Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forretningsudvalget - Referat - 11. november 2015

Mødedato
11-11-2015 kl. 15:00 - 22:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • John Lohff, C
 • Lasse Krull, C
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Sonny Berthold, V
 • Preben Jensen, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Jørn Lehmann Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status for udmøntning af sparekatalog 2015
  2. Procesplan vedr. besparelse 2016 og frem
  3. Ajourført redegørelse vedr. regionens likviditet
  4. Hjemtagelse af lån til delvis refinansiering af afdrag i 2016
  5. OPI-projekt: Udvikling af intelligent vindue
  6. Rigsrevisionens forundersøgelse af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier
  7. Beslutningsstøtte i Fælles Medincinkort (FMK)
  8. Etablering af sundhedshuse i Esbjerg og Ribe byer
  9. Etablering af klinik til praktiserende læger på det tidligere Varde Sygehus
  10. Finansiering af telemedicinsk VKA-behandling (Vitamin K-Antagonist)
  11. Region Syddanmarks forskningspulje 2015
  12. Puljemidler til anlægsinvesteringer i psykiatrien
  13. Tillæg nr. 4 til råstofplan 2012. Råstofgraveområde ved Ødis-Taps i Kolding Kommune.
  14. Videreførelse af Danish Soil Partnership
  15. Høringssvar til Syddansk Erhvervsskole vedr. påtænkt udlagt undervisning i Grindsted
  16. Afrapportering fra studietur til Canada
  17. Proces for ansættelse af direktør for Regional Udvikling
  18. Underskriftsbemyndigelse
  19. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  20. Evaluering af spørgeordning for regionsrådsmedlemmer
  21. Orientering om overvejelser vedrørende direktionens organisering
  22. Meddelelser
  23. Eventuelt
  24. LUKKET - undersøgelser af interne forhold
  25. LUKKET - afhændelse
  26. LUKKET - licensaftale
  27. LUKKET - tilskud
  28. LUKKET - etablering af ordning
  29. Forslag til ny revision af ansøgning om finanslovsmidler til fødeområdet
  30. Forlængelse af midlertidig aftale om akutbil på Ærø til nytår


  Sagsnr. 14/13253
  1. Status for udmøntning af sparekatalog 2015
  fold dette punkt ind Resume

  I regionens budget 2015 for sundhedsområdet er indarbejdet sparerammen på 120 mio. kr. i 2015, stigende til 168 mio. kr. i 2016 og frem. Der er udarbejdet status for gennemførelsen af forslagene. På baggrund heraf konkluderes, at der samlet set er realiseret besparelser for 120 mio. kr. i 2015, men at der fortsat mangler udmøntning af enkelte forslag for at realisere sparekravet for 2016. Det anbefales i den sammenhæng, at konkret forslag om at reducere antallet af afhentninger af blodprøver i almen praksis ikke gennemføres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I regionens budget for 2015 er indarbejdet en samlet spareramme på 120 mio. kr. i 2015, stigende til 168 mio. kr. i 2016 og frem. Sparerammen har sammenhæng med, at økonomiaftalen for 2015 i lighed med den nye aftale for 2016 ikke har givet tilstrækkelig finansiering til uundgåelig opdrift på sundhedsområdet, i særdeleshed vedr. udgifter til særligt dyr sygehusmedicin.

  Sparerammen skal udmøntes via 29 forskellige konkrete tiltag omfattende fremrykkelse af strukturændringer, overflytning af opgaver til kommunerne, serviceforringelser, praksisområdet, administration og specifik aktivitetsnedgang.

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 er hovedparten af spareforslagene direkte udmøntet i budgettet, mens andre er udmøntet i løbet af 2015 efter politisk eller administrativ godkendelse af sagerne. Herunder indgår f.eks. udmøntning af besparelser vedr. rygområdet og klinisk immunologi, der begge er udmøntet efter forelæggelse af selvstændig sag for regionsrådet på mødet den 23. marts 2015.

  Vedlagt denne sagsfremstilling er udarbejdet status for udmøntningen af sparekataloget.  Af de oprindelige 29 besparelsesforslag udestår fortsat udmøntning af tre konkrete forslag, der i 2015 skulle give besparelser for 1,6 mio. kr. i 2015, stigende til 3,7 mio. kr. i 2016 og frem.

  Selvom alle forslag ikke er endeligt implementeret må konkluderes, at der i 2015 realiseres besparelser med et provenu på 120 mio. kr., svarende til det aftalte niveau i budgettet. Dette har bl.a. sammenhæng med, at udbudsforretning vedr. forbindsstoffer giver en merbesparelse på ca. 1,5 mio. kr., udover det oprindeligt forudsatte niveau i sparekataloget.

  Af de besparelser, der endnu ikke er udmøntet, indgår en besparelse på 1,073 mio. kr. ved at reducere afhentningen af blodprøver hos de praktiserende læger fra to afhentninger dagligt til én afhentning. Besparelsen skulle efter en nærmere undersøgelse gennemføres i 2016. Ordning med én daglig afhentning er godkendt i dele af Region Midtjylland. Efter undersøgelse af forholdene i Region Midtjylland og drøftelse med Specialerådet er det sundhedsstabens opfattelse, at det faglige grundlag for overgang til én afhentning dagligt ikke er tilstrækkeligt. Derfor anbefales besparelsen ikke gennemført.

  Herefter mangler udmøntning af besparelsesforslag vedr. justering af patientuddannelsestilbuddet samt harmonisering af aftaler om udgående funktion vedr. blodprøvetagning, der skal udmøntes efter aftale med regionens kommuner. Der er fortsat dialog med regionens kommuner om disse forslag, og derfor ikke nogen endelig afklaring af besparelsespotentialet samt tidspunktet for indfasningen af forslagene. For at kunne overholde sparekravet i 2016 skal disse forslag give besparelse for 2,2 mio. kr. Senest i forbindelse med 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2016 vil der blive afrapporteret på status for gennemførelse af forslagene.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At orientering om status for udmøntning af besparelsesforslag i budget 2015 tages til efterretning.

  At besparelsesforslag vedr. afhentning af blod i almen praksis ikke gennemføres som forudsat i sparekataloget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-10-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Kristian Grønbæk Andersen og Thyge Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/34113
  2. Procesplan vedr. besparelse 2016 og frem
  fold dette punkt ind Resume

  I regionens budget 2016 for sundhedsområdet er indarbejdet sparerammer vedr. somatik, inkl. praksisområdet, behandlingspsykiatrien samt administrationsområdet, der skal udmøntes på baggrund af sparekataloger for de enkelte områder. Der er udarbejdet procesplan for udarbejdelse af besparelsesforslagene frem mod politisk godkendelse i regionsrådet den 25. april 2016. Det anbefales, at procesplanen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 7. oktober 2015 budget 2016 for sundhedsområdet. Budgetaftalen for 2016 indebærer, at der indarbejdes en spareramme på 200 mio. kr. Sparerammen udmøntes konkret, når konsekvenserne af finansloven for 2016 kendes. Herved sikres, at der er mulighed for at tage højde for et evt. samspil mellem nye initiativer i finansloven og regionens besparelser, bl.a. for at kunne afbøde personalemæssige konsekvenser af besparelser. Endelig vil der være overblik over afledte konsekvenser for budget 2016 af den konsolidering, der forventeligt gennemføres indenfor udgiftsloftet for 2015.

  Med henblik på at sikre balance i regionens økonomi frem mod budgetlægningen for 2017 er det besluttet, at der skal realises besparelser for 13 mio. kr. ved en reduktion af de administrative udgifter i regionshuset. Samtidig har regionsrådet bedt administrationen udarbejde et sparekatalog indeholdende besparelsesforslag for 210 mio. kr. vedrørende somatisk sygehusvæsen samt praksisområdet. Budgetaftalen indeholder en nærmere angivelse af de områder og temaer, der skal udarbejdes besparelsesforslag for. De samlede besparelser skal give mulighed for prioritering af nye initiativer eller ”tilbagekøb” af besparelsesforslag for 23 mio. kr.

  Under behandlingspsykiatrien har regionsrådet bedt om et sparekatalog på 25 mio. kr., hvorfra der skal udmøntes besparelser for 23 mio. kr. Besparelserne er nødvendige for at sikre finansiering til fase 2 i planerne for nedbringelse af tvang i psykiatrien.

  I forlængelse af budgetaftalen er der nedsat et antal arbejdsgrupper med en sundhedsdirektør, en sygehusdirektør eller en afdelingschef som formand. Arbejdsgrupperne skal komme med forslag til besparelser indenfor de enkelte områder, samt beskrive de heraf afledte konsekvenser for service, kvalitet og personale samt den tidsmæssige horisont for udmøntningen. 

  De proces- og tidsmæssige rammer for udarbejdelse af spareforslagene indenfor administration, somatisk sygehusvæsen, inkl. praksisområdet, samt behandlingspsykiatrien er nærmere beskrevet i den vedlagte procesplan. Procesplanen beskriver tidsrammerne for administrationens udarbejdelse af besparelsesforslagene, høringen af interessenter, samarbejdsparterne, personaleorganisationer mv., samt den politiske proces frem mod endelig politisk godkendelse af besparelserne på regionsrådet møde den 25. april 2015. Det anbefales, at procesplanen tages til efterretning.

  I budgetforliget 2016 blev det besluttet, at omprioriteringsbidraget på 5 mio. kr. for regional udvikling skulle udmøntes under ”øvrig udgifter og indtægter”, den del der vedrører de administrative besparelser følger samme tidsplan som for resten af regionshuset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At procesplanen for udarbejdelse af besparelsesforslag til budget 2016 tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Forretningsudvalget indstiller endvidere til regionsrådet, at det planlagte budgetseminar den 8. marts flyttes til torsdag den 31. marts.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/23685
  3. Ajourført redegørelse vedr. regionens likviditet
  fold dette punkt ind Resume

  Ajourført redegørelse vedr. regionens likviditet forelægges til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet behandlede i juni 2015 redegørelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. regionens likviditet.

  I forlængelse af møde i ministeriet 8. oktober 2015 er udarbejdet ajourført redegørelse, hvoraf bl.a. fremgår:

  • At likviditeten, opgjort på månedsbasis, er styrket markant i slutningen af 3. kvartal 2015.
  • At likviditeten styrkes yderligere i 4. kvartal 2015.
  • At gennemsnitslikviditeten løbende vil forbedres gennem de tre første kvartaler af 2016.

  I aftalen om regionens budget 2015 indgik, at der søges om lånefinansiering af byggerier på det sociale område, som overstiger 20 mio. kr. Sag om optagelse af lån forelægges, når ministeriets svar på låneansøgning foreligger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/46606
  4. Hjemtagelse af lån til delvis refinansiering af afdrag i 2016
  fold dette punkt ind Resume

  I budget 2016 er indarbejdet lån på 141,0 mio. kr. til delvis refinansiering af afdrag på lån.

  Sagen forelægges med henblik på hjemtagelse af lånet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I aftalen om regionernes økonomi for 2016 indgår, at der etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag i 2016 inden for en ramme på 650 mio. kr. Puljen udmøntes under hensyntagen til den enkelte regions likviditetsmæssige stilling.

  Der er i budget 2016 indarbejdet afdrag på lån på 188,0 mio. kr.

  Social- og Indenrigsministeriet har den 22. september 2015 meddelt Region Syddanmark lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2016 på 141,0 mio. kr.

  Sagen forelægges med henblik på hjemtagelse af lånet i 2016 som obligationsbaseret lån hos KommuneKredit med en løbetid på 25 år.

  Det indstilles, at økonomidirektøren bemyndiges til at hjemtage lånet samt aftale nærmere vilkår herfor med långiver, herunder dato for hjemtagelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At lån i 2016 på 141,0 mio. kr. til refinansiering af afdrag hjemtages.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at aftale nærmere, konkrete vilkår med långiver.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/1017
  5. OPI-projekt: Udvikling af intelligent vindue
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har forsøgt at løbe et OPI-projekt i gang med navn ”intelligent vindue”. Projektet havde fået tilsagn om tilskud fra Miljøstyrelsens program for Grøn Teknologi 2013. Projektet kan ikke gennemføres, da et af de medvirkende firmaer er sprunget fra projektet, og trods kontakt med flere producenter og rådgivere, som alle syntes, at projektet lød spændende, har det ikke været muligt at få det løbet i gang.

  Regnskabet skal derfor afsluttes. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 24. marts 2014 finansieringen af OPI-projektet vedr. udvikling af et intelligent vindue. De samlede udgifter til projektet var beregnet til 2 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. skulle finansieres via tilskud fra Miljøstyrelsen, og 1 mio. kr. skulle finansieres af regionens driftspulje til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene. 

  Projektet skulle have været gennemført i 2014, men projektet blev udskudt, da et af de medvirkende firmaer sprang fra projektet. Budgettet er derfor overført til 2015.

  Det viser sig nu, at udviklingsprojektet ”det intelligente vindue” desværre ikke har været muligt at gennemføre. Regionen har haft kontakt med flere producenter og rådgivere, som alle syntes, at projektet lød spændende, dog har ingen rigtig villet tage ejerskab for udviklingen af vindueskonceptet.

  Der er afholdt udgifter for i alt 0,6 mio. kr. til rådgiverydelser samt forundersøgelser henholdsvis leverandør, ingeniører, arkitekter samt Syddansk Sundhedsinnovation.

  Det er aftalt med Miljøstyrelsen, at de afholdte udgifter deles ligeligt. Det påfører regionen en nettoudgift på 0,3 mio. kr., som afholdes af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse på sygehusene. Reserverede, men ikke udmøntede midler på puljen til projektet svarende til 0,7 mio. kr., føres tilbage til puljen og vil indgå som en del af det samlede regnskabsresultat for sundhed.

  Regionen forventer at modtage en indtægt på 0,3 mio. kr. i 2015 fra Miljøstyrelsen. Budgettet for tilskuddet til OPI-projektet skal derfor justeres i overensstemmelse hermed. Det betyder, at indtægtsbevillingen på 1 mio. kr. skal reduceres med 0,7 mio. kr., og udgiftsbevillingen på 1 mio. kr. skal tilsvarende reduceres med 0,7 mio. kr.

  Regnskabet for de afholdte udgifter er under revision af regionens revisor, og det reviderede regnskab vil blive fremsendt til Miljøstyrelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At indtægtsbevillingen til OPI-projektet til intelligent vindue reduceres med 0,7 mio. kr., og udgiftsbevillingen reduceres tilsvarende i 2015.

  At restbevillingen vedr. den regionale egenfinansiering på 0,7 mio. kr. føres tilbage til rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-10-2015

  Indstilling tiltrådt.


  Sagsnr. 15/45040
  6. Rigsrevisionens forundersøgelse af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier
  fold dette punkt ind Resume

  Rigsrevisionen gennemfører forundersøgelse af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier.

  Forundersøgelsen omhandler regionernes arbejde med risikostyring af byggerierne, opbygningen af kompetente byggeorganisationer og effektivisering af sygehusdriften, samt Sundheds- og Ældreministeriets arbejde med samme.

  Forundersøgelsen skal give Rigsrevisionen grundlag for at beslutte, om der skal gennemføres en større undersøgelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rigsrevisionen gennemfører forundersøgelse af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier.

  Formålet med undersøgelsen er at vurdere regionernes arbejde med at risikostyre byggerierne og opbygge kompetente byggeorganisationer. Rigsrevisionen vil samtidig følge op på regionernes arbejde med at effektivisere sygehusdriften i de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Desuden vil Rigsrevisionen følge op på om Sundheds- og Ældreministeriets opdaterede regnskabsinstruks og administrationsgrundlaget tilvejebringer den nødvendige gennemsigtighed omkring regionernes effektiviseringer.

  Forundersøgelsen skal give Rigsrevisionen tilstrækkelig information om området til at beslutte, om der er grundlag for at gennemføre en større undersøgelse.

  Brev fra Rigsrevisionen om forundersøgelsen er vedlagt som bilag.

  Rigsrevisionen har tidligere gennemført to undersøgelser af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Undersøgelserne har mundet ud i Rigsrevisionens notat til Statsrevisorerne om Beretning nr. 3/2011 om bl.a. opfyldelse af tilsagnsbetingelser for kvalitetsfondsbyggerier og notat om Beretning nr. 2/2013 om effektivisering ved kvalitetsfondsbyggerierne.

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 29-10-2015

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/43911
  7. Beslutningsstøtte i Fælles Medincinkort (FMK)
  fold dette punkt ind Resume

  I økonomiaftalen for 2015 er aftalt, at regionerne skal etablere beslutningsstøtte til medicinering. Målet er at reducere fejlordinationer i praksissektoren, bl.a. med henblik på at reducere antallet af indlæggelser på sygehusene.

  Projektet køres fællesregionalt i regi af Regionernes Sundheds IT (RSI) hos Danske Regioner. Region Nordjylland er tildelt rollen som projektledende region.

  Projektbeskrivelsen viser, at der inden for de senere år er skabt evidensbaserede beslutningsstøtteløsninger på markedet med en høj grad af kvalitet og modenhed, som kan opfylde intentionerne bag den nationale handlingsplan omkring ”Den Ældre Medicinske Patient”, samt understøtte de kliniske arbejdsgange. Det er derfor indstillingen at indkøbe et fælles beslutningsstøttesystem via EU udbud.

   

  Projektet omfatter desuden etablering af integration til beslutningsstøtte i regionernes EPJ/medicinsystemer og i lægepraksissystemerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fællesregionale beslutningsstøtteprojekt foretog i foråret en afdækning af lægefaglige krav til beslutningsstøtte via tværsektorielle interviews hos sygehuslæger, projektets tværregionale klinikergruppe samt hos praktiserende læger via to praksisleverandører. Kravmaterialet blev sendt til høring i regionerne og hos de øvrige praksissystemleverandører.

  Det fællesregionale projekt har undersøgt løsninger på markedet for beslutningsstøttesystemer til medicinering, og har erfaret, at der findes kvalitetsmæssigt klinisk stærke løsninger, som vurderes at kunne opfylde klinikernes krav til beslutningsstøtte, både regionalt og hos praksislægerne, samt har en omfattende understøttelse af intentionen bag tiltagene omkring ”Den Ældre Medicinske Patient”. Ud over at kunne dække de aftalte områder for beslutningsstøtte i økonomiaftalen for 2015, er det muligt fra starten at inkludere en omfattende mængde parametre såsom vægt, højde, alder, diagnose, levertal, nyretal m.v. Det bidrager til en valid evidensbaseret medicingennemgang af den enkelte patient ved eksisterende og planlagte ordinationer.

  Evidensbaseret beslutningsstøtte kræver en klinisk faglig organisering, der holder sig ajour med nyeste kliniske evidens ud fra medicinske kilder, og som kontinuerligt opdaterer og udvikler indhold og regler ud fra dette. Ved at vælge en markedsløsning sikres det, at det faglige indhold af beslutningsstøtte løbende opdateres med nyeste viden, da opdatering af den kliniske evidens er en af grundstenene inden for markedsløsningerne.

  Der er truffet beslutning om fællesregionalt at anskaffe et tredjepartssystem til beslutningsstøtte. Systemet skal have et højt kvalitets- og modenhedsniveau til at udgøre et klinisk egnet beslutningsstøtteunderlag i form af data og regler. Systemet skal være et fælles system for regionerne og primærsektoren, hvilket bør minimere behovet for videreudvikling. Den bagvedliggende faglige organisation til vedligehold af den kliniske evidens for beslutningsstøtte sikres via tredjepartssystemets organisation.

   

  Samarbejdsaftale med PLO om finansiering og deltagelse
  Regionsdirektørkredsen har godkendt, at der arbejdes videre med en aftale med PLO om projektet, og at regionerne finansierer de tekniske udviklingsomkostninger hos lægepraksissystemerne.

  Danske Regioners oplæg til PLO bliver derfor at lave en aftale, der sikrer deltagelse og gennemførelse af pilotafprøvning, samt fuld teknisk udbredelse. Som en del af aftalen, hvor regionerne finansierer de tekniske udviklingsomkostninger, skal PLO derfor forpligte sig til at deltage i pilotafprøvning samt afholde undervisnings- og implementeringsudgifter.

   

  Udbud planlægges gennemført således, at den første region og to praksisleverandører er klar juni 2017, hvorefter projektet fortsætter implementering frem til ultimo 2018, hvor projektet afsluttes.

  Økonomi
  Investeringen i beslutningsstøtte er 44,9 mio. kr. på landsplan, hvoraf Region Syddanmarks andel udgør 9,7 mio. kr. Hertil har projektledelsen i Region Nordjylland estimeret lokale omkostninger i de enkelte regioner på samlet 17,8 mio. kr., hvoraf Region Syddanmarks andel udgør 3,8 mio. kr.

  Udgifterne til den lokale udrulning er afsat til finansiering af de regionale udgifter til intern klargøring af beslutningsstøtte, heraf ca. halvdelen til integration i de enkelte regioners Elektronisk Patient Journal (EPJ)/medicinmoduler. Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ikke grundlaget for at lave egen vurdering af integration til EPJ. Derfor er den lokale del af investeringen forbundet med nogen usikkerhed. Foreløbige vurderinger tyder på, at den lokale udrulning i Region Syddanmark kan holdes indenfor en ramme på 3,8 mio. kr.

  Når grundlaget foreligger, skal Region Syddanmark etablere et lokalt implementeringsprojekt, der har ansvaret for at etablere integration til beslutningsstøttesystemet i Cosmic.

   

  FMK Beslutningsstøtte er ikke indeholdt i den ajourføring af regionens Sundheds-IT Strategi, der er godkendt på regionsrådets møde den 28. september 2015. Som udgangspunkt er der i regionens budgetter til investeringer i Sundheds-IT alene finansiering til strategiens 1. prioriteter, det vil sige projekter afledt af lovkrav, økonomiaftaler, RSI-pejlemærker m.v. Mulighederne for at finansiere projekter herudover, inden for eksisterende it-anlægsrammer for perioden 2016-2018 er således begrænsede. Dog kan tidsforskydninger m.v. i prioriterede projekter i it-sundhedsstrategien åbne mulighed herfor inden for de årligt afsatte anlægsrammer til formålet. Indtil der er klarhed over disse muligheder anbefales det, at projektet finansieres af de afsatte leasingrammer til investeringer i Sundheds-IT.

  Samtidig afdækker administrationen mulighederne for at frigøre rådighedsbeløb på anlæg via fremrykning af øvrige investeringer fra 2016 til 2015 inden for gældende udgiftslofter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At projektet FMK Beslutningsstøtte godkendes.

  At der afsættes 13,5 mio. kr. til anskaffelse heraf, inkl. udgifter til lokal udrulning.

  At regionsdirektøren bemyndiges til at frigive op til 3,8 mio. kr. til den lokale udrulning i Region Syddanmark efter godkendelse af projektbeskrivelse for opgaven.

  At udgifterne til projektet som udgangspunkt finansieres af den afsatte leasingramme for 2015 til investeringer i sundheds- IT.  Samtidig afdækkes mulighederne for finansiering af udgiften via konsolideringstiltag for 2015.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-10-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Kristian Grønbæk Andersen og Thyge Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/12068
  8. Etablering af sundhedshuse i Esbjerg og Ribe byer
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreligger byggeprogrammer for etablering af sundhedshuse i Ribe og Esbjerg byer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede den 27. april 2015 at igangsættes arbejde med konkretisering af eventuel etablering af sundhedshuse i Esbjerg og Ribe byer. Baggrunden herfor var regionsrådets trufne principbeslutning fra april 2014 om at etablere et antal sundhedshuse i de områder, hvor manglen på praktiserende læger er størst. Sundhedshusene vil kunne etableres efterhånden, som der findes økonomisk råderum hertil.

  Regionsrådet har sat en vision for arbejdet med sundhedshuse, hvor det centrale i visionen er:

  ”I sundhedshuset får borgeren én indgang til en række centrale sundhedstilbud i nærmiljøet, hvor nøgleord er høj faglighed i samt koordination og samordning af sundhedstilbud. Det vil sige, at de centrale aktører inden for det primære sundhedsområde er samlet i sundhedshuset.”

  Siden foråret 2015 har der været en tæt dialog med Esbjerg Kommune om mulighed for etablering af sundhedshuse. Tre læger har vist interesse for at etablere sig i sundhedshus Højvang, og en læge har vist interesse for at drive praksis fra Ribe Sundhedshus.

  Der har været afholdt møde i den af regionsrådet nedsatte politiske styregruppe, hvor PLO Syddanmark også er repræsenteret. Der har ikke fra styregruppen været indvendinger over for projekterne.

  Da det er sandsynliggjort, at de to udvidelser af sundhedshusene i Esbjerg og Ribe med lægepraksis vil bidrage til at løse problemerne med rekruttering af læger i de to byer, er der nu udarbejdet byggeprogram for hvert af de to sundhedshuse.

  Sundhedshuset Højvang i Esbjerg
  Sundhedshuset er i et tidligere plejecenter fra slutningen af 1980’erne. Der er allerede i dag et sundhedshus i bydelen Spangsbjerg. Højvang Sundhedshus rummer i dag følgende funktioner:

  • Hjemmesygepleje
  • EDR-døgnrehabilitering
  • CareCenter (velfærdsteknologisk center)
  • Borgerrettet forebyggelse
  • Patientrettet forebyggelse

  I det ene hjørne er der godt 500 m2 ledigt areal, som kan anvendes til indretning af lægeklinik. Den kommunale sygeplejeklinik støder op til disse arealer. Der er gode adgangsforhold til en kommende lægeklinik, som vil være placeret i stueetagen med indgang direkte fra parkeringspladsen.

  Lægeklinikken forventes færdig i marts 2017. Tidsplanen er accepteret af lægerne, da sluttidspunktet matcher lægernes behov for adgang til lokalerne.

  Lejekonstruktion vil blive sådan, at Esbjerg Kommune udlejer til Region Syddanmark, som istandsætter og videreudlejer til lægerne. Arealerne lejes ud til markedslejen, som er beregnet til 750 kr. pr. kvm. pr. år. Hertil kommer forbrug af vand, varme og el.

  Regionsrådet har intention om, at sundhedshuset skal være mere end et bofællesskab. Huset skal fungerer som samarbejdende fællesskab på tværs af fag og sektorer. Derfor har der den 3. september 2015 været afholdt et visionsseminar for de kommende aktører. Resultatet af seminariet viser et ønske om at arbejde på tværs mellem fag og sektorer. På seminariet blev det anbefalet:

  • At der er en daglig fælles konference om de særligt udsatte borgere, som ses i begge sektorer.
  • At der udarbejdes fælles projekter inden for velfærdsteknologi.

  Byggeprogrammet angiver et budgetoverslag på 5,7 mio. kr. for etableringen af lægeklinikken.

  Sundhedshuset Ribe
  Sundhedshuset er i det tidligere Ribe Sygehus, som er bygget over flere årtier i midten af 1900-tallet. Regionale aktører:

  • Jordemoderkonsultation
  • Lægevagt

  Kommunale aktører:

  • Genoptræning/træning
  • Sundhedshus tilbud
  • Familierådgivning
  • Tandklinik
  • Hjemmevejledning
  • Aktivitetshus
  • Værested for flygtninge

  Øvrige:

  • Psykologer samt andre aktører indenfor sundhedsområdet.

  Der er i dag ikke praktiserende læger i Ribe Sundhedshus. Der er et ledigt areal på 860 m2, der kan indrettes til en lægeklinik og anvendes af 4-5 praktiserende læger. Der er for øjeblikket en læge, som vil flytte ind i sundhedshuset.  Det er regionens intention, at der vil blive allokereret yderligere to ydernumre til klinikken.

  Lægeklinikken forventes færdig i december 2016.

  Lejekonstruktion vil blive sådan, at Esbjerg Kommune udlejer til Region Syddanmark, som i standsætter og viderudlejer til lægerne. Arealerne lejes ud til markedslejen, som er beregnet til 560 kr. pr. kvm. pr. år Hertil kommer forbrug af vand, varme og el.

  Byggeprogrammet angiver et budgetoverslag på 5,8 mio. kr. for etableringen af lægeklinikken.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At byggeprogrammerne for etablering af lægeklinik i sundhedshuset Højvang og Sundhedshus Ribe godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling til etablering af de to lægeklinikker på i alt 11,5 mio. kr. (indeks 137,1).

  At der frigives rådighedsbeløb på i alt 8 mio. kr. i 2016 og i alt 3,5 mio. kr. i 2017 (indeks 137,1) finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 til sundhedshuse. Med henblik på overholdelse af anlægsloftet reducerer prioriteringspuljen vedrørende anlæg i 2016 og 2017 med et tilsvarende beløb og opskrives tilsvarende i 2015.

  At sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen stemte imod.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 20-10-2015

  Indstilling tiltrådt, idet Sundhedssamordningsudvalget godkender en rettelse i byggeprogrammets side 6 vedrørende tilvejebringelse af ydernumre i Esbjerg.

  Marianne Mørk Mathiesen, Thies Mathiasen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/32651
  9. Etablering af klinik til praktiserende læger på det tidligere Varde Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges hermed projektbeskrivelse for indretning af lægeklinik i Varde Sundhedshus – det tidligere Varde Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Lægedækningssituationen i Varde Kommune, herunder i Varde by, er presset. Der er arbejdet med området i flere år. Det har resulteret i nye læger til byen, men der er stadig udfordringer, hvoraf nogle af disse må ses som sammenhæng med alders- og praksisstrukturen i byen.

  Udviklingen i sundhedsvæsenet gør det nødvendigt, at der er et godt og sammenhængende tilbud i primærsektoren, og at der er en god lægedækning med almen praksis i alle områder. 

  Det er Region Syddanmarks erfaring, at sundhedshusenes tværfaglige og tværsektorielle rammer bidrager til, at der kan gives et godt sundhedstilbud i nærmiljøet, og ikke mindst bidrage til rekruttering af alment praktiserende læger til regionens yderområder eller områder med rekrutteringsvanskeligheder.

  Varde Kommune og Region Syddanmark har drøftet mulighed for at etablere lægeklinik og kommunal sygeplejeklinik i Varde Sundhedshus - det tidligere Varde Sygehus. Disse to sundhedsudbydere er væsentlige sundhedsprofessionelle samarbejdsparter i det nære sundhedsvæsen, men som ikke er til stede i Varde Sundhedshus i dag.  Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag.

  Der er et ledigt areal på 490 m2, hvor der kan etableres plads til tre læger, en uddannelseslæge og eventuelt en kiropraktor. I lægevagtens lokale kan der etableres en kommunal sygeplejeklinik. Der vil være fælles venterum for de sundhedsprofessionelle på etagen.

  Det er helt essentielt, at der flytter praktiserende læger ind i sundhedshuset fra start, hvorfor der lægges op til en dialog med de tre enkeltmandspraksis i byen.

  Målet med dialogen er at sikre, at én af lægerne flytter ind i sundhedshuset og deltager i etablering og udvikling af dette.  Herudover sikres de to øvrige ydernumre ved indgåelse af aftaler med de to øvrige seniorlæger om afkøb af deres ydernumre, når de ønsker at stoppe. Disse ydernumre kobles til matriklen i 10 år. Det skal nævnes, at én af byens læger er interesseret i at flytte til sundhedshuset.

  Det skønnes, at anlægsøkonomien vil være på 3 mio. kr. inkl. omkostninger, fast inventar, telemedicinsk udstyr og lignende.

  Arealerne lejes ud til kommune, praktiserende læger og kiropraktor, hvor der indkræves en markedsleje. Det anbefales, at en ejendomsmægler foretager en vurdering af markedslejen. Der kan være forskel i markedslejen på etagen, afhængig af lysindfald fra vinduer. I markedslejen medregnes ikke udgifter til forbrug af el, vand og varme.

  Det er intentionen, at midlerne til etableringen af lægeklinik mm. i bygning 5, stueetagen finansieres af den statslige pulje til lægehuse og sundhedshuse, som forventes at være til rådighed i 2017, jf. økonomiaftale 2016 mellem regeringen og Danske Regioner. Hertil er der fastlagt, at

   

  ”Parterne er enige om at arbejde for udvikling af almen praksis og understøtter som led heri etablering af større lægehuse og sundhedshuse, hvor de praktiserende læger arbejder sammen med fx andre praksisgrupper, sygehusfunktioner og kommunale sundhedstilbud, som et nært og sammenhængende tilbud med ensartet høj kvalitet. Der opslås en pulje til læge- og sundhedshuse i 2017.”

  I lighed med arbejdet med etablering af sundhedshuse i Esbjerg og Ribe byer anbefales det, hvis projektet godkendes af regionsrådet, at der nedsættes en politisk styregruppe til at sikre politiske fokus på opgaven og dens formål. I styregruppen bør også være en repræsentation fra PLO Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At projektbeskrivelse for etablering af lægeklinik m.m. godkendes, så der arbejdes videre med konkretisering af projektet.

  At midler til gennemførelse af projektet søges i den statslige pulje, som forventes udmøntet i 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen tog forbehold.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 20-10-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Marianne Mørk Mathiesen, Thies Mathiasen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 09/16758
  10. Finansiering af telemedicinsk VKA-behandling (Vitamin K-Antagonist)
  fold dette punkt ind Resume

  Der skal tages stilling til den fremadrettede finansiering af indkøb af INR-apparater og oplæring af nyopstartede patienter i forbindelse med den telemedicinske VKA-behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i regionsrådet den 27. oktober 2014 blev der bevilliget 1,87 mio. kr. i 2014 og 5,04 mio. kr. i 2015 til finansiering af sygehusenes udgifter til indkøb af måleapparater (INR-apparater) og oplæring af nye patienter.

  Baggrunden var et ønske om at understøtte implementering af telemedicinsk VKA-behandling på sygehusene i regionen ud fra den betragtning, at telemedicinsk VKA-behandling understøtter patientens mulighed for at leve et normalt og fleksibelt liv trods en kronisk sygdom.

  Der blev ikke ansøgt om permanent bevilling, idet de to år har fungeret som en indkøringsperiode for nogle af sygehusene, og for andre er der taget ekstra patienter ind fra venteliste, hvorved ventelisterne er reduceret.

  Det forventes dog nu, at sygehusene har fået etableret et fast tilbud om telemedicinsk VKA-behandling, hvorfor der nu søges om en permanent bevilling.

  Sygehusene er blevet bedt om at vurdere den årlige tilstrømning af nye patienter, som fremadrettet skal i oplæring, og dermed også det årlige behov for indkøb af INR-apparater.

  Antallet af indkøbte apparater forventes fremadrettet at overstige antallet af nyopstartede patienter, idet der er begrænset levetid på apparaterne, som derfor skal udskiftes. Dette er der ikke taget højde for, idet det forventes, at levetiden af apparaterne er minimum 8-10 år. Der vil således gå 8-10 år, inden der skal indkøbes nye apparater til patienter, som ikke er nyopstartede.

  I nedenstående tabel fremgår sygehusenes estimater for den årlige tilstrømning af patienter fra 2016 og frem.

  OUH

  200

  Sygehus Sønderjylland

  80

  Sydvestjysk Sygehus

  75

  Sygehus Lillebælt

  200

  De samlede udgifter til indkøb af INR-apparater og oplæring af nye patienter fra 2016 og frem fremgår af nedenstående tabel (mio. kr.).

  OUH

  1,804

  Sygehus Sønderjylland

  0,434

  Sydvestjysk Sygehus

  0,406

  Sygehus Lillebælt

  3,008

  Det foreslås, at sygehusene fortsat kompenseres for udgifterne til oplæring i forbindelse med telemedicinsk VKA-behandling og indkøb af INR-apparater, og derfor tildeles en bevillig for 2016 og frem, jf. ovenstående. Bevillingerne foreslås finansieret af de midler, som regionen har afsat til patientnære sundhedstilbud.

  Der vil i forbindelse med årsafslutningen blive foretaget en opfølgning på aktiviteten og en eventuel justering af budgettet, således at det sikres, at den givne bevilling stemmer overens med sygehusenes aktivitet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At sygehusene fortsat kompenseres for udgifterne til oplæring i forbindelse med telemedicinsk VKA-behandling og indkøb af INR-apparater, og derfor tildeles en bevillig for 2016 og frem.

  At bevillingerne finansieres af de midler, som regionen har afsat til patientnære sundhedstilbud.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 20-10-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Marianne Mørk Mathiesen, Thies Mathiasen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/20291
  11. Region Syddanmarks forskningspulje 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks forskningspulje har været i opslag for 2015 for 15 mio. kr. Der indkom 42 ansøgninger, der søgte støtte for i alt 26 mio. kr. Der er fundet 20 støtteegnede projekter for i alt 10 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog på mødet den 16. december 2013 en ny puljestruktur for Region Syddanmarks forskningspulje, som kom i opslag i 2014 for første gang. Den nye puljestruktur blev realiseret for at styrke forskning på tværs af sygehuse og sektorer inden for forskningsindsatsområderne.

  Puljen har nu været i opslag for 2015 for i alt 15 mio. kr. Der indkom 42 ansøgninger, som søgte støtte for i alt 26 mio. kr.

  Ansøgningerne er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd, samt af forskere fra Region Midtjylland i en ekstern bedømmelsesproces.  På den baggrund har Det Regionale Strategiske Forskningsråd fundet 20 støtteegnede tværgående forskningsprojekter for i alt 10 mio. kr. De støtteegnede projekter viser igen i år en stor bredde og kvalitet i den forskning, der foregår i på tværs af sygehuse og sektorer i Region Syddanmark. 

  Der er således tale om forskning, der inddrager flere fagdiscipliner, som blandt andet involverer læger, sygeplejersker og fysioterapeuter, og som tager fat på mangeartede og komplicerede forskningsspørgsmål, der kræver anvendelse af flere forskellige forskningsområder fra den kliniske forskning over sundhedstjenesteforskning til sundhedsøkonomi. Endelig er der ingen tvivl om, at projekterne kommer mange patienter til gode, da emnerne spænder vidt fra forskning i kirurgi over diagnostik til genoptræning.

  Region Syddanmarks forskningspulje kan også støtte etableringen af særligt store og ambitiøse tværgående forskningsmiljøer for i alt 5 mio. kr. om året, men i modsætning til opslaget i 2014, kom der ikke støtteegnede ansøgninger i 2015. Det anbefales derfor, at midlerne overføres til opslaget i 2016, så forskerne igen får muligheden for at søge midler til dannelse af nye store forskningsmiljøer på tværs af sygehuse og sektorer i Region Syddanmark.

  Indstillingen til Sundhedsudvalgets møde den 27. oktober 2015 var således, at 5 mio. kr. til støtte af etablering af store tværgående forskningsmiljøer sættes i nyt opslag 2016. I Sundhedsudvalgets beslutning er det anført, at udvalget indstiller til regionsrådet, ”at støtte 20 tværgående forskningsprojekter for i alt 10 mio. kr.”

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med sundhedsudvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At 20 tværgående forskningsprojekter for i alt 10. mio. kr. støttes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-10-2015

  Sundhedsudvalget indstiller overfor Regionsrådet:

  At støtte 20 tværgående forskningsprojekter for i alt 10 mio. kr. 

  Kristian Grønbæk Andersen og Thyge Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/1367
  12. Puljemidler til anlægsinvesteringer i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Der blev i december 2014 udmeldt en pulje på 700 mio. kr. fra satspuljen 2015-2018 til anlægsinvesteringer i psykiatrien. Formålet med puljen er at understøtte udviklingen mod en mere moderne psykiatri ved at sikre en yderligere modernisering og tilpasninger af de fysiske rammer og faciliteter i psykiatrien.

  Region Syddanmark har, jf. budget 2015, søgt om tilskud på i alt 207 mio. kr. til seks projekter. Sundheds- og Ældreministeriet har den 26. august 2015 meddelt tilsagn om tilskud på det ansøgte beløb til projekterne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med satspuljeaftalen for 2015-2018 er der afsat 700 mio. kr. til anlægsinvesteringer i psykiatrien. Formålet med puljen er at understøtte udviklingen mod en mere moderne psykiatri ved at sikre en yderligere modernisering og tilpasninger af de fysiske rammer og faciliteter i psykiatrien.

  Puljemidlerne blev udmøntet som en ansøgningspulje, som kunne søges af regionerne. Efter koordinering mellem regionerne af en fordeling af satspuljemidlerne, som afspejler konkrete behov, har Region Syddanmark søgt om tilskud på i alt 207 mio. kr. til seks projekter. Ansøgningsemnerne blev godkendt af regionsrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2015.

  Sundheds- og Ældreministeriet har den 26. august 2015 meddelt tilsagn om tilskud til de seks projekter på det ansøgte beløb. Tilskuddene i 2016 og 2017 er ydet under forudsætning om bevillingsoptagelse på kommende års finanslov. Tilskuddene skal anvendes inden udgangen af 2022.

  Projekt

  2015

  2016

  2017

  I alt

  Sundhedscenter Haderslev

  4 mio. kr.

  16 mio. kr.

  10 mio. kr.

  30 mio. kr.

  Lokalpsykiatri Odense

  12 mio. kr.

  36 mio. kr.

  32 mio. kr.

  80 mio. kr.

  Lokalpsykiatri Sønderborg

  2 mio. kr.

  8 mio. kr.

  1,5 mio. kr.

  11,5 mio. kr.

  Sundhedscenter Kolding

  4,5 mio. kr.

  4,5 mio. kr.

  20 mio. kr.

  29 mio. kr.

  Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

  10,2 mio. kr.

  -

  -

  10,2 mio. kr.

  Nyt OUH - psykiatri

  14,3 mio. kr.

  31,5 mio. kr.

  0,5 mio. kr.

  46,3 mio. kr.

  I alt

  47 mio. kr.

  96 mio. kr.

  64 mio. kr.

  207 mio. kr.

  Tilskuddene i årene 2015-2017 er indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At tilsagn om tilskud til de seks ansøgte anlægsprojekter i psykiatrien tages til orientering.

  At der meddeles anlægsindtægtsbevilling på i alt 207 mio. kr. Fordelingen heraf på projekter fremgår af sagsfremstillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 21-10-2015

  Indstillingerne godkendt.

  Susanne Linnet og Andreas Lund Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/2560
  13. Tillæg nr. 4 til råstofplan 2012. Råstofgraveområde ved Ødis-Taps i Kolding Kommune.
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog den 29. september 2014 Forslag til tillæg nr. 4 til Råstofplan 2012 for et graveområde ved Ødis-Taps i Kolding Kommune. Regionsrådets forslag til tillæg har været udsendt i offentlig høring i 8 uger i perioden 13. oktober - 9. december 2014.

  På baggrund af høringssvarene har administrationen udarbejdet et endeligt udkast til tillæg nr. 4 til Råstofplan 2012 og en hvidbog med forslag til regionsrådets svar på de indkomne bemærkninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige indvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er et led i at skabe denne balance.

  Ved udarbejdelsen af Råstofplan 2012, blev det tilstræbt at udlægge graveområder svarende til efterspørgslen på råstoffer i de kommende 24 år (to planperioder) i hvert af delområderne Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og på Fyn. Råstofplanen viser, at regionen som helhed har ressourcer til at dække behovet i de kommende 24 år, men opgørelsen for de fire delområder viser også, at ressourcerne er meget skævt fordelt.

  Som følge af dette, er der i råstofplanens retningslinjer åbnet for at udarbejde tillæg til råstofplanen i de dele af regionen, hvor der forudses en mangelsituation.

  Området

  Ejerne af matr.nr. 1d og 1h Brænore By, Taps, har foreslået at udlægge et nyt graveområde på 16 ha på de to matrikler. 

  Området ligger i Kolding Kommune ca. 3 km fra landevejen mellem Kolding og Christiansfeld og 7,5 km til nærmeste motorvejstilkørsel. Området er i dag primært landbrugsjord. Langs den sydøstlige afgrænsning løber en å beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

  I Sydvestjylland og i Trekantområdet er der et behov for yderligere graveområder til sikring af råstofforsyningen. Administrationen vurderer, at det ansøgte kan medvirke til at dække efterspørgslen efter råstoffer i Vejen og Kolding Kommuner.

  Der er få andre sektorinteresser inden for det ansøgte areal og relativ stor afstand til nærmeste større samlede bebyggelse.

  Administrationen vurderer, at de miljømæssige gener og risici ved råstofindvinding kan imødekommes med vilkår for indvinding og efterbehandling.

  Administrationen har udarbejdet en strategisk miljøvurdering for forslaget til graveområde, der svarer til det ansøgte. Resultatet er beskrevet i vedlagte forslag til plantillæg.

  Planprocessen
  Proceduren for et råstofplantillæg følger samme proces som udarbejdelsen af råstofplanen: Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplantillæg, skal regionsrådet indkalde idéer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet. Denne forhøring blev gennemført fra 17. december 2013 til 26. februar 2014.

  Herefter udarbejder regionsrådet et forslag til råstofplantillæg. Det er først i denne fase, at hensyn til andre interesser afvejes.

  Regionsrådets forslag til plantillæg har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 13. oktober - 9. december 2014. Samtidig med offentliggørelsen blev forslaget udsendt til partshøring hos lodsejere, der har ejendomme indenfor det planlagte graveområde og ejere af de nærmeste boliger.

  Der er i høringsperioden modtaget 6 bemærkninger, den ene med 169 medunderskrivere. Der er efter høringsperioden modtaget en bemærkning. Høringssvarene er vedlagt. Foranlediget af de mange medunderskrivere tog Region Syddanmark initiativ til et informationsmøde. Dette blev afholdt den 19. august 2015 i Taps med bl.a. deltagelse af udvalgsformand Jørn Lehmann Petersen, Region Syddanmark og udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune.

  Høringssvarene og informationsmødet udtrykker dels bekymring for trafiksituationen, og indeholder dels supplerende oplysninger. Oplysningerne i høringssvarene er taget til efterretning og indgår nu i beskrivelsen af området.

  Administrationen har udarbejdet en hvidbog til høringen med forslag til regionsrådets svar på de indkomne bemærkninger. Administrationen vurderer, at oplysningerne i høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i den samlede vurdering af udlægget af graveområdet.

  Regionsrådet skal nu behandle det justerede forslag til råstofplantillæg.

  Afgørelsen i regionsrådet kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.

  Det endelige råstofplantillæg kan ikke træde i kraft før klagefristen er udløbet, og Natur- og Miljøklagenævnet har taget stilling til eventuelle klager.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At tillæg nr. 4 til Råstofplan 2012 godkendes.

  At hvidbogen til høringen godkendes som regionsrådets svar på de indkomne bemærkninger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Vibeke Syppli Enrum stemte imod. Ida Damborg tog forbehold.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 22-10-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet, idet de faldne bemærkninger efter godkendelse af udvalgsformand Jørn Lehmann indarbejdes i hvidbogen, som forelægges regionsrådet.

  William Jensen, Preben Jensen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/40412
  14. Videreførelse af Danish Soil Partnership
  fold dette punkt ind Resume

  Danish Soil Partnership (DSP) er et partnerskab af offentlige og private aktører på jordforureningsområdet, der blev etableret i november 2013 i samarbejde med Miljøstyrelsen. Formålet med partnerskabet er at understøtte udvikling og eksport af danske teknologiske løsninger inden for jordforureningsområdet – og dermed skabe vækst og udvikling – samt at bidrage til et renere miljø her og i udlandet.

  Den eksisterende aftale og det tilhørende budget udløber ved årets udgang. Der er derfor behov for at afklare om og hvordan DSP skal fortsætte.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er behov for at afklare, hvordan Danish Soil Partnership (DSP) kan bæres videre med afsæt i den aftalte strategi og i et styrket regionalt samspil om at fremme konkrete resultater inden for DSP’s strategis fire målsætninger:

  • At fremme udvikling af danske produkter og løsninger til jordforureningsområdet.
  • At facilitere netværk og samarbejde blandt aktørerne på jordforureningsområdet.
  • At brande danske produkter og løsninger i udlandet.
  • At synliggøre finansieringsmuligheder til udvikling og eksport af produkter og løsninger.

  Forslag til videreførelse af DSP og DSP’s strategi er vedlagt som bilag.

  Med afsæt i strategien og de allerede opnåede resultater lægges der op til, at samarbejdet skal omfatte følgende indsatsområder:

  • Formulering af en række større udviklings- og innovationsprojekter.
  • Én indgang til innovation og test via regionernes testgrunde.
  • Styrket netværk og sammenspil mellem offentlige og private aktører inden for grøn vækst, synliggørelse og branding.
  • Styrkelse af samarbejdet med Kina.
  • Integration af jordområdet i den branding og i de tiltag til eksportfremme, der sker inden for vandsektoren.

  DSP foreslås organiseret med en styregruppe bestående af de parter, der finansierer driften af sekretariatet: Regionerne, Danske Regioner og evt. staten. Styregruppen har ansvaret for strategi, prioritering og koordination med andre aktører.

  Desuden nedsættes en koordinationsgruppe bestående af nøgleaktører fra erhvervslivet, regioner, relevante erhvervsorganisationer, klyngeorganisationer, universiteter og innovationsnetværk samt repræsentanter fra vandsektoren. Koordinationsgruppen har til opgave at rådgive styregruppen, foreslå indsatsområder, kommentere på oplæg samt virke for partnerskabets målsætninger via sit bagland.

  Finansieringen foreslås delt mellem en driftsfinansiering og en finansiering af udviklingsopgaver, således at sekretariatets drift finansieres af regionerne og Danske Regioner. Finansieringen af udviklingsopgaver og konkrete projekter sker ved fundraising fra eksterne fonde, evt. støttet af Miljøstyrelsen, m.fl.

  Budget for sekretariatsdrift sættes til 1,2 mio. kr. om året. 0,6 million forslås fundet inden for Videncenter for Miljø og Ressources eksisterende budget. 0,6 million skal komme fra regionerne i nye midler, fordelt efter bloktilskudsnøglen for regional udvikling i 2015.

  Forslaget til videreførelse af DSP vil for Region Syddanmark betyde en årlig omkostning i størrelsesordenen 125.000 kr., samt 0,25 årsværk. Udgifterne afholdes inden for Miljø og Råstoffers budget.

  DSP har i de sidste to år gennemført en række aktiviteter, bl.a. etablering af en hjemmeside, seks regionale testgrunde indgår i det nationale netværk af testgrunde, hvor der er startet otte innovationsprojekter, og i Kina har DSP har faciliteret en proces mellem regionerne og staten. Oversigt over resultater af de sidste to års arbejde er vedlagt som bilag.

  Administrationen vurderer, at DSP i løbet af de to års virke har styrket samarbejde og netværk mellem parterne i partnerskabet, samt opnået værdifulde resultater, der medvirker til at styrke kvaliteten inden for jordforurening samt fremmer vækst, eksport og jobskabelse inden for et dansk styrkeområde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet: 

  At Region Syddanmark tilslutter sig forslaget til fortsættelse af Danish Soil Partnership.

  At udgiften hertil afholdes inden for Miljø og Råstoffers budget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 22-10-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  William Jensen, Preben Jensen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/42098
  15. Høringssvar til Syddansk Erhvervsskole vedr. påtænkt udlagt undervisning i Grindsted
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Erhvervsskole (SDE) har anmodet regionsrådet om en udtalelse i forbindelse med en påtænkt oprettelse af et grundforløb 1 i Grindsted med en fagretning, som både retter sig mod SOSU-uddannelsen og kosmetikeruddannelsen, fra august 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Erhvervsskole (SDE) har anmodet regionsrådet om en udtalelse i forbindelse med en påtænkt oprettelse af et grundforløb 1 i Grindsted med en fagretning, som både retter sig mod SOSU-uddannelsen og kosmetikeruddannelsen, fra august 2016.

  Grundforløbet, der ligger inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik”, vil i givet fald skulle oprettes i et samarbejde med SOSU Esbjerg.

  SOSU Esbjerg udbyder i dag grundforløb 1 rettet mod SOSU-delen af hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Grindsted, men der har ikke været elevgrundlag for oprettelse af et hold på dette grundforløb 1 i august 2015. Det har betydet, at de unge i Grindsted og opland, med interesse for uddannelserne inden for ”omsorg, sundhed og pædagogik”, i stedet har måttet søge til Esbjerg, Vejle eller Kolding for at kunne starte på et grundforløb inden for dette hovedområde.

  Med afsæt i regionsrådets ambition om at sikre den bedst mulige tilgængelighed til ungdomsuddannelser for de unge i Syddanmark, er det administrationens vurdering, at oprettelsen af et grundforløb 1 i Grindsted med en fagretning, der både sigter mod SOSU-uddannelsen og kosmetikeruddannelsen, vil understøtte ambitionen om bedst mulig tilgængelighed.

  Administrationen forventer, at en fælles fagretning for både SOSU- og kosmetikeruddannelsen, vil kunne give et større elevgrundlag og derigennem en bedre mulighed for, at der kan oprettes et hold inden for dette hovedområde i Grindsted til august 2016.

  Der vedlægges forslag til høringssvar.

  SDE oplyser, at den nærmeste udbyder af et grundforløb, der retter sig mod kosmetikeruddannelsen, er Tech College Aalborg, som derfor også ifølge lovgivningen skal afgive høringssvar i sagen. Dette er ikke indkommet endnu. Derudover udbydes kosmetikeruddannelsen i dag af SDE i Odense.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At høringssvaret til Syddansk Erhvervsskole godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 19-10-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/42483
  16. Afrapportering fra studietur til Canada
  fold dette punkt ind Resume

  Vedlagt er afrapportering fra studietur til Canada den 7. - 12. september 2015 med fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen, velfærdsteknologi og telemedicin samt patientinddragelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Medlemmer af regionsrådet, herunder medlemmer af Sundhedssamordningsudvalget, var i perioden den 7. – 12. september 2015 på studietur til Canada. Turen foregik i provinsen Ontario, og var centreret om byerne Ottawa (regeringsby), Kingston og Toronto.

  Målet med turen var at studere:

  • Hvordan man i det canadiske sundhedsvæsen arbejder med koordinering og etablering af sammenhæng på tværs af sektorer.
  • Hvordan man arbejder med udvikling, drift og implementering af telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger i sundhedsvæsenet.
  • Hvordan man konkret har arbejdet med systematisk inddragelse af patienter og pårørende på et hospital i Kingston.

  Vedlagt er afrapportering fra de faglige besøg, som var planlagt på turen.

   

  Programmet for turen vedlægges endvidere til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At afrapporteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 20-10-2015

  Indstilling tiltrådt.

  Marianne Mørk Mathiesen, Thies Mathiasen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/47057
  17. Proces for ansættelse af direktør for Regional Udvikling
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges forslag til ansættelsesproces for direktør for Regional Udvikling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 1. oktober 2015 tiltrådte Jane Kraglund stillingen som regionsdirektør.

  Regionsrådet har på regionsrådsmødet den 27. april 2015 besluttet, at den nye regionsdirektør umiddelbart efter sin tiltrædelse i stillingen, i samarbejde med den øvrige ledelse og regionsrådet, skal fastlægge en struktur for ledelsens arbejde, herunder direktionens fordeling af opgaveportefølje og besættelse af de poster, der måtte være ledige.

  I henhold til denne beslutning igangsættes ansættelsen af en direktør for Regional Udvikling.

  Regionsdirektøren orienterer på andet punkt på dagsordenen om overvejelserne vedrørende direktionens organisering. Uanset udfaldet af drøftelserne vurderes det, at indholdet i jobbet som direktør for Regional Udvikling ikke vil blive påvirket i betydelig grad. Det vil derfor være muligt at påbegynde ansættelsesprocessen, inden drøftelserne er afsluttet.

   

  Der foreslås nedsat et ansættelsesudvalg bestående af:

  ·         Regionsrådsformand Stephanie Lose (formand for ansættelsesudvalg og ansættelsesansvarlig)

  ·         4 repræsentanter fra regionsrådet

  ·         Regionsdirektør Jane Kraglund

  ·         Sundhedsdirektør Jens Elkjær

  ·         Direktør (konstitueret) for Regional Udvikling Dorthe Kusk

  ·         Vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard

  ·         HR-direktør Carsten L. Søgaard

  ·         Næstformand for Hovedudvalget Lone Rasmussen.

  Ansættelsesudvalget sekretariatsbetjenes af chefkonsulent Vibeke Syshøj, HR Rekruttering.

  Ansættelsesudvalgets indstilling vil kunne blive behandlet i forretningsudvalget på et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde forud for regionsrådsmødet den 25. januar 2016 og i regionsrådet den 25. januar 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ansættelsesprocessen til direktør for Regional Udvikling igangsættes.

  At der nedsættes et ansættelsesudvalg til at forestå processen, som beskrevet i vedhæftede procesplan.

  At ansættelsesudvalget sammensættes af Regionsrådsformanden, 4 medlemmer af regionsrådet, regionsdirektør Jane Kraglund, Sundhedsdirektør Jens Elkjær, direktør (konstitueret) for Regional Udvikling Dorthe Kusk, vicedirektør for Regional Udvikling Anita Bisgaard, HR-direktør Carsten Søgaard og næstformand i Hovedudvalget, Lone Rasmussen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet, at ansættelsesudvalget bemyndiges til at antage et rekrutteringsbureau til at varetage ”headhunter-funktionen”. Inden sagens behandling på regionsrådsmøde indhentes prisoverslag for antagelse af et rekrutteringsbureau.

  Vibeke Syppli Enrum tog forbehold for forretningsudvalgets beslutning.

  Ida Damborg og Marianne Mørk Mathiesen tog forbehold for forretningsudvalgets beslutning vedrørende antagelse af rekrutteringsbureau.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/47483
  18. Underskriftsbemyndigelse
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal tage stilling til, hvem der bemyndiges til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd i sager om bl.a. køb og salg af fast ejendom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ifølge regionslovens § 16 skal regionens køb og sag af fast ejendom, optagelse af lån og optagelse af garantiforpligtelser underskrives af regionsrådets formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af regionsrådet.

  Regionsrådet har tidligere bemyndiget regionens forhenværende regionsdirektør, Mikkel Hemmingsen, økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen, regnskabschef Johan Meyer og vicedirektør Lene Borregaard til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd.

  Underskriftsbemyndigelsen til den forhenværende regionsdirektør, Mikkel Hemmingsen er faldet bort i forbindelse med dennes fratrædelse af stillingen. Regionsrådet skal derfor formelt nu give en underskriftsbemyndigelse til regionsdirektør Jane Kraglund.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, af forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At regionsdirektør Jane Kraglund bemyndiges til at underskrive sammen med regionsrådets formand/næstformænd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 10/1695
  19. Orientering om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i oktober måned 2015, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I oktober måned 2015 er der sket følgende ansættelse:

  • Per Busk er ansat som ny administrerende sygehusdirektør på Sydvestjysk Sygehus pr. 1. november 2015.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/43637
  20. Evaluering af spørgeordning for regionsrådsmedlemmer
  fold dette punkt ind Resume

  Spørgeordningen for regionsrådsmedlemmer har eksisteret siden 2007. Ordningen forelægges nu til evaluering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede i maj 2007, at der skulle indføres en spørgeordning for regionsrådsmedlemmerne.

  Formålet med ordningen er, at alle regionsrådsmedlemmer orienteres om spørgsmål stillet til regionsrådsformanden og administrationen.

  Der er vedlagt et notat om retningslinjerne for ordningen.

  Ordningen har nu eksisteret i 8 år og forelægges nu til evaluering i forhold til de erfaringer, som ordningen har givet anledning til hos medlemmerne af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Forretningsudvalget besluttede, at der udarbejdes et forslag til justering af spørgeordningen på baggrund af de faldne bemærkninger.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/46772
  21. Orientering om overvejelser vedrørende direktionens organisering
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om overvejelserne vedrørende den fremtidige organisering af den øverste ledelse i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede på møde den 27. april 2015 at følge anbefalingerne fra konsulentfirmaet Muusmann. Det vil sige en enstrenget direktion bestående af en regionsdirektør og en direktør for henholdsvis psykiatri- og socialområdet, sundhed samt regional udvikling. Regionsrådet besluttede desuden, at det skulle være den kommende regionsdirektørs første opgave at fastlægge en struktur for ledelsens snitflader.

  Regionsdirektør Jane Kraglund tiltrådte stillingen den 1. oktober 2015. Regionsdirektøren har, efter drøftelser med relevante parter, udarbejdet et oplæg til en fremtidig organisering af den øverste ledelse.

  Regionsdirektøren vil fremlægge sine overvejelser til drøftelse på mødet.

  Den foreløbige plan for fastsættelsen af den fremtidige ledelsesstruktur er:

  • Drøftelse af regionsdirektørens overvejelser i forretningsudvalget den 11. november 2015.
  • Den fremtidige model beskrives og sendes i høring i MED-systemet.
  • Forretningsudvalget behandler sagen den 9. december 2015.
  • Regionsrådet træffer endelig beslutning om den fremtidige model den 21. december 2015.
  • Implementering af den fremtidige model sker i foråret 2016.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Forretningsudvalget besluttede, at begge de fremlagte modeller beskrives og forelægges på næste møde i forretningsudvalget med henblik på udsendelse i høring i MED-systemet.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/51374
  22. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  -

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/51374
  23. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  -

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  24. LUKKET - undersøgelser af interne forhold
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  25. LUKKET - afhændelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  26. LUKKET - licensaftale
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  27. LUKKET - tilskud
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  28. LUKKET - etablering af ordning
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 15/20878
  29. Forslag til ny revision af ansøgning om finanslovsmidler til fødeområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet behandlede på møde den 7. oktober 2015 en revideret ansøgning om midler til fødeområdet på finansloven for 2015, jf. beslutning ved finansloven for 2015. Ministeriet har dog den 2. november 2015 meddelt, at det er muligt at ansøge om midlertidige tiltag.

  På baggrund heraf er fødestederne i regionen derfor blevet anmodet om at komme med forslag til indhold af en revideret ansøgning, som sætter fokus på tidsbegrænsede tiltag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet behandlede på møde den 7. oktober 2015 en revideret ansøgning om midler til fødeområdet på finansloven for 2015. Den tidligere regering afsatte på finansloven for 2015 35,0 mio. kr. i 2015 og 75,0 mio. kr. årligt fra 2016 til et løft af kvaliteten på fødeafdelingerne. Region Syddanmarks andel af disse midler blev estimeret til i 2015 at svare til 7,525 mio., og i årene 2016 og frem til 16,125 mio. kr.

  Det fremgik af de rammer for tilsagn om midler til fødeområdet, der blev udsendt af det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelse, at hver enkel region skulle ansøge om deres andel af midlerne inden for følgende områder:

  • Yderligere personaleressourcer, hvor der skønnes at være behov herfor.
  • Yderligere ressourcer til at tage højde for det stigende antal igangsatte og komplicerede fødsler.
  • Understøttelse af kvalitetsudviklingen, herunder f.eks. at gøre projekt ”Sikre Fødsler” permanent.

  Efter folketingsvalget afventedes svar på status for regionernes ansøgninger om finanslovsmidlerne, og den 14. september 2015 modtog regionerne, efter mange forespørgsler, tilsagnsskrivelser på de beløb, der var ansøgt om, jf. finansloven for 2015.

  Af tilsagnsskrivelserne fremgik det dog, at midlerne alene var bevilget for 2015.

  Midlerne, der altovervejende var tænkt som midler til ansættelse af sundhedsfaglige opnormeringer på regionens fødesteder, ville jf. tilsagnsskrivelsen skulle bringes til anvendelse i den resterende del af 2015, samt evt. og allersenest i første kvartal 2016, hvilket vurderedes at være problematisk.

  Sundhedsudvalget drøftede på møde den 22. september 2015 sagen. Her nåede man frem til et forslag om, at der med indsendelsen af acceptskrivelsen på midlerne fremsendtes et følgebrev, hvoraf det fremgik, at den oprindelige ansøgning angående ”Løft af kvaliteten på fødeafdelinger” skulle opretholdes under forudsætning af, at tilskuddet, der blev bevilget, var varigt.

  Under regionsrådets behandling af sagen den 7. oktober 2015 blev der spurgt til, om det var muligt at ændre indholdet i ansøgningen givet de ændrede forudsætninger for tildeling af midlerne. Dette var på daværende tidspunkt, med udgangspunkt i teksten i tilsagnsskrivelsen, ikke vurderingen.

  Ministeriet har dog, efter Region Syddanmarks fremsendelse af den betingede accept af midlerne, den 2. november 2015, meddelt, at det er muligt at ansøge om midlertidige tiltag.

  På baggrund heraf er fødestederne i regionen derfor blevet anmodet om at komme med forslag til indhold af en revideret ansøgning, som sætter fokus på tidsbegrænsede tiltag i relation til:

  • Udviklingsprojekter i regi af fødeområdet, herunder styrkelse af sikkert patientflow i akutte forløb og ved spidsbelastninger.
  • Kompetenceudvikling med henblik på størst mulig fleksibilitet og bredde i opgaveløsningen.
  • Faglig kvalitetsforbedring og -udvikling, herunder tværfaglig teamtræning, konsolidering af Sikre Fødsler og kvalitetsudvikling vedr. RKKP Fødsler.

  Den reviderede ansøgning er, på grund af en meget kort tidsfrist for indsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet, godkendt af formanden for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen, på udvalgets vegne.

  Ydermere vil ansøgningen, umiddelbart efter godkendelse i forretningsudvalget, blive fremsendt til Sundheds-og ældreministeriet med forbehold for regionsrådets godkendelse på møde den 23. november 2015. Ansøgning er vedlagt. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At vedlagte forslag til revideret ansøgning om midler til fødeområdet i Region Syddanmark fra finansloven 2015 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Dansk Folkeparti foreslog, at 2,5 mio. kr. af de ansøgte midler i stedet bruges til en pulje til private fødeklinikker. 14 stemte imod forslaget fra Dansk Folkeparti. Thies Mathiesen og Niels Erik Søndergaard stemte for. Forslaget bortfaldt herved.

  Administrationens indstilling om, at vedlagte forslag til revideret ansøgning om midler på fødeområdet i Region Syddanmark fra finansloven 2015 blev anbefalet over for regionsrådet. 

  Thies Mathiasen og Niels Erik Søndergaard stemte imod.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/33
  30. Forlængelse af midlertidig aftale om akutbil på Ærø til nytår
  fold dette punkt ind Resume

  Midlertidig ordning med akutbil på Ærø forlænges frem til nytår.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet besluttede medio 2014, at andre løsninger end faste beredskaber skulle overvejes til styrkelse af beredskabet på Ærø, grundet den meget begrænsede ambulanceaktivitet på øen.

  Der er fra den 1. september 2015 etableret en rådighedsvagt med reddere på Ærø, der bemander en akutbil, der kører ud i de tilfælde, hvor der er to samtidige hastende ambulancekørsler på øen. De seneste to år er dette sket henholdsvis 4 og 10 gange årligt. Betalingen for rådighedsordningen ligger over regionens standard. Derfor blev der alene indgået en midlertidig aftale i tre måneder til en pris på 423.978 kr. inkl. akutbil Hertil en variabel udgift på 1.271 kr. pr udkald. Ordningen har til dags dato ikke været anvendt til formålet, men har været tilkaldt to gange til hjælp til nedbæring af patient. 

  Regionen har foreslået Ærø Kommune at indgå et samarbejde om en præhospital hjemmesygeplejerskeordning og alternativt undersøges det på nuværende tidspunkt, om vagtlægeordningen kan indtænkes i det præhospitale set-up. Disse undersøgelser er endnu ikke afsluttede.

  Derfor foreslås det, under forudsætning af der kan laves en aftale om forlængelse, at den nuværende rådighedsvagt med reddere forlænges til nytår. Udgiften til ordningen i december 2015 vil være 144.432 kr. og en variabel udgift på 1.271 kr. pr. udkald. I alt ca. 146.000 kr., hvis der er indregnet et udkald. Udgiften finansieres indenfor de eksisterende rammer på det præhospitale område.

  Præhospitaludvalget drøftede sagen på møde den 9. november 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At midlertidig ordning med akutbil forlænges til nytår.

  At udgiften på 146.000 kr. finansieres indenfor de eksisterende rammer på det præhospitale område.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-11-2015

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Vibeke Syppli Enrum og Ida Damborg tog forbehold.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 13-11-2015
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring