrakten lukkes. Det er vurderingen, at denne ekstra tid i kontraktfasen kommer til at gavne den samlede byggeproces.

  Projektafdelingen har i maj og juni 2015 afholdt markedsdialog med fem hovedentreprenører for at ”trykprøve” udbudsstrategien, som er udbud af nybyggeriet (sengebygningen) i hovedentreprise og udbud af ombygningsarbejderne i fagentrepriser som optioner til hovedentreprisen. Konklusionen af markedsdialogen var dels, at entreprenørerne syntes, at udbudsstrategien gav mening, dels at entreprenørerne ønsker sig en lang tilbudsfrist, en efterfølgende projektgennemgang- og optimeringsperiode (jf. mulighederne i den ny udbudslov) samt en lang mobilisering. Det er ønsker, der tilsammen forlænger tidsplanen med 3-4 måneder. Baseret på Region Syddanmarks tidligere erfaringer, er det imidlertid vurderingen, at der ikke kommer noget godt ud af en tidsplan, som er presset fra start, hvorfor entreprenørernes ønsker er indarbejdet i den reviderede tidsplan.

  Tidsplanen for nybyggeri og ombygning har tidligere ikke været specificeret særskilt, men har blot været indeholdt i én samlet aktivitet. Det viser sig ved nærmere bearbejdning, at den tidsplan har været for stram. Efter totalrådgiver har kigget nærmere på de enkelte klinikkers ombygning og ibrugtagning - herunder den interne rokade på sygehuset, der skal foretages - viser det sig, at det kommer til at tage længere tid, end oprindeligt forudsat. Ombygningerne kommer til at stå klar midt i 2021 - et år senere end planlagt. Nybyggeriet af sengebygningen, som er den primære milepæl i Fase 2, kommer dog uændret til at stå færdig i 2019, som det hele tiden har været planlagt.

  Den tidsmæssige forskydning forventes at have en mindre økonomisk konsekvens på ca. 0,26 mio. kr., da der endnu ikke er indgået aftaler med entreprenører. Udgifterne skal afholdes inden for totalrammen til kvalitetsfondsprojektet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At den reviderede tidsplan for Fase 2 af kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-01-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/2319
  3. Frigivelse af midler til Nemmere fælles medicinkort (FMK)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det fælles medicinkort (FMK) har til formål at øge patientsikkerhed og brugervenlighed i forhold til medicinhåndtering. Klinikerne har med implementering af FMK påpeget en række kritiske mangler i systemet.

  Projektet ”Nemmere FMK”, som er 1. prioritetsprojekt i Sundheds-IT strategien 2015-2017, har som primært formål at levere en forbedret løsning for det Fælles Medicinkort (FMK) i COSMIC. Samtidig skal projektet bidrage til at give anbefalinger til de lokale sygehuse relateret til arbejdsgange, organisering, implementering, uddannelse m.v. i forhold til medicinhåndering.  

  Til gennemførelse af 1. prioritetsprojektet i Sundheds-IT strategien 2015-2017, som er godkendt på regionsrådets møde den 28. september 2015, ønskes 5,975 mio. kr. frigivet til gennemførelse af FMK-løsninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I forbindelse med implementering af det fælles medicinkort (FMK) er der identificeret et stort klinisk behov for at få forbedret løsningen i COSMIC. Der er et stort potentiale i forbedringen af brugerfladen samt forbedring af performance. Tilsammen forventes disse forbedringer at mindske risikoen for utilsigtede hændelser og at effektivisere brugen af FMK.

  Projektet leverer følgende hovedleverancer i forbindelse med gennemførelsen:

  • Forbedre brugervenligheden af det fælles medicinkort (FMK) i COSMIC (funktionelle og non-funktionelle forbedringer).
  • Performancerettelser bl.a. i forhold til bedre svartider.
  • Anbefaling om fællesregionale arbejdsgange og forslag til, hvordan de kan implementeres.
  • Efterlevelse af skærpede certificeringskrav til den nationale løsning af det fælles medicinkort ved National Sundhedsdokumentation – og it (NSI).
  • Analyse af, hvad det kræver at komme på den næste version af FMK fra NSI, som forventes udrullet ved udgangen af 2016.

  De samlede omkostninger til projektet er på 5,975 mio. kr., der fordeler sig med 5,285 mio. kr. til ekstern leverandør, inkl. midler til uforudsete udgifter, og resten til interne personaleressourcer.

  Finansiering
  I Sundheds-IT strategien 2015-2017, godkendt på regionsrådets møde den 28. september 2015, er ”Nemmere FMK” et 1. prioritetsprojekt, det vil sige at projektet forudsættes gennemført i perioden. Den korrigerede ramme til at understøtte den beskrevne løsning er på 3,975 mio. kr.

  Som udgangspunkt er der i regionens budgetter til investeringer i sundheds-IT alene finansiering til strategiens 1. prioriteter, det vil sige projekter afledt af lovkrav, økonomiaftaler, RSI-pejlemærker m.v.

  Mulighederne for at finansiere nye projekter herudover, eller finansiering af uforudsete merudgifter til strategiens prioriterede projekter inden for eksisterende IT-anlægsrammer for perioden 2016-2018, er begrænsede. Dog kan tidsforskydninger m.v. i prioriterede projekter i Sundheds-IT Strategien åbne mulighed herfor inden for de årligt afsatte anlægsrammer til formålet. Indtil der er klarhed over disse muligheder anbefales det, at projektet finansieres af de eksisterende rammer til investeringer i Sundheds-IT.

  I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 afdækkes samtidig mulighederne for finansiering af udgiften via konsolideringstiltag for 2016.

  Eventuelle afledte driftsomkostninger indarbejdes i budgetlægning for 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At projektet ”Nemmere FMK” godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 5,975 mio. kr. (indeks 137,1) til formålet.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 5,975 mio. kr. i 2016 til projektet, finansieret af den afsatte ramme til sundheds-it. Samtidig afdækkes mulighederne for finansiering af udgiften via konsolideringstiltag for 2016.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at frigive midler til leverandørbetaling, inkl. midler til uforudsete udgifter, på 5,285 mio. kr. efter godkendelse af detailbudget for den endelige løsning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016
   

  Godkendt.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-01-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Poul-Erik Svendsen, Lasse Krull og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/2319
  4. Frigivelse af midler til COSMIC Mini-Patch Spor
  fold dette punkt ind Resume
   

  Etablering af et COSMIC Mini-Patch Spor indgår som et 1. prioritet projekt i den opdaterede Sundheds-IT Strategi for Region Syddanmark. Den opdaterede Sundheds-IT Strategi blev tiltrådt af regionsrådet på møde den 28. september 2015. Strategien angiver prioriteringer af relevante Sundheds-IT projekter i Region Syddanmark.

  COSMIC Mini-Patch Sporet har til formål at sikre en hurtigere håndtering og tilpasning ved nye behov i klinikken ved ændringsønsker, nye konstaterede fejl i COSMIC og nye myndighedskrav.

  Det anbefales, at der frigives anlægsmidler til håndtering af opgaven med Mini-Patch Spor i perioden 2016 og 2017. Beløbet er på i alt 6 mio. kr. i perioden og planlægges fordelt ligeligt på de to budgetår 2016 og 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med implementering af Elektronisk Patientjournal (EPJ) og det Patientadministrative System (PAS) på alle sygehuse i Region Syddanmark, er der stadig et løbende behov for hurtigt og administrativt let at kunne tilpasse systemerne for klinikerne for at imødekomme nye krav og løbende at optimere i klinikken.

  COSMIC Mini Patch Sporet blev etableret i august 2014, grundet et udtalt behov for en hyppigere implementering af ændringsønsker og fejlrettelser i COSMIC end det daværende COSMIC Roadmap i strategien gav mulighed for.

  Der har siden etablering af COSMIC Mini Patch Sporet været gennemført 5 Mini Patches (ændringer og rettelser), hvilket har givet god erfaring med hurtigere håndtering af nye behov fra klinikken. Det gælder ved nye ændringsønsker, nye konstaterede fejl og nye myndighedskrav. Dette har medført en reduktion af risikoen for fejl, der er forbundne med store opdateringer, der ofte sker sammen med nye projekter.

  De gennemførte rettelser er indtil nu finansieret af den systemansvarlige for COSMIC, Odense universitetshospital, men det er i Udvalg for Sundheds-IT vurderet, at opgaven er af så stor værdi for alle brugere af COSMIC, at den bør finansieres fra central side.

  Odense Universitetshospital planlægger fire årlige COSMIC Mini-Patches i 2016 og 2017. Der er i perioden reserveret 3,0 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 til dækning af de leverance- og projektstyringsmæssige omkostninger på Sundheds-IT anlægsbudgettet.

  Omkostningerne forventes i 2016 og 2017 at fordele sig med 4,780 mio. kr. til ekstern leverandør, mens resten er interne personaleudgifter.

  Det understreges, at den forventede økonomi alene vedrører opdateringer og fejlrettelser til COSMIC-systemet, og ikke til eventuelle andre systemer på sygehusene.

  Der anmodes om frigivelse af midler til fejlrettelser og opdateringer, som bliver systemforvaltet af Odense Universitetshospital i perioden.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At projekt vedr. COSMIC Mini Patch godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. (indeks 137,1) til formålet.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr., fordelt på 2016-2017, til projektet, finansieret af den afsatte ramme til Sundheds-IT.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at indgå kontrakt vedr. COSMIC Mini Patch inden for den bevilgede økonomiske ramme. Forvaltningsansvaret er placeret hos Odense Universitetshospital, OUH.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016
   

  Godkendt.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-01-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Poul-Erik Svendsen, Lasse Krull og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/38330
  5. Nyt styringskoncept for Rygcenter Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som følge af regionsrådets beslutning om at spare samlet set 10 mio. kr. på rygområdet i 2015, er der udarbejdet et nyt optimeret rygforløb i Region Syddanmark med omlægninger og samling af størstedelen af den ambulante aktivitet på Rygcenter Syddanmark.

  Formålet med det ny rygforløb er at skabe og sikre et skærpet, samlet og strømlinet forløb for alle patienter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Værdibaseret styring med fokus på kvalitet og resultater for patienten er en del af den nationale strategi for styring i sundhedsvæsenet. Målet er at indrette behandling og forebyggelse efter patientens behov med fokus på, hvad der giver det bedst muligt resultat for patienten, f.eks. i forhold til nedsat smerteniveau eller forbedret funktionsevne. I økonomiaftalen for 2016 er således aftalt, at der igangsættes regionale forsøg på udvalgte områder med at udvikle og afprøve nye styrings- og afregningsmodeller med afsæt i værdibaseret styring. 

  Som følge af regionsrådets beslutning om at spare samlet set 10 mio. kr. på rygområdet i 2015, er der udarbejdet et nyt optimeret rygforløb i Region Syddanmark med omlægninger og samling af størstedelen af den ambulante aktivitet på Rygcenter Syddanmark.

  Det nye koncept for rygbehandling har givet anledning til at vurdere hensigtsmæssigheden af Region Syddanmarks økonomiske styringsparadigme i forhold til Rygcenter Syddanmark, set i lyset af det nye rygkoncept. Det foreslås, at der for Rygcenter Syddanmark indføres forsøg med et alternativt økonomisk styringsparadigme.  Region Syddanmark får herved mulighed for at prøve et nyt styringskoncept med henblik på at kunne skabe erfaringer, så regionen kan være med til at præge den nationale debat, der er omkring værdibaseret styring.

  Formålet med det ny rygforløb er at skabe og sikre et skærpet, samlet og strømlinet forløb for alle patienter. En nærmere beskrivelse fremgår af vedhæftede bilag.

  Det økonomiske styringsparadigme i Region Syddanmark i 2015 indebærer, at størstedelen af afdelingerne, herunder Rygcenter Syddanmark, har takstafregning med loft, det vil sige der ikke afregnes for meraktivitet udover baseline, men kun for mindreaktivitet i forhold til baseline. Baseline er fastlagt som aktiviteten i 2014 tillagt produktivitetskrav. For udenregionsborgere gælder dog, at der er takstafregning uden loft. 

  DRG-værdien af aktiviteten ud fra det nye behandlingsregime på rygcenteret vil ikke være identisk med DRG-værdien af aktiviteten ud fra det gamle behandlingsregime. Der er mange faktorer, der ændrer sig, og det er svært at forudsige, hvordan DRG-værdien præcist bliver påvirket. Det er derfor ønsket at undgå, at en økonomistyringsmodel, hvor rygområdet skal leve op til en konkret DRG-værdi, skal skabe uhensigtsmæssige incitamenter i forhold til at gennemføre det nye behandlingsregime på rygområdet.

  Det foreslås derfor, at der indføres et nyt økonomisk styringskoncept for Rygcenter Syddanmark, der indebærer, at rygcenteret bliver fuldt rammestyret, samtidig med at en mindre del af deres økonomi (2 mio. kr.) gøres afhængig af, at de opfylder en række kvalitetsmål. Det betyder, at rygcenteret ikke kan opnå hverken mer- eller mindreaktivitetsafregning, uanset hvordan aktiviteten målt i DRG-værdi udvikler sig.

  Rygcenter Syddanmark skal have fuldt ansvar for at sikre behandlingen af rygpatienter i Region Syddanmark, og en præmis i denne model er derfor, at der ikke sendes rygpatienter ud i det private og til Friklinikken, eller at der er vækst i rygpatienter, der behandles i andre regioner.

  I forhold til rygaktivitet på regionsyd-borgere i andre regioner foreslås derfor, at Rygcenter Syddanmark får budgetansvar for vækst i rygaktivitet i forhold til sidste år, således at Rygcenter Syddanmark skal betale den fulde DRG-værdi for meraktivitet på regionsyd-borgere i andre regioner, svarende til den vækst i udgifter, der måtte være til andre regioner for rygpatienter. Dette gælder dog ikke rygaktivitet på Århus Universitetshospital samt Rigshospitalet, hvor det fortrinsvis vil være højt specialiseret behandling, og hvor Region Syddanmark i forvejen har en særlig budgetmodel for sygehusene i forhold til hjemtrækning af højt specialiseret aktivitet.

  For aktivitet på udenregionsborgere på Rygcenter Syddanmark foreslås den nuværende model fastholdt, det vil sige der vil være såvel mer- som mindreaktivitetsafregning for aktivitet i forhold til baseline for denne gruppe. Baseline vil være aktiviteten i 2014 plus produktivitetskrav.

  Forslaget til nyt økonomisk styringskoncept indebærer, at en del af Rygcenter Syddanmarks økonomi gøres afhængig af, hvorvidt der opfyldes en række kvalitetsmål. Det foreslås, at der opstilles 8 kvalitetsmål, som rygcenteret skal leve op til, og som afspejler intensionen med det nye rygforløb på rygcenteret. For hvert opfyldt kvalitetsmål opnår rygcenteret en afregning på 250.000 kr.  Af vedhæftede bilag fremgår en nærmere beskrivelse af de 8 kvalitetsmål og kriterierne for opfyldelse af disse.

  Rygområdet er et velegnet område til at afprøve forsøg med nyt styringskoncept. Det er et velafgrænset område, og ved at give Rygcenter Syddanmark ansvar for rygbehandling for hele Region Syddanmarks borgere, således at de også har økonomisk ansvar i forhold til patienter, der går ud af regionen til andre regioner eller til privathospitaler, sikres fokus på at holde den rette og nødvendige aktivitet, selvom aktivitetsafregningen fjernes. I stedet kan der i den nye styrings- og afregningsmodel sættes fokus på opfyldelse af de mål, der er sat for patientbehandlingen i det nye rygforløb på rygcenteret. 

  Det foreslås, at det nye økonomiske styringskoncept med rammestyring og budgetansvar for aktivitet i det private og andre regioner træder i kraft med virkning fra og med 2015. Afregningen for kvalitetsmål træder i kraft pr. 1. januar 2016. 

  Budgettet for Sygehus Lillebælt for 2016 reduceres i udgangspunktet med 2 mio. kr., svarende til den afregning, der kan opnås ved fuld opfyldelse af de vedtagne kvalitetsmål for Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt gives i forbindelse med årets sidste regionsrådsmøde i december måned en a conto afregning for målopfyldelsen af kvalitetsmålene på baggrund af resultatet af målopfyldelsen efter 3. kvartal. Den endelige afregning sker i forbindelse med saldosagen i maj måned året efter.

  For at opsamle erfaringerne med det nye styringskoncept foreslås, at der arbejdes på etablering af et evalueringsprojekt omkring det nye styringskoncept.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det nye økonomiske styringskoncept med rammestyring og budgetansvar for aktivitet i det private og andre regioner træder i kraft med virkning fra og med 2015.

  At afregningen for kvalitetsmål træder i kraft pr. 1. januar 2016. 

  At de 8 kvalitetsmål, der indgår i opfølgnings- og afregningsmodellen, er dem der fremgår af vedhæftede bilag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-01-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Poul-Erik Svendsen, Lasse Krull og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/51966
  6. Status på parkeringsforholdene ved regionens sygehuse
  fold dette punkt ind Resume
   

  I Regionsrådets budgetaftale for 2016 indgår, at forligspartierne ønsker en status på parkeringsforholdene ved regionens sygehuse, herunder vilkår for tidsbegrænsning og betaling, kapacitet og reguleringsbehov samt forslag til evt. justeringer.

  Sygehusene er på denne baggrund blevet bedt om at udarbejde en status over parkeringsforholdene, og vedlagte notat er en sammenskrivning af sygehusenes tilbagemeldinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sygehusenes parkeringspladser har forskellige vilkår for tidsbegrænsning og betaling, som afspejler behovet for regulering af kapaciteten på den enkelte matrikel. Tidsbegrænsninger og betaling er alene indført for i videst muligt omfang at sikre ambulante og akutte patienter tilstrækkeligt med gratis parkeringspladser tæt på bygningsmassen.

  Odense Universitetshospital, Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland har alle procedurer for, at patienter kan få parkeringsbøder, der pålægges som følge af ”nød-parkeringer,” annulleret. Sydvestjysk Sygehus har ikke oplevet et behov herfor.

  På alle matrikler tilbydes indlagte patienter gratis parkering i hele indlæggelsesperioden – dog ikke alle steder på de parkeringspladser, som ligger tættest på bygningsmassen.

  Odense Universitetshospital har indført betalingsparkering på de pladser, som ligger tættest på sygehuset i Odense og samtlige pladser i Svendborg for at sikre, at uvedkommende ikke benytter pladserne. Ulempen ved betalingsparkering er, at pårørende skal betale, da det ikke er muligt at skelne mellem pårørende og uvedkommende.

  Både i Odense og Svendborg tilbydes gratis parkering til forældre i hele barnets indlæggelsesperiode, og i Odense kan pårørende parkere gratis på de fjernere liggende parkeringspladser.

  De jyske sygehuse vurderer, at det ikke er nødvendigt at indføre betalingsparkering. Sygehusenes parkeringspladser bruges næsten udelukkende af personer med ærinde på sygehusene. På de matrikler, hvor der er behov herfor, sikres patienterne parkeringspladser tættest på bygningsmassen ved hjælp af tidsbegrænsning på disse pladser, mens personalet benytter de fjernere liggende pladser uden tidsbegrænsning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At sygehusenes redegørelse for status på parkeringsforholdene tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-01-2016
   

  Indstilling tiltrådt. 

  Poul-Erik Svendsen, Lasse Krull og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/41562
  7. Nye afdelingsnavne på regionens sygehuse
  fold dette punkt ind Resume
   

  I punktet fremlægges forslag til danske afdelingsnavne på regionens sygehuse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Efter politisk ønske er der udarbejdet et forslag til fordanskede og harmoniserede afdelingsnavne på regionens sygehuse. Formålet er at gøre det lettere for patienter og pårørende at finde rundt på sygehusene.

  Sundhedsudvalget har tidligere sendt et forslag til nye navne i høring hos regionens specialeråd, sygehusenes MED-udvalg og Sundhedsbrugerrådet. De indkomne høringssvar blev drøftet på udvalgets møde i oktober 2015. På den baggrund blev et endeligt forslag til nye navne fremlagt til godkendelse på udvalgets møde den 24. november 2015. Navnene er inspireret af de navne, der blev vedtaget i Region Midtjylland i april 2014, og som nu er under implementering.

  De nye navne er bygget op efter følgende principper:

  • Kirurgiske specialer slutter på ”kirurgi”.
  • Medicinske specialer slutter på ”sygdomme”.
  • Ordet ”Klinisk” udgår fra laboratoriespecialerne.
  • Der anvendes så vidt muligt danske navne, hvis det ikke er meningsforstyrrende.
  • Ordene ”Afdeling”/”Klinik” fjernes.

  Det er hensigten, at afdelingerne stadig skal kunne anvende supplerende beskrivende betegnelser på skilte og i indkaldelsesbreve, så længe afdelingsnavnet fremstår tydeligt. På den måde vil afdelingerne fortsat kunne henvise til sengeafsnit, ambulatorier m.v. på steder, hvor det giver værdi for patienten.

  De nye navne forventes implementeret senest i forbindelse med færdiggørelsen af de nye sygehusbyggerier. På et kommende møde i sundhedsudvalget fremlægges et forslag til en mere detaljeret tidsplan for implementering af navneændringerne.

  På sundhedsudvalgets møde den 24. november 2015 besluttede udvalget, at der skulle igangsættes en høring med henblik på at vurdere, om regionens to arbejdsmedicinske afdelingers navne skal ændres til det oprindeligt foreslåede ”Arbejdsmedicin” eller til ”Arbejdssygdomme”. Sidstnævnte følger det gennemgående princip i navngivningen om, at medicinske afdelinger skal slutte på ”sygdomme”.

  Odense Universitetshospital (OUH) og Sydvestjysk Sygehus (SVS) har afgivet høringssvar.

  Fra OUHs side er det opfattelsen, at ordet ”Arbejdssygdomme” virker ”konstrueret”. Hvis ”sygdomme” skal anvendes i navnet, foreslås alternativt ”Arbejdsbetingede sygdomme”. Desuden bemærker OUH, at navnet ”Arbejdsmedicin” er et brand, som er kendt blandt samarbejdspartnere, og som også anvendes på sygehusene i de øvrige regioner.

  SVS bemærker, at navnet ”arbejdsmedicin” og ”arbejdsmedicinsk afdeling/klinik” har eksistereret siden etableringerne af samme, og at navnet er kendt af alle samarbejdspartnere (et brand).

  Begge høringssvar er vedlagt.

  Sundhedsudvalget behandlede sagen på møde den 19. januar 2016. Udvalget besluttede at indstille til regionsrådet, at vedlagte forslag til nye navne godkendes, og at navnet ”arbejdsbetingede sygdomme” skulle indarbejdes. Udvalget besluttede endvidere, at administrationen skulle ajourføre bilaget og sagsfremstillingen, inden sagens behandling i forretningsudvalget og regionsrådet. Bilaget er tilrettet i overensstemmelse hermed.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedlagte forslag til nye navne godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 19-01-2016
   

  Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet, at vedlagte forslag til nye navne godkendes, og at navnet ”arbejdsbetingede sygdomme” indarbejdes i indstillingen til Regionsrådet.

  Administrationen ajourfører bilaget og sagsfremstillingen, inden sagen forelægges for Forretningsudvalget og Regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Lasse Krull og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/42927
  8. Sikkerhedsfunktion på Psykiatrisk Afdeling Middelfart
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af samlingen af de retspsykiatriske døgnpladser i Middelfart, blev der etableret en sikkerhedsfunktion i en 2-årig forsøgsperiode. Ordningen er evalueret, og der er stor tilfredshed med ordningen og vagtselskabets varetagelse heraf. Der lægges på den baggrund op til en permanentgørelse af den eksterne varetagelse af sikkerhedsfunktionen via vagtselskab.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den 24. juni 2013 godkendte regionsrådet etablering af en sikkerhedsfunktion på

  Psykiatrisk Afdeling Middelfart i en 2-årig forsøgsperiode. Projektet blev bevilliget 2,74 mio. kr. i henholdsvis 2014 samt 2015 fra psykiatriens prioriteringspulje. Baggrunden for etableringen af en sikkerhedsfunktion var samlingen af de retspsykiatriske døgnpladser i Middelfart, hvor antallet samtidig blev udvidet fra 44 pladser til 70 fra juni 2014. Den retspsykiatriske målgruppe stiller, qua deres retslige foranstaltning, særlige krav til sikkerhed og de fysiske rammer i døgnfunktionen for at undgå rømninger, indsmugling af stoffer, forsøg på indtrængen udefra mv.

  Formålet med sikkerhedsfunktionen var, via monitorering af de ydre fysiske rammer, at skabe tryghed for patienter, personale og besøgende. Sikkerhedsfunktionen blev etableret den 1. februar 2014, og den 2-årige forsøgsperiode, der er forlænget med tre måneder, nærmer sig således sin afslutning. Der er udført en uddybende evaluering af funktionen, hvor der blandt andet er udført fokusgruppeinterviews med patienter, personale samt interview med eksternt personale, der varetager funktionen. Konklusionen på evalueringen er, at patienter og personale udtrykker stor tilfredshed med funktionen samt vagtfirmaets varetagelse heraf, og at funktionen opfylder formålet om at skabe tryghed på en positiv måde.

  Det vurderes, at vagtfirmaet har en systematisk tilgang til overvågning og sikkerhed, samt at den eksterne varetagelse af opgaven sikrer driftsstabilitet i forhold til overvågningen, da vagtfirmaet sikrer døgndækning af funktionen året rundt. Personalet fra vagtfirmaet føler et tilhørsforhold til afdelingen og oplever, at besøgende ser dem som et servicetiltag og ikke et vagttiltag.

  Evalueringen viser, at funktionen virker betryggende for både patienter og personale, og afdelingen har et ønske om, at ordningen videreføres med vagtfirmaet. Kontrakten med vagtfirmaet er i oktober 2015 forlænget frem til den 31. april 2016. Kontrakten kan yderligere forlænges én gang med op til 12 måneder, herefter går den i udbud.

  Hvis funktionen ikke videreføres, vil afdelingen selv skulle etablere overvågning.

  Evalueringen af sikkerhedsfunktionen skal danne grundlag for en beslutning om, hvordan den ydre overvågning samt sikkerhed skal varetages efter den 1. maj 2016 – via en videreførelse af sikkerhedsfunktionen via vagtselskab eller via personale, der ansættes i afdelingen. Umiddelbart er det vurderingen, at det ikke er billigere, at psykiatrien selv varetager denne funktion.

  Uanset valg af løsning er der behov for finansiering af varetagelsen af de særlige behov for sikkerhed i forbindelse med de 70 retspsykiatriske sengepladser i Middelfart.

  Indstillingen fra udvalgsmødet er tilrettet på grund af fejl i periodiseringen i indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der sker en videreførelse af sikkerhedsfunktionen via vagtselskab i Middelfart.

  At psykiatrisygehusets budget opskrives med 1,584 mio. kr. fra 1. maj 2016 og med 2,376 mio. kr. fra 2017 og frem finansieret af psykiatriområdets prioriteringspulje.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016
   

  Ida Damborg og Andreas Lund Andersen tager forbehold.

  Godkendt.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti tog forbehold.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  36 stemte for, mens 4 stemte imod (SF og Enhedslisten).

  SF og Enhedslisten havde følgende mindretalsudtalelse: Ønsker funktionen overtaget som en offentlig funktion.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/8248
  9. Handicapcenter Nordøstfyn, afdeling Bognæs - ny- og ombygning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Bevilling til gennemførelse af ny- og ombygning på Bognæs søges forøget med 7,7 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 28. september 2015 byggeprogram vedrørende om- og nybyggeri på Bognæs i Bogense, der er en afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn, samt meddelte anlægsbevilling, så den samlede bevilling til projektet blev 30,290 mio. kr.

  Den videre bearbejdning af projektet har vist, at det samlet vil give en bedre totaløkonomi, hvis der samtidig med de planlagte arbejder kan gennemføres en udvendig bygningsvedligeholdelse, herunder tagudskiftning, samt udføres energioptimering af de eksisterende bygninger. Det vil samlet give en mere rationel byggeproces og være økonomisk mere effektivt at gennemføre disse arbejder nu, frem for at skulle gøre det om få år (taget er vurderet til at have en restlevetid på ca. 5 år).

  Under det videre arbejde med sagen er der endvidere konstateret en jordforurening. Det er desuden konstateret, at forsinkelse med projektet har medført, at de særdeles vanskelige adgangsforhold ikke mere kan lettes ved færdsel over en nabogrund, idet der nu er byggeri i gang på nabogrunden. Dette medfører, at der skal laves byggepladsvej på egen grund, med efterfølgende behov for fuldstændig nyetablering af haveanlægget.

  Til gennemførelse af projektet foreslås derfor tillægsbevilget 7,7 mio. kr. fordelt med:

  • 3,700 mio. kr. vedr. udvendig vedligeholdelse
  • 2,700 mio. kr. vedr. energioptimering (indgår i regionens forpligtelse i Elena-projektet)
  • 0,600 mio. kr. vedr. jordforurening
  • 0,700 mio. kr. vedr. byggepladsvej/haveanlæg.

  Merudgifterne vil kunne finansieres af rammer afsat på investeringsbudgettet for det sociale område.

  Byggeriet vil fortsat kunne udbydes i henhold til Tilbudsloven (skal ikke i EU-udbud). Byggeriet ventes påbegyndt i juni 2016 og afsluttet i december 2018, idet byggeriet gennemføres etapevis med henblik på at undgå genhusning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles anlægsbevilling på 7,700 mio. kr. (indeks 137,1) til gennemførelse af udvendig bygningsvedligeholdelse, energioptimering mv. i forbindelse med om- og tilbygning på Bognæs.

  At det afsatte rådighedsbeløb vedr. om- og tilbygning på Bognæs tilsvarende forøges med 7,7 mio. kr. i 2016, der frigives, finansieret af 2,7 mio. kr. fra den afsatte ramme til energirenoveringer og 5,0 mio. fra restrammen vedr. erstatning for Strandvænget.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den samlede bevilgede ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-01-2016
   

  Godkendt.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/18315
  10. Høring af Det Gode Liv som vækstskaber - den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Høringsperioden for forslag til Det Gode Liv som vækstskaber - den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19 er afsluttet. De indkomne høringssvar drøftes med henblik på stillingtagen til eventuelle justeringer i planen og regionens håndtering af høringssvarene. 

  Efter udvalgets drøftelse, forelægges det samlede forslag regionsrådet den 29. februar 2016, med henblik på endelig vedtagelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19.

  Desuden foreslås, at funktionsperioden for det politiske koordinationsudvalg for regional udviklingsplan og kommunernes planstrategier, der har koordineret samarbejdet med kommunerne i forslagets udarbejdelsesfase, forlænges svarende til strategiens funktionsperiode 2016-19.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på mødet den 24. august 2015 at sende forslaget til Det Gode Liv som vækstskaber - regional vækst- og udviklingsstrategi i offentlig høring frem til den 2. november 2015. Der er indkommet 47 høringssvar fra en bred aktørkreds. Der er kommet individuelle høringssvar fra 16 kommuner samt fælles høringssvar fra de 6 kommuner i Trekantområdet, fra de 9 kommuner i Byregion Fyn og et fælles høringssvar fra KKR Syddanmark. Derudover har byregionale udviklingsråd, faglige organisationer, frivillige organisationer, erhvervsorganisationer, samarbejdspartnere i grænseområdet og enkelte borgere afgivet høringssvar. Samlet set har interessen således været betydelig.

  Generelt udtrykker høringssvarene opbakning til forslaget til Det Gode Liv som vækstskaber - den regionale vækst- og udviklingsstrategi. I flere høringssvar udtrykkes der stor interesse for at styrke dialogen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen i alle dele af Syddanmark. Høringssvarene afspejler ligeledes stor interesse og opbakning til alle indsatsspor i strategien. Der er i særlig grad konkrete kommentarer til indsatsen for at sikre kvalificeret arbejdskraft, indsatsen i forhold til infrastruktur og mobilitet, indsatsen for at sikre den nødvendige regionale viden og arbejdet med byregioner.

  31 høringssvar indeholder tillige bemærkninger til erhvervsbidraget fra Vækstforum. Der er indhentet bemærkninger fra Vækstforum til brug for regionsrådets besvarelse af de indsendte høringssvar samt et forslag til justeringer i erhvervsafsnittet ”Erhverv i udvikling”. Det oversendte materiale fra Vækstforum fremgår af bilagsmaterialet.

  I bilagsmaterialet er vedlagt revideret forslag til Det Gode Liv som vækstskaber - den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. Foreslåede ændringer i det reviderede forslag er markeret med rødt. Baggrunden for ændringerne er beskrevet i forslag til regionsrådets behandling af høringssvar (bilag 3) og i Vækstforums forslag til justeringer i erhvervsafsnittet ”Erhverv i Udvikling” (bilag 4). Bilag 5 indeholder Vækstforums samlede kommentarer til høringsbrevenes bemærkninger til erhvervsafsnittet.

  Yderområder og arbejdsmarked er tværgående emner, hvor Udvalget for Regional Udvikling og Syddansk Vækstforum har aftalt at koordinere indholdet i vækst- og udviklingsstrategien, herunder håndteringen af høringssvar til strategien. Derfor fremgår både regionsrådets og Vækstforums forslag til håndtering af høringssvar til de tværgående emner i bilag 5.

  Regionsrådet forlængede ved valgperiodens begyndelse det koordinationsudvalg, der varetager koordinationen af planstrategiske emner med kommunerne, til funktionsperioden for den Regionale Udviklingsplan. Med aktiviteterne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og en fælles aktionsplan med kommunerne på vej, er behovet for tæt koordination med kommunerne fortsat til stede og det foreslås, at funktionsperioden for koordinationsudvalget forlænges til funktionsperioden for den regionale vækst- og udviklingsstrategi, og at udvalgsformanden og de 4 udpegede medlemmer fortsætter uændret i koordinationsudvalget i indeværende valgperiode gældende til 31. december 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det reviderede forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi godkendes med de foreslåede ændringer, samt at forslag til behandling af høringssvarene godkendes.

  At regionsrådet forlænger funktionsperioden for koordinationsudvalget, svarende til strategiens funktionsperiode 2016-19, og at udvalgsformanden og de 4 udpegede medlemmer fortsætter uændret i koordinationsudvalget i indeværende valgperiode gældende til 31. december 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/18315
  11. Fælles regional og kommunal opfølgning på vækst- og udviklingsstrategien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækst- og udviklingsstrategien skal efter vedtagelsen omsættes til værdi gennem en fælles syddansk indsats. Der arbejdes med at forberede en fælles kommunal og regional opfølgning, der skal etablere en stærk indsats på aktuelle syddanske udfordringer, som ikke kan løftes i nogle af de nuværende fora, og hvor der vil være betydelige gevinster, hvis de løftes i et stærkt kommunalt-regionalt partnerskab med bidrag fra andre relevante parter. Der forelægges et forslag til organisering af den fælles opfølgning, samt et forslag til et fælles politisk temamøde for regionsråd og kommunalbestyrelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19 sætter mål for Syddanmarks udvikling, og er udarbejdet i tæt samarbejde med bl.a. de syddanske kommuner. Udvalget for Regional Udvikling har bl.a. gennemført møder med hver af de syddanske kommuner i efteråret 2014, og afholdt møder i det nedsatte politiske koordinationsudvalg med kommunale og regionale repræsentanter.

  På KKR-mødet den 17. juni 2015, hvor daværende udvalgsformand Stephanie Lose deltog og præsenterede forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, var der stor interesse for at fortsætte det tætte samarbejde i implementeringen af strategien. Der var enighed om behovet for en fælles opfølgning på strategien, og det blev aftalt, at der skulle arbejdes videre med et oplæg til en fælles kommunal og regional aktionsplan, der kan adressere udfordringer, der ikke allerede løftes af eksisterende fora. Oplæg til aktionsplanen blev efterfølgende behandlet på et møde i KKR den 10. september 2015 og i Udvalget for Regional Udvikling den 19. oktober 2015. På møderne blev aftalt, at en fælles aktionsplan skulle indeholde tre temaer fra strategien: Byregioner, syddanskernes liv i de enkelte kommuner samt kvalificeret arbejdskraft.

  1.    Den byregionale indsats skal skabe udvikling i hele Syddanmark gennem en sammenhængende indsats for både vækstområder og udfordrede områder, hvor man får udnyttet de forskellige styrker, der er i de forskellige områder i Syddanmark. Målet er at få udviklet attraktive og konkurrencedygtige byregioner. Som en del af indsatsen, kan der udarbejdes en specifik kommunal-regional udviklingsaftale for hver af de byregionale områder i Syddanmark (Sydvestjylland, Trekantområdet, Fyn og Sønderjylland), hvor konkrete samarbejdsprojekter, vidensprodukter og fælles indsatser kan aftales.

  2.    Indsatsen Syddanskernes liv skal videreudvikle viden om livsvilkårene i de syddanske kommuner, der kan fungere som fælles vidensgrundlag og beslutningsgrundlag for regional, byregional og kommunal planlægning og politik. Indsatsen gennemføres i samarbejde med Danmarks Statistik. Som aftalt i aktionsplanen, finansieres indsatsen af Danmarks Statistik og Region Syddanmark med en medfinansiering fra de syddanske kommuner samt et bidrag fra Trygfonden. 

  3.    Den fælles indsats om kvalificeret arbejdskraft skal styrke dialogen mellem de eksisterende fora på områderne (Vækstforum, de regionale arbejdsmarkedsråd, KKR, Styregruppe for Syddansk Uddannelsesaftale mv.), og sikre en stærk og koordineret syddansk indsats mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområderne som bl.a. kan bringes i anvendelse i forhold til det statslige niveau. 

  For at sikre fremdrift og et bredt ejerskab til aktionsplanen foreslås, at arbejdet søges forankret i KKU, hvor resultater synliggøres i et politisk samarbejde. For så vidt angår aktivitetssporet om kvalificeret arbejdskraft, foregår arbejdet under inddragelse af relaterede fora på bl.a. uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet. Det fælles regionale og kommunale koordinationsudvalg for vækst- og udviklingsstrategien følger indsatsen løbende, og kan undervejs anbefale nye indsatser, hvis behovet opstår. Uddybende beskrivelser af de tre temaer i aktionsplanen samt det samlede forslag til organisering er vedlagt.  

  På koordinationsudvalgsmødet for Den Regionale Udviklingsplan den 10. december 2015, blev det desuden aftalt at arbejde videre med at arrangere et fælles politisk temamøde for regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer om opfølgning på strategien. Temamødet skal bidrage til en bred forankring af strategien og skal danne ramme om en politisk drøftelse af regionens og kommunernes opfølgning på strategien. Målet med drøftelsen er at få anbefalinger til fælles fremtidige initiativer, der kan indgå i opfølgningsarbejdet. Det foreslås, at temamødet gennemføres i foråret 2016, og at deltagerkredsen til det politiske temamøde er regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i de 22 syddanske kommuner.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslaget til organisering af arbejdet med den fælles opfølgning i aktionsplanen godkendes.

  At der gennemføres et fælles politisk temamøde for regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de syddanske kommuner i foråret 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/17942
  12. Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for perioden 2016-2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den seneste handlingsplan på uddannelsesområdet udløb ved udgangen af 2015. Administrationen har udarbejdet udkast til en ny handlingsplan for uddannelsesområdet for perioden 2016-2017. Handlingsplanen, der er fælles for regionsrådet og Syddansk Uddannelsesaftale, tager udgangspunkt i regionsrådets nye vækst- og udviklingsstrategi og udmønter de uddannelsespolitiske elementer heraf.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den seneste handlingsplan på uddannelsesområdet udløb ved udgangen af 2015. Administrationen har udarbejdet udkast til en ny handlingsplan for uddannelsesområdet for perioden 2016-2017.

  Handlingsplanen, der er fælles for regionsrådet og Syddansk Uddannelsesaftale, tager udgangspunkt i regionsrådets nye vækst- og udviklingsstrategi og udmønter de uddannelsespolitiske elementer heraf.

  Handlingsplanen er endvidere blevet udarbejdet på baggrund af den viden og erfaring, der er indhøstet i den tidligere handlingsplansperiode (2014-2015) og med input fra Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale og Udvalget for Regional Udvikling.

  De justeringer i anvendelsen af Region Syddanmarks uddannelsespulje, som Udvalget for Regional Udvikling besluttede at anbefale regionsrådet på udvalgets møde i december, er indarbejdet i udkastet.

  Handlingsplanen skal bidrage til at indfri de fire målsætninger inden for uddannelsesområdet, som er anført i strategien:

  • 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.
  • Andelen, der vælger en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse, skal stige med 20% i forhold til 2010.
  • 25% af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse (EUD) direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

  Handlingsplanen indeholder i alt otte indsatsområder:

  • Anvend viden og erfaringer.
  • Forudsætningerne på plads.
  • Tilgængelighed til uddannelser.
  • Bedre uddannelsesstart.
  • Flere praktikpladser.
  • Flere og bedre faglærte.
  • Fokus på Science.
  • Tag uddannelsen i Syddanmark.

  Udkastet til den nye handlingsplan er vedlagt som bilag.

  Umiddelbart i forlængelse af dette regionsrådsmøde, forventes handlingsplanen trykt og omdelt til alle regionsrådsmedlemmer og sendt til parterne i Syddansk Uddannelsesaftale.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At handlingsplan 2016-2017 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/17701
  13. Partnerskabsaftaler på uddannelsesområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres omkring fornyelse af en eksisterende partnerskabsaftale med de to professionshøjskoler i regionen og om indgåelse af partnerskabsaftale om kompetenceudvikling på tværs af kommuner og uddannelsesinstitutioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fornyelse af partnerskabsaftale med professionshøjskolerne

  Region Syddanmark indgik i årene 2011-2012 en partnerskabsaftale med de to professionshøjskoler i regionen. Denne blev godkendt i regionsrådet den 28. februar 2011. Herefter blev aftalen fornyet for 2013-2015 med godkendelse i regionsrådet den 28. januar 2013. Der er nu formuleret en fornyelse af aftalen for 2016-2018, som er vedlagt i bilag. Aftalen underskrives af HR-direktøren.

  Fornyelsen af aftalen indebærer en forlængelse af et godt og konstruktivt samarbejde. I forhold til de tidligere aftaler er der i den seneste aftale også indføjet et fokus på den tværsektorielle del af samarbejdet. Dette sker for at sikre overensstemmelse mellem de to typer af samarbejde. Der er således sikret sammenhæng med den nedenfor omtalte partnerskabsaftale med kommuner, region og uddannelsesinstitutioner.

  Tværsektorielt samarbejde om kompetenceudvikling

  Igennem flere år har kommunerne i regionen og Region Syddanmark samarbejdet om fremtidens kompetencebehov på social- og sundhedsområdet. Regionsrådet blev orienteret om samarbejdet under temadrøftelsen den 26. januar 2015.

  I 2015 inviterede man uddannelsesinstitutionerne ind i samarbejdet (SOSU skoler, professionshøjskoler og SDU). I samarbejdet er der nu etableret et årligt mødeforum ”Roundtable”, samt en organisering med styregruppe og arbejdsgrupper. På Roundtable i juni 2015 var man enige om et fælles strategipapir, som beskriver temaer som:
   

  • Det rehabiliterende paradigme og det ændrede syn på borgeren.
  • Kompetencer til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
  • Ledelseskompetencer og kompetencer omkring anvendelse af teknologi.

  Konkret arbejdes der i øjeblikket med at skabe tværfaglige og tværsektorielle uddannelsesforløb, og at formulere en plan for kommunikation om de strategiske tanker.  Der er også igangsat en drøftelse med relevante fagforeninger af, hvad der giver succes og fælles fodslag i samarbejdet.

  Samarbejdet er nu udmøntet i en formel partnerskabsaftale, som er bilagt. Partnerskabsaftalen beskriver rammerne for, hvordan parterne vil arbejde med strategien. Partnerskabsaftalen underskrives af de 22 kommuner, de 7 uddannelsesinstitutioner og af regionen. I Region Syddanmark underskrives partnerskabsaftalen af regionsdirektøren.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Til orientering.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Til orientering.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/3878
  14. Dimensionering af pædagoguddannelsen 2016-2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  KKR Syddanmark skal sammen med regionsrådet give indstilling til Børn-, Undervisning- og Ligestillingsministeriet om antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i Syddanmark for studieåret 2016-2017, samt fordelingen på specialeretninger. Praktikpladsforum har afholdt møde den 7. januar 2016, og traf her beslutning om deres indstilling til KKR Syddanmark og regionsrådet om dimensioneringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i Region Syddanmark nedsat Praktikpladsforum, som har til formål at afgive indstilling til KKR og regionsrådet om uddannelsespladser til pædagoguddannelsen. Forummet er sammensat med administrativ deltagelse fra kommunerne, politisk deltagelse fra regionen samt repræsentanter fra SL, BUPL og professionshøjskolerne. Odense Kommune er tovholderkommune for forummet.

  Region Syddanmarks indstilling til drøftelserne i Praktikpladsforum har været præget af, at det primært er i kommunerne, der ansættes uddannede pædagoger. Region Syddanmarks socialområde ansætter pædagoger, men dette er aftagende som følge af socialområdets størrelse. Derfor har indstillingen til drøftelserne i Praktikpladsforum været, at det primært er kommunernes behov for pædagoger, der skal afgøre dimensioneringen. Dette gælder både antallet og fordelingen mellem de tre specialeretninger.

   

  Praktikpladsforum anbefaler at:

  • Det samlede antal uddannelsespladser fastholdes til 1110 pladser inkl. 5 pct. overbooking.
  • Ændring i fordelingen på specialeretningerne til:
   • Dagtilbudspædagogik: 42 pct. (fra 44 pct. i 2015/2016)
   • Social- og specialpædagogik: 38 pct. (fra 40 pct. i 2015/2016)
   • Skole- og fritidspædagogik: 20 pct. (fra 16 pct. i 2015/2016)

  Det samlede antal uddannelsespladser

  Praktikpladsforum anbefaler overordnet set en uændret dimensionering på det samlede antal af uddannelsespladser og fordeling mellem de to professionshøjskoler. Det vil sige 1110 pladser inkl. 5 pct. Overbooking, fordelt med 589 studiepladser på UC Syd og 521 studiepladser på UC Lillebælt. Baggrunden for denne indstilling er en samlet vurdering af arbejdsløshedsstatistikker sammenholdt med, at der ifølge befolkningsfremskrivninger forventes et mindre fald i børnetallet frem mod 2021 (4 pct.). Dette fald forventes dog at blive modsvaret af fratrædelse blandt pædagoger, samt et stigende behov for pædagoger på blandt andet skole- og fritidsområdet samt flygtningeområdet.

  Specialeretningerne

  I forhold til specialeretningerne anbefaler Praktikpladsforum at lave ovenstående justeringer på fordelingen i forhold til den nuværende fordeling. Baggrunden for denne indstilling er et ønske om at opprioritere området for skole- og fritidspædagogik, hvor kommunerne oplever et øget behov for uddannede pædagoger. Modsat har flere kommuner i en rundspørge givet udtryk for, at de ser et vigende behov for færdiguddannede på social- og specialområdet, samtidig med at der er udfordringer med at skaffe de fornødne praktikpladser på området. I forlængelse heraf har en sammenligning med de øvrige regioner vist, at dimensioneringen i Syddanmark 2015/2016 ligger forholdsvist lavt på skole-fritidspædagogikspecialeretningen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At indstillingen fra Praktikpladsforum godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/208
  15. Høringssvar til SOSU Esbjerg vedr. påtænkt udlagt undervisning i Vejen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (SOSU Esbjerg) har anmodet regionsrådet om en udtalelse i forbindelse med en påtænkt oprettelse af et grundforløb 1 i Vejen inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” fra august 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  SOSU Esbjerg har anmodet regionsrådet om en udtalelse i forbindelse med en påtænkt oprettelse af et grundforløb 1 i Vejen inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” fra august 2016. Anmodningen er vedlagt som bilag 1.

  Det nye grundforløb 1 i Vejen vil skulle oprettes i et samarbejde med Vejen Business College. Samarbejdet vil bl.a. bestå i, at SOSU Esbjerg lejer sig ind i lokaler hos Vejen Business College, ligesom man forventer, at kunne drage fordel af det allerede eksisterende ungemiljø på Vejen Business College.

  SOSU Esbjerg har foretaget høring hos henholdsvis Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens. Ingen af de to skoler modsætter sig SOSU Esbjergs initiativ, men Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens bemærker dog, at etablering af det nye udbud af grundforløb 1 i Vejen, vil kunne påvirke ansøgertallet til skolens afdelinger i Vejle og Kolding. Høringssvarene er vedlagt som bilag 2 og 3.

  Med det nuværende udbud har de unge i store dele af Vejen Kommune relativ lang transporttid til nærmeste udbyder af SOSU-uddannelsen. Med afsæt i regionsrådets ambition om at sikre den bedst mulige tilgængelighed til ungdomsuddannelser for de unge i Syddanmark, er det administrationens vurdering, at oprettelsen af et grundforløb 1 i Vejen inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” vil understøtte denne ambition om bedst mulig tilgængelighed. 

  Administrationen vurderer også, at det påtænkte nye grundforløb i Vejen kun i begrænset omfang vil påvirke ansøgertallene til regionens øvrige social- og sundhedsskoler.

  Udkast til høringssvar er vedlagt (bilag 4).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedlagte høringssvar til SOSU Esbjerg godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen, Preben Friis-Hauge og Bo Libergren deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/52779
  16. Region Syddanmarks videre deltagelse i det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har deltaget i det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring siden 2012. EU Kommissionen lancerer en ny periode for partnerskabet (2016 – 2018), og dermed skal regionsrådet tage stilling til den fortsatte deltagelse i partnerskabet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring (EIP on AHA) blev igangsat i november 2011 af EU Kommissionen. Formålet var at skabe en frivillig samarbejdsplatform, hvor kommuner, regioner, private virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og andre kunne samarbejde om at løfte de fremtidige udfordringer på sundhedsområdet.

  Målet med partnerskabet er at øge antallet af sunde leveår med 2 i 2020 i hele EU. Partnerskabet arbejder mod en triple-win for EU: Forbedre sundheden og livskvaliteten, understøtte et effektivt sundheds- og socialsystem samt forstærke EU industriens konkurrencedygtighed.

  Regionsrådet tiltrådte med en indstilling i juni 2012 Region Syddanmarks deltagelse i partnerskabet og har siden da været repræsenteret. Region Syddanmark er tillige udnævnt som et af 32 referencesteder i Europa, der står stærkt inden for innovation, smart specialisering og aktiv og sund aldring. Region Syddanmark har som eneste skandinaviske region opnået 3 stjerner – og er pt. eneste region i Danmark, der deltager i partnerskabet.

  Deltagelse i EIP on AHA har bl.a. bidraget til at realisere:

  • Et større og stærkere europæisk netværk og synlighed om Region Syddanmark.
  • Besøg af EU Sundhedskommissær Tonio Borg.
  • Opbygning af LifeKic konsortiet og andre mindre konsortier.
  • Godkendelse af ACT-at-Scale projektet under Public Health Programmet, hvor OUH er partner.
  • Invitation af high level kliniske eksperter til internationale workshops/konferencer.
  • Adgang for virksomheder til markedsanalyser og relationer inden for sundhed og aktiv aldring i europæiske regioner.
  • Delegationsbesøg til Syddanmark fra offentlig og private organisationer.

  En uddybende beskrivelse fremgår af vedlagte bilag.

  EU kommissionen har netop bekendtgjort, at hvis man vil fortsætte i partnerskabet, så skal man ansøge igen, dels for at (for-)blive referencested, dels for at indgå i nye arbejdsgrupper omkring udvalgte emner. Ansøgningsfristen er den 15. marts 2016.

  Det forventes, at Region Syddanmark gennem deltagelse i EIP on AHA 2016 – 2018 vil kunne styrke sin internationale position yderligere, og at det samlede partnerskab får mulighed for at påvirke EU-Kommissionens politikker. Herudover vil regionen få adgang til ny viden, nye samarbejdspartnere og for de syddanske virksomheder nye markeder. Udgifterne til deltagelse, det vil sige medarbejdertimer og rejseomkostninger, forventes afholdt inden for eksisterende budgetrammer.

  Såfremt Region Syddanmark skal ansøge om fortsat deltagelse i EIP on AHA, vil ansøgningen til EU Kommissionen blive indsendt under forudsætning af godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Region Syddanmark søger om at fortsætte i Det Europæiske Innovationspartnerskab for Aktiv og Sund Aldring 2016 – 2018.

  At ansøgningen indsendes under forudsætning af regionsrådets godkendelse.

  At Innovationsudvalget holdes orienteret om fremdriften på partnerskabet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 21-01-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/291
  17. Status på Vanguard-initiativet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark meldte sig i marts 2015 ind i Vanguard Initiativet, et europæisk netværk, hvor 27 regioner samarbejder inden for smart specialisering og klynger inden for udvalgte områder.  Der orienteres om status og tages stilling til principperne for den fremtidige organisering og finansiering af initiativet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark meldte sig i marts 2015 ind i Vanguard Initiativet (Vanguard), et europæisk netværk, hvor 27 regioner samarbejder inden for smart specialisering og klynger inden for udvalgte områder.

  Vanguard har nu samlet set været i gang i 1½ år, og der er etableret følgende ’pilots’/netværk, hvor regionerne har overlappende/komplementære kompetencer, og der ses et klart potentiale for samarbejde:

  • Advanced manufacturing for Energy Related Applications in Harsh Environments.
  • High-Performance Production through 3D-printing.
  • Efficient and sustainable Manufacturing.
  • Bioeconomy – Interregional cooperation on innovative use of non-food Biomass.
  • Nano Technology.

  Det Syddanske EU-kontor har givet en status på arbejdet i Vanguard, hvoraf det fremgår, at der er god fremdrift i alle pilots, og at store virksomheder, som f.eks. Phillips, har vist interesse for aktiviteterne. Det mest relevante netværk for Syddanmark er pt. energipiloten inden for ’advanced manufacturing’, som Offshoreenergy.dk er aktiv deltager i.

  De regionale europæiske klynger mv., har generelt vist engagement og evne til at mobilisere virksomheder i sektoren, og der er oprettet en database med over 300 virksomheder i de deltagende regioner, som f.eks. vil være potentielle samarbejdspartnere for Offshoreenergy.dks medlemmer. Der er desuden god opbakning til et match making arrangement i Bruxelles, som afholdes primo 2016.

  Offshoreenergy.dk er tilmeldt sammen med en syddansk virksomhed. Begge skal deltage på podiet.

  Det næste politiske møde i Vanguard afholdes den 24. februar 2016, hvor der foretages en status på initiativet, og hvor der skal træffes beslutning om, hvordan samarbejdet kan styrkes, herunder overordnede principper for den fremtidige organisering og finansiering:

  • Forslag om at gøre Vanguard til en selvstændig juridisk person:
   Det vil betyde, at Vanguard f.eks. kan modtage tilskud til aktiviteter på deltagernes eller projekternes vegne eller at indgå kontrakter om f.eks. lokaleleje. I dag er Vanguard et uformelt netværk af regioner.
  • Forslag fra Vanguard om fremtidig finansiering af initiativet
   Det foreslås bl.a., at der indføres betaling for deltagelse i de enkelte netværk/pilots samt eventuelt generel medlemsbetaling. I dag finansieres udgifterne typisk af en-to af de mest involverede regioner i de enkelte pilots.  

  Vedlagte notat indeholder en uddybende beskrivelse af Vanguard samt forslagene fra Vanguard.

  Stillingtagen til Region Syddanmarks eventuelle konkrete fremtidige medfinansiering af Vanguard, vil senere blive forelagt regionsrådet til godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At status for Vanguard Initiativet tages til efterretning.

  At regionsrådet godkender de overordnede principper for fremtidig organisering og finansiering af initiativet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 18-01-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/3971
  18. Initiativer i forhold til generel sagsbehandling i regionshuset
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede på møde den 23. november 2015, at der skulle gennemføres tiltag, der kunne skabe klare retningslinjer for forskellige dele af sagsbehandlingen i Region Syddanmark.

  Der forelægges en række tiltag til henholdsvis efterretning og godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede på deres møde den 23. november 2015, at der skulle gennemføres forskellige tiltag i forhold til at skabe klare retningslinjer for:

  • håndteringen af gråzoner
  • anvendelse af eksterne leverandører
  • politisk drøftelse af større tværgående initiativer
  • internt ledelsestilsyn, herunder intern kontrol

  Kodeks for ledere og ansatte i regionshuset

  For så vidt angår udarbejdelsen af retningslinjer for håndteringen af gråzoner er der blevet udarbejdet en række redegørelser og publikationer herom. Personalestyrelsen, KL og Danske Regioner har udarbejdet publikationen ”God adfærd i det offentlige” i juni 2007, og senest har det såkaldte Bo Smith udvalg på baggrund af et kommissionsarbejde udarbejdet et kodeks om ”Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen”.

  Der er på baggrund af især Bo Smith udvalgets anbefaling til syv centrale pligter for embedsmænd udarbejdet et kodeks, der skal gælde for ansatte embedsmænd i regionshuset.

  Det bemærkes, at kodeks skal være en hjælp til at medarbejdere og politikere kender centrale pligter for samarbejdet mellem politikere og administrationen, og at det alene kan bidrage til og ikke i sig selv sikre en ansvarlig håndtering af gråzoner – det ligger i sidste ende i adfærden hos de implicerede personer.  Kodeks er ikke en udtømmende beskrivelse af embedsmændenes pligter, idet de forvaltningsretslige regler ikke er indarbejdet. Der er vedlagt et udkast til kodeks, med følgende overskrifter:

  • Lovlighed
  • Sandhed
  • Faglighed
  • Udvikling og samarbejde
  • Ansvar og ledelse
  • Åbenhed om fejl
  • Partipolitisk neutralitet

  Kodeks for ledere og medarbejdere i Regionshuset er drøftet i MED-udvalget og udgangspunktet er, at administrationen kan have tillid til, at når man holder sig til retningslinjerne, så har man hele det politiske system bag sig.

  Der er udarbejdet en procesplan for, hvordan kodeks bliver kendt og drøftet blandt politikere og medarbejdere i administrationen. Procesplanen er vedlagt.

  Anvendelse af eksterne leverandører

  Regionsrådet har besluttet, at der skal indføres procedurer, der kan sikre politisk forankring, gennemsigtighed, opfølgning ved anvendelse af eksterne leverandører – særligt i forhold til de opgaver, der snævert relaterer sig til regionsrådets arbejde.

  Der foreslås på den baggrund følgende retningslinjer:

  -          Udgifter i forhold til eksterne leverandører vedrørende tværgående initiativer, afholdt af formand/direktion, forelægges forretningsudvalget i forbindelse med den regelmæssige økonomi- og aktivitetsrapportering.

  -          Udgiftsoversigt vedrørende eksterne leverandører, der vedrører formanden/direktionen selv, forelægges ligeledes forretningsudvalget i forbindelse med den regelmæssige økonomi- og aktivitetsrapportering.

  -          Det er jf. det gældende regelsæt den budgetansvarliges forpligtelse, at kontering sker korrekt i forhold til omkostningssted og formål.

  -          Den budgetansvarlige har ansvar for at sikre særlig instruks af de medarbejdere, der er beskæftiget med behandlingen af leverandørfakturaer m.m., der relaterer sig til formandens/direktionens arbejde og regionsrådet.

  Med udgangspunkt i de eksisterende budgetbegrænsninger, samt en høj grad af transparens og Intern Kontrol vurderes der ikke behov for beløbsgrænser i forhold til dispositioner i direktion og formandskab.

  Politisk drøftelse af større tværgående initiativer

  Regionsrådet har besluttet, at der skal sikres højere grad af politisk forankring af større tværgående initiativer med henblik på godkendelse af igangsættelse og afslutning. Det understreges, at hvis initiativerne fordrer bevillingsmæssig stilling, forelægges sagerne altid for regionsrådet.

  Der foreslås følgende retningslinjer for større tværgående initiativer:

  -          Iværksættelse af større tværgående initiativer, som ligger udenfor den almindelige drift, skal altid forelægges for forretningsudvalget uanset eksisterende bevillingsmæssig dækning.

  -          Fremlæggelsen for forretningsudvalget skal indeholde en redegørelse for initiativets indhold, budgetramme, forankring og plan for afrapportering.

  Internt ledelsestilsyn og intern kontrol

  En gennemgang af procedurerne for det interne ledelsestilsyn har vist et behov for yderligere fokus på kontrol af udgifter til regionsrådsmedlemmer og direktion. På grund af et stort offentligt fokus på området, bør procedurer og kontroller i særlig grad være genstand for ekstraordinær screening og kontrol.

  Det foreslås således, at områderne vil blive omfattet Regionens Interne Kontrol.

  Kontrollerne vil være 100% i forhold til formand og regionsdirektør, og vil indeholde en udvidet stikprøvekontrol i forhold til den øvrige direktion. Den Interne Kontrol kontrollerer via udvidede stikprøver, at der konteres korrekt i forhold til omkostningssted og formål.

  I forhold til repræsentationsudgifter påser Intern Kontrol via udvidede stikprøver, at bilag påføres fyldestgørende oplysninger om formål, deltagernavne m.m.

  Revision af lønområdet skal som minimum omfatte vederlag til politikere, hvor gennemgangen bør foretages først i en ny valgperiode.

  Resultater af den Interne Kontrol vil blive rapporteret til forretningsudvalget i forbindelse med behandling af den eksterne revisions beretning, medmindre der konstateres forhold, som bør rapporteres straks.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At kodeks for ledere og medarbejdere i regionshuset tages til efterretning.

  At ovenstående retningslinjer for anvendelse af eksterne leverandører godkendes.

  At ovenstående retningslinjer for tværgående initiativer godkendes.

  At de beskrevne ændringer af Regionens Interne Kontrol godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1695
  19. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i januar/februar måned 2016, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I januar måned 2016 er der sket følgende ansættelse:

  • Michael Evan Goodsite er ansat som ny koncerndirektør for Regional Udvikling pr. 1. marts 2016.
  • Michael Dall er konstitueret som lægelig direktør på Sydvestjysk Sygehus pr. 1. februar 2016.

  I februar måned 2016 er der sket følgende fratrædelse:

  • Sundhedsdirektør Jens Elkjær er fratrådt pr. 1. februar 2016.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-02-2016
   

  Til orientering.

  Niels Erik Søndergaard og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Til orientering.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/286
  20. Udpegning af nyt medlem til Syddansk Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet udpeger medlemmer af Syddansk Vækstforum efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer mv.

  Johanne Gregersen, der har repræsenteret LO, Akademikerne og FTF, ønsker at udtræde af Vækstforum, og derfor skal regionsrådet udpege et nyt medlem efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  LO, Akademikerne og FTF har i fællesskab indstillingsret til to medlemmer til Syddansk Vækstforum.

  Johanne Gregersen, der har repræsenteret LO, Akademikerne og FTF på den ene af de to pladser, ønsker at udtræde af Vækstforum.

  Derfor har LO, Akademikerne og FTF, i overensstemmelse med ligestillingsloven, indstillet en kvinde og mand til den ledige plads i Vækstforum.  Der er indstillet følgende personer i prioriteret rækkefølge:

  • Dan Holmgaard Rasmussen, afdelingsformand Metal Vest, og
  • Helle Nielsen, sektionsformand LO Fyn

  Den nuværende sammensætning af Syddansk Vækstforum 2014-17 er følgende:

  Kommunerne i Region Syddanmark (6 medlemmer)
  - Rådmand Steen Møller (C), Odense Kommune
  - Borgmester Ib Kristensen (V), Billund Kommune
  - Borgmester Erik Buhl Nielsen (V), Varde Kommune
  - Borgmester Morten Andersen (V), Nordfyns Kommune
  - Borgmester Anker Boye (A), Odense Kommune
  - Borgmester Erik Lauritzen (A), Sønderborg Kommune 

  Dansk Industri (2 medlemmer)
  - Adm. direktør Bo Stærmose, Juliana Drivhuse A/S
  - Senior Vice President Mette Refshauge, Danfoss A/S

  HORESTA (1 medlem)
  - Restauratør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise

  Dansk Erhverv (1 medlem)
  - Line Hedam, partner, PwC

  Landbrug & Fødevarer (1 medlem)
  - Direktør Gitte Grønbæk, Dansk Kvæg

  Håndværksrådet, Dansk Byggeri, TEKNIQ og Danske Arkitektvirksomheder (i fællesskab 1 medlem)
  - Direktør Grethe Adamsen Dahl, Isolerings-Gruppen A/S

  De lange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet

  De mellemlange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Rektor Birthe Friis Mortensen, University College Syddanmark

  De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Direktør Lars Bregnehøj Hansen, Syddansk Erhvervsskole, Odense - Vejle

  Fra LO, Akademikerne og FTF (i fællesskab 2 medlemmer)
  - (vakant)
  - Mads Henriksen, medlem af DJØFs bestyrelse

  Dansk Arbejdsgiverforening (1 medlem)
  - Adm. Direktør Ulrik Juul, Titech Electric A/S

  Regionsrådet (3 medlemmer)
  - Bo Libergren 
  - Karsten Uno Petersen (A)
  - Stephanie Lose (V)

  Observatører (3 medlemmer)
  - Formand Hinrich Jürgensen, det tyske mindretal
  - Ole Kjær, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland
  - Per Diget, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Johanne Gregersen fritages for hvervet som medlem af Syddansk Vækstforum.

  At regionsrådet udpeger et nyt medlem til Syddansk Vækstforum efter indstilling fra LO, Akademikerne og FTF.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 29-02-2016
   

  Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet udpegede  Dan Holmgaard Rasmussen som nyt medlem af Syddansk Vækstforum.

  Poul Sækmose og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Henrik Vallø og Vibeke Hejnfelt deltog som stedfortrædere.

   


  Siden er sidst opdateret 01-03-2016
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring