Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforum - Referat - 1. december 2015

Mødedato
01-12-2015 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Birthe Friis Mortensen
 • Grethe Johnsen
 • Hinrich Jürgensen
 • Ib Kristensen
 • Johanne Gregersen
 • Karsten Uno Petersen
 • Anker Boye
 • Bo Stærmose
 • Erik Buhl Nielsen
 • Erik Lauritzen
 • Gitte Grønbæk
 • Henrik Dam
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Mette Refshauge
 • Morten Andersen
 • Steen Møller
 • Stephanie Lose
 • Ole Kjær
 • Per Diget
 • Ulrik Juul
 • Grethe Adamsen Dahl
 • Bo Libergren
 • Line Hedam

 • Afbud
   
 • Birthe Friis Mortensen
 • Karsten Uno Petersen
 • Mads Henriksen
 • Mette Refshauge
 • Line Hedam

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra mødet i Vækstforum den 22. september 2015
  3. Håndtering af høringssvar til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  4. Godkendelse af Vækstforums handlingsplan 2016-17
  5. Vækstforums kommunikationsplan
  6. Modtagelse af statslige arbejdspladser i Region Syddanmark
  7. Tema: Internationalisering i Syddanmark
  8. Det Syddanske EU-kontors resultater og ny kontrakt
  9. Indstilling af nyt medlem til INTERREG 5A-udvalget
  10. Særlig indsats for kvalificeret arbejdskraft
  11. Social inklusion og integration af flygtninge
  12. Vækst i yderområderne - status for 2015 og ny pulje
  13. Status for den særlige ramme til sekretariatet 2015
  14. Orientering: Præsentation af erfaringer og læring af Vækstforum-projekter
  15. Orientering: Mandag Morgens anbefalinger til vækst
  16. Orientering: Status på Team Vækst Danmark
  17. Orientering: Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 4. kvartal 2015
  18. Orientering: Analyse af virksomhedernes aktionsradius
  19. Orientering: Vækstforums kommunikationsindsats
  20. Orientering: Økonomioversigt - medio oktober 2015
  21. Orientering: Indkomne ansøgninger
  22. Ansøgning: Team Vækst Danmark
  23. Ansøgning: AutomationsBoost
  24. Ansøgning: Kongresværtskab
  25. Ansøgning: RollFlex
  26. Eventuelt
  27. Meddelelser


  Sagsnr. 15/604
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Stephanie Lose orienterede om midtvejsevalueringen af PATH - Patient@home, der er Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt og er medfinansieret af bl.a. Syddansk Vækstforum. Projektet kører frem til 2018 og drives af Syddansk Universitet. Midtvejsevalueringen fra projektet blev udleveret på mødet.

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/604
  2. Godkendelse af referat fra mødet i Vækstforum den 22. september 2015
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Vækstforum godkender referatet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/3187
  3. Håndtering af høringssvar til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi har været i offentlig høring frem til den 2. november 2015, og på baggrund af høringssvarene færdiggøres nu et endeligt forslag med henblik på forventet vedtagelse på regionsrådsmøde i februar 2016. Punktet indeholder et sammendrag af de tilbagemeldinger fra høringssvarene, som har relevans for de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog på sit møde den 24. august 2015 forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi ”Det gode liv som vækstskaber”, hvor Vækstforums bidrag til de erhvervsrettede dele er indarbejdet. Den samlede strategi har været i offentlig høring frem til den 2. november 2015.

  Der er samlet set modtaget knap 50 høringssvar. Høringssvarene, som vedrører de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien, viser en stor interesse hos en bred kreds af aktører. De syddanske kommuner har gennem Kommunekontaktrådet (KKR) afsendt fælles høringssvar. Kommunerne i de byregionale samarbejder Byregion Fyn og Trekantområdet har ligeledes afgivet fælles høringssvar, og 14 kommuner har også afsendt deres eget høringssvar. Derudover er der bl.a. modtaget høringssvar fra erhvervsorganisationer, faglige og frivillige organisationer samt en række borgere.

  Der er udarbejdet et notat, der opsummerer de høringssvar, som vedrører de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien. Notatet er vedlagt som bilag. Selve høringssvarene kan rekvireres hos sekretariatet. Det overordnede billede er, at der er opbakning til den fokuserede del af strategien, herunder Vækstforums prioritering af de 3 udvalgte forretningsområder. Endvidere opfordrer særligt de lokale og subregionale aktører til, at strategien i endnu højere grad indtænker erhvervsområder som fx produktionserhverv, serviceerhverv, det maritime område, fødevareindustri, robotteknologi samt transport og logistik. I forhold til strategiens yderområdeindsats har flere af aktørerne ønsket en mere konkret beskrivelse af de handlinger og indsatser, som Vækstforum vil tage.

  Samlet set giver anbefalingerne i de indkomne høringssvar i enkelte tilfælde anledning til overvejelser om at justere og præcisere Vækstforums strategi, bl.a. i forhold til at gøre det mere tydeligt, hvilke kommuner yderområdeindsatsen henvender sig til og i forhold til beskrivelsen af de forskellige udfordringer på sundheds- og velfærdsinnovation. Bortset fra disse justeringer vurderes det, at anbefalingerne i høringssvarene allerede er omfattet af strategien, eller at de kan imødekommes ved at tydeliggøre Vækstforums handlingsplan for 2016-17, som er under udarbejdelse.

  Efter Vækstforums drøftelse af de indkomne høringssvar vil eventuelle ændringsforslag til erhvervsbidraget blive indarbejdet i strategien. Det foreslås, at Vækstforums Formandskab bemyndiges til at godkende en justeret version af strategibidraget efter høring i sekretariatsgruppen.

  Den endelige strategi forventes vedtaget på regionsrådets møde den 29. februar 2016.

  Punktet indledes med en præsentation af hovedpunkterne i de indkomne høringssvar.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum drøfter hovedpunkterne i de indkomne høringssvar til Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
  • at Vækstforums Formandsskab bemyndiges til at godkende den endelige version af Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Stephanie Lose orienterede om, at strategien blev præsenteret på mødet i Danmarks Vækstråd den 20. november 2015, og at der blev udtrykt tilfredshed med Vækstforums bidrag til den samlede strategi.

  Stephanie Lose præsenterede dernæst hovedlinjerne i de ca. 50 modtagne høringssvar vedr. de erhvervs- og vækstrettede dele af den samlede regionale vækst- og udviklingsstrategi. Mange høringssvar er positive ift. fokuseringen, smart specialisering og højvækstmodellen, og der er stor opbakning til indsatsen for kvalificeret arbejdskraft. 

  Der er også kommet bemærkninger om, at Vækstforum bør have fokus på flere områder, som på grund af Vækstforums fokusering ikke er en del af strategien. Nogle af disse områder vil dog eventuelt kunne støttes via brede indsatser.

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/3187
  4. Godkendelse af Vækstforums handlingsplan 2016-17
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges et revideret udkast til Vækstforums handlingsplan 2016-17. Det foreslås, at Vækstforums Formandskab bemyndiges til at godkende den endelige version af handlingsplanen på baggrund af de justeringer, som den offentlige høring af strategien medfører.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 22. september 2015 behandlede Vækstforum udkastet til handlingsplanen for 2016-17. Efterfølgende har sekretariatet udarbejdet et revideret udkast på baggrund af Vækstforums bemærkninger. Det reviderede udkast fremlægges nu med henblik på Vækstforums endelige godkendelse.

  På baggrund af Vækstforums drøftelse af 1. udkast til handlingsplanen er nedenstående punkter indarbejdet i eller medtaget i forbindelse med udmøntningen af vedlagte udkast til handlingsplan:

  • Fortsat fokus på internationale indsatser og samarbejder på tværs af regioner, men med fremhævelse af vigtigheden af samarbejde inden for regionen.
  • Fremhævelse af digitaliseringens betydning for virksomhedernes forretningsmodeller.
  • Fokus på at stimulere efterspørgsel og kommercialisere viden i det offentlige.
  • Fremhævelse af koblingen til de regionale arbejdsmarkedsråd.
  • Fokus på udbredelse af kendskabet til Vækstforums arbejde og handlingsplan, bl.a. gennem udarbejdelse af en kommunikationsplan.

  Det er sekretariatets forventning, at der som følge af eventuelle justeringer i de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi på baggrund af høringssvarene (jf. punkt 3) også vil skulle justeres enkelte steder i handlingsplanen, bl.a. inden for yderområder samt sundheds- og velfærdsinnovation. Endvidere kan behandlingen af dagsordenens punkter om kvalificeret arbejdskraft og social inklusion også medføre justeringer i handlingsplanen.

  På baggrund af ovenstående og Vækstforums bemærkninger færdiggøres den endelige handlingsplan. Det foreslås, at Vækstforums Formandskab bemyndiges til at godkende den endelige version af handlingsplanen efter høring i sekretariatsgruppen.

   

  Den regionale vækst- og udviklingsstrategi forventes endeligt vedtaget den 29. februar 2016, og den nye handlingsplan 2016-17 kan efterfølgende træde i kraft og udgøre grundlaget for ansøgninger til Vækstforums ansøgningsfrist den 1. marts 2016. Vækstforums gældende handlingsplan for 2014-2015 udløber ved årsskiftet.

  For så vidt angår formidling af handlingsplanen foreslår sekretariatet, at der afholdes et informationsmøde om den nye handlingsplan, og at handlingsplanen desuden formidles direkte til relevante aktører i Syddanmark, bl.a. gennem udarbejdelse af målrettet informationsmateriale.

  Kommunikationsplan for Vækstforums løbende kommunikation er desuden beskrevet nærmere i næste punkt på dagsordenen.

  Vækstforums udmøntning af handlingsplanen sker i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører i erhvervsfremme- og innovationssystemet. Der vil på mødet blive givet en kort præsentation af justeringerne i handlingsplanen og af samspillet mellem aktørerne i erhvervsfremme- og innovationssystemet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender de foreslåede ændringer til Vækstforums handlingsplan 2016-17.
  • at Vækstforums Formandskab bemyndiges til at godkende den endelige version af Vækstforums handlingsplan 2016-17.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Drøftelsen blev indledt med en kort orientering om de ændringer, der er foretaget i udkast til Handlingsplan 2016-17 på baggrund af drøftelsen i Vækstforum den 22. september 2015. Desuden blev der givet en kort orientering om samspillet med aktørerne i erhvervsfremme- og innovationssystemet samt en status på de økonomiske midler, Vækstforum råder over til implementering af handlingsplanen.

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  5. Vækstforums kommunikationsplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet redegør for Vækstforums kommunikation og foreslår, hvilke elementer den fremadrettede kommunikation skal indeholde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforumsekretariatet arbejder løbende med kommunikation af Vækstforums aktiviteter. De medieanalyser, der udarbejdes til Vækstforum viser, at der generelt er god presseomtale, særligt i de regionale medier.

  Vækstforums kommunikation tager overordnet set udgangspunkt i følgende formål: At synliggøre Vækstforums aktiviteter samt at synliggøre effekter og resultater af Syddansk Vækstforums arbejde med udgangspunkt i de igangsatte aktiviteter.

  Det foreslås, at målgrupperne for Vækstforums kommunikationsindsats også fremadrettet vil være: 

  • Vækstforums bagland, herunder kommuner, uddannelses- og videninstitutioner, virksomheder og erhvervsorganisationer.
  • Erhvervsfremmeaktører samt relevante styrelser og ministerier.  
  • Potentielle ansøgere, der søger information om ansøgningsmuligheder.
  • Pressen, som søger specifik viden om fx konkrete projekter eller effekten af en indsats.

  Herudover foreslås, at der fremover sættes særligt fokus på at nå ud til relevante målgrupper for Vækstforums indsatser, særligt virksomheder, der i dag ikke kender de indsatser, der igangsættes under Vækstforum.

   

  Det foreslås, at Vækstforumsekretariatet arbejder videre ud fra de hidtil anvendte overordnede kommunikationskanaler:

  • Fokuseret presseindsats
  • Vækstforums hjemmeside
  • Vækstforums nyhedsbrev
  • Særskilte publikationer med fx cases
  • Afholdelse af informationsmøder mv.
  • Foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde

  Det foreslås desuden, at sekretariatet arbejder videre med følgende nye tiltag:

  • Der oprettes en casebank, der kan bruges til at illustrere Vækstforums arbejde i forskellige sammenhænge.
  • Der oprettes en virksomhedsrettet oversigt over aktive projekter på Vækstforums hjemmeside.
  • Der udarbejdes standard-basisoplæg til Vækstforums medlemmer med centrale informationer om Vækstforum og Vækstforums arbejde.
  • Der udarbejdes informationsmateriale om Vækstforums nye strategi og handlingsplan til formidling og inspiration til virksomheder mv.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender forslaget til kommunikationsplan.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/46561
  6. Modtagelse af statslige arbejdspladser i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen har den 1. oktober 2015 under titlen ”Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder” fremlagt en plan for flytning af statslige arbejdspladser fra København til kommuner rundt om i landet. I forlængelse heraf foreslås, at der afsættes en ramme på 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til en pulje, der skal understøtte tiltrækning af medarbejdere til private erhverv i forbindelse med flytningen af statslige arbejdspladser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Flytningen af statslige arbejdspladser styrker den statslige tilstedeværelse i alle regioner uden for hovedstadsområdet. I alt flyttes 3.899 arbejdspladser, svarende til over 10 pct. af de relevante statslige arbejdspladser i hovedstadsområdet. Flytningen skal bidrage til at skabe en bedre balance mellem hovedstaden og provinsen.

  Med regeringens plan er der dermed lagt op til, at der nu flyttes en række statslige arbejdspladser til Region Syddanmark. Konkret er det følgende statslige arbejdspladser, jf. oversigtskortet på side 5 i den vedlagte plan ”Bedre Balance”, der flyttes til Region Syddanmark (antal arbejdspladser er angivet i parentes):

  • Esbjerg: Færdselsstyrelsen til Ribe (65), dele af Skat til Ribe (20), dele af Energistyrelsen (51), dele af Energinet.dk (49), dele af Erhvervsstyrelsen (5).
  • Vejle: Naturstyrelsen til Randbøl (81).
  • Billund: Børnerådet (16).
  • Sønderborg: NaturErhvervstyrelsen (370) og dele af Styrelsen for vand- og naturforvaltning (22).
  • Fredericia: Dele af Banedanmark (40) og dele Energinet.dk (7).
  • Haderslev: ATP/Udbetaling Danmarks regionale center (endnu ikke fastlagt).
  • Odense: Socialstyrelsens hovedsæde (177), Spillemyndigheden (50), dele af Styrelsen for Forskning og Innovation (39) og dele af SKAT (20).
  • Middelfart: Medarbejdere til inddrivelse og udbyttekontrol fra SKAT (endnu ikke fastlagt).
  • Tønder: Dele af NaturErhvervstyrelsen (20).

  Der flyttes i alt 1.032 arbejdspladser til Region Syddanmark fordelt på 976 statslige arbejdspladser og 56 arbejdspladser i en selvstændig offentlig virksomhed (Energinet.dk). Region Syddanmark er den region, der får næst flest arbejdspladser efter Region Sjælland, der får 1.205 nye arbejdspladser.

  Som det fremgår af vedlagte kronik fra Jyllands-Posten den 3. oktober fra Vækstforums Formandskab, kan en samtænkning af de statslige arbejdspladser og regionale styrkepositioner være med til at skabe fornyelse og vækst. Modtagelsen af de statslige arbejdspladser rummer også et potentiale for, at syddanske virksomheder kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft og dermed bidrage til yderligere vækst og udvikling i Syddanmark. Det kræver imidlertid et modtageapparat, som f. eks. kan synliggøre jobmuligheder i bl.a. større syddanske virksomheder for ægtefæller til medarbejdere, hvis arbejdspladser udflyttes. Det vil bidrage til, at så mange som muligt vælger at flytte med de statslige arbejdspladser, der placeres i Syddanmark.

                             

  I forlængelse af drøftelserne på mødet i Vækstforum den 22. september 2015 foreslås det derfor, at der afsættes en ramme på 4 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016. Midlerne foreslås anvendt til et regionalt dækkende initiativ, der skal understøtte mulighederne for at tiltrække arbejdskraft til private virksomheder, særligt i form af ægtefællejob, i forbindelse med flytningen af statsarbejdspladser. Initiativet skal være koordineret med den allerede vedtagne kommunale og den regionale indsats for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Syddanmark, og kun aktiviteter der supplerer denne indsats og giver effekt i private virksomheder vil kunne støttes.

  Vækstforums Formandskab foreslås bemyndiget til at træffe afgørelse vedr. den konkrete udmøntning af rammen. Hvis dette vedtages, forventes der gennemført en ansøgningsrunde i starten af 2016.

  Regeringens samlede plan ”Bedre Balance” er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en ramme på 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016, der skal understøtte tiltrækning af medarbejdere til private erhverv i forbindelse med flytningen af statslige arbejdspladser.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforums Formandskab bemyndiges til at udmønte rammen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  7. Tema: Internationalisering i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum arbejder med internationalisering som en integreret del af Vækstforums arbejde på tværs af de prioriterede forretningsområder og på tværs af rammevilkårene i den syddanske vækstmodel. Der lægges op til en drøftelse af Vækstforums arbejde med internationalisering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet vil der være oplæg om erfaringer og perspektiver med internationalt arbejde.

  Internationalt samarbejde spiller overordnet set en væsentlig rolle for alle Region Syddanmarks indsatsområder og er integreret i det daglige arbejde på såvel politisk som administrativt niveau. Det internationale samarbejde er et middel til at understøtte og bidrage til områdernes målsætninger og strategier.

  Udgangspunktet for Vækstforums arbejde med internationalisering er, at de initiativer, der igangsættes, uanset om de er inden for forretningsområderne eller er en del af en bredere indsats, skal have perspektiv i forhold til globaliseringens muligheder og udfordringer, der skal omsættes til konkurrencemæssige fordele for virksomhederne. Initiativerne skal således tænkes internationalt, hvis det bidrager til øget vækst.

  Som det fremgår af udkastet til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, vil Vækstforum arbejde målrettet på at udnytte de muligheder, der ligger i det internationale samarbejde, herunder særligt samarbejdet hen over den dansk-tyske grænse. Det gælder fx ift. EU’s Horizon 2020-program og INTERREG og internationale samarbejder, der bidrager til internationaliseringen af Vækstforums prioriterede klynger. Strategien indeholder således også et særskilt afsnit om dansk-tysk samarbejde. Målet er, at grænsesamarbejdet og det internationale samarbejde skal levere et tydeligt bidrag til opfyldelse af vækst- og udviklingsstrategiens mål.

  Som det fremgår af udkastet til Vækstforums handlingsplan for 2016-17, er det på flere forretningsområder målet at videreudvikle det internationale og grænseoverskridende samarbejde blandt andet gennem klyngesamarbejde og testmuligheder, som kan tiltrække internationale virksomheder. Desuden skal højvækstmodellen henvende sig til både danske og internationale eliteiværksættere og virksomheder med stort potentiale inden for Vækstforums prioriterede forretningsområder.

  Vækstforums internationale arbejde sker blandt andet gennem:

  • Det Syddanske EU-kontor
  • De prioriterede erhvervsklynger CLEAN, Offshoreenergy.dk, Welfare Tech og Design to innovate
  • Puljen til internationalisering af klyngerne
  • Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter internationalisering i Vækstforums indsats.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt. Direktør Rasmus Anker-Møller, Det Syddanske EU-kontor, holdt oplæg om kontorets resultater, rammer og arbejdsform. John Erland Østergaard, Blue Ocean Robotics, holdt oplæg om virksomhedens erfaringer med EU-projekter, herunder hvilke krav det stiller til virksomheder at indgå i EU-projekter.

  Vækstforum drøftede oplæggene og bemærkede blandt andet, at EU-ansøgninger kræver ressourcer, kompetencer, kapacitet og soliditet fra virksomhederne, og at samarbejder med vidensinstitutioner eller andre netværk er en stor hjælp. Der blev endvidere lagt vægt på vigtigheden af information til virksomhederne om mulighederne.


  Sagsnr. 14/2755
  8. Det Syddanske EU-kontors resultater og ny kontrakt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det Syddanske EU-kontors aktiviteter i 2014-2015 er blevet evalueret af COWI. Evalueringen er vedlagt. Det indstilles, at Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum forlænger kontrakten med EU-kontoret i perioden 2016-2017. Udkast til en ny kontrakt er vedlagt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Resultatkontrakten for 2014-15 mellem Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum og det syddanske EU-kontor (SDEO) udløber ved årsskiftet. COWI har evalueret SDEO ift. resultatkontrakten for 2014-15.

  Evalueringen konkluderer, at kontoret mod slutningen af kontraktperioden overordnet set har opfyldt kontraktens opstillede aktivitets- og resultatmål, og kontoret scorer ’grøn’ ift. både projektets tilrettelæggelse, resultatskabelse og effektskabelse. Dog har kontoret ikke nået målet om direkte virksomhedsinvolvering fra de virksomheder, der er blevet screenet. COWI vurderer dog, at kontoret vil opfylde dette mål på et senere tidspunkt.

  I forhold til effektskabelse konstaterer COWI, at kontorets arbejde generelt ligger tidligt i effektkæden, og det har således karakter af, at skulle skabe de rette forudsætninger for effektskabende aktiviteter. COWI vurderer i den sammenhæng, at SDEOs aktiviteter understøtter potentialet for vækst og udvikling hos syddanske aktører.

  COWI giver i evalueringen en række konkrete anbefalinger til SDEO, herunder blandt andet at SDEO opbygger flere kompetencer inden for designområdet, at SDEO temaopdeler arrangementer i netværket NIMS (Netværk for Internationale Medarbejdere i Syddanmark) og sætter større fokus på klyngeorganisationernes behov for bistand fra SDEO. Herudover har COWI givet input til en revision af målene til brug for en ny kontrakt.

  Overordnet set bygger det vedlagte udkast til ny resultatkontrakt for 2016-17 videre på målsætningerne i kontrakten for 2014-15, men ambitionsniveauet for de enkelte mål er hævet og præciseret yderligere, blandt andet på baggrund af anbefalingerne fra COWI. I den nye kontrakt forventes det eksempelvis, at kontoret i de næste to år yder vejledning til udarbejdelse af ansøgninger om minimum 125 mio. kr. (tidl. 75 mio. kr.) til syddanske aktører, og at indsatsen medfører tilsagn på EU-projekter til en EU-medfinansiering på 40 mio. kr. (tidl. 30 mio. kr.) direkte til syddanske aktører. Herudover er der blandt andet sat mål på indsatsen for kommunerne, fx at mindst 8 kommuner i dialog med SDEO får udarbejdet eller opdateret deres eksisterende strategi for deres EU-indsats.

  I kontrakten forpligter SDEO sig til at realisere aktiviteter inden for følgende emner, der skal komme SDEOs målgrupper inden for Vækstforums forretningsområder i Syddanmark til gavn:

  • Internationalt samarbejde og projektudvikling
  • Internationalisering af syddanske virksomheder
  • Internationalisering af kommunerne i Syddanmark
  • Europæisk synlighed og interessevaretagelse
  • Synlighed og kommunikation i Syddanmark
  • Særskilte mål for SDU

  Resultatkontrakten indgås som en fælles kontrakt med Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum, Kommunekontaktrådet Syddanmark (KKR) og Syddansk Universitet. Region Syddanmark/Syddansk Vækstforums fastsatte medlemskontingent er på 4.300.039,91 kr. i 2016 og det samme niveau for 2017, hvor der dog tages højde for pris- og lønudviklingen som brugt i aftalen for kommunernes og regionernes økonomi for 2017.

  Resultatkontrakten har været forelagt KKR den 16. november 2015. KKR anerkendte på mødet, at Syddansk EU-kontor på flot vis har levet op til de opstillede mål i resultatkontrakten. KKR godkendte den nye kontrakt med bemærkning fra kredsen af kommunaldirektører om, at kontrakten fremadrettet (fra 2018) i højere grad også afspejler fokusområder i byregionalt regi.

  Der foretages en intern status på kontrakten, som forelægges KKR og Vækstforum primo 2017. Desuden foretages en ekstern slutevaluering af kontrakten for 2016-2017 i andet halvår af 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager evalueringen til efterretning.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet godkender resultatkontrakten for 2016-17.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes 8,75 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 til Region Syddanmarks andel af finansieringen af det Syddanske EU-kontor i perioden 2016-17.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/615
  9. Indstilling af nyt medlem til INTERREG 5A-udvalget
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum skal indstille et nyt medlem til det kombinerede overvågnings- og styringsudvalg for det dansk-tyske INTERREG 5A-program.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  INTERREG 5A er det dansk-tyske program, der støtter grænseoverskridende projekter inden for det erhvervsøkonomiske, sociale og kulturelle område.

  For perioden 2014 – 2020 er der etableret ét stort dansk-tysk INTERREG 5A-program, som drives i fællesskab af Region Syddanmark, Region Sjælland samt 9 kredse og byer fra delstaten Slesvig-Holsten. Programmet kan give tilskud til grænseoverskridende projekter fra EU’s Fond for Regionaludvikling. Programmet har en tydelig vækstdagsorden baseret på fælles erhvervsmæssige styrkepositioner.

  Der er nedsat et fælles overvågnings- og styringsudvalg for programmet, kaldet ”INTERREG 5A-Udvalget”. Udvalgets overordnede opgave er at udvælge projekter og sikre en korrekt gennemførelse af programmet. Møderne afholdes ca. 2 gange årligt. Det næste møde afholdes 16. december 2015 i Vejle. 

  INTERREG 5A-Udvalget har i alt 34 danske og tyske medlemmer, der repræsenterer alle 11 deltagende programpartnere samt regionale repræsentanter for erhvervspolitik, miljø, ligestilling, beskæftigelse, det danske og tyske mindretal, nationalstaterne, EU-kommissionen og forvaltningsmyndigheden.

  Syddansk Vækstforum skal indstille medlemmer og suppleanter til INTERREG 5A-udvalget til regionsrådets udpegning. Syddansk Vækstforum skal indstille 2 medlemmer.

  På mødet den 7. april 2014 indstillede Vækstforum Steen Møller og Stephanie Lose som medlemmer af udvalget og Hinrich Jürgensen som suppleant. Regionsrådet udpegede dem på møde den 28. april 2014.

  På mødet den 22. september 2015 indstillede Vækstforum Bo Libergren som medlem. Han blev udpeget af regionsrådet den 26. oktober 2015. Bo Libergren erstattede Stephanie Lose i udvalget.  

  Steen Møller har nu meddelt udvalget, at han ønsker at trække sig fra sin post, og der skal derfor indstilles et nyt medlem til regionsrådets udpegning.

  Indstillingen skal ske under hensyntagen til Ligestillingsloven.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum indstiller 1 medlem til INTERREG 5A-udvalget til regionsrådets udpegning, under hensyn til ligestillingslovens regler.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt, idet Vækstforum i henhold til Ligestillingslovens regler indstillede restauratør Grethe Johnsen og Ole Kjær, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sydjylland, med henblik på regionsrådets udpegning.


  Sagsnr. 15/267
  10. Særlig indsats for kvalificeret arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum besluttede at igangsætte en særlig indsats for kvalificeret arbejdskraft på mødet den 17. marts 2015. Det foreslås, at indsatsen videreføres i Vækstforums handlingsplan for 2016-17, således at indsatsen løber i hele handlingsplanperioden som en bred indsats, der ligger ud over forretningsområderne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det er vedvarende en udfordring at sikre virksomhederne i Syddanmark kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er der i EU-strukturfondsperioden 2014-2020 øremærket midler fra EU’s Socialfond til – inden for snævert definerede rammer - at understøtte, at flere påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse, og at flere får en videregående uddannelse. Derfor afsatte Vækstforum i marts 2015 en pulje på 45 mio. kr. til kvalificeret arbejdskraft i private virksomheder.

  På mødet i juni 2015 blev der åbnet for to ekstra ansøgningsfrister i 2015 pga. få indkomne ansøgninger. Til den ekstra ansøgningsfrist i august 2015 indkom der ingen ansøgninger. Til ansøgningsfristen i december 2015 forventer sekretariatet, ud fra dialogen med potentielle ansøgere, også kun ganske få ansøgninger. 

  For så vidt angår den del af indsatsen, som er rettet mod de unge, spiller erhvervsskolerne en central rolle i forhold til at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. På baggrund af bl.a. drøftelserne i Vækstforum på mødet i september 2015 inviterede sekretariatet erhvervsskolerne i Syddanmark til en dialog om den fælles udfordring om kvalificeret arbejdskraft samt til en drøftelse af, hvordan socialfondsmidlerne kan udnyttes bedst muligt til at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft.

  Der var en konstruktiv dialog på mødet. Erhvervsskolerne foreslog bl.a., at der blev nedsat en task force, som på vegne af alle erhvervsskoler skulle udvikle få, men gode projekter, som kan udrulles i hele regionen. Det var der bred opbakning til, og medio november 2015 mødtes repræsentanter fra seks erhvervsskoler i Syddanmark for at igangsætte arbejdet med at udvikle et eller flere projekter rettet mod den del af socialfonden som understøtter ungeindsatsen.

  Sekretariatet er i dialog med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Arbejdsmarkedskontor Syd) om indsatsen for kvalificeret arbejdskraft, og de vil også blive inddraget i task forcens arbejde, bl.a. for at bidrage til, at der ikke er overlap til allerede igangsatte indsatser mv.

  I forhold til den del af indsatsen, som er rettet mod voksne, er sekretariatet i dialog med de fire VEU-centre om projektmuligheder i forhold til efter- og videreuddannelse af medarbejdere i de private virksomheder.

  På baggrund af udfordringerne med at udmønte midlerne og de hidtidige erfaringer foreslås det, at indsatsen for kvalificeret arbejdskraft videreføres i Vækstforums handlingsplan for 2016-17, så det bliver muligt at søge midler i hele handlingsplanperioden til en bred indsats, som ligger ud over forretningsområderne. Der kan indstilles op til i alt 71 mio. kr. i perioden 2016-2017 til den brede indsats for kvalificeret arbejdskraft, svarende til Syddansk Vækstforums mål for udmøntning af strukturfondsmidlerne på denne prioritet frem til 2017. Vækstforum har tidligere vedtaget krav og kriterier for en bred indsats for kvalificeret arbejdskraft. Disse foreslås fastholdt i forbindelse med videreførelsen af indsatsen i 2016-2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at indsatsen for kvalificeret arbejdskraft bliver indarbejdet i Vækstforums handlingsplan for 2016-2017, således at det bliver muligt at søge midler til kvalificeret arbejdskraft i hele handlingsplanperioden til en indsats, der rækker ud over Vækstforums forretningsområder. Der kan indstilles op til 71 mio. kr. af de i programmerne øremærkede midler i perioden svarende til målene i handlingsplanen for udmøntning af strukturfondsmidler på denne prioritet.
  • at de tidligere fastlagte krav og kriterier til en bred indsats for kvalificeret arbejdskraft fastholdes i forbindelse med videreførsel af indsatsen i 2016-17.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 14/52179
  11. Social inklusion og integration af flygtninge
  fold dette punkt ind Resume
   

  I socialfondsprogrammet for 2014-2020 er social inklusion et obligatorisk indsatsområde. Vækstforum har den 17. marts 2015 afsat en pulje på 27,5 mio. kr. til social inklusion, hvoraf der aktuelt er udisponerede midler for knap 10 mio. kr. Det foreslås, at restmidlerne under denne pulje anvendes til en indsats for at integrere nyankomne flygtninge på arbejdsmarkedet.

  Det foreslås endvidere, at indsatsen for social inklusion bliver indarbejdet i Vækstforums handlingsplan 2016-17, så det også i de to kommende år bliver muligt at søge midler til social inklusion til en indsats, der ligger ud over Vækstforums forretningsområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Under drøftelsen om ansøgninger til puljen om social inklusion på mødet i Vækstforum den 22. september 2015 blev det besluttet at undersøge nærmere, om det under puljen til social inklusion er muligt at igangsætte en indsats for at få flygtninge ind i de syddanske virksomheder.

  I selve socialfondsprogrammet er flygtninge kun nævnt et enkelt sted, og vilkårene for eventuelle projekter er ikke nærmere defineret. Det fremgår, at rammen for social inklusion skal anvendes til personer, der som udgangspunkt har en svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, men som kan hjælpes i beskæftigelse. I socialfondsprogrammet nævnes som mulig målgruppe ”nyankomne flygtninge med særlige udfordringer, som fx traumer”.

  Den forventede målgruppe består primært af flygtninge fra Syrien, Iraq, Afghanistan og Eritrea, og det kan forventes, at der for mange af disse flygtninge ligger traumatiske oplevelser til grund for deres flugt. Sekretariatet bemærker endvidere, at nyankomne flygtninge fra Mellemøsten og Afrika under alle omstændigheder ofte har vanskeligheder med at blive integreret på arbejdsmarkedet, og at der herved for hele målgruppen kan være tale om social inklusion. Der ses således et rimeligt match med socialfondsprogrammet.

  Vækstforums indsats skal være additionel og dermed supplere den indsats og de forpligtigelser, som bl.a. kommunerne har over for flygtninge.

  Det foreslås endvidere, at indsatsen så vidt muligt skal dække hele Region Syddanmark, og at den organiseres med mest muligt involvering af erhvervslivet. Indsatsen kan eventuelt differentieres geografisk, så indsatsen kan målrettes de subregionale arbejdsmarkeder. Det skyldes, at der kan være forskel på, hvor indgående samarbejde forskellige kommuner har med det lokale erhvervsliv i forhold til at integrere nyankomne flygtninge på arbejdsmarkedet, ligesom der kan være forskel på vilkårene på de subregionale arbejdsmarkeder.

  Endelig foreslås, at indsatsen skal have potentiale til at styrke private virksomheders muligheder for at løfte udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

  I slutningen af september 2015 offentliggjorde Industriens Fond en temaindkaldelse om en ekstraordinær pulje på op til 50 mio. kroner. Muligheden for samarbejde og samfinansiering mellem Industriens Fond og Syddansk Vækstforum skal undersøges nærmere.

  Der er aktuelt udisponerede midler på 9,4 mio. kr. tilbage i den afsatte pulje på 27,5 mio. kr. til social inklusion. Det foreslås, at restmidlerne i puljen reserveres til en indsats for nyankomne flygtninge. Derudover foreslås det, at det konkrete informationsmateriale, nærmere fastlæggelse af kriterier mv. til brug for indsatsen drøftes med sekretariatsgruppen med henblik på at igangsætte indsatsen hurtigst muligt.

  På grund af de særlige udfordringer, der har været med at udmønte puljen til social inklusion, og på grund af de hidtidige erfaringer foreslås det desuden, at indsatsen for social inklusion videreføres i Vækstforums handlingsplan for 2016-17, så det bliver muligt at søge midler til social inklusion i hele handlingsplanperioden til en indsats, der ligger ud over forretningsområderne. Der kan indstilles for op til 17,5 mio. kr. i perioden 2016-2017 til den brede indsats for social inklusion, svarende til Syddansk Vækstforums mål for udmøntning af strukturfondsmidlerne frem til 2017 inden for denne prioritet. Vækstforum har tidligere vedtaget krav og kriterier for en bred indsats for social inklusion. Disse foreslås fastholdt i forbindelse med videreførelsen af indsatsen i 2016-17.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum reserverer restmidlerne på op til 9,4 mio. kr. under puljen til social inklusion til en indsats for nyankomne flygtninge.
  • at den særlige indsats for social inklusion videreføres i Vækstforums handlingsplan for 2016-17, så det bliver muligt at søge midler til social inklusion i hele handlingsplanperioden til en bred indsats, der ligger ud over forretningsområderne. Der kan indstilles for op til 17,5 mio. kr. i perioden.
  • at de tidligere fastlagte krav og kriterier for en bred indsats for social inklusion, der kan række ud over Vækstforums forretningsområder, fastholdes i forbindelse med videreførelsen af indsatsen i 2016-17.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt. Det blev fremhævet, at indsatsen bør tage udgangspunkt i virksomhederne og bygge på dialog med kommuner, de regionale arbejdsmarkedsråd og virksomheder, som har erfaring med inklusion af flygtninge og f.eks. kan fungere som mentorer.


  Sagsnr. 15/43633
  12. Vækst i yderområderne - status for 2015 og ny pulje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i indsatsen for udvikling af yderområderne har Vækstforum siden 2007 årligt afsat en pulje til projektudvikling i yderområderne. Der afrapporteres om puljens anvendelse en gang årligt. Puljen foreslås videreført i 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum har siden 2007 afsat en særlig pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne. I Vækstforums handlingsplan for 2014-15 har Vækstforum afsat 3,3 mio. kr. til projektudvikling i yderområderne for 2015.

  I forbindelse med udarbejdelsen af den fremadrettede strategi og handlingsplan har der været dialog med aktører i yderområdekommunerne. Dette har dog med enkelte undtagelser først resulteret i konkrete overvejelser om forprojekter i 2. halvår 2015 efter afklaring om den fremtidige strategi og mulighederne for tilskud fra yderområdepuljen.

  Der er pr. 18. november 2015 bevilget 990.861 kr. til to projekter.

  Det første projekt har til formål at støtte Ærø Kommune med den nødvendige ekspertbistand for at få alle kontakter, budgetter og juridiske detaljer på plads vedr. den tilskudsramme på 126 mio. kr. fra EU Kommissionens Horizon 2020 program, som Ærø Kommune modtog i januar 2015 til at bygge og demonstrere en 100 % eldrevet konceptfærge: ’E-Ferry’. Elfærgen bygges, så den kan demonstreres i fuld drift i 2017 mellem Søby-Fynshav og Søby-Faaborg. Det vurderes, at selve E-ferry demonstrationsprojektet vil have særdeles stor betydning for Ærø Kommune og ikke mindst en stor erhvervsmæssig betydning for de maritime virksomheder fra Sydfyn og Ærø, som skal levere komponenter og kompetencer for at konstruere elfærgen.

  Det andet projekt EE Digi handler om at skabe et kvalificeret grundlag for etablering af en kommende større innovationsindsats rettet mod udnyttelse af Internet of Things, Cloud Computing og Big Data mv. til produkter og løsninger inden for energieffektivisering. Et tidligere gennemført forprojekt viste, at syddanske små og mellemstore virksomheder er interesseret i datadrevet forretningsudvikling, men mangler viden, teknologieksempler og kompetencer for at kunne anvende teknologierne til produkter og løsninger inden for energieffektivisering. Baggrunden for den store interesse er, at digitaliseringsteknologierne skaber fundamentale ændringer i værdikædernes strukturer og dynamikker i takt med den stigende udbredelse af intelligente og forbundne produkter. Dermed oplever virksomhederne stærke markedsforandringer, der medfører potentielle muligheder og udfordringer, når stadigt flere enheder knyttes sammen via internettet.

  De resterende midler i puljen i 2015 kan søges frem til årets udgang. Sekretariatet er i dialog med mulige ansøgere.

  Af oversigten nedenfor fremgår disponerede midler og forventede ansøgninger:

  Oversigt over yderområdeprojekter i 2015 pr. 1. oktober 2015

  Disponerede midler

  Ansøger

  Bevilget beløb

  E-Ferry – Forberedelse af Horizon 2020-kontrakt

  Ærø Kommune

  425.000 kr.

  EE Digi

  Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet

  565.861 kr.

  Samlet rest 2015 pr. 1. oktober 2015

   

  2.309.139 kr.

  Forventede ansøgninger til behandling i 2015

  Ansøger

  Ansøgt beløb

   

  Kortlægning af IT/Maritime vækstpotentialer på Sydfyn

  Fremtidsfabrikken/Svendborg Kommune

  450.000 kr.

  IT logistik

  Udviklingsråd Sønderjylland (URS)

  Ikke fastsat

  Kvalitetsfødevarer

  Kulinarisk Sydfyn

  Ikke fastsat

  I udkastet til Vækstforums handlingsplan 2016-17 er der lagt op til også i de kommende to år at afsætte en pulje til forundersøgelser, projektudvikling og udvikling af samarbejder, der bidrager til udvikling af større, strategiske indsatser i yderområderne. Det foreslås, at Vækstforum også i 2016 afsætter 3,3 mio. kr. hertil.

  Det foreslås desuden, at Region Syddanmark som hidtil bemyndiges til på direktørniveau at bevilge midlerne efter indstilling fra Vækstforums Sekretariatsgruppe. Anvendelsen af puljen afrapporteres på Vækstforums sidste møde i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager orienteringen om anvendelsen af midlerne til projektudvikling i yderområderne i 2015 til orientering.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 3,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 til puljen til projektudvikling i yderområderne i 2016.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Region Syddanmark bemyndiges til på direktørniveau at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums Sekretariatsgruppe. Vækstforum får en afsluttende afrapportering om anvendelse af midlerne på det sidste møde i 2016.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/43610
  13. Status for den særlige ramme til sekretariatet 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

   Vækstforum har i de forløbne år afsat en årlig ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. Det foreslås, at Vækstforum afsætter en ramme til lignende formål i 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Vækstforums møde den 2. december 2014 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2015. Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet efter 1 år skulle afrapportere for anvendelsen af denne ramme.

  I alt forventes der pr. december 2015 disponeret 1.000.000 kr. fra rammen i 2015. Midlerne forventes disponeret til aktiviteterne, som fremgår af nedenstående tabel:

  Aktivitet

  Forventet forbrug

  Syddanske OPI-historier

  160.000 kr.

  Evaluering af SDEO

  85.000 kr.

  Forberedelse af finansielle instrumenter

  250.000 kr.

  Evaluering af projekt Flexhospitalet

  50.000 kr.

  Grafisk opsætning af Vækstforums handlingsplan 2016-2017 samt udarbejdelse af præsentationsmateriale

  125.000 kr.

  Analyser: Erhverv, uddannelse og beskæftigelse

  210.000 kr.

  Undersøgelse af grundlag for turismeklynge

  100.000 kr.

  Demola – medfinansiering af workshop

  20.000 kr.

  I alt

  1.000.000 kr.

  Det foreslås, at sekretariatet også i 2016 bevilges en ramme på 1 mio. kr., der kan anvendes til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager orienteringen om anvendelsen af midler til orientering.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2016 på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2016.
  • at sekretariatet afrapporterer på anvendelsen efter 1 år. 
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 11/30244
  14. Orientering: Præsentation af erfaringer og læring af Vækstforum-projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  I 2009 indførte Syddansk Vækstforum som det første Vækstforum en effektmodel, hvor projekter vurderes ud fra den forventede effekt i forhold til omkostninger og forventet tid før effekten realiseres. Der følges løbende op på, hvad der kan læres af igangsatte projekter. I dette dagsordenspunkt fremhæves nogle af læringspunkterne. Samtidig orienteres der om den nye fælles evalueringsramme på tværs af de regionale vækstfora.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforumsekretariatet opsamler løbende læring om igangsatte projekter. Opsamlingen sker dels gennem en intern opfølgning dels gennem evalueringer, der foretages af eksternt konsulentfirma både midtvejs og til slut i projekternes levetid.

  På mødet vil der være en kort præsentation af de væsentligste læringspunkter fra den løbende opfølgning på projekterne, herunder hvordan læringen anvendes i forbindelse med strategiudvikling, ny projektudvikling og korrigerende handlinger i eksisterende projekter. Opsamlingen supplerer de opstillede læringspunkter, som Vækstforum blev præsenteret for ved mødet i juni 2015.

  Hovedpunkterne er følgende:

  • En god tilrettelæggelse, organisering og ledelse af projekterne er en væsentlig forudsætning for, at projekterne kan levere de forventede resultater. De eksterne evalueringer indikerer, at projekterne scorer højt på tilrettelæggelse, om end der stadig er en del projekter, der bliver forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Evalueringerne indikerer også, at projekterne scorer mindre højt på resultat- og effektskabelse. Udgangspunktet for at skabe resultater er således til stede, men for at styrke resultatskabelsen endnu mere, er der bl.a. brug for en klarere sammenhæng mellem aktiviteter, håndtering af kritiske succesfaktorer og forventede effekter. På den baggrund gøres der tidligt i ansøgningsprocessen opmærksom på forventningerne til, at ansøgere kan beskrive denne sammenhæng i såkaldte effektkæder, ligesom effektkæderne vurderes ifm. sagsbehandlingen.
  • Det er vigtigt med virksomhedsengagement i projekterne. Det kræver typisk, at projekterne skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, og at projekterne arbejder med forhold, der kommer så tæt på markedet som muligt. På den baggrund er et stærkt virksomhedsengagement blevet et tværgående kriterium, som anvendes i forbindelse med bedømmelsen af Vækstforums initiativer.
  • Der er forskel på effekten af virkemidler. Nogle giver effekt hurtigt, andre giver først effekt på længere sigt. Nogle virkemidler, som fx klyngeudvikling og rammeskabende innovationsindsatser, giver typisk først effekter på længere sigt, men har til gengæld typisk stor effekt i form af varigt forbedrede rammebetingelser, der kommer en bred kreds af virksomheder til gavn. Andre virkemidler, som fx virksomhedsvejledning, giver typisk mindre, men hurtigere effekt. Denne viden indgår i vurderingen af projekternes effekter.
  • Det er vanskeligere at opnå succes med yderområdeprojekter end med andre projekter. Det skyldes bl.a., at det ofte er nødvendigt at ‘modne’ projekter i yderområderne pga. færre store aktører, der kan drive projekterne. På den baggrund har Vækstforum afsat midler til en yderområdepulje, og det indstilles i punkt 12, at denne pulje også afsættes i 2016.

  • Idet der er tale om forsøgs- og udviklingsindsatser, vil der være en vis usikkerhed forbundet med igangsættelsen af projekterne. Alle projekter kan således ikke forventes at være en effektmæssig succes.

  I forhold til den fremadrettede eksterne opfølgning af projekter indgår Region Syddanmark sammen med de øvrige regioner og Erhvervsstyrelsen i et fælles evalueringssetup af hhv. regional- og socialfondsprojekter samt projekter finansieret af de regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Opgaven har nu været i udbud, og Region Syddanmark har sammen med de øvrige ordregivende myndigheder besluttet at tildele COWI opgaven som fælles evaluator.

  Med den nye fælles evalueringsramme er der lagt op til at fokusere endnu mere på at uddrage og anvende læring som følge af evalueringerne. Det indebærer bl.a., at der udarbejdes et elektronisk læringsværktøj, samt at evaluator fremover vil deltage i opstartsmøder med projekthaverne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,   

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.  
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/604
  15. Orientering: Mandag Morgens anbefalinger til vækst
  fold dette punkt ind Resume
   

  Danske Regioner har indgået et samarbejde med Ugebrevet Mandag Morgen om analyser, anbefalinger og en konference om, hvordan regionerne kan være med til at skabe vækst i hele Danmark. Samarbejdet resulterede i rapporten ’VækstDanmark 2025’.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Danske Regioner har bedt Ugebrevet Mandag Morgen tegne et billede af det regionale vækstpotentiale frem mod 2025 og belyse, hvordan den regionale vækstindsats kan bidrage til at sikre økonomisk vækst og velfærd i hele Danmark. Resultatet af dette samarbejde er rapporten ’VækstDanmark 2025’, som udleveres på Vækstforummødet, samt en konference der blev afholdt den 27. oktober 2015. Konferencens hovedtemaer var vigtigheden af scaleup-virksomheder, vækstens hovedaktører og udfordringerne med at skabe vækst i hele Danmark.  Region Syddanmark er omdrejningspunktet for kapitel 6 i rapporten, hvor der sættes fokus på Vækstforums forretningsområder og på, hvordan styrkerne i regionen kan udnyttes til at skabe vækst.

  Mandag Morgen kommer i rapporten med en række anbefalinger, herunder:

  ·         Regionaliser vækstindsatsen, herunder udnyt regionale styrkepositioner.

  ·         Fokuser på scale-ups (højvækst-virksomheder).

  ·         Identificer og mød scaleup-virksomhedernes behov.

  ·         Gør danske scaleups til et attraktivt investeringsobjekt, herunder matching funds (kapitalinitiativer hvor private og offentlige midler matches).

  ·         Styrk kapitaladgangen i yderområderne.

  ·         Gør det nemmere at importere arbejdskraft.

  ·         Gør de faglige uddannelser til højstatus.

  ·         Brug den offentlige indkøbsmuskel til at fremme scaleup-virksomheders marked og innovation.

  ·         Ryd barrierer af vejen: Lug ud i bureaukrati, regler og initiativer.

  Ift. Syddansk Vækstforum er det særligt interessant, at Mandag Morgens analyse generelt fremhæver den tilgang, som Syddansk Vækstforum har arbejdet med i en årrække. Deres anbefalinger er grundlæggende bygget op om de elementer, som ligger til grund for Vækstforums nye strategi, herunder:

  ·       Smart specialisering inden for særlige erhvervsstyrker (forretningsområder)

  ·       Økosystemopbygning via økosystemanalyser og den syddanske vækstmodel, herunder klyngeudvikling

  ·       Understøttelse af scale-ups som fx højvækstmodellen

  ·       Kapitalinitiativer som fx Welfare Tech Invest

  Se mere om konferencen, rapporten og Danske Regioners 10 forslag til at skabe vækst og udvikling i hele landet på Danske Regioners hjemmeside om temaet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  ·         at Vækstforum tager punktet til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/5639
  16. Orientering: Status på Team Vækst Danmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med annonceringen af opslag vedr. Team Vækst Danmark, hvor tilsagnsmodtager skal udarbejde EU-udbud med henblik på at finde operatører til Team Vækst Danmark, har Syddansk Vækstforum modtaget én ansøgning. Der skal tages stilling til ansøgningen under særskilt beslutningspunkt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforaene i de fem regioner har godkendt, at der arbejdes videre med realiseringen af Team Vækst Danmark som et tværregionalt, landsdækkende initiativ for at fremme skabelsen af højvækstvirksomheder, og at der reserveres EU-midler og regionale midler til formålet.

  Igennem Team Vækst Danmark opbygges der en række regionale træningscentre baseret på de regionale specialiseringer og styrker. I Syddanmark har Vækstforum valgt følgende specialiseringer: Energieffektive teknologier, Offshoreenergi, Sundheds- og velfærdsteknologi og Oplevelseserhverv. Til træningscentrene rekrutteres de bedste nationale og internationale virksomheder, der har potentiale til at udvikle sig til vækstvirksomheder inden for forretningsområderne.     

  Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, men der er behov for to ”ansøgningsgeografier”. Én separat ansøgning for Region Sjælland, da regionen er eget programområde (overgangsregion i EU’s definition) og én samlet ansøgning for de fire andre regioner. 

  Der er ved ansøgningsfristen 1. september 2015 indkommet én ansøgning til Syddansk Vækstforum, som har indkaldt ansøgninger til EU’s Regionalfond på vegne af de fire regioner: Syddanmark, Nordjylland, Midtjylland og Hovedstaden.

  Vækstforum skal tage stilling til ansøgningen under et særskilt beslutningspunkt.

  Såfremt Vækstforum godkender ansøgningen, forventes ansøger at kunne få tilsagn fra Erhvervsstyrelsen i starten af 2016, hvor EU-udbuddet efter operatører igangsættes.

  Team Vækst Danmark forventes endeligt at starte 1. maj 2016.

  I forbindelse med initiativet nedsættes en administrativ styregruppe bestående af repræsentanter fra vækstforumsekretariaterne, erhvervsorganisationerne, lønmodtagerorganisationerne, kommunerne og Erhvervsstyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  17. Orientering: Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 4. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark foretager hvert kvartal en analyse af vækstforventningerne i de små og mellemstore virksomheder i regionen. I analysen af 4. kvartal er der stadig et klart flertal, der tror på større omsætning og flere nyansættelser. Inden for landbrug og fødevarer er der begrænsede vækstforventninger, og de negative forventninger til antal ansatte i den kriseramte branche er blevet forværret. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder, som har søgt nye medarbejdere de seneste 6 måneder, har problemer med at få kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Analysen af 4. kvartal viser, at vækstforventningerne i de små og mellemstore virksomheder er uændret i forhold til 3. kvartal. Det er stadig næsten hver anden virksomhed (45 pct.), som forventer vækst, mens kun hver ottende regner med en lavere omsætning (12 pct.). Også forventningerne til nyansættelser er uændret siden 3. kvartal, og der er således stadig en tredjedel af virksomhederne, som forventer flere ansatte (31. pct.). Der er dog en markant stigende tro på ordrefremgang og øget eksport.

  Den stabile optimisme dækker over store forskelle imellem de enkelte brancher. Vækstforventningen er markant faldende inden for hotel og restauration, mens den er svagt stigende i bygge og anlæg samt i landbrug og fødevarer. Vækstforventningerne inden for landbrug og fødevarer er dog fortsat langt den laveste blandt alle brancherne, og der er fortsat næsten lige så mange pessimister som optimister. I forhold til virksomhedernes forventninger til antal ansatte, så er der betydeligt større jobforventninger inden for fremstillingsvirksomheder og detailhandelsvirksomheder. Inden for landbrug og fødevarer er der derimod langt flere, der har fået lavere forventninger til nyansættelser.

  Næsten hver anden syddansk virksomhed, der har søgt arbejdskraft det seneste halve år, har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Udfordringen for virksomhederne har ligget på et stabilt, højt niveau siden september 2014.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  18. Orientering: Analyse af virksomhedernes aktionsradius
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har med afsæt i den Regionale Udviklingsplan udarbejdet en analyse, der skal bidrage til opbygning og styrkelse af det fælles vidensniveau i regionen og dermed styrke vækstgrundlaget i Syddanmark.

  Analysen er foretaget på baggrund af data fra Region Syddanmarks Virksomhedspanel.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er udarbejdet en analyse af virksomhedernes aktionsradius – dvs. hvor de geografisk har deres primære aktiviteter og markeder. Undersøgelsen viser, at virksomhedernes aktiviteter og markeder typisk ikke stopper ved kommunegrænsen, og de breder sig på et stadig større geografisk område.

  Undersøgelsen viser, at:

  • Syddanske virksomheders aktiviteter typisk rækker langt ud over kommunegrænsen. 75 % af de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har deres primære aktiviteter – dvs. udførelse af service, fremstilling af produkter, indkøb, marketing, udvikling mv. - uden for den kommune de er placeret i.
  • Detailhandlen er meget mere lokalt orienteret end industrien, hvor kun 15 % har deres aktiviteter koncentreret i kommunen.
  • Halvdelen af virksomhederne i Region Syddanmark afsætter varer og services på større geografiske områder, end de gjorde for fem år siden - og lige så mange virksomheder forventer, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende fem år.

  Resultaterne understøtter således også, at der er et behov for øget samarbejde henover regionsgrænser, som det f.eks. sker med den vestdanske samarbejdsaftale.

  Analysen er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  19. Orientering: Vækstforums kommunikationsindsats
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter, hvilket afrapporteres på Vækstforums møder. I perioden den 19. august 2015 - 26. oktober 2015 har medierne bragt ca. 350 omtaler af Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum. Omtalerne er for størstedelens vedkommende positive eller neutrale.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

  Vækstforumsekretariatet følger medieomtalen af Vækstforums aktiviteter via en medieopgørelse, der kvartalsvis udarbejdes af Infomedia. I perioden den 19. august 2015 - 26. oktober 2015 har Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum, været omtalt ca. 350 gange. Der måles på aktiviteter, der er igangsat fra 2010 og frem med henblik på at få hovedparten af de projekter med, der er igangsat efter Vækstforums fokusering på de nuværende tre forretningsområder.

  Medieopgørelsen viser, at omtalerne i denne periode generelt er positive. Fremtidsfabrikken, Welfare Tech og Offshoreenergy.dk tegner sig for en stor del af omtalerne. Det bemærkes, at antallet af omtaler kan indeholde gengangere.

  Ud over Infomedias opgørelse følges der internt op på kommunikationen om Vækstforum i tilfælde, hvor der har været udsendt pressemeddelelse, er skrevet debatindlæg og/eller der har været dialog med et medie, før en artikel er blevet bragt. Der kan for det seneste kvartal blandt andet fremhæves følgende historier:

  • Interview med Stephanie Lose i Business Fyn om Vækstforums arbejde.
  • Kronik af Vækstforums Formandskab om statslige arbejdspladser – bragt i Jyllands-Posten.
  • Artikel om Vækstforums støtte til at fortsætte magasinet DANISHTM bragt i Jyske Vestkysten
  • Artikler om konkrete projekter, der er støttet af Vækstforum, herunder VirksomhedsPorten (TV2Fyn).

  Medieopgørelsen fra infomedia er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/3105
  20. Orientering: Økonomioversigt - medio oktober 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret for anvendelse af følgende midler:

  • De regionale erhvervsudviklingsmidler
  • EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
  • Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug på de forskellige midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  Samlet er der i 2015 i alt 123,3 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum et merforbrug på 0,4 mio. kr. Imidlertid er der pr. 11. november 2015 stadig 35 projekter for programperioden 2007-2013, der ikke er slutafregnet. Der er således en del tilbageløb på vej. Derfor forventes merforbruget på rammen udlignet inden regnskabsårets udgang.

  Udover disponeringerne af 2015-midlerne har Vækstforum den 22. september 2015 reserveret en ramme på 25,0 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016 til medfinansiering af de nye initiativer om risikovillig kapital. Derudover indstilles det, at Vækstforum på mødet den 1. december 2015 reserverer i alt 8,3 mio. kr. for 2016: 3,3 mio. kr. til puljen til projektudvikling i yderområder, 1 mio. kr. til den særlige ramme til sekretariatet og 4 mio. kr. til modtagelse af statslige arbejdspladser i Region Syddanmark. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt er disponeret 33,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016.

  Endvidere har Vækstforum den 16. juni 2015 reserveret en ramme på 8 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Rammen skal finansiere eller medfinansiere midt- og slutevalueringer af de strukturfonds- og regionale erhvervsudviklingsprojekter, der får tilsagn i 2014-2017. Regionsrådet har bemyndiget udviklingsdirektøren til at udmønte rammen administrativt. Rammen udmøntes i takt med at vækstforumsekretariatet modtager og betaler regninger fra den valgte fælles evaluator.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
  Vækstforum har desuden 579,9 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond 2014-2020. Tabel 2 og 3 i bilaget giver en oversigt over midlernes fordeling på budgetrammer. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 128,1 mio. kr. til rest på Socialfonden, se tabel 2 og 130,7 mio. kr. til rest på Regionalfonden, se tabel 3 i bilaget.

  Mål for bevillinger og udbetalinger af strukturfondsmidler – for perioden 2014-2020

  Vækstforum følger samlet set sin disponeringsplan. Jf. tabel 4 i bilaget er det målet for Regionalfonden, at der efter Vækstforums 4. møde i 2015 er indstillet projekter til tilsagn for 89,8 mio. kr. Det realiserede indstillingsbeløb er på 106,1 mio. kr. For Socialfondens vedkommende er målet på 105,8 mio. kr. ikke opfyldt. Der er indstillet projekter til tilsagn for i alt 92,9 mio. kr.

  Vækstforums plan for udbetalinger er ikke nået, fordi det det første tilsagn fra Erhvervsstyrelsen for programperioden 2014-2020 blev givet den 22. maj 2015. Derfor er der p.t. ingen udbetalinger for programperioden 2014-2020. Det er en udfordring, som Syddanmark deler med de øvrige regioner.

  Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  Den 5. oktober 2015 er der samlet set 4, 1 mio. kr. i tilbageløb på de gamle programmer. Andre regioner har ligeledes tilbageløbsmidler. Da Kommissionen åbnede op for, at kapitalfonde kan få projektforlængelse ind i 2016, gav Erhvervsstyrelsen de regionale vækstfora mulighed for at ansøge om en tillægsbevilling til de regionale lånefonde fra den samlede sum af nationale tilbageløbsmidler. Syddanmark benyttede sig af muligheden og indstillede Welfare Tech Invest til en merbevilling på op til 5 mio. kr. Indstillingen blev ikke imødekommet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  21. Orientering: Indkomne ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som er til behandling i Vækstforum den 1. december 2015. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i alt indkommet 8 ansøgninger. Heraf er 2 ansøgninger blevet trukket tilbage af ansøger og 2 er blevet udskudt til næste møde, da de afventer yderligere afklaring.

  Af de 4 ansøgninger, der er til behandling, er der 2 ansøgninger, der vedrører EU-regionalfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler og 2 ansøgninger, der kun vedrører regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Fordelingen fremgår af vedlagte oversigt over ansøgte og indstillede midler.

  De indkomne ansøgninger fordeler sig således på Vækstforums forretningsområder:  

  Ansøger

  Projekt

  Forretnings­område

  Regionalfondsmidler +

  regionale erhvervsudviklingsmidler

     

  Region Midtjylland

  Team Vækst Danmark

  Tværgående 

  Væksthus Syddanmark

  Automationsboost

  Tværgående

  Regionale Erhvervsudviklingsmidler

     

  Visit Vejle

  Kongresværtsskab

  Oplevelseserhverv/turisme 

  Mads Clausen Instituttet

  Rollflex

  Bæredygtig energi/ energieffektivisering

  Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projekterne lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsudviklingsloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen.

  Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2014-15.

  Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne.

   

  Det bemærkes, at projekterne Kongresværtskab og RollFlex er vanskelige at læse i skemaet, fordi projekterne ligger samme sted på effektskalaen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/39035
  22. Ansøgning: Team Vækst Danmark
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Team Vækst Danmark” er placeret i kategori A

  Indstilling:

  A: Tilsagn,

  EU-Regionalfondsmidler 68.566.289 kr. (egen ramme: 26.500.000 kr.)

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 13.500.000 kr.

  EU-Regionalfondsmidler overført fra andre regioner: 34.100.000 kr.

  EU-Regionalfondsmidler overført fra ”national pulje”: 7.966.289

  Andre regioners erhvervsudviklingsmidler 23.125.000 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Formålet med Team Vækst Danmark, som er et tværregionalt initiativ, er at øge antallet af vækstvirksomheder i Danmark. Det skal ske ved, at der med afsæt i de regionale specialiseringer etableres elitetræningscentre rundt om i landet, som kan træne og udvikle iværksættertalenter og virksomheder med stort vækstpotentiale til succesfulde virksomheder i samarbejde med det lokale erhvervsliv.

  Indsatsen skal være så attraktiv, at man tiltrækker de bedste danske og udenlandske virksomheder, som understøttes i at udnytte deres vækstpotentiale og rejse ekstern kapital inden for et givent felt.

  Det er ambitionen, at der skabes et tæt samspil med det etablerede erhvervsliv, som engagerer sig aktivt med henblik på at styrke deres egen langsigtede konkurrenceevne. Hensigten er, at der ydes et væsentligt bidrag til at styrke kvaliteten af økosystemet for vækstvirksomheder i de enkelte regioner.

  Programmet organiseres i en række elitetræningsfaciliteter, der tager afsæt i de regionale specialiseringer, og hvor de deltagende virksomheder gennemgår et intensivt trænings- og sparringsforløb med deltagelse af mentorer fra førende danske virksomheder og erfarne serieiværksættere.

  Elitefaciliteterne placeres i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de pågældende regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan fx være store virksomheder, førende forskningsmiljøer mv. Projektet skal medvirke til at styrke økosystemet og sprede viden til aktørerne i de enkelte regioner om, hvad der skaber vækstvirksomheder.

  Programmet har til opgave at:

  • Identificere og screene små og mellemstore virksomheder med et stort vækstpotentiale til programmet.
  • Gennemføre et trænings- og sparringsforløb for at udløse vækstpotentialet i de udvalgte virksomheder.
  • Ved forløbets afslutning vil der være udarbejdet en vækstplan for hver virksomhed.

  Udvælgelsesprocessen i forhold til virksomhederne skal indeholde følgende kriterier:

  • Vækstpotentiale: Vækstpotentialet i den enkelte virksomhed, herunder nye forretningsideer fra eksisterende virksomheder (spin-outs og spin-offs) skal være så stort, at det er sandsynligt at virksomheden kommer ind i et solidt vækstforløb og udvikler sig til en vækstvirksomhed. Virksomheden skal opfylde SMV-kriterierne.
  • Hurtig vækst: Virksomheden skal have potentiale til at komme ind i et vækstforløb forholdsvis hurtigt, dvs. at der sker en betydelig fremgang i virksomhedens beskæftigelse og/eller omsætning inden for to år efter, at virksomheden deltager i initiativet. Realisering af vækstpotentialet må derfor ikke kræve langvarige udviklingsforløb af nye prototyper mv. Væksten vil skulle bygge på produkter eller tjenesteydelser, som er tæt på eller allerede er på markedet, når virksomheden kommer ind i projektet.
  • Motivation og kompetencer: virksomhedens ledelse skal besidde de rette kompetencer og skal være motiveret for vækst og indstillet på at bruge den tid og ressourcer, som skal til for at udløse virksomhedens vækstpotentiale.

  I forbindelse med det efterfølgende EU udbud skal tilbudsgiver redegøre for, hvordan udvælgelsesprocessen forventes gennemført og hvordan det sikres, at ovenstående udvælgelseskriterier efterleves.

  Konkret skal virksomhederne tilbydes deltagelse i et intensivt 6 måneders træningsforløb med henblik på at udvikle og skalere deres forretning.

  Det skal bemærkes, at ansøgningen her vedrører fire regioner: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden. Region Sjælland har sin egen ansøgningsrunde.

  Det skal endvidere bemærkes, at Region Midtjylland som ansøger alene kan være tilsagnsmodtager, som efter et tilsagn skal igangsætte EU-udbud med henblik på udvælgelse af operatører til initiativet.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Den Syddanske Højvækstmodel indgår som et nyt initiativ i den regionale udviklingsstrategi. Vækstforum har tidligere besluttet, at højvækstmodellen skal integreres i det tværregionale initiativ Team Vækst Danmark, som de fem regioner samarbejder med Erhvervsstyrelsen om. Erhvervsstyrelsen støtter projektet med 10 mio. kr. Initiativet er også en del af den tidligere regerings vækstpartnerskabsaftale med vækstforaene.

  Ansøgningen relaterer således direkte til udfordringerne inden for forretningsområderne Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi og Oplevelseserhverv og målene om jobskabelse, samt mere omsætning og eksport.

  Sekretariatet vurderer, at de beskrevne aktiviteter har potentiale til at opnå de beskrevne effekter. Der er taget afsæt i effekter fra andre lignende projekter bl.a. accelerace-programmerne og Next Step Challenge.

  Det skal bemærkes, at de beskrevne effekter vedrører 4 regioner (Nord, Midt, Hovedstaden og Syddanmark). De angivne effekter vil således kun delvist falde i Syddanmark, som vil have 4 af de i alt 10 elitetræningscentre, som ansøgningen vedrører. De 4 syddanske elitetræningscentre er inden for Sundheds- og velfærdsteknologi, Energieffektive teknologier, Offshore samt Oplevelseserhverv.

  Som en overbygning på elitetræningscentrene vil der være en fællesfunktion, som blandt andet skal varetage koordinering og videndeling mellem elitetræningscentrene.

  Målgruppen for Team Vækst Danmark er både danske og udenlandske potentielle vækstvirksomheder, som ligger indenfor de regionale specialiseringer.

  Det er sekretariatets vurdering, at projektet lever op til Vækstforums tværgående kriterier, herunder Virksomhedsengagement, da det forudsættes, at eksisterende virksomheder inddrages og spiller en afgørende rolle i forhold til de unge virksomheder, der indgår i programmet. Projektet skal ligeledes bidrage til Fokusering samt Samordning og koordinering, da det forudsættes, at operatørerne for elitetræningscentrene har et tæt samarbejde med eksisterende aktører og initiativer. Endvidere bidrager det til Globalisering, da der vil blive arbejdet med international tiltrækning af virksomheder med vækstpotentiale, ligesom det må forventes, at virksomheder i programmet vil være stærke ift. eksport.

  Projektets indstilles til tilsagn fordi:

  • Det adresserer udfordringer i Vækstforums strategi og handlingsplan i forhold til skabelse af virksomheder med stort vækstpotentiale inden for de prioriterede forretningsområder.
  • Det vurderes, at projektet vil skabe substantielle effekter, hvad angår omsætningsvækst, eksport og jobskabelse.
  • Endvidere vil projektet ved at tiltrække nye virksomheder bidrage til at styrke de prioriterede klynger og deres økosystem.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  1. Etablering af 10 faglige elitetræningscentre
  2. Rekruttering af danske vækstvirksomheder
  3. Rekruttering af internationale vækstvirksomheder
  4. Udvælgelse af deltagere til elitetræningsforløbene
  5. Gennemførsel af træningsforløb og udarbejdelse af vækstplaner
  6. Fremskaffelse af ekstern finansiering
  7. Involvering af eksisterende virksomheder

  Antal virksomheder som

  modtager støtte

  298 (119)

  Private investeringer som

  matcher offentlig støtte til

  virksomheder (kr.)

  31.941.000 (12.776.400)

  Anslået antal nye

  Vækstvirksomheder

  234 (94)

  Anslået jobskabelse

  (fuldtidspersoner)

  764 (306)

  Anslået skabt omsætning (kr.)

  847.600.000 (339.040.000)

  Anslået årlig eksport (kr).

  423.800.000 (196.520.000)

  Antal nye vækstvirksomheder

  234 (94)

  Det er vanskeligt at estimere, hvor store effekterne vil være alene i Region Syddanmark, men da 4 af de 10 elitetræningscentre vil blive placeret i regionen, antages det her, at effekterne vil være jævnt fordelt på alle elitetræningscentrene. De anslåede syddanske effekter (40 %) er angivet i parentes i skemaet.

  Ansøger og partnere:

  Region Midtjylland – Regionshuset Viborg, CVR: 29190925

  Økonomi:

  Samlet budget: 137.132.578 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 68.566.289 kr. (egen ramme: 26.500.000 kr.)

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 13.500.000 kr.

  EU-Regionalfondsmidler overført fra andre regioner: 34.100.000 kr.

  EU-Regionalfondsmidler overført fra ”national pulje”: 7.966.289 kr.

  Andre regioners erhvervsudviklingsmidler: 23.125.000 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 68.566.289 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Det forudsættes, at vækstfora for Hovedstaden, Midtjylland og Nordjylland i alt overfører 34.100.000 kr. til Syddansk Vækstforums rammer for Regionalfondens prioritetsakse 2.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 13.500.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 27 % af de godkendte støtteberettigede udgifter til fællesfunktioner i Team Vækst Danmark og aktiviteter gennemført i Region Syddanmark.
  • at den samlede bevilling betinges af, at Team Vækst Danmark fortløbende implementeres efter de retningslinjer, der er beskrevet i den fællesregionale indkaldelse af ansøgninger om gennemførelse af Team Vækst Danmark af 30. juni 2015. I modsat fald kan Vækstforum, efter anbefaling fra Team Vækst Danmarks følgegruppe, indstille til Erhvervsstyrelsen, at støtten nedsættes.
  • at det er en forudsætning for tilsagnet, at Region Midtjylland inddrager ekstern juridisk bistand i forbindelse med gennemførelse af udbudsopgaven.
  • at det er en forudsætning for tilsagnet, at Syddansk Vækstforums ramme for Regionalfondstilskud kun eksponeres for en risiko for nedskrivninger i forbindelse med N+3-reglen der svarer til Syddansk Vækstforums andel af regionalfondsstøtten. Der indstilles en støtte fra egen ramme på 38,6 % af den samlede indstilling af Regionalfondsmidler.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/41773
  23. Ansøgning: AutomationsBoost
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

   

  Projektet ”AutomationsBoost” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Regionalfondsmidler 7.497.573,77 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler 17.500.000,00 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Industrien i Danmark har de seneste 30 år mistet 200.000 job som resultat af udflytning af produktion til andre lande. Udflytningen af produktionen har ramt Region Syddanmark hårdt, da en stor del af arbejdspladserne her netop findes i industrivirksomheder. I juni 2015 afsatte Vækstforum derfor en pulje på 25 mio. kr. til en indsats for at fremme produktivitet og fastholde arbejdspladser gennem automatisering i små og mellemstore virksomheder. Indsatsen er Vækstforums anden indsats til at fremme produktivitet i SMV’er via automatisering. Den første indsats foregik fra 2013-2015 og havde gode resultater for de deltagende SMV’er. 

  På baggrund af Vækstforums beslutning fra juni 2015 udarbejdede sekretariatet et puljemateriale, kaldet RoboTekSyd, som danner grundlag for vurderingen af ansøgningen.

  Vækstforum har på den baggrund modtaget ansøgningen AutomationsBoost fra Væksthus Syddanmark og deres projektkonsortium.

  Projektets formål er at fremme innovationen i små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Det skal ske ved at gennemføre nye innovationssamarbejder, der kan fremme udbredelsen af automatisering. Innovationssamarbejderne fungerer ved, at leverandører af automationsløsninger (systemintegratorer), testvirksomheder med automatiseringsbehov og vidensinstitutioner arbejder sammen om at skabe nye generiske automatiseringsløsninger, som efterfølgende skal tilpasses og sælges til virksomheder både i Danmark og i udlandet

  Væksthus Syddanmark er operatør på projektet, og sammen med RoboCluster, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut udgør de et udvalg, der skal udvælge mindst 9 innovationssamarbejder. I hvert innovationssamarbejde skal der indgå mindst én vidensinstitution og mindst 3 SMV’er, hvoraf mindst den ene skal være systemintegrator. En systemintegrator hjælper SMV’erne med at udvikle teknisk avancerede produkter med det formål at skabe innovative generiske løsninger til markedet. 

  Når projektets nye generiske automatiseringsløsninger kommercialiseres, betyder det, at produkterne kan sælges til mange kunder. Og da produkterne er generiske, er en skalering af produktionen mulig. Det giver et stort potentiale for vækst hos leverandørvirksomhederne, og som konsekvens heraf er målet med projektet, at der kan skabes ca. 200 mio. kr. i ny årlig omsætning, ca. 80 mio. kr. i mereksport og mindst 74 nye jobs i Region Syddanmark. Projektets langsigtede effekt vil være at fremme effektiviteten blandt de SMV’er i Syddanmark, som implementerer de nye automatiseringsløsninger, som er udviklet i projektet. 

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det er sekretariatets vurdering, at konsortiepartnerne dels har relevante forsknings- og praksisnære kompetencer inden for automatisering og robotteknologi, dels repræsenterer et bredt udsnit af relevante regionale aktører i regionen, dels at partnerskabet i ansøgningen har beskrevet en proces, der sikrer god koordinering ift. virksomhedskontakten.

  Sekretariatet vurderer samtidigt, at der er en logisk sammenhæng mellem projektets aktiviteter og effekter, og at de forventede effekter er realistiske ift. til erfaringerne fra den tidligere særlige automatiseringsindsats i Region Syddanmark.

  Endvidere er det sekretariatets vurdering, at projektet formår at engagere et fornuftigt antal casevirksomheder i hvert innovationssamarbejde og systemintegratorer i indsatsen. Indsatsen vil involvere de fleste af de eksisterende systemintegratorer fra Region Syddanmark.

  Desuden involverer indsatsen relevante aktører i hele regionen, herunder SDU, Væksthus Syddanmark, Trekantsområdet Danmark, Udviklingsråd Sønderjylland, Sønderborg Vækstråd, Tietgen, Syddansk Erhvervsskole, Udvikling Fyn, Business Kolding m.fl.

  Projektet sikrer desuden en samordnet og koordineret indsats overfor virksomhederne således, at virksomhederne får de rigtige tilbud til rette tid.

  Endelig vurderer sekretariatet, at projektet lever op til de krav, som muliggør, at aktiviteterne kan medfinansieres af regionalfondsprogrammets prioritet 1A.  

  Det er således sekretariatets samlede vurdering, at projektets aktiviteter, organisering og forventede effekter lever op til de opstillede kriterier i puljematerialet.

  Sekretariatet konkluderer, at projektets aktiviteter vil medvirke til at imødegå de udfordringer, som danske og regionale produktionsvirksomheder står over for på det globaliserede marked og dermed at skabe en positiv effekt på produktivitet, omsætning og eksport. 

  Ansøgningen indstilles til et tilsagn, da den lever op til både kravene og kriterierne i det puljemateriale, der ligger til grund for Vækstforums særlige indsats RoboTekSyd.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  1: Kvalificering og etablering af innovationssamarbejder med udgangspunkt i projektets bevillingsudvalg.

  2: Udvikling af nye produkter / løsninger (gennemførsel af udviklingsfaser).

  3: Test af og brugerinddragelse ift. de udviklede produkter / løsninger.

  4: Test af de udviklede produkters / løsningers anvendelighed, sikkerhed og markedspotentiale

  1: Mindst 20 private virksomheder indgår i projektets innovationssamarbejder, hvilket vil medføre en samlet privat investering i forskning og innovation på 13 mio. kr.

  2: 5 virksomheder vil igennem projektet udvikle nye produkter, eller introducere produkter til nye markeder.

  3+4: Projektets udviklings- og testfaser vil resultere i mindst 9 nye automatiseringsprodukter. 

  Projektet vil i projektperioden skabe 5 nye innovative virksomheder, en omsætning på 6 mio. kr. og en mereksport på 3 mio. kr.

  0-2 år efter projektets afslutning vil projektet have skabt en omsætning på 69 mio. kr. og en mereksport på 37 mio. kr.

  2-5+ år efter projektets afslutning vil projektet have skabt en omsætning på i alt 197 mio. kr. og en mereksport på i alt 79 mio. kr.

  Ansøger og partnere:

  Ansøger:

  Væksthus Syddanmark, Forskerparken 10D, 5230 Odense M

  Økonomiske partnere:

  SDU v. RoboCluster og MCI Sønderborg, Campusvej 55, 5230 Odense M 

  Teknologisk Institut, Odense, Forskerparken 10C, 5230 Odense M

  Blue Ocean Robotics ApS, Klokkestøbervej 18, 5230 Odense M

  Sønderborg Vækstråd, Stenager 2, 6400 Sønderborg

  Økonomi:

  Samlet budget: 38.136.184 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 7.497.573,77 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 17.500.000 kr.

  Egenfinansiering: 13.138.610,23 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 7.497.573,77 kr. Tilsagnet kan maksimalt udgøre 19,66 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 17.500.000 kr.– tilsagnet kan maksimalt udgøre 45,89 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  Rektor Henrik Dam, SDU erklærede sig inhabil.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/36993
  24. Ansøgning: Kongresværtskab
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Kongresværtskab” er placeret i kategori A og indstilles til Tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 7.830.000,00 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Baggrund

  Vejle Kommune ansøger, med Inspiring Denmark som operatør, om midler til projekt Kongresværtskab. Det overordnede formål med projektet er at sikre flere og bedre kongresser i Region Syddanmark og derved øge antallet af erhvervsturister. Kongresværtskab er en videreudvikling af projektet ”International Erhvervsturisme”, som Vækstforum gav støtte til i 2009 og Strategisk Værtsskab, som Vækstforum gav støtte til i 2013. Strategisk Værtsskab løber i juli 2016.

  Erfaringer og resultater fra nuværende projekt viser, at Inspiring Denmark driver en professionel og kompetent projektorganisation, der leverer gode resultater. Dette afspejles også i COWI midtvejsevaluering fra december 2014, hvor ”Strategisk Værtskab” scorer ”Grøn” på alle parametre.

  Projektet ”Strategisk Værtskab” har på 20 måneder bidraget til at vinde 34 kongresser. Dette er omregnet til 35.500 kongresdøgn svarende til en omsætning på 77 mio. kr. Målet for hele projektperioden på 24 måneder er 15 vundne kongresser.

  Fonden Inspiring Denmark

  Inspiring Denmark er i forvejen støttet af Vækstforum inden for to områder:

  Udover at være aktør i erhvervsturismeprojekter, udfører Inspiring Denmark også en sekretariatsfunktion, hvor erhvervsudviklingsindsatsen i regionen koordineres, også med øvrige nationale aktører, der identificeres nye kundegrupper og udvikles markedsføringsopgaver. Syddansk Vækstforum støtter den opgave med 2 mio. kr. årligt frem til december 2018. Resultatkontrakt for den seneste bevilling, der gælder i 2016-17, er under udarbejdelse. Aktiviteterne i sekretariatsfunktionen understøtter aktiviteter i de øvrige projekter.

  Inspiring Denmark deltager i det nationale samarbejde Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark), der samarbejder om tiltrækning af internationale møder og kongresser og udvikling af møde- og erhvervsturismen i Danmark. Vækstforum medfinansierer MeetDenmark med 1,05 mio. kr. over to år.

  Erhvervsnetværket Inspiring Denmark

  Inspiring Denmark har samlet en række af hotel- og konferencevirksomhederne i Syddanmark i Erhvervsnetværket Inspiring Denmark, og 23 virksomheder har lige nytegnet deres samarbejdsaftale med Inspiring Denmark for de kommende 3 år. Med i aftalerne følger virksomhedernes finansiering af markedsføringsaktiviteter på årligt 760.000 kr., i alt 2,28 mio. kr. for den 3 årige periode.

  Projekt ”Kongresværtskab”

  Projektet understøtter tiltrækningen af internationale erhvervskongresser til regionen gennem motivation og vejledning af potentielle kongresværter inden for regionale forsknings- og erhvervsstyrker.

  Projektets hovedaktivitet er vejledningsforløb med kongresværter.

  Vejledning af potentielle kongresværter

  Inspiring Denmark vil vejlede potentielle kongresværter om relevante kongresser inden for deres fagområde. Projektet vil, som tidligere, understøtte tiltrækningen af forskningsbaserede kongresser som Life Science i samarbejde med Syddanske Universitet og Odense Universitetshospital. En del af indsatsen vil desuden være målrettet indsatsen mod private virksomheder, de syddanske erhvervsklynger samt det øvrige erhvervsmiljø.

  Understøttende aktiviteter

  Site Inspections: I tilfælde, hvor den internationale kongresorganisation ønsker at besigtige kongreslokationen, vil projektet udvikle en site inspection, herunder sammensætte et program og invitere organisationen på besøg i regionen.

  Ambassadørkorps: Inspiring Denmark driver et netværk af personer, der bestrider relevante poster med relevans for Inspiring Denmarks virke. Ambassadørerne understøtter Inspiring Denmarks formål og taler projektet sag i egen organisation og andre netværk. Via netværket motiveres tidligere kongresværter til at blive værter på ny og nye værter motiveres til at blive kongresværter.

  Kommunikation og PR: Inspiring Denmark producerer og udvikler præsentationsmateriale, der bidrager til at profilere regionen og som anvendes i forbindelse med konkrete ”Bids”.

  Herudover deltager Inspiring Denmark i nationale og internationale netværk, hvor projektet varetager de syddanske interesser. Endelig vedligeholder projektet relationer og viden i forbindelse med delprojektet ”Byernes Værtskab”, der blev udviklet under tidligere projekt og som har til formål at klæde udvalgte syddanske byer på til at være gode værter i forbindelse med kongresser i byen.

  Effekter

  Projektet gennemfører 300 vejledningsmøder, der skal motivere potentielle værter til at byde på kongresser. Dette vil føre til 42 vundne kongresser med i gennemsnit 500 udenlandske erhvervsovernatninger pr. kongres, dvs. i alt 21.000 kongresdøgn. Baseret på VisitDenmarks sats for internationale erhvervsovernatninger, vurderes de 21.000 kongresdøgn at føre til 65.100.000 kr. i øget bruttoomsætning i projektperioden.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Det vurderes, at projektet ligger inden for forretningsområdet og vil bidrage til at nå delmål på forretningsområdet.

  Derudover vurderer sekretariatet, at projektet er videreudviklet på baggrund af gode erfaringer og resultater fra projektet ”Strategisk værtskab”, og at effektkæden er veldefineret og logisk. Dermed vurderes det sandsynligt, at aktiviteterne fører til de angivne resultater og effekter.

  Sekretariatet vurderer, at der kan forventes samme effektniveau (ift. budget) som i de tidligere bevillinger.

  Der er for størstedelen af projektets vedkommende tale om en fortsættelse af nuværende aktiviteter, dog med øget volumen. Det additionelle (nye) i projektet er, at man også arbejder med erhvervsrettede kongresser og udviklingsaktiviteter, herunder arbejder med nye brancher og markeder samt nye målgrupper (aktører). Dette er dog kun en mindre del af projektet.

  Der er ikke privat medfinansiering i projektet. Sekretariatet vurderer, at dette er en svaghed i forhold til Vækstforums tværgående kriterium om virksomhedsarrangement og forankring. I lyset af den forholdsvis korte projektperiode på ca. 29 måneder, har sekretariatet dog vurderet, at det ikke vil være realistisk at stille krav om privat medfinansiering i projektperioden. For at sikre et større virksomhedsarrangement og fremtidig forankring i erhvervet, også efter projektperioden, har sekretariatet indarbejdet et vilkår om, at projektet i projektperioden skal arbejde for at øge den private medfinansiering.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Vejledning af potentielle kongresværter inden for Life Science, forskning og uddannelse samt klynger og erhvervsliv.

   

   

   

  300 vejledningsmøder med potentielle kongresværter.

  14 % af afholdte møder, fører til en vunden international kongres. I alt 42 kongresser. 42 kongresser medfører 21.000 udenlandske erhvervsovernatninger. 21.000 erhvervsovernatninger fører til 65.100.000 kr. i øget bruttoomsætning.

  Ansøger og partnere:

  Ansøger:

  Visit Vejle, Vejle Kommune, CVR: 29189900

  Økonomiske partnere:

  1.     Visit Vejle, Vejle, CVR: 29189900

  2.     Inspiring Denmark, Middelfart, CVR: 31514835

  3.     Trekantområdet Danmark, Kolding, CVR: 30137930

  4.     Meet & More, Esbjerg Erhvervsudvikling, Esbjerg, CVR: 30164210

  5.     Sønderborg Vækstråd, Sønderborg, CVR: 35433945

  6.     Udvikling Fyn, Odense, 34206228

  Ansøgt økonomi:

  Samlet budget: 10.440.000 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 7.830.000 kr.

  Egenfinansiering: 2.610.000 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 7.830.000,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det er et vilkår for bevillingen, at ”Fonden Inspiring Denmark” i projektperioden udarbejder en plan for, hvordan en betydeligt større del af finansieringen af fondens arbejde efter projektperioden skal komme fra andre kilder, herunder øget privat medfinansiering. Planen skal fremsendes til vækstforumsekretariatet senest 1. juni 2017.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/37165
  25. Ansøgning: RollFlex
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”RollFlex” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.352.587,65 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Formålet med projektet er at udbygge grænseregionens styrke inden for energieffektive teknologier ved at etablere et førende innovations-projektcenter inden for udvikling af fleksible, organiske energienheder.

  Fleksible organiske energienheder er produkter baseret på organisk materiale til brug for energiformål. Materialet fremstilles i ruller, og er fleksibelt, så det kan anvendes og formes efter behov.

  Fleksible organiske energienheder anvendes bl.a. i solceller og lysdioder. Projektet skal udnytte de særlige muligheder, der er opstået ved donation af produktionsfaciliteter fra Danfoss PolyPower samt de stærke kompetencer på SDU og Christian-Albrechts-Universität (CAU).

  Projektet bidrager til at styrke SDU og grænseregionen som et område med udvikling og forskning på højt fagligt niveau, at udnytte ny viden og Rulle-til-rulle/R2R-teknik til at skabe innovation og øget omsætning i relevante virksomheder samt at bidrage til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

  Projektet er baseret på en ansøgning til INTERREG 5A-programmet om medfinansiering. INTERREG-udvalget forventes at tage beslutning på møde i december 2015. SDU søger Syddansk Vækstforum om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til deres aktiviteter.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet adresserer branchen for energieffektive teknologiers behov for at styrke videns- og kompetenceniveauet i regionen. Projektet vil øge innovation, teknologiudvikling og mulighederne for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

  Virksomheder er kun i mindre omfang direkte involveret i projektet, men der er identificeret flere virksomheder, der har interesse i området, og som har potentiale for nye forretningsområder. CLEAN og Udviklingsråd Sønderjylland (URS) er partnere i projektet og sikrer udbredelse af ny viden og involvering af virksomheder.

  Projektet har opstillet en række resultatmål, som vil dokumentere øget dansk–tysk samarbejde, øget samarbejde mellem vidensinstitutioner og virksomheder samt øget innovation i virksomhederne. Effektmål i form af øget omsætning og jobskabelse vil delvist først realiseres efter projektets udløb.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi det vurderes:

  ·         at aktiviteterne i RollFlex er relevante i forhold til at understøtte forretningsområdet Bæredygtig Energi, Energieffektive teknologier

  ·         at RollFlex vil styrke udvikling og vækst inden for forretningsområdet i den dansk–tyske region og dermed understøtter internationalisering af klyngen.

  Projektets samlede budget er på ca. 17 mio. kr. Projektet søger INTERREG 5A-programmet om 60 % støtte. Desuden søger SDU, Mads Clausen Instituttet (MCI) om 20 % medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets egenfinansiering udgør de sidste 20 %.

  Jf. Syddansk Vækstforums tværgående kriterium om samfinansiering og forankring er det dog udgangspunktet, at der typisk ikke finansieres mere end 75 % af et projekt. Med den ansøgte procentsats vil den samlede finansiering af Rollflex komme op på 80 %.

  Det er sekretariatets vurdering, at der ikke i det beskrevne projekt er særlige forhold, der kan begrunde en fravigelse af Vækstforums tværgående kriterium om samfinansiering og forankring. Det er derfor sekretariatets vurdering, at finansieringen fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i dette projekt højst bør udgøre 15 % af det støtteberettigede beløb.

  Det er på den baggrund sekretariatets anbefaling, at ansøgningen imødekommes, dog således, at der bevilliges 15 % støtte til SDU, svarende til en samlet medfinansiering fra INTERREG 5A og de regionale erhvervsudviklingsmidler på 75 %.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter i alt i projektperioden:

  Rulle-til-rulle (R2R) processering af organiske energi-enheder

  Kompetenceudvikling

  R2R innovations-projektcenter

  Antal nyoprettede faciliteter til grænseoverskridende forskning, test, co-creation, living labs: 1

  Antallet af virksomheder, som deltager i grænseoverskridende transnationale eller interregionale forskningsprojekter: 7

  Antal virksomheder, der deltager i grænseroverskridende strategiske partnerskaber: 10

  Antal videnskabelige artikler og patenter: 12

  Antal kurser, der inkluderer R2R-faciliteten: 8

  Antal etablerede Bachelor-, Kandidat- eller PhD-projekter, der er koblet til R2R-faciliteten: 14

  Antal virksomheder, der deltager i efteruddannelseskurser, som inkluderer R2R-faciliteten: 5

  Anslået antal årligt skabte jobs: 9

  Antal virksomheder, der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger: 7

  Deltagere med forøget kompetenceniveau umiddelbart efter afslutning: 142

  Ansøger og partnere:

  Mads Clausen Instituttet, SDU, Sønderborg Kommune, CVR: 29283958

  Økonomi:

  Samlet budget for SDU, MCI: 9.017.251,00 kr.

  INTERREG 5A-midler: 5.410.350,60 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.352.587,65 kr.

  Egenfinansiering: 2.254.312,75 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 1.352.587,65 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At bevillingen er betinget af, det samlede projekt ”RollFlex”, modtager tilsagn fra INTERREG 5A.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  Rektor Henrik Dam, SDU, erklærede sig inhabil.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  26. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Stephanie præsenterede ny regionsdirektør, Jane Kraglund, og orienterede om at der er proces i gang, med henblik på ansættelse af en ny udviklingsdirektør.

  Johanne Gregersen meddelte, at hun ønsker at træde ud af Vækstforum ved årets udgang.


  Sagsnr. 15/604
  27. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 01-12-2015
   

  Stephanie Lose orienterede om, at der er fundet en ny bestyrelsesformand for Healthcare Denmark, efter at Marian Fischer Boel har meddelt, at hun trækker sig tilbage.

  Den nye formand bliver Sten Scheibye, som er formand for Novo Nordisk Fonden og tidligere adm. Direktør i Coloplast

   


  Siden er sidst opdateret 20-06-2016
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring